ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας Τιμή:

2 2 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 29 ΤΟΥ 1985) Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Το Υπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τας διά του άρθρου 20 του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου του 1985, χορηγουμένας αυτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρωνται ως οι περί Κέντρων Αναψυχής Κανονισμοί του 1986 έως Ερμηνεία. 2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου 29 του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του «Νόμος» σημαίνει τον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμον του 1985, και περιλαμβάνει οιονδήποτε νόμον τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα τούτον πάντες οι λοιποί όροι και φράσεις κέκτηνται τας υπό του Νόμου αποδοθείσας αυτοίς αντιστοίχους εννοίας. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ, ΑΔΕΙΑ, ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ Κατάταξις κέντρων. 3. (1) Ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως της λειτουργίας κέντρου, ο επιχειρηματίας υποβάλλει προς το Διοικητικόν Συμβούλιον αίτησιν περί κατατάξεως και εκδόσεως αδείας λειιτουργίας. Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος της έκδοσης.

3 3 (2) Η κατάταξις κέντρων εις κατηγορίαν και προτεινομένην τάξιν γίνεται κατά την έγκρισιν της αιτήσεως, εις την τελικήν δε τάξιν εντός τριών μηνών από της ενάρξεως λειτουργίας του κέντρου. (3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον προβαίνει εις την κατάταξιν του κέντρου, κατόπιν ελέγχου της συνδρομής, των υπό του νόμου και των παρόντων Κανονισμών, προνοουμένων όρων και προϋποθέσεων, διά την προτεινομένην κατηγορίαν και τάξιν. (4) Τον έλεγχον ενεργεί η Επιτροπή διά μελών αυτής ή δι εντεταλμένων προς τούτο οργάνων του Οργανισμού ή άλλων εξουσιοδοτημένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπων, παρόντος του επιχειρηματίου ή εκπροσώπου αυτού. (5) Η επί του ελέγχου απόφασις της Επιτροπής υποβάλλεται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον δεόντως ητιολογημένη, όπερ προβαίνει εις την κατάταξιν. (6) Η κατάταξις εις την διά της μελέτης και των σχεδίων προβλεφθείσαν κατηγορίαν είναι υποχρεωτική, εφ όσον πληρούνται οι διά την κατηγορίαν ταύτην καθοριζόμενοι όροι συμφώνως προς τον Νόμον και τους παρόντας Κανονισμούς. (7) Επιπροσθέτως των προνοιών των παρόντων Κανονισμών, η κατάταξις εκάστου κέντρου εις την Α ή Β τάξιν θα εξαρτάται από την αξίαν και ποιότητα κατασκευής του κτιρίου, των τεχνικών τελειοποιήσεων, της επιπλώσεως, εξοπλισμού, επανδρώσεως, τελειότητος λειτουργικής οργανώσεως, την προσφοράν υπηρεσιών (ποικιλία, ποιότης και παρουσίασις των προσφερομένων εδεσμάτων), το επίπεδον εξυπηρετήσεως πελατών, την συντήρησιν, την διακόσμησιν και την όλην εμφάνισιν του κτιρίου και των χώρων της επιχειρήσεως.

4 4 Ανανέωσις κατατάξεως κέντρου και Ανακατάταξις. 4. (1) Η ανανέωσις κατατάξεως κέντρου ως και η ανακατάταξις αυτού ενεργείται κατά την ως περί κατατάξεως προνοουμένην υπό του Κανονισμού 3 διαδικασίαν. Άδεια Λειτουργίας. 5. (1) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται, άμα τη κατατάξει, επ ονόματι του επιχειρηματίου και αφορά εις ωρισμένον κέντρον: Νοείται ότι εις περιπτώσεις αλλαγής επιχειρηματίου ή ονομασίας κέντρου απαιτείται νέα άδεια. Πρώτος Πίναξ. (2) Η άδεια λειτουργίας κέντρου εκδίδεται επί του εν τω Πρώτω Πίνακι εκτιθεμένου τύπου. (3) Η άδεια είναι διαρκείας ενός έτους ή μέρος αυτού και εκπνέει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. (4) Κέντρον δύναται να κατατάσσηται εις περισσοτέρας της μιας κατηγορίας υπό την αυτήν άδειαν λειτουργίας. Δικαιώματα. Δεύτερος Πίναξ. 6. (1) Τα υπό του επιχειρηματίου πληρωτέα δικαιώματα διά την έκδοσιν ή ανανέωσιν αδείας λειτουργίας ή δ αντίγραφον αδείας λειτουργίας είναι τα εν τω Δευτέρω Πίνακι εκτιθέμενα. (2) Τα ως είρηται δικαιώματα καταβάλλονται υπό του επιχειρηματίου κατά την έκδοσιν ή ανανέωσιν της αδείας λειτουργίας, ή την έκδοσιν αντιγράφου αδείας αναλόγως της περιπτώσεως. Όνομα κέντρου. 7. (1) Τα επί του ονόματος κέντρου δικαιώματα κυριότητος και χρήσεως εν τη Δημοκρατία ανήκουν εις τον επιχειρηματίαν και μεταβιβάζονται διά της μεταβιβάσεως του κέντρου. (2) Εν περιπτώσει διακοπής της λειτουργίας κέντρου ο επιχειρηματίας διατηρεί τα επί του ονόματος δικαιώματα αυτού διά περίοδον ενός έτους εντός της οποίας δύναται να χρησιμοποιήση το όνομα τούτο εκ νέου διά το αυτό, ή εν

5 5 περιπτώσει οριστικής παύσεως χρησιμοποιήσεώς του ως κέντρου, τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου δι έτερον της ιδίας κατηγορίας κέντρον. Συγκρότησις τιμών. 8. Αι τιμαί των κέντρων συγκροτούνται (α) εκ της τιμής των παρεχομένων υπηρεσιών (β) εκ των «δικαιωμάτων υπηρεσίας» (γ) εκ της τυχόν προσθέτου επιβαρύνσεως (κουβέρ) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι): *. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) *. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) *. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) *. (δ) Καταργήθηκε. (δ) εκ της τυχόν τιμής εισόδου (ε) εκ της τυχόν επιπροσθέτου χρεώσεως ή επιβαρύνσεως λόγω ειδικών εκδηλώσεων ή καλλιτεχνικών προγραμμάτων (στ) εξ οιωνδήποτε άλλων συντελεστών οίτινες ήθελον καθορισθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τιμοκατάλογοι. 9. (1) Έκαστον κέντρον κατηγορίας εστιατορίου ή ταβέρνας, υποχρεούται όπως προσφέρη ειδικόν προκαθωρισμένον γεύμα (TABLE D HOTE). (2) Οι δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου τιμοκατάλογοι δέον όπως περιέχωσι τας τιμάς των πάσης φύσεως προσφερομένων υπό του κέντρου φαγητών, ποτών ή γλυκισμάτων, εμφυαλωμένου νερού, την τιμήν του προκαθωρισμένου γεύματος, ως και οιασδήποτε άλλας ειδικάς επιβαρύνσεις: Νοείται ότι η παρασκευή και προσφορά εδεσμάτων και ποτών δέον να συνάδη με την κατηγορίαν του κέντρου και τον εκάστοτε εγκρινόμενον υπό του Οργανισμού τιμοκατάλογον εκάστου κέντρου. * Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος της έκδοσης.

6 6 (3) Οι τιμοκατάλογοι δέον όπως αναγράφωνται εις την ελληνικήν και εις μίαν τουλάχιστον ξένην γλώσσαν. (4) Αι τιμαί εκάστου είδους δέον να σχετίζωνται με τας κανονικάς ποσότητας και ποιότητας, τα εδέσματα δε να ετοιμάζωνται και παρουσιάζωνται κατά την ενδεδειγμένην επαγγελματικήν τεχνικήν. (5) Άπαντα τα κέντρα ανεξαρτήτως κατηγορίας, υποχρεούνται όπως προσφέρουν εις τους πελάτας των, καφέ, μπύρα, αναψυκτικά ή ποτά, εφ όσον ταύτα παρουσιάζονται εις τον τιμοκατάλογον του κέντρου, άνευ υποχρεώσεως του πελάτου να παραγγείλη φαγητόν: Νοείται ότι η ως άνω υποχρέωσις δεν εφαρμόζεται εις περιπτώσεις κέντρων κατηγορίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ή «ΤΑΒΕΡΝΑΣ» μεταξύ των ωρών και 15.00, μόνον, νοουμένου ότι τούτο αναγράφεται σαφώς επί των εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων και επί πινακίδων τοποθετημένων εις περίοπτον μέρος του κέντρου, δι ενημέρωσιν των πελατών. (6) Τα κέντρα τα οποία διαθέτουν ζωντανήν μουσικήν δέον απαραιτήτως να αναγράφωσιν επί των τιμοκαταλόγων των τας ώρας λειτουργίας μουσικής, τας τιμάς των προσφερομένων ειδών μετά και άνευ μουσικής καθώς επίσης και την τυχόν πρόσθετον επιβάρυνσιν. (7) Εις τους τιμοκαταλόγους δέον να διευκρινίζηται: (α) το είδος των ψαριών ή κρεάτων άτινα χρησιμοποιούνται διά την ετοιμασίαν του κατά περίπτωσιν εδέσματος, και (β) κατά πόσον πρόκειται περί φρέσκων ή κατεψυγμένων ειδών. (8) Ο Κυπριακός καφές δέον να συνοδεύηται απαραιτήτως

7 7 με πόσιμον ύδωρ. Βιβλίον Εισπράξεως. 10. (1) Έκαστος διευθυντής ή επιχειρηματίας κέντρου υποχρεούται όπως τηρή το καθοριζόμενον ειδικόν βιβλίον εισπράξεως και όπως καταχωρή εν αυτώ λεπτομερείας και στοιχεία εν σχέσει προς τας γενομένας ημερησίας εισπράξεις ή/και χρεώσεις και όπως παρουσιάζη τούτο προς έλεγχον εις οιονδήποτε εντεταλμένον προς τούτο όργανον του Οργανισμού. (2) Ο τύπος, η αρίθμησις, το περιεχόμενον ως και αι λοιπαί λεπτομέρειαι του ως είρηται ειδικού βιβλίου καθορίζονται υπό του Οργανισμού, το ειδικόν τούτο βιβλίον εκδίδεται υπό του Οργανισμού και παραχωρείται προς έκαστον κέντρον. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ Οικοδομαί και σχέδια κέντρων. 11. (1) Επιπροσθέτως προς τας εκάστοτε ισχυούσας περί Οικοδομών κέντρων ειστιάσεως,αναψυχής και ψυχαγωγίας διατάξεις, το κτίριον κέντρου δέον να είναι λειτουργικώς αυτοτελές, απάντων των χώρων αυτού χρησιμοποιουμένων διά το κέντρον. (2) Κατά την εκπόνησιν των σχεδίων δέον όπως λαμβάνηται πρόνοια όπως αι οικοδομαί εντάσσωνται ορθώς εις τον περιβάλλοντα χώρον και προσαρμόζωνται αισθητικώς προς το τοπίον. (3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, η Επιτροπή δύναται να απορρίψη σχέδια άτινα κατά την κρίσιν αυτής δεν εντάσσονται εις το τοπίον και δεν εναρμονίζονται προς το περιβάλλον και τον χαρακτήρα της περιοχής ή δεν ανταποκρίνονται εις την εκάστοτε καθοριζομένην κυβερνητικήν τουριστικήν πολιτικήν. Η επιτροπή δύναται ωσαύτως εν συνδυασμώ προς την τάξιν

8 8 δι ην προορίζεται έκαστον κέντρον, να επιβάλη τας κατά την κρίσιν της τροποποιήσεις των σχεδίων, τόσον εις ό,τι αφορά τας όψεις και τας εξωτερικάς μορφάς του κτιρίου, όσον και εις ό,τι αφορά τον όγκον τούτου νοουμένου ότι αι τροποποιήσεις θα συνάδωσιν προς τας προνοίας των εκάστοτε εν ισχύϊ πολεοδομικών ζωνών. (4) Η χρησιμοποίησις αρχιτεκτονικών μορφών και στοιχείων τοπικού χρώματος, όπου είναι δυνατή, δέον να θεωρήται ενδεδειγμένη. Εκπόνησις σχεδίων. 41 του του του του του του του του του του του (Ι) του (5) Η εκπόνησις των σχεδίων δέον όπως γίνεται υπό αρχιτέκτονος ή πολιτικού μηχανικού εγγεγραμμένου εις το μητρώον Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών το τηρούμενον δυνάμει των διατάξεων του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου του 1962 έως (6) Τα σχέδια δέον να υποβάλλωνται εις κλίμακα 1:100 και να περιλαμβάνωσιν όψεις, κατόψεις και τομάς. (7) Κατά την υποβολήν των σχεδίων δέον όπως υποβάλλωνται: (α) έντυπον αιτήσεως (β) τίτλος ιδιοκτησίας του γηπέδου ή αντίγραφον αυτού εφ όσον πρόκειται περί ανεγέρσεως νέου κέντρου ή ενοικιαστήριον έγγραφον ή τίτλος ιδιοκτησίας εφ όσον πρόκειται περί μετατροπής υφισταμένης οικοδομής

9 9 Χώρος σταθμεύσεως. Δ.Ν.Τομ.Ι Κ.Δ.Π.13/81 Σελ.307 Εφημερίς Κυβερνήσεως, Παράρτημα Τρίτον: Εφημερίς Κυβερνήσεως, Παράρτημα Τρίτον: Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτον(Ι): (γ) τοπογραφικόν σχέδιον επί του οποίου να εμφαίνεται η θέσις του γηπέδου και η επίσημος οδός προσπελάσεως (δ) γενικόν χωροταξικόν σχέδιον του προς αξιοποίησιν γηπέδου (ε) οιονδήποτε επιπρόσθετον στοιχείον το οποίον ήθελε θεωρηθή αναγκαίον. (8) Η λήψις προφυλακτικών μέτρων κατά του καύσωνος, των θορύβων, ως και κατά των εντόμων, είναι υποχρεωτική. Δι εκάστην περίπτωσιν δέον να εφαρμόζωνται αι ενδεδειγμέναι υπό της τεχνικής αρχαί και μέθοδοι. (9) Η κατά του πυρός προστασία δέον να εξασφαλίζεται συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας οδηγίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 12. Ο χώρος σταθμεύσεως είναι υποχρεωτικός διά παν κέντρον ως ούτος απαιτείται υπό των εκάστοτε εν ισχύι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών, ή άλλης εν ισχύι νομοθεσίας.

10 Εγκαταστάσεις. 13. Έκαστον κέντρον δέον όπως διαθέτη: (α) επαρκή και κατάλληλον ύδρευσιν, (β) παροχήν ηλεκτρικού ρεύματος, (γ) τηλέφωνον. Αποχετεύσεις και Απορρίμματα. 14. (1) Τα ακάθαρτα ύδατα και τα λύματα εν γένει του κέντρου δέον όπως οδηγώνται δι επαρκών αποχετευτικών αγωγών εφωδιασμένων διά των απαραιτήτων φρεατίων καθαρισμού των, είτε εις κοινόχρηστον σύστημα αποχετεύσεως, όπου υπάρχει τοιούτον, είτε εις ιδιαίτερον συγκείμενον εκ σειράς σηπτικών και απορροφητικών βόθρων. Υφισταμένης αντικειμενικής αδυναμίας λειτουργίας απορροφητικών βόθρων λόγω της συστάσεως του εδάφους, επιβάλλεται ο εφοδιασμός του κέντρου διά συστήματος βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων ή της δημιουργίας στεγανών δεξαμενών: Νοείται ότι ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να ζητήση την εγκατάστασιν βιολογικού συστήματος καθαρισμού λυμάτων όπου τούτο κρίνεται αναγκαίον λόγω του μεγέθους ή θέσεως του κέντρου. (2) Διά τα απορρίμματα του κέντρου, εφ όσον τούτο δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί διά δημοσίας υπηρεσίας αποκομιδής, επιβάλλεται όπως υπάρχει ειδικός αποτεφρωτικός κλίβανος, απαραιτήτως δε δέον όπως διατίθεται κατάλληλος και απομεμονωμένος χώρος προσκαίρου εναποθέσεως των, μέχρι

11 11 της αποκομιδής ή αποτεφρώσεως των. (3) Ο χώρος προσκαίρου εναποθέσεως των απορριμμάτων (σκυβαλαποθήκη) και η θέσις εγκαταστάσεως του αποτεφρωτικού κλιβάνου, δέον όπως επιλέγωνται ούτως ώστε: (α) τα απορρίμματα να μη είναι ορατά παρά των πελατών (β) η δυσοσμία των απορριμμάτων να μη ενοχλή τους πελάτας και το προσωπικόν (γ) να αποφεύγηται καθ οιονδήποτε τρόπον η προσέλκυσις ζώων, μυγών ή άλλων επικινδύνων ή ενοχλητικών εντόμων. Εγκαταστάσεις υγραερίου. Κεφ του Αι εγκαταστάσεις συστήματος συσκευών υγραερίου δέον όπως είναι σύμφωνοι προς τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις του περί Πετρελαιοειδών Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών. Ηλεκτρολογικαί Εγκαταστάσεις. Δ.Ν.Τομ.Ι Σελ.102 Εφημερίς Κυβερνήσεως, Παράρτημα Τρίτον: Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτον: Παράρτημα Τρίτον(ι): (1) Επί των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, έχουσι πλήρη εφαρμογήν οι εκάστοτε ισχύοντες περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί. (2) Εις τας ηλεκτρολογικάς εγκαταστάσεις, αίτινες είναι απαραίτητοι διά παν κέντρον, περιλαμβάνονται οι αγωγοί παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος εκ του κεντρικού δικτύου και ελλείψει τοιούτου αι εγκαταστάσεις παραγωγής ιδίου ρεύματος, αι

12 12 συσκευαί μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος, εφ όσον αύται απαιτούνται, οι πίνακες και το δίκτυον διανομής εντός εν γένει του χώρου και των κτιρίων μέχρι των σημείων λήψεως, η εγκατάστασις του ηλεκτροφωτισμού και αι ειδικαί εγκαταστάσεις ρευματοδοτήσεως των δι ηλεκτρισμού λειτουργούντων μηχανημάτων και συσκευών του κέντρου. (3) Αι εγκαταστάσεις του ηλεκτροφωτισμού δέον να είναι πλήρεις και να εκτείνωνται εις άπαντας τους χώρους εκάστου κέντρου, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών, των χώρων υγιεινής και των εξωτερικών υπαιθρίων. Η τοποθέτησις των φωτιστικών σωμάτων δέον να γίνηται κατά τους παραδεδεγμένους τεχνικούς κανόνας και τους κανόνας της αισθητικής, η δε φωτιστική έντασις αυτών να είναι επαρκής. Επικουρικοί ρευματοδόται δέον να τοποθετώνται εις καταλλήλους θέσεις δι εξυπηρέτησιν ειδικών αναγκών. (4) Εις την κυρίαν και τας βοηθητικάς εισόδους εξόδους και εις τους διαδρόμους ως και κλιμακοστάσια και εξόδους διαφυγής εκάστου κέντρου το οποίον λειτουργεί ωσαύτως κατά τας νυκτερινάς ώρας δέον όπως τοποθετήται ειδικός εφεδρικός φωτισμός προς λειτουργίαν εις περιπτώσεις διακοπής της παροχής της συνήθους ηλεκτρικής ενεργείας. (5) Τα φωτιστικά σώματα δέον να καλύπτωνται δι ανταυγαστήρος ή σκιάδος ή διακοσμητικού περιβλήματος, αναλόγως προς την χρήσιν εκάστου, τας αισθητικάς απαιτήσεις και την τάξιν του κέντρου. Είσοδος. 17. (1) Η θύρα κυρίας εισόδου κέντρου ανεξαρτήτως τάξεως, δέον να είναι διπλή, τεσσάρων θυροφύλλων, διατεταγμένων ανά ζεύγη, ώστε να δημιουργήται ανεμοφράκτης. (2) Η ύπαρξις υπηρεσιακής ή βοηθητικής εισόδου είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως τάξεως.

13 13 (3) Παρά την κυρίαν είσοδον Μουσικοχορευτικού κέντρου και κέντρων Α τάξεως, κατηγορίας Εστιατορίου και Καμπαρέ, δέον να λειτουργή βεστιάριον. Αίθουσα κέντρων. 18. (1) Δι έκαστον κέντρον απαιτείται η ύπαρξις καταλλήλου αιθούσης, η οποία δύναται να είναι ενιαία ή να αποτελήται εκ πλειόνων συνεχομένων, αυτή δε δέον να είναι δεόντως διακεκοσμημένη, ανάλογα με την κατηγορίαν και τάξιν του κέντρου και να επιτρέπη άνετον διακίνησιν και εξυπηρέτησιν των πελατών. (2) Ως ελάχιστον καθαρόν εμβαδόν αιθούσης κέντρου ορίζεται: (α) Εστιατόριον ή Ταβέρνα: 30 τ.μ. (β) Καφετερία ή Πιτσαρία: 30 τ.μ. (γ) Μπυραρία ή Μπαρ: 20 τ.μ. (δ) Μουσικοχορευτικόν: 60 τ.μ. (ε) Δισκοθήκη: 50 τ.μ. (στ) Σνακ Μπαρ: 20 τ.μ. (ζ) Καμπαρέ: 70 τ.μ. (3) Έκαστον κέντρον κατηγορίας «Εστιατόριον» ή «Ταβέρνα» Α' τάξεως, δέον απαραιτήτως να διαθέτη ιδιαίτερον προθάλαμον προσελεύσεως με αριθμόν καθισμάτων διά πρόσκαιρον παραμονήν των πελατών του κέντρου: Νοείται ότι ο χώρος αυτός γίνεται να συνδυάζεται με τον χώρον Μπαρ, εφ όσον προβλέπεται τοιούτος. (4) Τα Κέντρα κατηγορίας Μουσικοχορευτικόν, Δισκοθήκη και Καμπαρέ, δέον απαραιτήτως να διαθέτωσι χώρον διά ορχήστραν και χώρον πίστας, ανάλογα με την δυναμικότητα του κέντρου: Νοείται ότι Μουσικοχορευτικά κέντρα δέον

14 14 απαραιτήτως να διαθέτωσιν ορχήστραν αποτελουμένην εκ τριών τουλάχιστον οργάνων και να διαθέτωσιν εντός της αιθούσης ειδικόν μόνιμον χώρον (πίσταν) διά χορόν. Δεν θεωρείται ειδικός χώρος (πίστα) ο δυνάμενος να σχηματισθή προχείρως διά παραμερισμού τραπεζών ή άλλων επίπλων του κέντρου. (5) Εις περιπτώσεις όπου το κέντρον διαθέτει κοινοχρήστους αιθούσας εις δύο ή περισσοτέρους ορόφους, η ύπαρξις δύο κλιμακοστασίων, πελατών και προσωπικού, είναι υποχρεωτική διά κέντρα Α τάξεως. (6) Έκαστον κέντρον κατηγορίας Καμπαρέ και Μουσικοχορευτικόν, δέον να διαθέτη αποδυτήρια και καμαρίνια κεχωρισμένα δι άνδρας και γυναίκας, διά το καλλιτεχνικόν προσωπικόν. Αποχωρητήρια. 19. (1) Έκαστον κέντρον δέον όπως διαθέτη, δύο τουλάχιστον κοινόχρηστα αποχωρητήρια κεχωρισμένως δι άνδρας και γυναίκας, μετά ιδίων προθαλάμων εις τους οποίους δέον να υπάρχωσι νιπτήρες, καθώς επίσης και αναγκαίος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προς πλήρη ικανοποίησιν των υγειονομικών όρων: Νοείται ότι εις περιπτώσεις Κέντρων Α τάξεως, εις τους προθαλάμους των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων δέον να διατίθενται εκτός από μάκτρα και μηχανικάς συσκευάς στεγνώσεως χειρών. (2) Έκαστον κέντρον δέον να διαθέτη αποδυτήρια προσωπικού κεχωρισμένως δι άνδρας και γυναίκας εις τα οποία απαραιτήτως να διατίθενται αποχωρητήρια μετά προθαλάμων εφωδιασμένων διά νιπτήρας: Νοείται ότι εις περιπτώσεις κέντρων όπου το

15 15 απασχολούμενον προσωπικόν δεν υπερβαίνει τα εξ άτομα, οι χώροι προσωπικού δύνανται να συγκεντρούνται εις κοινόν συγκρότημα δι άνδρας και γυναίκας. (3) Οι τοίχοι των αποχωρητηρίων δέον όπως είναι επενδεδυμένοι διά πλακιδίων ή άλλου καταλλήλου υλικού εις ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδοήκοντα εκατοστών, κατά δε το υπόλοιπον μέρος αυτών ελαιοχρωματισμένοι καταλλήλως. (4) Ο αριθμός των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων αυξάνεται αναλόγως προς την δυναμικότητα του κέντρου εις αναλογίαν ενός αποχωρητηρίου ανά 30 άτομα. Διά σκοπούς υπολογισμού της δυναμικότητας κέντρου εφαρμόζεται η αναλογία 1 τετραγωνικόν μέτρον ανά άτομον πέραν των καθοριζομένων εις τον Κανονισμόν 18 ελαχίστων εμβαδών: Νοείται ότι εις κέντρα μεγάλης δυναμικότητας η αναλογία αυτή δύναται να μειούται. (5) Εις τους χώρους των αποχωρητηρίων επιβάλλεται είτε ο άμεσος αερισμός διά παραθύρων προσιτής και ευχερούς λειτουργίας είτε διά τελείου μηχανικού συστήματος απολύτως επαρκής τεχνητός αερισμός. (6) Τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια δύνανται να ευρίσκωνται και εις το υπόγειον, ή εις ημιόροφον, υπό την προϋπόθεσιν ότι ταύτα θα απομονώνται των βοηθητικών χώρων και η προς αυτά προσπέλασις των πελατών θα είναι ευχερής και να διατίθεται κατάλληλος σηματοδότησις. Παρασκευαστήριον Μαγειρείον. (7) Η θέσις των αποχωρητηρίων δέον να είναι τοιαύτη ώστε να μη υπάρχη απ ευθείας επικοινωνία με οιονδήποτε χώρον αποθηκεύσεως ή ετοιμασίας τροφίμων. 20. (1)Έκαστον κέντρον κατηγορίας «Μπυραρία»,

16 16 «Δισκοθήκη», «Σνακ Μπαρ», «Καμπαρέ» και «Μουσικοχορευτικόν» δέον να διαθέτη παρασκευαστήριον εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ.: Νοείται ότι το εμβαδόν του παρασκευαστηρίου θα προσαυξάνεται ανάλογα με την δυναμικότητα του κέντρου. (2) Έκαστον κέντρον κατηγορίας «Εστιατορίου ή Ταβέρνας» και «Καφετερίας ή Πιτσαρίας», δέον να διαθέτη μαγειρείον, η ελαχίστη επιφάνεια του οποίου δέον να είναι 15 τετραγωνικά μέτρα, προσαυξανομένη αναλόγως με την δυναμικότητα μέχρι το 50% του εμβαδού της αιθούσης εστιάσεως. (3) Ο χώρος του μαγειρείου δέον όπως φωτίζηται και αερίζηται επαρκώς εξ ακαλύπτου χώρου, και διαθέτη υπεράνω της εστίας, συσκευήν μηχανικής απορροφήσεως των παραγομένων ατμών και οσμών. (4) Εις άπαντα τα εξωτερικά ανοίγματα του μαγειρείου επιβάλλεται όπως τοποθετώνται προφυλακτήρες εκ λεπτού πλέγματος, διατηρούμενοι πάντοτε εις καλήν κατάστασιν. (5) Παρά το μαγειρείον και εις θέσιν ενδιάμεσον ως προς το εστιατόριον, δέον να υπάρχη χώρος OFFICE επικοινωνών μετά μεν του εστιατορίου διά ζεύγους διπλών παλινδρομικώς λειτουργουσών θυρών ώστε να δημιουργήται ανεμοφράκτης, μετά δε του μαγειρείου δι ευρέος ανοίγματος εις το οποίον τοποθετείται διαχωριστικός πάγκος κατάλληλος διά την επ αυτού τοποθέτησιν υπό του προσωπικού του μαγειρείου των εδεσμάτων προς παραλαβήν τούτων υπό των σερβιτόρων, και διά την υπό των σερβιτόρων απόθεσιν των χρησιμοποιηθέντων σκευών προς πλύσιν. (6) Η επιφάνεια του OFFICE δέον να είναι ανάλογος προς την κίνησιν του κέντρου και να επιτρέπη την άνετον εν αυτώ διακίνησιν του προσωπικού.

17 17 (7) Εις το OFFICE τοποθετούνται σκευοθήκαι και λινοθήκαι του εστιατορίου, τράπεζαι εργασίας ως και πάσα άλλη εγκατάστασις βοηθητική της λειτουργίας του εστιατορίου. (8) Το μαγειρείον δέον όπως διαθέτη (α) ιδιαίτερον σκευών χώρον και εξοπλισμόν πλύσεως (β) καταλλήλους ιδιαιτέρους χώρους καθαρισμού και προετοιμασίας των τροφίμων (γ) παροχήν συνεχούς ροής ζεστού και ψυχρού ύδατος, διά της προβλέψεως καταλλήλων υδατοδεξαμενών (δ) ιδιαίτερον νιπτήρα διά χρήσιν από το προσωπικόν. (9) Οι τοίχοι του μαγειρείου και των βοηθητικών χώρων αυτού, δέον όπως, είναι επενδεδυμένοι διά πλακιδίων ή άλλου καταλλήλου υλικού, εις ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδοήκοντα εκατοστών, κατά δε το υπόλοιπον μέρος αυτών καταλλήλως ελαιοχρωματισμένοι. (10) Το δάπεδον του μαγειρείου ή παρασκευαστηρίου να είναι εξ αδιαποτίστου και λείου υλικού, διατηρούμενον εις αρίστην κατάστασιν. Φωτισμός. Εξαερισμός. 21. (1) Ο φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός απάντων των χώρων κέντρων, είναι υποχρεωτικός. (2) Εις τας κοινοχρήστους αιθούσας κέντρων κατηγορίας «Μουσικοχορευτικόν», «Δισκοθήκη», «Καμπαρέ» και «Εστιατόριον» Α τάξεως, δέον να τοποθετώνται μηχανικοί εξαεριστήρες προς διαρκή ανανέωσιν του αέρος κατά τον χρόνον της λειτουργίας των κέντρων.

18 18 Αποθήκαι. 22. (1) Αι αποθήκαι δέον να έχωσιν εμβαδόν ανάλογον προς την δυναμικότητα και την κατηγορίαν του κέντρου και να είναι εφωδιασμέναι διά καταλλήλων ραφιών. (2) Αύται δέον να διακρίνονται τουλάχιστον εις αποθήκας (α) τροφίμων και ποτών (β) επίπλων, σκευών και πάσης ετέρας φύσεως υλικού (γ) κενών φυαλών κλπ. (δ) σκυβάλων. Κλιματισμός. 23. (1) Αι κλιματιστικαί εγκαταστάσεις ψύξεως είναι απαραίτητοι διά παν κέντρον Α' τάξεως, πλην των λειτουργούντων εις ορεινάς περιοχάς. (2) Όσον αφορά την κατά τους ψυχρούς μήνας του έτους θέρμανσιν, αύτη δέον να παρέχηται, εφ όσον πρόκειται περί κέντρου μη διακόπτοντος την λειτουργίαν αυτού κατά τους, χειμερινούς μήνας, εις τους κοινοχρήστους χώρους είτε διά συστήματος κλιματισμού, είτε διά συστήματος κεντρικής θερμάνσεως διά κέντρα Α τάξεως, και διά της διαθέσεως επαρκούς αποδόσεως θερμαστρών διά κέντρα Β τάξεως. Επίπλωσις, σκεύη, ιματισμός. 24. (1) Η επίπλωσις, τα σκεύη και ο ιματισμός εκάστου κέντρου δέον να εμφανίζωσι πληρότητα εξασφαλίζουσαν όρους ανέτου παραμονής και αρτίας εξυπηρετήσεως των πελατών, ευρύθμου λειτουργίας των υπηρεσιών, και καλαισθήτου εμφανίσεως. (2) Εις περιπτώσεις Εστιατορίων Α' τάξεως, δέον απαραιτήτως να διατίθενται τραπεζομάνδηλα και μάκτρα αμέμπτου καθαριότητος.

19 19 (3) Τα σκεύη και ο εξοπλισμός παρασκευής και σερβιρίσματος τροφίμων, να είναι κατεσκευασμένα εκ τοιούτων υλικών που να επιτρέπουν τέλειον καθαρισμόν και να παρεμποδίζηται η απορρόφησις οιασδήποτε ουσίας που να προκαλή κίνδυνον μολύνσεως των τροφίμων. Υπαίθρια κέντρα. 25. Αι πρόνοιαι των Κανονισμών 17, 18 και 23 δεν εφαρμόζονται εις τας περιπτώσεις υπαιθρίων κέντρων. ΜΕΡΟΣ IV ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ Εξυπηρέτησις. 26. Η προσφορά υψηλής στάθμης εξυπηρετήσεως και ποικιλίας γευμάτων αποτελούν σημαντικόν παράγοντα εις την κατάταξιν και διατήρησιν της τάξεως εκάστου κέντρου. Σύνθεσις Προσωπικού. 27. (1) Εκάστη επιχείρησις αναλόγως της τάξεως και δυναμικότητας αυτής δέον όπως απασχολή το αναγκαίον και καταλλήλως εξειδικευμένον προσωπικόν διά την παροχήν εις ικανοποιητικόν βαθμόν και επίπεδον εξυπηρετήσεως. (2) Εις περιπτώσεις Εστιατορίων Α τάξεως δέον να απασχολήται υπεύθυνον πρόσωπον MAITRE, να υπάρχη δε δυνατότης προσφοράς ειδικών παρασκευών (FLAMBE). Στολαί προσωπικού. 28. Το απασχολούμενον προσωπικόν δέον απαραιτήτως να φέρη αρμόζουσαν προς την ειδικότητα τούτου στολήν, ήτις δέον να διατηρήται πάντοτε εις καλήν και καθαράν κατάστασιν. Το προσωπικόν δε που απασχολείται με την ετοιμασίαν φαγητών, δέον απαραιτήτως να φέρη λευκήν πλούζαν και κάλυμμα κεφαλής.

20 20 Διεξαγωγή εργασίας. 29. Η διεξαγωγή της εργασίας εις όλα τα Τμήματα του κέντρου δέον να γίνηται μετά μεγίστης προσοχής ίνα αποφεύγηται η καθ οιονδήποτε τρόπον οχληρία προς τους πελάτας. Υποχρεώσεις κυρίου της επιχειρήσεως. 30. Ο κύριος της επιχειρήσεως και ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος (α) διά την αρτίαν συντήρησιν και άμεμπτον καθαριότητα απάντων των χώρων του κέντρου, ως επίσης και της επιπλώσεως και του εξοπλισμού αυτού (β) διά την προσφοράν ταχείας και υψηλού επιπέδου εξυπηρετήσεως εις άπαντα τα τμήματα του κέντρου (γ) διά την παροχήν καλοπαρασκευασμένων και ικανοποιητικών από απόψεως ποιότητος και ποσότητος εδεσμάτων (δ) διά την παροχήν των υπό του κέντρου προσφερομένων και διαφημιζομένων υπηρεσιών και ανέσεων (ε) διά την κατάλληλον φύλαξιν και διατήρησιν των τροφίμων και ποτών. Συμπεριφορά και παράπονα. 31. (1) Οι πελάται, διά παν εναντίον οιουδήποτε μέλους του προσωπικού παράπονον, δέον να αναφέρωνται εις τον ιεραρχικώς προϊστάμενον αυτού ή τον διευθυντήν. (2) Ο διευθυντής του κέντρου και το προσωπικόν αυτού οφείλουσιν όπως συμπεριφέρωνται μετ άκρας ευγενίας έναντι οιουδήποτε πελάτου του κέντρου, επιδεικνύωσι δε προθυμίαν και ενεργητικότητα κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών.

21 21 (3) Εις περίπτωσιν παραπόνου μέλους του προσωπικού κατά πελάτου, το τοιούτο μέλος δέον όπως εκθέτη το συγκεκριμένον παράπονον εις τον ιεραρχικώς προϊστάμενον αυτού και, εάν δεν ικανοποιηθή, εις τον Διευθυντήν του κέντρου, απαγορευομένης ρητώς της αναφοράς του απ ευθείας εις τον πελάτην. ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αδικήματα και Ποιναί. 32. Πας όστις παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών ή παραλείπει να συμμορφωθή προς αυτήν, εκτός εάν άλλως προνοήται εν τοις παρούσι Κανονισμοίς, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται επί τη καταδίκη του εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα πεντακόσια δώδεκα ευρώ, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. Ανακατάταξις. 33. Ανεξαρτήτως των προνοιών του Κανονισμού 4 το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβαίνη εις ανακατάταξιν του κέντρου διά του υποβιβασμού του εις την αμέσως κατωτέραν τάξιν εφ όσον διαπιστωθή συνεχής παράβασις οιωνδήποτε προνοιών του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών. Διατάξεις Κανονισμών επιπρόσθετοι άλλων διατάξεων. 34. Αι εφαρμοζόμεναι επί θέματος τινός διατάξεις των παρόντων Κανονισμών είναι επιπρόσθετοι των επί του αυτού θέματος εφαρμοζομένων διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, κανονισμού, θεσμού, κανόνος, διατάγματος ή άλλης νομοθετικής φύσεως διατάξεως ή των διατάξεων οιασδήποτε διοικητικής πράξεως. Οδηγίαι. 35. (1) Ο Οργανισμός εκδίδει εγκυκλίους οδηγίας διά παν θέμα αφορών εις τα διά την έκδοσιν αδείας υποβλητέα στοιχεία και έγγραφα. Κ.Δ.Π. 312/2007 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε).

22 22 (2) Έκαστος διευθυντής ή επιχειρηματίας κέντρου υποχρεούται όπως βάσει εγκυκλίων οδηγιών του Οργανισμού υποβάλλη αυτώ παν στατιστικόν ή άλλο στοιχείον το οποίον αφορά την εις πελάτας κίνησιν του κέντρου. Χαλαρώσεις. 36. Διά σκοπούς κατατάξεως το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται τη ητιολογημένη εισηγήσει της Επιτροπής, να εγκρίνη περιωρισμένης εκτάσεως χαλαρώσεις επί μέρους Κανονισμών, εφόσον τα υφιστάμενα κτίρια ή υφιστάμενα κέντρα υπερτερούν κατά τα λοιπά των καθοριζομένων υπό των παρόντων Κανονισμών ελαχίστων προϋποθέσεων διά κατάταξιν εις μίαν των υπό του άρθρου 5 του Νόμου προβλεπομένων τάξεων. Μεταβατικαί Διατάξεις. 37. (1) Πάσα δυνάμει των καταργουμένων Κανονισμών γενομένη κατάταξις των κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως των παρόντων Κανονισμών εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας λειτουργούντων ή υπό ανέγερσιν κέντρων ή των κέντρων, διά τα οποία έχει υποβληθή αίτησις προς κατάταξιν και των οποίων τα αρχιτεκτονικά σχέδια ενεκρίθησαν υπό της Επιτροπής, θεωρείται και έχει ισχύν ως κατάταξις της αυτής κατηγορίας δυνάμει των παρόντων Κανονισμών: Νοείται ότι τα υφιστάμενα λειτουργούντα κέντρα κατά την έναρξιν ισχύος των παρόντων Κανονισμών, τα οποία δεν ικανοποιούν τας ελαχίστας προϋποθέσεις των παρόντων Κανονισμών δύνανται να καταταγώσιν εις την Γ τάξιν. Επίσημος Εφημερίς Παράρτημα Τρίτον Ι: Κ.Δ.Π. 203/ (2) Άπασαι αι υποχρεώσεις αι απορρέουσαι εκ των περί Τουριστικών Κέντρων Κανονισμών του 1980 παραμένουν εν ισχύϊ ως εάν οι εν λόγω Κανονισμοί δεν είχον καταργηθή, οιαδήποτε δε έρευνα εν σχέσει προς την διάπραξιν αδικήματος διαπραχθέντος κατά παράβασιν των διατάξεων

23 23 των εν λόγω Κανονισμών, θα δύναται να συνεχισθή και οιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτική, δεν θα επηρεασθή καθ οιονδήποτε τρόπον, ως εάν οι ως άνω Κανονισμοί δεν είχον καταργηθή. Κατάργησις των περί Τουριστικών Κέντρων Κανονισμών του 1980 και Επίσημος Εφημερίς Παράρτημα Τρίτον: Οι περί Τουριστικών Κέντρων Κανονισμοί του 1980 και 1981 καταργούνται.

24 24 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (Κανονισμός 5) Αύξων Αριθμός.. Αριθμός Αδείας.. ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου του 1985 και τους δυνάμει τούτου εκδοθέντας Κανονισμούς, χορηγούμεν εις τ. άδεια λειτουργίας διά το εν..και επί της οδού κείμενον κέντρον υπό την ονομασίαν.. και κατατάσσομεν τούτο εις την κατηγορίαν/τας κατηγορίας τάξεως.. Ώραι λειτουργίας Κέντρου από μέχρι Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου (Τέλος καταβληθέν *..)... Γενικός Διευθυντής Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Εν Λευκωσία τη.. * Κ.Δ.Π. 312/2007 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε).

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Κέντρων Αναψυχής ρυθμίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 11.8.93. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 15.7.77 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1977 ΚΑΙ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 11.8.93 30.6.2000 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 12.7.85 11.8.93 30.6.2000 29.12.2000 8.11.2002 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΝΑΚΑΣ V ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Τ.)

«ΠΙΝΑΚΑΣ V ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Τ.) «ΠΙΝΑΚΑΣ V ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Τ.) Τα αδικήματα, κατά παράβαση των άρθρων ή κανονισμών που παρατίθενται στην τέταρτη στήλη, των Νόμων ή Κανονισμών που αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993 J). Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 2815,11.8.93 578 Κ.Δ.Π. 208/93 Αριθμός 208 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 12.7.85 11.8.93 30.6.2000 29.12.2000 8.11.2002 23.12.2005 7.2.2014. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙ? ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙ? ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 192/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙ? Αριθμός 192 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2007

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2007 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29 του 1985 214 του 1991 104(Ι) του 1999 90(Ι) του 2000 151(Ι) του 2005 65(Ι) του 2007. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2007 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 24.11.72 6ΘΙ Δ.Π. 221/72 'Αριθμός 221 0.1 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Κανονισμοί δυνάμει τ OJ3J άρθρου 15 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 11.8.93 30.6.2000 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1993

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΑJI. 205/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2815 της 11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 205 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής Συνοπτικός τίτλος E.E., Παρ. I, 875 Ν. 29/85 Αρ. 2045, 6.4.85 Ο περί Κέντρων Αναψυχής Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 25/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2125 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαιτήµατα ζώων. Άρθρο 3

Ενδιαιτήµατα ζώων. Άρθρο 3 Ενδιαιτήµατα ζώων Ενδιαίτηµα ζώων: νοείται ειδικόν οίκηµα, εις το οποίον παρέχεται επ' αµοιβή ή µη τροφή, κατοικία, περιποίησης και παρακολούθησης, εις υγιή ή εν ανναρώσει ζώα. 1. ια την χορήγηση της εν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3128, Κ.Δ.Π. 60/97. Αριθμός 60 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3128, Κ.Δ.Π. 60/97. Αριθμός 60 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3128, 28.2.97 661 Κ.Δ.Π. 60/97 Αριθμός 60 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 88 Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, 11.2.77 Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 109(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον,

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels).

Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). Τουριστικές Αναπτύξεις με άλλες χρήσεις εντός του κελύφους του κτιρίου/ων της ξενοδοχειακής μονάδας (Condo Hotels). ------------------------------------------- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 270 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 5 ΤΟΥ 1965)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 270 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 5 ΤΟΥ 1965) E.E. Παρ. HI (I) 397 Κ.Δ.Π. 115/87 Αρ. 2221,10.4.87 Αριθμός 115 Οι περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1987, οι οποίοι εξεδόθησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 1963 μέχρι π 1967

περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 1963 μέχρι π 1967 E.E. Παρ. Ill (I) 495 Κ.Δ.Π. 109/84 Αρ. 1950, 19.4.84 Αριθμός 109 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 4 ΤΟΥ 1966, 31 ΤΟΥ 1969, 7, 49 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1979,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 38/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2956 της 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 38 Οι περί Ιδιωτικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 29 του 1985 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣEΩΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 29 του 1985 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣEΩΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 2045, 6.4.85 Ν. 29/85 Ο περί Κέντρων Αναψυχής Νόµος του 1985 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας συµφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγµατος. Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Δ.ΥΠΆΡ. 21/2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό ΑΠΟ: Αντρέα Χριστοφίδη Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ΗΜΕΡ.: 21

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 40 του 1969 52 του 1970 17 του 1973 34 του 1974 28 του 1985 42(Ι) του 1993 80(Ι) του 1995 16(Ι) του 1999 68(Ι) του 1999 91(Ι) του 2000 170(Ι) του 2000 152(Ι) του 2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: (α) ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ X Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών Αρ. Απ. 42.538, ημ. 12.5.1995 51.042, ημ. 12.1.2000 52.071, ημ. 27.6.2000 57.070, ημ. 8.1.2003 Γραφείο Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47459 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κομμωτήριο Κουρείο Κατάστημα περιποίησης ποδιών χεριών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 96/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1348 της 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 96 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡ1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, 30.4.99 Αριθμός 86 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 19 του περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για: (α) ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970 Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 'Αριθμός 39 Οι -περί Κατασκευής Φαρμακευτικών Σκευασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

(β) 'Επίσημος ΈψημερΙς Παράρτημα Τρίτον :

(β) 'Επίσημος ΈψημερΙς Παράρτημα Τρίτον : 4 'Επίσημος ΈψημερΙς Παράρτημα Τρίτον : 16.6.1967. της Πάφου» έν τη Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 28/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2045 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΗΛ. 2108707818, 2108707725 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον

2551 Ν. 96/89. 'ειδικός ιατρός' σημαίνει ιατρόν ο οποίος θεωρείται ως ειδικός συμφώνως προς τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμον E.E., Παρ. I, Αρ. 2419,17.6.89 2551 Ν. 96/89 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έχοντες υπ' όψει: α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ιατάξεων".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ Είναι ο χώρος της μαζικής παραγωγής προϊόντων εδεσμάτων ή απλά το παρασκευαστήριο στο απλό κλασικό εστιατόριο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 164 του 1987

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Καταστήματα με Φαγητό και Με ή Χωρίς Ποτά σε Καθισμένους Πελάτες

Καταστήματα με Φαγητό και Με ή Χωρίς Ποτά σε Καθισμένους Πελάτες Καταστήματα με Φαγητό και Με ή Χωρίς Ποτά σε Καθισμένους Πελάτες Εστιατόριο Ψαροταβέρνα Ψητοπωλείο Οβελιστήριο (σουβλατζίδικο όχι περαστικών πελατών αρθ 42) Πιτσαρία Σνακ μπαρ (και Ζυθοπωλεία, Ουζοπωλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.1978 Τίτλος: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός. Μέρος ] ανακα. »»»»»» Μέρος III

Κανονισμός. Μέρος ] ανακα. »»»»»» Μέρος III 414 'Αριθμός 440 Οι περί Ξενοδοείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1970, κατατεθέντες εις την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων και εγκριθέντες ύπ' αυτής, δημοσιεύονται εις την έπίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 600 Ό περί "Αρχής Κρατικών 'Εκθέσεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 93 τοο 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ

Διαβάστε περισσότερα