Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ"

Transcript

1 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty uiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdf ghjklzxcηvbnαςφδmqwertαςδyuiopa sdfαςδφγθμκxcvυξςφbnmςφγqwθeξ τςδφrtyuφγσοιopaαςδφsdfghjklzxcv αςδφbnγμ,mqwertyuiopasdfgαςργκο ΰτbnmqwertyςδφγuiopasςδφγdfghjk lzxςδδγςφγcvbnmqwertyuioβκςλπp asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγαε LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP Πακέτο Εργασιών 3: Κατάρτιςη εκπαιδευτικών πλοηγών Ειςαγωγή ςτο Word Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ Ιανουάριοσ 2011 ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ Το ςχζδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποςτήριξη τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ. Το παρόν ζγγραφο δεςμεφει μόνο τον ςυντάκτη του και η Επιτροπή δεν ευθφνεται για τυχόν χρήςη των πληροφοριών που περιζχονται ςε αυτό. ορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργ

2 Γεκηνπξγία εγγξάθνπ Δεκηνπξγία λένπ, θελνύ εγγξάθνπ Η αθόινπζε δηαδηθαζία δεκηνπξγεί έλα λέν, θελό έγγξαθν. 1. Σηε Βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Γεκηνπξγία θελνύ εγγξάθνπ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξόηππα, νδεγνύο θαη ππάξρνληα έγγξαθα σο ζεκείν εθθίλεζεο, θάληε έλα από ηα εμήο: Από έλα πξόηππν ή νδεγό 1. Σην κελνύ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Γεκηνπξγία. 2. Σην παξάζπξν εξγαζηώλ Γεκηνπξγία εγγξάθνπ, ζηελ πεξηνρή Πξόηππα, θάληε θιηθ ζε κία από ηηο ζπλδέζεηο ή πιεθηξνινγήζηε θείκελν, όπσο "θπιιάδην" ή "εκεξνιόγην" ζην πιαίζην Ηιεθηξνληθή αλαδήηεζε γηα θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί Μεηάβαζε. Σημείωση: Γηα λα εθηειέζεηε ειεθηξνληθή αλαδήηεζε ή γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζύλδεζε Πξόηππα ζην Office Online πξέπεη λα είζηε ζπλδεδεκέλνη ζην Internet. 3. Επηιέμηε ην πξόηππν ή ηνλ νδεγό πνπ ζέιεηε. Από αληίγξαθν ππάξρνληνο εγγξάθνπ 1. Σην κελνύ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Γεκηνπξγία. 2. Σην παξάζπξν εξγαζηώλ Γεκηνπξγία εγγξάθνπ θαη ζηελ πεξηνρή Γεκηνπξγία, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Από ππάξρνλ έγγξαθν. 3. Κάληε θιηθ ζην έγγξαθν από ην νπνίν ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα λέν έγγξαθν. Εάλ ζέιεηε λα αλνίμεηε έλα έγγξαθν πνπ έρεη απνζεθεπηεί ζε δηαθνξεηηθό θάθειν, πξέπεη λα εληνπίζεηε θαη λα αλνίμεηε ην θάθειν. 4. Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δεκηνπξγία λένπ. Απηό ην έγγξαθν δεκηνπξγείηαη ζην θάθειν πνπ πεξηέρεη ην αξρηθό έγγξαθν. Γεκηνπξγία επηζηνιήο Γηα λα δεκηνπξγήζεηε επηζηνιή θάλεηε ηα εμήο: 1. Σην κελνύ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Γεκηνπξγία. 2. Σην παξάζπξν εξγαζηώλ Γεκηνπξγία εγγξάθνπ, ζηελ πεξηνρή Πξόηππα, θάληε θιηθ ζηε ζύλδεζε Σηνλ ππνινγηζηή κνπ. 3. Κάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Δπηζηνιέο & Φαμ. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 2 από 11

3 4. Κάληε δηπιό θιηθ ζηελ επηινγή Οδεγόο επηζηνιήο. Εάλ δελ εκθαλίδεηαη ν νδεγόο ζην παξάζπξν δηαιόγνπ Πξόηππα, ίζσο λα ρξεηάδεηαη λα ηνλ εγθαηαζηήζεηε. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ "Οδεγνύ επηζηνιήο". Εάλ ζέιεηε λα παξαιείςεηε έλα βήκα ή λα κεηαβείηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πίλαθα, θάληε θιηθ ζε κία από ηηο θαξηέιεο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα Η θεθαιίδα, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θείκελν ή γξαθηθά, εκθαλίδεηαη ζην επάλσ κέξνο θάζε ζειίδαο ζε κηα ελόηεηα. Τν ππνζέιηδν εκθαλίδεηαη ζην θάησ κέξνο θάζε ζειίδαο. Οη θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα πεξηέρνπλ ζπλήζσο αξηζκνύο ζειίδσλ, ηίηινπο θεθαιαίσλ, εκεξνκελίεο θαη νλόκαηα ζπληαθηώλ. Μπνξείηε λα εηζαγάγεηε θείκελν ή γξαθηθά ζηηο θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα- γηα παξάδεηγκα, αξηζκνύο ζειίδσλ, κηα εκεξνκελία, έλα ινγόηππν εηαηξείαο, ηνλ ηίηιν ηνπ εγγξάθνπ, ην όλνκα αξρείνπ ή ην όλνκα ηνπ ζπληάθηε- ηα νπνία εθηππώλνληαη ζην επάλσ ή ζην θάησ κέξνο ηεο θάζε ζειίδαο ελόο εγγξάθνπ. Μπνξείηε λα εξγαζηείηε ζηηο πεξηνρέο θεθαιίδαο θαη ππνζέιηδνπ θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα ηνπ κελνύ Πξνβνιή. Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα ζε ηζηνζειίδα Οη θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα εκθαλίδνληαη κόλν ζε πξνβνιή δηάηαμεο εθηύπσζεο θαη ζε εθηππσκέλα έγγξαθα. Οη θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα δελ εκθαλίδνληαη νύηε εθηππώλνληαη ζε έγγξαθα ηνπ Web πνπ πξνβάιινληαη ζε πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο. Ωζηόζν, δηαηεξνύληαη ζην έγγξαθν Web, ώζηε λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ επαλαθνξά ηνπ εγγξάθνπ ζε κνξθή.doc. Δηζαγωγή θεθαιίδωλ θαη ππνζέιηδωλ Δεκηνπξγία ηεο ίδηαο θεθαιίδαο ή ππνζέιηδνπ γηα θάζε ζειίδα Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 3 από 11

4 1. Σην κελνύ Πξνβνιή, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα, γηα λα αλνίμεηε ηελ πεξηνρή θεθαιίδαο ή ππνζέιηδνπ κηαο ζειίδαο. 2. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα θεθαιίδα, εηζαγάγεηε ην θείκελν ή ηα γξαθηθά ζηελ πεξηνρή ηεο θεθαιίδαο. 3. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα ππνζέιηδν, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δλαιιαγή κεηαμύ θεθαιίδαο θαη ππνζέιηδνπ ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα γηα λα κεηαθηλεζείηε ζηελ πεξηνρή ππνζέιηδνπ θαη κεηά εηζαγάγεηε ην θείκελν ή ηα γξαθηθά. 4. Εάλ ρξεηαζηεί, κνξθνπνηήζηε ην θείκελν ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε. 5. Όηαλ νινθιεξώζεηε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Κιείζηκν ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα. Συμβουλές: Τν θείκελν ή ηα γξαθηθά πνπ εηζάγεηε ζε κηα θεθαιίδα ή ππνζέιηδν ζηνηρίδνληαη απηνκάησο αξηζηεξά. Μπνξεί όκσο λα ζέιεηε λα ζηνηρίζεηε ην ζηνηρείν ζην θέληξν ή λα ζπκπεξηιάβεηε πνιιά ζηνηρεία (γηα παξάδεηγκα, κηα εκεξνκελία κε αξηζηεξή ζηνίρηζε θαη έλαλ αξηζκό ζειίδαο κε δεμηά ζηνίρηζε). Γηα λα ζηνηρίζεηε έλα ζηνηρείν ζην θέληξν, πηέζηε ην πιήθηξν TAB. Γηα λα ζηνηρίζεηε έλα ζηνηρείν ζηα δεμηά, πηέζηε ην πιήθηξν TAB δύν θνξέο. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε θνπκπηά ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα, γηα λα εηζαγάγεηε θείκελν ζηελ πεξηνρή θεθαιίδαο θαη ππνζέιηδνπ. Δεκηνπξγία δηαθνξεηηθήο θεθαιίδαο ή ππνζέιηδνπ ζηελ πξώηε ζειίδα Μπνξείηε λα παξαιείςεηε ηελ θεθαιίδα ή ην ππνζέιηδν ηεο πξώηεο ζειίδαο ή λα δεκηνπξγήζεηε κηα κνλαδηθή θεθαιίδα ή ππνζέιηδν γηα ηελ πξώηε ζειίδα ελόο εγγξάθνπ ή γηα ηελ πξώηε ζειίδα θάζε ελόηεηαο ελόο εγγξάθνπ. 1. Εάλ ην έγγξαθό ζαο είλαη ρσξηζκέλν ζε ελόηεηεο, θάληε θιηθ ζε κηα ελόηεηα ή επηιέμηε πνιιέο ελόηεηεο καδί, ηηο νπνίεο ζέιεηε λα ηξνπνπνηήζεηε. Κάληε θιηθ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν, εάλ ην έγγξαθό ζαο δελ ρσξίδεηαη ζε ελόηεηεο. 2. Από ην κελνύ Πξνβνιή, θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα. 3. Σηε γξακκή εξγαιείσλ Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Γηακόξθωζε ζειίδαο. 4. Κάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γηάηαμε. 5. Ελεξγνπνηήζηε ην πιαίζην ειέγρνπ Γηαθνξά ζηελ πξώηε ζειίδα θαη έπεηηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 6. Εάλ ρξεηαζηεί, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκθάληζε πξνεγνύκελνπ ή Δκθάληζε επόκελνπ ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα γηα λα κεηαθηλεζείηε ζηελ πεξηνρή Κεθαιίδα πξώηεο ζειίδαο ή Υπνζέιηδν πξώηεο ζειίδαο. 7. Δεκηνπξγήζηε ηελ θεθαιίδα ή ην ππνζέιηδν γηα ηελ πξώηε ζειίδα ηνπ εγγξάθνπ ή ηεο ελόηεηαο. Εάλ δελ ζέιεηε θεθαιίδα ή ππνζέιηδν ζηελ πξώηε ζειίδα, αθήζηε θελέο ηηο πεξηνρέο ηεο θεθαιίδαο θαη ηνπ ππνζέιηδνπ. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 4 από 11

5 8. Γηα λα πεξάζεηε ζηελ θεθαιίδα ή ην ππνζέιηδν γηα ην ππόινηπν ηνπ εγγξάθνπ ή ηεο ελόηεηαο, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκθάληζε επόκελνπ, ζηε γξακκή εξγαιείσλ Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα. Σηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζηε ηελ θεθαιίδα ή ην ππνζέιηδν πνπ ζέιεηε. Δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ θεθαιίδσλ ή ππνζέιηδσλ γηα ηηο κνλέο θαη ηηο δπγέο ζειίδεο 1. Από ην κελνύ Πξνβνιή, θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα. 2. Σηε γξακκή εξγαιείσλ Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Γηακόξθωζε ζειίδαο. 3. Κάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γηάηαμε. 4. Ελεξγνπνηήζηε ην πιαίζην ειέγρνπ Γηαθνξά ζε κνλέο/δπγέο θαη έπεηηα θάληε θιηθ ζην θνπκπί OK. 5. Εάλ ρξεηαζηεί, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δκθάληζε πξνεγνύκελνπ ή ζην θνπκπί Δκθάληζε επόκελνπ ηεο γξακκήο εξγαιείσλ Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα γηα λα κεηαθηλεζείηε ζηηο κνλέο ή δπγέο πεξηνρέο θεθαιίδαο ή ππνζέιηδνπ. 6. Δεκηνπξγήζηε ηελ θεθαιίδα ή ην ππνζέιηδν ησλ κνλώλ ζειίδσλ ζηελ πεξηνρή Κεθαιίδα κνλήο ζειίδαο ή Υπνζέιηδν κνλήο ζειίδαο θαη ηελ θεθαιίδα ή ην ππνζέιηδν ησλ δπγώλ ζειίδσλ ζηελ πεξηνρή Κεθαιίδα δπγήο ζειίδαο ή Υπνζέιηδν δπγήο ζειίδαο. Δεκηνπξγία δηαθνξεηηθήο θεθαιίδαο ή ππνζέιηδνπ γηα έλα κέξνο ηνπ εγγξάθνπ Τν έγγξαθν ζα πξέπεη πξώηα λα δηαηξεζεί ζε ελόηεηεο, γηα λα δεκηνπξγήζεηε δηαθνξεηηθή θεθαιίδα ή ππνζέιηδν γηα έλα κέξνο ηνπ εγγξάθνπ. 1. Εάλ δελ ην έρεηε θάλεη ήδε, εηζαγάγεηε κηα αιιαγή ελόηεηαο, ζην ζεκείν όπνπ ζέιεηε λα αξρίδεη κηα λέα ελόηεηα, ε νπνία ζα έρεη δηαθνξεηηθή θεθαιίδα ή ππνζέιηδν. Γηα λα εηζάγεηε κηα αιιαγή ελόηεηαο: Κάληε θιηθ ζην ζεκείν όπνπ ζέιεηε λα εηζαρζεί κηα αιιαγή ελόηεηαο. Σηε ζπλέρεηα ζην κελνύ Δηζαγωγή, θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Αιιαγή. Τέινο, ζηελ ελόηεηα Τύπνη αιιαγήο ελόηεηαο, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή πνπ πεξηγξάθεη ην ζεκείν όπνπ ζέιεηε λα αξρίδεη ε λέα ελόηεηα. 2. Κάληε θιηθ ζηελ ελόηεηα, γηα ηελ νπνία ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε δηαθνξεηηθή θεθαιίδα ή ππνζέιηδν. 3. Από ην κελνύ Πξνβνιή, θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα. 4. Σηε γξακκή εξγαιείσλ Κεθαιίδεο θαη ππνζέιηδα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Σύλδεζε κε ην πξνεγνύκελν γηα λα δηαθόςεηε ηε ζύλδεζε κεηαμύ ηεο Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 5 από 11

6 θεθαιίδαο θαη ηνπ ππνζέιηδνπ ηεο ηξέρνπζαο ελόηεηαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ελόηεηαο. 5. Αιιάμηε ηελ ππάξρνπζα θεθαιίδα ή ην ππνζέιηδν ή δεκηνπξγήζηε λέεο θαηαρσξήζεηο γηα απηήλ ηελ ελόηεηα. Δξγαζία κε θείκελν Μεηαθίλεζε ή αληηγξαθή θεηκέλνπ θαη γξαθηθώλ Μεηαθίλεζε ή αληηγξαθή ελόο κόλν ζηνηρείνπ 1. Επηιέμηε ην ζηνηρείν πνπ ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε ή λα αληηγξάςεηε. 2. Γηα λα κεηαθηλήζεηε ην ζηνηρείν, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Απνθνπή ζηε Βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ. Γηα λα αληηγξάςεηε ην ζηνηρείν, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Αληηγξαθή ζηε Βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ. 3. Εάλ ζέιεηε λα κεηαθηλήζεηε ή λα αληηγξάςεηε ην ζηνηρείν ζε άιιν έγγξαθν, κεηαβείηε ζην έγγξαθν. 4. Κάληε θιηθ ζηε ζέζε όπνπ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη ην ζηνηρείν. 5. Κάληε θιηθ ζηελ εληνιή Δπηθόιιεζε ζηε Βαζηθή γξακκή εξγαιείσλ. 6. Γηα λα θαζνξίζεηε ηε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηθνιινύληαη, θάληε θιηθ ζε κηα επηινγή ζην θνπκπί Δπηινγέο επηθόιιεζεο ην νπνίν εκθαλίδεηαη θάησ αθξηβώο από ηελ επηινγή πνπ επηθνιιήζεθε. Μνξθνπνίεζε Χαξαθηήξσλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κνξθνπνίεζεο Μπνξείηε εύθνια λα εθαξκόζεηε κνξθνπνίεζε γηα λα δώζεηε ζηα έγγξαθά ζαο κηα ζπλεπή εκθάληζε. Καζώο εξγάδεζηε ζην έγγξαθό ζαο, ην Microsoft Word παξαθνινπζεί, ή απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο κνξθνπνίεζεο ζην παξάζπξν εξγαζηώλ Σηπι θαη Μνξθνπνίεζε. Μπνξείηε εύθνια λα εθαξκόζεηε ηε κνξθνπνίεζε ζε άιιν θείκελν, επηιέγνληάο ην θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζηελ πεξηγξαθή κνξθνπνίεζεο ζην παξάζπξν εξγαζηώλ. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 6 από 11

7 Οη πιεξνθνξίεο κνξθνπνίεζεο εκθαλίδνληαη ζην παξάζπξν εξγαζηώλ. Εάλ, γηα παξάδεηγκα, εθαξκόδεηε κνξθνπνίεζε κε κπιε ρξώκα, πιάγηα γξαθή θαη 11 ζηηγκέο ζε απνζπάζκαηα ηνπ εγγξάθνπ ζαο, απηή ε κνξθνπνίεζε ζα εκθαληζηεί ζην παξάζπξν εξγαζηώλ. Γηα λα εθαξκόζεηε εθ λένπ ηε κνξθνπνίεζε ζε λέν θείκελν, επηιέμηε ην θείκελν θαη ζηε ζπλέρεηα απιώο θάληε θιηθ ζηε πεξηγξαθή κνξθνπνίεζεο ηνπ παξαζύξνπ εξγαζηώλ. Δπηινγή θεηκέλνπ κε παξόκνηα κνξθνπνίεζε Είλαη εύθνιν, επίζεο, λα πξνζδηνξίζεηε πνύ θαη πόζν ζπρλά ε κνξθνπνίεζε έρεη ήδε εθαξκνζηεί θαη έηζη κπνξείηε λα ηελ αιιάμεηε γξήγνξα. Τν Word κπνξεί λα επηιέμεη απηόκαηα όιν ην θείκελν κε ηελ ίδηα κνξθνπνίεζε, έηζη ώζηε λα κπνξέζεηε λα εθαξκόζεηε δηαθνξεηηθή κνξθνπνίεζε κε έλα κόλν βήκα. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε κνξθνπνίεζεο ζε άιια έγγξαθα Εάλ πξόθεηηαη λα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε ζπρλά ηε κνξθνπνίεζε, ή ζε άιια έγγξαθα, κπνξείηε λα ηελ πξνζζέζεηε ζην πξόηππν (πξόηππν είλαη αξρείν ή αξρεία πνπ πεξηέρνπλ ηε δνκή θαη ηα εξγαιεία γηα ηε δηακόξθσζε ζηνηρείσλ όπσο ην ζηπι θαη ε δηάηαμε ζειίδαο νινθιεξσκέλσλ αξρείσλ). Τόηε, ζα είλαη δηαζέζηκε ζε όπνην έγγξαθν βαζίδεηαη ζε απηό ην πξόηππν. Επίζεο, κπνξείηε λα εθρσξήζεηε έλα θηιηθό όλνκα, όπσο Επηθεθαιίδα θαηάζηαζεο. Φξήζε ηνπ παξαζύξνπ εξγαζηώλ Σηπι είλαη ν ζπλδπαζκόο ραξαθηήξσλ κνξθνπνίεζεο, όπσο γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο θαη εζνρή, ηνλ νπνίν νλνκάδεηε θαη απνζεθεύεηε σο έλα ζύλνιν. Όηαλ εθαξκόδεηε έλα ζηπι, όιεο νη πιεξνθνξίεο κνξθνπνίεζεο ζε απηό ην ζηπι εθαξκόδνληαη ηαπηόρξνλα. Σηπι επηθεθαιίδαο είλαη ε κνξθνπνίεζε πνπ εθαξκόδεηαη ζε κηα επηθεθαιίδα. Τν Microsoft Word έρεη ελληά δηαθνξεηηθά ελζσκαησκέλα ζηπι: Επηθεθαιίδα 1 έσο Επηθεθαιίδα 9. Τν παξάζπξν εξγαζηώλ Σηπι θαη κνξθνπνίεζε κπνξεί λα ζαο παξέρεη πιεξνθνξίεο κνξθνπνίεζεο γηα ην έγγξαθό ζαο. Οηαλ έρεηε επηιέμεη ηε ξύζκηζε Γηαζέζηκε κνξθνπνίεζε ζην πιαίζην Δκθάληζε, κπνξείηε λα δείηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην έγγξαθν, θαζώο θαη ηα ζηπι πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη θαη κεξηθά Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 7 από 11

8 ελζωκαηωκέλα ζηπι επηθεθαιίδωλ. Επίζεο, κπνξείηε λα εκθαλίζεηε όια ηα ζηπι ζην παξάζπξν εξγαζηώλ ή κπνξείηε λα θαζνξίζεηε κηα πξνζαξκνζκέλε πξνβνιή. Δθαξκνγή κνξθνπνίεζεο έληνλεο θαη πιάγηαο γξαθήο Εθαξκνγή Μνξθνπνίεζεο Έληνλεο Γξαθήο Γηα λα εθαξκόζεηε κνξθνπνίεζε έληνλε γξαθήο: 2. Σηε γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Δληνλε γξαθή. Εθαξκνγή Μνξθνπνίεζεο Πιάγηαο Γξαθήο Γηα λα εθαξκόζεηε κνξθνπνίεζε πιάγηαο γξαθήο: 2. Σηε γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Πιάγηα γξαθή. Υπνγξάκκηζε θεηκέλνπ Πξνζζήθε βαζηθήο ππνγξάκκηζεο 2. Σηε γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Υπνγξάκκηζε. Πξνζζήθε δηαθνζκεηηθήο ππνγξάκκηζεο θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γξακκαηνζεηξά. 3. Σηε ιίζηα Σηπι ππνγξάκκηζεο, θάληε θιηθ ζην ζηπι πνπ ζέιεηε. 4. Σηε ιίζηα Φξώκα ππνγξάκκηζεο, θάληε θιηθ ζην ρξώκα πνπ ζέιεηε. Aιιαγή ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ρξώκαηνο θεηκέλνπ Αιιαγή ηνπ Μεγέζνπο Κεηκέλνπ Γηα λα αιιάμεηε ην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ ζαο: 2. Σηε γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε, πιεθηξνινγήζηε ή θάληε θιηθ ζε έλα κέγεζνο ζηηγκώλ, ζην πιαίζην Μέγεζνο γξακκαηνζεηξάο παξάδεηγκα, πιεθηξνινγήζηε 10,5.. Γηα Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 8 από 11

9 Αιιαγή ηνπ Χξώκαηνο Κεηκέλνπ Γηα λα αιιάμεηε ην ρξώκα ηνπ θεηκέλνπ ζαο: 2. Κάληε έλα από ηα εμήο: o - Γηα λα εθαξκόζεηε ην πην πξόζθαην ρξώκα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί o ζε θείκελν, θάληε θιηθ ζην θνπκπί Φξώκα γξακκαηνζεηξάο ζηε γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε. - Γηα λα εθαξκόζεηε δηαθνξεηηθό ρξώκα, θάληε θιηθ ζην βέινο δίπια ζην θνπκπί Φξώκα γξακκαηνζεηξάο πνπ ζέιεηε. θαη έπεηηα επηιέμηε ην ρξώκα Αιιαγή ηεο γξακκαηνζεηξάο Γηα λα αιιάμεηε ηελ γξακκαηνζεηξά: 2. Σηε γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε, θάληε θιηθ ζε έλα όλνκα γξακκαηνζεηξάο, ζην πιαίζην Γξακκαηνζεηξά. Μεηαηξνπή θεηκέλνπ ζε θεθαιαία Μπνξείηε λα κεηαηξέςεηε πεδά ζε θεθαιαία αιιάδνληάο ηα, εθαξκόδνληαο ηε κνξθνπνίεζε κηθξά θεθαιαία ή "όια θεθαιαία" ή δεκηνπξγώληαο έλα κεγάιν γξάκκα ζηελ αξρή κηαο παξαγξάθνπ. Τα κηθξά θεθαιαία είλαη ε κνξθή πνπ κεηαηξέπεη ην θείκελν κε πεδά γξάκκαηα ζε θείκελν κε θεθαιαία γξάκκαηα κεησκέλνπ κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο. Η κνξθνπνίεζε κηθξώλ θεθαιαίσλ δελ επεξεάδεη ηνπο αξηζκνύο, ηε ζηίμε, ηνπο κε αιθαβεηηθνύο ραξαθηήξεο ή ηα θεθαιαία γξάκκαηα. Μπνξείηε λα επηιέμεηε έλα από ηα εμήο: Αλάκηθηε ρξήζε πεδώλ θαη θεθαιαίσλ ζε θείκελν 2. Από ην κελνύ Μνξθή, θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Αιιαγή πεδώλ-θεθαιαίωλ. 3. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή γηα πεδά ή θεθαιαία πνπ ζέιεηε. Μνξθνπνίεζε "κηθξώλ θεθαιαίσλ" ή "όισλ θεθαιαίσλ" γηα θείκελν 1. Επηιέμηε ην θείκελν πνπ ζέιεηε λα κνξθνπνηήζεηε. θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γξακκαηνζεηξά. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 9 από 11

10 3. Ελεξγνπνηήζηε ην πιαίζην ειέγρνπ Μηθξά θεθαιαία ή Οια θεθαιαία. Δεκηνπξγία κεγάινπ αξρηγξάκκαηνο κε θεθαιαία 1. Κάληε θιηθ ζηελ παξάγξαθν πνπ ζέιεηε λα αξρίδεη κε έλα "αξρίγξακκα", δειαδή έλα κεγάιν, αξρηθό θεθαιαίν γξάκκα. Η παξάγξαθνο πξέπεη λα πεξηέρεη θείκελν. 2. Από ην κελνύ Μνξθή, θάληε θιηθ ζηελ εληνιή Αξρίγξακκα. 3. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δλζωκαηωκέλν ή Σην πεξηζώξην. 4. Κάληε όπνηεο άιιεο επηινγέο ζέιεηε. Μεηαηξνπή θεηκέλνπ ζε εθζέηε ή δείθηε Γηα λα κεηαηξέςεηε ην θείκελό ζαο ζε εθζέηε ή δείθηε: 1. Επηιέμηε ην θείκελν πνπ ζέιεηε λα κνξθνπνηήζεηε σο εθζέηε, δειαδή λα είλαη ιίγν ςειόηεξα από ην ππόινηπν θείκελν ζε κηα γξακκή (όπσο έλα ζεκάδη αλαθνξάο ππνζεκείσζεο) ή δείθηε δειαδή λα είλαη ιίγν ρακειόηεξα από ην ππόινηπν θείκελν ζε κηα γξακκή (Οη δείθηεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά ζε επηζηεκνληθνύο ηύπνπο). θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γξακκαηνζεηξά. 3. Ελεξγνπνηήζηε ην πιαίζην θεηκέλνπ Δθζέηεο ή Γείθηεο. Δθαξκνγή δηαθξηηήο δηαγξαθήο Γηα λα αιιάμεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ραξαθηήξσλ: θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γξακκαηνζεηξά. 3. Ελεξγνπνηήζηε ην πιαίζην ειέγρνπ Γηαθξηηή δηαγξαθή ή Γηπιή δηαθξηηή δηαγξαθή. Αιιαγή ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ηωλ ραξαθηήξωλ Γηα λα αιιάμεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ραξαθηήξσλ: 1. Επηιέμηε ην θείκελν πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε. θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Απόζηαζε ραξαθηήξωλ. 3. Κάληε έλα από ηα εμήο: Επεθηείλεηε ή ζπκππθλώζηε νκνηόκνξθα ηελ απόζηαζε κεηαμύ όισλ ησλ επηιεγκέλσλ ραξαθηήξσλ. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Δθηεηακέλε ή Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 10 από 11

11 Σπκππθλωκέλε ζην πιαίζην Απόζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα νξίζηε ηελ απόζηαζε πνπ ζέιεηε ζην πιαίζην Καηά. Γηα ηελ πξνζαξκνγή ραξαθηήξσλ πνπ μεπεξλνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο ζε ζηηγκέο, ελεξγνπνηήζηε ην πιαίζην ειέγρνπ Γηαγξακκάηωζε γξακκαηνζεηξάο από θαη ζηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγήζηε ην κέγεζνο ζηηγκώλ ζην πιαίζην ζηηγκέο θαη άλω. Δηαγξακκάησζε είλαη ε ξύζκηζε ηεο απόζηαζεο κεηαμύ δπν ραξαθηήξσλ γηα λα δεκηνπξγεζεί ε αίζζεζε ηεο νκνηόκνξθεο απόζηαζεο, γηα λα ρσξέζεη θείκελν ζε έλα δεδνκέλν δηάζηεκα θαη γηα λα ξπζκηζηνύλ νη αιιαγέο γξακκήο. Σημείωση: Η επηινγή Δθηεηακέλε ή Σπκππθλωκέλε αιιάδεη ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζε όια ηα επηιεγκέλα γξάκκαηα κε ην ίδην πνζνζηό. Η δηαγξακκάησζε αιιάδεη ηελ απόζηαζε αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλα δεύγε γξακκάησλ. Δθαξκνγή κνξθνπνίεζεο πεξηγξάκκαηνο, ζθηάο θαη αλάγιπθνπ ή ραξαγκέλνπ θεηκέλνπ ζε θείκελν Γηα ηελ εθαξκνγή κνξθνπνίεζεο πεξηγξάκκαηνο, ζθηάο θαη αλάγιπθνπ ή ραξαγκέλνπ θεηκέλνπ ζε θείκελν: θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γξακκαηνζεηξά. 3. Σηελ πεξηνρή Δθέ, θάληε ηηο επηινγέο πνπ ζέιεηε. Σημείωση: Μπνξείηε επίζεο λα δεκηνπξγήζεηε εηδηθά εθέ θεηκέλνπ, όπσο θακπύιν ή ζθηαζκέλν θείκελν, ρξεζηκνπνηώληαο αληηθείκελα WordArt. Κσλζηαληνύιαο Κώζηαο Σειίδα 11 από 11

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πρόησπα θαη Οδεγοί Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Πρόησπα θαη Οδεγοί Φρήζε Προηύπωλ θαη Οδεγώλ. Φξεζηκνπνηώληαο πξόηππα θαη νδεγνύο θεξδίδεηε πνιύηηκν ρξόλν όηαλ δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Γξακκαηεηαθή Υπνζηήξημε. Μνξθνπνίεζε & νξγάλσζε εγγξάθνπ / Δηάξζξσζε

Ηιεθηξνληθή Γξακκαηεηαθή Υπνζηήξημε. Μνξθνπνίεζε & νξγάλσζε εγγξάθνπ / Δηάξζξσζε Ηιεθηξνληθή Γξακκαηεηαθή Υπνζηήξημε Μνξθνπνίεζε & νξγάλσζε εγγξάθνπ / Δηάξζξσζε Δηάξζξσζε εγγξάθνπ «Διάρθρωζη» ζεκαίλεη όηη νη επηθεθαιίδεο ελόο εγγξάθνπ αθνινπζνύλ/ζπγθξνηνύλ ζπγθεθξηκέλε δνκή επηπέδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο

Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Microsoft OneNote για εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Εμνηθεησζείηε κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο Όηαλ αλνίμεηε γηα πξώηε θνξά ην OneNote, ζα δείηε ηνλ Οδεγό ηνπ OneNote 2010. Απηόο πεξηιακβάλεη πνιιέο ζεκαληηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Γραμματειακή Υποςτήριξη. Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Έλα πνιύ δπλαηό εξγαιείν ηνπ Word είλαη ε δεκηνπξγία πίλαθα πεξηερνκέλσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ Οδηγός Γρήγορης Εκκίνηζης ηοσ για windows εργαλεία για ηη δημιουργική μάθηζη Οδεγόο Γξήγνξεο Εθθίλεζεο ηνπ Kar2ouche Σειίδα 1 Βήμα 1: Οθόνη: Δραζηηριόηηηες Αλνίμηε έλαλ ηίηιν ηνπ Kar2ouche, κε δηπιό θιηθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Γραμματειακή Υποςτήριξη. Μοπθοποήζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Γραμματειακή Υποςτήριξη. Μοπθοποήζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Μοπθοποήζη εγγπάθος Σηςλ είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ραξαθηήξσλ κνξθνπνίεζεο, όπσο γξακκαηνζεηξά, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/

Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/ Οδηγίερ καηαζκεςήρ μιαρ εθαπμογήρ wiki με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ http://www.wikidot.com/ 1. Τι είναι ηο wikidot Τν wikidot (http://www.wikidot.com/) είλαη έλαο δηθηπαθόο ηόπνο όπνπ θάζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ.

Κατερίνα Φιλίππου. Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Σσγτώνεσση αλληλογραφίας Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα