ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ"

Transcript

1 ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ.

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ειςαγωγή... 3 Σο περιβάλλον μετάφραςθσ... 3 Οικονομικά οφζλθ Εγκατάςταςη και απαιτήςεισ ςυςτήματοσ... 5 Αλλαγι τθσ γλϊςςασ του περιβάλλοντοσ χριςτθ Η διαδικαςία τησ μετάφραςησ... 6 Ζργα... 6 Μετάφραςθ ςτο memoq... 6 Ποφ βρίςκεται τι ςτο memoq Δημιουργία και τροποποίηςη ζργου... 9 Δθμιουργία ζργου... 9 Σροποποίθςθ ζργου Δθμιουργία μεταφραςτικισ μνιμθσ Δθμιουργία βάςεων όρων Μετάφραςη ςτο πλζγμα μετάφραςησ Άνοιγμα εγγράφου για μετάφραςθ Επεξεργαςία μετάφραςθσ Επιβεβαίωςθ τεμαχίων Ζνωςθ και διαίρεςθ τεμαχίων Χριςθ αποτελεςμάτων μετάφραςθσ Όταν δεν υπάρχει αυτόματθ πρόταςθ: εφρεςθ πλθροφοριϊν ςε μεταφραςτικζσ μνιμεσ και βάςεισ όρων Δθμιουργία τθσ δικισ ςασ βάςθσ όρων Προμετάφραςθ Φιλτράριςμα και ταξινόμθςθ Η κατάςταςθ των τεμαχίων Χριςθ ετικετϊν μορφοποίθςθσ Παράδοςη τησ μετάφραςησ Παράδοςθ των εγγράφων ςτθν αρχικι τουσ μορφι Παράδοςθ των εγγράφων ωσ δίγλωςςων αρχείων Παράδοςθ μεταφραςτικϊν μνθμϊν Κοινζσ ςυντομεφςεισ πληκτρολογίου Ο παρόν οδθγόσ καλφπτει τθν ζκδοςθ memoq 4.5, translator pro. τα ςχιματα εικονίηεται το πρόγραμμα με το περιβάλλον χριςτθ ςτα Αγγλικά. Σο περιβάλλον χριςτθ ενδζχεται να αλλάξει χωρίσ προειδοποίθςθ. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 2 από 26

3 1 Ειςαγωγι 1 Ειςαγωγή Το περιβάλλον μετάφραςησ Σο memoq είναι ζνα προθγμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ. Σο παρόν ζγγραφο εξθγεί τι είναι ζνα περιβάλλον μετάφραςθσ και πϊσ το memoq μπορεί να ωφελιςει τθν επιχείρθςι ςασ. Όταν μεταφράηετε, μετατρζπετε κείμενο ςε μία γλϊςςα ςε κείμενο ςε άλλθ γλϊςςα, ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κουλτοφρασ αφίξεωσ. υνικωσ τα κείμενα με τα οποία εργάηεςτε ζχουν ομοιότθτεσ εάν είςτε καταςκευαςτισ προϊόντων ι πάροχοσ υπθρεςιϊν, τα περιςςότερα κείμενα αφετθρίασ ςασ κα ζχουν ςχζςθ με τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείςτε. Εάν είςτε επαγγελματίασ μεταφραςτισ, είναι πολφ πικανό να λαμβάνετε παρόμοια κείμενα από τον ίδιο πελάτθ ι πολλά κείμενα για το ίδιο κζμα, όπωσ νομικά κείμενα ι εγχειρίδια χριςθσ. Σο περιβάλλον μετάφραςθσ αξιοποιεί αυτζσ τισ ομοιότθτεσ. Μερικά από τα ςθμαντικότερα μζρθ του memoq είναι θ μεταφραςτικι μνιμθ (translation memory), τα LiveDocs corpora, θ βάςθ όρων (term base) και, φυςικά, ο επεξεργαςτισ τθσ μετάφραςθσ (translation editor), ο οποίοσ υποκακιςτά τον επεξεργαςτι κειμζνου. Όταν μεταφράηετε ζνα ζγγραφο ςτον επεξεργαςτι μετάφραςθσ του memoq ανεξαρτιτωσ του τφπου του εγγράφου, ο επεξεργαςτισ αναλαμβάνει τθ μορφοποίθςθ. Σο κείμενο χωρίηεται ςε τεμάχια. το memoq, ζνα τεμάχιο ιςοφται ςυνικωσ με μια πρόταςθ. τον επεξεργαςτι μετάφραςθσ, προχωράτε από ζνα τεμάχιο ςτο επόμενο. Αφοφ μεταφράςετε ζνα τεμάχιο, το προςκζτετε ςτθ μεταφραςτικι μνιμθ. Η μεταφραςτικι μνιμθ είναι ο παραδοςιακι μζκοδοσ εκ νζου χριςθσ προθγοφμενων μεταφράςεων. ε αυτιν αποκθκεφονται ηεφγθ τεμαχίων: το τεμάχιο ςτθ γλϊςςα αφετθρίασ με το αντίςτοιχο τεμάχιο ςτθ γλϊςςα αφίξεωσ. Κακϊσ προχωράτε ςτο κείμενο, ο χϊροσ μεταφραςτικισ εργαςίασ ε- λζγχει εάν θ μεταφραςτικι μνιμθ περιζχει πρόταςθ αρκετά όμοια με τθν εκάςτοτε προσ μετάφραςθ πρόταςθ. Εάν βρεκεί τζτοια πρόταςθ, κα εμφανιςτεί ωσ προτεινόμενθ μετάφραςθ και ο χϊροσ εργαςίασ κα επιςθμάνει τα ςθμεία ςτα οποία θ νζα πρόταςθ διαφζρει από τθν αποκθκευμζνθ. Πζρα από τθ ςυνικθ μεταφραςτικι διαδικαςία, μπορείτε να χρθςιμοποιείτε απευκείασ ζγγραφα τα οποία ζχουν προκφψει από παλαιότερεσ μεταφράςεισ ακριβϊσ όπωσ οι μεταφραςτικζσ μνιμεσ. Με αυτιν τθ δυνατότθτα του memoq, θ οποία καλείται LiveDocs, μπορείτε να δθμιουργιςετε ζνα ςϊμα, ζνα corpus εγγράφων. ε ζνα LiveDocs corpus μπορείτε να προςκζτετε ηεφγθ εγγράφων, δίγλωςςα ζγγραφα και μονόγλωςςα αρχεία. Ζνα ηεφγοσ εγγράφων απαρτίηεται από ζνα ζγγραφο ςτθ γλϊςςα αφετθρίασ και το μετάφραςμά του. Όταν προςκζτετε ζνα ηεφγοσ εγγράφων ςε ζνα corpus, το memoq ςτοιχίηει τα ζγγραφα: ευκυγραμμίηει τισ προτάςεισ του κειμζνου αφετθρίασ με εκείνεσ του κειμζνου αφίξεωσ μζςω μακθματικϊν υπολογιςμϊν. Αφοφ γίνει θ ςτοίχιςθ και το ηεφγοσ εγγράφων προςτεκεί ςτο corpus, το memoq προςφζρει ευριματα από τα περιεχόμενα του εγγράφου αυτοφ. Ο αλγόρικμοσ αυτόματθσ ςτοίχιςθσ του memoq είναι πολφ ακριβισ, αν και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο ςφαλμάτων. Όταν ςυναντάτε μια λανκαςμζνθ ςτοίχιςθ, μπορείτε να ανοίξετε το ηεφγοσ εγγράφων ςτον επεξεργαςτι ςτοίχιςθσ. Αφοφ διορκϊςετε τθ ςτοίχιςθ ςτο ηεφγοσ εγγράφων, το memoq κα εμφανίηει τισ ςωςτζσ ςτοιχίςεισ. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 3 από 26

4 1 Ειςαγωγι Όταν χρθςιμοποιείτε μια μεταφραςτικι μνιμθ ι ζνα LiveDocs corpus, δθμιουργείτε μια βάςθ δεδομζνων αποτελοφμενθ από προτάςεισ ι, ακριβζςτερα, τεμάχια, αφοφ μια μεταφραςτικι μονάδα μπορεί να είναι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ από μια πρόταςθ. Εάν κζλετε να δθμιουργιςετε γλωςςάρι με όρουσ οι οποίοι βρίςκονται εντόσ ενόσ τεμαχίου, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε μια βάςθ όρων. Μια βάςθ όρων περιζχει όρουσ (λζξεισ ι φράςεισ) ςε πολλζσ γλϊςςεσ και, προαιρετικά, επιπλζον δεδομζνα. Ο επεξεργαςτισ μετάφραςθσ του memoq επιςθμαίνει αυτόματα όςουσ όρουσ απαντοφν ςτθ βάςθ όρων και εμφανίηει τισ αποδόςεισ τουσ ςε λίςτα, από τθν οποία μπορείτε να τουσ ειςαγάγετε ςτθ μετάφραςι ςασ με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ ι με ζνα κλικ. ε ζνα περιβάλλον μετάφραςθσ θ ςτατιςτικι ανάλυςθ ενόσ κειμζνου είναι εξίςου ςθμαντικι, γιατί ςάσ επιτρζπει να προβλζπετε το φόρτο εργαςίασ ςασ. Η παραγωγικότθτα είναι πολφ ςπουδαία ςε ζνα περιβάλλον μετάφραςθσ. Για να είναι κανείσ παραγωγικόσ, πρζπει να μπορεί να εκτελζςει μια μονάδα εργαςίασ με τθ χριςθ του περιβάλλοντοσ μετάφραςθσ ςε χρόνο λιγότερο από όςο με τθ χριςθ, παραδείγματοσ χάρθ, ενόσ προγράμματοσ επεξεργαςίασ κειμζνου διατθρϊντασ τθν ποιότθτα ςτακερι. Η μονάδα ςτατιςτικϊν του memoq αναλφει το κείμενο και υπολογίηει τα οφζλθ ςασ από τθ χριςθ τθσ μεταφραςτικισ μνιμθσ και του LiveDocs corpus. Σο memoq είναι ζνα ενοποιθμζνο περιβάλλον: εργάηεςτε με μία μόνο εφαρμογι με τθν οποία μπορείτε να κάνετε όλα όςα χρειάηεςτε όταν μεταφράηετε. Δεν χρειάηεται να εργάηεςτε με άλλα προγράμματα παράλλθλα. Οικονομικά οφζλη Η αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα από τθ χριςθ ενόσ περιβάλλοντοσ μετάφραςθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τον τφπο του κειμζνου. Εάν το κείμενο περιζχει πολλζσ επαναλιψεισ π.χ. αν είναι εγχειρίδιο χριςθσ ι ζγγραφο τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τα οφζλθ ςτθν παραγωγικότθτα μπορεί να αγγίξουν ακόμθ και το 70 80%. Ωςτόςο, ςε άλλα κείμενα, όπωσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ, τα οφζλθ είναι τθσ τάξεωσ του 10 30%. Εάν μεταφράηετε μια επιςτολι, ίςωσ τα οφζλθ να είναι μθδενικά. Η μονάδα ςτατιςτικϊν του memoq μπορεί να ςασ πει από πριν τι οφζλθ κα αποκομίςετε από τθ χριςθ του memoq για μία οριςμζνθ εργαςία, ϊςτε να υπολογίςετε τθν επιςτροφι επί του κόςτουσ α- γοράσ του προγράμματοσ. Είναι ςυνικθσ πρακτικι οι μεταφραςτζσ να χρεϊνουν λιγότερα για κείμενα με πολλζσ επαναλιψεισ ι ομοιότθτεσ. τθ μεταφραςτικι μνιμθ αποκθκεφονται τα ηεφγθ όςων τεμαχίων μεταφράηετε, ςτθ γλϊςςα αφετθρίασ και ςτθ γλϊςςα αφίξεωσ. Σο memoq μπορεί να αναλφςει το κείμενο αναηθτϊντασ τεμάχια παρόμοια με όςα ζχετε μεταφράςει προθγουμζνωσ. Σο memoq μπορεί επίςθσ να υ- πολογίςει το βακμό τθσ μεταξφ τουσ ομοιότθτασ. Για όςα τεμάχια είναι ιδθ αποκθκευμζνα ςτθ μεταφραςτικι μνιμθ ι ςε ζνα κόρπουσ LiveDocs για κείμενο, δθλαδι, πανομοιότυπο με αυτό ςτο προσ μετάφραςθ ζγγραφο, οι μεταφραςτζσ χρεϊνουν ποςοςτό επί τθσ ςυνολικισ τιμισ, ςυνικωσ 20 30%. Εάν θ μεταφραςτικι μνιμθ ι το LiveDocs corpus περιζχει απλϊσ παρόμοιο τεμάχιο, το ποςοςτό είναι μεγαλφτερο. Γενικά, το ποςοςτό χρζωςθσ μεγαλϊνει όςο ο βακμόσ ομοιότθτασ μικραίνει. Η μονάδα ςτατιςτικϊν του memoq διακζτει ζνα καινοτόμο γνϊριςμα, τθν ανάλυςθ ομοιογζνειασ, θ οποία λειτουργεί ακόμθ και χωρίσ μεταφραςτικι μνιμθ ι LiveDocs corpus με προθγοφμενεσ μεταφράςεισ. Η ανάλυςθ ομοιογζνειασ ανακαλφπτει τισ ομοιότθτεσ ςτο εςωτερικό του κειμζνου με το οποίο εργάηεςτε. Ζτςι, ζχετε μιαν ακριβζςτερθ εκτίμθςθ τθσ προςπάκειασ που απαιτεί θ μετάφραςθ του κειμζνου, μοιράηοντασ τα οφζλθ τθσ χριςθσ του memoq μεταξφ πελάτθ και μεταφραςτι. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 4 από 26

5 2 Εγκατάςταςθ και απαιτιςεισ ςυςτιματοσ 2 Εγκατάςταςη και απαιτήςεισ ςυςτήματοσ Για οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ενεργοποίθςθσ του memoq, προςτρζξτε ςτον οδηγό εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ του memoq, ςτον ιςτότοπο τθσ Kilgray ( Αλλαγή τησ γλώςςασ του περιβάλλοντοσ χρήςτη Η προεπιλεγμζνθ γλϊςςα του memoq είναι τα Αγγλικά. Μπορείτε, όμωσ, να αλλάξετε τθ γλϊςςα του περιβάλλοντοσ χριςτθ από το πρόγραμμα. Η διαδικαςία ζχει ωσ εξισ: 1. Εκκινιςτε το memoq, εάν δεν εκτελείται ιδθ. Εμφανίηεται το κφριο παράκυρο του memoq με το Dashboard. 2. Από το μενοφ Tools, επιλζξτε Options. Εμφανίηεται το πλαίςιο διαλόγου Global settings. 3. τθ λίςτα Category ςτα αριςτερά, κάντε κλικ ςτο Appearance. το κυρίωσ τμιμα, το memoq εμφανίηει τισ ρυκμίςεισ για τον ζλεγχο τθσ εμφάνιςθσ του προγράμματοσ. 4. Από τθ λίςτα επιλογϊν User interface language επιλζξτε τθν επικυμθτι γλϊςςα και κάντε κλικ ςτο ΟΚ. 5. Κλείςτε το memoq και επανεκκινιςτε το. Από τθν επόμενι του εκκίνθςθ, το πρόγραμμα κα εμφανίηει τισ εντολζσ και τα μθνφματά του ςτθν επιλεγμζνθ γλϊςςα. Σημείωςη: Αρχικά, οι διακζςιμεσ προσ επιλογι γλϊςςεσ είναι τα Αγγλικά, τα Γερμανικά και τα Γαλλικά. Αναλόγωσ τθσ χϊρασ ςασ, ίςωσ διατίκενται και τα Ιαπωνικά. υνεχϊσ προςτίκενται νζεσ γλϊςςεσ, οπότε ίςωσ θ λίςτα περιλαμβάνει κι άλλεσ. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 5 από 26

6 3 Η διαδικαςία τθσ μετάφραςθσ 3 Η διαδικαςία τησ μετάφραςησ Ζργα το memoq, οι μεταφραςτικζσ εργαςίεσ οργανϊνονται ςε ζργα. Ζνα μεταφραςτικό ζργο περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 1. Κείμενα προσ μετάφραςθ (απεριόριςτο πλικοσ ςτθν πράξθ ζωσ μερικζσ εκατοντάδεσ) 2. LiveDocs corpora, τα οποία περιζχουν δίγλωςςα ζγγραφα, ηεφγθ εγγράφων αφετθρίασ αφίξεωσ, μονόγλωςςα ζγγραφα και δυαδικά αρχεία (απεριόριςτο πλικοσ, απομακρυςμζνα ι τοπικά ςυνικωσ ζνα ι δφο) 3. Μεταφραςτικζσ μνιμεσ (απεριόριςτο πλικοσ, απομακρυςμζνεσ ι τοπικζσ ςυνικωσ ζωσ πζντε ι ζξι) 4. Βάςεισ όρων (απεριόριςτο πλικοσ, απομακρυςμζνεσ ι τοπικζσ ςυνικωσ ζωσ πζντε ι ζξι) 5. Ρυκμίςεισ ι ελαφροί πόροι (light resources): κανόνεσ κατάτμθςθσ, κανόνεσ αυτόματθσ μετάφραςθσ, ρυκμίςεισ μεταφραςτικϊν μνθμϊν, ρυκμίςεισ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κ.ά. Πόροι όπωσ μεταφραςτικζσ μνιμεσ, βάςεισ όρων, κανόνεσ κατάτμθςθσ, κανόνεσ αυτόματθσ μετάφραςθσ κ.τ.τ. μποροφν να αποκθκεφονται τοπικά ςτον υπολογιςτι ςασ ι βρίςκονται ςε διακομιςτι memoq, ϊςτε να είναι διακζςιμοι ςε ζνα ολόκλθρο δίκτυο. Μπορείτε να χρθςιμοποιείτε αυτοφσ τουσ πόρουσ ςε περιςςότερα του ενόσ ζργα. Σο memoq καταγράφει τισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ, τισ βάςεισ όρων και όςουσ άλλουσ πόρουσ ζχετε αποκθκεφςει ςτον υπολογιςτι ςασ, ϊςτε να μπορείτε να τουσ χρθςιμοποιείτε ςε οποιοδιποτε ζργο ακόμθ και ςε πολλά ζργα ταυτόχρονα. Μετάφραςη ςτο memoq το memoq, θ διαδικαςία τθσ μετάφραςθσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα βιματα: 1. Δημιουργία ζργου. Επιλζγετε τα προσ μετάφραςθ ζγγραφα και ορίηετε τισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ και τισ βάςεισ όρων που κα χρθςιμοποιιςετε. Όταν δθμιουργείτε ζνα ζργο, το memoq ειςάγει τα περιεχόμενα του εγγράφου αφετθρίασ ςτο χϊρο εργαςίασ του και διαςφαλίηει ότι θ μετάφραςθ μπορεί να εξαχκεί ςε μορφι ίδια με αυτιν του πρωτοτφπου. Κατά τθ δθμιουργία ενόσ ζργου μπορείτε να δθμιουργείτε νζεσ μεταφραςτικζσ μνιμεσ και βάςεισ όρων. Αφοφ δθμιουργιςετε ζνα ζργο, τα περιεχόμενα και οι ρυκμίςεισ του μποροφν να τροποποιθκοφν όπωσ κζλετε. 2. Μετάφραςη. Πλθκτρολογείτε τθ μετάφραςθ ςε ζναν ειδικό επεξεργαςτι κειμζνου, ο οποίοσ καλείται πλζγμα μετάφραςθσ. το memoq υπάρχει ξεχωριςτό πλζγμα μετάφραςθσ για κάκε ζγγραφο, το οποίο ανοίγει ςε ξεχωριςτι καρτζλα ςτο παράκυρο του memoq. Κατά τθ μετάφραςθ το memoq ςαρϊνει αυτόματα τισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ, τα LiveDocs corpora και τισ βάςεισ όρων τισ οποίεσ ζχετε ορίςει για το ζργο. Μπορείτε να επεξεργάηεςτε πολλά ζγγραφα ενόσ ζργου παράλλθλα, αλλά δεν μπορείτε να ζχετε περιςςότερα του ενόσ ζργα ανοιχτά. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 6 από 26

7 3 Η διαδικαςία τθσ μετάφραςθσ 3. Παράδοςη. Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθ μετάφραςθ, δίνετε εντολι ςτο memoq να εξαγάγει το μετάφραςμα. Σο πρόγραμμα αποκθκεφει τα μεταφραςμζνα ζγγραφα ςτο ςκλθρό δίςκο ςτθν ίδια μορφι που είχε το πρωτότυπο βάςει των πλθροφοριϊν μορφισ οι οποίεσ είχαν αντλθκεί κατά τθν ειςαγωγι του. Μπορείτε να εξάγετε το κείμενο οποτεδιποτε κατά τθ μετάφραςθ, ενϊ μπορείτε να εξακολουκείτε να μεταφράηετε το κείμενο ακόμθ και μετά τθν εξαγωγι του. Ποφ βρίςκεται τι ςτο memoq το memoq μπορείτε να εργάηεςτε με ζνα ζργο κάκε φορά. Σο memoq εμφανίηει τα περιεχόμενα και τισ ρυκμίςεισ του ζργου ςτθν καρτζλα Project home. Κατά τθν εργαςία ςασ το memoq ανοίγει μία ι περιςςότερεσ νζεσ καρτζλεσ δίπλα από τθν καρτζλα Project home. Μπορείτε να μεταβαίνετε από μια καρτζλα ςε άλλθ κάνοντασ κλικ ςε αυτζσ, ςτο επάνω μζροσ του παρακφρου του memoq, ι πιζηοντασ Ctrl+Tab ϊςπου να εμφανιςτεί θ επικυμθτι καρτζλα. Οι καρτζλεσ ςάσ επιτρζπουν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα του ζργου και ςτα περιεχόμενα των βαρζων πόρων (heavy resources) (βάςεισ όρων και μεταφραςτικζσ μνιμεσ). Σημείωςη: χεδόν όλεσ οι ρυκμίςεισ του memoq διατίκενται ωσ πόροι, δθλαδι ωσ πακζτα δεδομζνων τα οποία ορίηουν τι πρζπει να κάνει το memoq όςο εργάηεςτε. Οι μεταφραςτικζσ μνιμεσ, τα LiveDocs corpora και οι βάςεισ όρων καλοφνται βαρείσ πόροι. Άλλοι πόροι, όπωσ κανόνεσ κατάτμθςθσ, κανόνεσ αυτόματθσ μετάφραςθσ, ρυκμίςεισ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, λίςτεσ παράλειψθσ ορκογράφων κ.ά., περιζχουν λιγότερα δεδομζνα, οπότε καλοφνται ελαφροί πόροι. Σο ςπου- memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 7 από 26

8 3 Η διαδικαςία τθσ μετάφραςθσ δαιότερο πλεονζκτθμα τθσ χριςθσ των ρυκμίςεων ωσ πόρων είναι ότι μπορείτε να τισ αποκθκεφετε ωσ αρχεία και να τισ φορτϊνετε ξανά όποτε και όπου τισ χρειάηεςτε (ςε ζναν άλλο υπολογιςτι, για παράδειγμα). Με άλλα λόγια, μπορείτε να τισ ανταλλάςςετε με άλλουσ χριςτεσ του memoq και εάν ζχετε τθν κατάλλθλθ ζκδοςθ του memoq 4 να τισ δθμοςιεφετε ςε διακομιςτζσ memoq. Σο memoq επίςθσ κυμάται τθν κατάςταςθ των ζργων. Εάν κλείςετε το memoq και το ανοίξετε ξανά τθν επόμενθ μζρα, κα εμφανίςει το Dashboard, από όπου μπορείτε να ανοίξετε ζνα από τα πρόςφατα ζργα ςασ. Όταν ανοίξετε ζνα υπάρχον ζργο, το memoq κα ανοίξει όςεσ καρτζλεσ είχατε ανοιχτζσ πριν τθν τελευταία φορά που κλείςατε το ζργο και κα ςασ μεταφζρει αυτόματα ςτθν καρτζλα ςτθν οποία ιςαςτε τότε. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 8 από 26

9 4 Δθμιουργία και τροποποίθςθ ζργου 4 Δημιουργία και τροποποίηςη ζργου Δημιουργία ζργου Όταν εκκινείτε το memoq, εμφανίηεται το Dashboard. το Dashboard βλζπετε λίςτα των ζργων ςασ, πλθροφορίεσ για τθν άδεια χριςθσ του memoq ςασ και δθμοφιλείσ εντολζσ διαχείριςθσ ζργων. Εδϊ ξεκινά θ δθμιουργία ενόσ νζου ζργου. Σο memoq χρθςιμοποιεί οδθγό για τθ δθμιουργία μεταφραςτικϊν ζργων. Για να δθμιουργιςετε ζργο, ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 1. Από το μενοφ Project επιλζξτε New Project. Εναλλακτικά, εάν το Dashboard είναι ορατό, κάντε κλικ ςτο Create a new project. Εμφανίηεται θ πρϊτθ ςελίδα του οδθγοφ, New memoq project wizard. 2. Γράψτε όνομα για το ζργο και επιλζξτε τισ γλϊςςεσ αφετθρίασ και αφίξεωσ. Μπορείτε επίςθσ να ςυμπλθρϊςετε τα πεδία Project, Domain, Client και Subject. Αφοφ ςυμπλθρϊςετε αυτά τα ςτοιχεία, κάντε κλικ ςτο Next. 3. τθ δεφτερθ ςελίδα του οδθγοφ μπορείτε να προςκζςτε κείμενα προσ μετάφραςθ. Κάντε κλικ ςτο Add document, κάτω από τθν κενι λίςτα εγγράφων. Εμφανίηεται πλαίςιο διαλόγου Open. Βρείτε τα αρχεία που κζλετε να προςκζςετε ςτο ζργο και επιλζξτε τα. Μπορείτε να επιλζξετε memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 9 από 26

10 4 Δθμιουργία και τροποποίθςθ ζργου περιςςότερα από ζνα αρχεία ταυτόχρονα, ακόμθ και διαφορετικϊν τφπων. Αφοφ επιλζξετε τα αρχεία, κάντε κλικ ςτο Open. Μπορείτε να κάνετε κλικ ςτθν εντολι Add document ξανά για πρόςκεςθ περιςςότερων αρχείων ςτο ζργο. Μπορείτε να περιλάβετε πολλοφσ τφπουσ αρχείου ςε ζνα ζργο. Αφοφ προςκζςετε τα ζγγραφα, κάντε κλικ ςτο Next. 4. τθν τρίτθ ςελίδα του οδθγοφ μπορείτε να επιλζξετε μεταφραςτικζσ μνιμεσ για το ζργο ςασ. Αυτι θ ςελίδα του οδθγοφ εμφανίηει λίςτα όςων διακζςιμων μεταφραςτικϊν μνθμϊν ζχουν γλϊςςεσ κοινζσ με αυτζσ του ζργου. Εάν το ζργο ςασ αφορά το ηεφγοσ Αγγλικά Ελλθνικά, το memoq δεν κα εμφανίηει όςεσ μεταφραςτικζσ μνιμεσ είναι ςτο ηεφγοσ Γαλλικά Ελλθνικά. Για να προςκζςετε μία ι περιςςότερεσ μεταφραςτικζσ μνιμεσ ςτο ζργο, κάντε κλικ ςτο κουμπί επιλογισ ςτα αριςτερά του ονόματοσ τθσ οικείασ μνιμθσ. Όςεσ μεταφραςτικζσ μνιμεσ επιλζγετε μετακινοφνται ςτθν κορυφι τθσ λίςτασ. ε αυτιν τθ ςελίδα του οδθγοφ μπορείτε επίςθσ να δθμιουργιςετε μια νζα μεταφραςτικι μνιμθ, κάνοντασ κλικ ςτο Create/use new. Αφοφ προςκζςετε μεταφραςτικζσ μνιμεσ, κάντε κλικ ςτο Next. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 10 από 26

11 4 Δθμιουργία και τροποποίθςθ ζργου Όςεσ μεταφραςτικζσ μνιμεσ χρθςιμοποιείτε ςτο τρζχον ζργο εμφανίηονται ςτθν κορυφι τθσ λίςτασ. Μία μεταφραςτικι μνιμθ εμφανίηεται πάντα με ζντονα ςτοιχεία και ορίηεται ωσ κφρια. Αυτι είναι θ κφρια μεταφραςτικι μνιμθ. Όταν γράφετε τθ μετάφραςι ςασ και επιβεβαιϊνετε ζνα τεμάχιο, θ προκφπτουςα μεταφραςτικι μονάδα (ηεφγοσ τεμαχίων αφετθρίασ-αφίξεωσ) κα αποκθκεφεται ςτθν κφρια μεταφραςτικι μνιμθ. Σο memoq χρθςιμοποιεί τισ άλλεσ μεταφραςτικζσ μνιμεσ μόνο για αναηιτθςθ. Μπορείτε να ορίςετε άλλθ μεταφραςτικι μνιμθ ωσ κφρια οποτεδιποτε μετά τθ δθμιουργία ενόσ ζργου. 5. τθν τζταρτθ ςελίδα του οδθγοφ μπορείτε να επιλζξετε βάςεισ όρων για το ζργο. Σο memoq εμφανίηει λίςτα όςων διακζςιμων βάςεων όρων υποςτθρίηουν τισ γλϊςςεσ του ζργου ςασ. Εάν το ζργο ςασ αφορά το ηεφγοσ Αγγλικά Ελλθνικά, το memoq δεν κα εμφανίηει όςεσ βάςεισ όρων περιζχουν Γαλλικά, Ιςπανικά και Γερμανικά ι Αγγλικά και Γαλλικά. Για να προςκζςετε μία ι περιςςότερεσ βάςεισ όρων ςτο ζργο, κάντε κλικ ςτο κουμπί επιλογισ ςτα αριςτερά του ονόματοσ τθσ οικείασ βάςθσ. ε αυτιν τθ ςελίδα του οδθγοφ μπορείτε επίςθσ να δθμιουργιςετε μια νζα βάςθ όρων, κάνοντασ κλικ ςτο Create/use new. Αφοφ προςκζςετε βάςεισ όρων, κάντε κλικ ςτο Finish. Σο memoq δθμιουργεί το ζργο και εμφανίηει τα περιεχόμενα του ζργου ςτθν καρτζλα Project home. Τροποποίηςη ζργου Μετά τθν ολοκλιρωςθ του οδθγοφ New memoq project ι μετά το άνοιγμα υπάρχοντοσ ζργου εμφανίηεται θ καρτζλα Project home ςτο παράκυρο του memoq. τθν καρτζλα Project home μπορείτε να διαχειρίηεςτε και να τροποποιείτε όλεσ τισ ρυκμίςεισ του ζργου. Σημείωςη: τον οδθγό νζου ζργου του memoq μπορείτε να κάνετε κλικ ςτο Finish ιδθ από τθν πρϊτθ ςελίδα, αφοφ πρϊτα ςυμπλθρϊςετε το όνομα του ζργου και ορίςετε τισ γλϊςςεσ αφετθρίασ και αφίξεωσ. Ζπειτα μπορείτε ςτθν καρτζλα Project home να προςκζςτε ζγγραφα προσ μετάφραςθ, μεταφραςτικζσ μνιμεσ και βάςεισ όρων, ακριβϊσ όπωσ κα κάνατε ςτον οδθγό. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 11 από 26

12 4 Δθμιουργία και τροποποίθςθ ζργου Η καρτζλα Project home απαρτίηεται από ζξι ςελίδεσ. Για τθν επιλογι μιασ ςελίδασ, κάντε κλικ ςε ζνα από τα εικονίδια ςτα αριςτερά: Overview, Translations, LiveDocs, Translation memories, Term bases και Settings. Δημιουργία μεταφραςτικήσ μνήμησ Εάν κάνετε κλικ ςτο Create/use new ςτθν τρίτθ ςελίδα του οδθγοφ New memoq project ι ςτθ ςελίδα Translation memories τθσ καρτζλασ Project home, εμφανίηεται το πλαίςιο διαλόγου New translation memory. Μπορείτε να τροποποιιςετε τισ επιλογζσ για τθ δθμιουργία νζων μεταφραςτικϊν μνθμϊν. Λεπτομερισ περιγραφι δίνεται ςτθ βοικεια του memoq. Εάν αρχίςετε να δθμιουργείτε μεταφραςτικι μνιμθ ςε ανοιχτό ζργο, χρειάηεται μόνο να τθσ δϊςετε ζνα όνομα και να κάνετε κλικ ςτο ΟΚ. Ωσ γλϊςςεσ τθσ μεταφραςτικισ μνιμθσ ορίηεται το ηεφγοσ γλωςςϊν του ζργου. Όςεσ μεταφραςτικζσ μνιμεσ δθμιουργοφνται με αυτόν τον τρόπο επιλζγονται αυτόματα προσ χριςθ ςτο ζργο. Δημιουργία βάςεων όρων Εάν κάνετε κλικ ςτο Create/use new ςτθν τρίτθ ςελίδα του οδθγοφ New memoq project ι ςτθ ςελίδα Term bases τθσ καρτζλασ Project home, εμφανίηεται το πλαίςιο διαλόγου New term base. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 12 από 26

13 4 Δθμιουργία και τροποποίθςθ ζργου Μπορείτε να τροποποιιςετε τισ επιλογζσ για τθ δθμιουργία νζων βάςεων όρων. Λεπτομερισ περιγραφι δίνεται ςτθ βοικεια του memoq. Εάν αρχίςετε να δθμιουργείτε βάςθ όρων ςε ανοιχτό ζργο, χρειάηεται μόνο να τθσ δϊςετε ζνα όνομα και να κάνετε κλικ ςτο ΟΚ. Ωσ γλϊςςεσ τθσ βάςθσ όρων ορίηεται το ηεφγοσ γλωςςϊν του ζργου. Όςεσ βάςεισ όρων δθμιουργοφνται με αυτόν τον τρόπο επιλζγονται αυτόματα προσ χριςθ ςτο ζργο. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 13 από 26

14 5 Μετάφραςθ ςτο πλζγμα μετάφραςθσ 5 Μετάφραςη ςτο πλζγμα μετάφραςησ Άνοιγμα εγγράφου για μετάφραςη τθν καρτζλα Project home, κάντε κλικ ςτο εικονίδιο Translations. τθ λίςτα εγγράφων κάντε διπλό κλικ ςτο όνομα ενόσ προσ μετάφραςθ εγγράφου το οποίο κζλετε να μεταφράςετε. Εάν το ζγγραφο είναι ιδθ ανοιχτό, κάντε κλικ ςτθν καρτζλα του ςτο πάνω μζροσ του παρακφρου του memoq. Μπορείτε να ζχετε περιςςότερα του ενόσ ζγγραφα ανοιχτά ταυτόχρονα. Μπορείτε να μεταβείτε ςε ζνα ανοιχτό ζγγραφο κάνοντασ κλικ ςτθν καρτζλα του ι πιζηοντασ Ctrl+Tab. Μπορείτε να κλείςετε ζνα ζγγραφο πιζηοντασ το κουμπί τθσ καρτζλασ του ι πιζηοντασ Ctrl+F4. Επεξεργαςία μετάφραςησ ε μια καρτζλα εγγράφου τα περιεχόμενα του εγγράφου εμφανίηονται ωσ δίςτθλοσ πίνακασ. Η αριςτερι ςτιλθ περιζχει τα τεμάχια ςτθ γλϊςςα αφετθρίασ. τθ δεξιά ςτιλθ γράφετε τθ μετάφραςθ κακενόσ εξ αυτϊν. Για να αρχίςετε να μεταφράηετε, κάντε κλικ ςτο δεξί κελί τθσ πρϊτθσ γραμμισ. Για οριςμζνουσ τφπουσ εγγράφων το memoq εμφανίηει το μορφοποιθμζνο κείμενο ςτθν περιοχι Translation preview, κάτω από το πλζγμα μετάφραςθσ, ϊςτε να βλζπετε ςυνεχϊσ ποφ και πϊσ το τεμάχιο εμφανίηεται ςτο μετάφραςμα και πϊσ κα εμφανίηεται μετά τθν εξαγωγι του. Η προεπιςκόπθςθ, Translation preview, είναι διακζςιμθ μόνο για τουσ ακόλουκουσ τφπουσ αρχείων: Ζγγραφα HTML (ιςτοςελίδεσ), ζγγραφα Microsoft Word και RTF, αρχεία Microsoft Excel, αρχεία Microsoft PowerPoint και ζγγραφα XML. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 14 από 26

15 5 Μετάφραςθ ςτο πλζγμα μετάφραςθσ Ακολουκεί ςφνοψθ των ςθμαντικότερων ενεργειϊν τισ οποίεσ μπορείτε να κάνετε ςτο πλζγμα μετάφραςθσ. Λεπτομερισ περιγραφι δίνεται ςτθ βοικεια (Help) του memoq. Για να εμφανιςτεί θ βοικεια (Help) πιζςτε F1 οποτεδιποτε όταν το memoq είναι ανοιχτό. Επιβεβαίωςη τεμαχίων Αφοφ μεταφράςετε ζνα τεμάχιο, πιζςτε Ctrl+Enter ι επιλζξτε Confirm από το μενοφ Translation. Σο memoq αποκθκεφει το μεταφραςμζνο τεμάχιο ςτο ζγγραφο και ςτθν κφρια μεταφραςτικι μνιμθ του ζργου και προχωρά ςτο επόμενο τεμάχιο. Μπορείτε επίςθσ να επιβεβαιϊςετε μια μετάφραςθ πιζηοντασ Ctrl+Shift+Enter. Μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε Confirm Without Update από το μενοφ Translation. Ζτςι, το memoq δεν κα αποκθκεφςει το τεμάχιο αυτό ςτθ μεταφραςτικι μνιμθ. Χρθςιμοποιείτε αυτιν τθν εντολι όταν δεν ζχετε ορίςει μεταφραςτικι μνιμθ για ζνα ζργο ι όταν υπάρχει μεταφραςτικι μνιμθ αλλά δεν κζλετε ι δεν ςασ επιτρζπεται να προςκζςετε τεμάχια ςε αυτιν. Δεν χρειάηεται να αποκθκεφετε το ζγγραφο κατά τθ μετάφραςθ, γιατί το memoq αποκθκεφει αυτόματα ςτο ςκλθρό δίςκο όλεσ τισ αλλαγζσ αμζςωσ μόλισ τισ κάνετε. Ζνωςη και διαίρεςη τεμαχίων Εάν το τρζχον τεμάχιο δεν αποτελεί μονάδα πλιρθ ςθμαςίασ από μόνο του αλλά μόνο μαηί με το επόμενο, κάντε κλικ ςτο ι πιζςτε Ctrl+J. Σο memoq κα ςυνδζςει το τρζχον τεμάχιο με το επόμενο. Εάν το τρζχον τεμάχιο περιλαμβάνει περιςςότερεσ από μία προτάςεισ (ι άλλεσ μονάδεσ πλιρεισ ςθμαςίασ), μπορείτε να το διαιρζςετε ςε δφο τεμάχια, κάνοντασ κλικ ςτο επικυμθτό ςθμείο και μετά ςτο ι πιζηοντασ Ctrl+T. Σο memoq κα διαιρζςει το τεμάχιο ςτα δφο, ςτο επιλεγμζνο ςθμείο. Κατόπιν, κάντε κλικ ςτο δεξί κελί του πρϊτου από τα δφο τεμάχια και ςυνεχίςτε να μεταφράηετε. Χρήςη αποτελεςμάτων μετάφραςησ Όταν επιβεβαιϊνετε ζνα τεμάχιο, το memoq προχωρά ςτο επόμενο τεμάχιο. Επιπλζον, ειςάγει αυτόματα ςτο τεμάχιο τθν καλφτερθ (πλζον υψθλόβακμθ) πρόταςθ από τθ λίςτα αποτελεςμάτων μετάφραςθσ. Σημείωςη: Όταν ανοίγετε ζνα ζγγραφο για μετάφραςθ, το memoq δεν ειςάγει τθν καλφτερθ πρόταςθ από τα αποτελζςματα μετάφραςθσ ςτο πρϊτο τεμάχιο. Επίςθσ, το memoq δεν ειςάγει αποτζλεςμα μετάφραςθσ ςε τεμάχιο ςτο οποίο ζχετε μεταβεί κάνοντασ κλικ ςε αυτό ι χρθςιμοποιϊντασ τα βελάκια του πλθκτρολογίου ςασ. Ανεξαρτιτωσ του πϊσ ζχετε μεταβεί ςε ζνα τεμάχιο, το memoq αναηθτά ςτισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ και ςτισ βάςεισ όρων το ςφνολο και τα μζρθ του κειμζνου του τεμαχίου. Σο memoq επίςθσ αναηθτά μζρθ του τεμαχίου ςτουσ κανόνεσ αυτόματθσ μετάφραςθσ και ςτισ λίςτεσ μθ μεταφραςίμων. Σα α- ποτελζςματα εμφανίηονται με τθ μορφι λίςτασ προτάςεων ςτθν περιοχι Translation results, ςτα δεξιά του πλζγματοσ μετάφραςθσ. Οι προτάςεισ εμφανίηονται ιεραρχθμζνεσ: πρϊτα εμφανίηονται οι memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 15 από 26

16 5 Μετάφραςθ ςτο πλζγμα μετάφραςθσ προτάςεισ από τθ μεταφραςτικι μνιμθ, με ςειρά από αυτιν με τθ μεγαλφτερθ ομοιότθτα προσ αυτιν με τθ μικρότερθ. Σημείωςη: Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για πόρουσ όπωσ οι κανόνεσ αυτόματθσ μετάφραςθσ και οι λίςτεσ μθ μεταφράςιμων, προςτρζξτε ςτθ βοικεια του memoq. Εάν το memoq δεν ειςαγάγει αυτόματα ςτο τεμάχιο το καλφτερο αποτζλεςμα μετάφραςθσ ι εάν κζλετε να βρείτε κάτι καλφτερο για ζνα τεμάχιο, μπορείτε να ψάξετε ςτθ λίςτα και να ειςαγάγετε αποτελζςματα με μθ αυτόματο τρόπο: εάν οι μεταφραςτικζσ μνιμεσ περιζχουν τεμάχιο αφετθρίασ πανομοιότυπο ι αρκετά όμοιο με το τρζχον τεμάχιο αφετθρίασ με άλλα λόγια, εάν το τρζχον τεμάχιο ι ζνα παρόμοιο ζχει μεταφραςτεί προθγουμζνωσ, εμφανίηεται ςτθν κορυφι τθσ αρικμθμζνθσ λίςτασ ςτα δεξιά, ςθμειωμζνο με κόκκινο χρϊμα. Η λίςτα περιζχει προτάςεισ (ευριματα) από τισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ και τισ βάςεισ όρων. Σα ευριματα από τισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ προθγοφνται (κόκκινο) και ακολουκοφν τα ευριματα από τισ βάςεισ όρων (μπλε). Μπορείτε να κινθκείτε ςτθ λίςτα με Ctrl+Πάνω βελάκι ι Ctrl+Κάτω βελάκι. Για ειςαγωγι του επιλεγμζνου ιςοδυνάμου από τα ευριματα, πιζςτε Ctrl+Διάςτημα. Σημαντικό: Σο ποςοςτό ταφτιςθσ δείχνει τθν ομοιότθτα μεταξφ του κειμζνου ςτο τεμάχιο αφετθρίασ και του κειμζνου ςτθ γλϊςςα αφετθρίασ το οποίο βρικε το memoq ςτθ μεταφραςτικι μνιμθ. Εάν το ποςοςτό ταφτιςθσ είναι 100%, το κείμενο αφετθρίασ και θ μορφοποίθςι του ςτο τρζχον τεμάχιο είναι ακριβϊσ ίδια όπωσ ςτθ μεταφραςτικι μνιμθ. Εάν το ποςοςτό ταφτιςθσ είναι μεταξφ 95% και 99%, το κείμενο είναι το ίδιο, αλλά μπορεί να διαφζρουν θ μορφοποίθςθ και οι αρικμοί. Εάν το ποςοςτό ταφτιςθσ είναι μικρότερο, υπάρχουν διαφορζσ ςτο κείμενο. Όταν επιλζγετε μια πρόταςθ από τθ λίςτα, το memoq εμφανίηει τισ διαφορζσ ςε τρία πεδία κάτω από τθ λίςτα. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 16 από 26

17 5 Μετάφραςθ ςτο πλζγμα μετάφραςθσ Όταν μια λζξθ ι ζκφραςθ ςτο τρζχον τεμάχιο βρεκεί ςτισ βάςεισ όρων τισ οποίεσ ζχετε ορίςει για ζνα ζργο, το memoq τισ επιςθμαίνει με γαλάηιο χρϊμα. Η επιςθμαςμζνθ ζκφραςθ και θ αντίςτοιχι τθσ ςτθ γλϊςςα αφίξεωσ εμφανίηονται ςτθν αρικμθμζνθ λίςτα ςτα δεξιά, με μπλε χρϊμα. Εάν υπάρχουν περιςςότερα από ζνα ευριματα για ζνα τεμάχιο, εμφανίηονται με τθ ςειρά εμφάνιςισ τουσ ςτο τεμάχιο. Μπορείτε να κινθκείτε ςτθ λίςτα με Ctrl+Πάνω βελάκι ι Ctrl+Κάτω βελάκι. Για ειςαγωγι του επιλεγμζνου ιςοδυνάμου από τα ευριματα, πιζςτε Ctrl+Διάςτημα. Μπορείτε επίςθσ να ειςαγάγετε μια πρόταςθ πλθκτρολογϊντασ τον αρικμό τθσ: πιζςτε και κρατιςτε το Ctrl και πλθκτρολογιςτε τον αρικμό του ευριματοσ. Ο αρικμόσ εμφανίηεται μεταξφ του κειμζνου αφετθρίασ και του κειμζνου αφίξεωσ, ςε κόκκινο ι μπλε (ι πορτοκαλί ι μωβ ι πράςινο) κουτάκι. Σα πεδία ςφγκριςθσ κάτω από τθν περιοχι αποτελεςμάτων μετάφραςθσ εμφανίηουν το αρχικό τεμάχιο αφετθρίασ, το τεμάχιο αφετθρίασ τθσ μεταφραςτικισ μνιμθσ το οποίο μοιάηει με το τεμάχιο αφετθρίασ και το τεμάχιο αφίξεωσ τθσ μεταφραςτικισ μνιμθσ. Οι διαφορζσ μεταξφ αυτϊν των τεμαχίων επιςθμαίνονται με χρϊματα (ςκοφρο μπλε για όςα ςτοιχεία πρζπει να προςτεκοφν, κόκκινο για όςα πρζπει να διαγραφοφν, ανοιχτό μπλε για όςα πρζπει να αλλαχκοφν). Η βεβαιότθτα (ι το ποςοςτό μερικισ ταφτιςθσ) των ευρθμάτων από τθ μεταφραςτικι μνιμθ με λευκά γράμματα ςε ςκοφρο γκρι φόντο ςτθν κάτω δεξιά γωνία του παρακφρου του memoq. Όταν δεν υπάρχει αυτόματη πρόταςη: εφρεςη πληροφοριών ςε μεταφραςτικζσ μνήμεσ και βάςεισ όρων Μερικζσ φορζσ ίςωσ να μθν είςτε ςίγουροι για το πϊσ να μεταφράςετε μια λζξθ ι φράςθ ςε ζνα τεμάχιο και είναι πικανό να μθν λάβετε προτάςεισ από τθ λίςτα ευρθμάτων είτε γιατί θ πρόταςθ δεν βρζκθκε ςτισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ είτε γιατί μια λζξθ ι φράςθ δεν βρζκθκε ςτισ βάςεισ όρων. ε αυτιν τθν περίπτωςθ μπορείτε να αναηθτιςετε τθν προβλθματικι λζξθ ι φράςθ ςτισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ. Για να γίνει αυτό, χρθςιμοποιιςτε τθν ενςωματωμζνθ μονάδα δθμιουργίασ ςυμφραςτικϊν πινάκων του memoq: επιλζξτε τθ λζξθ ι φράςθ ςτο κελί αφετθρίασ και πιζςτε Ctrl+K ι επιλζξτε Concordance από το μενοφ Operations. Εάν ςτισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ βρίςκονται τεμάχια με τθ λζξθ ι φράςθ, το memoq τα εμφανίηει ςε νζο παράκυρο, μαηί με τισ μεταφράςεισ τουσ. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 17 από 26

18 5 Μετάφραςθ ςτο πλζγμα μετάφραςθσ Εάν μια λζξθ ι φράςθ υπάρχει περιςςότερεσ από δφο φορζσ ςτισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ, το memoq μπορεί να εκτελζςει τθν αναηιτθςθ αυτόματα. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ λζξθ ι φράςθ εμφανίηεται ςτθ λίςτα ευρθμάτων, ςτα δεξιά, ςθμειωμζνθ με πορτοκαλί χρϊμα. Εάν κάνετε διπλό κλικ ςε ζνα «πορτοκαλί» εφρθμα, εμφανίηεται το παράκυρο Concordance. Δεν χρειάηεται να επιλζξετε κείμενο ςτο κελί αφετθρίασ, αφοφ το memoq βρίςκει μόνο του τι πρζπει να αναηθτιςει. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναηθτιςετε τθν προβλθματικι λζξθ ι φράςθ ςτισ βάςεισ όρων. Για να γίνει αυτό, χρθςιμοποιιςτε τθν ενςωματωμζνθ μονάδα διερεφνθςθσ βάςθσ όρων του memoq: επιλζξτε μζροσ τθσ λζξθσ ι φράςθσ ςτο κελί αφετθρίασ και πιζςτε Ctrl+P ι επιλζξτε Look up Term από το μενοφ Operations. Εάν ςτισ βάςεισ όρων βρίςκονται όροι οι οποίοι περιζχουν αυτό το μζροσ τθσ φράςθσ, το memoq τουσ εμφανίηει ςε νζο παράκυρο, μαηί με τισ μεταφράςεισ τουσ. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 18 από 26

19 5 Μετάφραςθ ςτο πλζγμα μετάφραςθσ Δημιουργία τησ δικήσ ςασ βάςησ όρων Όταν εργάηεςτε ςτο πλζγμα μετάφραςθσ, μπορείτε να προςκζτετε όςουσ όρουσ κζλετε ςτθν κφρια βάςθ όρων. (Μπορείτε να ορίςετε τθν κφρια βάςθ όρων ακριβϊσ όπωσ ορίηετε τθν κφρια μεταφραςτικι μνιμθ ςτθ ςελίδα Term bases τθσ καρτζλασ Project home.) Εάν εντοπίςετε μια επαναλαμβανόμενθ ζκφραςθ ςτο κείμενο αφετθρίασ τθν οποία κζλετε να προςκζςετε ςτθ βάςθ όρων, επιλζξτε τθν και πιζςτε Ctrl+E ι επιλζξτε Add Term από το μενοφ Operations. Εμφανίηεται το πλαίςιο διαλόγου Create term base entry. Γράψτε τθ μετάφραςθ τθσ λζξθσ ι φράςθσ ςτο δεξί πλαίςιο κειμζνου και κάντε κλικ ςτο ΟΚ. Σο memoq προςκζτει αμζςωσ το ηεφγοσ όρων ςτθ βάςθ όρων. το εξισ, όπου απαντά ο όροσ, κα επιςθμαίνεται με γαλάηιο χρϊμα. Εάν το κελί αφίξεωσ περιζχει ιδθ τθ μετάφραςθ του όρου τον οποίο κζλετε να προςκζςετε, μπορείτε να μαρκάρετε και τισ δυο εκφράςεισ, αφετθρίασ και αφίξεωσ, και να πιζςετε Ctrl+Q ι να επιλζξετε Quick Add Term από το μενοφ Operations. Σο memoq ειςάγει αυτόματα το ηεφγοσ όρων ςτθ βάςθ όρων χωρίσ να εμφανίςει το πλαίςιο διαλόγου Create term base entry. Προμετάφραςη Εάν ξζρετε ότι θ μεταφραςτικι μνιμθ περιζχει πολλά τεμάχια όμοια ι παρόμοια με αυτά του κειμζνου αφετθρίασ, μπορείτε να τα ειςαγάγετε όλα μεμιάσ, δίνοντασ εντολι ςτο memoq να προμεταφράςει το ζγγραφο. Από το μενοφ Translation επιλζξτε Pre-Translate. Εμφανίηεται πλαίςιο διαλόγου memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 19 από 26

20 5 Μετάφραςθ ςτο πλζγμα μετάφραςθσ όπου ςάσ ηθτείται να ορίςετε τι είδουσ ευριματα κζλετε να ειςαγάγει το memoq κατά τθν προμετάφραςθ και ποια να αγνοιςει. Λεπτομερισ περιγραφι δίνεται ςτθ βοικεια του memoq. Σημαντικό: Εάν κάτι κακό ςυμβεί ςτο ζγγραφό ςασ, ορίςτε τι να κάνετε. Είναι πολφ δφςκολο να χάςετε τθ μετάφραςι ςασ ςτο memoq, επειδι αποκθκεφεται πάντα ςε δφο κζςεισ: ςτο ζγγραφο και ςτθ μεταφραςτικι μνιμθ. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να προςπελάςετε ι να παραδϊςετε το ζγγραφό ςασ, μπορείτε να ειςαγάγετε ξανά το ζγγραφο αφετθρίασ ςτο ζργο ςασ (χρθςιμοποιιςτε το Add document από τθν καρτζλα Project home) και να χρθςιμοποιιςετε τθν προμετάφραςθ, Pre-translate, ϊςτε να ειςαχκοφν από τθ μεταφραςτικι μνιμθ όςα τεμάχια ζχετε μεταφράςει. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, προςτρζξτε ςτισ ςυμβουλζσ επίλυςθσ προβλθμάτων, ςτθν ενότθτα Resource Center του ιςτοτόπου τθσ Kilgray ( Φιλτράριςμα και ταξινόμηςη Εάν κζλετε να εμφανίηονται ςτο πλζγμα μετάφραςθσ μόνο όςα τεμάχια δεν περιζχουν οριςμζνθ λζξθ ςτο κείμενο αφετθρίασ ι αφίξεωσ ι όςα τεμάχια είναι οριςμζνου τφπου ι εάν κζλετε να εμφανίηονται τα τεμάχια ςε οριςμζνθ ςειρά, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθ γραμμι εργαλείων φιλτραρίςματοσ και ταξινόμθςθσ, πάνω από το πλζγμα μετάφραςθσ. Εάν κζλετε να καταργιςετε το φιλτράριςμα, κάντε κλικ ςτο. Εάν κζλετε να καταργιςετε τθν ταξινόμθςθ, επιλζξτε No sorting από τθν οικεία λίςτα επιλογϊν τθσ γραμμισ εργαλείων. Λεπτομερισ περιγραφι δίνεται ςτθ βοικεια του memoq. Η κατάςταςη των τεμαχίων Δίπλα από το τεμάχιο αφίξεωσ υπάρχει μια μικρι περιοχι πλθροφοριϊν ςτθν οποία αναγράφεται θ κατάςταςθ κάκε τεμαχίου. Η κατάςταςθ ενόσ τεμαχίου ςτο memoq μπορεί να λάβει πζντε τιμζσ, κακεμιά από τισ οποίεσ ςθμειϊνεται με διαφορετικό χρϊμα, ωσ εξισ: Γκρι Μθ τροποποιθμζνο τεμάχιο (προσ το παρόν). Ροη Πράςινο Μπλε Μωβ Σροποποιθμζνο αλλά μθ επιβεβαιωμζνο τεμάχιο. Επιβεβαιωμζνο τεμάχιο. Μόλισ επιβεβαιωκεί ζνα τεμάχιο, εμφανίηεται πράςινο V για το κόκκινο Χ. Σεμάχιο το οποίο ειςιχκθ αυτόματα από το memoq κατά τθν προμετάφραςθ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ εμφανίηεται ποςοςτό διάφορο του μθδενόσ ςε μπλε φόντο. Οι ακριβείσ ταυτίςεισ ζχουν τιμι 100% (ι 101%), ενϊ οι μερικζσ ταυτίςεισ ζχουν μικρότερθ τιμι. Σο κείμενο ςτο τεμάχιο αφίξεωσ ςυγκροτικθκε κατά τθν προμετάφραςθ από το memoq με χριςθ αποςπαςμάτων. Δεν υπιρχε αποδεκτό εφρθμα ςτισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ για ολόκλθρο το τεμάχιο παρά μόνο για μζρθ (αποςπάςματα) του κειμζνου του. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 20 από 26

21 5 Μετάφραςθ ςτο πλζγμα μετάφραςθσ Χρήςη ετικετών μορφοποίηςησ Όταν ειςάγετε ζνα ζγγραφο αφετθρίασ, το memoq εξάγει το κείμενο από το αρχείο του εγγράφου και αποκρφπτει κακετί άλλο (μορφοποίθςθ, ςτυλ, εικόνεσ κ.τ.τ.) από το μεταφραςτι. Για να επανεμφανίςετε αυτά τα ςτοιχεία, πρζπει να εξαγάγετε τα μεταφραςμζνα ζγγραφα ςτθν αρχικι τουσ μορφι. Από τθ μορφοποίθςθ του πρωτοτφπου, το memoq εμφανίηει μόνο τθν ζντονθ και τθν πλάγια γραφι και τθν υπογράμμιςθ, τα οποία μπορείτε να τροποποιείτε. Εάν όλο το τεμάχιο αφετθρίασ ζχει τθν ίδια μορφοποίθςθ (π.χ. εάν όλο είναι με πλάγιουσ χαρακτιρεσ), το ςτυλ αυτό χρθςιμοποιείται αυτόματα και ςτο τεμάχιο αφίξεωσ. Εάν μόνο τμιμα του τεμαχίου αφετθρίασ είναι μορφοποιθμζνο με αυτόν τον τρόπο, πρζπει να μορφοποιιςετε εςείσ το αντίςτοιχο τμιμα του τεμαχίου αφίξεωσ, επιλζγοντάσ το και πιζηοντασ Ctrl+B, Ctrl+I ι Ctrl+U. Κάκε άλλθ μορφοποίθςθ κακϊσ και οι εικόνεσ του τεμαχίου εμφανίηονται ωσ ετικζτεσ μορφοποίθςθσ για τθ μετάφραςθ, οπότε και ςθμειϊνονται με μωβ αρικμοφσ ανάμεςα ςε άγκιςτρα {1}. Ζνα τεμάχιο με επιςθμαςμζνο κείμενο μπορεί να εμφανιςτεί ζτςι: Εντοπίςτε το ςθμείο ςτο κελί αφίξεωσ όπου κζλετε να ειςαγάγετε τθν ετικζτα (το ςθμείο του κειμζνου αφίξεωσ όπου το ςυγκείμενο είναι ίδιο με αυτό του κειμζνου αφετθρίασ) και πιζςτε F8. Μπορείτε επίςθσ να πιζςετε F8 κατά τθν πλθκτρολόγθςθ τθσ μετάφραςθσ. Σο memoq μπορεί να εξαγάγει το ζγγραφο ςτθν αρχικι του μορφι μόνο εάν ζχετε ειςαγάγει ό- λεσ τισ ετικζτεσ μορφοποίθςθσ ςτα τεμάχια αφίξεωσ, κακζνα τουσ ςτα κατάλλθλα ςθμεία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τθ ςειρά των ετικετϊν: κάκε φορά που πιζηετε F8 ειςάγεται θ αμζςωσ επόμενθ ε- τικζτα. Εάν τοποκετιςετε το δρομζα πριν από μια ετικζτα και πιζςετε F8, κα αλλάξει θ αρίκμθςθ των ετικετϊν ςτο κελί αφίξεωσ. Οι ειδοποιιςεισ ςφάλματοσ (εικονίδιο ) παραμζνουν ϊςπου να ειςαχκοφν όλεσ οι ετικζτεσ μορφοποίθςθσ ι ϊςπου να διαγραφοφν από το κελί αφίξεωσ όλεσ οι επιπλζον ετικζτεσ. Οι ετικζτεσ εντόσ των αγκίςτρων είναι «ξεπεραςμζνεσ» ετικζτεσ. Για τισ περιςςότερεσ μορφζσ αρχείου, όπωσ ζγγραφα Microsoft Word 2007 (DOCX) ι αρχεία HTML, το memoq χρθςιμοποιεί πια ενςωματωμζνεσ ετικζτεσ. Αυτζσ οι ετικζτεσ παρζχουν πλθροφορίεσ για το περιεχόμενό τουσ, ενϊ μπορείτε να αλλάηετε τθ ςειρά τουσ και, εάν ζχετε τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία, μπορείτε να δθμιουργείτε και να ειςάγετε νζεσ ετικζτεσ. Οι ενςωματωμζνεσ ετικζτεσ εμφανίηονται ζτςι: Όταν μεταφράηετε, μπορείτε να πιζςετε F9 για να ειςαγάγετε τθν επόμενθ ενςωματωμζνθ ετικζτα του κελιοφ αφετθρίασ. Για οριςμζνεσ μορφζσ εγγράφου, το memoq εμφανίηει μορφοποιθμζνθ προεπιςκόπθςθ του κειμζνου ςτθν περιοχι Preview, κάτω από το πλζγμα μετάφραςθσ. Η προεπιςκόπθςθ ςάσ βοθκά να ειςαγάγετε τισ ετικζτεσ μορφοποίθςθσ ςτα ςωςτά ςθμεία και εμφανίηει τθν τελικι μορφοποίθςθ του κειμζνου. Μπορείτε, δθλαδι, να δείτε εάν μζροσ του κειμζνου χρθςιμοποιεί διαφορετικι γραμματοςειρά ι χρϊμα ι εάν είναι γραμμζνο ωσ εκκζτθσ ι δείκτθσ: memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 21 από 26

22 5 Μετάφραςθ ςτο πλζγμα μετάφραςθσ Σο memoq ανανεϊνει τθν προεπιςκόπθςθ ενόςω μεταφράηετε. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο καλείται προεπιςκόπθςθ ςε πραγματικό χρόνο. Η προεπιςκόπθςθ ςε πραγματικό χρόνο διατίκεται μόνο για ζγγραφα του Microsoft Office (DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS), HTML (ιςτοςελίδεσ) και XML. memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 22 από 26

23 6 Παράδοςθ τθσ μετάφραςθσ 6 Παράδοςη τησ μετάφραςησ Παράδοςη των εγγράφων ςτην αρχική τουσ μορφή Αφοφ ολοκλθρϊςετε μια μετάφραςθ, πρζπει να παραδϊςετε τα μεταφράςματα ςτον πελάτθ ςασ ςτθν ίδια μορφι με εκείνθ των πρωτοτφπων, ςυχνά μαηί με τισ μεταφραςτικζσ μνιμεσ. Παρακάτω περιγράφεται θ ευκολότερθ διαδικαςία. Λεπτομερισ περιγραφι δίνεται ςτθ βοικεια του memoq. 1. Βεβαιωκείτε ότι ζχουν μεταφραςτεί όλα τα τεμάχια και ότι όλεσ οι ετικζτεσ μορφοποίθςθσ (μωβ αρικμοί εντόσ αγκίςτρων: {1}) ζχουν αντιγραφεί ςτο κείμενο αφίξεωσ. Εάν παραμζνουν αμετάφραςτα τεμάχια ι λείπουν ετικζτεσ μορφοποίθςθσ, το memoq εμφανίηει ζκκεςθ λακϊν προτοφ εκτελζςει τθν εξαγωγι και, εάν λείπουν ετικζτεσ μορφοποίθςθσ, αρνείται να τθν εκτελζςει. 2. τθν καρτζλα Project home, κάντε κλικ ςτο εικονίδιο Translations. 3. Επιλζξτε όλα τα ζγγραφα ςτθν προβολι λίςτασ εγγράφων και κάντε κλικ ςτο Export (stored path) κάτω από τθ λίςτα. Σο memoq κα ελζγξει εάν όλα τα τεμάχια ζχουν μεταφραςτεί και επιβεβαιωκεί και εάν οι ζχουν μεταφερκεί όλεσ ετικζτεσ μορφοποίθςθσ του πρωτοτφπου ςτο μετάφραςμα. Εάν λείπουν ςτοιχεία, εμφανίηεται το πλαίςιο μθνφματοσ Errors in documents: Για να ξανακοιτάξετε και να διορκϊςετε τα τεμάχια ςτα οποία το memoq εντόπιςε ςφάλματα, κάντε κλικ ςτο Yes για να μεταβείτε ςτθν καρτζλα Resolve errors and warnings. Σημείωςη: Εάν κζλετε να εξαγάγετε ζγγραφο το οποίο ζχετε ανοιχτό, δεν χρειάηεται να μεταβείτε ςτθν καρτζλα Project home. Απλά επιλζξτε Export active document από το μενοφ Project. Σο memoq εξάγει το ενεργό ζγγραφο ςτθν προεπιλεγμζνθ κζςθ εξαγωγισ. (Δεν κα ςασ ηθτθκεί ό- νομα και φάκελοσ για το εξαγόμενο αρχείο.) 4. Εάν δεν υπάρχουν ςφάλματα τα οποία να εμποδίηουν τθν εξαγωγι των εγγράφων, το memoq τα εξάγει ςτθν κζςθ ςτθν οποία βρίςκονταν τα πρωτότυπα κατά τθν ειςαγωγι τουσ. Από προεπιλογι, κατά τθν εξαγωγι δθμιουργείται νζοσ φάκελοσ ςτθ κζςθ αποκικευςθσ των πρωτοτφπων, με όνομα τθν τριψιφια ςφντμθςθ του ονόματοσ τθσ γλϊςςασ αφίξεωσ (π.χ. gre για τα Ελλθνικά), και τα μεταφράςματα αποκθκεφονται ςε αυτόν με ονόματα ίδια με των πρωτοτφπων. 5. Η πρόοδοσ τθσ εξαγωγισ του αρχείου εμφανίηεται ςε μια γραμμι προόδου. Παράδοςη των εγγράφων ωσ δίγλωςςων αρχείων Ο πελάτθσ ςασ ίςωσ κζλει να ελζγξει τθ μετάφραςι ςασ ςτο memoq. Για να γίνει αυτό πρζπει να εξαγάγετε δίγλωςςα ζγγραφα τα οποία μποροφν να ανοιχτοφν ςτο memoq. (Μπορείτε επίςθσ να memoq ενοποιθμζνο περιβάλλον μετάφραςθσ ελίδα 23 από 26

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημένο περιβάλλον μετάφρασης οδηγός γρήγορης εκκίνησης

ενοποιημένο περιβάλλον μετάφρασης οδηγός γρήγορης εκκίνησης ενοποιημένο περιβάλλον μετάφρασης οδηγός γρήγορης εκκίνησης 2004-2011 Kilgray Translation Technologies. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Εισαγωγή... 3 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα