Κέντρο διαχείρισης & διανοµής εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κέντρο διαχείρισης & διανοµής εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ PCDC A.E. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ. Άρθρο 1 Εµπορεύµατα που κηρύσσονται αζήτητα-προθεσµίες Εµπορεύµατα που εκφορτώθηκαν και παραλήφθηκαν από την εταιρεία PCDC A.E και τοποθετήθηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους που διαχειρίζεται εντός της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά εφόσον ο κύριος αυτών µέσα σ ένα δίµηνο από την ηµεροµηνία εκφόρτωσης τους δεν εµφανισθεί για παραλαβή, ή δεν έχει καταθέσει παραστατικό µε το οποίο να προσδίδει στα εµπορεύµατα νέο τελωνειακό προορισµό και δεν εξοφλεί τα αποθηκευτικά δικαιώµατα στα διαστήµατα που του έχουν ορισθεί ή εάν ο κύριος αυτών δηλώνει εγγράφως ότι τα εγκαταλείπει κηρύσσονται αζήτητα από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της PCDC A.E, µετά από πάροδο ενός µηνός από την ηµεροµηνία έγγραφης προειδοποίησης του ή την ηµεροµηνία εγκατάλειψής τους και µετά από εισήγηση του Αρµόδιου ιευθυντή. Στην περίπτωση εγκατάλειψης ο κύριος των εµπορευµάτων πρέπει να καταβάλει όλα τα αποθηκευτικά δικαιώµατα καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που ενδεχόµενα ήθελε δηµιουργηθεί από την εγκατάλειψη των εµπορευµάτων. Για τα εµπορεύµατα που κηρύχθηκαν αζήτητα και κατακυρώθηκαν σε πλειοδότη, εάν ο πλειοδότης δεν τα επανεξάγει θα πρέπει να καταβάλει τις δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις στο αρµόδιο Τελωνείο και αφού προσκοµίζει τα σχετικά εξοφλητικά έγγραφα θα µπορέσει να παραλάβει τα εµπορεύµατα που του κατακυρώθηκαν. Άρθρο 2 Καταστάσεις και πρωτόκολλα αζήτητων Ο διαχειριστής των εµπορευµάτων που εξακολουθούν να παραµένουν στους χώρους αποθήκευσης υποχρεούται µετά από την πάροδο δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία εκφόρτωσης τους να υποβάλει στο αρµόδιο τµήµα, εντός 20 ηµερών από την προθεσµία αυτή, κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται τα εµπορεύµατα του άρθρου Ι.

2 Η πιο πάνω δίµηνη προθεσµία είναι ενδεικτική και δεν ασκεί καµία επίδραση στη νοµιµότητα είσπραξης των αντίστοιχων αποθηκευτικών και λοιπών δικαιωµάτων της PCDC Α.Ε για το πέραν της προθεσµίας αυτής διάστηµα. Οι καταστάσεις των αζήτητων επαληθεύονται µε τα σχετικά παραστατικά και στη συνέχεια συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα αζήτητων. Στο κάθε πρωτόκολλο που εκδίδεται επισυνάπτεται αντίγραφο χρεωστικού σηµειώµατος για τα δικαιώµατα που οφείλονται στην PCDC ΑΕ. Τα πρωτόκολλα αζήτητων περιλαµβάνουν όλα τα έγγραφα στοιχεία του οικείου πρωτοκόλλου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για την ορθή είσπραξη των δικαιωµάτων της PCDC ΑΕ. Εκδίδονται σε 3 αντίγραφα κατά αριθµό καταχώρησης στην λογιστική αποθήκης και φορτωτική και αριθµούνται µε αύξοντα αριθµό για κάθε οικονοµική χρήση. Ένα αντίγραφο δίδεται παραδίδεται στο Τελωνείο Ελέγχου. Τα εµπορεύµατα µέσα σε 20 ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία του πρωτοκόλλου αζήτητων µεταφέρονται στην αποθήκη αζήτητων και συντάσσεται πρωτόκολλο µεταφοράς. Εµπορεύµατα τα οποία δεν είναι δυνατόν να µεταφερθούν στις αποθήκες αζήτητων ή δεν κρίνεται σκόπιµη η µεταφορά τους µε πράξη των αρµόδιων ιευθυντών πάνω στο σχετικό πρωτόκολλο παραµένουν στο αρχικό τους χώρο. Τα εµπορεύµατα µέσα σε είκοσι ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου επαληθεύονται από την αρµόδια επιτροπή όπως παρακάτω. Άρθρο 3 Επιτροπή και πράξη επαλήθευσης Εµπορεύµατα για τα οποία εκδόθηκε πρωτόκολλο αζήτητων µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες επαληθεύονται από τριµελή επιτροπή που αποτελείται από τον υπεύθυνο διαχείρισης εµπορευµάτων, τον ιευθυντή της αποθήκης και από ένα ιοικητικό Υπάλληλο που ορίζεται µε απόφαση του ιευθύνοντα Συµβούλου της PCDC ΑΕ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος ορίζει και τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Όπου κατά την κρίση της επιτροπής είναι αναγκαία η γνώµη ειδικού (Τεχνικού, Χηµικού ή άλλου) για να διαπιστωθεί το είδος του εµπορεύµατος, η ιδιότητα, η χρήση και η κατάσταση του, θα µετέχει και τέταρτο µέλος που θα ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου. Ανάλογα µε το εµπόρευµα θα ορίζεται και η κατηγορία του πτυχίου του τεχνικού υπαλλήλου. Επιτρέπεται η συγκρότηση περισσότερων της µίας Επιτροπής, όταν οι επαληθεύσεις είναι πολλές. Εµπορεύµατα οµοειδή σε µεγάλες ποσότητες ή ογκώδη επαληθεύονται από την Επιτροπή ως προς το βάρος ή και το ποσό κατά τη παράδοσή τους. Αν υπάρχει διαφορά σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί πάνω από 10% συντάσσεται πράξη που δικαιολογεί την διαφορά αυτή.

3 Με πράξη της Επιτροπής επαλήθευσης που συντάσσεται στο πρωτόκολλο αζήτητων βεβαιώνεται η ταυτότητα των στοιχείων των εµπορευµάτων, η κατάσταση µέσων συσκευασίας αυτού και το µεικτό βάρος. Επίσης, περιγράφεται το περιεχόµενο που έχουν τα κόλλα, το είδος και η ποσότητα κατάσταση του εµπορεύµατος και διαπιστώνεται το καθαρό βάρος του περιεχόµενου, αν αυτό επιβάλλεται. Μετά το τέλος της επαλήθευσης υπογράφεται το πρακτικό της σχετικής πράξης από όλα τα µέλη της Επιτροπής. Ένα αντίγραφο παραµένει στην διαχείριση και το πρωτότυπο υποβάλλεται αυθηµερόν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο Τµήµα Αζήτητων µαζί µε όλα τα έγγραφα και µικρά δείγµατα εµπορευµάτων όπου αυτό είναι απαραίτητο και δυνατό. Άρθρο 4 ιακήρυξη- Εκποίηση εµπορευµάτων Μετά τη συµπλήρωση των διατυπώσεων του προηγούµενου άρθρου ο ιευθύνων Σύµβουλος της PCDC ΑΕ εκδίδει εντός 20 ηµερών διακήρυξη για την εκποίηση των αζήτητων µε πλειοδοτική δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Στη διακήρυξη αναφέρεται η τιµή εκκίνησης, τα στοιχεία των εµπορευµάτων που εκποιούνται, ο τόπος και χρόνος της δηµοπρασίας. Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται πέντε ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα της δηµοπρασίας σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες. Η δαπάνη της δηµοσίευσης βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη ή τον κύριο του εµπορεύµατος, σε περίπτωση παραλαβής του από τον ίδιο µετά την κήρυξή του ως αζήτητου. Αντίγραφο της διακήρυξης πρέπει να τοιχοκολληθεί έξω από την αίθουσα όπου γίνεται η δηµοπρασία. Αντίγραφο της διακήρυξης πρέπει να αποσταλεί προς τοιχοκόλληση στο ΕΒΕΑ το εµπορικό Επιµελητήριο Πειραιά στον ήµο Περάµατος στο Οικονοµικό Επιµελητήριο, στην Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων, στο Σύλλογο Εκτελωνιστών, στην ιεύθυνση του 5 ου Τελωνείου Πειραιά και όπου αλλού κριθεί σκόπιµο. Άρθρο 5 Κατάσταση Εµπορευµάτων Υποχρεώσεις Ενδιαφεροµένων Η PCDC ΑΕ δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για την ποιότητα και την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται τα εκποιηθέντα εµπορεύµατα, ούτε για τυχόν µη ακριβή περιγραφή του είδους και της ιδιότητας τους, δεδοµένου ότι η ευθύνη της περιορίζεται στη σωστή αποθήκευση. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει γνώση της πράξης επαλήθευσης και να εξετάσει τα εµπορεύµατα στους χώρους αποθήκευσης κατά το τελευταίο πενθήµερο πριν την διενέργεια της δηµοπρασίας.

4 Τα αζήτητα εµπορεύµατα εκποιούνται, όπως αυτά αναγράφονται στην πράξη επαλήθευσης και στην κατάσταση που βρίσκονται κατά τον χρόνο της εκποίησης τους στις αποθήκες. Αζήτητα εµπορεύµατα που εκποιούνται και είναι υποκείµενα σε δασµούς, φόρους, τέλη και δικαιώµατα του ηµοσίου, παραδίδονται µόνο µε την κατάθεση και την ολοκλήρωση των σχετικών Τελωνειακών παραστατικών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επίσης καταβάλλονται τα αποθηκευτικά δικαιώµατα που οφείλονται στη PCDC ΑΕ από την ηµέρα της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης κατακυρώσεως της δηµοπρασίας µέχρι την ηµέρα παραλαβής του εµπορεύµατος, σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο αποθηκευτικών δικαιωµάτων. Στις εκποιήσεις των αζήτητων εµπορευµάτων έχουν εφαρµογή όλες οι σχετικές διατάξεις περί απαγορεύσεων και περιορισµού εισαγωγών. Άρθρο 6 Τιµή Εκκίνησης Η τιµή εκκίνησης για κάθε εµπόρευµα καθορίζεται από την Επιτροπή Επαλήθευσης βάσει έρευνας και βάσει των αποθηκευτικών και άλλων δικαιωµάτων και τυχόν λοιπών εξόδων που οφείλονται µέχρι την ηµεροµηνία εκποίησης. Κατ εξαίρεση, η τιµή για εκποίηση αζήτητων εµπορευµάτων, που βρίσκονται στην αποθήκη ως πλεόνασµα, µπορεί να καθορίζεται ελεύθερα από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της PCDC ΑΕ. Η τιµή εκκίνησης µειώνεται διαδοχικά και µέχρι δύο κατ ανώτατο όριο επαναληπτικές δηµοπρασίες κατά το ποσοστό 30% της αµέσως προηγούµενης δηµοπρασίας, εφόσον δεν υπάρχει καµία προσφορά. Άρθρο 7 Συµµετοχή στις δηµοπρασίες Στις δηµοπρασίες εκποίησης αζήτητων εµπορευµάτων µπορεί να λάβει µέρος οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Η PCDC ΑΕ µπορεί να συµµετέχει στις δηµοπρασίες εκποίησης αζήτητων, δια της ιευθύνσεως Προµηθειών ύστερα από απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου. Προκειµένου να αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία της δηµοπρασίας, ο εκάστοτε ενδιαφερόµενος υποχρεούται να παρέχει εγγυοδοσία ίση µε το 10% του ποσού της τιµής εκκίνησης καταβάλλοντας στο αρµόδιο τµήµα εγγυητική επιστολή ή τραπεζική επιταγή γι αυτόν τον σκοπό, η οποία και θα του επιστραφεί άµεσα σε περίπτωση κατακυρώσεως σε άλλον πλειοδότη, ενώ σε

5 περίπτωση κατακυρώσεως σε αυτόν εάν είναι εγγυητική επιστολή θα του επιστρέφεται µε την παράδοση των εµπορευµάτων εάν είναι επιταγή, το ποσόν θα αφαιρείται από το πλειστηρίασµα. Άρθρο 8 Επιτροπή- Πρακτικό Εκποίησης Η δηµοπρασία για την εκποίηση των αζήτητων εµπορευµάτων γίνεται µε σφραγισµένες προσφορές, τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν σε επιτροπή που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους της PCDC ΑΕ και ισάριθµους αναπληρωτές του και εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίου, το οποίο θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Η επιτροπή ορίζεται µε απόφαση του ιευθύνοντα Συµβούλου της PCDC ΑΕ ενώ µε την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Μετά το πέρας της ώρας που ορίσθηκε για την κατάθεση των σφραγισµένων προσφορών, η Επιτροπή τις αποσφραγίζει εξετάζει και συγκρίνει τις προσφορές. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει δηµόσια τα στοιχεία του πλειοδότη, καθώς και το ύψος της τιµής που προσέφερε. Για κάθε εµπόρευµα που δηµοπρατείται, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό µε τα στοιχεία του πλειοδότη που αναδείχθηκε και την τιµή που προσφέρθηκε από αυτόν. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής. Ο πλειοδότης προσυπογράφει το πρακτικό εκποίησης και οφείλει να καταθέσει αµέσως επιταγή ίση µε το ¼ τουλάχιστον της προσφοράς του ή ολόκληρο το ποσό αυτής. Στο πρακτικό σηµειώνεται ο αριθµός του γραµµατίου είσπραξης που εκδόθηκε και τα στοιχεία της επιταγής. Αν ο πλειοδότης δεν καταθέσει την παραπάνω επιταγή και δεν εµφανισθεί µέσα σε 5 ηµέρες για την υπογραφή του πρακτικού εκποίησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του κανονισµού και ο πλειοδότης αυτός αποκλείεται από τον αναπλειστηριασµό. εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφοράς στο αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. Εάν προ της καταβολής του πλειστηριάσµατος εµφανισθεί ο κύριος του εµπορεύµατος και ζητήσει την παραλαβή του, η δηµοπρασία θεωρείται άκυρη και ενεργούνται οι σχετικές διατυπώσεις για τον προορισµό του εµπορεύµατος που ζήτησε. Στην περίπτωση αυτή ο εµφανισθείς κύριος οφείλει να προκαταβάλει όλα τα αποδεδειγµένα έξοδα της PCDC ΑΕ τόσο για την προετοιµασία της δηµοπρασίας, όσο και για την µέχρι τότε φύλαξη των εµπορευµάτων, καθώς και όλα τα τυχόν για την δηµοπρασία αποδεδειγµένα έξοδα του πλειοδότη.

6 Άρθρο 9 Αποτέλεσµα δηµοπρασίας- Κατακύρωση- Βεβαίωση Το πρακτικό εκποίησης µε όλα τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται στον ιευθύνοντα Σύµβουλος της PCDC ΑΕ ο οποίος µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την διενέργεια της δηµοπρασίας εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογηµένα το αποτέλεσµά της. Η εγκριτική απόφαση κοινοποιείται µε τοιχοκόλληση στο χώρο της δηµοπρασίας µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την έκδοσή της. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έγινε η κατακύρωση της δηµοπρασίας, υποχρεούται µέσα σε επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από την τοιχοκόλληση της εγκριτικής απόφασης να καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο του εκπλειστηριάσµατος, καθώς και τη δαπάνη για τη δηµοσίευση των διακηρύξεων. Αν µέσα στην παραπάνω προθεσµία ο πλειοδότης δεν καταβάλει το τυχόν υπόλοιπο του εκπλειστηριάσµατος, η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει χωρίς άλλο υπέρ της PCDC ΑΕ και γίνεται αναπληστηριασµός χωρίς συµψηφισµό αυτής µε το αποτέλεσµα του αναπλειστηριάσµατος. Τα αζήτητα εµπορεύµατα που εκποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού πρέπει να παραλαµβάνονται από τον πλειοδότη µέσα σε προθεσµία που θα καθορίζεται στην προκήρυξη. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, πρέπει όµως να υποβληθεί πριν περάσει ο χρόνος που καθορίζεται στην προκήρυξη. Αν περάσουν οι παραπάνω προθεσµίες χωρίς να παραληφθούν, τα εµπορεύµατα θεωρούνται πάλι αζήτητα και ακολουθεί νέα εκποίηση. Το εκπλειστηρίασµα που έχει καταβληθεί καταπίπτει υπέρ της PCDC ΑΕ. Για τα εύφλεκτα και επικίνδυνα αζήτητα εµπορεύµατα, ο χρόνος παραλαβής µειώνεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµέρα της τοιχοκόλλησης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. Με εισήγηση της επιτροπής δηµοπρασίας και σύµφωνη γνώµη του ιευθύνοντα Συµβούλου, µε βάσει προϋπάρχοντα στοιχεία, αποκλείεται της δηµοπρασίας ο εκ συστήµατος ασυνεπής προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισµό αυτό. Άρθρο 10 Αναπλειστηριασµός Ο αναπλειστηριασµός γίνεται µε πράξη του ιευθύνοντα συµβούλου της PCDC ΑΕ µετά από σχετική εισήγηση του αρµόδιου ιευθυντή µέσα σε ένα (1) το αργότερο µήνα από την ηµεροµηνία που έγινε η κατακύρωση της δηµοπρασίας. Σχετική ανακοίνωση πρέπει να τοιχοκολληθεί έξω από την αίθουσα δηµοπρασιών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία και η ηµεροµηνία του αναπλειστηριασµού.

7 Κατά τον αναπλειστηριασµό το εµπόρευµα κατακυρώνεται από την επιτροπή στον τελευταίο πλειοδότη µε την προυπόθεση ότι η τιµή που προσέφερε είναι ίση µε το 50% τουλάχιστον της τιµής της προηγούµενης κατακύρωση. Το ποσό αυτό καταβάλλεται ολόκληρο µετά το τέλος του αναπλειστηριασµού χωρίς να τηρείται η διαδικασία του άρθρου 9. Σε περίπτωση που δεν προσφερθεί καµία τιµή ή αυτή που προσφέρθηκε είναι µικρότερη από το 50% της προηγούµενης κατακύρωσης, ο αναπλειστηριασµός επαναλαµβάνεται σε ένα (1) µήνα το αργότερο. Αν και µετά την επανάληψη δεν υπάρξει προσφορά ίση µε το 40% τουλάχιστον της αρχικής κατακύρωσης, τότε επιδιώκεται από την PCDC ΑΕ η είσπραξη της διαφοράς που υπάρχει µεταξύ αυτής και εκείνης που αρχικά επιτεύχθηκε από εκείνον σε βάρος του οποίου έγινε ο αναπλειστηριασµός µε τα νόµιµα προβλεπόµενα µέσα. Μετά από αυτή την περίπτωση, το εµπόρευµα µπορεί να διατεθεί από την PCDC ΑΕ, κατά βούληση. Άρθρο 11 Καταβολή εκπλειστηριάσµατος- Αδυναµία παραλαβής εµπορεύµατος Κάθε καταβολή του εκπλειστηριάσµατος γίνεται στο ταµείο της PCDC ΑΕ µε έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης, αντίγραφο του οποίου τοποθετείται µαζί µε τα σχετικά παραστατικά της δηµοπρασίας στο φάκελο του εµπορεύµατος που εκποιήθηκε. Σε περίπτωση αδυναµίας παραλαβής του εµπορεύµατος, επειδή οι απαγορευτικές διατάξεις εισαγωγής που ισχύουν δεν επιτρέπουν την χορήγηση άδειας από την αρµόδια Αρχή, το εκπλειστηρίασµα επιστρέφεται στον δικαιούχο χωρίς καµία ευθύνη της PCDC ΑΕ. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την ηµεροµηνία κατακύρωσης, στην οποία επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της παραπάνω Αρχής. Για τις περαιτέρω ενέργειες εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισµού αυτού. Μέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία που ο πλειοδότης αγοραστής παρέλαβε το εµπόρευµα ο φάκελος που έχει εξοφληθεί παραδίδεται στη Οικονοµική ιεύθυνση της PCDC ΑΕ η οποία προβαίνει στην τακτοποίηση της κάθε µορφής δικαιωµάτων της εταιρείας που οφείλονται από το εµπόρευµα που εκποιήθηκε. Αν η Οικονοµική ιεύθυνση κατά την εκκαθάριση των δικαιωµάτων διαπιστώσει ότι το εκπλειστηρίασµα που επιτεύχθηκε, δεν επαρκεί για να καλύψει στο ακέραιο όλα όσα οφείλονται από το εµπόρευµα που εκποιήθηκε, µειώνει, µέχρι του ποσού αυτού τα αποθηκευτικά δικαιώµατα, τα οποία πρέπει να εισπραχθούν και εκδίδει τα κατά τον νόµο παραστατικά. Αφού γίνει η εκκαθάριση των δικαιωµάτων οι φάκελοι επιστρέφονται στο τµήµα Αζήτητων για φύλαξη.

8 Άρθρο 12 Ενέργειες του κυρίου του εµπορεύµατος Ο κύριος του εµπορεύµατος που εκποιήθηκε ως αζήτητο, δικαιούται κατ εξαίρεση, να ζητήσει την παραλαβή του και µετά από την κατά το άρθρο 9 κοινοποίηση της κατακύρωσης στον τελευταίο πλειοδότη, εφόσον δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το εκπλειστηρίασµα, πριν όµως την παραλαβή και όταν συντρέχουν και οι δύο παρακάτω αναφερόµενες προϋποθέσεις Α) να προσκοµίσει τους τίτλους κυριότητας και Β) να εξοφλήσει όλα τα δικαιώµατα που οφείλονται στην PCDC ΑΕ µαζί µε την δαπάνη δηµοσίευσης των σχετικών διακηρύξεων. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της δηµοπρασίας ατονεί από µόνης της, χωρίς κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση αυτού υπέρ του οποίου έγινε η κατακύρωση, η δε προκαταβολή που είχε καταβάλει του επιστρέφεται. Το παραπάνω δικαίωµα του κυρίου του εµπορεύµατος αποκλείεται, εάν ο τελευταίος πλειοδότης έχει καταβάλει ολόκληρο το ποσό του εκπλειστηριάσµατος, πριν από την υποβολή της αίτησης του. Άρθρο 13 Εµπορεύµατα που δεν εκποιούνται Αζήτητα εµπορεύµατα που δεν έγινε δυνατή εκποίηση τους, σε τρεις (3) δηµοπρασίες, περιέρχονται µε πράξη του ιευθύνοντα Συµβούλου στην κυριότητα της εταιρείας και διατίθενται κατά το άρθρο 10 του Κανονισµού. Όσα από τα παραπάνω εµπορεύµατα είναι προδήλως χωρίς εµπορική αξία, ή αυτή είναι µηδαµινή, ή έπαθαν βλάβη, ώστε να έχουν καταστεί άχρηστα και δεν είναι δυνατή η διάθεσή τους για την κάλυψη των δικαιωµάτων της PCDC ΑΕ, καταστρέφονται µε απόφαση της Επιτροπής Αζήτητων στην οποία ορίζεται και η Επιτροπή που θα διενεργήσει την καταστροφή καθώς και οι σχετικές διαδικασίες. Ειδικά όταν πρόκειται για βρώσιµα είδη, αποφαίνεται για το εάν είναι κατάλληλα ή όχι για χρησιµοποίηση η αρµόδια ηµόσια Υπηρεσία, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.

9 Άρθρο 14 Εµπορεύµατα που εγκαταλείπονται Ο κύριος οποιουδήποτε εµπορεύµατος µπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι το εγκαταλείπει µε ταυτόχρονη κατάθεση των σχετικών τίτλων κυριότητας. Στην περίπτωση αυτή το εµπόρευµα εκποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Ο κύριος που εγκαταλείπει το εµπόρευµα του οφείλει να καταβάλει τα δικαιώµατα της PCDC ΑΕ για το µέχρι την ηµέρα της εγκατάλειψης χρονικό διάστηµα. Εάν το εµπόρευµα που εγκαταλείπεται ή µέρος αυτού αποτελείται από βρώσιµα ή άλλα είδη, για τα οποία υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσής τους, ο κύριος αυτού πρέπει να καταθέσει στην PCDC ΑΕ σχετικό Πιστοποιητικό ηµόσιας υπηρεσίας και να αναφέρει στην γραπτή αίτησή του τα αίτια της εγκατάλειψης, η δε αρµόδια ιεύθυνση της PCDC ΑΕ να προβεί στην άµεση εκποίηση του. Εάν η αρµόδια Υπηρεσία του άρθρου 13 κρίνει ότι τα εµπορεύµατα που εγκαταλείφθηκαν ή µέρος αυτών είναι ακατάλληλα για βρώση ή επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία, διατάσσεται η καταστροφή τους ενώ ο κύριος αυτών οφείλει να καταβάλει στην PCDC ΑΕ τα έξοδα καταστροφής. Άρθρο 15 Μεταβίβαση κυριότητας αζήτητου που εκποιήθηκε Με την πλήρη εξόφληση του εκπλειστηριάσµατος είναι δυνατή η µεταβίβαση της κυριότητας του αζήτητου εµπορεύµατος, το οποίο εκποιήθηκε, µε αίτηση του πλειοδότη, η οποία συνοδεύεται από το σχετικό επίσηµο Τιµολόγιο. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισµός εγκρίθηκε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και η ισχύς του αρχίζει από 17/5/2012.

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα