Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: θαζεγεηήο Γεκήηξηνο Ν. Υξηζηνδνπιάθε ΜΔΣ. ΦΟΗΣΖΣΖ: Θωκάο Αζαλαζηάδεο, Α.Μ. 664

2 Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Δπιβλέπων: Γεκήηξηνο Ν. Υξηζηνδνπιάθεο, θαζεγεηήο, Σκήκα Μεραληθψλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλ/κην Παηξψλ ηελ Σπιμελή ςμβοςλεςηική Δπιηποπή, εθηφο απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, ζπκκεηείραλ νη: Παπιίδεο Γεψξγηνο, θαζεγεηήο, Μεραληθψλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλ/κην Παηξψλ ηάκνπ νθία, Λέθηνξαο, Σκήκα Μεραληθψλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλ/κην Παηξψλ Πάηξα, επηέκβξηνο

3 Δπραξηζηίεο Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο φζνπο κε ζηήξημαλ θαη κε βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αιιά θαη ησλ ζπνπδψλ κνπ γεληθφηεξα. Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Υξηζηνδνπιάθε Γεκήηξην γηα ηελ πνιχηηκε ζπκπαξάζηαζή ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζπκία θαη βνήζεηα πνπ πξφζθεξε φζεο θνξέο ηε ρξεηάζηεθα. Πνιιά επραξηζηψ ζηνλ θ. Παπιίδε Γεψξγην, θαζεγεηή κνπ αιιά θαη κέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, γηα φζα κε δίδαμε αιιά θαη γηα ηελ εμππεξεηηθφηεηα ηνπ φζνλ αθνξά απηή ηελ δηπισκαηηθή. Ξερσξηζηά επραξηζηψ ζηελ ιέθηνξα ηάκνπ νθία γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε θαη θαηεπζχλζεηο πνπ κνπ έδσζε θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηελ δηεχζπλζε ηνπ Ι.Ι.Δ.Κ ΑΚΜΗ Πάηξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θα. Υξηζηνπνχινπ Αδακαληία θαη θ. ψδν Γεψξγην γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηλζηηηνχην θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδσζαλ λα εθαξκφζσ ηελ δηπισκαηηθή κνπ ζην ρψξν ηνπ ηδξχκαηνο. Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, ηελ γηαγηά κνπ θαη ηελ Αθξηβή κνπ, γηα ηε ζηήξημή ηνπο ζηηο ζπνπδέο κνπ θαη γεληθφηεξα ζηε δσή κνπ. ιεο κνπ νη πξνζπάζεηεο είλαη αθηεξσκέλεο ζε απηνχο ηνπο πξαγκαηηθά εμαηξεηηθνχο αλζξψπνπο. Αζαλαζηάδεο Θσκάο Πάηξα, επηέκβξηνο 2011 Πάηξα, επηέκβξηνο

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ...6 ABSTRACT...9 ΔΙΑΓΧΓΗ...11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Δθπαίδεπζε από απόζηαζε Γεληθά Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε E-learning Μνξθέο E-learning Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ e- learning Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα Μειινληηθέο εμειίμεηο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Client Server Αξρηηεθηνληθή ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ- Content Management System χζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηζηνχ SQL MySQL PHP Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο Απαηηνύκελν ινγηζκηθό 34 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : Φηινζνθία Πιαηθόξκαο ηόρνη Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Πιαηθόξκαο Υξήζηεο Ρφινη Υξεζηψλ Λεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ν Δθπαηδεπφκελνο Λεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ν Γηδάζθσλ Λεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ν Γηαρεηξηζηήο Καηεγνξίεο Μαζεκάησλ Γνκή Ηιεθηξνληθνχ Μαζήκαηνο..41 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : Αλάιπζε Απαηηήζεωλ Γεληθά ηόρνη θαη επηδηώμεηο ηνπ έξγνπ Απαηηήζεηο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο (ζπζηήκαηνο) Πεξηνξηζκνί θαη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο Πξνηππνπνίεζε καζεκάησλ Γηάζεζε πιαηθφξκαο ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο Τπνζηήξημε πνιπκέζσλ Hardware Software Απαηηήζεηο ρξεζηώλ Απαηηήζεηο γηα γεληθνχο ρξήζηεο Απαηηήζεηο γηα θάζε εθπαηδεπφκελν Απαηηήζεηο δηδαζθφλησλ Απαηηήζεηο ζηε δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο...54 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : MOODLE Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ MOODLE Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δξγαιεία Δμππεξέηεζεο Γηδαζθφλησλ Δξγαιεία Δμππεξέηεζεο Μαζεκάησλ..65 Πάηξα, επηέκβξηνο

5 5.2.4 Δξγαιεία Δπηθνηλσλίαο Γηαρείξηζε πζηήκαηνο Λνηπά Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Ζ θηινζνθία ηνπ Moodle Θεσξία πξνζσπηθήο επνηθνδφκεζεο (personal construct theory) Η παηδαγσγηθή ζεσξία ηεο θνηλσληθήο δφκεζεο (social constructionist pedagogy) Κιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο Αξρηηεθηνληθή πιαηθόξκαο Moodle Καηάινγνο εθαξκνγψλ ηνπ Moodle Καηάινγνο δεδνκέλσλ ηνπ Moodle Η βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Moodle...75 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 O : Δγθαηάζηαζε ηνπ MOODLE Γεληθά Web Server Υώξνο ζηνλ δίζθν Δύξνο Εώλεο (Bandwidth) Μλήκε Απόθηεζε θαη απνζπκπίεζε ηνπ Moodle Σν script εγθαηάζηαζεο ηνπ Moodle Έιεγρνο ηωλ ξπζκίζεωλ ηεο PHP...80 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : Γηακόξθωζε ηνπ MOODLE Γηακόξθωζε ηεο αξρηθήο ζειίδαο Ρπζκίζεηο αξρηθήο ζειίδαο Πεξηγξαθή ηεο αξρηθήο ζειίδαο Αληηθείκελα αξρηθήο ζειίδαο Δηζαγσγή ηνκέα ζέκαηνο Αληηθείκελα λέσλ πξνο πξνβνιή Μαζήκαηα αλά ζειίδα Γεκηνπξγία αληηγξάθωλ αζθαιείαο Γεκηνπξγία ηκεκάηωλ θαη καζεκάηωλ Γεκηνπξγία ηκεκάησλ Γεκηνπξγία καζεκάησλ Μνξθή (Format) Αξηζκφο εβδνκάδσλ/ζεκάησλ (Number of weeks/topics) Ηκεξνκελία έλαξμεο (Course start date) Κξπκκέλεο πεξηνρέο (Hidden sections) Αληηθείκελα λέσλ πξνο πξνβνιή (News items to show) Πξνβνιή βαζκψλ θαη Πξνβνιή αλαθνξψλ δξαζηεξηφηεηαο (Show grades and Show activity reports) Μέγηζην κέγεζνο αξρείνπ (Maximum upload size) Οκάδεο (Groups) Γηαζεζηκφηεηα (Availability) Πξόζβαζε επηζθέπηε (Guest access) Δπηβνιή γιώζζαο (Force language) Μεηνλνκαζία ξόιωλ (Role renaming) Δπεμεξγαζία Μαζήκαηνο Πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ζην Moodle χλζεζε ζειίδαο θεηκέλνπ Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ χλζεζε ζειίδαο HTML Γεκηνπξγία ζπλδέζκνπ ζε αξρείν ή ηζηνζειίδα Πξνζζήθε θαηαιφγνπ Δηζαγσγή εηηθέηαο Πξνζζήθε εξγαζηώλ ζην Moodle Πξνζζήθε Κνπίδ Δηζαγσγή Δξγαζίαο.104 Πάηξα, επηέκβξηνο

6 7.9.3 Δηζαγσγή Μαζήκαηνο Πξνζζήθε Chat Αλάζεζε ξόιωλ (Assign roles) Πξνζζήθε ρξεζηώλ ζε κάζεκα Βαζκνί (Grades) Αληίγξαθν αζθαιείαο θαη Δπαλαθνξά (Backup and Restore) Αλαθνξέο (Reports) Δξωηήζεηο (Questions) Blog menu-ηζηνιόγην Ζκεξνιόγην Wiki Δκθάληζε Θέκαηα θαη Λνγφηππν Header θαη Footer 113 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 116 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.119 Πάηξα, επηέκβξηνο

7 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Οη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο ππαγνξεχνπλ ηελ πηνζέηεζε λέσλ επέιηθησλ ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ πνπ αλαβαζκίδνπλ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη βειηηψλνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Μάιηζηα, είλαη θνηλή πεπνίζεζε πσο ε ηερλνινγηθή πξννπηηθή ηεο ηειε-εθπαίδεπζεο είλαη ηθαλή λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ηελ ήδε ζε πςειφ βαζκφ αθνκνησκέλε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πιεξνθνξηθή ηερλνινγία Με ηνλ φξν Αζχγρξνλε Σειε-εθπαίδεπζε αλαθεξφκαζηε ζε έλα βαζηθφ εληζρπηηθφ παξάγνληα κίαο απνηειεζκαηηθήο θαη εθζπγρξνληζκέλεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζπληζηνχκελεο απφ δξψζεο νληφηεηεο (θπζηθά πξφζσπα, δηαδηθαζίεο, πιεξνθνξηαθφ ζπζηήκαηα θ.ι.π.), θαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο. Ζιεθηξνληθή κάζεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θάπνηνο καζαίλεη εθπαηδεχεηαη κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Δπξέσο δηαδεδνκέλνο είλαη ν δηεζλήο φξνο e-learning γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε. H εθπαίδεπζε κε απηή ηελ δηαδηθαζία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε εθπαίδεπζε κε ζχλδεζε (online) θαη εθπαίδεπζε ρσξίο ζχλδεζε (offline). Ηιεθηξνληθή κάζεζε κε ζχλδεζε είλαη ε πξνβνιή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ Ίληεξλεη (απφ θάπνην δηθηπαθφ ηφπν) ελψ ειεθηξνληθή κάζεζε ρσξίο ζχλδεζε είλαη ε πξνβνιή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απνζεθεπκέλνπ ζηνλ ππνινγηζηή καο, ζε εθπαηδεπηηθά cd-rom. Η παξνχζα δηπισκαηηθή ζα πξνζπαζήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πξνζθέξεη κηα πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο, πξνζθέξνληαο ηα απαξαίηεηα εθφδηα θαη εξγαιεία πνπ ζα θάλνπλ εχρξεζηε ηελ φιε δηαδηθαζία ζε έλα αξράξην ρξήζηε ελφο ηδησηηθνχ ηλζηηηνχηνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Η πιαηθφξκα απηή ζα βαζηζζεί ζε θάπνην βαζκφ ζε ήδε ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο e- learning.μεξηθέο απφ απηέο είλαη επξέσο δηαδνκέλεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Course Management System). Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο. Μέρξη ζηηγκήο έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ Πάηξα, επηέκβξηνο

8 εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο θαη δηαηίζεηαη κεηαθξαζκέλν ζε πεξηζζφηεξεο απφ 75 γιψζζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ θαη θαηλνηνκία ηεο πιαηθφξκαο πνπ ζα πινπνηεζεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή ζα είλαη ζίγνπξα ην είδνο ησλ ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζχλεηαη ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπνπδαζηψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηψλ. Φπζηθά αλαθεξφκαζηε ζε κηα πιαηθφξκα ε νπνία ζα είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν ζρεδηαζκέλε ψζηε λα εμππεξεηεί αξράξηνπο ρξήζηεο αιιά θαη έλαλ ηδηαίηεξν εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αθφκα ζα είλαη πσο ζα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη πξνζνρή ζηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ηελ ππνζηεξίδεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα πεηχρνπκε κηα παξάιιειε δνπιεηά. Απηφ ζα πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα έρνπλ πξνεθηάζεηο γηα κειινληηθή ρξήζε ζην κέιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηέινο ηελ άξηζηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Αξρηθά ζα γίλεη ε αλάιπζε απαηηήζεσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο πιαηθφξκαο. πγθεληξψλνληαη ινηπφλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο εθαξκνγήο. Καζνξίδνπκε ζαθέζηαηα θαη πιεξέζηαηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαζψο αιιαγέο θαηά ηελ πινπνίεζε θαηαλαιψλνπλ θαη ρξφλν θαη πφξνπο. ηε ζπλέρεηα νξίδνπκε ηνπο ρξήζηεο ηεο βάζεο θαη θαη επέθηαζε ηεο πιαηθφξκαο. Καζνξίδνπκε ηηο νληφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά,ηηο ζπζρεηίζεηο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ζέζνπκε ή κπνξνχλ αλ ηεζνχλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ καο. Η ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο αθνινπζεί ην κνληέιν ηνπ client server ιφγσ ησλ πνιιψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη. ρεδηάδνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία ζα εθαξκνζηεί ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα παξαζπξηθνχ πεξηβάιινληνο (Microsoft windows). Απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιψζζα SQL θαζψο πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο θαη ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ, δεκηνπξγίαο θαη ηξνπνπνίεζεο ζρεκάησλ θαη ζρεζηαθψλ πηλάθσλ, αιιά θαη ειέγρνπ πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα. Δπίζεο ζα γίλεη ρξήζε ηεο PHP ε νπνία είλαη κηα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθψλ ζειίδσλ ζην δηαδίθηπν. Σα παξαπάλσ Πάηξα, επηέκβξηνο

9 ζε ζπλδπαζκφ κε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε JAVA ή ε γιψζζα ζήκαλζεο HTML ζα καο νδεγήζνπλ ζην ηειηθφ ζηάδην πινπνίεζεο ηεο πιαηθφξκαο. Πάηξα, επηέκβξηνο

10 ABSTRACT Developments in the technology underly the adoption of new flexible operating structures that enhance the existing education systems and improve the services provided. Indeed, it is common belief that the technological perspective of e- Learning is able to fully exploit the already highly digested in education information technology. The term Asynchronous Distance Learning refers to a basic adjuvant, an effective and streamlined organizational structure, recommended by going concern entities (individuals, processes, information systems etc.), and their functional interactions. E-learning is the process whereby a person learns -is trained to use computers. The international term is widely known as e-learning. This education system through this process can be divided into online education and offline. Online e-learning is to promote educational material via the Internet (from a website) and offline e-learning is to promote educational materials stored on our computer, educational cd-rom. This thesis seeks to meet the needs and characteristics that provide a platform for asynchronous distance learning, providing the necessary supplies and tools that will make easy the whole process to a novice user of a private training institute. This platform will be based on existing technologies e-learning. Some of them are widespread. For example, the Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) is a free educational content management software (Course Management System). Used principally for the asynchronous distance learning. Dates more than 200,000 registered users and is translated into more than 75 languages. Feature and innovation of the platform will be implemented in a specific mission which is the type of user who will be addressed both by students side and the instructors. Of course we refer to a platform that is designed to accommodate novice users of a private educational institution. Will be given special consideration and attention in the database that supports it. In this way we can achieve a parallel job. The creation of a database will include features that have ramifications in conjunction with using the Internet, communication between students and staff of the organization and finally the optimum management of educational material.. It will first make an Πάηξα, επηέκβξηνο

11 analysis of claims database platform. We gather the necessary information for the design of the database and define the specifications of the application. After we define the users of database and thus the platform. Determine the entities, attributes, correlations and questions to ask or put in our database. The planning application follows the model of client - server because of its many advantages. We design the system architecture to be implemented in a Windows operating system environment (Microsoft windows). Necessary tools to implement the application would be the SQL language which includes features and information retrieval data, and also enables to create and modify diagrams and relational tables, so as control access to data. It will also make use of PHP which is a programming language designed for creating dynamic web pages. All the above in combination with programming languages like JAVA or HTML markup language will lead us in the final stage of implementation of the platform. Πάηξα, επηέκβξηνο

12 ΔΙΑΓΧΓΗ α.γεληθά θνπφο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε κειέηε θαη ε αλάπηπμε ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ελφο ηδησηηθνχ ηλζηηηνχηνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. ηφρν έρεη ηελ δηεπθφιπλζε ηφζν ησλ καζεηψλ φζν θαη ησλ θαζεγεηψλ εθκεηαιιεπφκελν ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηα νπνία θαη ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ηλζηηηνχηνπ. Απαηηείηαη εηδηθή κειέηε γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ (πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα) κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ρξεζηψλ (θαζεγεηψλ θαη εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ) αιιά θαη αληαιιαγή κεηαμχ κφλν ησλ ρξεζηψλ. Σέινο ζα επηζεκαλζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ είδνπο επηκνξθσηηθήο εθπαίδεπζεο. Αλαπηχζζεηαη κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 1 ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ζε php γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ζπκβαηφ δηαθνκηζηή ηνλ Apache θαη βάζε δεδνκέλσλ ηε MySql. Σν πεξηβάιινλ πνπ έρεη επηιερζεί είλαη ην αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθφ Moodle. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ είλαη ηφζν ε επθνιία ρξήζεο ηνπ φζν θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζρεδηαζηή θαη ηνπ ρξήζηε. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα ηα παλεπηζηήκηα άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, νη εθπαηδεπφκελνη ιάκβαλαλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη έζηειλαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ή ηηο απνξίεο ηνπο ζηνπο εθπαηδεπηέο. Σν ηαρπδξνκείν κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε ηφηε ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είρε δχν κεηνλεθηήκαηα, ηελ κεγάιε θαζπζηέξεζε ιφγσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ θαη ηελ παληειή έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Η ηερλνινγία φκσο είλαη απηή πνπ θέξλεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην πξνζθήλην θαη ηελ θάλεη ην φρεκα γηα ηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο. Ήδε απφ ην 1922 ν Σφκαο Έληηζνλ πξνέβιεςε φηη ε θηλνχκελε εηθφλα ζα αληηθαηαζηήζεη ην εγρεηξίδην ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. ην Β Παγθφζκην Πφιεκν, ε ηερλνινγία ηεο θηλνχκελεο 1 Taylor Nelson Sofres (2003) Πάηξα, επηέκβξηνο

13 εηθφλαο φλησο ζπλέβαιε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Ακεξηθαλψλ ζηξαηησηψλ. Αξγφηεξα, αλαπηχρζεθαλ πξνγξάκκαηα κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ βίληεν. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξέκελε κνλφδξνκε, πεηπραίλνληαο φκσο κεγάιε πξφζβαζε ζε πνιιά άηνκα. Με ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη πην γξήγνξα. Η ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή εθπαίδεπζε έγηλε πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ζην 1960, θαη άιιαμε δξακαηηθά ηα δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. εκαληηθή εμέιημε ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1990 πνπ κε ηε δηάδνζή ηνπ θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ελζσκάησζε θαηαθέξλεη λα εμειίμεη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο γλψζεο, αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ έρεη εμειηρζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Ο ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζε κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ θαη ηα εξγαιεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη ηφζα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πνπ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία, φρη κφλν απφ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε, αιιά θαη απφ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Η ηάζε απηή ζηελ ηερλνινγία νλνκάδεηαη εχινγα e-learning (ειεθηξνληθή κάζεζε) ζέινληαο λα δείμεη ην πέξαζκα ζηε λέα επνρή. Η απμεκέλε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ δσή καο, επέθεξε φπσο ήηαλ αλακελφκελν ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ αιιά θαη αξθεηέο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη ζηνλ ηξφπν δσήο καο. πσο θαη ζε άιινπο ηνκείο, έηζη θαη ζηελ εθπαίδεπζε, νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη κεηάδνζεο ηεο γλψζεο έρνπλ αιιάμεη. Έρνπκε κεηαθεξζεί πιένλ απφ ηνλ ζηείξν θαη ηεηξηκκέλν θφζκν ηνπ καπξνπίλαθα θαη ησλ βηβιίσλ ζηνλ θφζκν ησλ αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ θαη ησλ εηθνληθψλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο. Πιένλ ν καζεηήο κπνξεί κε ηε ρξήζε πνιπκεζηθψλ ππεξκεζηθψλ εθαξκνγψλ λα αθνκνηψλεη θαιχηεξα θαη πην εχθνια απηφ πνπ δηαβάδεη θαη λα κειεηήζεη ελδειερψο θαη κε ζαθήλεηα νπνηαδήπνηε έλλνηα. Γχζθνιεο έλλνηεο θαη πεηξάκαηα ζε πνιιέο επηζηήκεο, πνπ πξσηίζησο ήηαλ αδχλαην λα παξνπζηαζηνχλ ιφγσ αζθάιεηαο ή θφζηνπο, κπνξνχλ πιένλ λα παξνπζηαζηνχλ Πάηξα, επηέκβξηνο

14 ζηνλ Η/Τ κε απφιπηε ιεπηνκέξεηα θαη αθξίβεηα, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν καζεηήο λα κπνξεί λα θαηαλνεί απηφ πνπ βιέπεη θαη λα εμεγεί ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα. Με ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο, ε εθπαίδεπζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά ζρνιηθά φξηα, αιιά κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη ζην ζπίηη, αθνχ ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλαο Η/Τ θαη ε αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή. Με ηελ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 2, ν καζεηήο έρεη πξφζβαζε ζε επηπιένλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θα άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ. Απηή ε δπλαηφηεηα δηεπθνιχλεη πνιχ ηνπο θαηνίθνπο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ εχθνιε θαη ζπλερή πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Οη εμειίμεηο ινηπφλ απηέο ππαγνξεχνπλ ηελ πηνζέηεζε λέσλ επέιηθησλ ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ πνπ αλαβαζκίδνπλ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη βειηηψλνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Μάιηζηα, είλαη θνηλή πεπνίζεζε πσο ε ηερλνινγηθή πξννπηηθή ηεο ηειε-εθπαίδεπζεο είλαη ηθαλή λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ηελ ήδε ζε πςειφ βαζκφ αθνκνησκέλε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πιεξνθνξηθή ηερλνινγία. Δηδηθφηεξα, ε αζχγρξνλε ηειε-εθπαίδεπζε απνηειεί ην βαζηθφ εληζρπηηθφ παξάγνληα κίαο απνηειεζκαηηθήο θαη εθζπγρξνληζκέλεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζπληζηνχκελεο απφ δξψζεο νληφηεηεο (θπζηθά πξφζσπα, δηαδηθαζίεο, πιεξνθνξηαθφ ζπζηήκαηα θιπ), θαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο. Η πιαηθφξκα e- ΑΚΜΗ είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί κία πξφηαζε γηα ηελ ππνζηήξημε ππεξεζηψλ Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο γηα έλα Ιλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο(Ι.Δ.Κ). Έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκβαηηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η εηζαγσγή ηεο Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο δίλεη λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε, πξνζθέξνληαο έλα κέζν αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή εθπαηδεπφκελνπ. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεηαη ε ειεθηξνληθή νξγάλσζε, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο, δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ελφο δπλακηθνχ πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο. 2 Margaret Driscoll, Wiley, John & Sons(2002) Πάηξα, επηέκβξηνο

15 Η ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα είλαη ζρεδηαζκέλε κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο σθειηκφηεηα ζηηο ππάξρνπζεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο. Κεληξηθνί ξφινη είλαη απηνί ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Δηδηθφηεξα ν ρξήζηεο εθπαηδεπηήο κπνξεί εχθνια θαη γξήγνξα λα δεκηνπξγεί εχρξεζηα θαη ιεηηνπξγηθά ειεθηξνληθά καζήκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δηαζέηεη( ζεκεηψζεηο, παξνπζηάζεηο, θείκελα, εηθφλεο, θιπ). Παξάιιεια νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ έλα ελαιιαθηηθφ θαλάιη πξφζβαζεο ζηελ πξνζθεξφκελε γλψζε. Η πιαηθφξκα ππνζηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο Αζύγρξνλεο Σειεθπαίδεπζεο ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη δεζκεχζεηο. Η πξφζβαζε ζε απηέο γίλεηαη εχθνια κε ηελ ρξήζε ελφο απινχ θπιινκεηξεηή (web browser) ρσξίο ηελ απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ. β. Ηζηνξηθή αλαδξνκή Η ηζηνξία θαη ε εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίδεηαη ζε ηξία θχκαηα. Σν πξψην θχκα αθνξά ηελ επνρή πξηλ ηελ ηππνγξαθία. Η εθπαίδεπζε ζε απηήλ ηελ πεξίνδν ήηαλ κία ειεγρφκελε, θξνληηζηεξηαθή δηαδηθαζία πνπ αθνξνχζε ιίγνπο, θπξίσο ηνλ θιήξν θαη ηελ αξηζηνθξαηία. Σν δεχηεξν θχκα ήξζε κε ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο απφ ηνλ Γνπηεκβέξγην. Η εθπαίδεπζε εμειίρζεθε, νδεγψληαο ζε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θνιεγίσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ. Σα ηειεπηαία ήξζαλ ζην επίθεληξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη βηβιηνζήθεο ηνπο έγηλαλ ηα ζεζαπξνθπιάθηα ηεο γλψζεο. Σν ηξίην θχκα ήξζε κε ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Αλ θαη ε ζεκεξηλή εθπαίδεπζε βαζίδεηαη αθφκα ζηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ αλαδείρζεθαλ ζηηο δχν πξψηεο επνρέο ηεο εθπαίδεπζεο, ε ηερλνινγία, φπσο απηή εμειίζζεηαη κε ηα κέζα επηθνηλσλίαο, ηνπο ππνινγηζηέο, θαη θπξίσο ην δηαδίθηπν αιιάδνπλ ζπλερψο ην ζθεληθφ. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, αλ θαη απνδεδεηγκέλα ππάξρεη ζε φιεο ηηο επνρέο-θχκαηα, ζήκεξα βξίζθεη πξνζθνξφηεξν έδαθνο γηα αλάπηπμε θαη ίζσο ζην κέιινλ θπξηαξρήζεη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ παξαπάλσ, ηνπνζεηνχληαη αηψλεο πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ή αθφκα θαη ηεο ηππνγξαθίαο. Υσξίο λα απνθιείεηαη πξνεγνχκελε ρξήζε ηεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία απφ ηηο απνδεδεηγκέλεο (θαη επηηπρεκέλεο) εθαξκνγέο ηεο ηα πξψηκα ρξφληα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Ο Απφζηνινο Παχινο ζπλέηαμε Πάηξα, επηέκβξηνο

16 13 (ή 14) επηζηνιέο πξνο ηηο ηνπηθέο εθθιεζίεο, πνπ δηαβάδνληαλ απφ έλα άηνκν ζε φινπο ηνπο πηζηνχο. Πηζηεχνληαο ζηελ δηεζλνπνίεζε ηεο γλψζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο ρξηζηηαληθήο Αιήζεηαο, επηθνηλσλνχζε κε ηηο απνκαθξπζκέλεο εθθιεζίεο απαληψληαο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα (ακθίδξνκε επηθνηλσλία), ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ειιεληθή γιψζζα. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα, ηα παλεπηζηήκηα άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, νη εθπαηδεπφκελνη ιάκβαλαλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη έζηειλαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ή ηηο απνξίεο ηνπο ζηνπο εθπαηδεπηέο. Σν ηαρπδξνκείν κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε ηφηε ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είρε δχν κεηνλεθηήκαηα: ηελ κεγάιε θαζπζηέξεζε ιφγσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ θαη ηελ παληειή έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Η ηερλνινγία φκσο είλαη απηή πνπ θέξλεη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ζην πξνζθήλην θαη ηελ θάλεη ην φρεκα γηα ηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο. Ήδε απφ ην 1922, ν Σφκαο Έληηζνλ πξνέβιεςε φηη ε θηλνχκελε εηθφλα ζα αληηθαηαζηήζεη ην εγρεηξίδην ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. ην Β Παγθφζκην Πφιεκν, ε ηερλνινγία ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο φλησο ζπλέβαιε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Ακεξηθαλψλ ζηξαηησηψλ. Αξγφηεξα, αλαπηχρζεθαλ πξνγξάκκαηα κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ βίληεν. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξέκελε κνλφδξνκε, πεηπραίλνληαο φκσο κεγάιε πξφζβαζε ζε πνιιά άηνκα. Με ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη πην γξήγνξα. Η ππνβνεζνχκελε απφ ππνινγηζηή εθπαίδεπζε έγηλε πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ζην 1960 θαη άιιαμε δξακαηηθά ηα δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. εκαληηθή εμέιημε ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1990, ην νπνίν, κε ηε δηάδνζή ηνπ θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ελζσκάησζε, θαηαθέξλεη λα εμειίμεη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο γλψζεο, αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζε πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ έρεη εμειηρζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Ο ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζε κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ θαη ηα εξγαιεία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη ηφζα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πνπ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία, φρη κφλν απφ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε, αιιά θαη απφ ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Η ηάζε απηή ζηελ ηερλνινγία Πάηξα, επηέκβξηνο

17 νλνκάδεηαη εχινγα e-learning 2.0 (ειεθηξνληθή κάζεζε), ζέινληαο λα δείμεη ην πέξαζκα ζηε λέα επνρή. γ. Γηάξζξωζε ηεο Γηπιωκαηηθήο Η παξνχζα δηπισκαηηθή δνκείηαη ζε 7 Κεθάιαηα. ηελ παξνχζα ελφηεηα έγηλε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε δηπισκαηηθή θαζψο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ θαιείηαη λα ηθαλνπνηήζεη. Σν Κεθάιαην 1 παξνπζηάδεη κηα δηεμνδηθή επηζθφπεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ απφζηαζε. Αλαιχεηαη ν φξνο e-learning θαη παξνπζηάδνληαη νη κνξθέο ζηηο νπνίεο απηφ ζπλαληάηαη. Δπίζεο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε εμεηάδνληαη θαη νη κειινληηθέο εμειίμεηο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Σν Κεθάιαην 2 αλαθέξεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πιαηθφξκαο θαζψο θαη ζηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ πνπ ππνζηεξίδεη ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ. Η ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο αθνινπζεί ην κνληέιν ηνπ client server ιφγσ ησλ πνιιψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη. Παξνπζηάδεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρεδίαζεο θαζψο επίζεο θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο. Σν Κεθάιαην 3 εμεηάδεη ηελ θηινζνθία ηεο πιαηθφξκαο, ηνπο ζηφρνπο θαζψο θαη ην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ απεπζχλεηαη. Βαζηθή επηδίσμε ηεο πιαηθφξκαο απνηειεί ε αλάπηπμε ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο. Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο πνπ ζπλζέηνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηεο δνκή θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. Σν Κεθάιαην 4 παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ δειαδή ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο πιαηθφξκαο ηφζν ζε επίπεδν ρξεζηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. ηφρνο θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ εμαξρήο λα έρεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ «θαινχ ινγηζκηθνχ».απηφ ζεκαίλεη πσο ε ηειηθή ηνπ κνξθή ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηελ Πάηξα, επηέκβξηνο

18 ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε πνπ έρεη δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε θαη λα είλαη εχθνιν ζηελ ζπληήξεζε, λα είλαη αμηφπηζην θαη εχρξεζην. Σν Κεθάιαην 5 πξαγκαηεχεηαη ην MOODLE σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ πνπ καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε δπλακηθά, επέιηθηα, θαη επράξηζηα online καζήκαηα. Πεξηγξάθεηαη σο CMS Course Management System ή VLE Virtual Learning Environment. Δίλαη έλα ζχζηεκα πνπ καο παξέρεη πξφζβαζε ζε κηα επξεία γθάκα πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Σν Κεθάιαην 6 επηθεληξψλεηαη ζην πψο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε, κε ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο θαη επηινγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κεηέπεηηα, ηνλ θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ καο δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ ηφπν. Σν Κεθάιαην 7 ηέινο καο θέξλεη ζε επαθή κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο MOODLE. Η εμνηθείσζε κε ην ινγηζκηθφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ε αιιαγή ηνπ interface είλαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχνληαη ζην παξφλ θεθάιαην. Πάηξα, επηέκβξηνο

19 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Δθπαίδεπζε από απόζηαζε 1.1 Γεληθά Η εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε είλαη κία κνξθή ειεχζεξεο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη ν εθπαηδεπηήο θαη νη εθπαηδεπφκελνη λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ηφπν. Ο εθπαηδεπηήο επηθνηλσλεί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε θάπνην κέζν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο. Τπάξρνπλ πνιιέο κνξθέο εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. Κάπνηεο κνξθέο θάλνπλ πξνζνκνίσζε ηεο δηδαζθαιίαο πνπ γίλεηαη κέζα ζηελ ηάμε κε πιήξε επηθνηλσλία θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ άιιεο κνξθέο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλεμάξηεηε κάζεζε πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Η κνξθή αλεμάξηεηεο κάζεζεο κε αζχγρξνλε επηθνηλσλία εθαξκφδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο 3 ηεο αλνηρηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είλαη λα παξέρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο ζε άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ κε άιινπο ηξφπνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο πνπ θαηνηθνχλ ή ιφγσ εηδηθψλ πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ. Άιινο ζηφρνο είλαη λα κεηαδνζνχλ καζήκαηα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα κεηαβνχλ νη θαζεγεηέο γηα λα δηδάμνπλ ή λα κεηαδνζνχλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κηαο πεξηνρήο καζήκαηα ζηα νπνία δηδάζθνπλ δηάζεκνη θαζεγεηέο απφ γλσζηά παλεπηζηήκηα απφ φιν ηνλ θφζκν. Η παξνπζίαζε καζεκάησλ απφ απφζηαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα βειηηψζεη έλαο θαζεγεηήο ηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο ηνπ παξαθνινπζψληαο άιινπο θαζεγεηέο λα δηδάζθνπλ ην ίδην κάζεκα κε απηφλ, ή γηα ζπλεξγαζία ηνπ θαζεγεηή κε άιινπο θαζεγεηέο θαη γηα ζπλεξγαζία ζρνιείσλ κεηαμχ ηνπο. ην παξειζφλ ππήξρε εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε πνπ γηλφηαλ θπξίσο δηα αιιεινγξαθίαο. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ νη εθπαηδεπηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαζέηεο ήρνπ θαη βηληενθαζέηεο πνπ απνζηειιφηαλ ηαρπδξνκηθά ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Δπίζεο γηλφηαλ θαη ρξήζε θαλαιηψλ ηεο ηειεφξαζεο φπνπ παξνπζηαδφηαλ ζεκηλάξηα θαη θχθινη καζεκάησλ κε κνξθή ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. ια ηα κέζα απηά ιέγνληαη κε αιιειεπηδξαζηηθά δηφηη δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη άκεζα ν εθπαηδεπφκελνο. 3 Margaret Driscoll, Wiley, John & Sons(2002) Πάηξα, επηέκβξηνο

20 ηε ζεκεξηλή επνρή έρνπλ αλαπηπρζεί ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο αιιειεπηδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε. ιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζε κνξθή θεηκέλσλ, εηθφλαο θαη ήρνπ κεηαηξέπνληαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Μέζσ ηνπ δηθηχνπ ππνινγηζηψλ ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα απνζηείιεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ςεθηαθήο κνξθήο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε καθξηλέο απνζηάζεηο. Σν δίθηπν ππνινγηζηψλ είλαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο ζχγρξνλεο ή αζχγρξνλεο. Απηφ ην κέζν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε άιια κέζα επηθνηλσλίαο φπσο είλαη ε ακθίδξνκε ηειεφξαζε (interactive TV, ITV ) ή ε ηειεδηάζθεςε κε θσλή (audio) θαη εηθφλα (video) κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Με ην δίθηπν ππνινγηζηψλ ζε κία ηειεδηάζθεςε πνιιψλ αηφκσλ κπνξνχλ λα γίλνληαη παξνπζηάζεηο θεηκέλσλ εηθφλσλ, γξαθηθψλ θαη ήρνπ, λα ζρεδηάδνληαη παξνπζηάζεηο καζεκάησλ κε πνιπκέζα (multimedia courses). Σα πνιπκέζα παξνπζηάδνπλ ζηνλ ππνινγηζηή θείκελα, πξνγξάκκαηα software, εηθφλεο video θαη ήρνπ θαη κε απηά κπνξεί λα ζρεδηαζηεί εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ (educational software). ηελ εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ηα κέζα επηθνηλσλίαο ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ππάξμεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 1.2 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε Απφ δηάθνξνπο θνξείο εθπαίδεπζεο ζηηο Η.Π.Α. δίλνληαη νξηζκνί ηεο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο 4 πνπ ζπλέιεμαλ νη John Bingham, Teresa Davis θαη Cathy Moore, "ε εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο είλαη: "Η ζχλδεζε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαζεγεηή θαη καζεηψλ ζε πνιιέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε δπλαηφηεηεο αιιειεπηδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο (U.S. Office of Technology Assesment)" (Bingham,.Davis & Moore). "Η εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο. Κ-12 (δεκνηηθά ζρνιεία θαη γπκλάζηα ησλ Η.Π.Α.), αλψηεξε εθπαίδεπζε, δηαξθήο εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ζπλεξγαζία, θαηάξηηζε ησλ 4 Nagy, A. (2005) Πάηξα, επηέκβξηνο

21 εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο θπβέξλεζεο, δηα βίνπ εθπαίδεπζε (U.S. Distance Learning Association)" (Bingham,.Davis & Moore). "Η παξνρή εθπαίδεπζεο ζε θαηάιιειεο νκάδεο αηφκσλ ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ρσξίδεηαη απφ ηνλ καζεηή είηε απφ ηελ απφζηαζε είηε απφ ην ρξφλν είηε θαη απφ ηα δχν (Western Carolina University)" (Bingham, Davis & Moore). Έλαο πην πξφζθαηνο νξηζκφο (1998) είλαη ν παξαθάησ: "Δθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο νξίδεηαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ κε έκκεζε πιεξνθφξεζε θαη θαζνδήγεζε πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηερλνινγίεο θαη άιιεο κνξθέο κάζεζεο απφ απφζηαζε" (U.S. Distance Learning Association, 1998). 1.3 E-learning Οπνηαδήπνηε κάζεζε ρξεζηκνπνηεί έλα δίθηπν (LAN, WAN, Ίληεξλεη) γηα ηελ δηαλνκή, αιιειεπίδξαζε ή δηακεζνιάβεζε νλνκάδεηαη e-learning. Αλαθέξεηαη ζηελ εμ απνζηάζεσο κάζεζε, βαζηζκέλε ζε ππνινγηζηή πνπ παξαδίδεηαη κέζσ ελφο δηθηχνπ ή ηνπ Web. Δπηπιένλ, ε ειεθηξνληθή κάζεζε κπνξεί λα γίλεηαη νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, εθφζνλ ν ρξήζηεο έρεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ Μνξθέο 5 E-learning Η ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ππάξρεη ζε δχν κνξθέο: Αζύγρξνλε κάζεζε ( asynchronous learning ): ηελ πεξίπησζε απηή δελ ππάξρεη άκεζε, «ζχγρξνλε» επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, λα ην απνζεθεχζεη ζε θάπνην ειεθηξνληθφ κέζν (CMS) θαη ν εθπαηδεπφκελνο, κπνξεί λα πάξεη απηφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθεηαη θαη ζε φπνηα ρξνληθή ζηηγκή 5 Anne Kitchen, Jim Ryan (2004) Πάηξα, επηέκβξηνο

22 επηιέμεη ν ίδηνο. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο είλαη ε απνζηνιή θαη ιήςε ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ, νη νκάδεο ζπδήηεζεο θαη νη πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ. ύγρξνλε κάζεζε ( synchronous learning ): ηνλ ηχπν απηφ κάζεζεο, ν εθπαηδεπφκελνο ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κέζα απφ έλα Ιntranet ή ην Ιnternet. H εθπαίδεπζε απηνχ ηνπ ηχπνπ έρεη πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηελ εθπαίδεπζε ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο, κε ηε δηαθνξά φηη εδψ εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνο βξίζθνληαη ζε κηα εηθνληθή αίζνπζα πνπ δελ έρεη γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηερλνινγίαο e-learning δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη λα επαλαιεθζεί αξγφηεξα αλ ρξεηαζηεί. Σα επηθνηλσληαθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην chat, νη «εηθνληθέο» αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (virtual classrooms) θαη ε θνηλή ρξήζε εθαξκνγψλ (application Sharing). Δηθόλα 1.1, Πεγή : Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ e- learning Η πνηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο έρεη βειηησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο ληψζνπλ πην άλεηα κε ηελ ηερλνινγία. Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ιήςε δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο. Πάηξα, επηέκβξηνο

23 Πνιινί νξγαληζκνί θαη ηδξχκαηα παξέρνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ή ηνπο καζεηέο ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη ζπκθέξνπζα γη' απηνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ή άιιεο κνξθέο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, αληί ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο. Άιιεο θνξέο είλαη αζχκθνξε. πσο θαη κε νηηδήπνηε άιιν ζηελ δσή, ππάξρνπλ νθέιε θαη πεξηνξηζκνί, θαζψο θαη ππέξ θαη θαηά. Τπάξρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ online θαη computer-based κάζεζε ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά καζήκαηα. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηα ζεκεία ζηα νπνία πζηεξεί θαη κπνξεί λα δνζεί πξνζνρή γηα κειινληηθά θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ e-learning Πιενλεθηήκαηα 6 H ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηζηφ θαζηζηά ηελ εθπαίδεπζε πην πξνζηηή, εμνπιίδνληαο ηνπο καζεηέο κε ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη ζε κηα θνηλσλία γλψζεο. H θιαζζηθή κνξθή εθπαίδεπζεο ήηαλ «δαζθαινθεληξηθή» πνπ ζεκαίλεη πσο επηθεληξσλφηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ δηδάζθνληα θαη νη εθπαηδεπφκελνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο. Αλ ζθεθηνχκε φκσο ηνπο καζεηέο ζαλ πειάηεο ζα δνχκε φηη ε ζρέζε ζα έπξεπε λα είλαη ε αλάπνδε, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη «καζεηνθεληξηθή».απηφ ην λέν είδνο εθπαίδεπζεο θέξλεη ην καζεηή ζην θέληξν ηεο. Η επειημία σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο απνηειεί θαη απηή ζεηηθφ ζηνηρείν θαζψο ε εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε κπνξεί λα γίλεη ζην ρψξν ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη ζε ψξεο πνπ ηνλ δηεπθνιχλνπλ θαη ηνλ εμππεξεηνχλ. Παξαθάκπηνληαη έηζη δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κεηαθηλήζεηο ζε θέληξα επηκφξθσζεο καθξηά απφ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο ή ηεο θαηνηθίαο ηνπ. Ο ρξήζηεο εληάζζεη ηελ επηκφξθσζε νκαιά ζην πξφγξακκά ηνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα ηελ θαζηζηνχζαλ αλέθηθηε. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηνειερφκελεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο. Ο εθπαηδεπφκελνο θαζνξίδεη θαη επηιέγεη ην ξπζκφ παξαθνινχζεζεο, πξνζπειαχλεη ην καζεζηαθφ πιηθφ κε ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη γεληθφηεξα δηαηεξεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηπι κάζεζεο. Έρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηελ πξφνδφ ηνπ, λα επαλαιακβάλεη φζεο θνξέο θξίλεη ζθφπηκν ηελ ίδηα καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα αληαιιάζζεη ηηο απφςεηο ηνπ κε θαζεγεηέο θαη ζπκκαζεηέο. 6 Kruse, K. (2002) Πάηξα, επηέκβξηνο

24 Σνπ δίλεηαη αθφκε πξφζβαζε ζε επίθαηξε γλψζε, ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε θαζψο επίζεο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλα κεγάιν εχξνο πιεξνθνξηψλ, ζε κηα ηεξάζηηα θαη δηαξθψο επεθηεηλφκελε πεγή.. Σν πιηθφ αλαλεψλεηαη θαη βειηηψλεηαη κε ραξαθηεξηζηηθή ηαρχηεηα θαη επειημία. Σν πεξηερφκελν εθφζνλ ζρεδηαζηεί ζσζηά κπνξεί λα ππνζηεξίμεη εμαηξεηηθά πξνεγκέλν ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ: ππεξκέζα, πνιπκέζα, βίληεν, ήρνο, θείκελα εηθφλεο, παξαζηάζεηο, νκηιία, δηαινγηθή ζπλεξγαζία πνπ θάλνπλ ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ θαη πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. ε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, θπξίσο ζε ζρνιεία ζηελ Ακεξηθή, έρεη απνδεηρζεί φηη νη καζεηέο θαηαλννχλ θαη αθνκνηψλνπλ πνιχ πην εχθνια ην καζεζηαθφ πιηθφ φηαλ απηφ ηνπο δίλεηαη κε παξαζηαηηθφ ηξφπν, θάηη ην νπνίν κε ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ηερλνινγηψλ είλαη πιένλ εθηθηφ γηα φια ηα καζήκαηα. Σν πιηθφ πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα αζρνιείηαη κφλν κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πιηθνχ θαη φρη κε ηελ εθ λένπ δεκηνπξγία ηνπ θάζε θνξά πνπ δηδάζθεηαη ην κάζεκα. Δπίζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην καζεζηαθφ πιηθφ είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί κία θνηλή βάζε γηα πνιιά ζέκαηα θαη κία εληαία πεγή πιεξνθφξεζεο. Σν πιηθφ απηφ ζα είλαη κία πξνζθνξά ζηελ θνηλφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ. Η κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο γλσζηνζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο είλαη ε ελεξγεηηθή θαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. χκθσλα κε απηέο ν καζεηήο θαιιηεξγεί δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ, απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη γεληθφηεξα μεθεχγεη απφ ηνλ παζεηηθφ ξφιν πνπ ζπλήζσο έρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη θαζίζηαηαη ελεξγφο ζπκκέηνρνο ζηε δεκηνπξγία ηεο γλψζεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα θηινμελνχληαη ζε κηα εθπαηδεπηηθή πιαηθφξκα CMS πξνζθέξνληαη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζηνλ εθπαηδεπφκελν πνπ εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο δπλαηφηεηεο είλαη λα ζπκκεηέρεη ζε ηεζη αμηνιφγεζεο, λα αλαιακβάλεη εξγαζίεο, λα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο, λα επηθνηλσλεί ειεθηξνληθά κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ, λα ππνβάιιεη εξσηήκαηα θαζψο θαη πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Πάηξα, επηέκβξηνο

25 Η ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε κεηψλεη ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ πνιηηψλ, αθνχ δελ ππάξρεη ην θφζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπνκέλνπο. Δπηπιένλ, ε δηθηπαθή επηθνηλσλία επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε δηαλνκή πιηθνχ ρσξίο θφζηνο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σέινο νη εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθή εθπαίδεπζεο αλνίγνπλ λένπο πλεπκαηηθνχο νξίδνληεο, δίλνπλ θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα πξφζβαζε ζηε γλψζε αηφκσλ πνπ δελ κπνξνχλ (ρψξνο, ρξφλνο, θφζηνο) λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηα νπνία δηεμάγνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζα κπνξνχζαλ λα πξνζηεζεί κηα θαηεγνξία καζεηψλ πνπ είλαη απφ ηε θχζε ηνπο πην ζπλεζηαικέλνη θαη πνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά αθνχ ε επηθνηλσλία είλαη σο επί ην πιείζηνλ αζχγρξνλε. Έηζη κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα Μεηνλεθηήκαηα 7 Έλαο θαηλνηφκνο κεραληζκφο, φπσο απηφο ηεο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο, θπζηθφ είλαη λα παξνπζηάδεη θάπνηα πξνβιήκαηα θαη ζπλεπψο κεηνλεθηήκαηα. Καηά θχξην ιφγν απνπζηάδεη ε θπζηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ ζπλεζίζεη ζε έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο φπνπ ε άκεζε επαθή κε ηνλ δηδάζθνληα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία. Απηνχ ηνπ είδνπο ε επαθή δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαη δεκηνπξγεί κηα ακεραλία πνπ θάλεη ηηο ζρέζεηο πην «ηππηθέο».. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη νη καζεηέο ζα πξέπεη πέξα απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζνπλ θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Οη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηαρχηεηα ηνπ δηθηχνπ είλαη πηζαλφλ λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε γηα ην κάζεκα. ηαλ γηα παξάδεηγκα κηα δηάιεμε πεξηιακβάλεη πνιπκέζα ή γξαθηθά πςειήο αλάιπζεο δελ είλαη εχθνιν γηα έλαλ ρξήζηε κε απιή ή κέζε ζχλδεζε λα ηα ιάβεη έγθαηξα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε απνγνήηεπζε ηνπ παηδηνχ ζα ην απνζαξξχλεη θαη ίζσο ην νδεγήζεη θαη ζε 7 Kruse, K. (2002) Πάηξα, επηέκβξηνο

26 εγθαηάιεηςε ηεο φιεο πξνζπάζεηαο. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ εθπαηδεπηή απμάλνληαη πνιχ. Ο θαζεγεηήο ππνρξεψλεηαη έθηνο απφ ην ρξφλν ηνπ καζήκαηνο λα αθηεξψλεη θαη άιιν ρξφλν γηα ηε ζσζηφηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο, γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ θαζψο θαη γηα ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο (ζπκκεηνρή ζε βήκαηα ζπδεηήζεσλ, απαληήζεηο ζε ειεθηξνληθά κελχκαηα θιπ). Η απεηξία ησλ δαζθάισλ ζε ζέκαηα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ηνπο θαζηζηά επηθπιαθηηθνχο απέλαληη ηεο ή θαη αλίθαλνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο, κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Η απαηηνχκελε ππνδνκή ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην θφζηνο ηφζν γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ είλαη αξθεηά πςειφ. Σα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κπνξεί λα γίλνπλ εκπφδην γηα ηε κειέηε ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Παξφια ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ αλαθέξακε νη λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επηβάιινπλ λένπο ξφινπο ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηή φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη δηακνξθψλνπλ έλα θαηλνχξγην πβξηδηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Η ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε δελ έρεη ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζεη ηελ θιαζηθή δηδαζθαιία, αιιά λα ηελ δηεπθνιχλεη θαη λα ηελ αλαπηχμεη, δίλνληαο θίλεηξν ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν κε απηή Μειινληηθέο εμειίμεηο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο Σν κέιινλ 8 ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο βξίζθεηαη ζίγνπξα ζην δηαδίθηπν. Οη ρξήζηεο, θαζψο εμνηθεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ην δηαδίθηπν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αξρίδνπλ λα ην δηακνξθψλνπλ. Άιισζηε, απηφ πνπ αλαθέξεηαη σο Web 2.0 θαη έρεη εκπλεχζεη θαη ηνλ φξν e-learning 2.0 είλαη ε επθνιία ηνπ ρξήζηε λα ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ. ιν θαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ επηθεληξψλνληαη ζε απηφ, θαζηζηψληαο αθφκα θαη ηνλ ζρεηηθά αξράξην ρξήζηε ζε εθπαηδεπηή. Οη ζχγρξνλεο απηέο ππεξεζίεο κπνξεί λα είλαη ηα δηθηπαθά εκεξνιφγηα (blog απφ ηνπο φξνπο web θαη log), ππεξεζίεο δεκνζίεπζεο πιηθνχ, φπσο θσηνγξαθίεο 8 Anne Kitchen, Jim Ryan (2004) Πάηξα, επηέκβξηνο

27 ( θαη βίληεν ( θαη ηέινο νη ηζηνζειίδεο wiki (ζπιινγηθέο εγθπθινπαίδεηεο). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπο, αιιά θαη ε επθνιία πεξηήγεζεο ζην πεξηερφκελν. Έηζη, φρη κφλν ππάξρεη κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ, πιηθνχ θαη γλψζεο, αιιά ν ρξήζηεο έρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηε δηαρεηξηζηεί. Έλα ελδηαθέξνλ θνκκάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επθνιία δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζπιινγηθή επθπΐα. Παξάδεηγκα είλαη ε ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιηνπσιείνπ Amazon ( φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα βαζκνινγήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηα πξντφληα. Έηζη, πξνεγνχκελνη ρξήζηεο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κειινληηθψλ ρξεζηψλ, κεηαθέξνληαο ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηε γλψκε ηνπο. Η κέζνδνο απηή έρεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο θαη ηξνκαθηηθή δχλακε, επηηξέπνληαο κε έλαλ πνιχ απιφ ηξφπν ηε ζπκβνιή ζην πεξηερφκελν ηνπ δηαδηθηχνπ. ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ αξρίζεη θαη ελζσκαηψλνληαη ήδε ιεηηνπξγίεο ηνπ Web 2.0. Πην πνιχηηκεο ππεξεζίεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη ην wiki θαη ηα δηθηπαθά εκεξνιφγηα θαη ήδε ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ πνπ αμηνπνηεί ηεο δπλαηφηεηεο ηνπο. Πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη νη ππεξεζίεο RSS (Really Simple Syndication), πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηα ηειεπηαία λέα θαη αιιαγέο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ρσξίο ηελ χπαξμε ηππηθνχ νξγαλσκέλνπ καζήκαηνο. Πάηξα, επηέκβξηνο

28 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο Η ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο αθνινπζεί ην κνληέιν ηνπ client server ιφγσ ησλ πνιιψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξεη. Πην θάησ παξνπζηάδεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρεδίαζεο θαζψο επίζεο θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Client Server Αξρηηεθηνληθή Γεληθά ε αξρηηεθηνληθή απηή αλαθέξεηαη ζε κηα βαζηθή αιιαγή ζην ζηπι ησλ ππνινγηζηψλ, ηελ αιιαγή απφ ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηα κεραλήκαηα ζηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ρξήζηε. Δηδηθφηεξα, έλα ζχζηεκα client-server είλαη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ην δίθηπν ελψλεη δηάθνξνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, ψζηε νη clients (ή αιιηψο front end) λα κπνξνχλ λα δεηνχλ ππεξεζίεο απφ έλαλ server (ή αιιηψο back end), ν νπνίνο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ή επηπξφζζεηε ππνινγηζηηθή ηζρχ. Δηθόλα 2.1., Πεγή : Με άιια ιφγηα, ζην client-server κνληέιν, ν client ζέηεη κηα αίηεζε θαη ν server επηζηξέθεη κηα αληαπφθξηζε ή θάλεη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο. Ο server κπνξεί Πάηξα, επηέκβξηνο

29 λα ελεξγνπνηείηαη άκεζα γηα ηελ αίηεζε απηή ή λα πξνζζέηεη ηελ αίηεζε ζε κηα νπξά. Η άκεζε ελεξγνπνίεζε γηα ηελ αίηεζε κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα ζεκαίλεη φηη ν server ππνινγίδεη έλαλ αξηζκφ θαη ηνλ επηζηξέθεη ακέζσο ζηνλ client. H ηνπνζέηεζε ηεο αίηεζεο ζε κηα νπξά κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε αίηεζε πξέπεη λα ηεζεί ζε αλακνλή γηα λα εμππεξεηεζεί. Έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα απηφ είλαη φηαλ εθηππψλνπκε έλα θείκελν ζε έλα εθηππσηή δηθηχνπ. Ο server ηνπνζεηεί ηελ αίηεζε ζε κηα νπξά καδί κε αηηήζεηο εθηππψζεσλ θαη απφ άιινπο clients. Μεηά επεμεξγάδεηαη ηελ αίηεζε κε βάζε ηελ ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ε νπνία, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, θαζνξίδεηαη απφ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ν server παξέιαβε ηελ απαίηεζε. Δηθόλα 2.2., Πεγή : Πάηξα, επηέκβξηνο

30 Σν client-server computing είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, δηφηη επηηπγράλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο. Αθφκα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο, δεκηνπξγψληαο ζπζηήκαηα client-server πνπ απαηηνχλ ιηγφηεξε ζπληήξεζε θαη θνζηίδνπλ ιηγφηεξν ζηελ αλαβάζκηζε. Δπίζεο ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, πξνζθέξνληαο ζηνπο ρξήζηεο μεθάζαξε πξφζβαζε ζηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο κέζσ ζηαζεξψλ θαη εχθνισλ ζηελ ρξήζε δηαζπλδέζεσλ. Σέινο ηελ αχμεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ πνιιά πεξηβάιινληα Με βάζε απηνχο ηνπο ζθνπνχο, νη νξγαληζκνί πνπ θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο client-server ηερλνινγίαο απμάλνπλ θαηά πνιχ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε. Η πιεπξά ηνπ client πξψηα ζηέιλεη έλα κήλπκα γηα λα θαιέζεη ζε εηνηκφηεηα ηνλ server. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν client θαη ν server έρνπλ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, ν client κπνξεί λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ. Ο client είλαη ν αηηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Ο client δελ κπνξεί παξά λα είλαη έλαο ππνινγηζηήο. Οη ππεξεζίεο πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ client κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηνπο ίδηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ή ζε απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ελφο δηθηχνπ. Ο client μεθηλάεη πάληα ηελ επηθνηλσλία. Σα ζπζηαηηθά ηνπ client είλαη πνιχ απιά. Μηα client κεραλή πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα αιιά αξθεηά ζεκαληηθά πξάγκαηα. Πξψηνλ λα κπνξεί λα ηξέρεη ην ινγηζκηθφ ησλ γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξεζηψλ (GUIs). Να δεκηνπξγεί ηηο αηηήζεηο γηα πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ζηέιλεη ζηνλ server. Σέινο λα απνζεθεχεη ηηο επηζηξεθφκελεο πιεξνθνξίεο. Απηέο νη αηηήζεηο θαζνξίδνπλ πφζε κλήκε ρξεηάδεηαη, πνηα ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηνλ ρξφλν αληαπφθξηζεο, θαη πφζε ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο απαηηείηαη. Ο server απαληάεη ζηηο αηηήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο clients. Έλαο client κπνξεί λα ελεξγεί σο server εάλ ιακβάλεη θαη επεμεξγάδεηαη αηηήζεηο φπσο αθξηβψο θαη ηηο ζηέιλεη (γηα παξάδεηγκα, έλαο ζηαζκφο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο Πάηξα, επηέκβξηνο

31 server εθηππψζεσλ απφ άιινπο). Οη server δελ μεθηλνχλ ηηο επηθνηλσλίεο ρσξίο λα πεξηκέλνπλ ηηο αηηήζεηο ησλ clients. Δπηζηξέθνληαο ζην παξάδεηγκα ηνπ server εθηππψζεσλ ελφο δηθηχνπ, ν client δεηάεη απφ ηνλ server λα εθηππψζεη έλα θείκελν ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν εθηππσηή θαη ν server πξνζζέηεη ηελ εθηχπσζε ζε κηα νπξά θαη ελεκεξψλεη ηνλ client φηαλ ην θείκελν εθηππσζεί επηηπρεκέλα. Η δηαδηθαζία ηνπ client κπνξεί λα αλήθεη θπζηθά ζηνλ ίδην ζηαζκφ εξγαζίαο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ server. ην παξάδεηγκα εδψ, κηα εληνιή εθηχπσζεο κπνξεί λα εθδίδεηαη ζηνλ server ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπ δηθηχνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηαδηθαζία ηνπ server εθηππψζεσλ ζε απηφλ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο. Σα ζπζηαηηθά ηνπ server είλαη πνιχ απιά. Μηα server κεραλή πξέπεη λα κπνξεί λα απνζεθεχεη, λα αλαθηά θαη λα πξνζηαηεχεη πιεξνθνξίεο. Δπίζεο λα επηζεσξεί ηηο αηηήζεηο ησλ clients. Να δεκηνπξγεί εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, φπσο δεκηνπξγία αληηγξάθσλ, αζθάιεηα θηι θαη θπζηθά λα δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξίεο. Γηα λα πινπνηήζνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή client server πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε θαηάιιεια εξγαιεία πνπ ζα απνθέξνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Γηα ηελ εθαξκνγή πνπ ζα αλαπηχμνπκε ρξεηαδφκαζηε εθαξκνγή βάζεο δεδνκέλσλ (server side) θαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε ππνζηήξημε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο (client side) ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ- Content Management System Έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 9 (content management system) είλαη έλα ζχζηεκα ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαηακεξηζκφ, θνηλνπνίεζε θαη ηελ εκθάληζε ζπγθξνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο αλαθέξνληαη σο «πεξηερφκελν» θαη πην ζπγθεθξηκέλα σο ςεθηαθφ πεξηερφκελν. Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν κπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή θεηκέλνπ (πρ έγγξαθα-documents), ηελ κνξθή πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ (πρ αξρεία 9 Ron Kurtus(2004) Πάηξα, επηέκβξηνο

32 ήρνπ ή βίληεν) ή νπνηαδήπνηε κνξθή αξρείνπ, ην νπνίν λα έρεη θχθιν δσήο θαη λα απαηηεί δηαρείξηζε. Δηθόλα 2.3, Πεγή; Ο θχθινο δσήο πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία, δεκνζίεπζε,αλαλέσζε θαη απφζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Η δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ εθηεινχληαη. Οη δηαδηθαζίεο απηέο, θαζψο θαη νη αξκφδηνη γηα λα ηηο εθηειέζνπλ, ζπλήζσο είλαη: Η δεκηνπξγία θαη επηκέιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηελ νπνία αλαιακβάλεη ν δεκηνπξγφο πεξηερνκέλνπ. Ο ζπληάθηεο αλαιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκφ πεξηερνκέλνπ θαη ην ζηπι δεκνζίεπζεο. Ο εθδφηεο δεκνζηεχεη ην πεξηερφκελν γηα ρξήζε. Ο δηαρεηξηζηήο αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ πεξηερνκέλνπ ηνπνζεηψληαο ην ζε έλα ζεκείν πνπ λα κπνξεί λα βξεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί. Σέινο ν θηινμελνχκελνο ή ρξήζηεο κπνξεί λα πξνβεί ζε αλάγλσζε ή ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ αθφηνπ έρεη δεκνζηεπζεί ύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ηζηνύ 10 πρλά κπνξεί λα είλαη κηα εθαξκνγή δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηζηνζειίδεο θαη δεδνκέλα δηθηχνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κπνξνχλ εχθνια θαη γξήγνξα κε- εμεηδηθεπκέλνη ρξήζηεο λα δεκνζηεχζνπλ ην πεξηερφκελν 10 Tavangarian D., Leypold M., Nölting K., Röser M.,(2004) Πάηξα, επηέκβξηνο

33 πνπ ζέινπλ, ελψ ζε άιιε πεξίπησζε ζα έπξεπε λα γίλεη απφ εηδηθεπκέλν πξνγξακκαηηζηή SQL MySQL Η ιέμε SQL πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά Structured Query Language,δειαδή δνκεκέλε γιψζζα εξσηεκάησλ.χκθσλα κε ην ANSI είλαη ε πξφηππε γιψζζα γηα λα κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Η γιψζζα 11 απηή κπνξεί λα εθηειέζεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε κηα βάζε δεδνκέλσλ, λα αλαθηήζεη δεδνκέλα απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ, λα εηζαγάγεη λέεο εγγξαθέο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο ε SQL κπνξεί λα δηαγξάςεη αιιά θαη λα ελεκεξψζεη εγγξαθέο. Η MySQL είλαη ην πην δεκνθηιέο, αλνηρηνχ θψδηθα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηελ SQL. Αλαπηχζζεηαη, δηαλέκεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ MySQL ΑΒ ε νπνία είλαη κηα εκπνξηθή εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο MySQL. Η MySQL είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Βάζε δεδνκέλσλ είλαη κηα δνκεκέλε ζπιινγή απφ δεδνκέλα θαη κπνξεί λα είλαη απφ κηα απιή ιίζηα γηα ςψληα κέρξη κία ηεξάζηηα πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ ζε έλα εηαηξηθφ δίθηπν. Γηα λα πξνζζέζεη, έρεη πξφζβαζε θαη επεμεξγαζηεί θάπνηνο δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ρξεηάδεηαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ φπσο είλαη ν MySQL Server. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ππνινγηζηέο είλαη πνιχ ρξήζηκνη ζηε δηαρείξηζε κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ, έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο ππνινγηζηέο, είηε σο απηφλνκε εθαξκνγή είηε σο κέξνο άιισλ εθαξκνγψλ. Μηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ απνζεθεχεη δεδνκέλα ζε μερσξηζηνχο πίλαθεο αληί λα ηα απνζεθεχεη φια ζε έλα κεγάιν. Απηφ απμάλεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα. 11 Ron Kurtus(2004) Πάηξα, επηέκβξηνο

34 Ο MySQL Server 12 έρεη έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο. Γεκηνπξγήζεθε γηα λα δηαρεηξίδεηαη κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνιχ πην γξήγνξα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ιχζεηο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο ζε πςειψλ απαηηήζεσλ εθαξκνγέο γηα πνιιά ρξφληα. Η ζπλδεζηκφηεηα, ε ηαρχηεηα θαη ε αζθάιεηα θαζηζηνχλ ηνλ MySQL Server θαηάιιειν γηα πξφζβαζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ζην Internet PHP Η PHP 13, ηεο νπνίαο ηα αξρηθά αληηπξνζσπεχνπλ ην Hypertext Preprocessor είλαη κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε, αλνηρηνχ θψδηθα scripting γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ην δηαδίθηπν θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ HTML. Απηφ πνπ δηαρσξίδεη ηελ PHP απφ θάηη ζαλ client-side Javascript είλαη φηη ν θψδηθαο εθηειείηαη ζηνλ server. Η ζχληαμε ηεο παίξλεη ζηνηρεία ησλ C, JAVA θαη Perl θαη είλαη εχθνιε ζηελ κάζεζε. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο γιψζζαο είλαη λα επηηξέπεη ζε web developers λα γξάθνπλ δπλακηθά παξαγφκελεο ζειίδεο γξήγνξα. 2.5 Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Η εθαξκνγή πνπ ζα αλαπηχμνπκε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows κηαο θαη είλαη ην πην επξέσο δηαδεδνκέλν ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξνζαλαηνιηζηνχκε ζε ηερλνινγίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 2.6 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο Οη απαηηήζεηο ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ είλαη: Η χπαξμε θπζηθά ελφο εμππεξεηεηή ηζηνχ (web server) Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο εμππεξεηεηήο 12 Julie C. Meloni 13 Julie C. Meloni Πάηξα, επηέκβξηνο

35 αξρείσλ(file server) Απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε ηεξκαηηθψλ. Σέινο, ε ζχλδεζε δηθηχνπ ή δηαδηθηχνπ γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζηέο 2.7 Απαηηνύκελν ινγηζκηθό Σν απαηηνχκελν ινγηζκηθφ αθνξά ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη ζε φια ηα παξαπάλσ επίπεδα είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ. Σν ινγηζκηθφ απηφ πεξηιακβάλεη: Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα εμππεξεηεηή (server) θαη πειάηε (client), π.ρ. θάπνηα δηαλνκή Linux. Λνγηζκηθφ εμππεξεηεηή, π.ρ. Apache Server. Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, π.ρ. OpenOffice. Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο ή Δηθνληθνχ Πεξηβάιινληνο Δθπαίδεπζεο, πρ Moodle. Πεξηεγεηήο δηαδηθηχνπ, π.ρ. Mozilla Firefox. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ινγηζκηθφ απηφ είλαη ην κφλν απαξαίηεην γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν, ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή, πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη λα αλεβάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κφλν κε ηε ρξήζε ελφο πεξηεγεηή δηαδηθηχνπ. Λνγηζκηθφ ππνζηήξημεο πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Μάζεζεο ή ην Δηθνληθφ Πεξηβάιινλ Δθπαίδεπζεο, πρ. Java, Flash, RealMedia,Quicktime, Windows Media Files. Πάηξα, επηέκβξηνο

36 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : Φηινζνθία Πιαηθόξκαο Η πιαηθφξκα ινηπφλ εηζέξρεηαη ζε κηα θάζε ιεηηνπξγηθήο θαη ζρεδηαζηηθήο σξηκφηεηαο. Βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο παξακέλεη ε ελίζρπζε θαη ε ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ έλα εχρξεζην πεξηβάιινλ ηερλνινγηθήο αηρκήο. ηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε δξάζεσλ Σειεθαηάξηηζεο εληζρπηηθψλ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα ζηνλ εθπαηδεπηή πξνζθέξεηαη έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ νξγάλσζεο θαη δηάρπζεο ηεο γλψζεο, ζηνλ εθπαηδεπφκελν έλα ελαιιαθηηθφ θαλάιη εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο αλεμάξηεην απφ ρσξνρξνληθέο δεζκεχζεηο, ζηνλ δηαρεηξηζηή έλα αλνηθηφ αζθαιέο θη αμηφπηζην ζχζηεκα θαη ηέινο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ απνηειεζκαηηθφηεηα, αμηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο, νηθνλνκία θιίκαθαο θαη επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο δηθηπαθήο ππνδνκήο. Παξάιιεια, ζεκαληηθνί ζρεδηαζηηθνί άμνλεο απνηεινχλ ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο απαηηήζεηο, ε επειημία, ε επθνιία ζηε ρξήζε, ε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο, ε ειεχζεξε δηάζεζε ρσξίο ηελ απαίηεζε αδεηψλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο, νη κηθξέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ε αλεμαξηεζία απφ ην ππνθείκελν Λεηηνπξγηθφ χζηεκα, ε ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ, ε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηεο πιαηθφξκαο κε άιιεο δηθηπαθέο ππεξεζίεο, ε πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε, νη μεθάζαξεο ιεηηνπξγηθέο δνκέο(εγγξαθή, πξφζβαζε, δεκηνπξγία καζήκαηνο, δηαρείξηζε θιπ). 3.1 ηόρνη Βαζηθή επηδίσμε ηεο πιαηθφξκαο απνηειεί ε αλάπηπμε ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο. Δηδηθφηεξα, νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ ηθαλνπνηνχληαη απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη απφ ηελ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο είλαη ηα παξαθάησ. Πξψηα απ φια ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παξνρή αληαγσληζηηθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο κέζα απφ έλα ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηερλνινγηθήο αηρκήο. Πάηξα, επηέκβξηνο

37 Δπηπιένλ ε δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ κέζνπ αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλερνχο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή εθπαηδεπφκελνπ. εκαληηθφ φθεινο κπνξεί λα απνδεηρζεί ε αμηνπνίεζε ηνπ πινχζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο ζπζζσξεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο. Αθφκε ε επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο άξηηαο δηθηπαθήο ππνδνκήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο ε επθνιία ζηελ ρξήζε απφ εθπαηδεπηέο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηελ ππνζηήξημε αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή ηερλνινγηθή παηδεία θαη θνπιηνχξα αιιά θαη κε ηηο ίδηεο πςειέο απαηηήζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο. Οκνίσο ε παξνρή κηαο αμηφπηζηεο ρακεινχ θφζηνπο ππεξεζίαο ηειεκαηηθήο γηα ηελ Αζχγρξνλε ηειε-εθπαίδεπζε. Αθφκα ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο θαζψο θαη ε επθνιία ζηελ δηαρείξηζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ επέθηαζε. Σέινο ε άκεζε θαη γξήγνξε δηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ε νξγάλσζε θαη δηάζεζε ηνπ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο,νδήγεζαλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 3.2 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Πιαηθόξκαο Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 14 ηεο πιαηθφξκαο πνπ ζπλζέηνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ηεο δνκή θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηα αθφινπζα. Σν πην ζεκαληηθφ ζίγνπξα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθξηηψλ ξφισλ ησλ ρξεζηψλ. Δπηπιένλ νη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο ησλ καζεκάησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πιαηθφξκαο. Δπίζεο ε δνκεκέλε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ε επθνιία ρξήζεο θαη δεκηνπξγίαο καζήκαηνο είλαη ζίγνπξα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο. 14 Rice,W.H. (June 2008), Πάηξα, επηέκβξηνο

38 3.2.1 Υξήζηεο ε κηα εθαξκνγή είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηα είδνο σλ ρξεζηψλ πνπ ζα ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα- ελέξγεηεο πνπ θάζε ρξήζηεο ζα εθηειεί. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ρξεζηψλ είλαη ρξήζηκνο ηφζν γηα ιφγνπο αζθάιεηαο φζν θαη επρξεζηίαο. Η εθαξκνγή πιαηθφξκα δελ ρξεζηκνπνηεί ην δηαρσξηζκφ ησλ ρξεζηψλ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, αιιά πεξηζζφηεξν γηα ιφγνπο επρξεζηίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο κηαο θαη νη επηινγέο ηνπ εθπαηδεπηή δελ έρνπλ θακία ρξεζηκφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν, φπσο επίζεο θαη νη επηινγέο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο δελ έρνπλ θακία ρξεζηκφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ θάζε εθπαηδεπφκελνο λα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ρψξν πνπ κφλν απηφο ζα έρεη πξφζβαζε εθεί. Έηζη είλαη απαξαίηεηε θαη ε ρξήζε θσδηθνχ γηα ζχλδεζε ζην ζχζηεκα έηζη ψζηε λα κελ επεκβαίλεη ν θάζε ρξήζηεο ζηνλ ρψξν ηνπ άιινπ ρξήζηε. Οη βαζηθνί ξφινη ησλ ρξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ε πιαηθφξκα κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ζε ηξεηο: Καηαξράο ν ρξήζηεο εθπαηδεπηήο. Γεχηεξνλ ν ρξήζηεο εθπαηδεπφκελνο. Καη ηέινο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πην θάησ αλαιχζνπκε ηνπο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ρξήζηε μερσξηζηά δηεπθξηλίδνληαο ζπγρξφλσο γηα πνηνπο αλαθεξφκαζηε. Με ηνλ φξν εθπαηδεπηήο ελλννχκε νπνηνλδήπνηε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ κεηάδνζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο ζε άιια άηνκα. Άξα εθπαηδεπηήο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν δάζθαινο, ν θαζεγεηήο ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ι.Δ.Κ. Με ηνλ φξν εθπαηδεπφκελνο ελλννχκε νπνηνλδήπνηε επηδεηεί ηελ απφθηεζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο. Άξα εθπαηδεπφκελνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν καζεηήο, ν ζπνπδαζηήο ηνπ ηλζηηηνχηνπ. Με ηνλ φξν δηαρεηξηζηήο ελλννχκε νπνηνλδήπνηε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πιαηθφξκαο. Ο δηαρεηξηζηήο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο κε απμεκέλεο γλψζεηο ζηελ πιεξνθνξηθή ή ν ηερληθφο ππεχζπλνο κεραλνγξάθεζεο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Πάηξα, επηέκβξηνο

39 Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο κηαο θαη ε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ο ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο ζα γίλεη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε ν εθπαηδεπφκελνο θαη ν εθπαηδεπηήο λα ρξεηάδεηαη λα έρνπλ κφλν βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φπσο ε κεηαθίλεζε θαη πινήγεζε κε ηηο ζπζθεπέο εηζφδνπ. Απφ ηελ κεξηά ηνπ εθπαηδεπηή είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε θαη ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηήο ζα ρξεηαζηεί λα ζρεδηάζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη κφλνο ηνπ ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Γηα παξάδεηγκα εάλ έλαο γξαθίζηαο ζέιεη λα πξνζζέζεη κηα εθπαηδεπηηθή παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηψληαο πξνγξάκκαηα απφ ηελ ADOPE SUITE πξνθαλψο είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. κσο δελ κπνξνχκε λα απαηηνχκε θαη λα αλακέλνπκε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο λα ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα κεγάιε γθάκα εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, έηζη θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο ζέζακε σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ ειεπζεξία ρξήζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλνπκε ηελ επηινγή ζηνλ εθπαηδεπηή λα επηιέμεη ν ίδηνο ην εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Σν κφλν κεηνλέθηεκα ζηε ζρεδίαζε είλαη φηη ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ε αληίζηνηρε εθαξκνγή γηα ην άλνηγκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ Ρόινη Υξεζηώλ Αθνχ αλαθέξακε πεξηγξαθηθά ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα δνχκε θαη ην ηη ξφιν έρεη ν θάζε ρξήζηεο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο. Ο ξφινο ηνπ θάζε ρξήζηε απεηθνλίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί θαζ φιε ηε δηάξθεηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε θαη αλαιχνπκε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ν θάζε ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Πάηξα, επηέκβξηνο

40 Λεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ν Δθπαηδεπόκελνο Ο ρξήζηεο εθπαηδεπόκελνο κπνξεί λα εθηειέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απφ ελέξγεηεο νη νπνίεο ηνλ ραξαθηεξίδνπλ θαη ηνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί επαξθψο θαη ζε βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη ν ίδηνο ηελ πιαηθφξκα. Οη ελέξγεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ηνπ έρεη νξίζεη ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Αθφκε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ δηεπαθή ρξήζηε (user interface) γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζηέιλεη πξνζσπηθά κελχκαηα ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνπο δηδάζθνληεο. Μπνξεί λα ιχλεη ηηο αζθήζεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ έρεη αλαζέζεη ν δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο θαη λα ηηο απνζηέιιεη γηα δηφξζσζε(αλ δελ ππάξρεη ε επηινγή απηφκαηεο δηφξζσζεο). Δπίζεο δχλαηαη λα παξαθνινπζεί ηελ επίδνζε ηνπ ζην κάζεκα ρξεζηκνπνηψληαο ην βαζκνιφγην, λα αλαδεηεί πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν κέζσ θάπνησλ links θαη λα παξαθνινπζεί ηηο παξνπζηάζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα. Σέινο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη κέξνο ζε δσληαλέο ζπδεηήζεηο κε ζπκκαζεηέο ηνπ θαη θαζεγεηέο κέζσ ηνπ εξγαιείν δσληαλήο ζπλνκηιίαο. Καζψο θαη ηελ επρέξεηα λα απνζεθεχεη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν έγγξαθα ή άιια ρξήζηκα αξρεία Λεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ν Γηδάζθωλ Ο ρξήζηεο εθπαηδεπηήο κε ηελ ζεηξά ηνπ έρεη ηηο πξνζσπηθέο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη θαη πνπ ηνλ θάλνπλ μερσξηζηφ γηα ην ζχζηεκα. Πξψηα απ φια έρεη πξφζβαζε ζην ζεκαηηθφ αληηθείκελν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Μπνξεί αθφκα λα δεκηνπξγήζεη λέν ηκήκα εηζάγνληαο καζεηέο. Δπίζεο έρεη ηε ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγήζεη λέν κάζεκα. Αθφκα είλαη δπλαηφλ λα επηιέγεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηνλ θάζε καζεηή ή ζε νιφθιεξν ην ηκήκα. Μπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη λα εηζάγεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηελ εθαξκνγή δεκηνπξγψληαο παξάιιεια εθπαηδεπηηθά Πάηξα, επηέκβξηνο

41 παξνπζηάζεηο. Η αλάζεζε εξγαζηψλ ζηνπο καζεηέο θαζψο επίζεο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ βαζκνινγίνπ είλαη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ρξήζηε- εθπαηδεπηή. Φπζηθά κπνξεί θαη επηβάιιεηαη λα δηνξζψλεη ηηο εξγαζίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαζψο θαη λα κπνξεί λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ ηειε-εθπαίδεπζε. Η επηθνηλσλία κε ηνπο ζπνπδαζηέο είλαη αξκνδηφηεηα δηθή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο κέζσ ηεο html ζειίδαο ηνπ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ εμέιημε ησλ καζεκάησλ ηνπ ή νπνηαδήπνηε ελεκέξσζε αθνξά ηνλ ίδην. Σέινο κπνξεί λα δεκηνπξγεί έλα ρξνλνδηάγξακκα ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο ηνπ κέζα ζε έλα εκεξνιφγην ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο κε απνηέιεζκα λα γλσξίδεη ν εθπαηδεπφκελνο ηελ πνξεία ηεο χιεο. Η εγγξαθή ή θαη δηαγξαθή ζπνπδαζηή απφ ην κάζεκα είλαη ζεκαληηθή ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε θαζψο ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο ζπνπδαζηέο επνκέλσο ζα κπνξεί λα θξίλεη θαιχηεξα ηηο θαηαζηάζεηο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνπο ίδηνπο Λεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί ν Γηαρεηξηζηήο Ο ρξήζηεο δηαρεηξηζηήο 15 βξίζθεηαη πάληα ζην παξαζθήλην θαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειεί ζα πξέπεη λα είλαη κειεηεκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο. Καζφηη επεξεάδεη φιε ηελ παξνπζία θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επηβάιιεηαη νη ελέξγεηεο ηνπ λα είλαη πξνζεθηηθέο θαη λα είλαη θαη ν ίδηνο θαιφο γλψζηεο ηεο πιαηθφξκαο. πγθεθξηκέλα ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζπλνιηθή επνπηεία ηεο πιαηθφξκαο. Θα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί θαη ειέγρεη ηνπο ινγαξηαζκψλ ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηα καζήκαηα θαη λα παξαθνινπζεί ηνλ εμππεξεηεηή θαζψο θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ. πσο φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα ζα έρεη δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο θαη εμέιημεο ζηα πξφηππα ηεο εθάζηνηε ηερλνινγίαο. Θα πξέπεη ινηπφλ ν administrator λα κπνξεί λα ηελ αλαβαζκίδεη. Σέινο σο απνθιεηζηηθή ελέξγεηά ηνπ 15 Julie C. Meloni Πάηξα, επηέκβξηνο

42 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε ελεκέξσζε ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ γηα ηπρφλ αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην ζχζηεκα Καηεγνξίεο Μαζεκάηωλ Οη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο καζεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη ε πιαηθφξκα είλαη δχν: ηα αλνηρηά καζήκαηα θαη ηα θιεηζηά καζήκαηα. Ο ηχπνο πξφζβαζεο ζε έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο, ελψ κπνξεί λα αιιάμεη δπλακηθά κέζα απφ ηελ δηεπαθή δηαρείξηζεο ηνπ καζήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ππνζηεξηδφκελεο θαηεγνξίεο καζεκάησλ είλαη ηα αλνηρηά θαη ηα θιεηζηά καζήκαηα. Αλνηρηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο, φπνπ έρνπλ πξφζβαζε αθφκα θαη ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα. Κιεηζηά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία έλαο ρξήζηεο πνπ έρεη ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα έρεη πξφζβαζε κφλν αλ ηνπ επηηξέςεη ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο Γνκή Ζιεθηξνληθνύ Μαζήκαηνο Σν ειεθηξνληθφ κάζεκα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο πιαηθφξκαο. Κάζε κάζεκα απνηειεί κηα απηφλνκε νληφηεηα ζηελ πιαηθφξκα ε νπνία ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά απφ ππνζπζηήκαηα (εξγαιεία ζπζηήκαηνο). Οπζηαζηηθά ην ειεθηξνληθφ κάζεκα είλαη κηα αξζξσηή δνκή, ε νπνία νξγαλψλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή, αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ δηαζέηεη θαη ην κνληέιν ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ζα πηνζεηήζεη(απφ κηα απιή ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα έσο έλα πιήξσο δπλακηθφ πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο). ηελ νζφλε ηνπ καζήκαηνο ζα ππάξρνπλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο(ηίηινο, θσδηθφο, ζχληνκε πεξηγξαθή, ππεχζπλνο εθπαίδεπζεο, ηκήκα, εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο, ιέμεηο θιεηδηά, θιπ). Δπίζεο ζα ππάξρνπλ θάπνηα εξγαιεία καζήκαηνο, θαζψο θαη ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο ηνπ καζήκαηνο. Παξάιιεια ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ εθπαηδεπηή ηνπ καζήκαηνο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Πάηξα, επηέκβξηνο

43 πγθεθξηκέλα ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ παξαθάησ εξγαιείσλ: Αηδέληα φπνπ παξνπζηάδνληαη ρξνληθά ηα γεγνλφηα ζηαζκνί ηνπ καζήκαηνο(δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο,λέα θηι). Έγγξαθα φπνπ απνζεθεχεηαη, νξγαλψλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. Δηδηθφηεξα ην ππνζχζηεκα απηφ παξέρεη έλαλ εχρξεζην κεραληζκφ γηα ηελ δηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε,θαη ηελ νκαδνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ(θείκελα, παξνπζηάζεηο, εηθφλεο, δηαγξάκκαηα, θιπ) κέζα απφ έλα ζχζηεκα θαηαιφγσλ θαη ππνθαηαιφγσλ. Αλαθνηλώζεηο πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Πεξηνρέο ζπδεηήζεωλ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην κάζεκα. Απνηειεί έλα ππνζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο εθπαηδεπηή- εθπαηδεπφκελνπ. Οκάδεο εξγαζίαο απνηεινχλ κηα ζπιινγή απφ εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα πεξηνρή ζπδεηήζεσλ θαζψο θαη ηελ ίδηα πεξηνρή κεηαθφξησζεο αξρείσλ θαη εξγαζηψλ, θαη πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. ύλδεζκνη(links) ρξήζηκεο πεγέο απφ ην Γηαδίθηπν πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα θαη νκαδνπνηνχληαη ζε νκάδεο. Δξγαζίεο εθπαηδεπόκελωλ, έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε, ππνβνιή θαη βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ καζήκαηνο. Πεξηγξαθή καζήκαηνο ρψξνο φπνπ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χιε, ηνπο ζηφρνπο, ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα βνεζήκαηα, ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο θηι ηνπ καζήκαηνο. Βίληεν καζήκαηνο ρψξνο απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ. Πάηξα, επηέκβξηνο

44 Σειεζπλεξγαζία είλαη έλα ππνζχζηεκα πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο κελπκάησλ(chat) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Βαζκνί, βαζκνιφγην ησλ ζπνπδαζηψλ ζην αληίζηνηρν κάζεκα ια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα είλαη ελεξγά ή φρη απφ ηνλ θαζεγεηή θαη θπζηθά απφ ηνλ administrator ψζηε λα απινπνηείηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε. Πάηξα, επηέκβξηνο

45 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : Αλάιπζε Απαηηήζεωλ Γεληθά ηφρνο θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ εμαξρήο λα έρεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ «θαινχ ινγηζκηθνχ».απηφ ζεκαίλεη πσο ε ηειηθή ηνπ κνξθή ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απφδνζε πνπ έρεη δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε θαη λα είλαη εχθνιν ζηελ ζπληήξεζε, λα είλαη αμηφπηζην θαη εχρξεζην. ζνλ αθνξά ηελ ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εμειίζζεηαη γηα λα θαιχπηεη ηηο λέεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. ρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ην εκπηζηεχνληαη. Η απνδνηηθφηεηα ηνπ ζα εθθξάδεηαη κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο βαζηθφηαην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην θαηά πφζν ηθαλνπνηεκέλνη αηζζάλνληαη νη ρξήζηεο φηαλ δνπιεχνπλ κε απηφ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη ην ινγηζκηθφ πνπ ζα αλαπηπρζεί λα πεξάζεη απφ φιεο ηηο απαηηνχκελεο θάζεηο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Απηή ε δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ηηο εμήο θάζεηο : Φάζε Δηζαγσγήο, Φάζε Κιηκάθσζεο, Φάζε Καηαζθεπήο, Φάζε Μεηάβαζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε. Απφ ηηο παξαπάλσ θάζεηο απηή πνπ καο ελδηαθέξεη θαη κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη ην πξψην βήκα πνπ πεξηιακβάλεη ηε θάζε ηεο Δηζαγσγήο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε πξνθαηαξθηηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ θαη πιεπξψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Η ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο πξέπεη λα είλαη επνηθνδνκεηηθή γηαηί ζε απηήλ ζηεξίδεηαη ε πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζία ηεο κεραληθήο ησλ απαηηήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία νξίδνληαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη νη πεξηνξηζκνί πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα ιεηηνπξγήζεη βάζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε. Οη απαηηήζεηο βγαίλνπλ απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη θαη νη πεξηνξηζκνί δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κεραληθήο ησλ απαηηήζεσλ. Με ηνλ φξν α π α ί η ε ζ ε κπνξεί λα ελλνείηαη ε 16 Julie C. Meloni Πάηξα, επηέκβξηνο

46 αλάπηπμε κηαο ππεξεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ πειάηε, έλαο πεξηνξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ή ν ηερληθφο πξνζδηνξηζκφο ελφο πξνβιήκαηνο. Οη απαηηήζεηο δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο. Οη ιεηηνπξγηθέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ νξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηδξά ην ζχζηεκα φηαλ ζα δέρεηαη πιεξνθνξίεο θαη πσο ζα πξέπεη λα αληηδξά ην ζχζηεκα ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Οη κε ιεηηνπξγηθέο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκνχο ζηηο ππεξεζίεο ή ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη ην ζχζηεκα. Γηα λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλε ε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαγξαθεί φινη νη ηχπνη απαηηήζεσλ νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο : Απαηηήζεηο ρξήζηε. Πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ην ζχζηεκα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχ. Φηηάρλεηαη γηα ηνλ πειάηε. Απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί έλα θαιά δνκεκέλν έγγξαθν ην νπνίν εμεγεί κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ην ζχζηεκα. Φηηάρλεηαη γηα ηνλ πειάηε θαη ηνλ αλάδνρν θαη ρξεζηκεχεη γηα ζπκβφιαην. Απνηειεί ηερληθφ έγγξαθν κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 4.2 ηόρνη θαη επηδηώμεηο ηνπ έξγνπ Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηακνξθσζεί παξαθάησ ην πεξηερφκελν ηεο πιαηθφξκαο έγηλε αξρηθά κηα ζπδήηεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ηλζηηηνχηνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΙΙΔΚ ΑΚΜΗ ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο. Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο νη καζεηέο αιιά θαη νη θαζεγεηέο ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο θαζεγεηέο λα παξαβξεζνχλ ζην ΙΙΔΚ. Δπίζεο ππάξρνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη εηδηθφηεξα κε θηλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θάζε θνξά ηα καζήκαηα ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ζέινπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο. Θα ήηαλ πνιχ Πάηξα, επηέκβξηνο

47 ζεκαληηθφ γηα εθείλνπο λα κπνξνχλ λα δψζνπλ ην αλάινγν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηνπο καζεηέο ή θαη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο γηα ηπρφλ απνξίεο. Ρσηψληαο ινηπφλ ηνπο ππεχζπλνπο πνηνη νη ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο πνπ ζέινπλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηνπ έξγνπ απάληεζαλ πσο νη ζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο φιν θαη πεξηζζφηεξν απαηηνχλ ηε δηαξθή αιιειεπίδξαζε θαζεγεηή θαη καζεηή θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ δεχηεξσλ κέζσ εξγαζηψλ, εξσηήζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ. Απηέο νη δηαδηθαζίεο απαηηνχλ ρξφλν πεξηζζφηεξν απφ ηνλ δηαζέζηκν θαη δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ δηδαθηηθή ψξα θαζψο εθεί πξνηεξαηφηεηα έρεη ε δηεμαγσγή ηεο παξάδνζεο θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ δπν πιεπξψλ. Θα βνεζήζεη ινηπφλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ΙΙΔΚ ε χπαξμε κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ε νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο πσο νη ζεκεξηλνί καζεηέο αζρνινχληαη κε ηελ ηερλνινγία φιν θαη πεξηζζφηεξν ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Θα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ν πινχηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ παξέρεηαη ζην δηαδίθηπν πξνηείλνληαο ηνπο θαηάιιεινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα. ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα εχθνιεο ρξήζεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ινγηζκηθνχ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε απαίηεζε ηερληθψλ γλψζεσλ. Σν βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ε δεκηνπξγία ελφο αιιειεπηδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο αλεμάξηεην απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ ΙΙΔΚ.Καη απηά κέζσ κηαο πιαηθφξκαο πνπ ζα δηαλέκεηαη ειεχζεξα ρσξίο ρξέσζε απφθηεζεο θαη άδεηεο ρξήζεο. Αλαιχνληαο δηεμνδηθά ηα παξαπάλσ θαηαιήμακε ζηηο απαηηήζεηο φπσο απηέο αλαιχνληαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο. 4.3 Απαηηήζεηο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο (ζπζηήκαηνο) Έρεη ήδε αλαθεξζεί πσο ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα κέζσ ηεο νπνίαο πινπνηείηαη ε εξγαζία είλαη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα MOODLE. Δθηελέζηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην MOODLE δίλνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. Απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη πιεξεί ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θάζε Πάηξα, επηέκβξηνο

48 πιαηθφξκα αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. Οη απαηηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο : Να ππνζηεξίδεη ρσξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ζε νκάδεο, έηζη ψζηε ε ίδηα πιαηθφξκα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα καζήκαηα. Πξνθαλψο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θάπνηνπ είδνπο πηζηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. Να θάλεη έιεγρν γηα ηελ πξφζβαζε ελφο ρξήζηε ζην ζχζηεκα κε ηε ρξήζε νλφκαηνο ρξήζηε(user name) θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο (password). Να ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία βεκάησλ ζπδήηεζεο (discussion forums) γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηή αζχγρξνλα. πξαγκαηηθφ ρξφλν (ζχγρξνλε) θαη αληαιιαγή απφςεσλ. -mail) γηα ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ. Δχθνιν ηξφπν ηφζν γηα ηνλ θαζεγεηή γηα λα ηνπνζεηεί ην πιηθφ ηνπ καζήκαηνο φζν θαη γηα ην καζεηή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο ηνπηθήο απνζήθεπζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ καζήκαηνο, γηα επεμεξγαζία εθηφο ηνπ δηθηχνπ. αζήκαηνο θαη ζε εχθνια εθηππψζηκε κνξθή γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ πξνηηκνχλ ην έληππν πιηθφ. Σν πεξηβάιινλ λα είλαη πξνζβάζηκν απφ απιφ web browser ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο εγθαηάζηαζε άιινπ ινγηζκηθνχ θαη γηα λα είλαη πξνζβάζηκν απφ παληνχ (π.ρ. Internet cafe) θαη απφ νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. ρξήζηε/θαζεγεηή. Να ππνζηεξίδεη πξνζσπνπνίεζε (customization) ηνπ πεξηβάιινληνο αλάινγα κε ην ρξήζηε. Δπίζεο, λα θξαηάεη πιεξνθνξίεο (δεκηνπξγία profiles) γηα ην ρξήζηε γηα λα ηνλ «βνεζάεη» θαηά ηελ πινήγεζε. Να έρεη εκεξνιφγην κε ηηο πξνζεζκίεο θαη άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα. Να παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ. Να ππνζηεξίδεη ηελ εχθνιε δεκηνπξγία δηαγσληζκάησλ (online tests). Πάηξα, επηέκβξηνο

49 4.4 Πεξηνξηζκνί θαη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ απαηηήζεσλ ηνπνζεηνχκε εθείλεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο επηινγψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη απαηηήζεηο απηέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο : Πξνηππνπνίεζε καζεκάηωλ εκαληηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ελφο ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο είλαη ε ζπκβαηφηεηα κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα έηζη ψζηε ην πιηθφ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζε έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνην άιιν πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξγαληζκνί πξνηππνπνίεζεο γηα ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο Γηάζεζε πιαηθόξκαο ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο Η αξρηθή πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο γίλεηαη ζπλήζσο ζε κηα ή δπν γιψζζεο σζηφζν κπνξεί ην ζχζηεκα λα δηαζέηεη έηνηκεο εθδφζεηο θαη άιισλ γισζζψλ ή λα κπνξεί εχθνια λα ηηο ππνζηεξίμεη κε απιή εηζαγσγή ησλ απαξαίηεησλ αξρείσλ Τπνζηήξημε πνιπκέζωλ Απνηειεί κεγάιν πιενλέθηεκα ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο αξρείσλ πνιπκέζσλ ζην ζχζηεκα θαζψο ην κάζεκα γίλεηαη πην ελδηαθέξνλ θαη πην παξαζηαηηθφ, ελψ ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νινθιεξσκέλα κε ηελ ρξήζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε αξρεία θεηκέλνπ Hardware Σν ΙΙΔΚ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηε γξακκαηεία έλα ππνινγηζηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί σο server κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Βαζηθφηεξν απφ απηά κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ γηαηί κε ην ρξφλν ζα Πάηξα, επηέκβξηνο

50 ζπζζσξεχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα αξρεία δηαζέζηκε κλήκε πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 512 MB RAM θαη ν επεμεξγαζηήο ζα είλαη Intel κε ηαρχηεηα ζηα 2 GHz Software Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη απφ ηελ θχζε ηνπ λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηηο ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα είλαη αλζεθηηθφ ζην λα παξακέλεη αλνηθηφ γηα πνιιέο ψξεο. 4.5 Απαηηήζεηο ρξεζηώλ πσο θάζε Οινθιεξσκέλν χζηεκα Αζχγρξνλεο Δθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε έηζη θαη ην ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα ππνζηεξίδεη ηηο δηαδεδνκέλεο θαη επξέσο εθαξκνδφκελεο ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη πιήξσο ζε ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ (TCP/IP) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο ν παγθφζκηνο ηζηφο (WWW), ε κεηαθνξά αξρείσλ (FTP), νη αλαθνηλψζεηο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο (News Groups) θηι. Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα απιά κε ηε ρξήζε ελφο ηππηθνχ πξνγξάκκαηνο θπιινκεηξεηή (Web Browser), ελψ ε πξνζπέιαζε ησλ ρξεζηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ξφιν πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. Οη ξφινη ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηνί θαη λα θαζνξίδνπλ πιήξσο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα ηνπο ρξήζηεο ζα κπνξνχζακε λα ηνπο δηαθξίλνπκε ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο είλαη απηνί πνπ επηζθέπηνληαη ην ζχζηεκα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) είηε ηπραία είηε γηα λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, ελψ νη εζσηεξηθνί ρξήζηεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα δηαθξίλνληαη ζε δηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο, Καζεγεηέο θαη εγγεγξακκέλνπο καζεηέο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηερληθέο ηθαλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο κηαο θαη ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ο ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν καζεηήο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη κφλν βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ηνπ Πάηξα, επηέκβξηνο

51 ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή φπσο ε κεηαθίλεζε θαη ε πινήγεζε κε ην πνληίθη θαη ε πιεθηξνιφγεζε απιψλ θεηκέλσλ ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ρξήζηεο κε κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη εμνηθείσζε ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζα ζεσξήζνπλ ηελ εθαξκνγή απιντθή. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαζεγεηή ζα είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε θαη ε ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηήο ζα ρξεηαζηεί λα ζρεδηάζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη κφλνο ηνπ ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη εάλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη ε απαίηεζε λα δηαρεηξίδνληαη κε επρέξεηα κεγάιε γθάκα εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη έηζη ζα ηίζεηαη ε επηινγή ζηνλ θαζεγεηή λα επηιέμεη ν ίδηνο ην εξγαιείν κε ην νπνίν ζα παξάγεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο ηνπ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη παξαπάλσ βαζηθνί ξφινη πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην ζχζηεκα πνπ ζα πινπνηεζεί, θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα έρεη ν θάζε ξφινο Απαηηήζεηο γηα γεληθνύο ρξήζηεο 17 ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ καζεηέο νη νπνίνη αλ ζα επηζπκνχλ ζα κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ θάπνην κάζεκα ρσξίο λα είλαη εγγεγξακκέλνη εθφζνλ ην κάζεκα επηηξέπεη ηελ είζνδν επηζθεπηψλ. Θα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δνπλ ην πιηθφ πνπ έρεη ην κάζεκα αιιά δελ ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ. Ο θάζε επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέν ινγαξηαζκφ γηα λα ζπκκεηέρεη σο εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο. ε θάζε απιφ ρξήζηε ζα παξέρνληαη νη εμήο δπλαηφηεηεο : Αλαδήηεζε καζεκάηωλ Θα θάλεη ρξεζηκνπνίεζε ηεο αλαδήηεζεο θάπνηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ιέμεσλ θιεηδηψλ, φηαλ ε ιίζηα ησλ καζεκάησλ είλαη πνιχ κεγάιε θαη δελ είλαη νξαηφ έλα κάζεκα κε ηελ πξψηε καηηά. Δπηινγή γιώζζαο Θα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη ηελ γιψζζα πνπ επηζπκεί λα έρεη ην δηθηπαθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ. Δκθάληζε ηωλ Νέωλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ Θα γίλεηαη εκθάληζε ζε ιίζηα ησλ γεληθψλ λέσλ, ησλ αλαθνηλψζεσλ θαη ησλ νκάδσλ ζπδεηήζεσλ κε βάζε ηελ ρξνλνινγηθή ηνπο ζεηξά. 17 Tavangarian D., Leypold M., Nölting K., Röser M.,(2004) Πάηξα, επηέκβξηνο

52 Δπηθείκελα γεγνλόηα Θα ππάξρεη ιίζηα κε ηα γεγνλφηα πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ ζχκθσλα κε ην εκεξνιφγην Απαηηήζεηο γηα θάζε εθπαηδεπόκελν Δθπαηδεπφκελνη ζεσξνχληαη φινη νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο νπνίνπο έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ελφο ηνπιάρηζηνλ καζήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηηο εμήο δπλαηφηεηεο : Δμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε κε δπλαηόηεηα αιιαγήο password Απηφ ζεκαίλεη πσο ν καζεηήο ζα έρεη θάλεη αίηεζε γηα εγγξαθή ζην ζχζηεκα θαη ζην ηνπ ζα έρεη ζηαιεί ν θσδηθφο πξφζβαζεο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην ζχζηεκα. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη ην password γηα λα κπνξεί πην εχθνια λα ην ζπκάηαη. Υώξνο απνζήθεπζεο πξνζωπηθνύ πιηθνύ Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θξίλεηαη ζθφπηκν ε δηάζεζε ρψξνπ εληφο ηεο πιαηθφξκαο εθπαίδεπζεο γηα θάζε καζεηή φπνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεί πξνζσπηθφ πιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δηδαζθφκελν κάζεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν καζεηήο δελ απνηειεί απιψο παξαιήπηε ηεο δηδαθηέαο χιεο πνπ απνζηέιιεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δηδάζθνληα αιιά ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεί εξγαζίεο πνπ έρεη νινθιεξψζεη ή εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη εληνπίζεη έπεηηα απφ πξνζσπηθή εξγαζία. Δπίζεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη νηηδήπνηε απφ ην κάζεκα επηζπκεί ζηνλ ζθιεξφ ηνπ δίζθν έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηε κειέηε ηνπ. Μπινθ δηαρείξηζεο Έλα ηέηνην κπινθ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηνλ καζεηή γηαηί ζα ηνπ επηηξέπεη κα εθηειέζεη θάπνηεο ρξήζηκεο ελέξγεηεο. Απηέο ζα είλαη ε πξνβνιή κηαο ιίζηαο βαζκψλ πνπ έρεη πάξεη ν καζεηήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζην νπνίν έρεη εηζέιζεη θάζε θνξά, επεμεξγαζία ηνπ πξνθίι ηνπ, αιιαγή θσδηθνχ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα θαη ε αθχξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ απφ ην κάζεκα. Δθπαηδεπηηθό πιηθό ζνλ αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αξθεηέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα δίλνπλ ζην καζεηή ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ηα καζήκαηα ζηα νπνία είλαη Πάηξα, επηέκβξηνο

53 εγγεγξακκέλνο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ππάξρεη ζε θαζέλα απφ απηά. Καηαξράο ζα δέλεηαη κηα ιίζηα κε φια ηα καζήκαηα ζηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλνο γηα λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα κεηαθέξεηαη εχθνια θαη γξήγνξα απφ ην έλα κάζεκα ζην άιιν. ζνλ αθνξά ηηο εξγαζίεο θάζε καζήκαηνο ν καζεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηηο ππνβάιιεη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ιακβάλεη απάληεζε. ε θάζε κάζεκα ζα ππάξρεη κηα ιίζηα πνπ ζα αθνξά ηα γεγνλφηα ηνπ καζήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ βνεζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην καζεηή λα πξνγξακκαηίδεη θαιχηεξα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Λίζηα ζα ππάξρεη επίζεο θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εβδνκαδηαίσλ ή ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ θάζε καζήκαηνο αιιά θαη κπιφθ πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα βιέπεη αλ ππάξρνπλ πξφζθαηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην κάζεκα απηφ. Υξήζε ιεμηινγίνπ Η χπαξμε ιεμηινγίνπ ζα βνεζά ην καζεηή λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησλ φξσλ πνπ ζα ζπλαληά θαηά ηε κειέηε ηνπ καζήκαηνο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεη ζε εμσηεξηθέο πεγέο. Γπλαηόηεηα εθηύπωζεο πιηθνύ ηνπ καζήκαηνο Θα είλαη κηα δπλαηφηεηα πνπ ζα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε καζεηέο πνπ ηνπο πξνηηκνχλ λα δηαβάδνπλ ζην ραξηί αληί ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Δπίζεο ρξήζηκε ζα θαλεί θαη ζε καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα θξαηνχλ αξρείν ηνπ καζήκαηνο ζε έληππε κνξθή αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Ζκεξνιόγην καζήκαηνο Σν εκεξνιφγην καζήκαηνο ζα κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξεί λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα νινθιεξψζνπλ νη καζεηέο, γηα ψξεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαζεγεηή,γηα πηζαλέο αιιαγέο ηεο ψξαο ηνπ καζήκαηνο ζην ΙΙΔΚ ή γηα ηπρφλ έθηαθην κάζεκα. Απηναμηνιόγεζε Σα εξγαιεία απηναμηνιφγεζεο ζα επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εμαζθνχληαη θάλνληαο ρξήζε θάπνησλ ηεζη ή εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο. Σα ηεζη απηά δελ ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θαζεγεηή γηα ηελ εμαγσγή ηεο επίζεκεο βαζκνινγίαο αιιά ζα απνηεινχλ έλα εξγαιείν πνπ ζα ελζαξξχλεη ηνλ καζεηή λα ιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηε Πάηξα, επηέκβξηνο

54 δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο έηζη ψζηε λα έρεη κηα πην θαζαξή εηθφλα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ πξνφδνπ θαη λα θαηαβάιιεη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα αλ ζα ρξεηαζηεί Απαηηήζεηο δηδαζθόληωλ Με αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ηερληθώλ γλώζεωλ γηα ηε ζρεδίαζε καζήκαηνο Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν δηδάζθνληαο ζα πξέπεη λα έρεη ηερληθέο γλψζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη λα δηνξγαλψζεη γεληθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή δηεπθφιπλζε πξνο ηνλ δηδάζθνληα θαζψο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δψζεη βάξνο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρσξίο λα ράλεη ρξφλν ζην πσο απηή ζα πινπνηεζεί. Οδεγόο ζρεδίαζεο καζεκάηωλ Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα αξρηθή δνκή γηα ηα καζήκαηα πνπ ζα βνεζά ηνλ θαζεγεηή λα ζρεδηάζεη επηηπρψο ην κάζεκα ηνπ. Έηζη ζα δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηνπ θαζεγεηή δίλνληαο ηνπ κεγαιχηεξε επειημία ζηε ζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο. Αξρηθά ν θαζεγεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εληάζζεη ην κάζεκα ηνπ ζε κηα θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία καζεκάησλ θαζψο επίζεο ζα κπνξεί λα επηιέγεη αλ ην κάζεκα ηνπ ζα έρεη κνξθή εβδνκαδηαία, ζεκαηηθή ή θνηλσληθή. Σν πην ζεκαληηθφ ζε απηά είλαη πσο ζα δεκηνπξγεί έλα θιεηδί εγγξαθήο ην νπνίν ζα δέλεη ζε φζνπο καζεηέο έρνπλ ην κάζεκα ηνπ θαη κφλν εθείλνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εηζέξρνληαη ζε απηφ. Γεκηνπξγία πίλαθα πεξηερνκέλωλ καζήκαηνο Ο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ζα απνηειεί ηελ θεληξηθή ζειίδα φπνπ ζα αλαγξάθνληαη κε ηε κνξθή ιίζηαο φινη νη δηαζέζηκνη ηίηινη δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηελ πιαηθφξκα είηε αλά κάζεκα είηε ζην ζχλνιν. Κάζε ηίηινο ζα θέξεη θαη ηνλ ζχλδεζκν πνπ ζα νδεγεί ζην ρψξν πνπ ζα βξίζθεηαη ην αξρείν. Γεκηνπξγία δηαγωληζκάηωλ-ηεζη Δθηφο απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ε δεκηνπξγία κεζφδσλ απηναμηνιφγεζεο φπσο ηεζη ζχληνκσλ απαληήζεσλ, ζσζηνχ ιάζνπο, πνιιαπιήο επηινγήο, θαη άιια. Σα ηεζη ζα κπνξνχλ λα εκπινπηηζζνχλ θαη κε άιιεο παξακέηξνπο φπσο ηνπνζέηεζε ρξνληθψλ Πάηξα, επηέκβξηνο

55 πεξηζσξίσλ ζηε δηεμαγσγή ηνπο, δηαθνξεηηθφο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο αλάινγα κε ηελ δπζθνιία ηεο εξψηεζεο θαη άιια. Δπεμεξγαζία πεξηερνκέλνπ Θα πξέπεη ν θαζεγεηήο λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ην πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζα κπνξεί λα πξνζζέζεη δξαζηεξηφηεηεο θαη πεγέο ζην κάζεκα ηνπ θαη λα ηηο δηαρεηξηζηεί. Θα κπνξεί λα αιιάμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα έρεη πηζαλφλ ηνπνζεηήζεη, λα ηηο κεηαθηλήζεη ζε άιιε ελφηεηα ή αθφκα θαη λα ηηο δηαγξάςεη. Αλάζεζε εξγαζηώλ Θα κπνξεί λα γίλεηαη αλάζεζε εξγαζηψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ππνβνιή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο ζα κπνξεί λα γίλεηαη πάιη κέζσ απηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα πέξα απφ ην κάζεκα πνπ ζα γίλεηαη ζηελ ηάμε, ε έλλνηα ηεο ηάμεο ζα κεηαθεξζεί θαη ζην ζχζηεκα αθνχ θαη εθεί ζα πξέπεη καζεηέο πνπ ζα βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη πξνάγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην νκαδηθφ πλεχκα θαη γεληθφηεξα ηε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ κηθξφθνζκνπ. Απνζηνιή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ επηιεθηηθά ζε καζεηέο Δίλαη γλσζηφ πσο ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη θάζε καζεηήο ζε θάζε κάζεκα δελ είλαη ίδηα γηα φινπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο θάπνηνη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα απφ θάπνηνπο άιινπο ή θαη αθφκα λα θαηεπζπλζνχλ σο πξνο ηε κειέηε θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ηνλ θαζεγεηή. Απηφ αλ γίλεη ζηελ ηάμε δεκηψλεη ην ζχλνιν ηεο νπφηε θαη ζα κπνξεί ε ηδηαίηεξε γηα θάπνηνπο καζεηέο θαηεχζπλζε λα δνζεί κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξνρή νδεγηώλ ζην καζεηή γηα βειηίωζε απόδνζεο ηαλ ν καζεηήο ζα ππνβάιιεη κηα εξγαζία θαιφ ζα είλαη λα δίλεηαη ζηνλ θαζεγεηή ε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζαλ απφξξνηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπ Απαηηήζεηο ζηε δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ν πην βαζηθφο ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επέκβεη ζε θάζε δηαδηθαζία ηνπ ζπζηήκαηνο είηε είλαη δηαρεηξηζηηθή είηε εθπαηδεπηηθή θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ.ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή κπνξεί Πάηξα, επηέκβξηνο

56 λα ηνλ αλαιάβεη θάπνηνο θαζεγεηήο κε απμεκέλεο γλψζεηο ζηελ πιεξνθνξηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε επηινγή ηεο πιαηθφξκαο έρεη γίλεη θαη βάζε ηελ επθνιία ρξήζεο ηεο. Δίηε ινηπφλ ν δηαρεηξηζηήο είλαη θαζεγεηήο είηε φρη νη δπλαηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Οη δπλαηφηεηεο δίλνληαη επηγξακκαηηθά γηαηί πνιιέο απφ απηέο έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ ελφηεηα απαηηήζεσλ δηδαζθφλησλ. Γηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Αλαθέξεηαη ζηα εξγαιεία πνπ ζα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαρεηξηζηή θαη πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα επέκβεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζην απνζεθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Θα πεξηιακβάλεη εηζαγσγή ζην ζχζηεκα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη αμηνινγήζεηο(ηεζη απηναμηνιφγεζεο)θαζψο θαη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο (δεκηνπξγία, αιιαγή, δηαγξαθή) καζεκάησλ. Γηάζεζε θαηαιόγνπ «αλνηθηώλ» θαη «θιεηζηώλ» καζεκάηωλ Θα κπνξεί λα βιέπεη ηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο φισλ ησλ ρξεζηψλ θαη ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εηζφδνπ ζα ελεκεξψλεηαη κε κήλπκα φηαλ εηζέξρεηαη ζην πξνθίι. Γηάζεζε θαηαιόγνπ εθπαηδεπόκελωλ θαη θαζεγεηώλ ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη (δεκηνπξγία, αιιαγή, αλάζεζε, δηαγξαθή) ηφζν ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο θαζεγεηέο. Άδεηα πξόζβαζεο θαη δηαρείξηζεο ζε αλαθνηλώζεηο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο Γπλαηόηεηα απνζηνιήο κελπκάηωλ ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο Γπλαηόηεηα δηαρείξηζεο (απνζηνιήο, αιιαγήο, δηαγξαθήο)απνηειεζκάηωλβαζκνινγηώλ εμεηάζεωλ πσο έρεη αλαθεξζεί ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα είλαη θαζεγεηήο θαη αθφκα θαιχηεξα ζα είλαη θάζε θαζεγεηήο λα είλαη δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθνχ ηνπ καζήκαηνο αθνχ είλαη θαιχηεξνο γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο απφ ηνλ εθάζηνηε δηαρεηξηζηή θαη ην κάζεκα ζα ην δηακνξθψζεη κε δηαθνξεηηθή νπηηθή. Απαηηήζεηο ζε εξγαιεία επηθνηλωλίαο Βαζηθφηαηε απαίηεζε απνηειεί ε χπαξμε εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ καζεηψλ αιιά θαη απηψλ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο θαη απηφ γηαηί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο είλαη ην αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαζέηνπλ. Βαζηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα παξαθάησ : α. Μεραληζκφο αληαιιαγήο κελπκάησλ Πάηξα, επηέκβξηνο

57 Ο κεραληζκφο αληαιιαγήο κελπκάησλ είλαη έλα εξγαιείν παξφκνην κε ηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ηα εξγαιεία απνζηνιήο/ιήςεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αλάγλσζε θαη ηελ απνζηνιή κελπκάησλ απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ καζήκαηνο ή ελαιιαθηηθά κε δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ ζε εμσηεξηθέο δηεπζχλζεηο ησλ καζεηψλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. β. Forum ζπδεηήζεσλ Οη νκάδεο ζπδήηεζεο είλαη έλα εξγαιείν πνπ πξνσζεί ην θιίκα ζπλεξγαζίαο κέζα ζηελ ηάμε αθνχ ππνζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ γηα θάπνην ζέκα κεηαμχ αλζξψπσλ κε θνηλνχο ζθνπνχο θαη ελδηαθέξνληα. Κάζε κήλπκα πνπ ζα απνζηέιιεηαη απφ έλα κέινο κηαο νκάδαο ζπδήηεζεο ζα ιακβάλεηαη απφ φια ηα ππφινηπα κέιε. Σα κελχκαηα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη θαη πνπ κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ κηα ρξνληθή πεξίνδν εκεξψλ, εβδνκάδσλ ή αθφκα θαη κελψλ ζα απνζεθεχνληαη θαη ζα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν κειέηεο απφ ηνπο καζεηέο. Δπίζεο νη νκάδεο ζπδήηεζεο ζα κπνξνχλ λα είλαη νξγαλσκέλεο ζε θαηεγνξίεο έηζη ψζηε ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη λα νκαδνπνηνχληαη θαη λα εληνπίδνληαη πην εχθνια. γ. χγρξνλε επηθνηλσλία(chat) Η ζχγρξνλε επηθνηλσλία ή ζπλνκηιία πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα γίλεηαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ εξγαιείνπ είλαη φηη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ είλαη άκεζε θαη ρσξίο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ν καζεηήο ζα κπνξεί λα ιάβεη γξήγνξα ηελ απάληεζε ζε έλα πξφβιεκα πνπ ζα αθνξά ην κάζεκα δεηψληαο ηε γλψκε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Πίλαθαο αλαθνηλώζεωλ Ο πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ απνηειεί απηφλνκν εξγαιείν ελφο ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκνζίεπζε αλαθνηλψζεσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Οη αλαθνηλψζεηο απηέο ζα αθνξνχλ ζέκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο, ππελζπκίζεηο εξγαζηψλ θαη άιια. Οη καζεηέο ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην κάζεκα ζα βιέπνπλ ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. Η ρξεζηκφηεηα ηνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ζα ελεκεξψλνληαη γξήγνξα θαη σο ζχλνιν γηα νπνηαδήπνηε εμέιημε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πάηξα, επηέκβξηνο

58 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Ο Learning Environment) : MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic 5. 1 Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε Σν Moodle 18 είλαη έλα ειεχζεξν ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ πνπ καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε δπλακηθά, επέιηθηα, θαη επράξηζηα online καζήκαηα. Πεξηγξάθεηαη σο CMS Course Management System ή VLE Virtual Learning Environment. Δίλαη έλα ζχζηεκα πνπ καο παξέρεη πξφζβαζε ζε κηα επξεία γθάκα πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Βαζίδεηαη ζε web browser θάηη πνπ ην θάλεη εμαηξεηηθά απιφ ζηε ρξήζε ηνπ θαη εχθνια πξνζβάζηκν. Γελ απαηηεί θαλέλα επηπιένλ ινγηζκηθφ νχηε εγθαηάζηαζε ζην πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Σν Moodle έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηέο λα δεκηνπξγήζνπλ online καζήκαηα κε δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο. Σν Moodle είλαη αξζξσηφ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη απηφ ηνπ επηηξέπεη λα επεθηείλεηαη ζπλερψο θαζψο ππάξρνπλ πνιινί πξνγξακκαηηζηέο αιιά θαη απινί ρξήζηεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξφζζεηα αξζξψκαηα ην θαζέλα γηα εηδηθφ ζθνπφ. Απηφ έρεη βνεζήζεη ζηελ γξήγνξε εμέιημε ηνπ Moodle θαη ηελ ζρεδφλ άκεζε δηφξζσζε ζθαικάησλ. Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ζπλεηζθνξά ηέηνησλ αξζξσκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο γιψζζαο PHP. Η εμέιημε ηεο πιαηθφξκαο Moodle απνηειεί κέξνο ηνπ PhD ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. χκθσλα κε απηφλ, έκθαζε έρεη δνζεί ζην λα γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αζχγρξνλεο δηδαζθαιίαο θαηά ηνλ επθνιφηεξν αιιά θαη παξαγσγηθφηεξν ηξφπν, εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αθνξά ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο κηθξψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 18 Rice,W.H. (June 2008), Πάηξα, επηέκβξηνο

59 γεληθά απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά, εθαξκνδφκελε ζε νιηγνκειείο ηάμεηο νηθείνπ πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέπεηα ππνιείπεηαη, ελ γλψζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ, άιισλ παθέησλ ζε θάπνηα ζεκεία, παξακέλεη φκσο αξθεηά αληαγσληζηηθφ ζηελ πεξηνρή γηα ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε. Σν γεγνλφο απηφ πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηελ νινέλα κεγαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ θφζκνπ, ηηο αιιεπάιιειεο πξνζζήθεο παθέησλ ππνζηήξημεο λέσλ γισζζψλ θαη ηνλ ηαρέσο εμειηζζφκελν θψδηθα ηφζν ζε δηφξζσζε ιαζψλ φζν θαη ζε πξνζζήθε λέσλ εξγαιείσλ. Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ επξεία κάδα ησλ αληίζηνηρσλ παθέησλ θαζψο ππάξρνπλ ηξεηο κνξθέο δηάξζξσζεο καζήκαηνο (εβδνκαδηαία-ζεκαηηθή-θνηλσληθή), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο αλαθνηλψζεηο ζηνλ θεληξηθφ ρψξν ηεο πιαηθφξκαο. Ο θαζεγεηήο επηιέγεη, αλάινγα κε ην κάζεκα, ηε κνξθή ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Σα εξγαιεία πεξηήγεζεο βξίζθνληαη κε ηνπο ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο, φπσο θαη ε κεραλή αλαδήηεζεο θαη ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο άιισλ ρξεζηψλ. ηνλ θεληξηθφ ρψξν ππάξρεη θαη κηθξή πεξηνρή αλαθνηλψζεσλ. Σν απαηηνχκελν hardware 19 ηνπ Server ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ε πιαηθφξκα δελ δηεπθξηλίδεηαη. ζνλ αθνξά ην ινγηζκηθφ ηνπ server απηφ θαζ απηφ, γεληθά απαηηείηαη θάπνηα εγθαηάζηαζε PHP (έθδνζε ή λεφηεξε) κε ππνζηήξημε CD Library, Session Support θαη File Uploading. Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε κηα νπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ δχν πεξηνρψλ θαη ελδείθλπληαη νη MySQL θαη PostgreSQL. Οη MSSQL θαη νη Oracle επίζεο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ αιιά απαηηνχλ ρεηξνθίλεηεο ξπζκίζεηο. Γηθηπαθά, ην Moodle ρξεηάδεηαη Server θαη δηθηπαθή δηαζχλδεζε κε ζηαζεξή IP δηεχζπλζε, ελψ νη δηάθνξνη ρξήζηεο (Client ) κηα απιή ζχλδεζε ζην Internet. Αλαιχνληαο ηνπο φξνπο πνπ ζπλζέηνπλ ην φλνκα Moodle (Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment) έρνπκε: modular : Σν πεξηβάιινλ ηεο πιαηθφξκαο απαξηίδεηαη απφ απηνηειή ηκήκαηα θψδηθα (modules ή αξζξψκαηα ή ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ή ππνκνλάδεο) πνπ επηηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Παξαδείγκαηα αζξσκάησλ είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, νη δηάινγνη, νη νκάδεο ζπδήηεζεο, ηα θνπίδ, ηα εξγαζηήξηα θ.ά. Νέα 19 Jason Cole Πάηξα, επηέκβξηνο

60 αξζξψκαηα θαηαζθεπάδνληαη ζπλερψο, δνθηκάδνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε δεκφζηα ρξήζε απφ ηα κέιε ηεο επξχηαηεο θνηλφηεηαο επηζηεκφλσλ θαη εηδηθψλ πνπ παξάγνπλ θψδηθα γηα ην Moodle. object oriented : Αληηθεηκελνζηξαθέο πεξηβάιινλ, δειαδή πξφθεηηαη γηα ινγηζκηθφ θαζνδεγνχκελν απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ (δξάζεηο πνπ αζθνχλ ζε αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα απαιιάζζεη ην ρξήζηε απφ ρξνλνβφξα κειέηε θαη έξεπλα γηα λα γλσξίζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθφξκαο θαη θαζηζηά ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνιχ εχθνιε. dynamic : Πξφθεηηαη γηα δπλακηθφ, ζπλερψο αλαλεσκέλν πεξηβάιινλ, πνπ επηηξέπεη ηελ είζνδν θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ (πξνζσπηθφ πξνθίι, δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο, βαζκνί θ.ά) θαη κπνξεί λα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία γηα θάζε ρξήζηε ράξε ζηελ χπαξμε κίαο εθηεηακέλεο βάζεο δεδνκέλσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηζηνζειίδεο δελ είλαη ζηαηηθέο, αιιά δπλακηθέο, πξνζαξκνζκέλεο ζε θάζε ρξήζηε θαη κε ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο απφ θαζεγεηέο θαη δηαρεηξηζηέο κέζα απφ εχθνιεο θφξκεο. Δίλαη επίζεο έλα ξήκα πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο ηεκπέιηθεο ειηθνεηδνχο θίλεζεο κέζα ζε θάηη, ην λα θάλεηο πξάγκαηα φπσο λνκίδεηο εζχ φηη πξέπεη λα ηα θάλεηο, έλαο δηαζθεδαζηηθφο πεηξακαηηζκφο πνπ ζπρλά νδεγεί ζηε δηνξαηηθφηεηα θαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. Έηζη αληαπνθξίλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην Moodle αλαπηχρζεθε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ν εθπαηδεπηήο ή ν καζεηήο κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηε δηδαζθαιία ή ηε κάζεζε ζε έλα online κάζεκα. 5.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ MOODLE Σν MOODLE δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ ζηε δηεχζπλζε φπνπ κπνξεί θαλείο λα ην θαηεβάζεη θαη λα ην εγθαηαζηήζεη. Έρεη γεξέο βάζεηο ζηνλ παηδαγσγηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη δνκεζεί. ηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάλσ απφ 2000 εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο αλά ηνλ θφζκν. Δπηπιένλ είλαη δηαζέζηκν ζε 40 γιψζζεο. Πάηξα, επηέκβξηνο

61 Σν moodle αξρηθά δεκηνπξγήζεθε ζε Linux 20 ρξεζηκνπνηψληαο PHP, APACHE θαη MySQL, θαη ειέγρζεθε θαη ζε πεξηβάιινληα Windows xp θαη Mac OS X. Απηά πνπ ρξεηάδνληαη είλαη: Έλα πεξηβάιινλ πνπ λα δνπιεχεη ηελ PHP. Έλα server βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δνπιεχεη:mysql Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 1 Τπνζηήξημε Windows server Σν ινγηζκηθφ ηεο πιαηθφξκαο Moodle είλαη δπλαηφλ λα εγθαηαζηαζεί ζε δηαθνκηζηέο κε ιεηηνπξγηθφ δηαθφξσλ ηχπσλ Windows κε ηελ πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε web Server (IIS ή Apache) θαη ηελ θαηάιιειε Βάζε Γεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα Windows 98 κε ρξήζε Fox Serv ή EasyPHP πνπ εγθαζηζηνχλ Apache, PHP θαη MySQL καδί. 20 Jason Cole Πάηξα, επηέκβξηνο

62 2 3 Τπνζηήξημε Unix/Linux server Xξήζε web browser Σν Moodle εμειίρζεθε ζε πεξηβάιινλ ιεηηνπξγηθνχ Linux ρξεζηκνπνηψληαο MySQL θαη PHP (ζχλνιν πνπ είλαη γλσζηφ θαη ζαλ πιαηθφξκα LAMP), ζπλεπψο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε δηαθνκηζηέο κε ιεηηνπξγηθφ Unix. απηήλ ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη παθέην ινγηζκηθνχ πνπ λα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ηεο εγθαηάζηαζεο PHP κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Οη ρξήζηεο ηνπ Moodle κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νπνηνλδήπνηε θπιινκεηξεηή ηζηνζειίδσλ πνπ ππνζηεξίδεη HTML 3 ή λεφηεξε Δξγαιεία Δμππεξέηεζεο Γηδαζθόληωλ Ο θαζεγεηήο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηεπηθάλεηα γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο δνκήο ηνπ δηδαζθφκελνπ καζήκαηνο ζε κία απφ ηηο παξαθάησ ηξεηο δηαζέζηκεο ηππνπνηεκέλεο κνξθέο : 1 Οδεγόο ζρεδίαζεο καζεκάηωλ -Eβδνκαδηαία (weekly), φπνπ ζην θεληξηθφ κελνχ παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθφηεξα πιεξνθνξίεο ηεο εβδνκάδαο πνπ δηαλχεηαη. -Θεκαηηθή (by topic), φπνπ ζην θεληξηθφ κελνχ δίλνληαη ζπλνιηθά ηα ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. -Κνηλσληθή (social), ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ θάπνην forum πνπ δίλεηαη ζηελ θχξηα ζειίδα. Πάηξα, επηέκβξηνο

63 Καηά ηελ δηνξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο, ν θαζεγεηήο έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ηνπο εμήο 7 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ: Δξγαζίεο (assignments). θπγκνκεηξήζεηο (choices, polls). Υψξνη ζπδεηήζεσλ (Forums). Καη ηδίαλ ζπδεηήζεηο καζεηψλ- θαζεγεηψλ (journals). Πξνβνιή γξαπηνχ πιηθνχ (Resource). Quiz. Δπηζθφπεζε (Surveys). 2 3 Με αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ηερληθώλ γλώζεωλ γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο (π.ρ. γλώζε html) Γηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ Ο θαζεγεηήο κπνξεί λα ηηο ζπκπεξηιάβεη φιεο ή κέξνο απηψλ θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο. χκθσλα κε ηα έληππα πνπ ζπλνδεχνπλ ην Moodle, ζηφρνο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ ήηαλ ε αλάδεημε κηαο πιαηθφξκαο low tech εκθάληζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε νπνία λα κελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ. Ωζηφζν δελ δηεπθξηλίδεηαη εάλ ππάξρεη ην πεξηζψξην λα εθαξκνζηνχλ ηπρφλ γλψζεηο π.ρ. html θάπνηνπ δηδάζθνληνο θαηά ηελ δηνξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο. ηελ πιαηθφξκα ζπκπεξηιακβάλεηαη κεραληζκφο upload θαη νξγαλσκέλε δηεπηθάλεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην θεληξηθφ Πάηξα, επηέκβξηνο

64 Γπλαηόηεηα νξηζκνύ 4 πεξηζζόηεξωλ ηνπ ελόο δηδαζθόληωλ 5 πγθξόηεζε νκάδωλ εξγαζίαο καζεηώλ Απνζηνιή εθπαηδεπηηθνύ 6 πιηθνύ επηιεθηηθά ζε κία νκάδα καζεηώλ Δκβάζπλζε ζην κάζεκα 7 αλαιόγωο κε ηελ απόδνζε θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ καζεηή Παξαθνινύζεζε 8 ζπκκεηνρήο ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα 9 Γεκηνπξγία πίλαθα πεξηερνκέλωλ καζήκαηνο 10 Γεκηνπξγία quiz, ηεζη κελνχ. Η δηεπηθάλεηα απηή είλαη πξνζβάζηκε κφλν απφ ηνπο θαζεγεηέο. Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο αξρείσλ δελ ππάξρνπλ. Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά. ην ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Moodle πνπ πεξηέρεη ηηο ηειεπηαίεο πξνζζήθεο ινγηζκηθνχ θαη αλαβαζκίζεηο (απφ 28/8/2003), αλαθέξεηαη φηη πιένλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ εξγαζίαο, ρσξίο επηπξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο. Αλ θαη ε ππνδνκή ηεο πιαηθφξκαο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη κηα ηέηνηα ιεηηνπξγία, εληνχηνηο δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ε χπαξμε εξγαιείνπ πνπ λα ηελ παξέρεη. Γελ ππάξρεη. Πξνζθέξεηαη εξγαιείν παξαθνινχζεζεο θίλεζεο γηα θάζε δηδαζθφκελν κε ηελ κνξθή έθδνζεο report φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία φπσο ηα loggins, ε ηειεπηαία είζνδνο, ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ, ελψ κπνξεί λα γίλεη θαη παξαθνινχζεζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θιπ. Δπίζεο, είλαη δηαζέζηκα δηαγξάκκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο γηα θάζε κάζεκα φπσο ε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο θ.α. ην ρψξν πνπ ν θαζεγεηήο ηνπνζεηεί ηα εθπαηδεπηηθά έγγξαθα, απεηθνλίδεηαη κηα ιίζηα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο, ηελ δηδαθηηθή εβδνκάδα, θαζψο θαη κηα κηθξή πεξίιεςε. Οη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ εξσηήζεηο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη λα ζρεκαηίδνπλ κε απηέο Πάηξα, επηέκβξηνο

65 Απηόκαηε εμαγωγή βαζκνινγίαο Βηβιίν βαζκνινγίαο παξαθνινύζεζε επίδνζεο καζεηώλ Παξνρή νδεγηώλ ζην καζεηή γηα βειηίωζε απόδνζεο δηαθνξα Quiz ηχπνπ multiple choice, true/false, short answer, close test θιπ. Σα νπνία κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη εηθφλεο. Σα Quiz κπνξνχλ λα πεξηνξηζζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα θαη λα ηνπο δνζεί κεηαβιεηφο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο κε ηελ αλάινγε βαζκνινγία. Οη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο ζε έλα Quiz φπσο θαη ην αλ ζα πξνβάιινληαη νη ζσζηέο απαληήζεηο. ηηο ηειεπηαίεο πξνζζήθεο ινγηζκηθνχ ηεο πιαηθφξκαο ζεκεηψλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ αλεμάξηεηεο θιίκαθαο βαζκνινγίαο ζε θάζε κάζεκα, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε λέσλ ηχπσλ Quiz. χκθσλα κε ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηνλ (Β10), ην ζχζηεκα πεξηέρεη κεραληζκνχο γηα ηελ απηφκαηε εμαγσγή βαζκνινγίαο κεηά απφ θάπνην ηεζη. Γελ μεθαζαξίδεηαη ην αλ απηφκαηα θαηαρσξείηαη ζε βηβιίν ηήξεζεο βαζκνινγίαο. ην ζπλνδεπηηθφ έληππν πιηθφ ηεο πιαηθφξκαο αλαθέξεηαη φηη ε βαζκνινγία επί ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ (Forums, journals, Quiz θαη Assignments) κπνξεί λα παξαηεζεί ζπγθεληξσηηθά ζε κηα ζειίδα ή λα γίλεη download κε ηελ κνξθή ινγηζηηθνχ θχιινπ. πλεπψο ζπκπεξηιακβάλεηαη θάπνην βηβιίν φπνπ θαηαρσξνχληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ εθπαηδεπηή πξνο ηνλ καζεηή κέζσ κεηά ηελ αμηνιφγεζε θάπνηνπ assignment. Αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηή λα επηηξέςεη ηελ ππνβνιή ηεο δηνξζσκέλεο εξγαζίαο θαη επαλαβαζκνιφγεζε ηεο. εκεηψλεηαη φηη ην ζχζηεκα απνζηέιιεη απηφκαηα ελεκεξσηηθφ ζηνπο καζεηέο φηαλ βαζκνινγεζεί θάπνηα εξγαζία ηνπο. Πάηξα, επηέκβξηνο

66 Δξγαιεία Δμππεξέηεζεο Μαζεκάηωλ 1 Υώξνο απνζήθεπζεο Γελ ππάξρεη. πξνζωπηθνύ πιηθνύ Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ 2 κηα απιή ζειίδα κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ε Υώξνο παξνπζίαζεο πξνθίι νπνία πεξηιακβάλεη θαη θσηνγξαθία ηνπο. Τπάξρεη καζεηή δπλαηφηεηα γηα απφθξπςε ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπο. 3 πκπεξηιακβάλεηαη κεραληζκφο αλαδήηεζεο κε Μεραληζκόο αλαδήηεζεο γλψκνλα ιέμεηο θιεηδηά, ην νπνίν επηζηξέθεη ζρεηηθέο εληόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαηαρσξήζεηο ησλ forum ζπδεηήζεσλ πνπ πιηθνύ δηεμάγνληαη. 4 ειηδνδείθηεο Γελ ππάξρνπλ. 5 Πξνζωπηθέο ζεκεηώζεηο Οη δηδαζθφκελνη κπνξνχλ λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο ζε πξνζσπηθφ ρψξν ζε κνξθή απινχ θεηκέλνπ ή κέζσ ελφο HTML επεμεξγαζηή θεηκέλνπwysiwyg πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πιαηθφξκα. 6 Υξήζε ιεμηινγίνπ Γελ ππάξρεη. 7 Γπλαηόηεηα εθηύπωζεο Γελ ππάξρεη ζε νξγαλσκέλε κνξθή. πιηθνύ ηνπ καζήκαηνο 8 Agenda-Ζκεξνιόγην Γελ ππάξρεη ζε ηδηαίηεξε κνξθή. Κάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κπνξνχλ λαθαιπθζνχλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. 9 Γεκηνπξγία νκάδωλ Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά εάλ απηφ είλαη δπλαηφλ λα Πάηξα, επηέκβξηνο

67 καζεηώλ γίλεη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 10 Γηαηήξεζε αλωλπκίαο Γελ ππάξρεη. 11 Γελ ππνζηεξίδεηαη νξγαλσκέλε παξνπζίαζε Παξαθνινύζεζε πνζνζηνχ επίηεπμεο ζηφρσλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ πξνζωπηθήο πξνόδνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 12 Τπελζύκηζε εξγαζηώλ Γελ ππάξρεη απηνκαηνπνηεκέλε δηεξγαζία ψζηε λα ππελζπκίδεηαη ζην καζεηή ε πξνζεζκία ππνβνιήο θάπνησλ εξγαζηψλ. Μπνξεί λα γίλεη κφλν ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ θαζεγεηή. 13 Απηναμηνιόγεζε Η απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ησλ Quiz, ζηα νπνία ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα νξίζεη ρξνληθφ φξην. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο πνιιέο θνξέο. ην ζπλνδεπηηθφ έληππν πιηθφ αλαθέξεηαη φηη 14 ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο πξνζζήθεο είλαη δπλαηή ε Πξόζβαζε ζηελ αηνκηθή απφθξπςε ηεο βαζκνινγίαο απφ ηνπο καζεηέο εάλ βαζκνινγία θξίλεηαη απαξαίηεην, ζπλεπψο ν καζεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζ απηήλ. 15 Βάζε δεδνκέλωλ Γελ ππάξρεη. καζεηηθώλ απνξηώλ Δξγαιεία Δπηθνηλωλίαο 1 2 Μεραληζκόο αληαιιαγήο κελπκάηωλ Αληαιιαγή θνηλή ρξήζε αξρείωλ Η πιαηθφξκα δελ δεκηνπξγεί εζσηεξηθά mail, νη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ θαηλα ρξεζηκνπνηνχλ εμσηεξηθφ . Γίλεηαη κε ηε κνξθή παξάδνζεο εξγαζηψλ (assignment) πξνο δηφξζσζε απφηνπο εθπαηδεπηέο εληφο πξνθαζνξηζκέλσλ δηνξηψλ. Η παξάδνζε γίλεηαη κέζσdrop box κε ηε ρξήζε κεραληζκνχ upload φπνπ θαηαγξάθεηαη απηφκαηα θαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο θάζε αξρείνπ. Δπηηξέπνληαη φινη νη ηχπνη αξρείσλ. Πάηξα, επηέκβξηνο

68 Σα forum ζπδεηήζεσλ είλαη απφ ηα θχξηα εξγαιεία δηεμαγσγήο αζχγρξνλεοεθπαίδεπζεο ζην Moodle. Οη ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ βάζεηεκεξνκελίαο, ζπγγξαθέα ή ζέκαηνο. Ο 3 Forum ζπδεηήζεωλ εθπαηδεπηήο θαζνξίδεη ην βαζκφεκπινθήο ηνπ καζεηή ζ απηέο (read/write/αλψλπκε δεκνζίεπζε θιπ).μπνξνχλ λα δεκνζηεχνληαη επηζπλάςεηο, εηθφλεο ή site, θαη φια απηά κπνξνχλλα είλαη πξνζβάζηκα απφ ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο. πκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ζρεηηθφο text ή html editor. χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο αλαβαζκίζεηο πνπ δέρηεθε 4 ύγρξνλε Δπηθνηλωλία ε πιαηθφξκα(ελεκέξσζε ) πξνζηέζεθε (chat) παθέην κεραληζκνχ ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο, δίρσο λα δίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ. 5 Whiteboard Γελ ππάξρεη. 6 Πίλαθαο Αλαθνηλώζεωλ Δκθαλίδεηαη ζην θεληξηθφ κελνχ δίλνληαο ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ησλδξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχληαη, πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ην πνηα κνξθήδηεμαγσγήο καζήκαηνο αθνινπζείηαη Γηαρείξηζε πζηήκαηνο 1 2 Πηζηνπνίεζε κέζω Username θαη Password Τπνζηήξημε πνιιαπιώλ Γηθαηωκάηωλ Πξόζβαζεο Η πηζηνπνίεζε γίλεηαη κε ρξήζε username θαη password. Σν ζχζηεκα έρεηθαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε απξφζθνπηε ζπλεξγαζία κεδηάθνξνπο κεραληζκνχο πηζηνπνίεζεο, φπσο αλεμάξηεηεο βάζεηο δεδνκέλσλ, LDAP servers, IMAP, POP3 θαη NNTP servers. Τπνζηεξίδεηαη φηηνπνηαδήπνηε βάζε δεδνκέλσλ δχν πεξηνρψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελιεηηνπξγία πηζηνπνίεζεο. Τπνζηεξίδνληαη πνιιαπιά δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ Πάηξα, επηέκβξηνο

69 αληηζηνηρνχλ ζηηο εμήο ηέζζεξηο νκάδεο ρξεζηψλ: Γηαρεηξηζηέο (_dministrators) Δθπαηδεπηέο (instructors) Μαζεηέο (students) Δπηζθέπηεο (guests) 3 Αζθάιεηα Γεδνκέλωλ Πεξηθιείνληαη απηφκαηνη κεραληζκνί γηα έιεγρν θαη επηθχξσζε φισλ ησλκνξθψλ δεδνκέλσλ ελψ γίλεηαη θαη θσδηθνπνίεζε κε ρξήζε cookies. Γελδίλνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Γηαρείξηζε Δθπαηδεπηηθνύ 4 Τιηθνύ ηαηηζηηθά ζηνηρεία 5 Παξαθνινύζεζε Πόξωλ 6 Σερληθή Τπνζηήξημε Γελ ππνζηεξίδεηαη κεηαβιεηφ επίπεδν αζθάιεηαο. Γεληθά, ζηφρνο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ Μoodle ήηαλ ε ζρεδίαζε κηαο πιαηθφξκαο κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε αλάκημε ηνπ δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο έρεη ελ ηέιεηζρεηηθά ππνβαζκηζκέλεο αξκνδηφηεηεο. Παξέρνληαη απηνκαηνπνηεκέλνη νηπεξηζζφηεξνη βαζηθνί δηαρεηξηζηηθνί κεραληζκνί. πκπεξηιακβάλεηαη θάπνηνο κεραληζκφο ν νπνίνο δίλεη ππφ κνξθή reportθάπνηα δηαγξάκκαηα θίλεζεο εληφο ηεο πιαηθφξκαο ζηα δηάθνξα καζήκαηα.γελ ππνζηεξίδεηαη κεραληζκφο παξνπζίαζεο πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μέρξη πξφηηλνο ε βνήζεηα παξέρνληαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηεο πιαηθφξκαο ελψ ηψξα ζηελ ηζηνζειίδα (εκπνξηθφο θιάδνο ηνπ Moodle) παξέρεηαη θαη νξγαλσκέλε ηερληθή ππνζηήξημε, θαζψο θαηππεξεζίεο hosting ζε ηδηφθηεηνπο servers. Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη ακεηβφκελεο. Πάηξα, επηέκβξηνο

70 7 Απνκαθξπζκέλε Γηαρείξηζε Γελ ππάξρεη Λνηπά Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ην Moodle είλαη δπλαηή ε απνζηνιή θαη εκθάληζε εηθφλσλ.jpg κνξθήο. Αλ θαη ππνζηεξίδεηαη upload αξρείσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, δελ γίλνληαη αλαθνξέο 1 Τπνζηήξημε Multimedia ζε δηαθίλεζε άιισλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. Δληνχηνηο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζην ρψξν παξνπζίαζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ καδί κε ην έληππν πιηθφ. 2 Δξγαζία ρωξίο ζύλδεζε Γελ ππάξρεη. 3 Έθδνζε Μαζήκαηνο ζε Γελ ππάξρεη. CD-ROM 4 Τπνζηήξημε Metadata Γελ ππάξρεη. Σν ζχζηεκα δηαηίζεηαη κε πιένλ ησλ 30 έηνηκσλ 5 παθέησλ γισζζψλ, ηα νπνία είλαη ηχπνπ plug-in. Γηάζεζε Πιαηθόξκαο ζε χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε ζηηο δηαθνξεηηθέο Γιώζζεο αλαβαζκίζεηο πνπ έγηλαλ, πξνζηέζεθε θαη παθέην ειιεληθψλ. 6 Πεξηέρνληαη αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζε ειεθηξνληθή Ύπαξμε βνεζεκάηωλ, ε κνξθή ζην site Τπάξρεη δπλαηφηεηα γρεηξηδίωλ θαη Σutorials γηα πξφζβαζεο ζε εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο παξνρή βνήζεηαο μερσξηζηά, ελψ πινχζηα είλαη ε γεληθή ππνζηήξημε ηεο ζηνρξήζηε θνηλφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ, ε νπνία Πάηξα, επηέκβξηνο

71 επίζεο θηινμελείηαη ζην site ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. 7 Πξνηππνπνίεζε καζεκάηωλ γηα κεηαθνξά ζεάιιε πιαηθόξκα. Γελ ππάξρεη, γίλνληαη φκσο ελέξγεηεο απφ ηελ δηεζλή θνηλφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ λα δνζεί ζχληνκα απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. 5.3 Ζ θηινζνθία ηνπ Moodle Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Moodle έρεη βαζηζηεί ζηε θηινζνθία κάζεζεο πνπ νλνκάδεηαη «θνηλσληθή επνηθνδνκεηηθή κάζεζε» (social constructionist pedagogy). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ην ππφβαζξν απηήο ηεο ζεσξίαο Θεωξία πξνζωπηθήο επνηθνδόκεζεο (personal construct theory) Η ζεσξία ηεο πξνζσπηθήο δφκεζεο 21 αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηνλ G. Kelly (1955) θαη ζήκεξα απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ θνηλσληνινγία, ηελ ςπρνινγία θαη ηελ παηδαγσγηθή. Η γεληθή ηδέα ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν κέζα απφ ην δηθφ ηνπ πξίζκα, κέζα απφ κνληέια πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη (δνκήζεη). Σα κνληέια απηά ειέγρνληαη ζπλερψο, απφ ην ίδην ην άηνκν, απφ ην πφζν θαιά κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ θαη λα πξνβιέπνπλ πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αιιάμνπλ ξηδηθά εάλ δελ είλαη ζπκβαηά κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Άιιε αξρή ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη φηη ε γλψζε απνηειείηαη απφ κηθξά επηκέξνπο γεγνλφηα, «ςήγκαηα αιήζεηαο», ζαλ ςεθίδεο ζε ςεθηδσηφ. Κάζε άλζξσπνο ζπζζσξεχεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κηθξά «θνκκάηηα» αιήζεηαο θαη ζρεκαηίδεη, δνκεί ηα δηθά ηνπ πξνζσπηθά κνληέια εξκελείαο ηνπ θφζκνπ. Σα 21 Rice,W.H. (June 2008) Πάηξα, επηέκβξηνο

72 κνληέια απηά ραξαθηεξίδνπλ κνλαδηθά ην άηνκν θαη ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Κάζε λέα πιεξνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή απφ ην άηνκν, ειέγρεηαη εάλ ζπκθσλεί κε ηα ήδε δνκεκέλα κνληέια. Δάλ γίλεη απνδεθηή, πξνζηίζεηαη σο έλα θνκκάηη ζην «νηθνδφκεκα» γλψζεσλ ηνπ αλζξψπνπ θαη, εηδηθφηεξα, εληάζζεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζπζρεηηζκέλσλ ελλνηψλ. Δάλ δελ ζπκθσλεί, ππάξρεη πεξίπησζε είηε λα απνξξηθζεί, είηε λα γίλεη αθνξκή γηα λα αιιάμεη ην κνληέιν ζεψξεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηε ζεκαζία ηεο λέαο πιεξνθνξίαο θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ «πξνζθέξεηαη» ζην άηνκν. Γειαδή αλ ε πιεξνθνξία απηή έρεη ηε δχλακε λα ηνλ «πείζεη» φηη πξέπεη λα θάλεη αιιαγέο ζηα κνληέια εξκελείαο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη. Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη πνηα «κνληέια» ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο, ηα ιαλζαζκέλα ζεκεία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκφζεη κηα κέζνδν πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αιιαγή απηψλ ησλ κνληέισλ ψζηε λα είλαη ζπλεπή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα Ζ παηδαγωγηθή ζεωξία ηεο θνηλωληθήο δόκεζεο (social constructionist pedagogy) Constructivism Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ νη άλζξσπνη απνθηνχλ λέεο λνεηηθέο δνκέο. ιεο νη λέεο πιεξνθνξίεο ειέγρνληαη ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη αλ ππάξρεη ζπκβαηφηεηα, αθνκνηψλνληαη ζρεκαηίδνληαο λέεο δνκέο επάλσ ζηηο παιηέο. Constructionism Μαζαίλνπκε πην απνηειεζκαηηθά φηαλ πξνζπαζήζνπκε λα κεηαθέξνπκε ηε γλψζε πνπ κφιηο απνθηήζακε ζε άιια άηνκα, γηα παξάδεηγκα φηαλ πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε κε ηα δηθά καο ιφγηα ή λα δεκηνπξγήζνπκε κία παξνπζίαζε. Social Constructionism Δπέθηαζε ησλ παξαπάλσ ηδεψλ ζε κία νκάδα πξνζψπσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ κνξθψλ πιεξνθνξίαο. Η γλψζε εκπεδψλεηαη θαιχηεξα φηαλ κνηξάδεηαη θαη εθαξκφδεηαη ζε έλα επξχ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Πάηξα, επηέκβξηνο

73 5.3.3 Κιίκαθα αμηνιόγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο Η ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζε ζπδεηήζεηο κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο εμήο ραξαθηεξηζκνχο: Separate Σν άηνκν ζεσξεί φηη νη γλψζεηο θαη ηδέεο ηνπ απνηεινχλ αληηθεηκεληθή αιήζεηα θαη ηηο ππεξαζπίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή γηα λα βξεη ειαηηψκαηα ζηηο αληίζεηεο απφςεηο. Connected Σν άηνκν αθνχεη θαη θάλεη εξσηήζεηο πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζεη ηηο ηδέεο ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ, αθφκα θαη αλ αληηθξνχνπλ ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο. Contructed Σν άηνκν πηνζεηεί πφηε ηνλ έλα θαη πφηε ηνλ άιιν ηχπν ζπκπεξηθνξάο αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κία ινγηθή ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ ζπκπεξηθνξάο πξνάγεη ηε γλψζε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα δηφηη επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη ηελ επαλεμέηαζε ησλ πξνζσπηθψλ απφςεσλ. 5.4 Αξρηηεθηνληθή 22 πιαηθόξκαο Moodle Σν Moodle κπνξεί λα ηξέμεη ζε νπνηνλδήπνηε server πνπ ππνζηεξίδεη ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP, θαη κηα βάζε δεδνκέλσλ. Δπίζεο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα φηαλ ηξέρεη ζε apache web server θαη κε βάζε δεδνκέλσλ MySQL. Απηέο νη απαηηήζεηο ζπλαληηφληαη ζρεδφλ πάληα ζε φινπο ηνπο εκπνξηθνχο web hosts, αθφκα θαη ζηνπο ρακεινχ θφζηνπο. 22 Jason Cole Πάηξα, επηέκβξηνο

74 Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο καζεκάησλ Moodle ηνπνζεηείηαη ζε ηξία ζεκεία ζηνλ web host. Η εθαξκνγή θαηαιακβάλεη έλαλ θαηάινγν κε πνιινχο ππνθαηαιφγνπο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ αξζξσκάησλ, απηφο είλαη ν καηάλογορ εθαπμογών ηος Moodle. Σα αξρεία δεδνκέλσλ πνπ αλεβάδνπλ νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο, φπσο θείκελα, θσηνγξαθίεο θαη εξγαζίεο, ηνπνζεηνχληαη ζηνλ καηάλογο δεδομένων ηος Moodle (data directory) Σν πιηθφ καζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχκε κε ην Moodle (ηζηνζειίδεο, θνπίδ, εξγαζηήξηα, καζήκαηα θ.α.), νη βαζκνί, ηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ αιια θαη ηα αξρεία θίλεζεο απηψλ, ηνπνζεηνχληαη ζηελ βάζη δεδομένων ηος Moodle (Moodle database). Απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ δηαρεηξηζηή, ην Moodle έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: α. Σν Moodle πξέπεη λα ηξέρεη ζε κηα επξεία γθάκα απφ πιαηθφξκεο. Η πιαηθφξκα ηεο δηθηπαθήο εθαξκνγήο πνπ ηξέρεη ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα είλαη πινπνηεκέλε κε PHP ζε ζπλδπαζκφ κε MySQL, θαη απηφ είλαη ην πεξηβάιινλ πάλσ ζην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ην Moodle (γηα Linux, Windows, θαη Mac OS X). Σν Moodle ρξεζηκνπνηεί επίζεο θαη ηελ βηβιηνζήθε ADOdb, πνπ ζεκαίλεη νηη ην Moodle κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ δέθα δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. β. Σν Moodle είλαη εχθνιν λα εγθαηαζηαζεί, λα ηξνπνπνηεζεί αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. γ. Πξέπεη λα γίλεηαη εχθνια ε αλαβάζκηζή ηνπ απφ ηελ κηα έθδνζε ζηελ άιιε. Σν Moodle γλσξίδεη πνηά έθδνζε είλαη θαη κε έλαλ απιφ εζσηεξηθφ κεραληζκφ κπνξεί λα θάλεη απηφκαηα αλαβάζκηζε ζηελ επφκελε. Γειαδή κπνξεί λα θάλεη κεηνλνκαζία ησλ πηλάθσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ή λα πξνζζέζεη έλα αθφκα πεδίν, αθφκα θαη λα αλαλεψζεη ηηο εθδφζεηο ησλ αξζξσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Πξέπεη λα απνηειείηε απφ ππνκνλάδεο ψζηε λα επηηξέπεηε ε επέθηαζε ηνπ. Σν Moodle έρεη κηα πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ππνκνλάδεο, ηα νπνία είλαη ηα ζέκαηα, δξαζηεξηφηεηεο, γιψζζεο ηεο δηαζχλδεζεο θαη νη δηαηάμεηο ησλ καζεκάησλ. Απηφ επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε λα πξνζζέζεη ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ θπξίσο θψδηθα ή Πάηξα, επηέκβξηνο

75 λα ηα δηαλέκεη μερσξηζηά. Σέινο πξέπεη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα ζπλδέεηαη κε άιια ζπζηήκαηα Καηάινγνο εθαξκνγώλ ηνπ Moodle Μέζα ζηνλ θαηάινγν εθαξκνγψλ ηνπ moodle ππάξρνπλ πνιινί άιινη ππνθαηάινγνη κε πεξηερφκελν αληίζηνηρν ηνπ νλφκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ν θαηάινγνο admin πεξηέρεη ηνλ θψδηθα PHP πνπ δεκηνπξγεί ηεο ζειίδεο δηαρείξηζεο, ν θάθεινο lang πεξηέρεη κεηαθξάζεηο ηνπ interface θαη ζηνλ θάθειν mod πεξηέρνληαη ηα δηάθνξα αξζξψκαηα. Σν αξρείν index.php είλαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο Moodle ηζηνζειίδαο καο. Αλ θάπνηνο επηζθεθηεί γηα παξάδεηγκα ηελ ζειίδα ζηελ νπζία ζα δηαβάζεη ην αξρείν index.php. Πάηξα, επηέκβξηνο

76 Έηζη θαη ηα καζήκαηα πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζε έλαλ επηζθέπηε αληηζηνηρνχλ ζε θάπνην php αξρείν πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζηνλ θάθειν course ηνπ θαθέινπ εθαξκνγψλ moodle φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα Καζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φια ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ Moodle θαη ηα αξζξψκαηα είλαη κέζα ζηνλ δηθφ ηνπο ππνθαηάινγν, ην ινγηζκηθφ κπνξεί εχθνια λα ελεκεξσζεί απιά αληηθαζηζηψληαο ηα παιηά αξρεία κε θαηλνχξηα πνπ κπνξνχκε λα θαηεβάζνπκε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μoodle δηνξζψλνληαο έηζη θαη ηπρφλ bugs Καηάινγνο δεδνκέλωλ ηνπ Moodle Σν Moodle απνζεθεχεη ηα αξρεία πνπ αλεβάδνπλ νη ρξήζηεο ζε έλαλ θαηάινγν δεδνκέλσλ. Απηφο ν θάθεινο δελ πξέπεη λα είλαη πξνζηηφο απφ ην θνηλφ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γειαδή δελ ζα πξέπεη λα κπνξεί θάπνηνο λα πιεθηξνινγήζεη ην url γηα απηφλ ηνλ θαηάινγν ζε έλαλ web browser. Έηζη πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν έμσ απφ ηνλ θάθειν εγγξάθσλ ηνπ web server Ζ βάζε δεδνκέλωλ ηνπ Moodle Δλψ ν θαηάινγνο δεδνκέλσλ ηνπ Moodle απνζεθεχεη φια ηα αξρεία πνπ αλεβάδνπλ νη ρξήζηεο, ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Moodle θξαηάεη ηηο πην πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνζειίδα καο. Η βάζε δεδνκέλσλ θξαηάεη ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνχκε κε ην Moodle. Γηα παξάδεηγκα ην moodle καο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ηζηνζειίδεο γηα ηα καζήκαηα καο. Ο θψδηθαο HTML γηα απηέο ηηο ζειίδεο ζα απνζεθεπηεί ζηελ βάζε δεδνκέλσλ φπσο θαη φια ηα links, νη ξπζκίζεηο, ην πεξηερφκελν ησλ wikis θαη ησλ νκάδσλ ζπδεηήζεσο ελφο καζήκαηνο. Σα ηξία απηά θνκκάηηα ηνπ Moodle ζπλεξγάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα. Πάηξα, επηέκβξηνο

77 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 O : Δγθαηάζηαζε ηνπ MOODLE 6.1 Γεληθά Απηφ ην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζην πψο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε, κε ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο θαη επηινγέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κεηέπεηηα, ηνλ θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ καο δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ ηφπν. Η δηαδηθαζία απηή απνηειείηε απφ ηα εμήο ζηάδηα: α. Δμαζθάιηζε ρψξνπ θαη δηθαησκάησλ ζε έλαλ web server ν νπνίνο έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα ηξέμεη ηελ εθαξκνγή Moodle. β. Γεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ subdomain ή ππνθαηαιφγσλ πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ην Moodle θαη ηα δεδνκέλα ηνπ. γ. Καηέβαζκα ηνπ Moodle θαη απνζπκπίεζή ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή καο, αλέβαζκα ζηνλ web server. δ. Γεκηνπξγία ηνπ θαηαιφγνπ δεδνκέλσλ ε. Γεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζη. Δλεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο θαη θαζνξηζκφο ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ηζηνζειίδα καο. 6.2 Web Server Σν Moodle ηξέρεη ζε έλαλ web server. Πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ή λα αλεβάζνπκε ην Moodle ζηνλ ρψξν πνπ καο έρεη παξαρσξεζεί. πλήζσο ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ δηθφ ηνπο server γηα θηινμελία ηζηνζειίδσλ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ ηζρχεη, θάιιηζηα κπνξνχκε λα θηινμελήζνπκε ηελ ηζηνζειίδα καο ζε έλαλ server κηαο εηαηξίαο πνπ πξνζθέξεη απηήλ ηελ ππεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη ν server λα πξνζθέξεη ηερλνινγία Apache, PHP, θαη MySQL. Πάηξα, επηέκβξηνο

78 Αλ πάιη ρξεηαζηεί λα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ δηθφ καο Apache web server θαη MySQL ινγηζκηθφ, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα αλνηρηνχ θψδηθα εξγαιείν, ην XAMPP απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν Σν εξγαιείν απηφ εγθαηαζηεί κε πνιχ απιφ ηξφπν ηα Apache, MySQL, PHP θαη Perl πνπ είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Moodle. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα πεηξακαηηζηνχκε ζηνλ ππνινγηζηή καο. Σν XAMPP είλαη δηαζέζηκν γηα Linux, Windows, Mac θαη Solaris. 6.3 Υώξνο ζηνλ δίζθν Μία απιή εγθαηάζηαζε ηνπ Moodle ζα θαηαιάβεη ρψξν πεξίπνπ 55MB. Σνλ πεξηζζφηεξν ρψξν ζα θαηαιάβεη ην πεξηερφκελν ην νπνίν ζα πξνζηεζεί φηαλ νη ρξήζηεο ζα δεκηνπξγνχλ θαη ζα επηιέγνπλ καζήκαηα. Η απφθαζε πξέπεη λα παξζεί ζθεπηφκελνη ην είδνο ησλ καζεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα παξαζέζνπκε. Γηα παξάδεηγκα, ρξεηαδφκαζηε ιηγφηεξν ρψξν φηαλ ηα καζήκαηα πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξν θείκελν θαη κεξηθά γξαθηθά παξά ήρν-κνπζηθή ή βίληεν. Δπίζεο πξέπεη λα ζθεθηνχκε θαη ηνλ ρψξν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηα αξρεία πνπ ζα αλεβάδνπλ νη καζεηέο. Θα είλαη κηθξά αξρεία θεηκέλνπ, κεγάια γξαθηθά ή πνιπκεζηθά αξρεία. 6.4 Δύξνο Εώλεο (Bandwidth) To Moodle είλαη κία δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, γηα απηφ ην πεξηερφκελν θαη νη εξγαζίεο πξνζηίζεληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ. Κάζε θνξά πνπ έλαο αλαγλψζηεο ή ρξήζηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ δηθηπαθφ καο ηφπν, ρξεζηκνπνηεί ην εχξνο δψλεο. Οπνηεδήπνηε θάπνηνο ρξήζηεο δηαβάδεη κία ζειίδα, θαηεβάδεη θάπνην βίληεν ή αλεβάδεη έλα αξρείν ζηελ ηζηνζειίδαο καο, ρξεζηκνπνηεί έλα θνκκάηη ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο. Έηζη φζν πεξηζζφηεξα καζήκαηα, καζεηέο, δξαζηεξηφηεηεο θαη πνιπκέζα έρεη ε ηζηνζειίδα καο ηφζν πεξηζζφηεξν εχξνο δψλεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη. Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη web servers παξέρνπλ έλα νξηζκέλν εχξνο δψλεο, θαη αλ ην μεπεξάζνπκε κπνξεί λα έρνπκε δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο θαιφ ζα ήηαλ λα ην ειέγμνπκε πξηλ απνθαζίζνπκε. Πάηξα, επηέκβξηνο

79 6.5 Μλήκε Γηα ιφγνπο αζθαιείαο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην Moodle λα θάλεη απηφκαηε δεκηνπξγία αξρείσλ αζθαιείαο. Σν πξφβιεκα φκσο είλαη νηη γία απηήλ ηελ δηαδηθαζία απαηηείηαη ε ρξήζε αξθεηήο κλήκεο ηνπ server. Γηα απηφ αλ ε ηζηνζειίδα καο θηινμελεί πνιιά καζήκαηα κε κεγάιν φγθν πιηθνχ, ε δηαδηθαζία απηή πνιιέο θνξέο απνηπγράλεη ιφγσ έιιεηςεο κλήκεο RAM, απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ηηο ψξεο αηρκήο φπνπ νη απαηηήζεηο είλαη πςειέο. Έηζη θαιφ ζα ήηαλ λα απνθεχγνπκε ηελ απηφκαηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αξρείσλ αζθαιείαο θαη λα ην θάλνπκε φπνηε ην ζεσξνχκε απαξαίηεην απφ κφλνη καο. 6.6 Απόθηεζε θαη απνζπκπίεζε ηνπ Moodle Μπνξνχκε λα θαηεβάζνπκε ην Moodle απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ: Αλ αθνινπζήζνπκε ην link Download Moodle ζην αξηζηεξφ κελνχ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηελ έθδνζε θαη ην είδνο ηνπ Moodle πνπ ζέινπκε λα θαηεβάζνπκε. Η θαιχηεξε επηινγή πάληα είλαη ε Latest Stable Build. Γηα ρξήζηεο Windows ε θαηάιιειε κνξθή είλαη ε.zip ελψ γηα ρξήζηεο Unix ε.tgz. Πάηξα, επηέκβξηνο

80 6.7 Σν script εγθαηάζηαζεο ηνπ Moodle Σν script εγθαηάζηαζεο ηνπ Moodle καο νδεγεί βήκα βήκα γηα λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. ιεο νη ξπζκίζεηο φπσο ην φλνκα, ε ηνπνζεζία, ην φλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαηαγξάθνληαη ζην αξρείν config.php ην νπνίν δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Οη πίλαθεο είλαη θνκκάηηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ κνηάδνπλ κε κηθξφηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Ο θάζε πίλαθαο απνζεθεχεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Γηα παξάδεηγκα ν πίλαθαο κε φλνκα User πεξηέρεη φια ηα νλφκαηα, ηνπο θσδηθνχο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ησλ ρξεζηψλ ηεο ηζηνζειίδαο καο. Μία απιή εγθαηάζηαζε ηνπ Moodle δεκηνπξγεί πάλσ απν 200 ηέηνηνπο πίλαθεο. Παξαθάησ βιέπνπκε ην πξψην βήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν είλαη ε επηινγή ηεο γιψζζαο εγθαηάζηαζεο. Γειαδή ζε ηη γιψζζα ζα εκθαλίδνληαη ηα βήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη φρη ηη γιψζζα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ ηζηνζειίδα Πάηξα, επηέκβξηνο

81 6.8 Έιεγρνο ηωλ ξπζκίζεωλ ηεο PHP ε απηφ ην βήκα ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ Moodle ειέγρεη κεξηθέο απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο PHP, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην server θηινμελίαο, γηα λα δεη αλ απηέο είλαη ζπκβαηέο κε ην Moodle. ε απηφ ην ζεκείν καο δεηείηαη λα θαζνξίζνπκε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε απφ ηελ νπνία ζα είλαη πξνζβάζηκε ε ηζηνζειίδα καο αιιά θαη ην πνχ βξίζθνληαη ν θαηάινγνο εγθαηάζηαζεο ηνπ Moodle θαη ν θαηάινγνο δεδνκέλσλ Πάηξα, επηέκβξηνο

82 Η ειεθηξνληθή δηεχζπλζε είλαη ην url ην νπνίν ζα πιεθηξνινγνχκε ζηνλ web browser γηα λα επηζθεθζνχκε ηελ ηζηνζειίδα. Ο θαηάινγνο Moodle είλαη ήδε ζπκπιεξσκέλνο κίαο θαη απηφο είλαη ν θαηάινγνο νπνχ έρνπκε αλεβάζεη ην πιηθφ εγθαηάζηαζεο. Σνλ θαηάινγν δεδνκέλσλ ηνλ δεκηνπξγήζακε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εγθαηάζηαζεο ζην βήκα 4. ε απηφ ην ζεκείν θαζνξίδνπκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Moodle. Πάηξα, επηέκβξηνο

83 Host Server είλαη ν server ζηνλ νπνίν θηινμελείηε ε βάζε δεδνκέλσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε βάζε δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην server νπνπ θηινμελείηε θαη ην Moodle, έηζη ζε απηφ ην πεδίν γξάθνπκε localhost εθηφο θαη άλ ε βάζε δεδνκέλσλ βξίζθεηαη ζε θάπνηνλ άιινλ server νπφηε γξάθνπκε ην url ηνπ. Σν φλνκα ηεο βάζεο, ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ ζα πξέπεη λα ηα έρνπκε δεκηνπξγήζεη απφ πξηλ φπσο θαη έγηλε ζην βήκα 5. Σν table prefix είλαη ην πξφζεκα πνπ επηζπκνχκαη λα εκθαλίδεηαη κπξνζηά απν ην φλνκα θάζε πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. ηα επφκελα βήκαηα ην install.php δεκηνπξγεί ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δδψ δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε ηίπνηα παξά λα παηάκε Δπόκελν>> ψζηε λα πξνρσξήζεη ε εγθαηάζηαζε. Πάηξα, επηέκβξηνο

84 ηαλ ηειεηψζεη ε εγθαηάζηαζε, εκθαλίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ Moodle καο. Απφ εδψ κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε ηελ δηακφξθσζή ηνπ. Μπνξνχκε λα πεηξάμνπκε ηηο ξπζκίζεηο, λα δηακνξθψζνπκε ηελ αξρηθή ζειίδα, λα δεκηνπξγήζνπκε ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ θαη λα θηηάμνπκε καζήκαηα. Πάηξα, επηέκβξηνο

85 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 Ο : Γηακόξθωζε ηνπ MOODLE 7.1 Γηακόξθωζε ηεο αξρηθήο ζειίδαο Η αξρηθή ζειίδα ηηο ηζηνζειίδαο καο είλαη απηή πνπ θαισζνξίδεη ηνπο επηζθέπηεο. Σν Moodle αληηκεησπίδεη ηελ αξρηθή ζειίδα ζαλ έλα εηδηθφ κάζεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε νηηδήπνηε ζε απηήλ φπσο θαη ζε έλα θαλνληθφ κάζεκα, ζπλ θάπνηεο επηπιένλ ξπζκίζεηο Ρπζκίζεηο αξρηθήο ζειίδαο H ζειίδα ξπζκίζεσλ ηεο αξρηθήο ζειίδαο βξίζθεηαη ζην κελνχ Γηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηνρώξνπ Αξρηθή ζειίδα Ρπζκίζεηο πξώηεο ζειίδαο: Πάηξα, επηέκβξηνο

86 7.1.2 Πεξηγξαθή ηεο αξρηθήο ζειίδαο Η πεξηγξαθή εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή ή ζηελ δεμηά ζηήιε ηεο αξρηθήο ζειίδαο. Μπνξνχκε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θαζνδεγήζνπκε ηνπ καζεηέο θαη ηνπο λένπο ρξήζηεο γηα ην πψο λα αξρίζνπλ ηελ ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ή γηα λα γξάςνπκε ην ζέκα πνπ απηή δηαπξαγκαηεχεηαη. Πάηξα, επηέκβξηνο

87 7.1.3 Αληηθείκελα αξρηθήο ζειίδαο Γχν ξπζκίζεηο θαζνξίδνπλ αλ ε θεληξηθή ζηήιε ηεο αξρηθήο ζειίδα ζα δείρλεη εηδήζεηο, κία ιίζηα καζεκάησλ, ή κία ιίζηα θαηεγνξηψλ. Απηέο νη ξπζκίζεηο είλαη ε Αξρηθή ζειίδα (Front page) θαη ε Αξρηθή ζειίδα όηαλ έρνπκε ζπλδεζεί (Front page items when logged in): Πάηξα, επηέκβξηνο

88 Η ξχζκηζε Aξρηθή ζειίδα απεπζχλεηαη ζε επηζθέπηεο πνπ δελ έρνπλ ζπλδεζεί. Γηα απηφ ην ιφγν επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα καζεκάησλ, θαη φρη νη εηδήζεηο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ δελ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο κή εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Αληίζεηα, ζηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη θαιφ ζα ήηαλ λα παξνπζηάζνπκε κία ζεηξά εηδήζεσλ κε ηα πξφζθαηα γεγνλφηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ή θαη κία ιίζηα καζεκάησλ Δηζαγωγή ηνκέα ζέκαηνο Καζψο ε πεξηγξαθή ηεο αξρηθήο ζειίδαο εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή ή ζηελ δεμηά ζηήιε ηεο αξρηθήο ζειίδαο, ελεξγνπνηψληαο ηελ επηινγή πκπεξηέιαβε έλαλ ηνκέα ζέκαηνο ζα εκθαληζηεί έλαο ηνκέαο ζέκαηνο ζην πάλσ κέξνο ηεο θεληξηθήο ζηήιεο. Δθεί κπνξνχκε λα γξάςνπκε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ηζηνζειίδαο καο ή έλα θαισζφξηζκα. ηε δηθή καο πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζακε απηφλ ηνλ ηξφπν κίαο θαη ην ζεκείν απηφ είλαη πην εκθαλέο. Πάηξα, επηέκβξηνο

89 7.1.5 Αληηθείκελα λέωλ πξνο πξνβνιή Μαζήκαηα αλά ζειίδα Με ηηο δχν απηέο επηινγέο δηαιέγνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη ζε θάζε θαηεγνξία. Δάλ ε ηζηνζειίδα καο απεπζχλεηε ζε ρξήζηεο πνπ είλαη ζπρλνί επηζθέπηεο φπσο νη καζεηέο ή νη θαζεγεηέο, θαιφ ζα ήηαλ λα ηνπο παξέρνπκε κία ιίζηα κε ηα ηειεπηαία λέα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ αιιά θαη κία ιίζηα καζεκάησλ. Βέβαηα γηα λα είλαη πην επαλάγλσζηε θαη ιηγφηεξν θνξησκέλε ε αξρηθή ζειίδα, πξέπεη λα επηιέμνπκε κηθξφ πιήζνο αληηθεηκέλσλ πξνο εκθάληζε ψζηε ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεηά λα θξαηεζνχλ ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο. Παηψληαο ζην εηθνλίδην πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ θάζε κάζεκα, κπνξνχκε λα δνχκε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο. Δάλ ζέινπκε επίζεο λα πξνηξέςνπκε ηνπο ρξήζηεο λα δνπλ ηελ πεξηγξαθή, θαιφ ζα ήηαλ λα ηνπνζεηήζνπκε κία εηηθέηα πνπ λα ιέεη γηα παξάδεηγκα Γηα κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ θάζε καζήκαηνο παηήζηε ζην δίπια απφ απηφ. Πάηξα, επηέκβξηνο

90 7.2 Γεκηνπξγία αληηγξάθωλ αζθαιείαο Σν Moodle επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή λα θξαηήζεη αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ καζεκάησλ απηφκαηα. Καζψο θαη ε αξρηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο καο είλαη ζηελ νπζία ζαλ έλα κάζεκα, αληηγξάθεηαη θαη απηή. Δθηφο απφ ηνλ απηφκαην ηξφπν δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ην Moodle καο επηηξέπεη λα ην θάλνπκε θαη ρεηξνθίλεηα, φπνηε ζέινπκε. Σα αληίγξαθα αζθαιείαο ρξεζηκεχνπλ ζην λα επαλαθέξνπκε ηα καζήκαηα ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ή αλζξψπηλνπ ιάζνπο. Δπίζεο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα αληηγξακκέλα καζήκαηα σο θαηλνχξηα ζε κία άιιε ηζηνζειίδα. Σν Moodle καο επηηξέπεη λα αληηγξάςνπκε καζήκαηα θαη κέξε καζεκάησλ ηεο ηζηνζειίδαο καο. Έηζη, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν θαη θαζαξφ αληίγξαθν ηνπ καζήκαηνο. Πάηξα, επηέκβξηνο

91 Σελ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηελ μεθηλάκε απφ ην κελνχ Γηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηνρώξνπ Μαζήκαηα Αληίγξαθα αζθαιείαο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηινγέο πνπ βξίζθνληαη ζε απηή ηελ ζειίδα καο επηηξέπνπλ λα δηαιέμνπκε ηη είδνπο πιεξνθνξία ζέινπκε λα απνζεθεπηνχλε. Δπίζεο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηηο κέξεο πνπ ε δηαδηθαζία ηεο αληηγξαθήο ζα μεθηλάεη. 7.3 Γεκηνπξγία ηκεκάηωλ θαη καζεκάηωλ Σα ηκήκαηα ή αιιηψο θαηεγνξίεο είλαη έλαο δηθηπαθφο ηξφπνο λα νξγαλψζνπκε ηα καζήκαηα καο. Μπνξνχκε επηπιένλ λα δεκηνπξγήζνπκε ππνθαηαιφγνπο. Έηζη νξγαλψλνπκε ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα αθξηβψο φπσο ζα θάλακε κε ηα βηβιία, ηηο ζεκεηψζεηο θαη φιε ηελ χιε ησλ καζεκάησλ καο Γεκηνπξγία ηκεκάηωλ Γηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηνρώξνπ Μαζήκαηα Πξνζζήθε/ηξνπνπνίεζε καζεκάηωλ. ε απηή ηελ ζειίδα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ ιίζηα ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. Δμαξρήο ην Moodle έρεη δεκηνπξγήζεη ην ηκήκα Δηεξφθιεηα ην νπνίν δελ πεξηέρεη θαλέλα κάζεκα. Πάηξα, επηέκβξηνο

92 Παηψληαο ην θνπκπί Πξνζζήθε θαηεγνξίαο κπνξνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε. Γνληθόο θαηάινγνο : Αλ δηαιέμνπκε Αλψηεξν επίπεδν ζεκαίλεη φηη ην ηκήκα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε δελ είλαη ππνθαηάινγνο. Αληηζέησο εάλ επηιέμνπκε απφ ην κελνχ έλα ηκήκα πνπ είλαη ήδε δεκηνπξγεκέλν ηφηε ην λέν ηκήκα ζα είλαη ππνθαηάινγνο ηνπ αλψηεξνπ. Όλνκα ηκήκαηνο: Δδψ δειψλνπκε ην φλνκα ηνπ λένπ ηκήκαηνο Γεκηνπξγία καζεκάηωλ Σψξα αλ επηιέμνπκε Πξνζζήθε καζήκαηνο ζα εκθαληζηεί ε ζειίδα επηινγήο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ καζήκαηνο. Πάηξα, επηέκβξηνο

93 ηαλ δεκηνπξγνχκε έλα κάζεκα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε θάπνηα πεδία. Πνιιά απφ απηά ηα εμεγεί ην ίδην ην φλνκά ηνπο. Αλ φρη, παηψληαο ην εηθνλίδην κε ην εξσηεκαηηθφ κπνξνχκε λα δνχκε ηελ βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ην Moodle. Μεξηθά πεδία φπσο ε Μνξθή (Format) θαη ε Μνξθή νκάδωλ (Group mode) επεξεάδνπλ άκεζα ηε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ ηζηνζειίδα. Μπνξνχκε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα γπξίζνπκε ζε απηήλ ηελ ζειίδα θαη λα αιιάμνπκε απηέο ηηο ξπζκίζεηο Μνξθή (Format) Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε έμη δηαθνξεηηθέο κνξθέο γηα έλα κάζεκα. Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηηο ηξεηο πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο πνπ είλαη νη εμήο: Θεκαηηθή κνξθή Δβδνκαδηαία κνξθή Κνηλσληθή κνξθή Θεκαηηθή κνξθή (Topics format): Η Θεκαηηθή κνξθή είλαη ε πην απιή κνξθή γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε έλα κάζεκα. Καζψο παξνπζηάδεη θάζε κέξνο ηνπ καζήκαηνο σο έλα αξηζκεκέλν ζέκα, ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα πξνρσξήζνπλ κέζα Πάηξα, επηέκβξηνο

94 ζην κάζεκα κε κία ζεηξά. Παξ φια απηά, δελ αλαγθάδεη ηνλ ρξήζηε ζε απηήλ ηελ ζεηξά αιιά είλαη ειεχζεξνο λα κεηαθεξζεί κπξνο θαη πίζσ κέζα ζην κάζεκα. Δβδνκαδηαία κνξθή (Weekly format): Η Δβδνκαδηαία κνξθή ζε εκθάληζε είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ κνξθή ζεκάησλ, εθηφο ηνπ φηη εκθαλίδεη εκεξνκελίεο αληί γηα ζέκαηα. Οη εβδνκάδεο δελ δηαρεηξίδνληαη απηφκαηα απφ ην Moodle ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία αιιά ζα πξέπεη ν δηαρεηξηζηήο ή ν θαζεγεηήο λα ελεξγνπνηεί ηελ θάζε εβδνκάδα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ επηζπκεί. Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα αθήζνπκε ηνπο καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εβδνκάδεο αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία. ην παξαθάησ παξάδεηγκα δηαιέμακε ηελ εβδνκαδηαία κνξθή ζηελ νπνία έρνπκε αθήζεη λα θαίλεηαη ε ηξέρνπζα εβδνκάδα θαη έρνπκε θξχςεη απηέο πνπ αθνινπζνχλ. Γελ ηηο έρνπκε εμαθαλίζεη ηειείσο αιιά ηηο έρνπκε ζπκπηχμεη έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ πφζεο εβδνκάδεο απνκέλνπλ ρσξίο φκσο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο, θάηη ην νπνίν κφλν νη δηαρεηξηζηέο ηνπ καζήκαηνο κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ. Κνηλωληθή κνξθή (Social format) : Η Κνηλσληθή κνξθή κεηαηξέπεη νιφθιεξν ην κάζεκα ζε κία νκάδα ζπδεηήζεσλ (θφξνπκ). Σα ζέκαηα ζπδεηήζεσλ εκθαλίδνληαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο φπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα ηεο εηθφλαο. Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θαηλνχξην ζέκα παηψληαο ζην Πξνζζήθε λένπ ζέκαηνο ζπδήηεζεο (Add a new discussion topic) ή λα απαληήζνπκε απιά ζε έλα ήδε ππάξρνλ ζέκα παηψληαο ζην πδήηεζε απηό ην ζέκα (Discuss this topic) Αξηζκόο εβδνκάδωλ/ζεκάηωλ (Number of weeks/topics) Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ εβδνκάδσλ θαη ησλ ζεκάησλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Αλ απμήζνπκε ηνλ αξηζκφ, ζα εκθαληζηνχλ λέεο θελέο εβδνκάδεο ή λέα θελά ζέκαηα αληίζηνηρα. Αλ κεηψζνπκε ηνλ αξηζκφ ηφηε ζα εμαθαληζηνχλ νη αλάινγεο βδνκάδεο ή ζέκαηα. Πάηξα, επηέκβξηνο

95 Ζκεξνκελία έλαξμεο (Course start date) Απηφ ην πεδίν επεξεάδεη κφλν ηα καζήκαηα ζε Δβδνκαδηαία κνξθή θαη ζέηεη ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ζα μεθηλάλε νη εβδνκάδεο. Γελ έρεη λα θάλεη κε ην πφηε ζα γίλεη δηαζέζηκν ην κάζεκα ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο απφ απηήλ ηελ εκεξνκελία αξρίδεη ε θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ κέζα ζην κάζεκα Κξπκκέλεο πεξηνρέο (Hidden sections) Κάζε εβδνκάδα ή ζέκα είλαη κηα πεξηνρή. Μπνξνχκε λα απνθξχςνπκε ή λα εκθαλίζνπκε νπνηαδήπνηε πεξηνρή θαηά βνχιεζε, εθηφο απφ ην Θέκα 0, ην νπνίν εκθαλίδεηαη πάληνηε. Γηα λα απνθξχςνπκε ή λα εκθαλίζνπκε κηα πεξηνρή, παηάκε Δπεξεπγαζία (Turn editing on) θαη θάλνπκε θιηθ ζην θιεηζηφ ή αλνηρηφ κάηη πνπ εκθαλίδεηαη δηπιά απφ ηελ πεξηνρή Αληηθείκελα λέωλ πξνο πξνβνιή (News items to show) Μηα εηδηθή νκάδα ζπδεηήζεσλ πνπ νλνκάδεηαη Οκάδα ζπδεηήζεσλ εηδήζεσλ εκθαλίδεηαη ζηελ Δβδνκαδηαία θαη ηε Θεκαηηθή κνξθή ησλ καζεκάησλ. Δίλαη έλα θαιφ κέξνο γηα αλάξηεζε ζεκεηψζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα ηηο δνπλ φινη νη καζεηέο. (ινη νη καζεηέο είλαη κέιε ζε απηή ηελ νκάδα ζπδεηήζεσλ θαη ιακβάλνπλ φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο κε ). Απηή ε ξχζκηζε θαζνξίδεη πφζα πξφζθαηα αληηθείκελα ζα εκθαλίδνληαη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ καζήκαηνο, ζηελ πεξηνρή λέσλ ζηελ θάησ δεμηά πιεπξά. Δάλ ξπζκηζηεί ζην 0 ηφηε ε πεξηνρή λέσλ δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ Πξνβνιή βαζκώλ θαη Πξνβνιή αλαθνξώλ δξαζηεξηόηεηαο (Show grades and Show activity reports) Απηή ε ξχζκηζε θαζνξίδεη ην εάλ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα δνπλ ή φρη ηνπο βαζκνχο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ άιισλ καζεηψλ. πνηα ηηκή θαη λα πάξεη απηή ε ξχζκηζε, νη θαζεγεηέο θαη ν δεκηνπξγφο ηνπ καζήκαηνο ζα κπνξνχλ πάληα λα βιέπνπλ ηνπο βαζκνχο θαη ηηο αλαθνξέο δξαζηεξηνηήησλ. Πάηξα, επηέκβξηνο

96 Μέγηζην κέγεζνο αξρείνπ (Maximum upload size) Δδψ πξνζδηνξίδνπκε ην κέγηζην κέγεζνο αξρείνπ πνπ κπνξεί λα αλεβάζεη ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα έλαο καζεηήο. Τπάξρεη κηα ίδηα ξχζκηζε γηα νιφθιεξε ηελ ηζηνζειίδα, πνπ βξίζθεηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ δηαρεηξηζηή. Η κηθξφηεξε ηηκή απφ ηηο δχν έρεη πξνβάδηζκα ζε απηφ ην κάζεκα Οκάδεο (Groups) Η Μνξθή νκάδωλ (Group mode) εθαξκφδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ καζήκαηνο. Κάζε κάζεκα κπνξεί λα έρεη θακία ή πνιιέο νκάδεο. Δάλ έρνπκε επηιέμεη No groups ηφηε φινη νη καζεηέο ηνπ καζήκαηνο ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ ζε κία κεγάιε νκάδα. Δάλ επηιέμνπκε Separate groups ηφηε φινη νη καζεηέο ηεο ίδηαο νκάδαο ζα κπνξνχλ λα δνπλ ηηο εξγαζίεο κεηαμχ ηνπο. Παξφια απηά νη καζεηέο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ, αλ θαη αλήθνπλ ζην ίδην κάζεκα, δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δνπλ ηηο εξγαζίεο κηαο άιιεο νκάδαο. Δάλ ηψξα ζέζνπκε ην Visible group, νη καζεηέο παξακέλνπλ ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, φκσο νη εξγαζίεο κίαο νκάδαο είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ νκάδσλ ηνπ καζήκαηνο. Πάηξα, επηέκβξηνο

97 Γηαζεζηκόηεηα (Availability) Δάλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε λα δνπιέςνπκε πάλσ ζην πεξηερφκελν θάπνηνπ καζήκαηνο κε ηνπο ππφινηπνπο θαζεγεηέο, κπνξνχκε πνιχ απιά λα ζέζνπκε απηήλ ηελ ξχζκηζε ζην Απηφ ην κάζεκα δελ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο θνηηεηέο ( This gourse is note available to students ) θαη ακέζσο ην κάζεκα απνθξχπηεηαη. Γελ εκθαλίδεηαη ζε θακία ιίζηα καζεκάησλ, παξά κφλνλ ζηνπο θαζεγεηέο θαη ζηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ καζήκαηνο. 7.4 Πξόζβαζε επηζθέπηε (Guest access) ην κελνχ Γηαρεηξηζηήο ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο Υξήζηεο Πηζηνπνηήζε ηαπηόηεηαο Manage authentication κπνξνχκε λα επηιέμνπκε εάλ ζέινπκε ή φρη λα εκθαλίδεηαη ην θνπκπί εηζφδνπ σο επηζθέπηε, ζηελ ζειίδα ππνδνρήο. Δάλ έρνπκε επηιέμεη λα θαίλεηαη απηφ ην θνπκπί, ηφηε νη επηζθέπηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα, αιιά κφλν κε δηθαηψκαηα αλάγλσζεο. Γελ κπνξνχλ λα αθήζνπλ θακία αλαθνίλσζε ή λα επεξεάζνπλ ηα καζήκαηα. Απηφ κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν αλ ζειήζνπκε λα δείμνπκε ηελ δνπιεία καο ζε ηξίηνπο ή λα αθήζνπκε ηνπο θνηηεηέο λα δνπλ ην κάζεκα πξηλ απνθαζίζνπλ λα εγγξαθνχλ. ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμνπκε Δπηηξέπνληαη επηζθέπηεο πνπ έρνπλ ην θιεηδί ( Allow guests who have the key ) έλαο ρξήζηεο πνπ ζέιεη λα επηζθεθηεί ην κάζεκά καο, πξέπεη λα παξέρεη ην θιεηδί εγγξαθήο θάζε θνξά. Απηή ε επηινγή βνεζά ζην λα πεξηνξίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ζην κάζεκά καο ζε αληίζεζε κε ηελ επηινγή Δπηηξέπνληαη επηζθέπηεο πνπ δελ έρνπλ ην θιεηδί ( Allow guests without the key ) φπνπ νπνηνζδήπνηε έρεη πξφζβαζε ζαλ επηζθέπηεο. 7.5 Δπηβνιή γιώζζαο (Force language) Δπηιέγνληαο ην Do not force, επηηξέπνπκε ζε θάζε καζεηή λα επηιέμεη ηελ γιψζζα πξνηίκεζήο ηνπ. Σν κελνχ επηινγήο γιψζζαο πεξηιακβάλεη ηηο γιψζζεο πνπ έρεη επηιέμεη ν δηαρεηξηζηήο ζην κελνχ Γηαρεηξηζηήο ειεθηξνληθήο ηάμεο Γιώζζα Πάηξα, επηέκβξηνο

98 Ρπζκίζεηο γιώζζαο, θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ην αληίζηνηρν παθέην γηα θάζε γιψζζα. Δπίζεο, ε επηινγή κίαο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο απφ ηελ πξνεπηιεγκέλε κεηαθξάδεη κφλν ην βαζηθφ κελνχ ηνπ Μoodle θαη ηα κελχκαηα. Σν πιηθφ ησλ καζεκάησλ κέλεη αλεπεξέαζην. 7.6 Μεηνλνκαζία ξόιωλ (Role renaming) Δδψ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν πνπ εκθαλίδνληαη ηα νλφκαηα ησλ ξφισλ, ηα νπνία είλαη πξνθαζνξηζκέλα απφ ην ζχζηεκα, ρσξίο φκσο λα επεξεάδνληαη θαζφινπ ηα δηθαηψκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ξφιν. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην Γηδάζθνληαο (Teacher) ζε Καζεγεηήο ή Γάζθαινο, ην Φνηηεηήο (Student) ζε πνπδαζηήο θ.α. Σα θαηλνχξηα νλφκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ζηα αληίγξαθα αζθαιείαο ηνπ καζήκαηνο αλ επηιέμνπκε λα πεξηέρνληαη θαη νη ρξήζηεο. 7.7 Δπεμεξγαζία Μαζήκαηνο Δπηιέγνληαο Δπεμεξγαζία απφ ην κελνχ δηαρείξηζεο ηνπ Μαζήκαηνο, ελεξγνπνηνχληαη θάπνηεο επηινγέο γηα πξνζζήθε πεγψλ / δεδνκέλσλ θαη δηάθνξσλ άιισλ ελεξγεηψλ. Πάηξα, επηέκβξηνο

99 ηαλ επηιέγνπκε απηφ ην ζχκβνιν, καο αλνίγεη έλαο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ. Δθεί κπνξνχκε λα βάινπκε εηηθέηα ζχλνςεο γηα θάζε ζέκα. Δπηιέγνληαο ην κπνξνχκε λα κεηαθηλήζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα/ ζέκα ζε άιιε ζέζε. Με ηα βειάθηα δεμηά/ αξηζηεξά, κπνξνχκε λα κεηαθηλήζνπκε έλα νιφθιεξν κελνχ απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζφλεο ζηε δεμηά θαη αληίζηξνθα. Με ηα βειάθηα πάλσ/ θάησ, κπνξνχκε λα κεηαθηλήζνπκε έλα κελνχ κία ζέζε πην πάλσ ή κία ζέζε πην θάησ. Κάλνπκε νξαηφ ή θξχβνπκε έλα αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο. Γηαγξάθνπκε έλα αληηθείκελν απφ ην κάζεκα Πάηξα, επηέκβξηνο

100 7.8 Πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ζην Moodle Σν πξψην πξάγκα πνπ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζέινπλ λα θάλνπλ φηαλ δεκηνπξγνχλ έλα κάζεκα είλαη λα πξνζζέζνπλ πεξηερφκελν ζην κάζεκα. Καζψο βξηζθφκαζηε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ Μαζήκαηνο (Edit Mode), παξαηεξνχκε φηη θαίλνληαη δχν κελνχ (Add a resource θαη Add an activity). Σν πξψην είλαη γηα ηελ πξνζζήθε πεγψλ ηνπ καζήκαηνο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα: ζχλζεζεο κηαο ζειίδαο απινχ θεηκέλνπ κε ηε βνήζεηα θεηκελνγξάθνπ ζχλζεζεο κηαο απιήο νινθιεξσκέλεο ηζηνζειίδαο εχθνια κέζσ ηνπ Moodle δεκηνπξγίαο ζπλδέζκνπ πνπ λα νδεγεί ζε αξρείν ή ηζηνζειίδα ην νπνίν ππάξρεη ζην δηαδίθηπν ή ην νπνίν ην έρνπκε αλεβάζεη/ θνξηψζεη ζηελ πεξηνρή ησλ αξρείσλ ηνπ καζήκαηνο απφ ηνλ πξνζσπηθφ καο ππνινγηζηή παξνπζίαζεο ελφο θαθέινπ πνπ πεξηέρεη ηα αξρεία ηνπ καζήκαηνο, φπνπ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηνχλ κέζα ζην θάθειν ηα αξρεία ηνπ καζήκαηνο εηζαγσγήο εηηθεηψλ ύλζεζε ζειίδαο θεηκέλνπ Μία ζειίδα θεηκέλνπ είλαη κία απιή ζειίδα κε θείκελν κφλν, πνπ ε κφλε κνξθνπνίεζε πνπ κπνξνχκε λα ηεο θάλνπκε είλαη λα πξνζζέζνπκε παξαγξάθνπο θαη θελά. Γηα λα θηηάμνπκε κία ζειίδα θεηκέλνπ, πξέπεη λα έρνπκε ελεξγνπνηεκέλε ηελ επεμεξγαζία ηνπ καζήκαηνο πνπ ππάξρεη ζην κελνχ δηαρείξηζεο. ηε ζπλέρεηα απφ ην κελνχ ηνπ Add a resource (πξνζζήθεο πεγήο), επηιέγνπκε Compose a text page (ζχλζεζε ζειίδαο θεηκέλνπ) θαη αλνίγεη κία ζειίδα γηα ηε ζχλζεζε ηεο. Πάηξα, επηέκβξηνο

101 ηε ζειίδα απηή εηζάγνπκε φλνκα γηα ηε ζειίδα θεηκέλνπ πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε (λνκα), γξάθνπκε κία πεξίιεςε ηεο ζειίδαο (χλνςε) θαη απφ θάησ ην θπξίσο θείκελν (Πιήξεοθείκελν) Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ Τπάξρνπλ δπν ζρήκαηα πνπ κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε γηα λα παξάγνπκε ην θείκελν καο. α. Απηόκαην ρήκα ηνπ Moodle Απηή ε κνξθή είλαη θαιχηεξε φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε απιέο δηθηπαθέο θφξκεο γηα ηελ εηζαγσγή (αληί ηνπ εκπινπηηζκέλνπ θεηκελνγξάθνπ ηεο HTML). Απιά πιεθηξνινγνχκε θαλνληθά ην θείκελν, ζαλ λα ζηέιλακε έλα . ηαλ απνζεθεχζνπκε ην θείκελφ καο, ην Moodle ζα θάλεη κεξηθά πξάγκαηα απηφκαηα γηα λα ην κνξθνπνηήζεη. Γηα παξάδεηγκα, URLs φπσο ή αθφκα θαη ζα αιιάμνπλ ζε ζπλδέζκνπο. Σν ηέινο θάζε γξακκήο ηνπ θεηκέλνπ καο ζα δηαηεξεζεί, θαη θελέο γξακκέο ζα αξρίζνπλ θαηλνχξγηεο παξαγξάθνπο. Φαηζνχιεο φπσο :-) ζα γίλνπλ απηφκαηα ην γξαθηθφ ηνπο αληίζηνηρν. Μπνξνχκε αθφκα θαη λα ζπκπεξηιάβνπκε HTML θψδηθά εάλ ζέινπκε θαη ζα εκθαληζηεί θαλνληθά. β. Μνξθνπνίεζε HTML Απηή ε κνξθνπνίεζε ππνζέηεη φηη ην θείκελν είλαη θαζαξά HTML. Δάλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ θεηκελνγξάθν ηεο HTML γηα λα αιιάμνπκε ην θείκελφ καο, ηφηε απηή είλαη ε πξνεπηιεγκέλε κνξθή - φιεο νη εληνιέο ζηελ γξακκή εξγαιείσλ παξάγνπλ HTML γηα καο. Αθφκα θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ εκπινπηηζκέλν θεηκελνγξάθν ηεο HTML, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε HTML θψδηθα ζην θείκελν καο θαη ζα παξνπζηαζηεί αθξηβψο φπσο ζθνπεχνπκε. Αληίζεηα πξνο ηελ απηφκαηε κνξθνπνίεζε ηνπ Moodle, θαλέλαο απηνκαηηζκφο κνξθνπνίεζεο δελ εθηειείηε. Σέινο, ζηελ επηινγή settings ηνπ Window, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλ ζέινπκε ην θείκελν λα αλνίγεη ζην ίδην παξάζπξν ή ζε λέν θαη αλ ζέινπκε λέν κπνξνχκε λα ηνπ νξίζνπκε ραξαθηεξηζηηθά. Πάηξα, επηέκβξηνο

102 7.8.3 ύλζεζε ζειίδαο HTML Γηα ηε ζχλζεζε κηαο ζειίδαο HTML, πξέπεη κε ελεξγνπνηεκέλε ηελ επεμεξγαζία ηνπ καζήκαηνο θαη λα επηιέμνπκε Compose a web page(ζχλζεζε ζειίδαο θεηκέλνπ) απφ ην κελνχ Add a resource (πξνζζήθεο πεγήο). ηε ζειίδα απηή εηζάγνπκε αληίζηνηρα φλνκα γηα ηε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε (λνκα), γξάθνπκε κία πεξίιεςε ηεο ζειίδαο (χλνςε) θαη απφ θάησ ην θπξίσο θείκελν (Πιήξεο θείκελν). Η δηαθνξά ηεο ζειίδαο απινχ θεηκέλνπ απφ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη φηη εδψ έρνπκε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα κνξθνπνίεζε. Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ρξψκα γξακκαηνζεηξάο θαη θφληνπ, ζηνίρηζε, λα εηζάγνπκε εηθφλεο, πίλαθεο θαη γεληθφηεξα λα θάλνπκε φηη κνξθνπνίεζε ζέινπκε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρνπκε γλψζεηο html. ηελ επηινγή settings ηνπ Window, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλ ζέινπκε ην θείκελν λα αλνίγεη ζην ίδην παξάζπξν ή ζε λέν θαη αλ ζέινπκε λέν κπνξνχκε λα ηνπ νξίζνπκε ραξαθηεξηζηηθά Γεκηνπξγία ζπλδέζκνπ ζε αξρείν ή ηζηνζειίδα Πάηξα, επηέκβξηνο

103 Με ελεξγνπνηεκέλε πάληα ηελ επεμεξγαζία ηνπ καζήκαηνο απφ ην κελνχ Add a resource (πξνζζήθεο πεγήο), επηιέγνπκε Link to a file or a web site (δεκηνπξγία ζπλδέζκνπ), νπφηε αλνίγεη ην αθφινπζν παξάζπξν: Γξάθνπκε φλνκα θαη ζχλνςε γηα ην ζχλδεζκν. Αλ ζέινπκε κηα ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν, γξάθνπκε ηε δηεχζπλζε ηεο (ηφπνο). Αλ ζέινπκε λα θνξηψζνπκε κία δηθηά καο απφ ηνλ ππνινγηζηή καο επηιέγνπκε Choose or upload file Πξνζζήθε θαηαιόγνπ Με ηελ επηινγή απηή δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπ καζήκαηνο ή ζε κέξνο απηψλ επηιέγνληαο θάπνην ζπγθεθξηκέλν θάθειν. Έηζη νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ θαη λα βιέπνπλ ηα αξρεία απηά Δηζαγωγή εηηθέηαο Με ηελ επηινγή απηή δεκηνπξγνχκε εηηθέηεο γηα λα ραξαθηεξίζνπκε θάπνην κάζεκα, θάπνηα ζπδήηεζε, ζχλδεζκν. Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα εηζάγνπκε εηηθέηα φπνπ επηζπκνχκε. Πάηξα, επηέκβξηνο

104 7.9 Πξνζζήθε εξγαζηώλ ζην Moodle Καζψο βξηζθφκαζηε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ Μαζήκαηνο (Edit Mode), κπνξνχκε εθηφο απφ πεγέο λα πξνζζέζνπκε θαη εξγαζίεο ζε έλα κάζεκα (Add an activity), φπσο chat, έξεπλα, εξγαζία, θνπίδ θ.ά Πξνζζήθε Κνπίδ Απφ ηελ επηινγή Κνπίδ ηνπ κελνχ δξαζηεξηνηήησλ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηεζη, πνπ λα πεξηέρνπλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ-ιάζνο θαη ξσηήζεηο κε ζχληνκεο απαληήζεηο. Πάηξα, επηέκβξηνο

105 7.9.2 Δηζαγωγή Δξγαζίαο Έλαο θαζεγεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ κία εξγαζία, πνπ απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αξρείν νπνηαζδήπνηε κνξθήο ην νπνίν ζα ην ππνβάιινπλ ζηνλ θαζεγεηή θνξηψλνληάο ην ζηνλ εμππεξεηεηή (server). Έλαο θαζεγεηήο κπνξεί λα αλαζέζεη κ απηφ ηνλ ηξφπν δνθίκηα, εξγαζίεο, εθζέζεηο θ.ιπ. Απηή ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη επθνιίεο βαζκνιφγεζεο. Γηα λα εηζάγνπκε κία εξγαζία, επηιέγεη απφ ην κελνχ Add an activity ηελ επηινγή εξγαζία Δηζαγωγή Μαζήκαηνο Έλα κάζεκα κπνξεί λα πεξηέρεη κεγάιν φγθν πεξηερνκέλσλ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη κε έλα πνιχ πξνζαξκνζηηθφ ηξφπν. Μπνξεί λα απνηειείηαη απφ πνιιέο ζειίδεο θαη νη καζεηέο έρνπλ ηελ επηινγή λα πξνρσξήζνπλ ζε επφκελε ή λα γπξίζνπλ ζε πξνεγνχκελε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ελφο καζήκαηνο κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην φλνκά ηνπ, αλ ζέινπκε λα ππάξρεη ρξνληθφ φξην θαη πφζν λα είλαη απηφ, θαζψο θαη λα επηιέμνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη θάζε εξψηεζε. Δηζαγωγή Οκάδαο πδεηήζεωλ Απφ ην κελνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (add an activity) θαη επηιέγνληαο Οκάδα ζπδήηεζεο, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ρψξν φπνπ ζα γίλνληαη ζπδεηήζεηο. Οη νκάδεο ζπδεηήζεσλ κπνξνχλ λα δνκεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ φκνηεο εθηηκήζεηο γηα θάζε κήλπκα. Σα κελχκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε πνηθηιία κνξθψλ θαη κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ζπλεκκέλα. Με ηε ζπλδξνκή ζε κηα νκάδα ζπδεηήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ αληίγξαθα θάζε λένπ κελχκαηνο ζην ηνπο. Έλαο θαζεγεηήο κπνξεί λα επηβάιιεη ηε ζπλδξνκή ζε φινπο αλ ην ζέιεη Πξνζζήθε Chat Δπηιέγνληαο Add an activity -> Chat καο αλνίγεη παξάζπξν φπνπ ηνπ νξίδνπκε φλνκα, γξάθνπκε έλα θείκελν γηα ην chat, νξίδνπκε επφκελε θνξά θαη αλ Πάηξα, επηέκβξηνο

106 ζέινπκε ψξεο γηα ηελ επφκελε ζπδήηεζε, πφζεο κέξεο ζέινπκε λα κέλνπλ απνζεθεπκέλεο νη ζπδεηήζεηο, θαζψο θαη πνηνη ζα ηηο βιέπνπλ Αλάζεζε ξόιωλ (Assign roles) Λέγνληαο ξφινο ελλννχκε έλα ζχλνιν δηθαησκάησλ. Ο θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ξφινπο. Γηα παξάδεηγκα ν ξφινο Φνηηεηήο, επηηξέπεη ζε έλαλ ρξήζηε λα κπεη ζε έλα κάζεκα, λα ζπκκεηάζρεη ζηηο νκάδεο ζπδήηεζεο, λα αλεβάζεη εξγαζίεο, λα θάλεη θνπίδ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ν δεκηνπξγφο ηνπ καζήκαηνο έρεη ηνπνζεηήζεη. Ο ξφινο απηφο φκσο δελ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα βαζκνινγήζεη εξγαζίεο άιισλ καζεηψλ, λα δεκηνπξγήζεη δξαζηεξηφηεηεο ή λα εγγξάςεη θαη μεγξάςεη άιινπο καζεηέο απφ ην κάζεκα. Ο ξφινο ηνπ Γηδάζθνληα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα θάλεη φια ηα πξνεγνχκελα ζε έλα κάζεκα. Πξνζνρή: ηαλ αλαζέηνπκε έλαλ ξφιν ζε θάπνηνλ ρξήζηε, πξέπεη λα πξνζέμνπκε πνχ βξηζθφκαζηε κέζα ζηελ ηζηνζειίδα. Ο ξφινο έρεη ηνπηθφ ραξαθηήξα, πνπ ζεκαίλεη φηη έρεη ηζρχ κφλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδνπεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ βξηζθφκαζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο θαη ζέζνπκε ζε έλαλ ρξήζηε ηνλ ξφιν ηνπ Γηδάζθνληα, απηνκάησο ηνπ δίλνπκε δηθαηψκαηα Γηδάζθνληα ζε φια ηα καζήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο καο ηάμεο. Γειαδή ηα δηθαηψκαηα ηζρχνπλ γηα ην παξφλ επίπεδν θαη γηα φια ηα επίπεδα θάησ απφ απηφ. Πάηξα, επηέκβξηνο

107 7.11 Πξνζζήθε ρξεζηώλ ζε κάζεκα Ο πην εχθνινο ηξφπνο γηα λα πξνζζέζνπκε θαζεγεηέο θαη καζεηέο ζε έλα κάζεκα είλαη ε Αλάζεζε ξόιωλ πνπ βξίζθεηαη ζην κελνχ Γηαρεηξηζηήο ηεο ειεθηξνληθήο ηάμεο. ηελ πξψηε ζηήιε αλαγξάθνληαη φινη νη δηαζέζηκνη ξφινη, ζηελ δεχηεξε κηα πεξηγξαθή ηνπ θάζε ξφινπ θαη ζηελ ηξίηε ζηήιε θέλεηαη ην πιήζνο ησλ ρξεζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θάζε ξφιν. Δπηιέγνληαο ηνλ ξφιν ηνλ νπνίν ζέινπκε λα αλαζέζνπκε ζε θάπνηνλ ρξήζηε νδεγνχκαζηε ζην παξαθάησ κελνχ: Πάηξα, επηέκβξηνο

108 Δδψ ππάξρνπλ φινη νη εγγεγξακκέλνη ζηελ ηζηνζειίδα ρξήζηεο. ε νπνηνλδήπνηε ρξήζηε κπνξεί λα αλαηεζεί νπνηνζδήπνηε ξφινο. ην πάλσ κέξνο, ζηελ drop-down ιίζηα πεξηέρνληαη φινη νη πηζαλνί ξφινη. Απηφ βνεζάεη ζην λα επηιέμνπκε θάπνηνλ άιινλ ξφιν πξνο αλάζεζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηζηξέςνπκε ζηελ πξνεγνχκελε νζφλε. 1. ην δεμηά πεδίν, επηιέγνπκε ηνλ ρξήζηε ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα αλαζέζνπκε ηνλ ξφιν. Αλ ην πιήζνο ησλ ρξεζηψλ είλαη κεγάιν, κπνξνχκε λα ςάμνπκε έλα φλνκα απφ ην πεδίν αλαδήηεζεο ζην θάησ κέξνο. Γηα επηινγή πνιιαπιψλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχκε Ctrl+click. 2. Αθνχ επηιέμνπκε ηνπο ρξήζηεο, παηάκε ην θνπκπί Πξνζζήθε θαη κεηαθέξνληαη ζην αξηζηεξφ πεδίν. Αληίζηνηρα, εάλ ζέινπκε λα αθαηξέζνπκε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν απφ θάπνηνλ ρξήζηε, ηνλ επηιέγνπκε απφ ην αξηζηεξφ πεδίν θαη παηάκε ην θνπκπί Αθαίξεζε. Πάηξα, επηέκβξηνο

109 7.12 Βαζκνί (Grades) Ο ζχλδεζκνο Βαζκνί καο εκθαλίδεη ηνπο βαζκνχο φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ. Κάζε δξαζηεξηφηεηα θαη εξγαζία ε νπνία επηηξέπεη ηελ βαζκνιφγεζε πεξηέρεηαη ζηελ ζειίδα ησλ βαζκψλ. ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ηζηνζειίδαο, ν ζχλδεζκνο Βαζκνί πνπ βιέπνπκε δελ είλαη ν ίδηνο. Απηφο ν ζχλδεζκνο καο νδεγεί ζηηο ξπζκίζεηο ηεο βαζκνιφγεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο ησλ βαζκψλ. Δάλ ηνπνζεηήζνπκε κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ αξρηθή ζειίδα, ηελ νπνία κπνξνχκε λα βαζκνινγήζνπκε, φπσο θάπνην θνπίδ, θαη ζέινπκε λα δνχκε ηνπο βαζκνχο ζε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη κεηά λα επηιέμνπκε ηνλ ζχλδεζκν Βαζκνί πνπ ζα ππάξρεη εθεί κέζα Αληίγξαθν αζθαιείαο θαη Δπαλαθνξά (Backup and Restore) Οη δχν απηέο επηινγέο θάλνπλ αθξηβψο φηη ιέεη ην φλνκά ηνπο. Γεκηνπξγνχκε θαη επαλαθέξνπκε ηα αληίγξαθα αζθαιείαο ηνπ καζήκαηνο. ηαλ θηηάρλνπκε έλα αληίγξαθν αζθαιείαο γηα έλα κάζεκα ζην Moodle, ην ζχζηεκα δεκηνπξγεί έλα.zip αξρείν ην νπνίν πεξηέρεη ηα κέξε ηνπ καζήκαηνο πνπ επηιέγνπκε. Απηφ ην αξρείν Πάηξα, επηέκβξηνο

110 απνζεθεχεηαη ζηνλ server, ζηνλ θαηάινγν δεδνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο. Έπεηηα, κπνξνχκε λα θαηεβάζνπκε απηφ ην.zip αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη λα ην αξρεηνζεηήζνπκε ή λα ην αλεβάζνπκε ζε θάπνηα άιιε Moodle ηζηνζειίδα θαη λα αλαδεκηνπξγήζνπκε ην κάζεκα Αλαθνξέο (Reports) Η ζειίδα Αλαθνξέο καο επηηξέπεη λα δνχκε ηηο εκεξνινγηαθέο θαηαγξαθέο ελφο καζήκαηνο ή νιφθιεξεο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ αλαθνξά ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην πεξηερφκελν θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο αλαθνξάο, ή λα δνχκε ηελ ηξέρνπζα αλαθνξά. Μπνξνχκε λα δνχκε αλαθνξά γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, κία νκάδα, έλαλ καζεηή, κία εκεξνκελία, κία δξαζηεξηφηεηα, ή θαη ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ. Γηα λα έρνπκε πξφζβαζε ζηελ αλαθνξά νιφθιεξεο ηεο ηζηνζειίδαο πξέπεη λα έρνπκε δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή, ψο Γηδάζθνληαο έρνπκε πξφζβαζε κφλν ζηηο αλαθνξέο ηνπ καζήκαηνο. Πάηξα, επηέκβξηνο

111 7.15 Δξωηήζεηο (Questions) Πάηξα, επηέκβξηνο

112 Ο ζχλδεζκνο Δξωηήζεηο καο νδεγεί ζηελ ζειίδα επεμεξγαζίαο ησλ εξσηήζεσλ. Δδψ κπνξνχκε λα επεμεξγαζηνχκε, λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε, λα εηζάγνπκε θαη λα εμάγνπκε εξσηήζεηο. Απηή ε ηξάπεδα εξσηήζεσλ (Question bank) πεξηέρεη ηηο εξσηήζεηο νιφθιεξεο ηεο ηζηνζειίδαο θαη φρη κφλν ηνπ καζήκαηνο, δειαδή πεξηέρνληαη θαη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηεχζεη άιινη θαζεγεηέο. Δάλ κηα εξψηεζε δελ έρεη δεκνζηεπζεί, ηφηε θαίλεηαη κφλν κέζα ζην κάζεκα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε Blog menu-ηζηνιόγην Δμαξρήο, θάζε ρξήζηεο ηνπ Moodle έρεη έλα πξνζσπηθφ blog κέζα ζηελ ηζηνζειίδα καο. Δλεξγνπνηψληαο απηφ ην block, ην Blog menu ζα εκθαλίδεηαη ζε κία απφ ηηο πιεπξηθέο ζηήιεο ηνπ καζήκαηνο Ζκεξνιόγην Με πξάζηλν ρξψκα ππνγξακκίδνληαη ηα γεληθά γεγνλφηα, δειαδή απηά πνπ αθνξνχλ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο. Με πνξηνθαιί είλαη ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζην κάζεκα. Με θίηξηλν ππνγξακκίδνληαη ηα γεγνλφηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ νκάδα πνπ αλήθνπκε θαη κε κπιε απηά πνπ αθνξνχλ κφλν ηνλ ρξήζηε. Δάλ ν δεκηνπξγφο ηνπ καζήκαηνο ή ν δηαρεηξηζηήο θάλεη θιηθ ζην κάηη θάπνηνπ event key, ζηελ πεξηνρή θάησ απφ ην εκεξνιφγην, ηφηε ηα γεγνλφηα πνπ Πάηξα, επηέκβξηνο

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (AM: 2175)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (AM: 2175) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης με το LMS Moodle για το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning)

Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Γεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γνχλα Διέλε ΑΜ:1505 Λχθα Εσή ΑΜ:1522 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μπαινπθηζήο Αλαζηάζηνο έξξαη, 2015 Υπεύθυνη Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σνπ Ρνχζζνπ Γεψξγηνπ Α.Δ.Μ. 304 «Αλάπηπμε Portal & Forum γηα ην Σ.Δ.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ρεδίαζε θαη πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ Σε Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο αλνηθηήο εθπαίδεπζεο DIPLEK» Αζελά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αςφάλεια ςτο Cloud Computing

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αςφάλεια ςτο Cloud Computing ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφάλεια ςτο Cloud Computing Σου φοιτητή Πέτροσ Γιαννούλη Επιβλέπων καθηγητήσ Χρήστος Ηλιούδης Αρ. Μητρώου: 052785 Θεςςαλονίκη 2012 1 από 114 ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό.

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό. ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ υγγραφι οδθγοφ καταςκευισ ενόσ Joomla Component και ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν ενοικίαςθ δωματίων βαςιςμζνθ ςε αυτό. Σθσ φοιτιτριασ Χατηθαναςταςίου Μαγδαλθνισ Επιβλζπων κακθγθτισ: Δρ.ΚλεφτοφρθσΔθμιτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα