ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

2 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

4 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε

5 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ & Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Εισαγωγικά Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ- ΓΣΕΕ) αποτελεί τον νεότερο υποστηρικτικό φορέα της ΓΣΕΕ, ο οποίος ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 και, σύμφωνα με το καταστατικό του, αποβλέπει στη διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης των πολιτών σε όλο το σύστημα εκπαίδευσης (τυπικής και μη τυπικής) και στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις μορφές της. Πιο συγκεκριμένα, η δράση του αποσκοπεί: στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δομών και στρατηγικών για τη μετάβαση όλων στην κοινωνία της γνώσης και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, στη μελέτη, καταγραφή και αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και στη διερεύνηση προτύπων καλής πρακτικής στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών, αλλά και στην ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής και μη τυπικής), στη συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα φιλικά διακείμενα στις δυνάμεις εργασίας για κοινή δράση σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Τον Ιούνιο του 2009 το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως φορέας παροχής προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ιδρύει, σχεδιάζει, συμμετέχει και ειδικεύεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων σε τρεις κυρίως τομείς: Α. Στην οργάνωση και λειτουργία ενός συστήματος Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στη χώρα μας και τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικής συνείδησης στο χώρο της εργασίας. Β. Στην έρευνα των βασικών μεγεθών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος επιχειρώντας να αναδείξει υπαρκτές εκπαιδευτικές ανισότητες στη λειτουργία του συστήματος. Γ. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του δημόσιου και του ιδιωτικού σχολείου.

6 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε

7 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Απολογισμός δράσης Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, κατά τη διάρκεια της τριετίας , σχεδίασε και υλοποίησε τα ακόλουθα προγράμματα και δράσεις: «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στον χώρο της εκπαίδευσης / Α.Π. 1, 2, 3» Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρείχε στα συνδικάτα την ευκαιρία να παρέμβουν με ουσιαστικές δράσεις στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και να αναδείξουν πολύ κρίσιμα ζητήματα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος που αφορούν κυρίως την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας με έμφαση στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, τις διακρατικές συνεργασίες μεταξύ σχολικών μονάδων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ειδική σημασία είχαν δύο Δράσεις: α) Επιμόρφωση-Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών: Πρόκειται για ενδοσχολικά επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών, στο ευρύτερο πλαίσιο της αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, της επαγγελματικής τους εξέλιξης και γενικότερα της ενδυνάμωσης της θέσης ή/και ενίσχυσης της πρόσβασής τους σε περισσότερους κλάδους της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια διακρίνονταν από δύο ιδιαίτερα καινοτομικά χαρακτηριστικά. Αφενός την πραγματοποίησή τους στους χώρους των εκπαιδευτικών μονάδων και σε συνεργασία με αυτές και αφετέρου την αξιοποίηση της διδακτικής εμπειρίας των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πράξεων του προγράμματος διαμορφώθηκε μια σειρά από παραδοτέα πακέτα εργασίας, στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό από τους εκπαιδευτές (σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες της εκάστοτε θεματικής ενότητας) καθώς και διαμόρφωση υλικού ανατροφοδότησης προερχόμενο από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Στοιχεία Δράσης Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνονταν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: 1. Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση 2. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 3. Βελτίωση συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες

8 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε 4. Πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 5. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Σχολική Ηγεσία 6. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Όλοι οι θεματικοί κύκλοι είχαν διάρκεια 50 ωρών, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε 30 ώρες δια ζώσης και 20 εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο, επίσης, της παρούσας Δράσης επιμορφώθηκαν περίπου 500 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί σε 24 σχολικές μονάδες στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν: Για τον θεματικό κύκλο «Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση» έλαβαν χώρα τέσσερα (4) επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες του Αμαρουσίου, του Γαυρίου (Άνδρος), της Αραβησσού (Πέλλα) και του Ναυπλίου. Για τον θεματικό κύκλο «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» έλαβαν χώρα τέσσερα (4) επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες του Αιγάλεω, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και της Καρδίτσας. Για τον θεματικό κύκλο «Βελτίωση συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες» έλαβαν χώρα δύο (2) επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες της Λάρισας, της Πάτρας, και της Ελευσίνας. Για τον θεματικό κύκλο «Πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» έλαβαν χώρα 4 επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες της Πάργας, των Ιωαννίνων (2), και του Ευόσμου (Θεσσαλονίκη). Για τον θεματικό κύκλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Σχολική Ηγεσία» έλαβαν χώρα πέντε (5) επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες της Φλώρινας, του Άργους, της Ξάνθης, του Ν. Ηρακλείου και της Αθήνας. Για τον θεματικό κύκλο «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» έλαβαν χώρα τέσσερα (4) επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες της Δράμας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης και της Λαμίας. β) Διακρατικές συνεργασίες σχολείων, τάξεων, τμημάτων: Σκοπός της Δράσης αυτής ήταν η δημιουργία διακρατικών συνεργασιών και δικτύων πληροφόρησης μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχολικών μονάδων. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, υλοποιήθηκαν πέντε (5) διακρατικές συνεργασίες μεταξύ τάξεων γυμνασίου και λυκείου ελληνικών σχολείων με αντίστοιχες τάξεις σχολείων της Βαρκελώνης, της Ολλανδίας, της Κ. Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου, οι οποίες στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσαν σημαντική εμπειρία για τους μαθητές και τους καθηγητές που συμμετείχαν. Στις Διακρατικές συνεργασίες συμμετείχαν περίπου 150 άτομα, μαθητές και εκπαιδευτικοί, από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

9 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες διακρατικές συνεργασίες: Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης Istituto Comprensivo di Corigliano d Otranto Scuola Media Don Bosco di Cutrofiano. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των εν λόγω επισκέψεων είχε ως γενικό θέμα τον «Πολιτισμό». Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης MBO Life Sciences, AOC Friesland του Leeuwarden της Ολλανδίας. Η θεματική της διακρατικής αυτής συνεργασίας αφορούσε τις διαδικασίες παρασκευής τυροκομικών προϊόντων και γενικότερα την ενημέρωση σχετικά με τις διάφορες μεθόδους που ακολουθούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 6ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Maristes La Immaculada Βαρκελώνης. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των εν λόγω επισκέψεων είχε ως γενικό θέμα το «Περιβάλλον». Γυμνάσιο & Ενιαίο Λύκειο Οινοφύτων Ελληνικό Γυμνάσιο & Λύκειο Βρυξελλών. Η θεματική της εν λόγω συνεργασίας ήταν: «Ελλάδα, Ευρώπη, Περιβάλλον: Η εκπαιδευτική κοινότητα ευαισθητοποιείται». Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης Lycée Agricole "La Cazotte", (Πόλη St. Affrique Τουλούζη), Γαλλία. Η θεματική της εν λόγω συνεργασίας αφορούσε την «Διαδικασία παραγωγής τυριού». «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Α.Π. 1, 2» Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επί της ουσίας τη συνέχεια, σε μεγαλύτερη κλίμακα, του ανωτέρω προγράμματος, καθώς μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς Α.Π. 1, 2, 3» ανατέθηκε στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ να σχεδιάσει και να υλοποιήσει και τη νέα φάση του προγράμματος υπό τον τίτλο: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Α.Π. 1, 2». Διάρκεια Προγράμματος: Η έναρξη του εν λόγω προγράμματος έγινε την και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις Βασικός άξονας του προγράμματος αυτού είναι το Υποέργο 1 με τίτλο «Εξειδικευμένα Προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών». Η εν λόγω Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις (4) Δράσεις: ΔΡΑΣΗ 1: Σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης ΔΡΑΣΗ 2: Δράσεις Δημοσιότητας ΔΡΑΣΗ 3: Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση ΔΡΑΣΗ 4: Ανάπτυξη και λειτουργία του εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού portal Κατά το 2012 ολοκληρώθηκαν: Ο προγραμματισμός του έργου Οι επαφές με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 9

10 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα θα παρέχει πιστοποίηση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα Α.Π. 7, 8, 9» Διάρκεια Προγράμματος: Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις και ολοκληρώνεται στις Συνεργαζόμενος Φορέας: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης σε συγκεκριμένους πληθυσμούς-στόχους, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο συνδικαλιστές και εργαζόμενοι. Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) απολύτως διακριτές εκπαιδευτικές δράσεις (προγράμματα), που εστιάζονται σε βασικές προσδοκίες και ανάγκες απολύτως διακριτών πληθυσμών-στόχων και σε μαθησιακά αντικείμενα που αποτελούν βασικές προτεραιότητες στο πνεύμα της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Με το έργο επιχειρείται συνολικά: η συστηματική ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δομών για τη χώρα, η υιοθέτηση σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας εμπνεόμενων από τις τεχνικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σύγχρονων εκπαιδευτικών υλικών οργανωμένων τόσο σε συμβατική (έντυπη) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία θα επιμορφωθούν συνολικά άτομα και οι συνολικές ανθρωποώρες εκπαίδευσης θα ανέλθουν σε Επιπλέον, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου υλοποιούνται 4 οριζόντιες δράσεις, που υποστηρίζουν το συνολικά υλοποιούμενο έργο. Συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές αφορούν στην αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στη διασφάλιση της εξωτερικής αξιολόγησης των υλοποιούμενων προγραμμάτων, στην εκπόνηση μελετών και ερευνών και στη δημοσιοποίηση και προβολή των υλοποιούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στοιχεία Προγράμματος: Το έργο διαρθρώνεται σε 8 επιμέρους Δράσεις: Δράση 1η: Συνδικαλιστική Εκπαίδευση Η Δράση αναπτύσσεται σε 2 άξονες: Α. Συστημική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση Η Συστημική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, στο σύνολό της, αφορά ένα πλήρες εκπαιδευτικό σύστημα 4 διακριτών βαθμίδων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για τη φοίτηση ενός εκπαιδευομένου στην επόμενη βαθμίδα αποτελεί η επιτυχής αποφοίτησή του από την προηγούμενη. Ειδικότερα την περίοδο , υλοποιήθηκαν τρία (3) Προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα και έντεκα (11) προγράμματα στην επαρχία (Ηράκλειο, Καβάλα, Κιλκίς, Πρέβεζα, Ρόδος, Τρίκαλα, Κοζάνη, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Σέρρες). Επίσης πραγματοποιήθηκαν δύο (2) προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα, ένα (1) πρόγραμμα 1 0

11 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα και (3) ετήσιοι κύκλοι της Ακαδημίας της Εργασίας στην Αθήνα. Ήδη είναι σε εξέλιξη ο φετινός ετήσιος κύκλος της Ακαδημίας της Εργασίας ( ), ένα (1) πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, τρία (3) προγράμματα Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην επαρχία και έξι (6) προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην επικράτεια. Το σύνολο των εκπαιδευομένων έχει ξεπεράσει τα 400 μέλη και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνεται πως στα πλαίσια της παρούσας Δράσης εκδόθηκε το βιβλίο για την Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο από την ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr). Δράση 4η: Προγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται στις ακόλουθες 4 Θεματικές Ενότητες: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (διάρκειας 60 διδακτικών ωρών) 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (διάρκειας 40 διδακτικών ωρών) 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (διάρκειας 60 διδακτικών ωρών) 4. ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΞΙΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (διάρκειας 20 διδακτικών ωρών) Το σύνολο των εκπαιδευομένων της Δράσης θα ανέλθει σε 780 άτομα και θα πραγματοποιηθούν ανθρωποώρες εκπαίδευσης. Σημειώνεται πως στα πλαίσια της παρούσας Δράσης έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα βιβλία: α) Διοίκηση Κοινωνικών Φορέων: Θεωρητικές σημειώσεις και Νομοθεσία, β) Προστασία Καταναλωτή: Θεωρητικές σημειώσεις και Νομοθεσία και γ) Κοινωνική Οικονομία: Θεωρητικές σημειώσεις και Νομοθεσία. Το κάθε ένα από αυτά τα βιβλία συνοδεύεται από ένα βιβλίο δραστηριοτήτων καθώς και από έναν οδηγό σπουδών. Δράση 5η: Μελέτες Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει μελέτες που εστιάζονται στα χαρακτηριστικά της Δια Βίου Εκπαίδευσης διαφόρων ομάδων και εδράζονται στις εγνωσμένες ανάγκες για την αναβάθμιση του πλαισίου σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης συνολικά. Συγκεκριμένα: Σύνδεση της Δια Βίου Εκπαίδευσης με την Απασχόληση: Στόχος της εν λόγω μελέτης είναι να καταγραφούν όλα εκείνα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη μιας σαφούς και ολοκληρωμένης εικόνας για τη σχέση της Δια Βίου Εκπαίδευσης με την Απασχόληση. Η μελέτη βρίσκεται στη φάση ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων και αναμένεται η ολοκλήρωσή της μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Οργάνωση και Διοίκηση των δομών Δια Bίου Εκπαίδευσης (ΔΔΕ): Η μελέτη αυτή στόχευε στη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στη διοίκηση των Δομών Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Διαρροή από τις δομές της Δια Βίου Εκπαίδευσης: Στη μελέτη αυτή αναζητούνται στοιχεία από όλους 1 1

12 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε τους τύπους ΔΔΕ στην Ελλάδα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένη εικόνα για το φαινόμενο της διαρροής στα πλαίσια της Δια Βίου Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η συλλογή των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και η έρευνα βρίσκεται στη φάση της συγγραφής. Χαρτογράφηση τάσεων, πρακτικών και δομών-φορέων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Ε.Ε.: Η εν λόγω μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει και να αποτυπώσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Δια Bίου Μάθηση, να αποτυπώσει δομές και καλές πρακτικές συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Ε.Ε. αλλά και να προτείνει στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με δομές και φορείς συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και (κυρίως) στα Βαλκάνια. Η μελέτη βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής της. Δράση 6η: Αξιολόγηση της Πράξης Η εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης έχει ανατεθεί σε Ανάδοχο και εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα εξελίσσονται οι Δράσεις Δημοσιότητας και Προβολής καθώς και της Εκπόνησης, Αναπαραγωγής και Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού της Πράξης. «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα» της Προτεραιότητας 3: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός και ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των κρατών-μελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό)» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών Θεματική: Επιμορφώσεις προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας σε ζητήματα που άπτονται στην επαφή τους με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα. Διάρκεια: Η υλοποίηση της εν λόγω Δράσης ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου του Επικεφαλής Εταίρος: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Παν/μιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών Άλλοι Εταίροι: α) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) β) ΚΕΚ Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) Στόχοι του Προγράμματος Το ΚΑΝΕΠ μέσω του εν λόγω προγράμματος, μεταξύ άλλων, στόχευσε στη διάδοση αποτελεσματικών 1 2

13 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ πρακτικών και στην τροποποίηση επαγγελματικών συμπεριφορών μέσα από την απόκτηση συγκεκριμένων διαπολιτισμικών ικανοτήτων και, ειδικότερα, μέσα από τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που συναλλάσσεται με υπηκόους τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα απέβλεπε ταυτόχρονα στην εισαγωγή της ένταξης ως προτεραιότητας στην ατζέντα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η προστασία των δικαιωμάτων του μεταναστευτικού πληθυσμού και η αρμονική συνύπαρξη με την ελληνική κοινωνία μέσω της εξάλειψης των στερεοτυπικών συμπεριφορών και στάσεων. Στοιχεία Δράσης Το πρόγραμμα αποτελούνταν από σεμινάρια επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ωρών, τα οποία προσέφεραν την παροχή έγκυρων γνώσεων και πληροφοριών, σχετικών με τα μεταναστευτικά φαινόμενα, την παροχή στοιχείων πολιτισμικής ενημερότητας που αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών και απέβλεπαν στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευομένων και την εμψύχωσή τους στην επιτέλεση των καθηκόντων τους. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότεροι από 500 δημοτικοί υπάλληλοι και περισσότεροι από 700 δημοτικοί αστυνομικοί από τις στις επτά (7) Ενιαίες Αποκεντρωμένες Μονάδες Διοίκησης της Χώρας, με γεωγραφική κατανομή που οριστικοποιήθηκε κατόπιν της μελέτης διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος. «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής» στα πλαίσια της Προτεραιότητας 1: Υλοποίηση Δράσεων που εφαρμόζουν τις «Κοινές Βασικές αρχές της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών Θεματική: Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που αφορούν στους μετανάστες. Διάρκεια: Η υλοποίηση της εν λόγω Δράσης ξεκίνησε τον Απρίλη του 2012 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του Ιουνίου του Επικεφαλής Εταίρος: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) Άλλοι Εταίροι: α) Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ) β) Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη γ) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών Κύριοι Στόχοι του Προγράμματος: Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, μέσω του προγράμματος αυτού, στόχευσε στην: 1 3

14 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε Εξάλειψη στερεοτυπικών αντιλήψεων και ξενοφοβικών κοινωνικών συμπεριφορών για οτιδήποτε δεν είναι εθνοπολιτσμικά «οικείο» στην κοινωνία υποδοχής. Προβολή των θετικών, ποιοτικών στοιχείων που συγκροτούνται στις μεταναστευτικές κοινότητες των τοπικών κοινωνιών, όπως επίσης της συνεισφοράς τους σε οικονομικό, πολιτιστικό, επιστημονικό ή άλλο επίπεδο. Ενίσχυση της συλλογικότητας, του κοινωνικού εκείνου σχήματος δηλαδή, το οποίο θα αποτελείται και θα ανατροφοδοτείται από άτομα που θα συνδέονται στενά μεταξύ τους, ανεξάρτητα από την εθνική, εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική, ή έμφυλη κοινωνική τους ταυτότητα. Ενημέρωση της κοινωνίας υποδοχής για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών. Δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και των μεταναστών, προκειμένου να πραγματοποιούν από κοινού έργα και να συμβάλλουν στην πρόοδο και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Στοιχεία Δράσης Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης τοπικών κοινωνιών σε τρεις Δήμους της Αττικής και συγκεκριμένα στους Δήμους Αθηναίων, Αγ. Δημητρίου και Βύρωνα. Συνολικά στις εκδηλώσεις συμμετείχαν περισσότερα από άτομα. Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Θεατρικές παραστάσεις Συζήτηση με θέμα: «Τι είναι η πατρίδα μας; Πρώτη και δεύτερη γενιά μεταναστών: Μεταξύ συμπερίληψης και αποκλεισμού» Συζήτηση με κεντρικό άξονα το ρόλο της εργασίας στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών δεύτερης γενιάς Προβολή ντοκιμαντέρ «Οι μικροί άλλοι» Περίπτερο Ενημέρωσης των Γιατρών του Κόσμου και της ΜΚΟ PRAKSIS Μουσικοχορευτικές παραστάσεις Συναυλίες Πολυεθνική Έκθεση Ζωγραφικής Πολυεθνική κουζίνα Έκθεση φωτογραφίας Βιωματικό εργαστήρι για παιδιά Επαγγελματικό Περίγραμμα του «Εκπαιδευτή Ενήλικων Δια Βίου Μάθησης» Το έργο καταγράφει και αναλύει το προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης (εφεξής, Εκπαιδευτής ΔΒΜ), όπως διαμορφώνεται στο νέο περιβάλλον της διά βίου μάθησης, μετατρέπει το επικαιροποιημένο 1 4

15 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Επαγγελματικό Περίγραμμα σε εθνικό πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τη μορφή σπονδύλων (modular) και καθορίζει τις εθνικές προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης. Επίσης, καθορίζει τη διαδικασία Πιστοποίησης και ανανέωσης της πιστοποίησης των Εκπαιδευτών ΔΒΜ, τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση σύντομου σεμιναρίου κατάρτισης των Εκπαιδευτών Συμβούλων (Μεντόρων) των υποψηφίων για πιστοποίηση Εκπαιδευτών, των αξιολογητών των επιτροπών πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, καθώς και τη δημιουργία «Οδηγού εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτή ΔΒΜ», που προσαρτάται στο Περίγραμμα. Τέλος, αναπτύσσει μεθοδολογία αξιολόγησης της διαδικασίας πιστοποίησης και ανανέωσης της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ΔΒΜ, ενσωματώνοντας σχετικούς δείκτες και διαδικασίες. Διάρκεια: Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης ολοκληρώθηκε εντός του 2013 Επικεφαλής Εταίρος: ΚΕΚ Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) Άλλοι Εταίροι: α) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο β) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) γ) Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) «Εκπόνηση Επαγγελματικού Περιγράμματος του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας» Η εκπόνηση του εν λόγω περιγράμματος γίνεται για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας για το έτος Θεματική: Εκπόνηση Επαγγελματικού Περιγράμματος του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας Διάρκεια: Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου του Εταίροι: α) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) β) Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων 1 5

16 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε «Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι Neets (Young People Not in Education, Employment or Training)» Διάρκεια Προγράμματος: Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε στις και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις Εταίροι: α) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης (επικεφαλής εταίρος) β) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) γ) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης δ) GPO A.E. Στόχοι Δράσης Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, με αφορμή τις ανησυχητικές διαστάσεις που διαφαίνεται ότι λαμβάνει και στη χώρα μας ιδιαίτερα λόγω των τρεχουσών κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων το φαινόμενο των ΝΕΕΤs, δηλαδή των νέων ανθρώπων που βρίσκονται εκτός δομών Εκπαίδευσης, Εργασίας ή Κατάρτισης (Young People Not in Education, Employment or Training), εστιάζει ερευνητικά σε αυτή την σχετικά καινούρια «κατηγορία» κοινωνικής ευπάθειας, συμπράττοντας, ως συντονιστής φορέας, με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΗΔΛ/ΙΤΕ και GPO) στο έργο «Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι Neets (Young People Not in Education, Employment or Training)». Ειδικότερα, οι μείζονες στοχεύσεις του εν λόγω έργου κινούνται στους ακόλουθους τρεις άξονες: 1. Στάθμιση του συγκεκριμένου δείκτη σε ελληνικό επίπεδο. 2. Καταγραφή, αποτύπωση και χαρτογράφηση της νέας κατηγορίας κοινωνικής ευπάθειας, δηλαδή των NΕΕΤs (Young People Not in Education, Employment or Training). 3. Ανάπτυξη εμπειρικά θεμελιωμένων προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση αφενός του κοινωνικού αποκλεισμού των NEETs και αφετέρου για επίτευξη της πολυεπίπεδης και βιώσιμης ενσωμάτωσής τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, το έργο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», Πράξη Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» του Επιχειρησιακού Π.ρογράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ» (ΕΣΠΑ ). «Developing e-learning tools for Trade Union Education (DeLTTUE)» Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, αντιλαμβανόμενο την ανάγκη σύγκλισης του εκπαιδευτικού υλικού και της μεθοδολογίας της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα σύγχρονα προβλήματα και οι 1 6

17 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ διεκδικήσεις του κόσμου της εργασίας απαιτούν από το συνδικαλιστικό κίνημα, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συντονισμένες δράσεις, συνέπραξε με φορείς από τον ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό και ακαδημαϊκό χώρο (TUC, SAK, LO-Sweden, CITUB, ETUI, England s Open University, Lewisham College, Open Learning Partnership) στο διετές έργο «Developing e-learning Tools for Trade Union Education (DeLTTUE)». Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Leonardo da Vinci Multilateral Projects for the Development of Innovation» και αφορά τη δημιουργία, την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση μίας νέας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την επιμόρφωση εκπαιδευτών συνδικαλιστικής εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» αποτελεί τον συνδετήριο κρίκο μεταξύ πολιτικής και πρακτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET), ενώ με το έργο «Developing e-learning Tools for Trade Union Education (DeLTTUE)» αναγνωρίζεται ότι για την επιτυχή ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών. Διάρκεια Προγράμματος: Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις και ολοκληρώθηκε στις «BUILD UP Skills Greek platform and Roadmap for the building workforce qualification on energy efficiency and renewable energy (BUS-GR)» Στόχοι Δράσης Η δράση αυτή έχει σαν στόχο να κινητοποιήσει τις διαδικασίες για την δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την κατάρτιση και πιστοποίηση τεχνιτών και εγκαταστατών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης σε κτίρια. Οι ειδικοί στόχοι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συνοπτικά είναι: Έναρξη εθνικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση της ανάγκης για εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού μέχρι το Διαμόρφωση και συμφωνία ενός «Εθνικού Χάρτη Στρατηγικού Σχεδιασμού (roadmap)» για το 2020, με βάση τις ανάγκες και προτεραιότητες που θα διαπιστωθούν. Εταίροι: α) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως επικεφαλής εταίρος β) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης ΕΜΠ) γ) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) δ) Πολυτεχνείο Κρήτης ε) Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) στ) Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) 1 7

18 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε ζ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) η) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Στοιχεία Δράσης Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της Διαχείρισης και των Συμβατικών Υποχρεώσεων προς το EACI, κατανέμονται σε επτά (7) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): ΠΕ1: Διαχείριση προγράμματος (Management) Δράσεις Δημοσιότητας ΠΕ2: Ανάλυση παρούσας κατάστασης (Analysis of the national status quo) ΠΕ3: Χάραξη και ενεργοποίηση Εθνικής Πλατφόρμας Προσόντων (Setting up and activating the National Qualification Platform) ΠΕ4: Διαβούλευση για τις εθνικές προτεραιότητες στο θέμα των προσόντων και της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στον τομέα των κτιριακών κατασκευών (Consultation the national priorities for the qualifications and training of the building workforce) ΠΕ5: Εκπόνηση του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων (Elaboration of the National Qualification Roadmap) ΠΕ6: Υιοθέτηση / Αποδοχή της Δράσης (Endorsement Activities) ΠΕ7: Ανταλλαγή δραστηριοτήτων με Ευρωπαϊκή Ένωση (Exchange Activities) Διάρκεια Προγράμματος: Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του

19 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Εκδόσεις «Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Όψεις και βασικά μεγέθη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προ μνημονίου εποχή» Εκδόθηκε η μελέτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με τίτλο «Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Όψεις και βασικά μεγέθη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προ μνημονίου εποχή», στην οποία επιχειρείται μια συνθετική προσέγγιση και ερμηνεία του φαινομένου των ανισοτήτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό να αναδειχθούν οι συσχετισμοί και οι αιτιακές σχέσεις ανάμεσα σε στοιχεία που διαιωνίζουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η πραγματικότητα και η δυναμική της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. «Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2011: Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης. Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών » Στην Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση του 2011, που συντάχθηκε και εκδόθηκε από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με γενικό τίτλο «Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης: Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην ΕΕ (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)», γίνεται συστηματική επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων για: α) τις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ( Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών των ετών 2004 & 2008 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛ.ΣΤΑΤ.), β) τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση των κρατών μελών της ΕΕ-27 (EUROSTAT), και γ) τις πληρωθείσες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικοί Προϋπολογισμοί των οικονομικών ετών από 2006 έως και 2010). Η αξιοποίηση των στοιχείων και συμπερασμάτων της Ετήσιας Έκθεσης για την εκπαίδευση από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, κυρίως εκείνων που εστιάζουν στη χάραξη των πολιτικών για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και η κριτική τους στάση, οι παράλληλες/πολλαπλές αναγνώσεις τους και οι απαραίτητες υποδείξεις ή συμπληρώσεις, είναι αναγκαίες και κυρίως επιθυμητές. «Φτώχεια, ανισότητες και εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης» H παραδοχή ότι το ζήτημα της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων συνδέεται άρρηκτα με τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς και την κοινωνική αναπαραγωγή δεν αποτελεί μια καινούργια διαπίστωση στην ιστορία της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. Αντίθετα, επιβεβαιώνει και επικαιροποιεί ένα διαχρονικό δεδομένο το οποίο έχουμε χρέος όχι μόνο να μελετούμε διαρκώς, αλλά και να αγωνιζόμαστε για την περιστολή και την άμβλυνσή του. Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, σε μία προσπάθεια να συμβάλει στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό διάλογο για την προβληματική αυτή, εξέδωσε τον τόμο: «Φτώχεια, ανισότητες και εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης», ο οποίος βασίστηκε σε εισηγήσεις που έγιναν τον Φεβρουάριο του 2008 σε ένα διεθνές συνέδριο με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων επιστημόνων. 1 9

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θανάσης Καραλής Ο Θανάσης Καραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα