Ασφαλής Νοσηλευτική Στελέχωση: µια συστηµατική ανασκόπηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφαλής Νοσηλευτική Στελέχωση: µια συστηµατική ανασκόπηση"

Transcript

1 ene_newsletter_teyxos1 11/26/08 9:53 AM Page 45 Ασφαλής Νοσηλευτική Στελέχωση: µια συστηµατική ανασκόπηση Μαλλιαρού Μαρία 1, Καραθανάση Κωσταντινιά 2, Σαράφης Παύλος 3 1. Λοχαγός (ΥΝ), Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας,492 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης. 2. Λοχαγός (ΥΝ) Νοσηλεύτρια, Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών. 3. Υποπλοίαρχος (ΥΝ) Π.Ν., Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχοι: η παρουσίαση της σηµασίας της θεσµοθέτησης ασφαλούς στελέχωσης που αφορά στις αναλογίες διπλω- µατούχων νοσηλευτών ανά ασθενή για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, για την προώθηση υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους νοσηλευτές και για την µείωση του κόστους παρεχόµενης υγειονοµικής φροντίδας για τους οργανισµούς υγείας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Σχέδιο: Ακολουθήθηκε µεθοδολογία θεµατικής ανάλυσης περιεχοµένου. Πηγές δεδοµένων: Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων Blackwell-synergy και Medline ( ). Συµπληρωµατική βιβλιογραφία αναζητήθηκε και µέσω άλλων ηλεκτρονικών µηχανών αναζήτησης διαδικτύου καθώς επίσης και µέσω βιβλιογραφικών παραποµπών των ήδη ανακτηµένων άρθρων. Μέθοδοι ανασκόπησης: Μεθοδολογία θεµατικής ανάλυσης περιεχοµένου, που προβλέπει προσεκτική ανάγνωση του υλικού, αναγνώριση των επαναλαµβανόµενων θεµάτων και ταξινόµηση σε ευρύτερες κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή κατέληξε στην διαµόρφωση δύο θεµατικών κατηγοριών: ασφαλή νοσηλευτική στελέχωση σε σχέση µε τον ασθενή, τον νοσηλευτή και τον οργανισµό και νοµοθεσία χωρών περί νοσηλευτικής στελέχωσης. Αποτελέσµατα: Στο Βέλγιο από το 1987 υπάρχει νοµοθεσία που καθορίζει 12 νοσηλευτές ανά 30 κρεβάτια το 24 άωρο. Στην Βικτόρια της Αυστραλίας συγκεκριµένες αναλογίες ασθενών ανά νοσηλευτή ισχύουν µε νόµο από το 2000 και προσδιορίζονται επακριβώς ανάλογα µε τον τύπο νοσοκοµείου.to 2005 η Αµερικανική πολιτεία της Καλιφόρνια εφάρµοσε την αναλογία 1:5 νοσηλευτών ανά ασθενή σε κλινική. Συµπεράσµατα: Ασφαλής και επαρκής στελέχωση είναι το κλειδί για την ποιότητα και ασφάλεια στην παροχή της υγειονοµικής φροντίδας. Ο καθορισµός της σωστής σύνθεσης προσωπικού είναι σηµαντικός. Λέξεις κλειδιά: αναλογία νοσηλευτή ανά ασθενή, ασφάλεια, νοσηλευτής, στελέχωση. #40#

2 ene_newsletter_teyxos1 11/26/08 9:53 AM Page 46 Εισαγωγή Η στελέχωση των νοσηλευτικών ιδρυµάτων έχει γίνει αντικείµενο µελέτης από πλήθος ερευνητών λόγω των πολλαπλών επιδράσεων που επιφέρει στην ασφάλεια, την παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή αλλά και την επιβάρυνση των δαπανών για την υγεία. Αυτό που προσθέτει το παρόν άρθρο στην νοσηλευτική επιστήµη είναι η σύνθεση της βιβλιογραφίας για τις επιπτώσεις της νοσηλευτικής υποστελέχωσης στο προσωπικό, τους ασθενείς και τους οργανισµούς, η επικέντρωση στα µέτρα που λαµβάνονται από τη διεθνή νοσηλευτική κοινότητα για την επίλυση του προβλήµατος καθώς και η προώθηση της Αναδίφηση βιβλιογραφίας ανάγκης για θεσµοθέτηση ασφαλών αναλογιών νοσηλευτών ανά ασθενή. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας µε έκθεση του Working Together for Health το 2006, ανακήρυξε τη δεκαετία , ως την δεκαετία εργατικού δυναµικού υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών στρατηγικών εργατικού δυναµικού. Αυτές περιλαµβάνουν τρία βασικά στοιχεία: βελτίωση της στελέχωσης του εργατικού δυναµικού, υποστήριξη του υπάρχοντος εργατικού δυναµικού για τη µεγιστοποίηση της δυνατότητας Για την εντόπιση της σχετικής βιβλιογραφίας χρησι- µοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων CINAHL, Blakwell-synergy και Medline ( ) και λέξεις κλειδιά όπως νοσηλευτές, διπλωµατούχοι νοσηλευτές, ασφάλεια, στελέχωση, αναλογία νοσηλευτή ανά ασθενή. Συµπληρωµατική βιβλιογραφία αναζητήθηκε και µέσο άλλων ηλεκτρονικών µηχανών αναζήτησης διαδικτύου καθώς επίσης και µέσο βιβλιογραφικών παραπο- µπών των ήδη ανακτηµένων άρθρων. Για την επεξεργασία του υλικού επιλέχθηκε η µεθοδολογία θεµατικής ανάλυσης περιεχοµένου, που προβλέπει προσεκτική ανάγνωση του υλικού, αναγνώριση των επαναλαµβανόµενων θεµάτων και ταξινόµηση σε ευρύτερες κατηγορίες (Green,Thorogood, 2004). ιάγραµµα 1: Πλαίσιο νοσηλευτικής στελέχωσης και έκβασης των ασθενών Παράγοντες ασθενών 1. Ηλικία 2. Διάγνωση 3. Συνοσηρότητα 4. Σοβαρότητα 5. Στάδιο θεραπείας Νοσηλευτική στελέχωση 1. Ώρες/ ασθενή την ηµέρα: Πραγµατικές ώρες παρεχόµενης φροντίδας Ολικές ώρες 2. Ποσοστό στελέχωσης νοσηλευτών 3. Ποσοστό παραγωγικού χρόνου ανά κατηγορία νοσηλευτικού προσωπικού (ΠΕ/ΤΕ Βοηθοί νοσηλευτή, βοηθοί θαλάµου) Παράγοντες νοσοκοµείου 1. Μέγεθος 2. Τεχνολογία 3. Είδος Αποτελέσµατα ασθενών έκβαση 1. Θνητότητα 2. Ικανοποίηση ασθενών 3. Ποιοτικά αποτελέσµατα 4. Ανεπιθύµητες ενέργειες φαρµάκων Ιατρική φροντίδα Διάρκεια παραµονής ηµέρες νοσηλείας Χαρακτηριστικά νοσηλευτών 1. Εκπαίδευση 2. Εµπειρία 3. Ηλικία 4. Διεθνώς εκπαιδευµένοι νοσηλευτές (στο εξωτερικό) Νοσηλευτικά αποτελέσµατα 1. Ικανοποίηση 2. Ρυθµός εγκατάλειψης επαγγέλµατος 3. Επαγγελµατική εξουθένωση Οργανωτικοί παράγοντες 1. Διάρκεια βάρδιας 2. Κυκλικό ωράριο 3. Δοµή τµήµατος Πηγή: Kane, R.L., Shamliyan, T., Mueller, C., Duval, S., Wilt, T., Nursing staffing and quality of patient care. Evidence Report /Technology Assessment No. 151.Agency for Healthcare and Quality, Rockville.Available at Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #41#

3 ene_newsletter_teyxos1 11/26/08 9:53 AM Page 47 Νοσηλευτική Στελέχωση Η Αµερικανική Οµοσπονδία ασκάλων (1995) ορίζει την εγγυηµένη στελέχωση ως «έναν ικανό αριθµό προσωπικού,µε κατάλληλο συνδυασµό επιπέδου ικανοτήτων, διαθέσιµο όλες τις ώρες, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες στα πλαίσια της φροντίδας του ασθενούς αντι- µετωπίζονται και ότι διατηρούνται εργασιακές συνθήκες χωρίς επικείµενους κινδύνους». Σύµφωνα και µε τον Σύνδεσµο Νοσηλευτών Βόρειας Καρολίνας (2005), η εγγυηµένη στελέχωση απεικονίζει, τόσο τη διατήρηση της ποιότητας της νοσηλευτικής φροντίδας, όσο και τον εργασιακό βίο των νοσηλευτών και τις οργανωτικές εκβάσεις. Οι ασφαλείς πρακτικές στελέχωσης ενσωµατώνουν την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και την ένταση των νοσηλευτών: ποικίλα επίπεδα προετοιµασίας των νοσηλευτών, ικανότητα και εµπειρία: ανάπτυξη του υγειονοµικού προσωπικού, υποστήριξη της διαχείρισης του νοσηλευτικού προσωπικού σε οργανωτικό και εκτελεστικό επίπεδο, πλαίσιο και τεχνολογικό περιβάλλον της υποστήριξης, διαθέσιµες υπηρεσίες υποστήριξης (International Council of Nurses, 2006). Η στελέχωση συνδέεται µε τον αριθµό και το είδος του προσωπικού που απαιτείται για την παροχή φροντίδας στον ασθενή αλλά πρέπει πάντα να συσχετίζεται και µε µεταβλητές όπως ο φόρτος εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον, η αποδοτικότητα, η αποτελεσµατικότητα των δαπανών, η πολυπλοκότητα του ασθενούς και το επίπεδο ικανοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού για το σωστό καθορισµό των πραγµατικών αναγκών κάθε νοσηλευτικής µονάδας (διάγραµµα 1). Η νοσηλευτική στελέχωση έχει επίδραση όχι µόνο στους ασθενείς και τους νοσηλευτές αλλά γενικότερα σε όλο το σύστηµα παροχής υγείας, ενώ αναλογίες ασφαλούς νοσηλευτικής στελέχωσης έχουν διαµορφωθεί, τόσο από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, όσο και από το ιεθνές Συµβούλιο Νοσηλευτών. Οι πολιτικές νοσηλευτικής στελέχωσης κάθε χώρας γενικότερα αλλά και κάθε οργανισµού ειδικότερα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη πλήθος στοιχείων (διάγραµµα 2). ιάγραµµα 2: Παράγοντες που επηρεάζουν πολιτικές νοσηλευτικής στελέχωσης Παράγοντες τµήµατος παροχής φροντίδας 1.παράγοντες ασθενών ηλικία διάγνωση σοβαρότητα συνοσηρότητα στάδιο φροντίδας 2. ροή ασθενών 3. λειτουργία τµήµατος Παράγοντες σχετιζόµενοι µε το νοσοκοµείο i. Είδος ii. Ιδιοκτησία iii. Αποστολή iv. Επίπεδο τεχνολογίας v. Διαχείριση κινδύνου Οργανωτικοί παράγοντες νοσηλευτικής i. Διοίκηση ii. Management - ηγεσία Πολιτικές νοσηλευτικής στελέχωσης i. Βάρδιες ii. Κυκλικό ωράριο iii. Διάρκεια βάρδιας iv. Αναλογία προσωπικού / ωρών v. Υπερωρίες vi. Προσωπικό το Σαββατοκύριακο vii. 8ωρο part time προσωπικό viii. Διακίνηση εσωτερική προσωπικού σε άλλα τµήµατα ix. Εκπαιδευµένοι στο εξωτερικό x. Εκπαιδευόµενοι νοσηλευτές Νοσηλευτικοί παράγοντες i. Εµπειρία ii. Ηλικία iii. Εκπαίδευση iv. Συµβόλαιο Πηγή: Kane, R.L., Shamliyan, T., Mueller, C., Duval, S., Wilt, T., Nursing staffing and quality of patient care. Evidence Report/ Technology Assessment No. 151.Agency for Healthcare and Quality, Rockville.Available at #42#

4 ene_newsletter_teyxos1 11/26/08 9:53 AM Page 48 Συσχέτιση στελέχωσης υπηρεσιών υγείας µε δείκτες ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας. Ερευνητικά αποτελέσµατα Οι περισσότεροι ερευνητές διαπίστωσαν µία αντίστροφη σχέση µεταξύ της θνησιµότητας και του αριθµού των διπλωµατούχων νοσηλευτών ανά ηµέρα νοσηλείας, του ποσοστού των διπλωµατούχων νοσηλευτών στη σύνθεση του συνολικού προσωπικού που παρέχει φροντίδα και των διπλωµατούχων νοσηλευτών ανά νοσοκοµείο. ιαπιστώθηκε µία αντίστροφη σχέση µεταξύ διπλωµατούχων νοσηλευτών ανά ηµέρα νοσηλείας και ατυχών συµβάντων ενώ αυξηµένα ποσοστά διπλωµατούχων νοσηλευτών αντιστοιχούν σε µικρότερη επίπτωση σφαλµάτων στη χορήγηση της φαρµακευτικής αγωγής, σε λιγότερες κατακλίσεις και σε υψηλότερη ικανοποίηση των ασθενών (Blegen, et. al., 1998). Ο Sovie (2001) κατέληξε ότι περισσότερες ώρες ενασχόλησης των διπλωµατούχων νοσηλευτών µε τους ασθενείς συσχετίστηκαν µε λιγότερες πτώσεις και µεγαλύτερη ικανοποίηση όσον αφορά στη διαχείριση του πόνου. Σε µελέτη που διενεργήθηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες εξετάστηκε η σχέση ανάµεσα στα επίπεδα στελέχωσης της νοσηλευτικής υπηρεσίας και τις δυσµενείς εκβάσεις της κατάστασης των ασθενών (Needleman, et. al., 2002). Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ότι υψηλότερη αναλογία ωρών νοσηλευτικής φροντίδας που παρέχεται από διπλω- µατούχους νοσηλευτές και µεγαλύτερος αριθµός ωρών φροντίδας ανά ηµέρα συσχετίζονται µε καλύτερα αποτελέσµατα φροντίδας για τους νοσοκοµειακούς ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια η νοσηλευτική έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην αναγνώριση ευαίσθητων δεικτών αποτελεσµάτων (nursing sensitive outcome indicators) (Ke-Ping, et. al., 1999). Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζουν τα τελικά αποτελέσµατα των νοσηλευτικών παρεµβάσεων (Manojlovich, Sidani, 2008, Seago, 2006). Κάποιοι τέτοιοι δείκτες είναι επιπλοκές όπως οι ουρολοιµώξεις, κατακλίσεις, πνευµονία, εν τω βάθη θρόµβωση, πνευµονική εµβολή, αιµορραγία πεπτικού (Brooten, Naylor, 1995). Συγκρίνοντας αυτούς τους ευαίσθητους νοσηλευτικούς δείκτες µε τις αναλογίες νοσηλευτικού προσωπικού, διαφαίνεται ότι όταν υπάρχουν περισσότεροι διπλωµατούχοι νοσηλευτές οι ασθενείς αντιµετωπίζουν λιγότερες επιπλοκές, µειώνονται οι ηµέρες νοσηλείας, τα επίπεδα θνησι- µότητας και τελικά µειώνεται το συνολικό κόστος νοσηλείας (American Nurses Association, 1996). Επίσης, η θνησι- µότητα είναι ανάλογη µε τον αριθµό νοσηλευτών /ασθενή (Αiken, et. al., 2002, Αiken, et. al., 2003). Συγκεκριµένα αναφέρεται αύξηση 7% της θνησιµότητας για κάθε επιπλέον ασθενή που αναλαµβάνει ο νοσηλευτής. Επίσης, µία αύξηση της τάξεως του 0,25 νοσηλευτών ανά ηµέρα νοσηλείας συνδέεται µε µείωση 20% της θνησιµότητα για διάστη- µα 30 ηµερών. Σε ανασκόπηση 22 µελετών επιβεβαιώθηκε ότι η κατάλληλη στελέχωση και σύνθεση του νοσηλευτικού προσωπικού συνδέεται µε τη βελτίωση της έκβασης των περιστατικών (Lankshear, 2005). ιερευνώντας το συνδυασµό κατάρτισης-ειδικότητας των νοσηλευτών, τα έτη κλινικής εµπειρίας την ικανότητα στη νοσηλευτική εργασία µε τα ποσοστά θνησιµότητας αναφέρεται ότι αύξηση κατά 10% του ποσοστού των διπλωµατούχων νοσηλευτών οδήγησε σε 5 λιγότερους θανάτους ανά 1000 ασθενείς, ενώ κάθε επιπλέον χρόνος κλινικής εµπειρίας του νοσηλευτή σχετίστηκε µε 6 λιγότερους θανάτους ανά 1000 ασθενείς στα αστικά νοσοκοµεία και 5 λιγότερους στα περιφερειακά νοσοκοµεία (Tourangeau, et. al., 2002). Σε Καναδική µελέτη ατυχών συµβάντων αναφέρεται ένα ποσοστό επίπτωσης 7,5% για δυσµενή γεγονότα, ενώ σε σύνολο περίπου 2,5 εκατοµµυρίων εισαγωγών σε νοσοκοµεία του Καναδά, περί τις συνδέονται µε ατυχή περιστατικά εκ των οποίων τα (38%) θα µπορούσαν να προληφθούν (Baker, et. al., 2004). Το ιεθνές Συµβούλιο Νοσηλευτών προτείνει 4 ασθενείς ανά 1 νοσηλευτή και τονίζει ότι αυξάνοντας το φόρτο εργασίας σε 6, αυξάνεται η πιθανότητα των ασθενών κατά 14% να πεθάνουν µέσα σε 30 ηµέρες από την εισαγωγή τους. Επίσης αναφέρει ότι χαµηλά ποσοστά διπλωµατούχων νοσηλευτών θέτουν τους ίδιους σε µεγαλύτερο κίνδυνο τρυπήµατος από βελόνα. εν έχει διευκρινισθεί ως τώρα από καµιά έρευνα το κατάλληλο ποσοστό νοσηλευτών προς βοηθών νοσηλευτών που οδηγεί σε ασφαλή νοσηλευτική φροντίδα (Mix skill). Όσο αφορά την αναλογία γιατρών νοσηλευτών αναφέρεται ως αξιόπιστο το ποσοστό 4 νοσηλευτών ανά 1 γιατρό (Λιαρόπουλος,2007). Στην Ελλάδα, το µέγεθος και η σύνθεση του ανθρώπινου δυναµικού καθιερώθηκε µετά την εγκαθίδρυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Νοµοθετική ρύθµιση που να επιβάλλει συγκεκριµένα ποσοστά στελέχωσης στα δηµόσια νοσοκοµεία δεν υπάρχει. Για την στελέχωση ιδιωτικών κλινικών υπάρχει το Π.. 517/1991 το οποίο επιβάλλει για το νοσηλευτικό προσωπικό την εξής σύνθεση: Ένας (1) νοσηλευτής -τρια διπλωµατούχος ΠΕ ή ΤΕ ως Γενικός Προϊστάµενος. ύο (2) νοσηλευτές -τριες ΤΕ ανά δεκαπέντε (15) κλίνες. Προκειµένου περί Παιδιατρικών και Παιδοψυχιατρικών κλινικών, τρεις (3) νοσηλευτές -τριες ΤΕ ανά δέκα (10) κλίνες. ύο (2) βοηθοί νοσοκόµοι διετούς ή µονοετούς φοιτήσεως ανά πέντε (5) κλίνες. Προκειµένου περί Παιδιατρικών κλινικών, τρεις (3) βοηθοί νοσοκόµοι διετούς ή µονοετούς φοιτήσεως, ανά πέντε (5) κλίνες. Προκειµένου περί Παιδοψυχιατρικών κλινικών, ένας (1) βοηθός νοσοκόµος διετούς ή µονοετούς φοιτήσεως ανά τρεις (3) κλίνες. Νοσηλευτική στελέχωση και επιπτώσεις στους νοσηλευτές Είναι σηµαντικό ότι για να επιτευχθεί η κατάλληλη στελέχωση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ασθε- Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #43#

5 ene_newsletter_teyxos1 11/26/08 9:53 AM Page 49 νών και εάν είναι δυνατόν και των φροντιστών τους. Η ελλιπής στελέχωση σχετίζεται σηµαντικά µε µεγαλύτερες πιθανότητες τρυπηµάτων (Clarke, et. al., 2002). Σε µια πιο πρόσφατη µελέτη από τον Clarke (2007), εξετάστηκε η συσχέτιση µεταξύ τραυµατισµών από αιχµηρά αντικείµενα και διαφόρων οργανωτικών παραγόντων (π.χ. υποστηρικτικό ηγετικό προσωπικό, επαρκής στελέχωση µονάδων από νοσηλευτές) σε 188 νοσοκοµεία στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Η µελέτη αναφέρει ότι ο τραυµατισµός από αιχµηρά αντικείµενα ήταν πιο συχνός σε νοσηλευτές µε προϋπηρεσία λιγότερη των πέντε ετών. Το µειωµένο νοσηλευτικό προσωπικό συσχετίστηκε µε υψηλά ποσοστά επαγγελµατικής εξουθένωσης. Οι µελέτες έχουν καταδείξει ότι υπάρχει σχέση µεταξύ των επιπέδων του προσωπικού και της ικανοποίησης από την εργασία (Aiken, et. al., 2002). Πολλοί νοσηλευτές τραυµατίζουν την πλάτη τους όταν τα νοσηλευτικά ιδρύµατα είναι ανεπαρκώς στελεχωµένα και πρέπει να µετακινούν τους ασθενείς µόνοι τους (Rothschild, 1996). Νοσηλευτικοί Οργανισµοί και Νοσηλευτική στελέχωση Η ανεπαρκής στελέχωση οδηγεί σε αύξηση των δαπανών υγείας. Σε έρευνα που έλαβε χώρα σε νοσοκοµεία της Νέας Υόρκης διαπιστώθηκε ότι κάθε επιπλέον ώρα νοσηλευτικής φροντίδας ανά ασθενή συνεπαγόταν µείωση του αναµενόµενου χρόνου παραµονής του ασθενούς στο νοσοκοµείο κατά 4,4%-9,7%. Από την άλλη περισσότερες ώρες νοσηλευτικής φροντίδας από διπλωµατούχους νοσηλευτές µείωσε την παραµονή κατά 2,7% δηλαδή σε ποσοστό 7-8,5 ηµερών. Η εγγυηµένη στελέχωση έχει αποδειχθεί επανειληµµένα ότι σχετίζεται µε την καλύτερη έκβαση των ασθενών, η οποία τελικά εµφανώς σχετίζεται µε περιοριζό- µενες δαπάνες υγείας για τα άτοµα, τις οικογένειες και τις κοινότητες και µε αυξανόµενα φορολογικά έσοδα καθώς οι ασθενείς επιστρέφουν στο ενεργό εργατικό δυναµικό. Χώρες που θεσµοθέτησαν ποσοστά ασφαλούς νοσηλευτικής στελέχωσης Μια από τις προσεγγίσεις για την εξασφάλιση της εγγυηµένης στελέχωσης στη Νοσηλευτική είναι η θεσµοθέτηση των αξιόπιστων - ασφαλών αναλογιών στελέχωσης (ICN n.d.). Οι αναλογίες είναι ο µέγιστος αριθµός ασθενών που µπορούν να ανατεθούν σε ένα διπλωµατούχο νοσηλευτή κατά τη διάρκεια µιας βάρδιας και µπορεί να διαφοροποιείται στις µονάδες φροντίδας οξέων περιστατικών (CNA, 2003). Στο Βέλγιο ήδη από το 1987 υπάρχει νοµοθεσία που καθορίζει 12 νοσηλευτές ανά 30 κρεβάτια το 24 άωρο. Στην Καλιφόρνια το 2001, (πίνακας 1) καθιερώθηκε συγκεκριµένη αναλογία νοσηλευτών/ νοσηλευόµενων ως µέρος της εθνικής κίνησης προστασίας ασθενών ενώ το 2005 νοσηλευτικές ενώσεις πρότειναν ποσοστό 3:1 (σε νοσηλευτικό τµήµα) ενώ τελικά τέθηκε ο στόχος των 5:1 µέσα σε διάστηµα 18 µηνών µε απώτερο στόχο το 3:1. Στις ΗΠΑ, η Αµερικανική Ένωση Νοσηλευτών έχει προτείνει τη θεσµοθέτηση της εγγυηµένης στελέχωσης για τους νοσηλευτές (The ANA Talks, 2001). Στην Βικτόρια της Αυστραλίας (CNA n.d.) συγκεκριµένες αναλογίες ασθενών ανά νοσηλευτή (πίνακας 2) ισχύουν µε νόµο από το 2000 και προσδιορίζονται επακριβώς ανάλογα µε τον τύπο νοσοκοµείου και ανάλογα µε το είδος των ασθενών που φροντίζει (µαιευτήριο, παιδιατρικό, ψυχιατρικό). Ó Î 1: ÏÈÊfiÚÓÈ ( ) - Ó ÏÔÁ Â ÔÛËÏÂ ÙÒÓ Ó ÛıÂÓ Εντατική Φροντίδα 1:2 Νεογνική Εντατική Φροντίδα 1:2 Χειρουργείο 1:1 Ανάνηψη 1:1 Τοκετός 1:2 Παιδιατρικά 1:4 Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών 1:4 Ασθενείς της ΜΕΘ στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών 1:2 Τραυµατίες στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών 1:1 Τηλεµετρία 1:4 Χειρουργικό τµήµα 1:5 Φροντίδα άλλων ειδικοτήτων 1:4 Ψυχιατρικό Τµήµα 1:6 Πηγή: California Nurses Association, Ratio basics. Available at df/ratios/ratiosbooklet.pdf Accessed on 2nd August, #44#

6 ene_newsletter_teyxos1 11/26/08 9:53 AM Page 50 Ó Î 2: µèîùfiúè ÛÙÚ Ï - Ó ÏÔÁ  ÔÛËÏ ÙÒÓ Ó ÛıÂÓ. Τύπος Μονάδας Κατηγορία Πρώτη Βάρδια Βραδινή Βάρδια Νοσοκοµείου Γενικό Ιατρικό / Χειρουργικό Τµήµα Επίπεδο 1 1:4 + προϊστάµενος 1:4 + προϊστάµενος Επίπεδο 3 1:5 + προϊστάµενος 1:6 + προϊστάµενος Προ/ Μεταγεννητικό Όλα τα επίπεδα 1:5 + προϊστάµενος 1:6 + προϊστάµενος Χειρουργείο Μετά Αναισθητική Φροντίδα Μονάδα / ωµάτιο Ανάρρωσης ΜΑΦ 3 νοσηλευτές σε κάθε χειρουργείο (1 για αποστείρωση,1 νοσηλευτής κίνησης και 1 για την αναισθησία) αυτό µπορεί να ποικίλει πάνω κάτω και εξαρτάται από προαποφασισµένους παράγοντες. Όλες οι βάρδιες 1:1 για ασθενείς σε καταστολή Πηγή: Canadian Federation of Nurses Union, Enhancement of patient safety through formal nurse patient ratios: A discussion paper. Available at Accessed on 2nd November, Συµπεράσµατα Σε λειτουργικό επίπεδο είναι ευθύνη των διευθυντικών στελεχών να προτείνουν τα κατάλληλα ποσοστά νοσηλευτών όλων των βαθµίδων για την διασφάλιση της ποιότητας και τον συνδυασµό τους σε ένα περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης (Scott, 2003). Τα περιβάλλοντα φροντίδας υγείας ποικίλλουν, αλλά η ανάγκη για επαρκές προσωπικό είναι κοινή. Η αριθµητική σύνθεση των εργαζοµένων και η µεταξύ τους αναλογία στις υγειονοµικές µονάδες σε διεθνές επίπεδο, βασίζεται πλέον πάνω σε αυστηρά νοµικά πλαίσια που όµως παρά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις ακόµη γίνεται προσπάθεια να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα για την ασφαλή χορήγηση της φροντίδας. Στην Ελλάδα χρειάζονται να γίνουν ρυθµίσεις που αφορούν τόσο στη ρύθµιση των αναλογιών των εργαζο- µένων, όσο και στη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών εργασίας, ώστε οι νοσηλευτές να µην εµφανίζονται δυσαρεστηµένοι και επαγγελµατικά εξουθενωµένοι και τελικά καταφεύγουν στον επαναπροσδιορισµό της επαγγελµατικής τους ιδιότητας ή στην απασχόληση µε την εκπαίδευση και τη διοίκηση και όχι την κλινική πράξη. Η φροντίδα των ασθενών ωφελείται µέσω της ύπαρξης ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό υγείας. Η ποιότητα φροντίδας σχετίζεται άµεσα µε την επαρκή στελέχωση µε νοσηλευτές, την καταγραφή στατιστικών στοιχείων σε όλα τα νοσοκοµεία και την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος (Μαλλίδου, Giovannetti, 2005). Εισηγήσεις Απαιτείται ορθολογικός σχεδιασµός (διάγραµµα 3) και ακριβής ταξινόµηση των ανθρώπινων πόρων,που να εγγυάται το σωστό και κατάλληλο αριθµό προσωπικού και τις απαραίτητες ειδικότητες στον αναγκαίο τόπο και χρόνο ιεκδίκηση συνθηκών εργασίας που διατηρούν ικανούς νοσηλευτές στα πλαίσια του τοµέα υγείας. Επαναδιαπραγµάτευση της εργασιακής ζωής των νοσηλευτών Συντονισµός µελετών αξιολόγησης αποτελέσµατος από την άποψη των εργασιακών συνθηκών, της εργασιακής ζωής και της ασφάλειας των ασθενών σε σχέση µε το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό. Προώθηση πιστοποίησης για οργανισµούς υγείας µε κριτήριο την ασφαλή στελέχωση. Συµµαχίες µε οργανισµούς ασθενών ή άλλων επαγγελ- µατικών οµάδων για ενηµέρωση κοινού για τη σηµασία των ασφαλών νοσηλευτικών υπηρεσιών και τη σηµαντικότητα των επιπέδων ασφαλούς στελέχωσης και των επαρκών ποσοστών αναλογιών νοσηλευτών ανά ασθενή. Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #45#

7 ene_newsletter_teyxos1 11/26/08 9:53 AM Page 51 ιάγραµµα 3: ιαδικασία προγραµµατισµού ανθρωπίνων πόρων Μελέτη εξωτερικής αγοράς εργασίας Επιχειρηµατικά σχέδια Μελέτη εσωτερικής αγοράς εργασίας Πρόβλεψη µεταβολών σε ανθρώπινο δυναµικό Προσδιορισµός αναγκών Προϋπολογισµός οικονοµικών µέσων Σχεδιασµός προγράµµατος Σχέδια προσλήψεων Σχέδια αµοιβών Σχέδια αναδιοργάνωσης θέσεων Σχέδια ευέλικτων µορφών απασχόλησης Σχέδια ανάπτυξης εργαζοµένων Σχέδια εργασιακών σχέσεων Σχέδια εκπαίδευσης εργαζοµένων Σχέδια µείωσης προσωπικού Σχέδια ενίσχυσης της απόδοσης Σχέδια επικοινωνίας Εφαρµογή προγράµµατος Πηγή: Παπαλεξανδρή, Ν., Μπουραντάς,., ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Μπένου, Αθήνα. Αξιολόγηση προγράµµατος #46#

8 ene_newsletter_teyxos1 11/26/08 9:53 AM Page 52 Εισηγήσεις Υψηλές αναλογίες ασθενή ανά νοσηλευτή δεν έχουν µόνο αρνητική επίπτωση στις εκβάσεις των ασθενών, αλλά επίσης επηρεάζουν τους νοσηλευτές που βρίσκονται σε µεγαλύτερο κίνδυνο συναισθηµατικής κόπωσης, στρες,µη ικανοποίησης από την εργασία και εξουθένωσης. Ασφαλής και επαρκής στελέχωση είναι το κλειδί για την ποιότητα και ασφάλεια στην παροχή της υγειονοµικής φροντίδας. Ο καθορισµός της σωστής σύνθεσης προσωπικού είναι σηµαντικός. Τα λάθη στη σύνθεση - στελέχωση του νοσηλευτικού προσωπικού µπορούν να οδηγήσουν σε κλινικά λάθη, τα οποία µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα τη δυσµενή έκβαση του ασθενούς αλλά και τη δυσµενή οργανωτική έκβαση (California Nurses Association, 2003). Οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι συνήγοροι των νοσηλευτών και σύµβουλοι σε κυβερνήσεις σχετικά µε τις τάσεις στο νοσηλευτικό εργατικό δυναµικό, και να ασκούν πίεση για ρυθµιστικές νοµοθεσίες ώστε οι νοσηλευτές να µπορούν να εξασκούν το επάγγελµα στη µέγιστη δυνατότητά του (Baumann, et. al., 2001, Dubois, et. al., 2006). Είναι σηµαντικό να καλλιεργηθεί κουλτούρα για δηµιουργία ελκυστικού για τους νοσηλευτές εργασιακού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να µπορεί να διατηρηθεί επαρκής αριθµός νοσηλευτών στο επάγγελµα, που λαµβάνουν ικανοποίηση και ανταπόκριση από αυτό, να παρέχονται ευκαιρίες για συνεχείς εκπαίδευση καθώς και η ευελιξία που να επιτρέπει στους εργαζο- µένους να συµµετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Βιβλιογραφία Aiken, L., Clarke, S.P., Cheung, R.B., Sloane, D.M., Silber, J.H., Educational levels of hospital nurses and surgical patient mortality. Journal of the American Medical Association 290 (12), Aiken, L., Clarke, S.P., Sloane, D.M., Sochalski, J., Silber, J.H., Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. Journal of the American Medical Association 288, American Federation of Teachers, Definition of safe staffing. Available at: staffing/definition.htm Accessed on 28th December American Nurses Association, Nursing Quality Indicators: Definitions and Implications.Washington, DC:ANA. American Nurses Association, Nursing Quality Indicators: Guide for Implementation.ANA,Washington, DC. American Nurses Association, Principles for Nurse Staffing. ANA,Washington, DC. Baumann, A., O Brien-Pallas, L., Armstrong-Stassen, M., Blythe, J., Bourbonnais, R., Cameron, S., Irvine-Doran, D., Kerr, M., Mc Gillis Hall, L., Zina, M., Butt, M., Ryan, L., Commitment and care: the benefits of a healthy workplace for nurses, their patients and the system. CHSRF, Ottawa. Baker, R., Norton, P., Flitoft,V., Blais, R., Brown, A., Cox, J., 2004.The Canadian Adverse Events Study:The incidence of adverse events among hospital patients in Canada. Canadian Medical Association Journal 170 (11), Blegen, M.A., Goode, C.J., Reed, L., Nurse staffing and patient outcomes. Nursing Research 47 (1), Brooten, D., Naylor, M.D., Nurses' Effect on Changing Patient Outcomes. Journal of Nursing Scholarship 27 (2), California Nurses Association, Ratio basics.available at: Accessed on August 2nd, California Nurses Association., Fact sheet on RN staffing ratio law Available at: Accessed on 28th December Canadian Nurses Association, Patient safety: Developing the right staff mix. Report of think tank.available at: PatientSafetyThinkTanke.pdf Accessed on 28th December Canadian Nurses Association, Nursing staff mix:a key link to patient safety. Nursing Now 19, 1-6. Canadian Federation of Nurses Union, Enhancement of patient safety through formal nurse-patient ratios: A discussion paper Available at: EN.pdf Accessed on 28th December Cho, S.H., Ketefian, S., Barkauskas,V.H., Smith, D.G., 2003.The effects of nurse staffing on adverse events, morbidity, mortality and medical costs. Nursing Research 52 (2), Dubois, C.A., McKee, M., Nolte, E., Human Resources for Health in Europe. Open University Press, Maidenhead. Green, J.,Thorogood, N., Qualitative Methods for Health Research. Sage Publications, London. International Council of Nurses., 2006.The global nursing shortage: priority areas for intervention. ICN, Geneva. International Council of Nurses, Positive Practice Environments: Quality Workplace = Quality Patient Care. ICN, Geneva. Kane, R.L., Shamliyan,T., Mueller, C., Duval, S.,Wilt,T., Nursing staffing and quality of patient care. Evidence Report/ Technology Assessment No. 151.Agency for Healthcare and Quality, Rockville. Available at Ke-Ping, A.Y., L., Simms, M.L., Jeo-Chen,T.Y., Factors Influencing Nursing-Sensitive Outcomes in Taiwanese Nursing Homes. Online Journal of Issues in Nursing 3 (2). Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης #47#

9 ene_newsletter_teyxos1 11/26/08 9:53 AM Page 53 Λιαρόπουλος, Λ., Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστηµάτων Υγείας.(Α τόµος) ΒΗΤΑ medical arts, Αθήνα. Μαλλίδου, ΑΑ., Giovannetti, P.B., Κλινικά αποτελέσµατα ασθενών εξαρτώµενα από οργανωτικά χαρακτηριστικά και στελέχωση νοσηλευτών - Μέρος II. Νοσηλευτική 44 (2), Mc Gillis Hall, L., Nurse staffing. In: McGillis Hall, L. (Ed.), Quality work environments for nurse and patient safety. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, pp Manojlovich, M., Sidani S., Nurse dose:what's in a concept? Research in Nursing & Health 31 (4), Needleman, J., Buerhaus, P., Mattke, S., Stewart, M., Zelevinsky, K., Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals. New England Journal of Medicine 346 (22), North Carolina Nurses Association Commission of Standards and Professional Practice, Position paper on safe staffing. Nurse to patient Ratios: research and reality.available at: 051.pdf Παπαλεξανδρή, Ν., Μπουραντάς,., ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Μπένου, Αθήνα. Π.. 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/ ). Potter, P., Barr, N., Mc Sweeney, M., Sledge, J., Identifying Nurse Staffing and Patient outcome relationships:a guide for change in Care Delivery. Nurse Econ 21 (4), Rothberg, M., Abraham, I., Lindenauer, P., Rose, D., Improving Nurse - to Patient Staffing Ratios as a Cost Effective Safety Intervention. Med Care 43 (8), Seago, J.A.,Williamson, A., Atwood, C., Longitudinal Analyses of nurse staffing and patient outcomes: more about failure to rescue. Journal of Nursing Administration 36 (1), Schindul-Rothschild, J., Berry, D., Long-Middleton, E., 1996.Where have all the nurses gone? American Journal of Nursing 96 (11), Scott, S., Setting safe nurse staffing levels.an exploration of the issues. RCN institute research. Available from: Sovie, M.D., Jawad, A.F., Hospital restructuring and its impact on outcomes. Journal of Nursing Administration 31 (12), Tourangeau, A.E., Giovanetti, P.,Tu, J.V.,Wood, M., Nursingrelated determinants of 30-mortality for hospitalized patients. Canadian Journal of Nursing Research 33 (4), Φιλίππου, Τ., Ποιοτικές συνθήκες εργασίας - Ασφαλείς νοσηλευτές. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά µε τις επιπτώσεις του νοσηλευτικού επαγγέλµατος στη υγεία των νοσηλευτών. Πρακτικά 14ου Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Λευκωσία. #48#

Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών. 16 Μαΐου 2007 Πολιτιστικό Κέντρο «το. σκαλί» Αγλαντζιά. Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ

Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών. 16 Μαΐου 2007 Πολιτιστικό Κέντρο «το. σκαλί» Αγλαντζιά. Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών 16 Μαΐου 2007 Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» Αγλαντζιά Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ Τα εθνικά συστήματα Υγείας σε παγκόσμια κλίμακα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Kαραθανάση Κωνσταντινιά 1, Σαράφης Παύλος 2. Μαλλιαρού Μαρία 1,

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Kαραθανάση Κωνσταντινιά 1, Σαράφης Παύλος 2. Μαλλιαρού Μαρία 1, 1 404 ΓΣΝ Λάρισας, 2 ΝΝΑ Εισαγωγή Το ενδιαφέρον για τη μέτρηση της ποιότητας στη παρεχόμενη φροντίδα υγείας, αυξάνεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Πρόκειται για το σύνολο των ενεργειών ή των δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών, των συμπεριφορών και των αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άντρη Αγαθαγγέλου Λεμεσός 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2016 1 V 1 1. 0 5. 2 0 1 6 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαστρογιάννη Μαρία Διπλωματική Εργασία υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΣΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, 22/06/2017 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ. Πληροφορίες: κος Κιούσης, τηλ.: Προς : Υπουργό Υγείας Κο Ξανθό

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΣΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, 22/06/2017 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ. Πληροφορίες: κος Κιούσης, τηλ.: Προς : Υπουργό Υγείας Κο Ξανθό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΣΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα, 22/06/2017 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ Αρ. πρωτ:12 Πληροφορίες: κος Κιούσης, τηλ.: 6972031682 Προς : Υπουργό Υγείας Κο Ξανθό Θέµα : «Ενηµέρωση για τα προβλήµατα που

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Τραυματισμοί από βελόνα Καλλιτσάρη Σταυρούλα Ειδικός Ιατρός Εργασίας Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαδραστικό Εργαστήριο Οργάνωση Ομάδων o Παρουσίαση Προβλημάτων o Επεξεργασία και παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων o Επεξήγηση σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Τι είναι το ISO? Διεθνής οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροφαρμακευτική δαπάνη & αποδοτική κατανομή των πόρων στην ΠΦΥ

Ιατροφαρμακευτική δαπάνη & αποδοτική κατανομή των πόρων στην ΠΦΥ Ιατροφαρμακευτική δαπάνη & αποδοτική κατανομή των πόρων στην ΠΦΥ Η διαχείριση της φαρμακευτικής καινοτομίας: η αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ποιότητα & την αποδοτικότητα Εισαγωγή Η κατάρρευση της

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθµιστική εξάρτηση

Λογαριθµιστική εξάρτηση Είδη δεδοµένων Σε µία επιδηµιολογική έρευνα, καταγράφονται τα παρακάτω δεδοµένα για κάθε άτοµο: Λογαριθµιστική εξάρτηση Βάνα Σύψα Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδηµιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική στήριξη και η συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση

Η κοινωνική στήριξη και η συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση Η κοινωνική στήριξη και η συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: συστηματική ανασκόπηση Κατερίνα Φιλίππου Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Τμήμα Νοσηλευτικής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Μ. Βαγιάκης ιευθυντής. Υπεύθυνος εργαστηρίου ύπνου Noσ. Ο Ευαγγελισµός Κλινική Εντατικής Θεραπείας Πανεπιστηµίου Αθηνών. 20 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηµάτων Θώρακος

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Μαρία Φαντάκη 1, Δηµήτριος Μπαρουξής 2, Σοφία Σεΐδου 3, Αναστασία Παλάζη 4, Ευαγγελία Καρακάλου 5 Μαρία Κάπελλα 6, Γεωργία Τριανταφύλλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Μαβίδου Φωτεινή Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας 3η ΥΠΕ Μακεδονίας 36 χρόνια μετά τη διακήρυξη της Alma-Ata Η καθολική υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Αίµα + επαγρύπνηση Σκοπός της αιµοεπαγρύπνησης είναι να εντοπίζονται και να αναλύονται όλα τα δυσµενή αποτελέσµατα της µετάγγισης αίµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής Νοσηλευτική Στελέχωση σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία

Ασφαλής Νοσηλευτική Στελέχωση σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2011, 50(2): 177 184 NOSILEFTIKI 2011, 50(2): 177 184 ανασκοπηση REVIEW Ασφαλής Νοσηλευτική Στελέχωση σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία Ευφροσύνη Βλαχιώτη, 1 Ευάγγελος Δούσης, 2 Βασιλική Μάτζιου 3

Διαβάστε περισσότερα

και Μαιευτική Συμβολή»

και Μαιευτική Συμβολή» 16 ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 27-28 Νοεμβρίου 2009 Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία «Μεταβαλλόμενες Συνθήκες στην Υγεία: Η Νοσηλευτική και Μαιευτική Συμβολή» Λεοντίου Ιωάννης Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

14ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. 30 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

14ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. 30 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία 1 «Ισότητα, Ποιότητα και Ασφάλεια στην Φροντίδα Υγείας» 30 Νοεμβρίου 1 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, Έντιμε Κύριε Υπουργέ της Υγείας, κύριοι Βουλευτές,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Σκέψης Πολιτική Υγείας Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων London School of Economics and Political Science

Ομάδα Σκέψης Πολιτική Υγείας Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων London School of Economics and Political Science Ομάδα Σκέψης Πολιτική Υγείας Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων London School of Economics and Political Science «Τι συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα σήμερα; Μια προσέγγιση της πολιτικής για την υγεία, από

Διαβάστε περισσότερα

(Με νοσηλευτές, μαίες και επισκέπτριες υγείας) (Συνοπτική Περίληψη Πρότασης)

(Με νοσηλευτές, μαίες και επισκέπτριες υγείας) (Συνοπτική Περίληψη Πρότασης) Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ) Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) Επαρκής και ασφαλής στελέχωση στα νοσηλευτήρια της Κύπρου και στις άλλες υπηρεσίες υγείας (Με νοσηλευτές,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων Ρωξάνη Καραγιάννη Η νοσοκοµειακή περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στα συστήµατα υγείας όλων των χωρών ακόµη και στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 1. Αθανασοπούλου Μαρία, RN, MSc, PhD, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» 2. Δρ Καλοκαιρινού Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣ 2ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡ» ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΕΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΕΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ; ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΕΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ; ΣΤΡΙΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΙΟΡΟΒΙΓΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τα νοσοκομεία Μαγνήτες είναι Νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές υπηρεσίες και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση του νοσηλευτικού φορτίου εργασίας με τη βαρύτητα και την έκβαση των ασθενών στη ΜΕΘ

Σύνδεση του νοσηλευτικού φορτίου εργασίας με τη βαρύτητα και την έκβαση των ασθενών στη ΜΕΘ Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Σύνδεση του νοσηλευτικού φορτίου εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ανεπιθύµητων Ενεργειών Φαρµάκων Φαρµακοεπαγρύπνηση

Πρόληψη Ανεπιθύµητων Ενεργειών Φαρµάκων Φαρµακοεπαγρύπνηση Πρόληψη Ανεπιθύµητων Ενεργειών Φαρµάκων Φαρµακοεπαγρύπνηση Ανεπιθύµητες Ενέργειες Φαρµάκων: Διαστάσεις του Προβλήµατος Χρύσανθος Ζαμπούλης Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Ανεπιθυµητες Ενεργειες Φαρµακων:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας

Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Δρ Παναγιώτα Ν.Τ. Λαζάρου Τμήμα Ποιότητας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ 21 Ιουνίου 2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Π.

ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Π. Αναγκαιότητα ειδικότητας επείγουσας ιατρικής στην καθημερινή πρακτική του ΤΕΠ 10 ο Πανελλήνιο, 9 ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νοσηλευτικής Ηράκλειο 27 30 Απριλίου 2017 ΤΕΠ Κύρια Σημεία : Τι είναι το ΤΕΠ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ο. Καρδακάρη, Νοσηλεύτρια M sc,κ/δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ο. Καρδακάρη, Νοσηλεύτρια M sc,κ/δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ο. Καρδακάρη, Νοσηλεύτρια M sc,κ/δ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΙ Καρδιακή ανεπάρκεια & Κατάθλιψη θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος: λόγω του υψηλού επιπολασμού τους & της τάσης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Παρασκευή Χριστοφή, Νίκος Χριστοφόρου Δηµήτρης Δηµητρίου, Αικατερίνη Λαµπρινού

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Παρασκευή Χριστοφή, Νίκος Χριστοφόρου Δηµήτρης Δηµητρίου, Αικατερίνη Λαµπρινού ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Παρασκευή Χριστοφή, Νίκος Χριστοφόρου Δηµήτρης Δηµητρίου, Αικατερίνη Λαµπρινού 2...Κανένας δεν είναι τόσο έξυπνος από µόνος του όσο όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax :Εσταυρωμένος -71004 : 1939 : Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της μησυμμόρφωσης. οικονομικά της υγείας. Μαίρη Γείτονα Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η επιρροή της μησυμμόρφωσης. οικονομικά της υγείας. Μαίρη Γείτονα Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Η επιρροή της μησυμμόρφωσης στα οικονομικά της υγείας Μαίρη Γείτονα Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Συμμόρφωση σύμφωνα με WHO: Ο βαθμός στον οποίο η συμπεριφορά ενός ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ RN, MSC ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, PHD ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ

Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ «Διευρυμένοι Ρόλοι και Σύγχρονες Προκλήσεις» Ιωάννης Λεοντίου Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ ΔιακήρυξητουΜονάχου, 1999 «ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι οι νοσηλευτές και οι μαίες έχουν βασικούς και σημαντικούς ρόλους κλειδιά στις προσπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαλλιαρού Μαρία 1, Μουστάκα Ελένη 2, Καραθανάση Κωσταντινιά 4 1 Λοχαγός Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, MSc Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η Καρδιακή Ανεπάρκεια(ΚΑ) είναι ένα πολύπλοκο, προοδευτικά εξελισσόμενο σύνδρομο κλινικών, αιμοδυναμικών και νευροορμονικών διαταραχών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας Πανεπιστήµιο Αθηνών Γιατί είναι σηµαντική η Εκπαίδευση στην Ιατρική Πληροφορική; 1. Η ιατρική γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει εξ αρχής σαφής διάκριση ανάμεσα στην αναγκαιότητα της μη κατάχρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Ικανοποίηση & φροντίδα ασθενών σε δηµόσιο & ιδιωτικό τοµέα. Της Τσολάκη Ζαφειρούλας Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2007

Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Ικανοποίηση & φροντίδα ασθενών σε δηµόσιο & ιδιωτικό τοµέα. Της Τσολάκη Ζαφειρούλας Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2007 Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Ικανοποίηση & φροντίδα ασθενών σε δηµόσιο & ιδιωτικό τοµέα. Της Τσολάκη Ζαφειρούλας Νοσηλευτική ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2007 Ορισµοί: Ποιότητα στην υγεία: ικανοποίηση των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Δημιουργία νέου φαρμάκου Κλινικές μελέτες Άδεια κυκλοφορίας Σύστημα ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής Αναφορά επιπλοκών κατά τη θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ24 Η ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΓΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΥ. Ειρήνη Χριστοδούλου Επιμελήτρια Β

ΑΑ24 Η ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΓΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΥ. Ειρήνη Χριστοδούλου Επιμελήτρια Β ΑΑ24 Η ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΓΕΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΥ Ειρήνη Χριστοδούλου Επιμελήτρια Β Β Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Γ Παπανικολάου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 1 / 1 Τι είναι η Επιχειρησιακή Έρευνα; Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research ή Operational Research) είναι ένας επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου

Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Επιπλοκή Ιατρικής Πράξης - Θεραπευτικός Κίνδυνος Ιατρικό Σφάλμα Lege Artis Ιατρική Πράξη: Χρήσιμες Ιατρικές Έννοιες για τους Εφαρμοστές του Δικαίου Βασίλειος Κ. Ταρλατζής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική συμμόρφωση και χρόνια νοσήματα: έννοιες παράλληλες;

Φαρμακευτική συμμόρφωση και χρόνια νοσήματα: έννοιες παράλληλες; Φαρμακευτική συμμόρφωση και χρόνια νοσήματα: έννοιες παράλληλες; Patient Compliance Conference «Η Συμμόρφωση στη Θεραπεία και η Σημασία της για τους Ασθενείς και το Σύστημα Υγείας» Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος - Εισαγωγή 1. Θεωρίες της διοικητικής σκέψης 1.1 Η κλασική προσέγγιση 1.1.1 Η επιστημονική διοίκηση 1.1.2 Η οργανωτική διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4266, 23/12/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4266, 23/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου, Ε. Κοσμάς

Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου, Ε. Κοσμάς Εργασία βραβευθείσα από National Emphysema Foundation και American Thoracic Society (ATS 2010) Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικές στην... Εντατική!

Εντατικές στην... Εντατική! Author: Theodora Tsoli National nominee for Greece Media: BHMA Newspaper, 03/05/2009 Εντατικές στην... Εντατική! Λάθη κατά συρροήν γίνονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όλου του κόσµου, όπως προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ;

ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ; ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ; Χαρδαλιάς Λεωνίδας Συκά Άννα Φίλιππα Μαρία Σιαφαρίκας Χρήστος Μπασούλης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

συμβάλουν στην μείωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων οι οποίες σήμερα ακόμη αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή.

συμβάλουν στην μείωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων οι οποίες σήμερα ακόμη αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη ζωή. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι λοιμώξεις του χειρουργικού τραύματος απειλούν σοβαρά την ανθρώπινη ζωή. Ο Anderson et all (2008) αναφέρει ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Strengthening The Patient and MS Nurse Relationship. Resilience & Partnership for Life

Strengthening The Patient and MS Nurse Relationship. Resilience & Partnership for Life Strengthening The Patient and MS Nurse Relationship Resilience & Partnership for Life 1 What will make us resilient together? Τι χρειαζόμαστε για να μας κάνει δυνατούς μαζί; 2 Moral courage Ηθικο Θάρρος

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα