ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείασ διάρκειασ ςε ηθτιματα κοινωνικισ οικονομίασ, αναπτυξιακισ αξιοποίθςθσ του πολιτιςμοφ και του αςτικοφ περιβάλλοντοσ» τθσ Ρράξθσ «Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Η Ρολιτεία και ο Ρολίτθσ», που υλοποιοφνται μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και εκνικϊν πόρων για κζςεισ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΩΝ για Σεμινάρια και Εργαςτιρια. Το Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υλοποιεί με ίδια μζςα το Υποζργο 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείασ διάρκειασ ςε ηθτιματα κοινωνικισ οικονομίασ, αναπτυξιακισ αξιοποίθςθσ του πολιτιςμοφ και του αςτικοφ περιβάλλοντοσ» τθσ πράξθσ «Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Η Ρολιτεία και ο Ρολίτθσ» με κωδικό ΟΡΣ , που υλοποιοφνται μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και εκνικϊν πόρων, ζχοντασ υπόψθ τισ Αποφάςεισ Ζνταξθσ τθσ Ε.Υ.Δ με αρ. Ρρωτ / και τθν τροποποίθςθ με αρ. Ρρωτ. 9092/ κακϊσ και τθν υπϋαρικμ. 2643/118/ απόφαςθ του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ., απευκφνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου για: ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΕΣ ςτα Σεμινάρια και Εργαςτιρια που κα πραγματοποιθκοφν ςτον χϊρο λειτουργίασ του Κζντρου Επαγγελματικισ Υποςτιριξθσ, ςτθν Ακινα. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Το αντικείμενο εργαςίασ των παραπάνω κζςεων, ενδεικτικά, είναι: θ διδαςκαλία των εκάςτοτε κεματικϊν αντικειμζνων όπωσ αναφζρονται ςτο παράρτθμα θ ςυμμετοχι ςτισ ςυντονιςτικζσ και ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ θ ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ τθσ Ρράξθσ θ ορκι τιρθςθ των εντφπων των τμθμάτων μάκθςθσ και θ τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων παράδοςθσ εντφπων και εκκζςεων 1

2 Τα ειδικά και αναλυτικά κακικοντα των εκπαιδευτϊν κα περιγράφονται ςτθ ςφμβαςθ 2. ΤΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Για τθν πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ απαιτοφνται όςα δικαιολογθτικά προβλζπονται από τισ αντίςτοιχεσ κείμενεσ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν, ιτοι: 1) Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΤΡΥ) 2) Φορολογικι ενθμερότθτα, εφόςον το πλθρωτζο ποςό υπερβαίνει τα 1.500,00 (άρκρο 26 Ν. 1882/1990, ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α. Οικονομικϊν / /0016/1999, όπωσ ιςχφουν) και 3) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα από το Ι.Κ.Α. Εφόςον το πλθρωτζο ποςό υπερβαίνει τα 3.000,00 (άρκρο 2 παρ. 5 Ν. 2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν. 1846/1951, ςε ςυνδυαςμό με τθν Υ.Α. Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων Φ/21/116/2000, όπωσ ιςχφουν). Η ζκδοςθ Απόδειξθσ Υπθρεςιϊν μπορεί, με εξαίρεςθ τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, να υποκαταςτακεί από Τίτλο Κτιςθσ που εκδίδει ο φορζασ (πρϊθν ΑΕΔ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Ο υποψιφιοσ για το ςκοπό αυτό υποχρεοφται να προςκομίςει αντίγραφο του εκκακαριςτικοφ του ςθμειϊματοσ. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί ακόμα εκκακαριςτικό ςθμείωμα για τθν προθγοφμενθ φορολογικι χριςθ κατά το χρόνο τθσ καταβολισ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ. Η ωριαία αποηθμίωςθ των εκπαιδευτϊν κακορίηεται από το ΦΕΚ: 171/ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ Οι Εκπαιδευτζσ κα καταταχκοφν με βάςθ το ςφνολο των μορίων τουσ ςε πίνακα ταξινομθμζνο και κα επιλζγονται ςφμφωνα με τθν κατάταξι τουσ προκειμζνου να καλφψουν τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν. Ο Ρίνακασ που κα προκφψει κα ιςχφει μζχρι τθν λιξθ του Ζργου. Η ςφμβαςθ των Εκπαιδευτϊν που κα επιλεγοφν κα είναι ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου με τθν επιφφλαξθ τθσ εφαρμογισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 19 του Ν. 3879/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διατθρεί το δικαίωμα υπογραφισ και νζασ ςφμβαςθσ με το ίδιο πρόςωπο, μζχρι τθ λιξθ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου, εάν θ νζα ςφμβαςθ αφορά τθν εκτζλεςθ του ίδιου ζργου και με τον περιοριςμό των διατάξεων του Ρ.Δ.164/2004. Η Ενδεικτικι Θεματολογία Σεμιναρίων και Εργαςτθρίων και τα Ρτυχία που αντιςτοιχοφν ςε αυτζσ παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ παροφςασ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι αυτισ. Οι υποψιφιοι/εσ εκπαιδευτζσ/τριεσ πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον: Ρτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 2

3 Συναφισ διδακτικι εμπειρία ( ςτθν Ενδεικτικι Θεματολογία Σεμιναρίων και Εργαςτθρίων ) Αποδεδειγμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ Η κατάταξθ των υποψθφίων, που πλθροφν τισ παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ, κα γίνει ςφμφωνα με τα κατωτζρω βακμολογοφμενα κριτιρια: Ρίνακασ Μοριοδότθςθσ: A/A ΚΙΤΗΙΑ Μόρια 1 Επίπεδο ςπουδϊν Βακμολογείται ο ανϊτεροσ Ρτυχίο 20 τίτλοσ και μόνο ζνασ ςτον αρικμό. ( Μζγιςτοσ Μεταπτυχιακό 30 αρικμόσ μορίων: 30) Διδακτορικό 40 2 Διάρκεια ςυναφοφσ Διδακτικισ Εμπειρίασ. ( 1 μόριο ανά 25 ϊρεσ, με μζγιςτο αρικμό μορίων 30) 30 3 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ςφμφωνα με τθν από ΑΣΕΡ Καλι γνϊςθ προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ) Μοριοδοτείται (επίπεδο Β2) 2 το ανϊτερο πιςτοποιθμζνο επίπεδο και για Ρολφ καλι γνϊςθ μία μόνο γλϊςςα (επίπεδο C1) 5 Άριςτθ γνϊςθ (επίπεδο C2) Γνϊςεισ Χειριςμοφ Η/Υ (Νζεσ Τεχνολογίεσ) (Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ ςφμφωνα με τθν από ΑΣΕΡ προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ) 5 Μζλοσ Ενιαίου Μθτρϊου Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων ΕΟΡΡΕΡ (Μθτρϊο β ΕΚΕΡΙΣ ) 10 Ανϊτατθ ςυνολικι βακμολογία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι προκειμζνου να αναλάβουν εργαςία υποχρεοφνται να προςκομίςουν άδεια άςκθςθσ ιδιωτικοφ ζργου από τθν υπθρεςία τουσ. Η παροφςα πρόςκλθςθ διατίκεται από τθν ιςτοςελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ρροκεςμία υποβολισ αιτιςεων: από 25/06/2015 ζωσ και 10/07/2015 και ϊρα (θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ αιτιςεων). 3

4 Οι υποψιφιοι κα κατακζςουν τισ αιτιςεισ μαηί με τα δικαιολογθτικά τουσ εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου διάςταςθσ Α4 ςτθ Διεφκυνςθ: Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ, Αχαρνϊν 417 & Κοκκινάκθ, Ακινα, Κεντρικι Γραμματεία - 2οσ Προφοσ, για τθν υπ αρικμ. 1/3309/141/ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθ κζςθ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΙΑ ΚΑΙ ΕΓΑΣΤΗΙΑ Τθσ Ρράξθσ : «Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Η Ρολιτεία και ο Ρολίτθσ» 5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν κα φζρει απαραίτθτα υπογεγραμμζνθ αίτθςθ και κα εμπεριζχει αντίγραφα τοποκετθμζνα ςφμφωνα με τθ ςειρά των κριτθρίων του ανωτζρω πίνακα μοριοδότθςθσ και ςυγκεκριμζνα: Δικαιολογθτικά Τα δικαιολογθτικά δεν χρειάηεται να είναι επικυρωμζνα, ςφμφωνα με το Ν.4250/2014. Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν κα φζρει απαραίτθτα: 1. Αίτθςθ του υποψθφίου 2. Ρλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα 3. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ. Ο φάκελοσ δικαιολογθτικϊν επιπροςκζτωσ κα φζρει απαραίτθτα υπογεγραμμζνθ αίτθςθ και κα εμπεριζχει αντίγραφα τοποκετθμζνα ςφμφωνα με τθ ςειρά των κριτθρίων του ανωτζρω πίνακα μοριοδότθςθσ και ςυγκεκριμζνα: α) Τίτλοι Σπουδϊν: Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ι ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Για τίτλουσ ςπουδϊν που ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται πράξθ ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το ΔΙΚΑΤΣΑ ι ΔΟΑΤΑΡ για τθν αντιςτοιχία και ιςοτιμία τουσ (βλ. ΡΑΑΤΗΜΑ Ι) β) Διάρκεια ςυναφοφσ Διδακτικισ Εμπειρίασ Για τθ μοριοδότθςθ τθσ διδακτικισ εμπειρίασ : - πρζπει να αποδεικνφεται με ςαφινεια ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε ϊρεσ - εάν θ βεβαίωςθ προχπθρεςίασ προζρχεται από ιδιωτικό φορζα, απαιτείται θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ αςφαλιςτικοφ φορζα Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ προχπθρεςία αυτι δεν λαμβάνεται υπόψθ Η διδακτικι εμπειρία κα πρζπει να προζρχεται από φορείσ κατάρτιςθσ ι/και εκπαίδευςθσ ενθλίκων Η διδακτικι εμπειρία ςτθ τυπικι εκπαίδευςθ δεν προςμετράται. γ) Ξζνθ Γλϊςςα: 4

5 Αντίγραφο του τίτλου και θ επίςθμθ μετάφραςθ του τίτλου (βλ. Ραράρτθμα ΙΙ) δ) Γνϊςθ Η/Υ Αντίγραφο Ριςτοποιθτικοφ Γνϊςθσ Η/Υ ςε ιςχφ (βλ. Ραράρτθμα ΙΙΙ) ε) Βεβαίωςθ Μζλουσ Ενιαίου Μθτρϊου Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων ΕΟΡΡΕΡ (Μθτρϊο β ΕΚΕΡΙΣ ) Σθμείωςθ: Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ, που απαιτοφνται από τθν πρόςκλθςθ πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Μετά τθν αντιπαραβολι (διοικθτικι επαλικευςθ) των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ και των αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν, κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων όπου κα αναγράφονται για κάκε υποψιφιο τα μόρια που ζλαβε μετά τθ διαδικαςία αντιπαραβολισ (διοικθτικι επαλικευςθ). Οι πίνακεσ αυτοί κεωροφνται προςωρινοί. Επί των προςωρινϊν πινάκων, οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενςτάςεισ. 6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Τυχόν ενςτάςεισ κατά τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υποβάλλονται ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ ανάρτθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Τυχόν ενςτάςεισ κατά των προςωρινϊν αποτελεςμάτων υποβάλλονται ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ των προςωρινϊν αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Οι ενςτάςεισ κα πρζπει να είναι επί ποινι απαραδζκτου ςυγκεκριμζνεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ ατεκμθρίωτεσ ενςτάςεισ κατά του πίνακα ςυνολικά, ι κατά του ςυνόλου των υποψθφίων που προθγοφνται του ενιςτάμενου, κ.λπ. Οι ενςτάςεισ αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ, εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου διάςταςθσ Α4, ςτθν διεφκυνςθ: Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ, Αχαρνϊν 417 & Κοκκινάκθ, Ακινα, Κεντρικι Γραμματεία - 2οσ Προφοσ, για τθν υπ αρικμ. 1/3309/141/ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ υπόψη τησ Επιτροπήσ Ενςτάςεων για τθ κζςθ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΙΑ ΚΑΙ ΕΓΑΣΤΗΙΑ Τθσ Ρράξθσ : «Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Η Ρολιτεία και ο Ρολίτθσ» 5

6 Εάν θ τελευταία θμζρα τθσ ανωτζρω προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων είναι Σάββατο ι θμζρα αργίασ των Δθμοςίων Υπθρεςιϊν, τότε θ προκεςμία παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι και τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν αργία. Ενςτάςεισ που περιζρχονται ςτθν υπθρεςία μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και δεν εξετάηονται Ωσ τελικι θμερομθνία λιψθσ των αιτιςεων ι των ενςτάςεων λογίηεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θ θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ, μετά τθν αποςφράγιςι του, επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ ι τθν ζνςταςθ του υποψθφίου. Μετά το πζρασ τθσ ωσ άνω θμερομθνίασ, οι αιτιςεισ ι οι ενςτάςεισ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ. Σε περιπτϊςεισ ιςοβακμίασ υποψθφίων, προθγοφνται αυτοί που ζχουν διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν, ζπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ τίτλου και τζλοσ, κατά βακμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ιςοβακμία και μετά τα προαναφερκζντα, κα προθγείται ο ζχων τα περιςςότερα μόρια ςτο πεδίο τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ. Αν υπάρξει ιςοβακμία και μετά τα προαναφερκζντα κα γίνεται δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των ιςοβακμοφντων υποψθφίων Εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ των οριςτικϊν πινάκων ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να υποβάλει Ιεραρχικι Ρροςφυγι κατά τθσ Απόφαςθσ του Δ.Σ. που επικυρϊνει το Ρρακτικό των Ενςτάςεων και τουσ Οριςτικοφσ Ρίνακεσ, θ οποία κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με παράβολο υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ 50 Ευρϊ. Ενθμερϊνονται οι υποψιφιοι ότι, ςφμφωνα με τθν υπ αρικμ. 17/2002 Απόφαςθ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κα παρζχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςτοιχεία που αφοροφν τουσ λοιποφσ υποψθφίουσ, προκειμζνου να αςκιςουν τα δικαιϊματά τουσ, ςφμφωνα με τθ νόμιμθ διαδικαςία (ζγγραφθ αίτθςθ, τεκμθρίωςθ υπζρτερου ζννομου ςυμφζροντοσ). Το Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ δεν αναλαμβάνει δζςμευςθ ωσ προσ τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν πορεία ανάπτυξθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ζχει το δικαίωμα να μθν προχωριςει ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ αν για οποιοδιποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα, θ χρθματοδότθςι του ι δεν υλοποιθκοφν τα ςεμινάρια και τα εργαςτιρια. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: , O Διευκφνων Σφμβουλοσ Ραναγιϊτθσ Μανοφρθσ 6

7 ΑΙΤΗΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ Για τθν υπ αρικμ. 1/3309/141/ πρόςκλθςθσ για κζςεισ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΩΝ ςτα Σεμινάρια και Εργαςτιρια, του υποζργου 7, τθσ Ρράξθσ «Ακαδθμία Ρλάτωνοσ Η Ρολιτεία και ο Ρολίτθσ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πνομα Ρατρϊνυμο Αρικμόσ Δελτίου Ταυτ/τασ Α.Φ.Μ Ρλιρθσ Διεφκυνςθ Επϊνυμο Ημερομθνία Γζννθςθσ Φφλο Δ.Ο.Υ. Τθλζφωνο Επίπεδο ςπουδϊν. Βακμολογείται ο ανϊτεροσ τίτλοσ και μόνο ζνασ ςτον αρικμό. ( Μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων: 40) Διάρκεια ςυναφοφσ Διδακτικισ Εμπειρίασ. ( 1 μόριο ανά 25 ϊρεσ, με μζγιςτο αρικμό μορίων 30) Ξζνθ Γλϊςςα (ςφμφωνα με τθν από ΑΣΕΡ προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ) Μοριοδοτείται το ανϊτερο πιςτοποιθμζνο επίπεδο και για μία μόνο γλϊςςα Γνϊςεισ Χειριςμοφ Η/Υ (Νζεσ Τεχνολογίεσ) (Ριςτοποιθτικό ςε ιςχφ ςφμφωνα με τθν από ΑΣΕΡ προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ) Μζλοσ Ενιαίου Μθτρϊου Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων ΕΟΡΡΕΡ (Μθτρϊο β ΕΚΕΡΙΣ ) ΚΙΤΗΙΑ Τίτλοσ Σπουδϊν: Ϊρεσ Διδακτικισ Εμπειρίασ Ξζνθ Γλϊςςα/ Επίπεδο Ναι / Πχι Ναι / Πχι Ημερομηνία../../2015 Ο/Η Αιτϊν/Αιτοφςα 7

8 ΡΑΑΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ A/A ΡΤΥΧΙΑ Ρτυχιοφχοι ι Μεταπτυχιακοί Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ ι Μάρκετινγκ και Διοίκθςθσ Λειτουργιϊν, Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοίκθςθσ ι Οικονομικισ Επιςτιμθσ, ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν Σπουδϊν, ι Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων και Ανάπτυξθσ, ι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, ι Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ, ι Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ, ι Αςτικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, ι Οικονομικισ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, ι Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ και Μάρκετινγκ (μετονομάςτθκε ςε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ με το ν.3027/2002, άρκρο 3 παρ.1) δ.αα., ι Ναυτιλιακϊν Σπουδϊν, ι Ναυτιλίασ και Επιχειρθματικϊν Υπθρεςιϊν, ι Στατιςτικισ, ι Στατιςτικισ και Αςφαλιςτικισ Επιςτιμθσ, ι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, ι Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ, ι Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ (πρϊθν Τεχνολογίασ και Συςτθμάτων Ραραγωγισ, μετονομαςία με το Ρ.Δ. 113/2002), ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ με κατεφκυνςθ ςτισ Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σπουδζσ (πρϊθν Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν και Ρολιτικϊν Σπουδϊν με κατεφκυνςθ ςτισ Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ Οικονομικζσ Σπουδζσ, μετονομαςία με το Ρ.Δ. 60/2008), ι Στατιςτικισ και Αναλογιςτικϊν Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (πρϊθν Στατιςτικισ και Αναλογιςτικισ Επιςτιμθσ, μετονομαςία με το Ρ.Δ.24/2005 άρ.1), ι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (όλεσ οι κατευκφνςεισ) του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου, ι Οικονομικϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου. ι Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ ι Διοίκθςθσ Κοινωνικϊν Συνεταιριςτικϊν Επιχειριςεων και Οργανϊςεων., Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν του ΕΑΡ. Επίςθσ Ρτυχιοφχοι ι και Μεταπτυχιακοί Ρανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ με Αναγνϊριςθ ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΡ ι ΙΤΕ και αντιςτοιχία με τα ωσ άνω αναφερόμενα πτυχία τθσ θμεδαπισ. Ενδεικτικι Θεματολογία Σεμιναρίων Τα πρϊτα βιματα τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ 1) Ζρευνα αγοράσ 2) Οργανϊνοντασ τθν πλθροφορία 3)Επιλζγοντασ νομικι μορφι για τθν επιχείρθςθ μου. Θεςμικό & Φορολογικό πλαίςιο. 4) Κοςτολόγθςθ 5) Το επιχειρθματικό ςχζδιο 8

9 Το επιχειρθματικό ςχζδιο 1) Ειςαγωγικά Στοιχεία (εξϊφυλλο, ειςαγωγικι ςελίδα, περιεχόμενα) 2) Εςωτερικι Ανάλυςθ (περιγραφι τθσ επιχείρθςθσ, των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που κα προςφζρει, του χϊρου και του ανκρϊπινου δυναμικοφ) 3) Εξωτερικι Ανάλυςθ (ανάλυςθ τθσ αγοράσ, των πελατϊν και του ανταγωνιςμοφ του ιδίου κλάδου με αυτόν που δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ) 4) Ρροςδιοριςμόσ ςτόχων και τρόποσ υλοποίθςισ τουσ (ςτρατθγικι προϊόντων ι υπθρεςιϊν, πωλιςεισ, marketing, διοίκθςθ ανκρωπίνου δυναμικοφ) 5) Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ (ανάλυςθ ιςοηυγίων, ιςολογιςμϊν, χρθματορροϊν, αποτελεςμάτων χριςθσ, break even point analysis) Χρθματοδότθςθ 1) Οι χρθματοδοτιςεισ τθσ ΕΕ: Τι υπάρχει και ςε ποιόν απευκφνεται; Ρροχποκζςεισ, πλεονεκτιματα και κίνδυνοι. Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ ) Εκνικζσ Μορφζσ Χρθματοδότθςθσ: Τι υπάρχει και ςε ποιόν απευκφνεται; Ρροχποκζςεισ, πλεονεκτιματα και κίνδυνοι 3) Χρθματοδότθςθ από το τραπεηικό ςφςτθμα: Τι υπάρχει και ςε ποιόν απευκφνεται; Ρροχποκζςεισ, πλεονεκτιματα και κίνδυνοι 4) Χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing), κεφάλαια Επιχειρθματικϊν Συμμετοχϊν (Venture Capital) και θ αξιοποίθςθ του διαδικτφου ςτθν αναηιτθςθ χρθματοδότθςθσ 5) Από τθ χρθματοδότθςθ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ρευςτότθτασ και τθν αυτό-χρθματοδότθςθ. Καλζσ πρακτικζσ άντλθςθσ και διαχείριςθσ χρθματοδότθςθσ: Χτίηοντασ μια νζα κουλτοφρα ςτθν επιχειρθματικότθτα 1) Η επαγγελματικι, κοινωνικι και ατομικι πραγματικότθτα τθσ γυναίκασ που «επιχειρεί»: Ροια είναι, που ςτοχεφει και γιατί; Αξίεσ, Δεξιότθτεσ και Χαρακτθριςτικά. 2) Κατανοϊντασ τθ ςφγχρονθ οικονομικι πραγματικότθτα και τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ 3) Στάδια και διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ μιασ επιχείρθςθσ. 4) Η επιχειρθματικι ιδζα και θ αξιολόγθςθ τθσ. 5) Καλζσ πρακτικζσ και φορείσ υποςτιριξθσ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. 5) Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ (ανάλυςθ ιςοηυγίων, ιςολογιςμϊν, χρθματορροϊν, αποτελεςμάτων χριςθσ, break even point analysis) Μεκοδολογία Διοίκθςθσ Επιχειριςεων 1) Αρχζσ διοίκθςθσ Επιχειριςεων 2) Σχεδιαςμόσ, εκτζλεςθ, παρακολοφκθςθ, ζλεγχοσ, ολοκλιρωςθ και παράδοςθ ενόσ ζργου 3) Διαχείριςθ Απόδοςθσ 4) Ηγεςία ομάδων ζργου και Διαχείριςθ Συγκροφςεων 5) Εργαλεία Marketing και Networking Χρθματοδότθςθ 1) Οι χρθματοδοτιςεισ τθσ ΕΕ: Τι υπάρχει και ςε ποιόν απευκφνεται; Ρροχποκζςεισ, πλεονεκτιματα και κίνδυνοι. Ρρογραμματικι Ρερίοδοσ ) Εκνικζσ Μορφζσ Χρθματοδότθςθσ: Τι υπάρχει και ςε ποιόν απευκφνεται; Ρροχποκζςεισ, πλεονεκτιματα και κίνδυνοι 3) Χρθματοδότθςθ από το τραπεηικό ςφςτθμα: Τι υπάρχει και ςε ποιόν απευκφνεται; Ρροχποκζςεισ, πλεονεκτιματα και κίνδυνοι 4) Χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing), κεφάλαια Επιχειρθματικϊν Συμμετοχϊν (Venture Capital) και θ αξιοποίθςθ του διαδικτφου ςτθν αναηιτθςθ χρθματοδότθςθσ 5) Από τθ χρθματοδότθςθ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ρευςτότθτασ και τθν αυτό-χρθματοδότθςθ. Καλζσ πρακτικζσ άντλθςθσ και διαχείριςθσ χρθματοδότθςθσ: Οι Τ.Ρ.Ε. ςτθν υπθρεςία τθσ Επιχείρθςθ ςασ 1) Ρϊσ οι Τ.Ρ.Ε. ζχουν αλλάξει και κα ςυνεχίςουν να αλλάηουν τθν επιχειρθματικότθτα 2) Χτίηοντασ τθν ιςτοςελίδα τθσ Επιχείρθςθ ςασ. Καλζσ πρακτικζσ 9

10 3) Ζρευνα αγοράσ μζςω Τ.Ρ.Ε. 4) Ρροϊκθςθ τθσ Επιχείρθςθ ςασ μζςω Τ.Ρ.Ε. 5) Ηλεκτρονικό Εμπόριο μζςω Τ.Ρ.Ε. Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 1) Στοχοκεςία και Ανάκεςθ Ζργου 2) Διαχείριςθ Ζργου 3) Αξιολόγθςθ Αποδοτικότθτασ και Συςτιματα Ανταμοιβισ 4) Τρόποι Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ του Ανκρϊπινου δυναμικοφ 5) Διαχείριςθ Στρεσ και διαχείριςθ Κρίςεων Επιχειρθματικότθτα: Ροιόσ, ποφ, πότε και γιατί; 1) Ο άνκρωποσ του επιχειρείν: Ροιοσ είναι, που ςτοχεφει και γιατί; Αξίεσ, Δεξιότθτεσ και Χαρακτθριςτικά. 2)Κατανοϊντασ τθ ςφγχρονθ οικονομικι πραγματικότθτα και τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ 3) Στάδια και διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ μιασ επιχείρθςθσ. 4) Η επιχειρθματικι ιδζα και θ αξιολόγθςθ τθσ. 5) Το επιχειρθματικό ςχζδιο. Ενδεικτικι Θεματολογία Εργαςτθρίων (Workshop ) Ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν Δεξιοτιτων Coaching Δυνατϊν Σθμείων Ηγεςία ομάδων ζργου και Διαχείριςθ Συγκροφςεων Διαχείριςθ Απόδοςθσ Coaching Δυνατϊν Σθμείων Ηγεςία ομάδων ζργου και Διαχείριςθ Συγκροφςεων Αξιολόγθςθ Αποδοτικότθτασ και Συςτιματα Ανταμοιβισ Coaching Δυνατϊν Σθμείων Ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν Δεξιοτιτων 10

11 ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ (όπωσ προβλζπεται από το ΑΣΕΡ) Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 Ρ.Δ. 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/ /τ. Αϋ), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 Ρ.Δ. 116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του Ρ.Δ. 50/2001.» (ΦΕΚ 115/ /τ. Αϋ», ωσ εξισ: α) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου επιπζδου του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με ι β) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN ι γ) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτθμίων ι μθ) ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ μορφι, εφόςον είναι πιςτοποιθμζνοι ι αναγνωριςμζνοι από τθν αρμόδια αρχι τθσ οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορθγοφν πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ ςτθν οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςθ του αρμόδιου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ότι τα πιςτοποιθτικά που χορθγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μθτρικι γλϊςςα τθν Αγγλικι, είναι αποδεκτά ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ αυτισ χϊρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα νοείται θ χϊρα ςτθν οποία θ μθτρικι ι επίςθμθ γλϊςςα είναι θ Αγγλικι. Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΡ, από τουσ οικείουσ φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία , του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 7,5 και άνω. CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL. ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) MASTERY και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) MASTERY (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL MASTERY (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ). EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2). ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). Michigan State University Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP): CEF C2. Test of Interactive English, C2 Level. 11

12 (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 75 89, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 6 ζωσ 7. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 ADVANCED COMMUNICATION ΤΟΥ EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) EXPERT και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) EXPERT (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL EXPERT και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL EXPERT (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ). ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ USA) και τθσ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). Test of Interactive English, C1 + Level. Test of Interactive English, C1 Level. (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Ρανεπιςτθμίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βακμολογία 60 74, του Ρανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βακμολογία από 4,5 ζωσ 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Ρανεπιςτθμίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL.. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ καλισ γνϊςθσ). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βακμολογία από 505 ζωσ 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC): CEF B2. Test of Interactive English, B2 + Level. Test of Interactive English, B2 Level. 12

13 Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από: (i) βεβαίωςθ του φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ τοφτο εκνικι αρχι ι (ii) βεβαίωςθ του αρμοδίου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα (ςε περίπτωςθ μθ υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ), ότι το προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι αποδεκτό ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο επίπεδο. Β) ΓΑΛΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Γαλλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του Ν. 3149/2003. Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. Ριςτοποιθτικό D.A.L.F. ΟPTION LETTRES ι DALF C2. DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) *Μζχρι το 1999 ο τίτλοσ του διπλϊματοσ ιταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). DIPLOME SUPERIEUR D ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο C2 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του Ν. 3149/2003. DIPLOME D ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορθγείτο μζχρι το 1996). DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ι DALF C1. CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο C1 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ι DELF B2. CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορθγείτο μζχρι το 1996). CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE B2. Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιζγθσ Επίπεδο Β2 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. Σθμείωςθ: Για τα πιςτοποιθτικά παλαιοτζρων ετϊν τα οποία δεν αναγράφονται ςτο παρόν, απαιτείται βεβαίω ςθ, από τον οικείο φορζα (Γαλλικό Ινςτιτοφτο Ακθνϊν Υπθρεςία Εξετάςεων), για το επίπεδο του πιςτοποιθτικοφ. Γ) ΓΕΜΑΝΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Γερμανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με 13

14 Ριςτοποιθτικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Ρανεπιςτθμίου Ludwig Maximilian του Μονάχου και του Ινςτιτοφτου Goethe. KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Ρανεπιςτθμίου Ludwig Maximilian του Μονάχου και του Ινςτιτοφτου Goethe. ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινςτιτοφτου Goethe. ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με GOETHE ZERTIFIKAT C1 του Ινςτιτοφτου Goethe. ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μζχρι τον Μάιο 2007) του Ινςτιτοφτου Goethe. PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινςτιτοφτου Goethe. ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με GOETHE ZERTIFIKAT B2 του Ινςτιτοφτου Goethe. ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινςτιτοφτου Goethe. ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Ιταλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. DIPLOMA DI TRADUTTORE ι DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ρεροφντηια. CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Ακινασ). DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Θεςςαλονίκθσ). CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ρεροφντηια. CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. C2 ι P.L.I.D.A. D (ζωσ το 2003) ι P.L.I.D.A. C1 ι P.L.I.D.A. C (ζωσ το 2003). (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Ρανεπιςτθμίου τθσ Ρεροφντηια. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικοφ Μορφωτικοφ Ινςτιτοφτου Θεςςαλονίκθσ). CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ. Ριςτοποίθςθ P.L.I.D.A. B2 ι P.L.I.D.A. Β (ζωσ το 2003). Ε) ΙΣΡΑΝΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Ιςπανικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): 14

15 Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL. DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education). CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education). (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). ΣΤ) ΩΣΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ ωςικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2) αποδεικνφεται, ωσ εξισ: (α) Άριςτθ γνϊςθ (Γ2/C2): Κρατικό πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2 του ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 13 του ν.3149/2003. СЕРТИФИКАТ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικοφ Τμιματοσ του Κρατικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Μόςχασ «M.V. Lomonosov», με φορζα χοριγθςθσ ςτθν Ελλάδα το ωςικό Επιςτθμονικό και Ρολιτιςτικό Κζντρο τθσ Ρρεςβείασ τθσ ωςίασ ςτθν Ελλάδα. PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με СЕРТИФИКАТ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικοφ Τμιματοσ του Κρατικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Μόςχασ «M.V. Lomonosov», με φορζα χοριγθςθσ ςτθν Ελλάδα το ωςικό Επιςτθμονικό και Ρολιτιςτικό Κζντρο τθσ Ρρεςβείασ τθσ ωςίασ ςτθν Ελλάδα. PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (γ) Καλι γνϊςθ (Β2): Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με СЕРТИФИКАТ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικοφ Τμιματοσ του Κρατικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Μόςχασ «M.V. Lomonosov», με φορζα χοριγθςθσ ςτθν Ελλάδα το ωςικό Επιςτθμονικό και Ρολιτιςτικό Κζντρο τθσ Ρρεςβείασ τθσ ωςίασ ςτθν Ελλάδα. PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν ξζνθσ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Επίςθσ: α) Η άριςτθ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ: (i) Με Ρτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Ρτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, (ii) Με Ρτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα οποιουδιποτε αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, (iii) Με Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ2, (iv) Με Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχει αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν αλλοδαπι. 15

16 β) Η καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με απολυτιριο ι πτυχίο ςχολείου τθσ αλλοδαπισ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τριετοφσ τουλάχιςτον φοίτθςθσ. Οι υπό ςτοιχείο α(iv) και β τίτλοι ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφονται επιπλζον και από βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςτθν οποία ανικουν, θ οποία χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Διευκρινίηεται ότι θ εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μόνο μετά τθν ζκδοςθ τθσ αντίςτοιχθσ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ. Σθμείωςθ: α) Δεν απαιτείται θ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ εάν οι επικαλοφμενοι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν αποκτθκεί ςτο εξωτερικό, όπου τα μακιματα διδάςκονται ςτθν ίδια γλϊςςα. β) Είναι αυτονόθτο ότι τίτλοι ςπουδϊν γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ υπερκείμενου επιπζδου αποδεικνφουν και τθ γνϊςθ κατϊτερου (ηθτοφμενου) επιπζδου τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Η άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (Ρ.Δ. 347/2003). Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνο αντίγραφο και ακριβι μετάφραςθ του τίτλου ςπουδϊν βάςει του οποίου εκδόκθκε θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ. 16

17 ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ: 1. Με πιςτοποιθτικά Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Μζχρι ςιμερα ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι τον ΕΟΡΡΕΡ, με ςχετικζσ πράξεισ τουσ, οι παρακάτω φορείσ, με τθν αναγραφόμενθ για κάκε φορζα θμερομθνία πιςτοποίθςθσ: α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ( ζωσ βάςει τθσ αρικ. Β/22578/ απόφαςθσ του ΕΟΡΡΕΡ) ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ ( με τθν αρικ. Β/22579/ απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ) β) Vellum Global Educational Services S.A. ( ), γ) Infotest ( ) δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ( ) ι ICT Europe ( αλλαγι ονομαςίασ τθσ ΙCT Hellas Α.Ε.) ε) ΚΕΥ CERT ( ) ςτ) ACTA Α.Ε. ( ) η) I SKILLS A.E. ( ) θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ TELEFOS TRAINING ΕΡΕ ( ) ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ TELEFOS CERT ΕΡΕ (Με τθν αρικ.γ/12485/ πράξθ μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ TELEFOS TRAINING ΕΡΕ) ι ΙΝΦΟ ΣΕΤ INFOCERT ΕΡΕ (Με τθν αρικ. Β/18216/ απόφαςθ του ΕΟΡΡΕΡ περί μετονομαςίασ τθσ ΤΕΛΕ ΦΩΣ ΣΕΤ TELEFOS CERT ΕΡΕ) κ) DIPLOMA ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ) Τα πιςτοποιθτικά που εκδίδουν οι ανωτζρω φορείσ είναι τα εξισ: α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ ECDL Core Certificate ECDL Start Certificate ECDL Progress Certificate ECDL Profile Certificate β) Vellum Global Educational Services S.A. Cambridge International Diploma in IT Skills Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency Vellum Diploma in IT Skills γ) Infotest Internet and Computing Core Certification (IC3) Microsoft Office Specialist (MOS) Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιςτοποιθτικά μποροφν να περιζχουν οποιονδιποτε ςυνδυαςμό των ενοτιτων << Επεξεργαςία Κειμζνου>>, <<Υπολογιςτικά Φφλλα>>, <<Υπθρεςίεσ Διαδικτφου>>, <<Ραρουςιάςεισ>> και <<Βάςεισ Δεδομζνων>>) δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ι ICT Europe ICT Intermediate A ICT Intermediate B ICT Intermediate C ε) ΚΕΥ CERT Key Cert IT Basic 17

18 Key Cert IT Initial ςτ) ACTA Α.Ε. Certified Computer User (CCU) η) I SKILLS A.E. Basic I.T. Standard Basic I.T. Thematic Basic I.T. Core θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΕΙΝΙΝ TELEFOS TRAINING ΕΡΕ ι ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΤ TELEFOS CERT ΕΡΕ ι ΙΝΦΟΣΕΤ INFOCERT ΕΡΕ Basic Skills ι Infocert Basic Skills ( αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Basic ι Infocert Basic ( αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) Integration Skills ι Infocert Integration Skills ( αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) κ) DIPLOMA ΦΟΕΑΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Basic Office Business Office Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ από τθν προκιρυξθ ενότθτεσ αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί, μπορεί να γίνει αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου φορζα ζκδοςθσ αυτοφ. Ο υποψιφιοσ, όμωσ, εφόςον επιλεχκεί πρζπει να προςκομίςει το πιςτοποιθτικό. Λοιπά παραςτατικά (βεβαιϊςεισ εξεταςτικϊν κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά. Γίνονται επίςθσ δεκτά πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Η/Υ τα οποία χορθγικθκαν από τουσ παραπάνω φορείσ (α ζωσ δ) μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ.και θ ιςχφσ τουσ ζλθγε τθν , με τθν εξισ ονομαςία: α) ECDL από τθν εταιρεία ECDL GREEK COMPUTER SOCIETY Ε.Ρ.Υ. β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services). γ) IC3 ι MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρϊθν TECHNOPLUS) και δ) BTEC in ICT ι Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 2. Mε τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικότθτασ Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ, όπωσ αυτοί αναφζρονται κατωτζρω. 3. Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι /και μεταπτυχιακοφσ, Ρανεπιςτθμιακισ ι/και Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ επιλογι, Ρλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Υ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά μακιματα μπορεί να ζχει πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Ρανεπιςτθμιακισ (Ρ.Ε), είτε Τεχνολογικισ (ΤΕ) Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και υπολογίηονται ακροιςτικά. 4. Οι υποψιφιοι τθσ Ρανεπιςτθμιακισ, Τεχνολογικισ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αποδεικνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ακόμθ και με μόνθ τθν υποβολι βεβαιϊςεων τμθμάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ, ςε προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά τθν εκτίμθςθ του τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Ρλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Η/Υ. Διευκρινίηεται ότι τίτλοι ςπουδϊν ανϊτερθσ αλλά και κατϊτερθσ κατθγορίασ από τθν κατθγορία για τθν οποία υποβάλλει αίτθςθ ο υποψιφιοσ, εφόςον πλθροφν και τισ λοιπζσ προυποκζςεισ εγκυρότθτασ, γίνονται δεκτοί, δεδομζνου ότι αφενόσ οι εν λόγω τρόποι απόδειξθσ προβλζπονται από το προςοντολόγιο, αφετζρου οι ςχετικοί τίτλοι και βεβαιϊςεισ υποβάλλονται για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ Η/Υ και όχι για τθ διεκδίκθςθ κζςθσ ανϊτερθσ ι κατϊτερθσ κατθγορίασ τθσ προκθρυςςόμενθσ. 5. Γίνονται επίςθσ δεκτά, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Υ που ζχουν εκδοκεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Υ φυςικϊν προςϊπων που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ. Τα πιςτοποιθτικά αυτά ιςχφουν για τρία (3) ζτθ από τθν ζκδοςι τουσ. 18

19 6. Για τουσ Δθμοςίου υπαλλιλουσ: Βεβαίωςθ Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων και Γνϊςεων ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν Αϋ και Β επιπζδου ΤΡΕ από το ΥΡΑΙΘ. 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (Γ2/C2) Πλήρης Τίτλος Πτυχίου ENG_C2_1 ENG_C2_2 ENG_C2_3 ENG_C2_4 ENG_C2_5 ENG_C2_6 ENG_C2_7 ENG_C2_8 ENG_C2_9 ENG_C2_10 ENG_C2_11 ENG_C2_12 ENG_C2_13 ENG_KRAT_C1 ENG_C1_1 ENG_C1_2 ENG_C1_3 ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης Τίτλος CERTIFICATE OF PROFICIENCY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ηµοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών -Ίδρυµα Βούρου - Ευταξία Έχοντας υπόψη: 1. Το Θεσµικό πλαίσιο του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα