1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε"

Transcript

1 Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Ζ έκθαζε εδψ δίλεηαη ζην ιφγν ησλ καζεηψλ, ν νπνίνο ζεσξείηαη νπζηψδεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξάμε. Ζ έξεπλα πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζηελ θξηηηθήο ζεκαζίαο εξψηεζε: Γηαηί ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο δελ έρεη πάληα σο απνηέιεζκα θαιχηεξε κάζεζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο; Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ε αθαδεκατθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί εθαξκφδνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο, δηδαθηηθά κέζα θαη ξπζκφ δηδαζθαιίαο γηα δηαθνξεηηθνχο καζεηέο. Γεθαπέληε καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο ελφο Γπκλαζίνπ ζηελ Κχπξν θαη ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ ζηελ εμάκελε ζπκκεηνρηθή παξέκβαζε, θαηά ηελ νπνία εθαξκφζηεθε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ηξηψλ θάζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά, καδί κε ζπδήηεζε ζε νκάδεο εζηίαζεο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Τα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη κφλν κηα νξγαλσηηθή θαη δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή, αιιά θπξίσο κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα επηηχρνπλ απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία/κάζεζε, φηαλ ηαπηφρξνλα κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο νηθνδφκεζεο εηθφλαο θαη ρεηξαθέηεζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ησλ καζεηψλ. 1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο Η έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο πξνθχπηεη απφ δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο θαη επηζηεκνινγηθέο βάζεηο θαη βξίζθεη δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε σο ηζφηεηα επθαηξηψλ αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζε φινπο γηα εθπαίδεπζε, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη δηαθξίζεηο θαη πξνζδηνξίδεηαη σο έλαο θαλφλαο κε ζεζπίζεηο γηα δσξεάλ εθπαίδεπζε, ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε γηα φινπο ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε εμσζρνιηθνί παξάγνληεο, φπσο ε εζληθή πξνέιεπζε, ην θχιν, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. Ζ ζεζπηζκέλε ηζφηεηα επθαηξηψλ, θπξίαξρε ζήκεξα ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, βαζίδεηαη ζηε θαλμηνλαιηζηηθή θηινζνθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ηζφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε πνζνηηθά θαη νκνηφκνξθα κέηξα ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Πέξα απφ ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ, ε ηζφηεηα σο απνηέιεζκα επεθηείλεη ηηο αλαδεηήζεηο εθηφο ζρνιείνπ θαη επηδηψθεη δνκηθέο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία, δειψλνληαο φηη ρσξίο απηέο ην ζρνιείν δελ είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζεη ηελ επίδνζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ νχηε θαη λα ηνπο πξνάγεη θνηλσληθά. Πέξα απφ ηα πνζνηηθά λνκνζεηηθά κέηξα, επελδχεη ζε πνηνηηθέο βειηηψζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ γηα ηε ρεηξαθέηεζε

2 ηνπ αηφκνπ σο ππεχζπλνπ κέινπο κηαο θνηλσληθήο νκάδαο θαη ηεο θνηλσλίαο επξχηεξα. Η έλλνηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απνηειεί κέζν γηα ην ζεβαζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο ησλ καζεηψλ γηα ηζφηεηα ζε ηάμεηο κεηθηήο ηθαλφηεηαο θαη είλαη έλα απφ ηα νπζηψδε ζέκαηα φρη κφλν ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία, αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ε δηδαζθαιία σο πξάμε παξακέλεη αθφκε θπξίσο κηα πξνζπάζεηα κεηάδνζεο θαη κεηαθνξάο γλψζεο ζε ηάμεηο πνπ ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνπλ έλαλ αδηαθνξνπνίεην, νκνηνγελή πιεζπζκφ. Σε απηφ ην πιαίζην, ην πξφβιεκα ηεο αδηαθνξνπνίεηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαζίζηαηαη νπζηψδεο δεδνκέλνπ φηη έλαο ηφζν κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ είλαη αλίθαλνο λα κάζεη απηφ πνπ «δηδάζθεηαη», θαη φηη ε πιεηνςεθία απηψλ πνπ νλνκάδνληαη «πξνβιεκαηηθνί» καζεηέο αθνξνχλ καζεηέο κε πξνβιήκαηα κάζεζεο ρσξίο ηελ παξάιιειε χπαξμε δηαλνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Δπνκέλσο, είκαζηε αληηκέησπνη κε έλα δηαρξνληθφ πξφβιεκα ην νπνίν αθφκε αλαδεηεί ηε ιχζε ηνπ: νη εθπαηδεπηηθνί «δηδάζθνπλ», αιιά νη καζεηέο δε καζαίλνπλ. Ζ ζεσξία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθιακβάλεη ηε δηαθνξνπνίεζε σο κηα πνιηηηθή πνπ βαζίδεηαη ζην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε, κε βάζε ηελ νπνία θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο παξνρέο θαη πιηθά κέζα ζηελ ηάμε κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Σχκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δίλεη έκθαζε ζηελ αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο κάζεζεο, ηα ελδηαθέξνληα, ην ξπζκφ, ηηο δεμηφηεηεο, ηε γλψζε θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ. Ζ αδπλακία ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο ζεσξίαο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα είλαη ην γεγνλφο φηη δελ εμεηάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο βηνγξαθίεο θαη ηελ άπνςε δσήο ησλ καζεηψλ ζε ηάμεηο κεηθηήο ηθαλφηεηαο. Απηφ απφ ηελ άιιε δελ πξέπεη λα καο νδεγεί θαη ζηελ αληίπνδα ζεσξία ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο θαη ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηίπνηε δελ κπνξεί λα γίλεη ζην ζρνιείν, αλ δελ αιιάμεη ε θνηλσλία (Koutselíni, 1997; 2008; Κνπηζειίλε, 2008). Τν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη θακηά ζεσξία απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη επαξθή βάζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Δπνκέλσο, ε δηαθνξνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζεσξείηαη ηφζν σο κηα αλαζηνραζηηθή δξάζε «παηδαγσγηθήο θξνληίδαο» (Aoki, 1992, p. 21) φζν θαη σο κηα θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή θαηαζθεπή ηεο ρξήζηκεο γλψζεο. Ζ εξγαζία ηνπ Habermas (1972) γηα ην ελδηαθέξνλ ρεηξαθέηεζεο, πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ θφζκν, δελ αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ εξγαιεηαθή γλψζε, ε νπνία ελδπλακψλεη ηνπο καζεηέο θαη εληζρχεη ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, ηηο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη κία απφ ηηο εθαξκνγέο ελφο κεηα-κνληέξλνπ παξαδείγκαηνο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε (Koutselini, 1997b). Ζ θξηηηθή παηδαγσγηθή θαη ε ζπγθεηκεληθή ελλνηνινγηθή αιιαγή ζπκπιεξψλνπλ ηελ επηζηεκνινγηθή βάζε κηαο κε εξγαιεηαθήο δηαθνξνπνηεκέλεο ηάμεο. Ζ ζπγθεηκελνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ 2

3 εκπεηξηψλ ζην θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ παξέρεη έλα κεηα- κνληεξληθφ παξάδεηγκα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηζφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη πξάμε (Koutselini, 2008). Οη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ νχηε λα εκθπηεχζνπλ ηε γλψζε ζηα θεθάιηα ησλ καζεηψλ ηνπο νχηε λα ηνπο εγθαηαιείςνπλ ρσξίο βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κάζνπλ. Οη απνδνηηθνί εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα νξγαλψλνπλ ηελ παξέκβαζή ηνπο κε επηζηεκνληθή γλψζε, βαζηζκέλε σο επί ην πιείζηνλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επνηθνδφκεζεο γλψζεο (Resnick, 1989, p. 436) θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ( Vygotsky), φπνπ νη καλζάλνληεο κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη θνηλνχο ζηφρνπο, δεμηφηεηεο θαη αμίεο. Ζ εξγαζία ηεο Tomlinson ( ) γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ζε ηάμεηο κεηθηήο ηθαλφηεηαο θαζψο θαη ε έξεπλα θαη νη δεκνζηεχζεηο ηνπ Βξεηαληθνχ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (British National Foundation of Educational Research - NFER) ζεσξνχληαη φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηε βάζε γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Δληνχηνηο, ε εθηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζψπνπ (δαζθάινπ θαη καζεηή) θαη ε αληίζηαζή ηνπ ζηηο πξν θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο είλαη νπζηψδεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ πνπ νη εηζεγήζεηο γηα απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνηεκέλε δηαδηθαζία δελ είραλ ηελ πξνζδνθψκελε εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Σηε δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε, νη εθπαηδεπηηθνί δηαηεξνχλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ρσξίο εμαίξεζε, θαη ζρεδηάδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ηνπο ζα επηηχρνπλ απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Δπνκέλσο, ε δηαθνξά δελ έρεη λα θάλεη είηε κε ηελ αδπλακία είηε κε ηελ ηειεηφηεηα. Σην πιαίζην ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε δηαθνξά θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, κία απφ ηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη φηη «ζε θάζε θαη φια ηα ζεκεία ηεο αλάπηπμεο, ε πεξαηηέξσ πξφνδνο εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαη ηα εηζεξρφκελα απφ ην πεξηβάιινλ εθπαηδεπηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ηα ίδηα πεξηνξίδνληαη απφ ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε» (Moore, 1996, p. 613). Ζ άιιε ζεκαληηθή παξαδνρή γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε κάζεζε ζην κεηα- κνληεξληθφ παξάδεηγκα είλαη φηη νη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηδαζθαιία κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πξαγκαηηθή κάζεζε ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο θαζεκεξηλέο αιιειεπηδξάζεηο εθηφο ζρνιείνπ. Σε απηφ ην πιαίζην, νη θσλέο ησλ καζεηψλ είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ζηελ ηζφηεηα ζηελ πξάμε. 2. Μεζοδοιογία Με βάζε ηε βαζηθή ππφζεζε ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά ζηνλ νπζηψδε ξφιν ηνπ βησλφκελνπ απφ ηνπο καζεηέο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξάμε, δηεμήρζε ζπκκεηνρηθή δηεξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο ηζφηεηαο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ζέκαηα, δηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζε ηάμε κεηθηήο ηθαλφηεηαο. Ζ εμάκελε έξεπλα δξάζεο ζηα Μαζεκαηηθά αλαπηχρζεθε ζε έλα θχθιν δξάζεσλ, αλαζηνραζκψλ θαη λέσλ δξάζεσλ εθ κέξνπο 3

4 ησλ εξεπλεηψλ: Σην πξψην ηξίκελν εθαξκφζηεθαλ ε αθαδεκατθή θαη ε δηδαθηηθή θάζε, ζηηο νπνίεο κεηξήζεθαλ ηα αθαδεκατθά απνηειέζκαηα ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Σην δεχηεξν ηξίκελν, ε αθαδεκατθή θάζε εκπινπηίζηεθε κε ηελ θνηλσληθή θάζε, ζηελ νπνία νη θσλέο ησλ καζεηψλ ιήθζεθαλ ππφςε. Ζ έκθαζε ζε απηφ ην άξζξν ηνπνζεηείηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζίεο θαη εθηηκήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνπο αλαζηνραζκνχο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο θαη εθηηκήζεηο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ κελψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 ζπλαληήζεηο θαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, 10 ζπλαληήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 6 ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε ήηαλ 15 καζεηέο ηεο πξψηεο ηάμεο Γπκλαζίνπ θαη 4 εθπαηδεπηηθνί. Μα βάζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ζην κεηακνληεξληθφ παξάδεηγκα, κηα δηαθνξνπνηεκέλε δηαδηθαζία ηξηψλ θάζεσλ πξνηάζεθε θαη βαζκηαία εθαξκφζηεθε. 3. Αποηειέζκαηα Πρόταση για την οικοδόμηση της διαυοροποιημένης διδασκαλίας Ωο απνηέιεζκα ηεο κειέηεο, εηζεγνχκαζηε φηη ε νηθνδφκεζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ καζεκάησλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο (Koutselini, 2008). Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ε αθαδεκατθή θάζε), ε δεχηεξε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ καζεηή θαη ησλ γνλέσλ (ε θνηλσληθή θάζε), θαη ε ηξίηε ζηελ πξαγκαηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζε ηάμε κεηθηήο ηθαλφηεηαο (ε δηδαθηηθή θάζε). Γηα αλαζηνραζηηθή δηδαζθαιία, ζηνηρεία ησλ ηξηψλ θάζεσλ κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ. Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο απνθεχγεηαη ην απζηεξφ ηερλεηφ-ζεηηθηζηηθφ παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο θαη εκπινπηίδεηαη κε δηαδηθαζίεο Έξεπλαο Γξάζεο θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ εηαίξσλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 1. Φάζε 1. Η αθαδεκατθή θάζε Πξνεηνηκαζία θαη αλαζηνραζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Απηή ε θάζε αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα καζήκαηα ηεο εκέξαο κε ηξφπν πνπ φινη νη καζεηέο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα εηνηκφηεηαο λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ζε φια φζα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα νξίδεη. Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ρξεηάδεηαη, φπσο έδεημε ε πξάμε, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη νη καζεηέο δηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν κεηαμχ ηνπο ζην ξπζκφ κάζεζεο θαη ζηελ εηνηκφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο καζεζηαθέο απαηηήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, παξά ζηε θπζηθή ηνπο ηθαλφηεηα- κηα παξαλφεζε πνπ αλαγθάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κεηψλεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ γηα αξηζκφ καζεηψλ. Σηε ζπλέρεηα, ε θχξηα εξψηεζε πνπ θαζνξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξεηαη ζην ηη κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ θαη ζην πψο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δνθηκάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα εηνηκφηεηαο ζηηο ηάμεηο ηνπο, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηελ πείξα θαη δηάγλσζε ζε ηάμεηο κεηθηήο ηθαλφηεηαο, θπκαίλνληαη απφ 3-5, δειαδή ζηνπο καζεηέο πνπ είλαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηε κάζεζε ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα εκέξαο, ζε έλα-δχν επίπεδα καζεηψλ πνπ ζηεξνχληαη πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ/ζηάζεσλ θαη ζε έλα έσο δχν 4

5 επίπεδα καζεηψλ πνπ ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε πέξα απφ απηή πνπ παξέρεηαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Είδε δηαθνξνπνίεζεο Γνθηκάδνληαο, επεθηείλνληαο, θαη δηαθνξνπνηψληαο κέζσ ηεο πξαγκαηηθήο εθαξκνγήο, ηελ πξφηαζε ησλ Strading θαη Saunders (1993) γηα ηα είδε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηα αθφινπζα είδε δηαθνξνπνίεζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ: Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ζηφρν - θαζήθνλ: Οη καζεηέο θαιχπηνπλ ην ίδην πεξηερφκελν κε εξγαζία ζε ηεξαξρεκέλνπο ζηφρνπο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θάζε καζεηή λα ζηακαηήζεη πεξηζζφηεξν θαη λα πάξεη βνήζεηα εθεί πνπ έρεη πεξηζζφηεξε αλάγθε Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην απνηέιεζκα: ε ίδηα επξεία δψλε δξαζηεξηνηήησλ θαζεθφλησλ πξνηείλεηαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο, αιιά ε πξνζδνθία ζε κάζεκα εκέξαο είλαη φινη νη καζεηέο λα θαιχςνπλ πξν-απαηηνχκελεο θαη βαζηθέο γλψζεηο Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην πεξηερφκελν: ε ίδηα δεμηφηεηα, ηθαλφηεηα, ζηάζε, γλψζε αλαπηχζζεηαη ζε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν (π.ρ. ινγνηερληθφ / πιεξνθνξηαθφ θείκελν, Μαζεκαηηθψλ, Ηζηνξίαο θηι) κε βάζε ηελ πξνηίκεζε ηνπ καζεηή, αιιά αθφκε θαη δηαθνξνπνηεκέλν θαη ζε έθηαζε θαη βαζκφ δπζθνιίαο. Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα: δηαθνξεηηθνί καζεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο. Μπνξνχλ, επνκέλσο, λα ρεηξηζηνχλ ην ίδην πεξηερφκελν θαη λα πξνζεγγίζνπλ επηηπρψο ην ίδην έξγν ζην ίδην επίπεδν, αιιά κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην ξπζκφ ηνπ καζήκαηνο ζηελ ηάμε: Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ιφγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη νη επθαηξίεο λα εξγαζηνχλ νη καζεηέο είηε εμαηνκηθεπκέλα είηε ζπλεηαηξηζηηθά θαη ζπλεξγαηηθά ηνπο επηηξέπνπλ λα δνπιέςνπλ κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ. Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ν / ε εθπαηδεπηηθφο ζηηο αλάγθεο θάζε καζεηή ρσξηζηά θαη αλάινγα κε ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ πάλσ ζηα νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα εξγαζηνχλ ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο, απνηειέζκαηα θαη πεξηερφκελν. Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ: ζπλεξγαηηθφ, ηερλνινγηθά ππνζηεξηδφκελν, εμαηνκηθεπκέλν, πεηξακαηηθφ θηι. Γηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο: θάπνηνη καζεηέο εξγάδνληαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ (scaffolding), θάπνηεο νκάδεο ζε δηαδηθαζίεο 5

6 επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη θάπνηνη καζεηέο κέζσ εξσηήζεσλ ζε έλα απζηεξά δνκεκέλν ή εκηδνκεκέλν έξγν. Αλαζηνραζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα δηδαθηηθά κέζα Οη εθπαηδεπηηθνί αλαζηνράδνληαη γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηα δηδαθηηθά κέζα θαη ηελ επίδνζε θαη βηνγξαθία ησλ καζεηψλ πξνζπαζψληαο λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε: Τη ζέισ νη καζεηέο λα μέξνπλ, λα πξάηηνπλ θαη λα αηζζάλνληαη σο απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο; Υπνζηεξηθηηθέο εξσηήζεηο γηα πξνζσπηθφ αλαζηνραζκφ κπνξνχλ λα είλαη: Πνηα είλαη ε βαζηθή απαξαίηεηε γλψζε ηνπ δηδαθηηθνχ κνπ ζηφρνπ ζήκεξα; Πψο απηφο ν ζηφρνο ζρεηίδεηαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ άπνςε δσήο ησλ καζεηψλ κνπ; Πνηεο γλψζεηο / δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο / ζηάζεηο θαζψο θαη δηαζέζεηο / ηξφπνη ζθέςεηο πξναπαηηνχληαη; Πνηα κεηαζρεκαηηζηηθή γλψζε κπνξεί λα πξνθχςεη; Πψο ηα αλσηέξσ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ σο ζηφρνη θαη θάζεηα ηεξαξρεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο; Πψο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα αλαιπζνχλ νξηδφληηα ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ κηα πνηθηιία ηξφπσλ ζθέςεο θαη ζηπι κάζεζεο; Οη εθπαηδεπηηθνί κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπο (ζθνπνχο, ζηφρνπο θαη ηε ινγηθή ηνπο βάζε). Ζ αθαδεκατθή δηαθνξνπνίεζε βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ αδηαθνξνπνίεηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο / ησλ ζειίδσλ ηνπ εγρεηξηδίνπ ζε ηεξαξρίεο γλψζεο (έλλνηεο, πιεξνθνξίεο, δεμηφηεηεο δηαδηθαζίεο ζηξαηεγηθέο). Απηέο νη ηεξαξρίεο πεξηιακβάλνπλ ηε βαζηθή ή απαξαίηεηε γλψζε ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθεηαη θαη απηέο πνπ είλαη πξναπαηηνχκελεο ή πξνεγνχκελε / πξνυπάξρνπζα γλψζε, δει. αλαπφθεπθηε σο ππνζηήξημε ζηηο βαζηθέο (Valiandes & Koutselini, 2008; Koutselini & Valiandes, 2009). Δπηπιένλ, αθνχ ε δηαθνξνπνίεζε θαηαπηάλεηαη φρη κε κφλν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε ρακειέο επηδφζεηο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αιιά θαη κε ηνλ παξάιιειν ζηφρν ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ησλ ηαιαληνχρσλ καζεηψλ ή απηψλ πνπ έρνπλ πην πξνεγκέλε γλψζε απφ απηή πνπ νξίδεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, πξνηείλνπκε φηη, πέξα απφ ηε βαζηθή θαη πξναπαηηνχκελε γλψζε, ζα πξέπεη λα εηζάγεηαη θαη κεηαζρεκαηηζηηθή γλψζε, ε νπνία μεπεξλά ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 2. Φάζε 2. Η θνηλσληθή θάζε - ζηξαηεγηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο Οη βηνγξαθίεο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ ηε βάζε φισλ ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία (Κνπηζειίλε, 2007). Τν καζεζηαθφ θαη ζρνιηθφ ηζηνξηθφ, ην θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ, επεξεάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζρνιείν. Δπνκέλσο, ν ρξφλνο γηα ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ παξέρεη ηδέεο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνζδνθηψλ, ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ γηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία γηα φινπο ηνπο καζεηέο.. Δπίζεκεο θαη αλεπίζεκεο ζπλαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη δηαιεηκκάησλ, νη ζπδεηήζεηο ζε νκάδεο πεξηιακβάλνληαη ζην ζρνιηθφ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Απηέο νη ζπλαληήζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ηνπ 6

7 ηξφπνπ πνπ νη καζεηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο επθαηξίεο ηνπο ζηελ θνηλσλία, ηελ απνηπρία ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο άιινπο. Βαζηθή παξαδνρή ζε απηή ηε ζπλεξγαζία είλαη φηη ε απνηπρία ηνπ καζεηή αληαλαθιά ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη ηελ αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο δηδαζθαιίαο λα παξάζρεη δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο, επθαηξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηζνξξνπήζνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο/κεηνλεμίεο ησλ καζεηψλ. Ζ αθαδεκατθή θάζε παξέρεη απαληήζεηο ζην πψο ην ζέκα κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν ρεηξηζκνχ κε ηξφπν πνπ λα πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε ζην ηζηνξηθφ κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Ζ θνηλσληθή θάζε εθηηκά ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δσήο ηνπ καζεηή: Πψο απηφ ην πεξηερφκελν ελδπλακψλεη ηνπο καζεηέο θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ θνηλσλία; Δθαξκφδεηαη ην κεηα-κνληέξλν (meta-modern) (Koutselini, 1997b) θξηηηθνχ παξάδεηγκα έξεπλαο πνπ ππνζηεξίδεη ηε ρεηξαθέηεζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, εξεπλεηψλ θαη «ππνθεηκέλσλ», κε ηξφπν πνπ κηα ακνηβαία θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηνπο θαη ησλ ζρέζεσλ ζηελ θνηλσλία λα θαηαθηάηαη;. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ιερζεί φηη κηα ζηαζεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη άιισλ ηδξπκάησλ (π.ρ. Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Παξνρήο θαη Σρνιέο Γνλέσλ) είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο θάζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, αθνχ ε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ δσήο θάπνησλ καζεηψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα πςειφηεξεο πξνζδνθίεο, θαιχηεξε απηφ-εηθφλα θαη επίδνζε. 3. Φάζε 3: Η δηδαθηηθή θάζε Απηή ε θάζε αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ελαιιαθηηθψλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηδάζθνπλ ηελ ίδηα ψξα δηαθνξεηηθνχο καζεηέο ζηελ ίδηα ηάμε. Οη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ: Ιεξαξρίεο δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνεηνηκαζία εμαηνκηθεπκέλεο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζε νκάδεο κεηθηήο ηθαλφηεηαο Δπηηξέπνληαο επαξθή ρξφλν γηα εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηαηάζζνληαη ζε ηεξαξρίεο μεθηλψληαο απφ ηελ πξναπαηηνχκελε γλψζε, ν / ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ νκάδα λα ζπδεηήζεη θαη λα ειέγμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ, κε ζπλεξγαηηθφ ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε φηη φινη νη καζεηέο έρνπλ θαηαθηήζεη απηή ηελ πξναπαηηνχκελε γλψζε. Ιεξαξρίεο δξαζηεξηνηήησλ, εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο Δπηηξέπνληαο επαξθή ρξφλν, ν / ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο λα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ / ηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ πξναπαηηνχκελε γλψζε. Ο ζηφρνο είλαη ν / ε εθπαηδεπηηθφο λα ζπλερίζεη κε ηελ επαλαδηδαζθαιία ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ, εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην ζε φιε ηελ ηάμε, εάλ ε απνηπρία εηδηθά ην πνζνζηφ είλαη πςειφ ή ζε κηθξέο νκάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ απηνχο ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Σπλδπαζκφο δηαδηθαζηψλ 7

8 Τν κάζεκα αξρίδεη κε κηα γξήγνξε εμέηαζε ηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεο ζε ζπλδπαζκφ κε εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία θαη εξγαζία ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ή κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κεζφδσλ ηεο ηδενζχειιαο ή ηεο ζπλεξγαηηθήο αμηνιφγεζεο κέζσ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ. Μεηά απφ απηφ νη καζεηέο ζπλεξγάδνληαη ζηελ δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ ζην πεδίν ηεο βαζηθήο λέαο γλψζεο. Εξγαζίεο ζε ζπγθεθξηκέλα θαη δηαθνξεηηθά έξγα Αθνινπζψληαο ηε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ηεο βαζηθήο πξναπαηηνχκελεο γλψζεο, νη καζεηέο αξρίδνπλ λα εξγάδνληαη ζε θαζνξηζκέλα θαζήθνληα, θαηάιιεια γηα ην επίπεδν εηνηκφηεηάο ηνπο. Μεηά απφ ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κεηθηήο ηθαλφηεηαο ζε δχν επίπεδα θαη νχησ θαζεμήο. Σπλεξγαηηθή κάζεζε Αθνχ θαηάιιεια δηαβαζκηζκέλα δηδαθηηθά πιηθά γηα φια ηα δηαθνξεηηθά γλσζηηθά επίπεδα θαη καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο δνζνχλ ζηνπο καζεηέο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί κηα νπνηαδήπνηε κέζνδνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (ζπλεξγαηηθή ζπλαξκνιφγεζεpuzzle- jigsaw, κέζνδνο sandwich, ζπλεξγαηηθή επίδνζε, αιιεινδηδαθηηθή θηι). Αποηειέζκαηα 1 νο θχθινο ζπδήηεζεο Πξηλ ηελ παξέκβαζε Πξηλ ηελ παξέκβαζε, νη καζεηέο ζπδήηεζαλ ζε νκάδεο εζηίαζεο ην ζέκα ηεο πςειήο θαη ρακειήο επίδνζεο ζηα Μαζεκαηηθά. Τα απνζπάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνπλ ηηο θχξηεο ηδέεο ηεο ζπδήηεζεο. - Αληξέαο: Δε κνπ αξέζνπλ ηα Μαζεκαηηθά, δελ είκαη αξθεηά έμππλνο. Γλσξίδσ φηη φινη ην γλσξίδνπλ απηφ. Ο θαζεγεηήο κνπ δε κε πηέδεη, γηαηί μέξεη φηη δελ κπνξψ λα θάλσ ηηο αζθήζεηο. Με αθήλεη λα αληηγξάθσ. Θέιεη κφλν λα είκαη ήζπρνο. Μεξηθνί θίινη κνπ δελ θάζνληαη ήζπρα ν θαζεγεηήο λεπξηάδεη, θαη ηα αγφξηα γεινχλ. - Διέλε: Υπάξρνπλ θάπνηνη «θαινί» καζεηέο, πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ φιεο ηηο αζθήζεηο. Κάπνηνη απφ απηνχο θάλνπλ ηδηαίηεξα καζήκαηα γηα λα πεξάζνπλ ζην Παλεπηζηήκην. Εκείο νη άιινη αληηκεησπίδνπκε δπζθνιίεο, αιιά... πνηνο λνηάδεηαη κπνξεί λα κε ζπλερίζνπκε ην ζρνιείν. Ο παηέξαο κνπ ιέεη φηη είλαη θαιχηεξα γηα κέλα λα πάσ ζηελ Τερληθή Σρνιή...Δελ μέξσ. - Κψζηαο: Όηαλ νη γνλείο κνπ έξρνληαη ζην ζρνιείν, έρσ κεγάια πξνβιήκαηα. Οη θαζεγεηέο ιέλε φηη δε δηαβάδσ αξθεηά, θαη φηη πξέπεη λα δηαβάδσ παξαπάλσ. Δελ είλαη αιήζεηα φηη δελ πξνζπαζψ αξθεηά, αιιά δελ κπνξψ λα θάλσ ηηο αζθήζεηο κνπ. - Φάξεο: Πξηλ, ζην Δεκνηηθφ, αληίγξαθα ηηο αζθήζεηο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. Δελ ην θάλσ απηφ πηα, γηαηί ν θαζεγεηήο θαηαιάβεη ην: Αλ ν θαζεγεηήο κνπ δεηήζεη λα εμεγήζσ ηη έθαλα, δελ κπνξψ λα εμεγήζσ. Άξα πνηνο ν ιφγνο λα αληηγξάθσ ηηο αζθήζεηο; - Έκηιπ: Πηζηεχσ φηη ηα καζεκαηηθά δελ είλαη δχζθνια, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα, γηαηί έρνπκε ηφζε πνιιή χιε λα κάζνπκε, δει. αξρέο, ζεσξίεο, κεζφδνπο θαη πνιιά πξνβιήκαηα θαη αζθήζεηο λα ιχζνπκε. Οη καζεηέο κε ρακειή επίδνζε δε 8

9 δηαβάδνπλ αξθεηά, παξαηηνχληαη φηαλ βξίζθνπλ δπζθνιίεο...δε θηαίσ ηνπο θαζεγεηέο, γηαηί εκείο, νη «θαινί» καζεηέο είκαζηε ε απφδεημε φηη θαιχπηνπλ ηελ χιε. - Τέιεο: Γηαηί δελ παξαδερφκαζηε φηη θάπνηνη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα Μαζεκαηηθά, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θάπνηνη άιινη δελ κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ, λα ηξαγνπδήζνπλ θηι. 2 νο θχθινο ζπδήηεζεο Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο αθαδεκατθήο θαη δηδαθηηθήο θάζεο γηα ηξεηο κήλεο ηα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί βειηίσζαλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη έλησζαλ απηνπεπνίζεζε λα πξνεηνηκάζνπλ καζήκαηα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Τν απνγνεηεπηηθφ απνηέιεζκα ήηαλ φηη κφλν 2 καζεηέο βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηελ επίδνζή ηνπο. Σεκαληηθή βειηίσζε ζεκαίλεη φηη θαηάθεξαλ λα αιιάμνπλ θαηεγνξία. Έλαο καζεηήο απφ ηελ θαηεγνξία «Σρεδφλ θησρή» (βαζκφο 10.5) πξνρψξεζε ζηελ θαηεγνξία «Μέζε» (βαζκφο 12. 5) θαη έλαο καζεηήο απφ ηελ θαηεγνξία «Μέζε» (βαζκφο 13) κεηέβεθε ζηελ θαηεγνξία «Καιή» (βαζκφο 15). Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ θάζε θαηεγνξίαο δελ άιιαμε. Δληνχηνηο, ηα απνηειέζκαηα δελ θαηέδεημαλ νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ζηηο δηαζέζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, φπσο απνθαιχπηνπλ ηα αθφινπζα απνζπάζκαηα: - Δε ζέισ λα πξνζπαζψ ηφζν ζθιεξά. Δε κνπ αξέζνπλ ηα Μαζεκαηηθά. Τφζε πνιιή πξνζπάζεηα γηα ην ηίπνηα. - Γηαηί πξέπεη λα πξνζπαζψ; - Δε βιέπσ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ λα καζαίλσ ηφζν δχζθνιεο καζεκαηηθέο ζεσξίεο. - Τα Μαζεκαηηθά είλαη αθφκε αρξείαζηα. - Τψξα φια είλαη πην εχθνια (1 καζεηήο). 3 νο θχθινο ζπδήηεζεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο θάζεο Ο ηξίηνο θχθινο ζπδήηεζεο δηεμήρζε κεηά ην δεχηεξν ηξίκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε δηδαθηηθή κέζνδνο εκπινπηίζηεθε κε ηελ θνηλσληθή θάζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Εεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα εθηηκήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο δχν θνξέο, ηελ πξψηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θαη ηε δεχηεξε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, θαη λα γξάςνπλ αηνκηθά ζε έλα κνλνζέιηδν-δηζέιηδν θείκελν ηνπο αλαζηνραζκνχο ηνπο γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Τα θείκελά ηνπο ήηαλ γεκάηα ζεκαληηθέο παηδαγσγηθέο εθηηκήζεηο θαη ηδέεο γηα απηφ-βειηίσζε. - Τψξα ληψζσ φηη είκαη κέξνο ηεο ηάμεο Ννκίδσ φηη νη ζπκκαζεηέο κνπ θαηάιαβαλ φηη δελ είκαη αλφεηνο ή ηεκπέιεο. Όκσο, είκαη θάπσο πην αξγφο απφ ηνπο άιινπο, αιιά αλ θάπνηνο κε βνεζήζεη κπνξψ λα ηα θαηαθέξσ. - Οη γνλείο κνπ πίζηεςαλ φηη είρα ηελ ηθαλφηεηα λα επηηχρσ - Η κεηέξα κνπ ελδηαθέξζεθε γηα ην «Πψο είλαη ηα Μαζεκαηηθά κνπ». - Απηφ ήηαλ κφλν γηα έλα δηάζηεκα. Μεηά απφ ηελ παξέκβαζε θαλέλαο δε ζα θξνληίζεη γηα ηνπο καζεηέο ρακειήο επίδνζεο ή γηα ηνπο δπν-ηξεηο πνπ εξγάζηεθαλ ζε πξνρσξεκέλεο ή / θαη δεκηνπξγηθέο αζθήζεηο: φηαλ «ηα θψηα ζβήζνπλ», ε δηδαζθαιία ξνπηίλαο ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ ζα επαλέιζεη. 9

10 - Τν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη νη γνλείο κνπ πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηελ πξφνδφ κνπ θαη ήμεξαλ γηα ηε «δηαθνξνπνηεκέλε θαη νίθνλ εξγαζία πνπ κε βνήζεζε λα θαιχςσ ηα θελά ζηε γλψζε κνπ». - Ο θαζεγεηήο καο ήηαλ έηνηκνο λα παξέρεη δηαθνξνπνηεκέλν δηδαθηηθφ πιηθφ θαη λα δεη ηη ρξεηαδφηαλ ν θαζέλαο καο. Γηαηί απηφ δε ζπκβαίλεη ζηελ «θαλνληθή» ηάμε; Τη ζα γίλεη αξγφηεξα κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο; Πξνθαλψο, κηα εξψηεζε πξνθχπηεη: Οη αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο αληηζηνηρνχλ ζε αιιαγέο ζηελ επίδνζε; Οη καζεηέο κε θαιχηεξεο ζηάζεηο απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά είραλ πξαγκαηηθά θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηα δηαγσλίζκαηά ηνπο; Ζ απάληεζε είλαη φηη φινη νη καζεηέο είραλ βειηηψζεη ηελ επίδνζή ηνπο κέζα ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάρζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Σίγνπξα κηα έξεπλα ζε νιφθιεξν αθαδεκατθφ έηνο θαη αθφκε γηα ζπλερφκελα δχν θαη ηξία αθαδεκατθά έηε θαη ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ή αθφκε θαη επαλάιεςε κηθξψλ εξεπλψλ ζε ηθαλφ αξηζκφ ηάμεσλ κπνξεί λα δψζεη αληηθεηκεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε αιιαγήο ζηάζεσλ θαη επίδνζεο θαη ην θπξηφηεξν γηα ηε κνληκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 4. Σσδήηεζε Ζ δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη κφλν κηα νξγαλσηηθή θαη δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή, αιιά θαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία. Μηα θξηηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζην ζρνιείν, ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ιακβάλεη ππφςε παξάγνληεο εθηφο ηνπ ζρνιείνπ πνπ επεξεάδνπλ ην ηη ζπκβαίλεη κέζα ζην ζρνιείν θαη ηελ ηάμε. Δπνκέλσο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δελ είλαη κφλν κηα ζηξαηεγηθή, αιιά κηα θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη ε απνηπρία ηνπ καζεηή αληηθαηνπηξίδεη ηελ απνηπρία ηνπ ζρνιείνπ λα παξέρεη δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο, επθαηξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηζνξξνπήζνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ηε ζπλεπαθφινπζε απνδνρή ηεο απνηπρίαο. Ζ εθπαηδεπηηθή έξεπλα πξνηείλεη πνηθηιία κεζφδσλ θαη ηερληθψλ δηαθνξνπνίεζεο, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα ηηο αλάγθεο φρη κφλν ησλ «αδχλαησλ» καζεηψλ αιιά θαη εθείλσλ πνπ είλαη «εμαηξεηηθνί ραξηζκαηηθνί». Παξαδνζηαθά, ε δηαδηθαζία ηεο δηαθνξνπνίεζεο βαζίζηεθε ζηελ αλαδφκεζε θαη πξνζαξκνγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ζθνπνί θαη ζηφρνη, πεξηερφκελν, δηαδηθαζίεο, απνηειέζκαηα θαη αμηνιφγεζε) ζηε βάζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ καζεηή (εηνηκφηεηα, ελδηαθέξνλ, ζηπι κάζεζεο) θαη ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί ηφζν σο νξγαλσηηθή φζν θαη σο παηδαγσγηθή δηαθνξνπνίεζε. Ζ νξγαλσηηθή δηαθνξνπνίεζε ππνζηεξίδεη ηελ παηδαγσγηθή, αιιά είλαη πξνθαλέο φηη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε επίδνζε ρσξίο ηε δηαθνξνπνίεζε ηφζν ησλ πξνζδνθηψλ ησλ καζεηψλ φζν θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα έρνπλ έλα κεγάιν ξεπεξηφξην δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζηε βάζε ησλ νπνίσλ δηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά δελ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ εάλ δελ εθαξκφζνπλ παξάιιεια δηαδηθαζίεο νηθνδφκεζεο απηνεηθφλαο θαη ρεηξαθέηεζεο. Μηα ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε θαη ε επαθφινπζε επηηπρία νδεγνχλ ζε πςειφηεξε απηνεθηίκεζε, ζπλεηδεηνπνίεζε εαπηνχ θαη αλάιεςε πξνζσπηθήο επζχλεο γηα ηα απνηειέζκαηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καλζάλνληεο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνληαη ζηελ 10

11 πξνζπάζεηα λα εξκελεχζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηελ πξφζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα κάζεζε. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπλεξγάδνληαη γηα αλαδήηεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπκκεηνρή ζε απηή, παξά λα νδεγνχλ θαη λα αμηνινγνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα αλαιακβάλνπλ επζχλε θαη λα αλαπηχζζνπλ ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο απηφλνκεο κάζεζεο. Πξνθεηκέλνπ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ λα δηαγλσζζνχλ, είλαη επίζεο απαξαίηεην λα μεπεξάζνπκε ηα παξαδνζηαθά δηαγλσζηηθά δνθίκηα θαη λα ηα ζπκπιεξψζνπκε κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαγλψζνπλ ηα πηζηεχσ ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα εμαζθνχλ δεμηφηεηεο θαζψο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο πξνζπκία θαη ζπγθέληξσζε ζηε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. Ζ αλαθάιπςε ηνπ ηξφπνπ κάζεζεο πνπ πξνηηκά ν θάζε καζεηήο είλαη επίζεο ζεκαληηθή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ν θάζε καζεηήο, ηδίσο εθείλνο κε ειάρηζην ή αλχπαξθην θίλεηξν, ζα βξεη πην εχθνιν θαη πην απνηειεζκαηηθφ λα εκπιαθεί ηνπιάρηζηνλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ ζηαδίσλ. Δλ θαηαθιείδη, ε δηαθνξνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ησλ θαζεθφλησλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πεγψλ ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο, ην ζηπι κάζεζεο, ην ξπζκφ, ην ηζηνξηθφ κάζεζεο θαη ηε ζπλνιηθή βηνγξαθία ηνπ θάζε θαη φισλ ησλ καζεηψλ. Τν παηδαγσγηθφ ζπγθείκελν ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο εθαξκνγήο ηεο Ζ πξψηε παηδαγσγηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αλαθέξεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγέο ζηε ζθέςε θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τν πξφβιεκα ηεο «δηδαζθαιίαο ρσξίο κάζεζε» δελ είλαη άγλσζην ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ζπλερίδνπλ λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο παξά γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο (Koutselini & Persianis, 2000). Γηα ηελ εμήγεζε απηνχ, είλαη νπζηψδεο λα θαηαλνήζνπκε φηη νη αμίεο θαη ηα πηζηεχσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά θαηαζθεπαζκέλα (Ball & Goodson, 1985 Goodson, 1992). Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην πεξηερφκελν θαη ηελ παηδαγσγηθή, αιιά πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ηνπ ξφινπ ηνπο εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή. Απηή ε δηάζηαζε ησλ πηζηεχσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη δχν πηπρέο, ηε ζχγρξνλε, πνπ αλαθέξεηαη ζην ηη ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί δνπλ θαη ηελ παξαδνζηαθή πνπ αλαθέξεηαη ζην ηη κεηαθέξεη ε θνηλσλία σο παξάδνζε (Koutselini, 1997a). Όπσο ν Sadler (1990, p. 60) ην έζεζε, θάζε εζληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο είλαη έλα δσληαλφ ζψκα, ην απνηέιεζκα μεραζκέλσλ πξνζπαζεηψλ θαη δπζθνιηψλ, νη νπνίεο είλαη ζηελά δεκέλεο κε ηελ ηζηνξία ηνπ θξάηνπο. Σε απηφ ην πιαίζην, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα κε κεγάιε ηζηνξία ζε πινθεληξηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ εκκνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δηδαζθαιία πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πεξηερφκελν θαη ηελ θαηερεηηθή δηάιεμε. 11

12 Δπηπξφζζεηα, ε ζπλεξγαηηθή ζπκβνιή, ε ελεξγφο εκπινθή θαη ν αλαζηνραζκφο γηα ηε δξάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχληαη νπζηψδε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή (π.ρ., Fullan, 1982 Hargreaves, ). Ζ ζηξνθή απφ ηηο εξγαιεηαθέο, γξακκηθέο, αιγνξηζκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο ζε ηερλνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε κηα επξεηηθή, αλαζηνραζηηθή, ζπεηξνεηδή πξνζπάζεηα φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαδεηθλχεη ηε ζηξνθή απφ ηε κνληεξληθφηεηα ζηε κεηακνληεξληθφηεηα (meta-modernity) (Koutselini, 1997b), κηα ζηξνθή πνπ επηδηψθεη πέξα απφ ηε κεηα-ην- κνληεξληζκφ (post-modern) θξηηηθή λα πξνζσπνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο. Έλα πνιχ άθακπην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απνιέζνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο, απνπξνζσπνπνηεί ηνπο καζεηέο, πνπ ζεσξνχληαη εθπαηδεπηηθά πξντφληα (Apple, ), θπξίσο απεπζπλφκελα ζηελ αγνξά. Όπσο ην έζεζε ν Michael Apple ζην βηβιίν ηνπ Education and Power (1995) πξν-ζπζθεπαζκέλα παθέηα πιηθψλ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη απζηεξά θαζνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ κέζα «ηερλεηνχ ειέγρνπ» (p. 128) ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζα πνπ απνπξνζσπνπνηνχλ ηηο δσέο θαη ηελ εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ν έιεγρνο δηεπθνιχλεηαη πάληα απφ ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα θάηη «πξαθηηθφ» πνπ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο, ζηάζε πνπ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα αληίζηαζε ζηνλ έιεγρν. Μηα ηειεπηαία αιιά φρη αζήκαληε πξνυπφζεζε αλαθέξεηαη ζηνπο καζεηέο. Ζ κάζεζε δελ είλαη έλα επηβαιιφκελν έξγν πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί. Αληίζεηα, είλαη κηα αλάπηπμε ησλ καζεηψλ δεκέλε κε ην ζπγθείκελν. Απηφ ζεκαίλεη κηα καζεζηαθή θαηάζηαζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε βηνγξαθία θάζε καζεηή, αθνχ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δθηεηακέλε έξεπλα έρεη δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηηο βηνγξαθίεο θαη ηα πηζηεχσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά φρη αξθεηή γηα ηηο ηζηνξίεο θαη ηηο ιαλζάλνπζεο ζεσξίεο ησλ καζεηψλ. Θεσξνχκε ηηο ζθέςεηο ησλ καζεηψλ ζεκαληηθέο γηα θάζε καζεζηαθή θαηάζηαζε, θαη ηδίσο γηα δηαδηθαζίεο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ, φπσο ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία -κάζεζε. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηαπηνηήησλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ επίζεκνπ, αλεπίζεκνπ θαη θξπθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κηα ζρέζε πνπ νδεγεί ζηε ζέζε φηη νηηδήπνηε ζπκβαίλεη εθηφο ηνπ ζρνιείνπ επεξεάδεη νηηδήπνηε πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ζηα ζρνιεία. Τν αλεπίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα αληηγξάθεη ηα ζθφπηκα θαη κε κελχκαηα πνπ ε θνηλσληθή ή / θαη ε ζρνιηθή δνκή πξνάγεη, ελψ ην επίζεκν αλαιπηηθφ πξφγξακκα πεξηνξίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηελ απνκλεκφλεπζε ζεσξεηηθψλ αξρψλ, π.ρ. νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη φια ηα άηνκα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα: Τη ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε; Πψο δίλνπκε ζηνπο καζεηέο ην κήλπκα φηη ε ζρνιηθή επίδνζε ηνπο βνεζά λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία; Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα; Δκείο, σο θνηλσλίεο, πείζακε ηνπο γνλείο φηη κηα θαιχηεξε δσή είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο γξήγνξεο απαζρφιεζεο, ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο εχθνιεο απφθηεζεο ρξεκάησλ; Οη θνηλσλίεο επελδχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα δεκφζηα ζρνιεία; Σσκπέραζκα 12

13 Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο είλαη ε ζεκεξηλή πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δξάζνπλ σο θνξείο αλάπηπμεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε κηθξνεπίπεδν. Δληνχηνηο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, εάλ δελ εθαξκφζνπλ ηαπηφρξνλα κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δηαδηθαζίεο νηθνδφκεζεο απηνεηθφλαο θαη ρεηξαθέηεζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο ησλ καζεηψλ. Μεηαθέξνληαο ζηε δηθή καο ζπδήηεζε απηφ πνπ ν Frye (1997, 319) είπε γηα ηε ζθφπηκε δηδαζθαιία, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή φρη ζην ηη θαη ζην πψο καζαίλεη αιιά θαη ζην γηαηί θαη πξνο ηη καζαίλεη είλαη απαξαίηεηε: «Δληνχηνηο, φηαλ νη αιιαγέο ζηε ζεσξία ηνπ λνπ δψζνπλ ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα δνπλ ηελ πξφζεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη, ηη, ζπγθεθξηκέλα, ν άιινο ππνδεηθλχεη φηη πξέπεη λα κάζνπλ, ηφηε ην πξφβιεκα ηεο γλσζηηθήο αιιαγήο θαζίζηαηαη πνιχ ιηγφηεξν κπζηήξην». Ο πξνζδηνξηζκφο θαη νη απφ θνηλνχ ζηφρνη είλαη ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο - κάζεζεο. Ζ ζηξνθή απφ ηε δηδαζθαιία / παξάδνζε πξνο ηε κάζεζε/νηθνδφκεζε είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία ζηε ζεσξία. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, εληνχηνηο, είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ ζην ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ-θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν. REFERENCES Apple, M. (1979). Ideology and Curriculum. New York: Routledge Apple, M. (1993). Official knowledge. New York: Routledge Apple, M. (1995). Education and Power. New York: Routledge Aoki, T.T. (1992). Layered voices of teaching. The uncannily correct and the elusively true. In W. Pinar & W. Reynolds (Eds.) Understanding Curriculum as Phenomenological and Deconstructed Texts. New York: Teachers College Press Ball, S.J. & Goodson, I.F. (Eds.) (1985). Teachers Lives and Careers. London: Falmer Press Frye, D. (1997). Cognitive Development, Intention and Instruction. Cognitive Development, 12, Fullan, M The Meaning of Educational Change. New York: Teachers College Press. Goodson, I.F. (Ed.) (1992). Studying Teachers Lives. London: Routledge Habermas, J. (1972). Knowledge and Human interests. London: Heinemann Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, Changing Times: teachers work and culture in the post-modern age. New York: college Press Hargreaves, A. (1995). Beyond Collaboration: Critical Teacher Development in the Postmodern Age. In Smyth, J (Ed.) Critical Discourses on Teacher Development. London: Cassell, pp Koutselini, M. (1997a). Curriculum as political text: the case of Cyprus ( ). History of Education, 26(4), Koutselini, M. (1997b). Contemporary Trends and Perspectives of the Curricula: Towards a meta-modern paradigm for curriculum. Curriculum Studies, 5(1), Kνπηζειίλε, M. (2007). Γηαθνξνπνίεζε Γηδαζθαιίαο Μάζεζεο ζε ηάμεηο κηθηήο ηθαλφηεηαο. Λεπθσζία. Κνπηζειίλε, Μ. (2008). Δπνηθνδφκεζε θαη Γηαθνξνπνίεζε Γηδαζθαιίαο- Μάζεζεο ζε Τάμεηο κεηθηήο Ηθαλφηεηαο. Λεπθσζία 13

14 Koutselini, M. (2008). Listening to students voices for teaching in mixed ability classrooms: Presuppositions and considerations for differentiated instruction. Learning and teaching, 1(1), Koutselini, M. & Persianis, P. (2000). Theory practice Divide in Teacher Education and the Role of the Traditional Values. Teaching in Higher Education, 5 (4), Koutselini, M. & Valiande, St. (2009). Techniques and principles underlying Differentiated Instruction, SDE (= Staff Development for Educators), National Conference on Differentiated Instruction, July 19-22, Las Vegas Moore, C., (1996). Evolution and the modularity of mindreading. Cognitive Development, 11, Resnick, L.B (1989) (ed.) Knowing, Learning and Instruction. Essays in honor of Robert Glaser: L. E.A. Publishers Sadler, M., (1990). How Far Can we Learn Anything of Practical Value from the Study of Foreign Systems of Education? Guilford Strading, B., & Saunders, L. (1993). Differentiation in practice: responding to the needs of all pupils Educational Research, 35(2), Tomlinson, C.A (1995) How to differentiate instruction in mixed ability classrooms. Alexandria, USA: ASCD Τomlinson, C. (1999). The Differentiated Classroom. Responding to the Needs of All Learners. Alexandria, USA: ASCD Valiandes, St. and Koutselini, M. (2008). Differentiated Instruction in mixed ability classrooms, the whole picture: Presuppositions and issues for discussion, International Academy of Linguistics, Behavioral, and Social sciences, Association for Global Business, 2008 Conference Newport Beach, California, November

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου. Σοφία Αγαθαγγέλου ΕΕΠ Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου. Σοφία Αγαθαγγέλου ΕΕΠ Πανεπιστημίου Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κύπρου Σοφία Αγαθαγγέλου ΕΕΠ Πανεπιστημίου Κύπρου ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ Στο ΕΠΑ (2009). Τιμής Ένεκεν Μ.Ι.Μαραθεύτη,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΜΑΪΟΤ 16 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ ΓΝΩΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Εκπεηξίεο θαη απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03 Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Ζιίαο Χαηδεζενδσξίδεο Οθηώβξηνο / Ννέκβξηνο 2004 Τη είλαη ην δίθηπν Wulf Δπίπεδν ζην νπνίν κπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλοσ του Συντονιςτή Εκπαιδευτικού Έργου. Η έλλνηα ηεο επηζηεκνληθήο επζύλεο

Ο ρόλοσ του Συντονιςτή Εκπαιδευτικού Έργου. Η έλλνηα ηεο επηζηεκνληθήο επζύλεο Ο ρόλοσ του Συντονιςτή Εκπαιδευτικού Έργου Η έλλνηα ηεο επηζηεκνληθήο επζύλεο Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ Σ.Ε.Ε. θι.πε02 1 Μόνο 95 ούτε καν 100 Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ Σ.Ε.Ε. θι.πε02 2 Μερικά καθήκοντα Υπνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών

Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μονηέλα Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μαίπη Κοςηζελίνη Καθηγήηπια Τμήμα Επιζηημών ηηρ Αγωγήρ Πανεπιζηήμιο Κύππος 1. Ειζαγωγή Τν ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθήο- πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο/κάζεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα: Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο

Σκήκα: Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Σκήκα: Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γηα Βίνπ Μάζεζε Καη Δηδηθή Αγσγή Καηεχζπλζε: Γηα Βίνπ Μάζεζεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα: Οη Ζιεθηξνληθέο Κνηλόηεηεο Μάζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Υαρίκλεια Παπακανδεράκη. Επιβλέπουζα Καθηγήηρια Δέζποινα Πόηαρη

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Υαρίκλεια Παπακανδεράκη. Επιβλέπουζα Καθηγήηρια Δέζποινα Πόηαρη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΧΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Αλαγθαηόηεηα, Δίδε θαη Αμηνιόγεζε

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Αλαγθαηόηεηα, Δίδε θαη Αμηνιόγεζε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η κειέηε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο» «The

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα