Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico"

Transcript

1 Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

2 Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ Η ηερλνινγία έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηε κεηαθνξά θαη αληαιιαγή πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ. Οη πειάηεο καο, καο εκπηζηεύνληαη αξθεηέο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο θαη πεξηκέλνπλ από εκάο λα δηαρεηξηδόκαζηε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο κε ηε κέγηζηε πξνζνρή έηζη ώζηε, λα ηηο δηαηεξνύκε αζθαιείο, πξνζηαηεπκέλεο θαη εκπηζηεπηηθέο. Αλ θάλνπκε θαθή δηαρείξηζε απηώλ ησλ ζεκαληηθώλ «Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα», (ΑΓΠΦ) θηλδπλεύνπκε λα ράζνπκε ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο θαη ηελ πξνηίκεζή ησλ πειαηώλ καο ζηελ Δηαηξία. Γη απηό θαη ε λνκνζεζία καο επηβάιεη λα έρνπκε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθείκελνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνπκε θαη επεμεξγαδόκαζηε. Σην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε Δηαηξεία ζπιιέγεη, δηαηεξεί, δηαλέκεη θαη, ηειηθά, θαηαζηξέθεη πιεξνθνξίεο γηα άηνκα. Ωο «Αλαγλσξίζηκν Γεδνκέλν Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα», ελλννύκε θάζε αηνκηθή πιεξνθνξία ή ζηνηρείν πνπ αλήθεη θαη πνπ πξνζδηνξίδεη έλα άηνκν, έλαλ κεξηδηνύρν ή έλαλ ππάιιειν ηεο Δηαηξίαο θαη πνπ ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά κπνξεί λα είλαη: Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ Αξηζκόο Γειηίνπ Ταπηόηεηαο Αξηζκόο Φνξνινγηθήο Ταπηόηεηαο Φνξνινγηθή δήισζε, όπνπ εκθαλίδνληαη εηζνδήκαηα πειαηώλ Φπιεηηθή ή Δζληθή Πξνέιεπζε Θξεζθεπηηθέο ή Πνιηηηθέο Πεπνηζήζεηο Πνηληθό Μεηξών Αξηζκόο Τξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Γηεύζπλζε Καηνηθίαο Γηεύζπλζε Δξγαζίαο Αξηζκόο Τειεθώλνπ Σηηο κνξθέο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο: Ηιεθηξνληθά Γεδνκέλα (Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν, Γηαδίθηπν) Γξαπηέο πιεξνθνξίεο (ζε ραξηί) Πξνθνξηθέο Πιεξνθνξίεο Τα ΑΓΠΦ, δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζθνπνύο πέξαλ εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο απζηεξά ζπιιέγνληαη. Τα ΑΓΠΦ πνπ αθνξνύλ ηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξίαο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη από θνηλνύ από ππαιιήινπο θαη ζπλεξγάηεο ηεο 2

3 εηαηξείαο θαζώο θαη από ηξίηνπο, όηαλ απηό είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξνρή ηππηθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πειάηεο θαη εθόζνλ ε θνηλή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ δελ ζπληζηά παξαβίαζε ηεο ηνπηθήο λνκνζεζίαο. Όκσο, ηα ΑΓΠΦ ησλ πειαηώλ, δελ είλαη νη κνλαδηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεύνπκε. Τα Πξνζσπηθά Γεδνκέλα ησλ Υπαιιήισλ, ππόθεηληαη ζηνπο ίδηνπο ή παξόκνηνπο θαλόλεο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ/Ιδησηηθνύ Απνξξήηνπ. Σπλεπώο, ε Δηαηξία πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ/Ιδησηηθνύ Απνξξήηνπ θαη λα απνδεηθλύεη όηη έρεη ζεζπίζεη πνιηηηθέο γηα ηε δηαθύιαμε ηεο αζθάιεηαο ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηνπ ηδησηηθνύ απνξξήηνπ όισλ ησλ ΑΓΠΦ. Η Δηαηξία απαηηεί όπσο όινη νη ππάιιεινη, νη ζπλεξγάηεο, νη ζπλεξγαδόκελνη ζηα Κέληξα Πώιεζεο θαη νη παξνρείο ππεξεζηώλ, λα πξνζηαηεύνπλ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ πειαηώλ, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν είλαη αξρεηνζεηεκέλα, απνζεθεπκέλα ηα έγγξαθα ή νη πιεξνθνξίεο. Δληόο ηεο Δηαηξίαο, νη πιεξνθνξίεο ησλ πειαηώλ πξέπεη λα παξέρνληαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο αλάγθεο γηα γλώζε θαη κόλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο. Σπλεπώο, αξρεία ηα νπνία πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ πειαηώλ καο δελ πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη θαη δηαλέκνληαη «ειεύζεξα» ή λα ηεξνύληαη κε ηξόπν πνπ δελ είλαη ζύκθσλνο κε ηελ παξνύζα δηαδηθαζία. Πξέπεη πάληα λα αλαξσηηέζηε θαη λα πξνβιεκαηίδεζηε, γηα πνηόλ ιόγν θαη γηαηί θάπνηνο ηξίηνο (ζπλάδειθνο ή ζπλεξγάηεο ή επηζθέπηεο) επηζπκεί λα κάζεη θάπνηα πιεξνθνξία ε νπνία είλαη εκπηζηεπηηθή ή δελ ρξεηάδεηαη λα ηελ γλσξίδεη. Όινη νη ππάιιεινη πξέπεη λα θξνληίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη λα ιακβάλνπλ κέηξα γηα λα δηαθπιάηηνπλ ηα ΑΓΠΦ ζην πιαίζην ησλ εξγαζηαθώλ θαζεθόλησλ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ απνιεζζνύλ ή θιαπνύλ ΑΓΠΥ, νη αθόινπζεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα πξνθύςνπλ: Κινπή Ταπηόηεηαο, κε ελδερνκέλσο ζεκαληηθό θόζηνο θαη ηαιαηπσξία γηα ην άηνκν ή ηελ Δηαηξία. Βιάβε ηεο Φήκεο ηεο Δηαηξίαο. Μπνξεί λα ππάξμνπλ επηπηώζεηο ζηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο ηεο Δηαηξίαο θαη πηζαλό λα ππνβιεζεί αγσγή ελαληίνλ ηεο Δηαηξίαο ή/θαη θάπνηνπ ππαιιήινπ. Μπνξεί λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο όζνλ αθνξά ζηελ εκπηζηνζύλε ησλ πειαηώλ ζηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξίαο λα πξνζηαηεύεη πιεξνθνξίεο, θάηη πνπ ηειηθά νδεγεί ζηελ απώιεηα πειαηώλ γηα ηελ Δηαηξία. 3

4 Γηα απηό ην ιόγν, ε Δηαηξεία ζεζπίδεη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπγθεληξώλεη ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε άηνκν θαη βαζίδεηαη ζηε δηθή ζαο γλώζε όζνλ αθνξά ζην πώο λα πξνζηαηεύεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε Δηαηξία θαη ζην ηη πξέπεη λα θάλεηε ζε πεξίπησζε πηζαλήο παξαβίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. εκεηώλεηαη όηη «ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ» ζε όινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη ζηνπο Άκεζνπο ή Έκκεζνπο ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξίαο, λα κεηαθέξνπλ εθηόο Δηαηξίαο, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (θσηνηππία, απνζηνιή ζε πξνζσπηθή ή άιιε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε) νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή ζηνηρείν ή δεδνκέλν ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο Μεηξηθήο Δηαηξίαο, ρσξίο αηηηνινγεκέλν επαγγεικαηηθό ιόγν. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ζρεηηθά κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ πξόηαζε, ε Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ πεξίπησζε θαη ελδερνκέλσο λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα ιάβεη πεηζαξρηθά κέηξα ηα νπνία είλαη πηζαλό λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο. Πξαθηηθέο Πξνζηαζίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Πειαηώλ ηεο Δηαηξίαο Τα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη κε βάζε ηελ αλάγθε γλώζεο απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο. Γελ επηηξέπεηαη λα «δηαλείκεηε» ηα ζηνηρεία ησλ πειαηώλ θαη ησλ Υπαιιήισλ. Να βεβαηώλεζηε όηη έρεηε αζθαιίζεη ή θιεηδώζεη ηα ζηνηρεία. Πξαθηηθέο Πξνζηαζίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Τπαιιήισλ ηεο Δηαηξίαο Η Δηαηξία πξέπεη λα ιακβάλεη εγγξάθσο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ππαιιήισλ όηαλ γλσζηνπνηεί ΑΓΠΦ θαη Πιεξνθνξίεο ζε νπνηνδήπνηε άηνκν ή νξγαληζκό ή ππεξεζία, (π.ρ. γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ πξνεγνύκελσλ απνδνρώλ θαη απαζρόιεζεο). Παξαβίαζε Αζθαιείαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Ωο παξαβίαζε αζθαιείαο ΑΓΠΦ ελλνείηαη ε θαηνρή θαη ε ελεκέξσζε κε θξππηνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηώλ ελόο πειάηε ή ππαιιήινπ από κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. Απνιεζζέληα ή θιεκκέλα αξρεία ζε έληππε κνξθή ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε ζθιεξνύο δίζθνπο, θνξεηνύο ππνινγηζηέο ή ηαηλίεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ηα νπνία πεξηέρνπλ αλαγλσξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζεσξνύληαη ζε θάζε πεξίπησζε παξαβηάζεηο αζθαιείαο. Σπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά είλαη ηα αθόινπζα: Μηζζσκέλνη ππνινγηζηέο πνπ επηζηξέθνληαη ζε πξνκεζεπηέο ρσξίο λα έρεη γίλεη νξηζηηθή δηαγξαθή όισλ ησλ αξρείσλ από ηνλ ζθιεξό δίζθν. 4

5 Υπνινγηζηέο πνπ κεηαθέξνληαη ή έληππα αξρεία πνπ έρνπλ απνζηαιεί γηα απνζήθεπζε εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ράλνληαη θαηά ηε κεηαθνξά. Υπάιιεινη ή ζπλεξγάηεο ή εξγνιήπηεο πνπ απνθηνύλ πξόζβαζε ζε ειεθηξνληθά ή έληππα αξρεία ρσξίο λα ππάξρεη επηρεηξεζηαθή αλάγθε ή εμνπζηνδόηεζε γηα λα δνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα αξρεία. Η θαιόπηζηε απόθηεζε ΑΓΠΦ ελόο πειάηε ή ππαιιήινπ από θάπνηνλ ν νπνίνο ελεξγεί εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο δελ ζπληζηά παξαβίαζε αζθαιείαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη πιεξνθνξίεο λα κε ρξεζηκνπνηνύληαη ή δηαηίζεληαη ζε πεξαηηέξσ γλσζηνπνίεζε ρσξίο εμνπζηνδόηεζε θαη ε πξόζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο λα εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα λόκν πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα (Πξνζηαζίαο ηνπ Αηόκνπ) Νόκνο ηνπ Σε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο έρνπλ θξππηνγξαθεζεί, παξαβίαζε αζθαιείαο πθίζηαηαη κόλν αλ ζεσξεζεί όηη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξόζβαζε ζε απηέο ζπκπεξηιάκβαλε ηε απνθξππηνγξάθεζή ηνπο. Δηδνπνίεζε γηα Παξαβηάζεηο Αζθαιείαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα Απνιεζζέληα ή θιεκκέλα αξρεία ζε έληππε κνξθή ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε ζθιεξνύο δίζθνπο, θνξεηνύο ππνινγηζηέο ή ηαηλίεο αληηγξαθώλ αζθαιείαο ζεσξνύληαη σο παξαβηάζεηο αζθαιείαο. Παξαδείγκαηα παξαβηάζεσλ αζθαιείαο: Απνιεζζέληεο ή θιαπέληεο ππνινγηζηέο ζηαζεξνί ή θνξεηνί ή SERVERS Απνιεζζέληα ή θιαπέληα αξρεία ζε έληππε κνξθή ή αξρεία ππνινγηζηώλ ζε ζθιεξνύο δίζθνπο Γεδνκέλα ηα νπνία απνζηέιινληαη εθηόο εγθαηαζηάζεσλ θαη ράλνληαη θαηά ηελ κεηαθνξά Απνιεζζείζεο ή θιαπείζεο αλαθνξέο FAX πνπ έρνπλ ζηαιεί ζε ιάζνο αξηζκό θαη πεξηέρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία Φξήζε ΑΓΤ ή άιινπ Αξηζκνύ Ταπηόηεηαο ρσξίο εμνπζηνδόηεζε Ακέιεηα ππαιιήινπ ή πξνκεζεπηή ζε ζρέζε κε ηα Πξνζσπηθά Σηνηρεία 5

6 Γηαπίζησζε Παξαβίαζεο Αζθαιείαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεηε κηα παξαβίαζε ή κηα πξνζπάζεηα παξαβίαζεο ή κηα πηζαλή παξαβίαζε αζθαιείαο ΑΓΠΦ θαη πιεξνθνξηώλ ζα πξέπεη: Α. Παξαβίαζε Αζθαιείαο - πλνπηηθή Πεξηγξαθή: Ι. Γηαδηθαζία Δηδνπνίεζεο: 1. Δλεκεξώζηε ακέζσο ηνλ Υπεύζπλν Σπκκόξθσζεο 2. Ο Υπεύζπλνο Σπκκόξθσζεο ζα ελεξγνπνηήζεη κηα Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ 3. Η Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ ζα δηεξεπλήζεη ην πεξηζηαηηθό. ΙΙ. Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ: Θα ζπγθιεζεί Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη αθόινπζνη: Ο Υπεύζπλνο Καλνληζηηθήο Σπκκόξθσζεο Δθπξόζσπνο ηνπ Τκήκαηνο πνπ έγηλε ε αλαθνξά παξαβίαζεο ή πηζαλήο παξαβίαζεο Δθπξόζσπνο ηνπ Τκήκαηνο Μεραλνγξάθεζεο (αλ ρξεηάδεηαη) Έλα Γηεπζπληηθό Σηέιερνο ηεο Δηαηξίαο (Λεηηνπξγόο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ) ΙΙΙ. Δλέξγεηεο Οκάδαο Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ Η Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ Παξαβίαζεο Αζθαιείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζα πξνβεί ζηηο παξαθάησ Δλέξγεηεο Δξγαζίεο: Θα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο Αλ πξόθεηηαη γηα παξαβίαζε ππνινγηζηώλ, ζα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθώλ Αζθαιείαο Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάησλ ηεο MetLife Alico Θα δηεθπεξαηώζεη ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο εηδνπνίεζεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε Θα ππνβάιεη αλαθνξά πεξηζηαηηθνύ ζηελ επηθεθαιήο Θεκάησλ Σπκκόξθσζεο ηεο MetLife Alico 6

7 Β. Παξαβίαζε Αζθαιείαο - Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή: Ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε γηα κηα παξαβίαζε ή κηα πξνζπάζεηα παξαβίαζεο ή κηα πηζαλή παξαβίαζε ΑΓΠΦ θαη πιεξνθνξηώλ, ν Υπεύζπλνο Καλνληζηηθήο Σπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξίαο ζα ελεξγνπνηήζεη κηα Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ. Η Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ, είλαη κηα νκάδα αηόκσλ πνπ ζα επηθνξηηζηεί κε ηε δηεξεύλεζε ελόο πεξηζηαηηθνύ γηα λα θαζνξίζεη ηελ ύπαξμε παξαβίαζεο, πηζαλήο παξαβίαζεο ή ε πξνζπάζεηα παξαβίαζεο θαη ε έθηαζε ηεο. Η Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από ηνλ Υπεύζπλν Καλνληζηηθήο Σπκκόξθσζεο, έλαλ Δθπξόζσπν ηνπ Τκήκαηνο πνπ έγηλε ε αλαθνξά παξαβίαζεο ή πηζαλήο παξαβίαζεο, από Δθπξόζσπν ηνπ Τκήκαηνο Μεραλνγξάθεζεο (αλ ρξεηάδεηαη) θαη από έλα Γηεπζπληηθό Σηέιερνο ηεο Δηαηξίαο (Λεηηνπξγόο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ). Σηελ Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ ελδέρεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί νπνηνζδήπνηε θξηζεί όηη ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη ρξήζηκε ή αλαγθαία. Η δηεξεύλεζε από ηελ Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ εληνπηζκνύ ηεο παξαβίαζεο, ηεο πηζαλήο παξαβίαζεο ή ηεο πξνζπάζεηαο παξαβίαζεο. Όηαλ ζπκβαίλεη θάπνηα παξαβίαζε εμαηηίαο παξείζθξεζεο ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, ε νκάδα αληηκεηώπηζεο πεξηζηαηηθνύ μεθηλά ηε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο πεξηζηαηηθνύ παξαβίαζεο αζθαιείαο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθώλ Αζθαιείαο Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάησλ ηεο MetLife Alico (Computer Security Incident Response Standard). Παξαβίαζε Αζθαιείαο - Απαηηήζεηο εηδνπνίεζεο Αθνύ θαζνξηζηεί από ηελ Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ όηη νη «πξνζηαηεπκέλεο πιεξνθνξίεο» έρνπλ παξαβηαζηεί θαη όηη απαηηείηαη εηδνπνίεζε, ε Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ πξνβαίλεη ζηηο απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο εηδνπνίεζεο. Ο ππάιιεινο ή ν πειάηεο ή νη πειάηεο ζηνπο νπνίνπο αθνξά ην πεξηζηαηηθό, εηδνπνηνύληαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. Αξκόδηεο Αξρέο (π.ρ. Αζηπλνκία) ελδέρεηαη λα πξέπεη λα εηδνπνηεζνύλ επίζεο, θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλεο θξαηηθέο αξρέο ή θνξείο αλαθνξάο πηζησηηθώλ πιεξνθνξηώλ. Η Οκάδα Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ ζα θαζνξίζεη ηηο εηδνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε θαη ππεύζπλνο γηα ηε δηεθπεξαίσζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ εηδνπνηήζεσλ είλαη ν Υπεύζπλνο Καλνληζηηθήο Σπκκόξθσζεο. Όιεο νη εηδνπνηήζεηο ζα δηεθπεξαηώλνληαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθό ηξόπν θαη ρσξίο αδηθαηνιόγεηεο θαζπζηεξήζεηο. Σε πεξίπησζε εκπινθήο Αξκνδίσλ Αξρώλ ζηε δηεξεύλεζε ηεο παξαβίαζεο, ε απαηηνύκελε εηδνπνίεζε πηζαλό λα θαζπζηεξήζεη έσο όηνπ ε Αξκόδηα Αξρή θαζνξίζεη όηη ε εηδνπνίεζε δελ ζα παξεκπνδίζεη ή δελ ζα εθζέζεη ζε θίλδπλν απνηπρίαο ηελ έξεπλα. 7

8 Σηελ εηδνπνίεζε ζα πεξηγξάθνληαη ε θύζε ηεο παξαβίαζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πηζαλό λα έρνπλ παξαβηαζηεί θαη ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα εμάιεηςεο ή πεξηνξηζκνύ ηνπ θηλδύλνπ θινπήο ηαπηόηεηαο. Τν άηνκν ή ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία έρνπλ παξαβηαζηεί ζα εηδνπνηνύληαη απεπζείαο όπνηε απηό θξηζεί αλαγθαίν κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε εηδνπνίεζε δελ παξεκπνδίδεη ή δελ ζέηεη ζε θίλδπλν απνηπρίαο ηελ έξεπλα. Η εηδνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη πάληα εγγξάθσο. Παξαβίαζε Αζθαιείαο - Αλαθνξά θαη ζηνηρεία αξρεηνζέηεζεο πεξηζηαηηθνύ Ο Υπεύζπλνο Καλνληζηηθήο Σπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξίαο εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ζηηγκή πνπ ζα εηδνπνηεζεί αξρηθά ή ζα ιάβεη γλώζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν γηα ηελ παξαβίαζε αζθαιείαο πξέπεη λα ππνβάιεη αλαθνξά πεξηζηαηηθνύ ζηελ Δπηθεθαιήο Θεκάησλ Σπκκόξθσζεο ηεο MetLife Alico. Η Αξρηθή Αλαθνξά Πεξηζηαηηθνύ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεξεύλεζεο ν Υπεύζπλνο Καλνληζηηθήο Σπκκόξθσζεο ή ηα κέιε ηεο Οκάδαο Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθνύ ζα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηθεθαιήο Θεκάησλ Σπκκόξθσζεο ηεο MetLife Alico κηα «Τειηθή Αλαθνξά Πεξηζηαηηθνύ». Η Τειηθή Αλαθνξά Πεξηζηαηηθνύ πξέπεη λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε θύζε θαη ηελ αηηία ηνπ πεξηζηαηηθνύ, ηνλ ηξόπν εηδνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε πνηνλ ζηάιζεθε, ε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο θαη πνηα κέηξα ειήθζεζαλ πξνθεηκέλνπ γηα απνηξαπεί ε εκθάληζε παξόκνηνπ πεξηζηαηηθνύ ζην κέιινλ. Οη Αλαθνξέο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί γηα όιεο ηηο παξαβηάζεηο ή ηηο πηζαλέο παξαβηάζεηο πξέπεη λα απνζεθεύνληαη κε αζθάιεηα. Απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα δηαηεξνύληαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε εηώλ, εθηόο εάλ εθθξεκεί δηθαζηηθή ππόζεζε. πκβνπιέο Πξόιεςεο Παξαβίαζεο Αζθαιείαο Δίλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό λα ηεξνύληαη απζηεξά πξόηππα αζθαιείαο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ζαο. Καηά ηελ δηαρείξηζε Αξρείσλ θαη εγγξάθσλ ηεο εηαηξίαο ζα πξέπεη λα δώζεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα «Αλαγλσξίζηκα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα» ησλ πειαηώλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο Δηαηξίαο. Η Δηαηξία απαηηεί ηε ιήςε ησλ αθόινπζσλ πξνθπιάμεσλ γηα ηελ απνθπγή πηζαλώλ παξαβηάζεσλ αζθαιείαο: Τα έγγξαθα θαη νη αλαθνξέο πνπ είλαη ηππσκέλεο πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη δεόλησο. Γηα παξάδεηγκα, ηα γξαθεία θαη ηα εξκάξηα αξρεηνζέηεζεο πξέπεη λα αζθαιίδνληαη θαη λα θιεηδώλνληαη. Δίλαη επζύλε όισλ καο λα εμαζθαιίδνπκε ηελ αζθάιεηα ησλ Αλαγλσξίζηκσλ Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Πιεξνθνξηώλ ησλ πειαηώλ, ησλ ππαιιήισλ, ησλ ζπλεξγαηώλ θαη ησλ πξνκεζεπηώλ. Οη ππάιιεινη πνπ δηαρεηξίδνληαη 8

9 πξνζσπηθά αλαγλσξίζηκεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ. Κξππηνγξαθείηε όιεο ηηο ειεθηξνληθά κεηαθεξόκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηνπο θνξεηνύο ππνινγηζηέο θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Υπάξρνπλ δηαζέζηκεο δηάθνξεο ιύζεηο θξππηνγξάθεζεο θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα από απηέο. (Δπηθνηλσλήζηε κε ην Τκήκα Μεραλνγξάθεζεο γηα βνήζεηα, αλ απαηηείηαη). Οη ζθιεξνί δίζθνη θνξεηώλ ππνινγηζηώλ θαη άιισλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ πνπ πεξηέρνπλ Αλαγλσξίζηκα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα πξέπεη λα είλαη θξππηνγξαθεκέλνη ζύκθσλα κε ηα εηαηξηθά πξόηππα. Σε θνξεηέο ζπζθεπέο ή ζε ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη εθηόο Δηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηηξαπέδησλ ππνινγηζηώλ, ησλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ ή ζπζθεπώλ, πξέπεη λα απνζεθεύνληαη κόλν Αλαγλσξίζηκα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα πνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία γηα ηνπο άκεζνπο ζθνπνύο δηεθπεξαίσζεο ησλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Όιεο νη άιιεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζηα ζπζηήκαηα θαη δίθηπα ηεο Δηαηξίαο, όπνπ ηεξνύληαη ηα θαηάιιεια επίπεδα αζθαιείαο. Πνηέ κελ αθήλεηε θνξεηνύο ππνινγηζηέο ρσξίο επίβιεςε: Οη θνξεηνί ππνινγηζηέο πνπ πεξηέρνπλ Αλαγλσξίζηκα Γεδνκέλα Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα δελ πξέπεη λα αθήλνληαη ρσξίο επίβιεςε θαη ρσξίο ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. Καηά ηηο κεηαθηλήζεηο, έρεηε ηνλ θνξεηό ππνινγηζηή πάληα ππό έιεγρν. Όηαλ βξίζθεζηε ζε μελνδνρείν, πξέπεη λα ιακβάλεηε ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ θνξεηνύ ππνινγηζηή. Όηαλ βξίζθεζηε ζε ζηαζκό εξγαζίαο, νη θνξεηνί ππνινγηζηέο πξέπεη λα αζθαιίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ζηαζκό ζύλδεζεο ή κε θαηάιιεια θαιώδηα αζθάιηζεο. Καηά ηα αεξνπνξηθά ηαμίδηα, κελ παξαδίδεηε ηνπο θνξεηνύο ππνινγηζηέο κε ηηο απνζθεπέο. Σην εκπόξην δηαηίζεληαη ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα θιεηδώκαηνο γηα ππνινγηζηέο. Δίλαη ππνρξέσζε όισλ καο λα είκαζηε θαη εκείο Υπεύζπλνη Θεκάησλ Σπκκόξθσζεο Πξνζέρεηε γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζε δηάθνξα έξγα (π.ρ. γεληθέο εξγαζίεο από εξγνιάβνπο, ειεθηξηθέο εξγαζίεο, ειαηνρξσκαηηζκνί) ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ρώξν εξγαζίαο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εγγξάθσλ ή ησλ ππνινγηζηώλ. Σε πεξίπησζε πνπ έρεηε νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε, ακθηβνιία, εξώηεζε ή αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ Τκήκαηόο ζαο ή κε ηνλ Υπεύζπλν Σπκκόξθσζεο. 9

10 Ιζηόηνπνη όπνπ ζπιιέγνληαη πξνζσπηθά αλαγλσξίζηκεο πιεξνθνξίεο θαηαλαισηώλ ή ππαιιήισλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο ζηηο ηζηνζειίδεο ζπιινγήο ησλ πξνζσπηθά αλαγλσξίζηκσλ πιεξνθνξηώλ, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico. Σηνπο ηζηόηνπνπο πξέπεη λα δεκνζηεύεηαη κηα πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηνπ ηδησηηθνύ απνξξήηνπ, ε νπνία ζα ελεκεξώλεη ηνπο πειάηεο πνηεο πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη, πώο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη αλ απηέο θνηλνπνηνύληαη ζε άιινπο θαη ζε πνηνπο. Αλ απηέο νη πιεξνθνξίεο κεηαβηβάδνληαη πέξαλ ησλ νξίσλ δηθαηνδνζίαο, απηό πξέπεη λα αλαθέξεηαη επίζεο. Μελ εγθαζηζηάηε κε εγθεθξηκέλν ινγηζκηθό, ηδηαίηεξα, από κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ κπνξνύλ λα εθζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθώλ αξρείσλ. Όιεο νη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθά αλαγλσξίζηκσλ πιεξνθνξηώλ πειαηώλ θαη ππαιιήισλ πξέπεη λα εμεηάδνληαη από ηνλ Υπεύζπλν Καλνληζηηθήο Σπκκόξθσζεο ή ηνλ Υπεύζπλν Αζθαιείαο ή ηνλ Ννκηθό Σύκβνπιν ηεο Δηαηξίαο, γηα λα εμαζθαιίδεηαη όηη απηέο είλαη απνηειεζκαηηθέο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηεο αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηώλ. Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε, ακθηβνιία, εξώηεζε ή αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα απεπζπλζείηε ζηνλ Τπεύζπλν πκκόξθσζεο 10

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα