Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων"

Transcript

1 Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee)

2 Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν δανείων 38% (από 13,% το 2009), ςτεγαςτικϊν 22% (από 7,4% το 2009). ανεργία ςτο 25,4%, 20% μείωςθ βαςικοφ μιςκοφ, 21,4% ςυνολικοφ πλθκυςμοφ απειλείται από τθ φτϊχια Προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ υπερχρζωςθ εν μζςω κρίςθσ και οι κοινωνικϊν τθσ επιπτϊςεων, ειςιχκθ ο Ν.3869/2010 για τθν αντιμετϊπιςθ αςτικισ φερεγγυότθτασ, μζςω τθσ άπαξ, ςυνολικισ και κακολικισ ρφκμιςθσ των οφειλϊν. κοπόσ θ υπό προχποκζςεισ απαλλαγι του οφειλζτθ από το μθ βιϊςιμο χρζοσ του, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ επάνοδοσ ςτθν οικονομικι ηωι Προςωποπαγισ διαδικαςία, αφορά το φυςικό πρόςωπο και όχι τισ οφειλζσ του Όρια ςτθ δζςμευςθ ειςοδθμάτων του οφειλζτθ κζτουν οι βιωτικζσ ανάγκεσ αυτοφ και των προςτατευόμενων μελϊν τθσ οικογζνειάσ του 1

3 Ειςαγωγικά (ΙΙ) Ιςορροπία μεταξφ του κοινωνικϊσ ωφζλιμου τθσ απαλλαγισ του ιδιϊτθ από τισ ςυνζπειεσ τθσ υπερχρζωςθσ, αφετζρου τθσ διαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων/απαιτιςεων των πιςτωτϊν Κίνθτρα: Α) απειλι ζκπτωςθσ από κατάςταςθ απαλλαγισ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ όρουσ ςχεδίου διευκζτθςθσ Β) διαςφάλιςθ μίνιμουμ επιπζδου διαβίωςθσ για τον οφειλζτθ και τθν οικογζνειά του Γ) προςταςία ςε ζνα βακμό τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ οφειλζτθ Δ) πρόβλεψθ εφ άπαξ υπαγωγισ του οφειλζτθ ςτθ διαδικαςία ρφκμιςθσ των οφειλϊν του Ε) δυνατότθτα αναπροςαρμογισ του φψουσ τθσ δζςμευςθσ του ενεργθτικοφ του οφειλζτθ με βάςθ τισ εξελίξεισ τθσ προςωπικισ και περιουςιακισ του κατάςταςθσ 2

4 Τπαγόμενα Πρόςωπα (άρκρο 1 1) Φυςικά πρόςωπα Θμεδαπά και αλλοδαπά, με κατοικία ι ςυνικθ διαμονι ςτθν Ελλάδα, ανεξαρτιτωσ ποφ δθμιουργικθκαν τα χρζθ Χωρίσ πτωχευτικι ικανότθτα: κατ άρκρο 2 1ΠτΚ οι μθ ζχοντεσ εμπορικι ιδιότθτα (α1 Β.Δ.19.4/ α2 Β.Δ. 2/ ) Μικρζμποροι: Τπάγονται κατά τθν κρατοφςα νομολογία Πρϊθν ζμποροι: κριτιριο θ αδυναμία πλθρωμϊν μετά τθν παφςθ τθσ εμπορικισ ιδιότθτασ (α2 3ΠτΚ) Περιζλευςθ χωρίσ δόλο ςε μόνιμθ και γενικι αδυναμία πλθρωμϊν (κρίςιμοσ χρόνοσ θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ μζχρι και τθ ςυηιτθςθ) 3

5 Τπαγόμενεσ Απαιτιςεισ (άρκρο 1 2) Κατ αρχιν, κάκε είδοσ απαιτιςεων ζναντι των υπαγόμενων προςϊπων, ακόμα και εμπορικζσ Λθξιπρόκεςμεσ και μθ (με τθ νζα διάταξθ του άρκρου 6 3), απαιτείται όμωσ τουλάχιςτον μία λθξιπρόκεςμθ για να αποδειχκεί θ αδυναμία πλθρωμϊν Εξαιροφνται οι απαιτιςεισ που ζχουν αναλθφκεί με βοφλθςθ του οφειλζτθ το τελευταίο ζτοσ πριν τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ Εξαιροφνται οφειλζσ από αδικοπραξία που διαπράχκθκε με δόλο Εξαιροφνται απαιτιςεισ Δθμοςίου που προκφπτουν από διοικθτικά πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ, φόρουσ, τζλθ και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 4

6 Διάρκρωςθ τθσ διαδικαςίασ του Ν.3869/2010 Απόπειρα εξωδικαςτικισ ςυμβιβαςτικισ διευκζτθςθσ των οφειλϊν (άρκρο 2) Αίτθςθ ενϊπιον Ειρθνοδικείου (άρκρο 4) Απόπειρα δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ (άρκρα 3-7) Δικαςτικι ρφκμιςθ των χρεϊν (άρκρα 8, 9 και 11) 5

7 Προςπάκεια Επίτευξθσ Εξωδικαςτικοφ υμβιβαςμοφ (άρκρο 2) Με τθ ςυνδρομι των προβλεπόμενων φορζων ι/και δικθγόρου, ο οφειλζτθσ κοινοποιεί ςε όλουσ τουσ πιςτωτζσ που κζλει να εντάξει ςτθ διαδικαςία ςυνολικό ςχζδιο διευκζτθςθσ των οφειλϊν του Θ πρόταςθ απευκφνεται με οποιοδιποτε μζςο (ΚΠολΔ444 και 448 3), δεν απαιτείται επίδοςθ με δικαςτικό επιμελθτι Για να λάβει ακριβι γνϊςθ των οφειλϊν του κατά κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα, ο οφειλζτθσ ζχει αξίωςθ ζναντι των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (ΑΚ288) να του χορθγιςουν αναλυτικό κατάλογο εντόσ 5 θμερϊν Για να επιτφχει θ προςπάκεια, απαιτείται θ ρθτι ςυμφωνία όλων των πιςτωτϊν. ε αυτι τθν περίπτωςθ κεωρείται ςφμβαςθ ςυμβιβαςμοφ (ΑΚ871), επικυρϊνεται απ τον Ειρθνοδίκθ κατ άρκρα 209, 212, 214Α και 293ΚΠολΔ και κθρφςςεται εκτελεςτόσ τίτλοσ κατ άρκρα 740επ ΚΠολΔ ε περίπτωςθ αποτυχίασ, ο μεςολαβθτισ ςυντάςςει βεβαίωςθ αποτυχίασ τθσ απόπειρασ ςυμβιβαςμοφ, χωρίσ να αναφζρονται οι λόγοι τθσ αποτυχίασ 6

8 Αίτθςθ ενϊπιον Ειρθνοδικείου (άρκρο 4) Αρμόδιο το Ειρθνοδικείο τθσ κατοικίασ/ςυνικουσ διαμονισ του οφειλζτθ, το οποίο δικάηει κατά τθν εκοφςια δικαιοδοςία κατά ΚΠολΔ (αίτθμα λιψθσ ρυκμιςτικϊν μζτρων προσ προςταςία ιδιωτικϊν ςυμφερόντων, ανακριτικι διαδικαςία, αλλαγι αιτιματοσ, αλλαγι ιςτορικισ βάςθσ, δυνατότθτα ανάκλθςθσ, άμεςα εκτελεςτι θ απόφαςθ) Θ αίτθςθ πρζπει να αςκθκεί εντόσ 6 μθνϊν από τθ διαπιςτωμζνθ αποτυχία του εξϊδικου ςυμβιβαςμοφ (προχπόκεςθ του παραδεκτοφ) Ενεργθτικι νομιμοποίθςθ αποκλειςτικά για τον οφειλζτθ. Δεν αναγνωρίηεται ζννομο ςυμφζρον ςτουσ δανειςτζσ, οφτε χωρεί πλαγιαςτικι αγωγι Χωρεί παραίτθςθ απ το δικόγραφο κατ άρκρα 294επ και 741ΚΠολΔ, μετά δε τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ο οφειλζτθσ μπορεί να παιραιτθκεί με ςυναίνεςθ των πιςτωτϊν (ΚΠολΔ294) 7

9 Περιεχόμενο Αίτθςθσ (άρκρο 4 2) Αναλυτικι κατάςταςθ περιουςίασ οφειλζτθ Αναλυτικι κατάςταςθ ειςοδθμάτων οφειλζτθ και ςυηφγου Αναλυτικι κατάςταςθ των πιςτωτϊν και των απαιτιςεϊν τουσ χζδιο διευκζτθςθσ οφειλϊν το οποίο διαμορφϊνεται λαμβάνοντασ υπόψθ με εφλογο τρόπο και ςυςχετίηοντασ τόςο τα ςυμφζροντα των πιςτωτϊν, όςο και τθν περιουςία, ειςοδιματα και οικογενειακι κατάςταςθ του οφειλζτθ. Δεν είναι ανάγκθ να ταυτίηεται με αυτό τθσ πρόςκλθςθσ ςε εξϊδικο ςυμβιβαςμό, δεν απαιτείται να είναι αναλυτικό κακότι δε δεςμεφει τον δικαςτι. τθν πράξθ όμωσ δζον να είναι αναλυτικότατο, με ςφμμετρθ ικανοποίθςθ ανζγγυων πιςτωτϊν και προνομιακι ικανοποίθςθ των εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνων πιςτωτϊν 8

10 υνζπειεσ Κατάκεςθσ τθσ Αίτθςθσ Εκκρεμοδικία (ΚΠολΔ221) Αμετάβλθτο τθσ κατά τόπον αρμοδιότθτασ Αμετάβλθτο τθσ ιςτορικισ βάςθσ και αιτθμάτων (με τθν επιφφλαξθ των ΚΠολΔ744, 745 και 751) Παφςθ τοκοφορίασ απαιτιςεων από τθν κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ (άρκρο 6 3) Όλο το πακθτικό του οφειλζτθ αντιμετωπίηεται πλαςματικά ωσ λθξιπρόκεςμο (άρκρο 6 3) Θ εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ορίηεται μζςα ςε ζξι μινεσ απ τθν κατάκεςι τθσ!!! (άρκρο 4 3) 9

11 Επίδοςθ τθσ Αίτθςθσ ςτουσ Πιςτωτζσ (άρκρο 5) Μθ γνιςια υπόκεςθ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ απαιτείται επίδοςθ ςε όλουσ τουσ αναφερόμενουσ πιςτωτζσ αντιγράφου τθσ αίτθςθσ με οριςμό δικαςίμου, εντόσ ενόσ μινα από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Οι πιςτωτζσ καλοφνται «να υποβάλουν ςτθ γραμματεία του δικαςτθρίου εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ τουσ και να δθλϊςουν αν ςυμφωνοφν με το προτεινόμενο ςχζδιο διευκζτθςθσ μζςα ςε δφο μινεσ από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ, διαφορετικά κα τεκμαίρεται ότι ςυμφωνοφν με το ςχζδιο» Επίδοςθ κατά τισ γενικζσ διατάξεισ Παραγγελία προσ επίδοςθ με το παραπάνω εξειδικευμζνο περιεχόμενο, αλλιϊσ δεν άρχεται θ προκεςμία Εφόςον του επεδόκθ νόμιμα θ αίτθςθ, ο πιςτωτισ κακίςταται διάδικοσ και ζχει μόνο δικαίωμα ζφεςθσ Εφόςον δεν του επεδόκθ νόμιμα, δεν εκκζςει τισ απόψεισ του και δεν παραςτακεί ςτο δικαςτιριο, θ αξίωςθ του πιςτωτι δεν εντάςςεται ςτθ ρφκμιςθ του Ν.3869/2010 και μπορεί να αςκιςει μόνο τριτανακοπι ωσ μθ διάδικοσ 10

12 Αναςτολι Διωκτικϊν Μζτρων Αςφαλιςτικά Μζτρα (άρκρο 6) Θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ δεν επιφζρει τθν αυτοδίκαιθ αναςτολι των ατομικϊν διωκτικϊν μζτρων κατά του οφειλζτθ Διαδικαςία αςφαλιςτικϊν μζτρων (ΚΠολΔ682επ), με αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του Ειρθνοδικείου Νομιμοποιοφνται ενεργθτικά ο οφειλζτθσ, οι δανειςτζσ, αλλά και κάκε τρίτοσ που ζχει ζννομο ςυμφζρον Νομιμοποιοφνται πακθτικά ο οφειλζτθσ και οι πιςτωτζσ Περιεχόμενο κάκε πρόςφορο μζτρο (προςθμείωςθ, μεςεγγφθςθ, εγγυοδοςία, απαγόρευςθ μεταβολισ νομικισ και πραγματικισ κατάςταςθσ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ) Δυνατότθτα προςωρινισ διαταγισ (ΚΠολΔ691 2) Αντικείμενο θ αναςτολι τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ Κατάκεςθ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ επί τθσ αίτθςθσ 11

13 Προχποκζςεισ Λιψθσ Αςφαλιςτικϊν Μζτρων (άρκρο 6 1) Εκκρεμοδικία τθσ αίτθςθσ, χωρίσ να απαιτείται να ζχει επιδοκεί Ζναρξθ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ (εκτελεςτόσ τίτλοσ, ζκδοςθ απογράφου, επίδοςθ επιταγισ προσ εκτζλεςθ) Πικανολόγθςθ ευδοκίμθςθσ τθσ αίτθςθσ (παραδεκτό και βάςιμό τθσ) Πικανολόγθςθ επζλευςθσ ουςιϊδουσ βλάβθσ ςτα ςυμφζροντα του αιτοφντοσ (ανατρο δυνατότθτασ ικανοποίθςθσ πιςτωτϊν βάςει του ςχεδίου πλθρωμϊν, λόγω τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ) Αν ζχει κατατεκεί αίτθςθ και δεν ζχει ξεκινιςει θ αναγκαςτικι εκτζλεςθ, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ηθτιςει τθν προλθπτικι προςταςία τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ από επικείμενο κίνδυνο, και καταλαμβάνει όλουσ τουσ πιςτωτζσ (άρκρο 6 2) 12

14 Άλλοι Σρόποι Προςταςίασ ε περίπτωςθ ζναρξθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ πριν τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ: ανακοπι και αναςτολι εκτελεςτικισ διαδικαςίασ (ΚΠολΔ933επ), με λόγο ανακοπισ τθν καταχρθςτικότθτα τθσ εκτζλεςθσ (ΑΚ281) Πάντα πικανι και θ αίτθςθ ζκδοςθσ προςωρινισ διαταγισ για επικείμενο κίνδυνο, χωρίσ τθν ζναρξθ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ (ΚΠολΔ781), θ οποία αναςτζλει προλθπτικά τα ατιμικά διωκτικά μζτρα, αλλά και μπορεί να υποχρεϊςει τουσ πιςτωτζσ να ανζχονται τακτικζσ καταβολζσ ςυγκεκριμζνου ποςοφ μζχρι τθν οριςτικι ζκδοςθ απόφαςθσ ρφκμιςθσ των οφειλϊν. Δεν απαιτείται επίδοςθ 13

15 Δικαςτικόσ υμβιβαςμόσ (άρκρο 7) υμβιβαςμόσ προ τθσ δικαςίμου: επικφρωςθ από Ειρθνοδίκθ κατά ΚΠολΔ208, 209 2β και 214Α Εντόσ 15 από τθν ζκκεςθ απόψεων των πιςτωτϊν, ο οφειλζτθσ ζχει δικαίωμα να τροποποιιςει το ςχζδιο ρφκμιςθσ των οφειλϊν του. Οι πιςτωτζσ, αφοφ λάβουν οι ίδιοι γνϊςθ των μεταβολϊν, οφείλουν να λάβουν κζςθ με ρθτι απευκυντζα διλωςθ επί των τροποποιιςεων, εντόσ 20 θμερϊν. Αν οι πιςτωτζσ δε δθλϊςουν τθν άρνθςθ τουσ ςχεδίου ρφκμιςθσ εντόσ δφο μθνϊν, ι αν θ πιο πάνω προκεςμία παρζλκει άπρακτθ, τεκμαίρεται θ ςυναίνεςι τουσ (πλαςματικόσ ςυμβιβαςμόσ). Απαιτείται πάντωσ θ ςυναίνεςθ όλων των πιςτωτϊν (βλ. παρακάτω εξαίρεςθ) Αν ςυναινζςουν οριςμζνοι μόνο πιςτωτζσ (με αξιϊςεισ τουλάχιςτον ½ των ςυνολικϊν, και του ςυνόλου των εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων), ο δικαςτισ μπορεί να υποκαταςτιςει κατά πλάςμα δικαίου τθ βοφλθςθ των καταχρθςτικϊσ αρνουμζνων (άρκρο 7 3 και 4) Επί μθ ςυμμόρφωςθσ οφειλζτθ υπαναχϊρθςθ πιςτωτϊν και αναβίωςθ αρχικϊν χρεϊν αν ο ςυμβιβαςμόσ επετεφχκθ με ομοφωνία. Άλλωσ απαιτείται δικαςτικι κρίςθ για ανάκλθςθ και μεταρρφκμιςθ του ςυμβιβαςμοφ (ΚΠολΔ758), ενϊ δυνατι και θ αναγκαςτικι εκτζλεςθ βάςει του εκτελεςτοφ τίτλου του επικυρωμζνου δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ 14

16 Δικαςτικι Ρφκμιςθ Οφειλϊν (άρκρο 8) Σο δικαςτιριο εξετάηει αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ ωσ προσ το πρόςωπο του οφειλζτθ και τισ απαιτιςεισ κατ άρκρο 1, όλεσ τισ τυπικζσ προχποκζςεισ, αλλά και τθν φπαρξθ και το περιεχόμενο των απαιτιςεων Ρυκμίηει τισ οφειλζσ για μια τετραετία, ςφμμετρα προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ, με βάςθ τα περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ και τα ειςοδιματα του ιδίου και του/τθσ ςυηφγου, και με κριτιρια αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ του οφειλζτθ και τθσ οικογζνειάσ του (άρκρο 8 2) Επί μεταβολισ των χρεϊν δυνατότθτα μεταρρφκμιςθσ/αναπροςαρμογισ απόφαςθσ (ΚΠολΔ758). Αν όμωσ μεταβλθκεί θ περιουςία (αναλογικά με ΠτΚ15) θ μεταπτωχευτικι περιουςία δεν υπάγεται ςτον Ν.3869/2010 Δυνατζσ οι πολφ μικρζσ ι μθδενικζσ καταβολζσ (άρκρο 8 5) 15

17 Ρευςτοποίθςθ Περιουςίασ Οφειλζτθ (άρκρο 9) Εκποίθςθ τθσ περιουςίασ με ςκοπό τθν πρόκλθςθ ρευςτότθτασ από τθ ρευςτοποίθςθ (άρκρο 9 1) Διοριςμόσ εκκακαριςτι με κακικοντα ανάλογα του ςυνδίκου τθσ πτϊχευςθσ (ΠτΚ63-81), αν θ ρευςτοποίθςθ κρίνεται κατάλλθλθ/απαραίτθτθ για τθν ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν Καταλαμβάνεται όλθ θ περιουςία (πλθν ακαταςχζτων) του οφειλζτθ, είτε τθ διλωςε ςτθν αίτθςθ, είτε τα ειςζφεραν οι πιςτωτζσ 16

18 Απαλλαγι Κφριασ Κατοικίασ Οφειλζτθ (άρκρο 9 2) Όχι αυτεπαγγζλτωσ, αλλά κατόπιν αιτιματοσ του οφειλζτθ μζχρι και τθ ςυηιτθςθ (ΚΠολΔ751) Εμπίπτουν όλα τα δικαιϊματα και τα ποςοςτά επί τθσ κατοικίασ Προςταςία κφριασ αλλά και δυνθτικά κφριασ κατοικίασ Προςταςία με αντάλλαγμα τθν μζχρι 20 ζτθ καταβολι ποςϊν που αντιςτοιχοφν ζωσ το 85% τθσ εμπορικισ αξίασ (τθ ςτιγμι τθσ ςυηιτθςθσ) τθσ κατοικίασ 17

19 υνζπειεσ Ρφκμιςθσ Επί ςυνεποφσ πλθρωμισ επί τετραετία αςκείται αναγνωριςτικι αίτθςθ και εκδίδεται δικαςτικι απόφαςθ που τθν πιςτοποιεί Επί μθ ςυμμόρφωςθσ (κακυςτζρθςθ εκπλιρωςθσ άνω των τριϊν μθνϊν ι επανειλθμμζνθ δυςτροπία), ο οφειλζτθσ εκπζπτει από τθ διαδικαςία προςταςίασ του Ν.3869/2010, ενϊ οι πιςτωτζσ μποροφν να προβοφν ςε αναγκαςτικι εκτζλεςθ μιασ και θ δικαςτικι απόφαςθ ρφκμιςθσ είναι εκτελεςτόσ τίτλοσ (άρκρο 11 2) Ο οφειλζτθσ εκπίπτει και λόγω ανειλικρίνειάσ του ωσ προσ τα περιουςιακά ςτοιχεία, ειςοδιματα και απαιτιςεισ (άρκρο 10) 18

20 Ζνδικα Μζςα υνοφειλζτεσ, υνεγγυθτζσ & Κλθρονόμοι Ζφεςθ κατά ΚΠολΔ518, αρμόδιο το Μονομελζσ Πρωτοδικείο Ανακοπι Ερθμοδικίασ (ΚΠολΔ754 1) Σριτανακοπι Αναίρεςθ περιοριςτικά για παραβίαςθ κανόνα δικαίου, παράνομθ ςυγκρότθςθ δικαςτθρίου, υπζρβαςθ δικαιοδοςίασ ι κακ φλθν αρμοδιότθτασ, παράνομο αποκλειςμό δθμιςιότθτασ τθσ διαδικαςίασ (άρκρο 14) Ανάκλθςθ ι μεταρρφκμιςθ απόφαςθ (ΚΠολΔ758) Εξαίρεςθ από ΑΚ851 για εγγυθτζσ, ΚΠολΔ325 για κλθρονόμουσ και ΑΚ481 για ςυνοφειλζτεσ 19

21 Ηθτιματα από τθν Πρακτικι Εφαρμογι του Ν.3869/2010 Από 9/2010 ζωσ 9/2012 είχαν υποβλθκεί περίπου αιτιςεισ για εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό και κετικι ζκβαςθ είχαν 5! Περίπου αιτιςεισ είχαν κατατεκεί κατά το ίδιο διάςτθμα, και είχαν ςυηθτθκεί δθμοςιευμζνεσ αποφάςεισ, εκ των οποίων οι μιςζσ απορριπτικζσ (20% για λόγουσ ουςίασ, 40% για τυπικοφσ λόγουσ) και οι μιςζσ οδιγθςαν ςε ρφκμιςθ (0,1% ολικι διαγραφι χρζουσ, πάνω από τισ μιςζσ κατζλθξαν ςε μερικι διαγραφι τθσ οφειλισ επειδι ο οφειλζτθσ ιταν κάτοχοσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, οι υπόλοιπεσ οδιγθςαν ςε κοφρεμα χρζουσ κατά 60% κατά μ.ο.) Πολφ μακρινζσ δικάςιμοι Δυςκολία απόδειξθσ υπαγωγισ ςτο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογισ του Νόμου 20

22 Αναμενόμενεσ Σροποποιιςεισ Δε κα απαιτείται ομοφωνία των πιςτωτϊν για να επζλκει εξωδικαςτικόσ ςυμβιβαςμόσ, αλλά κα αρκεί θ ςυναίνεςθ των πιςτωτϊν με το 51% των ςυνολικϊν απαιτιςεων Δυνατότθτα καταβολισ ποςϊν κατά το δοκοφν από τθν ζναρξθ τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ, τα οποία κα ςυμψθφίηονται 21

23 Βιβλιογραφία ΒΕΝΙΕΡΘ, Ι., και ΚΑΣΑ, Θ., Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυςικά Πρόςωπα, Νομικι Βιβλιοκικθ, ΚΡΘΣΙΚΟ, Α., Ρφμιςη των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυςικών Προςώπων και άλλεσ Διατάξεισ, Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. άκκουλασ, ΜΑΚΡΘ, Δ., Κατ'άρθρο ερμηνεία του Ν3869/2010, Δ. Σςίμοσ, ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΘ, Π., Σο Διαδικαςτικό Πλαίςιο του Ν.3869/2010 για τθ Ρφκμιςθ Οφειλϊν Τπερχρεωμζνων Φυςικϊν Προςϊπων, Αρμενόπουλοσ, 2010, ς ΛΙΒΑΔΑ, Χ., Νεότερεσ αντιλιψεισ για τθν εμπορικι ιδιότθτα ςτο παράδειγμα του Ν3869/2010 για τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων, Χρηματοπιςτωτικό Δίκαιο, 2011, ς ΠΑΠΑΡΕΝΙΟΤ, Π., Τπερχρζωςθ των Ιδιωτϊν κατά το Ν3869/2010, Εφαρμογέσ Αςτικοφ Δικαίου, 2011, ς ΡΟΤΟ, Κ., Τπερχρεωμζνα Φυςικά Πρόςωπα - Δομι & Λειτουργία Ν3869/2010, Εφαρμογέσ Αςτικοφ Δικαίου, 2010, ς ΙΒΙΣΑΝΙΔΘ, Α., Ερμθνευτικά Ηθτιματα αναφορικά με το Ν3869/2010, Νομικό Βήμα, 2011, ς ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ, Μ., Ρφκμιςθ Χρεϊν Τπερχρεωμζνων Φυςικϊν Προςϊπων, Χρηματοπιςτωτικό Δίκαιο, 2011, ς ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ,., Θ Ρφκμιςθ των Οφειλϊν Τπερχρεωμζνων Φυςικϊν Προςϊπων ςφμφωνα με τον Ν3869/ Ερμθνευτικι Προςζγγιςθ, Δίκαιο Εταιρειών και Επιχειρήςεων, 2011, ς

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής]

ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] ΠΠρΑθ 216/2010 [Πτώχευση. Διαδικασία συνδιαλλαγής] Πρόεδρος Γ. Καραναστάση, Πρόεδρος Πρωτοδικών Εισηγητής Α. Αναστασίου Δικηγόρος Γ. Ζαχαρόπουλος Διατάξεις: άρθρα 99, 100 Ν 3588/2907 (ΠτΚ), 696 επ. ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα