Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων"

Transcript

1 Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee)

2 Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν δανείων 38% (από 13,% το 2009), ςτεγαςτικϊν 22% (από 7,4% το 2009). ανεργία ςτο 25,4%, 20% μείωςθ βαςικοφ μιςκοφ, 21,4% ςυνολικοφ πλθκυςμοφ απειλείται από τθ φτϊχια Προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ υπερχρζωςθ εν μζςω κρίςθσ και οι κοινωνικϊν τθσ επιπτϊςεων, ειςιχκθ ο Ν.3869/2010 για τθν αντιμετϊπιςθ αςτικισ φερεγγυότθτασ, μζςω τθσ άπαξ, ςυνολικισ και κακολικισ ρφκμιςθσ των οφειλϊν. κοπόσ θ υπό προχποκζςεισ απαλλαγι του οφειλζτθ από το μθ βιϊςιμο χρζοσ του, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ επάνοδοσ ςτθν οικονομικι ηωι Προςωποπαγισ διαδικαςία, αφορά το φυςικό πρόςωπο και όχι τισ οφειλζσ του Όρια ςτθ δζςμευςθ ειςοδθμάτων του οφειλζτθ κζτουν οι βιωτικζσ ανάγκεσ αυτοφ και των προςτατευόμενων μελϊν τθσ οικογζνειάσ του 1

3 Ειςαγωγικά (ΙΙ) Ιςορροπία μεταξφ του κοινωνικϊσ ωφζλιμου τθσ απαλλαγισ του ιδιϊτθ από τισ ςυνζπειεσ τθσ υπερχρζωςθσ, αφετζρου τθσ διαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων/απαιτιςεων των πιςτωτϊν Κίνθτρα: Α) απειλι ζκπτωςθσ από κατάςταςθ απαλλαγισ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ όρουσ ςχεδίου διευκζτθςθσ Β) διαςφάλιςθ μίνιμουμ επιπζδου διαβίωςθσ για τον οφειλζτθ και τθν οικογζνειά του Γ) προςταςία ςε ζνα βακμό τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ οφειλζτθ Δ) πρόβλεψθ εφ άπαξ υπαγωγισ του οφειλζτθ ςτθ διαδικαςία ρφκμιςθσ των οφειλϊν του Ε) δυνατότθτα αναπροςαρμογισ του φψουσ τθσ δζςμευςθσ του ενεργθτικοφ του οφειλζτθ με βάςθ τισ εξελίξεισ τθσ προςωπικισ και περιουςιακισ του κατάςταςθσ 2

4 Τπαγόμενα Πρόςωπα (άρκρο 1 1) Φυςικά πρόςωπα Θμεδαπά και αλλοδαπά, με κατοικία ι ςυνικθ διαμονι ςτθν Ελλάδα, ανεξαρτιτωσ ποφ δθμιουργικθκαν τα χρζθ Χωρίσ πτωχευτικι ικανότθτα: κατ άρκρο 2 1ΠτΚ οι μθ ζχοντεσ εμπορικι ιδιότθτα (α1 Β.Δ.19.4/ α2 Β.Δ. 2/ ) Μικρζμποροι: Τπάγονται κατά τθν κρατοφςα νομολογία Πρϊθν ζμποροι: κριτιριο θ αδυναμία πλθρωμϊν μετά τθν παφςθ τθσ εμπορικισ ιδιότθτασ (α2 3ΠτΚ) Περιζλευςθ χωρίσ δόλο ςε μόνιμθ και γενικι αδυναμία πλθρωμϊν (κρίςιμοσ χρόνοσ θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ μζχρι και τθ ςυηιτθςθ) 3

5 Τπαγόμενεσ Απαιτιςεισ (άρκρο 1 2) Κατ αρχιν, κάκε είδοσ απαιτιςεων ζναντι των υπαγόμενων προςϊπων, ακόμα και εμπορικζσ Λθξιπρόκεςμεσ και μθ (με τθ νζα διάταξθ του άρκρου 6 3), απαιτείται όμωσ τουλάχιςτον μία λθξιπρόκεςμθ για να αποδειχκεί θ αδυναμία πλθρωμϊν Εξαιροφνται οι απαιτιςεισ που ζχουν αναλθφκεί με βοφλθςθ του οφειλζτθ το τελευταίο ζτοσ πριν τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ Εξαιροφνται οφειλζσ από αδικοπραξία που διαπράχκθκε με δόλο Εξαιροφνται απαιτιςεισ Δθμοςίου που προκφπτουν από διοικθτικά πρόςτιμα, χρθματικζσ ποινζσ, φόρουσ, τζλθ και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 4

6 Διάρκρωςθ τθσ διαδικαςίασ του Ν.3869/2010 Απόπειρα εξωδικαςτικισ ςυμβιβαςτικισ διευκζτθςθσ των οφειλϊν (άρκρο 2) Αίτθςθ ενϊπιον Ειρθνοδικείου (άρκρο 4) Απόπειρα δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ (άρκρα 3-7) Δικαςτικι ρφκμιςθ των χρεϊν (άρκρα 8, 9 και 11) 5

7 Προςπάκεια Επίτευξθσ Εξωδικαςτικοφ υμβιβαςμοφ (άρκρο 2) Με τθ ςυνδρομι των προβλεπόμενων φορζων ι/και δικθγόρου, ο οφειλζτθσ κοινοποιεί ςε όλουσ τουσ πιςτωτζσ που κζλει να εντάξει ςτθ διαδικαςία ςυνολικό ςχζδιο διευκζτθςθσ των οφειλϊν του Θ πρόταςθ απευκφνεται με οποιοδιποτε μζςο (ΚΠολΔ444 και 448 3), δεν απαιτείται επίδοςθ με δικαςτικό επιμελθτι Για να λάβει ακριβι γνϊςθ των οφειλϊν του κατά κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα, ο οφειλζτθσ ζχει αξίωςθ ζναντι των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (ΑΚ288) να του χορθγιςουν αναλυτικό κατάλογο εντόσ 5 θμερϊν Για να επιτφχει θ προςπάκεια, απαιτείται θ ρθτι ςυμφωνία όλων των πιςτωτϊν. ε αυτι τθν περίπτωςθ κεωρείται ςφμβαςθ ςυμβιβαςμοφ (ΑΚ871), επικυρϊνεται απ τον Ειρθνοδίκθ κατ άρκρα 209, 212, 214Α και 293ΚΠολΔ και κθρφςςεται εκτελεςτόσ τίτλοσ κατ άρκρα 740επ ΚΠολΔ ε περίπτωςθ αποτυχίασ, ο μεςολαβθτισ ςυντάςςει βεβαίωςθ αποτυχίασ τθσ απόπειρασ ςυμβιβαςμοφ, χωρίσ να αναφζρονται οι λόγοι τθσ αποτυχίασ 6

8 Αίτθςθ ενϊπιον Ειρθνοδικείου (άρκρο 4) Αρμόδιο το Ειρθνοδικείο τθσ κατοικίασ/ςυνικουσ διαμονισ του οφειλζτθ, το οποίο δικάηει κατά τθν εκοφςια δικαιοδοςία κατά ΚΠολΔ (αίτθμα λιψθσ ρυκμιςτικϊν μζτρων προσ προςταςία ιδιωτικϊν ςυμφερόντων, ανακριτικι διαδικαςία, αλλαγι αιτιματοσ, αλλαγι ιςτορικισ βάςθσ, δυνατότθτα ανάκλθςθσ, άμεςα εκτελεςτι θ απόφαςθ) Θ αίτθςθ πρζπει να αςκθκεί εντόσ 6 μθνϊν από τθ διαπιςτωμζνθ αποτυχία του εξϊδικου ςυμβιβαςμοφ (προχπόκεςθ του παραδεκτοφ) Ενεργθτικι νομιμοποίθςθ αποκλειςτικά για τον οφειλζτθ. Δεν αναγνωρίηεται ζννομο ςυμφζρον ςτουσ δανειςτζσ, οφτε χωρεί πλαγιαςτικι αγωγι Χωρεί παραίτθςθ απ το δικόγραφο κατ άρκρα 294επ και 741ΚΠολΔ, μετά δε τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ο οφειλζτθσ μπορεί να παιραιτθκεί με ςυναίνεςθ των πιςτωτϊν (ΚΠολΔ294) 7

9 Περιεχόμενο Αίτθςθσ (άρκρο 4 2) Αναλυτικι κατάςταςθ περιουςίασ οφειλζτθ Αναλυτικι κατάςταςθ ειςοδθμάτων οφειλζτθ και ςυηφγου Αναλυτικι κατάςταςθ των πιςτωτϊν και των απαιτιςεϊν τουσ χζδιο διευκζτθςθσ οφειλϊν το οποίο διαμορφϊνεται λαμβάνοντασ υπόψθ με εφλογο τρόπο και ςυςχετίηοντασ τόςο τα ςυμφζροντα των πιςτωτϊν, όςο και τθν περιουςία, ειςοδιματα και οικογενειακι κατάςταςθ του οφειλζτθ. Δεν είναι ανάγκθ να ταυτίηεται με αυτό τθσ πρόςκλθςθσ ςε εξϊδικο ςυμβιβαςμό, δεν απαιτείται να είναι αναλυτικό κακότι δε δεςμεφει τον δικαςτι. τθν πράξθ όμωσ δζον να είναι αναλυτικότατο, με ςφμμετρθ ικανοποίθςθ ανζγγυων πιςτωτϊν και προνομιακι ικανοποίθςθ των εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνων πιςτωτϊν 8

10 υνζπειεσ Κατάκεςθσ τθσ Αίτθςθσ Εκκρεμοδικία (ΚΠολΔ221) Αμετάβλθτο τθσ κατά τόπον αρμοδιότθτασ Αμετάβλθτο τθσ ιςτορικισ βάςθσ και αιτθμάτων (με τθν επιφφλαξθ των ΚΠολΔ744, 745 και 751) Παφςθ τοκοφορίασ απαιτιςεων από τθν κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ (άρκρο 6 3) Όλο το πακθτικό του οφειλζτθ αντιμετωπίηεται πλαςματικά ωσ λθξιπρόκεςμο (άρκρο 6 3) Θ εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ορίηεται μζςα ςε ζξι μινεσ απ τθν κατάκεςι τθσ!!! (άρκρο 4 3) 9

11 Επίδοςθ τθσ Αίτθςθσ ςτουσ Πιςτωτζσ (άρκρο 5) Μθ γνιςια υπόκεςθ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ απαιτείται επίδοςθ ςε όλουσ τουσ αναφερόμενουσ πιςτωτζσ αντιγράφου τθσ αίτθςθσ με οριςμό δικαςίμου, εντόσ ενόσ μινα από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Οι πιςτωτζσ καλοφνται «να υποβάλουν ςτθ γραμματεία του δικαςτθρίου εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ τουσ και να δθλϊςουν αν ςυμφωνοφν με το προτεινόμενο ςχζδιο διευκζτθςθσ μζςα ςε δφο μινεσ από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ, διαφορετικά κα τεκμαίρεται ότι ςυμφωνοφν με το ςχζδιο» Επίδοςθ κατά τισ γενικζσ διατάξεισ Παραγγελία προσ επίδοςθ με το παραπάνω εξειδικευμζνο περιεχόμενο, αλλιϊσ δεν άρχεται θ προκεςμία Εφόςον του επεδόκθ νόμιμα θ αίτθςθ, ο πιςτωτισ κακίςταται διάδικοσ και ζχει μόνο δικαίωμα ζφεςθσ Εφόςον δεν του επεδόκθ νόμιμα, δεν εκκζςει τισ απόψεισ του και δεν παραςτακεί ςτο δικαςτιριο, θ αξίωςθ του πιςτωτι δεν εντάςςεται ςτθ ρφκμιςθ του Ν.3869/2010 και μπορεί να αςκιςει μόνο τριτανακοπι ωσ μθ διάδικοσ 10

12 Αναςτολι Διωκτικϊν Μζτρων Αςφαλιςτικά Μζτρα (άρκρο 6) Θ κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ δεν επιφζρει τθν αυτοδίκαιθ αναςτολι των ατομικϊν διωκτικϊν μζτρων κατά του οφειλζτθ Διαδικαςία αςφαλιςτικϊν μζτρων (ΚΠολΔ682επ), με αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του Ειρθνοδικείου Νομιμοποιοφνται ενεργθτικά ο οφειλζτθσ, οι δανειςτζσ, αλλά και κάκε τρίτοσ που ζχει ζννομο ςυμφζρον Νομιμοποιοφνται πακθτικά ο οφειλζτθσ και οι πιςτωτζσ Περιεχόμενο κάκε πρόςφορο μζτρο (προςθμείωςθ, μεςεγγφθςθ, εγγυοδοςία, απαγόρευςθ μεταβολισ νομικισ και πραγματικισ κατάςταςθσ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ) Δυνατότθτα προςωρινισ διαταγισ (ΚΠολΔ691 2) Αντικείμενο θ αναςτολι τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ Κατάκεςθ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ επί τθσ αίτθςθσ 11

13 Προχποκζςεισ Λιψθσ Αςφαλιςτικϊν Μζτρων (άρκρο 6 1) Εκκρεμοδικία τθσ αίτθςθσ, χωρίσ να απαιτείται να ζχει επιδοκεί Ζναρξθ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ (εκτελεςτόσ τίτλοσ, ζκδοςθ απογράφου, επίδοςθ επιταγισ προσ εκτζλεςθ) Πικανολόγθςθ ευδοκίμθςθσ τθσ αίτθςθσ (παραδεκτό και βάςιμό τθσ) Πικανολόγθςθ επζλευςθσ ουςιϊδουσ βλάβθσ ςτα ςυμφζροντα του αιτοφντοσ (ανατρο δυνατότθτασ ικανοποίθςθσ πιςτωτϊν βάςει του ςχεδίου πλθρωμϊν, λόγω τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ) Αν ζχει κατατεκεί αίτθςθ και δεν ζχει ξεκινιςει θ αναγκαςτικι εκτζλεςθ, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ηθτιςει τθν προλθπτικι προςταςία τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ από επικείμενο κίνδυνο, και καταλαμβάνει όλουσ τουσ πιςτωτζσ (άρκρο 6 2) 12

14 Άλλοι Σρόποι Προςταςίασ ε περίπτωςθ ζναρξθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ πριν τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ: ανακοπι και αναςτολι εκτελεςτικισ διαδικαςίασ (ΚΠολΔ933επ), με λόγο ανακοπισ τθν καταχρθςτικότθτα τθσ εκτζλεςθσ (ΑΚ281) Πάντα πικανι και θ αίτθςθ ζκδοςθσ προςωρινισ διαταγισ για επικείμενο κίνδυνο, χωρίσ τθν ζναρξθ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ (ΚΠολΔ781), θ οποία αναςτζλει προλθπτικά τα ατιμικά διωκτικά μζτρα, αλλά και μπορεί να υποχρεϊςει τουσ πιςτωτζσ να ανζχονται τακτικζσ καταβολζσ ςυγκεκριμζνου ποςοφ μζχρι τθν οριςτικι ζκδοςθ απόφαςθσ ρφκμιςθσ των οφειλϊν. Δεν απαιτείται επίδοςθ 13

15 Δικαςτικόσ υμβιβαςμόσ (άρκρο 7) υμβιβαςμόσ προ τθσ δικαςίμου: επικφρωςθ από Ειρθνοδίκθ κατά ΚΠολΔ208, 209 2β και 214Α Εντόσ 15 από τθν ζκκεςθ απόψεων των πιςτωτϊν, ο οφειλζτθσ ζχει δικαίωμα να τροποποιιςει το ςχζδιο ρφκμιςθσ των οφειλϊν του. Οι πιςτωτζσ, αφοφ λάβουν οι ίδιοι γνϊςθ των μεταβολϊν, οφείλουν να λάβουν κζςθ με ρθτι απευκυντζα διλωςθ επί των τροποποιιςεων, εντόσ 20 θμερϊν. Αν οι πιςτωτζσ δε δθλϊςουν τθν άρνθςθ τουσ ςχεδίου ρφκμιςθσ εντόσ δφο μθνϊν, ι αν θ πιο πάνω προκεςμία παρζλκει άπρακτθ, τεκμαίρεται θ ςυναίνεςι τουσ (πλαςματικόσ ςυμβιβαςμόσ). Απαιτείται πάντωσ θ ςυναίνεςθ όλων των πιςτωτϊν (βλ. παρακάτω εξαίρεςθ) Αν ςυναινζςουν οριςμζνοι μόνο πιςτωτζσ (με αξιϊςεισ τουλάχιςτον ½ των ςυνολικϊν, και του ςυνόλου των εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνων απαιτιςεων), ο δικαςτισ μπορεί να υποκαταςτιςει κατά πλάςμα δικαίου τθ βοφλθςθ των καταχρθςτικϊσ αρνουμζνων (άρκρο 7 3 και 4) Επί μθ ςυμμόρφωςθσ οφειλζτθ υπαναχϊρθςθ πιςτωτϊν και αναβίωςθ αρχικϊν χρεϊν αν ο ςυμβιβαςμόσ επετεφχκθ με ομοφωνία. Άλλωσ απαιτείται δικαςτικι κρίςθ για ανάκλθςθ και μεταρρφκμιςθ του ςυμβιβαςμοφ (ΚΠολΔ758), ενϊ δυνατι και θ αναγκαςτικι εκτζλεςθ βάςει του εκτελεςτοφ τίτλου του επικυρωμζνου δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ 14

16 Δικαςτικι Ρφκμιςθ Οφειλϊν (άρκρο 8) Σο δικαςτιριο εξετάηει αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ ωσ προσ το πρόςωπο του οφειλζτθ και τισ απαιτιςεισ κατ άρκρο 1, όλεσ τισ τυπικζσ προχποκζςεισ, αλλά και τθν φπαρξθ και το περιεχόμενο των απαιτιςεων Ρυκμίηει τισ οφειλζσ για μια τετραετία, ςφμμετρα προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ, με βάςθ τα περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ και τα ειςοδιματα του ιδίου και του/τθσ ςυηφγου, και με κριτιρια αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ του οφειλζτθ και τθσ οικογζνειάσ του (άρκρο 8 2) Επί μεταβολισ των χρεϊν δυνατότθτα μεταρρφκμιςθσ/αναπροςαρμογισ απόφαςθσ (ΚΠολΔ758). Αν όμωσ μεταβλθκεί θ περιουςία (αναλογικά με ΠτΚ15) θ μεταπτωχευτικι περιουςία δεν υπάγεται ςτον Ν.3869/2010 Δυνατζσ οι πολφ μικρζσ ι μθδενικζσ καταβολζσ (άρκρο 8 5) 15

17 Ρευςτοποίθςθ Περιουςίασ Οφειλζτθ (άρκρο 9) Εκποίθςθ τθσ περιουςίασ με ςκοπό τθν πρόκλθςθ ρευςτότθτασ από τθ ρευςτοποίθςθ (άρκρο 9 1) Διοριςμόσ εκκακαριςτι με κακικοντα ανάλογα του ςυνδίκου τθσ πτϊχευςθσ (ΠτΚ63-81), αν θ ρευςτοποίθςθ κρίνεται κατάλλθλθ/απαραίτθτθ για τθν ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν Καταλαμβάνεται όλθ θ περιουςία (πλθν ακαταςχζτων) του οφειλζτθ, είτε τθ διλωςε ςτθν αίτθςθ, είτε τα ειςζφεραν οι πιςτωτζσ 16

18 Απαλλαγι Κφριασ Κατοικίασ Οφειλζτθ (άρκρο 9 2) Όχι αυτεπαγγζλτωσ, αλλά κατόπιν αιτιματοσ του οφειλζτθ μζχρι και τθ ςυηιτθςθ (ΚΠολΔ751) Εμπίπτουν όλα τα δικαιϊματα και τα ποςοςτά επί τθσ κατοικίασ Προςταςία κφριασ αλλά και δυνθτικά κφριασ κατοικίασ Προςταςία με αντάλλαγμα τθν μζχρι 20 ζτθ καταβολι ποςϊν που αντιςτοιχοφν ζωσ το 85% τθσ εμπορικισ αξίασ (τθ ςτιγμι τθσ ςυηιτθςθσ) τθσ κατοικίασ 17

19 υνζπειεσ Ρφκμιςθσ Επί ςυνεποφσ πλθρωμισ επί τετραετία αςκείται αναγνωριςτικι αίτθςθ και εκδίδεται δικαςτικι απόφαςθ που τθν πιςτοποιεί Επί μθ ςυμμόρφωςθσ (κακυςτζρθςθ εκπλιρωςθσ άνω των τριϊν μθνϊν ι επανειλθμμζνθ δυςτροπία), ο οφειλζτθσ εκπζπτει από τθ διαδικαςία προςταςίασ του Ν.3869/2010, ενϊ οι πιςτωτζσ μποροφν να προβοφν ςε αναγκαςτικι εκτζλεςθ μιασ και θ δικαςτικι απόφαςθ ρφκμιςθσ είναι εκτελεςτόσ τίτλοσ (άρκρο 11 2) Ο οφειλζτθσ εκπίπτει και λόγω ανειλικρίνειάσ του ωσ προσ τα περιουςιακά ςτοιχεία, ειςοδιματα και απαιτιςεισ (άρκρο 10) 18

20 Ζνδικα Μζςα υνοφειλζτεσ, υνεγγυθτζσ & Κλθρονόμοι Ζφεςθ κατά ΚΠολΔ518, αρμόδιο το Μονομελζσ Πρωτοδικείο Ανακοπι Ερθμοδικίασ (ΚΠολΔ754 1) Σριτανακοπι Αναίρεςθ περιοριςτικά για παραβίαςθ κανόνα δικαίου, παράνομθ ςυγκρότθςθ δικαςτθρίου, υπζρβαςθ δικαιοδοςίασ ι κακ φλθν αρμοδιότθτασ, παράνομο αποκλειςμό δθμιςιότθτασ τθσ διαδικαςίασ (άρκρο 14) Ανάκλθςθ ι μεταρρφκμιςθ απόφαςθ (ΚΠολΔ758) Εξαίρεςθ από ΑΚ851 για εγγυθτζσ, ΚΠολΔ325 για κλθρονόμουσ και ΑΚ481 για ςυνοφειλζτεσ 19

21 Ηθτιματα από τθν Πρακτικι Εφαρμογι του Ν.3869/2010 Από 9/2010 ζωσ 9/2012 είχαν υποβλθκεί περίπου αιτιςεισ για εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό και κετικι ζκβαςθ είχαν 5! Περίπου αιτιςεισ είχαν κατατεκεί κατά το ίδιο διάςτθμα, και είχαν ςυηθτθκεί δθμοςιευμζνεσ αποφάςεισ, εκ των οποίων οι μιςζσ απορριπτικζσ (20% για λόγουσ ουςίασ, 40% για τυπικοφσ λόγουσ) και οι μιςζσ οδιγθςαν ςε ρφκμιςθ (0,1% ολικι διαγραφι χρζουσ, πάνω από τισ μιςζσ κατζλθξαν ςε μερικι διαγραφι τθσ οφειλισ επειδι ο οφειλζτθσ ιταν κάτοχοσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, οι υπόλοιπεσ οδιγθςαν ςε κοφρεμα χρζουσ κατά 60% κατά μ.ο.) Πολφ μακρινζσ δικάςιμοι Δυςκολία απόδειξθσ υπαγωγισ ςτο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογισ του Νόμου 20

22 Αναμενόμενεσ Σροποποιιςεισ Δε κα απαιτείται ομοφωνία των πιςτωτϊν για να επζλκει εξωδικαςτικόσ ςυμβιβαςμόσ, αλλά κα αρκεί θ ςυναίνεςθ των πιςτωτϊν με το 51% των ςυνολικϊν απαιτιςεων Δυνατότθτα καταβολισ ποςϊν κατά το δοκοφν από τθν ζναρξθ τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ, τα οποία κα ςυμψθφίηονται 21

23 Βιβλιογραφία ΒΕΝΙΕΡΘ, Ι., και ΚΑΣΑ, Θ., Εφαρμογή του Ν3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυςικά Πρόςωπα, Νομικι Βιβλιοκικθ, ΚΡΘΣΙΚΟ, Α., Ρφμιςη των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυςικών Προςώπων και άλλεσ Διατάξεισ, Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. άκκουλασ, ΜΑΚΡΘ, Δ., Κατ'άρθρο ερμηνεία του Ν3869/2010, Δ. Σςίμοσ, ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΘ, Π., Σο Διαδικαςτικό Πλαίςιο του Ν.3869/2010 για τθ Ρφκμιςθ Οφειλϊν Τπερχρεωμζνων Φυςικϊν Προςϊπων, Αρμενόπουλοσ, 2010, ς ΛΙΒΑΔΑ, Χ., Νεότερεσ αντιλιψεισ για τθν εμπορικι ιδιότθτα ςτο παράδειγμα του Ν3869/2010 για τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων, Χρηματοπιςτωτικό Δίκαιο, 2011, ς ΠΑΠΑΡΕΝΙΟΤ, Π., Τπερχρζωςθ των Ιδιωτϊν κατά το Ν3869/2010, Εφαρμογέσ Αςτικοφ Δικαίου, 2011, ς ΡΟΤΟ, Κ., Τπερχρεωμζνα Φυςικά Πρόςωπα - Δομι & Λειτουργία Ν3869/2010, Εφαρμογέσ Αςτικοφ Δικαίου, 2010, ς ΙΒΙΣΑΝΙΔΘ, Α., Ερμθνευτικά Ηθτιματα αναφορικά με το Ν3869/2010, Νομικό Βήμα, 2011, ς ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ, Μ., Ρφκμιςθ Χρεϊν Τπερχρεωμζνων Φυςικϊν Προςϊπων, Χρηματοπιςτωτικό Δίκαιο, 2011, ς ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ,., Θ Ρφκμιςθ των Οφειλϊν Τπερχρεωμζνων Φυςικϊν Προςϊπων ςφμφωνα με τον Ν3869/ Ερμθνευτικι Προςζγγιςθ, Δίκαιο Εταιρειών και Επιχειρήςεων, 2011, ς

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του.

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του. 25/7/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για τισ προχποθζςεισ τοποθζτηςησ ανηλίκων ςε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογζνεια από και προσ κράτη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ βάςει του άρθρου 56 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 18.4.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 2503 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α-Ε ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ & ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ ΙΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από κάθε εκτύπωση σκέψου το περιβάλλον ΠΣΩΧΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πριν από κάθε εκτύπωση σκέψου το περιβάλλον ΠΣΩΧΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΣΩΧΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Άρκρο 12 Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικόσ Κϊδικασ) Σο ζκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικοφ Κϊδικα αντικακίςταται ωσ εξισ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ ΠΡΟΠΣΩΧΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΣΡΩΟΤ 210 4177241-5 FAX 210-4190850 ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΡΟ 1. Αίτθςθ και ζντυπο εγγραφισ που χορθγοφνται από το Τμιμα Μθτρϊου. 2. Αςτυνομικι Ταυτότθτα ι Διαβατιριο Ε.Ε. (φωτοτυπία). Για Αλλοδαποφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Με τον τίτλο «Σροποποιιςεισ ςτον Πτωχευτικό Κϊδικα»

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Με τον τίτλο «Σροποποιιςεισ ςτον Πτωχευτικό Κϊδικα» ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΣΩΧΕΤΣΙΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ (α ςχζδιο) ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Με τον τίτλο «Σροποποιιςεισ ςτον Πτωχευτικό Κϊδικα» Άρκρο πρϊτο 1. Από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΩΤΟ (ΚΗΥΞΗ ΤΗΣ ΡΤΩΧΕΥΣΗΣ, άρκρα 1 ζωσ 14) του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Θεωρθτικόσ οριςμόσ: θ απαςχόλθςθ που προκφπτει όταν ςτον επικρατοφντα πραγματικό μιςκό θ ςυνολικι ηιτθςθ εργαςίασ είναι ίςθ με τθν ςυνολικι προςφορά εργαςίασ (μπορεί να υπάρχει ανεργία αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Σο δικαίωμα υπεράςπιςησ ςτισ διαδικαςίεσ ζκδοςησ και δικαςτικήσ ςυνδρομήσ.

Σο δικαίωμα υπεράςπιςησ ςτισ διαδικαςίεσ ζκδοςησ και δικαςτικήσ ςυνδρομήσ. Σο δικαίωμα υπεράςπιςησ ςτισ διαδικαςίεσ ζκδοςησ και δικαςτικήσ ςυνδρομήσ. Γ. Τριανταφφλλου Επίκ. Καθηγητή ΕΚΠΑ I. ΕΙΑΓΩΓΗ Η διεκνισ δικαςτικι ςυνεργαςία των κρατϊν περιλαμβάνει ωσ βαςικότερουσ τομείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1371/30.6.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ υποβάλλει τα εξισ ερωτιματα: α) εάν μπορεί να ορίςει ειδικι-ξεχωριςτι αμοιβι ςτισ άδειεσ νζων ιατρείων για τουσ ιατροφσ που δεν είναι μζλθ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΟΤΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΟΤΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΟΤΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ «Σήμερα, ανακοινϊνουμε μια γενναία ρφθμιςη. Τραβάμε οριςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση..3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο.. 3 1.2. Σο πρόβλημα.6 1.3. Η εξυγίανση..8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές.10 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ 1. Ειςερχόμαςτε ςτον δικτυακό τόπο τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ χρζουσ (www.keyd.gov.gr), επιλζγουμε ςτθν κορυφι τθσ αρχικισ ςελίδασ τθν υπερςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1006/ Ακινα, 17/01/ :30 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ 1006

ΠΟΛ.1006/ Ακινα, 17/01/ :30 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ 1006 ΠΟΛ.1006/17.1.2011 Κοινοποίθςθ διατάξεων τθσ παρ. 7 του άρκρου 4 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α /17-12-2010) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικι εργαςία ΠΣΩΧΕΤΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ - ΕΙΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικι εργαςία ΠΣΩΧΕΤΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ - ΕΙΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματικι εργαςία ΠΣΩΧΕΤΣΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ - ΕΙΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ τθσ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ Ν. ΣΙΜΠΟΤΡΑ Τποβλικθκε ωσ απαιτοφμενο για τθν απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα Συνταξιοδοτικά προγράμματα Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy (κωδ:10536) Πρόγραμμα ςφνταξθσ με προςιτζσ και τακτικζσ καταβολζσ, με 0% ι 5% αναπροςαρμογι που εξαςφαλίηουν τον αςφαλιςμζνο, δθμιουργϊντασ ςταδιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ» *Κ.Ε.Α+. Το Κ.Ε.Α. είναι ζνα προνοιακό πρόγραμμα

Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ» *Κ.Ε.Α+. Το Κ.Ε.Α. είναι ζνα προνοιακό πρόγραμμα ΔΘΜΟ ΠΑΡΟΤ ΑΤΣ. ΣΜΘΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ και ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ *ΚΤΑ Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 (ΦΕΚ 128 Β 2017): «Κακοριςμόσ των όρων και των προχποκζςεων εφαρμογισ τθσ πρϊτθσ φάςθσ του προγράμματοσ Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήςεισ και Προτάςεισ επί του χεδίου Νόμου «Ρφθμιςη δεςμευμζνων ή καταςχεμζνων χρηματικών απαιτήςεων και μετρητών»

Παρατηρήςεισ και Προτάςεισ επί του χεδίου Νόμου «Ρφθμιςη δεςμευμζνων ή καταςχεμζνων χρηματικών απαιτήςεων και μετρητών» Ακινα, 27 Νοεμβρίου 2014 Παρατηρήςεισ και Προτάςεισ επί του χεδίου Νόμου «Ρφθμιςη δεςμευμζνων ή καταςχεμζνων χρηματικών απαιτήςεων και μετρητών» Α. Παρατηρήςεισ ςτισ διατάξεισ του /Ν - Άρθρο 1 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ

Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ Αγαπθτζ οφειλζτθ, Αναλυτικό ενθμερωτικό Φυλλάδιο προσ Δανειολιπτεσ με Οικονομικζσ Δυςχζρειεσ ε ςυνζχεια τθσ 42/30-5-2014 Πράξθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΣτΕ και κατ εφαρμογι του Κϊδικα Δεοντολογίασ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙ ΝΕΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ Α. ΟΙ ΝΕΕ ΡΤΘΜΙΕΙ: ΕΙΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙ ΝΕΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ Α. ΟΙ ΝΕΕ ΡΤΘΜΙΕΙ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙ ΝΕΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ 1. Σο αντικείμενο τησ ρφθμιςησ Α. ΟΙ ΝΕΕ ΡΤΘΜΙΕΙ: ΕΙΑΓΩΓΗ Με το άρκρο 3 του ςχεδίου νόμου επαναρρυκμίηονται : α) Το ποινικό αδίκθμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ).

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ). ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΜΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2010» ΠΕΔΙΟ 1 1. τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΧΗ: Η αίτηςη υποβάλλεται ηλεκτρονικά ΟΔΗΓΙΕ ΑΙΣΗΗ- ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΠΡΟΟΧΗ: Η αίτηςη υποβάλλεται ηλεκτρονικά ΟΔΗΓΙΕ ΑΙΣΗΗ- ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δράςθ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ ηωισ» για το ςχολικό ζτοσ 2016 2017 Πρόζκληζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος (σπ. αρ. πρωη. 3070/11-7-2016) Ημερομηνία δημοζίεσζης πρόζκληζης: 11-7-2016 ΠΡΟΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 6. ΛΤΗ ΕΚΑΘΑΡΙΗ ΟΜΟΡΡΤΘΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 6. ΛΤΗ ΕΚΑΘΑΡΙΗ ΟΜΟΡΡΤΘΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 6. ΛΤΗ ΕΚΑΘΑΡΙΗ ΟΜΟΡΡΤΘΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΛΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΟΕ Οι λόγοι για τουσ οπούουσ μια Ομόρρυθμη Εταιρύα οδηγεύται ςε λύςη εύναι οι ακόλουθοι: α) Λήξη του χρόνου λειτουργίασ όπωσ ορίζεται ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ Υποχρεωτικά Δ Ζτοσ Ζτοσ Υποχρεωτικά Β Ζτοσ Υποχρεωτικά Α Ζτοσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ Υποχρεωτικά Γ ΝΟΜ 105 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ του Δικαίου ( A Εξάμθνο) 5 ΝΟΜ 113 Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαροφςι, 22. 5. 2015 ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. & ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρικμ.: 427/ Δ. 573. Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ

ΟΤΕ Α.Ε. Μαροφςι, 22. 5. 2015 ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. & ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρικμ.: 427/ Δ. 573. Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ ΟΤΕ Α.Ε. Μαροφςι, 22. 5. 2015 ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. & ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρικμ.: 427/ Δ. 573. Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ ΚΕΜΑ: Ρρόγραμμα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ εργαηομζνων και εμμίςκων δικθγόρων ΟΤΕ. Αποςκοπϊντασ ςτθν προςαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση... 3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 3 1.2. Σο πρόβλημα... 6 1.3. Η εξυγίανση... 8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 04-11-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3713 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 4533 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα

Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Δομζσ Αφαιρετικότθτα ςτα Δεδομζνα Περιεχόμενα Ζννοια δομισ Οριςμόσ δομισ Διλωςθ μεταβλθτϊν Απόδοςθ Αρχικϊν τιμϊν Αναφορά ςτα μζλθ μιασ δομισ Ζνκεςθ Δομισ Πίνακεσ Δομϊν Η ζννοια τθσ δομισ Χρθςιμοποιιςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΟΙ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΜΕΣΑ ΣΟΝ Ν.4072/2012"

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΜΕΣΑ ΣΟΝ Ν.4072/2012 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΟΙ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΜΕΣΑ ΣΟΝ Ν.4072/2012" Επιμζλεια Μακαρζηοσ Γεώργιοσ Α.Μ. 7121

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Μζκοδοι ιςοηφγιςθσ δζντρων Μονι Περιςτροφι Διπλι Περιςτροφι Β - δζντρα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Η μορφι ενόσ δυαδικοφ δζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΟΤ ΙΧΤΟΝΣΟ ΜΕ ΣΟΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ ΕΙΑΓΩΓΗ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΟΤ ΙΧΤΟΝΣΟ ΜΕ ΣΟΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΟΤ ΙΧΤΟΝΣΟ ΜΕ ΣΟΝ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΛΕΙΣΗΡΙΑΜΟΤ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (εν ςυντομία : ΚΠολΔ) Είναι ζνα νομοκζτθμα, αποτελοφμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ.

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ. ΤΧΝ ΡΩΣΗΙ - ΠΝΣΗΙ Δήλωση 9 Ν.Φ.Ι.. 1. 2. 3. 4. 5. Ποιεσ υπθρεςίεσ παρζχονται ςτα Φυςικά πρόςωπα (Φ.Π.) μζςω τθσ εφαρμογισ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Περιουςιολογίου; πό τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα