ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ"

Transcript

1 ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου για να επιβλθκεί ζνα άγριο πρόγραμμα καταλιςτευςθσ του εργαηόμενου λαοφ. Ο λαόσ με κομμζνθ τθν ανάςα ακοφει κακθμερινά να ανακοινϊνονται όλο και πιο ςκλθρά, αντικοινωνικά μζτρα που ανατρζπουν τον οικογενειακό και προςωπικό προγραμματιςμό, ιςοπεδϊνουν δικαιϊματα και κατακτιςεισ δεκαετιϊν και ςπρϊχνουν με βίαιο τρόπο τον λαό ςτθ φτϊχια, τθν ανεργία, τθν εξακλίωςθ. Ο εργαηόμενοσ χάνει μζρα με τθ μζρα όλεσ τισ εγγυιςεισ για μια ςτοιχειωδϊσ αξιοπρεπι ηωι, ενϊ ο μικρόσ και μεςαίοσ επιχειρθματίασ καταςτρζφονται. Χωρίσ καμμιά άλλθ προοπτικι εκτόσ από τθν διαρκι επιδείνωςθ τθσ κατάςταςισ του. Πλα αυτά ςυμβαίνουν εν μζςω μιασ μοναδικισ ωσ προσ το εφροσ, το βάκοσ και τισ καταςτροφικζσ προεκτάςεισ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ. Μιασ κρίςθσ, θ οποία όταν μετατράπθκε ςε κρίςθ χρζουσ ζπλθξε ωσ αςκενείσ κρίκουσ του ςυςτιματοσ τθν Ελλάδα και μια ςειρά ακόμθ χωρϊν τθσ περιφζρειασ τθσ ΕΕ. Τα δεινά που υφίςταται ο λαόσ, θ απϊλεια τθσ κυριαρχίασ, θ διάλυςθ και θ καταςτροφι, πθγάηουν από ζναν διεκνι μθχανιςμό εκμετάλλευςθσ με αιχμι του δόρατοσ ζνα ολωςδιόλου παραςιτικό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. Οι Ζλλθνεσ εργαηόμενοι, ςυνταξιοφχοι, επαγγελματίεσ, αγρότεσ και μικρομεςαίοι επιχειρθματίεσ δεν καλοφνται απλϊσ να πλθρϊςουν τον λογαριαςμό ενόσ χρζουσ, που ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε όςο περιςςότερο το πλθρϊνεισ, τόςο περιςςότερο να αυξάνει, αλλά να αποδεχκοφν τθν επίςθμθ υποκικευςθ και εκποίθςθ τθσ χϊρασ τουσ από τθν ΕΕ και το ΔΝΤ. Αυτό υπόςχεται θ κυβζρνθςθ και το επίςθμο πολιτικό ςφςτθμα ςτον ελλθνικό λαό. Επιχειροφν να κρφψουν ότι το κυρίωσ ηθτοφμενο με τα «πακζτα ςτιριξθσ» δεν είναι απλϊσ οι επιπλζον «κυςίεσ» που κα κλθκοφν να υποςτοφν τα λαϊκά ςτρϊματα. Το επίδικο ηιτθμα είναι θ εκνικι κυριαρχία τθσ χϊρασ. Με τθν κθδεμονία του ΔΝΤ και τθσ ΕΕ ο Ζλλθνασ εργαηόμενοσ δεν κινδυνεφει να χάςει μόνο τθ δουλειά του, τθ ςφνταξι του, τα δικαιϊματά του αλλά και τθν ίδια τθν χϊρα του. Η ίδια θ δυνατότθτα επιβίωςθσ τθσ χϊρασ αμφιςβθτείται πλζον ανοιχτά από τουσ ικφνοντεσ τθσ ευρωηϊνθσ και τισ αγορζσ. Η χϊρα κα πρζπει τουλάχιςτον οικονομικά να τεμαχιςτεί ςε περιοχζσ και περιφζρειεσ, να εκχωριςει τθν εκμετάλλευςθ των νθςιϊν και τα κυριαρχικά τθσ δικαιϊματα ςτο Αιγαίο. Ολόκλθρθ θ χϊρα ζχει μετατραπεί ςε οικόπεδο που πουλιζται με το ςτρζμμα. Η Ελλάδα άρχιςε ιδθ να μεταβάλλεται ςε κράτοσ υπό αίρεςθ, διαρκρωμζνο ςε θμιαυτόνομεσ περιφζρειεσ εφκολα ιδιωτικοποιιςιμεσ και προςαρτιςιμεσ ςε γειτονικά κράτθ, κρατίδια και προτεκτοράτα ανάλογα με τα ςυμφζροντα των μεγάλων τθσ ευρωηϊνθσ και των ΗΡΑ. Το Ενιαίο Ραλλαϊκό Μζτωπο ςυγκροτείται για να οργανϊςει τισ αντιςτάςεισ και να ενιςχφςει τον αγϊνα του λαοφ ενάντια ςτο κακεςτϊσ κατοχισ. Καμπι για τθν ίδρυςι του υπιρξε θ μεγαλειϊδθσ αντίςταςθ του λαοφ με τισ ςυγκεντρϊςεισ επί ζναν και πλζον μινα ςτισ πλατείεσ ςχεδόν όλων των πόλεων τθσ Ελλάδασ, με πρϊτθ τθν πλατεία Συντάγματοσ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. Οι αυκόρμθτεσ αυτζσ διαδθλϊςεισ διαρκείασ ενόσ πολφ μεγάλου μζρουσ του ελλθνικοφ λαοφ, μετζτρεψαν τον επίμονο αγϊνα διαμαρτυρίασ που διεξιγαγαν κατά κφριο λόγο οι εργαηόμενοι με κινθτοποιιςεισ και απεργίεσ όλο τον προθγοφμενο χρόνο, ςε αγϊνα για τθν ανατροπι τθσ εξουςίασ και του κυρίαρχου πολιτικοφ ςυςτιματοσ ωσ τζτοιου. Από τθν ςτιγμι που ζνα μεγάλο τμιμα του ελλθνικοφ λαοφ βγικε ςτουσ δρόμουσ με πρωτοφανι ςυνζπεια και ςυνζχεια ενάντια όχι ςε επιμζρουσ πολιτικζσ και μζτρα, αλλά ςτο επίςθμο κακεςτϊσ, όπωσ κι αν το καταλαβαίνει κανείσ, τότε το ηιτθμα που

2 τζκθκε ςτθν πράξθ εξαρχισ ιταν ποιο κα πρζπει να είναι το επόμενο βιμα. Ρϊσ κα μπορζςει να κερδίςει ο λαόσ τθν αναμζτρθςθ που ζχει ανοίξει με τθν εξουςία; Το ΕΡΑΜ ιρκε να απαντιςει ς αυτό ακριβϊσ το ερϊτθμα. Ο αγϊνασ του είναι κατεξοχιν απελευκερωτικόσ. Είναι αγϊνασ εκνικόσ και ταυτόχρονα κοινωνικόσ, μιασ και διεκδικεί τθν χϊρα από τα δεςμά τθσ τυραννίασ και του διμιου προσ το ςυμφζρον τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ του λαοφ, του εργάτθ, του αγρότθ, του μικροφ και μεςαίου επιχειρθματία, του επαγγελματία και κυρίωσ τθσ νζασ γενιάσ για να ζχει μζλλον ς αυτόν τον τόπο. Φιλοδοξία του ΕΡΑΜ είναι να ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν ενότθτα του λαοφ πζρα και πάνω από κομματικζσ, ιδεολογικζσ και άλλεσ διαχωριςτικζσ γραμμζσ. Ο λαόσ και θ χϊρα βρίςκεται ςε υπζρτατο κίνδυνο. Μόνο με τθ δθμιουργία ενόσ μεγάλου κοινωνικοπολιτικοφ μετϊπου ολόκλθρου του λαοφ για τθ διάςωςθ τθσ χϊρασ μποροφμε να ξεφφγουμε από τον κατακλιπτικό μονόδρομο τθσ καταςτροφισ, τθσ λεθλαςίασ και τθσ υπερχρζωςθσ. Ζνασ ενωμζνοσ και αποφαςιςμζνοσ λαόσ δεν ζχει να φοβθκεί τίποτε και κανζναν, δεν μπορεί να τον ςταματιςει καμμιά απειλι, κανζνα αντίποινο των αγορϊν ι των ιςχυρϊν. Πποτε ο λαόσ αποφάςιςε να ενωκεί και να διεκδικιςει τα δίκαιά του δεν υπιρξε καμμιά αντιξοότθτα, καμμιά δφναμθ που να ςτάκθκε εμπόδιο ςτο δρόμο του. Αυτι θ λαϊκι ενότθτα πρζπει και μπορεί να οικοδομθκεί γφρω από εκείνα τα κεντρικά αιτιματα που επιτρζπουν να ανατραπεί ςυνολικά το κακεςτϊσ κατοχισ, εκποίθςθσ και δουλοπαροικίασ, κακϊσ και λειτουργιςουν ωσ αφετθρία δθμοκρατικισ αναγζννθςθσ τθσ χϊρασ ςτθ βάςθ των λαϊκϊν ςυμφερόντων. Αυτά τα κεντρικά αιτιματα ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 1. - Μθ αναγνϊριςθ του δθμόςιου χρζουσ με βάςθ το διεκνζσ δίκαιο, που επιτρζπει ςε ζνα κυρίαρχο κράτοσ να αρνθκεί να πλθρϊςει όλα τα παράνομα, τοκογλυφικά και καταχρθςτικά χρζθ, που οδθγοφν τον λαό και τθν χϊρα ςτθν χρεοκοπία. Αυτό ςθμαίνει άμεςθ παφςθ πλθρωμϊν προσ τουσ δανειςτζσ εδϊ και τϊρα, ϊςτε να ςταματιςει ο φόροσ αίματοσ τον οποίο καταβάλλουν θ χϊρα και ο λαόσ ςτουσ διεκνείσ τοκογλφφουσ και κερδοςκόπουσ. Αυτι είναι θ μόνθ λφςθ για να ςωκεί θ χϊρα από τθν καταςτροφι και να διαςϊςουν οι εργαηόμενοι τα ειςοδιματά τουσ, τθ δουλειά τουσ, τισ ςυντάξεισ και τα δικαιϊματά τουσ. Είναι ο μόνοσ τρόποσ για να υπάρξει προοπτικι για τουσ νζουσ, τουσ αγρότεσ, τουσ επαγγελματίεσ, τουσ μικρομεςαίουσ. Είναι ο μόνοσ τρόποσ για να γλυτϊςει θ χϊρα από τθν πτϊχευςθ και τθν καταςτροφι που οργανϊνουν ιδθ θ κυβζρνθςθ, θ ΕΕ και το ΔΝΤ. Μθ αναγνϊριςθ του χρζουσ ςθμαίνει ότι δεν αναγνωρίηουμε κανενόσ είδουσ απαίτθςθ που κα επιτρζψει ςτουσ δανειςτζσ τθσ χϊρασ να τθ δθμεφςουν, να τθν καταςχζςουν, να τθ λεθλατιςουν. Σθμαίνει ότι ςταματάμε να πλθρϊνουμε δάνεια που ζχουμε πλθρϊςει διπλά και τρίδιπλα. Σθμαίνει ότι διαγράφουμε μονομερϊσ όλεσ τισ οφειλζσ που υπιρξαν προϊόν ρεμοφλασ και κερδοςκοπίασ εισ βάροσ τθσ χϊρασ και του λαοφ τθσ. Σθμαίνει ότι αρνοφμαςτε επιτζλουσ να ματϊνουμε για δάνεια που ζρχονται από τον 19 ο αιϊνα, αλλά οι αγορζσ και οι μεγάλοι «εταίροι» μασ ζχουν επιβάλει να τα πλθρϊνουμε ζωσ ςιμερα. Σθμαίνει πολφ απλά ότι ςταματάμε να πλθρϊνουμε τα κερατιάτικα ςτουσ διεκνείσ και ντόπιουσ τοκογλφφουσ. Ο ελλθνικόσ λαόσ οφείλει να προχωριςει ςε μθ αναγνϊριςθ του χρζουσ όχι γιατί κζλει να βλάψει κανζναν ι να «φάει» τα λεφτά των δανειςτϊν του. Οφείλει να το κάνει γιατί ζτςι κα ανατρζψει τθν ςχζςθ οφειλζτθ-δανειςτι υπζρ τθσ χϊρασ του και κα αποφφγει οριςτικά τθν επίςθμθ χρεοκοπία. Οφείλει να το κάνει γιατί δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ για να ςτακεί ςτα πόδια του, για να διεκδικιςει τθ χϊρα του από τισ αγορζσ και τα αρπακτικά τουσ, για να εξαςφαλίςει τθν επιβίωςι του, για να λυτρωκεί επιτζλουσ από το διεφκαρμζνο ςφςτθμα που τον κυβερνά. Γι αυτό και αιτιματα που αφοροφν δάνεια τα οποία ςυνιφκθςαν καλι τθ πίςτει και ςυνζβαλαν αποδεδειγμζνα ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, ο λαόσ δεν κα αρνθκεί να ςυηθτιςει τθν ικανοποίθςι τουσ. Στθ βάςθ του αμοιβαίου οφζλουσ. Ιδίωσ αν ςυνδζονται

3 με χριματα μικροκατακετϊν και αςφαλιςτικϊν ταμείων, που ζτςι κι αλλιϊσ δεν υπερβαίνουν το 15% του ςθμερινοφ δθμόςιου χρζουσ. Ράντα με βαςικι προχπόκεςθ ότι καμιά τζτοια απαίτθςθ δεν κα υπονομεφςει τθν πορεία τθσ χϊρασ, δεν κα υποκθκεφςει το μζλλον τθσ και οφτε κα κζςει τθ χϊρα υπό κακεςτϊσ ομθρίασ. Αν χρειαςτεί να χάςει κάποιοσ, αυτόσ ςίγουρα δεν κα είναι ο λαόσ και θ χϊρα. 2.- Ρρζπει να ανατραπεί εδϊ και τϊρα ολόκλθρο το οικοδόμθμα των ςυμφωνιϊν, δεςμεφςεων, παρεμβάςεων και μζτρων που πάρκθκαν από τθν εποχι του πρϊτου μνθμονίου, ζτςι ϊςτε θ χϊρα να αποκαταςτιςει τθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ τθσ και να διεκδικιςει τθν κυριαρχία τθσ από το ΔΝΤ, τθν ΕΕ και τθν ΕΚΤ, που ζχει εκχωρθκεί με τόςο άκλιο και προδοτικό τρόπο από το ςφνολο του κυρίαρχου οικονομικοφ και πολιτικοφ κατεςτθμζνου με επικεφαλισ τθν κυβζρνθςθ. Οφείλουμε με κάκε πράξθ και δράςθ του λαϊκοφ κινιματοσ, να προειδοποιοφμε του ντόπιουσ και ξζνουσ επικυρίαρχουσ, του επενδυτζσ και του κερδοςκόπουσ των αγορϊν: ό,τι αρπάξατε και κα αρπάξετε ςτο εγγφσ μζλλον, ο λαόσ με τθν πάλθ του κα τα πάρει πίςω. Η επζνδυςθ ςτθν διάλυςθ και ςτθν εκποίθςθ αυτισ τθσ χϊρασ κα ςασ ςτοιχίςει πολφ ακριβά. 3. Ανακεϊρθςθ των ςχζςεϊν μασ με τθν ΕΕ με πρϊτο βιμα τθν ζξοδο από τθ ηϊνθ του ευρϊ και τθν υιοκζτθςθ εκνικοφ νομίςματοσ που να εκφράηει τθ δυναμικι μιασ νζασ οικονομικισ πορείασ τθσ χϊρασ προσ όφελοσ του λαοφ. Η καταςτροφι δεν μασ περιμζνει αν φφγουμε από το ευρϊ, αλλά όςο παραμζνουμε υποτελείσ ςτο ευρϊ. Η χϊρα κα πάψει να είναι ζρμαιο κάκε είδουσ πίεςθσ, εκβιαςμοφ και επιδρομισ τθσ διεκνοφσ κερδοςκοπίασ, κα πάψει να είναι αναλϊςιμο είδοσ των αγορϊν, μόνο αν ανακτιςει τον ζλεγχο του νομίςματοσ και τθσ οικονομίασ τθσ. Η επιςτροφι ςτο εκνικό νόμιςμα δεν είναι πανάκεια, αλλά αναγκαία αφετθρία για να αλλάξουμε πορεία. Για να πετφχουμε τθν αναγκαία αναδιανομι πλοφτου υπζρ των αςκενζςτερων, αλλά και τθν άμεςθ γενναία ενίςχυςθ των λαϊκϊν ειςοδθμάτων, που είναι ο μόνοσ τρόποσ για να επανεκκινιςει θ οικονομία και να αρχίςει να βγαίνει από τθν φφεςθ. Για να προχωριςουμε ςτθν εκνικοποίθςθ των μεγάλων τραπεηϊν, με πρϊτθ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδασ, με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ οικονομίασ, τον επαναπροςανατολιςμό τθσ πιςτωτικισ πολιτικισ, το χτφπθμα τθσ χρθματιςτικισ αγυρτείασ και τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ των κεφαλαίων. Μόνο ζτςι μποροφμε να εγγυθκοφμε τισ λαϊκζσ αποταμιεφςεισ που διαςπακίηονται από το υπάρχον ςαράφικο και τοκογλυφικό τραπεηικό ςφςτθμα. Για να αναδειχκεί το κράτοσ ςε βαςικό μοχλό τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ με πρϊτθ τθν εκνικοποίθςθ των παλιϊν ΔΕΚΟ, των υποδομϊν και των υπθρεςιϊν που ιδιωτικοποιικθκαν. Ζνα κράτοσ που πρζπει να πάψει να αποτελεί φζουδο μιασ παραςιτικισ οικονομικισ και πολιτικισ ολιγαρχίασ θ οποία ςιμερα κυβερνά τθ χϊρα. Μόνο ζτςι μπορεί να απελευκερωκεί και θ ιδιωτικι πρωτοβουλία του μικροφ και μεςαίου επιχειρθματία από τθν καταδυνάςτευςθ των τραςτ, των καρτζλ, των ντόπιων και ξζνων μονοπωλίων τθσ αγοράσ. Για να εξαςφαλίςουμε τισ απαραίτθτεσ επενδφςεισ για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ, θ οποία δεν κα ςτθρίηεται ςε ξζνουσ και ντόπιουσ κερδοςκόπουσ επενδυτζσ, κρατικοδίαιτουσ επιχειρθματίεσ και μονοπϊλια, αλλά ςτισ ανάγκεσ και ςτο ειςόδθμα των εργαηομζνων, ςτθ δυναμικι και ςτθν πρωτοβουλία των ηωντανϊν παραγωγικϊν δυνάμεων του τόπου Η πρϊτθ πράξθ εξιλζωςθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ από τα ανομιματα των κυβερνϊντων τθσ είναι να κακίςει ςτο εδϊλιο το ςφνολο των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων (κόμματα και επιχειρθματικά κυκλϊματα) που ςυμμετείχαν ςτθν διαςπάκιςθ του δθμόςιου χριματοσ και τθσ δθμόςιασ περιουςίασ ςε ολόκλθρθ τθν προθγοφμενθ περίοδο. Πχι για να ςτιςει κρεμάλεσ ςτο Σφνταγμα, οφτε για να γεμίςει τισ φυλακζσ με ανάξιουσ και προδότεσ, αλλά για να κάνει κάτι καλφτερο, να δθμεφςει άμεςα και υπζρ του δθμοςίου το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων όςων φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ζχουν ανάμιξθ ςτθ διαςπάκιςθ του δθμοςίου, αλλά και ςτθν εςχάτθ προδοςία που ζχει

4 διαπραχκεί εναντίον του λαοφ και τθσ χϊρασ με τθν επιβολι του κακεςτϊτοσ κατοχισ και εκποίθςθσ. Πςο για τουσ ενόχουσ μποροφμε να απαςχολθκοφν ςε κοινωνικά ωφζλιμθ εργαςία, ςτθν κακαριότθτα και φφλαξθ δθμόςιων χϊρων, ςτθν ςυντιρθςθ υποδομϊν, κοκ. Γι αυτό και το πρϊτιςτο μζλθμα του κινιματοσ δεν είναι να τα μαηζψουν και να φφγουν, αλλά να τουσ προλάβει πριν δραπετεφςουν για να τουσ δείξει πϊσ ο λαόσ τιμωρεί τθν εςχάτθ προδοςία ςτθν πράξθ και πόςο χριςιμοι μποροφν να γίνουν για το κοινωνικό ςφνολο. Ίςωσ για πρϊτθ φορά ςτθ ηωι τουσ. 5. Η διάςωςθ τθσ χϊρασ δεν μπορεί να επιτευχκεί με τον λαό ςτον «γφψο» οφτε με οικουμενικζσ και υπερκομματικζσ κυβερνιςεισ εκφαςιςμοφ τθσ πολιτικισ ηωισ. Η διζξοδοσ από τθν κρίςθ απαιτεί περιςςότερθ, βακφτερθ και όχι λιγότερθ δθμοκρατία. Απαιτεί τον λαό διαρκϊσ ςτο προςκινιο, όχι κεατι και κφμα των εξελίξεων. Απαιτεί μια νζα εξουςία με τον λαό ςτα κζντρα των αποφάςεων και όχι ζνα διεφκαρμζνο ςφςτθμα κυβερνθτικισ απολυταρχίασ. Απαιτεί τθν κατάκτθςθ τθσ δθμοκρατίασ μζςα από τθν αυκεντικι κατοχφρωςθ τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ και τθσ εκνικισ ανεξαρτθςίασ. Κι αυτό μπορεί να ςυντελεςτεί μζςα από μια ςυνολικι πολιτειακι αλλαγι, μζςα από τθν εκλογι Συντακτικισ Συνζλευςθσ διευρυμζνθσ αυκεντικισ εκπροςϊπθςθσ του ίδιου του λαοφ με μοναδικό αντικείμενο τθν ςφνταξθ και ψιφιςθ ενόσ νζου δθμοκρατικοφ Συντάγματοσ. Μόνο ζτςι κα μπορζςει ο λαόσ να γίνει αφεντικό ςτον τόπο του, να οικοδομιςει ζνα ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ που κα βαςίηεται ςε μια λαϊκι αντιπροςϊπευςθ με αιρετότθτα από τα ανϊτερα ωσ τα κατϊτερα όργανα, δεςμευτικι εντολι, διαρκι ζλεγχο από τα κάτω, υποχρεωτικι λογοδοςία των αιρετϊν εντεταλμζνων προσ τουσ εκλογείσ τουσ, ανακλθτότθτα με κάκε ακζτθςθ εντολισ, περιοριςμζνθ κθτεία, κζςπιςθ τθσ εκ περιτροπισ εναλλαγισ ςε αξιϊματα-λειτουργίεσ. Μόνο ζτςι κα μπορζςει να απαλλαγεί από τα δεςμά τθσ υποτζλειασ, ζτςι ϊςτε θ χϊρα και ο λαόσ να ανοιχτοφν επιτζλουσ ςτθ διεκνι ηωι, να αξιοποιιςουν δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ μζςα από τθν αναηιτθςθ νζων διεκνϊν ερειςμάτων, επαφϊν και ςχζςεων με όλουσ τουσ λαοφσ τθσ Ευρϊπθσ και του κόςμου, δίχωσ καταναγκαςμοφσ, επιβολζσ και μονοπωλιακζσ εξαρτιςεισ. Η μάχθ τθν οποία καλείται να δϊςει ςιμερα ο εργαηόμενοσ, ο αγρότθσ, ο μικρομεςαίοσ, ο επαγγελματίασ, ο νζοσ δεν είναι απλϊσ και μόνο για τθ δικι του προςωπικι επιβίωςθ. Κανείσ δεν μπορεί να γλυτϊςει από μόνοσ του, κοιτϊντασ μόνο τθν δουλειά του, όςο τθν ζχει. Σιμερα κανζνασ δεν μπορεί να ςωκεί δίχωσ να παλζψει για τθ ςωτθρία ςυνολικά τθσ χϊρασ. Δεν υπάρχει άλλθ επιλογι. Δεν υπάρχουν πια άλλα περικϊρια για το «άςε πρϊτα να δοφμε τι κα γίνει και φςτερα βλζπουμε.» Ή οι εργαηόμενοι και ολόκλθροσ ο λαόσ κα πάρουν τθν υπόκεςθ ςτα χζρια τουσ και κα αναλάβουν δράςθ για τθ διάςωςθ τθσ χϊρασ, ι καταδικάηουμε τουσ εαυτοφσ μασ και κυρίωσ τισ γενιζσ που ζρχονται ςτθν πιο ςκοτεινι ίςωσ περίοδο τθσ νεοελλθνικισ ιςτορίασ. Στθ μάχθ αυτι ο ελλθνικόσ λαόσ δεν βρίςκεται μόνοσ του. Δίπλα του βρίςκονται και οι άλλοι λαοί των χωρϊν τθσ νότιασ ευρωηϊνθσ, τθσ ΕΕ και διεκνϊσ που πλιττονται από αντίςτοιχεσ λθςτρικζσ πολιτικζσ. Το κακικον να ξεμπερδζψει με το κακεςτϊσ τθσ δουλοπαροικίασ του χρζουσ πρϊτα απ όλα ςτθν χϊρα του, ο ελλθνικόσ λαόσ δεν το οφείλει μόνο ςτον εαυτό του, αλλά και ςε όλουσ τουσ λαοφσ που βρίςκονται υπό τα δεςμά τθσ ίδιασ διεκνοφσ λθςτοςυμμορίασ. Κάκε δικό του απελευκερωτικό βιμα ςτθν Ελλάδα, κάκε καίριο πλιγμα ςτο κακεςτϊσ κατοχισ, κα δϊςει πνοι, δφναμθ και αποφαςιςτικότθτα ς όλουσ τουσ μαχόμενουσ λαοφσ. Η δικι του εκνικι και κοινωνικι απελευκζρωςθ κα ςθματοδοτιςει μια τζτοια γενικευμζνθ άνοιξθ των λαϊν ςτθν Ευρϊπθ, που κανενόσ είδουσ αντίδραςθ δεν κα μπορζςει να αναχαιτίςει. Το Ενιαίο Ραλλαϊκό Μζτωπο δεςμεφεται να ςυμβάλει με όλεσ του τισ δυνάμεισ ςε κάκε αυκεντικό λαϊκό κίνθμα ενάντια ςτο ςθμερινό κακεςτϊσ απ όπου κι αν προζρχεται, όποιοσ κι αν θγείται ς αυτό. Δεςμεφεται να ςυνδράμει ενεργά και αποφαςιςτικά ςε κάκε μζτωπο αντίςταςθσ και να βοθκιςει ςτθν αφφπνιςθ και ςτθν οργάνωςθ του λαοφ ςε κάκε ςυνοικία

5 και χϊρο δουλειάσ με ςτόχο τθν εκνικι και κοινωνικι απελευκζρωςθ. Το ΕΡΑΜ είναι ανοιχτό ςε κάκε δθμοκράτθ, πατριϊτθ, αγωνιςτι που κζλει να παλζψει για τουσ ίδιουσ ςκοποφσ, χωρίσ να ηθτά πιςτοποιθτικά κοινωνικϊν φρονθμάτων, ι υποκλίςεισ ςε αυτόκλθτεσ αυκεντίεσ, αυτοδιοριςμζνουσ θγζτεσ, παράγοντεσ και αφανείσ ι εμφανείσ κομματικοφσ μθχανιςμοφσ. Το ΕΡΑΜ από τθν ίδια τθν φφςθ του είναι μια μεταβατικι κοινωνικοπολιτικι ςυμμαχία από ευρφτατεσ λαϊκζσ δυνάμεισ με κφρια επιδίωξθ τθν επίτευξθ των βαςικϊν ςτόχων και αιτθμάτων του. Στισ γραμμζσ του δεν υπάρχουν διαχωριςμοί κομματικισ ι ιδεολογικισ καταγωγισ των μελϊν του, οφτε αναγνωρίηει εντόσ του οργανωμζνεσ ςυνιςτϊςεσ και ςυντεταγμζνεσ. Απθχεί τθν ενότθτα που πρζπει να οικοδομθκεί μζςα ςτισ τάξεισ του ίδιου του λαοφ απζναντι ςτον κοινό εχκρό. Σαν ςυμμαχία είναι μεταβατικι γιατί με τθν επίτευξθ των κεντρικϊν ςτόχων και αιτθμάτων του, το ΕΡΑΜ κα περάςει αναπότρεπτα ςτθν ιςτορία. Αργυροφπολθ, 16/7/2011

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα

109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα 109θ ςυνεδρίαςθ του προεδρείου του Euromil ςτθ Λιςαβόνα τθ ςκιά του κινιματοσ των Πορτογάλων λοχαγϊν, τθσ επανάςταςθσ των γαρυφάλλων, όπωσ παρζμεινε ςτθν παγκόςμια ιςτορία των λαϊκϊν επαναςτάςεων, πραγματοποιικθκε

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιςτικό Έγγραφο

Ανθρωπιςτικό Έγγραφο Ανθρωπιςτικό Έγγραφο Οι ανκρωπιςτζσ είναι γυναίκεσ και άντρεσ αυτοφ του αιϊνα, αυτισ τθσ εποχισ. Αναγνωρίηουν ςτον ιςτορικό ανκρωπιςμό τισ ρίηεσ τουσ και εμπνζονται από τισ ςυνειςφορζσ ποικίλων πολιτιςμϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΕΚΛΟΓΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΕΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΙΟΤ 2015

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΕΚΛΟΓΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΕΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΙΟΤ 2015 ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΕΚΛΟΓΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΕΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΙΟΤ 2015 υνάδελφοι ςεσ, Το απερχόμενο Δ.Σ τθσ Ομοςπονδίασ μασ, ςασ καλωςορίηει ςτθ ςθμερινι

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ.

ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΛΕ ΚΑΚΘΓΘΤΑ... Στθν Ελλάδα κφριε κακθγθτά, δε γνωρίηουμε πολλά για το τι ζγινε ςτθν Αργεντινι με το ΔΝΤ. -Νεαρζ μου, όταν δεισ μάνα να εκλιπαρεί να κόψουν κομμάτι από το κρζασ τθσ για να

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Θ Κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ: Εγγφθςθ για τθ δθμοκρατία, τθ ςτιριξθ των αδυνάτων και τθν αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Θ Κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ: Εγγφθςθ για τθ δθμοκρατία, τθ ςτιριξθ των αδυνάτων και τθν αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ. ΤΝΑΠΗΜΟ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ΥΔΓΗΟ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Στο πρόγραμμα αποτυπώνονται οι βασικές προτεραιότητες μας για το επόμενο διάστημα, ένα πρόγραμμα που μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον θα προστατεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω.

ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω. ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν κζλετε να μιλιςετε και μου κάνατε νεφμα ότι δεν κζλετε. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω. Επί τθσ διαδικαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΑΦΕΙΟ ΤΥΡΟΥ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαςτε; Ριςτεφουμε ότι:

Ποιοι είμαςτε; Ριςτεφουμε ότι: Ποιοι είμαςτε; Είμαςτε απλοί άνκρωποι. Είμαςτε ςαν κι εςάσ: άνκρωποι που κάκε πρωί πθγαίνουν να ςπουδάςουν, να εργαςτοφν ι να βρουν δουλειά, άνκρωποι που ζχουν οικογζνεια και φίλουσ. Είμαςτε άνκρωποι που

Διαβάστε περισσότερα

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που

Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θ Πολιτικι Επιςτιμθ εξετάηει τθ ςυμπεριφορά του ατόμου ωσ πολίτθ, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ, με το πολιτικό κακεςτϊσ που επικρατεί. Θ Πολιτικι Επιςτιμθ τονίηει

Διαβάστε περισσότερα

EKEI ΠOY MA XPΩTAΓANE...

EKEI ΠOY MA XPΩTAΓANE... EKEI ΠOY MA XPΩTAΓANE... ΠΕΡΙ ΣΗ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΧΡΕΟΤ KAI ΠΩ NA ΞEΠEPAOYME THN KATAΘΛIΨH 1. «... Να ονειρεφτθκαν άραγε ποτζ αυτοί οι ωσ τα τώρα γενεαλόγοι τθσ θκικισ, ζςτω κι ακροκιγώσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κλείνει ζνασ χρόνοσ από τότε που όλοι και όλεσ μαηί, ξεκινιςαμε μαηί με τον ελλθνικό λαό το ταξίδι ςτο όνειρο και τθν ελπίδα.

Κλείνει ζνασ χρόνοσ από τότε που όλοι και όλεσ μαηί, ξεκινιςαμε μαηί με τον ελλθνικό λαό το ταξίδι ςτο όνειρο και τθν ελπίδα. Συντρόφιςςεσ και Σφντροφοι, Φίλεσ και Φίλοι, Θ παρουςία ςασ εδϊ ςιμερα, ςε μια μζρα γιορτινι και ιςτορικι, δίνει μινυμα αιςιοδοξίασ και μάχθσ να ςυνεχίςουμε τθ μεγάλθ προςπάκεια που ξεκινιςαμε εδϊ κι ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη αποδοχή τησ δημοκρατίασ, μικρή εμπιςτοςφνη ςτουσ πολιτικοφσ θεςμοφσ

Μεγάλη αποδοχή τησ δημοκρατίασ, μικρή εμπιςτοςφνη ςτουσ πολιτικοφσ θεςμοφσ Μεγάλη αποδοχή τησ δημοκρατίασ, μικρή εμπιςτοςφνη ςτουσ πολιτικοφσ θεςμοφσ Ζρευνα με ευκαιρία τθν Διεκνι Ημζρα τθσ Δθμοκρατίασ Η 15 θ Σεπτεμβρίου ζχει κακιερωκεί από τα Ηνωμζνα Ζκνθ ωσ θ Διεκνισ Ημζρα

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυταπάτεσ των ςκλάβων τθσ γαλζρασ τελείωςαν...

Οι αυταπάτεσ των ςκλάβων τθσ γαλζρασ τελείωςαν... Ζτοσ: 6ο Φφλλο: 15 Μαρ 2010 Διανζμεται δωρεάν Υπεύθυνοι Σ. Πρ ωτολάτη σ Έκδοςησ: Π. Σκουτέρησ Μ. Παπατόλια Π. Φώς κολου Α. Αρναούτογλου Ε. Μπαρμπαγιάννη Περιοδικι ζκδοςθ τθσ Αγωνιςτικισ υςπείρωςθσ Εργαηομζνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

1 / 3 ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΠΟΤΛΑΞΖ 3/6/2015 DA0603MT

1 / 3 ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΠΟΤΛΑΞΖ 3/6/2015 DA0603MT 1 / 3 ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΜΠΟΤΛΑΞΖ 3/6/2015 DA0603MT ΒΟΤΛΖ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΣ - ΤΝΟΓΟ Α ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΛΔΤΚΑΝΖ ΣΩΝ ΤΝΘΖΚΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΤΘΤΝΩΝ ΠΟΤ ΟΓΖΓHΑΝ ΣΖΝ ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΚΑΘΔΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr Ακινα, 20 Μαρτίου 2013 Κφριοι Υπουργοί, Κυρία και Κφριοι Πρζςβεισ, Κφριεσ και Κφριοι Πρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα