ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ"

Transcript

1 ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου για να επιβλθκεί ζνα άγριο πρόγραμμα καταλιςτευςθσ του εργαηόμενου λαοφ. Ο λαόσ με κομμζνθ τθν ανάςα ακοφει κακθμερινά να ανακοινϊνονται όλο και πιο ςκλθρά, αντικοινωνικά μζτρα που ανατρζπουν τον οικογενειακό και προςωπικό προγραμματιςμό, ιςοπεδϊνουν δικαιϊματα και κατακτιςεισ δεκαετιϊν και ςπρϊχνουν με βίαιο τρόπο τον λαό ςτθ φτϊχια, τθν ανεργία, τθν εξακλίωςθ. Ο εργαηόμενοσ χάνει μζρα με τθ μζρα όλεσ τισ εγγυιςεισ για μια ςτοιχειωδϊσ αξιοπρεπι ηωι, ενϊ ο μικρόσ και μεςαίοσ επιχειρθματίασ καταςτρζφονται. Χωρίσ καμμιά άλλθ προοπτικι εκτόσ από τθν διαρκι επιδείνωςθ τθσ κατάςταςισ του. Πλα αυτά ςυμβαίνουν εν μζςω μιασ μοναδικισ ωσ προσ το εφροσ, το βάκοσ και τισ καταςτροφικζσ προεκτάςεισ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ. Μιασ κρίςθσ, θ οποία όταν μετατράπθκε ςε κρίςθ χρζουσ ζπλθξε ωσ αςκενείσ κρίκουσ του ςυςτιματοσ τθν Ελλάδα και μια ςειρά ακόμθ χωρϊν τθσ περιφζρειασ τθσ ΕΕ. Τα δεινά που υφίςταται ο λαόσ, θ απϊλεια τθσ κυριαρχίασ, θ διάλυςθ και θ καταςτροφι, πθγάηουν από ζναν διεκνι μθχανιςμό εκμετάλλευςθσ με αιχμι του δόρατοσ ζνα ολωςδιόλου παραςιτικό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. Οι Ζλλθνεσ εργαηόμενοι, ςυνταξιοφχοι, επαγγελματίεσ, αγρότεσ και μικρομεςαίοι επιχειρθματίεσ δεν καλοφνται απλϊσ να πλθρϊςουν τον λογαριαςμό ενόσ χρζουσ, που ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε όςο περιςςότερο το πλθρϊνεισ, τόςο περιςςότερο να αυξάνει, αλλά να αποδεχκοφν τθν επίςθμθ υποκικευςθ και εκποίθςθ τθσ χϊρασ τουσ από τθν ΕΕ και το ΔΝΤ. Αυτό υπόςχεται θ κυβζρνθςθ και το επίςθμο πολιτικό ςφςτθμα ςτον ελλθνικό λαό. Επιχειροφν να κρφψουν ότι το κυρίωσ ηθτοφμενο με τα «πακζτα ςτιριξθσ» δεν είναι απλϊσ οι επιπλζον «κυςίεσ» που κα κλθκοφν να υποςτοφν τα λαϊκά ςτρϊματα. Το επίδικο ηιτθμα είναι θ εκνικι κυριαρχία τθσ χϊρασ. Με τθν κθδεμονία του ΔΝΤ και τθσ ΕΕ ο Ζλλθνασ εργαηόμενοσ δεν κινδυνεφει να χάςει μόνο τθ δουλειά του, τθ ςφνταξι του, τα δικαιϊματά του αλλά και τθν ίδια τθν χϊρα του. Η ίδια θ δυνατότθτα επιβίωςθσ τθσ χϊρασ αμφιςβθτείται πλζον ανοιχτά από τουσ ικφνοντεσ τθσ ευρωηϊνθσ και τισ αγορζσ. Η χϊρα κα πρζπει τουλάχιςτον οικονομικά να τεμαχιςτεί ςε περιοχζσ και περιφζρειεσ, να εκχωριςει τθν εκμετάλλευςθ των νθςιϊν και τα κυριαρχικά τθσ δικαιϊματα ςτο Αιγαίο. Ολόκλθρθ θ χϊρα ζχει μετατραπεί ςε οικόπεδο που πουλιζται με το ςτρζμμα. Η Ελλάδα άρχιςε ιδθ να μεταβάλλεται ςε κράτοσ υπό αίρεςθ, διαρκρωμζνο ςε θμιαυτόνομεσ περιφζρειεσ εφκολα ιδιωτικοποιιςιμεσ και προςαρτιςιμεσ ςε γειτονικά κράτθ, κρατίδια και προτεκτοράτα ανάλογα με τα ςυμφζροντα των μεγάλων τθσ ευρωηϊνθσ και των ΗΡΑ. Το Ενιαίο Ραλλαϊκό Μζτωπο ςυγκροτείται για να οργανϊςει τισ αντιςτάςεισ και να ενιςχφςει τον αγϊνα του λαοφ ενάντια ςτο κακεςτϊσ κατοχισ. Καμπι για τθν ίδρυςι του υπιρξε θ μεγαλειϊδθσ αντίςταςθ του λαοφ με τισ ςυγκεντρϊςεισ επί ζναν και πλζον μινα ςτισ πλατείεσ ςχεδόν όλων των πόλεων τθσ Ελλάδασ, με πρϊτθ τθν πλατεία Συντάγματοσ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. Οι αυκόρμθτεσ αυτζσ διαδθλϊςεισ διαρκείασ ενόσ πολφ μεγάλου μζρουσ του ελλθνικοφ λαοφ, μετζτρεψαν τον επίμονο αγϊνα διαμαρτυρίασ που διεξιγαγαν κατά κφριο λόγο οι εργαηόμενοι με κινθτοποιιςεισ και απεργίεσ όλο τον προθγοφμενο χρόνο, ςε αγϊνα για τθν ανατροπι τθσ εξουςίασ και του κυρίαρχου πολιτικοφ ςυςτιματοσ ωσ τζτοιου. Από τθν ςτιγμι που ζνα μεγάλο τμιμα του ελλθνικοφ λαοφ βγικε ςτουσ δρόμουσ με πρωτοφανι ςυνζπεια και ςυνζχεια ενάντια όχι ςε επιμζρουσ πολιτικζσ και μζτρα, αλλά ςτο επίςθμο κακεςτϊσ, όπωσ κι αν το καταλαβαίνει κανείσ, τότε το ηιτθμα που

2 τζκθκε ςτθν πράξθ εξαρχισ ιταν ποιο κα πρζπει να είναι το επόμενο βιμα. Ρϊσ κα μπορζςει να κερδίςει ο λαόσ τθν αναμζτρθςθ που ζχει ανοίξει με τθν εξουςία; Το ΕΡΑΜ ιρκε να απαντιςει ς αυτό ακριβϊσ το ερϊτθμα. Ο αγϊνασ του είναι κατεξοχιν απελευκερωτικόσ. Είναι αγϊνασ εκνικόσ και ταυτόχρονα κοινωνικόσ, μιασ και διεκδικεί τθν χϊρα από τα δεςμά τθσ τυραννίασ και του διμιου προσ το ςυμφζρον τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ του λαοφ, του εργάτθ, του αγρότθ, του μικροφ και μεςαίου επιχειρθματία, του επαγγελματία και κυρίωσ τθσ νζασ γενιάσ για να ζχει μζλλον ς αυτόν τον τόπο. Φιλοδοξία του ΕΡΑΜ είναι να ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν ενότθτα του λαοφ πζρα και πάνω από κομματικζσ, ιδεολογικζσ και άλλεσ διαχωριςτικζσ γραμμζσ. Ο λαόσ και θ χϊρα βρίςκεται ςε υπζρτατο κίνδυνο. Μόνο με τθ δθμιουργία ενόσ μεγάλου κοινωνικοπολιτικοφ μετϊπου ολόκλθρου του λαοφ για τθ διάςωςθ τθσ χϊρασ μποροφμε να ξεφφγουμε από τον κατακλιπτικό μονόδρομο τθσ καταςτροφισ, τθσ λεθλαςίασ και τθσ υπερχρζωςθσ. Ζνασ ενωμζνοσ και αποφαςιςμζνοσ λαόσ δεν ζχει να φοβθκεί τίποτε και κανζναν, δεν μπορεί να τον ςταματιςει καμμιά απειλι, κανζνα αντίποινο των αγορϊν ι των ιςχυρϊν. Πποτε ο λαόσ αποφάςιςε να ενωκεί και να διεκδικιςει τα δίκαιά του δεν υπιρξε καμμιά αντιξοότθτα, καμμιά δφναμθ που να ςτάκθκε εμπόδιο ςτο δρόμο του. Αυτι θ λαϊκι ενότθτα πρζπει και μπορεί να οικοδομθκεί γφρω από εκείνα τα κεντρικά αιτιματα που επιτρζπουν να ανατραπεί ςυνολικά το κακεςτϊσ κατοχισ, εκποίθςθσ και δουλοπαροικίασ, κακϊσ και λειτουργιςουν ωσ αφετθρία δθμοκρατικισ αναγζννθςθσ τθσ χϊρασ ςτθ βάςθ των λαϊκϊν ςυμφερόντων. Αυτά τα κεντρικά αιτιματα ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 1. - Μθ αναγνϊριςθ του δθμόςιου χρζουσ με βάςθ το διεκνζσ δίκαιο, που επιτρζπει ςε ζνα κυρίαρχο κράτοσ να αρνθκεί να πλθρϊςει όλα τα παράνομα, τοκογλυφικά και καταχρθςτικά χρζθ, που οδθγοφν τον λαό και τθν χϊρα ςτθν χρεοκοπία. Αυτό ςθμαίνει άμεςθ παφςθ πλθρωμϊν προσ τουσ δανειςτζσ εδϊ και τϊρα, ϊςτε να ςταματιςει ο φόροσ αίματοσ τον οποίο καταβάλλουν θ χϊρα και ο λαόσ ςτουσ διεκνείσ τοκογλφφουσ και κερδοςκόπουσ. Αυτι είναι θ μόνθ λφςθ για να ςωκεί θ χϊρα από τθν καταςτροφι και να διαςϊςουν οι εργαηόμενοι τα ειςοδιματά τουσ, τθ δουλειά τουσ, τισ ςυντάξεισ και τα δικαιϊματά τουσ. Είναι ο μόνοσ τρόποσ για να υπάρξει προοπτικι για τουσ νζουσ, τουσ αγρότεσ, τουσ επαγγελματίεσ, τουσ μικρομεςαίουσ. Είναι ο μόνοσ τρόποσ για να γλυτϊςει θ χϊρα από τθν πτϊχευςθ και τθν καταςτροφι που οργανϊνουν ιδθ θ κυβζρνθςθ, θ ΕΕ και το ΔΝΤ. Μθ αναγνϊριςθ του χρζουσ ςθμαίνει ότι δεν αναγνωρίηουμε κανενόσ είδουσ απαίτθςθ που κα επιτρζψει ςτουσ δανειςτζσ τθσ χϊρασ να τθ δθμεφςουν, να τθν καταςχζςουν, να τθ λεθλατιςουν. Σθμαίνει ότι ςταματάμε να πλθρϊνουμε δάνεια που ζχουμε πλθρϊςει διπλά και τρίδιπλα. Σθμαίνει ότι διαγράφουμε μονομερϊσ όλεσ τισ οφειλζσ που υπιρξαν προϊόν ρεμοφλασ και κερδοςκοπίασ εισ βάροσ τθσ χϊρασ και του λαοφ τθσ. Σθμαίνει ότι αρνοφμαςτε επιτζλουσ να ματϊνουμε για δάνεια που ζρχονται από τον 19 ο αιϊνα, αλλά οι αγορζσ και οι μεγάλοι «εταίροι» μασ ζχουν επιβάλει να τα πλθρϊνουμε ζωσ ςιμερα. Σθμαίνει πολφ απλά ότι ςταματάμε να πλθρϊνουμε τα κερατιάτικα ςτουσ διεκνείσ και ντόπιουσ τοκογλφφουσ. Ο ελλθνικόσ λαόσ οφείλει να προχωριςει ςε μθ αναγνϊριςθ του χρζουσ όχι γιατί κζλει να βλάψει κανζναν ι να «φάει» τα λεφτά των δανειςτϊν του. Οφείλει να το κάνει γιατί ζτςι κα ανατρζψει τθν ςχζςθ οφειλζτθ-δανειςτι υπζρ τθσ χϊρασ του και κα αποφφγει οριςτικά τθν επίςθμθ χρεοκοπία. Οφείλει να το κάνει γιατί δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ για να ςτακεί ςτα πόδια του, για να διεκδικιςει τθ χϊρα του από τισ αγορζσ και τα αρπακτικά τουσ, για να εξαςφαλίςει τθν επιβίωςι του, για να λυτρωκεί επιτζλουσ από το διεφκαρμζνο ςφςτθμα που τον κυβερνά. Γι αυτό και αιτιματα που αφοροφν δάνεια τα οποία ςυνιφκθςαν καλι τθ πίςτει και ςυνζβαλαν αποδεδειγμζνα ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, ο λαόσ δεν κα αρνθκεί να ςυηθτιςει τθν ικανοποίθςι τουσ. Στθ βάςθ του αμοιβαίου οφζλουσ. Ιδίωσ αν ςυνδζονται

3 με χριματα μικροκατακετϊν και αςφαλιςτικϊν ταμείων, που ζτςι κι αλλιϊσ δεν υπερβαίνουν το 15% του ςθμερινοφ δθμόςιου χρζουσ. Ράντα με βαςικι προχπόκεςθ ότι καμιά τζτοια απαίτθςθ δεν κα υπονομεφςει τθν πορεία τθσ χϊρασ, δεν κα υποκθκεφςει το μζλλον τθσ και οφτε κα κζςει τθ χϊρα υπό κακεςτϊσ ομθρίασ. Αν χρειαςτεί να χάςει κάποιοσ, αυτόσ ςίγουρα δεν κα είναι ο λαόσ και θ χϊρα. 2.- Ρρζπει να ανατραπεί εδϊ και τϊρα ολόκλθρο το οικοδόμθμα των ςυμφωνιϊν, δεςμεφςεων, παρεμβάςεων και μζτρων που πάρκθκαν από τθν εποχι του πρϊτου μνθμονίου, ζτςι ϊςτε θ χϊρα να αποκαταςτιςει τθν εςωτερικι ζννομθ τάξθ τθσ και να διεκδικιςει τθν κυριαρχία τθσ από το ΔΝΤ, τθν ΕΕ και τθν ΕΚΤ, που ζχει εκχωρθκεί με τόςο άκλιο και προδοτικό τρόπο από το ςφνολο του κυρίαρχου οικονομικοφ και πολιτικοφ κατεςτθμζνου με επικεφαλισ τθν κυβζρνθςθ. Οφείλουμε με κάκε πράξθ και δράςθ του λαϊκοφ κινιματοσ, να προειδοποιοφμε του ντόπιουσ και ξζνουσ επικυρίαρχουσ, του επενδυτζσ και του κερδοςκόπουσ των αγορϊν: ό,τι αρπάξατε και κα αρπάξετε ςτο εγγφσ μζλλον, ο λαόσ με τθν πάλθ του κα τα πάρει πίςω. Η επζνδυςθ ςτθν διάλυςθ και ςτθν εκποίθςθ αυτισ τθσ χϊρασ κα ςασ ςτοιχίςει πολφ ακριβά. 3. Ανακεϊρθςθ των ςχζςεϊν μασ με τθν ΕΕ με πρϊτο βιμα τθν ζξοδο από τθ ηϊνθ του ευρϊ και τθν υιοκζτθςθ εκνικοφ νομίςματοσ που να εκφράηει τθ δυναμικι μιασ νζασ οικονομικισ πορείασ τθσ χϊρασ προσ όφελοσ του λαοφ. Η καταςτροφι δεν μασ περιμζνει αν φφγουμε από το ευρϊ, αλλά όςο παραμζνουμε υποτελείσ ςτο ευρϊ. Η χϊρα κα πάψει να είναι ζρμαιο κάκε είδουσ πίεςθσ, εκβιαςμοφ και επιδρομισ τθσ διεκνοφσ κερδοςκοπίασ, κα πάψει να είναι αναλϊςιμο είδοσ των αγορϊν, μόνο αν ανακτιςει τον ζλεγχο του νομίςματοσ και τθσ οικονομίασ τθσ. Η επιςτροφι ςτο εκνικό νόμιςμα δεν είναι πανάκεια, αλλά αναγκαία αφετθρία για να αλλάξουμε πορεία. Για να πετφχουμε τθν αναγκαία αναδιανομι πλοφτου υπζρ των αςκενζςτερων, αλλά και τθν άμεςθ γενναία ενίςχυςθ των λαϊκϊν ειςοδθμάτων, που είναι ο μόνοσ τρόποσ για να επανεκκινιςει θ οικονομία και να αρχίςει να βγαίνει από τθν φφεςθ. Για να προχωριςουμε ςτθν εκνικοποίθςθ των μεγάλων τραπεηϊν, με πρϊτθ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδασ, με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ οικονομίασ, τον επαναπροςανατολιςμό τθσ πιςτωτικισ πολιτικισ, το χτφπθμα τθσ χρθματιςτικισ αγυρτείασ και τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ των κεφαλαίων. Μόνο ζτςι μποροφμε να εγγυθκοφμε τισ λαϊκζσ αποταμιεφςεισ που διαςπακίηονται από το υπάρχον ςαράφικο και τοκογλυφικό τραπεηικό ςφςτθμα. Για να αναδειχκεί το κράτοσ ςε βαςικό μοχλό τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ με πρϊτθ τθν εκνικοποίθςθ των παλιϊν ΔΕΚΟ, των υποδομϊν και των υπθρεςιϊν που ιδιωτικοποιικθκαν. Ζνα κράτοσ που πρζπει να πάψει να αποτελεί φζουδο μιασ παραςιτικισ οικονομικισ και πολιτικισ ολιγαρχίασ θ οποία ςιμερα κυβερνά τθ χϊρα. Μόνο ζτςι μπορεί να απελευκερωκεί και θ ιδιωτικι πρωτοβουλία του μικροφ και μεςαίου επιχειρθματία από τθν καταδυνάςτευςθ των τραςτ, των καρτζλ, των ντόπιων και ξζνων μονοπωλίων τθσ αγοράσ. Για να εξαςφαλίςουμε τισ απαραίτθτεσ επενδφςεισ για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ, θ οποία δεν κα ςτθρίηεται ςε ξζνουσ και ντόπιουσ κερδοςκόπουσ επενδυτζσ, κρατικοδίαιτουσ επιχειρθματίεσ και μονοπϊλια, αλλά ςτισ ανάγκεσ και ςτο ειςόδθμα των εργαηομζνων, ςτθ δυναμικι και ςτθν πρωτοβουλία των ηωντανϊν παραγωγικϊν δυνάμεων του τόπου Η πρϊτθ πράξθ εξιλζωςθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ από τα ανομιματα των κυβερνϊντων τθσ είναι να κακίςει ςτο εδϊλιο το ςφνολο των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων (κόμματα και επιχειρθματικά κυκλϊματα) που ςυμμετείχαν ςτθν διαςπάκιςθ του δθμόςιου χριματοσ και τθσ δθμόςιασ περιουςίασ ςε ολόκλθρθ τθν προθγοφμενθ περίοδο. Πχι για να ςτιςει κρεμάλεσ ςτο Σφνταγμα, οφτε για να γεμίςει τισ φυλακζσ με ανάξιουσ και προδότεσ, αλλά για να κάνει κάτι καλφτερο, να δθμεφςει άμεςα και υπζρ του δθμοςίου το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων όςων φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων ζχουν ανάμιξθ ςτθ διαςπάκιςθ του δθμοςίου, αλλά και ςτθν εςχάτθ προδοςία που ζχει

4 διαπραχκεί εναντίον του λαοφ και τθσ χϊρασ με τθν επιβολι του κακεςτϊτοσ κατοχισ και εκποίθςθσ. Πςο για τουσ ενόχουσ μποροφμε να απαςχολθκοφν ςε κοινωνικά ωφζλιμθ εργαςία, ςτθν κακαριότθτα και φφλαξθ δθμόςιων χϊρων, ςτθν ςυντιρθςθ υποδομϊν, κοκ. Γι αυτό και το πρϊτιςτο μζλθμα του κινιματοσ δεν είναι να τα μαηζψουν και να φφγουν, αλλά να τουσ προλάβει πριν δραπετεφςουν για να τουσ δείξει πϊσ ο λαόσ τιμωρεί τθν εςχάτθ προδοςία ςτθν πράξθ και πόςο χριςιμοι μποροφν να γίνουν για το κοινωνικό ςφνολο. Ίςωσ για πρϊτθ φορά ςτθ ηωι τουσ. 5. Η διάςωςθ τθσ χϊρασ δεν μπορεί να επιτευχκεί με τον λαό ςτον «γφψο» οφτε με οικουμενικζσ και υπερκομματικζσ κυβερνιςεισ εκφαςιςμοφ τθσ πολιτικισ ηωισ. Η διζξοδοσ από τθν κρίςθ απαιτεί περιςςότερθ, βακφτερθ και όχι λιγότερθ δθμοκρατία. Απαιτεί τον λαό διαρκϊσ ςτο προςκινιο, όχι κεατι και κφμα των εξελίξεων. Απαιτεί μια νζα εξουςία με τον λαό ςτα κζντρα των αποφάςεων και όχι ζνα διεφκαρμζνο ςφςτθμα κυβερνθτικισ απολυταρχίασ. Απαιτεί τθν κατάκτθςθ τθσ δθμοκρατίασ μζςα από τθν αυκεντικι κατοχφρωςθ τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ και τθσ εκνικισ ανεξαρτθςίασ. Κι αυτό μπορεί να ςυντελεςτεί μζςα από μια ςυνολικι πολιτειακι αλλαγι, μζςα από τθν εκλογι Συντακτικισ Συνζλευςθσ διευρυμζνθσ αυκεντικισ εκπροςϊπθςθσ του ίδιου του λαοφ με μοναδικό αντικείμενο τθν ςφνταξθ και ψιφιςθ ενόσ νζου δθμοκρατικοφ Συντάγματοσ. Μόνο ζτςι κα μπορζςει ο λαόσ να γίνει αφεντικό ςτον τόπο του, να οικοδομιςει ζνα ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ που κα βαςίηεται ςε μια λαϊκι αντιπροςϊπευςθ με αιρετότθτα από τα ανϊτερα ωσ τα κατϊτερα όργανα, δεςμευτικι εντολι, διαρκι ζλεγχο από τα κάτω, υποχρεωτικι λογοδοςία των αιρετϊν εντεταλμζνων προσ τουσ εκλογείσ τουσ, ανακλθτότθτα με κάκε ακζτθςθ εντολισ, περιοριςμζνθ κθτεία, κζςπιςθ τθσ εκ περιτροπισ εναλλαγισ ςε αξιϊματα-λειτουργίεσ. Μόνο ζτςι κα μπορζςει να απαλλαγεί από τα δεςμά τθσ υποτζλειασ, ζτςι ϊςτε θ χϊρα και ο λαόσ να ανοιχτοφν επιτζλουσ ςτθ διεκνι ηωι, να αξιοποιιςουν δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ μζςα από τθν αναηιτθςθ νζων διεκνϊν ερειςμάτων, επαφϊν και ςχζςεων με όλουσ τουσ λαοφσ τθσ Ευρϊπθσ και του κόςμου, δίχωσ καταναγκαςμοφσ, επιβολζσ και μονοπωλιακζσ εξαρτιςεισ. Η μάχθ τθν οποία καλείται να δϊςει ςιμερα ο εργαηόμενοσ, ο αγρότθσ, ο μικρομεςαίοσ, ο επαγγελματίασ, ο νζοσ δεν είναι απλϊσ και μόνο για τθ δικι του προςωπικι επιβίωςθ. Κανείσ δεν μπορεί να γλυτϊςει από μόνοσ του, κοιτϊντασ μόνο τθν δουλειά του, όςο τθν ζχει. Σιμερα κανζνασ δεν μπορεί να ςωκεί δίχωσ να παλζψει για τθ ςωτθρία ςυνολικά τθσ χϊρασ. Δεν υπάρχει άλλθ επιλογι. Δεν υπάρχουν πια άλλα περικϊρια για το «άςε πρϊτα να δοφμε τι κα γίνει και φςτερα βλζπουμε.» Ή οι εργαηόμενοι και ολόκλθροσ ο λαόσ κα πάρουν τθν υπόκεςθ ςτα χζρια τουσ και κα αναλάβουν δράςθ για τθ διάςωςθ τθσ χϊρασ, ι καταδικάηουμε τουσ εαυτοφσ μασ και κυρίωσ τισ γενιζσ που ζρχονται ςτθν πιο ςκοτεινι ίςωσ περίοδο τθσ νεοελλθνικισ ιςτορίασ. Στθ μάχθ αυτι ο ελλθνικόσ λαόσ δεν βρίςκεται μόνοσ του. Δίπλα του βρίςκονται και οι άλλοι λαοί των χωρϊν τθσ νότιασ ευρωηϊνθσ, τθσ ΕΕ και διεκνϊσ που πλιττονται από αντίςτοιχεσ λθςτρικζσ πολιτικζσ. Το κακικον να ξεμπερδζψει με το κακεςτϊσ τθσ δουλοπαροικίασ του χρζουσ πρϊτα απ όλα ςτθν χϊρα του, ο ελλθνικόσ λαόσ δεν το οφείλει μόνο ςτον εαυτό του, αλλά και ςε όλουσ τουσ λαοφσ που βρίςκονται υπό τα δεςμά τθσ ίδιασ διεκνοφσ λθςτοςυμμορίασ. Κάκε δικό του απελευκερωτικό βιμα ςτθν Ελλάδα, κάκε καίριο πλιγμα ςτο κακεςτϊσ κατοχισ, κα δϊςει πνοι, δφναμθ και αποφαςιςτικότθτα ς όλουσ τουσ μαχόμενουσ λαοφσ. Η δικι του εκνικι και κοινωνικι απελευκζρωςθ κα ςθματοδοτιςει μια τζτοια γενικευμζνθ άνοιξθ των λαϊν ςτθν Ευρϊπθ, που κανενόσ είδουσ αντίδραςθ δεν κα μπορζςει να αναχαιτίςει. Το Ενιαίο Ραλλαϊκό Μζτωπο δεςμεφεται να ςυμβάλει με όλεσ του τισ δυνάμεισ ςε κάκε αυκεντικό λαϊκό κίνθμα ενάντια ςτο ςθμερινό κακεςτϊσ απ όπου κι αν προζρχεται, όποιοσ κι αν θγείται ς αυτό. Δεςμεφεται να ςυνδράμει ενεργά και αποφαςιςτικά ςε κάκε μζτωπο αντίςταςθσ και να βοθκιςει ςτθν αφφπνιςθ και ςτθν οργάνωςθ του λαοφ ςε κάκε ςυνοικία

5 και χϊρο δουλειάσ με ςτόχο τθν εκνικι και κοινωνικι απελευκζρωςθ. Το ΕΡΑΜ είναι ανοιχτό ςε κάκε δθμοκράτθ, πατριϊτθ, αγωνιςτι που κζλει να παλζψει για τουσ ίδιουσ ςκοποφσ, χωρίσ να ηθτά πιςτοποιθτικά κοινωνικϊν φρονθμάτων, ι υποκλίςεισ ςε αυτόκλθτεσ αυκεντίεσ, αυτοδιοριςμζνουσ θγζτεσ, παράγοντεσ και αφανείσ ι εμφανείσ κομματικοφσ μθχανιςμοφσ. Το ΕΡΑΜ από τθν ίδια τθν φφςθ του είναι μια μεταβατικι κοινωνικοπολιτικι ςυμμαχία από ευρφτατεσ λαϊκζσ δυνάμεισ με κφρια επιδίωξθ τθν επίτευξθ των βαςικϊν ςτόχων και αιτθμάτων του. Στισ γραμμζσ του δεν υπάρχουν διαχωριςμοί κομματικισ ι ιδεολογικισ καταγωγισ των μελϊν του, οφτε αναγνωρίηει εντόσ του οργανωμζνεσ ςυνιςτϊςεσ και ςυντεταγμζνεσ. Απθχεί τθν ενότθτα που πρζπει να οικοδομθκεί μζςα ςτισ τάξεισ του ίδιου του λαοφ απζναντι ςτον κοινό εχκρό. Σαν ςυμμαχία είναι μεταβατικι γιατί με τθν επίτευξθ των κεντρικϊν ςτόχων και αιτθμάτων του, το ΕΡΑΜ κα περάςει αναπότρεπτα ςτθν ιςτορία. Αργυροφπολθ, 16/7/2011

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Α Ν Α Σ Α Η και Ε Τ Ρ Ω Π Η

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Α Ν Α Σ Α Η και Ε Τ Ρ Ω Π Η 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Α Ν Α Σ Α Η και Ε Τ Ρ Ω Π Η 1821 1822 εχθρική η ευρωπαϊκή διπλωματία πολεμικές επιτυχίες των Ελλήνων εδραίωση της επανάστασης Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων καταδικάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα