ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ. : Πιεξνθνξίεο : Κ. Παλαγνπνύινπ Σειέθσλν : , 326 FAX : ΠΟΛ:1019 ΠΡΟ: ΑΠΟΔΕΚΣΕ Π.Δ. ΘΕΜΑ: Διεςκπινίζειρ επί ηων βεβαιώζεων δαπανών πος εκδίδονηαι από ηα σπημαηοπιζηωηικά ιδπύμαηα και αθοπούν ζε επεμβάζειρ ενεπγειακήρ αναβάθμιζηρ ακινήηων ππορ θοπολογούμενοςρ, οι οποίοι έσοςν ενηασθεί ζηο ζςγσπημαηοδοηούμενο Ππόγπαμμα «Εξοικονόμηζη καη οίκον». ε ζπλέρεηα ηεο Πνι. 1257/ θαη κε αθνξκή γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ηηο αλσηέξσ βεβαηώζεηο δαπαλώλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηδ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994 (Κώδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο), όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α ), ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο παξ.1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ κεηώλεηαη θαηά πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%), κεηαμύ άιισλ, ηνπ πνζνύ ηεο θαηαβαιιόκελεο δαπάλεο γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ εληάζζνληαη ζε έξγα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3614/2007 ή θαη γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά από ελεξγεηαθή επηζεώξεζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3661/2008 θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη εμνπζηνδόηεζή ηνπ θαη αθνξνύλ ζε κηα ζεηξά από επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη πεξηνξηζηηθά ζηελ πεξ. ηδ ηνπ άξζξνπ 9 (αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ, αιιαγή εγθαηάζηαζεο θεληξηθνύ θιηκαηηζκνύ ρξήζεο θαπζίκνπ από πεηξέιαην ζε θπζηθό αέξην, αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ, θαζώο θαη απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ζεξκνκόλσζε ζε πθηζηάκελα θηήξηα, δαπάλε γηα δηελέξγεηα ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο). 1

2 Σν πνζό ηεο δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε κείσζε δε κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000) επξώ. Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4024/2011, γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από θαη κεηά. 2. Πεξαηηέξσ, κε ηελ Πνι. 1257/ εγθύθιην ηεο ππεξεζίαο καο έγηλε δεθηό όηη γηα λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ηνπ πην πάλσ θνξνινγηθνύ θηλήηξνπ, γηα ην Πξόγξακκα «Δμνηθνλόκεζε θαη Οίθνλ», ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη από ηα ζπλεξγαδόκελα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα βεβαίσζε δαπαλώλ ζηνπο θνξνινγνύκελνπο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην αλσηέξσ πξόγξακκα, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: α) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθε ε δαπάλε, β) Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο δαπάλεο γηα ην νπνίν ππνβιήζεθαλ δηθαηνινγεηηθά, γ) Σα ζηνηρεία ηνπ εθδόηε, ν αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία ηεο απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ, ηεο απόδεημεο ιηαληθήο πώιεζεο (ή ηνπ ηηκνινγίνπ) ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην πνζό ηεο δαπάλεο γηα ηελ επέκβαζε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, δ) Σν πνζό ηεο δαπάλεο πνπ θαιύθζεθε από επηρνξήγεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλόκεζε θαη Οίθνλ», ε) Σν ζπλνιηθό ππόινηπν πνζό ηεο δαπάλεο κε ην νπνίν επηβαξύλεηαη ν ίδηνο ν θνξνινγνύκελνο/σθεινύκελνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζη) Όηη ηα αλσηέξσ πνζά αθνξνύλ δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη πεξηνξηζηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.ηδ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίζηεθε όηη ε αλσηέξσ βεβαίσζε δαπαλώλ ζα ζπλππνβάιιεηαη, αληί ησλ πξσηόηππσλ παξαζηαηηθώλ δαπαλώλ, από ηνλ εθάζηνηε θνξνινγνύκελν/σθεινύκελν ζηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνιόγεζή ηνπ Γ.Ο.Τ, πξνθεηκέλνπ λα ηύρεη ηεο θνξνινγηθήο έθπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηδ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 3. Βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ Οδεγνύ Δθαξκνγήο, ην αλαλεσκέλν Πξόγξακκα «Δμνηθνλόκεζε θαη Οίθνλ» πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ (Α1, Α2 θαη Β), ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη σθεινύκελνη αλάινγα κε ην εηζόδεκά ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην αλαλεσκέλν πξόγξακκα παξέρεη, κέζσ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, άηνθν δάλεην θαη επηρνξήγεζε, επί ηνπ ηειηθνύ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζε αλαινγία 30% - 70% γηα ηελ θαηεγνξία θηλήηξσλ Α1, 65% - 35% γηα ηελ θαηεγνξία θηλήηξσλ Α2 θαη 85% - 15% γηα ηελ θαηεγνξία θηλήηξσλ Β. ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην θεθ. 4 ηνπ αλσηέξσ Οδεγνύ, ν επηιέμηκνο πξνϋπνινγηζκόο αλά αίηεζε σθεινύκελνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α (επηιέμηκνο πξνϋπνινγηζκόο παξεκβάζεσλ). Ο ηειηθόο επηιέμηκνο πξνϋπνινγηζκόο θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ παξαζηαηηθώλ δαπαλώλ (επί πηζηώζεη) θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ επηιέμηκν πξνϋπνινγηζκό ηεο απόθαζεο ππαγσγήο, θαζώο θαη ηα αλώηαηα όξηα επηιέμηκσλ δαπαλώλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2

3 Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θηλήηξσλ ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη σθεινύκελνη πνιίηεο ζπλάπηεηαη δαλεηαθή ζύκβαζε κε έλα από ηα ζπλεξγαδόκελα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε έλα δεδνκέλν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ. Με ηελ ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο παξέρεηαη ζηνλ σθεινύκελν δπλαηόηεηα εθηακίεπζεο πξνθαηαβνιήο πνζνύ ηνπ δαλείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο απόθαζεο ππαγσγήο. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεύηεξεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ην Πξόγξακκα θαη ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαζηαηηθώλ δαπαλώλ επί πηζηώζεη, βάζεη ηνπ ηειηθνύ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ, εθηακηεύεηαη ην ζύλνιν ή ην ππόινηπν (ζε πεξίπησζε πξνθαηαβνιήο) ηνπ δαλείνπ θαη ρνξεγείηαη επηρνξήγεζε ζε δηαθνξεηηθό πνζνζηό, κε απεπζείαο πιεξσκή ησλ αλαδόρσλ/πξνκεζεπηώλ ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπο από ην ρξεκαηνπηζησηηθό νξγαληζκό. Δπηπιένλ επηδνηείηαη ην επηηόθην ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο θαηά 100% θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ. Βάζεη ηνπ Οδεγνύ Δθαξκνγήο (θεθ. 7), επηιέμηκα γηα ην Πξόγξακκα είλαη ηα παξαζηαηηθά δαπαλώλ επί πηζηώζεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξαζηαηηθνύ δαπάλεο ακνηβήο ζπκβνύινπ έξγνπ, θαζώο θαη ηα εμνθιεκέλα παξαζηαηηθά ζηελ πεξίπησζε πιεξσκήο ελεξγεηαθνύ επηζεσξεηή θαη αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, πνπ εθδόζεθαλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ θάζε έξγνπ κεηά από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο ηεο αίηεζεο ηνπ σθεινύκελνπ (εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ΠΔΑ θαηά ηελ πξώηε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε) θαη εληόο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ πινπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν έρεη πινπνηεζεί κε ππέξβαζε ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζπλνιηθά ή ζε επίπεδν θαηεγνξίαο δαπάλεο, ν ρξεκαηνπηζησηηθόο νξγαληζκόο δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο γηα ην ππεξβάιινλ θόζηνο βάζεη ησλ επί πηζηώζεη παξαζηαηηθώλ δαπαλώλ αλαδόρσλ/πξνκεζεπηώλ κε πόξνπο ηνπ σθεινύκελνπ κεηά από εληνιή ηνπ. 4. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη νκνηόκνξθε θαη νξζή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ θνξνινγηθώλ δηαηάμεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα: Γηα λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ηνπ ζρεηηθνύ θνξνινγηθνύ θηλήηξνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ελ ιόγσ θίλεηξν (ησλ 300 θαη αλώηαην όξην) παξέρεηαη κία θνξά θαη αθνξά ζε έλα κνλαδηθό έξγν ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αλά αθίλεην (αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ επηκέξνπο παξεκβάζεσλ ηνπ έξγνπ απηνύ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη πεξηνξηζηηθά ζην άξζξν 9 ηνπ ΚΦΔ), εθδίδεηαη κηα βεβαίσζε δαπαλώλ από ηα ζπλεξγαδόκελα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, θαηά ηελ ηειηθή εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη όια ηα παξαζηαηηθά δαπαλώλ επί πηζηώζεη ηνπ έξγνπ, αθόκε θαη αλ απηά έρνπλ εθδνζεί ή/θαη εμνθιεζεί θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο. Πεξαηηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ε θνξνινγηθή έθπησζε ηεο πεξ. ηδ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ αθνξά ζηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ σθεινύκελνπ/θνξνινγνπκέλνπ, ήηνη ζην πνζό ησλ δαπαλώλ, πέξαλ ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ, κε ην νπνίν επηβαξύλεηαη ν ίδηνο ν θνξνινγνύκελνο, δεδνκέλνπ όηη δελ είλαη δπλαηή ε παξνρή ηεο ππόςε έθπησζεο γηα ην ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ επηιέμηκν πξνϋπνινγηζκό (άηνθν δάλεην θαη επηρνξήγεζε) ηνπ έξγνπ, νύησο ώζηε λα κελ ηίζεηαη ζέκα δηπιήο ελίζρπζεο γηα ην ίδην πνζό δαπαλώλ. Καηά ζπλέπεηα, όπσο έρεη ήδε γίλεη δεθηό κε ηελ Πνι 1257/2011, ζηε βεβαίσζε πνπ ρνξεγνύλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, δηαθξηηά, αθελόο κελ, ην ζπλνιηθό πνζό ηεο δαπάλεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο γηα ην νπνίν 3

4 ππνβιήζεθαλ δηθαηνινγεηηθά, πνπ απνηειείηαη από ην πνζό ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ (άηνθν δάλεην θαη επηρνξήγεζε) θαη ην πνζό ησλ δαπαλώλ πέξαλ ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ (ίδηα θεθάιαηα), αθεηέξνπ δε ην ζπλνιηθό ππόινηπν πνζό δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ίδηα επηβάξπλζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ (ην νπνίν θαη ζα ηύρεη ηεο ζρεηηθήο θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο). Σέινο, ζεκεηώλεηαη όηη ε ελ ιόγσ θνξνινγηθή δηάηαμε αλαθέξεηαη ζε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε αθηλήηνπ ρσξίο λα ηίζεηαη πεξηνξηζκόο ζηνλ αξηζκό ησλ εληαγκέλσλ, ζην Πξόγξακκα «Δμνηθνλόκεζε θαη Οίθνλ», αθηλήησλ αλά θνξνινγνύκελν. Ωο εθ ηνύηνπ, εθόζνλ πθίζηαληαη πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο απνθάζεηο ππαγσγήο ζην Πξόγξακκα γηα δηαθνξεηηθά αθίλεηα αλά σθεινύκελν/θνξνινγνύκελν θαη πιεξνύληαη νη απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο, είλαη δπλαηή ε παξνρή ηνπ ζρεηηθνύ θνξνινγηθνύ θηλήηξνπ μερσξηζηά γηα θαζέλα από απηά ηα αθίλεηα. Ακπιβέρ ανηίγπαθο Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ Θ. ΘΕΟΥΑΡΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 4. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ θαη Γξάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ θπζηθνύ πινύηνπ θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (ΔΤΔΓ ΔΝ/ΚΑ), Μεζνγείσλ 119, , Αζήλα 5. Σξάπεδα EFG Eurobank Ergaslas Α.Δ. Τπνδηεύζπλζε Πξάζηλσλ Γαλείσλ, 25 εο Μαξηίνπ, Θεζζαινλίθεο θαη Σεώ, , Σαύξνο ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο (2) 2. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 3. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ζρέζεσλ 4. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 5. Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Θεκηζηνθιένπο Αζήλα 6. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Γεληθή Γ/λζε ΚΔΠΤΟ Γ/λζε Δθαξκνγώλ Η/Τ (Γ30) 4

5 7. Όιεο ηηο θνξνινγηθέο Γηεπζύλζεηο θαη Σκήκαηα 8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) Σκήκαηα Α (10), Β (6), Γ (3) 9. Γξαθείν θ. Γ/ληή Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) 10. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα (2) 5

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα