ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο"

Transcript

1 Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ 1, Μαξία-Φωηεηλή Παπαθωλζηαληίλνπ 2, Κωλζηαληίλνο Βνπβαιίδεο 3, Γεώξγηνο Σπξίδεο 4, Άγγεινο Γθνηζίλαο 5, Αγγειηθή Καξαζάλνπ 6, Νηθνιέηηα Κνπηζνθέξα 7, Γεωξγία Καιιέξγε 8, Κωλζηαληίλνο Αγγειήο 9 1. Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ04-Γεσιφγνο, ππεχζπλε ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο. 2. Πξντζηακέλε ηεο ΗΓ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ & 24 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, Γηεπζχληξηα Πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. 3. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γεσινγίαο ΑΠΘ, Σπλδηεπζπληήο Πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. 4. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γεσινγίαο ΑΠΘ 5. Αξραηνιφγνο-MSc Εσναξραηνιφγνο, Δπηζηεκνληθφο Σπλεξγάηεο Πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. 6. ΜΑ Αξραηνιφγνο-Αξραηνβνηαλνιφγνο, Υπνςήθηα Γηδάθησξ ΑΠΘ, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηηδα ΑΠΔΚΣ. 7. ΜΑ Αξραηνιφγνο ΗΓ ΔΠΚΑ, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηηδα ΑΠΔΚΣ. 8. Eθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70, 23 ν Γ.Σ. ΛΑΜΗΑΣ 9. Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ14.04-Γεσπφλνο, κέινο ηεο Π.Ο. ηνπ ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Τν ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνύ δηθηύνπ «Γεωκπζνινγηθά - Γεωπεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα», δηνξγάλωζε δηεκεξίδα κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη ηζηνξία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεγάιεο Βξύζεο Λακίαο». Η δηεκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθνύο θνξείο θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο: Ι) ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα αξραηνιόγωλ θαη γεωεπηζηεκόλωλ ΑΠΔΚΣ, ΙΙ) ηελ ΙΓ Δθνξεία Πξνϊζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήηωλ, κε ζπκκεηνρή ηεο πξωηνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, από ην 23 Ο Γ.Σ. Λακίαο θαη ην Τκήκα Γεωινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα. Φώξνη δηεμαγωγήο ηεο εκεξίδαο ήηαλ ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Λακίαο θαη ην 23 ν Γεκνηηθό Σρνιείν Λακίαο. Σηα εξγαζηήξηα ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Άλζξωπνη, θπηά θαη δώα ζε έλα ρωξηό ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ», πνπ έρεη ωο ζηόρν ηελ απινπζηεπκέλε γλωξηκία ηωλ παηδηώλ κε επηζηεκνληθέο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο κειεηνύκε θαη αλαθαιύπηνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνϊζηνξηθνύ αλζξώπνπ, ελώ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηνπ 23 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ, παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο ηνπο θαη ζηελ ηνπηθή θνηλωλία, ε

2 πεξηβαιινληηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο (δειηαϊθέο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ Σπεξρεηνύ) ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα θαη βηωκαηηθά κε ηηο γεηηνληέο ηνπ ρωξηνύ ηνπο. Οη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γεωινγίαο εθπαηδεύηεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε ηωλ κηθξώλ καζεηώλ παξνπζηάδνληαο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηε ζεκαηνινγία ηεο εκεξίδαο, αθνύ πξώηα νη ίδηνη εθπαηδεύηεθαλ από ηα κέιε ηνπ ΚΠΔ Σηπιίδαο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ηνπο, ζην πεδίν ηωλ εθβνιώλ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πεξηβάιινλ, παιαηνπεξηβάιινλ, αξραηνινγία, ηζηνξία, γεωκπζνινγηθά κνλνπάηηα, πξωηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εηδηθνί επηζηήκνλεο, δώα, θπηά ΔΗΑΓΧΓΖ Τν ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο, ζηo πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ «Γεσκπζνινγηθά- Γεσπεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα», έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα πνιιέο ζπλεξγαζίεο κε θαζεγεηέο ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ θνξέσλ θαη έρεη νξγαλψζεη πνιιά ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια ΚΠΔ. Σην πιαίζην απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ νη δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ηνπ Γεσινγηθνχ Τκήκαηνο ηνπ ΑΠΘ παξαθνινπζνχλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ην πξφγξακκα, κε ζηφρν αθ ελφο ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ απξηαλψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ ηελ απφθηεζε επηζηεκνληθψλ -γεσινγηθψλ θπξίσο γλψζεσλ- απφ ηα κέιε ησλ ΚΠΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, ηηο νπνίεο εληάζζνπλ ζηα δηθά ηνπο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Μηα δεχηεξε ζεκαληηθή επηδίσμε ζηελ επηαεηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπν, κε ζηφρν, φρη κφλν ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ παξαθνινχζεζεο εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ. Πνιινί ήηαλ νη καζεηέο πνπ κε ηε ζπλνδεία ησλ θαζεγεηψλ ηνπο επηζθέθηεθαλ ην ΚΠΔ θαη παξαθνινχζεζαλ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πξνζπάζεηαο θαη κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλεθδνρηθά ησλ καζεηψλ, ην ΚΠΔ Σηπιίδαο- Υπάηεο έθξηλε αλαγθαία ηελ ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη ζα ζπλεηζέθεξαλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα θαη εηδηθά ζέκαηα ελδηαθέξνληνο. Σηελ θαηεχζπλζε απηή επδνθίκεζε ε ζπλεξγαζία ηνπ ΚΠΔ κε ηνπο αξραηνιφγνπο ηεο ηνπηθήο ΗΓ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ Λακίαο. Ζ ζεκαζία θαη ε αμία φισλ απηψλ ησλ αλεμάξηεησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεξγαζηψλ είλαη πξνθαλήο θαη έρεη εθηελψο θαη πνιιαπιψο ζπδεηεζεί ζε αλάινγεο πεξηζηάζεηο -θαη φρη κφλν απφ ην ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο. Σηελ παξνχζα αλαθνίλσζε φκσο ε πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψλνληαη ζηελ πξσηφηππε θαη θαηλνηφκα ηδέα ηνπ ΚΠΔ λα δξάζεη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο επξχηεξνπ θαη εληαίνπ πιαηζίνπ, φπνπ φινη νη παξαπάλσ θνξείο δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα γφληκε, κεηαμχ ηνπο άκεζε θαη πνιχπιεπξε ζπλεξγαζία, ζε κηα πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, φρη κφλν ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

3 Με πξσηνβνπιία ηνπ ΚΠΔ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 23 ν Γεκνηηθφ Σρνιείν Λακίαο, ην ΑΠΘ, ηελ ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη ηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ (Αξραηνινγηθή θαη Παιαηνγεσγξαθηθή Έξεπλα ζηελ Κνηιάδα ηνπ Σπεξρεηνχ), δηνξγαλψζεθε ζηηο 9-10/6/2012 ζην Κάζηξν Λακίαο, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, θαη ζην 23 ν Γεκνηηθφ Σρνιείν, εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα κε ζέκα «Πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη ηζηνξία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεγάιεο Βξχζεο Λακίαο». Τελ δηεκεξίδα παξαθνινχζεζαλ νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ κε ηνπο γνλείο ηνπο, νη θνηηεηέο ηνπ Γεσινγηθνχ Τκήκαηνο ηνπ ΑΠΘ, εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν βαζκίδσλ, αξραηνιφγνη θαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Ζ ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ ΛΑΜΗΑ» Ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ ςτη θζςη Πλατάνια Αγίασ Παραςκευήσ Λαμίασ αποτελεί από το 2006 μζροσ του αντικειμζνου του διεπιςτημονικοφ προγράμματοσ ΑΠΕΚΣ, το οποίο διερευνά όχι μόνο την ανθρώπινη δραςτηριότητα ςτα ςτενά όρια εντόσ του οικιςμοφ, αλλά και την αμφίδρομη ςχζςη των ανθρώπων με το ευρφτερο περιβάλλον τουσ. Ο οικιςμόσ αυτόσ, που βρίςκεται ςε άμεςη γειτονία με τον ςφγχρονο οικιςμό τησ Μεγάλησ Βρφςησ, αποτζλεςε πόλο ζλξησ του ενδιαφζροντοσ των μαθητών του 23 ου Δημοτικοφ Σχολείου Λαμίασ, οι οποίοι, με μια ομαδική ςχολική εργαςία, επιχείρηςαν «Με την μηχανή του χρόνου να ερευνήςουν το περιβάλλον και την ιςτορία του τόπου τουσ». Γεδνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο κε επηζηεκνληθνχο θνξείο -ήηνη ην πξφγξακκα ΑΠΔΚΣ, ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ηελ ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ- αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 23νπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ ζην Δζληθφ Γίθηπν «Γεσκπζνινγηθά- Γεσπεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα», νη πξνυπνζέζεηο ήηαλ ηδαληθέο γηα έλαλ γφληκν ζπλδπαζκφ ησλ δπν βαζηθψλ θαη παξάιιεισλ θαηά κηα έλλνηα αμφλσλ έξεπλαο, κε ηελ δηνξγάλσζε κηαο δηεκεξίδαο φπνπ ε αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ην επξχ θνηλφ, κε ηξφπν δσληαλφ θαη άκεζα θαηαλνεηφ, κε «αληίηηκν» ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζα απφ ηα κάηηα ησλ καζεηψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ πξψηε κέξα ηεο εθδήισζεο ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Άλζξσπνη, θπηά θαη δψα ζε έλα ρσξηφ ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνχ», ην νπνίν απνηειεί κηα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. Τε δεχηεξε κέξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκηιίεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ αξραηνινγηθνχ θαη παιαηνγεσγξαθηθνχ ζθέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ (Vouvalidis et. al., 2010), πνπ αθνξά ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θνληά ζηε Μεγάιε Βξχζε, παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ηνπ 23 νπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ ησλ δεπηεξνεηψλ θνηηεηψλ Γεσινγίαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηεκεξίδα. ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΧΠΟΗ, ΦΤΣΑ ΚΑΗ ΕΧΑ Δ ΔΝΑ ΥΧΡΗΟ ΣΖ ΜΔΖ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ» ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΔΚ. Τν ΑΠΔΚΣ (Παπαθσλζηαληίλνπ & Βνπβαιίδεο, 2010, Παπαθσλζηαληίλνπ & Βνπβαιίδεο, 2012), είλαη έλα πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο αξραηνιφγσλ θαη γεσεπηζηεκφλσλ ππφ ηε δηεχζπλζε ησλ θ.θ. Μ.-Φ. Παπαθσλζηαληίλνπ (Πξντζηακέλεο ηεο ΗΓ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη ηεο 24 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ) θαη Κ. Βνπβαιίδε (Δπίθνπξνπ Καζεγεηή

4 Γεσινγίαο ηνπ ΑΠΘ) πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Αηγαηαθήο Πξντζηνξίαο (INSTAP). Σηφρνο ηνπ είλαη ε κειέηε ησλ γεσινγηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη δηακφξθσζαλ ην παιαηναλάγιπθν πάλσ ζην νπνίν αλαπηχρζεθαλ νη αξραίνη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο ηνπ δειηατθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Σπεξρεηνχ πνηακνχ θαη ε αξραηνινγηθή δηεξεχλεζε επηιεγκέλσλ πξντζηνξηθψλ νηθηζκψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην παιαηνπεξηβάιινλ ηνπο. Έλαο απφ απηνχο, είλαη ν νηθηζκφο ζηε ζέζε «Πιαηάληα» Αγίαο Παξαζθεπήο Λακίαο, θνληά ζηε Μεγάιε Βξχζε. Τν ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο αμηνπνηεί ζηα πξνγξάκκαηά ηνπ ηα λέα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κειέηεο ηνπ ΑΠΔΚΣ ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζρεηηθά κε ηελ παιαηνγεσγξαθία, ηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη ηε δηαρξνληθή παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ ζηε πεξηνρή. Δπίζεο, έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ινγηζκηθνχ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, ζε καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ (Μαξθαηζέιεο θ.ά., 2010). Δπηζηέγαζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο απνηέιεζαλ ε παξνπζίαζε εξγαζίαο κειψλ ηνπ ΚΠΔ θαη ηνπ ΑΠΔΚΣ ζην 5 ν Σπλέδξην ΠΔΔΚΠΔ θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε ηεο ελ ιφγσ δηεκεξίδαο. Σην πιαίζην ηεο δηεκεξίδαο πινπνηήζεθε πηινηηθά ζην Κάζηξν θαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λακίαο ην Σάββαην 9 Ηνπλίνπ 2012, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Άλζξσπνη, θπηά θαη δψα ζε έλα ρσξηφ ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνχ». Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ αιιά θαη ηνπ γπκλαζίνπ, ελψ ην παξαθνινχζεζαλ ηαπηφρξνλα εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο. Σηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ παηδηψλ θπξίσο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο ησλ πξντζηνξηθψλ αλζξψπσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Gkotsinas et al, 2012) θαη ιάκβαλαλ ρψξα ζε έλαλ νηθείν πξνο απηά πξντζηνξηθφ νηθηζκφ, απηφλ πνπ αλαζθάπηεηαη ζηε ζέζε Πιαηάληα Αγίαο Παξαζθεπήο (Παπαθσλζηαληίλνπ θ.ά., 2012, Σπξίδεο θ.ά., 2012, Τζφθαο θ.ά., 2012), ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεγάιεο Βξχζεο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. Ζ γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξντζηνξηθνχ αλζξψπνπ, επηηεχρζεθε ζε δπν θάζεηο. Σηελ πξψηε θάζε ηα παηδηά «γλψξηζαλ» ηφζν ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νηθηζκνχ κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, φζν θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα θπηά θαη ηα δψα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νηθηζκνχ, ζε έλα ζεσξεηηθφ επίπεδν, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ θαη ησλ παιαηνπεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. Σηε δεχηεξε θάζε, ε ζεσξεηηθή γλψζε έιαβε πξαθηηθή ππφζηαζε κέζσ ηεο βησκαηηθήο εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε ηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη κειέηεο ησλ αξραηνινγηθψλ θαη παιαηνπεξηβαιινληηθψλ θαηαινίπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε θάζε, κε ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παιαηνγεσγξαθηθψλ εξεπλψλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ θαη κε ζηφρν ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αξραηνινγηθήο γλψζεο, παηδηά, δάζθαινη θαη γνλείο κεηαθέξζεθαλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ζην ζθεληθφ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν απηή εθηπιίζζνληαλ θαηά ηελ Μέζε Δπνρή ηνπ Φαιθνχ ( π.φ.). Σην ζεκείν απηφ, κε κηα δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε θαη κε «φρεκα» ηα δσναξραηνινγηθά θαη αξραηνβνηαληθά θαηάινηπα πνπ πξνήιζαλ απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, έγηλε εηζαγσγή ζηελ θπξίσο ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ

5 ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Καη ζηηο δπν νκηιίεο, ην εξέζηζκα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ εληζρχνληαλ κε ηελ πξνβνιή έγρξσκσλ εηθφλσλ θαη θσηνγξαθηψλ, θαζψο θαη απιψλ επεμεγεκαηηθψλ πξνηάζεσλ κε ηε βνήζεηα νπηηθήο παξνπζίαζεο power point. Σηε δεχηεξε θάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δεδνκέλνπ φηη νη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε ρξήζεο ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, πνπ νδεγνχλ κέζα απφ ηε δηαδξαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ «αλαθάιπςε» ηεο γλψζεο απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, ηα παηδηά ζπκκεηείραλ δεκηνπξγηθά ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο αξραηνινγηθέο δξάζεηο. Κάζε κηα δξάζε εκβάζπλε ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζπιινγή θαη κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ, κε αξρηθφ ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηεο αξραηνινγηθήο επηζηήκεο θαη απψηεξν ζηφρν ηελ βησκαηηθή ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ζπκκεηείραλ θπθιηθά ζε φιεο ηηο δξάζεηο. Οη δξάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Λακίαο πνπ θηινμελεί ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο Πξντζηνξίαο, θαζψο θαη ζηα εξγαζηήξηα θεξακηθήο, δσναξραηνινγίαο θαη αξραηνβνηαληθήο ηνπ ΑΠΔΚΣ πνπ ζηεγάδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΗΓ ΔΠΚΑ ζην Κάζηξν (Δηθ.1). Εικ. 1. Σπιινγή ζπόξωλ κε ηε βνήζεηα λεξνθόζθηλνπ. Σηηγκηόηππν από ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην Κάζηξν Λακίαο Τέινο, κε ην πέξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο θπιιάδην κε ηνπο ζηίρνπο ελφο παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ πνπ ζπλέζεζαλ κέιε ηνπ ΑΠΔΚΣ, φπνπ απνηππψλνληαη φια ηα ζηάδηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ηηο νπηηθναθνπζηηθέο παξνπζηάζεηο λα παγησζνχλ θαη νη εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ κέζα απφ ηελ βησκαηηθή δηαδηθαζία ησλ δξάζεσλ λα ραξαρηνχλ γηα πάληα ζηε κλήκε ηνπο. ΔΡΓΑΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ 23οσ Γ.. ΛΑΜΗΑ (ΣΜΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ) «ΜΔ ΣΖ ΜΖΥΑΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, ΔΡΔΤΝΧ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ» Σηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ «Γεσκπζνινγηθά- Γεσπεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα» καζεηέο ηνπ 23 νπ Γ.Σ. Λακίαο κειέηεζαλ ηελ ηζηνξία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο

6 Μεγάιεο Βξχζεο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο κέρξη ζήκεξα. Δπηζθέθηεθαλ ηε Γεκνηηθή βηβιηνζήθε, απεπζχλζεθαλ ζε θνξείο φπσο ε ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, ην ΚΠΔ Σηπιίδαο Υπάηεο, ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Κηεληαηξηθήο θαη ην Τκήκα Αιηείαο, πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, άληιεζαλ πιεξνθνξίεο απφ παιηέο θσηνγξαθίεο πνπ βξήθαλ ζε ζπίηηα θαη απφ ην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ, επηζθέθηεθαλ παξαδνζηαθά θηήξηα ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ πγξφηνπν ηνπ «ειιελνππγφζηενπ». Τέινο, πεξπάηεζαλ ζην δξφκν γχξσ απφ ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε ν πξψηνο νηθηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ζπλέιεμαλ ζηνηρεία απφ αθεγήζεηο μέλσλ πεξηεγεηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηε πεξηνρή. Τε πξψηε εκέξα ηεο δηεκεξίδαο ζπκκεηείραλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ««Άλζξσπνη, θπηά θαη δψα ζε έλα ρσξηφ ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνχ» ζην Κάζηξν θαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λακίαο. Τε δεχηεξε κέξα, παξνπζίαζαλ ζηνπο θνηηεηέο, ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ηηο εξγαζίεο ηνπο (Δηθ.2), κε ηε βνήζεηα νπηηθήο παξνπζίαζεο power point, θεηκέλσλ πνπ δηάβαζε νκάδα καζεηψλ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ είρε αλαξηεζεί ζηελ είζνδν ηεο αίζνπζαο. Εικ. 2. Σηηγκηόηππν από ηελ παξνπζίαζε ηηο εξγαζίαο ηωλ καζεηώλ ζην 23 ν Γ.Σ. Λακίαο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΧΝ 2ΔΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΓΔΧΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΠΘ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ΚΠΔ Σηπιίδαο κε ην Τκήκα Γεσινγίαο ηνπ ΑΠΘ είλαη καθξφρξνλε θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε. Σην αξρηθφ ηεο ζηάδην, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, θαζεγεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο ζπκκεηείραλ πνιιέο θνξέο σο εηζεγεηέο ζε ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο ηνπ ΚΠΔ. Σηε ζπλέρεηα έγηλαλ επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ηνπ δηθηχνπ «Γεσκπζνινγηθά -Γεωπεριβαλλοντικά κνλνπάηηα», κε ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο, πνπ επηζθέθηεθαλ ην ΚΠΔ. Οη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαλ ζηελ Π.Δ. ηφζν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θέληξνπ φζν θαη ζην πεδίν. Τν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζπλεξγαζίαο, μεθίλεζε ην 2012 κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζηε δηεκεξίδα. Οη θνηηεηέο κεηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ Π.Δ., ζπκκεηείραλ ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζε κηθξνχο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ ΑΠΘ, νινθιεξψλνληαο ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο Γεσγξαθίαο θαη Παιαηνληνινγίαο ζην ηέινο ηνπ 2νπ έηνπο ζπνπδψλ ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ άζθεζε ππαίζξνπ γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ επί ηφπνπ κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ

7 θπζηθψλ κεραληζκψλ, πνπ δηέπνπλ ηελ εμέιημε ησλ γεσκνξθψλ θαη θαη επέθηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο παλίδαο κηαο πεξηνρήο. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ ηειεπηαία ηξηεηία νη θαζεγεηέο επηζθέπηνληαλ κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο ην ΚΠΔ Σηπιίδαο. Δμέιημε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ήηαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά, ν ζπλδπαζκφο ησλ αζθήζεσλ ππαίζξνπ κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Δπηζθέθηεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά ΚΠΔ κε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ «Γεσκπζνινγηθά-Γεσπεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα» θαη ζπλδχαζαλ ηε Γεσινγηθή γλψζε κε ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Παξάιιεια νη θαζεγεηέο ηνπ Τκήκαηνο ζπκκεηείραλ σο εηζεγεηέο ζε εκεξίδεο πνπ νξγάλσζαλ ηα ΚΠΔ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηα ΚΠΔ θαη ε παξνπζία ηνπο ζε δηεκεξίδα κε κηθξνχο καζεηέο είρε σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο πνπ απνθηήζεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη θνηηεηέο δηδάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, παξαθνινπζψληαο παξάιιεια πξφγξακκα ππαίζξηαο άζθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα (Μαξθαηζέιεο, θ.ά., 2010). Ζ επηινγή ηνπ ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο έγηλε ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ ζηελ κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ηεο αθηνγξακκήο θαη ηεο δειηατθήο πεδηάδαο ηνπ Σπεξρεηνχ πνηακνχ ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ν νηθηζκφο ηεο Μεγάιεο Βξχζεο. Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ νπνίνπ, νθείιεηαη ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο πξφζρσζεο ηνπ Μαιηαθνχ θφιπνπ απφ ηελ δξάζε ηνπ Σπεξρεηνχ πνηακνχ (Vouvalidis et al, 2010). Ο ξφινο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ δηεκεξίδα ήηαλ δηπιφο. Γηδάρζεθαλ ηελ πεξηβαιινληηθή γλψζε θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ εθιατθεπκέλσλ παξνπζηάζεσλ πξνο έλα ζχλζεην ειηθηαθά αθξναηήξην, πξνζπάζεζαλ λα ηελ κεηαδψζνπλ ζηνλ ξφιν ηνπ δηδάζθνληα. Παξάιιεια, έζεζαλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπο γηα πξψηε θνξά σο εθπαηδεπηηθνί. Τέινο, ε παξνπζία ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ θαη κειψλ ηνπ ΑΠΔΚΣ, πνπ έρνπλ πνιχρξνλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ έξεπλα ηεο θνηιάδαο ηνπ Σπεξρεηνχ, ζπλέβαιε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πξνζθεξφκελεο γλψζεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μεγάιεο Βξχζεο, νη νπνίνη ζπλδχαζαλ ηε βησκαηηθή γλψζε απφ ηελ καθξφρξνλε θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο, κε ηελ απνθσδηθνπνηεκέλε επηζηεκνληθή γλψζε ηεο παιαηνγεσγξαθηθήο εμέιημεο ηνπ ηφπνπ ηνπο. Απηφ νδήγεζε ζηελ θαιχηεξε αθνκνίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίαο απφ απηνχο, θάηη πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ πιεζψξα εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ κεηά ην ηέινο ησλ παξνπζηάζεσλ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Τα ΚΠΔ σο δνκέο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηάξηηζε ησλ απξηαλψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα απνηειέζνπλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο αιιά θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη θνξέσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηάδνζε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζην πιαίζην ηεο δηεκεξίδαο θαη παξνπζηάζηεθε ζε καζεηέο δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο -νη νπνίνη έδσζαλ θαηαλνεηή κνξθή ζε έλα εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξφγξακκα, φπσο ην ΑΠΔΚΣ- απνδεηθλχεη φηη νη αξκνληθέο ζπλεξγαζίεο δηαθφξσλ θνξέσλ, κπνξνχλ λα θάλνπλ πξνζηηή ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ζηελ καζεηηθή θνηλφηεηα θαη ην επξχ θνηλφ, ζπκβάιινληαο έηζη ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο. Ζ πεξηβαιινληηθή γλψζε αθνκνηψλεηαη θαιχηεξα απφ αθξναηήξηα πνπ έρνπλ βησκαηηθή εκπεηξία ηεο πεξηνρήο

8 θαη ζπκκεηέρνπλ ζε βησκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Κνηλέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο δξαζηεξηνπνηνχλ θνξείο θαη εξεπλεηέο κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ καζεηηθή θνηλφηεηα. Απφ ηελ πνιχσξε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο δηεκεξίδαο, απνδείρηεθε φηη ε ζπλεξγαζία θνηηεηψλ ηεο αλψηαηεο θαη καζεηψλ ηεο θαηψηεξεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο, δίλεη πξφηππα ζηνπο κηθξνχο καζεηέο, ελψ ε βησκαηηθή γλψζε δεκηνπξγεί ζηνπο ηειεπηαίνπο αίζζεκα ηζνηηκίαο ζην πιαίζην θνηλψλ δξάζεσλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο απηήο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά, αθνχ ε βησκαηηθή κάζεζε κέζα απφ ην παηρλίδη, ην ηξαγνχδη θαη ηελ αθήγεζε, ζπλδπάζηεθε κε ηελ εθιατθεπκέλε γλψζε πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία (γνλείο θαη πξνζθεθιεκέλνη) φρη κφλν απφ ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη απφ ηνπο θνηηεηέο, ζηνλ δηπιφ ξφιν ηνπ δηδαζθφκελνπ δηδάζθνληα. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Vouvalidis, K., Syrides, G., Pavlopoulos, K., Papakonstantinou, M., Tsourlos, P. (2010). «Holocene Palaeoenvironmental Changes in Agia Paraskevi Prehistoric Settlement, Lamia, Central Greece». Quaternary International Journal, 216, Landscape Evolution and Geoarchaeology, ζ Μαξθαηζέιεο E., Βνπβαιίδεο K., Παπαθσλζηαληίλνπ Μ.-Φ., Παπαγεσξγίνπ Μ., Aγγειήο K., Σηαπξφπνπινο Γ., Koπηζνθέξα N. (2010). «Ζ Γεσινγηθή Γεσαξραηνινγηθή κειέηε ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ Αγίαο Παξαζθεπήο (Λακία, Φζηψηηδα) θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Δ. Ο Υγξόηνπνο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο». Πξαθηηθά 5 νπ Σπλεδξίνπ ΠΔΔΚΠΔ.. Gkotsinas A., Karathanou A., Papakonstantinou M.-F., Vouvalides K. (2012). Approaching human activity and interaction with the natural environment through the archaeobotanical and zooarchaeological remains from Middle Helladic Agia Paraskevi, Central Greece. Proceedings of the 14 th International Aegean Conference-Physis, Paris 2012 (ππφ έθδνζε). Παπαθσλζηαληίλνπ M.-Φ., Krapf Τ., Κνπηζνθέξα Ν., Γθνηζίλαο Α., Καξαζάλνπ Α., Βνπβαιίδεο Κ., Σπξίδεο Γ. (2012). «Αγία Παξαζθεπή Λακίαο, ζέζε Πιαηάληα, Τν θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ελφο νηθηζκνχ ζηε δειηατθή πεδηάδα ηνπ Σπεξρεηνχ πνηακνχ ζηε Μέζε επνρή ηνπ Φαιθνχ». 4 ν Αξραηνινγηθφ Δξγν Θεζζαιίαο Σηεξεάο Διιάδαο (Βφινο, Μάξηηνο 2012), πξαθηηθά ππφ έθδνζε. Παπαθσλζηαληίλνπ Μ. Φ., Βνπβαιίδεο Κ. (2010). «Αξραηνινγηθή θαη παιαηνγεσγξαθηθή έξεπλα ζηελ θνηιάδα ηνπ Σπεξρεηνχ». 5 ν Σπλέδξην Φζησηηθήο Ηζηνξίαο, Λακία 2010, πξαθηηθά ππφ έθδνζε. Παπαθσλζηαληίλνπ Μ.-Φ., Βνπβαιίδεο Κ. (2012). «Αξραηνινγηθή θαη παιαηνγεσγξαθηθή έξεπλα ζηελ θνηιάδα ηνπ Σπεξρεηνχ» (αλαθνίλσζε ηνίρνπ). 4 ν Αξραηνινγηθφ Έξγν Θεζζαιίαο Σηεξεάο Διιάδαο (Βφινο, Μάξηηνο 2012), πξαθηηθά ππφ έθδνζε. Σπξίδεο Γ., Αεδνλά Δ., Βνπβαιίδεο Κ., Παπαθσλζηαληίλνπ Μ.-Φ., Περιηβαλίδνπ Σ., Κνπηζνθέξα Ν. (2012). «Ηδεκαηνγελείο θαηαγξαθέο αλζξσπνγελψλ θαη θπζηθψλ δηεξγαζηψλ ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Λακίαο» (αλαθνίλσζε ηνίρνπ). 4 ν Αξραηνινγηθφ Δξγν Θεζζαιίαο Σηεξεάο Διιάδαο (Βφινο, Μάξηηνο 2012), πξαθηηθά ππφ έθδνζε. Τζφθαο Γ., Σηακπνιίδεο Α., Βεξγεκέδεο Γ., Τζνχξινο Π., Παπαθσλζηαληίλνπ Μ.-Φ. Κνπηζνθέξα Ν. (2012). «Γεσθπζηθή δηαζθφπεζε θαη ζπλαθφινπζε ζχληνκε αλαζθαθηθή έξεπλα ζηελ ζέζε Πιαηάληα Αγίαο Παξαζθεπήο Λακίαο» (αλαθνίλσζε ηνίρνπ). 4 ν Αξραηνινγηθφ Έξγν Θεζζαιίαο Σηεξεάο Διιάδαο (Βφινο, Μάξηηνο 2012), πξαθηηθά ππφ έθδνζε.

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Τν παξαθάησ project εθαξκόζηεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Γ Γπκλαζίνπ. Η νκάδα έξγνπ ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills 28. 6. 2017-30.6. 2017 Σηο Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα