ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο"

Transcript

1 Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ 1, Μαξία-Φωηεηλή Παπαθωλζηαληίλνπ 2, Κωλζηαληίλνο Βνπβαιίδεο 3, Γεώξγηνο Σπξίδεο 4, Άγγεινο Γθνηζίλαο 5, Αγγειηθή Καξαζάλνπ 6, Νηθνιέηηα Κνπηζνθέξα 7, Γεωξγία Καιιέξγε 8, Κωλζηαληίλνο Αγγειήο 9 1. Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ04-Γεσιφγνο, ππεχζπλε ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο. 2. Πξντζηακέλε ηεο ΗΓ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ & 24 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, Γηεπζχληξηα Πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. 3. Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γεσινγίαο ΑΠΘ, Σπλδηεπζπληήο Πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. 4. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γεσινγίαο ΑΠΘ 5. Αξραηνιφγνο-MSc Εσναξραηνιφγνο, Δπηζηεκνληθφο Σπλεξγάηεο Πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. 6. ΜΑ Αξραηνιφγνο-Αξραηνβνηαλνιφγνο, Υπνςήθηα Γηδάθησξ ΑΠΘ, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηηδα ΑΠΔΚΣ. 7. ΜΑ Αξραηνιφγνο ΗΓ ΔΠΚΑ, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηηδα ΑΠΔΚΣ. 8. Eθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70, 23 ν Γ.Σ. ΛΑΜΗΑΣ 9. Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ14.04-Γεσπφλνο, κέινο ηεο Π.Ο. ηνπ ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Τν ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνύ δηθηύνπ «Γεωκπζνινγηθά - Γεωπεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα», δηνξγάλωζε δηεκεξίδα κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη ηζηνξία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεγάιεο Βξύζεο Λακίαο». Η δηεκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθνύο θνξείο θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο: Ι) ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα αξραηνιόγωλ θαη γεωεπηζηεκόλωλ ΑΠΔΚΣ, ΙΙ) ηελ ΙΓ Δθνξεία Πξνϊζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήηωλ, κε ζπκκεηνρή ηεο πξωηνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, από ην 23 Ο Γ.Σ. Λακίαο θαη ην Τκήκα Γεωινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα. Φώξνη δηεμαγωγήο ηεο εκεξίδαο ήηαλ ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Λακίαο θαη ην 23 ν Γεκνηηθό Σρνιείν Λακίαο. Σηα εξγαζηήξηα ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Άλζξωπνη, θπηά θαη δώα ζε έλα ρωξηό ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ», πνπ έρεη ωο ζηόρν ηελ απινπζηεπκέλε γλωξηκία ηωλ παηδηώλ κε επηζηεκνληθέο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο κειεηνύκε θαη αλαθαιύπηνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνϊζηνξηθνύ αλζξώπνπ, ελώ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηνπ 23 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ, παξνπζηάζηεθε ζηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο ηνπο θαη ζηελ ηνπηθή θνηλωλία, ε

2 πεξηβαιινληηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο (δειηαϊθέο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ Σπεξρεηνύ) ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα θαη βηωκαηηθά κε ηηο γεηηνληέο ηνπ ρωξηνύ ηνπο. Οη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γεωινγίαο εθπαηδεύηεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε ηωλ κηθξώλ καζεηώλ παξνπζηάδνληαο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηε ζεκαηνινγία ηεο εκεξίδαο, αθνύ πξώηα νη ίδηνη εθπαηδεύηεθαλ από ηα κέιε ηνπ ΚΠΔ Σηπιίδαο θαη ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ηνπο, ζην πεδίν ηωλ εθβνιώλ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πεξηβάιινλ, παιαηνπεξηβάιινλ, αξραηνινγία, ηζηνξία, γεωκπζνινγηθά κνλνπάηηα, πξωηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εηδηθνί επηζηήκνλεο, δώα, θπηά ΔΗΑΓΧΓΖ Τν ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο, ζηo πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ «Γεσκπζνινγηθά- Γεσπεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα», έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κέρξη ζήκεξα πνιιέο ζπλεξγαζίεο κε θαζεγεηέο ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ θνξέσλ θαη έρεη νξγαλψζεη πνιιά ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια ΚΠΔ. Σην πιαίζην απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ νη δεπηεξνεηείο θνηηεηέο ηνπ Γεσινγηθνχ Τκήκαηνο ηνπ ΑΠΘ παξαθνινπζνχλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ην πξφγξακκα, κε ζηφρν αθ ελφο ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ απξηαλψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ ηελ απφθηεζε επηζηεκνληθψλ -γεσινγηθψλ θπξίσο γλψζεσλ- απφ ηα κέιε ησλ ΚΠΔ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, ηηο νπνίεο εληάζζνπλ ζηα δηθά ηνπο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Μηα δεχηεξε ζεκαληηθή επηδίσμε ζηελ επηαεηή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, ήηαλ ε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπν, κε ζηφρν, φρη κφλν ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ παξαθνινχζεζεο εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ. Πνιινί ήηαλ νη καζεηέο πνπ κε ηε ζπλνδεία ησλ θαζεγεηψλ ηνπο επηζθέθηεθαλ ην ΚΠΔ θαη παξαθνινχζεζαλ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ πξνζπάζεηαο θαη κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπλεθδνρηθά ησλ καζεηψλ, ην ΚΠΔ Σηπιίδαο- Υπάηεο έθξηλε αλαγθαία ηελ ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη ζα ζπλεηζέθεξαλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα θαη εηδηθά ζέκαηα ελδηαθέξνληνο. Σηελ θαηεχζπλζε απηή επδνθίκεζε ε ζπλεξγαζία ηνπ ΚΠΔ κε ηνπο αξραηνιφγνπο ηεο ηνπηθήο ΗΓ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ Λακίαο. Ζ ζεκαζία θαη ε αμία φισλ απηψλ ησλ αλεμάξηεησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλεξγαζηψλ είλαη πξνθαλήο θαη έρεη εθηελψο θαη πνιιαπιψο ζπδεηεζεί ζε αλάινγεο πεξηζηάζεηο -θαη φρη κφλν απφ ην ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο. Σηελ παξνχζα αλαθνίλσζε φκσο ε πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψλνληαη ζηελ πξσηφηππε θαη θαηλνηφκα ηδέα ηνπ ΚΠΔ λα δξάζεη σο ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο επξχηεξνπ θαη εληαίνπ πιαηζίνπ, φπνπ φινη νη παξαπάλσ θνξείο δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα γφληκε, κεηαμχ ηνπο άκεζε θαη πνιχπιεπξε ζπλεξγαζία, ζε κηα πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, φρη κφλν ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

3 Με πξσηνβνπιία ηνπ ΚΠΔ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην 23 ν Γεκνηηθφ Σρνιείν Λακίαο, ην ΑΠΘ, ηελ ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη ηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ (Αξραηνινγηθή θαη Παιαηνγεσγξαθηθή Έξεπλα ζηελ Κνηιάδα ηνπ Σπεξρεηνχ), δηνξγαλψζεθε ζηηο 9-10/6/2012 ζην Κάζηξν Λακίαο, φπνπ βξίζθεηαη θαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, θαη ζην 23 ν Γεκνηηθφ Σρνιείν, εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα κε ζέκα «Πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη ηζηνξία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεγάιεο Βξχζεο Λακίαο». Τελ δηεκεξίδα παξαθνινχζεζαλ νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ κε ηνπο γνλείο ηνπο, νη θνηηεηέο ηνπ Γεσινγηθνχ Τκήκαηνο ηνπ ΑΠΘ, εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν βαζκίδσλ, αξραηνιφγνη θαη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Ζ ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ ΛΑΜΗΑ» Ο προϊςτορικόσ οικιςμόσ ςτη θζςη Πλατάνια Αγίασ Παραςκευήσ Λαμίασ αποτελεί από το 2006 μζροσ του αντικειμζνου του διεπιςτημονικοφ προγράμματοσ ΑΠΕΚΣ, το οποίο διερευνά όχι μόνο την ανθρώπινη δραςτηριότητα ςτα ςτενά όρια εντόσ του οικιςμοφ, αλλά και την αμφίδρομη ςχζςη των ανθρώπων με το ευρφτερο περιβάλλον τουσ. Ο οικιςμόσ αυτόσ, που βρίςκεται ςε άμεςη γειτονία με τον ςφγχρονο οικιςμό τησ Μεγάλησ Βρφςησ, αποτζλεςε πόλο ζλξησ του ενδιαφζροντοσ των μαθητών του 23 ου Δημοτικοφ Σχολείου Λαμίασ, οι οποίοι, με μια ομαδική ςχολική εργαςία, επιχείρηςαν «Με την μηχανή του χρόνου να ερευνήςουν το περιβάλλον και την ιςτορία του τόπου τουσ». Γεδνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο κε επηζηεκνληθνχο θνξείο -ήηνη ην πξφγξακκα ΑΠΔΚΣ, ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ηελ ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ- αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 23νπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ ζην Δζληθφ Γίθηπν «Γεσκπζνινγηθά- Γεσπεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα», νη πξνυπνζέζεηο ήηαλ ηδαληθέο γηα έλαλ γφληκν ζπλδπαζκφ ησλ δπν βαζηθψλ θαη παξάιιεισλ θαηά κηα έλλνηα αμφλσλ έξεπλαο, κε ηελ δηνξγάλσζε κηαο δηεκεξίδαο φπνπ ε αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ην επξχ θνηλφ, κε ηξφπν δσληαλφ θαη άκεζα θαηαλνεηφ, κε «αληίηηκν» ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζα απφ ηα κάηηα ησλ καζεηψλ ηεο πεξηνρήο. Ζ πξψηε κέξα ηεο εθδήισζεο ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Άλζξσπνη, θπηά θαη δψα ζε έλα ρσξηφ ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνχ», ην νπνίν απνηειεί κηα απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. Τε δεχηεξε κέξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκηιίεο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ αξραηνινγηθνχ θαη παιαηνγεσγξαθηθνχ ζθέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ (Vouvalidis et. al., 2010), πνπ αθνξά ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θνληά ζηε Μεγάιε Βξχζε, παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ησλ καζεηψλ ηνπ 23 νπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ ησλ δεπηεξνεηψλ θνηηεηψλ Γεσινγίαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηεκεξίδα. ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΧΠΟΗ, ΦΤΣΑ ΚΑΗ ΕΧΑ Δ ΔΝΑ ΥΧΡΗΟ ΣΖ ΜΔΖ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ» ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΔΚ. Τν ΑΠΔΚΣ (Παπαθσλζηαληίλνπ & Βνπβαιίδεο, 2010, Παπαθσλζηαληίλνπ & Βνπβαιίδεο, 2012), είλαη έλα πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο αξραηνιφγσλ θαη γεσεπηζηεκφλσλ ππφ ηε δηεχζπλζε ησλ θ.θ. Μ.-Φ. Παπαθσλζηαληίλνπ (Πξντζηακέλεο ηεο ΗΓ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη ηεο 24 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ) θαη Κ. Βνπβαιίδε (Δπίθνπξνπ Καζεγεηή

4 Γεσινγίαο ηνπ ΑΠΘ) πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Αηγαηαθήο Πξντζηνξίαο (INSTAP). Σηφρνο ηνπ είλαη ε κειέηε ησλ γεσινγηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη δηακφξθσζαλ ην παιαηναλάγιπθν πάλσ ζην νπνίν αλαπηχρζεθαλ νη αξραίνη νηθηζκνί ηεο πεξηνρήο ηνπ δειηατθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Σπεξρεηνχ πνηακνχ θαη ε αξραηνινγηθή δηεξεχλεζε επηιεγκέλσλ πξντζηνξηθψλ νηθηζκψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην παιαηνπεξηβάιινλ ηνπο. Έλαο απφ απηνχο, είλαη ν νηθηζκφο ζηε ζέζε «Πιαηάληα» Αγίαο Παξαζθεπήο Λακίαο, θνληά ζηε Μεγάιε Βξχζε. Τν ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο αμηνπνηεί ζηα πξνγξάκκαηά ηνπ ηα λέα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο κειέηεο ηνπ ΑΠΔΚΣ ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζρεηηθά κε ηελ παιαηνγεσγξαθία, ηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη ηε δηαρξνληθή παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ ζηε πεξηνρή. Δπίζεο, έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ινγηζκηθνχ Γεσγξαθηθψλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο αθηνγξακκήο ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, ζε καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ (Μαξθαηζέιεο θ.ά., 2010). Δπηζηέγαζκα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο απνηέιεζαλ ε παξνπζίαζε εξγαζίαο κειψλ ηνπ ΚΠΔ θαη ηνπ ΑΠΔΚΣ ζην 5 ν Σπλέδξην ΠΔΔΚΠΔ θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε ηεο ελ ιφγσ δηεκεξίδαο. Σην πιαίζην ηεο δηεκεξίδαο πινπνηήζεθε πηινηηθά ζην Κάζηξν θαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λακίαο ην Σάββαην 9 Ηνπλίνπ 2012, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Άλζξσπνη, θπηά θαη δψα ζε έλα ρσξηφ ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνχ». Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ αιιά θαη ηνπ γπκλαζίνπ, ελψ ην παξαθνινχζεζαλ ηαπηφρξνλα εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο. Σηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλσξηκία ησλ παηδηψλ θπξίσο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο ησλ πξντζηνξηθψλ αλζξψπσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (Gkotsinas et al, 2012) θαη ιάκβαλαλ ρψξα ζε έλαλ νηθείν πξνο απηά πξντζηνξηθφ νηθηζκφ, απηφλ πνπ αλαζθάπηεηαη ζηε ζέζε Πιαηάληα Αγίαο Παξαζθεπήο (Παπαθσλζηαληίλνπ θ.ά., 2012, Σπξίδεο θ.ά., 2012, Τζφθαο θ.ά., 2012), ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεγάιεο Βξχζεο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. Ζ γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξντζηνξηθνχ αλζξψπνπ, επηηεχρζεθε ζε δπν θάζεηο. Σηελ πξψηε θάζε ηα παηδηά «γλψξηζαλ» ηφζν ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νηθηζκνχ κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, φζν θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα θπηά θαη ηα δψα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ νηθηζκνχ, ζε έλα ζεσξεηηθφ επίπεδν, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ θαη ησλ παιαηνπεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΠΔΚΣ. Σηε δεχηεξε θάζε, ε ζεσξεηηθή γλψζε έιαβε πξαθηηθή ππφζηαζε κέζσ ηεο βησκαηηθήο εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε ηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη κειέηεο ησλ αξραηνινγηθψλ θαη παιαηνπεξηβαιινληηθψλ θαηαινίπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε θάζε, κε ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παιαηνγεσγξαθηθψλ εξεπλψλ θαη ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ θαη κε ζηφρν ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αξραηνινγηθήο γλψζεο, παηδηά, δάζθαινη θαη γνλείο κεηαθέξζεθαλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ζην ζθεληθφ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν απηή εθηπιίζζνληαλ θαηά ηελ Μέζε Δπνρή ηνπ Φαιθνχ ( π.φ.). Σην ζεκείν απηφ, κε κηα δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε θαη κε «φρεκα» ηα δσναξραηνινγηθά θαη αξραηνβνηαληθά θαηάινηπα πνπ πξνήιζαλ απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, έγηλε εηζαγσγή ζηελ θπξίσο ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ

5 ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Καη ζηηο δπν νκηιίεο, ην εξέζηζκα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ εληζρχνληαλ κε ηελ πξνβνιή έγρξσκσλ εηθφλσλ θαη θσηνγξαθηψλ, θαζψο θαη απιψλ επεμεγεκαηηθψλ πξνηάζεσλ κε ηε βνήζεηα νπηηθήο παξνπζίαζεο power point. Σηε δεχηεξε θάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δεδνκέλνπ φηη νη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε ρξήζεο ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, πνπ νδεγνχλ κέζα απφ ηε δηαδξαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ «αλαθάιπςε» ηεο γλψζεο απφ ηνλ ίδην ην καζεηή, ηα παηδηά ζπκκεηείραλ δεκηνπξγηθά ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο αξραηνινγηθέο δξάζεηο. Κάζε κηα δξάζε εκβάζπλε ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζπιινγή θαη κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ, κε αξρηθφ ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηεο αξραηνινγηθήο επηζηήκεο θαη απψηεξν ζηφρν ηελ βησκαηηθή ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ ζηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη ζπκκεηείραλ θπθιηθά ζε φιεο ηηο δξάζεηο. Οη δξάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Λακίαο πνπ θηινμελεί ηε ζεκαηηθή ελφηεηα ηεο Πξντζηνξίαο, θαζψο θαη ζηα εξγαζηήξηα θεξακηθήο, δσναξραηνινγίαο θαη αξραηνβνηαληθήο ηνπ ΑΠΔΚΣ πνπ ζηεγάδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΗΓ ΔΠΚΑ ζην Κάζηξν (Δηθ.1). Εικ. 1. Σπιινγή ζπόξωλ κε ηε βνήζεηα λεξνθόζθηλνπ. Σηηγκηόηππν από ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην Κάζηξν Λακίαο Τέινο, κε ην πέξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο θπιιάδην κε ηνπο ζηίρνπο ελφο παηδηθνχ ηξαγνπδηνχ πνπ ζπλέζεζαλ κέιε ηνπ ΑΠΔΚΣ, φπνπ απνηππψλνληαη φια ηα ζηάδηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ νη γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ηηο νπηηθναθνπζηηθέο παξνπζηάζεηο λα παγησζνχλ θαη νη εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ κέζα απφ ηελ βησκαηηθή δηαδηθαζία ησλ δξάζεσλ λα ραξαρηνχλ γηα πάληα ζηε κλήκε ηνπο. ΔΡΓΑΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ 23οσ Γ.. ΛΑΜΗΑ (ΣΜΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ) «ΜΔ ΣΖ ΜΖΥΑΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, ΔΡΔΤΝΧ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΟΤ» Σηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ «Γεσκπζνινγηθά- Γεσπεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα» καζεηέο ηνπ 23 νπ Γ.Σ. Λακίαο κειέηεζαλ ηελ ηζηνξία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο

6 Μεγάιεο Βξχζεο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο κέρξη ζήκεξα. Δπηζθέθηεθαλ ηε Γεκνηηθή βηβιηνζήθε, απεπζχλζεθαλ ζε θνξείο φπσο ε ΗΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, ην ΚΠΔ Σηπιίδαο Υπάηεο, ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Κηεληαηξηθήο θαη ην Τκήκα Αιηείαο, πήξαλ ζπλεληεχμεηο απφ ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, άληιεζαλ πιεξνθνξίεο απφ παιηέο θσηνγξαθίεο πνπ βξήθαλ ζε ζπίηηα θαη απφ ην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ, επηζθέθηεθαλ παξαδνζηαθά θηήξηα ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ πγξφηνπν ηνπ «ειιελνππγφζηενπ». Τέινο, πεξπάηεζαλ ζην δξφκν γχξσ απφ ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε ν πξψηνο νηθηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ζπλέιεμαλ ζηνηρεία απφ αθεγήζεηο μέλσλ πεξηεγεηψλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηε πεξηνρή. Τε πξψηε εκέξα ηεο δηεκεξίδαο ζπκκεηείραλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ««Άλζξσπνη, θπηά θαη δψα ζε έλα ρσξηφ ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνχ» ζην Κάζηξν θαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Λακίαο. Τε δεχηεξε κέξα, παξνπζίαζαλ ζηνπο θνηηεηέο, ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ηηο εξγαζίεο ηνπο (Δηθ.2), κε ηε βνήζεηα νπηηθήο παξνπζίαζεο power point, θεηκέλσλ πνπ δηάβαζε νκάδα καζεηψλ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ είρε αλαξηεζεί ζηελ είζνδν ηεο αίζνπζαο. Εικ. 2. Σηηγκηόηππν από ηελ παξνπζίαζε ηηο εξγαζίαο ηωλ καζεηώλ ζην 23 ν Γ.Σ. Λακίαο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΧΝ 2ΔΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ ΣΟΤ ΓΔΧΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΠΘ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ΚΠΔ Σηπιίδαο κε ην Τκήκα Γεσινγίαο ηνπ ΑΠΘ είλαη καθξφρξνλε θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε. Σην αξρηθφ ηεο ζηάδην, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, θαζεγεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο ζπκκεηείραλ πνιιέο θνξέο σο εηζεγεηέο ζε ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο ηνπ ΚΠΔ. Σηε ζπλέρεηα έγηλαλ επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ηνπ δηθηχνπ «Γεσκπζνινγηθά -Γεωπεριβαλλοντικά κνλνπάηηα», κε ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο, πνπ επηζθέθηεθαλ ην ΚΠΔ. Οη θνηηεηέο εθπαηδεχνληαλ ζηελ Π.Δ. ηφζν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θέληξνπ φζν θαη ζην πεδίν. Τν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζπλεξγαζίαο, μεθίλεζε ην 2012 κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζηε δηεκεξίδα. Οη θνηηεηέο κεηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ Π.Δ., ζπκκεηείραλ ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζε κηθξνχο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαηάξηηζε ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, νη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ ΑΠΘ, νινθιεξψλνληαο ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο Γεσγξαθίαο θαη Παιαηνληνινγίαο ζην ηέινο ηνπ 2νπ έηνπο ζπνπδψλ ηνπο, πξαγκαηνπνηνχλ άζθεζε ππαίζξνπ γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ επί ηφπνπ κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ

7 θπζηθψλ κεραληζκψλ, πνπ δηέπνπλ ηελ εμέιημε ησλ γεσκνξθψλ θαη θαη επέθηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο παλίδαο κηαο πεξηνρήο. Σηα πιαίζηα απηήο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ ηειεπηαία ηξηεηία νη θαζεγεηέο επηζθέπηνληαλ κε ηνπο θνηηεηέο ηνπο ην ΚΠΔ Σηπιίδαο. Δμέιημε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, ήηαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά, ν ζπλδπαζκφο ησλ αζθήζεσλ ππαίζξνπ κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Δπηζθέθηεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά ΚΠΔ κε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ «Γεσκπζνινγηθά-Γεσπεξηβαιινληηθά κνλνπάηηα» θαη ζπλδχαζαλ ηε Γεσινγηθή γλψζε κε ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Παξάιιεια νη θαζεγεηέο ηνπ Τκήκαηνο ζπκκεηείραλ σο εηζεγεηέο ζε εκεξίδεο πνπ νξγάλσζαλ ηα ΚΠΔ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηα ΚΠΔ θαη ε παξνπζία ηνπο ζε δηεκεξίδα κε κηθξνχο καζεηέο είρε σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο πνπ απνθηήζεθε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη θνηηεηέο δηδάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, παξαθνινπζψληαο παξάιιεια πξφγξακκα ππαίζξηαο άζθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα (Μαξθαηζέιεο, θ.ά., 2010). Ζ επηινγή ηνπ ΚΠΔ Σηπιίδαο-Υπάηεο έγηλε ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ ζηελ κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ηεο αθηνγξακκήο θαη ηεο δειηατθήο πεδηάδαο ηνπ Σπεξρεηνχ πνηακνχ ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο νπνίαο ηνπνζεηείηαη ν νηθηζκφο ηεο Μεγάιεο Βξχζεο. Ζ δηαρξνληθή κεηαβνιή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ νπνίνπ, νθείιεηαη ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο πξφζρσζεο ηνπ Μαιηαθνχ θφιπνπ απφ ηελ δξάζε ηνπ Σπεξρεηνχ πνηακνχ (Vouvalidis et al, 2010). Ο ξφινο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ δηεκεξίδα ήηαλ δηπιφο. Γηδάρζεθαλ ηελ πεξηβαιινληηθή γλψζε θαη ζηε ζπλέρεηα, κέζσ εθιατθεπκέλσλ παξνπζηάζεσλ πξνο έλα ζχλζεην ειηθηαθά αθξναηήξην, πξνζπάζεζαλ λα ηελ κεηαδψζνπλ ζηνλ ξφιν ηνπ δηδάζθνληα. Παξάιιεια, έζεζαλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπο γηα πξψηε θνξά σο εθπαηδεπηηθνί. Τέινο, ε παξνπζία ησλ ζπλνδψλ θαζεγεηψλ θαη κειψλ ηνπ ΑΠΔΚΣ, πνπ έρνπλ πνιχρξνλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ έξεπλα ηεο θνηιάδαο ηνπ Σπεξρεηνχ, ζπλέβαιε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πξνζθεξφκελεο γλψζεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μεγάιεο Βξχζεο, νη νπνίνη ζπλδχαζαλ ηε βησκαηηθή γλψζε απφ ηελ καθξφρξνλε θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο, κε ηελ απνθσδηθνπνηεκέλε επηζηεκνληθή γλψζε ηεο παιαηνγεσγξαθηθήο εμέιημεο ηνπ ηφπνπ ηνπο. Απηφ νδήγεζε ζηελ θαιχηεξε αθνκνίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο πιεξνθνξίαο απφ απηνχο, θάηη πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ηελ πιεζψξα εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ κεηά ην ηέινο ησλ παξνπζηάζεσλ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Τα ΚΠΔ σο δνκέο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηάξηηζε ησλ απξηαλψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα απνηειέζνπλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο αιιά θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη θνξέσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηάδνζε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζην πιαίζην ηεο δηεκεξίδαο θαη παξνπζηάζηεθε ζε καζεηέο δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο -νη νπνίνη έδσζαλ θαηαλνεηή κνξθή ζε έλα εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξφγξακκα, φπσο ην ΑΠΔΚΣ- απνδεηθλχεη φηη νη αξκνληθέο ζπλεξγαζίεο δηαθφξσλ θνξέσλ, κπνξνχλ λα θάλνπλ πξνζηηή ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ζηελ καζεηηθή θνηλφηεηα θαη ην επξχ θνηλφ, ζπκβάιινληαο έηζη ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο. Ζ πεξηβαιινληηθή γλψζε αθνκνηψλεηαη θαιχηεξα απφ αθξναηήξηα πνπ έρνπλ βησκαηηθή εκπεηξία ηεο πεξηνρήο

8 θαη ζπκκεηέρνπλ ζε βησκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. Κνηλέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο δξαζηεξηνπνηνχλ θνξείο θαη εξεπλεηέο κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηελ καζεηηθή θνηλφηεηα. Απφ ηελ πνιχσξε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο δηεκεξίδαο, απνδείρηεθε φηη ε ζπλεξγαζία θνηηεηψλ ηεο αλψηαηεο θαη καζεηψλ ηεο θαηψηεξεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο, δίλεη πξφηππα ζηνπο κηθξνχο καζεηέο, ελψ ε βησκαηηθή γλψζε δεκηνπξγεί ζηνπο ηειεπηαίνπο αίζζεκα ηζνηηκίαο ζην πιαίζην θνηλψλ δξάζεσλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο απηήο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά, αθνχ ε βησκαηηθή κάζεζε κέζα απφ ην παηρλίδη, ην ηξαγνχδη θαη ηελ αθήγεζε, ζπλδπάζηεθε κε ηελ εθιατθεπκέλε γλψζε πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία (γνλείο θαη πξνζθεθιεκέλνη) φρη κφλν απφ ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη απφ ηνπο θνηηεηέο, ζηνλ δηπιφ ξφιν ηνπ δηδαζθφκελνπ δηδάζθνληα. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Vouvalidis, K., Syrides, G., Pavlopoulos, K., Papakonstantinou, M., Tsourlos, P. (2010). «Holocene Palaeoenvironmental Changes in Agia Paraskevi Prehistoric Settlement, Lamia, Central Greece». Quaternary International Journal, 216, Landscape Evolution and Geoarchaeology, ζ Μαξθαηζέιεο E., Βνπβαιίδεο K., Παπαθσλζηαληίλνπ Μ.-Φ., Παπαγεσξγίνπ Μ., Aγγειήο K., Σηαπξφπνπινο Γ., Koπηζνθέξα N. (2010). «Ζ Γεσινγηθή Γεσαξραηνινγηθή κειέηε ηνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ Αγίαο Παξαζθεπήο (Λακία, Φζηψηηδα) θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο Π.Δ. Ο Υγξόηνπνο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο». Πξαθηηθά 5 νπ Σπλεδξίνπ ΠΔΔΚΠΔ.. Gkotsinas A., Karathanou A., Papakonstantinou M.-F., Vouvalides K. (2012). Approaching human activity and interaction with the natural environment through the archaeobotanical and zooarchaeological remains from Middle Helladic Agia Paraskevi, Central Greece. Proceedings of the 14 th International Aegean Conference-Physis, Paris 2012 (ππφ έθδνζε). Παπαθσλζηαληίλνπ M.-Φ., Krapf Τ., Κνπηζνθέξα Ν., Γθνηζίλαο Α., Καξαζάλνπ Α., Βνπβαιίδεο Κ., Σπξίδεο Γ. (2012). «Αγία Παξαζθεπή Λακίαο, ζέζε Πιαηάληα, Τν θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ελφο νηθηζκνχ ζηε δειηατθή πεδηάδα ηνπ Σπεξρεηνχ πνηακνχ ζηε Μέζε επνρή ηνπ Φαιθνχ». 4 ν Αξραηνινγηθφ Δξγν Θεζζαιίαο Σηεξεάο Διιάδαο (Βφινο, Μάξηηνο 2012), πξαθηηθά ππφ έθδνζε. Παπαθσλζηαληίλνπ Μ. Φ., Βνπβαιίδεο Κ. (2010). «Αξραηνινγηθή θαη παιαηνγεσγξαθηθή έξεπλα ζηελ θνηιάδα ηνπ Σπεξρεηνχ». 5 ν Σπλέδξην Φζησηηθήο Ηζηνξίαο, Λακία 2010, πξαθηηθά ππφ έθδνζε. Παπαθσλζηαληίλνπ Μ.-Φ., Βνπβαιίδεο Κ. (2012). «Αξραηνινγηθή θαη παιαηνγεσγξαθηθή έξεπλα ζηελ θνηιάδα ηνπ Σπεξρεηνχ» (αλαθνίλσζε ηνίρνπ). 4 ν Αξραηνινγηθφ Έξγν Θεζζαιίαο Σηεξεάο Διιάδαο (Βφινο, Μάξηηνο 2012), πξαθηηθά ππφ έθδνζε. Σπξίδεο Γ., Αεδνλά Δ., Βνπβαιίδεο Κ., Παπαθσλζηαληίλνπ Μ.-Φ., Περιηβαλίδνπ Σ., Κνπηζνθέξα Ν. (2012). «Ηδεκαηνγελείο θαηαγξαθέο αλζξσπνγελψλ θαη θπζηθψλ δηεξγαζηψλ ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο Λακίαο» (αλαθνίλσζε ηνίρνπ). 4 ν Αξραηνινγηθφ Δξγν Θεζζαιίαο Σηεξεάο Διιάδαο (Βφινο, Μάξηηνο 2012), πξαθηηθά ππφ έθδνζε. Τζφθαο Γ., Σηακπνιίδεο Α., Βεξγεκέδεο Γ., Τζνχξινο Π., Παπαθσλζηαληίλνπ Μ.-Φ. Κνπηζνθέξα Ν. (2012). «Γεσθπζηθή δηαζθφπεζε θαη ζπλαθφινπζε ζχληνκε αλαζθαθηθή έξεπλα ζηελ ζέζε Πιαηάληα Αγίαο Παξαζθεπήο Λακίαο» (αλαθνίλσζε ηνίρνπ). 4 ν Αξραηνινγηθφ Έξγν Θεζζαιίαο Σηεξεάο Διιάδαο (Βφινο, Μάξηηνο 2012), πξαθηηθά ππφ έθδνζε.

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα