ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας Σχολικών Φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότη τα, κατ εφαρμογή του άρθρου 80 του ν. 47/0 (Α 67), όπως ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. του άρθρου 9 και του άρθρου 80 του ν. 47/0 (ΦΕΚ Α 67), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου της υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.//οικ. 74 /9 8 0 (ΦΕΚ Β 99) υπουργικής απόφασης.. Τα υπ αριθμ. 6/..04 και 7/..04 πρακτικά των συνεδριάσεων του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 του ν. 404/0, όπου διατυπώνεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου, αναφορικά με τους υπαλλήλους ειδικότη τας Σχολικών Φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαί δευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ εφαρ μογή του άρθρου 80 του ν. 47/0, όπως ισχύει, που θα μεταφερθoύν σε θέσεις κατηγορίας βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού σε Νοσοκομεία της Χώρας.. Τα υπ αριθμ. 94/..04 και 484/0..04 έγγραφα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. του άρθρου 9 του ν. 47/0, για την πλή ρη κάλυψη των σχετικών αιτημάτων του Υπουργείου Υγείας. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, ανακοινώνει:. Καλούνται οι υπάλληλοι των Δήμων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαί δευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, κατ εφαρ μογή του άρθρου 80 του ν. 47/0 (Α 67), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλουν στις Δ/νσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Δήμων, στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτη ση Υπεύθυνη Δήλωση για τη μεταφορά τους σε θέσεις κατηγορίας βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας σε Νοσοκομεία της Χώρας, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταφερθούν καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό τους μητρώο.. Καλούνται οι ως άνω Διευθύνσεις, εντός προθεσμίας δέκα (0) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Υπεύθυνων Δηλώσεων των υπαλλήλων, να καταχωρίσουν τα ορθά τους στοιχεία στα σχετικά έντυπα αιτήσεων και να τους τα κοινοποιήσουν με σχε τικό αποδεικτικό επίδοσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας και σε διάστημα τριών () ημερών από την ανωτέρω κοινοποίηση, οι υπάλληλοι δύνανται να υποβάλουν αι τήσεις διόρθωσης στοιχείων ενώπιον των Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού των Δήμων, στην οποία κατεί χαν οργανική ή προσωποπαγή θέση. Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης, η κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση συντάσσει με ευθύνη της πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ, προκειμένου οι υπάλληλοι να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.// οικ.74/9.8.0 (ΦΕΚ 99 Β ) υπουργική απόφαση και την σχετική κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων μοριοδότησης για την αποτίμηση προσόντων του προς μεταφορά προσωπικού ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα βάσει του άρθρου 80 του ν. 47/0» του Υπουργείου Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.. Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμε νου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετα φοράς του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μετάταξης.. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2 60 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ :ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 4979 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 4967 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 49 7 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ) ΗΜΑΘΙΑΣ 490 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 4995 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 49 6 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4904 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4905 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 4969 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 4987

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6 4 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 4900 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4904 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 499 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 490

4 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 490

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6 77 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 49 9 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 49 9 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4957

6 64 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 06 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ 49 0 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 4964 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 495 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 49 0 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 4985 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 4978 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 4955 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 4966

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 65 ΠΙΝΑΚΑΣ : ΘΕΣΕIΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΟΡΕΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ 40 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 40 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 40 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

8 66 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΠΡΩΗΝ ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0 40 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΝΝΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. Η ΣΩΤΗΡΙΑ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΝΑ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" 4 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 4 44 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Π. Γ. Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 5 45 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΝΠΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΝΑ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΝΑ "ΛΑϊΚΟ" ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΝΑ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΝΑΕΕΣ "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ"

10 68 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 44 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ν.Α. & Δ.Ν.Α "ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ" 5 45 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ 6 46 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «AΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 7 47 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γ. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" 8 48 ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» 9 49 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΝΜ ΑΙΓΙΟΥ 0 40 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 4 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΝΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 69 4 ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 4 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΝ ΘΗΒΑΣ 4 44 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5 45 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6 46 ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 7 47 ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 8 48 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9 49 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

12 70 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4 44 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ 4 44 ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ 4 44 ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΝ-ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 5 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 5 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 5 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΝΘ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΩΗΝ ΨΝΘ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 9

14 7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 46 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6 46 ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ 6 46 ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΝ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 9 4 4

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ν.- Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7 47 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. -Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ 6 5 4

16 74 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7 47 ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" 7 47 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ. Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Ψ.Τ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8 48 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 8 48 ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8 48 ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΓΝ ΣΑΜΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ "ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ" ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

18 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΓΝ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ :ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 085 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ Γενικό Άθροισμα : 56

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 77 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ.580/970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου του Ν. 87/000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 450

20 78 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 04 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 * ΑΘΗΝΑ 04 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.04.2015 #282 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία Ξ εκίνησε χθες και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 17 Ιουλίου 009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64767 /Γ7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχω ση των νέων βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηπεριφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έρχεται ως συνέχεια της διοικητικής

Ηπεριφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έρχεται ως συνέχεια της διοικητικής 28 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, που θα περάσει στην ιστορία, ως ένα πειραματικό εγχείρημα στο χώρο της υγείας) Του Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28 Δεκεμβρίου 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Καλούνται όλοι οι παρακάτω φορείς να στείλουν : 1. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187).

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). ***Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα