ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/ (1643/Β / ), 152/ (ΦΕΚ 1601/Β / )

2 1. Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Ι. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΔ Άπθπο 1 - Άπθπο 2 - Άπθπο 3 - Άπθπο 4 - Άπθπο 5 - Άπθπο 6 - Άπθπο 7 - ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Γηθαηνδνζία θαη αξκνδηφηεηεο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. Γηάθξηζε εξγαζηψλ Καζνξηζκφο Θέζεο Πινίνπ Γηάζεζε Πξνζσπηθνχ θαη Μέζσλ Υπνρξεψζεηο Πινίσλ Γηεμαγσγή Δξγαζηψλ Γηαηππψζεηο ΙΙ. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άπθπο 8 - Υπνινγηζκφο Γηθαησκάησλ Άπθπο 9 - Γηάθξηζε Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ Άπθπο 10 - Γηάθξηζε Φνξηίσλ (εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ) Άπθπο 11 - Γηάθξηζε Παξερφκελσλ Υπεξεζηψλ Άπθπο 12 - Αλάιπζε Καλνληθψλ Ακνηβψλ Άπθπο 13 - Υπφρξενη γηα ηελ Καηαβνιή ησλ Ακνηβψλ ησλ Παξερφκελσλ Υπεξεζηψλ Άπθπο 14 - Απνινγηζηηθέο Φξεψζεηο Άπθπο 15 - Δηδηθέο Φξεψζεηο Άπθπο 16 - Παξαβάζεηο Κπξψζεηο Άπθπο 17 - Απαιιαγέο ΙΙΙ. ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΓΔΝΙΚΔ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΠΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Άπθπο Τξφπνο θαη βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ρξεψζεσλ απνζήθεπζεο Άπθπο 22 - Υπφρξενη θαη Φξφλνο Καηαβνιήο ησλ Απνζεθεπηηθψλ Άπθπο 23 - Γηαηππψζεηο Παξαιαβήο Δκπνξεπκάησλ Άπθπο 24 - Απαιιαγέο - Μεηψζεηο Απνζεθεπηηθψλ Άπθπο 25 - Γηελέξγεηα Πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζε απνζεθεπκέλα εκπνξεχκαηα IV. ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ Άπθπο 26 - Τηκνιφγηα Παξερφκελσλ Υπεξεζηψλ Σιμολόγιο Νο 1 - Παξερφκελεο Δξγαζίεο Φνξηνεθθφξησζεο, Γηαθίλεζεο θαη Απνζήθεπζεο Γεληθψλ Δκπνξεπκάησλ. Σιμολόγιο Νο 2 - Παξερφκελεο Δξγαζίεο Φνξηνεθθφξησζεο, Φνξηίσλ Φχδελ κέζσ αλαξξνθεηήξσλ (silos), Γηαθίλεζεο θαη Απνζήθεπζεο απηψλ. Σιμολόγιο Νο 3 - Παξερφκελεο Δξγαζίεο Φνξηνεθθφξησζεο, Γηαθίλεζεο θαη Απνζήθεπζεο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σιμολόγιο Νο 4 - Παξερφκελσλ Δξγαζηψλ Φνξηνεθθφξησζεο, Γηαθίλεζεο θαη Απνζήθεπζεο Τξνρνθφξσλ. Σιμολόγιο Νο 5 - Φξήζεο Ληκέλνο απφ Δπηβάηεο θαη Παξερνκέλσλ Υπεξεζηψλ. 2

3 Σιμολόγιο Νο 6 - Γηέιεπζεο Τξνρνθφξσλ κέζσ πξνθπκαίαο, εηζεξρνκέλσλ ζε πινία αθηνπιντθψλ γξακκψλ. Διδικά Σιμολόγια Νο 1: Ακνηβέο απφ παξαρσξεζείζεο εξγαζίεο ζε επηρεηξήζεηο εγθαηεζηεκέλεο ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. Νο 2: Ακνηβέο απφ ηελ παξαρσξεζείζα εξγαζία θνξηνεθθφξησζεο ηαρπδξνκηθψλ ζάθσλ ζηα Δ.Λ.Τ.Α. Νο 3: Ακνηβέο γηα ρξήζε ηνπ ιηκέλνο απφ ηξίηνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξεο εξγαζίεο ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηεο Ο.Λ.Π.Α Δ. Νο 4: Ακνηβέο γηα αλέιθπζε ή θαζέιθπζε θνξηεγίδσλ πνπ κεηαθέξνληαη κε πινία LASH ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α Φξεψζεηο Πξαθηνξείσλ 3

4 2. Ο Ρ Ι Μ Ο Ι 1. Δπγαζίερ επί πλοίος Θεσξνχληαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην θχηνο ή ην θαηάζηξσκα πινίνπ (εθθφξησζε, θφξησζε, κεηαθφξησζε, κεηαηφπηζε). 2. Δπγαζίερ επί πποκςμαίαρ Θεσξνχληαη ε παξάδνζε, ε παξαιαβή θαη ε κεηαηφπηζε εκπνξεπκάησλ. 3. Άμεζη παπάδοζη εμποπεςμάηων Ζ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ απ επζείαο απφ ην πινίν ζην κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ παξαιήπηε, ρσξίο λα κεζνιαβήζεη απφζεζή ηνπ ζηελ πξνθπκαία. 4. Άμεζη παπαλαβή Ζ παξαιαβή θνξηίνπ πξνο θφξησζε ζε πινίν ή ρεξζαίν κέζν, ρσξίο λα κεζνιαβήζεη απφζεζή ηνπ ζηελ πξνθπκαία. 5. Μεηαηόπιζη Ζ κεηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ επί ηνπ πινίνπ ή κέζσ πξνθπκαίαο ή απφ απνζήθε ζε απνζήθε ή απφ ηφπν ζε ηφπν επί ηεο πξνθπκαίαο. 6. Μεηαθόπηωζη Ζ εθθφξησζε απφ πινίν ή ρεξζαίν κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε θφξησζή ηνπ ζε πινίν ή άιιν κεηαθνξηθφ κέζν. 7. Σransit Γιαμεηακόμιζη Ζ εθθφξησζε απφ πινίν ή ρεξζαίν κεηαθνξηθφ κέζν εκπνξεχκαηνο πξνεξρφκελνπ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ε θφξησζή ηνπ ζε πινίν ή άιιν κεηαθνξηθφ κέζν κε πξννξηζκφ ην εμσηεξηθφ. 4

5 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΡ Θ Ρ Ο 1 Γικαιοδοζία και απμοδιόηηηερ ηηρ Ο.Λ.Π. Α.Δ. 1. Όιεο νη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο εληφο ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο - φπσο εθάζηνηε νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία - εθηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλα Πεηξαηά Α.Δ., κε ίδηα κέζα θαη πξνζσπηθφ. 2. Φνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο είλαη δπλαηφ λα εθηεινχληαη απφ ηελ ΟΛΠ Α.Δ. θαη εθηφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηα πάζεο θχζεσο εθφδηα πνπ δηαθηλνχλ νη ζηξαηησηηθέο αξρέο, νη δε εξγαζίεο παξέρνληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπο. 3. Ζ Ο.Λ.Π. Α.Δ κπνξεί, κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο Σπκβνπιίνπ -θαη εμαίξεζε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ- λα παξαρσξεί ζε Τξίηνπο (Ννκηθά ή Φπζηθά Πξφζσπα), ην δηθαίσκα ηεο εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θνξηεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, κε δηθά ηνπο κέζα θαη πξνζσπηθφ, είηε γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, είηε γηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 4. Γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ πξνζέιθπζεο θνξηίσλ, ε Ο.Λ.Π. Α.Δ κπνξεί - κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.Σ. - λα ζπλάπηεη εηδηθέο ζπκβάζεηο κε ελδηαθεξφκελεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ή θνηλνπξαμίεο λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, ή λα νξίδεη εηδηθά ηηκνιφγηα κεγάισλ πειαηψλ κε δέζκεχζε δηαθίλεζεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Με ηηο ζπκβάζεηο απηέο κπνξεί λα παξέρνληαη εηδηθά πξνλφκηα εμππεξέηεζεο θαη δηεπθνιχλζεσλ θαη λα ζπκθσλνχληαη ηηκνιφγηα θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. ΑΡ Θ Ρ Ο 2 Γιάκπιζη επγαζιών Οη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, δηαθξίλνληαη ζε εξγαζίεο επί πινίνπ θαη εξγαζίεο επί πξνθπκαίαο. 1. Δπγαζίερ επί ηος πλοίος. Οη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: α. Σην εκθόπηωζη ηος θοπηίος απφ ην θχηνο ή απφ ην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ ζηελ πιεπξά ηνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ηξνρνθφξα, ζηελ εξγαζία εθθφξησζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν απφζεζήο ηνπο επί ηεο πξνθπκαίαο. β. Ση θόπηωζη ηος θοπηίος απφ ηελ πιεπξά ηνπ πινίνπ ζην θαηάζηξσκα ή ζην θχηνο απηνχ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζηελ εξγαζία θφξησζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ ηφπν απφζεζήο ηνπο ζηελ πξνθπκαία, ζηελ πιεπξά ηνπ πινίνπ, γηα δε ηα ηξνρνθφξα απφ ηνλ ηφπν απφζεζήο ηνπο ζην θχηνο ηνπ πινίνπ. γ. Ση μεηαθόπηωζη ηος θοπηίος απφ ην θχηνο ή ην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ ζην θαηάζηξσκα ή ζην θχηνο άιινπ πινίνπ, απ επζείαο ή κέζσ πξνθπκαίαο. 5

6 δ. Σιρ ππόζθεηερ επγαζίερ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη εθηεινχκελεο κε εξγάηεο, ηερλίηεο θαη κέζα ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., νη νπνίεο δελ αθνξνχλ - ππφ ζηελή έλλνηα - ζηελ εθθφξησζε θαη ζηε θφξησζε ηνπ θνξηίνπ θαη παξέρνληαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ. Ωο ηέηνηεο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ησλ θπηψλ, ε κεηαηφπηζε ησλ θνξηίσλ (shifting) θ.ιπ. 2. Δπγαζίερ επί πποκςμαίαρ. Oη εξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: α. Σην παπάδοζη ηος θοπηίος, δειαδή ηε δηαθίλεζε απηνχ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πινίνπ ή απφ ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα, είηε απ επζείαο (άκεζε παξάδνζε) ζε ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα, είηε κεηά απφ πξνεγνχκελε απφζεζή ηνπ ζηελ πξνθπκαία θαη ηνπο ελ γέλεη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ ΟΛΠ (έκκεζε παξάδνζε). Πξνθεηκέλνπ πεξί εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηε δηαθίλεζή ηνπο απφ ηνλ ηφπν απφζεζεο απηψλ θαη ηε θφξησζή ηνπο ζηα ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα ησλ ελδηαθεξφκελσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα απηνθίλεηα, ζε πεξίπησζε θφξησζεο ληαιηθψλ, ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ην ρψξν ελαπφζεζεο ζην ρψξν θφξησζεο ή επί ησλ ληαιηθψλ. β. Σην παπαλαβή ηος θοπηίος, δειαδή ηε δηαθίλεζε απηνχ απφ ηα ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα, είηε ζηελ πιεπξά ηνπ πινίνπ, είηε ζε ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα απ επζείαο (άκεζε παξαιαβή), είηε κεηά απφ πξνεγνχκελε απφζεζή ηνπ ζηελ πξνθπκαία θαη ζηνπο ελ γέλεη ρψξνπο ηνπ ΟΛΠ (έκκεζε παξαιαβή). Πξνθεηκέλνπ γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ηελ εθθφξησζή ηνπο απφ ηα ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη ηε δηαθίλεζή ηνπο ζηνλ ηφπν απφζεζήο ηνπο. γ. Σιρ ππόζθεηερ επγαζίερ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη κε εληνιή ηνπ παξαιήπηε ή ηνπ θνξησηή, νη νπνίεο εθηεινχληαη κε πξνζσπηθφ θαη κέζα ηνπ ΟΛΠ. Ωο ηέηνηεο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε κεηαθνξά απφ έλα ρψξν ζε άιιν (κεηαηφπηζε απφ ηφπν ζε ηφπν ή απφ απνζήθε ζε απνζήθε, ε δχγηζε, ε εθθέλσζε ή πιήξσζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ε θφξηηζε κπαηαξηψλ απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ, ε ξεπκαηνδφηεζε απηνθηλήησλ, ε ηαμηλφκεζε θ.ιπ. δ. Σην αποθήκεςζη ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιισλ πξαγκάησλ πνπ ελαπνηίζεληαη ή εηζάγνληαη ζηνπο ζηεγαζκέλνπο ή ππαίζξηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., θαζψο θαη ησλ δηεξρφκελσλ απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο. «ΑΡΘΡΟ 3 Καθοπιζμόρ θέζηρ πλοίος 1.Ζ πξνζφξκηζε, παξαβνιή, πξπκλνδέηεζε ή αγθπξνβνιία θάζε πινίνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα απφ ην λφκν Υπεξεζία θαη απαγνξεχεηαη θάζε απζαίξεηε ελέξγεηα, θαζψο θαη ε κεζφξκηζε ή κεηαθίλεζε ηνπ πινίνπ απφ ηελ αξρηθά θαζνξηζκέλε ζέζε ηνπ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Υπεξεζίαο απηήο Ζ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε πξνζφξκηζε, παξαβνιή, πξπκλνδέηεζε ή αγθπξνβνιία πινίνπ, θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ζεηξά άθημήο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο πινίσλ θαη θνξηίσλ: 6

7 α. Πινία επηβαηεγά εμσηεξηθνχ ή εζσηεξηθνχ πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο ζηηο απνβάζξεο επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο επηβαηψλ. β. Πινία θνξηεγά εμσηεξηθνχ πνπ κεηαθέξνπλ εηδηθά θνξηία φπσο: εκπνξεπκαηνθηβψηηα (έκθνξηα ή θελά, εηζαγσγήο / εμαγσγήο / transit), νρήκαηα (εκπνξεχκαηα ή κεηαθνξηθά κέζα, εηζαγσγήο / εμαγσγήο / transit) θνξηνεθθνξησλφκελα RO-RO, ζηηο αληίζηνηρεο γηα θάζε θαηεγνξία θνξηίνπ εηδηθέο απνβάζξεο θαηά ηε ζεηξά άθημήο ηνπο. γ. Πινία θνξηεγά εμσηεξηθνχ πνπ κεηαθέξνπλ κηθηφ θνξηίν θαη θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ην ζχζηεκα RO RO ζηηο απνβάζξεο δηαθίλεζεο γεληθψλ θνξηίσλ θαη θαηά ηε ζεηξά άθημήο ηνπο. δ. Φνξηεγά εζσηεξηθνχ ζηηο απνβάζξεο δηαθίλεζεο γεληθψλ θνξηίσλ εζσηεξηθνχ. 2.2 Πινία πνπ κεηαθέξνπλ θνξηία γηα ινγαξηαζκφ ησλ Σηξαηησηηθψλ Αξρψλ ή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη αλάινγα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο, λα πξνηηκψληαη ησλ ππνινίπσλ. 3. Ζ πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηε ζεηξά άθημεο, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ, δελ έρεη εθαξκνγή - κε εμαίξεζε ηα επηβαηεγά πινία εζσηεξηθνχ / εμσηεξηθνχ (φηαλ κεηαθέξνπλ επηβάηεο) - ζηα πινία γηα ηα νπνία έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε ή ππάξρεη δέζκεπζε ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5, ηα νπνία εμππεξεηνχληαη θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, θαζψο θαη ζηα πινία πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο εμππεξέηεζεο (rendez-vous), ηα νπνία εμππεξεηνχληαη θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη εγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη θπιαθή (βάξδηα) εξγαζίαο. 4. Γηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ απνθιεηζηηθά εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη εμππεξεηνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ, θαηά ηε ζεηξά άθημήο ηνπο, ν αξηζκφο ησλ Γ/Φ πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε πινίν θαζνξίδεηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο αξκφδηα Υπεξεζίαο ηνπ Ο.Λ.Π. ιακβάλνληαο ππφςε ηα αθφινπζα: - αξηζκφ θηλήζεσλ θνξηνεθθφξησζεο - κέγεζνο πινίσλ - ζπλνιηθή δήηεζε γηα ρξήζε Γ/Φ απφ πινία πνπ αλακέλνπλ πξνο θνξηνεθθφξησζε - δηαζεζηκφηεηα Γ/Φ θαη θξεπηδσκάησλ - ηε δέζκεπζε ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ επνκέλσλ παξαγξάθσλ - ηηο εηδηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ππνγξάςεη ν Ο.Λ.Π. - νπνηνπζδήπνηε άιινπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο. 5. Πινία πνπ κεηαθέξνπλ containers θαη αλήθνπλ ζε εηαηξείεο πνπ ζθνπεχνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ Ο.Λ.Π. σο θέληξν δηεζλνχο δηακεηαθφκηζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε ηαθηηθή βάζε, έρνπλ πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζεο ζε φηη αθνξά ηε δηάζεζε πξνβιήηαο, πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ θνξηνεθθφξησζεο, έλαληη ησλ ινηπψλ αλακελφλησλ πινίσλ πνπ θνκίδνπλ containers εθφζνλ πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: - Πξναλαγγέιιεηαη ε άθημή ηνπο ηνπιάρηζηνλ πξν 7 εκεξψλ - Δπηβεβαηψλεηαη ν ρξφλνο άθημεο ηνπ πινίνπ πξν 24ψξνπ γηα πινία mother (πινία κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ TEUS ή κεγαιχηεξεο) θαη 12ψξνπ γηα πινία Feeder. 7

8 - Έρεη δεζκεπζεί ε εηαηξεία γηα πξαγκαηνπνίεζε εηεζίσο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ θηλήζεσλ κεηαθφξησζεο (transshipment) εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξαπέδεο ή κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα αθφινπζα: α. Πξαγκαηνπνηεί εηεζίσο άλσ ησλ θηλήζεσλ θνξηνεθθφξησζεο transshipment εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε πινία ηεο. Σην ζχλνιν ησλ θηλήζεσλ ηεο εηαηξείαο ππνινγίδνληαη νη θηλήζεηο θνξηνεθθφξησζεο transshipment εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πινία ηεο εηαηξείαο πιελ ησλ θηλήζεσλ shifting θαη αλνίγκαηνο/θιεηζίκαηνο θπηψλ θαη θνξηνεθθφξησζεο εξγαιεηνζεθψλ. β. Πξαγκαηνπνηεί εληφο δέθα (10) δηαδνρηθψλ εβδνκάδσλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα έθην (1/6) ηνπ εηήζηνπ αξηζκνχ θηλήζεσλ transshipment εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ηνλ νπνίν δεζκεχηεθε ε εηαηξεία. γ. Πξαγκαηνπνηεί θαηά εβδνκάδα πξνζέγγηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) πινίνπ mother θαη ηξηψλ (3) πινίσλ feeders. δ. Δπηζθέπηεηαη ην ΣΔΜΠΟ Ο.Λ.Π. Α.Δ. κε πινία ηεο, ηα νπνία ζε θάζε πξνζέγγηζε πξαγκαηνπνηνχλ θηλήζεηο θνξηνεθθφξησζεο εθ ησλ νπνίσλ ην 50% αθνξά ζε θηλήζεηο transshipment εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. ε. Καηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή αμηφρξεεο ηξάπεδαο πνζνχ ίζνπ κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ βαζηθνχ ηηκνινγίνπ ηεο παξαγξάθνπ Η.3 ηνπ Κεθαιαίνπ Α θαη ηνπ εθαξκνζηένπ Δηδηθνχ Τηκνινγίνπ ηνπ Κεθαιαίνπ Δ ηνπ Τηκνινγίνπ Νν 3, επί ηνλ δεινχκελν αξηζκφ ησλ θηλήζεσλ θνξηνεθθφξησζεο transshipment εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ δεζκεχεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηήζεη εληφο ελφο έηνπο κε ηα πινία ηεο. Καη εμαίξεζε, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Δ., είλαη δπλαηφ λα κεηψλεηαη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ή λα απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο γηα θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο λαπηηιηαθή εηαηξεία, ε νπνία έρεη επηδείμεη ζπλέπεηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ θάζε είδνπο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ. θαη ηεο νπνίαο ε θεξεγγπφηεηα δελ ακθηζβεηείηαη. 6. Γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο ή ηελ αλάιεςε δέζκεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 απαηηείηαη αίηεζε / δήισζε ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη λα δειψζεη ηα πινία ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία ή είλαη λαπισκέλα απφ απηή. 7. Σε πινία ησλ εηαηξεηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ζα δηαηίζεηαη απφ ηνλ Ο.Λ.Π., άκεζα ή ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηε κία θπιαθή εξγαζίαο, ζέζε παξαβνιήο γηα πινίν mother θαη ζέζε παξαβνιήο γηα πινίν feeder κε ηνλ αληίζηνηρν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Ο Ο.Λ.Π. δηθαηνχηαη λα αλαβάιιεη ηελ παξνρή ειεχζεξνπ θξεπηδψκαηνο ζε πινίν feeder ηεο εηαηξείαο, κέρξη ηελ έλαξμε ηεο κεζεπφκελεο βάξδηαο, εθφζνλ θαηά ην ρξφλν απηφ εμππεξεηείηαη πινίν mother ηεο εηαηξείαο. Ζ πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ πινίσλ δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5, γηα ηα νπνία δεηείηαη εμππεξέηεζε θαηά ηελ ίδηα θπιαθή εξγαζίαο, θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηνπ πνζνζηνχ ησλ θηλήζεσλ κεηαθφξησζεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη πξνεγείηαη ην πινίν κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θηλήζεσλ κεηαθφξησζεο. 8. Πινία ηαθηηθψλ γξακκψλ θνκίδνληα θνξηία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ δχλαληαη λα εμππεξεηνχληαη κε ην ζχζηεκα rendez-vous, κεηά απφ αίηεζε-δήισζε ηεο 8

9 πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ή ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηεο γηα ππαγσγή ζην ζχζηεκα εμππεξέηεζεο κε rendez-vous θαη απνδνρή ηεο απφ ηνλ Ο.Λ.Π. ΑΔ. 9. Ζ αξκνδία Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ πινίσλ, εθφζνλ νη εθάζηνηε γεληθέο ή εηδηθέο αλάγθεο επξπζκφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα ην επηβάιινπλ. Ζ αλσηέξσ δπλαηφηεηα, ζε πεξίπησζε πινίσλ εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο πνπ έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε ή έρεη αλαιάβεη δέζκεπζε, εθαξκφδεηαη κφλν θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηνπ ΟΛΠ. 10. Γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δέζκεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5,εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαη Τηκνινγίσλ γηα Δξγαζίεο Φνξηνεθθφξησζεο-Γηαθίλεζεο Απνζήθεπζεο Δκπνξεπκάησλ θαη Παξνρήο Υπεξεζηψλ ζε Δπηβάηεο θαη Ορήκαηα φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο αίηεζεο/δήισζεο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. Ζ λαπηηιηαθή εηαηξεία δηθαηνχηαη κε αίηεζή ηεο λα ππαρζεί ζε ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο. 11. Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επξπζκφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΜΠΟ είλαη δπλαηή ε κεζφξκηζε πινίνπ, κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο ΣΔΜΠΟ. Σηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο ηεο κεζφξκηζεο βαξχλεη ηνλ Ο.Λ.Π. Α.Δ., αλεμάξηεηα εάλ αθνξά κεζφξκηζε ζηνλ ίδην ή άιιν πξνβιήηα. AΡ Θ Ρ Ο 4 Γιάθεζη πποζωπικού και μέζων 1. Τν πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα, γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, δηαηίζεληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. 2. Ζ πξνηεξαηφηεηα δηάζεζεο πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ παξέρεηαη ζηα πινία κε βάζε ηε ζεηξά άθημήο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά πξνηίκεζεο: α. Δπηβαηεγά πινία εμσηεξηθνχ β. Δπηβαηεγά πινία εζσηεξηθνχ γ. Φνξηεγά πινία εμσηεξηθνχ δ. Φνξηεγά πινία εζσηεξηθνχ 3. Φνξηεγά πινία εμσηεξηθνχ πνπ κεηαθέξνπλ εηδηθά θνξηία (ρχδελ, εκπνξεπκαηνθηβψηηα, νρήκαηα θνξηνεθθνξησλφκελα κε ην ζχζηεκα RO/RO) πξνηηκψληαη απφ ηα ππφινηπα θνξηεγά, ηεξνχκελεο ηεο κεηαμχ ηνπο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο. 4. Ζ αξκφδηα Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβάιεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ, εθφζνλ ην επηβάινπλ νη εθάζηνηε γεληθέο ή εηδηθέο αλάγθεο επξπζκφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα. 5. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3,4,5,7 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη γηα ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ. 9

10 ΑΡ Θ Ρ Ο 5 Τποσπεώζειρ πλοίων Πινία πνπ είλαη παξαβεβιεκέλα ή πξπκλνδεηεκέλα ζηηο απνβάζξεο ηνπ ιηκέλα ππνρξενχληαη: 1. Σηελ εθηέιεζε ζπλερνχο θαλνληθήο θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ. 2. Σηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ ηηο απνβάζξεο, κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο ή φηαλ ε εξγαζία δελ εθηειείηαη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πινίνπ ή θαη ηνπ θνξηίνπ. Καη εμαίξεζε, κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ, ε αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ πεξαηηέξσ παξακνλή ηνπο. 3. Σηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ιηκέλα. 4. Σηε ιήςε φισλ ησλ ελδεηθλπφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηεο επί απηψλ εξγαζίαο. 5. Σηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξηνεθθνξησηηθψλ κεραλεκάησλ ηνπο. 6. Σηε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ θαη θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη ηνπ θαηάιιεινπ θσηηζκνχ ζηα θχηε θαη ζην θαηάζηξσκα. 7. Σηε ιήςε θάζε κέηξνπ αζθάιεηαο πνπ επηβάιιεηαη γηα ηελ πξφιεςε ππξθατψλ, δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ. 8. α. Τα θνξηεγά πινία, πνπ έρνπλ παξαβάιεη ζηα εκπνξηθά θξεπηδψκαηα ηνπ ιηκέλα, ππνρξενχληαη ζε θαλνληθή εξγαζία θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξεηέεο εκέξεο, εάλ - θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ Ο.Λ.Π.- νη αλάγθεο ηνπ ιηκέλα ην επηβάινπλ. Ο αξηζκφο ησλ εξγαηηθψλ νκάδσλ θαη κέζσλ - πνπ ζα δηαηεζνχλ θαηά ηηο εκέξεο απηέο - θαζνξίδεηαη απφ ηελ Υπεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ιηκέλα. Σε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε, ηα πινία ππνρξενχληαη ζηελ άκεζε απνκάθξπλζή ηνπο εθηφο ιηκέλα, δηαθνξεηηθά δηαηάζζεηαη ε αλαγθαζηηθή ηνπο κεζφξκηζε, ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. β. Δάλ ζπληξέρνπλ νη αλαθεξφκελεο ζην εδάθην (α) αλάγθεο, νη εθπξφζσπνη ησλ θνξηεγψλ πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ ζηνλ ιηκέλα, ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ εγγξάθσο ηελ απνδνρή ηεο δηεμαγσγήο θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο θαηά ηηο πην πάλσ αξγίεο, ε νπνία λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ απφ ηελ Κπξηαθή ή ηελ εμαηξεηέα εκέξα ή θαηά ηνλ θαηάπινπ ηνπ πινίνπ, εθφζνλ απηφο 10

11 πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην 48σξν, δηαθνξεηηθά δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πεξί ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 1. Γιάπκεια επγαζίαρ ΑΡ Θ Ρ Ο 6 Γιεξαγωγή επγαζιών Ζ εξγαζία θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο δηεμάγεηαη θαζ φιν ην 24σξν θαη θαζ φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, εξγάζηκεο θαη εμαηξεηέεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο έιιεηςεο εξγαηψλ ή θαη κεραληθψλ κέζσλ, απεξγηψλ, δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. Οη εξγαζίεο δηεμάγνληαη κε ηξεηο ηαθηηθέο θπιαθέο, ζπλερνχο απαζρφιεζεο, δηάξθεηαο επηά σξψλ θαζ φιεο ηηο εξγάζηκεο ή εμαηξεηέεο εκέξεο, σο εμήο: α. Πξσηλή θπιαθή απφ έσο ψξαο. β. Απνγεπκαηηλή θπιαθή απφ έσο ψξαο. γ. Νπρηεξηλή θπιαθή απφ έσο ψξαο. Υπεξσξηαθή εξγαζία ζεσξείηαη ε ζπλερηδφκελε κεηά ηε ιήμε θάζε θπιαθήο κε ηνπο ίδηνπο εξγάηεο θαη επηβαξχλεη ηνπο αηηνχληεο ηελ εθηέιεζή ηεο, φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη ζηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα. 2. Απγία Δμποπικού Λιμανιού Τν Δκπνξηθφ Ληκάλη αξγεί πιήξσο, ηηο αθφινπζεο εκέξεο θαη βάξδηεο: Σε φιεο ηηο βάξδηεο: - 1 εο Ματνπ - Κπξηαθήο ηνπ Πάζρα - 25 εο Γεθεκβξίνπ Καηά ηε λπρηεξηλή βάξδηα: - Μεγάιεο Παξαζθεπήο - Μεγάινπ Σαββάηνπ - 24 εο Γεθεκβξίνπ - 31 εο Γεθεκβξίνπ 3. Καθςζηέπηζη επγαζίαρ Ωο θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη ε επηβξάδπλζε έλαξμεο εξγαζίαο ή θαη ε δηαθνπή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο, ε νπνία νθείιεηαη: α. ζηο πλοίο, εμ αηηίαο κε έγθαηξεο άθημήο ηνπ, βιάβεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ή δηεπζέηεζεο ησλ βαξνχιθσλ ηνπ, αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ θπηψλ, κεηαθίλεζεο ηειεζθνπηθψλ αγσγψλ, κεζφξκηζεο θ.ά. β. ζηο θοπηίο, ιφγσ κε έγθαηξεο παξαιαβήο ή παξάδνζεο απηνχ, ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ, πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θ.ά. γ. ζηον Ο.Λ.Π., ιφγσ βιάβεο ησλ κεραληθψλ κέζσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκέλα, κε έγθαηξεο απνζηνιήο εξγαηψλ ή θνξηνεθθνξησηηθψλ κεραλεκάησλ θαη πισηψλ κέζσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο θ.ά. 11

12 δ. ζε ανωηέπα βία, δειαδή ζε απξφβιεπηα γεγνλφηα (δηαθνπή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζεηζκφο, ππξθαγηά θ.ιπ.) ε. ζε ακπαία καιπικά θαινόμενα, (θαχζσλαο, παγεηφο θ.ι.π.) κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ε νπνία ζα θξίλεη ηε ζπλδξνκή ή κε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ γηα ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ σο αθξαίσλ. 4. Μαηαίωζη επγαζίαρ Θεσξείηαη ε εμ νινθιήξνπ κε εθηέιεζε εξγαζίαο απφ ηηο Γεξαλνγέθπξεο ή άιια κέζα ή απφ ηελ πξνγξακκαηηζζείζα εξγαηηθή νκάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαλνληθήο εξγαζίαο νπνηαζδήπνηε θπιαθήο, ε νπνία νθείιεηαη ζηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 5. Δξαιπεηέερ ημέπερ Θεσξνχληαη νη αθφινπζεο: α. 1 ε Ηαλνπαξίνπ, Θενθάλεηα, Καζαξά Γεπηέξα, 25 ε Μαξηίνπ, Μεγάιε Παξαζθεπή, Μεγάιν Σάββαην, Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, 1 ε Ματνπ, Αγίνπ Πλεχκαηνο, 15 ε Απγνχζηνπ, 28 ε Οθησβξίνπ, Αγίνπ Σππξίδσλνο, Φξηζηνχγελλα, ε επφκελε ησλ Φξηζηνπγέλλσλ. β. φζεο νξίδνληαη θάζε θνξά εθηάθησο κε θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο. ΑΡ Θ Ρ Ο 7 Γιαηςπώζειρ Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί νπνηαδήπνηε εξγαζία θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, θαζψο θαη γηα θάζε πινίν πνπ θαηαπιέεη ζηνλ ιηκέλα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη -ειεθηξνληθά- απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. ηα απαηηνχκελα έγγξαθα, φπσο αλαθέξνληαη θαησηέξσ γηα θάζε πεξίπησζε θαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ νξίσλ: 1. Αναγγελία άθιξηρ πλοίος Γηα πινία πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ απαηηείηαη: α. Καηάζεζε ή ειεθηξνληθή απνζηνιή ηεο αλαγγειίαο άθημεο, ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπ,φηαλ πξνέξρεηαη απφ ιηκέλα ηεο Μεζνγείνπ, Δξπζξάο θαη Δπμείλνπ θαη ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο φηαλ πξνέξρεηαη απφ άιινπο ιηκέλεο. β. Δπηβεβαίσζε ηεο άθημήο ηνπο ( εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά) γηα φζα αλακέλνληαη πξηλ απφ ηελ 08.00, κέρξη ηελ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο θαη γηα φζα αλακέλνληαη απφ ηελ κέρξη ηελ ηεο ίδηαο εκέξαο. Ζ κε έγθαηξε επηβεβαίσζε ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ πινίνπ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα θαζνξηζκφ ζέζεο θαη απφ ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ, εθηφο εάλ νη ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ άκεζε εμππεξέηεζή ηνπ. γ. Αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πινίνπ, ηεο Ναπηηιηαθήο Δηαηξείαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο ην πινίν εθηειεί ην ηαμίδη θαη ηηο ηπρφλ ζπλεξγαδφκελεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, ηνπ λαπηηθνχ πξάθηνξα, ηεο εκέξαο θαη ηεο ψξαο άθημεο πινίνπ, θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειέζεη. 12

13 δ. Απνζηνιή -24 ψξεο πξηλ απφ ηελ αλαγγειία- ησλ πιήξσλ ζηνηρείσλ ησλ πινίσλ, θαζψο θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή ηεο ζρεκαηηθήο θάηνςεο θαη ηνκήο ησλ θπηψλ ηνπο (profile), πξνθεηκέλνπ γηα πινία ηα νπνία πξφθεηηαη λα εμππεξεηεζνχλ γηα πξψηε θνξά ζην Σηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ κε έγθαηξε θαηάζεζε ή απνζηνιή ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ηεο ζεηξάο εμππεξέηεζεο ηνπ πινίνπ. Oη Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο ή ηα Ναπηηθά Πξαθηνξεία πνπ δελ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Σηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Λ.Π. 2. Γηλωηικό εμποπεςμάηων Γηα φια ηα πινία, αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ ηνπο, απαηηείηαη: α. Καηάζεζε ή ειεθηξνληθή απνζηνιή Γεισηηθνχ Δηζαγσγήο ή Δμαγσγήο, ζε φζα αληίγξαθα απαηηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π., εληφο ησλ αθφινπζσλ πξνζεζκηψλ: αα. γηα πινία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ ιηκέλσλ Μεζνγείνπ, Δπμείλνπ θαη Δξπζξάο, ην Γεισηηθφ Δηζαγσγήο εληφο 6 σξψλ απφ ηνλ θαηάπινπ, ην δε Δμαγσγήο εληφο 48 σξψλ απφ ηνλ απφπινπ. αβ. γηα πινία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ ινηπψλ ιηκέλσλ εμσηεξηθνχ, ην Γεισηηθφ Δηζαγσγήο 24 ψξεο ην αξγφηεξν πξηλ απφ ηνλ θαηάπινπ, ην δε Δμαγσγήο εληφο 48 σξψλ απφ ηνλ απφπινπ. αγ. γηα πινία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ, ην Γεισηηθφ Δηζαγσγήο εληφο 2 σξψλ απφ ηνλ θαηάπινπ, ην δε Δμαγσγήο εληφο 48ψξνπ απφ ηνλ απφπινπ. αδ. γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα εηζαγσγήο πνπ πξνσζνχληαη απφ άιια ιηκάληα θαη εηζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα δηελέξγεηα κφλν ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ. Σε θάζε πεξίπησζε ην Γεισηηθφ Δηζαγσγήο θαηαηίζεηαη πξηλ ηνλ απφπινπ ηνπ πινίνπ. β. Τν Γεισηηθφ Δηζαγσγήο ή Δμαγσγήο εκπνξεπκάησλ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα είλαη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ ππνβαιιφκελνπ (ειεθηξνληθά ή κε έληππν) ζηηο Τεισλεηαθέο Αξρέο. Σε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξψλ, ην ειεθηξνληθά θαηαηηζέκελν Γεισηηθφ, ππεξηζρχεη ηνπ ππνβαιιφκελνπ ζε έληππε κνξθή. Σην Γεισηηθφ Δηζαγσγήο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη αθφινπζεο ελδείμεηο: βα. ν φξνο κε ηνλ νπνίν δηαθηλείηαη ην θνξηίν (S.P. ή F.I.O.), ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαβιεζεί κφλν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θνξηνεθθφξησζεο. ββ. ηα πξννξηδφκελα γηα κεηαθφξησζε εκπνξεχκαηα, θαηά ζηίρν, ηα νπνία κπνξνχλ - ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε ζην Γεισηηθφ- λα δεισζνχλ -κε ζπκπιεξσκαηηθή επηζηνιή- θαη εθ ησλ πζηέξσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα έρεη αξρίζεη ελ ησ κεηαμχ ε εθθφξησζή ηνπο. βγ. ηα transit εκπνξεχκαηα θαηά ζηίρν κε ζαθή έλδεημε ηνπ ηξφπνπ δηαθίλεζήο (νδηθψο ή transshipment κέζσ ηεο πξνθπκαίαο). ηνπο 13

14 βδ. ηα εθξεθηηθά, εχθιεθηα θαη ινηπά επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαηά ζηίρν, κε ηελ αθξηβή ηερληθή νλνκαζία ηνπο, θιάζε επηθηλδπλφηεηαο (θαηεγνξία ΗΜΟ) θαη ραξαθηεξηζηηθφ αξηζκφ UN. Ζ έλδεημε απηή αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη ζην Γεισηηθφ Δμαγσγήο. 3. Πλάνο ζηοιβαζίαρ πλοίος (Stowage Plan) Γηα ηα θνξηεγά πινία πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ απαηηείηαη: Καηάζεζε ή ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ Πιάλνπ Σηνηβαζίαο, ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθθφξησζεο. Γηα πινία πνπ κεηαθέξνπλ εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ε θαηάζεζε ή απνζηνιή ηνπ Πιάλνπ Σηνηβαζίαο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 12 ψξεο πξηλ απφ ηελ εθηηκψκελε άθημε ηνπ πινίνπ. Δθηφο απφ ην Πιάλν Σηνηβαζίαο, κέζα ζηηο ίδηεο πξνζεζκίεο, θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά, ε Λίζηα Δθθφξησζεο Δ/Κ, εάλ πξφθεηηαη γηα εθθφξησζε, ή ε Λίζηα Φφξησζεο θαη νη Οδεγίεο Σηνηβαζίαο (pre-plan), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θφξησζε πινίνπ. Δηδηθά γηα ηα πινία πνπ πξνέξρνληαη απφ ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Δξπζξάο ή ηνπ Δπμείλνπ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θαηαηίζεηαη -κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία- αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ θαηά θχηνο. 4. Γήλωζη Φοπηίος για καηαβολή ηηρ αμοιβήρ α. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη γηα φια ηα πινία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξαρζεί ε ακνηβή πνπ αλαινγεί ζην ζηάδην «ηεο εξγαζίαο επί ηνπ πινίνπ» θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ ζσζηά νη θνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο. β. Ο ελδηαθεξφκελνο πινηνθηήηεο ή ν λαπηηθφο πξάθηνξαο πνπ ηνλ εθπξνζσπεί ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. ηελ πξσηνθνιιεκέλε Γήισζε Φνξηίνπ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο, ε ζπζθεπαζία, ε πνζφηεηα θαη ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ ην νπνίν πξφθεηηαη λα θνξηνεθθνξησζεί ή κεηαθνξησζεί ή κεηαηνπηζηεί (SHIFTING), θαζψο θαη ν φξνο κε ηνλ νπνίν ην θνξηίν απηφ κεηαθέξεηαη (S.P ή F.I.O) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν νθεηιέηεο ησλ αλαινγνχλησλ ακνηβψλ. Δηδηθά γηα ηα πινία πνπ δηαθηλνχλ εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ζηε δήισζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο, ην είδνο, ε θαηάζηαζε θαη νη δηαζηάζεηο ησλ πξνο κεηαθφξησζε θαη transshipment δηαθίλεζε, κεηαηφπηζε (SHIFTING) θφξησζε θαη εθθφξησζε έκθνξησλ ή θελψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Δλλνείηαη φηη, πέξα απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ε αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ ΟΛΠ κπνξεί λα δεηά θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν θξίλεη απαξαίηεην γηα ηελ αθξηβή είζπξαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΛΠ ή γηα ηνλ νξζνινγηθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ θνξηνεθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ. 14

15 5. Αίηηζη διάθεζηρ επγαηικών ομάδων, θοπηοεκθοπηωηικών μέζων και έναπξηρ επγαζιών Ζ αίηεζε απηή απαηηείηαη γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο επί ηνπ πινίνπ ή ηεο πξνθπκαίαο. Ζ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη κέζα ζηηο παξαθάησ πξνζεζκίεο θαη είλαη δεζκεπηηθή απφ ηε ζηηγκή ηεο απνζηνιήο ηεο, εθηφο εάλ αλαθιεζεί εληφο κηαο ψξαο απφ ηελ παξέιεπζε ησλ παξαθάησ ρξνληθψλ νξίσλ: α. Γηα εξγαζία πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηελ πξσηλή θπιαθή, κέρξη ηελ ψξα ηεο ίδηαο εκέξαο. β. Γηα εξγαζία πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηελ απνγεπκαηηλή ή θαη ηε λπρηεξηλή θπιαθή, κέρξη ηελ ηεο ίδηαο εκέξαο. γ. Γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο ή εμαηξέζηκεο εκέξεο, κέρξη ηελ ψξα ηεο Παξαζθεπήο ή ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο αξγίαο, ρσξίο δπλαηφηεηα αλάθιεζεο. δ. Καη εμαίξεζε ζε πεξηπηψζεηο καηαίσζεο ή θαζπζηέξεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ γηα ηελ Κπξηαθή εξγαζηψλ ή εξγαζηψλ πξνγξακκαηηζκέλσλ λα εθηειεζηνχλ απφ ην δεχηεξν θαη πέξαλ απηήο 24σξν, κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ ψξα ηνπ Σαββάηνπ, απαιιάζζεηαη ε λαπηηιηαθή εηαηξεία απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ρξεψζεηο γηα καηαηψζεηο εξγαζηψλ κηαο θπιαθήο εξγαζίαο (βάξδηα), νη νπνίεο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ αξηζκνχ ησλ κεληαίσλ πξνζεγγίζεσλ ησλ πινίσλ ηεο. 6. Αίηηζη για εκηέλεζη ππόζθεηων επγαζιών Ζ αίηεζε απαηηείηαη γηα ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξ. 1 (εδαθ.δ) θαη 2 (εδαθ.γ) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη θαηαηίζεηαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ε αίηεζε θαηαηίζεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο. 7. Λοιπά Γικαιολογηηικά α. Γηα πινία κε θνξηία πνπ θνξεθθνξηψλνληαη κέζσ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλαξξνθεηήξσλ (SILOS) - Πηζηνπνηεηηθφ ππνθαπληζκνχ (Fumigation Certificate) - Άδεηα Δθθφξησζεο ππνθαπληζζέληνο θνξηίνπ ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο ( Υ.Π. 2122/02/2001- ΦΔΚ 101/Β/2/02/2001) β. Γηα ηα εηζεξρφκελα απφ ηελ πχιε ηνπ ΣΔΜΠΟ Δκπνξεπκαηνθηβψηηα ή γηα ηα εηζεξρφκελα ζην Car Terminal ηξνρνθφξα πξνο θφξησζε ζε πινίν, πξναλαγγειία εηζφδνπ Δ/Κ ή ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ πνπ θνκίδνληαη κε ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα. Ζ Πξναλαγγειία θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά 12 ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα θνξησζνχλ. Ζ θαζπζηέξεζε θαηάζεζεο ή απνζηνιήο κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν απνθιεηζκνχ ηεο θφξησζεο, αιιά φρη θαη ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηε ιηκεληθή δψλε ηεο ΟΛΠ ΑΔ. 15

16 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΡΘΡΟ 8 Τπολογιζμόρ κανονικών δικαιωμάηων Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαλνληθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο, παξάδνζεο, απνζήθεπζεο θ.ιπ. ιακβάλνληαη ππ φςηλ ηα επίζεκα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ θάζε κνξθήο δηαθηλνχκελσλ θνξηίσλ θαη νη αλαγξαθφκελεο ζε απηά κνλάδεο βάξνπο, φγθνπ θ.ιπ. σο εμήο: 1. Παπαζηαηικά ζηοισεία Απηά είλαη θαηά πεξίπησζε: α. Γεισηηθφ εκπνξεπκάησλ. β. Δληνιέο θφξησζεο (κπφλα ή πξναλαγγειίεο) ή εληνιέο παξάδνζεο (δηαηαθηηθέο). γ. Επγνιφγηα ηνπ ΟΛΠ. δ. Τεισληαθφ παξαζηαηηθφ (Γηαζάθεζε, Βεβαίσζε θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα, Άδεηα Παξάδνζεο,Τ1 θιπ). ε. Γειηίν Γηάζεζεο Δξγαηηθψλ Οκάδσλ (ΓΔΓΔΟ). 2. Μονάδερ ςπολογιζμού αμοιβών Απηέο είλαη, νη αλαγξαθφκελεο ζε θάζε έλα απφ ηα ηηκνιφγηα θαη γηα θάζε θαηεγνξία θνξηίνπ, νη εμήο: α. Μεηξηθφο ηφλνο (1000 ριγ), κε ειάρηζην φξην βάξνπο θαηά θνξησηηθή ηνλ έλα ηφλν (1000ριγ) β. Αξηζκφο ηεκαρίσλ (θφιισλ, εκπνξεπκαηνθηβψηησλ, ηξνρνθφξσλ θιπ). γ. Αξηζκφο επηβαηψλ (απνβηβαδφκελσλ ή επηβηβαδφκελσλ) δ. Αξηζκφο εξγαηψλ ε. Ώξα ζη. Φπιαθή εξγαζίαο (βάξδηα) δ. Ζκέξα 3. Δπαλήθεςζη ππαγμαηικού βάποςρ α. Γίλεηαη,ζε πεξίπησζε χπαξμεο ακθηβνιίαο γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ δεισζέληνο βάξνπο, κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: αα. Με δχγηζε. αβ. Με ζπζρεηηζκφ ηνπ βάξνπο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Γεισηηθφ εκπνξεπκάησλ πξνο ην αλαγξαθφκελν ζηα ηεισλεηαθά έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ζηξαηησηηθψλ θνξηίσλ -ειιείςεη ηεισλεηαθψλ εγγξάθσλ- πξνο ην αλαγξαθφκελν ζηα ζηξαηησηηθά έγγξαθα. 16

17 β. Σε πεξίπησζε πνπ ην βάξνο μεπεξλά ην δεισζέλ, θαηαβάιινληαη -αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε λφκηκε ζπλέπεηα- νη ακνηβέο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε. Σε πεξίπησζε πνπ ε επαιήζεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε -κέζσ δχγηζεο- θαηαβάιιεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηε δχγηζε, πνπ ππνινγίδεηαη ζε νιφθιεξε ηε δπγηδφκελε πνζφηεηα. 4. Σπόπορ ςπολογιζμού ηων αμοιβών α. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ πξνζαπμήζεηο θαη εθπηψζεηο ππνινγίδνληαη ζηηο βαζηθέο ηηκέο ησλ ηηκνινγίσλ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ πξνζαπμήζεηο θαη εθπηψζεηο γηα ην ίδην θνξηίν, ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα απηψλ (πξνζαπμήζεσλ θαη εθπηψζεσλ, ζεηηθφ ή αξλεηηθφ) ππνινγίδεηαη ζηηο βαζηθέο ηηκέο ησλ ηηκνινγίσλ. β. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επί Transit ή transshipment θνξηίσλ πξνβιεπφκελσλ ηηκνινγίσλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε έλδεημε σο θνξηίσλ Transit ή transshipment ζην δεισηηθφ εηζαγσγήο ή ζε δηνξζσηηθφ έγγξαθν πνπ ζα θαηαηίζεηαη, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθφξησζεο. Φαξαθηεξηζκφο θνξηίσλ σο Transit ή transshipment δε ιακβάλεηαη ππφςηλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ακνηβψλ, φηαλ γίλεηαη κε έγγξαθν δηνξζσηηθφ ηνπ δεισηηθνχ πνπ ζα θαηαηεζεί κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία. ΑΡΘΡΟ 9 Γιάκπιζη μεηαθοπικών μέζων Τα ζρεηηθά κε ην ιηκάλη κεηαθνξηθά κέζα, αλαθνξηθά κε ηελ ηηκνιφγεζε, δηαθξίλνληαη σο εμήο: 1. Πλοία: ζεσξνχληαη ηα θάζε κνξθήο πισηά λαππεγήκαηα, πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο ή θνξηία ή θαη ηα δχν. Τα πινία δηαθξίλνληαη ζε επηβαηεγά θαη θνξηεγά: Τα θνξηεγά ππνδηαηξνχληαη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο, ζε: α. Μεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers ships) β. Ορεκαηαγσγά (θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ην ζχζηεκα Roll-on / Roll-off) γ. Σπκβαηηθά, κεηαθνξάο γεληθψλ θνξηίσλ (μεξνχ θνξηίνπ, ρχδελ θνξηίνπ θ.ιπ.) Τα επηβαηεγά ππνδηαηξνχληαη ζε: α. Δπηβαηεγά θαη Δπηβαηεγά Ορεκαηαγσγά β. Κξνπαδηεξφπινηα 2. Υεπζαία μέζα: ζεσξνχληαη ηα θάζε κνξθήο νρήκαηα, πνπ θηλνχληαη απηνδχλακα ή κε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ. Τα ρεξζαία κέζα ππνδηαηξνχληαη ζε: α. Σηδεξνδξνκηθά β. Οδηθά 17

18 1. Δξωηεπικού. Ωο ηέηνηα ραξαθηεξίδνληαη: ΑΡΘΡΟ 10 Γιάκπιζη θοπηίων Δξωηεπικού - Δζωηεπικού α. Τα πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ. β. Τα πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ πνπ ππφθεηληαη ζε ηεισλεηαθνχο δαζκνχο. γ. Τα θάζε κνξθήο αιηεχκαηα θαη ππνπξντφληα απηψλ πνπ αιηεχνληαη ζε αλνηθηά πειάγε απφ αιηεπηηθά πινία-ςπγεία ησλ νπνίσλ ην ζχζηεκα ςχμεο είλαη ζε ιεηηνπξγία. 2. Δζωηεπικού. Ωο ηέηνηα ραξαθηεξίδνληαη ηα πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ. ΑΡΘΡΟ 11 Γιάκπιζη Παπεσόμενων Τπηπεζιών Α. Οι παπεσόμενερ από ηον ΟΛΠ ΑΔ ςπηπεζίερ δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 1. Δπί Γεληθψλ Φνξηίσλ (Τηκνιφγην Ν ν 1) 2. Δπί Φνξηίσλ Φχδελ (Τηκνιφγην Ν ν 2) 3. Δπί Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Τηκνιφγην Ν ν 3) 4. Δπί Τξνρνθφξσλ (Τηκνιφγην Ν ν 4) 5. Πξνο ηνπο επηβάηεο (Τηκνιφγην Ν ν 5) 6. Πξνο δηεξρφκελα ηξνρνθφξα κέζσ πξνθπκαίαο θαη εηζεξρφκελα ζε πινία Πξννξηζκνχ ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ (Τηκνιφγην Νν 6) Β. Διδικά Σιμολόγια: Αλαθέξνληαη ζηε ρξέσζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηνλ ΟΛΠ ΑΔ θαη εθηεινχληαη απφ ηξίηνπο ή ζε δηθαηψκαηα γηα ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκέλα. Γ. Παπάπηημα Α -Φξεψζεηο Πξαθηνξείσλ Γ. Οη ρξεψζεηο γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα θαηά θαηεγνξία ππεξεζίαο Τηκνιφγηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Τέηαξην Μέξνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Σηηο θαλνληθέο ακνηβέο πεξηιακβάλνληαη: 1. Δπγαζίερ επί ηος πλοίος ΑΡΘΡΟ 12 Ανάλςζη Κανονικών Αμοιβών α. Ακνηβέο ησλ εξγαηψλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηκνινγίσλ β. Δπίβιεςε θαη επνπηεία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηκνινγίσλ γ. Φξήζε ησλ γεξαλψλ ζην Τηκνιφγην 1 γηα θνξηνεθθφξησζε γεληθψλ θνξηίσλ βάξνπο έσο 10 ηφλσλ δ. Ακνηβέο ησλ ρεηξηζηψλ βαξνχιθσλ 18

19 ε. Φξήζε ησλ πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ ζηo ηηκνιφγην 1 γηα ηα παιεηηνπνηεκέλα θνξηία ζη. Φξήζε γεξαλνγεθπξψλ ή θηλεηνχ γεξαλνχ ζην Τηκνιφγην 3 δ. Φξήζε θνξηνεθθνξησηηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ δηαθίλεζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην Τηκνιφγην 3 ε. Φξήζε ησλ κέζσλ πξνψζεζεο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην ηηκνιφγην 3 ζ. Φξήζε κηθξψλ πεξνλνθφξσλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά εξγαιεηνζεθψλ ζην Τηκνιφγην 3 η. Έθηαθηε εξγαζία επί ησλ παξερφκελσλ ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη ζηα ηξνρνθφξα εκπνξεχκαηα ππεξεζηψλ ηα. Εχγηζε ησλ ηξνρνθφξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ εηζεξρφκελσλ ή εμεξρφκελσλ ζε/απφ πινία εμσηεξηθνχ ηβ. Φξήζε θνξηνεθθνξησηηθψλ ζπζθεπψλ ζηα Τηκνιφγηα 1 θαη 5 ηγ. Τα έμνδα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα, πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ αλάινγν ησλ εξγαζηψλ 2. Για ηιρ επγαζίερ επί ηηρ πποκςμαίαρ α. Ακνηβέο εξγαηψλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηκνινγίσλ β. Δπίβιεςε θαη επνπηεία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηηκνινγίσλ γ. Φξήζε ησλ θνξηνεθθνξησηηθψλ κεραλεκάησλ (εθηφο ησλ γεξαλνγεθπξψλ θαη ησλ γεξαλψλ μεξάο - ειεθηξνθίλεησλ θαη απηνθίλεησλ - θαη ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ γηα γεληθά θνξηία βάξνπο άλσ ησλ 10 ηφλσλ), κέζσλ πξνψζεζεο, θνξηνεθθνξησηηθψλ ζπζθεπψλ θαη εξγαιείσλ, ζε φια ηα ηηκνιφγηα δ. Τα έμνδα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα, πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ αλάινγν ησλ εξγαζηψλ ε. Ταμηλφκεζε ησλ ηξνρνθφξσλ κε ρξήζε κέρξη δπν θξηηεξίσλ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΠΟΥΡΔΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ/ΓΙΑΚΙΝΗΗ/ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΡΔΩΔΩΝ Οη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηνλ Ο.Λ.Π. πινηνθηήηεο ή νη έρνληεο ηελ επηρεηξεζηαθή επζχλε ηνπ πινίνπ ή νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα εκπνξεχκαηα ή νη λαπηηθνί πξάθηνξεο ή νη θνξησηέο θαη παξαιήπηεο, κε αίηεζε θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο, παξάδνζεο, παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θ.ιπ. ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, σο εμήο: 1. Ο πλοιοκηήηηρ ή απηφο πνπ έρεη ηελ επηρεηξεζηαθή επζχλε ηνπ πινίνπ ή νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ηα εκπνξεχκαηα ή νη λαπηηθνί πξάθηνξεο πνπ ηνπο εθπξνζσπνχλ, ν θαζέλαο εμ νινθιήξνπ, ζηελ θαηαβνιή ησλ πην θάησ ρξεψζεσλ: 19

20 α. Σων κανονικών αμοιβών αα. ηνπ ηηκνινγίνπ 1 γηα θνξηία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ πνπ κεηαθέξνληαη κε ηνλ φξν S.P., γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ αβ. ησλ ηηκνινγίσλ 3 θαη 4 γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ φξνπ κεηαθνξάο (F.I.O. ή S.P.) αγ. ησλ ηηκνινγίσλ 5 θαη 6 πνπ αθνξά ζηηο ρξεψζεηο γηα ηηο παξερφκελεο πξνο ηνπο επηβάηεο θαη νρήκαηα ππεξεζίεο, νη νπνίεο εηζπξάηηνληαη απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ή ηνπο λαπηηθνχο πξάθηνξεο θαηά ηελ έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ θαη απνδίδνληαη ζηνλ Ο.Λ.Π. κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κ.Ο.Γ./Ο.Λ.Π.Α.Δ.) β. Σων Υπεώζεων για Έκηακηη Δπγαζία βα. Γηα ηα θνξηία ηνπ Τηκνιφγηνπ 1, πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ πνπ κεηαθέξνληαη κε ηνλ φξν S.P., γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ. ββ. Γηα θνξηία ηνπ Τηκνινγίνπ 1, πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ, γηα εξγαζίεο επί πινίνπ. γ. Σων Υπεώζεων για Καθςζηεπήζειρ Μαηαιώζειρ: Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηα νηθεία ηηκνιφγηα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, σο εμήο: γ.α. Οθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πινίνπ, γηα ηνπο εξγάηεο θαη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ επί πινίνπ θαη πξνθπκαίαο. γ.β. Οθεηιφκελεο ζε αλσηέξα βία ή ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, γηα ηνπο εξγάηεο θαη ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ επί ηνπ πινίνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ρεηξηζηήο ηνπ θηλεηνχ γεξαλνχ). Τα δηθαηψκαηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ βαξχλνπλ ην πινίν θαη θαηαβάιινληαη απφ ηνλ πινηνθηήηε ή ηνλ εθπξνζσπνχληα απηφλ λαπηηθφ πξάθηνξα. 2. Ο Φοπηωηήρ ή Παπαλήπηηρ ζηην καηαβολή : α. Σων Κανονικών Αμοιβών αα. Τσλ Τηκνινγίσλ 1 θαη 3 πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ γηα ηηο εξγαζίεο επί ηεο πξνθπκαίαο θαη ηνπ Τηκνινγίνπ 1 γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ θαη πξνθπκαίαο, εθφζνλ απηά κεηαθέξνληαη κε ηνλ φξν F.I.O. αβ. Τσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Τηκνινγίνπ 3 γηα ηηο εξγαζίεο επί ηεο πξνθπκαίαο. Δηδηθά ζηηο θνξηψζεηο θελψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ δηαθηλνχληαη κε Γειηία Διεχζεξεο Φξήζεο, ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ πξνθπκαίαο είλαη ν πινηνθηήηεο ή ν λαπηηθφο πξάθηνξαο πνπ ηνλ εθπξνζσπεί ή ε εηαηξία ζηελ θπξηφηεηα ηεο νπνίαο αλήθνπλ, θάζε έλαο εμ νινθιήξνπ, ν νπνίνο θαη ζα ηα εηζπξάηηεη απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ πιεξσκή ηνπο. αγ. Τσλ θνξηίσλ ηνπ Τηκνινγίνπ 1 πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ, γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ θαη πξνθπκαίαο. αδ. Τσλ θνξηίσλ ρχδελ ηνπ Τηκνινγίνπ 2, γηα ηηο εξγαζίεο αλαξξφθεζεο θαη απνξξνήο (παξάδνζεο) κέζσ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλαξξνθεηήξσλ. 20

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ο.Λ.Π.

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ο.Λ.Π. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ο.Λ.Π. (όπως εγκρίθηκε με την 180 / 29-9-2010 Απόυαση ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ και τροποποιήθηκε με την 77/28-3-2011 Απουάσεις ΔΣ ΟΛΠ AE) ΠΔΗΡΑΗΑ 1/4/2011 ΟΡΗΜΟΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ Νο 6 ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ ΜΔΩ ΣΖ ΠΡΟΚΤΜΑΗΑ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΩΝ Δ ΠΛΟΗΑ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ Νο 6 ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ ΜΔΩ ΣΖ ΠΡΟΚΤΜΑΗΑ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΩΝ Δ ΠΛΟΗΑ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ Νο 6 ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ ΜΔΩ ΣΖ ΠΡΟΚΤΜΑΗΑ ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΩΝ Δ ΠΛΟΗΑ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 4-2010 1 I. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ ΜΔΩ ΣΖ ΠΡΟΚΤΜΑΗΑ ΚΑΗ ΕΤΓΗΖ ΣΩΝ ΔΜΦΟΡΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔΩΝ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011

ΠΟΛ: 1112 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ. Αζήλα, 12 Μαΐνπ 2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΦΗ-5Ψ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αζήλα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr

Πειραιάς, 11/10/2012. Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πειραιάς, 11/10/2012 Πληρ : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : 210 4060968 Fax : 210-4060959 Email : efthimioui@olp.gr ΘEMA : «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα