ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, 2. Το Ν. 3687/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 128), και ιδίως το άρθρο 1 αυτού, 3. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 3 αυτού, 4. Το Ν. 2496/97 (ΦΕΚ Α 87) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» 5. Το Ν. 1569/85 (ΦΕΚ Α 183), «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 21 παρ. 1 αυτού, 6. Το ν.δ. 400/70 (ΦΕΚ Α 10) «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 33 αυτού, 7. Το π.δ. 298/86 (ΦΕΚ Α 133) «Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλίσεων και Κώδικας δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος αυτών», όπως ισχύει, 8. Το π.δ. 190/06 (ΦΕΚ Α 196) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/ )», όπως ισχύει, και 9. Την Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3-8010/2007 (ΦΕΚ Β 1600) «Kαθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση», όπως ισχύει, 1

2 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα κάτωθι: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας είναι να θέσει το πλαίσιο κανόνων που θα διασφαλίσουν τη σωστή συνεργασία των διαμεσολαβητών με τους ασφαλισμένους, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις εποπτικές αρχές και εν γένει όλους όσους σχετίζονται με την ιδιωτική ασφάλιση. 2. Ο Κώδικας εισάγει πρότυπα για τη συμπεριφορά και τη ποιότητα των υπηρεσιών που αναμένεται να προσφέρουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και θεσπίζει κανόνες που θα διέπουν τη δραστηριότητα τους, εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι: α) δρουν εντίμως, νομίμως και με την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια προς τους ασφαλισμένους, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις εποπτικές αρχές και όσους σχετίζονται με την ιδιωτική ασφάλιση, β) παρέχουν τις υπηρεσίες προς τους πελάτες τους με πίστη, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, γ) θεσπίζουν και χρησιμοποιούν μηχανισμούς ορθής πληροφόρησης, υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης, άμεσης αντιμετώπισης παραπόνων ή διαφορών και αποτελεσματικής διαχείρισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, δ) συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής και γενικότερης χρηματοοικονομικής αγοράς, ε) διαφυλάσσουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και στ) περιορίζουν τον λειτουργικό και κανονιστικό κίνδυνο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στο σύνολο των κατηγοριών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του π.δ. 190/06, όπως ισχύει, και ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους. 2

3 Άρθρο 3 Ορισμοί 1. Ως «επιχειρήσεις» νοούνται οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 του π.δ. 190/ Ως «ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές» νοούνται τα περιγραφόμενα στο π.δ. 190/06 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Με τον όρο αυτό νοείται εφεξής τόσο το φυσικό, όσο και το νομικό πρόσωπο, εκτός αν η διάκριση προκύπτει ρητά από το γράμμα της διάταξης. 3. Ως «καλυπτόμενα πρόσωπα» νοούνται τα μέλη των διοικήσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 4. Ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» νοείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 190/ Ως «ασφάλιση» νοείται η άσκηση των κλάδων του άρθρο 13 Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει. 6. Ως «υπηρεσίες» νοούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 3 π.δ. 190/ Ως «πελάτης» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες διαμεσολάβησης για λογαριασμό ασφαλιστικής επιχείρησης, κατά τον ορισμό της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 8. Ως «συνδεδεμένα πρόσωπα» νοούνται τα καλυπτόμενα πρόσωπα και οι συνεργάτες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ως και ο/η σύζυγος ή σύντροφος των προσώπων αυτών, τα τέκνα τους καθώς και κάθε συγγενείς τους, που κατά την ημερομηνία μίας συγκεκριμένης πράξης ήταν οικονομικά εξαρτημένοι από αυτούς. Ως συνδεδεμένα πρόσωπα νοούνται επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, που συνδέονται με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ. 5 ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, τα μέλη της διοίκησης και οι συνεργάτες των επιχειρήσεων αυτών, ως και οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι οικονομικά εξαρτημένοι συγγενείς τους. 9. Ως «σύγκρουση συμφερόντων» νοείται ενδεικτικά μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις: α) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή το συνδεδεμένο πρόσωπο είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει οικονομική ζημία, σε βάρος του πελάτη, 3

4 β) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή το συνδεδεμένο πρόσωπο, έχει ως προς την σύναψη ή την έκβαση της ασφάλισης, συμφέρον αντικρουόμενο από το συμφέρον του πελάτη, γ) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή το συνδεδεμένο πρόσωπο, έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο και ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη σε βάρος συμφερόντων πελάτη, δ) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή το συνδεδεμένο πρόσωπο λαμβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη αντιπαροχή σχετιζόμενη με ασφάλιση που παρέχεται στον πελάτη, υπό μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν της συνήθους προμήθειας ή αμοιβής. Άρθρο 4 Βασικές Αρχές 1. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να τηρεί κατ ελάχιστον ένα πλαίσιο βασικών αρχών δεοντολογίας που αφορούν: α. την υιοθέτηση κατάλληλης οργανωτικής δομής, β. την αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, γ. την αποτελεσματική πληροφόρηση των πελατών, δ. την ποιότητα της επικοινωνίας και της διαφήμισης που παρέχουν, και ε. την ίση μεταχείριση των πελατών. 2. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν επιτρέπεται να περιορίζει συμβατικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Πράξη. 3. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, η τήρηση του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κώδικα αποτελεί ευθύνη ξεχωριστά κάθε μέλους διοίκησης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Άρθρο 5 Οργάνωση και λειτουργία 1. Ο διαμεσολαβητής διαθέτει κατάλληλη για τον όγκο και τη μορφή των δραστηριοτήτων του διοικητική δομή και οργάνωση και είναι επαρκώς στελεχωμένος. Ειδικότερα : α. διατηρεί επαρκή και ορθολογιστική διοικητική, λογιστική και μηχανογραφική οργάνωση, β. τηρεί επικαιροποιημένα αρχεία, 4

5 γ. θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών των πελατών και διευθέτησης διαφορών με αυτούς, και δ. διαθέτει διαδικασίες συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κώδικα δεοντολογίας. 2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ειδικής κατηγορίας, για την οποία διατηρεί εγγραφή στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, αλλά και το εύρος και την πολυπλοκότητα των συμβάσεων για τις οποίες διαμεσολαβεί, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα για την λογιστική απεικόνιση των κάτωθι: α. της είσπραξης ασφαλίστρων ξεχωριστά ανά συμβόλαιο και ανά πελάτη, β. την απόδοση των ασφαλίστρων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις εντός των νομίμων προθεσμιών, όπως ενδεικτικά του άρθρου 33 ν.δ/τος 400/70 (ΦΕΚ Α 10), ξεχωριστά ανά συμβόλαιο και ανά πελάτη, γ. την απεικόνιση των προμηθειών που αναλογούν στην παραγωγή του και στην είσπραξη ασφαλίστρων που διενήργησε, ξεχωριστά ανά ασφαλιστική επιχείρηση, ανά συμβόλαιο και ανά πελάτη, και δ. την είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτόν προμηθειών, ξεχωριστά ανά ασφαλιστική επιχείρηση, ανά συμβόλαιο και ανά πελάτη. 3. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παραλαμβάνει και χρησιμοποιεί πλήρη σειρά των εντύπων και κάθε είδους εγγράφων των επιχειρήσεων, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία ή/και σε σχετικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, για την ενημέρωση του πελάτη. 4. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μεριμνά για την τακτική παρακολούθηση των υπαλλήλων του και των κάθε είδους συνεργατών του, που συμμετέχουν άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο 5. Οι πάσης φύσεως προσωπικές πληροφορίες, τα ευαίσθητα δεδομένα, τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του πελάτη, που περιέρχονται σε γνώση και σε κατοχή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και των υπαλλήλων και συνεργατών του, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες παρασχέθηκαν, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης νόμιμης υποχρέωσης βάσει νομοθετικής πρόβλεψης, όπως για παράδειγμα της νομοθεσίας για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 6. Επιτρέπεται μόνον η προώθηση προϊόντων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. 5

6 7. Εάν ο διαμεσολαβητής έχει λάβει από την επιχείρηση που συνεργάζεται εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τους πελάτες, τα ασφάλιστρα αποδίδονται στην επιχείρηση το αργότερο εντός της εβδομάδας από την είσπραξή τους. Κάθε αντίθετη ρύθμιση της υφιστάμενες συμβάσεις συνεργασίας των εταιρειών με τους διαμεσολαβητές καταργείται. 8. Κατά την είσπραξη των ασφαλίστρων, ο πελάτης λαμβάνει ενυπόγραφη απόδειξη, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία του διαμεσολαβητή και της ασφαλιστικής επιχείρησης ως και τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη, του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και του ασφαλίστρου. Άρθρο 6 Σύγκρουση Συμφερόντων 1. Οι διαμεσολαβητές υιοθετούν κατάλληλες διαδικασίες ώστε να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα των πελατών τους. 2. Απαγορεύεται να αναδέχεται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφειλές από ασφάλιστρα του πελάτη προς μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. 3. Απαγορεύεται η παροχή εκπτώσεων ή ωφελημάτων που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και τους όρους των επιχειρήσεων. 4. Στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι μεσίτης ασφαλίσεων κατά την έννοια του άρθρου 15Α ν. 1569/85: α. θεσπίζει με γραπτή απόφαση της διοίκησης εμπορική πολιτική, με την οποία κατ ελάχιστο θα περιφρουρείται η αυτονομία του από λοιπά συμφέροντα, είτε επιχειρήσεων είτε συνεργατών είτε καλυπτομένων προσώπων. Η απόφαση αυτή είναι διαθέσιμη στην Τράπεζα της Ελλάδος μόλις ζητηθεί. β. συνεργάζεται με τουλάχιστον δύο (2) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία περί τηρήσεως αυτής της υποχρέωσής του είναι άμεσα διαθέσιμα στον πελάτη και στην Τράπεζα της Ελλάδος, αμέσως μόλις ζητηθούν. 5. Ο διαμεσολαβητής δεν προτρέπει τον πελάτη στην εξαγορά ή την καταγγελία συμβολαίου που έχει συνάψει με συγκεκριμένη επιχείρηση για λόγους που δε συναρτώνται με τα συμφέροντα και τις ανάγκες του πελάτη. 6. Για να συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση του ίδιου πελάτη αλλά με άλλη ασφαλιστική επιχείρηση για την ανάληψη του ίδιου κινδύνου, απαιτείται προηγούμενη γραπτή συναίνεση του πελάτη και η πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 11 και 12 π.δ. 190/06. Στην περίπτωση παροχής γραπτής 6

7 συναίνεσης, συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του πελάτη. Το πρωτότυπο αυτής τηρεί ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στο αρχείο του και το αντίγραφο παραδίδεται στον πελάτη, μαζί με το έγγραφο του άρθρο 12 π.δ. 190/ Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως, το αργότερο την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, για τις μεταφορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζημιών που διενήργησε το τρίμηνο αυτό. Η ενημέρωση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης πελάτη και ασφαλιζόμενου πράγματος, είδος/κλάδος ασφάλισης, αριθμό συμβολαίου και επωνυμία της αρχικώς ασφαλίζουσας επιχείρησης, αριθμό συμβολαίου και επωνυμία της επιχείρησης στην οποία μεταφέρθηκε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και διάρκεια ασφάλισης. Άρθρο 7 Πληροφόρηση πελατών 1. Ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο πελάτης: α. είναι έγκαιρη, πλήρης, ορθή, επαρκής και κατάλληλη, β. παρέχεται από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, και γ. λαμβάνει υπόψη τις ειδικότερες επενδυτικές επιλογές και ανάγκες του πελάτη, τις οικονομικές του δυνατότητες και την ικανότητα κατανόησης των ειδικότερων όρων και κινδύνων του εκάστοτε προτεινόμενου ασφαλιστικού προϊόντος. 2. Προτού προβεί σε οποιαδήποτε πράξη του άρθρου 2 παρ. 3 π.δ. 190/06, ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τον πελάτη για όσα προβλέπει το άρθρο 11 παρ. 1 π.δ. 190/06, τόσο προφορικά, όσο και με τα μέσα που προβλέπονται και στο άρθρο 12 π.δ. 190/ Ο διαμεσολαβητής λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ικανοποιούν την υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 11 π.δ. 190/06. Συγκεκριμένα, εκπονεί συγκεκριμένα ενημερωτικά έντυπα για τον πελάτη, διαφορετικά από τυχόν διαφημιστικά ή ενημερωτικά έντυπα των επιχειρήσεων, ήτοι ξεχωριστά σαν σώμα και διαφορετικού χρώματος, φέροντα με μεγάλα σκούρα γράμματα τον τίτλο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής τηρεί στο αρχείο του υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής των εντύπων αυτών από τον πελάτη. 4. Το περιεχόμενο των εντύπων της προηγούμενης παραγράφου είναι τουλάχιστον το εξής: α. Όλες οι πληροφορίες του άρθρου 11 π.δ. 190/06, προσαρμοσμένες στην κατηγορία του συγκεκριμένου διαμεσολαβητή, 7

8 β. Το καθεστώς αμοιβής του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ήτοι ενδεικτικά από ποιον αμείβεται και πώς υπολογίζεται η αμοιβή του επί του συγκεκριμένου ασφαλίστρου που καλείται να καταβάλει ο πελάτης, για καθένα ξεχωριστά από τα προϊόντα που παρουσιάζει, της ίδιας ή διαφορετικών επιχειρήσεων, και προτού ο πελάτης αποφασίσει για την αγορά συγκεκριμένου προϊόντος. γ. Επαρκής πληροφόρηση για τα πάσης φύσεως έμμεσα οφέλη που ενδέχεται να εξασφαλίσει ο ίδιος από την παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας. 5. Πριν τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης, ο διαμεσολαβητής ζητά και καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες από τον πελάτη για να διευκρινίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του, μεταξύ των οποίων και τις τυχόν επενδυτικές, καθώς και την πρόθεσή του για την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου. Επίσης συγκεντρώνει πληροφορίες για τη διαμόρφωση γνώμης σχετικά με την ικανότητα του πελάτη να αντιληφθεί τους όρους και τους κινδύνους του υπό διαπραγμάτευση ασφαλιστικού συμβολαίου. 6. Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε εγγράφως ο πελάτης, ο διαμεσολαβητής προτείνει το προϊόν που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες και στο συμφέρον του πελάτη και του διευκρινίζει τους λόγους στους οποίους στηρίζει την πρόταση και τις συμβουλές του σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν. Οι διευκρινίσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το σύνθετο χαρακτήρα της προτεινόμενης ασφαλιστικής σύμβασης. 7. Ο διαμεσολαβητής εφαρμόζει αμελλητί τις οδηγίες και εντολές των επιχειρήσεων για την περιγραφή και την επεξήγηση του ασφαλιστικού προϊόντος στον πελάτη και αξιοποιεί όλο το έντυπο υλικό που του παρέχουν οι Επιχειρήσεις, λαμβάνοντας σχετική γραπτή απόδειξη από τον πελάτη. 8. Καθοδηγεί τον πελάτη στην πρόληψη ατυχημάτων και κινδύνων και στον περιορισμό της έκτασης των ζημιών του από τον επελθόντα κίνδυνο. 9. Ενημερώνει τον πελάτη για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας, αλλά και για τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής των ασφαλίστρων, πρόωρης διακοπής και εξαγοράς του συμβολαίου του, και του χορηγεί τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής. 10. Στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής είναι συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων κατά την έννοια του άρθρου 20 ν. 1569/85, αξιοποιεί στο έπακρο τις οδηγίες και το υλικό που παρέχουν οι επιχειρήσεις κατά την εκπαίδευση και την καθοδήγηση των ασφαλιστικών συμβούλων που εποπτεύει, συντονίζει τους ασφαλιστικούς συμβούλους κατά την παροχή του έργου τους και επιλύει τυχόν πρακτικά προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν. 8

9 11. Διευκολύνει τον πελάτη κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, γνωστοποιώντας του την προβλεπόμενη διαδικασία και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την είσπραξη της αποζημίωσης. 12. Απαγορεύεται η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων που συνδέονται με επενδύσεις, (unit linked) από διαμεσολαβητή που δεν κατέχει την ειδική προς τούτο πιστοποίηση που προβλέπεται από την υπ αρ. 4/505/ (ΦΕΚ Α 1168) κοινή απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 8 Ίση μεταχείριση πελατών 1. διαμεσολαβητής αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες του βάσει αντικειμενικών χαρακτηριστικών και δεν τους κατηγοριοποιεί λαμβάνοντας υπόψη άλλους παράγοντες. 2. Πελάτες με τα ίδια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση και σε ότι φορά στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όσο και εν γένει στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τυχόν διαφορές στην αντιμετώπιση των διαφόρων κατηγοριών πελατών, θα πρέπει να δικαιολογούνται επαρκώς από τις διαφορές στα χαρακτηριστικά των κατηγοριών αυτών. 3. διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί, να αιτιολογεί πλήρως προς τον πελάτη ή προς την Τράπεζα της Ελλάδος τα κριτήρια, δυνάμει των οποίων κατηγοριοποίησε τους πελάτες του και να αποδεικνύει την αντικειμενική εφαρμογή αυτών. Άρθρο 9 Διαφήμιση 1. Ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι οι διαφημίσεις του δεν περιέχουν παραπλανητικά μηνύματα ή ανακριβείς πληροφορίες 2. Για το σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων, ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι κάθε διαφήμιση που απευθύνει στο καταναλωτικό κοινό, ανεξάρτητα από το μέσο πληροφόρησης που χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Από το περιεχόμενό της προκύπτει με σαφήνεια ότι αφορά δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, β. δεν περιλαμβάνει ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις η στοιχεία, 9

10 γ. δεν αποσιωπά οποιοδήποτε κρίσιμο στοιχείο απαραίτητο για τον σχηματισμό δίκαιης, επαρκούς και αντικειμενικής κρίσης του πελάτη, όπως ενδεικτικά τις επωνυμίες των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δ. δεν προσκρούει σε οποιαδήποτε απαγορευτική νομοθετική ή κανονιστική διάταξη, ε. δεν μιμείται τις διαφημίσεις ούτε δυσφημεί τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων, και στ. δεν αναφέρει ότι παρέχει στον πελάτη εκπτώσεις ή ωφελήματα μη ανταποκρινόμενα στα ισχύοντα τιμολόγια και τους όρους των επιχειρήσεων. 3. Απαγορεύεται η άμεση διαφήμιση προς τον πελάτη, σε περίπτωση που ο πελάτης έχει δηλώσει την αντίθεσή του σ` αυτήν. Άρθρο 10 Ελάχιστο περιεχόμενο σύμβασης πρακτόρευσης 1. Στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής είναι ασφαλιστικός πράκτορας κατά την έννοια του άρθρου 2 ν. 1569/85, η σύμβαση πρακτόρευσης του με οποιαδήποτε εταιρεία περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, και κατ ελάχιστον: α. τον αριθμό μητρώου του στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο στην ειδική κατηγορία του πράκτορα, και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, β. την τυχόν παρεχόμενη από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία εξουσιοδότηση για προσυπογραφή και επίδοση στον πελάτη ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν εκδοθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση, γ. την ακολουθούμενη από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία διαδικασία για το διακανονισμό ζημιών, κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, δ. σε περίπτωση απασχόλησης συνεργατών, τα ακριβή στοιχεία τους, ήτοι στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, αριθμό μητρώου εγγραφής τους στο αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο και αριθμό φορολογικού μητρώου. Η απασχόληση συνεργατών τελεί πάντοτε σε γνώση των εταιρειών. ε. την τυχόν εξουσιοδότηση και εντολή για είσπραξη ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας, μαζί με ρητή αναφορά σε όσα ορίζει το άρ. 33 ν.δ/τος 400/70, στ. τα ποσοστά των προμηθειών ξεχωριστά ανά κλάδο ασφάλισης, τα ποσοστά προμήθειας για την είσπραξη ασφαλίστρων, τυχόν καταβαλλόμενα έξοδα και κάθε χρηματική ή άλλη αμοιβή, και την υλικοτεχνική υποδομή που παρέχει η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία βάσει της πολιτικής δικτύων που εφαρμόζει, 10

11 ζ. τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται λογοδοσία και λογαριασμός στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία, αναλυτικά βάσει συγκεκριμένων εντύπων, προθεσμιών, διαδικασιών και υπεύθυνων προσώπων, η. την πολιτική ακυρώσεων της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας για τα συμβόλαια που είτε δεν παραλήφθηκαν από τον πελάτη, είτε δεν καταβλήθηκε το οφειλόμενο πρώτο ασφάλιστρο από τον πελάτη, δηλαδή τα έγγραφα, τη διαδικασία και τα υπεύθυνα για την τήρησή της πρόσωπα. Η ακύρωση γίνεται σε χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εβδομάδα από την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε ο πράκτορας από την εταιρεία το συμβόλαιο για να το παραδώσει στον πελάτη. θ. τις προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης, ι. την υποχρέωση του πράκτορα, σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πρακτόρευσης, να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη του εταιρεία εντός δεκαπέντε ημερών ότι του είχε παραδώσει στο πλαίσιο της μεταξύ τους σύμβασης ως υποστηρικτικό - βοηθητικό εξοπλισμό, όπως ενδεικτικά όλο το έντυπο, ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό, τα τιμολόγια, τις επιγραφές, τις αποδείξεις, τα συμβόλαια και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Υπογράφεται ξεχωριστά απόδειξη παράδοσης και παραλαβής. 2. Σύμβαση πρακτόρευσης που δεν εκπληρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι άκυρη. 3. Οι συμβάσεις πρακτόρευσης και οι γνωστοποιήσεις για την τυχόν λύση αυτών αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του άρ. 4 Ν. 1569/85, σε μορφή pdf και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Άρθρο 11 Ελάχιστο περιεχόμενο συμβάσεως ασφαλιστικού συμβούλου 1. Στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι ασφαλιστικός σύμβουλος κατά την έννοια του άρθρου 16 ν. 1569/85, στη σύμβαση έργου του με τις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, και κατ ελάχιστον: α. ο αριθμός μητρώου στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο στην ειδική κατηγορία του συμβούλου ασφαλίσεων, και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, β. η ακολουθούμενη από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία διαδικασία για το διακανονισμό ζημιών, κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, 11

12 γ. σε περίπτωση απασχόλησης συνεργατών, τα ακριβή στοιχεία τους, ήτοι στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, αριθμό μητρώου εγγραφής τους στο αρμόδιο επαγγελματικό επιμελητήριο και αριθμό φορολογικού μητρώου. Η απασχόληση συνεργατών τελεί πάντοτε σε γνώση των εταιρειών. δ. τυχόν εξουσιοδότηση και εντολή για είσπραξη ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό των εταιρειών, και ρητή αναφορά σε όσα ορίζει το άρ. 33 ν.δ/τος 400/70, ε. τα ποσοστά των προμηθειών ξεχωριστά ανά κλάδο ασφάλισης, τα ποσοστά προμηθειών για την τυχόν είσπραξη ασφαλίστρων, τυχόν καταβαλλόμενα έξοδα και κάθε χρηματική ή άλλη αμοιβή και υλικοτεχνική υποδομή που παρέχει η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία βάσει της πολιτικής δικτύων της, στ. η πολιτική ακυρώσεων της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας για τα συμβόλαια που είτε δεν παραλήφθηκαν από τον πελάτη, είτε δεν καταβλήθηκε το οφειλόμενο πρώτο ασφάλιστρο από τον πελάτη, δηλαδή τα έγγραφα, τη διαδικασία και τα υπεύθυνα για την τήρησή της πρόσωπα. Η ακύρωση γίνεται σε χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εβδομάδα από την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε ο πράκτορας από την εταιρεία το συμβόλαιο για να το παραδώσει στον πελάτη. ζ. οι προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης, η. η υποχρέωση του ασφαλιστικού συμβούλου, σε περίπτωση λύσης της σύμβασης έργου, να επιστρέψει εντός δεκαπέντε ημερών στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία ό,τι του είχε παραδώσει στο πλαίσιο της μεταξύ τους σύμβασης ως βοηθητικό εξοπλισμό, όπως ενδεικτικά όλο το έντυπο, ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό, τα τιμολόγια, τις επιγραφές, τις αποδείξεις, τα συμβόλαια και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Υπογράφεται ξεχωριστά απόδειξη παράδοσης και παραλαβής. 2. Σύμβαση ασφαλιστικού συμβούλου που δεν εκπληρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι άκυρη. Άρθρο 12 Κυρώσεις 1. Για κάθε παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην ασφαλιστική νομοθεσία, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή πρόστιμο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 120 ν.δ. 400/70 και το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος. 12

13 2. Επιπροσθέτως των κυρώσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει εάν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις, που συνιστούν λόγο για την οριστική διαγραφή του διαμεσολαβητή από το Μητρώο του άρ. 3 π.δ. 190/06: α. Σε βάρος του ίδιου διαμεσολαβητή έχει επιβληθεί ξανά κύρωση από την εποπτική αρχή για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Κώδικα. Ειδικά σε περίπτωση παρακράτησης ασφαλίστρων, η διαγραφή μπορεί να επιβληθεί και από την πρώτη βάσιμη περίπτωση, αφού συνεκτιμηθούν προς τούτο το ύψος των παρακρατηθέντων ασφαλίστρων και η διάρκεια της παρακράτησης. β. Ο διαμεσολαβητής προέβη σε τέλεση ποινικά κολάσιμης πράξης επ ευκαιρία άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων διαγραφής και αποστέλλει τη σχετική απόφασή της στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, προκειμένου εκείνο να προβεί στην τυπική διαδικασία διαγραφής από το οικείο Μητρώο. Άρθρο Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). 2. Η παρούσα Πράξη ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β ). 3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, καταργείται το π.δ. 298/86. Εφεξής, οπουδήποτε στη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στα άρθρα 10 ή 12 του π.δ. 298/86, νοείται το άρθρο 12 της παρούσας. 13

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των Προσώπων που ασκούν Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/30-09-2013

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/30-09-2013 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΚΤΕΛΕΣTJΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ Σ 31/30-09-2013 Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Avτ)ασφαλισΤΙKώνΔιαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΠΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 163 Αθήνα 25/7/2016

Εγκύκλιος 163 Αθήνα 25/7/2016 Εγκύκλιος 163 Αθήνα 25/7/2016 Προς: Όλα τα δίκτυα Πωλήσεων Από: Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΘΕΜΑ: Κανονισμός Συμπεριφοράς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Αγαπητοί συνεργάτες, Στις 19.4.2016 δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 30-11-2010) ΘΕΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική, την πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΙΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 03-04-2009 εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή κο. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004

Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 169, 172, 173, 177, 182, 185 και 229 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 Αθήνα, Iανουάριος 2017 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ανθρώπινο δυναμικό και οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι δυο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης μιας Εταιρίας. Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική θέτοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όροι χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Nivis Insurance Brokers (στο εξής Nivis ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800548286 /ΔΟΥ Καλλιθέας. Εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (L 9/15.1.2003)» (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 190 (ΦΕΚ Α 196 14.9.2006) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. Κ3-8010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή... 3 Α. Κριτήρια καταλληλότητας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών... 3 Αξιολόγηση του Δικτύου... 4 Υποχρεώσεις και όροι συνεργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930,

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) 7854 Κ.Δ.Π. 821/2004 Αρ. 3930, 3.12.2004 Αριθμός 821 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Ο Έφορος Ασφαλίσεων με απόφαση του όπως

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 190 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 196 20060914 Τέθηκε σε ισχύ: 14.09.2006 Τίτλος Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1076626/369 /0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης Από την κυκλοφορία του εγχειριδίου «Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης - Β έκδοση» μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση Τρίτη οδηγία 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Αριθµ. πρωτ. Κ3-8010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΕΠΙΧ. & ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΆ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Θέματα Λειτουργίας Κλάδου Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας

ΘΕΜΑ: Θέματα Λειτουργίας Κλάδου Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν. Σμύρνη 16.09.2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 12 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠ: ΟΛΑ ΤΑ ΙΚΤΥΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΕΜΑ: Θέματα Λειτουργίας Κλάδου Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0616 Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17335 17336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17337 17338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 του Φ.Ε.Κ. της 14ης Σεπτεµβρίου 2006, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην

Διαβάστε περισσότερα