Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 94, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου ( 2 ), τη γν µη τη Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ ( 3 ), Εκτιµ ντα : (1) τι, υπ την επιφ λαξη των ειδικ ν διαδικαστικ ν καν νων οι οπο οι καθορ ζονται µε κανονισµο, σε ορισµ νου τοµε, ο παρ ν κανονισµ θα πρ πει να εφαρµοσθε για τι ενισχ σει σε λου του τοµε τι, για του σκοπο τη εφαρµογ των ρθρων 77 και 92 τη συνθ κη, η Επιτροπ χει ειδικ αρµοδι τητα β σει του ρθρου 93 τη συνθ κη να αποφασ ζει κατ π σον µια κρατικ εν σχυση συµβιβ ζεται µε την κοιν αγορ κατ την εξ ταση τη υφισταµ νη εν σχυση, κατ τη λ ψη αποφ σεων σχετικ µε ν α τροποποιηθε σα εν σχυση και κατ τη λ ψη µ τρων σον αφορ τη µη συµµ ρφωση µε τι αποφ σει τη µε την απα τηση κοινοπο ηση (2) τι η Επιτροπ, σ µφωνα µε τη νοµολογ α του ικαστηρ ου των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, χει ακολουθ σει και καθιερ σει µια π για τακτικ για την εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη και χει θεσπ σει ορισµ νου διαδικαστικο καν νε και αρχ µε µια σειρ ανακοιν σεων τι ε ναι σκ πιµο, για να εξασφαλισθο ν στην πρ ξη αποτελεσµατικ διαδικασ ε δυν µει του ρθρου 93 τη συνθ κη, να ενισχυθε η πρακτικ αυτ και κωδικοποιηθε µ σω κανονισµο (3) τι να διαδικαστικ κανονισµ σχετικ µε την εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη θα αυξ σει τη διαφ νεια και την ασφ λεια του δικα ου ( 1 )ΕΕC 116 τη , σ. 13. ( 2 ) Γν µη που διατυπ θηκε στι 14 Ιανουαρ ου 1999 (δεν χει ακ µα δηµοσιευθε στην Επ σηµη Εφηµερ δα). ( 3 )ΕΕC 284 τη , σ. 10. (4) τι, για να εξασφαλιστε η ασφ λεια του δικα ου, ε ναι σκ πιµο να καθοριστο ν µε ποιε προϋποθ σει µια εν σχυση πρ πει να θεωρηθε ω υπ ρχουσα εν σχυση τι η ολοκλ ρωση και η εν σχυση τη εσωτερικ αγορ ε ναι µια προοδευτικ διαδικασ α, που αντικατοπτρ ζεται στη µ νιµη αν πτυξη τη πολιτικ για τι κρατικ ενισχ σει τι, συνεπε α αυτ ν των εξελ ξεων, ορισµ να µ τρα, τα οπο α κατ τη στιγµ που τ θενται σε εφαρµογ δεν συνιστο ν κρατικ εν σχυση, ε ναι δυνατ ν να µετατραπο ν σε εν σχυση (5) τι, σ µφωνα µε το ρθρο 93 παρ γραφο 3 τη συνθ κη, λα τα σχ δια χορ γηση ν ων ενισχ σεων κοινοποιο νται στην Επιτροπ και δεν θα πρ πει να τ θενται σε εφαρµογ προτο τα εγκρ νει η τελευτα α (6) τι, σ µφωνα µε το ρθρο 5 τη συνθ κη, τα κρ τη µ λη χουν υποχρ ωση να συνεργ ζονται µε την Επιτροπ και να τη παρ χουν λε τι αναγκα ε πληροφορ ε για την εκτ λεση τη αποστολ τη β σει του παρ ντο κανονισµο (7) τι το χρονικ δι στηµα εντ του οπο ου η Επιτροπ πρ πει να ολοκληρ σει την προκαταρκτικ εξ ταση τη κοινοποιηθε σα εν σχυση θα πρ πει να ορισθε σε δ ο µ νε απ την ηµεροµην α παραλαβ µια πλ ρου κοινοπο ηση απ την ηµεροµην α παραλαβ µια δε ντω αιτιολογηµ νη δ λωση του οικε ου κρ του µ λου τι θεωρε την κοινοπο ηση πλ ρη δι τι οι συµπληρωµατικ πληροφορ ε που χει ζητ σει η Επιτροπ δεν ε ναι διαθ σιµε χουν δη δοθε τι, για λ γου ασφ λεια του δικα ου, η εξ ταση αυτ θα πρ πει να περατ νεται µε απ φαση (8) τι σε λε τι περιπτ σει κατ τι οπο ε, συνεπε α τη προκαταρκτικ εξ ταση, η Επιτροπ δεν µπορε να διαπιστ σει τι η εν σχυση ε ναι συµβιβ σιµη µε την κοιν αγορ, θα πρ πει να κινε ται η επ σηµη διαδικασ α ρευνα, προκειµ νου να µπορε η Επιτροπ να συγκεντρ σει λε τι πληροφορ ε που χρει ζεται για να εκτιµ σει το συµβατ τη εν σχυση και να δ δεται η δυνατ τητα στα ενδιαφερ µενα µ ρη να υποβ λλουν τι παρατηρ σει του τι τα δικαι - µατα των ενδιαφεροµ νων µερ ν διασφαλ ζονται καλ τερα στο πλα σιο τη επ σηµη διαδικασ α ρευνα που προβλ πεται β σει του ρθρου 93 παρ γραφο 2 τη συνθ κη

2 L 83/2 EL (9) τι, αφο εξετ σει τα σχ λια που υποβ λλουν τα ενδιαφερ µενα µ ρη, η Επιτροπ θα πρ πει να ολοκληρ νει την εξ τασ τη µε οριστικ απ φαση αµ σω µ λι αρθο ν οι υπ ρχουσε αµφιβολ ε τι ε ναι σκ πιµο, ε ν η εξ ταση αυτ δεν χει ολοκληρωθε µετ την παρ λευση δεκαοκταµ νου απ την ναρξη τη διαδικασ α, να χει το οικε ο κρ το µ λο τη δυνατ τητα να ζητ σει τη λ ψη απ φαση, την οπο α η Επιτροπ θα πρ πει να λαµβ νει εντ διµ νου (10) τι, για να εξασφαλισθε η ορθ και αποτελεσµατικ εφαρµογ των καν νων περ κρατικ ν ενισχ σεων, η Επιτροπ θα χει τη δυνατ τητα να ανακαλε µια απ φαση η οπο α βασ στηκε σε εσφαλµ νε πληροφορ ε (11) τι, προκειµ νου να εξασφαλισθε η συµµ ρφωση µε το ρθρο 93 τη συνθ κη, και ιδ ω µε την υποχρ ωση κοινοπο ηση και τη ρ τρα αναστολ τη εφαρµογ που διατυπ νεται στο ρθρο 93 παρ γραφο 3, η Επιτροπ θα πρ πει να εξετ ζει λε τι περιπτ σει παρ νοµων ενισχ σεων τι, για λ γου διαφ νεια και ασφ λεια του δικα ου, θα πρ πει να θεσπισθο ν οι διαδικασ ε που ακολουθο νται στι περιπτ σει αυτ τι, ταν να κρ το µ λο δεν τηρε την υποχρ ωση κοινοπο ηση τη ρ τρα αναστολ τη εφαρ- µογ, η Επιτροπ δεν θα πρ πει να δεσµε εται απ προθεσµ ε (12) τι στι περιπτ σει παρ νοµων ενισχ σεων, η Επιτροπ θα πρ πει να χει το δικα ωµα να λαµβ νει λε τι αναγκα ε πληροφορ ε που θα τι επιτρ ψουν να λ βει απ φαση και, ενδεχοµ νω, να αποκαθιστ αµ σω τον αν θευτο ανταγωνισµ τι ε ναι εποµ νω σκ πιµο να δοθε στην Επιτροπ η δυνατ τητα να λαµβ νει ενδι µεσα µ τρα που να απευθ νονται στα οικε α κρ τη µ λη τι αυτ τα ενδι µεσα µ τρα µπορο ν να λαµβ νουν τη µορφ διαταγ παροχ πληροφορι ν, διαταγ αναστολ και διαταγ αν κτηση των ενισχ σεων τι η Επιτροπ θα πρ πει να χει τη δυνατ τητα, σε περ πτωση µη συµµ ρφωση µε µια διαταγ παροχ πληροφορι ν, να αποφασ ζει µε β ση τι πληροφορ ε που διαθ τει και σε περ πτωση µη συµµ ρφωση µε τι διαταγ αναστολ και αν κτηση των ενισχ σεων, να προσφε γει απευθε α στο ικαστ ριο, σ µφωνα µε το ρθρο 93 παρ γραφο 2 τη συνθ κη (13) τι, στι περιπτ σει παρ νοµων ενισχ σεων που δεν ε ναι συµβιβ σιµε µε την κοιν αγορ, θα πρ πει να αποκαθ σταται αποτελεσµατικ ανταγωνισµ τι, για το σκοπ αυτ, ε ναι αναγκα ο να ανακτ ται αµελλητ η εν σχυση, περιλαµβανοµ νων και των τ κων τι ε ναι σκ πιµο η αν κτηση να πραγµατοποιε ται σ µφωνα µε τι διαδικασ ε τη εθνικ νοµοθεσ α τι η εφαρµογ των διαδικασι ν αυτ ν δεν θα πρ πει να εµποδ ζει την αποκατ σταση αποτελεσµατικο ανταγωνισµο, εµποδ ζοντα την µεση και αποτελεσµατικ εκτ λεση τη απ φαση τη Επιτροπ τι, για την επ τευξη αυτο του αποτελ σµατο, τα κρ τη µ λη θα πρ πει να λαµβ νουν λα τα αναγκα α µ τρα που να διασφαλ ζουν την αποτελεσµατικ τητα τη απ φαση τη Επιτροπ (14) τι, για λ γου ασφ λεια του δικα ου, ε ναι σκ πιµο να καθοριστε δεκαετ προθεσµ α παραγραφ για τι παρ νοµε ενισχ σει, µετ την εκπνο τη οπο α δεν µπορε να διαταχθε αν κτηση (15) τι η καταχρηστικ εφαρµογ µια εν σχυση µπορε να χει επιπτ σει στη λειτουργ α τη εσωτερικ αγορ αν λογε µε εκε νε των παρ νοµων ενισχ σεων και θα πρ πει συνεπ να αντιµετωπ ζεται µε αν λογε διαδικασ ε τι, σε αντ θεση µε τι παρ νοµε ενισχ σει, οι ενισχ σει οι οπο ε ε ναι δυνατ ν να χουν εφαρµοσθε καταχρηστικ ε ναι ενισχ σει που χουν εγκριθε προηγουµ νω απ την Επιτροπ τι, ω εκ το του, η Επιτροπ δεν θα πρ πει να χει τη δυνατ τητα να διατ ξει την αν κτηση τη εν σχυση λ γω τη καταχρηστικ εφαρµογ τη (16) τι ε ναι σκ πιµο να ορισθο ν λε οι δυνατ τητε τι οπο ε χουν τρ τοι να υπερασπ ζονται τα συµφ ροντ του στι διαδικασ ε για τι κρατικ ενισχ σει (17) τι, σ µφωνα µε το ρθρο 93 παρ γραφο 1 τη συνθ κη, η Επιτροπ χει υποχρ ωση, σε συνεργασ α µε τα κρ τη µ λη, να εξετ ζει διαρκ λα τα καθεστ τα υφισταµ νων ενισχ σεων τι, για λ γου διαφ νεια και ασφ λεια του δικα ου, ε ναι σκ πιµο να προσδιοριστε το πεδ ο τη συνεργασ α β σει του ρθρου αυτο (18) τι, προκειµ νου να εξασφαλισθε το συµβατ των υφισταµ νων καθεστ των ενισχ σεων µε την κοιν αγορ και σ µφωνα µε το ρθρο 93 παρ γραφο 1 τη συνθ κη, η Επιτροπ θα πρ πει να προτε νει κατ λληλα µ τρα, εφ σον η υφισταµ νη εν σχυση δεν ε ναι συµβιβ σιµη δεν ε ναι πλ ον συµβιβ σιµη µε την κοιν αγορ και θα πρ πει να κινε τη διαδικασ α που προβλ πεται στο ρθρο 93 παρ γραφο 2 τη συνθ κη, ε ν το οικε ο κρ το µ λο αρνε ται να εφαρµ σει τα προτειν µενα µ τρα (19) τι, για να δοθε η δυνατ τητα στην Επιτροπ να ελ γχει αποτελεσµατικ τη συµµ ρφωση µε τι αποφ σει τη και για να διευκολυνθε η συνεργασ α µεταξ τη Επιτροπ και των κρατ ν µελ ν στο πλα σιο τη διαρκο εξ ταση λων των υφισταµ νων καθεστ των ενισχ σεων στα κρ τη µ λη σ µφωνα µε το ρθρο 93 παρ γραφο 1 τη συνθ κη, ε ναι αν γκη να καθιερωθε µια γενικ υποχρ ωση υποβολ εκθ σεων σχετικ µε λα τα υφιστ µενα καθεστ τα ενισχ σεων (20) τι, εφ σον η Επιτροπ χει σοβαρ αµφιβολ ε για το κατ π σον τηρο νται οι αποφ σει τη, θα πρ πει να χει στη δι θεσ τη πρ σθετα µ σα που θα τη επιτρ πουν να λαµβ νει τι αναγκα ε πληροφορ ε για να διαπιστ νει κατ π σον τηρο νται ντω οι αποφ σει τη τι, για τον σκοπ αυτ, οι επισκ ψει επιτ πιου ελ γχου αποτελο ν κατ λληλο και χρ σιµο µ σο, ιδ ω στι περιπτ σει που ενδ χεται οι ενισχ σει να εφαρµ ζονται καταχρηστικ τι, εποµ νω, η Επιτροπ πρ πει να διαθ τει την εξουσ α να πραγµατοποιε επισκ ψει επιτ πιου ελ γχου και να εξασφαλ ζει τη συνεργασ α των αρµοδ ων αρχ ν των κρατ ν µελ ν στην περ πτωση που µια επιχε ρηση αντιτ θεται στην επ σκεψη αυτ

3 L 83/3 (21) τι, χ ριν τη διαφ νεια και τη ασφ λεια του δικα ου, ε ναι σκ πιµο να δ νεται δηµ σια πληροφ ρηση για τι αποφ σει τη Επιτροπ, τηρ ντα, ταυτ χρονα, την αρχ τι οι αποφ σει για υποθ σει κρατικ ν ενισχ σεων απευθ νονται στα οικε α κρ τη µ λη τι ε ναι, ω εκ το του, σκ πιµο να δηµοσιε ονται ε τε εξ ολοκλ ρου ε τε σε περιληπτικ µορφ λε οι αποφ σει οι οπο ε µπορε να θ γουν τα συµφ ροντα των ενδιαφεροµ νων µερ ν, να διατ θενται αντ γραφα των εν λ γω αποφ σεων στα ενδιαφερ µενα µ ρη, στι περιπτ σει που δεν χουν δηµοσιευθε που δεν χουν δηµοσιευθε εξ ολοκλ ρου τι η Επιτροπ, κατ την παροχ δηµ σια πληροφ ρηση για τι αποφ σει τη, θα πρ πει να τηρε λου του καν νε περ επαγγελµατικο απορρ του, σ µφωνα µε το ρθρο 214 τη συνθ κη (22) τι η Επιτροπ, σε στεν συνεργασ α µε τα κρ τη µ λη, θα πρ πει να ε ναι σε θ ση να θεσπ ζει εκτελεστικ διατ ξει οι οπο ε να καθορ ζουν λεπτοµερε καν νε σχετικ µε τι διαδικασ ε του παρ ντο κανονισµο τι, προκειµ νου να εξασφαλισθε η συνεργασ α µεταξ τη Επιτροπ και των αρµ διων αρχ ν των κρατ ν µελ ν, ε ναι σκ πιµο να συσταθε συµβουλευτικ επιτροπ για τι κρατικ ενισχ σει τη οπο α θα ζητε ται η γν µη πριν να εκδ σει η Επιτροπ διατ ξει σ µφωνα µε τον παρ ντα κανονισµ, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕ ΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Για του σκοπο του παρ ντο κανονισµο, νοο νται ω : α) «εν σχυση»: κ θε µ τρο το οπο ο πληρο λα τα κριτ ρια που καθορ ζονται στο ρθρο 92 παρ γραφο 1 τη συνθ κη β) «υφιστ µενη εν σχυση»: i) µε την επιφ λαξη των ρθρων 144 και 172 τη πρ ξη προσχ ρηση τη Αυστρ α, τη ινλανδ α και τη Σουηδ α, λε οι ενισχ σει οι οπο ε υφ σταντο πριν απ την ναρξη ισχ ο τη συνθ κη στο οικε ο κρ το µ λο, δηλαδ καθεστ τα ενισχ σεων και ατοµικ ενισχ σει που ε χαν τεθε σε εφαρµογ πριν, και εφαρµ ζονται ακ µη πειτα, απ την ναρξη ισχ ο τη συνθ κη ii) κ θε εγκεκριµ νη εν σχυση, δηλαδ τα καθεστ τα ενισχ σεων και οι ατοµικ ενισχ σει που χουν εγκριθε απ την Επιτροπ απ το Συµβο λιο iii) κ θε εν σχυση που θεωρε ται τι χει εγκριθε σ µφωνα µε το ρθρο 4 παρ γραφο 6 του παρ ντο κανονισµο, πριν απ τον παρ ντα κανονισµ αλλ σ µφωνα µε τη διαδικασ α αυτ iv) κ θε εν σχυση που θεωρε ται τι ε ναι υφιστ µενη εν σχυση σ µφωνα µε το ρθρο 15 v) κ θε εν σχυση που θεωρε ται ω υφιστ µενη εν σχυση εφ σον µπορε να αποδειχθε τι ταν τ θηκε σε ισχ δεν αποτελο σε εν σχυση, αλλ στη συν χεια γινε εν σχυση λ γω τη εξ λιξη τη κοιν αγορ και χωρ να µεταβληθε απ το κρ το µ λο. ταν ορισµ να µ τρα µετατρ πονται σε ενισχ σει λ γω τη ελευθ ρωση µια δραστηρι τητα απ την κοινοτικ νοµοθεσ α, τα µ τρα αυτ δεν θεωρο νται ω υφιστ µενη εν σχυση µετ την ταχθε σα ηµεροµην α ελευθ ρωση γ) «ν α εν σχυση»: κ θε εν σχυση, δηλαδ τα καθεστ τα ενισχ σεων και οι ατοµικ ενισχ σει, οι οπο ε δεν αποτελο ν υφιστ µενη εν σχυση, καθ και οι µεταβολ υφιστ µενων ενισχ σεων δ) «καθεστ ενισχ σεων»: κ θε πρ ξη β σει τη οπο α, χωρ να απαιτο νται περαιτ ρω µ τρα εκτ λεση, µπορο ν να χορηγο νται ατοµικ ενισχ σει σε επιχειρ σει οι οπο ε ορ ζονται στην εν λ γω πρ ξη κατ τρ πο γενικ και αφηρηµ νο και κ θε πρ ξη β σει τη οπο α µπορε να χορηγε ται εν σχυση µη συνδε µενη µε συγκεκριµ νο σχ διο σε µ α περισσ τερε επιχειρ σει για α ριστο χρονικ δι στηµα /και για απροσδι ριστο ποσ ε) «ατοµικ εν σχυση»: εν σχυση η οπο α δεν χορηγε ται µε β ση καθεστ ενισχ σεων η οπο α χορηγε ται µε β ση καθεστ ενισχ σεων αλλ πρ πει να κοινοποιηθε στ) «παρ νοµη εν σχυση»: ν α εν σχυση η οπο α εφαρµ ζεται κατ παρ βαση του ρθρου 93 παρ γραφο 3 τη συνθ κη ζ) «κατ χρηση εν σχυση»: εν σχυση η οπο α χρησιµοποιε ται απ τα δικαιο χο κατ παρ βαση απ φαση που χει ληφθε σ µφωνα µε το ρθρο 4 παρ γραφο 3 το ρθρο 7 παρ γραφοι 3 4 του παρ ντο κανονισµο η) «ενδιαφερ µενο µ ρο»: κ θε κρ το µ λο και κ θε πρ σωπο, επιχε ρηση νωση επιχειρ σεων των οπο ων τα συµφ ροντα µπορε να θιγο ν απ τη χορ γηση µια εν σχυση, και ιδ ω ο δικαιο χο τη εν σχυση, οι ανταγωνιστικ επιχειρ σει και οι επαγγελµατικ εν σει. ΚΕ ΑΛΑΙΟ ΙΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ρθρο 2 Κοινοπο ηση ν α εν σχυση 1. Εκτ αν λλω προβλ πεται σε κανονισµο οι οπο οι θεσπ ζονται µε β ση το ρθρο 94 τη συνθ κη

4 L 83/4 EL λλε συναφε διατ ξει τη, κ θε σχ διο για τη χορ γηση ν α εν σχυση κοινοποιε ται εγκα ρω στην Επιτροπ απ το οικε ο κρ το µ λο. Η Επιτροπ ενηµερ νει αµελλητ το ενδιαφερ µενο κρ το µ λο σχετικ µε την παραλαβ τη κοινοπο ηση. 2. Στην κοινοπο ηση, το οικε ο κρ το µ λο παρ χει λε τι αναγκα ε πληροφορ ε που θα επιτρ ψουν στην Επιτροπ να λ βει απ φαση σ µφωνα µε τα ρθρα 4 και 7 (εφεξ αποκαλο µενη «πλ ρη κοινοπο ηση»). ρθρο 3 6. Ε ν η Επιτροπ δεν χει λ βει απ φαση σ µφωνα µε τι παραγρ φου 2, 3 4 εντ τη προθεσµ α που αναφ ρεται στην παρ γραφο 5, η εν σχυση θεωρε ται τι χει εγκριθε απ την Επιτροπ. Το οικε ο κρ το µ λο µπορε κατ πιν το του να θ σει σε εφαρµογ τα εν λ γω µ τρα αφο ειδοποι σει προηγουµ νω σχετικ την Επιτροπ, εκτ ε ν η τελευτα α λ βει απ φαση σ µφωνα µε το παρ ν ρθρο εντ προθεσµ α 15 εργ σιµων ηµερ ν απ την παραλαβ τη ειδοπο ηση. ρθρο 5 Ρ τρα αναστολ τη εφαρµογ Οι ενισχ σει που χρ ζουν κοινοπο ηση σ µφωνα µε το ρθρο 2 παρ γραφο 1, δεν τ θενται σε εφαρµογ παρ µ νον αφο η Επιτροπ λ βει, θεωρηθε τι χει λ βει, απ φαση µε την οπο α εγκρ νει την εν λ γω εν σχυση. ρθρο 4 Προκαταρκτικ εξ ταση τη κοινοπο ηση και αποφ σει τη Επιτροπ 1. Η Επιτροπ εξετ ζει την κοινοπο ηση µ λι τη λ βει. Με την επιφ λαξη του ρθρου 8, η Επιτροπ λαµβ νει απ φαση σ µφωνα µε τι παραγρ φου 2, Εφ σον η Επιτροπ διαπιστ σει, µετ απ προκαταρκτικ εξ ταση, τι το κοινοποιηθ ν µ τρο δεν αποτελε εν σχυση, σηµει νει τη διαπ στωση αυτ µε σχετικ απ φαση. 3. Εφ σον η Επιτροπ διαπιστ σει, µετ απ προκαταρκτικ εξ ταση, τι το κοινοποιηθ ν µ τρο, εν εµπ πτει στο πεδ ο εφαρµογ του ρθρου 92 παρ γραφο 1 τη συνθ κη, δεν δηµιουργε αµφιβολ ε κατ π σον συµβιβ ζεται µε την κοιν αγορ, το κηρ σσει συµβιβ σιµο µε την κοιν αγορ (εφεξ αποκαλο µενη «απ φαση για τη µη διατ πωση αντιρρ σεων»). Στην απ φαση αυτ, αναφ ρεται η συγκεκριµ νη εξα ρεση τη συνθ κη που εφαρµ σθηκε. 4. Εφ σον η Επιτροπ διαπιστ σει, µετ απ προκαταρκτικ εξ ταση, τι το κοινοποιηθ ν µ τρο δηµιουργε αµφιβολ ε κατ π σον συµβιβ ζεται µε την κοιν αγορ, αποφασ ζει να κιν σει τη διαδικασ α σ µφωνα µε το ρθρο 93 παρ γραφο 2 τη συνθ κη (εφεξ αποκαλο µενη «απ φαση για κ νηση επ σηµη διαδικασ α ρευνα»). 5. Οι αποφ σει που αναφ ρονται στι παραγρ φου 2, 3 και 4, πρ πει να λαµβ νονται εντ δ ο µην ν. Η προθεσµ α αυτ αρχ ζει την εποµ νη τη ηµ ρα παραλαβ τη πλ ρου κοινοπο ηση. Η κοινοπο ηση θεωρε ται πλ ρη ε ν, εντ δ ο µην ν απ την παραλαβ τη απ την παραλαβ οποιασδ ποτε πρ σθετη πληροφορ α που ζητ θηκε, η Επιτροπ δεν ζητ σει περαιτ ρω πληροφορ ε. Η προθεσµ α µπορε να παρατε νεται µε τη συγκατ θεση τ σο τη Επιτροπ σο και του οικε ου κρ του µ λου. Εφ σον ε ναι απαρα τητο, η Επιτροπ δ ναται να καθορ ζει πιο περιορισµ να χρονικ περιθ ρια. Α τηση παροχ πληροφορι ν 1. Εφ σον η Επιτροπ θεωρ σει τι οι πληροφορ ε που υπ βαλε το οικε ο κρ το µ λο σχετικ µε µ τρο που κοινοποι θηκε σ µφωνα µε το ρθρο 2 ε ναι ελλιπε, ζητ ει λε τι αναγκα ε συµπληρωµατικ πληροφορ ε. ταν το κρ το µ λο απαντ σει στο α τηµα αυτ, η Επιτροπ το ενηµερ νει τι λαβε την απ ντηση. 2. Εφ σον το οικε ο κρ το µ λο δεν παρ χει τι ζητο - µενε πληροφορ ε εντ τη προθεσµ α που ταξε η Επιτροπ τι παρ χει κατ τρ πο ελλιπ, η Επιτροπ προβα νει σε υπ µνηση, και τ σσει µια πρ σθετη ε λογη προθεσµ α για την υποβολ των πληροφορι ν. 3. Η κοινοπο ηση θεωρε ται τι χει αποσυρθε, ε ν ε τε οι ζητο µενε πληροφορ ε δεν παρασχεθο ν εντ τη ταχθε σα προθεσµ α, εκτ ε ν η τελευτα α χει παραταθε πριν απ τη λ ξη τη, µε τη συγκατ θεση τ σο τη Επιτροπ σο και του οικε ου κρ του µ λου, ε τε το οικε ο κρ το µ λο υποβ λει στην Επιτροπ δ λωση δε ντω αιτιολογηµ νη, πριν απ τη λ ξη τη ταχθε σα προθεσµ α, στην οπο α αναφ ρει τι, κατ την εκτ µησ του, η κοινοπο ηση ε ναι πλ ρη, δεδοµ νου τι οι ζητηθε σε συµπληρωµατικ πληροφορ ε δεν ε ναι διαθ σιµε χουν δη δοθε. Στην περ πτωση αυτ, η προθεσµ α που αναφ ρεται στο ρθρο 4 παρ γραφο 5 αρχ ζει την εποµ νη ηµ ρα τη παραλαβ τη δ λωση. Ε ν η κοινοπο ηση θεωρηθε τι χει αποσυρθε, η Επιτροπ ενηµερ νει σχετικ το κρ το µ λο. ρθρο 6 Επ σηµη διαδικασ α ρευνα 1. Στην απ φαση για κ νηση επ σηµη διαδικασ α ρευνα, η Επιτροπ αναφ ρει συνοπτικ τα σηµαντικ τερα πραγµατικ και νοµικ ζητ µατα, προβα νει σε προσωριν εκτ µηση σχετικ µε το χαρακτ ρα του σχεδιαζ µενου µ τρου ω εν σχυση και εκθ τει τι αµφιβολ ε τη για το συµβατ του µ τρου µε την κοιν αγορ. Η απ φαση καλε το οικε ο κρ το µ λο και τα λλα ενδιαφερ µενα µ ρη να υποβ λουν παρατηρ σει εντ ορισµ νη προθεσµ α, η οπο α συν θω δεν υπερβα νει τον να µ να. Σε δε ντω δικαιολογηµ νε περιπτ σει, η Επιτροπ µπορε να παρατε νει την ταχθε σα προθεσµ α.

5 L 83/5 2. Οι παρατηρ σει που λαµβ νονται διαβιβ ζονται στο οικε ο κρ το µ λο. Εφ σον ζητηθε απ να ενδιαφερ - µενο µ ρο, για λ γου πιθαν ζηµ α, η ταυτ τητ του αποκρ πτεται απ το οικε ο κρ το µ λο. Το οικε ο κρ το µ λο µπορε να απαντ σει στα σχ λια που υποβ λλονται εντ ορισµ νη προθεσµ α που δεν υπερβα νει συν θω τον να µ να. Σε δε ντω δικαιολογηµ νε περιπτ σει, η Επιτροπ µπορε να παρατε νει την ταχθε σα προθεσµ α. ρθρο 7 Αποφ σει τη Επιτροπ να περατ σει την επ σηµη διαδικασ α ρευνα 1. Με την επιφ λαξη του ρθρου 8, η επ σηµη διαδικασ α ρευνα περατ νεται µε την κδοση τη απ φαση που προβλ πεται στι παραγρ φου 2 ω 5 του παρ ντο ρθρου. 2. Εφ σον η Επιτροπ διαπιστ σει τι, ενδεχοµ νω κατ πιν τροποποι σεων που επ φερε το οικε ο κρ το µ λο, το κοινοποιηθ ν µ τρο δεν αποτελε εν σχυση, σηµει νει τη διαπ στωση αυτ µε σχετικ απ φαση. 3. Εφ σον η Επιτροπ διαπιστ σει τι, ενδεχοµ νω κατ πιν τροποποι σεων που επ φερε το οικε ο κρ το µ λο, α ρονται οι αµφιβολ ε για το συµβατ του κοινοποιηθ ντο µ τρου µε την κοιν αγορ, αποφασ ζει τι η εν σχυση ε ναι συµβιβ σιµη µε την κοιν αγορ (εφεξ αποκαλο µενη «θετικ απ φαση»). Στην απ φαση αυτ, αναφ ρεται η συγκεκριµ νη εξα ρεση τη συνθ κη που εφαρ- µ σθηκε. 4. Η Επιτροπ µπορε να συνοδε ει τη θετικ απ φασ τη µε ρου υπ του οπο ου µπορε να θεωρηθε µια εν σχυση συµβιβ σιµη µε την κοιν αγορ, και µπορε να θεσπ σει υποχρε σει που τη επιτρ πουν να ελ γχει την τ ρηση τη εν λ γω απ φαση (εφεξ αποκαλο µενη «υπ ρου απ φαση»). 5. Εφ σον η Επιτροπ διαπιστ σει τι η κοινοποιηθε σα εν σχυση δεν ε ναι συµβιβ σιµη µε την κοιν αγορ, αποφασ ζει να µην τεθε σε εφαρµογ (εφεξ αποκαλο µενη «αρνητικ απ φαση») Οι αποφ σει κατ εφαρµογ των παραγρ φων 2, 3, 4 και 5 πρ πει να λαµβ νονται µ λι αρθο ν οι αµφιβολ ε που αναφ ρονται στο ρθρο 4 παρ γραφο 4. Η Επιτροπ προσπαθε κατ το δ νατ ν να λ βει απ φαση εντ προθεσµ α 18 µην ν απ την ναρξη τη διαδικασ α. Η προθεσµ α µπορε να παρατε νεται κατ πιν κοιν συµφων α τη Επιτροπ µε το οικε ο κρ το µ λο. 6. Μετ την εκπνο τη αναφερ µενη στο ρθρο 6 προθεσµ α και ε ν το ζητ σει το οικε ο κρ το µ λο, η Επιτροπ λαµβ νει απ φαση εντ δ ο µην ν, β σει των πληροφορι ν που διαθ τει. Εν αν γκη, εφ σον οι διαθ σι- µε πληροφορ ε δεν αρκο ν για τη διαπ στωση τη συµβατ τητα, η Επιτροπ λαµβ νει αρνητικ απ φαση. ρθρο 8 Απ συρση τη κοινοπο ηση 1. Το οικε ο κρ το µ λο µπορε να αποσ ρει την κοινοπο ηση κατ την ννοια του ρθρου 2 σε ε θετο χρ νο, προτο η Επιτροπ λ βει απ φαση σ µφωνα µε το ρθρο Στι περιπτ σει που η Επιτροπ χει κιν σει την επ σηµη διαδικασ α ρευνα, η Επιτροπ περατ νει τη διαδικασ α αυτ. ρθρο 9 Αν κληση απ φαση Η Επιτροπ µπορε να ανακαλ σει µια απ φαση που λαβε σ µφωνα µε το ρθρο 4 παρ γραφοι 2 3 το ρθρο 7 παρ γραφοι 2, 3, 4, αφο δ σει πρ τα στο οικε ο κρ το µ λο την ευκαιρ α να υποβ λει τι παρατηρ σει του, εφ σον η απ φαση βασ στηκε σε εσφαλµ νε πληροφορ ε παρασχεθε σε κατ τη δι ρκεια τη διαδικασ α, και οι οπο ε σαν καθοριστικ για την απ φαση. Πριν ανακαλ σει µια απ φαση και λ βει ν α απ φαση, η Επιτροπ κινε την επ σηµη διαδικασ α ρευνα δυν µει του ρθρου 4 παρ γραφο 4. Τα ρθρα 6, 7 και 10, το ρθρο 11 παρ γραφο 1 και τα ρθρα 13, 14, και 15, εφαρµ ζονται, mutatis mutandis. ΚΕ ΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ρθρο 10 Εξ ταση, α τηση παροχ πληροφορι ν και διαταγ παροχ πληροφορι ν 1. Εφ σον η Επιτροπ χει στην κατοχ τη πληροφορ ε απ τι οπο ε απορρ ει τι υπ ρξαν παρ νοµε ενισχ σει, ανεξαρτ τω τη πηγ του, εξετ ζει αµελλητ τι πληροφορ ε αυτ. 2. Εν αν γκη, ζητ ει πληροφορ ε απ το οικε ο κρ το µ λο. Εφαρµ ζονται το ρθρο 2 παρ γραφο 2 και το ρθρο 5 παρ γραφοι 1 και 2, mutatis mutandis. 3. Στι περιπτ σει που, παρ την υπ µνηση σ µφωνα µε το ρθρο 5 παρ γραφο 2, το οικε ο κρ το µ λο δεν παρ χει τι ζητο µενε πληροφορ ε εντ τη προθεσµ α που ταξε η Επιτροπ παρ χει ελλιπε πληροφορ ε, η Επιτροπ εκδ δει απ φαση µε την οπο α απαιτε την παροχ των πληροφορι ν αυτ ν (εφεξ αποκαλο µεν «διαταγ παροχ πληροφορι ν»). Στην απ φαση αυτ, ορ ζεται ποιε πληροφορ ε ζητο νται και τ σσεται κατ λληλη προθεσµ α για την υποβολ του.

6 L 83/6 EL ρθρο 11 ιαταγ αναστολ προσωριν αν κτηση τη εν σχυση 1. Η Επιτροπ µπορε, αφο δ σει στο οικε ο κρ το µ λο τη δυνατ τητα να υποβ λει τι παρατηρ σει του, να εκδ σει απ φαση, µε την οπο α απαιτε απ το κρ το µ λο να αναστε λει κ θε παρ νοµη εν σχυση ω του η Επιτροπ λ βει απ φαση για το συµβατ τη εν σχυση µε την κοιν αγορ (εφεξ αποκαλο µενη «διαταγ αναστολ»). 2. Η Επιτροπ µπορε, αφο καλ σει το οικε ο κρ το µ λο να υποβ λει τι παρατηρ σει του, να εκδ σει απ φαση, µε την οπο α απαιτε απ το κρ το µ λο την προσωριν αν κτηση κ θε παρ νοµη εν σχυση, ω του ληφθε απ φαση τη Επιτροπ για το συµβατ τη εν σχυση µε την κοιν αγορ (εφεξ αποκαλο µενη «διαταγ αν κτηση»), εφ σον πληρο νται τα εξ κριτ ρια: σ µφωνα µε την κρατο σα πρακτικ, δεν υπ ρχουν αµφιβολ ε περ του χαρακτ ρα του συγκεκριµ νου µ τρου ω εν σχυση, επιβ λλεται να αναληφθε επε γουσα δρ ση, υπ ρχει σοβαρ κ νδυνο να προξενηθε ουσι δη και ανεπαν ρθωτη ζηµ α σε ανταγωνιστ. Η αν κτηση γ νεται σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 14 παρ γραφοι 2 και 3. Μετ την πραγµατικ αν κτηση τη εν σχυση, η Επιτροπ λαµβ νει απ φαση εντ τη προθεσµ α που ισχ ει για τι κοινοποιηµ νε ενισχ σει. Η Επιτροπ µπορε να επιτρ ψει στο κρ το µ λο να συνδυ σει την επιστροφ τη εν σχυση µε την καταβολ εν σχυση για τη δι σωση τη αφορ µενη επιχε ρηση. Οι διατ ξει τη παρο σα παραγρ φου εφαρµ ζονται µ νο στι παρ νοµε ενισχ σει που εκτελο νται µετ την ναρξη ισχ ο του παρ ντο κανονισµο. ρθρο 12 Μη συµµ ρφωση µε διαταγ Ε ν το κρ το µ λο δεν συµµορφωθε µε διαταγ αναστολ προσωριν αν κτηση τη εν σχυση, η Επιτροπ δ ναται, παρ λληλα µε τη διεξαγωγ ρευνα επ τη ουσ α τη υπ θεση β σει των πληροφορι ν που διαθ τει, να προσφ γει απευθε α στο ικαστ ριο των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των και να ζητ σει δ λωση περ του τι η εν λ γω µη συµµ ρφωση αποτελε παρ βαση τη συνθ κη. ρθρο 13 Αποφ σει τη Επιτροπ 1. Μετ την εξ ταση τη ενδεχ µενη παρξη παρ νοµων ενισχ σεων, εκδ δεται απ φαση σ µφωνα µε το ρθρο 4 παρ γραφοι 2, 3 4.Στην περ πτωση απ φαση για κ νηση επ σηµη διαδικασ α ρευνα, η διαδικασ α περατ νεται µε απ φαση β σει του ρθρου 7. Σε περ πτωση µη συµµ ρφωση του κρ του µ λου µε διαταγ παροχ πληροφορι ν, η απ φαση αυτ λαµβ νεται µε β ση τι διαθ σιµε πληροφορ ε. 2. Στι περιπτ σει ενδεχ µενη παρξη παρ νοµων ενισχ σεων και µε την επιφ λαξη του ρθρου 11 παρ γραφο 2, η Επιτροπ δεν δεσµε εται απ την προθεσµ α που προβλ πεται στο ρθρο 4 παρ γραφο 5 και στο ρθρο 7 παρ γραφοι 6 και Εφαρµ ζεται το ρθρο 9 mutatis mutandis. ρθρο 14 Αν κτηση τη εν σχυση 1. Σε περ πτωση αρνητικ απ φαση για υπ θεση παρ νοµων ενισχ σεων, η Επιτροπ αποφασ ζει την εκ µ ρου του οικε ου κρ του µ λου λ ψη λων των αναγκα ων µ τρων για την αν κτηση τη εν σχυση απ τον δικαιο χο (εφεξ αποκαλο µενη «απ φαση αν κτηση»). Η Επιτροπ δεν απαιτε αν κτηση τη εν σχυση ε ν αυτ αντ κειται σε κ ποια γενικ αρχ του κοινοτικο δικα ου. 2. Το ποσ που πρ πει να ανακτηθε δυν µει απ φαση αν κτηση περιλαµβ νει και του σχετικο τ κου, υπολογιζ µενου µε το δ ον επιτ κιο που ορ ζει η Επιτροπ. Οι τ κοι πρ πει να καταβληθο ν απ την ηµεροµην α κατ την οπο α η παρ νοµη εν σχυση ετ θη στη δι θεση του δικαιο χου µ χρι την ηµεροµην α τη αν κτησ τη. 3. Με την επιφ λαξη απ φαση του ικαστηρ ου των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των κατ εφαρµογ του ρθρου 185 τη συνθ κη, η αν κτηση πραγµατοποιε ται αµελλητ και σ µφωνα µε τι διαδικασ ε τη εθνικ νοµοθεσ α του οικε ου κρ του µ λου, εφ σον αυτ επιτρ πουν την µεση και πραγµατικ εκτ λεση τη απ φαση τη Επιτροπ. Για τον σκοπ αυτ και σε περ πτωση κιν σεω διαδικασ α εν πιον εθνικ ν δικαστηρ ων, τα ενδιαφερ - µενα κρ τη µ λη λαµβ νουν λα τα αναγκα α µ τρα που διαθ τουν στα αντ στοιχα νοµικ του συστ µατα, συµπεριλαµβανοµ νων των προσωριν ν µ τρων, µε την επιφ λαξη τη κοινοτικ νοµοθεσ α. ρθρο 15 Παραγραφ 1. Οι εξουσ ε τη Επιτροπ για αν κτηση τη εν σχυση υπ κεινται σε δεκαετ προθεσµ α παραγραφ. 2. Η προθεσµ α αυτ αρχ ζει να προσµετρ ται απ την ηµ ρα κατ την οπο α η παρ νοµη εν σχυση χορηγε ται στον δικαιο χο ε τε ω ατοµικ εν σχυση ε τε ω εν σχυση

7 L 83/7 β σει εν καθεστ το ενισχ σεων. Κ θε εν ργεια τη Επιτροπ κρ του µ λου που ενεργε κατ πιν α τηση τη Επιτροπ, σε σχ ση µε την παρ νοµη εν σχυση, διακ πτει την περ οδο παραγραφ. Έπειτα απ κ θε διακοπ, η προθεσµ α αρχ ζει να προσµετρ ται απ την αρχ. Η προθεσµ α παραγραφ αναστ λλεται για σο δι στηµα η απ φαση τη Επιτροπ αποτελε αντικε µενο διαδικασ α εκκρεµο ση εν πιον του ικαστηρ ου των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. 3. Κ θε εν σχυση τη οπο α η περ οδο παραγραφ χει εκπνε σει, θεωρε ται ω υφιστ µενη εν σχυση. ΚΕ ΑΛΑΙΟ IV ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Ε ΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ρθρο 16 Καταχρηστικ εφαρµογ εν σχυση Με την επιφ λαξη του ρθρου 23, η Επιτροπ µπορε, σε περιπτ σει καταχρηστικ εφαρµογ ενισχ σεων, να κιν σει την επ σηµη διαδικασ α ρευνα σ µφωνα µε το ρθρο 4 παρ γραφο 4. Τα ρθρα 6, 7, 9, 10, το ρθρο 11 παρ γραφο 1, και τα ρθρα 12, 13, 14 και 15 εφαρµ ζονται, mutatis mutandis. Εφ σον η Επιτροπ, µε β ση τι πληροφορ ε που υπ βαλε το οικε ο κρ το µ λο σ µφωνα µε το ρθρο 17, συν γει τι το υφιστ µενο καθεστ ενισχ σεων δεν ε ναι συµβιβ σιµο δεν ε ναι πλ ον συµβιβ σιµο µε την κοιν αγορ, εκδ δει σ σταση µε την οπο α προτε νει κατ λληλα µ τρα στο οικε ο κρ το µ λο. Η σ σταση µπορε να προτε νει, συγκεκριµ να: α) την ουσιαστικ τροποπο ηση του καθεστ το ενισχ σεων, β) την επιβολ ορισµ νων διαδικαστικ ν ρων, γ) την κατ ργηση του καθεστ το ενισχ σεων. ρθρο 19 Νοµικ συν πειε τη πρ ταση κατ λληλων µ τρων 1. Εφ σον το οικε ο κρ το µ λο δ χεται τα προτειν - µενα µ τρα και ενηµερ νει σχετικ την Επιτροπ, η τελευτα α σηµει νει τη διαπ στωση αυτ και ενηµερ νει σχετικ το κρ το µ λο. Το κρ το µ λο δεσµε εται µε την αποδοχ του να εφαρµ σει τα κατ λληλα µ τρα. 2. Εφ σον το οικε ο κρ το µ λο δεν δ χεται τα προτειν µενα µ τρα και η Επιτροπ, αφο εξετ σει του ισχυρισµο του οικε ου κρ του µ λου, εξακολουθε να θεωρε τι τα µ τρα αυτ ε ναι αναγκα α, κινε διαδικασ α σ µφωνα µε το ρθρο 4 παρ γραφο 4. Τα ρθρα 6, 7 και 9 εφαρµ ζονται, mutatis mutandis. ΚΕ ΑΛΑΙΟ V ΚΕ ΑΛΑΙΟ VI ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ Υ ΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝ ΙΑ ΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ρθρο 17 Συνεργασ α σ µφωνα µε το ρθρο 93 παρ γραφο 1 τη συνθ κη 1. Η Επιτροπ λαµβ νει απ το οικε ο κρ το µ λο λε τι απαρα τητε πληροφορ ε για την εξ ταση, σε συνεργασ α µε το κρ το µ λο, των υφιστ µενων καθεστ των ενισχ σεων σ µφωνα µε το ρθρο 93 παρ γραφο 1 τη συνθ κη. 2. Εφ σον η Επιτροπ θεωρ σει τι να καθεστ ενισχ σεων δεν ε ναι συµβιβ σιµο δεν ε ναι πλ ον συµβ σιµο µε την κοιν αγορ, ενηµερ νει το οικε ο κρ το µ λο για την προκαταρκτικ τη γν µη και το καλε να υποβ λει τι παρατηρ σει του εντ προθεσµ α εν µην. Η Επιτροπ µπορε να παρατε νει την προθεσµ α αυτ, σε δε ντω αιτιολογηµ νε περιπτ σει. ρθρο 18 Πρ ταση κατ λληλων µ τρων ρθρο 20 ικαι µατα των ενδιαφεροµ νων µερ ν 1. Κ θε ενδιαφερ µενο µ ρο µπορε να υποβ λει παρατηρ σει σ µφωνα µε το ρθρο 6 πειτα απ απ φαση τη Επιτροπ να κιν σει την επ σηµη διαδικασ α ρευνα. Σε κ θε ενδιαφερ µενο µ ρο που χει υποβ λει παρατηρ σει και σε κ θε δικαιο χο ατοµικ εν σχυση, αποστ λλεται αντ γραφο τη απ φαση που λαβε η Επιτροπ δυν µει του ρθρου Κ θε ενδιαφερ µενο µ ρο µπορε να ενηµερ σει την Επιτροπ για τεκµαιρ µενη παρ νοµη εν σχυση και τεκµαιρ µενη καταχρηστικ εφαρµογ εν σχυση. Ε ν η Επιτροπ κρ νει τι, β σει των πληροφορι ν που διαθ τει, δεν υπ ρχουν επαρκε λ γοι για να εξετ σει την περ πτωση, ενη- µερ νει σχετικ το ενδιαφερ µενο µ ρο. Εφ σον η Επιτροπ λ βει απ φαση για υπ θεση που αφορ το αντικε - µενο τη παρασχεθε σα πληροφορ α, αποστ λλει αντ γραφο τη απ φαση αυτ στο ενδιαφερ µενο µ ρο. 3. Κ θε ενδιαφερ µενο µ ρο λαµβ νει, κατ πιν αιτ σε του, αντ γραφο κ θε απ φαση που λαµβ νεται δυν - µει των ρθρων 4 και 7, του ρθρου 10 παρ γραφο 3 και του ρθρου 11.

8 L 83/8 EL ΚΕ ΑΛΑΙΟ VII ΕΛΕΓΧΟΣ ρθρο 21 Ετ σιε εκθ σει 1. Τα κρ τη µ λη υποβ λλουν στην Επιτροπ ετ σιε εκθ σει σχετικ µε λα τα υφιστ µενα καθεστ τα ενισχ σεων για τα οπο α δεν χει επιβληθε ειδικ υποχρ ωση υποβολ εκθ σεων µε υπ ρου απ φαση β σει του ρθρου 7 παρ γραφο Ε ν, παρ την υπ µνηση, το οικε ο κρ το µ λο δεν υποβ λει την ετ σια αυτ κθεση, η Επιτροπ µπορε να ενεργ σει σ µφωνα µε το ρθρο 18 σον αφορ το εν λ γω καθεστ εν σχυση. ρθρο 22 Επιτ πιο λεγχο 1. Στι περιπτ σει που η Επιτροπ χει σοβαρ αµφιβολ ε κατ π σον τηρο νται οι αποφ σει για τη µη διατ πωση αντιρρ σεων, οι θετικ αποφ σει οι υπ ρου αποφ σει σον αφορ συγκεκριµ νη εν σχυση, το οικε ο κρ το µ λο, αφο του δοθε η δυνατ τητα υποβολ των παρατηρ σε ν του, τη επιτρ πει να προβε σε επισκ ψει επιτ πιου ελ γχου. 2. Οι εντεταλµ νοι υπ λληλοι τη Επιτροπ χουν την εξουσ α, προκειµ νου να επαληθε ουν τη συµµ ρφωση προ τη σχετικ απ φαση: α) να εισ ρχονται σε λε τι εγκαταστ σει και γ πεδα τη συγκεκριµ νη επιχε ρηση β) να ζητο ν επιτ που προφορικ διευκριν σει γ) να εξετ ζουν τα βιβλ α και λλα επαγγελµατικ γγραφα και να λαµβ νουν να ζητο ν αντ γραφα. Η Επιτροπ µπορε να επικουρε ται, εν αν γκη, απ ανεξ ρτητου εµπειρογν µονε. 3. Η Επιτροπ ενηµερ νει, σε ε θετο χρ νο και γραπτ, το οικε ο κρ το µ λο σχετικ µε την επιτ που επ σκεψ τη και γνωστοποιε τα στοιχε α ταυτ τητα των εντεταλ- µ νων υπαλλ λων και εµπειρογνωµ νων. Ε ν το κρ το µ λο χει δε ντω αιτιολογηµ νε αντιρρ σει σχετικ µε την επιλογ των εµπειρογνωµ νων τη Επιτροπ, οι τελευτα οι διορ ζονται σε κοιν συµφων α µε το κρ το µ λο. Οι υπ λληλοι τη Επιτροπ και οι εµπειρογν µονε οι οπο οι ε ναι εντεταλµ νοι να διενεργ σουν τον επιτ πιο λεγχο, επιδεικν ουν γραπτ νταλµα που αναφ ρεται το αντικε µενο και ο σκοπ τη επ σκεψη. 4. Οι εντεταλµ νοι υπ λληλοι του κρ του µ λου στο δαφο του οπο ου πρ κειται να διενεργηθε ο λεγχο δ νανται να ε ναι παρ ντε κατ την επ σκεψη ελ γχου. 5. Η Επιτροπ διαβιβ ζει στο κρ το µ λο αντ γραφο τη κθεση που προκ πτει απ την επ σκεψη ελ γχου. 6. Εφ σον µια επιχε ρηση αντιτ θεται στη διεν ργεια ελ γχου που χει διαταχθε µε απ φαση τη Επιτροπ δυν µει του παρ ντο ρθρου, το οικε ο κρ το µ λο παρ χει την απαρα τητη συνδροµ στου υπαλλ λου και του εµπειρογν µονε που ε ναι εντεταλµ νοι απ την Επιτροπ για να µπορ σουν να διενεργ σουν την επ σκεψη ελ γχου. Για το σκοπ αυτ, τα κρ τη µ λη λαµβ νουν, αφο ζητ σουν τη γν µη τη Επιτροπ, τα αναγκα α µ τρα εντ 18 µην ν απ την ναρξη ισχ ο του παρ ντο κανονισµο. ρθρο 23 Μη συµµ ρφωση µε απ φαση 1. Εφ σον το οικε ο κρ το µ λο δεν συµµορφ νεται µε µια υπ ρου αρνητικ απ φαση, και ιδ ω στι περιπτ σει που αναφ ρονται στο ρθρο 14, η Επιτροπ µπορε να προσφε γει απευθε α στο ικαστ ριο των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, σ µφωνα µε το ρθρο 93 παρ γραφο 2 τη συνθ κη. 2. Ε ν η Επιτροπ θεωρ σει τι το οικε ο κρ το µ λο δεν χει συµµορφωθε µε µια απ φαση του ικαστηρ ου των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των, η Επιτροπ µπορε να ενεργε σ µφωνα µε το ρθρο 171 τη συνθ κη. ΚΕ ΑΛΑΙΟ VIII ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ρθρο 24 Επαγγελµατικ απ ρρητο Η Επιτροπ και τα κρ τη µ λη, καθ και οι υπ λληλοι και το λοιπ προσωπικ του, περιλαµβανοµ νων των ανεξ ρτητων εµπειρογνωµ νων που χει διορ σει η Επιτροπ, υποχρεο νται να µην αποκαλ πτουν πληροφορ ε οι οπο ε καλ πτονται απ την υποχρ ωση τ ρηση του επαγγελµατικο απορρ του και οι οπο ε χουν περι λθει σ αυτο στο πλα σιο τη εφαρµογ του παρ ντο κανονισµο. ρθρο 25 Αποδ κτε των αποφ σεων Οι αποφ σει που λαµβ νονται σ µφωνα µε τα κεφ λαια ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VII απευθ νονται στο οικε ο κρ το µ λο. Η Επιτροπ κοινοποιε αµελλητ τι αποφ σει αυτ στο οικε ο κρ το µ λο και παρ χει στο οικε ο κρ το µ λο τη δυνατ τητα να δηλ σει στην Επιτροπ τι πληροφορ ε τι οπο ε θεωρε τι καλ πτονται απ την υποχρ ωση επαγγελµατικο απορρ του.

9 L 83/9 ρθρο 26 ηµοσ ευση των αποφ σεων 1. Η Επιτροπ δηµοσιε ει στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των σ ντοµη ανακο νωση των αποφ σεων που λαµβ νει σ µφωνα µε το ρθρο 4 παρ γραφοι 2 και 3 και το ρθρο 18 σε συνδυασµ µε το ρθρο 19 παρ γραφο 1. Στη σ ντοµη ανακο νωση δηλ νεται τι υπ ρχει δυνατ τητα να ληφθε αντ γραφο τη απ φαση στην αυθεντικ γλωσσικ απ δοση αποδ σει. 2. Η Επιτροπ δηµοσιε ει στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των τι αποφ σει που λαµβ νει σ µφωνα µε το ρθρο 4 παρ γραφο 4 στην αυθεντικ γλωσσικ του απ δοση. Στην Επ σηµη Εφηµερ δα η οπο α δηµοσιε εται σε γλ σσε λλε εκτ απ τη γλ σσα τη αυθεντικ απ δοση, η αυθεντικ γλωσσικ απ δοση συνοδε εται απ περιεκτικ περ ληψη στη γλ σσα αυτ τη Επ σηµη Εφηµερ δα. 3. Η Επιτροπ δηµοσιε ει στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των τι αποφ σει που λαµβ νει, σ µφωνα µε το ρθρο Στην περ πτωση που εφαρµ ζεται το ρθρο 4 παρ γραφο 6 το ρθρο 8 παρ γραφο 2, δηµοσιε εται σ ντοµη ανακο νωση στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. 5. Το Συµβο λιο, ενεργ ντα οµ φωνα, µπορε να αποφασ σει τη δηµοσ ευση αποφ σεων κατ εφαρµογ ν του ρθρου 93 παρ γραφο 2 τρ το εδ φιο τη συνθ κη, στην. ρθρο 27 Εκτελεστικ διατ ξει Η Επιτροπ, ενεργ ντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 29, ε ναι αρµ δια για τη θ σπιση εκτελεστικ ν διατ ξεων σον αφορ τη µορφ, το περιεχ µενο και τα λλα στοιχε α των κοινοποι σεων, τη µορφ, το περιεχ - µενο και τα λλα στοιχε α των ετ σιων εκθ σεων, τι λεπτοµ ρειε σχετικ µε τι προθεσµ ε και τον υπολογισµ των προθεσµι ν, καθ και τα επιτ κια που αναφ ρονται στο ρθρο 14 παρ γραφο 2. ρθρο 28 Συµβουλευτικ επιτροπ για τι κρατικ ενισχ σει Συγκροτε ται συµβουλευτικ επιτροπ για τι κρατικ ενισχ σει, εφεξ αποκαλο µενη «επιτροπ», η οπο α απαρτ ζεται απ αντιπροσ που των κρατ ν µελ ν και προεδρε εται απ τον αντιπρ σωπο τη Επιτροπ. ρθρο 29 Α τηση τη γν µη τη επιτροπ 1. Η Επιτροπ ζητ ει τη γν µη τη επιτροπ πριν απ τη θ σπιση κ θε εκτελεστικ δι ταξη σ µφωνα µε το ρθρο Η γν µη τη επιτροπ ζητε ται σε συνεδρ αση την οπο α συγκαλε η Επιτροπ. Τα εξεταστ α σχ δια και γγραφα προσαρτ νται στην πρ σκληση. Η συνεδρ αση λαµβ νει χ ρα πειτα απ παρ λευση δ ο τουλ χιστον µην ν απ την αποστολ τη πρ σκληση. Η προθεσµ α αυτ µπορε να συντµηθε σε περ πτωση επε γοντο. 3. Ο αντιπρ σωπο τη Επιτροπ υποβ λλει στην επιτροπ σχ διο των ληπτ ων µ τρων. Η επιτροπ διατυπ νει τη γν µη τη επ του σχεδ ου εντ προθεσµ α την οπο α µπορε να ορ σει o πρ εδρο αν λογα µε τον επε γοντα χαρακτ ρα του θ µατο, εν αν γκη προβα νοντα σε ψηφοφορ α. 4. Η γν µη καταχωρε ται στα πρακτικ. Επιπλ ον, κ θε κρ το µ λο χει δικα ωµα να ζητ σει να καταχωρηθε η θ ση του στα πρακτικ. Η επιτροπ µπορε να εισηγηθε τη δηµοσ ευση τη γν µη αυτ στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. 5. Η Επιτροπ λαµβ νει ιδια τερα υπ ψη τη γν µη τη επιτροπ και την ενηµερ νει για τον τρ πο µε τον οπο ο λαβε υπ ψη τη γν µη αυτ. ρθρο 30 ναρξη ισχ ο Ο παρ ν κανονισµ αρχ ζει να ισχ ει την εικοστ ηµ ρα απ τη δηµοσ ευσ του στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. Ο παρ ν κανονισµ ε ναι δεσµευτικ ω προ λα τα µ ρη του και ισχ ει µεσα σε κ θε κρ το µ λο. Βρυξ λλε, 22 Μαρτ ου Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο G. VERHEUGEN

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα