ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Ιστοσελίδα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Οικ Διεύθυνση: Λ. Συγγρού , Αθήνα ΤΚ: Πληροφορίες: Ν. Βαγενάς Τηλ.: Φαξ: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου/ων για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Εκτυπωτών και Φαξ για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής», με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) 2. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/ Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Την υπ. αριθμ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ2494/τ.Β / ), όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ2822/Β / ) και ισχύει 4. Την με αριθμ. 919/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » 2013» (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως ισχύει σήμερα 6. Το Ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 265Α/ ) 6. Την υπ. αριθμ. Ε(2007) 1389/ απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5443/ , που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αττικής » 8. Την με αριθμ. 9772/ΕΥΣ1126 (ΦΕΚ 471/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ (ΦΕΚ 33/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στην Περιφέρεια Αττικής με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007» Λεωφόρος Λεωφόρος Συγγρού , Αθήνα, ,

2 9. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ4684 (ΦΕΚ 2175/Β / ) 2011) απόφαση του ΥΠΑΑΝ περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής , στην Ειδική Υπηρεσία ως Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 10. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β / ) 2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 11. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α / ) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» 12. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ5671/ εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 13. Την υπ αριθμ /ΕΥΣΑΑΠ3628 (ΦΕΚ 1856/Β / ) 2010) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» 14. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 15. Την υπ αριθμ /739 (ΦΕΚ 1291/Β / ) 2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 16. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 17. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 18. Το Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007), συμπληρωματικά και αναλογικά για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο Π.Δ. 4/ Τον Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Β / ) «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», και ιδία το άρθρο Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής ικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε ισχύει 21. Το Ν3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 22. Ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) ύψους: α) δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300 ) ευρώ για τα είδη του Πίνακα 1 β) δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (10150 ) ευρώ για τα είδη του Πίνακα 2 η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς Πόρους ενεργειών (Υποπρόγραμμα Β ) του προγράμματος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής ΣΑΕΠ 085/2- Κωδικός έργου 2011ΕΠ «Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης εφαρμογής χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους» 23. Τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής ΚΑΛΕΙ Λεωφόρος Λεωφόρος Συγγρού , Αθήνα, ,

3 κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα, για την επιλογή αναδόχου/ων για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Εκτυπωτών και Φαξ για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής», με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Τα ζητούμενα είδη καταγράφονται αναλυτικά στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β (Πίνακας 1, Πίνακας 2). Ο προϋπολογισμός του έργου, (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), ανέρχεται στο ποσό των: α) δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300 ) ευρώ για τα είδη του Πίνακα 1 β) δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (10150 ) ευρώ για τα είδη του Πίνακα 2 Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς Πόρους ενεργειών (Υποπρόγραμμα Β ) του προγράμματος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής ΣΑΕΠ 085/2- Κωδικός έργου 2011ΕΠ «Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης εφαρμογής χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους» Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της Πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης: α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί δ) Κοινοπραξίες Γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής με ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, οι οποίες αφορούν: α) το σύνολο των ειδών του Πίνακα 1 β) το σύνολο των ειδών του Πίνακα 2 γ) το σύνολο των ειδών του Πίνακα 1 και του Πίνακα 2 Η τελική επιλογή του/των Αναδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, βασιζόμενη στο κριτήριο αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση το αργότερο μέχρι τις 22/04/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού , 5ος όροφος. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλούνται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ηνία υποβολής προσφορών. Ο σφραγισμένος φάκελος με την προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η παρούσα Απόφαση και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής, μπορούν να παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το πρωτόκολλο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού , 5ος όροφος. Το κείμενο ενο της παρούσης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr). Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή/αίτηση συμμετοχής, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Στον κύριο φάκελο προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Λεωφόρος Λεωφόρος Συγγρού , Αθήνα, ,

4 Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων Ταχ. διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ΠΡΟΣ: ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λ. Συγγρού , 5ος όροφος «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Εκτυπωτών και Φαξ για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής» Ημερομηνία προσφοράς: (ημερομηνία) «Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαμβάνονται δύο διακριτοί, σφραγισμένοι φάκελοι, ως εξής: α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», περιέχει τα δικαιολογητικά Συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά δηλαδή τις δηλώσεις, τα νομιμοποιητικά στοιχεία και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό του Υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσας απόφασης. β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τα περιεχόμενα του οποίου θα υποβληθούν με την μορφή των Πινάκων όπως φαίνεται στο Παράρτημα Β της παρούσας και ο οποίος θα ανοιχθεί για τους συμμετέχοντες οι οποίοι σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις. Μεταξύ του/των Αναδόχου/ων και της Αναθέτουσας Αρχής εκπροσωπούμενης από την Περιφερειάρχη Αττικής τικής θα υπογραφεί σχετική σύμβαση στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις τους. Η κατακύρωση θα γίνει στην/τις εταιρεία/ες που θα προσφέρει/ουν την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών: α) του Πίνακα 1 β) του Πίνακα 2 και η προσφορά καλύπτει τους όρους της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που ο/οι μειοδότης/ες δεν προσέλθει/ουν μέσα στην προθεσμία που θα του/ς οριστεί/ουν να υπογράψει/ουν τη σχετική σύμβαση ή αρνηθεί/ουν να εκτελέσει/ουν ή εκτελέσει/ουν αυτή μερικώς ή πλημμελώς, κατά παράβαση των όρων της παρούσης, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι και επιλέγεται ο μειοδότης με την αμέσως χαμηλότερη τιμή κ.ο.κ. Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Β θα πραγματοποιηθεί: α) άπαξ για το σύνολο των ειδών και για τα τεμάχια που έχουν οριστεί β) στα γραφεία της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής Η πληρωμή της δαπάνης των παραλαμβανομένων ειδών, θα πραγματοποιείται έπειτα από την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή και αφού υποβληθούν στην Υπηρεσία μας, τα νόμιμα δικαιολογητικά. Οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων και οι προβλεπόμενοι φόροι βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η παρούσα να δημοσιευθεί για 15 ημέρες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr). Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εσωτερική Διανομή Μονάδα Δ Ε.Δ.Α. Συνημμένα: - Παράρτημα Α: 1. Αντικείμενο του Έργου, 2. Χρονοδιάγραμμα, 3. Προϋπολογισμός του Έργου - Παράρτημα Β: 1. Υποβολή Προσφοράς 2. Αξιολόγηση Προσφορών, 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Λεωφόρος ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ Λεωφόρος Συγγρού , Αθήνα, ,

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Εκτυπωτών και Φαξ για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, και πιο συγκεκριμένα τα είδη τα οποία αναφέρονται στους Πίνακες 1 & 2 (Παράρτημα Β). Τα αναφερόμενα είδη των Πινάκων, θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Επιπρόσθετα η προσφορά για τα αναλώσιμα των εκτυπωτών και φαξ, θα αφορά προϊόντα: α) για τα συγκεκριμένα μοντέλα εκτυπωτών και φαξ β) της κατασκευάστριας εταιρείας (Hewlett-Packard) και όχι συμβατών αυτής γ) των οποίων η ημερομηνία λήξης θα είναι μεταγενέστερη της Διευκρινίζεται ότι: α) Η συμπλήρωση των Πινάκων, θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή ανά μονάδα (με ΦΠΑ), για κάθε είδος. β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αόριστη, συνεπάγονται την απόρριψη της. γ) Η μη συμπλήρωση τιμής ανά μονάδα (με ΦΠΑ), έστω και ενός είδους των Πινάκων 1 & 2, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Οι τιμές του/ων συμμετέχοντα/ων, στον/ους οποίο/ους θα γίνει ανάθεση, για τις αναφερόμενες κατηγορίες αντικειμένων δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή κατά την διάρκεια της σύμβασης. Ο/οι υποψήφιος/οι ανάδοχος/οι έχει/ουν μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν και εγγυάται/όνται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. 2. Χρονοδιάγραμμα του Έργου Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Β θα πραγματοποιηθεί: α) άπαξ για το σύνολο των ειδών και για τα τεμάχια που έχουν οριστεί β) στα γραφεία της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής γ) έως σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 3. Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός του έργου, (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), ανέρχεται στο ποσό των: α) δύο χιλιάδων τριακοσίων (2300 ) ευρώ για τα είδη του Πίνακα 1 β) δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα (10150 ) ευρώ για τα είδη του Πίνακα 2 Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς Πόρους ενεργειών (Υποπρόγραμμα Β ) του προγράμματος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής ΣΑΕΠ 085/2- Κωδικός έργου 2011ΕΠ «Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης εφαρμογής χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους» Λεωφόρος Λεωφόρος Συγγρού , Αθήνα, ,

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. Υποβολή Προσφοράς Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή/αίτηση συμμετοχής, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Στον κύριο φάκελο προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων Ταχ. διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ΠΡΟΣ: ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λ. Συγγρού , 5ος όροφος «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Εκτυπωτών και Φαξ για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής» Ημερομηνία προσφοράς: (ημερομηνία) «Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαμβάνονται δύο διακριτοί, σφραγισμένοι φάκελοι, ως εξής: 1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που είναι σφραγισμένος και τα περιεχόμενα του οποίου περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. 2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος και περιέχει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται κατωτέρω. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 1. Υπεύθυνη Δήλωση των Προσφερόντων ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθονται στην παρούσα Πρόσκληση Στην περίπτωση, που αναδειχθεί ως ο Ανάδοχος, θα εκπληρώσει στο ακέραιο το αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση 2. Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του Προσφέροντος με το οποίο: Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην παρούσα πρόσκληση. Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών εγκρίνονται, με σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, η συμμετοχή εκάστης εταιρείας στην παρούσα πρόσκληση και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (της προσφοράς συμπεριλαμβανομένης) να καταθέσει την προσφορά, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που θα υποβάλλει κοινή προσφορά, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αφορούν όλα τα μέλη της Ένωσης. 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ότι δεν: Λεωφόρος Λεωφόρος Συγγρού , Αθήνα, ,

7 I. Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. II. Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. III. Καταδικάσθηκε κε με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του. IV. Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. V. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. VI. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. VII. Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. VIII. Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι προ της υπογραφής της σύμβασης ο ανάδοχος που θα έχει αναδειχθεί θα υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχεται, εκτός των άλλων, συμπληρωμένος: α) ο Πίνακας 1, ή β) ο Πίνακας 2, ή γ) ο Πίνακας 1 και ο Πίνακας 2 οι οποίοι περιλαμβάνουν την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα συνολικά, που αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Διευκρινίζεται ότι: α) Η συμπλήρωση των Πινάκων, θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή ανά μονάδα (με ΦΠΑ), για κάθε είδος. β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αόριστη, συνεπάγονται την απόρριψη της. γ) Η μη συμπλήρωση τιμής ανά μονάδα (με ΦΠΑ), έστω και ενός είδους των Πινάκων, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, δαπάνες μηχανημάτων, υλικών κλπ). Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Λεωφόρος Λεωφόρος Συγγρού , Αθήνα, ,

8 2. Αξιολόγηση Προσφορών Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Α.). Ειδικότερα η επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει το πρακτικό της και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται, ως εξής: Α. Η Ε.Α. αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών των προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, και τα περιεχόμενα τους μονογράφονται κατά φύλλο από κάθε μέλος της Ε.Α. Στη συνέχεια εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την συμμόρφωσή αυτών με τους όρους της παρούσας. Προσφορές των οποίων τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή ή μη συμμορφούμενα απορρίπτονται και αποκλείονται. Β. Ακολούθως, η Ε.Α. συνεδριάζει και αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οι προσφορές των οποίων κρίθηκαν επαρκείς κατά το προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα τους μονογράφονται κατά φύλλο από κάθε μέλος της Ε.Α. Μετά την εξέταση της οικονομικής προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα, γίνεται κατάταξη αυτών σε δύο Πίνακες κατά φθίνουσα σειρά. Επικρατέστερος/οι υποψήφιος/οι θα είναι αυτός/οι ο/οι οποίος/οι προσέφερε/αν συνολικά μικρότερο ποσό (σε ευρώ) πλέον ΦΠΑ, για την παροχή των ειδών των Πινάκων. Η Ε.Α. μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, συντάσσει Πρακτικό με την τελική κατάταξη των συμμετεχόντων εταιριών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης (αυξανόμενο ποσό προσφοράς) το οποίο κοινοποιείται οποιείται στους συμμετέχοντες μετά την έγκρισή του από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα ένστασης σε κάθε στάδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ118/2007. Ο/οι ανακηρυχθείς/χθεντες προσωρινός/οι μειοδότης/ες καλείται/ουνται να υποβάλλει/ουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα οποία αποκλείουν ότι ο μειοδότης: IX. Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. X. Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. XI. Καταδικάσθηκε με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του. XII. Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. XIII. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. XIV. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. XV. Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. XVI. Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα α ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Επιπρόσθετα ο/οι μειοδότης/ες υποχρεούται/νται να υποβάλει/ουν τα ακόλουθα: Λεωφόρος Λεωφόρος Συγγρού , Αθήνα, ,

9 i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ii. Φορολογική Ενημερότητα, iii. Υπεύθυνη δήλωση για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, iv. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. v. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του/των μειοδότη/τών και έπειτα από την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα της Επιτροπής ή να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό, σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Λεωφόρος Λεωφόρος Συγγρού , Αθήνα, ,

10 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... (Επωνυμία) Έργο: «Προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Εκτυπωτών και Φαξ για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής» Λεωφόρος Λεωφόρος Συγγρού , Αθήνα, ,

11 Πίνακας 1: Γραφική Ύλη α/α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Περιγραφή και Χαρακτηριστικά των Υλικών Τιμή (χωρίς ΦΠΑ) Τιμή (με ΦΠΑ) 1 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 (80 γρ) 2 Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 (80 γρ) 3 Διορθωτική ταινία (Συσκευασία των 3 τεμαχίων) Κούτα (των 5 τεμαχίων) Κούτα (των 5 τεμαχίων) Τεμάχιο 18 4 Μολύβια (σε συσκευασία των 50 τεμ.) Τεμάχιο Pilot Στυλό διαρκείας με gripχρώματος μπλε (σε συσκευασία των 12 τεμ.) Pilot Στυλό διαρκείας με gripχρώματος μαύρο ( σε συσκευασία των 12 τεμ) Pilot Στυλό διαρκείας με gripχρώματος κόκκινο (σε κουτί) Pilot Στυλό διαρκείας με gripχρώματος μπλε (σε συσκευασία των 12 τεμ) Pilot Στυλό διαρκείας με gripχρώματος μαύρο (σε συσκευασία των 12 τεμ) 60 2 Τεμάχιο 5 Τεμάχιο 2 Τεμάχιο 2 Τεμάχιο 3 Τεμάχιο 1 Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανημάτων laser και inject, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ - Δεσμίδα 500 φύλλων Κατάλληλο για όλους τους τύπους μηχανημάτων laser και inject, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ - Δεσμίδα 500 φύλλων Μήκος ταινίας 13m και πλάτος ταινίας 5 mm Μολυβια ξύλινα με γόμα, σκληρότητας HB Πάχος μύτης 1.00mm και πάχος γραμμής 0.7mm Πάχος μύτης 1.00mm και πάχος γραμμής 0.7mm Πάχος μύτης 1.00mm και πάχος γραμμής 0.7mm Πάχος μύτης 0.7mm και πάχος γραμμής 0.5mm Πάχος μύτης 0.7mm και πάχος γραμμής 0.5mm Λεωφόρος Συγγρού , , Αθήνα, ,

12 10 Pilot Στυλό διαρκείας με gripχρώματος κόκκινο (σε συσκευασία των 12 τεμ) Τεμάχιο 1 11 Pilot Στυλό GTEC-C4 Τεμάχιο 6 12 Faber Castell Στυλό Διαρκείας Gold χρώματος μπλε Τεμάχιο 5 13 Στυλό υγρής μελάνης χρώματος μπλε Τεμάχιο 3 14 Στυλό υγρής μελάνης χρώματος μαύρο Τεμάχιο 3 15 Στυλό υγρής μελάνης χρώματος κόκκινο Τεμάχιο 3 16 Στυλό διαρκείας (των 50 τεμαχίων) Τεμάχιο 2 17 Γομες λευκές Τεμάχιο 5 18 Ξύστρες Μεταλλικές Τεμάχιο 5 19 Ψαλίδια 17cm Τεμάχιο 2 20 Ψαλίδια 15cm Τεμάχιο 3 21 Αριθμομηχανή τύπου casio Τεμάχιο 3 Πάχος μύτης 0.7mm και πάχος γραμμής 0.5mm Πάχος μύτης 0.4mm και πάχος γραμμής 0.2mm, με καπάκι, χρώματος μπλε Πάχος μύτης 1.00mm και πάχος γραμμής 0.7mm Πάχος μύτης 0.7mm και πάχος γραμμής 0.5mm Πάχος μύτης 0.7mm και πάχος γραμμής 0.5mm Πάχος μύτης 0.7mm και πάχος γραμμής 0.5mm Πάχος Μύτης: 0.7mm, Πάχος Γραφής: 0.7mm, Τύπος Κλεισίματος: Με Καπάκι, χρώματος μπλε Φτιαγμένη από λευκό pvc, με χάρτινο περίβλημα, διαστάσεις 22x11x58mm Κατάλληλη για όλα τα μολύβια, με δύο ανταλλακτικές λάμες Ψαλίδι καθημερινής χρήσης με πλαστική λαβή και ανθεκτικά μεταλλικά μαχαίρια. Ψαλίδι καθημερινής χρήσης με πλαστική λαβή και ανθεκτικά μεταλλικά μαχαίρια. Να διαθέτει επίκλινη οθόνη 12 ψηφίων. Να λειτουργεί με μπαταρία και ηλιακή ενέργεια. Να κλείνει αυτόματα, όταν δεν χρησιμοποιείται Λεωφόρος Συγγρού , , Αθήνα, ,

13 22 Συρραπτικό Χειρός Τεμάχιο 5 23 Συρραπτικό Χειρός Τεμάχιο 5 24 Θήκη για κύβο σημειώσεων Τεμάχιο 3 25 Μολυβοθήκη Τεμάχιο 3 29 Τετράδιο Σπιράλ 5 θεμάτων Τεμάχιο 2 30 CD- R (Συσκευασίας των 50 τεμαχίων) Τεμάχιο 1 Με στιβαρή κατασκευή με μεταλλικό σκελετό, για μόνιμη συρραφή και σύστημα αντιμπλοκαρίσματος για να μην μένουν τα συρραπτικά μέσα στο συρραπτικό. Να δέχεται έως και 150 σύρματα Νο 64 και να μπορεί και συρράπτει έως και 12 φύλλα Με στιβαρή κατασκευή με μεταλλικό σκελετό, για μόνιμη συρραφή έως και 23 φύλλων για έγγραφα και σημειώσεις συγκεντρωμένα όλα σε ένα σημείο. Να δέχεται σύρματα 24/6mm και να μπορεί και συρράπτει έως και 23 φύλλα Μεταλλική θήκη, με πλέγμα, χρώματος μαύρου, μεγέθους 10x10x10cm Μεταλλική, με πλέγμα, χρώματος μαύρου, μεγέθους Φ9.75x10cm 26 Φάκελοι με λάστιχο και αυτιά Τεμάχιο 30 Σε διάφορα χρώματα - Μεγέθους Α4 Δίφυλλες ζελατίνες τύπου L (Πακέτο Διάφανες Ζελατίνες τύπου Γ. Μέγεθος: 27 Τεμάχιο 5 των 100 τεμ) Α4, χωρητικότητας 40 φύλλων Ζελατίνες με άνοιγμα στο πάνω μέρος και τρύπες για αρχειοθέτηση Ζελατίνες με τρύπες μεγέθους Α4 (των εγγράφων στους φακέλους, μεγέθους 28 Πακέτο τεμαχίων) Α4 (22Χ30εκ.) χωρητικότητας 40 φύλλων Α4. Συσκευασία των 100 τεμαχίων Ανθεκτικό Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο, μεγέθους Α4 Συσκευασία των 50 τεμαχίων για την αποθήκευση αρχείων Λεωφόρος Συγγρού , , Αθήνα, ,

14 31 32 Ταμπόν σφραγίδας σε μεταλλική βάση μεγέθους Νο 2-11Χ17 Ταμπόν σφραγίδας σε μεταλλική βάση μεγέθους Νο 4-8Χ9 Τεμάχιο 4 Τεμάχιο 4 33 Μελάνι για ταμπόν Τεμάχιο Κόλλα Τεμάχιο 3 35 Αυτοκόλλητα χαρτάκια 76Χ76 Τεμάχιο Αυτοκόλλητα χαρτάκια 51X38 (σε συσκευασία των 3 τεμαχίων) Τετράγωνα λευκά φύλλα Σημειώσεων (Κύβοι) Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (σε συσκευασία των 10 τεμαχίων) Συσκευασία 20 Κύβοι 20 Κουτί 2 39 Κλιπ μαύρο 19mm Κουτί 1 40 Κλιπ μαύρο 24mm Κουτί 1 41 Κλιπ μαύρο 32mm Κουτί 1 42 Κλιπ μαύρο 41mm Κουτί 1 43 Κλιπ μαύρο 51mm Κουτί Μαρακδόρος Ανεξίτηλος για CD και DVD- Μαύρος Μαρακδόρος Ανεξίτηλος για CD και DVD- Κόκκινος Τεμάχιο 2 Τεμάχιο 2 Mπλε χρώματος Mπλε χρώματος Απλού τύπου χωρητικότητας 30ml ανά φυαλίδιο, χρώματος μπλε Κόλλα UHU Stick ή τύπου UHU Stick 21gr Χρώματος Κίτρινου, με διαστάσεις 76x76mm τεράγωνου σχήματος Χρώματος Κίτρινου, με διαστάσεις 51x38mm τεράγωνου σχήματος Λευκά Χαρτάκια Σημειώσεων- Φύλλο ανά μπλοκ 500, χρώματος λευκού, διαστάσεις 90x90 mm Πάχος γραφής 1.0mm - 5.2mm- Τύπος μύτης πλακέ- σε διάφορα φωσφωρούχα χρώματα Μέγεθος 19mm - Κουτί των 10 τεμαχιών Μέγεθος 24mm - Κουτί των 10 τεμαχιών Μέγεθος 32mm - Κουτί των 10 τεμαχιών Μέγεθος 41mm - Κουτί των 10 τεμαχιών Μέγεθος 51mm - Κουτί των 10 τεμαχιών Πάχος γραφής 1.0mm - Τύπος μύτης στρογγυλή Πάχος γραφής 1.0mm - Τύπος μύτης στρογγυλή Λεωφόρος Συγγρού , , Αθήνα, ,

15 46 Μαρακδόρος Ανεξίτηλος για CD και DVD- μπλε Τεμάχιο 3 47 Περφορατέρ Τεμάχιο 3 48 Θήκη συνδετήρων Τεμάχιο Συνδετήρες 2 - συσκευασία των 100 τεμαχίων Συνδετήρες 3 - συσκευασία των 100 τεμαχίων Συνδετήρες 4 - συσκευασία των 100 τεμαχίων Συνδετήρες 5 - συσκευασία των 100 τεμαχίων Συνδετήρες 6 - συσκευασία των 100 τεμαχίων Κουτί 10 Κουτί 20 Κουτί 20 Κουτί 10 Κουτί 5 54 Διαχωριστικά χρωματιστά 5 θεμάτων Τεμάχιο Διαχωριστικά με αρίθμηση Τεμάχιο 3 56 Σφραγιδοστάτης Τεμάχιο 2 Λεωφόρος Συγγρού , , Αθήνα, , Πάχος γραφής 1.0mm - Τύπος μύτης στρογγυλή Μεταλλικό - Ανθεκτικό - με οδηγό διάτρησης για χαρτιά Α4, Α5 και Α6 - Δυνατότητα Διάτρησης έως και 65 φύλλων - Διάτρηση 2 τρύπων με απόσταση τρυπών 80mm- βάθους 12mm- με κάδο και μηχανισμό κλειδώματος για εύκολη αποθήκευση Από ανθεκτική μεταλλική κατασκευή με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.διαστάσεις:38mm x 92Φ και χρώματος μαύρου Από μέταλλο που δεν σκουριάζει. Μέγεθος 20mm Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Μέγεθος 30mm Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Μέγεθος 40mm Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Μέγεθος 50mm Από μέταλλο που δεν σκουριάζει Μέγεθος 60mm Τύπος: χρωματιστό, διάσταση Α4, Υλικό: Χάρτινο, αριθμός θεμάτων 5, προσαρμόσιμο για ντοσιέ 2,4 κρίκων και σε χρώμα: 5 διαφορετικά Πλαστικό αριθμητικό ευρετήριο αρχειοθέτησης 10 θεμάτων, προσαρμόσιμο για ντοσιέ 2,4 κρίκων Μεταλλικός- χρώματος μάυρου και 12 θέσεων

16 57 Λευκό σελοτέιπ Τεμάχιο Βάση κολλητικής ταινίας Τεμάχιο 3 59 Κολλητικές Ταινίες Συσκευασίας Τεμάχιο 3 60 Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ μεγέθους Τεμάχιο 1 61 Ντοσιέ με έλασμα (χρώματος κόκκινου) Πακέτα Ντοσιέ με έλασμα (χρώματος μαύρου) Πακέτα Πολύχρωμοι Σελιδοδείκτες Post- it σε διάφορα χρώματα σε κουτί των 12 τεμαχίων (και με 5 μπλοκ σε κάθε ένα τεμάχιο) Κουτί 4 Κολλητική Ταινία Γαλακτώδης μεγέθους 19mmx33m, εσωτερική διάμετρος 2.5cm Αντιολισθητική επιτραπέζια βάση κολλητικής ταινίας, σε μαύρο χρώμα, κατάλληλη για κολλητικές ταινίες 33 μέτρων Τύπος: συσκευασίας και αποστολής, εσωτερικής διάμετρος 7,5cm, χρώματος καφέ (craft) Μπαταρία Αλκαλική 1,5V AΑA (20τεμ) Μπαταρίες αλκαλικές τύπου ΑΑΑ οι οποίες είναι σχεδιασμένες για όλες τις συσκευές. Ντοσιέ με έλασμα, διάφανο εξώφυλο και χρωματιστό οπισθόφυλλο- Από εύκαμπτο υλικό- Με δυνατότητα συγκράτησης έως 40 χαρτιά μεγέθους Α4- Πακέτο των 25 τεμαχίων Ντοσιέ με έλασμα, διάφανο εξώφυλο και χρωματιστό οπισθόφυλλο - Από εύκαμπτο υλικό- Με δυνατότητα συγκρατήσης έως 40 χαρτιά μεγέθους Α4- Πακέτο των 25 τεμαχίων Σελιδοδείκτες Post- it μεγέθους 25,4mmx 43,2mm-5 σε κάθε συσκευασία- Με δυνατότητα επανατοποθέτησης- Με δυνατότητα γραφής- 4 χρωμάτων- 50 φύλλων ανά μπλοκ Λεωφόρος Συγγρού , , Αθήνα, ,

17 64 Αυτοκόλλητες Ετικέτες Κουτί 5 65 Χάρτινες κούτες αποθήκευσης Τεμάχιο Σύρματα Συρραπτικού Νο 24/6- (Η κάθε συσκευασία να περιέχει 10 κουτιά) Συσκευασία 10 Αυτοκόλλητες ταινίες σε σελίδα Α4 με ετικέτες των 70mmΧ37mm, Τεχνολογία εκτύπωσης Copy Inkjet Laser, Ετικέτες ανά φύλλο 24, Πακέτο 100 φύλλα, χρώμα λευκό, χρήση πολλαπλών χρήσεων Χωρητικότητας 30lt, υλικό: χαρτόνι, χρώματος μπεζ, κλείσιμο με καπάκι, μήκος 50cm, ύψος 30cm, πλάτος 35 cm, με χερούλια Ανθεκτικά σύρματα συρραπτικού από μέταλλο καλής ποιότητας που δεν σκουριάζει 67 Σύρματα Συρραπτικού Νο 64-(Η κάθε συσκευασία να περιέχει 10 κουτιά) Συσκευασία 10 Μέταλλο καλής ποιότητας που δεν σκουριάζει 68 Σύρματα Συρραπτικού 923/10mm Τεμάχιο 5 69 Σύρματα Συρραπτκού 923/12mm Τεμάχιο 5 70 Λάστιχα μεγέθους Νο 10 (Φ.63mm) Κουτί 1 71 Λάστιχα μεγέθους Νο 13 (Φ.82mm) Κουτί 1 72 Οπισθόφυλλο Βιβλιοδεσίας Πλαστικό Τεμάχιο 1 73 Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Πλαστικό Τεμάχιο 1 Λεωφόρος Συγγρού , , Αθήνα, , Ανταλλακτικά Σύρματα με μέταλλο καλής ποιότητας που δεν σκουριάζει Ανταλλακτικά Σύρματα με μέταλλο καλής ποιότητας που δεν σκουριάζει Λάστιχα του 1kg (περίπου 2200 λάστιχα) που να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή Λάστιχα του 1kg (περίπου 1800 λάστιχα) που να διαθέτουν εξαιρετική ελαστικότητα και μαλακή υφή Οπισθόφυλλο Βιβλιοδεσίας Χάρτινο 250gr, μέγεθος Α4, ποσότητας 100 τεμαχίων, χρώματος μαύρο Εξώφυλλο Βιβλιοδεσίας Πλαστικό Διαφανές 150micron, μέγεθος Α4, 100 τεμαχίων

18 74 Σπιράλ Βιβλιοδεσίας Πλαστικό 10mm Τεμάχιο 4 75 Θήκη Καρτών Μεταλλική Τεμάχιο Ταμπόν για Trodat σφραγίδα Τεμάχιο Ταμπόν για Trodat σφραγίδα Τεμάχιο 10 ΣΥΝΟΛΟ 578 Πλαστικό σπιράλ, Μεγέθους: Α4, χωρητικότητας 80 φύλλων, 25 τεμαχίων, χρώματος μαύρου Μεταλλική θήκη χρώματος μαύρου και διαστάσεων 10.6x6x3cm Ταμπόν για Trodat σφραγίδα με αριθμό 4926 Ταμπόν για Trodat σφραγίδα με αριθμό Λεωφόρος Συγγρού , , Αθήνα, ,

19 Πίνακας 2: Μελάνια - Toner -Τύμπανα Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Περιγραφή και Χαρακτηριστικά των Υλικών Τιμή (χωρίς ΦΠΑ) Τιμή (με ΦΠΑ) 1 TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ/HP 5550 DTN/ BLACK/ C9730A Τεμάχιο 9 Επισημαίνουμε ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για Η/Υ, εκτυπωτές και Fax, θα είναι αυθεντικά (original) και όχι συμβατά. Θα πρέπει επιπλέον να έχουν αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πέραν τις 31/01/ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 5550 DTN/ CYAN/ C9731A Τεμάχιο 5 Επισημαίνουμε ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για Η/Υ, εκτυπωτές και Fax, θα είναι αυθεντικά (original) και όχι συμβατά. Θα πρέπει επιπλέον να έχουν αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πέραν τις 31/01/ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 5550 DTN/ YELLOW/ C9732A Τεμάχιο 5 Επισημαίνουμε ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για Η/Υ, εκτυπωτές και Fax, θα είναι αυθεντικά (original) και όχι συμβατά. Θα πρέπει επιπλέον να έχουν αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πέραν τις 31/01/ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 5550 DTN/ MAGENTA/ C9733A Τεμάχιο 5 Επισημαίνουμε ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για Η/Υ, εκτυπωτές και Fax, θα είναι αυθεντικά (original) και όχι συμβατά. Θα πρέπει επιπλέον να έχουν αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πέραν τις 31/01/2016 Λεωφόρος Συγγρού , , Αθήνα, ,

20 5 TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 9040 DTN/ BLACK/ C8543X Τεμάχιο 4 Επισημαίνουμε ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για Η/Υ, εκτυπωτές και Fax, θα είναι αυθεντικά (original) και όχι συμβατά. Θα πρέπει επιπλέον να έχουν αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πέραν τις 31/01/ TONER PRINTER FAX HP 4345 MFP /BLACK/ Q5945A Τεμάχιο 3 Επισημαίνουμε ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για Η/Υ, εκτυπωτές και Fax, θα είναι αυθεντικά (original) και όχι συμβατά. Θα πρέπει επιπλέον να έχουν αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πέραν τις 31/01/ HP 5550 Image Transfer Kit Τεμάχιο 1 Επισημαίνουμε ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για Η/Υ, εκτυπωτές και Fax, θα είναι αυθεντικά (original) και όχι συμβατά. Θα πρέπει επιπλέον να έχουν αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πέραν τις 31/01/ HP 5550 FUSER KIT Τεμάχιο 1 Επισημαίνουμε ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για Η/Υ, εκτυπωτές και Fax, θα είναι αυθεντικά (original) και όχι συμβατά. Θα πρέπει επιπλέον να έχουν αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πέραν τις 31/01/ HP 9040 Maintenance Kit Τεμάχιο 1 ΣΥΝΟΛΟ 34 Επισημαίνουμε ότι όλα τα αναλώσιμα υλικά για Η/Υ, εκτυπωτές και Fax, θα είναι αυθεντικά (original) και όχι συμβατά. Θα πρέπει επιπλέον να έχουν αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πέραν τις 31/01/ Λεωφόρος Συγγρού , , Αθήνα, ,

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα