ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DEENCENET (ΝΤΙΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIA (MINTIA)» με δ.τ. «DEENCENET» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GLOBUS BC ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GLOBUS BC» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «V.M.G. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «V.M.G. Ε.Π.Ε.». 3 Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Παροχή Υπηρεσιών Ενέρ γειας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Ε.Π.Ε.» «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «KARVOUNIS TRANS». 5 Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DIMENERGY, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «DIMENERGY Ε.Π.Ε.». 6 Ανακοινώσεις Ανακοίνωση της έκθεσης εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Κ. ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ» Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» Ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος στην ανακοί νωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «TRUCK & BUS pb sellers φορτηγά Λεωφορεία Εταιρεία Περιορι σμένης Ευθύνης» με δ.τ. «TRUCK & BUS pb sellers Ε.Π.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) «DEENCENET (ΝΤΙΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ MEDIA (MINTIA)» με δ.τ. «DEENCENET». Ανακοινώνεται ότι με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑ ΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ, αντίγραφο της οποίας στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την με αριθμό ΓΕΝΙΚΟ και ΕΙΔΙΚΟ 5336 τροποποιήθηκε το καταστατικό της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «DEENCENET (ΝΤΙ ΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIA (MINTIA)» με δ.τ. «DEENCENET», έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Ακαδημίας αριθμός 5, ΤΚ 10671, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών, η οποία συστάθηκε με το υπ αριθμ / καταστατικό της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ, που έχει κα τατεθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την με ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ και ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 4816, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.α.ε και Ε.Π.Ε) με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 12974/ , όπως αυτό εν συνεχεία, τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / πρά ξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την με ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ και ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 5399, περίληψη της οποίας δημοσιεύ θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.α.ε. και Ε.Π.Ε) με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 13812/ , σε συνδυασμό με την υπ αριθμ / πράξη διορθώ σεως και κωδικοποιήσεως καταστατικού της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ, αντίγραφο της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις με αριθμό ΓΕΝΙΚΟ και ΕΙΔΙΚΟ 3404, περίληψη της οποίας δημοσιεύ θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.α.ε και Ε.Π.Ε.) με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 7757/ Συγκεκριμένα ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑ ΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις , κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βουτζά αριθμός 13 και κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ / δελτίου ταυτότητος του

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης, Ελληνικής Υπηκοότητος και Ιθα γένειας, ως μοναδικός εταίρος και κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, κατόπιν της από 15 Νοεμβρίου 2011 αποφάσεως της αυτοκλήτου εκτά κτου Γενικής Συνελεύσεως, το πρακτικό της οποίας και προσυπέγραψε η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΜΑΡΙΑ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ, αποφάσισε: α) Να τροποποιηθεί το άρθρο πέντε (5) του καταστα τικού, κατόπιν της εκ μέρους του μεταβίβασης όλων των ανηκόντων σε αυτόν οκτακοσίων (800) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενός και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα οκτώ χιλι άδων (48.000), που συνιστούν την μερίδα συμμετοχής του στην εν λόγω εταιρεία, λόγω πωλήσεως κατά πλήρη κυριό τητα, νομή και κατοχή, προς τον VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (ΚΕΡΑΝΚΑ ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ), έμπορο, που γεννήθηκε στην Βουλγαρία στις , κάτοικο Αθηνών, οδός Ανάφης αριθμός 9, Κυψέλη ΤΚ και κάτοχο της υπ αριθμ / Βουλ γαρικής Ταυτότητος, που ισχύει μέχρι την , με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, αντί του πραγματικού, αληθούς, δικαίου, ευλόγου, αγοραίου και αναλόγου μεταξύ παροχής και αντιπαροχής συμφωνηθέντος μεταξύ τους ισόποσου με την συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μεταβιβαζομένων μεριδίων τιμήματος ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) και ούτω ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, να εξέλθει της εταίρείας. Οπότε κατόπιν της ανωτέρω μεταβιβάσεως, συμμε τέχει στο εταιρικό κεφάλαιο ως μοναδικός εταίρος ο VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (ΚΕΡΑΝΚΑ ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ) και το άρθρο πέ ντε (5) του καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 5ο ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000), το οποίο κατά ρητή βεβαίωση του ώδε εμφανισθέντος, VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (ΚΕΡΑΝΚΑ ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ), έχει καταβληθεί ολοσχερώς, τοις μετρητοίς, στο ταμείο της εταιρείας. 2. Το κεφάλαιο της εταιρείας, διαιρείται σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) το καθένα, τα οποία και ανήκουν όλα στον μοναδι κό εταίρο, VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ) ο οποίος και κατέβαλε ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) και ανέλαβε όλα τα οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, που συνιστούν την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής του. 3. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της εταιρείας, καθώς και η έδρα της. 2) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 8 υπό την επικεφαλίδα «Διαχείριση Εκπροσώπηση», κατόπιν παραιτήσεως από αυτήν του έως τώρα διαχειριστή της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ο οποίος και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την μέχρι τώρα διαχείριση του και να ορισθεί διαχειρι στής της εταιρείας για όλη υπόλοιπη την διάρκεια της ο VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ) οπότε η παράγρα φος 1 του άρθρου οκτώ (8) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπρο σώπηση της εταιρείας ανατίθεται, δια του παρόντος και για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της, στον μοναδι κό εταίρο, VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ)» 3) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου δώδε κα (12), υπό την επικεφαλίδα «Μείωση Κεφαλαίου» κατόπιν τον Ν. 3661/ και να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ποσό των ΕΥΡΩ (EYRO) τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) και το εταιρικό μερίδιο κάτω από το ποσό των ΕΥΡΩ (EYRO) τριάντα (30) (Ν. 3661/ ).», καθώς και τέλος 4) Να κωδικοποιηθεί εκ νέου, μετά τις άνω τροποποι ήσεις του, το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα ακό λουθα: Επωνυμία: «DEENCENET (ΝΤΙΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIA (ΜΙΝΤΙΑ)» με δ.τ. «DEENCENET», Έδρα: Δήμος Αθηναίων Μοναδικός εταίρος: VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑ ΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ), έμπορος, που γεννήθηκε στην Βουλγαρία στις , κάτοικος Αθηνών, οδός Ανάφης αριθμός 9, Κυψέλη ΤΚ και κάτοχος του υπ αριθμ / Βουλγαρικής Ταυτότητος, που ισχύει μέχρι την , με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, Βουλ γαρικής Υπηκοότητος και Ιθαγένειας. Κεφάλαιο: Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000), διαι ρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδα των ευρώ εξήντα (60) το καθένα, τα οποία όλα ανήκουν στον μοναδικό εταίρο, που συνιστούν την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής του στην ως άνω εταιρεία, Σκοπός: Α) Η παραγωγή και εκμετάλλευση προϊόντων media και ειδικότερα η παραγωγή και εκμετάλλευση πά σης φύσεως εντύπων, περιοδικών κάθε είδους και εφημε ρίδων, Β) Η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, Γ) Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες σε εθνικό ή διεθνή επίπεδο, Δ) Η δημιουργία, προώθηση και εμπορία παντός διαφημιστικού υλικού, Ε) Η παροχή υπηρεσιών προμηθείας ή μεσιτείας διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε οιοδήποτε διαφημιστικό μέσο, ΣΤ) Η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας, προώθησης και εκμετάλλευσης ιστοσελίδων και γενικά προϊόντων ίντερνετ, Ζ) Η αντιπρο σώπευση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ως προς τα ανωτέρω προϊόντα και υπηρεσίες, Η) Η σύνταξη μελετών αναφορικά με θέματα στρατηγικής, γεωπολιτικής, εξο πλισμών και παρεμφερή, Θ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ανωτέρω δραστηριότητες, Διάρκεια: δέκα (10) έτη και Διαχειριστής: για ολόκληρη την (υπόλοιπη) διάρκεια της εταιρείας ο ως άνω μοναδικός εταίρος, ο οποίος δύναται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέτει και σε τρί το πρόσωπο την άσκηση των πράξεων της διαχείρισης. Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011 ΜΑΡΙΑ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (2) «GLOBUS BC ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GLOBUS BC». Με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβο λαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ν. Πουλαντζά Αγρέβη, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο δικείου Αθηνών, στις με αύξοντες αριθμούς γε νικό: και ειδικό: 5341, οι: 1) ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη Οδυσσέα και της Αρίστας Καλλιαροπού λου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, επιχειρη ματίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανή σου αρ. 39Α, (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και 2) ΤΑΝΙΑ ΚΥΒΕΛΗ ΜΑΡΤΕΝ ΝΤΥΜΕΝΙΛ, του Ζαν Φραν σουά Μαρτέν Ντυμενίλ και της Μαρίας Λαμπροπούλου, που γεννήθηκε στο Παρίσι, το έτος 1982, επιχειρηματίας, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 39Α, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, μόνες εταίροι της, εδρεύουσας στον Δήμο Αθηναίων και επί της οδού Μασ σαλίας αριθμός 20, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GLOBUS BC ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GLOBUS BC», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Φορολογικό Μητρώο της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, με αριθμό φορολογικού μητρώου: , σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, της 10ης Οκτωβρίου του έτους 2011: Α) Προέβησαν στις εξής τροποποιήσεις του κωδικοποιημένου καταστατικού αυτής: 1) Στο άρθρο 2ο, το οποίο αναφέρεται στην έδρα της, όπου έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων στην οδό Μασσαλίας αρ. 20, τροποποιείται εξ ολοκλήρου. 2) Στο άρθρο 3ο, το οποίο αναφέρεται στον σκοπό της, τροποποιούνται οι υποπα ράγραφοι α, β, γ και δ της παραγράφου 1. 3) Στο άρθρο 13ο, το αναφερόμενο στη διαχείριση της, όπου διαχει ρίστρια ορίσθηκε η Μαρία Λαμπροπούλου του Ιωάννη Οδυσσέα, μετά από παραίτηση της από την ιδιότητα αυτή (ως διαχειρίστριας), αφού προηγουμένως τηρήθη καν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 14ου του κωδικοποιημένου καταστατικού της, ορίσθηκε διαχειρίστρια η εταίρος ΤΑΝΙΑ ΚΥΒΕΛΗ ΜΑΡΤΕΝ ΝΤΥΜΕ ΝΙΛ, του Ζαν Φρανσουά Μαρτέν Ντυμενίλ και της Μαρίας Λαμπροπούλου και 4) Στο άρθρο 14ο, το οποίο αναφέρε ται επίσης στη διαχείρισή της, διαγράφεται ολόκληρη η παράγραφος 1η Β) Προέβησαν στην κωδικοποίηση του καταστατικού της ως άνω εταιρείας, τα κύρια σημεία του οποίου είναι τα εξής: «Συνεστήθη με το υπ αριθμ /2004 συμ βόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Τσι ράκη Ζαχαράκη, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «GLOBUS BC ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «GLOBUS BC». Σε ξενόγλωσσα κεί μενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα. Έδρα της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, ορίζεται ο Δήμος Αθηναί ων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, επιτρέπεται να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε άλλους Δήμους ή οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. Η εταιρεία μπορεί επίσης, ύστερα από απόφαση της Γε νικής Συνελεύσεως των εταίρων, που καταχωρείται σε πρακτικό να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή στο εξωτερικό. 1) Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παροχή κάθε είδους και μορφής διαφημιστικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η επιμέλεια, παραγωγή και παροχή κάθε είδους διαφημιστικής υπη ρεσίας μέσω τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύ ου και κάθε άλλου διαφημιστικού μέσου. Γραφίστικες εργασίες δημοσιεύσεις δειγματοδιανομές και υπηρε σίες αγοράς χώρου και χρόνου. Η έκδοση, η επιμέλεια εκδόσεως, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και προώθηση διαφημιστικών εντύπων και φυλλαδίων, η εκπόνηση ερευνών αγοράς, καθώς και η παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την ενημέρωση και μόρφωση του κοινού, όπως η διοργάνωση κάθε είδους εκθέσεων, διαλέξεων, μαθημάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων. β) Η έκδοση και η επιμέλεια εκδόσεως κάθε είδους βιβλίων και συγγραμμάτων ημεδαπών και αλλοδαπών συγγραφέων, η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών και κάθε άλλης ίδιας ή ξένης εκδόσεως καθώς και η έκδοση, επιμέλεια εκδόσεως, σχεδιασμός, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους εντύπου, περιοδικού και φυλλαδίου. Η παραγωγή αγορά και πώληση βιβλίων χαρτικών ειδών και άλλων ειδών βιβλιοπωλείου. γ) Η πρακτόρευση, κυκλοφορία και εμπορία των ανω τέρω εντύπων ίδιας ή ξένης εκδόσεως. Η μετάφραση από οποιαδήποτε ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντι θέτως κάθε είδους βιβλίων, εντύπων και επιστημονικών συγγραμμάτων. δ) Η παροχή κάθε είδους και μορφής υπηρεσιών δη μοσίων σχέσεων, διακόσμησης κτιρίων, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως η επιμέλεια διαμόρφωσης και η διακόσμηση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, γραφείων, χώρων εκθέσεων και εκθεσιακών περιπτέρων. ε) Η εκτέλεση κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω εργα σίας και δραστηριότητας και η παροχή κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω υπηρεσίας. 2) Η εταιρεία προς επίτευξη του σκοπού της μπορεί: α) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκα ταστάσεων της και στ) Να αναθέτει τη διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει τη διαχείριση άλλων επι χειρήσεων. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) ετών. Το κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Σύμφωνα με ρητή δήλωση των συμβαλλομένων, το κεφάλαιο αυτό, καταβλήθηκε ολοσχερώς στο Ταμείο της εταιρείας κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Η εκ των εταίρων Μαρία Λαμπροπούλου εισέφερε το ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσιων (14.400) σε μετρητά και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από (480) εταιρικά μερίδια, β) Η εκ των εταίρων Τάνια Κυβέλη Μαρτέν Ντυμενίλ, εισέφερε το ποσό των ευρώ τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) σε μετρητά και μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εκατόν είκοσι (120) εταιρικά μερίδια. 1. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από την Διαχειρίστρια της που διορίζεται παρακάτω.

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2. Διαχειρίστρια ορίζεται η Τάνια Κυβέλη Μαρτέν Ντυμενίλ του Ζαν Φρανσουά Μαρτέν Ντυμενίλ και της Μαρίας Λαμπροπούλου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, η οποία μπορεί νόμιμα και έγκυρα να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώ που, τραπεζών, δημοσίων υπηρεσιών και δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και να διεξάγει κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρείας, χωρίς περιορισμούς. 4. Η διαχειρίστρια οφείλει να συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση προς τις διατάξεις του Νόμου, του καταστα τικού και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των εταίρων. 5. Η διαχειρίστρια μπορεί με ευθύνη της, να διορίζει εγγράφως πληρεξουσίους, παρέχοντας σ αυτούς το δικαίωμα να ασκούν όλα ή ορισμένα από τα δικαιώματα που έχει ως διαχειρίστρια. Η διαχείριση, που ανατίθεται με το καταστατικό αυτό στην Τάνια Κυβέλη Μαρτέν Ντυμενίλ του Ζαν Φραν σουά Μαρτέν Ντυμενίλ και της Μαρίας Λαμπροπούλου, μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται, με την πλει οψηφία που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 2 του καταστατικού. Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011 ΜΑΡΙΑ Ν. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ ΑΓΡΕΒΗ (3) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «V.M.G. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «V.M.G. Ε.Π.Ε.». Με το με αριθμό / συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Περιστερίου Μαρίας Χρ. Λαζάρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βι βλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών σε τόμο με αύξ.αριθ /2011 και Ειδικό Αριθμό 5337 οι 1) Βασί λειος Δαλθανάσης του Ιωάννη και της Δέσποινας και 2) Βασίλειος Νιζισκιώτης του Αθανασίου και της Αλεξάν δρας, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «V.M.G. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «V.M.G. Ε.Π.Ε.» δηλώνουν ότι: Α) μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας από το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, στον Δήμο Αθηναίων και ορί ζεται διεύθυνση των γραφείων και εγκαταστάσεων της η οδός Δράκοντος αριθμός 74, Β) επεκτείνεται ο σκοπός της εταιρείας και προστίθεται στο άρθρο τρία (3) η εξής παράγραφος: «1. Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφό ρων ειδών γενικά, προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία Δημοτικά κ.λπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα» και Γ) ορίζονται διαχειριστές της εταιρείας και οι δύο εταίροι. Μετά από τα παραπάνω και οι δύο εταίροι αποφασί ζουν ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 2, 3 και 19 αντίστοιχα, του καταστατικού της εταιρείας, τα οποία έχουν ως εξής: Άρθρο 2 ΕΔΡΑ 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και διεύθυνση των γραφείων και εγκαταστάσεων της η οδός Δράκοντος αριθμός Η εταιρεία μπορεί ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. Α εδάφ. 1 του καταστατικού ίδρυσης, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Η ίδρυση υποκαταστήματος της εταιρείας στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου έξω από την έδρα της, υποβάλλεται στην δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος, δε σημαίνει, δε, μετά θεση ή μεταφορά της έδρας της εταιρείας, η οποία από κάθε άποψη και για την περίπτωση της δωσιδικίας έχει έδρα την πόλη της Αθήνας. Σ αυτή την έδρα η εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής και άλλης δωσιδικίας.». Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: Α] Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπόριο 1) συνόλων ή μερών μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων ή κερμάτων, 2) αυτόματων μηχανών πώλησης καφέ αναψυκτικών τσιγάρων ζαχαρωδών προφυλακτικών κάθε είδους σνακ σε συσκευασία, όπως σάντουιτς γαριδάκια πατατάκια κ.λπ., 3) οι κοδομικών υλικών (σιδηρικά τζάκια πλακάκια κ.λπ.), 4) οικιακού εξοπλισμού (έπιπλα φωτιστικά κ.λπ.), 5) ειδών εξοπλισμού γραφείων και καταστημάτων, 6) μη χανών και σκευών χώρων εστίασης, 7) ηλεκτρομηχα νολογικού εξοπλισμού, 8) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών, 9) Εκμετάλλευση αυτομάτων πω λητών πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, 10) Παραχώρηση χρήσης με ενοίκιο των αυτομάτων πωλητών που ανήκουν στην κυριότητα της εταιρείας και 11) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ταμειακών μηχανών και συστημάτων, Β] παροχή υπηρεσιών για εγκατάσταση και συντήρηση των ανωτέρω και συναφών ειδών που επιδέχονται συντήρηση, Γ] Η ανάληψη επί προμήθεια αντιπροσωπειών συναφών προς τα ανωτέρω είδη, Δ] Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ειδών, και Ε] Χον δρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά, προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργα νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία Δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα. Η ανάληψη και εμπορία των ως άνω εργασιών θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή ομοειδή σκοπό, ανεξαρτήτως νομικού τύπου, β) να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και νομικό τύπο και γ) να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες κ.λπ. στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.» Άρθρο 19ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 1. Οι διαχειριστές ορίζονται και ανακαλούνται με από φαση της Γενικής Συνέλευσης. Από την συνέλευση της 31/10/2011 και μέχρι την τροποποίηση αυτής η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στους εταίρους ιδρυτές δηλαδή τους Βασίλειο Δαλ θανάση του Ιωάννη και της Δέσποινας και Βασίλειο Νιζισκιώτη του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, οι οποίοι είτε από κοινού είτε χωριστά μπορούν να ενεργούν όλες τις διαχειριστικές πράξεις. Οι διαχειριστές θα ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρι κής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα. Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ., να παραλαμβάνουν πράγματα και να χορηγούν αποδείξεις. Οι διαχειριστές

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 υπογράφουν για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή τους κάθε από την εταιρική επωνυμία. Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε πολιτικό, ποινικό, διοικητικό, ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επι τροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξωδικαστικές επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τράπε ζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Οι διαχειριστές μπορούν να συμβιβάζονται, να κάνουν συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζουν διαιτητές, να συνομολογούν, καταρτίζουν και αποδέχονται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχονται, επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζουν για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτά και από κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγ γραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργη ση δικών. Οι διαχειριστές συντάσσουν τον ισολογισμό, τηρούν τα εμπορικά βιβλία της εταιρείας, βεβαιώνουν τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοι χεία αυτών, διορίζουν αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνουν, διορίζουν και απολύουν διευθυντικά στελέχη καθορίζοντας συγχρόνως και αρμοδιότητες τους, διακανονίζουν τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζουν τις δαπάνες της εταιρείας και γε νικά ενεργούν κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εται ρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές εξοφλούν κάθε απαί τηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττουν χρήματα και αναλαμβάνουν πράγματα που ανήκουν ή οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημόσιο Τα μείο, Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, Τελωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημόσια Αρχή, εξο φλούν ή προεξοφλούν συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνουν χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλούν και αγοράζουν, για λογαριασμό της εταιρείας, οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της, κάνουν διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτουν σήματα και ευρεσιτεχνίες, λαμβάνουν μέρος για λογαρι ασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς και δημοπρασίες και γενικά ενεργούν κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Οι διαχειριστές αναλαμβάνουν υποχρεώ σεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οπισθογράφησης ή τριτεγ γύησης συναλλαγματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπεζικών επιταγών και χρηματικών εντο λών, αναλαμβάνουν χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζουν συ ναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα, εκδίδουν προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, πωλούν και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα, όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρί νουν κατά την απόλυτη κρίση τους, υποθηκεύουν περι ουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελαν εγκρίνουν, συνάπτουν και λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχουν εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχρεώσεων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλειες και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογρά φοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της. Οι διαχειριστές μπορούν να διορίζουν με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο τους, οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, μόνο για είσπραξη χρημάτων και αξιόγραφων. Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων του διαχειριστή είναι ενδεικτική γιατί στους διαχειριστές της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τον Ν. 3190/1955 όπως αυτός ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και με το παρόν καταστατικό παρέχεται το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση που ανάγεται στο σκο πό της Εταιρικής Επιχείρησης και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη αναγκαία για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011 ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΛΑΖΑΡΟΥ (4) «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Ε.Π.Ε.». Με το υπ αριθμ. 320/ συμβόλαιο της Συμβολαιο γράφου Αθήνας με έδρα την Αθήνα Αναστασίας Παναγι ώτη Μπλίκα, που έχει καταχωρηθεί νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 18811/2011 και Ειδικό 5256, εταίροι της Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Ε.Π.Ε.», 1) Δημήτριος Μακρυ βέλιος του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας, το έτος 1946, κάτοικος Αθήνας (οδός Ζακύνθου, αριθμός 19), επιχειρηματίας, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Συντάγματος και με αριθμό φορο λογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Γλυφάδας, 2) Γεώργιος Ξανθούλης του Ναπολέοντα και της Μαρίας, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας, το έτος 1950, κάτοικος Αθήνας (οδός Αμερικής, αριθμός 10), δικηγόρος, κάτοχος του με αριθμό Χ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσί ας (Δ.Ο.Υ.) Δ Αθηνών, 3) Μαρία Ξανθούλη του Γεωργίου και της Ιωάννας Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Χο λαργό Αττικής, στις , κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός Πλάτωνος, αριθμός 42), φοιτήτρια, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δημό σιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αγίου Στεφάνου, 4) Άγις Μεταξόπουλος του Αιμίλιου και της Ιωάννας Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1983, κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός Πλάτωνος, αριθμός 42) και προσωρινά υπηρετών τη στρατιωτική του θητεία στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων Αυλώνα, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., κάτοχους δελτίου ταυτότη

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) τας στρατιώτη ΥΓ του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αριθμό / και με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δη μόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αγίου Στεφάνου και 5) Καλλιόπη Βλάμη του Μενελάου και της Πολυξένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοικος Αθή νας (οδός Κεφαλληνίας, αριθμός 33), δικηγόρος, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ / δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κυψέλης και με αριθμό φορο λογικού μητρώου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ΚΓ Αθηνών, όλοι ελληνικής ιθαγενείας και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, προέβησαν, σύμφωνα με το νόμο, στις παρακάτω πράξεις: Α) Οι αφενός συμβαλλόμενοι Γεώργιος Ξανθούλης του Ναπολέοντα και της Μαρίας και Καλλιόπη Βλά μη του Μενελάου και της Πολυξένης τα ανήκοντα σε αυτούς κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, εξήντα (60) εταιρικά μερίδια στον πρώ το και είκοσι (20) εταιρικά μερίδια στη δεύτερη της άνω εταιρείας, ονομαστικής αξίας κάθε εταιρικού με ριδίου ευρώ τριάντα (30,00), ήτοι συνολικής αξίας των εταιρικών μεριδίων ευρώ δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) και ειδικότερα συνολικής αξίας ευρώ χιλί ων οκτακοσίων (1.800,00) των μεριδίων του Γεωργίου Ξανθούλη και ευρώ εξακοσίων (600,00) των μεριδίων της Καλλιόπης Βλάμη, τα πώλησαν, τα μεταβίβασαν και τα παρέδωσαν, άλλως τα εκχώρησαν, λόγω πώλησης, στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κα τοχή των αφετέρου συμβαλλόμενων εταίρων Μαρίας Ξανθούλη του Γεωργίου και της Ιωάννας Ευαγγελίας και Άγι Μεταξόπουλου του Αιμίλιου και της Ιωάννας Ευαγγελίας και ειδικότερα: α) ο Γεώργιος Ξανθούλης πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε τα εξήντα (60) εται ρικά μερίδια του προς τη Μαρία Ξανθούλη, αντί συνολι κού τιμήματος χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ, ήτοι ανά τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο και β) η Καλλιόπη Βλάμη πώλησε, μεταβίβασε και παρέδωσε: i) τα έντεκα (11) εταιρικά μερίδιά της προς τη Μαρία Ξανθούλη, αντί συνολικού τιμήματος τριακοσίων τριάντα (330,00) ευρώ, ήτοι ανά τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο και ii) τα εννέα (9) εταιρικά μερίδια της προς τον Άγι Μεταξόπουλο, αντί συνολικού τιμήματος διακοσίων εβδομήντα (270,00) ευρώ, ήτοι ανά τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε εταιρικό μερίδιο και, μετά την από αυτούς μεταβίβαση των παραπάνω εταιρικών μεριδίων, αποχώρησαν από την εταιρεία. Β) Στην τροποποίηση του Άρθρου πέντε (5) του κα ταστατικού της εταιρείας που αφορά το εταιρικό κε φάλαιο και τα εταιρικά μερίδια. Γ) Στην τροποποίηση του Άρθρου τρία (3) του κα ταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό της εταιρείας και Δ) Στην κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρεί ας σε ενιαίο κείμενο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, για την καλύτερη και εύ χρηστη εκπροσώπηση αυτής στις συναλλαγές της και το οποίο έχει σε περίληψη ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΝ Ε.Π.Ε.». Για τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη γλώσσα. ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην Αθήνα επί της οδού Αμερικής αριθμός 10. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφα ση της Συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με συνηθισμένη πλειοψηφία, να μεταφέρει τα γραφεία της σε άλλη διεύθυνση καθώς και να ιδρύσει υποκατα στήματα της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή και στο εξωτερικό. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παροχή παντός τύπου υπηρεσιών που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες με αντικείμενο την ενέργεια κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 2) Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συ στημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανα νεώσιμες πηγές ενέργειας υπό οποιαδήποτε μορφή ανάληψης ή ανάθεσης του έργου, πρωτογενώς, εργο λαβικώς ή υπεργολαβικώς. 3) Η εμπορία παντός είδους προϊόντων και συστημά των παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών ελληνικών και αλλοδαπών οίκων εμπορίας παρεμφερών προϊόντων. 4) Η παροχή παντός τύπου υπηρεσιών σε κάθε στάδιο ίδρυσης και λειτουργίας Πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και στο στάδιο της διαμεσολάβησης και διακίνη σης (με οποιοδήποτε μέσο) καυσίμων και ενέργειας. 5) Η ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση Πρατηρίων υγρών καυσίμων, ιδίων ή τρίτων, είτε αυτοτε λώς είτε μέσω συστημάτων συλλογικής διαχείρισης. 6) Η ανάληψη έργου τροφοδοσίας των Πρατηρίων υγρών καυσίμων μέσω βυτιοφόρων, ιδιόκτητων ή μη. 7) Η εμπορία, τροφοδοσία και εξοπλισμός, συμπε ριλαμβανομένης της εγκατάστασης των Πρατηρίων υγρών καυσίμων με προϊόντα, συστήματα κάθε μορ φής τεχνολογίας ή μηχανήματα που εντάσσονται στα πλαίσια λειτουργίας αυτών. 8) Η εμπορία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ενοικίαση κινητών ή ακινήτων δυνάμενων να διευρύνουν το πεδίο της εμπορικής δραστηριότητας των Πρατηρίων υγρών καυσίμων. 9) Η συνεργασία με τρίτα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνολογία (τεχνικών, κατασκευαστικών, οικονομικών, φορολογικών κ.λπ.) για την ίδρυση και λειτουργία Πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και κάθε άλλης σχετικής επιχειρηματι κής δραστηριότητας εγχώριας ή διεθνούς. 10) Η σύνταξη μελετών και παροχή επιστημονικών υπη ρεσιών σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα. 11) Η εκμετάλλευση, μεταβίβαση και παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης σήματος και ονόματος χώρου (domaine name) πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς και η σύναψη συμβάσεων κάθε μορφής διεπιχειρημα τικής συνεργασίας, franchise, διανομής, μεταφοράς τε χνολογίας. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και εταιρικά σχήματα οιουδήποτε τύπου ή μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας συμφω νείται για είκοσι πέντε (25) χρόνια από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Συνέλευση των εταίρων μπορεί να αποφασίσει την παράταση της λειτουργίας της Εταιρείας με απόφαση της, λαμβανομένη με πλειο ψηφία των 3/4 τριών τετάρτων του αριθμού των εταίρων εκπροσωπούντων τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ και διαιρείται σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει αξία τριάντα (30,00) ευρώ. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρεί ας με μία (1) μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί όλο και υπάρχει στο ταμείο της. Η συμμετο χή των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο έχει ως εξής: α) ο Δημήτριος Μακρυβέλιος του Γεωργίου συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελού μενης από εκατό (100) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, β) η Μαρία Ξανθούλη του Γεωργίου συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενης από ενενήντα (90) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700,00) ευρώ και γ) ο Άγις Μεταξόπουλος του Αιμίλιου συμμετέχει στην Εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής αποτελούμενης από δέκα (10) εταιρικά μερίδια συνολικής αξίας τρια κοσίων (300,00) ευρώ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται με αυτό το κα ταστατικό ο Δημήτριος Μακρυβέλιος του Γεωργίου και της Μαρίας. Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΜΠΛΙΚΑ (5) «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «KARVOUNIS TRANS». Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Κα ταπόδη, εταίρου της Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΙ ΚΙΖΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», νόμιμα καταχω ρισθέντος στα βιβλία εταιρειών περιορισμένης ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό και ειδικό 5312 της 25ης/11/2011, τροποποιήθηκε το με αριθμό / καταστατικό Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» με δ.τ «KARVOUNIS TRANS», συνταγέν υπό του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταμάτη Στεφάνου Κατα πόδη, νόμιμα δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό και ειδικό 4865 στις και σε περίληψη στο με φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τ.αε, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ) (ΚΑΔ: ), όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου τρίτου (3ου) του άνω καταστατικού, του σχετι κού με το σκοπό της άνω εταιρείας, το οποίο, μετά την τροποποίηση του, έχει ως ακολούθως: «Άρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός και αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας εί ναι οι πάσης φύσεως οδικές μεταφορές είτε εθνικές είτε διεθνείς με φορτηγά οχήματα δημόσιας χρήσης, καθώς και συνοδευτικές ως προς τη μεταφορά υπηρεσίες, όπως και για τη μεσολάβηση μεταφοράς εμπορευμάτων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλο δαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα, β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιο δήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω σκοπούς ή/και δραστηριότητες, γ) ν αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα, δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δι καίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ε) να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα, στ) να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ζ) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έρ γων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής, η) ν αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δρα στηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιο πραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και γενικά να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις πε ριστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των άνω σκοπών της». Επίσης κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της άνω εται ρείας. Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2011 Ο Συμβολαιογράφος ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ (6) Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «DIMENERGY, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «DIMENERGY Ε.Π.Ε.». Περίληψη του υπ αριθμ. 485 / συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Ι. Καλογερο πούλου, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την με αύξοντες αριθμούς Γενικό 18890/2011 και Ειδικό Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «DIMENERGY, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «DIMENERGY Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Βριλησσίων Αττικής, επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 7Α με (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), η οποία συνεστήθη δυνάμει του υπ αρ. 289/ συμβολαί ου μου καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης το οποίο καταχωρίστηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την με αύξοντες αριθμούς Γενικό 11015/2010 και Ειδικό 3362 και σε περί ληψη δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7530/ Φ.Ε.Κ. (τ.α.ε. και Ε.Π.Ε.),

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ του Χρήστου και της Βασιλικής, σύζυγος Θεοδώρου ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ, οικονομολόγος, που κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός Ποσειδώνος αρ. 1, (Α.Δ.Τ. Χ / /Τ.Α. Βρι λησσίων) και 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης, πολιτικός μηχανικός, που κατοικεί στα Βριλήσσια, οδός Ποσειδώνος αρ. 1Α, (Α.Δ.Τ. Χ / /Τ.Α. Χολαργού). ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ της άνω εταιρείας ορίστηκαν και οι δύο (2) ως άνω εταίροι Αικατερίνη Αλογογιάννη και Δη μήτριος Δημητρόπουλος, ενεργώντας, είτε από κοινού, είτε καθένας χωριστά. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: Οι εταίροι έχουν την Ελληνική Ιθαγέ νεια. Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (7) Ανακοίνωση της έκθεσης εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περι ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Κ. ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ». Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνεται η δημοσίευση της από έκθεσης εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σύμφωνα με την οποία κατά την η αξία του ενεργητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ» ανήλθε στο ποσό των ,91, του παθητικού της σε 262,170,91 και η καθαρή της θέση στο ποσό των ,00, προκει μένου να μετατραπεί αυτή σε Ανώνυμη Εταιρεία (άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/20). Αγία Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 Ο Διευθυντής ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (8) Ανακοίνωση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Η Γενικής Συνέλευση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» αποφάσισε ομόφωνα με το υπ αριθμ. 27/ πρακτικό της την μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας κατ άρθρο 41 του Ν. 3190/1955 ως εξής: Η εταιρεία έχει κεφάλαιο Ευρώ εκατόν ογδόντα χι λιάδων ( ,00). Θεωρείται σκόπιμο να μειωθεί το ανωτέρω κεφάλαιο κατά Ευρώ εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ( ,00), ήτοι έκαστος των εταί ρων θα λάβει Ευρώ εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (79.350,00). Καθώς το πόσο αυτό της μείωσης δεν υπάρχει όλο σε ρευστό θα πρέπει να μειωθεί και με μείωση των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Συγκεκριμένα προτείνεται οι εταίροι να λάβουν έκαστος από ένα διαμέρισμα ιδιοκτησίας της εταιρείας επί μίας πολυώροφης οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου ευρισκομένου εντός του οικισμού Γεωρ * * γιουπόλεως του ομωνύμου Δημοτικού Διαμερίσματος του ομωνύμου Δήμου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 764,96, το οποίο συνορεύει γύρωθεν με δημοτική οδό και ιδιοκτησίες Νικολαράκη, Γρυλλάκη, Φραγκίσκου Κο κολάκη, Γεωργίου Κοκολάκη και Ιωάννου Σταυρουλάκη, το οποίο ακίνητο ανήκει κατ ισομοιρίαν στους Ιωσήφ Σταυρουλάκη του Ιωάννη και της Σοφίας και Γεράσιμο Σταυρουλάκη του Ιωάννη και της Σοφίας. Ειδικότερα ο μεν Ιωσήφ Σταυρουλάκης του Ιωάννη και της Σοφίας θα λάβει το υπό στοιχεία II Διαμέρισμα του ισογείου αξίας Ευρώ ,68 (στην οποία αξία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23 %) και Ευρώ 9,32 σε με τρητά, ο δε Γεράσιμος Σταυρουλάκης του Ιωάννη και της Σοφίας θα λάβει το υπό στοιχεία A3 Διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου αξίας Ευρώ ,59 (στην οποία αξία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23 %) και Ευρώ ,41 σε μετρητά. Συνεπώς το κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί κατά Ευρώ εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ( ,00). Αντίστοιχα θα μειωθούν τα εταιρικά μερίδια ως εξής: Διαγράφονται εταιρικά μερίδια αξίας Ευρώ ,00, ήτοι εταιρικά μερίδια, από την κυριότητα του Ιω σήφ Σταυρουλάκη του Ιωάννη και της Σοφίας και εται ρικά μερίδια αξίας Ευρώ ,00, ήτοι εταιρικά μερίδια, από την κυριότητα του Γεράσιμου Σταυρουλάκη του Ιωάννη και της Σοφίας. Συνεπώς το εταιρικό κεφά λαιο θα είναι μετά την ανωτέρω μείωση Ευρώ είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια (21.300,00) και θα διαιρείται σε επτακόσια δέκα (710) εταιρικά μερίδια αξίας καθενός τριάντα (30,00) Ευρώ. Εκ των εταιρικών αυτών μεριδίων ο Ιωσήφ Σταυρουλάκης του Ιωάννη και της Σοφίας θα διαθέτει τριακόσια πενήντα πέντε (355) εταιρικά μερίδια [συνολικής αξίας Ευρώ δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενή ντα (10.650,00)], ήτοι ποσοστό 50,00 % και ο Γεράσιμος Σταυρουλάκης του Ιωάννη και της Σοφίας θα διαθέτει τριακόσια πενήντα πέντε (355) εταιρικά μερίδια [συνο λικής αξίας Ευρώ δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (10.650,00)], ήτοι ποσοστό 50,00 %. Η απόφαση πρέπει να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρ θρο 42 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του Ν. 3190/1955. Χανιά, 22 Νοεμβρίου 2011 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΜΑΡΚΟΣ Ε. ΠΕΡΡΑΚΗΣ (9) Ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος στην ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύ στασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TRUCK & BUS pb sellers φορτηγά Λεωφορεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «TRUCK & BUS pb sellers Ε.Π.Ε.». Στην ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «TRUCK & BUS pb sellers φορ τηγά Λεωφορεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» κμε δ.τ. «TRUCK & BUS pb sellers Ε.Π.Ε.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8064/ (τ.α.ε. Ε.Π.Ε.) διορθώνεται, το εσφαλμένο: «6340/ », στο ορθό: «6342/ ». Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΛΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2015 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Στον Πειραιά σήμερα, την 27 η Ιανουαρίου 2016, συστήνεται με το παρόν Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1_ 2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑΕ 40390/01/Β/98/198 Σήμερα την 30 η Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 3μ.μ. εις την οδό Πατησίων αριθ. 132 στην Αθήνα, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 05/09/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5218 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ: 119.583,90, χωρίς Φ.Π.Α ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε.

Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε. Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση (άρθρο 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει του άρθρου 96 του Ν. 4072/2012 και των διατάξεων των άρθρων 42,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920) Της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Σκοπός

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Σκοπός Το σχέδιο καταστατικού που ακολουθεί έχει αναπαραχθεί από το βιβλίο «Πρακτικός Οδηγός Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης» των.ι.ηλιοκαύτου και Χριστίνας.Ηλιοκαύτου. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυµία,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Ημ/ νία (ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ): / / ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016

Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΩΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» και διακριτικό τίτλο CORUS ΚALPINIS -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν.

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8271 7 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ της (α) ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ των (β) ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ..

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ.. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΥΡΩ.. Στην Αθήνα σήμερα στις., στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό, σ' εμένα τ Συμβολαιογράφο.. με έδρα τ παρουσιάστηκαν οι παρακάτω που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα