ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογοι Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ - ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 1 ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Α) Γενικά Β) Η διαταγή πληρωμής είναι διαδικασία με έγγραφα Γ) Προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής Δ) Διαταγή πληρωμής και ταχύτητα Ε) Η αίτηση ΣΤ) Επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα Ζ) Έγγραφα κατάλληλα Η) Διαταγή πληρωμής Θ) Προπαρασκευή για άσκηση ανακοπής Ι) Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ΙΑ) Απόδειξη και βάρος αποδείξεως ΙΒ) Ανακοπή αναγνωριστική αγωγή ΙΓ) Λογαριασμός αλληλόχρεος κλπ ΙΔ) Ανατοκισμός ΙΕ) Αναγνώριση ΙΣΤ) Καταναλωτής ΙΖ) Παραγραφή... 52

2 22 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΙΗ) Αίτηση - Αντικείμενο της δίκης - Εκκρεμοδικία - Δεδικασμένο ΙΘ) Τελική επισήμανση Κ) Η απόφαση 10/1997 Ολομελείας Αρείου Πάγου ΓΕΝΙΚΑ - Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩ- ΜΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ Α) Γενικά Β) Η αίτηση γενικώς Γ) Γιατί ενδιαφέρει το περιεχόμενο της αιτήσεως Δ) Περιεχόμενο της αιτήσεως - Ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα Ε) Αίτηση Τα αναγκαία στοιχεία στην αίτηση Ειδικώτερα η αιτία - Η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσόν ΣΤ) Θεωρία της εξατομικεύσεως - Και άρθρα και Ζ) Αοριστία δικογράφου γενικώς Η) Αοριστία αιτήσεως Έννομες συνέπειες Θ) Επιταγή Απαραίτητα στοιχεία Ι) Λογαριασμός ανοικτός, τρεχούμενος, αλληλόχρεος - Απαραίτητα στοιχεία ΙΑ) Τα έγγραφα αναφέρονται και επισυνάπτονται στην αίτηση (Επίκληση και προσαγωγή) ΙΒ) Έγγραφα και αοριστία αιτήσεως Σχέση των ΙΓ) Απόκρουση απόψεων ΙΔ) Ανακεφαλαιωτικά - Συνοπτικώς τα θέματα - Η γνώμη μου ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Φύση της διαταγής πληρωμής Β) Διάγνωση δεν γίνεται Γ) Προϋποθέσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής - Φύση των Δ) Θετικές προϋποθέσεις Ε) Αρνητικές προϋποθέσεις ΣΤ) Προθεσμία Αίρεση Όρος Αντιπαροχή Ζ) Τι μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής

3 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 23 Η) Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής Θ) Η επίδοση της διαταγής πληρωμής γενικώς Ι) Άγνωστης διαμονής ΙΑ) Επίδοση σε διαμένοντες στο εξωτερικό ΙΒ) Επίδοση εντός δύο μηνών ΙΓ) Σε θάνατο Συγχώνευση - Μετατροπή Πτώχευση ΙΔ) Πρόσθετες διαδικαστικές προϋποθέσεις ΙΕ) Τόκοι - Τόκοι τόκων ΙΣΤ) Τειρεσίας ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΙΚΑΝΟ- ΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΩΣ Α) Νομιμοποίηση γενικά Β) Ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος Γ) Παθητική νομιμοποίηση - Καθ' ου η αίτηση Δ) Περιπτώσεις νομιμοποιήσεως Ε) Ικανότητα παραστάσεως ΣΤ) Έννομο συμφέρον Ζ) Πλαγιαστικώς αίτηση και ανακοπή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ KAI ΔΙ- ΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Δικαιοδοσία Β) Καθ' ύλη αρμοδιότης Διαδικασία ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Γενικά Β) Είναι αρμόδια Γ) Παρέκταση αρμοδιότητος Δ) Σε πώληση ΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΟΙΑ Α) Αποδείξεις γενικώς Β) Απόδειξη μόνο από έγγραφα σε διαταγή πληρωμής Γ) Τι πρέπει να περιέχει το έγγραφο - Αντικείμενο αποδείξεως

4 24 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Τα έγγραφα γενικώς Ε) Ιδιωτικά έγγραφα ΣΤ) Δημόσια έγγραφα Ζ) Αντίγραφα Η) Η υπογραφή εκδότη στο ιδιωτικό έγγραφο Θ) Υπογραφή από αντιπρόσωπο Ι) Υπογραφή από εκπρόσωπο εταιρείας ιδίως νομικού προσώπου ΙΑ) Πλαστά έγγραφα ΙΒ) Εμπορικά βιβλία Απόσπασμα ΙΓ) Μαγνητοταινία ΙΔ) Ηλεκτρονικές υπογραφές ΙΕ) Ηλεκτρονικές επιστολές ( ) ΙΣΤ) Τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) ΙΖ) Φωτοτυπία ΙΗ) Τηλεγράφημα Κ) Με έγγραφο αθεώρητο από Δ.Ο.Υ. ή έγγραφο αχαρτοσήμαντο κλπ ΚΑ) Μη πληρούντα προϋποθέσεις νόμου ΜΕΡΟΣ 2ο ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩ- ΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Α) Γενικά ΙΙ) Η ΕΠΙΤΑΓΗ Β) Γενικά για επιταγή Προέλευση ν. 5960/ Γ) Αξιογραφικές θεωρίες Δ) Ισχύουσες αρχές Ενστάσεις Ε) Έγκυρη επιταγή ΣΤ) Ποια στοιχεία δεν απαιτούνται Ζ) Δυνατές περιπτώσεις ενεργειών με βάση έγκυρη επιταγή Η) Εμφάνιση και βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής για δυνατότητα αναγωγής κλπ

5 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 25 Θ) Προθεσμία εμφανίσεως - βεβαιώσεως αρνήσεως πληρωμής Ι) Αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση; ΙΑ) Απόψεις για τη βεβαίωση ΙΒ) Συνέπειες σε έκπτωση και παραγραφή ΙΓ) Εξαιρέσεις στην 8ημερη προθεσμία ΙΔ) Άκυρη επιταγή λόγω της αιτίας ΙΕ) Επιταγή οπισθογραφήσιμη - Ποιος ο κομιστής - Τεκμήρια ΙΣΤ) Επιταγή - Ρήτρες ΙΖ) Αναστολή του απαιτητού ΙΙΙ) Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΗ) Ισχύουσες αρχές Σχέση συναλλαγματικής με επιταγή ΙΘ) Έγκυρη συναλλαγματική Κ) Δυνατές περιπτώσεις ενεργειών με βάση έγκυρη συναλλαγματική ΚΑ) Εμφάνιση και διαμαρτύρηση συναλλαγματικής για δυνατότητα αναγωγής ΚΒ) Προθεσμία εμφανίσεως και διαμαρτυρήσεως συναλλαγματικής ΚΓ) Αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση ΚΔ) Απόψεις ΚΕ) Συνέπειες σε έκπτωση ΚΣΤ) Εξαιρέσεις στην προθεσμία δύο ημερών για διαμαρτύρηση συναλλαγματικής ΚΖ) Άκυρη λόγω αιτίας ΚΗ) Συναλλαγματική οπισθογραφήσιμη - Ποιος ο κομιστής - Τεκμήρια ΚΘ) Αναστολή του απαιτητού ΕΠΙΤΑΓΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Αδικοπραξία σε επιταγή Διαταγή πληρωμής B) Επιταγή άκυρη Γ) Αλλοιώσεις σε επιταγή

6 26 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Ανάκληση επιταγής Ε) Να έχει διαμαρτυρηθεί - Βεβαιωθεί η άρνηση πληρωμής της επιταγής - Έκπτωση Αναγωγή ΣΤ) Επιταγή οπισθογραφηθείσα μετά το διαμαρτυρικό κλπ (μετοπισθογράφηση) Ζ) Εις διαταγή - Όχι εις διαταγή - Στον κομιστή - Και μεταβίβαση Η) Επιταγή δίγραμμη Θ) Επιταγή έγκυρη Ι) Επιταγή μεταβιβασθείσα με οπισθογράφηση και εκχώρηση ΙΑ) Ελλιπής επιταγή ΙΒ) Ενέχυρο σε επιταγή ΙΓ) Εταιρεία υπογράφουσα επιταγή ΙΔ) Ελάττωση ή επίταση ευθύνης εξ επιταγής ΙΕ) Επιταγή ευκολίας ΙΣΤ) Επιταγή κλαπείσα ή απωλεσθείσα - Υπεξαιρεθείσα ΙΖ) Επιταγή λευκή ΙΗ) Επιταγή μεταχρονολογημένη ΙΘ) Επιταγή παραγεγραμμένη ή σε έκπτωση Κ) Επιταγή πλαστή ΚΑ) Ποινική ευθύνη ΚΒ) Επιταγή και πτώχευση ΚΓ) Τριτεγγυητής επιταγής ΚΔ) Σχέση από υποκειμένη αιτία με επιταγή ΚΕ) Υπογραφή από αντιπρόσωπο ΚΣΤ) Υπογραφή με αυτοσύμβαση ΚΖ) Διοικητική ποινή Πρόστιμο ΚΗ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός ΚΘ) Επιταγή κηρυχθείσα ανίσχυρη Λ) Διεθνής επιταγή σε ξένο νόμισμα κλπ ΛΑ) Καταπιστευμένη επιταγή ΛΒ) Πληρωτέα από κοινό λογαριασμό

7 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 27 ΛΓ) Σε αλληλόχρεο κλπ λογαριασμό ΛΔ) Επιταγή σε πώληση κλπ ΛΕ) Συνοπτικά διαταγή πληρωμής και επιταγή ΛΣΤ) Λόγω πληρεξουσιότητος ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Εξ αδικοπραξίας Β) Συναλλαγματική άκυρη Γ) Συναλλαγματική με αλλοιώσεις Δ) Ανάκληση συναλλαγματικής Ε) Αν δεν έχει διαμαρτυρηθεί η συναλλαγματική ΣΤ) Μετοπισθογραφηθείσα συναλλαγματική Ζ) Συναλλαγματική εκδοθείσα όχι εις διαταγήν Η) Δίγραμμη συναλλαγματική Θ) Έγκυρη συναλλαγματική Ι) Συναλλαγματική μεταβιβασθείσα με εκχώρηση ΙΑ) Ελλιπής συναλλαγματική ΙΒ) Ενέχυρο σε συναλλαγματική ΙΓ) Εταιρεία υπογράφουσα συναλλαγματική ΙΔ) Ευθύνη εκ συναλλαγματικής, ελάττωση και επίταση ΙΕ) Ευκολίας συναλλαγματική ΙΣΤ) Κλαπείσα συναλλαγματική ΙΖ) Λευκή συναλλαγματική ΙΗ) Μεταχρονολογημένη συναλλαγματική ΙΘ) Παραγεγραμμένη συναλλαγματική Κ) Πλαστή συναλλαγματική ΚΑ) Ποινική ευθύνη ΚΒ) Πτώχευση σε συναλλαγματική ΚΓ) Τριτεγγύηση σε συναλλαγματική ΚΔ) Υποκείμενη αιτία σε συναλλαγματική ΚΕ) Με αντιπρόσωπο ΚΣΤ) Με αυτοσύμβαση

8 28 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΚΖ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός ΚΗ) Κηρυχθείσα ανίσχυρη ΚΘ) Διεθνής - Σε ξένο νόμισμα Λ) Καταπιστευμένη συναλλαγματική ΛΑ) Σε αλληλόχρεο ΛΒ) Συναλλαγματική σε πώληση κλπ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟ- ΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣ Α) Γενικά - Τα προβλήματα - Γιατί το ενδιαφέρον Τράπεζες Β) Δημοκρατία - Ισότητα Ανισορροπία Γ) Αρχή της εμπιστοσύνης - Προστασία καταναλωτή ΓΟΣ Δ) Η στάση των τραπεζών Ε) Η νομολογία ΣΤ) Νομοθετικές πρωτοβουλίες - Η προσπάθεια εκλογικεύσεως απέτυχε Ζ) Πρακτικά της Βουλής για το άρθρο 42 ν. 2912/ Η) Ήδη υπήρξε πλήρης επιστροφή στα πολύ παλιά Θ) Ανατοκισμός - Η μεγάλη επίδρασή του Ι) Να κρατήσομε τα διδάγματα - Ατυχώς χρειάζονται και θα χρειασθούν ΙΑ) Γενικά για αίτηση και αποδείξεις ΙΒ) Έγγραφα κατάλληλα ΙΓ) Λογαριασμός ΙΔ) Είδη λογαριασμών - Έχει δημιουργηθεί ασάφεια Σύγχυση ΙΕ) Τρεχούμενος λογαριασμός ΙΣΤ) Ανοικτός λογαριασμός ΙΖ) Αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΗ) Απόδειξη - Επικληθέντα Επισυναφθέντα ΙΘ) Αποδεικτέα - Βάρος αποδείξεως Κ) Εμπορικά βιβλία - Απόσπασμα Επικύρωση Σύμβαση αποδείξεως

9 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 29 ΚΑ) Αίτηση - Κονδύλια χρεωπιστώσεων ΚΒ) Τόκοι - Τόκοι τόκων ΚΓ) Παραγραφή ΚΔ) Κλείσιμο του λογαριασμού ΚΕ) Αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους ΚΣΤ) Κατάχρηση κλπ ΚΖ) Εγγυητής ΚΗ) Ανακοπή ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗ- ΡΩΜΗΣ Α) Γενικώς Β) Πώληση με συμφωνητικό Γ) Πώληση με τιμολόγια ι) Επιστροφή εμπορευμάτων Δ) Εργολαβική αμοιβή Ε) Μίσθωση - Μισθώματα κλπ ΣΤ) Παρακαταθήκη Ζ) Μέρισμα ανωνύμου εταιρείας Η) Διατροφή Θ) Πιστωτικής κάρτας υπόλοιπο Ι) Leasing - Χρηματοδοτική μίσθωση ΙΑ) Κινητής τηλεφωνίας - Ηλεκτρικού ρεύματος - Νερού - Τηλεφώνου κλπ ΙΒ) Αναγκαστική απαλλοτρίωση ΙΓ) Αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους ΙΔ) Εγγύηση Εγγυητής ΙΕ) Δάνειο ΙΣΤ) Κοινόχρηστα πολυκατοικίας ΙΖ) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ΙΗ) Με απόφαση χορηγήσεως άδειας εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης ΙΘ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός

10 30 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Κ) Ασφάλιστρα ΚΑ) Από καταναλωτή ΚΒ) Καταναλωτή προστασία ΜΕΡΟΣ 3ο ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ 13 ΓΕΝΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΕΩΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 632, Α) Ανακοπή Βασικές αρχές Προϋποθέσεις Β) Δικαιούμενοι να ασκήσουν ανακοπή Κατά ποίων Γ) Διαδικασία ασκήσεως ανακοπής Δ) Περιεχόμενο ανακοπής - Ορισμένοι οι λόγοι Ε) Προθεσμία ασκήσεως ανακοπής Αργίες - Ανωτέρα βία - Επίδοση ΣΤ) Αρμόδιο δικαστήριο Ζ) Λόγοι ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής Η) Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Προθεσμία Θ) Διαδικασία εκδικάσεως ανακοπής Ι) Ισχυρισμοί και αποδείξεις από τον ανακόπτοντα (270, 650, 671, 432 κλπ) ΙΑ) Αποδείξεις από τον καθ' ου η ανακοπή ΙΒ) Βάρος αποδείξεως ΙΓ) Αμφισβήτηση αποδεικτικής ισχύος εγγράφου - Προσβολή εγγράφου ως πλαστού ΙΔ) Αποφάσεις ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ Α) Γενικά Β) Σύγχρονη άσκηση Γ) Δικαιούμενοι Λόγοι Δ) Αρμοδιότης καθ' ύλη Ε) Αρμοδιότης κατά τόπο ΣΤ) Διαδικασία εκδικάσεως Ζ) Προθεσμία ασκήσεως

11 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 31 Η) Διαδικασία ασκήσεως Θ) Πρόσθετοι λόγοι Ι) Λόγοι παραδεκτοί απαράδεκτοι ΙΑ) Υποχρεωτική σώρευση λόγων ανακοπής ΙΒ) Περιεχόμενο Αοριστία ΙΓ) Στοιχείο η βλάβη ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α) Γενικά Β) Σχέση αναγνωριστικής αγωγής με ανακοπές Γ) Χρησιμότης της αναγνωριστικής αγωγής Δ) Έννομο συμφέρον ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ (632 ΚΑΙ 633) ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ (933) ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (70) Α) Ανακοπή άρθρων 632 ή Β) Ανακοπή των άρθρων 632, 633, 933 ΚΠολΔ Γ) Η αναγνωριστική αγωγή Δ) Άσκηση ανακοπών 632 και ΜΕΡΟΣ 4ο ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 18 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α) Ορισμός ενδίκων μέσων Β) Ένδικα βοηθήματα Γ) Ποια τα ένδικα μέσα Δ) Άσκηση των ενδίκων μέσων Περιεχόμενο Ε) Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ΣΤ) Δικαιούμενοι - Έννομο συμφέρον Ζ) Ανακοπή άρθρων ΚΠολΔ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ Α) Γενικώς Β) Τακτική διαδικασία Γ) Με διαδικασία πιστωτικών τίτλων Δ) Με άλλη ειδική διαδικασία

12 32 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Ε) Προθεσμία ΣΤ) Στο Εφετείο ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ Α) Γενικά Β) Δικαιούμενοι Γ) Έννομο συμφέρον Δ) Διαδικασία ασκήσεως Ε) Οι δανειστές ΣΤ) Προθεσμία Ζ) Αρμόδιο δικαστήριο Η) Αποτελέσματα ασκήσεως και παραδοχής ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΙ- ΤΗΣΗ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ Α) Αφορμές - Τα θέματα Β) Γενικά Γ) Η παρέμβαση γενικώς Δ) Κύρια παρέμβαση Ε) Η πρόσθετη παρέμβαση ΣΤ) Έννομο συμφέρον σε παρέμβαση Ζ) Παρέμβαση στη διαδικασία της διαταγής πληρωμής Η) Πλαγιαστική αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής Θ) Πλαγιαστική ανακοπή Ι) Ανακοπή τρίτου ΕΦΕΣΗ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΕΩΣ Α) Γενικά για την έφεση Β) Διατάξεις δημοσίας τάξεως Ενστάσεις προνομιακές Γ) Σε ανακοπή άρθρων 632, 633 ΚΠολΔ Δ) Εφαρμοστέες διατάξεις στην έφεση στις διάφορες διαδικασίες Ε) Λόγοι εφέσεως και πρόσθετοι λόγοι ΣΤ) Συμπέρασμα για το παραδεκτό Ζ) Προθεσμία

13 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 33 Η) Διαδικασία ασκήσεως προσθέτων λόγων εφέσεως ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Α) Εξεταστέα θέματα Β) Άσκηση αναιρέσεως Προσδιορισμός Γ) Διαδικασία Δ) Περιεχόμενο αναιρέσεως Πρόσθετοι λόγοι Ε) Άσκηση Προθεσμία για πρόσθετους λόγους Δεν υπολογίζονται οι πριν την ημέρα συζητήσεως αργίες ΣΤ) Αοριστία Ζ) Περιορισμός των λόγων αναιρέσεως Η) Όταν γίνει δεκτή η αναίρεση ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ Α) Γενικά Β) Σε διαταγή πληρωμής ΜΕΡΟΣ 5ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 25 ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΑΡΘΡΟ 632) Α) Γενικά η αναστολή σε διαταγή πληρωμής Β) Αναστολή εκτελεστότητας - Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως Γ) Αίτηση αναστολής άρθρου Προϋποθέσεις Συνέπειες Δ) Ανάκληση αποφάσεως αναστολής - Πότε Προϋποθέσεις Ε) Μετά την απόρριψη της ανακοπής πρωτοδίκως ΣΤ) Κατά το άρθρο 724 ΚΠολΔ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (938, 1000, 565) Α) Εκτέλεση διαταγής πληρωμής Β) Ανακοπή (933) Γ) Άσκηση ανακοπών 632 και Δ) Αναστολή εκτελεστότητος εκτελέσεως Ε) Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως (938)

14 34 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΣΤ) Αναστολή άρθρου Ζ) Αναστολή εκτελεστότητος (565) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Α) Γενικά η παραγραφή Β) Παραγραφή επιταγής Γ) Παραγραφή συναλλαγματικής Δ) Σε διαταγή πληρωμής Ε) Πρώτο στάδιο μέχρι την έκδοση διαταγής πληρωμής ΣΤ) Δεύτερο στάδιο από την έκδοση της διαταγής πληρωμής μέχρι την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής Ζ) Τρίτο στάδιο μεταξύ της πρώτης και δεύτερης επιδόσεως της διαταγής πληρωμής Η) Τέταρτο στάδιο που αρχίζει αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως ανακοπής μετά τη δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής Θ) Εικοσαετής παραγραφή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ Α) Γενικά Β) Αντικείμενο της δίκης Γ) Εκκρεμοδικία ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ Α) Δεδικασμένο Σκοπός Β) Διατάξεις που ρυθμίζουν το δεδικασμένο Γ) Σχέση δεδικασμένου με αντικείμενο της δίκης και εκκρεμοδικία Δ) Γενικώς - Τι καλύπτει το δεδικασμένο Ε) Δεδικασμένο σε αγωγή ΣΤ) Δεδικασμένο σε διαταγή πληρωμής Ζ) Δεδικασμένο ως προς τις δύο επιδόσεις της διαταγής πληρωμής Η) Άλλοι τρόποι αποκτήσεως δεδικασμένου της απαιτήσεως της διαταγής πληρωμής

15 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 35 Θ) Φύση συνέπειες δεδικασμένου από διαταγή πληρωμής ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΗ Α) Φύση προσημειώσεως Β) Διατάξεις νόμου Γ) Τροπή σε υποθήκη Δ) Εκδίκαση διαφορών Ε) Κατάταξη Απόσβεση ΣΤ) Πτώχευση Συγχώνευση Θάνατος Ζ) Έκδοση διαταγής πληρωμής Η) Εξάλειψη προσημειώσεως Θ) Εκτέλεση Ιδίως της εμπράγματης αγωγής ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Α) Φύση συντηρητικής κατάσχεσης Β) Διάταξη νόμου Γ) Άλλες διατάξεις εφαρμοζόμενες Δ) Προϋπόθεση η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος Ε) Έννομες συνέπειες ΣΤ) Τρόπος ενέργειας Ζ) Εις χείρας τρίτου Η) Μεσεγγύηση Θ) Μετατροπή σε αναγκαστική κατάσχεση Ι) Εκδίκαση διαφορών ΙΑ) Αναστολή συντηρητικής κατασχέσεως Αντικατάσταση ΙΒ) Αναστολή εκτελέσεως διαταγής πληρωμής ΙΓ) Ακατάσχετα ΙΔ) Ως προς τους Δήμους κλπ ΙΕ) Ακύρωση ή εξόφληση διαταγής πληρωμής ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (914, 579 2, 550) ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (940, 703) Α) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 914) Β) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 550) Γ) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 579 2)

16 36 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Επαναφορά πραγμάτων (730 2) Ε) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940) ΣΤ) Δικαίωμα αποζημιώσεως - Προσωρινά εκτελεστή απόφαση (940 1) Ζ) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940 2) - Τελεσίδικη απόφαση Η) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940 3) - Ακύρωση αναγκαστικής εκτελέσεως Θ) Δικαίωμα αποζημιώσεως (703) Ι) Σε διαταγή πληρωμής - Επαναφορά και αποζημίωση (940) ΙΑ) Διαταγή πληρωμής - Επαναφορά (730) και αποζημίωση (703) ΙΒ) Προβληματισμός για τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου ΜΕΡΟΣ 6ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ 33 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙ- ΤΗΣΕΩΣ - ΓΕΝΙΚΑ Α) Βασικές διατάξεις Β) Κατάσχεση Γ) Προϋποθέσεις Προδικασία Δ) Ανακοπή άρθρου 933, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΩΝ Α) Γενικά Β) Κατάσχεση κινητών Γ) Κατάσχεση ακινήτων πλοίων και αεροσκαφών Δ) Ειδικώς για κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών Ε) Κοινές διατάξεις ΣΤ) Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ Α) Πρόβλεψη Β) Διαδικασία

17 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 37 Γ) Συνέπειες κατασχέσεως Δ) Ανακοπή από οφειλέτη Ε) Υποχρέωση τρίτου να δηλώσει ΣΤ) Ανακοπή από τον κατάσχοντα Ζ) Υποχρεώσεις τρίτου Η) Καταφατική δήλωση και απόφαση που δέχεται ανακοπή Θ) Ασφαλισμένη απαίτηση Ι) Κατάσχεση εις χείρας τραπέζης ως τρίτης ΙΑ) Κατά δημοσίου κλπ ΙΒ) Ακατάσχετα ΙΓ) Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Α) Γενικά Β) Σώρευση αγωγών για την απαίτηση και την προσωποκράτηση Γ) Αγωγή αυτοτελής Δ) Αγωγή παρεμπίπτουσα Ε) Έμπορος και εμπορική υποχρέωσή του ΣΤ) Οι υποχρεώσεις από αδικοπραξία είναι εμπορικές για τον έμπορο Ζ) Ποιες οι απαιτήσεις από αδικοπραξία Η) Ομόρρυθμος εταίρος Θ) Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικού προσώπου Ι) Σε πτώχευση ΙΑ) Αποκλεισμός - Απαγόρευση προσωπικής κρατήσεως ΙΒ) Εκτελεστός τίτλος Διαταγή πληρωμής κλπ ΙΓ) Αρχή αναλογικότητος ΙΔ) Προσωπική κράτηση - Άρθρο 11 ν. 2462/ Αρχή αναλογικότητος ΙΕ) Εκτέλεση ΙΣΤ) Άμυνα οφειλέτη ΙΖ) Απόλυση

18 38 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 37 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Α) Γενικώς Β) Διαταγή πληρωμής ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ- ΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ Α) Γενικά Β) Κληρονομητήριο Γ) Διαδικασία εκτελέσεως Δ) Επιταγή προς εκτέλεση Ε) Άρθρα 326, 327 ΚΠολΔ ΣΤ) Κληρονόμος εξ απογραφής ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Α) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις νομικού προσώπου Γ) Γενικώς τα μέλη των νομικών προσώπων Δ) Ομόρρυθμοι εταίροι Ε) Ετερόρρυθμοι εταίροι ΣΤ) Οι εταίροι ΕΠΕ Ζ) Μέτοχοι - Μετοχές ΑΕ Η) Εκπρόσωποι νομικών προσώπων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΑΡΘΡΟ Α) Γενικά Β) Ποιες οι διατάξεις Γ) Το άρθρο 919 ΚΠολΔ Δ) Άρθρο Με βάση απόφαση Ε) Άρθρο Εκτελεστοί τίτλοι πλην αποφάσεως ΣΤ) Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι Ζ) Καθολικοί - Οιονεί καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι Η) Άλλοι νόμοι Θ) Διαδικασία εκτελέσεως

19 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 39 Ι) Σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ- ΩΝ - ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ Α) Πρόβλεψη Β) Διαδικασία Γ) Μετά την απόφαση Δ) Εκτέλεση Ε) Δόση όρκου - Και μεταγενεστέρως ΣΤ) Διαπιστώσεις ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑ - ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Γενικώς Β) Προϊσχύσαν δίκαιο Γ) Ισχύουσα νομοθεσία - Το Σύνταγμα Δ) Διεθνείς συμβάσεις Ε) Νόμοι ΣΤ) Χρόνος εκτελέσεως των αποφάσεων Ζ) Επί ποίων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου κλπ Η) Η διαταγή πληρωμής Θ) Εκτέλεση με διαταγή πληρωμής Ι) Κατά αλλοδαπού δημοσίου κλπ ΙΑ) Κατά ΟΤΑ ΙΒ) Τόκοι Παραγραφή ΠΤΩΧΕΥΣΗ Α) Τρόπος που εξέτασα τα θέματα πτωχεύσεως Β) Γενικά για την πτώχευση Γ) Έννομες συνέπειες πτωχεύσεως Δ) Ειδικώς η νομιμοποίηση Ε) Ειδικά θέματα

20 40 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΣΤ) Άλλα ειδικά θέματα Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ κλπ ΜΕΡΟΣ 7ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) Απόφαση ΟλΑΠ 10/1997, με διαχωρισμό σε ζητήματα που εξετάζει ) Απόφαση ΕφΑθ 331/ ) Απόφαση ΑΠ 93/ ) Διαταγή πληρωμής με βάση την αίτηση και την απόφαση χορηγήσεως αδείας εγγραφής προσημειώσεως, Αθανάσιος Αθανασάς ) Έναρξη της οκταήμερης προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής Αθανάσιος Αθανασάς ) Η υπογραφή στα έγγραφα και τα νόμιμα τεκμήρια από τα άρθρα 424, 1110 ΑΚ για διαταγή πληρωμής, Χριστίνα Αθανασά Μέρος 8 ο ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥ Α) Ευρετήρια ) Αλφαβητικό ευρετήριο ) Ευρετήριο νομικών διατάξεων ) Ευρετήριο συγγραφέων και δικαστών που παραπέμπω ) Ευρετήριο αποφάσεων Β) Πίνακες βιβλίων, μελετών και σημειωμάτων

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»

«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 44/2001* ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ ** Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η διαδικασία δημιουργίας της νέας ευρωπαϊκής έννομης τάξης προϋποθέτει, αφενός την πλήρη και ελεύθερη κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107 9 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4152 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διδάσκοντες: Ελένη Γκολογκίνα - Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα