ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογοι Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ - ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 1 ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Α) Γενικά Β) Η διαταγή πληρωμής είναι διαδικασία με έγγραφα Γ) Προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής Δ) Διαταγή πληρωμής και ταχύτητα Ε) Η αίτηση ΣΤ) Επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα Ζ) Έγγραφα κατάλληλα Η) Διαταγή πληρωμής Θ) Προπαρασκευή για άσκηση ανακοπής Ι) Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ΙΑ) Απόδειξη και βάρος αποδείξεως ΙΒ) Ανακοπή αναγνωριστική αγωγή ΙΓ) Λογαριασμός αλληλόχρεος κλπ ΙΔ) Ανατοκισμός ΙΕ) Αναγνώριση ΙΣΤ) Καταναλωτής ΙΖ) Παραγραφή... 52

2 22 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΙΗ) Αίτηση - Αντικείμενο της δίκης - Εκκρεμοδικία - Δεδικασμένο ΙΘ) Τελική επισήμανση Κ) Η απόφαση 10/1997 Ολομελείας Αρείου Πάγου ΓΕΝΙΚΑ - Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩ- ΜΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ Α) Γενικά Β) Η αίτηση γενικώς Γ) Γιατί ενδιαφέρει το περιεχόμενο της αιτήσεως Δ) Περιεχόμενο της αιτήσεως - Ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα Ε) Αίτηση Τα αναγκαία στοιχεία στην αίτηση Ειδικώτερα η αιτία - Η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσόν ΣΤ) Θεωρία της εξατομικεύσεως - Και άρθρα και Ζ) Αοριστία δικογράφου γενικώς Η) Αοριστία αιτήσεως Έννομες συνέπειες Θ) Επιταγή Απαραίτητα στοιχεία Ι) Λογαριασμός ανοικτός, τρεχούμενος, αλληλόχρεος - Απαραίτητα στοιχεία ΙΑ) Τα έγγραφα αναφέρονται και επισυνάπτονται στην αίτηση (Επίκληση και προσαγωγή) ΙΒ) Έγγραφα και αοριστία αιτήσεως Σχέση των ΙΓ) Απόκρουση απόψεων ΙΔ) Ανακεφαλαιωτικά - Συνοπτικώς τα θέματα - Η γνώμη μου ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Φύση της διαταγής πληρωμής Β) Διάγνωση δεν γίνεται Γ) Προϋποθέσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής - Φύση των Δ) Θετικές προϋποθέσεις Ε) Αρνητικές προϋποθέσεις ΣΤ) Προθεσμία Αίρεση Όρος Αντιπαροχή Ζ) Τι μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής

3 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 23 Η) Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής Θ) Η επίδοση της διαταγής πληρωμής γενικώς Ι) Άγνωστης διαμονής ΙΑ) Επίδοση σε διαμένοντες στο εξωτερικό ΙΒ) Επίδοση εντός δύο μηνών ΙΓ) Σε θάνατο Συγχώνευση - Μετατροπή Πτώχευση ΙΔ) Πρόσθετες διαδικαστικές προϋποθέσεις ΙΕ) Τόκοι - Τόκοι τόκων ΙΣΤ) Τειρεσίας ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΙΚΑΝΟ- ΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΩΣ Α) Νομιμοποίηση γενικά Β) Ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος Γ) Παθητική νομιμοποίηση - Καθ' ου η αίτηση Δ) Περιπτώσεις νομιμοποιήσεως Ε) Ικανότητα παραστάσεως ΣΤ) Έννομο συμφέρον Ζ) Πλαγιαστικώς αίτηση και ανακοπή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ KAI ΔΙ- ΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Δικαιοδοσία Β) Καθ' ύλη αρμοδιότης Διαδικασία ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Γενικά Β) Είναι αρμόδια Γ) Παρέκταση αρμοδιότητος Δ) Σε πώληση ΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΟΙΑ Α) Αποδείξεις γενικώς Β) Απόδειξη μόνο από έγγραφα σε διαταγή πληρωμής Γ) Τι πρέπει να περιέχει το έγγραφο - Αντικείμενο αποδείξεως

4 24 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Τα έγγραφα γενικώς Ε) Ιδιωτικά έγγραφα ΣΤ) Δημόσια έγγραφα Ζ) Αντίγραφα Η) Η υπογραφή εκδότη στο ιδιωτικό έγγραφο Θ) Υπογραφή από αντιπρόσωπο Ι) Υπογραφή από εκπρόσωπο εταιρείας ιδίως νομικού προσώπου ΙΑ) Πλαστά έγγραφα ΙΒ) Εμπορικά βιβλία Απόσπασμα ΙΓ) Μαγνητοταινία ΙΔ) Ηλεκτρονικές υπογραφές ΙΕ) Ηλεκτρονικές επιστολές ( ) ΙΣΤ) Τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) ΙΖ) Φωτοτυπία ΙΗ) Τηλεγράφημα Κ) Με έγγραφο αθεώρητο από Δ.Ο.Υ. ή έγγραφο αχαρτοσήμαντο κλπ ΚΑ) Μη πληρούντα προϋποθέσεις νόμου ΜΕΡΟΣ 2ο ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩ- ΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Α) Γενικά ΙΙ) Η ΕΠΙΤΑΓΗ Β) Γενικά για επιταγή Προέλευση ν. 5960/ Γ) Αξιογραφικές θεωρίες Δ) Ισχύουσες αρχές Ενστάσεις Ε) Έγκυρη επιταγή ΣΤ) Ποια στοιχεία δεν απαιτούνται Ζ) Δυνατές περιπτώσεις ενεργειών με βάση έγκυρη επιταγή Η) Εμφάνιση και βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής για δυνατότητα αναγωγής κλπ

5 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 25 Θ) Προθεσμία εμφανίσεως - βεβαιώσεως αρνήσεως πληρωμής Ι) Αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση; ΙΑ) Απόψεις για τη βεβαίωση ΙΒ) Συνέπειες σε έκπτωση και παραγραφή ΙΓ) Εξαιρέσεις στην 8ημερη προθεσμία ΙΔ) Άκυρη επιταγή λόγω της αιτίας ΙΕ) Επιταγή οπισθογραφήσιμη - Ποιος ο κομιστής - Τεκμήρια ΙΣΤ) Επιταγή - Ρήτρες ΙΖ) Αναστολή του απαιτητού ΙΙΙ) Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΗ) Ισχύουσες αρχές Σχέση συναλλαγματικής με επιταγή ΙΘ) Έγκυρη συναλλαγματική Κ) Δυνατές περιπτώσεις ενεργειών με βάση έγκυρη συναλλαγματική ΚΑ) Εμφάνιση και διαμαρτύρηση συναλλαγματικής για δυνατότητα αναγωγής ΚΒ) Προθεσμία εμφανίσεως και διαμαρτυρήσεως συναλλαγματικής ΚΓ) Αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση ΚΔ) Απόψεις ΚΕ) Συνέπειες σε έκπτωση ΚΣΤ) Εξαιρέσεις στην προθεσμία δύο ημερών για διαμαρτύρηση συναλλαγματικής ΚΖ) Άκυρη λόγω αιτίας ΚΗ) Συναλλαγματική οπισθογραφήσιμη - Ποιος ο κομιστής - Τεκμήρια ΚΘ) Αναστολή του απαιτητού ΕΠΙΤΑΓΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Αδικοπραξία σε επιταγή Διαταγή πληρωμής B) Επιταγή άκυρη Γ) Αλλοιώσεις σε επιταγή

6 26 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Ανάκληση επιταγής Ε) Να έχει διαμαρτυρηθεί - Βεβαιωθεί η άρνηση πληρωμής της επιταγής - Έκπτωση Αναγωγή ΣΤ) Επιταγή οπισθογραφηθείσα μετά το διαμαρτυρικό κλπ (μετοπισθογράφηση) Ζ) Εις διαταγή - Όχι εις διαταγή - Στον κομιστή - Και μεταβίβαση Η) Επιταγή δίγραμμη Θ) Επιταγή έγκυρη Ι) Επιταγή μεταβιβασθείσα με οπισθογράφηση και εκχώρηση ΙΑ) Ελλιπής επιταγή ΙΒ) Ενέχυρο σε επιταγή ΙΓ) Εταιρεία υπογράφουσα επιταγή ΙΔ) Ελάττωση ή επίταση ευθύνης εξ επιταγής ΙΕ) Επιταγή ευκολίας ΙΣΤ) Επιταγή κλαπείσα ή απωλεσθείσα - Υπεξαιρεθείσα ΙΖ) Επιταγή λευκή ΙΗ) Επιταγή μεταχρονολογημένη ΙΘ) Επιταγή παραγεγραμμένη ή σε έκπτωση Κ) Επιταγή πλαστή ΚΑ) Ποινική ευθύνη ΚΒ) Επιταγή και πτώχευση ΚΓ) Τριτεγγυητής επιταγής ΚΔ) Σχέση από υποκειμένη αιτία με επιταγή ΚΕ) Υπογραφή από αντιπρόσωπο ΚΣΤ) Υπογραφή με αυτοσύμβαση ΚΖ) Διοικητική ποινή Πρόστιμο ΚΗ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός ΚΘ) Επιταγή κηρυχθείσα ανίσχυρη Λ) Διεθνής επιταγή σε ξένο νόμισμα κλπ ΛΑ) Καταπιστευμένη επιταγή ΛΒ) Πληρωτέα από κοινό λογαριασμό

7 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 27 ΛΓ) Σε αλληλόχρεο κλπ λογαριασμό ΛΔ) Επιταγή σε πώληση κλπ ΛΕ) Συνοπτικά διαταγή πληρωμής και επιταγή ΛΣΤ) Λόγω πληρεξουσιότητος ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Εξ αδικοπραξίας Β) Συναλλαγματική άκυρη Γ) Συναλλαγματική με αλλοιώσεις Δ) Ανάκληση συναλλαγματικής Ε) Αν δεν έχει διαμαρτυρηθεί η συναλλαγματική ΣΤ) Μετοπισθογραφηθείσα συναλλαγματική Ζ) Συναλλαγματική εκδοθείσα όχι εις διαταγήν Η) Δίγραμμη συναλλαγματική Θ) Έγκυρη συναλλαγματική Ι) Συναλλαγματική μεταβιβασθείσα με εκχώρηση ΙΑ) Ελλιπής συναλλαγματική ΙΒ) Ενέχυρο σε συναλλαγματική ΙΓ) Εταιρεία υπογράφουσα συναλλαγματική ΙΔ) Ευθύνη εκ συναλλαγματικής, ελάττωση και επίταση ΙΕ) Ευκολίας συναλλαγματική ΙΣΤ) Κλαπείσα συναλλαγματική ΙΖ) Λευκή συναλλαγματική ΙΗ) Μεταχρονολογημένη συναλλαγματική ΙΘ) Παραγεγραμμένη συναλλαγματική Κ) Πλαστή συναλλαγματική ΚΑ) Ποινική ευθύνη ΚΒ) Πτώχευση σε συναλλαγματική ΚΓ) Τριτεγγύηση σε συναλλαγματική ΚΔ) Υποκείμενη αιτία σε συναλλαγματική ΚΕ) Με αντιπρόσωπο ΚΣΤ) Με αυτοσύμβαση

8 28 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΚΖ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός ΚΗ) Κηρυχθείσα ανίσχυρη ΚΘ) Διεθνής - Σε ξένο νόμισμα Λ) Καταπιστευμένη συναλλαγματική ΛΑ) Σε αλληλόχρεο ΛΒ) Συναλλαγματική σε πώληση κλπ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟ- ΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣ Α) Γενικά - Τα προβλήματα - Γιατί το ενδιαφέρον Τράπεζες Β) Δημοκρατία - Ισότητα Ανισορροπία Γ) Αρχή της εμπιστοσύνης - Προστασία καταναλωτή ΓΟΣ Δ) Η στάση των τραπεζών Ε) Η νομολογία ΣΤ) Νομοθετικές πρωτοβουλίες - Η προσπάθεια εκλογικεύσεως απέτυχε Ζ) Πρακτικά της Βουλής για το άρθρο 42 ν. 2912/ Η) Ήδη υπήρξε πλήρης επιστροφή στα πολύ παλιά Θ) Ανατοκισμός - Η μεγάλη επίδρασή του Ι) Να κρατήσομε τα διδάγματα - Ατυχώς χρειάζονται και θα χρειασθούν ΙΑ) Γενικά για αίτηση και αποδείξεις ΙΒ) Έγγραφα κατάλληλα ΙΓ) Λογαριασμός ΙΔ) Είδη λογαριασμών - Έχει δημιουργηθεί ασάφεια Σύγχυση ΙΕ) Τρεχούμενος λογαριασμός ΙΣΤ) Ανοικτός λογαριασμός ΙΖ) Αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΗ) Απόδειξη - Επικληθέντα Επισυναφθέντα ΙΘ) Αποδεικτέα - Βάρος αποδείξεως Κ) Εμπορικά βιβλία - Απόσπασμα Επικύρωση Σύμβαση αποδείξεως

9 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 29 ΚΑ) Αίτηση - Κονδύλια χρεωπιστώσεων ΚΒ) Τόκοι - Τόκοι τόκων ΚΓ) Παραγραφή ΚΔ) Κλείσιμο του λογαριασμού ΚΕ) Αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους ΚΣΤ) Κατάχρηση κλπ ΚΖ) Εγγυητής ΚΗ) Ανακοπή ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗ- ΡΩΜΗΣ Α) Γενικώς Β) Πώληση με συμφωνητικό Γ) Πώληση με τιμολόγια ι) Επιστροφή εμπορευμάτων Δ) Εργολαβική αμοιβή Ε) Μίσθωση - Μισθώματα κλπ ΣΤ) Παρακαταθήκη Ζ) Μέρισμα ανωνύμου εταιρείας Η) Διατροφή Θ) Πιστωτικής κάρτας υπόλοιπο Ι) Leasing - Χρηματοδοτική μίσθωση ΙΑ) Κινητής τηλεφωνίας - Ηλεκτρικού ρεύματος - Νερού - Τηλεφώνου κλπ ΙΒ) Αναγκαστική απαλλοτρίωση ΙΓ) Αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους ΙΔ) Εγγύηση Εγγυητής ΙΕ) Δάνειο ΙΣΤ) Κοινόχρηστα πολυκατοικίας ΙΖ) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ΙΗ) Με απόφαση χορηγήσεως άδειας εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης ΙΘ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός

10 30 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Κ) Ασφάλιστρα ΚΑ) Από καταναλωτή ΚΒ) Καταναλωτή προστασία ΜΕΡΟΣ 3ο ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ 13 ΓΕΝΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΕΩΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 632, Α) Ανακοπή Βασικές αρχές Προϋποθέσεις Β) Δικαιούμενοι να ασκήσουν ανακοπή Κατά ποίων Γ) Διαδικασία ασκήσεως ανακοπής Δ) Περιεχόμενο ανακοπής - Ορισμένοι οι λόγοι Ε) Προθεσμία ασκήσεως ανακοπής Αργίες - Ανωτέρα βία - Επίδοση ΣΤ) Αρμόδιο δικαστήριο Ζ) Λόγοι ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής Η) Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Προθεσμία Θ) Διαδικασία εκδικάσεως ανακοπής Ι) Ισχυρισμοί και αποδείξεις από τον ανακόπτοντα (270, 650, 671, 432 κλπ) ΙΑ) Αποδείξεις από τον καθ' ου η ανακοπή ΙΒ) Βάρος αποδείξεως ΙΓ) Αμφισβήτηση αποδεικτικής ισχύος εγγράφου - Προσβολή εγγράφου ως πλαστού ΙΔ) Αποφάσεις ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ Α) Γενικά Β) Σύγχρονη άσκηση Γ) Δικαιούμενοι Λόγοι Δ) Αρμοδιότης καθ' ύλη Ε) Αρμοδιότης κατά τόπο ΣΤ) Διαδικασία εκδικάσεως Ζ) Προθεσμία ασκήσεως

11 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 31 Η) Διαδικασία ασκήσεως Θ) Πρόσθετοι λόγοι Ι) Λόγοι παραδεκτοί απαράδεκτοι ΙΑ) Υποχρεωτική σώρευση λόγων ανακοπής ΙΒ) Περιεχόμενο Αοριστία ΙΓ) Στοιχείο η βλάβη ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α) Γενικά Β) Σχέση αναγνωριστικής αγωγής με ανακοπές Γ) Χρησιμότης της αναγνωριστικής αγωγής Δ) Έννομο συμφέρον ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ (632 ΚΑΙ 633) ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ (933) ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (70) Α) Ανακοπή άρθρων 632 ή Β) Ανακοπή των άρθρων 632, 633, 933 ΚΠολΔ Γ) Η αναγνωριστική αγωγή Δ) Άσκηση ανακοπών 632 και ΜΕΡΟΣ 4ο ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 18 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α) Ορισμός ενδίκων μέσων Β) Ένδικα βοηθήματα Γ) Ποια τα ένδικα μέσα Δ) Άσκηση των ενδίκων μέσων Περιεχόμενο Ε) Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ΣΤ) Δικαιούμενοι - Έννομο συμφέρον Ζ) Ανακοπή άρθρων ΚΠολΔ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ Α) Γενικώς Β) Τακτική διαδικασία Γ) Με διαδικασία πιστωτικών τίτλων Δ) Με άλλη ειδική διαδικασία

12 32 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Ε) Προθεσμία ΣΤ) Στο Εφετείο ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ Α) Γενικά Β) Δικαιούμενοι Γ) Έννομο συμφέρον Δ) Διαδικασία ασκήσεως Ε) Οι δανειστές ΣΤ) Προθεσμία Ζ) Αρμόδιο δικαστήριο Η) Αποτελέσματα ασκήσεως και παραδοχής ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΙ- ΤΗΣΗ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ Α) Αφορμές - Τα θέματα Β) Γενικά Γ) Η παρέμβαση γενικώς Δ) Κύρια παρέμβαση Ε) Η πρόσθετη παρέμβαση ΣΤ) Έννομο συμφέρον σε παρέμβαση Ζ) Παρέμβαση στη διαδικασία της διαταγής πληρωμής Η) Πλαγιαστική αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής Θ) Πλαγιαστική ανακοπή Ι) Ανακοπή τρίτου ΕΦΕΣΗ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΕΩΣ Α) Γενικά για την έφεση Β) Διατάξεις δημοσίας τάξεως Ενστάσεις προνομιακές Γ) Σε ανακοπή άρθρων 632, 633 ΚΠολΔ Δ) Εφαρμοστέες διατάξεις στην έφεση στις διάφορες διαδικασίες Ε) Λόγοι εφέσεως και πρόσθετοι λόγοι ΣΤ) Συμπέρασμα για το παραδεκτό Ζ) Προθεσμία

13 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 33 Η) Διαδικασία ασκήσεως προσθέτων λόγων εφέσεως ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Α) Εξεταστέα θέματα Β) Άσκηση αναιρέσεως Προσδιορισμός Γ) Διαδικασία Δ) Περιεχόμενο αναιρέσεως Πρόσθετοι λόγοι Ε) Άσκηση Προθεσμία για πρόσθετους λόγους Δεν υπολογίζονται οι πριν την ημέρα συζητήσεως αργίες ΣΤ) Αοριστία Ζ) Περιορισμός των λόγων αναιρέσεως Η) Όταν γίνει δεκτή η αναίρεση ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ Α) Γενικά Β) Σε διαταγή πληρωμής ΜΕΡΟΣ 5ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 25 ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΑΡΘΡΟ 632) Α) Γενικά η αναστολή σε διαταγή πληρωμής Β) Αναστολή εκτελεστότητας - Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως Γ) Αίτηση αναστολής άρθρου Προϋποθέσεις Συνέπειες Δ) Ανάκληση αποφάσεως αναστολής - Πότε Προϋποθέσεις Ε) Μετά την απόρριψη της ανακοπής πρωτοδίκως ΣΤ) Κατά το άρθρο 724 ΚΠολΔ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (938, 1000, 565) Α) Εκτέλεση διαταγής πληρωμής Β) Ανακοπή (933) Γ) Άσκηση ανακοπών 632 και Δ) Αναστολή εκτελεστότητος εκτελέσεως Ε) Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως (938)

14 34 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΣΤ) Αναστολή άρθρου Ζ) Αναστολή εκτελεστότητος (565) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Α) Γενικά η παραγραφή Β) Παραγραφή επιταγής Γ) Παραγραφή συναλλαγματικής Δ) Σε διαταγή πληρωμής Ε) Πρώτο στάδιο μέχρι την έκδοση διαταγής πληρωμής ΣΤ) Δεύτερο στάδιο από την έκδοση της διαταγής πληρωμής μέχρι την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής Ζ) Τρίτο στάδιο μεταξύ της πρώτης και δεύτερης επιδόσεως της διαταγής πληρωμής Η) Τέταρτο στάδιο που αρχίζει αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως ανακοπής μετά τη δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής Θ) Εικοσαετής παραγραφή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ Α) Γενικά Β) Αντικείμενο της δίκης Γ) Εκκρεμοδικία ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ Α) Δεδικασμένο Σκοπός Β) Διατάξεις που ρυθμίζουν το δεδικασμένο Γ) Σχέση δεδικασμένου με αντικείμενο της δίκης και εκκρεμοδικία Δ) Γενικώς - Τι καλύπτει το δεδικασμένο Ε) Δεδικασμένο σε αγωγή ΣΤ) Δεδικασμένο σε διαταγή πληρωμής Ζ) Δεδικασμένο ως προς τις δύο επιδόσεις της διαταγής πληρωμής Η) Άλλοι τρόποι αποκτήσεως δεδικασμένου της απαιτήσεως της διαταγής πληρωμής

15 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 35 Θ) Φύση συνέπειες δεδικασμένου από διαταγή πληρωμής ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΗ Α) Φύση προσημειώσεως Β) Διατάξεις νόμου Γ) Τροπή σε υποθήκη Δ) Εκδίκαση διαφορών Ε) Κατάταξη Απόσβεση ΣΤ) Πτώχευση Συγχώνευση Θάνατος Ζ) Έκδοση διαταγής πληρωμής Η) Εξάλειψη προσημειώσεως Θ) Εκτέλεση Ιδίως της εμπράγματης αγωγής ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Α) Φύση συντηρητικής κατάσχεσης Β) Διάταξη νόμου Γ) Άλλες διατάξεις εφαρμοζόμενες Δ) Προϋπόθεση η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος Ε) Έννομες συνέπειες ΣΤ) Τρόπος ενέργειας Ζ) Εις χείρας τρίτου Η) Μεσεγγύηση Θ) Μετατροπή σε αναγκαστική κατάσχεση Ι) Εκδίκαση διαφορών ΙΑ) Αναστολή συντηρητικής κατασχέσεως Αντικατάσταση ΙΒ) Αναστολή εκτελέσεως διαταγής πληρωμής ΙΓ) Ακατάσχετα ΙΔ) Ως προς τους Δήμους κλπ ΙΕ) Ακύρωση ή εξόφληση διαταγής πληρωμής ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (914, 579 2, 550) ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (940, 703) Α) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 914) Β) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 550) Γ) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 579 2)

16 36 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Επαναφορά πραγμάτων (730 2) Ε) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940) ΣΤ) Δικαίωμα αποζημιώσεως - Προσωρινά εκτελεστή απόφαση (940 1) Ζ) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940 2) - Τελεσίδικη απόφαση Η) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940 3) - Ακύρωση αναγκαστικής εκτελέσεως Θ) Δικαίωμα αποζημιώσεως (703) Ι) Σε διαταγή πληρωμής - Επαναφορά και αποζημίωση (940) ΙΑ) Διαταγή πληρωμής - Επαναφορά (730) και αποζημίωση (703) ΙΒ) Προβληματισμός για τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου ΜΕΡΟΣ 6ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ 33 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙ- ΤΗΣΕΩΣ - ΓΕΝΙΚΑ Α) Βασικές διατάξεις Β) Κατάσχεση Γ) Προϋποθέσεις Προδικασία Δ) Ανακοπή άρθρου 933, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΩΝ Α) Γενικά Β) Κατάσχεση κινητών Γ) Κατάσχεση ακινήτων πλοίων και αεροσκαφών Δ) Ειδικώς για κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών Ε) Κοινές διατάξεις ΣΤ) Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ Α) Πρόβλεψη Β) Διαδικασία

17 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 37 Γ) Συνέπειες κατασχέσεως Δ) Ανακοπή από οφειλέτη Ε) Υποχρέωση τρίτου να δηλώσει ΣΤ) Ανακοπή από τον κατάσχοντα Ζ) Υποχρεώσεις τρίτου Η) Καταφατική δήλωση και απόφαση που δέχεται ανακοπή Θ) Ασφαλισμένη απαίτηση Ι) Κατάσχεση εις χείρας τραπέζης ως τρίτης ΙΑ) Κατά δημοσίου κλπ ΙΒ) Ακατάσχετα ΙΓ) Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Α) Γενικά Β) Σώρευση αγωγών για την απαίτηση και την προσωποκράτηση Γ) Αγωγή αυτοτελής Δ) Αγωγή παρεμπίπτουσα Ε) Έμπορος και εμπορική υποχρέωσή του ΣΤ) Οι υποχρεώσεις από αδικοπραξία είναι εμπορικές για τον έμπορο Ζ) Ποιες οι απαιτήσεις από αδικοπραξία Η) Ομόρρυθμος εταίρος Θ) Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικού προσώπου Ι) Σε πτώχευση ΙΑ) Αποκλεισμός - Απαγόρευση προσωπικής κρατήσεως ΙΒ) Εκτελεστός τίτλος Διαταγή πληρωμής κλπ ΙΓ) Αρχή αναλογικότητος ΙΔ) Προσωπική κράτηση - Άρθρο 11 ν. 2462/ Αρχή αναλογικότητος ΙΕ) Εκτέλεση ΙΣΤ) Άμυνα οφειλέτη ΙΖ) Απόλυση

18 38 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 37 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Α) Γενικώς Β) Διαταγή πληρωμής ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ- ΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ Α) Γενικά Β) Κληρονομητήριο Γ) Διαδικασία εκτελέσεως Δ) Επιταγή προς εκτέλεση Ε) Άρθρα 326, 327 ΚΠολΔ ΣΤ) Κληρονόμος εξ απογραφής ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Α) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις νομικού προσώπου Γ) Γενικώς τα μέλη των νομικών προσώπων Δ) Ομόρρυθμοι εταίροι Ε) Ετερόρρυθμοι εταίροι ΣΤ) Οι εταίροι ΕΠΕ Ζ) Μέτοχοι - Μετοχές ΑΕ Η) Εκπρόσωποι νομικών προσώπων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΑΡΘΡΟ Α) Γενικά Β) Ποιες οι διατάξεις Γ) Το άρθρο 919 ΚΠολΔ Δ) Άρθρο Με βάση απόφαση Ε) Άρθρο Εκτελεστοί τίτλοι πλην αποφάσεως ΣΤ) Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι Ζ) Καθολικοί - Οιονεί καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι Η) Άλλοι νόμοι Θ) Διαδικασία εκτελέσεως

19 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 39 Ι) Σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ- ΩΝ - ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ Α) Πρόβλεψη Β) Διαδικασία Γ) Μετά την απόφαση Δ) Εκτέλεση Ε) Δόση όρκου - Και μεταγενεστέρως ΣΤ) Διαπιστώσεις ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑ - ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Γενικώς Β) Προϊσχύσαν δίκαιο Γ) Ισχύουσα νομοθεσία - Το Σύνταγμα Δ) Διεθνείς συμβάσεις Ε) Νόμοι ΣΤ) Χρόνος εκτελέσεως των αποφάσεων Ζ) Επί ποίων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου κλπ Η) Η διαταγή πληρωμής Θ) Εκτέλεση με διαταγή πληρωμής Ι) Κατά αλλοδαπού δημοσίου κλπ ΙΑ) Κατά ΟΤΑ ΙΒ) Τόκοι Παραγραφή ΠΤΩΧΕΥΣΗ Α) Τρόπος που εξέτασα τα θέματα πτωχεύσεως Β) Γενικά για την πτώχευση Γ) Έννομες συνέπειες πτωχεύσεως Δ) Ειδικώς η νομιμοποίηση Ε) Ειδικά θέματα

20 40 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΣΤ) Άλλα ειδικά θέματα Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ κλπ ΜΕΡΟΣ 7ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) Απόφαση ΟλΑΠ 10/1997, με διαχωρισμό σε ζητήματα που εξετάζει ) Απόφαση ΕφΑθ 331/ ) Απόφαση ΑΠ 93/ ) Διαταγή πληρωμής με βάση την αίτηση και την απόφαση χορηγήσεως αδείας εγγραφής προσημειώσεως, Αθανάσιος Αθανασάς ) Έναρξη της οκταήμερης προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής Αθανάσιος Αθανασάς ) Η υπογραφή στα έγγραφα και τα νόμιμα τεκμήρια από τα άρθρα 424, 1110 ΑΚ για διαταγή πληρωμής, Χριστίνα Αθανασά Μέρος 8 ο ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥ Α) Ευρετήρια ) Αλφαβητικό ευρετήριο ) Ευρετήριο νομικών διατάξεων ) Ευρετήριο συγγραφέων και δικαστών που παραπέμπω ) Ευρετήριο αποφάσεων Β) Πίνακες βιβλίων, μελετών και σημειωμάτων

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Με τη συνεργασία ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΑ Δικηγόρων ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τι αντιμετωπίζει ο αιτών και ο καθ ου από την αίτηση μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 1 Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΤΑ- ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΜΕΡΟΣ 1ο 1) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 61 Α) ΓΕΝΙΚΩΣ... 61 Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 97 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 97 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 99 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950) 1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Καθ. Λήδα Μαρία Πίψου Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε

Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε εκδοθεί με βάση επιταγή εκδόσεως του καθ' ου η διαταγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση)

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) Σεμινάριο ενημέρωσης 8-9 Απριλίου 2014 Στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική η χρήση των αξιογράφων και ιδιαίτερα της επιταγής και της συναλλαγματικής γίνεται όλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΟΛ. 1117 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013. Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013. Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ 31.05.2013 Ι.Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία Θέμα 1 ο Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία GALAXY Α.Ε. με έδρα την Κόρινθο άσκησε στο Πολυμελές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αθήνα, 14.4.2014 ΠΟΛ: 1107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... IX Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γειτονικό δίκαιο, έννοια και δικαιολογία... 3 1.1. Έννοια γειτονικού δικαίου, παραδείγματα 1.2. Σύγκρουση κυριοτήτων και συμφερόντων. Δικαιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 60(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2726 της 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 214 (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 319/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 219/192) Της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας αναφορικά με τη δρομολόγηση δικαστικού αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΙΑΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ 120 ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ 20 ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 20 ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΟ ΟΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις Άρθρα 117, 118, 305, 630, 955 παρ. 2, 995 παρ. 4 Προστέθηκαν στα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 60-5 Ος ΟΡΟΦΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑ) ΤΗΛ.- FAX: 210.3398136 e-mail: enelerg@dsa.gr Κύριοι σύµβουλοι, Η Ένωσή µας θέλει να σας ενηµερώσει για τη διάταξη του ν. 3301/2004 που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα