ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ύψους χορηγούμενης ετήσιας πρό ωρης συνταξιοδότησης ανά τελικό αποδέκτη για δικαιούχους που εντάσσονται στο Μέτρο 4.2. «Κοι νωνικοοικονομικά Μέτρα» Δράση1. του Άξονα Προ τεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθε στώτος της ειδικής πριμοδότησης ποιότητας για το σκληρό σιτάρι σε εκτέλεση των Κανονι σμών (Ε.Κ.) υπό αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου και (Ε.Κ.) 796/2004 και 1973/2004 της Επιτροπής» (Β 1740), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β 1821) Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛ.Ο.Γ. της ειδι κής εισφοράς 1 % επί της ανά κιλό τιμής του ει σκομιζόμενου αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος βάσει της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 όπως ισχύει σήμερα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθορισμός του ύψους χορηγούμενης ετήσιας πρόωρης συνταξιοδότησης ανά τελικό αποδέκτη για δικαιού χους που εντάσσονται στο Μέτρο 4.2. «Κοινωνικοοι κονομικά Μέτρα» Δράση1. του Άξονα Προτεραιότη τας 4 του ΕΠΑΛ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/ ). 2. Το ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενι σχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλι ευτική παραγωγή (320/Α) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1409/1982 (199/Α)». 3. Το ν. 2065/1992 (άρθρο 39 παρ. 10) περί εγκρίσεως οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονο μικών και Γεωργίας. 4. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 51/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Καθορισμός εθνικού καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων διαδικασιών, προϋποθέσεων και δικαιολογητικών υπαγωγής προτάσεων του τομέα της θαλάσσιας Αλιείας στον Καν. (ΕΚ) 2792/99 καθώς και καταβολής των αποζημιώσεων στους τελικούς απο δέκτες για τη δράση του Μέτρου 4.2 «Κοινωικοοικονο μικά Μέτρα» του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ ». 4α. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση (Φ.Ε.Κ. 1209/ ) περί «τροποποίησης της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 51/Β/2003), άρθρο 6, παρ.2, εδάφιο α, όπου προ βλέπεται «Το ύψος της χορηγούμενης ετήσιας πρόωρης συνταξιοδότησης ανά τελικό αποδέκτη (ωφελούμενο) δύναται να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το ισχύον Συμπλήρωμα Προγραμματισμού με απόφαση του Υπ. Γεωργίας». 5. Το π.δ. 402/88 «Οργανισμός ΥΠ.ΓΕ» όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. 6. Την αναγκαιότητα προσαρμογής της χορηγούμενης ετήσιας πρόωρης συνταξιοδότησης στα νέα οικονομικά δεδομένα, προκειμένου να διασφαλιστεί εισόδημα των δικαιούχων αλιέων σε επίπεδα άνω του ορίου σχετικού κινδύνου οικονομικής επισφάλειας. 7. Την απόφαση της 10 ης Επιτροπής Παρακολούθη σης του ΕΠΑΛ , που πραγματοποιήθηκε την στη Λέρο. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε, η οποία δαπάνη προβλέπεται στα πλαίσια της υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 51/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Α. Καθορίζουμε από το ύψος της χορηγού μενης ετήσιας πρόωρης συνταξιοδότησης ανά εντασ

2 33810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σόμενο αλιέα (ωφελούμενο) στη Δράση 1 του Μέτρου 4.2 του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του ΕΠΑΛ σε ευρώ. Β. Το ποσό αυτό της πρόωρης συνταξιοδότησης δι καιούνται όλοι όσοι έχουν ήδη ενταχθεί καθώς και οι νέοι αλιείς που θα ενταχθούν στη Δράση 1 του Μέτρου 4.2 του ΕΠΑΛ Γ. Τα δικαιολογητικά προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων για το «Εθνικό καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων» διέπονται από τις διατάξεις της υπ αριθμ / , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007 Α. ΚΟΝΤΟΣ F Αριθμ (2) Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «συ μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της ειδικής πριμοδότησης ποιότητας για το σκλη ρό σιτάρι σε εκτέλεση των Κανονισμών (Ε.Κ.) υπό αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου και (Ε.Κ.) 796/2004 και 1973/2004 της Επιτροπής» (Β 1740), όπως τρο ποποιήθηκε με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β 1821). ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 της υπ αριθμ / από φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της ειδικής πριμο δότησης ποιότητας για το σκληρό σιτάρι σε εκτέλεση των Κανονισμών (Ε.Κ.) υπό αριθμ. 1782/2003 του Συμ βουλίου και (Ε.Κ.) 796/2004 και 1973/2004 της Επιτρο πής» (Β 1740), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β 1821). β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.): α) 1290/2005 του Συμβουλίου (ΕΚ) «για τη χρηματοδό τηση της κοινής γεωργικής πολιτικής». β) 1782/2003 του Συμβουλίου (EEL 270/2003) «περί θέ σπισης κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή ριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και θέσπισης ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γε ωργούς και τροποποίησης των κανονισμών (Ε.Ο.Κ.) αριθμ. 2019/93, (Ε.Κ.) αριθμ. 1452/2001, (Ε.Κ.) αριθμ. 1453/2001, (Ε.Κ.) αριθμ. 1454/2001, (Ε.Κ.) αριθμ. 1868/1994, (Ε.Κ.) αριθμ. 1251/1999, (Ε.Κ.) αριθμ. 1254/1999, (Ε.Κ.) αριθμ. 1673/2000, (Ε.Κ.) αριθμ. 2358/71, και (Ε.Κ.) αριθμ. 2529/2001», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) 1973/2004 της Επιτροπής (EEL 345/2004) «περί θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα νονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων IV και IVα του εν λόγω Κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ) 796/2004 της Επιτροπής (EEL 141/2004) «περί θέ σπισης λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς», όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 3. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει, για τη διαλογή των ποικιλιών σκληρού σίτου για περίοδο δύο ετών, χρησιμοποιούνται ως αντι προσωπευτικές ποικιλίες οι κάτωθι, περισσότερο πιστο ποιημένες στη χώρα μας, ποικιλίες σκληρού σίτου: Simeto, Bronte, Claudio, Meridiano, Mexicali 81, Cosmodur, Iride, Duilio, Mexa, Athos, Vesuvio, Canyon, Appulo, Quadrato, Svevo, Vitron, Latino, Aracena, Aramon, Vento, Bob, Arcobaleno, Ionio, Pietrafita, Rusticano, Verdi, Messapia, Vitromax, Nefer, Papadakis. Με βάση το μέσο δείκτη ποιότητας 100, που απονέμε ται στις ως άνω αντιπροσωπευτικές ποικιλίες προκύπτει για κάθε μια από τις κάτωθι νέες ποικιλίες σκληρού σί του, οι οποίες συμπλήρωσαν τα δύο έτη δειγματοληψίας και αξιολόγησης εντός του έτους 2007, ο αντίστοιχος δείκτης ποιότητας: Ciccio: 101, Cannizzo:105, Levante: 120, Normano:116, PR22D40: 98, Superdur: 120, Vendetta: Οι επιλέξιμες ποικιλίες σκληρού σίτου είναι αυτές που αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί και ισχύ ουν από την καλλιεργητική περίοδο 2007/2008 και για περίοδο πέντε ετών. Α/Α 1 Ciccio 2 Cannizzo 3 Levante 4 Normano 5 PR22D40 6 Superdur ΟΝΟΜΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Vendetta 8 Simeto 9 Bronte 10 Claudio 11 Meridiano 12 Mexicali Cosmodur 14 Iride 15 Duilio 16 Mexa 17 Athos 18 Vesuvio 19 Canyon 20 Appulo 21 Quadrato 22 Svevo 23 Vitron 24 Latino 25 Aracena 26 Aramon 27 Vento 28 Bob 29 Arcobaleno 30 Ionio 31 Pietrafita 32 Rusticano 33 Verdi 34 Messapia 35 Vitromax 36 Nefer 37 Papadakis Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση ισχύει και εφαρμόζεται από την καλλιεργητική περίοδο 2007/2008 (περίοδο εμπορίας 2008/2009). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2007 Α. ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ (3) Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛ.Ο.Γ. της ειδικής ει σφοράς 1 % επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμε νου αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος βά σει της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 όπως ισχύει σήμερα. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως και διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ μογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). 2. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το πρώτο άρθρο του υπ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α 48) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 2332/1995 (Α 181) και τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 3147/2003 (Α 135). 4. Το άρθρο 35 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα» (Α 242). 5. Την υπ αριθμ /99 απόφαση του Υπ. Γεωργίας «Παραχώρηση κατά χρήση στον ΕΛ.Ο.Γ. εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας» (Β 1985) όπως τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ /2001 (Β 273) υπουργική απόφαση 6. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /1997 απόφαση του Υπ. Γεωργίας με θέμα «Καθορισμός και τρόπος είσπραξης υπέρ ΕΛ.Ο.Γ. του ανταποδοτικού τέλους 1% από τις γαλακτοβιομηχανίες βιοτεχνίες» όπως τρο ποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 597/1998 και /2001 υπουργικές αποφάσεις. 7. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΕΛ.Ο.Γ.. 8. Την από εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α.. 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος ΕΛ.Ο.Γ. της ειδικής ει σφοράς 1 % επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου από τους «αγοραστές» αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος. Υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς είναι κατά 50% οι «παραγωγοί» και κατά 50% οι «αγοραστές» του γάλακτος. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: Με τον όρο «παραγωγοί» νοούνται οι μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι, Φυσικά ή και Νομικά Πρόσωπα ή ομάδες κτηνοτρόφων ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που τους εκ

4 33812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσωπούν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό τους την εμπορία του γάλακτος που παράγουν. Με τον όρο «αγοραστές» νοούνται οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης ή και μεταποίησης ή και εμπορίας του γάλακτος οι οποίες αγοράζουν το γάλα από τους πα ραγωγούς ή από τους εκπροσώπους αυτών. Άρθρο 2 Διαδικασία καταβολής της εισφοράς Αποκλειστική ευθύνη για την είσπραξη της εισφοράς και καταβολή αυτής στον ΕΛ.Ο.Γ. έχουν οι «αγοραστές» γάλακτος. Στην περίπτωση καθετοποιημένης μονάδας αξιοποίησης γάλακτος υπόχρεος καταβολής της εισφο ράς στον ΕΛ.Ο.Γ. είναι η επιχείρηση που αξιοποιεί το γάλα και για την ποσότητα που η ίδια αξιοποιεί. Η ειδική εισφορά καταβάλλεται στον ΕΛ.Ο.Γ. το αρ γότερο ένα μήνα μετά την τιμολόγηση αγοράς του γάλακτος. Σε διαφορετική περίπτωση η οφειλή θα το κίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. Η ειδική εισφορά επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%. Άρθρο 3 Διαδικασία έγκρισης αγοραστών Όλοι οι αγοραστές πριν την αγορά οποιασδήποτε ποσότητας γάλακτος από τους παραγωγούς θα πρέπει να έχουν λάβει σχετική έγκριση. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος ακολουθεί ται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10 της υπ αριθμ /2004 (Β 1688) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώ τος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Για τους «αγοραστές» πρόβειου και γίδινου γάλακτος η έγκριση χορηγείται άπαξ από τον ΕΛ.Ο.Γ. ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στην κεντρική υπηρεσία του ΕΛ.Ο.Γ.. Η αίτηση στην οποία αναφέρεται ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο «αγοραστής» θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό βι οτεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο. 2. Άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων της παρα γωγικής μονάδας του «αγοραστή» ή αντίστοιχη άδεια στην περίπτωση που ο «αγοραστής» ασκεί μόνο εμπο ρική δραστηριότητα. 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπου ο αγοραστής θα δηλώνει ότι: (α) διαθέτει χώρους όπου ο ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί να συμβουλευτεί τη λογιστική αποθήκης, τα μητρώα και τα άλλα έγγραφα σχετικά με την καταχώρηση των εισκομιζομένων ποσοτήτων γάλακτος στην επιχείρηση και αποδέχεται τη διεξα γωγή ελέγχων από τις εθνικές Αρχές, (β) αναλαμβάνει να ενημερώνει τη λογιστική αποθήκης, τα μητρώα και τα άλλα έγγραφα σχετικά με την καταχώρηση των εισκομιζομένων ποσοτήτων γάλακτος στην επιχείρηση και (γ) αναλαμβάνει τη δέσμευση να διαβιβάζει στον ΕΛ.Ο.Γ. τα στοιχεία για τις εισκομιζόμενες ποσότητες γάλακτος στην επιχείρηση όπως ορίζονται στην πα ρούσα απόφαση. Στην περίπτωση που δεν ισχύουν πλέον για τους αγο ραστές τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω δικαιολογη τικά στα σημεία (1), (2) και (3α), η έγκριση ανακαλείται από τον ΕΛ.Ο.Γ., με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και τις δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετι κές περιστάσεις, οι οποίες εξετάζονται από τον ΕΛ.Ο.Γ. μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Μετά από αίτηση του αγοραστή, που υποβάλλεται στον ΕΛ.Ο.Γ., η ανακληθείσα έγκριση επαναχορηγείται, μετά την παρέλευση τουλάχιστον έξι μηνών από την ανάκλησή της εφόσον, μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του ΕΛ.Ο.Γ., διαπιστωθεί ότι έπαψαν πλέον να υφίστα νται οι λόγοι ανάκλησης της έγκρισης. Οι εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τον ΕΛ.Ο.Γ. βάσει της υπ αριθμ /1997 υπουργικής απόφασης, είναι σε ισχύ. Στους «αγοραστές», ανεξαρτήτου μεγέθους, οι οποίοι προβαίνουν στην αγορά πρόβειου ή γίδινου γάλακτος χωρίς προηγουμένως να έχουν τύχει έγκρισης, γίνεται από τον ΕΛ.Ο.Γ. έγγραφη σύσταση προς συμμόρφωση εντός 2 μηνών από την αποδεδειγμένη παραλαβή της σύστασης και στην περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, επιβάλλεται πρόστιμο Για τους «αγοραστές» αγελαδινού γάλακτος ισχύουν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 5 της υπ αριθμ /2004 (Β 1688) κοινής υπουργικής απόφασης. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων μετά από πρόταση του ΕΛ.Ο.Γ. και εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α.. Άρθρο 4 Διαδικασία γνωστοποίησης των εισκομισθέντων ποσοτήτων γάλακτος και υποχρεώσεις «αγοραστών» και «παραγωγών» Κάθε «αγοραστής» πρόβειου ή και γίδινου γάλακτος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει στον ΕΛ.Ο.Γ. δύο (2) φορές το χρόνο πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμ μένη και σφραγισμένη, συγκεντρωτική αναλυτική κατά σταση των εισκομίσεων που πραγματοποιήθηκαν από «παραγωγούς», συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών που εκδίδουν τιμολόγιο πώλησης αγροτικών προϊόντων, και ξεχωριστά για το κάθε είδος γάλακτος, σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα 1 και 2 και ειδικότερα: α) Περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Αυγούστου Οι καταστάσεις με τις αγορές γάλακτος της περιό δου 1 Ιανουαρίου έως και 31 Αυγούστου αποστέλλονται στον ΕΛ.Ο.Γ. το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. β) Περίοδος 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου Οι καταστάσεις με τις αγορές γάλακτος της περιόδου 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου αποστέλλονται στον ΕΛ.Ο.Γ. το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου του επό μενου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που σε μία από τις παραπάνω περιό δους δεν έγιναν αγορές γάλακτος οι «αγοραστές» οφεί λουν να ενημερώνουν εγγράφως τον ΕΛ.Ο.Γ.. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότη τας που παρέχεται από την υπ αριθμ. Σ. 4307/123/ ΠΟΛ.180/ εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών στους

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τυροκόμους να εκδίδουν ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο ανά παραγωγό εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της γαλακτοκομικής περιόδου αυτό θα σημειώνεται επί των καταστάσεων και οι αξίες αγοράς θα αποστέλλο νται άμεσα με την τιμολόγηση του γάλακτος. Οι ανωτέρω καταστάσεις είναι μηχανογραφημένες και αποστέλλονται στον ΕΛ.Ο.Γ. και σε ηλεκτρονική μορφή. Την υποχρέωση αποστολής των παραπάνω στοιχείων έχουν και οι παραγωγοί με καθετοποιημένη μονάδα μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμε τάλλευσης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, στην περίπτωση των νομικών προσώπων που εκπροσωπούν έναν αριθμό πα ραγωγών όπως γαλακτοκομικοί συνεταιρισμοί που συ γκεντρώνουν το γάλα για λογαριασμό των μελών τους και στη συνέχεια το παραδίδουν σε «αγοραστές», την υποχρέωση αποστολής των αναλυτικών καταστάσεων ανά παραγωγό κτηνοτρόφο στον ΕΛ.Ο.Γ. στις προ βλεπόμενες προθεσμίες έχουν αυτά τα Νομικά Πρόσω πα. Οι αναλυτικές αυτές καταστάσεις κοινοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα και στους αγοραστές. Για την καταβολή της εισφοράς υπόχρεοι παραμένουν οι «αγοραστές» του γάλακτος που παρακρατούν από τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα το συνολικό ποσοστό της εισφοράς που αναλογεί στους παραγωγούς μέλη τους και αποδίδουν το σύνολο της εκάστοτε οφειλόμενης ειδικής εισφοράς στον ΕΛ.Ο.Γ.. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος ισχύει η διαδικασία αποστολής των μηνιαίων δηλώσεων όπως προβλέπεται στην υπ αριθμ /2004 (Β 1688) κοινής υπουργικής απόφασης. Βάσει των ταυτοποιητικών στοιχείων των «παραγω γών» ο ΕΛ.Ο.Γ. καταχωρεί αυτούς σε ειδικό μητρώο και αποδίδει σε κάθε έναν από αυτούς έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος γνωστοποιείται στους ίδιους τους «παραγωγούς» αλλά και στους «αγοραστές» και αποτελεί εφεξής απαραίτητο στοιχείο για τη διεκπε ραίωση υποθέσεων σε σχέση με τον ΕΛ.Ο.Γ.. Οι «αγο ραστές» οφείλουν να διαβιβάζουν στον ΕΛ.Ο.Γ. άμεσα τα ταυτοποιητικά στοιχεία τυχόν νέου «παραγωγού» με τον οποίο συνεργάζονται για πρώτη φορά και φέρουν την ευθύνη επιβεβαίωσης της ορθότητας των στοιχείων που διαβιβάζουν στον ΕΛ.Ο.Γ.. Σε περίπτωση παύσης των εργασιών της επιχείρη σης του «αγοραστή» αποστέλλεται, από αυτόν, στον ΕΛ.Ο.Γ. έγγραφο της αντίστοιχης Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η επιχείρηση, με το οποίο θα βεβαιώνεται η παύση των εργασιών της επιχείρησης. Οι «αγοραστές» καθώς και οι «παραγωγοί» πρόβειου ή / και γίδινου γάλακτος είναι υποχρεωμένοι: 1. Να τηρούν, χωριστά για το κάθε είδος γάλακτος, λογιστική καταχώριση του συνόλου των ποσοτήτων γάλακτος που έχουν παραδοθεί σε αυτούς ή αντίστοιχα έχουν παραδώσει και να διατηρούν αυτά τουλάχιστον για πέντε (5) ημερολογιακά έτη. 2. Να θέτουν στη διάθεση των υπαλλήλων του ΕΛ.Ο.Γ. οι οποίοι διενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορά στην αγορά, επεξεργασία, παραγωγή και πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων. Άρθρο 5 Κυρώσεις Σε περίπτωση που ο «αγοραστής» γάλακτος δεν αντα ποκριθεί σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, επιβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρώσεις μετά από πρόταση του ΕΛ.Ο.Γ. και εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. οι οποίες συ νίστανται στην επιβολή προστίμου. Ειδικότερα: 1. Για την μη έγκαιρη αποστολή των στοιχείων εισκο μίσεων πρόβειου ή / και γίδινου γάλακτος επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 3% της αξίας της συνολικής ετήσιας ει σκομισθείσας ποσότητας γάλακτος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και στην περίπτωση που αυτή η εισκόμιση δεν είναι γνωστή πρόστιμο ύψους τουλάχι στον Για την μη ακριβή αποστολή στοιχείων εισκομί σεων πρόβειου ή και γίδινου γάλακτος, ως προς τις ποσότητες και την αξία αυτών από κάθε παραγωγό, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 5% της συνολικής αξίας του γάλακτος που δεν δηλώθηκε στις αναλυτικές κα ταστάσεις των δύο περιόδων υποβολής. Σε περίπτωση υποτροπής όλα τα πρόστιμα των ανω τέρω περιπτώσεων διπλασιάζονται. Για την επιβολή των κυρώσεων συνεκτιμώνται η σο βαρότητα και η επαναληψιμότητα της παράβασης, η ποσότητα γάλακτος στην οποία αφορά, το μέγεθος της επιχείρησης σε τοπική ή πανελλήνια κλίμακα, ο αριθμός των απασχολούμενων κ.λπ.. Σε κάθε περίπτωση το επι βαλλόμενο πρόστιμο, για κάθε παράβαση, δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του προηγούμενου οικονομικού έτους. Για τους «αγοραστές» αγελαδινού γάλακτος ισχύ ουν τα όσα προβλέπονται στην υπ αριθμ /2004 (Β 1688) κοινή υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό ντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Τα ανωτέρω πρόστιμα δεν επιβάλλονται όταν διαπι στώνονται από τον ΕΛ.Ο.Γ. περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις δεόντως αιτιολογημένες, οι οποίες κοινοποιούνται στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 6 Ενστάσεις Κατά των επιβαλλόμενων προστίμων, οι ενδιαφερό μενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δια στήματος 10 ημερών από την παραλαβή της απόφασης επιβολής προστίμου, η οποία κατατίθεται στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. και εξετάζεται από επι τροπή που ορίζεται, για το σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α.. Κατά την εξέταση των ενστάσεων η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει υπόψιν, πέραν των στοιχείων βάσει της οποίας επεβλήθη η κύρωση, όλες τις παρατηρήσεις των ελεγκτών του ΕΛ.Ο.Γ. αλλά και τα πορίσματα της υπηρεσίας που εισηγήθηκε την επιβολή των κυρώσεων

6 33814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αλλά και οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχεία περιήλ θαν σε γνώση της με οποιοδήποτε μέσο και μπορεί να εισηγηθεί την αναπροσαρμογή της κύρωσης με αύξηση, μείωση ή και διαγραφή αυτής. Κατά την εξέταση της ένστασης ο ενδιαφερόμενος δύναται να παρευρίσκεται προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του. Άρθρο 7 Απόδοση των οφειλών Τα έσοδα που προκύπτουν από την απόδοση της ει δικής εισφοράς και κάθε πρόστιμο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση κατατίθενται υπέρ ΕΛ.Ο.Γ. στον αριθμό λογαριασμού που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που οι αγοραστές δεν αποδίδουν έγκαι ρα τις οφειλές τους από εισφορές ή από την επιβολή των προστίμων, αυτές βεβαιώνονται από τον ΕΛ.Ο.Γ. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Άρθρο 8 Τελικές Διατάξεις Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ αριθμ /1997 (Β 986) απόφαση του Υπ. Γεωργίας και οι υπ αριθμ. 597/1998 και /2001 υπουργικές αποφά σεις τροποποίησης αυτής. Οποιαδήποτε αναφορά στις ανωτέρω αποφάσεις νοείται ότι αφορά την παρούσα απόφαση. Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα υποδείγ ματα 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2007 Α. ΚΟΝΤΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / (kgr) ( ) :

8 33816 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / (kgr) ( ) : * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 29 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2954 22 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14357 Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της Οικονομικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 147 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 104/7056 Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3323 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 115. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγο ρών Προϊόντων Βιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3877 Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα στηριότητας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 145026 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1262 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοση λευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 25 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4111 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1826 16 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4203 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα