ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CONNECT PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ητοί: ΚΟΝΕΚΤ ΦΟΝ)... 1 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑ ΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ Ανώνυμος Εμπο ρική Τουριστική Ξενοδοχειακή Ναυτιλιακή και Κα τασκευαστική Εταιρεία» με το δ.τ. «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗ ΤΣ Α.Ε.» την επωνυμία «CANDIA Ανώνυμος Εταιρεία Ξενο δοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Α.Ε.».. 5 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «CONSTANT MEDICAL DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «C.M.D. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕ ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.»... 7 την επωνυμία «ΚΑΡΤΕΡΟΣ Ανών. Εταιρεία Ξενο δοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΗΦΑΚΗΣ Ανώνυμη, Βιο τεχνική Εμπορική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία» με δ.τ. «ΥΜΕΤΕΡΟΝ» την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε». 11 Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Εται ρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «Β. ΑΝΤΩΝΙ ΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.» Σύσταση Moνοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.» Σύσταση Moνοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΩΝ» με δ.τ. «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕ ΛΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΠΕ» Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MEDIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ARTES ΚΑΙ MEDIA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙ ΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»... 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CONNECT PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ητοί: ΚΟΝΕΚΤ ΦΟΝ). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 31/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 69150/01/Β/09/481 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CONNECT PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ήτοι: ΚΟΝΕΚΤ ΦΟΝ) καθώς επίσης και η με αριθμ /12/2009 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια μετατροπής σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ /12/2009 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Αθανασίου Σταυροπούλου με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η οποία προέρχεται από μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΤΣΟΓΙ ΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/93. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «CONNECT PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ήτοι: ΚΟΝΕΚΤ ΦΟΝ) Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙ ΩΝ, επί της οδού Λένορμαν αρ. 14 Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, 2) το λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 3) το χονδρικό εμπόριο συσκευών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας, 4) το χονδρικό εμπόριο δεκτών ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας Π.Δ.Κ.Α., 5) οι λοιπές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και τηλεφω νίας, 6) υπηρεσίες μετάφρασης, 7) Πώλησης ψιλικών ειδών, 8) πώληση εξοπλισμού καταστημάτων και 9) πώληση ηλεκτρικών συσκευών και κάθε συναφής με τον ανωτέρω σκοπό πράξης. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρό νια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,00 ευρώ καταβλητέο ως εξής: Με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετα τρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.», ποσού ,00, σύμφωνα με την από 17/12/2009 Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής αξίας των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της εν λόγω μετατρεπόμενης Ετερόρρυθ μης Εταιρείας, βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/93 της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Με την καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές, ποσού ,00. Μετοχές Είδος Μετοχών: Τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσο στό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία από τον χρόνο της μετατροπής, με ονομαστική αξία 10,00 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31/12/2010. Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη με εξαετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Συγκρότηση και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει την 30/06/2011, αποτελείται από τους παρακάτω: 1) Αναστάσιος Κωτσογιαννίδης του Λαζάρου και της Ανοιξιάς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλο νίκη το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκυλίδου αριθμός 21, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΙ /2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Αντωνία Γρυπάρη του Γεωργίου και της Σωτηρίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Λένορμαν αριθμός 14, κάτοχος του υπ αριθμόν Ρ /1994 Δελτίου ταυτότητας του ΚΣΤ Π.Α. Αθηνών με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθη νών Μέλος. 3) Αθανασία Καλαντζή του Ηλία και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Χάρανδρο Αρκαδίας το έτος 1976, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κοτζιά αρ. 30, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΒ /2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Β Περιστερίου με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου Μέλος. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1) Ειρήνη Γεωργίου αριθμός αδείας O.E. 0398/ ) Αναστασία Καρακατσάνη αριθμός αδείας O.E. 0398/ Αναπληρωματικοί: 1) Πελαγία Ζιώλγα αριθμός αδείας O.E. 0397/ ) Αθηνά Μώκιου αριθμός αδείας O.E. 0301/ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2009 Με εντολή Νομάρχη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η αριθμ. πρωτ. ΕΜ 5857/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό μητρώου 39441/70/Β/97/58 με την οποία αποφασίστηκε η τροπο ποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού της. Την ίδια μέρα καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Προστίθεται η παρακάτω παράγραφος ως εξής: Στο σκοπό της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται επίσης η παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής επεξεργασίας και υποστήριξης, η πώληση λογισμικού (software), η πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, η επί προμήθεια αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, μεσιτεία, εμπορικών οί κων εσωτερικού ή εξωτερικού, ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών παροχής υπηρεσιών εν γένει. Κατά τα λοιπά το άρθρο παραμένει ως έχει σήμερα. Άρθρο 5 (σε περίληψη) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ,12 ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, ονο μαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Με την από Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, κατά ,12 ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία. Η καταβολή της αύξησης θα γίνει σε τέσσερις ισό ποσες δόσεις. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,24 ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία. Ηράκλειο, 28 Δεκεμβρίου 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) νυμία «ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥ ΤΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθ. 1/ πρα κτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώ ου 67897/70/Β/09/14, με την οποία το εκ ,00 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αυξάνεται κατά ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία. Ηράκλειο, 8 Ιανουαρίου 2010 (4) νυμία «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ Ανώνυμος Εμπορική Τουρι στική Ξενοδοχειακή Ναυτιλιακή και Κατασκευαστική Εταιρεία» με το δ.τ. «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική Ξενοδοχειακή Ναυτιλι ακή και Κατασκευαστική Εταιρεία» με το δ.τ. «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 11560/70/Β/86/272: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1 1 έως ) Το με αριθμ. 33/ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν οι κα τωτέρω ελεγκτές για τη χρήση 2009 ως εξής: Τακτικοί: 1) Γενετάκης Γεώργιος του Αλεξάνδρου, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Πρινιωτάκης Νικόλαος του Παναγιώτη, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: 1) Θεόδωρος Κουναλάκης του Εμμανουήλ, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Γεώργιος Μαστοράκης του Μιχαήλ, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε Ηράκλειο, 11 Ιανουαρίου 2010 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (5) νυμία «CANDIA Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από Πρακτικό του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CANDIA Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχεια κών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Α.Ε.» με αριθμό μητρώ ου 11294/70/Β/86/7, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, με θητεία έως την , ως εξής: 1) Πρόεδρος του Δ.Σ.: Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης, που γεννήθηκε στην Κοξαρέ Ρεθύμνου το 1936, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουμπάρη 2, με Α.Δ.Τ. ΑΕ και ΑΦΜ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2) Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Αγγελιδάκης Γεώργιος του Θεοδώρου, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1920, κάτοι κος Ρεθύμνου, οδός Νικ. Ασκούτση 47, ΑΕ , και ΑΦΜ ) Μέλος του Δ.Σ.: Κουτελιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, που γεννήθηκε στο Γερακάρι Ρεθύμνου το 1935, κάτοικος Αθηνών, Οδός Αθ. Διάκου 15, Αγία Παρασκευή, με ΑΔΤ ΑΕ και ΑΦΜ ) Μέλος του Δ.Σ.: Φουρφουλάκης Ιωάννης του Εμ μανουήλ, που γεννήθηκε στο Άνω Μέρος Ρεθύμνου το 1930, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Τσουδερών 5, με ΑΔΤ Η και ΑΦΜ ) Μέλος του Δ.Σ.: Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ του Ιω άννη, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1963, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Μοάτσου 7, με ΑΔΤ AAA και ΑΦΜ Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Ι Δασκαλαντωνάκης και η Μαρία Δασκαλαντωνάκη του Νικολάου, κάτοικος Αθη νών, Στοφυλίου 25 Κηφισιά, με Α.Δ.Τ. ΑΕ και ΑΦΜ , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από πρακτικό του Δ.Σ. Ηράκλειο, 12 Ιανουαρίου 2010 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (6) νυμία «CONSTANT MEDICAL DEVELOPMENT ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «C.M.D. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθμ. 17/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CONSTANT MEDICAL DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και με δ.τ. «C.M.D. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου 60672/70/Β/06/32, από το οποίο προκύπτει ότι ανασυ γκροτήθηκε αυτό σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, μετά την παραίτηση δύο μελών, ως εξής: 1. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος: Κρασσάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου, που γεννήθηκε το 1971 στο Ηράκλειο, κάτοικος Ηρακλείου, Μονής Κουδουμά 20, με Α.Δ.Τ. Χ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Σκουτέλη Μαριάνθη του Αντωνίου, που γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο, κάτοι κος Ηρακλείου, Μαντινείας 11, μεα.δ.τ. Π Μέλος του Δ.Σ.: Πολεμαρχάκη Μαρία του Γεωργίου, που γεννήθηκε το 1964 στην Ελευσίνα Αττικής, κάτοικος Γαλύφας Ηρακλείου, με Α.Δ.Τ. Μ Η θητεία του παραπάνω διοικητικού συμβουλίου λήγει την Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Κρασσάς Κων/νος, Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος. Ηράκλειο, 5 Νοεμβρίου 2009 (7) νυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.». Την 04/01/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθμ. 61/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 57866/70/Β/04/61, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ. Ηράκλειο, 4 Ιανουαρίου 2010 (8) νυμία «ΚΑΡΤΕΡΟΣ Ανών. Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την και το αριθμ. 198/ Πρακτικό του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΤΕΡΟΣ Ανών. Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» με αριθ μό μητρώου 11355/70/Β/86/68, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: Κα ψαλάκης Ηλίας του Κων/νου, που γεννήθηκε το 1965 στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Λ. 62 Μαρτύρων 105, με Α.Δ.Τ. Φ και Α.Φ.Μ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Viryalchenko Olga του Βα ρελύ, που γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1979, κάτοικος Καρτερού Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ Μέλος του Δ.Σ.: Καψαλάκη Ειρήνη του Κων/νου, που γεννήθηκε το 1959 στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, κά τοικος Ηρακλείου, οδός Λ. 62 Μαρτύρων 105, με Α.Δ.Τ. Μ και Α.Φ.Μ Μέλος του Δ.Σ.: Καψαλάκη Σοφία του Κων/νου, που γεννήθηκε το 1965 στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, κά τοικος Ηρακλείου, οδός Λ. 62 Μαρτύρων 105, με Α.Δ.Τ. Μ και Α.Φ.Μ Μέλος του Δ.Σ.: Καψαλάκης Πέτρος του Ιωάννη, που γεννήθηκε το 1959 στο Ηράκλειο, κάτοικος Ηρακλείου,

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 οδός Λ. 62 Μαρτύρων 109, με Α.Δ.Τ. Ξ και Α.Φ.Μ Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα φή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Καψαλάκης Ηλίας του Κων/νου. Ηράκλειο, 4 Ιανουαρίου 2010 (9) νυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΗΦΑΚΗΣ Ανώνυμη, Βιοτεχνική Εμπο ρική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία» με δ.τ. «ΥΜΕΤΕΡΟΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία, «ΜΙΧΑΗΛ ΣΗΦΑ ΚΗΣ Ανώνυμη, Βιοτεχνική Εμπορική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία» το δ.τ. «ΥΜΕΤΕΡΟΝ» και με αριθμό μητρώου: 32496/70/Β/94/70: Α) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και έκ θεση ελεγκτών για τη χρήση Β) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ηράκλειο, 17 Δεκεμβρίου 2009 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (10) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΜΤΣΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 161/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 55244/ 30 Β το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τύμπας Σταύρος του Πάυλου και της Ευδοκίας, Αυ τοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1960, κάτοικος Καρ δίτσας, οδός Αλαμανή 64, κάτοχος του υπ αριθμού Κ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρδίτσας και με ΑΦΜ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ. 2. Φούντας Αντώνιος του Γεωργίου και της Μαρίας, Αυτοκινητιστής, γεννημένος στην Καρδίτσα, το έτος 1958, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ηρακλέους 15, κάτοχος του υπ. αριθμού ΑΕ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρδίτσας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Καρδίτσας, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. Ίβρος Ηλίας του Χαράλαμπου και της Βασιλικής, Αυ τοκινητιστής, γεννημένος στην Καρδίτσα, το έτος 1975, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Λευκάδος αριθμός 11, κάτοχος του υπ αριθμού ΑΕ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρδίτσας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Καρδίτσας, ως ΜΕΛΟΣ. 4. Γκέκας Κωνσταντίνος του Αργυρίου και της Ελέ νης, Αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1979 κάτοι κος Μουζακίου Καρδίτσας, οδός Αλ.Παπάγου 7, κάτο χος του υπ αριθμού Π δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Καρδίτσας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Καρδί τσας, ως ΜΕΛΟΣ. 5. Μπαλογιάννης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου και της Νίκης, Αυτοκινητιστής, που γεννήθηκε στην Καρδί τσα το έτος 1982, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Σοφιανού 6, κάτοχος του υπ αριθμό Φ δελτίου ταυτότη τας του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Καρδίτσας, ως μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4 χρόνια) ήτοι μέχρι 31/12/2013. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα φή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Τύμπας Σταύρος του Παύλου και σε περί πτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου Φούντας Αντώνιος του Γεωργίου. Καρδίτσα, 13 Ιανουαρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Προϊστάμενος ΒΑΪΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (11) Σ ύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε». Δυνάμει του υπ αριθμόν 3.879/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νο μίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 703/2010 και ειδικό 238 συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε», έδρα στον Δήμο Αρτέμιδος Αττικής, μοναδικό εταίρο τον ΧΡΙ ΣΤΟΔΟΥΛΟ ΒΙΡΒΙΛΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΑΣ, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις , κάτοικο Αρτέμιδας Αττικής, οδός Ολυμπίας και Οδυσσέως αριθμός 2, Τ.Κ και κάτοχο του υπ αριθμόν AB / δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αρτέμιδας, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Παλλήνης, Ελληνικής Ιθαγένειας, κεφάλαιο ευρώ έξι χιλιάδες (6.000), διαιρούμενο σε διακόσια (200) εται ρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα, τα οποία όλα ανήκουν στον μοναδικό εταίρο, που συνιστούν την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμε τοχής του στην ως άνω εταιρεία.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σκοπό: 1. Η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με την μορφή πληροφοριών, ενημερώσεων, συμβουλών και διεκ περαίωσης υποθέσεων με κάθε τρόπο ήτοι (ενδεικτικά) γραπτό, προφορικό, ηλεκτρονικό, τηλεομοιοτυπικό, σε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα έναντι της κατά περί πτωση νόμιμης αμοιβής ή συμφωνημένης συνδρομής ή προμήθειας επί των κάτωθι (ενδεικτικά) αναφερόμενων θεμάτων. 2. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρησιακής αναπτύξεως, marketing, οργανώσεως, επικοινωνίας, διανομής, στρατηγικής επι χειρήσεων, εκπαιδεύσεως και ειδικεύσεως προσωπικού, ποιότητας παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης και εκμετάλ λευσης λογισμικού κ.α. 3. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών επί Χρημα τοοικονομικών και Χρηματιστηριακών προϊόντων και υπηρεσιών, εξεύρεσης και ανάλυσης και κοστολόγησης πάσης μορφής επενδύσεων και εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών κινδύνων. 4. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών σχετικά με την Διαχείριση Ακινήτων πάσης φύσεως. 5. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών επί Διοικητικών, εργασιακών, μισθολογικών, συνταξιοδοτικών, μερισμα τοδοτικών, ασφαλιστικών θεμάτων. 6. Η Εκπόνηση Μελετών προς φυσικά ή νομικά πρό σωπα, επί Οικονομοτεχνικών θεμάτων, Επιχειρηματικών και Επενδυτικών σχεδίων, διαχείρισης ακινήτων, εξεύ ρεσης χρηματοδότησης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης επί Οικονομικών, ασφαλιστικών, φοροτεχνικών, αναλογιστικών θεμάτων, σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. 7. Η Εκπόνηση Μελετών επί Λογιστικών και Φοροτε χνικών θεμάτων. 8. Η Παροχή Υπηρεσιών στον τομέα της Ασφάλισης φυσικών ή νομικών προσώπων και πραγμάτων και η πρα κτόρευση ασφαλειών και ασφαλιστικών εταιρειών. 9. Η Παροχή Υπηρεσιών Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων, Διαχειριστή ακίνητης περιουσίας και Εκτιμητή ακινή των. 10. Η Παροχή Αρχιτεκτονικών Πολιτικών Μηχανικών Υπηρεσιών και Εκπόνηση Μελετών για την έκδοση Αδει ών επί πολεοδομικών και συναφών θεμάτων. 11. Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων πάσης φύσεως ως ενδεικτικά οικοπέδων, κτημάτων, κτιρίων, διαμερισμά των, γραφείων και καταστημάτων. 12. Η ανάληψη διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ακινήτων ιδιόκτητων ή ανηκόντων σε τρίτους και στην τελευταία περίπτωση, επ αμοιβή. 13. Η απόκτηση ακινήτων με αγορά ή με χρηματοδοτι κή σύμβαση (Leasing) ή άλλο χρηματοδοτικό τρόπο, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους. 14. Η αγορά αστικών ή αγροτικών εκτάσεων προς δη μιουργία οικισμών μονίμου ή παραθεριστικής κατοικίας δια της κατατμήσεώς των σε άρτια και οικοδομήσιμα τεμάχια προς πώλησή τους αυτούσιων ή μετ ανέγερση επ αυτών κατοικιών ή η εκμετάλλευσή τους με οποιον δήποτε τρόπο. 15. Η αγορά προς ανοικοδόμηση και αξιοποίηση ακινή των πάσης φύσεως και δη προς ανέγερση πάσης φύσε ως κτηρίων, κατοικιών, πολυκατοικιών κατά το σύστημα της αντιπαροχής. 16. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινή των και ακινήτων τρίτων εργολαβικώς με αντιπαροχή ή άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα. 17. Η κατασκευή, οργάνωση και εκμετάλλευση δι ίδιο λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων με αμοιβή ξενο δοχειακών και αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση τεχνικών μελετών πάσης φύσεως, η παροχή συμβουλών σε τρίτους επί των ως άνω αντικειμένων. 18. Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών και η πα ροχή υπηρεσιών, αναγομένων στον τουρισμό και δη, η ίδρυση και εξοπλισμός ξενοδοχειακών μονάδων προς εκμετάλλευση ως επίσης θερινών κατοικιών και τουρι στικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων, η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδιών και τουριστικών γρα φείων στην αλλοδαπή και ημεδαπή όπως και η οποι αδήποτε επιχείρηση συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τουριστικές εργασίες με αντικείμενο ενδεικτικώς, την ομαδική ή ατομική διακίνηση τουριστών στην αλλοδαπή και ημεδαπή και κάθε απαιτούμενη προς τούτο εργασία και η πρακτόρευση επιχειρήσεων συγκοινωνιών οδικών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών προς ευό δωση του τουριστικού αντικειμένου. 19. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων σεμινα ρίων, συνεδρίων και εν γένει εκδηλώσεων καθώς και η έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού, αναφορικά με τους ανωτέρω σκοπούς. 20. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επι χειρήσεων καθώς και η συνεργασία και η συμμετοχή με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 21. Εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων, σε κάθε συναλλαγή με τρίτους και ίδια σε διαγωνισμούς και ανάθεση έργων Δημοσίων Οργανισμών και Ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 22. Εκμετάλλευση ιδιόκτητων αγροτικών εκτάσεων ή εκτάσεων που ανήκουν σε τρίτους, με σκοπό την παραγω γή και εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων. 23. Κάθε συναφής και παρεμφερής δραστηριότητα και υπηρεσία που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με όσα προ αναφέρθηκαν. Προς επίτευξη του σκοπού της, η εται ρεία, δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Α.Ε, ΕΠΕ, και άλλες, όχι όμως σε άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται, έστω και κοινοπρακτικά, σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφι στάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμ φερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας, διάρκεια είκοσι (20) έτη και διαχειριστή τον ως άνω μοναδικό εταίρο, από την σύσταση της εταιρείας και καθ όλη την διάρκειά της, ο οποίος δύναται με συμβολαιογρα φικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο την άσκηση εν γένει των καθηκόντων του, με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο σχετικό άρθρο της διαχείρισης. Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2010 Η Συμβολαιογράφος ΜΑΡΙΑ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ (12) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.». Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΔΟΜΝΙΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 ΟΧΟΥ, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 699/2010 και Ειδικό 236, συνεστήθη Εται ρεία Περιωρισμένης Ευθύνης μεταξύ των: α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥ ΧΑΡΙΣ, και β) ΒΙΚΤΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ του ΑΝΕΣΤΗ και της ΕΥΓΕ ΝΙΑΣ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙ ΚΑΤΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακρι τικό τίτλο «Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.». ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής, στην Λεωφόρο Μεσογείων 216. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ( ,00) ευρώ, διαιρούμενο σε (7.000) εταιρικά μερί δια, ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ το καθένα. α) Ο εταίρος Δημήτριος Λυσικάτος κατέθεσε ( ,00) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με (3.500) εταιρικά μερίδια. β) Ο εταίρος Βίκτορας Αντωνιάδης κατέθεσε ( ,00) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με (3.500) εταιρικά μερίδια. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 χρόνια. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: η πώληση, λια νική και χονδρική, ειδών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ωρολογίων, πάσης φύσεως μπαταριών, συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού, προϊόντων λογισμικού ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών παιγνι διών, και ειδών συναφών τεχνολογιών, καθώς επίσης και εξαρτημάτων, αναλωσίμων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (συνδέσεις, service κ.τ.λ.), υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δί κτυα επικοινωνίας. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους εταίρους της εταιρείας. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2010 Η Συμβολαιογράφος ΔΟΜΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΟΧΟΥ (13) Σύσταση Moνοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.». Με την υπ αριθμ / πράξη της συμβολαι ογράφου Αθηνών Ταρσίας Ιωάννου Μιχαλοπούλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο δικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 693/2010 και Ειδικό 234/2010 συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.» με τους εξής όρους: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥ ΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.» ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργυ ρούπολης Αττικής και ειδικότερα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 36. ΣΚΟΠΟΣ: Α) Η χονδρική και λιανική πώληση ξυλείας και ξύλινων ειδών (μαδέρια, πατώματα, δοκοί, τάβλες, λατάκια, πατώματα, κουφώματα, πόρτες, ξύλινα διακο σμητικά κ.λπ.). Β) Οι παντός είδους ξυλοκατασκευές (εσωτερικού εξωτερικού χώρου) και πώληση αυτών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για είκοσι (20) χρόνια, από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερία της Κυ βερνήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε (έξι) χιλιάδες (6.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει ο μονα δικός εταίρος Rainer Erwin (Ράινερ Έρβιν) Muller (Μύλλερ) του Wilfried και της Hedwig με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια της μερίδας συμμετοχής της ανερχομένης σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Διαχειριστής της εται ρείας είναι ο μοναδικός εταίρος Rainer Erwin (Ράινερ Έρβιν) Muller (Μύλλερ) του Wilfried και της Hedwig. Η Συμβολαιογράφος ΤΑΡΣΙΑ Ι. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (14) Σύσταση Moνοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟ ΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ» με δ.τ. «M.J.C. ΤΕ ΧΝΟΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.». Με την υπ αριθμ / πράξη της συμβολαι ογράφου Αθηνών Ταρσίας Ιωάννου Μιχαλοπούλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο δικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 692/2010 και Ειδικό 233/2010 συστήθηκε Eταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ» με δ.τ. «M.J.C. ΤΕΧΝΟ ΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με τους εξής όρους: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.» ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπο λης Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Φειδίου αριθμός 58. ΣΚΟΠΟΣ: Α) Οι παντός είδους οικοδομικές εργασίες όπως τοποθέτηση υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκατα στάσεων, πατωμάτων, πλακακίων, σκεπών, περγκόλων, κουφωμάτων κ.λπ. Β) Η χονδρική και λιανική πώληση οικοδομικών υλικών, πατωμάτων, κουφωμάτων, μονωτικών υλικών κλπ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για είκοσι (20) χρόνια, από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει ο Michael Jose (Μάικλ Χοσέ) Cristy (Κρίστυ) του German Jose και της Ingeborg, μοναδικός με διακόσια (200) εταιρικά με ρίδια της μερίδας συμμετοχής της ανερχομένης σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος Michael Jose (Μάικλ Χοσέ) Cristy (Κρίστυ) του German Jose και της Ingeborg. Η Συμβολαιογράφος ΤΑΡΣΙΑ Ι. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (15) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥ ΖΕΝΗΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ». Με το υπ αριθμόν 16298/ συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Άστρους Ανδρέα Δημητρίου Κουλε ντιανού, αντίγραφο του οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ναυπλίου με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 31/ συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης από τους Ευάγγελο Δουζένη του Αποστόλου και της Αικατερίνης, κάτοι κο Παραλίου Άστρους Αρκαδίας, 2) Απόστολο Δουζένη του Ευάγγελου και της Σταματίνας, κάτοικο Παραλίου Άστρους Αρκαδίας και 3) Αικατερίνη σύζυγο Απόστο λου Δουζένη, το γένος Ιωάννη και Ελένης Καρκούλη, κάτοικο Παραλίου Άστρους Αρκαδίας, με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό με τον δι ακριτικό τίτλο «DOUZENIS TRADING CO» LLC με έδρα το Τοπικό Διαμέρισμα Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οδός Θ. ΜΟΙΡΑ και ΨΑΡΩΝ, αρ. 3, κεφάλαιο είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ΕΥΡΩ διαι ρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια αξίας τρι άντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, στο οποίο ο πρώτος εκ των εταίρων Ευάγγελος Αποστόλου Δουζένης συμμετέχει με εξακόσια πενήντα (650) εταιρικά μερίδια, ο δεύτερος Απόστολος Ευάγγελου Δουζένης με εκατό (100) εταιρι κά μερίδια και η τρίτη Αικατερίνη σύζυγος Απόστολου Δουζένη με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια. Οι άνω εταί ροι τροποποιούν τα άρθρα 1, 2 και 3 του καταστατικού της εταιρείας τα σχετικά με την επωνυμία, την έδρα και τον σκοπό της και ορίζουν τα εξής: α) Η επωνυμία της εταιρείας από «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΠΕ», που ήταν αρχικά γίνεται «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», β) Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Τοπικό Διαμέρισμα Παραλίου Αστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Και γ) Στους σκοπούς της εταιρείας προστίθεται και η «Πρακτόρευση και διανομή Ελληνικού Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου». Άστρος, 14 Ιανουαρίoυ 2010 Ο Συμβολαιογράφος ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ (16) Λ ύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ MEDIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με την υπ αριθ / πράξη του συμβολαι ογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, καταχωρη θείσα νομίμως στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την με αυξ. αριθ και ειδικό 6440 λύεται η Εται ρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MEDIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία συνεστήθη με το υπ αριθ. 1684/ καταστατικό συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Παν. Βαρδαμάσκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 3273 και Ειδικό 1111, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ αριθμό 1527/ ΦΕΚ(ΤΑΕ και ΕΠΕ). Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 Ο Συμβολαιογράφος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ (17) Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ARTES ΚΑΙ MEDIA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙ ΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με την υπ αριθ / πράξη του συμβο λαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, καταχω ρηθείσα νομίμως στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την με αυξ. αριθ και ειδικό 6438 λύεται η Eταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ARTES KAI MEDIA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία συνεστήθη με το υπ αριθ / καταστα τικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφί ας Κούσουλα Παναγάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις , με αύξοντα αριθμό Γενικό και Ειδικό 2331, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ αριθμό 3.990/ ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 Ο Συμβολαιογράφος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4092 Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθε τικού Περιεχομένου «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3527 Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ όμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 229 19 Νοεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 8 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4302 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα