ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CONNECT PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ητοί: ΚΟΝΕΚΤ ΦΟΝ)... 1 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑ ΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ Ανώνυμος Εμπο ρική Τουριστική Ξενοδοχειακή Ναυτιλιακή και Κα τασκευαστική Εταιρεία» με το δ.τ. «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗ ΤΣ Α.Ε.» την επωνυμία «CANDIA Ανώνυμος Εταιρεία Ξενο δοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Α.Ε.».. 5 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «CONSTANT MEDICAL DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «C.M.D. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕ ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.»... 7 την επωνυμία «ΚΑΡΤΕΡΟΣ Ανών. Εταιρεία Ξενο δοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΗΦΑΚΗΣ Ανώνυμη, Βιο τεχνική Εμπορική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία» με δ.τ. «ΥΜΕΤΕΡΟΝ» την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡ ΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε». 11 Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Εται ρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «Β. ΑΝΤΩΝΙ ΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.» Σύσταση Moνοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.» Σύσταση Moνοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΩΝ» με δ.τ. «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕ ΛΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΠΕ» Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MEDIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ARTES ΚΑΙ MEDIA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙ ΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»... 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CONNECT PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ητοί: ΚΟΝΕΚΤ ΦΟΝ). Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την 31/12/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 69150/01/Β/09/481 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CONNECT PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ήτοι: ΚΟΝΕΚΤ ΦΟΝ) καθώς επίσης και η με αριθμ /12/2009 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία δόθηκε άδεια μετατροπής σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ /12/2009 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Αθανασίου Σταυροπούλου με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, η οποία προέρχεται από μετατροπή της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΤΣΟΓΙ ΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/93. Περίληψη του Καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «CONNECT PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ήτοι: ΚΟΝΕΚΤ ΦΟΝ) Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙ ΩΝ, επί της οδού Λένορμαν αρ. 14 Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, 2) το λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 3) το χονδρικό εμπόριο συσκευών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας, 4) το χονδρικό εμπόριο δεκτών ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας Π.Δ.Κ.Α., 5) οι λοιπές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και τηλεφω νίας, 6) υπηρεσίες μετάφρασης, 7) Πώλησης ψιλικών ειδών, 8) πώληση εξοπλισμού καταστημάτων και 9) πώληση ηλεκτρικών συσκευών και κάθε συναφής με τον ανωτέρω σκοπό πράξης. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρό νια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,00 ευρώ καταβλητέο ως εξής: Με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετα τρεπόμενης Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.», ποσού ,00, σύμφωνα με την από 17/12/2009 Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής αξίας των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της εν λόγω μετατρεπόμενης Ετερόρρυθ μης Εταιρείας, βάσει Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν. 2166/93 της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20. Με την καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές, ποσού ,00. Μετοχές Είδος Μετοχών: Τριάντα χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσο στό 75% του συνόλου τους για μία πενταετία από τον χρόνο της μετατροπής, με ονομαστική αξία 10,00 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31/12/2010. Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη με εξαετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο Συγκρότηση και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει την 30/06/2011, αποτελείται από τους παρακάτω: 1) Αναστάσιος Κωτσογιαννίδης του Λαζάρου και της Ανοιξιάς, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλο νίκη το έτος 1977, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκυλίδου αριθμός 21, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΙ /2009 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Αντωνία Γρυπάρη του Γεωργίου και της Σωτηρίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Αθηνών, οδός Λένορμαν αριθμός 14, κάτοχος του υπ αριθμόν Ρ /1994 Δελτίου ταυτότητας του ΚΣΤ Π.Α. Αθηνών με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΚΓ Αθη νών Μέλος. 3) Αθανασία Καλαντζή του Ηλία και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Χάρανδρο Αρκαδίας το έτος 1976, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κοτζιά αρ. 30, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΒ /2008 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Β Περιστερίου με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου Μέλος. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1) Ειρήνη Γεωργίου αριθμός αδείας O.E. 0398/ ) Αναστασία Καρακατσάνη αριθμός αδείας O.E. 0398/ Αναπληρωματικοί: 1) Πελαγία Ζιώλγα αριθμός αδείας O.E. 0397/ ) Αθηνά Μώκιου αριθμός αδείας O.E. 0301/ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2009 Με εντολή Νομάρχη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η αριθμ. πρωτ. ΕΜ 5857/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και με αριθμό μητρώου 39441/70/Β/97/58 με την οποία αποφασίστηκε η τροπο ποίηση των άρθρων 3 και 5 του καταστατικού της. Την ίδια μέρα καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Προστίθεται η παρακάτω παράγραφος ως εξής: Στο σκοπό της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται επίσης η παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής επεξεργασίας και υποστήριξης, η πώληση λογισμικού (software), η πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, η επί προμήθεια αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, μεσιτεία, εμπορικών οί κων εσωτερικού ή εξωτερικού, ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών παροχής υπηρεσιών εν γένει. Κατά τα λοιπά το άρθρο παραμένει ως έχει σήμερα. Άρθρο 5 (σε περίληψη) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε ,12 ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, ονο μαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Με την από Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, κατά ,12 ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία. Η καταβολή της αύξησης θα γίνει σε τέσσερις ισό ποσες δόσεις. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,24 ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η καθεμία. Ηράκλειο, 28 Δεκεμβρίου 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) νυμία «ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥ ΤΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθ. 1/ πρα κτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώ ου 67897/70/Β/09/14, με την οποία το εκ ,00 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο αυτής, αυξάνεται κατά ευρώ με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ η καθεμία. Ηράκλειο, 8 Ιανουαρίου 2010 (4) νυμία «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ Ανώνυμος Εμπορική Τουρι στική Ξενοδοχειακή Ναυτιλιακή και Κατασκευαστική Εταιρεία» με το δ.τ. «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική Ξενοδοχειακή Ναυτιλι ακή και Κατασκευαστική Εταιρεία» με το δ.τ. «ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 11560/70/Β/86/272: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1 1 έως ) Το με αριθμ. 33/ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν οι κα τωτέρω ελεγκτές για τη χρήση 2009 ως εξής: Τακτικοί: 1) Γενετάκης Γεώργιος του Αλεξάνδρου, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Πρινιωτάκης Νικόλαος του Παναγιώτη, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: 1) Θεόδωρος Κουναλάκης του Εμμανουήλ, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε ) Γεώργιος Μαστοράκης του Μιχαήλ, με Α.Μ.Ο.Ε.Ε Ηράκλειο, 11 Ιανουαρίου 2010 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (5) νυμία «CANDIA Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από Πρακτικό του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CANDIA Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχεια κών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Α.Ε.» με αριθμό μητρώ ου 11294/70/Β/86/7, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, με θητεία έως την , ως εξής: 1) Πρόεδρος του Δ.Σ.: Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης, που γεννήθηκε στην Κοξαρέ Ρεθύμνου το 1936, κάτοικος Αθηνών, οδός Κουμπάρη 2, με Α.Δ.Τ. ΑΕ και ΑΦΜ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2) Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Αγγελιδάκης Γεώργιος του Θεοδώρου, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1920, κάτοι κος Ρεθύμνου, οδός Νικ. Ασκούτση 47, ΑΕ , και ΑΦΜ ) Μέλος του Δ.Σ.: Κουτελιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, που γεννήθηκε στο Γερακάρι Ρεθύμνου το 1935, κάτοικος Αθηνών, Οδός Αθ. Διάκου 15, Αγία Παρασκευή, με ΑΔΤ ΑΕ και ΑΦΜ ) Μέλος του Δ.Σ.: Φουρφουλάκης Ιωάννης του Εμ μανουήλ, που γεννήθηκε στο Άνω Μέρος Ρεθύμνου το 1930, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Τσουδερών 5, με ΑΔΤ Η και ΑΦΜ ) Μέλος του Δ.Σ.: Χαλκιαδάκης Εμμανουήλ του Ιω άννη, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1963, κάτοικος Ρεθύμνου, οδός Μοάτσου 7, με ΑΔΤ AAA και ΑΦΜ Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Ι Δασκαλαντωνάκης και η Μαρία Δασκαλαντωνάκη του Νικολάου, κάτοικος Αθη νών, Στοφυλίου 25 Κηφισιά, με Α.Δ.Τ. ΑΕ και ΑΦΜ , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από πρακτικό του Δ.Σ. Ηράκλειο, 12 Ιανουαρίου 2010 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (6) νυμία «CONSTANT MEDICAL DEVELOPMENT ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «C.M.D. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθμ. 17/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CONSTANT MEDICAL DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και με δ.τ. «C.M.D. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου 60672/70/Β/06/32, από το οποίο προκύπτει ότι ανασυ γκροτήθηκε αυτό σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, μετά την παραίτηση δύο μελών, ως εξής: 1. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος: Κρασσάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου, που γεννήθηκε το 1971 στο Ηράκλειο, κάτοικος Ηρακλείου, Μονής Κουδουμά 20, με Α.Δ.Τ. Χ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Σκουτέλη Μαριάνθη του Αντωνίου, που γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο, κάτοι κος Ηρακλείου, Μαντινείας 11, μεα.δ.τ. Π Μέλος του Δ.Σ.: Πολεμαρχάκη Μαρία του Γεωργίου, που γεννήθηκε το 1964 στην Ελευσίνα Αττικής, κάτοικος Γαλύφας Ηρακλείου, με Α.Δ.Τ. Μ Η θητεία του παραπάνω διοικητικού συμβουλίου λήγει την Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Κρασσάς Κων/νος, Πρόεδρος του Δ.Σ και Δ/νων Σύμβουλος. Ηράκλειο, 5 Νοεμβρίου 2009 (7) νυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.». Την 04/01/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το αριθμ. 61/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου 57866/70/Β/04/61, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ. Ηράκλειο, 4 Ιανουαρίου 2010 (8) νυμία «ΚΑΡΤΕΡΟΣ Ανών. Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία έως την και το αριθμ. 198/ Πρακτικό του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΤΕΡΟΣ Ανών. Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» με αριθ μό μητρώου 11355/70/Β/86/68, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: Κα ψαλάκης Ηλίας του Κων/νου, που γεννήθηκε το 1965 στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Λ. 62 Μαρτύρων 105, με Α.Δ.Τ. Φ και Α.Φ.Μ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: Viryalchenko Olga του Βα ρελύ, που γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1979, κάτοικος Καρτερού Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ Μέλος του Δ.Σ.: Καψαλάκη Ειρήνη του Κων/νου, που γεννήθηκε το 1959 στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, κά τοικος Ηρακλείου, οδός Λ. 62 Μαρτύρων 105, με Α.Δ.Τ. Μ και Α.Φ.Μ Μέλος του Δ.Σ.: Καψαλάκη Σοφία του Κων/νου, που γεννήθηκε το 1965 στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, κά τοικος Ηρακλείου, οδός Λ. 62 Μαρτύρων 105, με Α.Δ.Τ. Μ και Α.Φ.Μ Μέλος του Δ.Σ.: Καψαλάκης Πέτρος του Ιωάννη, που γεννήθηκε το 1959 στο Ηράκλειο, κάτοικος Ηρακλείου,

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 οδός Λ. 62 Μαρτύρων 109, με Α.Δ.Τ. Ξ και Α.Φ.Μ Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα φή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Καψαλάκης Ηλίας του Κων/νου. Ηράκλειο, 4 Ιανουαρίου 2010 (9) νυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΗΦΑΚΗΣ Ανώνυμη, Βιοτεχνική Εμπο ρική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία» με δ.τ. «ΥΜΕΤΕΡΟΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία, «ΜΙΧΑΗΛ ΣΗΦΑ ΚΗΣ Ανώνυμη, Βιοτεχνική Εμπορική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία» το δ.τ. «ΥΜΕΤΕΡΟΝ» και με αριθμό μητρώου: 32496/70/Β/94/70: Α) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και έκ θεση ελεγκτών για τη χρήση Β) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ηράκλειο, 17 Δεκεμβρίου 2009 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (10) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΜΤΣΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 161/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 55244/ 30 Β το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Τύμπας Σταύρος του Πάυλου και της Ευδοκίας, Αυ τοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1960, κάτοικος Καρ δίτσας, οδός Αλαμανή 64, κάτοχος του υπ αριθμού Κ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρδίτσας και με ΑΦΜ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ. 2. Φούντας Αντώνιος του Γεωργίου και της Μαρίας, Αυτοκινητιστής, γεννημένος στην Καρδίτσα, το έτος 1958, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ηρακλέους 15, κάτοχος του υπ. αριθμού ΑΕ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρδίτσας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Καρδίτσας, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. Ίβρος Ηλίας του Χαράλαμπου και της Βασιλικής, Αυ τοκινητιστής, γεννημένος στην Καρδίτσα, το έτος 1975, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Λευκάδος αριθμός 11, κάτοχος του υπ αριθμού ΑΕ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρδίτσας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Καρδίτσας, ως ΜΕΛΟΣ. 4. Γκέκας Κωνσταντίνος του Αργυρίου και της Ελέ νης, Αυτοκινητιστής, γεννημένος το έτος 1979 κάτοι κος Μουζακίου Καρδίτσας, οδός Αλ.Παπάγου 7, κάτο χος του υπ αριθμού Π δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Καρδίτσας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Καρδί τσας, ως ΜΕΛΟΣ. 5. Μπαλογιάννης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου και της Νίκης, Αυτοκινητιστής, που γεννήθηκε στην Καρδί τσα το έτος 1982, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Σοφιανού 6, κάτοχος του υπ αριθμό Φ δελτίου ταυτότη τας του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας και με ΑΦΜ της ΔΟΥ Καρδίτσας, ως μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4 χρόνια) ήτοι μέχρι 31/12/2013. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογρα φή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Τύμπας Σταύρος του Παύλου και σε περί πτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου Φούντας Αντώνιος του Γεωργίου. Καρδίτσα, 13 Ιανουαρίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Προϊστάμενος ΒΑΪΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (11) Σ ύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε». Δυνάμει του υπ αριθμόν 3.879/ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ, αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε νο μίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό 703/2010 και ειδικό 238 συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «ΒΙΡΒΙΛΗΣ INANCIAL SOLUTIONS Μ.Ε.Π.Ε», έδρα στον Δήμο Αρτέμιδος Αττικής, μοναδικό εταίρο τον ΧΡΙ ΣΤΟΔΟΥΛΟ ΒΙΡΒΙΛΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ και της ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΑΣ, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις , κάτοικο Αρτέμιδας Αττικής, οδός Ολυμπίας και Οδυσσέως αριθμός 2, Τ.Κ και κάτοχο του υπ αριθμόν AB / δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Αρτέμιδας, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Παλλήνης, Ελληνικής Ιθαγένειας, κεφάλαιο ευρώ έξι χιλιάδες (6.000), διαιρούμενο σε διακόσια (200) εται ρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30) το καθένα, τα οποία όλα ανήκουν στον μοναδικό εταίρο, που συνιστούν την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμε τοχής του στην ως άνω εταιρεία.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σκοπό: 1. Η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με την μορφή πληροφοριών, ενημερώσεων, συμβουλών και διεκ περαίωσης υποθέσεων με κάθε τρόπο ήτοι (ενδεικτικά) γραπτό, προφορικό, ηλεκτρονικό, τηλεομοιοτυπικό, σε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα έναντι της κατά περί πτωση νόμιμης αμοιβής ή συμφωνημένης συνδρομής ή προμήθειας επί των κάτωθι (ενδεικτικά) αναφερόμενων θεμάτων. 2. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρησιακής αναπτύξεως, marketing, οργανώσεως, επικοινωνίας, διανομής, στρατηγικής επι χειρήσεων, εκπαιδεύσεως και ειδικεύσεως προσωπικού, ποιότητας παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης και εκμετάλ λευσης λογισμικού κ.α. 3. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών επί Χρημα τοοικονομικών και Χρηματιστηριακών προϊόντων και υπηρεσιών, εξεύρεσης και ανάλυσης και κοστολόγησης πάσης μορφής επενδύσεων και εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών κινδύνων. 4. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών σχετικά με την Διαχείριση Ακινήτων πάσης φύσεως. 5. Η παροχή και υλοποίηση Συμβουλών επί Διοικητικών, εργασιακών, μισθολογικών, συνταξιοδοτικών, μερισμα τοδοτικών, ασφαλιστικών θεμάτων. 6. Η Εκπόνηση Μελετών προς φυσικά ή νομικά πρό σωπα, επί Οικονομοτεχνικών θεμάτων, Επιχειρηματικών και Επενδυτικών σχεδίων, διαχείρισης ακινήτων, εξεύ ρεσης χρηματοδότησης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης επί Οικονομικών, ασφαλιστικών, φοροτεχνικών, αναλογιστικών θεμάτων, σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. 7. Η Εκπόνηση Μελετών επί Λογιστικών και Φοροτε χνικών θεμάτων. 8. Η Παροχή Υπηρεσιών στον τομέα της Ασφάλισης φυσικών ή νομικών προσώπων και πραγμάτων και η πρα κτόρευση ασφαλειών και ασφαλιστικών εταιρειών. 9. Η Παροχή Υπηρεσιών Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων, Διαχειριστή ακίνητης περιουσίας και Εκτιμητή ακινή των. 10. Η Παροχή Αρχιτεκτονικών Πολιτικών Μηχανικών Υπηρεσιών και Εκπόνηση Μελετών για την έκδοση Αδει ών επί πολεοδομικών και συναφών θεμάτων. 11. Η αγορά προς μεταπώληση ακινήτων πάσης φύσεως ως ενδεικτικά οικοπέδων, κτημάτων, κτιρίων, διαμερισμά των, γραφείων και καταστημάτων. 12. Η ανάληψη διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ακινήτων ιδιόκτητων ή ανηκόντων σε τρίτους και στην τελευταία περίπτωση, επ αμοιβή. 13. Η απόκτηση ακινήτων με αγορά ή με χρηματοδοτι κή σύμβαση (Leasing) ή άλλο χρηματοδοτικό τρόπο, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους. 14. Η αγορά αστικών ή αγροτικών εκτάσεων προς δη μιουργία οικισμών μονίμου ή παραθεριστικής κατοικίας δια της κατατμήσεώς των σε άρτια και οικοδομήσιμα τεμάχια προς πώλησή τους αυτούσιων ή μετ ανέγερση επ αυτών κατοικιών ή η εκμετάλλευσή τους με οποιον δήποτε τρόπο. 15. Η αγορά προς ανοικοδόμηση και αξιοποίηση ακινή των πάσης φύσεως και δη προς ανέγερση πάσης φύσε ως κτηρίων, κατοικιών, πολυκατοικιών κατά το σύστημα της αντιπαροχής. 16. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών επί ιδίων ακινή των και ακινήτων τρίτων εργολαβικώς με αντιπαροχή ή άλλα εργολαβικά ανταλλάγματα. 17. Η κατασκευή, οργάνωση και εκμετάλλευση δι ίδιο λογαριασμό ή διά λογαριασμό τρίτων με αμοιβή ξενο δοχειακών και αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση τεχνικών μελετών πάσης φύσεως, η παροχή συμβουλών σε τρίτους επί των ως άνω αντικειμένων. 18. Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών και η πα ροχή υπηρεσιών, αναγομένων στον τουρισμό και δη, η ίδρυση και εξοπλισμός ξενοδοχειακών μονάδων προς εκμετάλλευση ως επίσης θερινών κατοικιών και τουρι στικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων, η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδιών και τουριστικών γρα φείων στην αλλοδαπή και ημεδαπή όπως και η οποι αδήποτε επιχείρηση συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τουριστικές εργασίες με αντικείμενο ενδεικτικώς, την ομαδική ή ατομική διακίνηση τουριστών στην αλλοδαπή και ημεδαπή και κάθε απαιτούμενη προς τούτο εργασία και η πρακτόρευση επιχειρήσεων συγκοινωνιών οδικών, αεροπορικών, σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών προς ευό δωση του τουριστικού αντικειμένου. 19. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων σεμινα ρίων, συνεδρίων και εν γένει εκδηλώσεων καθώς και η έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού, αναφορικά με τους ανωτέρω σκοπούς. 20. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επι χειρήσεων καθώς και η συνεργασία και η συμμετοχή με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 21. Εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων, σε κάθε συναλλαγή με τρίτους και ίδια σε διαγωνισμούς και ανάθεση έργων Δημοσίων Οργανισμών και Ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 22. Εκμετάλλευση ιδιόκτητων αγροτικών εκτάσεων ή εκτάσεων που ανήκουν σε τρίτους, με σκοπό την παραγω γή και εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων. 23. Κάθε συναφής και παρεμφερής δραστηριότητα και υπηρεσία που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με όσα προ αναφέρθηκαν. Προς επίτευξη του σκοπού της, η εται ρεία, δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Α.Ε, ΕΠΕ, και άλλες, όχι όμως σε άλλη μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται, έστω και κοινοπρακτικά, σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφι στάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμ φερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας, διάρκεια είκοσι (20) έτη και διαχειριστή τον ως άνω μοναδικό εταίρο, από την σύσταση της εταιρείας και καθ όλη την διάρκειά της, ο οποίος δύναται με συμβολαιογρα φικό πληρεξούσιο να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο την άσκηση εν γένει των καθηκόντων του, με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο σχετικό άρθρο της διαχείρισης. Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2010 Η Συμβολαιογράφος ΜΑΡΙΑ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ (12) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. «Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.». Δυνάμει του υπ αριθμ / συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΔΟΜΝΙΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 ΟΧΟΥ, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντες αριθμούς Γενικό 699/2010 και Ειδικό 236, συνεστήθη Εται ρεία Περιωρισμένης Ευθύνης μεταξύ των: α) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥ ΧΑΡΙΣ, και β) ΒΙΚΤΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ του ΑΝΕΣΤΗ και της ΕΥΓΕ ΝΙΑΣ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙ ΚΑΤΟΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακρι τικό τίτλο «Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δ. ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Ε.Π.Ε.». ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής, στην Λεωφόρο Μεσογείων 216. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ( ,00) ευρώ, διαιρούμενο σε (7.000) εταιρικά μερί δια, ονομαστικής αξίας (30,00) ευρώ το καθένα. α) Ο εταίρος Δημήτριος Λυσικάτος κατέθεσε ( ,00) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με (3.500) εταιρικά μερίδια. β) Ο εταίρος Βίκτορας Αντωνιάδης κατέθεσε ( ,00) ευρώ, και συμμετέχει στην εταιρεία με (3.500) εταιρικά μερίδια. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 χρόνια. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: η πώληση, λια νική και χονδρική, ειδών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ωρολογίων, πάσης φύσεως μπαταριών, συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού, προϊόντων λογισμικού ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών παιγνι διών, και ειδών συναφών τεχνολογιών, καθώς επίσης και εξαρτημάτων, αναλωσίμων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (συνδέσεις, service κ.τ.λ.), υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δί κτυα επικοινωνίας. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στους εταίρους της εταιρείας. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2010 Η Συμβολαιογράφος ΔΟΜΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΙΟΧΟΥ (13) Σύσταση Moνοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.». Με την υπ αριθμ / πράξη της συμβολαι ογράφου Αθηνών Ταρσίας Ιωάννου Μιχαλοπούλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο δικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 693/2010 και Ειδικό 234/2010 συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.» με τους εξής όρους: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥ ΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΟ ΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε.» ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αργυ ρούπολης Αττικής και ειδικότερα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αριθμός 36. ΣΚΟΠΟΣ: Α) Η χονδρική και λιανική πώληση ξυλείας και ξύλινων ειδών (μαδέρια, πατώματα, δοκοί, τάβλες, λατάκια, πατώματα, κουφώματα, πόρτες, ξύλινα διακο σμητικά κ.λπ.). Β) Οι παντός είδους ξυλοκατασκευές (εσωτερικού εξωτερικού χώρου) και πώληση αυτών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για είκοσι (20) χρόνια, από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερία της Κυ βερνήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε (έξι) χιλιάδες (6.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει ο μονα δικός εταίρος Rainer Erwin (Ράινερ Έρβιν) Muller (Μύλλερ) του Wilfried και της Hedwig με διακόσια (200) εταιρικά μερίδια της μερίδας συμμετοχής της ανερχομένης σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Διαχειριστής της εται ρείας είναι ο μοναδικός εταίρος Rainer Erwin (Ράινερ Έρβιν) Muller (Μύλλερ) του Wilfried και της Hedwig. Η Συμβολαιογράφος ΤΑΡΣΙΑ Ι. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (14) Σύσταση Moνοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟ ΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ» με δ.τ. «M.J.C. ΤΕ ΧΝΟΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.». Με την υπ αριθμ / πράξη της συμβολαι ογράφου Αθηνών Ταρσίας Ιωάννου Μιχαλοπούλου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο δικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 692/2010 και Ειδικό 233/2010 συστήθηκε Eταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ» με δ.τ. «M.J.C. ΤΕΧΝΟ ΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με τους εξής όρους: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΑΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «M.J.C. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Μ.Ε.Π.Ε.» ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπο λης Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Φειδίου αριθμός 58. ΣΚΟΠΟΣ: Α) Οι παντός είδους οικοδομικές εργασίες όπως τοποθέτηση υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκατα στάσεων, πατωμάτων, πλακακίων, σκεπών, περγκόλων, κουφωμάτων κ.λπ. Β) Η χονδρική και λιανική πώληση οικοδομικών υλικών, πατωμάτων, κουφωμάτων, μονωτικών υλικών κλπ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας συμφωνείται για είκοσι (20) χρόνια, από την ημέρα που περίληψη αυτού του Καταστατικού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1) Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσια (200) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Στο κεφάλαιο της εταιρείας μετέχει ο Michael Jose (Μάικλ Χοσέ) Cristy (Κρίστυ) του German Jose και της Ingeborg, μοναδικός με διακόσια (200) εταιρικά με ρίδια της μερίδας συμμετοχής της ανερχομένης σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο μοναδικός εταίρος Michael Jose (Μάικλ Χοσέ) Cristy (Κρίστυ) του German Jose και της Ingeborg. Η Συμβολαιογράφος ΤΑΡΣΙΑ Ι. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (15) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥ ΖΕΝΗΣ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ». Με το υπ αριθμόν 16298/ συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Άστρους Ανδρέα Δημητρίου Κουλε ντιανού, αντίγραφο του οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Ναυπλίου με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 31/ συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης από τους Ευάγγελο Δουζένη του Αποστόλου και της Αικατερίνης, κάτοι κο Παραλίου Άστρους Αρκαδίας, 2) Απόστολο Δουζένη του Ευάγγελου και της Σταματίνας, κάτοικο Παραλίου Άστρους Αρκαδίας και 3) Αικατερίνη σύζυγο Απόστο λου Δουζένη, το γένος Ιωάννη και Ελένης Καρκούλη, κάτοικο Παραλίου Άστρους Αρκαδίας, με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» και για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό με τον δι ακριτικό τίτλο «DOUZENIS TRADING CO» LLC με έδρα το Τοπικό Διαμέρισμα Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, οδός Θ. ΜΟΙΡΑ και ΨΑΡΩΝ, αρ. 3, κεφάλαιο είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ΕΥΡΩ διαι ρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια αξίας τρι άντα (30) ΕΥΡΩ το καθένα, στο οποίο ο πρώτος εκ των εταίρων Ευάγγελος Αποστόλου Δουζένης συμμετέχει με εξακόσια πενήντα (650) εταιρικά μερίδια, ο δεύτερος Απόστολος Ευάγγελου Δουζένης με εκατό (100) εταιρι κά μερίδια και η τρίτη Αικατερίνη σύζυγος Απόστολου Δουζένη με πενήντα (50) εταιρικά μερίδια. Οι άνω εταί ροι τροποποιούν τα άρθρα 1, 2 και 3 του καταστατικού της εταιρείας τα σχετικά με την επωνυμία, την έδρα και τον σκοπό της και ορίζουν τα εξής: α) Η επωνυμία της εταιρείας από «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΠΕ», που ήταν αρχικά γίνεται «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΖΕΝΗΣ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», β) Έδρα της εταιρείας ορίζεται το Τοπικό Διαμέρισμα Παραλίου Αστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Και γ) Στους σκοπούς της εταιρείας προστίθεται και η «Πρακτόρευση και διανομή Ελληνικού Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου». Άστρος, 14 Ιανουαρίoυ 2010 Ο Συμβολαιογράφος ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ (16) Λ ύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ MEDIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με την υπ αριθ / πράξη του συμβολαι ογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, καταχωρη θείσα νομίμως στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την με αυξ. αριθ και ειδικό 6440 λύεται η Εται ρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MEDIA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία συνεστήθη με το υπ αριθ. 1684/ καταστατικό συμβόλαιο της Συμ βολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Παν. Βαρδαμάσκου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αύξοντα αριθμό Γενικό 3273 και Ειδικό 1111, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ αριθμό 1527/ ΦΕΚ(ΤΑΕ και ΕΠΕ). Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 Ο Συμβολαιογράφος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ (17) Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ARTES ΚΑΙ MEDIA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙ ΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Με την υπ αριθ / πράξη του συμβο λαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θ. Στεφανάκου, καταχω ρηθείσα νομίμως στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την με αυξ. αριθ και ειδικό 6438 λύεται η Eταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ARTES KAI MEDIA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ ΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία συνεστήθη με το υπ αριθ / καταστα τικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφί ας Κούσουλα Παναγάκη, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις , με αύξοντα αριθμό Γενικό και Ειδικό 2331, και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο υπ αριθμό 3.990/ ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009 Ο Συμβολαιογράφος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ. 084179546, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 029977113000) ************

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,09/02/2017 Αριθ. Πρωτ.:770646

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,25/04/2017 Αριθ. Πρωτ.:803209

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 169 13 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,08/09/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ > και με διακριτικό τίτλο ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ G.R. ΑΦΜ 099659932 AΡ.ΓΕΜΗ 47699025000 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: apanagopoulos@acci.gr Αθήνα,02/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 01 Μαρτίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων 1) Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τους κ.κ Μετόχους της Εταιρίας ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την Εταιρική χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2016 (διαχείριση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2016)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6090 4 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3 Τ.Κ.: 18531 Πληροφορίες: Vella Ioanna Τηλέφωνο: 2104126917 Fax: 2104122790 E-mail: eepir@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 29 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. Αριστοτέλους 27 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635 E-mail: mit@veth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ

Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Προτεινόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΕ Με την παρούσα σας γνωστοποιούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2011 τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11818 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 30 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ 30-4-2016 Στη Θεσσαλονίκη την 30/4/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 π.μ, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο.Ε.»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» Στην Κόρινθο, σήμερα την 20/4/2017 μεταξύ: του ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΑΝ ΡΕΟΥ 22, 262 21 Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 117250916000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισµός και Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ξανθάκη 3 Τ.Κ.: 23200 Πληροφορίες: Σαλάκου Δέσποινα Τηλέφωνο: 2733022279 Fax: 2733022008 E-mail: gytheioc@otenet.gr Γύθειο,06/06/2017

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Μ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Πληροφορίες: CHANIA admin Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: epimel@chania-cci.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26-06-2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14787 29 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Την 3 η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2875 21 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ.ΑΕ.» (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

«INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ.ΑΕ.» (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) «INTERENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μ.ΑΕ.» Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. Σύσταση της Ο.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ο.Ε. Η λογιστική παρακολούθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ Στη Λάρισα την 4 η Μαΐου του έτους 2016 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν : 1) Νικολακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ Στο Ναύπλιο σήμερα 11/05/2016 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τηλέφωνο: 2810247011 Fax: 2810285829 E-mail: agloupas@ebeh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: THEODORAKI MELPO Τηλέφωνο: 28892024994 Fax: 2892023045 E-mail: melpo@ebeh.gr Ηράκλειο,25/04/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9626 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒ.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ. πρωτ. 8285/21-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./18-12-2015 Της 22 ης έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων και σχόλια του ΔΣ αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τ.Γ.Σ. της ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σχέδια αποφάσεων και σχόλια του ΔΣ αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τ.Γ.Σ. της ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχέδια αποφάσεων και σχόλια του ΔΣ αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τ.Γ.Σ. της 30.6.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει του άρθρου 96 του Ν. 4072/2012 και των διατάξεων των άρθρων 42,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920) Της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4930 7 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, 262 21 Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 119206916000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός και Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2909 16 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 30 5 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

«Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ~ ~ι.=oii!i Στα Άνω Λιόσια σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 οι δια του παρόν.v,...ιι...

«Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ~ ~ι.=oii!i Στα Άνω Λιόσια σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 οι δια του παρόν.v,...ιι... ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞ «Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ~ ~ι.=oii!i Στα Άνω Λιόσια σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 οι δια του παρόν.v,...ιι...

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 170 14 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Δ3Α 5005307 ΕΞ 2012 Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε. Στην Ιεράπετρα σήμερα την 14 η Δεκεμβρίου του έτους 2016 μεταξύ αφενός του Νεκτάριου Λιανάκη του Μιχαήλ και της Ιφιγένειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: Αεράκη Όλγα Τηλέφωνο: 2810247017 Fax: 2810342135 E-mail: aeraki@ebeh.gr Ηράκλειο,20/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠPAKTIKO ΥΠ ΑΡΙΘ 21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TOY ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY THΣ ETAIPIAΣ «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.».

ΠPAKTIKO ΥΠ ΑΡΙΘ 21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TOY ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY THΣ ETAIPIAΣ «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.». ΠPAKTIKO ΥΠ ΑΡΙΘ 21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TOY ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY THΣ ETAIPIAΣ «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.». ΑΡΙΘ.ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ( Γ.Ε.Μ.Η ) 117250916000 ΑΦΜ 997992935 Β Δ.Ο.Υ ΠΑΤΡΩΝ Στην Πάτρα σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,26/01/2017 Αριθ. Πρωτ.:745552

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,16/01/2017 Αριθ. Πρωτ.:748142

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1.-

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων Space Hellas Τηλ: 210 6504 172 E-mail: sharehold@space.gr Αγία Παρασκευή Η 31 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12627 11 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14968 30 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα