ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ TENNIS CLUB» και δ.τ. «POLITIA TENNIS CLUB».. 1 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPACE FM STEREO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Ευθύνης με την επωνυμία «SAT PRAXIS ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SAT PRAXIS Ε.Π.Ε.» τρώο της σύστασης της Mονοπρόσωπης Εται ρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M.I.K.E. ECO ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MIKE ECO ENERGY Μ.Ε.Π.Ε.» Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑ ΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Υ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΠΕ» Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΜΟΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκατα στήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Haskoning Nederland B.V.» και δ.τ. «Haskoning Nederland B.V.» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΓΚΛΟΡΙ ΤΕΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙ ΚΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «GLORY TEL ΕΠΕ» Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΚΡΕΤΑ ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΥ ΕΠΕ CRETA SUN ENERGY LTD» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ TENNIS CLUB» και δ.τ. «POLITIA TENNIS CLUB». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕ ΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ TENNIS CLUB» και δ.τ. «POLITIA TENNIS CLUB» και αριθμό Μητρώου 65417/01ΑΤ/Β/08/088, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2012. Αγ. Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013 Με εντολή Αναπ/ριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος κ.α.α. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΚΟΥ

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (2) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPACE FM STEREO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPACE FM STEREO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 24245/01ΑΤ/Β/91/1439, που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από 30/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2012 οι εξής: Τακτικός: ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΥΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ Αναπληρωματικός: ΜΠΟΛΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΡΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ Αγ. Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013 Με εντολή Αναπ/ριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος κ.α.α. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΚΟΥ F ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (3) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SAT PRAXIS ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SAT PRAXIS Ε.Π.Ε.». Την καταχωρίστηκε ατο Γενικώ Εμπνρκο. Μητρώο, η με αριθμό 9480/ πράξη, σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SAT PRAXIS ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ» και δια κριτικά τίτλο «SAT PRAXIS Ε.Π.Ε.» της Συμβολαιογράφου ΣΟΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμά ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό κατα χώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως έξης. 1) Αριθμός Συμβολαίου: 9480/ ) Συμβολαιογράφος: ΣΩΗΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ. 3) Επωνυμία: «SAT PRAXIS ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «SAT PRAXIS Ε.Π.Ε.». 4) Έδρα ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 158, ΔΗΜΟΣ ΖΩ ΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 5) Εταίροι: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΔΙΑΚΡΕΙΑΣ 8. ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑ ΘΑ 8. 5) Κεφάλαιο 4,500. 7) Σκοπός: 1) Πάσης φύσεως δορυφορικές και τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. 2) Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών ίηλεπικοινωνιών και άλλων ασύρματων υπηρεσιών και γε νικότερα υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 3) Η εκπόνηση ηλε κτρολογικών μελετών νια πάσης φύσεως κτίριο και γενι κότερα μελέτες ηλεκτρολόγων μηχανικών, 4) Το λιανικό εμπόριο πολιτιστικών κοι ψυχαγωγικών ειδών, με αλλη λογραφία ή μέσω διαδικτύου και το λιανικό εμπόριο των ειδών αυτών, έκτος καταστημάτων, υπάβρίων πάγκων και αγορών 5) Η υπηρεσία οργάνωσης επιστημονικών η πο λιτιστικών εκδηλώσεων, η ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης. πολιτι στικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, έκτος αττο την κοινωνική ασφάλιση, 6) Οι διοικητικές υπηρεσίες για την ρύθμιση των υγειονομικών, εκπαιδευτικών. πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών εκτός της κοινωνικής ασφάλισης. 7) Η πολιτιστική εκπαίδευση και όλες οι υπη ρεσίες που αφορούν την πολιτιστική εκπαίδευση και σι υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχα γωγικές ενώσεως 8) Υπηρεσίες τνιλιπσηκών συλλογών και σωματείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, ο διοικητικές ψυχαγωγικές. πολιτιστικές και θρησκευτικές υπηρεσίες. 9) Πάσης φύσεως δραστηριότητες υπηρεσιών συστημά των προστασίας. 10) Το χονδρικά εμπόριο ηλεκτρονικού κοι τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των εξαρτημάτων τους. 11) Η παραγωγή ηλικτρικής ενέργειας από φωτο ραλταίκα συστήματα, 12) Το λιανικά και χονδρικά εμπόριο φωτοβολιαΐκών στοιχείων, 13) Πάσης ψύαεως εργασίες και υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστά σεων, υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων και εξο πλισμού τηλεπικοινωνιών κοι δικτύων, 14) Το χονδρικό και λιανικά εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ορ γάνων, ουακεοών και εξαρτημάτων. 15) Οι ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές και διαδικτυακές δραστηριότητες, οι ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ενσύρματα (καλωδιακό) ατοπήματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με την ενσύρματη και ασύρματη τηλεπικοινωνία και την μεταφορά δεδομένων μέσω ενσύρματων ή ασύρ ματων συστημάτων 16) Η πρόσβαση, χρήση και όλες οι υπηρεσίες που αφορούν την κινητή τηλεπικοινωνία 17) Το λιανικό εμπόριο κινηταν τηλεπικοινωνιακών συστη μάτων, τηλεφώνων και άλλων συναφών ειδών, το εμπό ριο συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, σηματοδότησης ακουστικής ή οπτικής. 18) Η εισαγωγή και το λιανικό εμπόριο δεκτών τηλεόρασης, ραδιοφώνου των συναφών ειδών, 19) Το λιανικό εμπορία ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών 20) Η επισκευή και συντήρηση, η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συ ντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οποιουδήποτε άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 21) Η παραγωγή πρωτότυπων ηχογραφήσεων και τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και γενικότερα οι υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος, πραγραμματι ομού και εκπομπών, 22) Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής με φυσι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 κά μίσα και οι υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων συνδρσμητικών τηλεοπτικών καναλιών. 23) Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους και γενικότερο του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και το λιανικό εμπόριο των ανωτέρω με αλληλογραφία ή μέσω δκιδικτύου. 24) Ο υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολο γιστών και δικτύου, οι υπηρεσίες εγκατάστοσης ηλεκτρο νικών υπολογιστών κοι του περιφερειακού εξοπλισμού τους καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. β) Διάρκεια 20 έτη. 9) Διαχείριση: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας στον εκ των εταίρων Γεώργιο Καλογερόπουλο του Προκόπιου, ο οποίος δεσμεύει και εκπρόσωπει την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποίο ανάγεται στο σκοπό της η ακόμη και πέραν ταυ σκοπού της εταιρι κής επιχείρησης. Ο διαχειριστής ορίζεται και ταμίας ιης εταιρείας, δανάμενος να εισπράττει χρήματα από κάθε νομικά ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό. Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ. να παραλαμβάνει πράγματα και να χορηγεί αποδείξεις Ο διαχειριστής υπογράφει για την εταιρεία, βάζοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία σε, κάθε πολιτικό ποινικό διοι κητικό ή διαιτητικό δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιο δοσίας, χωρίς να εξαιρείται ούτε ο Άρειος Πάγος, ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε διοικητικές επιτροπές, σε φορολογικά δικαστήρια, σε εξώδικαστικίς επιτροπές, σε κάθε διοικητική ή άλλη αρχή ή επιτροπή και σε κάθε είδους φυσικά ή νομικό πρόσωπο, τράπεζα, υπουργείο ή υπουργική επιτροπή. Ο διαχειριστής μπορεί να συμβι βάζεται, να κάνει συνυποσχετικά διαιτησίας, να διορίζει διαιτητές να συνομολογεί καταρτίζει και αποδέχεται κάθε είδους συμβάσεις, να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκους για την εταιρεία, να αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, εγκλήσεων και ενδίκων μέσων και την παραίτηση από αυτό και απο κάθε είδους δίκη και δικαίωμα, για την εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων, για την εγγραφή ή άρση κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών. Ο διαχειριστής σύντασσει τον ισολογισμό, τηρεί τσ εμπορικά βιβλία της εται ρείας, βεβαιώνει τα ονοματεπώνυμα των εταίρων και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτών, διορίζει αντικλήτους και πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, προσλαμβάνει, διορίζει και απολύει δι ευθυντικά στελέχη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, διακανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, καθορίζει τις δαπάνες της εταιρείας και γενικά ενεργα κάθε πράξη εκπροσώπη σης, διαχείρισης και διάθεσης που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής εξο φλεί κάθε απαίτηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου κατά της εταιρείας, εισπράττει χρήματα και αναλαμβάνει πράγματα που ανήκουν η οφείλονται προς αυτήν, από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δη μόσιο Ταμείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τε λωνείο, Γενικές αποθήκες, Τράπεζα, Ταχυδρομείο, καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Δημοσίο αρχή, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές επιταγές και άλλα αξιόγραφα, αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα που είναι κατατεθειμένα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρείας, πωλεί και αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οτιδήποτε αναγκαίο για τους σκοπούς της κάνει διακανονισμούς με τράπεζες, καταθέτει σήματα και ευρεσιτεχνίες λαμβάνει μέρος για λογαριασμό της εταιρείας σε διαγωνισμούς πλειστηριασμούς και δημο πρασίες και γενικά ενεργεί κάθε πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη των πανικών σκοπών και είναι αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή της εταιρικής επιχείρησης. Ο διαχειριστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας με τη μορφή έκδοσης, αποδοχής, οποθογράφησης η τριτεγγύησης συναλλαγ ματικών ή της έκδοσης γραμματίων σε διαταγή, τραπε ζικών επιταγών και χρηματικών εντολών, αναλαμβάνει χρηματικά ποσά από καταθέσεις της εταιρείας σε τρά πεζες, ακόμα και με την έκδοση επιταγών σε διαταγή της εταιρείας, μεταβιβάζει συναλλαγματικές, επιταγές και άλλα αξιόγραφα εκδίδει προς το συμφέρον της εταιρείας εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, φυσικών η νομικών προσώπων, πωλεί και μεταβίβαζει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας με οποιοδήποτε τίμημα όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του, υποθηκεύει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε εγκρίνει, συνάπτει κοι λαμβάνει δάνεια για λο γαριασμό και στο όνομα της εταιρείας από τρίτους μη εταίρους, παρέχει εγγυήσεις της εταιρείας υπέρ υποχριώοιων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών είτε με παροχή ασφαλείας, είτε χωρίς ασφάλεια και γενικά εκπροσωπεί και δέσμευει την εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυ μία σε όλες τις συναλλαγές της. Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιο του οποιονδήποτε τρίτο, εταίρο ή μη, για την ενέργεια όλων ή μερικών αττό τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν καταστατικό κοι να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας θα ασκείται από τους άλλους εταίρους, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν εκ προσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την αυξημένη πλει οψηφία, εφόσον με την ίδια απόφαση δεν διοριστεί νίος διαχειριστής. Η με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς τον διαχειριστή υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο Νόμος. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η απόφαση της Συνέλευσης για τον διορισμό νέου διαχειριστή σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης του διαχειριστή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Ο διαχειριστής δικαιούται αμοιβής, η οποία θα καθο ριστεί με απόφαση της Γενικής Συνίλευσης. 10) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η εταιρική χρήση αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρείται η πρώτη εταιρική χρήση η οποίο θα περιλαμβάνει το

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) χρονικό διάστημα από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου Πάλληνη, 7 Φεβρουαρίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ F (4) τρώο της σύστασης της Mονοπρόσωπης Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M.I.K.E. ECO ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MIKE ECO ENERGY Μ.Ε.Π.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο, η με αριθμό / πράξη, σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «M.I.K.E. ECO ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «M.I.Κ.E. ECO ENERGY Μ.Ε.Π.Ε.» του Συμβολαιογράφου ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΙΟΥΛΑ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό κατα χώρησης στο ΓΕΜΗ, Περίληψη του καταστατικού της έχει ως έξης 1) Αριθμός Συμβολαίου: / ) Συμβολαιογράφος: ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ. 3) Επωνυμία: «M.I.K.E. ECO ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Μ.Ι.Κ.Ε. ECO ENERGY Μ.Ε.Π.Ε.». 4) Έδρα: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 54, ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΔΑΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. 5) Εταίροι: ΜΙΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ/ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 54. 6) Κεφάλαιο: 40,020. 7) Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας θα είναι: 1. Η εκμετάλλευση επιχείρησης βιοτεχνικής και βιομη χανικής παραγωγής κάθε τύπου ενέργειας και ιδιαίτερα ηλεκτρικής με φωτοβολταίκα συστήματα επιδιώκοντας την επίτευξη κέρδους. 2. Η έρευνα και ο πειραματισμός στον τομέα παρα γωγής ενέργειας. 3. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού, οι εισαγωγές εξαγωγές και η επί κέρδει εμπορία ενέργειας ή υλικών, συστημάτων και αντικειμέ νων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. 4. Η εκπόνηση μελετών για ένταξη σε αναπτυξιακό προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή κοι νοτικούς πόρους. 5. Κάθε εργασία που θα αποφασίσει η συνέλευση των εταίρων. Για την επιδιώξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμ φερή σκοπό, με οπουδήποτε εταιρικό τύπο και να συ νεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. 8) Διάρκεια: 30 έτη. 9) Διαχείριση: Η μοναδική εταίρος ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, (ΑΦΜ ). Κοζάνη, 8 Φεβρουαρίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Ο Συμβολαιογράφος ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ (5) Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Υ ΠΡΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΠΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 1.326/ πράξη σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «Υ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ Ε.Π.Ε.» της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Αττικές, με έδρα τον Αγιο Στέφανο Αττικής ΑΛΙΚΗΣ ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ του Κωνσταντίνου. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 1.326/ ) Συμβολαιογράφος ΑΛΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ του Κων σταντίνου Συμβολαιογράφος Μαραθώνα Αττικής, με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής. 3) Επωνυμία: «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Υ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ Ε.Π.Ε.». 4) Έδρα: οδός ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ άνευ αριθμού, Δημο τική Κοινότητα Σκιάθου, της Δημοτικής Ενότητας Σκιά θου, του Δήμου Σκιάθου, της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Νομού Μαγνησίας. 5) Εταίροι: 1) Άγγελος Σπηλωτάπουλος του Φωτίου και της Δή μητρας, ξενοδοχοϋπάλληλος, που γεννήθηκε στη Χα λανδρίτσα Αχαΐας το έτος 1961, κάτοικος Χαλανδρίτσας Αχαΐας, άνευ οδού και αριθμού, ελληνικής ιθαγενείας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθ μό ΑΗ , που εκδόθηκε στις από το AT Χαλανδρίτσας Αχαΐας και με αριθμό φορολογικού μη τρώου , υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών και 2) Σέργιος Στερεόπουλος του Αθανασίου κα της Ελένης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Κλήμα Σκοπέλου Μαγνησίας το έτος 1951, κάτοικος Σκιάθου Μαγνησίας, άνευ οδού και αριθμού, ελληνικής ιθαγε νείας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ , που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Σκιάθου Μαγνησίας και με αριθμό φορολογικού μητρώου , υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Σκιάθου. 6) Κεφαλαίο ,00 ευρώ. 7) Σκοπός: α) Η εκμετάλλευση, η μίσθωση, η κατα σκευή, αγορά, πώληση, μίσθωση και λειτουργία ξενο δοχείων κα γενικά πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. β) Η ίδρυση και λειτουργία γραφείου Γενικού Τουρισμού και η διενέργεια πάσης φύ σης τουριστικών, ταξιδιωτικών, πρακτορικών και μετα ναστευτικών πράξεων, είτε δια των υποκαταστημάτων πρακτορείων ή γραφείων της Εταιρείας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. γ) Η Ιδρυση γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών. δ) Η μεταφορά προσώπων με σκοπό τη διενέργεια περιη γητικών ταξιδίων αναψυχής, οργανωμένων εκδρομών, θαλασσίων ταφδίων, κρουαζιέρων κ.λπ. και η μεταφορά τους από και προς τους τόπους διαμονής τους (τουρ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 κπικα καταλύματα), καθώς και η αγορά, ναύλωση κα μί σθωση παντός είδους συγκοινωνιακού μέσου, χερσαίου ή θαλασσίου προς πραγμάτωση του σκοπού αυτού. ε) Η διενέργεια μεσιτικών εργασιών. στ) Η εμπορία ειδών συναφών με πς ανωτέρω εργασίες. ζ) Η καθ οιονδή ποτε τρόπο συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή συσταθησομενες, οιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις με ομοειδή ή παραπλήσιο ανπκείμενο και σκοπό. η) Η καθ οιονδή ποτε τρόπο κτήση, εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου που είναι χρήσιμο για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. 8) Διάρκεια 50 έτη. 9) Διαχείριση: Διαχειριστής της Εταιρείας ορίζεται για αόριστο χρόνο ο εκ των εταίρων Άγγελος Σπηλιω τόπουλος του Φωτίου και της Δήμητρας. Άγιος Στέφανος, 7 Φεβρουαρίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΑΛΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΑΚΟΥ F (6) Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΜΟ ΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο, η με αριθμό 1062/ πράξη, σύστασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΟΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» του Συμβολαιογράφου Κέρκυρας ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕΤΣΑΛΗ. Η ως άνω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 1062/ ) Συμβολαιογράφος: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ. 3) Επωνυμία: «ΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΟΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.». 4) Έδρα: ΚΟΥΣΠΑΔΕΣ 0, ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΚΕΡ ΚΥΡΑ. 5) Εταίροι: ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΣ ΓΟΥΒΙΩΝ. ΡΟΜΠΛ (ROBL) ΜΟΝΙΚΑ ΤΑΤΙΑΝΑ (ΜΟΝΙΚΑ TATJANA)/ ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ (SIEGFRIED) ΚΑΚΟΤΡΑΦΟΣ ΓΟΥ ΒΙΩΝ. 6) Κεφάλαιο: 150,000 ευρώ. 7) Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η κάθε είδους τουριστική και ξενοδοχειακή δραστη ριότητα στο Νησί της Κερκύρας ή και σε άλλο μέρος της Ελληνικής Επικράτειας ή στο εξωτερικό και ειδικότερα: α) Η (δρυση, ανέγερση, οργάνωση, διεύθυνση, λειτουρ γία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων κάθε τύπου, συγκρο τημάτων, ενοικιαζομένων τουριστικών καταλυμάτων (δι αμερισμάτων ή δωματίων), μπαγκαλόους, CAMPINGS, κέντρων εστιάσεως, παραθερισμού, αναψυχής, κέντρων άθλησης και συναφών τουριστικών επιχειρήσεων κάθε είδους, τουριστικών γραφείων, σε ιδιόκτητα ή μισθω μένα ακίνητα είτε απ ευθείας είτε με εκμίσθωση, είτε με ανάθεση της λειτουργίας και διεύθυνσης τους σε εξειδικευμένες εταιρείες (HOTEL ή TOUR OPERATORS) ημεδαπές ή αλλοδαπές. β) Η αγορά ή η με οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση ξε νοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, δωματίων ή γηπέδων, τουριστικών γρα φείων, η ανέγερση σε αυτά κάθε είδους ξενοδοχειακών και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων για άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση και η πώληση κινητών ή ακινήτων για τουριστική και ξενοδοχειακή γενικά εκμετάλλευση. γ) Η κάθε είδους αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση Ελληνικών και Ξένων Οίκων, Εταιρειών, (Ελληνικών ή Διεθνών) τουριστικού και ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος, με οποιαδήποτε μέθοδο εκμετάλλευσης συμπεριλαμβα νομένης και της δικαιόχρησης (franchise). δ) Η συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα σε υπάρχουσες ή μελλοντικά συσταθείσες, οιασδήποτε νομικής μορφής Εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό και η με κάθε τρόπο σύμπραξη με αυτές χωρίς να αποκλείεται η εξαγορά, συγχώνευση ή απορρόφηση του συνόλου ή κλάδων αυτών. ε) τα προαναφερόμενα δύνανται να λάβουν χώρα με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευσης ακινήτων (όπως λόγου χάρη χρονομίσθωση, sale και lease back, συναφείς δραστηριότητες) σχετιζόμενου με την προ ώθηση των ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών σκοπών της εταιρείας είτε εντός της ελληνικής επι κράτειας είτε στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η κατάρτιση συμβά σεων πρακτορείας με στόχο την προώθηση απάντων των σκοπών της εταιρείας. 2. Η εισαγωγή και εμπορία χονδρικά, ξενοδοχειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού καταστημάτων εστίασης και επίπλων ή συναφούς εξοπλισμού εν γένει. 3. Η ανέγερση, κατασκευή, εμπορία ή η εκμετάλλευση με κάθε τρόπο οικοδομών οικημάτων και η εκτέ λεση συναφών κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και η αξιοποίηση ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος (με νόμιμο και εύλογο τρόπο) ώστε να πραγματώνο νται οι εταιρικοί σκοποί, σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων είτε μισθωμένα είτε με τη μέθοδο της αντιπαροχής. 4. Η ίδρυση γραφείων ή καταστημάτων ανταλλαγής συναλλάγματος (ανταλλακτήρια) και η εκτέλεση τρα πεζικών και χρηματιστηριακών εργασιών. 5. Η παραγωγή, τυποποίηση, εμπορεία και εκμετάλλευ ση, με σκοπό περαιτέρω διάθεσης προς το εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας, προϊόντων βιολογικής καλλι έργειας και δυνητικά τοπικής προέλευσης, αμφότερα σε μεταβατικό ή τελικό στάδιο, σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ή ενοικιαζόμενα. 6. Η Ιδρυση και εκμετάλλευση πάσης άλλης επιχεί ρησης ομοειδούς ή όχι προς τα ανωτέρω αντικείμενα εργασιών, ως λ.χ. εμπορικής (καταστήματα τροφίμων, ειδών ενδύσεως, οικιακής χρήσεως και κεφαλαιουχικών αγαθών εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως κ.λπ.) βιοτε χνικής, ή βιομηχανικής παραγωγής και εμπορίας ειδών διατροφής, οικιακής χρήσεως, οικοδομικών υλικών, κε φαλαιουχικών ειδών και ειδών ενδύσεως. 7. Η συμμετοχή αμέσως ή εμμέσως σε άλλες οιασδή ποτε μορφής εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν τον

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) αυτό ή παρεμφερή σκοπό με τη σύμπραξη με αυτές με κάθε τρόπο μη αποκλειομένων και της εξαγοράς ή συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως. 8. Η ίδρυση υποκαταστημάτων σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 9. Η ανάπτυξη διαδικτυακών ιστοσελίδων με χρήση domain name, ώστε οι λεπτομερώς προαναφερόμενοι σκοποί να προωθούνται επαρκώς στον παγκόσμιο δι αδικτυακό ιστό. 10. Η απόκτηση, ανταλλαγή, εμπορεία, εκμετάλλευση, μίσθωση και εν γένει οποιαδήποτε δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος αφορούσα ακίνητα ή κινητά περιουσι ακά στοιχεία στην ελληνική επικράτεια ή στο εξωτερικό. 11. Η δραστηριότητα και ο σκοπός της Εταιρείας μπο ρεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επε κτείνεται απεριόριστα. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να εκμισθώνει και μισθώνει με οποιαδήποτε μι σθωτική μορφή, να αποκτά ή εκχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε ενοχικό δικαίωμα, να αγοράζει, να αποκτά με οποιοδήποτε τρόπο κατά κυριότητα ή άλλη εμπράγματη σχέση κινητά ή ακίνητα και κάθε είδους εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, να συνάπτει οιαδήπο τε χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1665/1986, ως ισχύει, να συνάπτει οιασδήποτε μορφής δανειακές συμβάσεις με οιαδήποτε πιστωτικά ιδρύματα ή Οργανισμούς, Τράπεζες κ.λπ. και με την έκδοση ομολόγων για τη σύναψη ομολογιακού δανείου, να κατασκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύ εται με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, κάθε εί δους εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις που ανήκουν στην εταιρεία με τρίτους, β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ακόμα και με συγχώνευση ή διάσπαση, ως και απορρόφηση με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόοωπα που έχουν παρόμοιο σκοπό ή συ ναφείς επιχειρήσεις, δ) Να απορροφά ή να εξαγοράζει όμοιες και συναφείς επιχειρήσεις, ε) Να αποκτά και αναλαμβάνει με οιουσδήποτε όρους τη διαχείριση ερ γασιών, επιχειρήσεων ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών, στ) Να ιδρύει γρα φεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και ζ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχω νεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. 8) Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 100 χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους ) Διαχείριση: Διαχειριστής για όλη την διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ο εκ των εταίρων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟ ΝΤΖΙΑΛΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, με Α.Φ.Μ , Α Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, φωτογράφος, που γεν νήθηκε στα Βλαχάτα Κεφαλληνίας στις , και κατοικεί στο Μόναχο της Γερμανίας, στην ακριβή διεύθυνση MAUERKIRCHERSTR 22, 81679, κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου υπ αριθμόν ΑΗ που εκδόθηκε την από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ισχύει μέχρι την , έλληνα υπήκοος, ελληνικής ιθαγένειας. Κέρκυρα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Ο Συμβολαιογράφος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ F (7) Aνακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστή ματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Haskoning Nederland B.V.» και δ.τ. «Haskoning Nederland B.V.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 31885, η με αριθμό 339/ απόφαση της Αντιπεριφε ρειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστή ματος αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Haskoning Nederland B.V.» και διακριτι κό τίτλο «Haskoning Nederland B.V.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 58 επόμ. του Κ.Ν. 3190/1955, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας. α) Η εταιρεία συστάθηκε στις , σύμφωνα με και δυνάμει των νόμων της Ολλανδίας, με αριθμό Εμπορικού Μητρώου του Άρνεμ β) Επωνυμία: «Haskoning Nederland BV». γ) Έδρα: Barbarossastraat, αριθμ. 35, 6522 DK Nijmegen Ολλανδία. δ) Διοίκηση Εκπροσώπηση: Νόμιμος Διευθύνων Σύμ βουλος Erik Oostwegel του Walter, κάτοικος Ολλανδίας με αρ. Ολλανδικού Διαβατηρίου NN1DH2K Στοιχεία υποκαταστήματος. α) Επωνυμία: «Haskoning Nederland B.V.». β) Διακριτικός τίτλος: «Haskoning Nederland B.V.». γ) Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 2 4, Αθήνα. δ) Σκοπός: Υπηρεσίες εφαρμοσμένης μηχανικής και συμβουλευτικής. ε) Εκπροσώπηση: Νόμιμος εκπρόσωπος και αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελλάδα ορίστηκε, με βάση το από Πληρεξούσιο έγγρα φο της αλλοδαπής «Haskoning Nederland BV», ο Peter Jacobus Duindam του Arie και της JJorothea, κάτοχος του Ολλανδικού διαβατηρίου υπ αριθμ. NX9BDK9K8, κάτοικος Καισαριανή οδός Κουντουριώτη 1, Τ.Κ , και κάτοχος ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2013 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 2015.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 29 Μαΐου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4092 Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθε τικού Περιεχομένου «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3527 Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευ όμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 155 30 Ιουλίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4276 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι χειρήσεων και τουριστικών υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 229 19 Νοεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 11 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4071 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα