ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «EUROSOS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «EUROSOS ASSISTANSE Α.Ε.» την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.» την επωνυμία «SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LEXITEL» την επωνυμία «RESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «REALI Ανώνυμη Κτηματική Εται ρεία και Εταιρεία Συμμετοχών» και με δ.τ. «REALI A.E.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «METEORE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «METEORE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.» την επωνυμία «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕ ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΔΚΤ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «DKT S.A.» την επωνυμία «Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ο.Π.Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΟ ΓΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΛΟΥΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ, ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ. ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΣΤ. ΚΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.». 13 την επωνυμία «LYNX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «LYNX A.E.» την επωνυμία «ΓΑΙΟΚΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ ΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «OPTIMUM P.D.C. Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ ΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «OPTIMUM P.D.C. Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «EUROSOS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «EUROSOS ASSISTANSE Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROSOS Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» με δ.τ. «EUROSOS ASSISTANSE Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 30748/01ΑΤ/Β/94/2325, που εδρεύει στο Δήμο Χολαργού Αττικής, με το οποίο ανα κλήθηκαν οι αρμοδιότητες του Γρηγόριου Μουτάφη και αποφασίστηκαν τα εξής αναφορικά με την εκπροσώ πηση της εταιρείας: 1.1. Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις ένα ντι τρίτων συνεργατών και προμηθευτών, με συμβάσεις που φέρουν δύο υπογραφές Α. ή μία υπογραφή Α. και μία υπογραφή Β. ή δύο υπογραφές Β. ή μία υπογρα φή Β. και μία υπογραφή Γ. ή μία υπογραφή Β. και μία υπογραφή Δ. 2. Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις ένα ντι πελατών, με συμβάσεις που φέρουν δύο υπογραφές Α. ή μία υπογραφή Α. και μία υπογραφή Β. ή δύο υπο γραφές Β. ή μία υπογραφή Β. και μία υπογραφή Γ. II. Η εταιρεία διενεργεί εγκύρως πληρωμές προς οποι ουσδήποτε τρίτους και εκπροσωπείται εν γένει έναντι τραπεζών για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ή και την κίνηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμ βανομένης και της διενέργειας πληρωμών, με έκδοση επιταγών, διενέργεια εμβασμάτων ή με άλλον τρόπο, ως εξής: α. για ποσά μέχρι Ευρώ 3.000,00, με δύο υπογραφές Α, Β, Γ ή Δ ή με συνδυασμό τούτων, ανά δύο. β. για ποσά από Ευρώ 3.001,00 έως ,00 με δύο υπογραφές Α, Β ή Γ ή με συνδυασμό τούτων, ανά δύο. γ. για ποσά από Ευρώ ,00 έως ,00 με δύο υπογραφές Α ή Β ή με συνδυασμό τούτων, ανά δύο. δ. για ποσά από Ευρώ ,00 και άνω με δύο υπο γραφές Α. ε. ειδικότερα ως προς τις πληρωμές φόρων πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ονομασίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και εισφορών πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως ονομασίας, προς το Δημόσιο, τα ταμεία ασφαλίσεως και εν γένει προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αρκεί η υπογραφή επί των σχετικών επιταγών, εντολών πληρωμής ή εμβασμάτων δύο εκπροσώπων της εται ρείας ενός με υπογραφή Γ και ενός με υπογραφή Δ, ανεξαρτήτως ποσού. III. Α. Αποφασίζεται ότι δικαίωμα υπογραφής Α έχουν οι: 1. Νικόλαος Αντιμησάρης του Αριστοδήμου και της Αλεξάνδρας, Ελληνικής ιθαγενείας, γεννηθείς την στην Λιέγη Βελγίου, οικονομολόγος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Μεσογείων 282, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν / Δ.Τ. του ΛΑ Παρ. Ασφ. Αθη νών, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. elix Mansilla του elix και της Ma Jose, γεννηθείς στην Μαδρίτη Ισπανίας το έτος 1965, Ισπανικής ιθαγενεί ας, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό J. ΔΤ, Μέλος. 3. Jose Pablo Alvert Sanz του Adrian και της Leonor, γεννηθείς στη Μαδρίτη Ισπανίας το έτος 1964, Ισπανικής ιθαγένειας, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Β, Μέλος. Β. Δικαίωμα υπογραφής Β έχουν οι: 1. Ιωάννης Αθανασίου του Αριστείδη και της Αμα λίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1973, Ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Ικονίου 16 18, κάτοχος του υπ αριθ. Ξ / Α.Δ.Τ. του KB Αστ. Τμήμ. Αθηνών, Γενικός Διευθυντής. 2. Αντώνιος Δημητράκης του Δημητρίου και της Βα σιλικής, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1960, Ελληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Αμαλίας 4, κάτοχος του Κ / Δ.Τ. του Παρ. Ασφ. Αθηνών, Μέλος. 3. Δημήτριος Γεωργόπουλος του Μιχαήλ και της Ευφρο σύνης, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1948, Ελληνι κής ιθαγένειας, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κόνια ρη 45, κάτοχος του υπ αριθ. AB / δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Αμπελοκήπων, Γραμματέας. Γ. Δικαίωμα υπογραφής Γ έχουν οι: 1. Φρίντα Χριστοπούλου του Δημητρίου και της Μαρί ας, Ελληνικής ιθαγενείας, γεννηθείσα την στην Λαμία Φθιώτιδος, ιδιωτ. υπάλληλος, κάτοικος Χολαρ γού Αττικής, οδός Κρέσνης 3, κάτοχος του υπ αριθμ. Π / Δ.Τ. του Α.Τ. Χολαργού. 2. Παναγιώτης Νικολόπουλος του Νικολάου και της Αναστασίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1969, Ελ ληνικής ιθαγένειας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Ξανθίππου 99, κάτοχο του Ν / Δ.Τ. του Παρ. Ασφ. Χολαργού. 3. Ηλιάνα Γκέκα του Χρήστου και της Γεωργίας, Ελ ληνικής ιθαγενείας, γεννηθείσα την στην Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, οδός Αγησιλάου 56, κάτοχο του υπ αριθμ. δελτίου ταυ τότητας ΑΗ / του Τ.Α. Πετρούπολης. Δ. Δικαίωμα υπογραφής Δ έχει ο: Νικόλαος Παναγιώτης Λιβέρης του Διονυσίου και της Μαρίας, Ελληνικής ιθαγένειας, γεννηθείς την στη Ζάκυνθο, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πεύ κης Αττικής, Λεωφ. Ειρήνης 7, κάτοχος του υπ αριθ. Χ / Δ.Τ. του A.T. Καλλιθέας. Αγία Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (2) Εται επωνυμία «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑ ΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 65438/01ΑΤ/ Β/08/091, που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττι κής, από τα οποία προκύπτει ότι μετά την εκλογή δύο (2) νέων μελών το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία λήγει στις , συγκροτήθηκε σε σώμα από τους εξής: 1) Κλάρα Ελευθέριο του Τιμολέοντος και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικο Αθηνών, οδός Ανθέων αριθμ. 53, με Α.Δ.Τ. ΑΑ /2006 του Τμήματος Ασφαλείας Πατησίων και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 2) Κατσαλήρου Χρυσαυγή του Θεοδώρου και της Μα ρίας, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1978, κάτοικο Αθηνών, οδός Ηλέκτρας αρ. 15, με Α.Δ.Τ. Ρ /1992 Παραρτήματος Ασφαλείας ΙΕ Αθηνών και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΙΕ Αθηνών, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 3 ) Κατσαλήρο Θεόδωρο του Γεωργίου και της Χρυ σούλας, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικο Αθηνών, οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 78, με Α.Δ.Τ. Π /1990 του Αστ. Τμήματος Ασφαλείας ΙΕ Αθηνών και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. KB Αθηνών, Διευθύνοντα Σύμβουλο. 4) Κατσαλήρο Γεώργιο του Θεοδώρου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1982, κάτοικο Αθηνών, οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 78, με Α.Δ.Τ. Τ /1999 του Αστ. Τμήματος Κολωνού και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. KB Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 5) Κλάρα Τιμολέοντα του Γεωργίου και της Χρυσού λας, έμπορο, που γεννήθηκε στον Ανθηρό Καρδίτσας το έτος 1956, κάτοικο Αθηνών, οδός Ανθέων αρ. 53, με Α.Δ.Τ. AB /2006 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Χαλκηδόνας και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 6) Κλάρα Γεώργιο του Τιμολέοντος και της Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1985 κάτοικο Αθηνών, οδός Ανθέων αριθμ. 53, με ΑΔΤ Ζ / εκδόσεως του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 7) Πλατίτσα Στυλιανή του Γεωργίου και της Βασιλι κής, οικοκυρά, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Περισσού Αττικής, οδός Μποδοσάκη αρ. 6, με Α.Δ.Τ. Ρ /1994 του Τμήματος Ασφαλείας Περισσού και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 8) Τίγκα Ευγενία του Δημητρίου και της Άννας, ιδιωτι κή υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Σαπουτζάκη αριθμ. 9, με Α.Δ.Τ. AB /2006 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 9) Ραυτοπούλου Ευαγγελία του Δανιήλ και της Αικα τερίνης, μαθηματικό, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικο Περισσού, οδός Αναγεννήσεως αριθμ. 51 με ΑΔΤ Ρ / του Τ.Α. Περισσού, με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, Μέλος του Διοι κητικού Συμβουλίου. Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, αναθέτει όπως ενεργώντας από κοινού, είτε ο καθένας ατομικά στον Πρόεδρο του Δι οικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελευ θέριο Κλάρα του Τιμολέοντος και της Ελένης, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Κατσαλήρο του Γεωργίου και της Χρυσούλας, την ενάσκηση όλων των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρχής, όπως αυτά προ βλέποντα από το καταστατικό. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελευθέριο Κλάρα του Θε οδώρου και της Μαρίας, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Κατσαλήρο του Γεωργίου και της Χρυσούλας, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά (και πάντα σύμφωνα με όσα προβλέ πονται στο άρθρο 21 του καταστατικού), την ενάσκηση των ακολούθων δικαιωμάτων του και πράξεων: Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να εκ προσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και πάσης αρχής, να εγείρει και καταργεί δίκες, να παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, προβαίνει σε αναγκαστικές ή συντηρη τικές εκτελέσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προ σημειώσεων και υποθηκών, συναινεί στην άρση αυτών, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμ βιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την λήψη αναγκαστικών ή συντηρητικών μέτρων, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μη νύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται και σαν πολιτικός ενάγων για ηθική βλάβη, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά και με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού, να συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως και ιδίως αγοροπωλησίες κινητών ή ακινήτων, μισθώσεις, δάνεια πάσης φύσεως, πλην δι ομολογιών. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώμα τα επί κινητών ή ακινήτων, καθώς και γενικώς ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, να παρέχει υποθήκες επί ακινήτων της εταιρείας προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων με οποιαδήποτε μορφή και αν χορηγούνται στην εταιρεία. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να εκδίδει, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή επιταγές, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποι ουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ιδιαίτερα υπέρ εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία στην επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, να διορίζει και παύει τους διευθυντές και το υπόλοιπο πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους γενικά, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Συμβουλίου, ασκεί επί του προσωπικού την πειθαρχική εξουσία. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να παρέχει κάθε είδους γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρείας και την ανακαλεί, να διαχειρί ζεται την εταιρική περιουσία, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστωτικές ή προεξοφλημένες τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ή χωρίς ασφάλεια, αναλαμβάνει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικώς κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συνα φείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, να διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσω πεύσεις με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων, γραφείων ή γενικώς εγκαταστάσεων της εταιρείας, να κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρεί ας και διαχειρίσεως της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και γενικά διενεργεί κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφα ση που είναι σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της οπουδήποτε και αν ευρίσκεται αυτή. Η ανωτέρω απαρίθμηση των μεταβιβαζομένων αρμοδι οτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελευθέριο Κλάρα του Τιμολέοντος και της Ελένης, κα θώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Κατσα λήρο του Γεωργίου και της Χρυσούλας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Αγία Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (3) Εται επωνυμία «SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SONY MUSIC ENTERTAINMENT GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 13917/01ΑΤ/Β/86/453, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής: Το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο αποφασίστηκε η αντι κατάσταση της Ελεγκτικής Εταιρείας «KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» από την Ελεγκτική Εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.», με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 113, για τον έλεγχο της χρήσης και ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές οι εξής: Τακτικός: ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αγία Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009 Η Προϊσταμένη ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (4) Εται επω νυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ ΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LEXITEL». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «LEXITEL» και αριθμό Μητρώου 36527/01ΑΤ/ Β/96/252, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2008 οι εξής: Τακτικός: Παναγιώτης Βαρελάς του Ιωάννη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Στυλιανός Κουρτέλλας του Χριστόδουλου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε Αγία Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2009 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (5) Εται επωνυμία «RESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RESH ΖΑ ΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από πρα κτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESH ΖΑΧΑΡΟ ΠΛΑΣΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «RESH ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64228/01ΑΤ/Β/07/412, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για τη χρήση 2008, σε αντικατάσταση των ορισθέντων με το καταστατικό σύστασης, οι εξής: Τακτικοί: ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, με αριθμό μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, με αριθμό μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Αναπληρωματικοί: ΛΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, με αριθμό μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΛΙΟΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, με αριθμό μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αγία Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2009 Ο Προϊστάμενος ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (6) Εται επωνυμία «REALI Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών» και δ.τ. «REALI A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «REALI Ανώνυ μη Κτηματική Εταιρεία και Εταιρεία Συμμετοχών» με δ.τ. «REALI A.E.» και αριθμό Μητρώου 57984/01ΑΤ/Β/05/012, που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2008 οι εξής: Τακτικός: Βασίλειος Καζάς του Κων/νου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε , Αναπληρωματικός: Γεώργιος Παρακευόπουλος του Αθανασίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε , της Ελεγκτικής Εταιρείας «GΑΝΤ THORNTON A.E.». Αγία Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ο Προϊστάμενος ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (7) Εται επωνυμία «METEORE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «METEORE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «METEORE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με δ.τ. «METEORE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 55720/01ΑΤ/Β/03/204(2004), που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Ευαγ γέλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Κριστιάν Ζακ και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις , έχει ως κατωτέρω:. 1. Jean Philippe Marie Louis Adam, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, έτος γέννησης 1953, κάτοικος QUAI DE LA BARONNIE αριθ ABLON SUR SEINE Γαλλία, Γαλλικό δελτίο ταυτότητας Q1421, Γάλλος υπή κοος, ΑΦΜ Emeric Louis Marie Servin, Αντιπρόεδρος και Δ/ νων Σύμβουλος, έτος γέννησης 1949, κάτοικος DE LA PROCESSION αριθ. 50 Paris Γαλλία, Γαλλικό δελ τίο ταυτότητας , Γάλλος υπήκοος, ΑΦΜ Alban Charles Edouard Liss, Μέλος, έτος γέννησης 1962, κάτοικος NANCY HAUSSMANN αριθ Paris Γαλλία, Γαλλικό δελτίο ταυτότητας TJ 56630, Γάλλος υπήκοος, ΑΦΜ Κυριάκος Ευαγγέλου, Μέλος, Βρετανός υπήκοος, Βρεταννικό δελτίο ταυτότητας , κάτοικος οδός Ναυσικάς 14 Βούλα Αττικής, ΑΦΜ Την εταιρεία εκπροσωπούν: Τέλος, τα Μέλη εξουσιοδότησαν ομόφωνα τον Πρό εδρο του Δ.Σ. και τον Κωνσταντίνο Τριανταφύλλου, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΖ (που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής), κά τοικο Αθηνών (Λεωφ. Κηφισίας 340), όπως, από κοινού ή χωριστά, αποφασίσουν και προβούν σε κάθε πρόσφορη ενέργεια σύμφωνα με το νόμο, για την εκτέλεση των αποφάσεων του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, να υποβάλουν τα έγγραφα στην Αρμόδια Αρχή και να κά νουν οτιδήποτε ενδεχομένως κριθεί αναγκαίο για την έγκριση των προαναφερομένων τροποποιήσεων και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας. Αγία Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (8) Εται επωνυμία «ΣΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΕΡΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.» και αριθμό Μητρώου 63089/01ΑΤ/Β/07/212, που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ψυχικού Αττικής, με το οποίο εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Αγία Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ο Προϊστάμενος ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (9) Εται επω νυμία «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 19655/01ΝΤ/Β/89/1070, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,88 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Καλλιθέα, 11 Μαρτίου 2009 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ (10) την επωνυμία «ΔΚΤ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «DKT S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΚΤ Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «DKT S.A.» και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 67579/01ΝΤ/Β/09/7, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κε φαλαίου ,00 ευρώ. Καλλιθέα, 11 Μαρτίου 2009 ΕΛΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ (11) Εται επωνυμία «Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Ο.Π.Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Π.Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 57177/01/Β/04/348, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γεώργιος Μουρούτης του Νικολάου, Σύμβουλος Επικοινωνίας, κάτοικος Αργυρού πολης Αττικής, οδός Διγενή Ακρίτα αριθμός 32, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΑ /2004, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης Ολυμπίας Αποστο λοπούλου. Κατά τα λοιπά όσο αφορά την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την παροχή δικαιώματος υπογραφής, ισχύουν οι από (θέμα 1ο), (θέμα 2ο) και (θέμα 7ο) σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (12) την επωνυμία «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΟ ΓΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας το πρακτικό της Ε.Γ.Σ. με το οποίο αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κε φαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 65151/01ΝΤ/Β/08/11, χωρίς τροποποίηση καταστατικού. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση το μετοχικό κε φάλαιο της εταιρείας εκ ευρώ που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 20,00 ευρώ, μετά την αύξησή του κατά ,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 20,00 που αποφά σισε η Ε.Γ.Σ. της , ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 20,00 ευρώ η κάθε μία. Καλλιθέα, 13 Μαρτίου 2009 Ο Διευθυντής ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (13) Εται επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΛΟΥΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΡΕ ΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ. ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙ ΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΣΤ. ΚΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΛΟΥΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΣΤ. ΚΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 67450/01/ Β/08/709, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με το οποίο

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κε φαλαίου ,00 ευρώ. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (14) την επωνυμία «LYNX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥ ΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «LYNX A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LYNX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙ ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «LYNX A.E.» και αριθμό Μητρώου 44835/01ΑΤ/Β/99/467, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,40 που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέ λευσης στις Αγία Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2009 Ο Προϊστάμενος ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ (15) Εται επω νυμία «ΓΑΙΟΚΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΟΚΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 13524/01ΑΤ/Β/86/266(2001), που εδρεύει στο Δήμο Με λισσίων Αττικής: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007, 2. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007, 3. Η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2007, όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με τόχων της Αγία Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2009 Η Προϊσταμένη ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ (16) Εται επωνυμία «OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «OPTIMUM P.D.C. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «OPTIMUM P.D.C. Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 58048/01/Β/05/47, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης , 2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση , 3) Η έκθεση ελεγκτών για την χρήση , όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με τόχων της Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009 M. BOYZOYNEPAKH (17) Εται επωνυμία «OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «OPTIMUM P.D.C. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OPTIMUM PROPERTY AND DEVELOPMENT CONSULTING ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥ ΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «OPTIMUM P.D.C. Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 58048/01/Β/05/47, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό Νεόφυτου Βάμβα 1 στην οδό Νεόφυτου Βάμβα 6 του Δήμου Αθηναίων. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009 M. BOYZOYNEPAKH

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1805 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 43 11 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3754 Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ια τρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.11 22:18:55 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3955 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα