i I K jii [ i l l c:!r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "i I K jii [ i l l c:!r"

Transcript

1

2 i l

3 i I K jii [ i l lc:!r

4 Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προαχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

5

6 Ζ ω η Γ α β ρ ιη λ ιδ ο υ Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Ύ V 7 Τ O J θ Ύ] Τ ύ ύ Γιώργος Δ α ρ δ α νο ς Α Θ Η Ν Α

7 Ζ ω η Γα β ρ ιη λ ιδ ο υ Φωνητική σννειδητοποίη ση κ α ι διόρθω ση π αιδιώ ν προσχολική ς κ α ι πρώ της σχολικής ηλικίας 199 σσ. (14x20,5 εκ.), 12,5 δεκαεξασέλιδα Αριθμός Έ κδοσης 274 Copyright τ υ π ω θ ή τ υ ) - Γ ιώ ρ γ ο ς Δ λ ρ δ λ ν ο ς - Ζ α ι ι Γλ β ρ ιιιλ ια ο υ Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2003 Μ ορφολογία - Τεχνική επιμέλεια: Χ ρ η σ τ ό ς Σ τ λ υ ρ ο π ο υ λ ο ς Επεξεργασία κειμένου - Σελιδοποίηση - Φιλμς: Π ά ρ ι ς Κ λ ρ δ λ μ ιί ς ιις Διορθώσεις: Μ ά γ δ α Κ λ λ υ δ ιλ ν ο υ Μ οντάζ: Ν τ ίν α Α γ γ έ λ ο υ Στήσιμο εξοκρύλλου: Κ υ ρ ι ά κ ο ς Α ο λ ν λ ς ιλ δ ιις r m τ ω θ ή τ ω - Γ ιώ ρ γ ο ς Δ λ ρ δ α ν ο ς ΔΙΔΟΤΟΥ 37,106 80, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax: infoc'mardanosnet.gr Απαγορί-.ίικται η αναδημοσίευση και γι-νικά η ολική, μιτιική ή πι-ριληπτική αναπαραγωγή και μί:τά<νχτη ήττω και μιας σι-λί^ας του παρόντος βφλί,ου, κατά παράφραση ή διασ κευ ή μι οποιονόήποτί- τρ ό π ο (μηχανικό, η λεκτρ ονικό, φ ω τοτυ π ικ ό κ.λπ. - Ν. 2121/93, άρθρο 5 )). Η απαγόρευση αυτή ιοχνι-l και για τις δημόοι,ί-ς υπηρί:σΰ:ς, ]ι $λι.υ()ή>«:ς, οργα νισ μ ούς κ.λπ. (ά ρ θ ρ ο 18). Ο ι π α ρ α β ά τες διώ κ ο ν τα ι (ά ρ θ ρ ο 13) κα ι το υ ς ι πι 5άλλοντ<χι κ α τά σ χ εσ η, α στικ ές και. ποινικές κιιροχτι-ις σύμ φ ω να μι το νό[ΐο (ά ρ θρ α 64-66). ISBN

8 Της μικρής πράσινης θάλασσας

9

10 Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι ε χ ο μ ε ν ω ν Πρόλογος...15 Ευχαριστίες Α' ΜΕΡΟΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Φωνητική 25 Στόχοι του Κεφαλαίου Ορίζοντας τη Φ ω νητική...26 Ακουστική Φωνητική: Η φυσική υιιυοιαοη των ήχων.. 28 II Αρθρωτική Φωνητική...37 Όργανα Παραγωγής Ομιλίας...37 Διάκριση των Φωνηε'ντ(ον της Ελληνικής...40 Διάκριση των Συμφώνων της Ελληνικής...42 Υπερτμηματικά Φ αινόμενα I Ιερ ίλη ψ η...49 Σημαντική Ορολογία Ιροτεινόμενη Βιβλιογραφία...50 Αξιολογήστε τι κατανοήσατε...51 [9]

11 Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Φωνολογία 55 Στόχοι του Κεφαλαίου Ορίζοντας τη Φωνολογία Αλλόφο>νο Διακριτικά Χαρακτηριστικά Φωνολογικές Α ντιθέσεις Ουδετέρο)ση και Αρχιφώνημα Η Φωνολογική Ανάλυση μιας Γλώ σσα ς Πάθη Φωνημάτων Π ερ ίληψ η Σημαντική Ορολογία Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Αξιολογήστε τι κατανοήσατε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Φωνητική και Φωνολογική Αηόκτηοη 71 Στόχοι του Κε(ραλαίου Ορίζοντας τη Φ(ονητική και Φοονσλογική Απόκτηση.. 72 Κινητικός Έλεγχος των Αρθροπών Ψυχοκινητικές Προϋποθέσεις του Λόγου Φωνολογικά Λάθη Αντικαταστάσεις Φωνημάτων Αντικατάσταση μεσαίου ανοίγματος φοινή εντός από α νοικτό Αντικατάσταση άηχου από ηχηρό Αντικατάσταση τριβόμενου (διαρκείας) από κλειστό (στιγμιαίο) Αντικατάσταση παλλόμενου από πλευρικό Αντι καταστάσεις που αφορούν στον τόπο άρθρωσης Παράλειψη/Προσθήκη Τμημάτων [ίο ]

12 Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Μετάθεση, Αφομοίωση και Ανομοΐωση στα Πλαίσια της Αέξης...89 Π ερ ίληψ η...90 Σημαντική Ορολογία...90 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία...90 Αξιολογήστε τι κατανοήσατε...91 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μέθοδοι Διόρθωσης 93 Στόχοι του Κεφαλαίου Ορίζοντας τη Διορθωτική Φ ω νη τική Η Αρθρωτική Διορθωτική Φ ωνητική Η Προφορικο-τονική Μ έθ ο δ ο ς Κλινική Φωνολογία και Φωνολογική θεραπεία Η Κλινική Εκτίμηση του Α όγου Η Διάγνωση Η Θεραπεία Π ερίληψ η Σημαντική Ορολογία Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Αξιολογήστε τι κατανοήσατε Β' ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Έ να Ετιικοινωνιακό Μοντέλο Φωνητικής Σννειδητοηοίησης και Διόρθωσης 117 Στόχοι του Κεφαλαίου [ιι]

13 Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Φωνητική και Φωνολογία στην Υπηρεσία της Δ ιόρθω σης Ανάγκη για ένα Επικοινωνιακό Μοντέλο Φωνητικής Συνειδητοποίησης και Διόρθωσης Αρχές Διόρθωσης Στάδια Διόρθωσης Το Στάδιο της Αξιολόγησης του Λόγου των Παιδιών Το Στάδιο της Ευαισθητοποίησης Σχετικά με τα Λρθροπ ικά και Προσωδιακά Χαρακτηριστικά της Γλώσσας Το Στάδιο της Ακουστικής Διάκρισης των Ήχων μέοα από το Παιχνίδι Ασκήσεις Ακουστικής Διάκρισης Διττή σύγκριση Τριπλή σύγκριση Αντίληψη ενός ήχου Το κυνήγι του ηχο-θησαυρού Οι ηχο-σαρανταποδαρούσες Τα ηχο-αγοράκια και τα ηχο-κοριτσάκια Ταξίδι στον κόσμο Ο τροχός των (ρωνηέντων Το τρενάκι t o w συμφώνοτν Το φιδάκι του σ Το Στάδιο της Προετοιμασίας για την Άρθρωση Μερικές Ιδέες για Α σκήσεις Μαθαίνω τους αρθρωτές Δραστηριότητες προθέρμανσης και εξάσκησης των αρθροπτόν Τ ο Στάδιο της Ενσωμάτωσης των Αρθρωτικών Κινήσείον και της Εξάσκησης Ορίζοντας την Ενσωμάτωση [12]

14 Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Διαμορφώνοντας το Περιβάλλον και τις Συνθήκες Ενσωμάτωσης Εξωτερική Ανατροφοδότηση και Ενσωμάτωση Μέσα προς Χρήση Ο Αυτόνομος Σχεδιασμός της Αρθρωτικής Προσπάθειας Φωνήεντα Σύμφωνα Το Στάδιο της Αντιστοίχισης Φθόγγου και Γραπτής Αναπαράστασης Π ερίληψ η Σημαντική Ορολογία Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Αξιολογήστε τι κατανοήσατε Ευρετήριο Ελληνόγλθ)σση Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία [ 1 3 ]

15

16 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ο Τμήμα Επιστημοίν της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποτελεί το μοναδικό πανεπκττημιακό τμήμα, όιιου διδάσκεται το μάθημα της Διορθωτικής Φίονητικής. II Διορ- 0(.)ΐ ική Φωνητική (phonetique corrective) αποτελεί κλάδο ιΐ ς ε< >αρμοσμένης φωνητικής (phonetique appliquee) και («><-; στόχο έχει να βοηθήσει τους δασκάλους γλοκτσας (μηιρικής ή ξένης) να κατανοήσουν τα αίτια της προβληματικές άρθρωσης των μαθητ(όν τους (στην προκειμένη περίιικοοί] των νηπίων) και να επιλέξουν τρόπους διόρθοιοης καιά περίπτωση. Για τη φωνητική διόρθωση θέτει στη διά- Οιοί] τονν δασκάλων μεθόδους και εργαλεία συστηματικά. 11 συγγραφή του βιβλίου αυτοΰ ιψοέκυψε κυρίως από Π ν ανάγκη ενός εγχειριδίου για τους (ροιτητές του μαθήμαιος και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για ζητήματα φωνητικής διόρθωσης, αλλά και από ιη γοητεία που μου (ίσκοιΐοε πάντοτε η κατανόηση της διαδικασίας συνειδητόιΐοίΐ οΐ]ς και άρθρωσης των ήχοιν αιιό το ιιαιδί. [15]

17 Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ο ι βασικότεροι στόχοι του βιβλίου αυτοΰ είναι: I I εξοικείωση του αναγνώστη με βασικές έννοιες της θεωρητικής γλωσσολογίας και ειδικότερα της αρθρωτικής φωνητικής και της φωνολογίας, που αποτελοΰν τα θεωρητικά εργαλεία στα οποία βασίζεται η φωνητική διάγνωση και διόρθωση. Η εξοικείωση με τις μεθόδους διόρθωσης της Διορθωτικής Φωνητικής (σύγκριση διαφορετικοί φωνολογικών συστημάτων, ιι.χ. ελληνικού και τουρκικού για την πρόβλεψη λαθών ιιροφοράς, σιάδια διόρθωσης, είδη ασκήσεων κ.τ.λ.) και τ«οπτικοακουσιικά ή άλλα μέσα στα οποία καταφεύγει όποιος ασχολείται με τη διόρθωση (φωνοδιαγράμματα, βιντεοκασέτες, χρήση καθρέφτη κ.τ.λ.). Η εξοικείωση με τα είδη γλωσσικών παραδρομών στα οποία υποπίπτουν τα παιδιά, αλλά και με περιιτκόσεις μαθησιακών δυσκολιών, (όσιε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κατανοεί το είδος λάθους και να επιλέγει τρόπους διόρθωσης ή να αναγνωρίζει περιπτώσεις μαθησιακίόν δυσκολιών και να παραπέμπει τα παιδιά σε ειδικούς (π.χ. ψυχολόγους, λογοθεραπευτές) που θα αντιμετο)πίσουν συνολικά το πρόβλημα και όχι μόνο σε επίπεδο προίροράς. Η κατανόηση από πλευράς του αναγνοκπη όλίον των παραπάνω θα τον καταστήσει ικανό να εξηγεί τα φωνητικά ή φωνολογικά λάθη των παιδιών, να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο διόρθωσης και να την εφαρμόζει ή να παραπέμπει το παιδί στον ειδικό σε περιπτώσεις μαθησιακών δυσκο

18 Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ λιών (δυσλεξία κ.τ.λ.), όπου απαιτούνται και άλλου είδους ιζκιδικευμένες γνώσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων περιmu ιικών. Ακόμη και σ αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, θα π'ναι σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια του ειδικού. ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές IΙαιδσγωγικών Τμημάτων ή Τμημάτων ΤΕΙ λογοθεραπείας που μελειοόν ζητήματα διόρθωσης της άρθρωσης και προφοράς. Ενδιαφέρει επίσης ειδικούς, π.χ. ψυχολόγους που ενδιαφέρ ο ν κχι να κατανοήσουν τη φωνολογική δομή της Ελληνικής για να αντιμετωπίσουν πληρέστερα περιπτώσεις προβλημάιων λόγου ή λογοθεραπευτές που επιθυμούν να ενισχύσουν ι η; Οκ(ι>ρητικές τους γνώσεις γύρω από ζητήματα φωνητικής άρθρωσης και φωνολογίας ή θεωριών φωνητικής διόρθωσης. Απευθύνεται, τέλος, σε παιδαγωγούς προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με δραστηριότητες που οξύνουν ι η φωνολογική συνειδητοποίηοη και εξασκούν τη φωνητική άρθρωση των μαθητών τους ή σε γονείς με ανάλογους προβληματισμούς. Δ ο μ ή τ ο υ β ιβ λ ίο υ Τ ο βιβλίο αποτελείται από δύο Μέρη. Το Πρώτο Μέρος ιιεριλαμβάνει τέσσερα Κεφάλαια. Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνπαι συνοπτική παρουσίαση των βασικών εννοιών της ακουστικής και αρθρωτικής φωνητικής και παρουσιάζονται yi [ι7]

19 Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ τα αρθρωτικά χαρακτηριστικά των φθόγγων της ελληνικής και τα σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου που τους περιγράφουν. Τ ο Δεύτερο μελετά τις αρχές της φωνολογίας (π.χ. διάκριση ανάμεσα σε φθόγγο και φώνημα, ορισμός αλλοφίόνου, φωνολογικές αντιθέσεις κ.τ.λ.) και παρουσιάζει τα φωνολογικά διακριτικά χαρακτηριστικά των φωνημάτων της ελληνικής. Η συγγραφή των δύο πρώτων αυτ(όν Κεφαλαίων δεν προέκυψε από προσωπική έρευνα, αλλά στηρίχτηκε οε μεγάλο βαθμό σε προηγούμενες μελέτες ή πανεπιστημιακές σημεκοσεις1. Τ ο Τρίτο Κεχράλαισ παρουσιάζει τη (ρωνητική και φωνολογική ανάπτυξη του παιδιού και περιπαιχτείς φωνολογικών αποκλίσεων, που απαντούν συχνά στον παιδικό λόγο. Παρατίθεται μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων που προέκυψε από την έρευνα πτυχιακών εργασιών σι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψή μου ή από μαγνητοφωνήσεις νηπίων που πραγματοποίησαν (ροιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος «Διορθωτική Φωνητική». Σύντομη μνεία γίνεται εδ(ό στα συμπτώματα και ενδείξεις περιπτώσεων μαθησιακών δυσκολκόν, προκειμένου να είναι σε θέση ο/η μελλοντικός/ή νηπιαγοτγός να τις αναγνοτρίσει και να τις παραπέμψει στον ειδικό λογοθεραπευτή ή ψυχολόγο. Το Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζει τα βασικότερα μοντέλα (ροτνηττκής/φοτνολογι- 1. Συμβουλευτήκαμε μεταξύ άλλων τα βιβλία του Μ. Σκτλίόυ, Φωνολογία η/< Κοινής Ν βομ ψ ιχής, της Θ. ΙΤαυλιδου, Ε π ίπ εδα I λωσσικής Α νάλυσης και του Κ. ΙΙείτουνια, Ν εοελληνική Γ ραμ μ ατική και Συγκριτική Ανάλυση, τις πανεπιστημιακές σημειώσεις της Α. Ανλϊγλϊταδιι-Συμειινιδπ, Εη,ΐιι,εδα Γλωσσικής Ανάλυσης, της I. Κλιπιλ, Αομική Φωνολογία (ΙΙανεπιοτήμιο Κρήτης) και το σύγγραμμα της Δ. Μλρκοιιουλου-Χειλα, Σ τοιχεία (Αρθρωτικής) Φωνητικής και Δομικής Φωνολογίας.

20 Π Ρ Ο Λ Ο ΓΟ Σ κής διόρθωσης, τις αρχές τους καν τα εργαλεία διόρθωσης που το καθένα χρησιμοποιεί. Το Δεύτερο Μέρος επικεντρώνεται στην πράξη. Το Πέμπτο Κεφάλαιο περιγράφει τις αρχές και τα εργαλεία του προτεινόμενου μοντέλου διόρθωσης και παρέχει μεγάλη γκάμα πρακτικών ασκήσεων και υλικού προς χρήση. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μεγάλος αριθμός από παιδαγωγικά στοιχεία έχουν ενσωματωθεί σε κάθε Κε(ράλαιο, (όσιε να βοηθήσουν τον αναγνώστη στην κατανόηση του αντικειμένου. Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με παράθεση των οαόχων που επιδκόκει να καλύψει. Μέσα στο Κεφάλαιο ενσωματχόνονται φοηογραφίες και σχεδιαγράμματα για την οπτικοποίηση των (ραινομένων που περιγράφονται κάθε φορά. Στο τέλος του Κεφαλαίου παρατίθεται περίληψη καθώς και οι λέξεις-κλειδιά της ενότητας. Οι ερωτήσεις κατανόησης στο τέλος κάθε Κεφαλαίου αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τον αναγνοίστη να επικεντρωθεί στα σημαντικότερα σημεία που εξετάσεηκαν. [19]

21

22 ΕΥ Χ Α ΡΙΣΤΙΕΣ Κάθε βιβλίο ή εγχειρίδιο δεν αποτελεί αποκλειστικό δημιούργημα του συγγραφέα του. Ένα σωρό άνθρωποι, πέρα απ αυτόν, συνεισφέρουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη γέννησή του. Όλους αυτούς θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ: Κατ αρχάς, την πνευματική μου μητέρα, Άννα Αναστασιάδη-Συμεο)νίδη, που με πρωτοέφερε οε επαφή με τη Διορθωτική Φωνητική και μου έδοοσε το έναυσμα να ασχοληθώ διεξοδικότερα με το αντικείμενο, το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, που μου παρείχε όλα τα υλικά μέσα για τη διεξαγωγή της έρευνας, και ιδιαίτερα τις καλές συναδέλφους Λουκία Μπεζέ, Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Ανάπτυξης, για τις συμβουλές της και Μαρία Σφυρόερα, Επ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικής, με την οποία είχα πολλές φορές την ευκαιρία να συζητήσω εποικοδομητικά για ζητήματα εφαρμογής και διδακτικής στην προσχολική ηλικία, τις πτυχιακές μου φοιτήτριες Κική Καρβελά και Μαρία Γκαγκαβούζη, τα αποτελέσματα της έρευνας των οποίων μου στάθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα, την πτυχιακή μου φοιτήτρια Ολυμπία Αντωνίου για τις φωτογραφήσεις των ασκήσεων άρθρωσης, τους μικρούς Κυριακή και Δημήτρη Μουζακίδη για τη συνεργασία τους κατά 111 (ρωτογράφηση καθώς και τους γονείς τους που έδωσαν ιην άδειά τους για τη φωτογράφηση αυτή, τις φοιτήτριες [21]

23 Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΕ Σ που παρακολουθούν το επιλεγόμενο μάθημα «Διορθωτική Φωνητική» και συνεισφέρουν με τις εργασίες τους στη συλλογή υλικού από το λόγο νηπίων και, τέλος, την καλή φίλη, Καθηγήτρια Διορθωτικής Φωνητικής του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, Lorraine Baque για τις γόνιμες συζητήσεις που είχαμε σχετικά με το αντικείμενο καθώς και τις πολύτιμες θυσιάσεις της. Ζίΐιι Γ α β ρ ιη λ ιδ ο υ Λέκιορας Ελληνικής Γλο'χκκχς ΤΕΕΙIΗ - ΔΙ ΙΟ

24 ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

25 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΦΩΝΗΤΙΚΗ

26 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εξοικείωση με τις βασικότερ ες θεω ρητικές έννοιες της φωνητικής και το φωνητικό αλίραβητο. Κατανόηση και ικανότητα περιγραφής κον παραμέipcov ταξινόμησης των <ρο>νηέντονν και συμφώνων της ελληνικής γλώσσας και γνωριμία με τα αρθρωτικά χαρακτηρκπικά των φθόγycov. Εξοικείωση με έννοιες της ακουστικής <ρωνητικής και κατανόηση των ακουσιικών χαρακτηριστικών των φθόγycov. Γνοιριμία με τις βασικότερες θεοιρητικές προσεγγίσεις που έχουν καθοδηγήσει την έρευνα και την πρακτική στον τομέα της διορθοπικής (ρωνητικής. Ο ρ ίζ ο ν τ α ς τ η φ ω ν η ίίκ η Ηφωνητ ική εξετάζει ιη φυσιολογία της ομιλίας, δηλαδή περιγράίρει τους ήχους που παράγονται από τα ανθρώπινα φωνητικά όργανα ή τους αναλύει πειραματικά με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων, όπως ο (ρασματογράφος ή ο παλμογράφος (βλ. παρακάτω Ακουστική Φωνητική). Στη φωνητική διακρίνονται τρεις κλάδοι: Η αρθρωτική φωνητική, που ασχολείχαι με χον τρόπο παραγωγής των γλωσσικών ήχων ή αλλιώς φθόγγων. Η ακουστική ψωνητική, με ανχικείμενό χης τη μελέτη των [26]

27 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ακουστικών ιδιοτήτων και γνωρισμάτων που έχουν τα ηχητικά κύματα, τα οποία παράγονται από τον ομιλητή και φτάνουν στον ακροατή μέσω του αέρα που λειτουργεί ως αγωγός στην προκειμένη περίπτωση. Η ακροατική φωνητική, αντικείμενο της οποίας είναι η μελείτη της λήψης του ήχου από τον ακροατή και του τρόπου με τον οποίο ο εγκέ(ραλος αναγνωρίζει και επεξεργάζεται το συγκεκριμένο ήχο. Η φωνητική έχει μονάδα της το φθόγγο, που αναπαριστάται σε [ ]. Μιλοίντας για τους φθόγγους μιας γλίόσσας, κάνουμε λόγο για μια ποικιλία, «<ρού δεν ιηχχρέρουν όλοι οι ομιλητές έναν γλωσσικό ήχο με τον ίδιο πάντα τρόπο. Οι δυνατότητες παραλλαγής οτην ιηκκρορά των διαφόρων φθόγγων είναι πολλές, θ α ήταν, όμως, υπερβολή να επιμείνουμε σε όλες αυτές τις μικρές διαφορές, που, τις περισσότερες φορές, με δυσκολία τις αντιλαμβανόμαστε. Γι αυτό υποστηρίζεται ότι «...ο φθόγγος είναι μια αφηρημένη ενότητα που την καθορίζουμε περίπου σύμφωνα με τον μέσο όρο της προφοράς της πλειοψηφίας των ομιλητών» (Πετρούνιας, 1993: 467). Στην προσπάθεια τους οι φωνολόγοι να ανακαλύψουν έναν αξιόπιστο και ενιαίο τρόπο καταγραφής όλων των ήχων που απαντούν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, πρόιειναν το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο (International Phonetic Alphabet, ΙΡΑ). Τα σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου που αναπαριστούν τους ήχους (ή φθόγγους) της Κλληνικής είναι τα εξής (βλ. και Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου): [27]

28 4 Μ Ε Ρ Ο Σ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ [a] [anemos] [ν] [vivlio] [γ] ϋ] [yala], [jelo] [δ] [derma] [e] [enas] [ζ] [zoi] [kozmos] [i] [ipnos], [ipios], [ϊοδϊο] [θ] [0eoria] [k] [c] [kala], [ceros] [1] [A] [leo], [iaos] [m] [monos] [n] [μ] [r)][ [nero], [jiata] [aqxos] [o] [oplo], [oreos] [p] [pali] [r] [reo] [s] [stilos] [t] [trapezi] [fisi] [x] [ς] [xara], [ςεπ] [u] [uranos] [g] [J] [garaz], [jeisa] [b] [bira] [d] [dulapa] Α κ ο υ σ τ ικ ή φ ω ν η τ ικ η : η φ υ σ ικ ή υ π ό σ τ α σ η ΤΩΝ ΗΧΩΝ Οήχος είναι μια αίσθηση που γίνεται αντιληπτή από το αφτί του ανθρώπου. Παράγεται από τις πυκνώσεις ή αραιώσεις αέρα που προκαλεί ένα σώμα που δονείται, στην [28]

29 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / περίπτωση της ανθρώπινης ομιλίας οι φωνητικές χορδές, και μεταδίδεται με την ταχύτητα των 340 m/sec. Ο ήχος δεν μεταδίδεται σε κενό αέρος. Όταν υπάρχει περιοδικότητα, δηλαδή όταν η δόνηση επαναλαμβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο μέσα στο χρόνο (π.χ. κίνηση εκκρεμούς, δονήσεις της χορδής της κιθάρας, της στήλης αέρα ενός πνευστού μουσικού οργάνου), ο ήχος μπορεί να χαρακτηριστεί 0)ς προς τέσσερις μεταβλητές: την έντασή του, το ύψος του, τη διάρκεια του και τη χροιά του. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από το πλάτος της κίνησης που τον παράγει. Ας φανταστούμε τη χορδή ενός βιολιού που ορίζεται από τα σημεία χ και y (Σχήμα 1). Την πάλλουμε από τη θέση ηρεμίας Α ώς το σημείο Β. Μόλις την αφήοουμε, πραγματοποιεί μια παλμική κίνηση, που παράγει ένα ηχητικό κύμ α, του οποίου η ολοκληρωμένη πορεία είναι ΑΒΓΑ. Το κύμα μεταδίδεται ομόκεντρα, ωθώντας τα μόρια του αέρα στο αφτί μας. Η απόσταση ΑΒ μετρά το πλάτος του ήχου. Ό σο μεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο εντονότερος είναι ο ήχος. Ο ήχος μειώνεται ολοένα ) ΧΙΊΜΑ 1: Δημιουργία ηχητικού κύματος (ΑΒΓΑ) = 1κύκλος. Α Β = πλάτος. [29]

30 Μ Ε Ρ Ο Σ... ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αντιληπτικά και ακουστικά χαρακτηριστικά της έντασης. ΕΝΤΑΣΗ ισχυρή ασθενής <- ΠΛΑΤΟΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ μεγάλο μικρό και κάποια στιγμή παύει να ακούγεται. Μ άλλα λόγια, το πλάτος του κύματος μικρ(χίνει, επομένως η αντίληψή του εξαφανίζεται (Σχήμα 2). Μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου είναι το Decibel (Db). Η ένταση της ανθροιπινης ομιλίας καθορίζεται από τις φωνητικές χορδές και μπορεί να φτάσει τα 120 l)b. Στον πίνακα 1 αναπαρισκόνται τα ακουστικά και αντιληπτικά χαρακτηριστικά της έντασης του ήχου. ΣΧΗΜΑ 2: Το πλάτος κύματος μειώνεται, το ηχητικό κύμα αδυνατεί και χάνεται. ΣΧΗΜΑ 3: Ισχυρός και ασθενής ήχος. Τα δυο ηχητικά κύματα διαφέρουν και ως προς τη συχνότητα. [30]

31 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αντιληπτικά και ακουστικά χαρακτηριστικά του ύψους. ΥΨΟΣ οξύς ήχος βαρύς ήχος ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΗΣΕΩΝ υψηλή χαμηλή Το ύψος του ήχου (που μας επιτρέπει να τον χαρακτηρίσουμε ως οξΰ ή βαρύ) προκύπτει από τη συχνότητα των δονήσεων των φωνητικών χορδών που τον παράγουν, δηλαδή τον αριθμό ιων κύκλων στη μονάδα του χρόνου, το δευτερόλεπτο. Ό σο πιο γρήγορη είναι η συχνότητα τόσο πιο οξύ (υψηλό) αντιλαμβανόμαστε τον ήχο. Ό σο πιο αργή είναι η συχνότητα τόσο πιο βαρύ (χαμηλό) αντιλαμβανόμαστε τον ήχο (Σχήμα 4). Μονάδα μέτρησης του ύψους του ήχου είναι το Hertz (αριθμός των κύκλων ανά δευτερόλεπτο). Ονομάζουμε κύκλο την κίνηση που πραγματοποιεί ένα σώμα από το σημείο ηρεμίας ώς το πιο απομακρυσμένο σημείο μετακίνησής του και την επαναφορά του στο σημείο ηρεμίας με τους ίδιους όρους. Ονομάζουμε περίοδο το χρονικό διάστημα που απαιιΐ'.ίται για να επανέλθει το σώμα στην αρχική του θέση. Ο ήχος που παράγουν οι άνθρωποι εξαρτάται από τη συχνότητα της δόνησης των φωνητικών χορδών. Ό σο πιο 5ΧΗΜΑ 4: Βαρύς ήχος και οξύς ήχος. [3ΐ]

32 if Μ Ε Ρ Ο Σ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 16 Ηζ 1600 Ηζ 1 1 ΥΠΟΗΧΟΙ! 1 ΥΠΕΡΗΧΟΙ 11! I 1 βαρείς ήχοι ΣΧΗΜΑ 5: Ήχοι, υπόηχοι, υπέρηχοι. υψηλοί ήχοι μεγάλο το μήκος των φωνητικών χορδών τόσο πιο βαρύς ο ήχος, ενώ όσο πιο κοντές οι φο)νητικές χορδές τόσο πιο οξύς ο ήχος (πρβλ. τις φοτνητικές χορδές ανδροίν, γυναικών, παιδιών). Το ανθρώπινο αφτί αντιλαμβάνεται τις δονήσεις ανάμεσα σε 16 και Ηζ. Ή χοι κάτω από το όριο των 16 Ηζ ονομάζονται νπ,όηχοι και πάνο) από το όριο τ(ον Ηζ υπέρηχοι. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ανδρική φωνή κυμαίνεται από 100 έως 150 Hz, η γυναικεία από 200 έο>ς 300 Ηζ και η παιδική από 300 έως 450 Ηζ. Η συχνότητα της φωνής του μπάσου είναι από 65 έως 326 Ηζ, του βαρύτονου από 108 έως 425 Ηζ, του τενόρου από 122 έως 522 Ηζ και της σοπράνο από 261 έως Ηζ. Από τα μουσικά όργανα, το ΣΧΗΜΑ 6: Αριστερά, ένας κύκλος c-ab-d και η περίοδός του. Στη μέση, το πλάτος του κύματος είναι σταθερό, αλλά μειώνεται η συχνότητά του. Δεξιό, η συχνότητα της καμπύλης g-h δεν αλλάζει, μειώνεται, ωστόσο, το πλάτος. [32]

33 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / βιολί κυμαίνεται από 200 έως Ηζ, χο κλαρινέχο από 75 έως Ηζ και χο πιάνο από 27 έως Ηζ. Τα φωνήεντα γίνονται ανχιληπχά ως χαμηλοί ήχοι σε σχέση με χα οξέα σύμφωνα, όπως χο [s] και [ζ]. Η διάρκεια χου ήχου εξαρχάχαι από χο χρόνο κατά τον οποίο παράγεται, επομένως από το χρόνο της (ρωνητικής δραστηριότηχας καχά χην οποία παράγεχαι, και χου προσδίδει χο χαρακτηριστικό χου μακρού ή βραχέως ήχου. Η γλώσσα μας δεν διακρίνει ανάμεοα σε μακρά και βραχέα φωνήενχα, σε ανχίθεση με την Αρχαία Ελληνική (η = εε, ω = οο κ. ι.λ.), χην Αγγλική ή χη Γερμανική. Οι ήχοι διακρίνονχαι σε απλούς και σύνθετους, περιοδικούς και μη ηε/ποδικούς. Στην πρώχη περίπτωση, η ταλάνχωση είναι ημιτονοειδής (αρμονική) (π.χ. διαπασών). Στη δεΰχερη περίπχωση, η ταλάντωση είναι περιοδική, όχι όμως ημιχονοειόής. Τα όργανα παραγωγής ομιλίας χου ανθρώπου παράγουν σύνθετους ήχους. Κάθε σύνθεχος ήχος αναλύεται σε απλούς, δηλαδή οι συχνότητες χων επιμέρους ιαλανχώσεων είναι ακέραια πολλαιιλάσια μιας θεμελιώδους ουχνόχηχας (αρμονικής). Ο απλός ήχος με χη μικρόχερη οοχνόχηχα, χη θεμελκόδη, ονομάζεται θεμελκόδης ή πρώτος αρμονικός, ενώ οι υπόλοιποι ονομάζονται δεύτερος, τρίτος αρμονικός κ.τ.λ. Τα <ρ(ονήεντα είναι σύνθετοι περιοδικοί ήχοι, ενώ τα σύμφωνα μη περιοδικοί (θόρυβοι). Όργανα ι ίνάλυσης της ομιλίας είναι μεταξύ άλλων ο φασματογράφος (spcctrographe) και ο π αλμ ογράφ ος (oscillographe). Ο φασματογράφος αναπαριστά οπτικά τον ήχο. Στον κάθετο άξονα μετρά τη συχνότητα της φωνής σε Hertz και στον οριζόντιο τη διάρκεια του ηχητικού κύματος σε δευτερόλειιια. Οι οριζόντιες ζώνες ονομάζονται διαμορφωτές. Ο βαθ- ΐπς αμαύρωσης του χαρτιού υποδηλώνει την ένταση του Η [33]

34 4 Μ Ε Ρ Ο Σ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΗΜΑ 7: Σύνθετος ήχος (σύμφωνα με τους Tarneaud και Borel-Maisonny, σ. 5). ΕΙΚΟΝΑ 1: Ανάλυση με φασματογράφο της λέξης «μάνα». [34]

35 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ήχου. Στον παλμογράφο, που επιτρέπει τη μέτρηση των εναλλαγών του ΰψους του ήχου, καταγράφεται η επιτόνιση. Με βάση τα όργανα ανάλυσης της ομιλίας, διαπιστώνουμε ότι τα οι^τωνα διακρίνονται σε: Θορύβους μη περιοδικούς, όπο)ς τα άηχα σύμφωνα (βλ. Πίνακα 4): [ρ], [t], [k], [f], [θ], [x], [s]. Θορύβους αναμεμιγμένους με την περιοδικότητα του λαρυγγικού τόνου, δηλαδή τα ηχηρά σύμφωνα: [b], [d], [g], [y], [δ], [γ], [ζ]. Θορύβους με μεγάλη περιοδικότητα, που πλησιάζουν στα φωνήεντα, και είναι όικος και αυτά ηχηροί ήχοι: ι, [1], [m], [η]. Θορύβους με διακοπή και έκρηξη υιρηλής [ρ], [t], [k] ή χαμηλής συχνότητας [b], [d], [g], Θορύβους διαρκείς ( - χωρίς διακοπή) με υψηλή συχνότητα: [fj, [θ], [χ], [γ], [ν], [δ]. f ΙΚΟΝΛ 2: Φασματογραφική ανάλυση των φωνηέντων της ελληνικής. [35]

36 jf Μ Ε Ρ Ο Σ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ Η διάκριση ανάμεσα σε απλούς και συνθέτους ήχους συνδέεται στο επίπεδο της αντίληψης με την έννοια της χροιάς. Η χροιά του ήχου είναι εκείνη που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τη νότα λα ενός κλαρινέτου από εκείνη μιας τρομπέτας ή τα φωνητικά χαρακτηριστικά του [ί] από εκείνα του [ej. Τα φωνήεντα διαθέτουν: Ύψος, που εξαρτάται από τη συχνότητα δόνησης των φωνητικών χορδών (μέσος όρος στον άνδρα δονήσεις το δευτερόλεπτο, δονήσεις το δευτερόλεπτο σπς γυναίκες). Ένταση, που εξαρτάται από το πλάτος της δόνησης των φωνητικίόν χορδών (ανοτιατο όριο 120 l)b). Δ ιάρκεια, που καθορίζεται από το χρόνο εκπομπής (+/-120 ms). Χροιά, που (χρείλεται στη μορίρή του φαρυγγο-στοματτκου ηχείου. Τα σΰμ(ρ(ονα διαθέτουν χ ροιά αλλά όχι ύψος (είναι μη περιοδικοί ήχοι). ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ακουστικά καί αντιληπτικά χαρακτηριστικά του ύψους, της έντασης, της διάρκειας και της χροιάς. Όροι Ακουστική παράμετρος Αντιληπτική παράμετρος Ύψος Συχνότητα Βαρύς-οξύς ήχος Ένταση Πλάτος Αδύναμος-δυνατός ήχος Διάρκεια Χρόνος Μακρός-βραχύς ήχος Χροιά Αριθμός και ένταση απλών ήχων που προστίθενται στο θεμελιώδη Απλός-σύνθετος ήχος [36]

37 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / Η ΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗ Ηαρθρωτική φωνητική μελετά τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα όργανα άρθρωσής του, προκειμένου να παράγει λόγο. Είναι, επομένως, σημαντικό να γνωρίζουμε ποια όργανα τον βοηθούν στη λειτουργία αυτή. Όργανα Παραγωγής Ομιλίας Τα φωνητικά όργανα του ανθρώπου είναι οι πνεύμονες, η τραχεία, ο λάρυγγας, η στοματική και η ρινική κοιλότητα. Τα όργανα αυτά αρχικά δημιουργήθηκαν για να επιτελούν τις βιολογικές λειτουργίες της αναπνοής και της σίτισης και συνδέονται με τα βασικά αντανακλαστικά της επιβίωσης (αυτά της αναζήτησης τροφής και θηλασμού-κατάιιοσης). Δευτερευόντως χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του λόγου. Απαραίτητη προϋπόθεση, επομένως, για π ν ορθή λειτουργία του ανθρώπινου συστήματος άρθρωσης λόγου αποτελεί φυσικά η ολοκλήρωση της κινητικής ανάπτυξής τους (βλ. Κεφάλαιο 3). Ιϊα την παραγωγή της ομιλίας πρωταρχικό ρόλο παίζουν σι πνεύμονες (lungs). Από (χυτούς ξεκινάει ο αέρας, περνάει αι ιό την τραχεία (trachea) και το λάρυγγα (larynx), όπου βρίσκονται οι φωνητικές χορδές (vocal chords), και βγαίνει ιιιιο ιΐ] στοματική κοιλότητα (oral cavity) ή τχ\ ρινική κοιλόιι/kr (nasal cavity) (βλ. Εικόνα 3). Οι φωνητικές χορδές είναι!»'<> μεμβράνες που σχηματίζουν ανάμεσά τους τη γλωσσίδα (glottis). Όταν η γλωσσίδα είναι κλειστή, σι φωνητικές χορδές ιιάλλονται και τότε παράγονται οι ηχηροί φθόγγοι. Οιαν π'ναι ανοιχτή, οι φωνητικές χορδές βρίσκονται σε [37]

38 4 Μ Ε Ρ Ο Σ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 3: Τα όργανα άρθρωσης του ανθρώπου: 1. Άκρη της γλώσσας, 2. Προράχη της γλώσσας, 3. Πίσω μέρος της γλώσσας, 4. Δόντια, 5. Φατνία, 6. Σκληρός ουρανίσκος, 7. Υπερώα, 8. Γλωσσίδα, 9. Σταφυλή. απόσταση και ιόιε παράγονχαι οι άηχοι φθόγγοι φλ. Εικόνα 5). Ο τράρνγγας (pharynx) είναι ί ο τμήμα χης διόδου χου αερα ιιου ενώνει ιο λάρυγγα με χο σχόμα και χη ρινική κοιλότητα. Μέσα σιη στοματική κοιλότητα υπάρχει ΐ) γλώσσα (tongue), που είναι ένα μυίόδες και ευέλικτο όργανο. Κατά μήκος της διακρίνουμε έξι σημεία: χην άκρη (tip of the tongue), χην /ιροράχτι (blade), ττ\ράχη (center), χο ιι/ίσω μ έ ρος (back), τη ρίζα (root) και χην ετιιγλωσσίδα (epiglottis). Η επιγλίοσσίδα δεν ουμμεχέχει σχην παραγωγή χης ομιλίας. Ο ουρανίσκος (palate) αρχίζει από χα φατνία (alveolar ridge), δηλαδή χην περιοχή χων ούλων πάνο) ή κάχω από χα δόντια (teeth), και καχαλήγει σχη σταφυλή (uvula), μια μυώδη απόληξη χου ουρανίσκου, η οποία κινείχαι προς χα πί [38]

39 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / σω, για να εμποδίσει τον αέρα να περάοει στη ρινική κοιλότητα, όταν πρόκειται να παραχθεί στοματικός (δηλαδή μη ρινικός) φθόγγος. Ο ουρανίσκος διαιρείται: α) στο σκληρό ουρανίσκο (hard palate) και/?) στο μ αλακό ουρανίσκο ή υπερώ α (velum), που καταλήγει στη (Σταφυλή. Αν χαμηλώσει η υπερώα και συγχρόνως δημιουργηθεί κλείσιμο οτη (Στοματική κοιλότητα, είτε με το πάνω και κάτω χείλος (upperlower lip) είτε με τη γλοίοσα προς το πάνω μέρος του (Στόματος, τότε η μοναδική διέξοδος του αέρα είναι η ρινική κοιλότητα. Έ τσ ι παράγονται οι ρινικοί (ρθόγγοι. Λαμβάνοντας υπόιρη τα παραπάνίο, διακρίνουμε τα qxoνητικά όργανα (Σε παθητικούς και ενεργητικούς αρθρωτές ανάλογα με την κίνησή τους κατά την παραγο)γή κον φθόγγων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν το πάνω χείλος, τα δόντια, τα φατνία, ο ουρανίσκος, η υπερίόοτ και ο φάρυγγας, ενώ στην κατηγορία κον ενεργηιικίόν αρθρωτονν ανήκουν το κάτω χείλος, η γλο'χτσα, η σιαφυλή και οι φωνητικές χορδές. Η γνώση των οργάνων που (Συμβάλλουν (Στην παραγωγή κον ήχων α π ο τ ε λ ε ί α π α ρ α ίτ η τ η προϋπόθεση για την παρέμβαση σε αυτά, η οποία επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των ρικόν τους. Στη φυσική (μητρική) γλοίοσα ο έλεγχος αυτός γίνεται υποσυνείδητα, (Σε (Σημείο που κι εμείς οι ίδιοι δεν μιιομοΰμε να περιγράφουμε ή να (Σ υ ν ειδητο π ο ιή σ ο υ μ ε τι φθόγγους προφέρουμε. Το αντίθετο (Συμβαίνει σ τη ν περίιιιωση εκμάθησης ξένης γλ(όσσας ή διόρθωσης προφοράς ικπδιών με προβλήματα λόγου, όπου η τροποποίηση τ η ς \ >ηοης των φωνητικών οργάν(ον γίν ετα ι (Συνειδητά. 11 υπερώα είναι συγχρόνως ενεργητικός και παθητικός «ρθροπής, ίΐκιιι μιιορεί η ίδια να χαμηλώσει ή σ αυτή να ακουμπήσει η γλώσσα y \ ιιαραγωγή το)ν ρινικιδν φθόγγων. [39]

40 4 Μ Ε Ρ Ο Σ ΦΩΝΗΤΙΚΗ - ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή παραγωγή των φθόγγων είναι ο εντοπισμός της θέσης των φωνητικών οργάνων και η συνειδητοποίηση του ακούσματος που παράγεται σε σύγκριση με κάποιο πρότυπο3. Στη συνειδητοποίηση αυτή αποσκοπεί το επόμενο μέρος του Κεφαλαίου, <πο οποίο γίνεται λόγος για τη διάκριση των ήχων ως προς τον τρόπο και τόπο άρθρωσής τους. Γνωρίζοντας τα φωνητικά όργανα του ανθροίπου σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των (ρθόγγο)ν, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να εντοπίσει και να διαγνώσει (χοστά τη (ρύση κάθε πιθανού προβλήματος άρθρωσης και να συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στην έγκαιρη εξάλειψή του. Διάκριση των Φωνηέντων της Ελληνικής Οι φθόγγοι της Νέας Ελληνικής διακρίνονιαι σε φωνηεντικούς (vowels) και συμφωνικούς (consonants). Οι <ρωνηενττκοί φθόγγοι είναι πέντε τον αριθμό: [a], [e], [i], [ο], [u]. Είναι ηχψ>οί φθόγγοι και κατά την παραγωγή τους ο αέρας περνά ανεμπόδιστα από το (ράρυγγα και το στόμα. Ταξινομούνται με βάση τρία αρθρωτικά κριτήρια: Το βαθμό ανοίγματος του στόματος. "Ετσι διαχωρίζονται σε: ϊ. ανοιχτά φωνήεντα [a], ii. φωνήεντα μ εσ αίου ανοίγματος [e], [ο], iii. κλειστά φωνήεντα [i], [u]. Τη θέση του υψηλότερου σημείου της γλώσσας, της οποίας η κίνηση προς τα εμπρός συμβάλλει στην παρα 3. ΙΙρότυπο μπορεί να αποτελέσει η προφορά ενός φυσικού ομιλητή ιης ξένης γλώσσας. [40]

41 ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 γωγή των μπροστινών φωνηέντων [i] και [e], ενο) η κίνηση προς τα πίσα), στην παραγωγή των οπίσθιων φωνηέντων [u] και [ο], Τ η θέση των χειλιών, η οποία καθορίζει αν θα προφέρουμε τα στρογγυλά [u] και [ο] ή τα μη στρογγυλά (ή απλωτά) [i], [a] και [e]. Τ ο φωνολογικό (ρωνηεντικό σύστημα αναπαρκπαται σχηματικά οτο παρακάτω φωνητικό διάγ ραμ μ α, όπου στον κάθετο άξονά του υπάρχουν τα (ρωνήεντα που διακρίνονται με βάση το βαθμό ανοίγματος του στόματος, ενώ στον οριζόντιο άξονα εκείνα που διακρίνονται με κριτήριο τη θέση του υψηλότερου σημείου της γλώσσας: a ΙΧ ΙΙΜ Α 11: Τα φωνήεντα της ελληνικής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 4: Χαρακτηριστικά της Ομιλίας Φωνητική και Φωνολογία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρωτικές-Φωνολογικές διαταραχές Αποκατάσταση φωνημάτων /f/ - /v/

Αρθρωτικές-Φωνολογικές διαταραχές Αποκατάσταση φωνημάτων /f/ - /v/ Αρθρωτικές-Φωνολογικές διαταραχές Αποκατάσταση φωνημάτων /f/ - /v/ Φοιτήτρια : Τεκτονίδου Βαρβάρα (12871) Καθηγήτρια: Παίλα Νικολέτα T.E.I Ηπείρου, 2014 Ταξινόμηση φωνολογικών/αρθρωτικών διαταραχών Αναπτυξιαξή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗ. Ευχαριστώ την κα Αρχόντω Τερζή, Ηαθηγήτρια 5/15/15. Γλωσσολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για τις διαφάνειες της Γλωσσολογίας

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗ. Ευχαριστώ την κα Αρχόντω Τερζή, Ηαθηγήτρια 5/15/15. Γλωσσολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για τις διαφάνειες της Γλωσσολογίας ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗ Ηλίας Παπαθανασίου Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Επιστημονικός Συνεργάτης Α Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Ευχαριστώ την κα Αρχόντω Τερζή,

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 8: Διακριτικά χαρακτηριστικά (distinctive features) Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ήχος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης

Ο Ήχος. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Ο Ήχος Τµήµα: β1 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: Γεώργιος Ελευθεριάδης Ο Ήχος Έχει σχέση ο

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 1: Εισαγωγικές Επισημάνσεις Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Μποτίνης 1. 3 International Phonetic Association. Η Διεθνής Φωνητική Εταιρία διατηρεί ιστοσελίδα στη

Αντώνης Μποτίνης 1. 3 International Phonetic Association. Η Διεθνής Φωνητική Εταιρία διατηρεί ιστοσελίδα στη Αντώνης Μποτίνης 1 Εισαγωγή Η γλώσσα αποτελεί το πρώτιστο μέσον επικοινωνίας του ανθρώπου διαχρονικά, είτε πρόκειται για την προφορική είτε για τη γραπτή μορφή της. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΑΕ

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΑΕ Λόγος & Ομιλία ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 4 ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΑΕ -ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015- Σοφία Γεωργακάκου Νηπιαγωγός-Λογοπεδικός ΚΕΔΔΥ Δ ΑΘΗΝΑΣ sofia.georgakakou@yahoo.gr Τα όργανα της

Διαβάστε περισσότερα

Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας

Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας Γεώργιος Κ. Μικρός Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Κλάδοι της Φωνητικής Αρθρωτική φωνητική: Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο συντονίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Τ. Ε. Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ιδάσκουσα : ρ. Αγγελική Κωτσοπούλου ΠΑΤΡΑ 2007-0 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Φωνολογία και φωνητική Στη γλωσσολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά

Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά Εισαγωγή Το παρακάτω σχήμα περιγράφει τους δυνατούς τρόπους δημιουργίας αποθήκευσης και. αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου Ο Ήχος από φυσική

Διαβάστε περισσότερα

- Καθυστέρηση λόγου (LLI)

- Καθυστέρηση λόγου (LLI) Πολλά άτομα με βαρηκοΐα/κώφωση (Είναι η μερική ή ολική απώλεια των ηχητικών ερεθισμάτων μέσω της ακουστικής οδού. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως προκύπτει δυσκολία επεξεργασίας και παραγωγής των ήχων συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α Ο μ ι λ ί α ς κ α ι Φ υ σ ι κ ή ς Γ λ ώ σ σ α ς

Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α Ο μ ι λ ί α ς κ α ι Φ υ σ ι κ ή ς Γ λ ώ σ σ α ς Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α Ο μ ι λ ί α ς κ α ι Φ υ σ ι κ ή ς Γ λ ώ σ σ α ς Ενότητα 2: Βασικά χαρακτηριστικά της ομιλίας Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο υ ρ ο υ π έ τ ρ ο γ λ ο υ koupe@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας

Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας Γεώργιος Κ. Μικρός Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φωνήεντα Η διάκριση των γλωσσικών ήχων σε φωνήεντα και σύμφωνα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΗΤΙΚΗ Κώστας Δ. Ντίνας ΦΛΩΡΙΝΑ Σκοπός του µαθήµατος Γνωριµία µε βαθύτερες πτυχές της δοµής και της λειτουργίας των γλωσσών και ιδιαίτερα της νέας ελληνικής. Κατανόηση της φωνητικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικοκινητική αγωγή Η μουσικότητα των ήχων και της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan g g Εισαγωγή Η ενέργεια μεταφέρεται με μεταφορά μάζας Αν ρίξεις μια μπάλα προς ένα αμαξάκι, το αμαξάκι

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Ακουστική Οργανολογία. Επανάληψη στο Εργαστήριο

Μουσική Ακουστική Οργανολογία. Επανάληψη στο Εργαστήριο Μουσική Ακουστική Οργανολογία Επανάληψη στο Εργαστήριο Συντονιστής Helmholtz 1. Τι είναι ο παράγοντας ποιότητας ενός συντονισμού; 2. Πως ορίζεται το σχετικό σφάλμα μιας πειραματικής μέτρησης; 3. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαταραχές του λόγου και τις οµιλίας στην παιδική ηλικία. Αναστασία Λαµπρινού Δεκέµβριος 2001

Οι διαταραχές του λόγου και τις οµιλίας στην παιδική ηλικία. Αναστασία Λαµπρινού Δεκέµβριος 2001 Οι διαταραχές του λόγου και τις οµιλίας στην παιδική ηλικία Αναστασία Λαµπρινού Δεκέµβριος 2001 Γλώσσα- είναι µία ταξινοµική αρχή, ένας κώδικας επικοινωνίας, ένα κοινωνικό φαινόµενο έξω από το άτοµο. Οµιλία-

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Αντίληψη της ομιλίας Απεικόνιση της πρότασης «θα σας διηγηθώ την ιστορία των δύο νέων» κυματομορφή Φασματόγραμμα Συνάρθρωση Οι φθόγγοι αλληλεπικαλύπτονται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Η ενέργεια μεταφέρεται με Μεταφορά μάζας Κύματα Μέσω του σκοινιού ύδιαδίδεται δίδ ένα κύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 17: Διακριτικά χαρακτηριστικά και περιβάλλοντα Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ύψος Συχνότητα Ένταση Χροιά. Ο ήχος Ο ήχος είναι μια μορφή ενέργειας. Ιδιότητες του ήχου. Χαρακτηριστικά φωνής

Ύψος Συχνότητα Ένταση Χροιά. Ο ήχος Ο ήχος είναι μια μορφή ενέργειας. Ιδιότητες του ήχου. Χαρακτηριστικά φωνής Ο ήχος Ο ήχος είναι μια μορφή ενέργειας Είναι οι παλμικές δονήσεις που δημιουργούνται από ένα οποιοδήποτε σώμα, όταν τεθεί σε κίνηση, σε κραδασμό Την κίνηση σε ένα σώμα που βρίσκεται σε αδράνεια, μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

«Φωνολογική διαταραχή» Υλικό παρέμβασης για το ζεύγος θ φ.

«Φωνολογική διαταραχή» Υλικό παρέμβασης για το ζεύγος θ φ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φωνολογική διαταραχή» Υλικό παρέμβασης για το ζεύγος θ φ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ : Αυγουστίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5. 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5. 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Γνωριμία με την ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΙΑ 5 1 ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 7 Προσδοκώμενα αποτελέσματα 8 1.1. Περιοδική κίνηση Περιοδικά φαινόμενα 9 1.2. Ταλάντωση - Ταλαντούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη

Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά με δυσλεξία Απόστολος Πηγιάκης Ειδικός Παιδαγωγός ΕΠΙΛΕΞΕΙ Μαρία Καραβελάκη, Αναλύτρια εκπαιδευτικών συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής

Διαβάστε περισσότερα

Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας

Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας Γεώργιος Κ. Μικρός Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας p Ο ήχος [p] αρθρώνεται με τα δύο χείλη σφικτά κλειστά, τις φωνητικές χορδές σε αδράνεια,

Διαβάστε περισσότερα

2 Χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται η σημασία των

2 Χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται η σημασία των Κεφάλαιο 1 Φωνητική Άγγελος Λέγγερης 1.1. Εισαγωγή Η φωνητική είναι ο κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με τη μελέτη των ήχων που παράγει ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως της γλώσσας που ομιλεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Γραφικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

29. Βοηθητικό ρόλο στους μαθητές με δυσγραφία κατέχει η χρήση: Α) ηλεκτρονικών υπολογιστών Β) αριθμομηχανών Γ) λογογράφων Δ) κανένα από τα παραπάνω

29. Βοηθητικό ρόλο στους μαθητές με δυσγραφία κατέχει η χρήση: Α) ηλεκτρονικών υπολογιστών Β) αριθμομηχανών Γ) λογογράφων Δ) κανένα από τα παραπάνω ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ Ερωτήσεις 1. Η δυσγραφία μπορεί να χωριστεί στις δύο ακόλουθες κατηγορίες: Α) γενική και μερική Β) γενική και ειδική Γ) αναπτυξιακή και επίκτητη Δ) αναπτυξιακή και μαθησιακή 2. Η αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 12: Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ιδέες των μαθητών

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 12: Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ιδέες των μαθητών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 12: Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ιδέες των μαθητών Καθηγητής: Καριώτογλου

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 6: Φώνημα Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργασία στο μάθημα Σχεδιασμός Ψηφιακός Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙΙ Στιβακτάκης Ευστάθιος Α.Μ.: 131/2010154 Το γνωστικό αντικείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων

Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Σύλλογος Εγγεγραμμένων γρ Λογοπαθολόγων Λογοθεραπεία: Ο Ρόλος του Λογοπαθολόγου και η Κυπριακή Πραγματικότητα 29-30 Νοεμβρίου 2014 Τι είναι Λογοθεραπείαοθερα εία Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διδασκαλίας 191

Μέθοδοι διδασκαλίας 191 Μέθοδοι διδασκαλίας 191 Μέθοδος Μέθοδος στη γενική της σημασία είναι ο τρόπος για να φτάσουμε στο σκοπό, η ρύθμιση της δραστηριότητας με καθορισμένο τρόπο 191 Μέθοδος Μέθοδος, σημαίνει τρόπος κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s.

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s. 1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s. Να βρεθεί το μήκος κύματος. 2. Σε ένα σημείο του Ειρηνικού ωκεανού σχηματίζονται κύματα με μήκος κύματος 1 m και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας «Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι. Φωνολογία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι. Φωνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική φωνητική μελέτη της παραγωγής και αναγνώρισης των φωνηέντων σε βαρήκοα άτομα

Ακουστική φωνητική μελέτη της παραγωγής και αναγνώρισης των φωνηέντων σε βαρήκοα άτομα Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 35, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009, σελίδες 42-47 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ακουστική φωνητική μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμός της θεωρίας Θεωρία είναι το μάθημα που μας διδάσκει το γράψιμο και το διάβασμα της μουσικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Ορισμός της θεωρίας Θεωρία είναι το μάθημα που μας διδάσκει το γράψιμο και το διάβασμα της μουσικής. 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισμός της Μουσικής. Η Μουσική είναι μια τέχνη, η οποία εκφράζει τις αρετές της μέσα από την πλοκή και τον συνδυασμό των ήχων. Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για την παραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ιδακτικοί στόχοι: Επιδιώκεται οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση: να διαπιστώνουν τον υποκειµενικό χαρακτήρα της πρόσληψης του ήχου µέσω του αισθητηρίου της ακοής, να

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Τεχνικές για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής Ευγενία Νιάκα Σχολική Σύμβουλος Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Οι μαθητές δεν απορροφούν «σαν σφουγγάρια», ούτε αποδέχονται άκριτα κάθε νέα πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2 Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε μια σωστή απάντηση. 1. Ένα σύστημα ελατηρίου - μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουμε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου

Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Ενότητα: Φωνητική Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Τμήμα: Φιλολογίας Κεφάλαιο 1 Φωνητική Άγγελος Λέγγερης 1.1. Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 11: Γλωσσική Ανάπτυξη Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Σεμινάρια Μουσικής Σεπτεμβρίου 2016 Σημειώσεις από το Εργαστήριο της Μαργαρίτας Ηλία

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Σεμινάρια Μουσικής Σεπτεμβρίου 2016 Σημειώσεις από το Εργαστήριο της Μαργαρίτας Ηλία 1 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Μέση Εκπαίδευση Σεμινάρια Μουσικής Σεπτεμβρίου 2016 Σημειώσεις από το Εργαστήριο της Μαργαρίτας Ηλία www.margaritaelia.com margaritaelia@gmail.com Βασικές αρχές τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : 10.64.5.777 ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Ο μαθητής αξιοποιεί τον Η/Υ και ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

A4. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί

A4. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 25ης Μαρτίου 74 Πλ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Λίγα λόγια για την εργασία Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σήμερα, αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στο σχολείο. Ωστόσο πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

ΠΡΑΞΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έστω δύο σύνολα Α και Β. Ποιά διαδικασία ονομάζεται συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α και πεδίο τιμών το Β;

Α. Έστω δύο σύνολα Α και Β. Ποιά διαδικασία ονομάζεται συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α και πεδίο τιμών το Β; σελ 1 από 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Α. Έστω δύο σύνολα Α και Β. Ποιά διαδικασία ονομάζεται συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α και πεδίο τιμών το Β; 1. Σ-Λ Η σχέση με:, είναι συνάρτηση. 2. Σ-Λ Η σχέση είναι συνάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

ΠΡΑΞΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του συνόλου. Εισαγωγικό κεφάλαιο 27

Η έννοια του συνόλου. Εισαγωγικό κεφάλαιο 27 Εισαγωγικό κεφάλαιο 27 Η έννοια του συνόλου Σύνολο είναι κάθε συλλογή αντικειμένων, που προέρχονται από την εμπειρία μας ή τη διανόησή μας, είναι καλά ορισμένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 1 2 Ισχύς που «καταναλώνει» μια ηλεκτρική_συσκευή Pηλ = V. I Ισχύς που Προσφέρεται σε αντιστάτη Χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας;

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Για τους γονείς και όχι μόνο από το Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Ακουστικός, οπτικός ή μήπως σφαιρικός; Ανακαλύψτε ποιος είναι ο μαθησιακός τύπος του παιδιού σας, δηλαδή με ποιο τρόπο μαθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Γ1 Επίπεδο Γ1 Κατανόηση γραπτού λόγου Για να δείξει ο υποψήφιος ότι έχει την ικανότητα να αντιληφθεί εκτεταμένα, σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 ο : Εισαγωγή στο φως

Μέρος 1 ο : Εισαγωγή στο φως Μέρος 1 ο : Εισαγωγή στο φως Το φως είναι η ευλογία του Θεού. Είναι γνωστό ότι κατά τη δημιουργία του κόσμου είπε: «καὶ εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς. καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος

Διάλεξη 8. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Διάλεξη 8 Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος Ανασκόπηση της Διάλεξης 7 Το αν ένας ήχος είναι ακουστός ή όχι εξαρτάται κυρίως από την έντασή του και τη συχνότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 7: Αντίληψη της Ομιλίας Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΑΞΗ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ (ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1.Διδακτικός στόχοι: Να ορίζουν το στάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών

12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών 12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών Διαδικασίες διαχείρισης περίπτωσης Στάδιο 1 Εντοπισμός Στάδιο 2 Αξιολόγηση Στάδιο 3 Παρέμβαση Στάδιο 4 Υποστήριξη Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 1: Επικοινωνία, Λόγος, Ομιλία (1 ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας Πολλές μορφές συμπεριφοράς των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό, όπως και άλλες όψεις της ανάπτυξης (π.χ. γνωστική, κινητική), με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Α1.Β Α2.Γ Α3. Α Α4. Α ΙΙ. 1.Σ 2.Σ 3.Λ 4.Σ 5. Λ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Α1.Β Α2.Γ Α3. Α Α4. Α ΙΙ. 1.Σ 2.Σ 3.Λ 4.Σ 5. Λ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Α1.Β Α2.Γ Α3. Α Α4. Α ΙΙ. 1.Σ 2.Σ 3.Λ 4.Σ 5. Λ ΘΕΜΑ Β Β1. Σωστή η β) Έστω Σ το υλικό σημείο που απέχει d από το άκρο Α. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ιστορική αναδρομή Ο πρώτος που αναγνώρισε αυτό το σύνδρομο ήταν ο John Langdon Down, το 1866. Μέχρι τα μέσα του 20 ου αιώνα, η αιτία που

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη

Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη Μουσική Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη Σκοποί Στόχοι - Δραστηριότητες Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΚΥΜΑΤΑ (ΤΡΕΧΟΝΤΑ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΚΥΜΑΤΑ (ΤΡΕΧΟΝΤΑ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΚΥΜΑΤΑ (ΤΡΕΧΟΝΤΑ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. Αν η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος είναι y = 0ημ(6πt - πx) στο S.I., τότε η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι ίση με: α. 0m/s β. 6m/s γ. m/s δ. 3m/s..

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Σκοταράς Νικόλαος Επ. Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Δρ Ε.Μ.Π. skotaras@sch.gr Web: http://users.att.sch.gr/skotaras 1 1. Η σύγχρονη σχολική τάξη.(1 ) 2. Η γνώση που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φθόγγος - Φώνηµα - Γράµµα

Φθόγγος - Φώνηµα - Γράµµα Φθόγγος - Φώνηµα - Γράµµα Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας επιλεγµένα θέµατα Η παρουσίαση Φωνητικής (οι φθόγγοι, Φωνητικά Αλφάβητα) Φωνολογίας (φωνήµατα, πάθη φωνηµάτων) και Γραφής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 1: Επικοινωνία, Λόγος, Ομιλία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Διαγώνισμα Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Επιμέλεια Θεμάτων Σ.Π.Μαμαλάκης Ζήτημα 1 ον 1.. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων. Όταν η διαθλώμενη ακτίνα κινείται παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο

13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο 13 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2010 Εργαστήριο «Δυσλεξία: Μια λέξη δύσκολη και μόνο να την πεις φαντάσου το μαρτύριο όμως να τη ζεις» Μαρία Χριστοπούλου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα