ηαδίνπ ύξθνπ - Αζπξνύδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. ηαδίνπ ύξθνπ - Αζπξνύδα Αζήλα 8 Φεβξνπαξίνπ 2008 Αξ. Πξση ΠΡΟ Σηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο α) Γ/λζεηο Απη/ζεο & Απνθ/ζεο Έδξεο ηνπο ζηηο Πεξηθέξεηεο β) Γ/λζεηο Σνπ. Απη/ζεο & Γ/ζεο Έδξεο ηνπο ζηνπο Λνκνύο Αξηζκ. Δγθπθιίνπ 6 ΘΔΚΑ Γίθηπν πξνζβαζηκόηεηαο ΑκεΑ.- Αθαίξεζε εκπνδίσλ από θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ θαη ΑκεΑ. Κε αθνξκή ην γεγνλόο όηη ζηελ ππεξεζία καο ππνβάιινληαη δηακαξηπξίεο αηόκσλ κε αλαπεξίεο γηα ηηο δπζθνιίεο πξόζβαζεο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο Ζ πξνζβαζηκόηεηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (πάξθα, πιαηείεο πεδνδξόκηα θαη πεδόδξνκνπο) θαη ζηα δεκόζηα θηίξηα είλαη ην «θιεηδί» γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, ώζηε θάζε άηνκν λα κπνξεί απηόλνκα, κε αζθάιεηα θαη κε άλεζε λα πξνζεγγίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ππνδνκέο, ππεξεζίεο θαη αγαζά αιιά θαη λα επηθνηλσλεί θαη λα πιεξνθνξείηαη, απνηειεί δε ηελ θαζνξηζηηθή παξάκεηξν ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ θαζνξίδεη ηειηθά ζε θάζε άηνκν ην ζεκειηώδεο δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο επηινγώλ ζηε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ όινπ πξνβιήκαηνο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα νη βαζηθνί νξηζκνί θαη έλλνηεο γηα ην ππόςε αληηθείκελν θαη αλαιύεηαη ην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην ζύκθσλα κε ην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε ππνρξέσζε ζπκκόξθσζεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ πξνο απηό. Η. Οξηζκνί-Βαζηθέο έλλνηεο Κε ηνλ όξν Πξνζβαζηκόηεηα λνείηαη ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ επηηξέπεη ζε όια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ρσξίο δηαθξίζεηο θύινπ, ειηθίαο θαη ινηπώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (ζσκαηηθή δηάπιαζε, δύλακε, αληίιεςε θιπ) λα κπνξνύλ απηόλνκα, κε αζθάιεηα θαη κε άλεζε λα πξνζεγγίδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πξνζθεξόκελεο ππνδνκέο, ππεξεζίεο θαη αγαζά. 1

2 Ωο Πεδνδξόκηα νξίδνληαη ηα ππεξπςσκέλα ή κε εξείζκαηα αζηηθήο νδνύ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπλερή, αζθαιή θαη ρσξίο εκπόδηα θπθινθνξία ησλ πεδώλ θαη ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ. Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) ζύκθσλα κε ηελ Γηεζλή Θαηάηαμε ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (2001 WHO International Classification of Functioning, Disability & Health) είλαη ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο θαη αθνήο, άηνκα κε πξνβιήκαηα αληίιεςεο θαη νκηιίαο θιπ. Δκπνδηδόκελα άηνκα είλαη νη ειηθησκέλνη, ηα κηθξά παηδηά θάησ ησλ 5 εηώλ, νη γπλαίθεο ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από αξζξίηηδα, άζζκα θαη θαξδηαθά πξνβιήκαηα. Κε ηνλ όξν Πξνζβάζηκε Αιπζίδα λνείηαη κία ζεηξά αιιειεμαξηώκελσλ θαη αιιεινζπκπιεξνύκελσλ παξεκβάζεσλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, άλεζε θαη αζθάιεηα θίλεζεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ θαη γεληθόηεξα ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ. Ζ ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή πξνζβάζηκσλ αιπζίδσλ δεκηνπξγεί ηα πξνζβάζηκα δίθηπα. Θξίθνη απηήο ηεο αιπζίδαο είλαη ηα θηίξηα, νη δξόκνη θαη ηα πεδνδξόκηα, νη ζπγθνηλσλίεο, ην πξνζσπηθό δηάθνξσλ ππεξεζηώλ, ε ζήκαλζε, ε πιεξνθόξεζε θιπ. Αλ θάπνηνο από ηνπο θξίθνπο δε ιεηηνπξγεί ηόηε δελ ππάξρεη αιπζίδα πξόζβαζεο. ΗΗ. Ηζρύνλ Λνκηθό πιαίζην Α) ύληαγκα ηεο Διιάδαο Σν ύληαγκα ηεο Διιάδαο, (αλαζεώξεζε 2001), ζην άξζξν 21 παξάγξαθνο 6 νξίδεη όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο» θαηά ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε πξάμε ή θαηάζηαζε ζηξέθεηαη θαηά ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ ΑκεΑ ζηα θνηλσληθά δξώκελα παξαβηάδεη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα θαη ζεκειηώλεη δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηελ ειιεληθή δηθαηνζύλε. Δίλαη ινηπόλ απηνλόεην όηη ε έιιεηςε πξνζβαζηκόηεηαο ζηηο ππνδνκέο, ππεξεζίεο θαη αγαζά, είλαη αληηζπληαγκαηηθή πξάμε θαη γελλά δηθαίσκα αγσγήο. Β) Λ. 2831/2000 (ΦΔΘ 140 Α ) Ο αλσηέξσ Λόκνο (Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Θαλνληζκόο) επηβάιιεη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ ΑκεΑ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ.8 θαηά ηε δηακόξθσζε ή αλαθαηαζθεπή ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ησλ νηθηζκώλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδώλ, όπσο ησλ πιαηεηώλ, ησλ πεδνδξόκσλ, ησλ πεδνδξνκίσλ, εθόζνλ ην επηηξέπεη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, επηβάιιεηαη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο κε νδεύζεηο πεδώλ, νδεύζεηο ηπθιώλ, θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο) ρσξίο αλαβαζκνύο κε θιίζε κέρξη 5%, θαηάιιειε ηνπνζέηεζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ, όπσο ζηεγάζηξσλ, θαζηζηηθώλ ζηύισλ θσηηζκνύ, θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη λα δηακνξθώλεηαη πνζνζηό 5% ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ή ηνπιάρηζηνλ έλαο γηα ρξήζε αλαπεξηθώλ απηνθηλήησλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίλνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 2

3 Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα Γ) Λ.3542/2007 (ΦΔΘ 50 Α ) Κε ηνλ αλσηέξσ Λόκν ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2696/1999 (ΦΔΘ 57Α ), θαη εηδηθόηεξα κε ηα άξζξα 7α θαη 34 παξ. 2. πεξ. ε, ηζη θαη ηδ, απαγνξεύεηαη ε ζηάζε ή ζηάζκεπζε ζε πεδνδξόκηα, πιαηείεο, εηδηθά εξείζκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα πεδνύο, ζηα θεθιηκέλα επίπεδα (ξάκπεο) δηάβαζεο ΑκεΑ θαη ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ. Γ) Απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ αξ / (ΦΔΘ 18 B ) Κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε πξνβιέπεηαη όηη όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη νηθηζκώλ (πιαηείεο, πεδόδξνκνη, πεδνδξόκηα θιπ) πξέπεη λα δηακνξθώλνληαη ή λα αλαθαηαζθεπάδνληαη έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε απηνύο ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ησλ ΑκεΑ. Δπηβάιιεηαη δε ε Διεύζεξε Εώλε Όδεπζεο ελώ νπνηαδήπνηε εμππεξέηεζε (ζήκαλζε, θύηεπζε, αζηηθόο εμνπιηζκόο θιπ) ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά εθηόο ηεο ειεύζεξεο δώλεο όδεπζεο. ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ίδηαο απόθαζεο νξίδεηαη όηη παξαπάλσ θαηαζθεπέο γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ρεδηαζκνύ «ρεδηάδνληαο γηα Όινπο» ηνπ Γξαθείνπ Κειεηώλ γηα ΑκεΑ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. ηηο αλσηέξσ Οδεγίεο ρεδηαζκνύ θαη εηδηθόηεξα ζην θεθάιαην 2, νξίδεηαη σο Διεύζεξε Εώλε Όδεπζεο Πεδώλ ε επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη αλεκπόδηζηε θπθινθνξία θάζε θαηεγνξίαο πεδώλ, κε ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. θαη ειάρηζην θαζαξό ύςνο 2,20κ. ηε δώλε όδεπζεο πεδώλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Οδεγόο Όδεπζεο Σπθιώλ πιάηνπο 0,30-0,40κ. δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξώκαηνο πνπ ζηνρεύεη ζηε θαζνδήγεζε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο ζεσξνύληαη νη ειάρηζηεο επηζπκεηέο γηα ηα λενζρεδηαδόκελα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηα λέα ξπκνηνκηθά ζρέδηα, ελώ γηα ηα πθηζηάκελα ξπκνηνκηθά ζρέδηα πξνηείλεηαη α) γηα δξόκνπο πιάηνπο 12,00κ., ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ 2,05κ. ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 0,20κ. γηα αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο, 1,50κ. γηα ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ θαη 0,35κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, πξνζηαηεπηηθώλ θηγθιηδσκάησλ θαη ηελ θαηαζθεπή θξαζπέδνπ β) γηα δξόκνπο πιάηνπο 9,00-12,00κ. ππνρξεσηηθό πιάηνο 2,05κ. γ) γηα δξόκνπο πιάηνπο 6,00-9,00κ. ειάρηζην πιάηνο 1,50κ. (όζν θαη ην πιάηνο ηεο ειεύζεξεο δώλεο όδεπζεο πεδώλ )θαη επηζπκεηό ην 2,05κ. δ) γηα δξόκνπο πιάηνπο κηθξόηεξνπ ησλ 6,00κ. ε πεδνδξόκεζε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ πιάηνπο ζπληζηάηαη ε κείσζε ηνπ νδνζηξώκαηνο, όπνπ απηό είλαη δπλαηό, ζε όθεινο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ε θαηά απνζηάζεηο απόδνζε ζην πεδνδξόκην ρώξνπ ζε βάξνο ηεο ισξίδαο ζηάζκεπζεο,πξνθεηκέλνπ ζε απηό ην ρώξν λα ηνπνζεηεζεί ν απαξαίηεηνο αζηηθόο εμνπιηζκόο. ρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηππηθά ζρέδηα βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ 3

4 Δπίζεο ην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α./ Γελ. Γξακ. Γεκ. Γηνίθεζεο κε ηηο Δγθπθιίνπο ηνπ αξ. ΓΗΑΓΠ/Β/10056/ θαη ΓΗΑΓΠ/Β/18036/ δήηεζε από όιεο ηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη ηνπο ΟΣΑ Α Βαζκνύ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ ΑκεΑ θαη λα απνηππώζνπλ ηελ πθηζηακέλε θαηάζηαζε, όπσο νθείινπλ, βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ΓΟΘ θαη ησλ δύν Απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔΥΩΓΔ κε αξηζκ (ΦΔΘ 18 Β ) θαη (ΦΔΘ 18 Β ) αληίζηνηρα. Όιεο νη Δγθύθιηνη, ε ζρεηηθή Λνκνζεζία θαη ν Οδεγόο ηνπ Πνιίηε κε Αλαπεξία βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Γ.Ζ.Γ. Σν Τπνπξγείν καο δείρλνληαο ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηα ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο, δηαπηζηώλεη όηη δπζηπρώο ζε πνιινύο Γήκνπο, ν πθηζηάκελνο ζρεδηαζκόο ησλ ππνδνκώλ, ππεξεζηώλ θαη αγαζώλ, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην θπζηθό θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, είλαη ακθίβνιν αλ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο αθόκα θαη ηνπ κέζνπ ρξήζηε, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ ΑκεΑ θαη γεληθόηεξα ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη, (πιαηείεο, πεδόδξνκνη, πεδνδξόκηα θιπ) είλαη γεκάηνη θπζηθά, ηερλεηά, κόληκα θαη θηλεηά, εκπόδηα. Δπίζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε παξαηεξείηαη ε παξαθώιπζε ηεο ειεύζεξεο ρξήζεο θαη πξνζπέιαζεο ησλ πεδνδξνκίσλ σο έλα ζύλεζεο θαηλόκελν ιόγσ ησλ πθηζηάκελσλ θαθνηερληώλ, ηεο απζαίξεηεο θαηάιεςήο ηνπο από κόληκα εκπόδηα ή εγθαηαζηάζεηο ή παξάλνκα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, αλάπηπμε ππαίζξηαο ζηάζηκεο ή πιαλόδηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο, αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ πέξαλ ηεο αδεηνδνηεκέλεο επηθάλεηαο θαη ζε βάξνο ηεο ειεύζεξεο όδεπζεο πεδώλ, κε νξζνινγηθή ηνπνζέηεζε ζηύισλ ΓΔΖ, ΟΣΔ, ζηύισλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη απεξηπνίεηνπ αζηηθνύ πξάζηλνπ. Όια απηά ηα εκπόδηα θαζηζηνύλ ηα πεδνδξόκηα αδηάβαηα θαη επηθίλδπλα αθνύ αλαγθάδνπλ ηνπο πεδνύο λα θπθινθνξνύλ ζην νδόζηξσκα αλάκεζα ζη απηνθίλεηα. Ζ ύπαξμε ησλ εκπνδίσλ απηώλ νθείιεηαη εθηόο ησλ άιισλ ζηελ έιιεηςε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο, ζηελ έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηνπο λόκνπο θαη βέβαηα, ζηελ αδηαθνξία θαη αηηκσξεζία από ηηο αξκόδηεο αξρέο. ε θάζε πεξίπησζε ε δεκηνπξγία πξνζβάζηκνπ πεξηβάιινληνο, όπνπ όινη νη πεδνί αλεμαξηήησο ηθαλνηήησλ κπνξνύλ λα θηλεζνύλ κε αζθάιεηα θαη άλεζε, είλαη ππνρξέσζε όισλ ησλ θνξέσλ, ζρεδηαζηώλ, θαηαζθεπαζηώλ, επηβιεπόλησλ θαη γεληθόηεξα όισλ ησλ ελεξγώλ πνιηηώλ. Ζ αθξηβήο εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνδηαγξαθώλ ζηηο πεξηνρέο όπνπ ηα πιάηε ησλ πεδνδξνκίσλ είλαη κηθξά θαη νη θιίζεηο κεγάιεο, απαηηεί ζύλζεην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε δξάζεσλ όπσο ηελ εθηέιεζε κειεηώλ θαη έξγσλ αλαθαηαζθεπήο θαη δηαπιάηπλζεο πεδνδξνκίσλ θαη πηζαλώο πεδνδξόκεζεο νδώλ κεηά από εθπόλεζε θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη πξάγκαηη ρξνλνβόξεο θαη ζεκαληηθά δαπαλεξέο, θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ κε κεζνδεπκέλεο ελέξγεηεο θαη παξεκβάζεηο ζε πνιινύο ηνκείο ηαπηόρξνλα, ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη κε πξννπηηθή ηε ζπλερή επέθηαζή ηνπο. Δίλαη εκθαλέο όηη ε αιπζίδα πξόζβαζεο ή έλα δίθηπν πξνζβαζηκόηεηαο είλαη δπλακηθό ζηνηρείν, κε δπλαηόηεηεο ζπλερνύο αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο κέρξη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ ζε επίπεδν θάζε Ο.Σ.Α. 4

5 Ζ δε δεκηνπξγία πξνζβάζηκεο αιπζίδαο πνπ λα ζπλδέεη κε πξνζβάζηκα πεδνδξόκηα θαη δηαβάζεηο, θαηά κήθνο κίαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο, ηηο πξνζβάζηκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο δελ είλαη εύθνιν έξγν, γη απηό θαη ζπληζηάηαη α) Λα επηιεγνύλ νη πεξηνρέο πςειήο επηζθεςηκόηεηαο, όπσο ην εκπνξηθό, δηνηθεηηθό, εθπαηδεπηηθό, αζιεηηθό, αξραηνινγηθό, ςπραγσγηθό θέληξν ζην νπνίν ζα εθαξκνζηνύλ νη παξαπάλσ δηαηάμεηο γηα ηε δεκηνπξγία αιπζίδαο αλεκπόδηζηεο πξόζβαζεο β) Λα γίλεη απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πξόζβαζεο κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηνπ ηνπηθνύ θνξέα ΑκεΑ, ζηα θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην θνηλό, θαη ζην πθηζηάκελν πιέγκα πεδνδξνκίσλ toy O.T.A., ώζηε λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα ζεκεία πνπ εκπνδίδνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ θίλεζε ησλ ΑκεΑ θαη ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ ζηηο επηιεγκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηνρέο γ) Λα νκαδνπνηεζνύλ ηα εκπόδηα, ζε θαηεγνξίεο θπζηθώλ, ηερλεηώλ, αξρηηεθηνληθώλ, δηνηθεηηθώλ, θαη ζε εθείλα πνπ πξνθύπηνπλ ιόγσ ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηώλ. Από ηελ νκαδνπνίεζε ζα πξνθύςνπλ ηα εκπόδηα πνπ ε αθαίξεζή ηνπο απαηηεί ειάρηζηεο δαπάλεο θαη ελέξγεηα θαη είλαη άκεζα αληηκεησπίζηκα θαη ηα εκπόδηα πνπ απαηηνύλ αλαθαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξνκήζεηο κε ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο θαη θπθινθνξηαθέο κειέηεο θαη έληαμή ηνπο ζε ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα, ή ηα εκπόδηα πνπ απαηηνύλ ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ. Θαηόπηλ απηώλ θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αλεκπόδηζηε δώλε όδεπζεο πεδώλ ζηα πεδνδξόκηα θαη ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ζηηο θαηαξρήλ επηιεγκέλεο πεξηνρέο θάζε Ο.Σ.Α., παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηώλ α) Αθαίξεζε ησλ θιαδηώλ ησλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ δώλε όδεπζεο θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνπο πεδνύο θαη ηδηαίηεξα ηνπο έρνληεο πξνβιήκαηα όξαζεο. Κε ην θιάδεκα πξέπεη λα θαηεπζύλεηαη ε αλάπηπμε ησλ δέλδξσλ πξνο ηα πάλσ, ηόζν ώζηε κε ην βάξνο ηηο θύιισζεο λα εμαζθαιίδεηαη ην ειάρηζην ύςνο αλεκπόδηζηεο όδεπζεο πνπ είλαη 2.20 κέηξα, θαη ν θνξκόο λα ζηεξίδεηαη θαηάιιεια θαη κε επάξθεηα, ώζηε λα κελ πξνβάιιεηαη ζην ρώξν ηεο αλεκπόδηζηεο όδεπζεο. Σα παξηέξηα, νη δαξληηληέξεο θαη ηα θξάζπεδα ζηηο ξίδεο ησλ θπηώλ λα κελ θαηαιακβάλνπλ ή λα εκπνδίδνπλ ηε δώλε όδεπζεο. β) Αθαίξεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ή ηνπ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ειεύζεξε δώλε όδεπζεο, κε πξνζνρή λα κελ κέλνπλ πξνεμνρέο ζην δάπεδν. γ) πληήξεζε ησλ πιαθώλ πεδνδξνκίνπ ώζηε λα είλαη ζηέξεα ηνπνζεηεκέλεο κε ηζόπεδε επηθάλεηα. δ) Σήξεζε ηεο αλεκπόδηζηεο δώλεο όδεπζεο πεδώλ αθόκα θαη ζε ήδε αδεηνδνηεκέλεο επηθάλεηεο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ ή πεδόδξνκνπ γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, πεξίπηεξα, θιπ. ε) Σήξεζε ηεο δώλεο ηπθιώλ παληειώο ειεύζεξεο εκπνδίσλ. ζη) Σήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΘΟΘ γηα ηα ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα πάλσ ζηα πεδνδξόκηα, ζηηο ξάκπεο ΑκεΑ θαη ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ κέζσ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ. 5

6 δ) Αδεηνδόηεζε ηεο επνρηαθήο πιαλόδηαο ή ζηάζηκεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο εθηόο Διεύζεξεο Εώλεο Όδεπζεο Πεδώλ. Δπίζεο νη Ο.Σ.Α. πξέπεη λα πξνβνύλ ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ δηαπιάηπλζεο ησλ πεδνδξνκίσλ γηα ην επηιεγκέλν, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηνπ ηνπηθνύ θνξέα ΑκεΑ, δίθηπν ή ησλ θπθινθνξηαθώλ κειεηώλ γηα ηηο πεδνδξνκήζεηο νδώλ θαη ηελ έληαμε ηνπο ζην πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο «ΘΖΔΑ» κέζσ ζπκπιήξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπο. Σέινο ε άκεζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα επηθέξεη ηελ απνηειεζκαηηθή βειηίσζε ζηελ πνηόηεηα δσήο όισλ ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη ηδηαίηεξα ησλ αηόκσλ κε θηλεηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο θαζώο θαη ησλ εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ. Παξαθαινύκε λα θνηλνπνηήζεηε ην ηαρύηεξν ηελ παξνύζα εγθύθιην ζηηο ππεξεζίεο θαη ππαιιήινπο πνπ αζρνινύληαη κε ηα ζέκαηα απηά, ζηνπο Ο.Σ.Α. Α Βαζκνύ, ηεο Πεξηθέξεηάο ζαο γηα ελεκέξσζε θαη πηζηή εθαξκνγή. Σελ εγθύθιην κπνξείηε λα ηε αλαδεηήζεηε θαη ηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΤΠΔ ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ 1. ΤΠΔ α) Γελ. Γξακκ. Γεκ. Γηνίθεζεο & H/ Γ Γ.Γ.Γ.Ο. & Γ. Β.νθίαο ΑΘΖΛΑ β) Γελ. Γξακκ. Γεκόζηαο Σάμεο Π. Θαλειινπνύινπ ΑΚΠΔΙΟΘΖΠΟΗ 2. ΔΑκεΑ Δι. Βεληδέινπ ΖΙΗΟΤΠΟΙΖ ΔΩΣΔΡΗΘΖ ΓΗΑΛΟΚΖ 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 4. Γελ. Γ/λζεηο Τπνπξγείνπ (κε παξάθιεζε πξνο ηελ Γ/λζε Κερ/ζεο θαη ΖΔ λα ηελ αλαξηήζεη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΤΠΔ) 5. Γ.Σ.Τ., Α, Β Γ,Γ, Δ, η, O ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΘΑΛ. ΛΑΘΟ 6

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα