Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία"

Transcript

1 Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή θαη δπλακηθή ζρέζε κε ηνπο κηθξννξγαληζκνχο. Αλ θαη εθηηκάηαη φηη ην αλζξψπηλν ζψκα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ θχηηαξα, κφλν ην 10% είλαη θχηηαξα ζειαζηηθψλ. Η πιεηνλφηεηα είλαη κηθξννξγαληζκνί πνπ απνηεινχλ ηε κφληκε κηθξνβηαθή θνηλφηεηα ηνπ μεληζηή θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ ζψκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζην πεξηβάιινλ. Απηή ε κηθξνρισξίδα είλαη θπζηθή θαη επεξγεηηθή γηα ηνλ μεληζηή επεηδή α) απνθιείεη εμσγελείο θαη ζπρλά παζνγφλνπο κηθξννξγαλζηκνχο (αληίζηαζε απνίθηζεο) θαη β) είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο θπζηνινγίαο θαη ησλ αληηκηθξνβηαθψλ ακπλψλ ηνπ μεληζηή. Οη νξγαληζκνί πνπ θπξηαξρνχλ πνηθίινπλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο νηθνινγηθνχο ζψθνπο (π.ρ. δέξκα, ζηφκα, γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα) ιφγσ ησλ βηνινγηθψλ θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε πεξηνρήο, δείρλνληαο κηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζχλζεζεο ηεο κηθξνβηαθήο θνηλφηεηαο. Η εθηίκεζε ηεο ζρέζεο απηήο είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ην ξφιν ηεο κηθξνρισξίδαο ηνπ ζηφκαηνο ζηελ πγεία θαη ηε λφζν. Τν ζηφκα σο θπζηθφ πεξηβάιινλ κηθξνβίσλ Τν ζηφκα πξνζθέξεη έλα δεζηφ θαη πγξφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ κηθξννξγαληζκψλ. Οη επηθάλεηεο ηνπ ζηφκαηνο πεξηβάιινληαη απφ ην ζάιην, πνπ δηαηεξεί έλα πεξίπνπ νπδέηεξν ph, θαη παξέρεη πξσηετλεο θαη γιπθνπξσηετλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηξνθέο απφ ηα κηθξφβηα. Υπάξρνπλ φκσο θαη ζπλζήθεο αξλεηηθέο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο, θαη κφλν κηα κεηνςεθία ησλ κηθξνβίσλ πνπ ζπλαληάκε θαηαθέξλνπλ λα απνηθίζνπλ ην ζηφκα θαη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ. Γηα λα παξακείλνπλ, νη κηθξννξγαληζκνί πξέπεη λα πξνζθνιιεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ πάλσ ζε κηα επηθάλεηα ηνπ ζηφκαηνο, φπνπ ζα ζρεκαηίζνπλ βηνυκέληα. Τν ζάιην πεξηέρεη κηα ζεηξά αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ (π.ρ. ιπζνδχκε, ιαθηνθεξξίλε, πεπηίδηα άκπλαο ηνπ μεληζηή, ζηαινπεξνμεηδάζε θιπ), θαη ε ξνή ηνπ ζάιηνπ απνκαθξχλεη ηα ραιαξά πξνζθνιιεκέλα κηθξφβηα, ελψ ε απνκάθξπλζε ησλ λεθξψλ θπηηάξσλ δηαζθαιίδεη φηη ην κηθξνβηαθφ θνξηίν ζηηο επηθάλεηεο ησλ βιελλνγφλσλ είλαη ρακειφ. Τα δφληηα παξέρνπλ γηα απνηθηζκφ κηα κνλαδηθή ζθιεξή, επηθάλεηα πνπ δελ απνξξίπηεηαη, δηεπθνιχλνληαο ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθψλ βηνυκελίσλ (Δηθφλα 1), ηδηαίηεξα ζε ζηάζηκα ζεκεία πνπ πξνζθέξνπλ θαηαθχγην απφ δπλάκεηο πνπ κπνξεί λα ηα απνκαθξχλνπλ. Υπννπιηθά βηνυκέληα αθέζεθαλ λα αλαπηπρζνχλ ζε θηλεηέο επηθάλεηεο, θαη ζεκάλζεθαλ κε θζνξίδνληα κφξηα-αληρλεπηέο. Έλα κφξην-αληρλεπηήο πνπ 1

2 δηαθξίλεη ηα πεξηζζφηεξα βαθηήξηα (πξάζηλν) ζπλδπάζηεθε κε αληρλεπηέο εηδηθνχο γηα δχν πεξηνδνληνπαζνγφλα, Porphyromonas gingivalis (κσβ) θαη Tannerella forsythia (θίηξηλν), ν θπηηαξηθφο ππξήλαο ηνπ μεληζηή ρξσκαηίδεηαη κπιε (ζεκεηψλεηαη κε ιεπθά βέιε). Η θσηνγξαθία απνηειεί επγεληθή πξνζθνξά Dr Annette Moter, Βεξνιίλν, Γεξκαλία. Ο κηθξνβηφθνζκνο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο Η κηθξνβηαθή απνίθηζε μεθηλάεη απφ ηε γέλλεζε, θαη δηαθνξεηηθά είδε βαθηεξίσλ (θπξίσο streptococci) αλεπξίζθνληαη ζην ζηφκα λενγλψλ κφιηο ιίγεο ψξεο κεηά ηε γέλλεζε. Η κεηέξα, ή ην θχξην άηνκν πνπ παξέρεη θξνληίδα, είλαη ε θχξηα πεγή απηήο ηεο κηθξνρισξίδαο. Η πνιππινθφηεηα ηεο αλαπηπζζφκελεο κηθξνρισξίδαο απμάλεηαη κε ην ρξφλν, ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλαηνιή ησλ δνληηψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εδξαηψλεηαη, ε κηθξνβηαθή θνηλφηεηα έρεη πνηθίιε ζχλζεζε, απνηεινχκελε απφ κηα επξεία γθάκα Gram ζεηηθψλ θαη Gram αξλεηηθψλ βαθηεξίσλ, θαζψο θαη απφ κχθεηεο θαη άιινπο ηχπνπο κηθξννξγαληζκψλ. Οη πην ζχλζεηεο θνηλφηεηεο κηθξννξγαληζκψλ βξίζθνληαη ζηα βηνυκέληα ησλ δνληηψλ (νδνληηθή πιάθα) (Dewhirst et al, 2010) (Δηθφλα 1). Εικόνα 1. Fluorescent in situ hybridisation (FISH) δείγκαηνο βηνϋκελίνπ νδνληηθήο πιάθαο. Τα βηνυκέληα απηά αλαπηχζζνληαη κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα. Οη θαζαξέο επηθάλεηεο ησλ δνληηψλ θαιχπηνληαη γξήγνξα απφ νπζίεο ηνπ μεληζηή (έλα 2

3 «ξπζκηζηηθφ» ζηξψκα ), πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ ην ζάιην. Μφξηα (adhesins) ζηνπο αξρηθνχο βαθηεξηαθνχο απνηθηζηέο ζπλδένληαη ζε εηδηθνχο ππνδνρείο ζ απηφ ην ζηξψκα θαη ν κεηαβνιηζκφο ηνπο ηξνπνπνηεί ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. ην θαζηζηά πεξηζζφηεξν αλαεξφβην), θάλνληαο έηζη ην πεξηβάιινλ απηφ θαηάιιειν γηα ηελ αλάπηπμε πην ηδηαίηεξσλ βαθηεξίσλ. Οη επφκελνη απνηθηζηέο πξνζδέλνληαη ζηα βαθηήξηα πνπ έρνπλ ήδε πξνζθνιιεζεί, επίζεο κέζσ αιιειεπίδξαζεο εηδηθψλ ππνδνρέσλ, θαη παξάγνληαη εμσθπηηαξηθά πνιπκεξή (ζεκέιηα νπζία πιάθαο) πνπ ζηαζεξνπνηνχλ ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ βηνυκελίνπ. Η ζεκέιηα νπζία ηεο πιάθαο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα δνκηθή ζθαισζηά, θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπγθξάηεζε βηνινγηθά ελεξγψλ κνξίσλ κέζα ζην βηνυκέλην. Απηά ηα βηoυκέληα είλαη νξγαλσκέλα ηφζν απφ πιεπξάο δνκήο φζν θαη κέζα ζην ρψξν, θαη νη ζπλζήθεο εληφο ηνπ βηνυκελίνπ πξνθαινχλ λέα πξφηππα έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ ησλ βαθηεξίσλ, γεγνλφο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεησκέλε επαηζζεζία ζε αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο (Marsh, 2005). Απηέο νη πνιππνίθηιεο θνηλφηεηεο κηθξννξγαληζκψλ ζηα βηνυκέληα ιεηηνπξγνχλ ζαλ θνηλνπξαμία, θαη εκπιέθνληαη ζε πνιπάξηζκεο αιιειεπηδξάζεηο φπσο: δηαηξνθηθέο αιιειεπηδξάζεηο π.ρ. δεκηνπξγνχληαη ηξνθηθέο αιπζίδεο, θαη παξαηεξείηαη ζπλεξγαζία ζην κεηαβνιηζκφ ψζηε λα θαηαβνιηζηνχλ πνιχπινθα καθξνκφξηα ηνπ μεληζηή, επηθνηλσλία κεηαμχ θπηηάξσλ π.ρ. παξάγνληαη κφξηα επηθνηλσλίαο φπσο πεπηίδηα, γηα λα ζπληνλίζνπλ ηελ γνληδηαθή έθθξαζε, κεηαθνξά γνληδίσλ π.ρ. αληαιιάζζνληαη πιαζκίδηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ γνλίδηα αληνρήο ζηα αληηβηνηηθά, θαη αληαγσληζκφο π.ρ. παξάγνληαη αλαζηαιηηθά κφξηα πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ζηειέρνπο πνπ ηα παξάγεη ή/θαη λα απνθιείζεη αλεπηζχκεηα κηθξφβηα. Γηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ππάξρνπλ ζηηο επηθάλεηεο ησλ βιελλνγφλσλ (π.ρ. παξεηέο, νπξαλίζθνο, γιψζζα), πνπ δηαθέξνπλ απφ απηά ζηα δφληηα (π.ρ. ζρηζκέο, νπινδνληηθή ζρηζκή). Οη βηνινγηθέο ηδηφηεηεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαζνξίδνπλ πνηνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ηελ απνηθίζνπλ, λα δξάζνπλ αληαγσληζηηθά θαη λα θπξηαξρήζνπλ, ή ζα απνθιεηζηνχλ ή ζα παξακείλνπλ σο έλα κηθξφ πνζνζηφ (Dewhirst et al, 2010). Σηα δφληηα, ζρεηηθά ιίγα είδε βαθηεξίσλ βξίζθνληαη ζηηο ζρηζκέο - ηα βαθηήξηα πνπ θπξηαξρνχλ κεηαβνιίδνπλ ζάθραξα θαη είλαη θπξίσο ζηξεπηφθνθθνη. Υπάξρνπλ ιίγα Gram αξλεηηθά ή ππνρξεσηηθά αλαεξφβηνη νξγαληζκνί. Αληηζέησο, ε νπινδνληηθή ζρηζκή έρεη κηα πην πνηθηιφκνξθε κηθξνβηαθή ρισξίδα, πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά Gram αξλεηηθά αλαεξφβηα θαη πξσηενιπηηθά είδε. Παξαδνζηαθά, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο γηλφηαλ κε ζπκβαηηθέο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο. Πξφζθαηα, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κνξηαθέο κέζνδνη, γεγνλφο πνπ έρεη θέξεη επαλάζηαζε ζηελ αληίιεςή καο γηα ηελ πνηθηιφηεηα ηεο κηθξνρισξίδαο - πεξίπνπ 1000 δηαθνξεηηθνί ηχπνη βαθηεξίσλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί, κε ην 50% απηψλ λα κελ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο πξνο ην παξφλ (Dewhirst et al, 2010). 3

4 Η ζηαζεξφηεηα ηεο ζηνκαηηθήο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εδξαησζεί ζε κηα πεξηνρή, ε κηθξνβηαθή θνηλφηεηα παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή ζην πέξαο ηνπ ρξφλνπ, εθηφο θη αλ γίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα βαθηήξηα εκθαλίδνληαη ζην ζηφκα κφλν θαηά ηελ αλαηνιή ησλ δνληηψλ, θαη ε βαθηεξηαθή πνηθηιφηεηα κπνξεί λα κεησζεί αλ νη αζζελείο ιακβάλνπλ αληηβηνηηθά επξέσο θάζκαηνο. Η ζηαζεξφηεηα απηή, πνπ νλνκάδεηαη κηθξνβηαθή νκνηφζηαζε, πεγάδεη φρη απφ ηελ έιιεηςε δηαθνξψλ ζην κεηαβνιηζκφ ησλ κηθξνβίσλ ηνπ ζηφκαηνο, αιιά αληαλαθιά κηα πνιχ δπλακηθή θαηάζηαζε φπνπ νη ζρεηηθέο αλαινγίεο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κέζα ζην βηνυκέλην είλαη ζε ηζνξξνπία ιφγσ ησλ κηθξνβηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ηφζν ηηο ζπλεξγηζηηθέο φζν θαη ηηο αληαγσληζηηθέο, φπσο έρεη πεξηγξαθεί λσξίηεξα. Τα κηθξφβηα πνπ θαηνηθνχλ ζην ζηφκα πξνζθέξνπλ δηάθνξα πιενλεθηήκαηα ζηνλ μεληζηή θαζψο: πξνάγνπλ ηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ μεληζηή, πξνάγνπλ ηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη κεηξηάδνπλ ηηο επηβιαβείο αλνζνινγηθέο απνθξίζεηο, ελψ απνθιείνπλ θαη εμσγελείο (θαη ζπρλά παζνγφλνπο) κηθξννξγαληζκνχο. Η δηαδηθαζία απηή (αληίζηαζε ζηελ απνίθηζε) νθείιεηαη ζηα κηθξφβηα πνπ θαηνηθνχλ ζην ζηφκα, θαη ηα νπνία είλαη πην αληαγσληζηηθά φζνλ αθνξά ζηελ πξφζιεςε ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ πξνζθφιιεζε ζηνπο ππνδνρείο, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή αλαζηαιηηθψλ κνξίσλ. Δπνκέλσο, ν ζηφρνο ηνπ αζζελνχο, καδί κε ηνλ νδνληίαηξν, είλαη λα δηαηεξεζεί ε νδνληηθή πιάθα ζε επίπεδα ζπκβαηά κε ηε ζηνκαηηθή πγεία, θαη φρη λα γίλεη πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηνπ βηνυκελίνπ, έηζη ψζηε λα δηαθπιαρζνχλ νη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ βηνυκελίσλ. Η κηθξνβηαθή ρισξίδα θαη νη λφζνη Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε κηθξνβηαθή νκνηφζηαζε δηαηαξάζζεηαη θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί θάπνηα λφζνο. Η δηαηάξαμε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζε κηα πνηθηιία παξαγφλησλ, αιιά γεληθά απνηειεί αληίδξαζε ζε κηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ γίλεηαη ζε έλα βαζηθφ παξάγνληα ηεο νηθνινγίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο αιιαγή ζηε δηαηξνθή (π.ρ. αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα πξφζιεςεο ζαθράξσλ ή ζηε ξνή ηνπ πγξνχ ηεο νπινδνληηθήο ζρηζκήο), ή κείσζε είηε ζηε ξνή ηνπ ζάιηνπ ή ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο αλνζνινγηθήο απφθξηζεο (Δηθφλα 2). 4

5 Εικόνα 2. Μεηαβνιέο ζηελ νηθνινγία ηεο κηθξνβηαθήο ριωξίδαο ηνπ νδνληηθνύ βηνϋκελίνπ ζηελ ηεξεδόλα θαη ηελ πεξηνδνληηθή λόζν. Η δηαηάξαμε ηεο νηθνινγίαο ζην ζηόκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε ηεο κηθξνβηαθήο νκνηόζηαζεο, κε απνηέιεζκα λα ραζεί ε ηζνξξνπία ηεο ζύζηαζεο ηεο κηθξνριωξίδαο ηεο θπζηνινγηθήο πιάθαο, γεγνλόο πνπ πξνθαιεί ηελ επηινγή βαθηεξίωλ κε ηδηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηελ ηεξεδόλα ή κε ηελ πεξηνδνληηθή λόζν. Ο πξνζδηνξηζκόο θαη ε αλάιπζε ηωλ παξαγόληωλ πνπ είλαη ππεύζπλνη γη απηέο ηηο επηβιαβείο κεηαβνιέο ζηελ κηθξνριωξίδα είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ απνθπγή επαλαιακβαλόκελεο λόζνπ. Οδνληηθή ηεξεδφλα Η ηεξεδφλα πξνθαιείηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή παξαγσγή νμέσλ απφ ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ ζαθράξσλ ησλ ηξνθψλ απφ ηα κηθξφβηα. Δθηεηακέλεο κειέηεο γηα πνιιέο δεθαεηίεο ζε δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο, κε δηαθνξεηηθέο δηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο, έρνπλ δείμεη κηα αχμεζε ζηελ αλαινγία βαθηεξίσλ πνπ παξάγνπλ νμέα θαη βαθηεξίσλ πνπ αληέρνπλ ζε φμηλα πεξηβάιινληα ζην βηνυκέλην ηεο πιάθαο ζηα ζεκεία κε ηεξεδφλα. Τα πην θνηλά βαθηήξηα κε ηέηνηεο ηδηφηεηεο είλαη νη ζηξεπηφθνθθνη mutans (Streptococcus mutans, S. sobrinus), ηα είδε Bifodobacterium, θαη νη ιαθηνβάθηιινη (Εηθόλα 2), αιιά ε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ νξγαληζκψλ θαη ηεο ηεξεδφλαο δελ είλαη νχηε απφιπηε νχηε απνηειεί δηαγλσζηηθφ παξάγνληα (Marsh & Nyvad, 2007). Τα βαθηήξηα απηά δελ αληρλεχνληαη ζε φια ηα ζεκεία κε ηεξεδφλα, ππνδεηθλχνληαο φηη άιια βαθηήξηα κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηεξεδφλα, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηά ηα δπλεηηθά ηεξεδνλνγφλα είδε κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε ζεκεία ρσξίο έλδεημε αθαιάησζεο. Νφζνη ηνπ πεξηνδνληίνπ Οη λφζνη ηνπ πεξηνδνληίνπ πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά θαηαζηάζεσλ φπνπ νη ππνζηεξηθηηθνί ηζηνί ησλ δνληηψλ δέρνληαη επίζεζε. Αλ ε πιάθα ζπζζσξεπζεί ζηηο παξπθέο ησλ νχισλ ζε επίπεδα πάλσ απφ απηά πνπ είλαη ζπκβαηά κε 5

6 ηελ πγεία, ηφηε απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνρξεσηηθά αλαεξφβησλ θαη πξσηενιπηηθψλ βαθηεξίσλ, πνιιά απφ ηα νπνία είλαη Gram αξλεηηθά (Socransky & Haffajee, 2005). Ο μεληζηήο αληηδξά ζ απηή ηελ κηθξνβηαθή πξνζβνιή κε κηα αλνζνινγηθή απφθξηζε, θαη απμάλεηαη ε ξνή ηνπ πγξνχ ηεο νπινδνληηθήο ζρηζκήο γηα λα παξέρεη αληηζψκαηα, ζηνηρεία ηνπ ζπκπιεξψκαηνο θαη θαγνθπηηαξηθά θχηηαξα. Αλ ε κηθξνβηαθή πξφθιεζε δελ ειεγρζεί, ηα ππννπιηθά κηθξφβηα κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηελ απφθξηζε ηνπ μεληζηή κε ηελ παξαγσγή ηνμηλψλ, δηακεζνιαβεηψλ ηεο θιεγκνλήο θαη πξσηεαζψλ πνπ απνδνκνχλ ηηο ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο ηνπ μεληζηή (Curtis et al, 2005). Απηφ νδεγεί ζε κηα αθαηάιιειε θαη θαηαζηξνθηθή θιεγκνλψδε αληίδξαζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηζηψλ ηνπ μεληζηή. Πξφζθαηα, πξνηάζεθε κηα ππφζεζε γηα λα εμεγεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ζχλζεζεο πιάθαο θαη νδνληηθήο λφζνπ (Marsh, 2003). Δλ ζπληνκία, κηα νπζηαζηηθή αιιαγή ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ βαθηεξίσλ ηεο πιάθαο, νδεγψληαο ζε αχμεζε ησλ νξγαληζκψλ πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζην ηξνπνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, θαη ζε θαηάξξεπζε ηεο κηθξνβηαθήο νκνηφζηαζεο (Δηθφλα 2). Σηελ ηεξεδφλα, αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα πξφζιεςεο ζαθράξσλ, ή κείσζε ζηε ξνή ηνπ ζάιηνπ, νδεγεί ζε έθζεζε ηνπ βηνυκελίνπ ηεο πιάθαο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ρακειφ ph. Έηζη, επηιέγνληαη είδε πνπ παξάγνπλ νμέα (νμηλνγελή) θαη είδε πνπ έρνπλ αληνρή ζηα νμέα (ζπλήζσο, αιιά φρη απνθιεηζηηθά, mutans streptococci) ζε βάξνο ησλ βαθηεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πγηείο θαηαζηάζεηο θαη ηα νπνία πξνηηκνχλ νπδέηεξν ph. Απηή ε αχμεζε ησλ νμηλνγελψλ πιεζπζκψλ νδεγεί ζε αθφκε κεγαιχηεξε παξαγσγή νμέσλ θαη ρακειφηεξα επίπεδα ph ζην βηνυκέλην, πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα αθαιάησζε. Σηελ πεξηνδνληηθή λφζν, ε θιεγκνλψδεο αληίδξαζε ζηε ζπζζψξεπζε ηεο πιάθαο νδεγεί ζε απμεκέλε ξνή ηνπ πγξνχ ηεο νπινδνληηθήο ζρηζκήο, πνπ πέξα απφ ηελ παξνρή ζπζηαηηθψλ ηνπ ακπληηθνχ κεραληζκνχ, επηπιένλ παξέρεη θαη κφξηα φπσο αηκνζθαηξίλε θαη ηξαλζθεξξίλε ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο βαζηθά ζξεπηηθά ζηνηρεία γηα πνιά αλαεξφβηα θαη πξσηενιπηηθά βαθηήξηα. Ο κεηαβνιηζκφο ησλ ππννπιηθψλ κηθξνβίσλ θαζηζηά ηελ πεξηνρή πην αλαεξφβηα θαη ην ηνπηθφ ph απμάλεηαη ιφγσ ηεο πξσηεφιπζεο, θη απηέο νη αιιαγέο νδεγνχλ ζηελ επηινγή ησλ δηαθνξεηηθψλ κηθξνβηαθψλ θνηλνηήησλ πνπ αληρλεχνληαη ζηα θιεγκαίλνληα ζεκεία. Μηα βαζηθή αξρή απηήο ηεο ππφζεζεο είλαη φηη ε λφζνο κπνξεί λα ζεξαπεπηεί φρη κφλν κε ηε βειηίσζε ηεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο ή κε ηε ζηφρεπζε ησλ παζνγφλσλ απεπζείαο, αιιά θαη κε παξέκβαζε ζηνπο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. Σηελ ηεξεδφλα, απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε δηαρείξηζε ηεο πξφθιεζεο ηνπ ρακεινχ ph, γηα παξάδεηγκα κε ηε ζχζηαζε ηξνθψλ πνπ πεξηέρνπλ κε δπκψζηκεο γιπθαληηθέο νπζίεο, κε ηε ρξήζε πξντφλησλ θζνξίνπ γηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο νμέσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επαλαιάησζεο, ή κε ηελ αχμεζε ηεο ξνήο ηνπ ζάιηνπ κε ηζίριεο ρσξίο δάραξε. Σηηο λφζνπο ηνπ πεξηνδνληίνπ, ε ρξήζε νμεηδσηηθψλ παξαγφλησλ γηα λα γίλνπλ νη πεξηνρέο ιηγφηεξν αλαεξφβηεο, ή θαηλνηφκσλ αληη-θιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ γηα λα κεησζεί ε ξνή ηνπ πγξνχ ηεο νπινδνληηθήο ζρηζκήο θαη λα πξναρζεί ε επνχισζε, 6

7 κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ππνρξεσηηθά αλαεξφβησλ θαη πξσηενιπηηθψλ πεξηνδνληνπαζνγφλσλ (Marsh, 2003). Σηνκαηηθή πγεία θαη γεληθή πγεία Σπλερψο ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία γηα ηε ζπζρέηηζε ζηνκαηηθήο θαη γεληθήο πγείαο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζην ζαθραξψδε δηαβήηε, ηελ θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη ηηο λφζνπο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, θη επίζεο νξηζκέλεο κειέηεο αλαθέξνπλ θαη κηα αζζελή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ πεξηνδνληηθήο λφζνπ θαη αλεπηζχκεησλ εθβάζεσλ ζηελ εγθπκνζχλε (Scannapieco et al, 2010). Η ππφζεζε γηα ηε ζπζρέηηζε ζηνκαηηθήο θαη γεληθήο πγείαο είλαη φηη: πνιιά βαθηήξηα ηνπ ζηφκαηνο ιεηηνπξγνχλ σο επθαηξηαθά παζνγφλα, ηδηαίηεξα αλ εηζέιζνπλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη θηάζνπλ ζε ζεκεία φπνπ θπζηνινγηθά δελ έρνπλ πξφζβαζε, ή αλ ε άκπλα ηνπ μεληζηή δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, θαη ηα ππννπιηθά βηνυκέληα ζηελ πεξηνδνληηθή λφζν πεξηέρνπλ βαθηήξηα πνπ (α) εθθξάδνπλ ζηελ θπηηαξηθή ηνπο επηθάλεηα θιεγκνλψδεηο παξάγνληεο (π.ρ. ιηπνπνιπζαθραξίηε), θαη (β) απνβάιινπλ κεηαβνιίηεο πνπ επάγνπλ πξνζηαγιαδίλεο θαη θιεγκνλψδεηο δηακεζνιαβεηέο. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο αγγείσζεο ηνπ πεξηνδνληίνπ απηνί θιεγκνλψδεηο δηακεζνιαβεηέο κπνξνχλ λα επεξξεάζνπλ καθξπλά ζεκεία ζην ζψκα. Οη κηθξννξγαληζκνί ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηε δηάξθεηα παξνδηθψλ βαθηεξηαηκηψλ θαη κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ξφιν ζε ζπζηεκηθέο λφζνπο. Η ζρέζε κεηαμχ ζηνκαηηθψλ βαθηεξίσλ (εηδηθά ζηξεπηνθφθθσλ) θαη κνιπζκαηηθήο ελδνθαξδίηηδαο είλαη αδηάςεπζηε. Αιιά ε έξεπλα ππνδεηθλχεη φηη ηα πεξηνδνληηθά βαθηήξηα κπνξεί λα απνηεινχλ έλαλ επηπιένλ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη ππέξηαζε (Desvarieux et al, 2010), θαη κνξηαθέο ηερληθέο έρνπλ αληρλεχζεη DNA απφ ζηνκαηηθά Gram αξλεηηθά βαθηήξηα ζε αζεξσκαηηθέο πιάθεο (Demmer & Desvarieux, 2006). Οη κηθξννξγαληζκνί ηνπ ζηφκαηνο κπνξεί επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε πλεπκνλία ζε επάισηνπο αζζελείο, θαζψο αλαεξφβηα βαθηήξηα απφ ηνπο πεξηνδνληηθνχο ζπιάθνπο έρνπλ απνκνλσζεί απφ κνιπζκέλνπο πλεχκνλεο (Paju & Scannapieco, 2007). Δπηπιένλ, ην ζηφκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο δεμακελή αλαπλεπζηηθψλ παζνγφλσλ (π.ρ. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, θιπ) ζε αζζελείο κε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο, ζε κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο (Scannapieco et al, 2010). Η ζρέζε κεηαμχ πεξηνδνληηθήο λφζνπ θαη πξφσξσλ ή ειιηπνβαξψλ λενγλψλ παξακέλεη αληηθαηηθή, θαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ παξεκβαηηθψλ κειεηψλ, δελ ζπκθσλνχλ θαη κεξηθέο θνξέο είλαη θαη αληηθξνπφκελα (Jeffcoat et al, 2010; Macones et al, 2010). Αλεπηζχκεηε έθβαζε ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ζπζηεκηθέο επηδξάζεηο πεξηνδνληηθήο πξνέιεπζεο ζην κεηξηθφ θαη εκβξπηθφ αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ή ιφγσ κεηαθνξάο ζηνκαηηθψλ βαθηεξίσλ ζηελ κήηξα πνπ νδεγεί ζε ηνπηθή θιεγκνλή (Yan, 2010). Η πεξηνδνληηθή λφζνο είλαη πην θνηλή ζε άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε, θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ γιπθαηκηθφ έιεγρν. Μηα κεηα-αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ 7

8 θιηληθψλ κειεηψλ, ππνδεηθλχεη φηη ε πεξηνδνληηθή ζεξαπεία κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ γιπθαηκηθφ έιεγρν ζηνπο αζζελείο, αλ θαη απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο κε θαιχηεξν ζρεδηαζκφ (Darré et al, 2008). Σ απηφ ην ζεκαληηθφ απφ θιηληθήο απφςεσο πεδίν, ππάξρεη ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξεο, θαιά ειεγρφκελεο κειέηεο ζε δηαθνξεηηθέο αιιά νκνηνγελείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, φπνπ νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια σο πξνο άιινπο ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ ηξφπνπ δσήο (θάπληζκα, θαηαλάισζε αιθνφι, εθπαίδεπζε κεηέξαο, θιπ). Τα απνηειέζκαηα παξεκβαηηθψλ κειεηψλ, φπνπ θαηαγξάθεηαη ε επίδξαζε ηεο νδνληηαηξηθήο ζεξαπείαο ζηελ επαθφινπζε εκθάληζε ηεο ζπζηεκηθήο λφζνπ, είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επίπησζεο ησλ λφζσλ ηνπ ζηφκαηνο ζηε γεληθή πγεία. Prof. Philip D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Tel: +44 (0) FAX: +44 (0)

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα