Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε."

Transcript

1 Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ Δπξσπατθήο Γηαθπβέξλεζεο (Κ.Δ.ΓΙΑ.) - 1 -

2 Η χιβηα Ράληνπ είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο (Msc) ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δίλαη επίζεο Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Ννκηθήο ρνιήο Αζελψλ. Αζρνιείηαη σο δφθηκε εξεπλήηξηα ζην Κέληξν Δπξσπατθήο Γηαθπβέξλεζεο (Κ.Δ.ΓΙΑ) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ζην Διιεληθφ Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ & Δξεπλψλ (ΔΚΔΜΔ). ην παξειζφλ έρεη εξγαζηεί ζην Ιλζηηηνχην Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ (ΙΓΟ) σο βνεζφο εξεπλεηή ζε δεηήκαηα δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γλσξίδεη άξηζηα αγγιηθά θαη γαιιηθά. Κέληξν Δπξσπατθήο Γηαθπβέξλεζεο (Κ.Δ.ΓΙΑ.) Ιλζηηηνχην Γηεζλψλ ρέζεσλ Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζελψλ Υηιι 3-5, Αζήλα Σει. (+30) Fax. (+30) χιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ Κέληξν Δπξσπατθήο Γηαθπβέξλεζεο (Κ.Δ.ΓΙΑ.) επηέκβξηνο 2011 ISSN Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Δ.ΓΙΑ.: Απαγνξεχεηαη ε αλαδεκνζίεπζε θαη γεληθά ε αλαπαξαγσγή ηνπ παξφληνο έξγνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ηκεκαηηθά ή πεξηιεπηηθά, ζην πξσηφηππν ή ζε κεηάθξαζε ή άιιε δηαζθεπή, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ηνπ ζπγγξαθέα. Παξαπνκπέο ζην παξφλ έξγν ζα πξέπεη λα γίλνληαη σο αθνινχζσο: Όλνκα πγγξαθέα, Σίηινο, ΚΔΓΙΑ Working Paper, Αξηζκφο/Έηνο, [URL]

3 Δηζαγσγή Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθαιείαο Ιζηνξηθή εμέιημε θαη Υαξαθηήξαο ΚΔΠΠΑ Αξκνδηφηεηεο Θεζκηθψλ Οξγάλσλ ζηα πιαίζηα ηεο ΚΔΠΠΑ Η Δθπξνζψπεζε ηεο Δ.Δ. ζηνλ Ο.Η.Δ Tη πξνβιέπνπλ νη πλζήθεο Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο Ο ξφινο ησλ Θεζκηθψλ Οξγάλσλ θαη ησλ Κξαηψλ κειψλ Σα ζεζκηθά φξγαλα Σα Κξάηε κέιε πκβνχιην Αζθαιείαο Αλαδηακφξθσζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Ο.Η.Δ Δπξσπατθή Έλσζε θαη Ηλσκέλα Έζλε: ε επηινγή ηεο πνιπκεξνχο πξνζέγγηζεο (Effective Multilateralism) Οη ζέζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ.. 24 πκπέξαζκα Βηβιηνγξαθία

4 Ειζαγωγή Η Δπξσπατθή Κνηλφηεηα Άλζξαθα θαη Υάιπβα, ε νπνία ππεγξάθε ην 1951, απνζθνπνχζε ζηελ επίηεπμε κηαο εηξεληθήο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, έρνληαο σο θχξην ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ο νηθνλνκηθφο ηνκέαο απνηέιεζε ην επίθεληξν θαη ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, νη νπνίεο ππεγξάθεζαλ ην Αληίζεηα, ε ηδέα ηεο χπαξμεο κηαο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο έβξηζθε θάζε άιιν παξά ζχκθσλα ηα θξάηε κέιε. Η απνηπρία ηνπ ζρεδίνπ δεκηνπξγίαο κηαο Δπξσπατθήο Ακπληηθήο Κνηλφηεηαο, ε νπνία αθνξνχζε ζηε ζχζηαζε ελφο επξσπατθνχ ζηξαηησηηθνχ νξγαληζκνχ, θαη ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Κνηλφηεηαο, ε νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε σο ζεζκφο πνπ ζα πξνσζνχζε ηελ νκνζπνλδνπνίεζε, απνδείθλπαλ ηελ άξλεζε ησλ θξαηψλ λα πξνρσξήζνπλ ηελ νινθιήξσζε ζε έλαλ ηνκέα πςειήο πνιηηηθήο. Μφλν ην 1970, κε ηελ «Έθζεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ» θαη ηε γέλλεζε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο (ΔΠ), γίλνληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο εμσηεξηθέο ηνπο πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ θαη ηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Η παξνπζία βέβαηα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο είρε μεθηλήζεη ζε άηππν επίπεδν λσξίηεξα, θαζψο ήδε ην 1964, ζηα πιαίζηα ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, άλνημε ην γξαθείν πιεξνθφξεζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηε Νέα Τφξθε, ρσξίο φκσο απηφ λα ζπλεπάγεηαη παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ Κνηλφηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ κειψλ. Αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο είλαη ε εθπξνζψπεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πκβνχιην Αζθαιείαο, ελψ δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ην ζέκα ηεο αλαδηακφξθσζεο ηνπ πκβνπιίνπ, απφ ην 1993 κέρξη ην

5 1. Κοινή Εξωηεπική Πολιηική και Πολιηική Αζθάλειαρ 1.1 Ιζηνξηθή εμέιημε θαη Χαξαθηήξαο ΚΕΠΠΑ Η Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία απνηειεί ηνλ πξνπνκπφ ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ θαη δηαβνπιεχζεσλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε ηεο Κνηλφηεηαο ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Καζψο ζηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο δελ ππήξραλ δηαηάμεηο πνπ λα πξνέβιεπαλ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία μεθίλεζε άηππα ην 1970, φηαλ ηα θξάηε κέιε απνθάζηζαλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηε ζηάζε ηνπο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζηηο Γηαζθέςεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ. Έηζη, ην 1973 ε Έθζεζε ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία αλέθεξε φηη: «νη κφληκνη αληηπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνπο κεγαιχηεξνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ζα ζπδεηνχλ απφ θνηλνχ ηα ζέκαηα θαη ζηε βάζε ησλ θαλφλσλ πνπ ηα ίδηα έρνπλ απνδερζεί, ζα αλαδεηνχλ θνηλέο ζέζεηο αλαθνξηθά κε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε απηνχο ηνπο Οξγαληζκνχο» 1. ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε γίλεηαη γηα πξψηε θνξά αλαθνξά ζηελ Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 30 παξ 2 α ηεο πλζήθεο, ην νπνίν αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνληαη ακνηβαία θαη λα δηαβνπιεχνληαη κεηαμχ ηνπο πάλσ ζε θάζε ζέκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ παξνπζηάδεη γεληθφ ελδηαθέξνλ, κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη ε ζπλδπαζκέλε ηνπο επηξξνή ζα αζθείηαη θαηά ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ην ζπληνληζκφ, ηε ζχγθιηζε ησλ ζέζεσλ ηνπο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ» 2. Δπηπιένλ, ζηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε αλαθέξεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο εθθξάδνπλ θνηλέο ζέζεηο, κέζα απφ ηε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ηνπο ζε έλα ζέκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαη πξαγκαηνπνηνχλ θνηλέο δξάζεηο. Όκσο νη θνηλέο δξάζεηο αλ θαη αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε ηεο πλζήθεο δελ πινπνηήζεθαλ παξά κφλν κε ηελ εθαξκνγή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη. Η ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1993, ζεσξείηαη ζεκείν ηνκή ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθηφο απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ε νπνία απνηεινχζε ηνλ πξψην ππιψλα ηεο Έλσζεο, δεκηνπξγήζεθε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζηελ νπνία ππήξραλ δχν ππιψλεο. Ο έλαο αθνξνχζε ζηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, ε νπνία νπζηαζηηθά αληηθαζηζηά ηηο δηαηάμεηο ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο. Ο άιινο ππιψλαο αθνξνχζε ζηε ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη είρε σο ζηφρν λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ζε έλα ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο. Βαζηθφ ζηνηρείν ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν ραξαθηήξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ δηαθπβεξλεηηθφο, θαζψο είρε πηνζεηεζεί ε νκνθσλία σο θαλφλαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηα θξάηε κέιε αλαιάκβαλαλ θνηλέο δξάζεηο ζηνπο δχν ηνκείο, ελψ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο 1 Farell Mary, EU Representation and Coordination within the United Nations, Garnet Working Paper, June 2006, p Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, Άξζξν

6 λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ. Αληίζεηα, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα είρε ραξαθηήξα ππεξεζληθφ κε θχξην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ηελ θνηλνηηθή κέζνδν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη πξφηαζε ζην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηα νπνία ηε ζπδεηνχλ, πξνηείλνπλ ηξνπνινγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθξίλνπλ, γηα λα απνηειέζεη κέξνο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, ελψ ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 3. Η πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνζπάζεζε κέζα απφ κηα ζεηξά αιιαγψλ ζε ζεζκηθφ επίπεδν, λα εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηνλ ηνκέα ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, κε ζηφρν ε Έλσζε λα πξνσζήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αμίεο ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίζεη θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ. Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο Κνηλφηεηαο απφ ηελ Έλσζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ηειεπηαία, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα απινπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζην ζχλνιν, πξνζθέξνληαο, κεηαμχ άιισλ, ζηελ Έλσζε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλάπηεη δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη ζπλζήθεο, πάληα φκσο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο παξαρσξνχλ ηα θξάηε. Η δηάηαμε πνπ αθνξά ζην ζπληνληζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ άιιαμε, αλαθέξνληαο φηη «ηα θξάηε κέιε ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα θάζε δήηεκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο πνπ παξνπζηάδεη γεληθψο ελδηαθέξνλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ θνηλή πξνζέγγηζε. Πξνηνχ έλα θξάηνο κέινο αλαιάβεη δηεζλψο νπνηαδήπνηε δξάζε ή νπνηαδήπνηε δέζκεπζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο, δηαβνπιεχεηαη κε ηα άιια θξάηε κέιε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ, κε ηε ζχγθιηζε ησλ δξάζεσλ ηνπο, φηη ε Έλσζε είλαη ζε ζέζε λα ππεξαζπίδεηαη δηεζλψο ηα ζπκθέξνληα ηεο θαη ηηο αμίεο ηεο[ ]» 4. χκθσλα πάιη κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζπλερίδεη λα ζέηεη ηνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο Έλσζεο, ελψ ην πκβνχιην θαηαξηίδεη ηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη καδί κε ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν πιένλ, κεξηκλνχλ γηα ηελ ελφηεηα, ηε ζπλνρή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο 5. Οη απνθάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ΚΔΠΠΑ ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνληαη κε νκνθσλία απφ ην πκβνχιην αιιά θαη απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην νπνίν είλαη πιένλ ζεζκηθφ φξγαλν, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε εηδηθή πιεηνςεθία ζε νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο. Δπίζεο, ζηε δηάηαμε πνπ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα θξάηνπο-κέινπο λα αληηηαρζεί ζηε ζέζπηζε απφθαζεο, ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνζζέηεη: «ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο αλαδεηεί, ζε ζηελή δηαβνχιεπζε κε ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο, ιχζε πνπ λα είλαη απνδεθηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο. Δάλ δελ ην επηηχρεη, ην πκβνχιην κπνξεί, κε εηδηθή πιεηνςεθία, λα δεηήζεη ηελ παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ψζηε λα ιεθζεί νκφθσλα απφθαζε» 6. 3 Europa, (εκέξα επίζθεςεο 16/8/11), Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Γηεύζπλζε URL: 4 Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 26, παξ Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 31, παξ

7 1.2 Αξκνδηόηεηεο ηωλ Θεζκηθώλ Οξγάλωλ ζηα πιαίζηα ηεο ΚΕΠΠΑ ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, νη γεληθέο αξρέο θαη νη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαζνξίδνληαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ελψ ε χλνδνο Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ εμέηαδε ηα ζέκαηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηά ηηο ζπλφδνπο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 7 (άξζξν 30, παξ. 3 α ). Τπήξρε επηπιένλ ε Πνιηηηθή Δπηηξνπή, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζπλέξρνληαλ πνιηηηθνί δηεπζπληέο κε ζηφρν λα πξνσζνχλ ηε ζπλέρεηα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηηο ζπδεηήζεηο ησλ Τπνπξγψλ 8. Σέινο, ε Πξνεδξία, ε νπνία αζθνχληαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζε εμάκελε βάζε, είρε σο αξκνδηφηεηεο: α) λα θαζνξίδεη ηηο ζπλφδνπο ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, β) λα πξνεηνηκάδεη ηηο θνηλέο δηαθεξχμεηο ή δειψζεηο ζην πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, γ) λα εθπξνζσπεί ηα δψδεθα θξάηε κέιε ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζηηο ζπλαληήζεηο κε ηξίηεο ρψξεο θαη δ) λα αληηπξνζσπεχεη ηα δψδεθα θξάηε κέιε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηα ζέκαηα θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηίζεληαη απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ελψ ε απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο ιακβάλεηαη απφ ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ. Σν πκβνχιην επηθνπξείηαη απφ ηελ Πνιηηηθή Δπηηξνπή θαη Δπηηξνπή Αζθάιεηαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο δηεπζπληέο ησλ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Κχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ηεο δηεζλνχο θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ε ζπκβνιή ηεο ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ε επνπηεία ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ 9. Η Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε ζηα ζέκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο ησλ θνηλψλ δξάζεσλ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηελ ΚΔΠΠΑ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ελψ θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζπκκεηέρεη ζέηνληαο πξνηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, ρσξίο φκσο λα είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζέζεηο ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηνκέα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ δελ ππφθεηληαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν, επηβεβαηψλνληαο έηζη ην δηαθπβεξλεηηθφ ηνπ ραξαθηήξα 10. Σν 1999 ηίζεηαη ζε ηζρχ ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ. Μέζα απφ ηελ αλαζεψξεζε, γίλνληαη πξνζπάζεηεο ελδπλάκσζεο ηνπ ηνκέα Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Ο ξφινο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ εληζρχεηαη, ελψ δεκηνπξγείηαη θαη ε ζέζε ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ ηεο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ν νπνίνο επηθνπξείηαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ απφ ηνπο Δηδηθνχο Δληεηαικέλνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ ήηαλ: α) λα επηθνπξεί ην πκβνχιην ζε ζέκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ 7 Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, άξζξν 30, παξ. 3 α. 8 Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, άξζξν 30, παξ. 9γ. 9 Europa, Γισζζάξην, (εκέξα επίζθεςεο 16/8/11), Δπηηξνπή Πνιηηηθήο θαη Αζθάιεηαο, Γηεύζπλζε URL: 10 Farell Mary, op. cit., p

8 ΚΔΠΠΑ, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη β) λα ελεξγεί εμ νλφκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ, φηαλ ηνπ δεηείηαη απφ ηελ Πξνεδξία, δηεμάγνληαο πνιηηηθφ δηάινγν κε ηξίηνπο 11. Η πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ελζσκαηψλεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ εηζήγαγε ην Δπξσπατθφ χληαγκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο, πξαγκαηνπνηψληαο ηξνπνπνηήζεηο ζε νξηζκέλα ζεκεία. Σέζζεξα είλαη ηα βαζηθά ζεκεία ηα νπνία εληζρχνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Σν πξψην είλαη ε εγθαζίδξπζε κφληκεο Πξνεδξίαο ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην νπνίν γίλεηαη πιένλ ζεζκηθφ φξγαλν ηεο Έλσζεο, ρσξίο φκσο λα αζθεί λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία. Η θαζηέξσζε κφληκεο Πξνεδξίαο έρεη σο ζηφρν, λα επηηεπρζεί κηα ζηαζεξφηεηα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ζηελ εμσηεξηθή εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε ζέκαηα ΚΔΠΠΑ. Σν δεχηεξν ζεκείν είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ, ν νπνίνο έρεη σο θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ άζθεζε ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο ηεο Έλσζεο, ηελ νπνία πινπνηεί απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε, θάλνληαο ρξήζε ησλ εζληθψλ κέζσλ θαη ησλ κέζσλ ηεο Έλσζεο 12. Παξάιιεια ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο. Βαζηθφ φκσο είλαη ην γεγνλφο φηη θαηέρεη δχν ζέζεηο, απηή ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο Δπηηξνπήο «κεξηκλά γηα ηε ζπλνρή ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο. Δίλαη επηθνξηηζκέλνο, εληφο ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ θαη γηα ην ζπληνληζκφ ησλ άιισλ πηπρψλ ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο[ ]» 13, ελψ σο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θξνληίδεη λα «δηακνξθψλεη ηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ θαζνξίδεη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη δηαζθαιίδεη ηε ζπλνρή ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο» 14. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ην πκβνχιην Γεληθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ην πκβνχιην Γεληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ην πκβνχιην Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. εκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαιχπηνληαη φια ηα ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο 15. Σέινο, έρεη αλαιάβεη «λα εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε γηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο, λα δηεμάγεη ηνλ πνιηηηθφ δηάινγν κε ηξίηνπο εμ νλφκαηνο ηεο Έλσζεο θαη λα εθθξάδεη ηε ζέζε ηεο Έλσζεο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζηηο Γηεζλείο Γηαζθέςεηο» Ισαθεηκίδεο, Παλαγηώηεο, (2006), «Η Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», ζην Σηεθάλνπ, Κ., Τζηληζηδέιεο, Μ., Φαηνύξνο, Αξ., Χξηζηνδνπιίδεο, Θ. (επηκ.), Δηζαγσγή ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο, Δλνπνηεηηθή Γπλακηθή Γηθαηνηαμία - Γηαθπβέξλεζε, Τόκνο Α, εθδ. Ι. Σηδέξεο, ζ.ζ Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 26, παξ Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 18, παξ Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 16, παξ Ισαθεηκίδεο, Π.Κ., (2008), Η Σπλζήθε ηεο Ληζζαβώλαο: Παξνπζίαζε, αλάιπζε, αμηνιόγεζε, εθδ. Θεκέιην, ζ Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 27, παξ

9 Ο Ύπαηνο Δθπξφζσπνο απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο Έλσζεο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Hill, απνηειεί έλαλ αλαγθαίν κεραληζκφ πξνθεηκέλνπ ε Έλσζε λα απνθηήζεη ζπλεθηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 17. Δπηπιένλ, ζπγθξηηηθά κε ην δηαθπβεξλεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ΚΔΠΠΑ κε ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ 18, ν Ύπαηνο δηαζέηεη έκκεζα εθηφο απφ δηαθπβεξλεηηθφ ραξαθηήξα, θαη ππεξεζληθφ, ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο Αληηπξφεδξνο. Η Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο, έλα αθφκα θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, απνηειεί έλα είδνο δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο κε θχξην ζηφρν λα επηθνπξεί ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν ζηα θαζήθνληα ηνπ. Απηή ε ππεξεζία απνηειεί απαξαίηεην κέζν γηα λα κπνξέζεη ε Έλσζε λα έρεη εμσηεξηθή πνιηηηθή. Δπηπιένλ, ε θαηάξγεζε ηεο δνκήο ησλ Ππιψλσλ θαη ε αλαγλψξηζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο επηηξέπεη ζηελ Έλσζε λα ζπλάπηεη δηεζλείο ζπλζήθεο, ζεβφκελε πάληα ηελ αξρή ηεο δνηήο αξκνδηφηεηαο. Σν γεγνλφο απηφ, επηηξέπεη ζηελ Έλσζε λα πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαθάησ αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ Hill, ε ζχλαςε δηεζλψλ ζπκθσληψλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ζπλεθηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 19. Όζνλ αθνξά ζηελ Δπηηξνπή θαη ζην Κνηλνβνχιην, ε πλζήθε δελ πξνβιέπεη δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο. Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη ε έγθξηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ είλαη αλαγθαία γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ σο Δπηηξφπνπ, ηνπ πξνζδίδεη έλα επηπιένλ βαζκφ δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ ζην ξφιν ηνπ Ύπαηνπ. Δπίζεο, ην Κνηλνβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ λα απεπζχλεη κνκθή ζην ζχλνιν ηεο Δπηηξνπήο, αλαγθάδνληαο ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν λα παξαηηεζεί απφ ηα θαζήθνληα πνπ αζθεί εληφο ηεο Δπηηξνπήο. 17 Hill, Christopher, The capability-expectations gap, or conceptualizing Europe s International Role, Journal of Common Market Studies, 1993, p Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν Hill, Christopher, op. cit., p

10 2. Η εκπποζώπηζη ηηρ Ε.Ε. ζηον Ο.Η.Ε. 2.1 Ση πξνβιέπνπλ νη πλζήθεο Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε Η Δπξσπατθή Πνιηηηθή πλεξγαζία, ε νπνία μεθίλεζε, φπσο πξναλαθέξακε, ην 1970 κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε αλεπίζεκν επίπεδν, δελ έθαλε θακία αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Κνηλφηεηαο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ΟΗΔ. Σν γεγνλφο φηη ε Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο δελ ήηαλ εθείλε ηελ επνρή κέινο ηνπ ΟΗΔ, εμεγεί ζε θάπνην βαζκφ ηελ επηινγή ησλ θξαηψλ κειψλ λα κελ αλαθεξζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ηελ έθζεζε φκσο ηεο Κνπεγράγεο ην 1973, φηαλ θαη ε Γεξκαλία ήηαλ κέινο ηνπ ΟΗΔ, αλαθέξεηαη φηη ζηα πιαίζηα ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο εληάζζνληαη πιένλ θαη νη ζπζθέςεηο νη νπνίεο παιηφηεξα πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηε Γπηηθνεπξσπατθή Έλσζε, πξηλ απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΗΔ. Αξγφηεξα ηνλ ίδην ρξφλν, ζην «Έγγξαθν γηα ηελ Δπξσπατθή Σαπηφηεηα», αλαθέξζεθε φηη «νη ελληά απνθαζίδνπλ επίζεο λα ζπκβάιινπλ ζηε δηεζλή εμέιημε, κέζσ ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηξίηεο ρψξεο αιιά θαη πηνζεηψληαο θνηλέο ζέζεηο, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, θπξίσο ζηα Ηλσκέλα Έζλε θαη ζηηο Δηδηθεπκέλεο Αληηπξνζσπείεο» 20. ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, φπσο αλαθέξζεθε, ε Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε εθπξνζψπεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ηξίηεο ρψξεο γηα ηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο 21. ρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, ην άξζξν 30 παξ. 7 ηεο πλζήθεο αλαθέξεη: «ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη θαηά ηηο Γηεζλείο Γηαζθέςεηο φπνπ ζπκκεηέρνπλ, ηα Τςειά πκβαιιφκελα κέξε θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα ψζηε λα ιακβάλνπλ θνηλέο ζέζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα ηίηιν» θαη επηπιένλ «ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζε Γηεζλείο Γηαζθέςεηο φπνπ δε ζπκκεηέρνπλ φια ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε, φζα ζπκκεηέρνπλ ιακβάλνπλ πιήξσο ππφςε ηνπο ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ ήδε ζπκθσλεζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο» 22. Η πλζήθε απηή φκσο δελ πεξηιακβάλεη θακία δηάηαμε ε νπνία λα αλαθέξεηαη ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ ζηα Ηλσκέλα Έζλε Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη Η πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη εηζάγεη έλαλ Ππιψλα ν νπνίνο αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ηνκέα, πξνζηίζεηαη ζηε ζπλζήθε κηα δηάηαμε ε νπνία αλαθέξεη φηη ηα θξάηε κέιε ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη ζηηο δηεζλείο δηαζθέςεηο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο θνηλέο ζέζεηο 23. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κφλν κηα κηθξή ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Πξνεδξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα «έρεη ηελ επζχλε ηεο 20 Luif Paul, EU Cohesion in the UN General Assembly, Institute for Security Studies, December 2003, p Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, άξζξν 30, παξ. 9β 22 Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, άξζξν 30, παξ. 7 α θαη 7β. 23 Σπλζήθε Μάαζηξηρη, άξζξν I.2, παξ

11 εθαξκνγήο ησλ θνηλψλ δξάζεσλ θαη κε απηήλ ηελ ηδηφηεηα, εθθξάδεη ηε ζέζε ηεο Έλσζεο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζηηο Γηεζλείο Γηαζθέςεηο» 24. ην έξγν ηεο επηθνπξείηαη απφ ην θξάηνο κέινο πνπ άζθεζε ηελ πξνεγνχκελε Πξνεδξία θαζψο θαη απφ απηφ πνπ ζα αζθήζεη ηελ επφκελε, ελψ ε Δπηηξνπή ζπκβάιιεη ζηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ 25. Η ζπγθεθξηκέλε πλζήθε θάλεη έλα ζεκαληηθφ βήκα φζνλ αθνξά ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ ζηνλ ΟΗΔ, πξνζζέηνληαο κηα δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα ζην πκβνχιην Αζθαιείαο. Η δηάηαμε απηή αλαθέξεη: «Όζα θξάηε κέιε είλαη επίζεο κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο θαη ηεξνχλ πιήξσο ελήκεξα ηα άιια θξάηε κέιε. Όζα θξάηε κέιε είλαη κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο θξνληίδνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα ππεξαζπίδνληαη ηηο ζέζεηο θαη ην ζπκθέξνλ ηεο Έλσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επζπλψλ πνπ αλαιακβάλνπλ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ» 26. Ωζηφζν ε πξφνδνο ζπληειείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο ζηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Κχξηνο ιφγνο είλαη ην γεγνλφο φηη ν ηνκέαο ηεο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο είλαη δηαθπβεξλεηηθφο θαη ε ρξήζε ηεο νκνθσλίαο απνηειεί εκπφδην ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έλα θξάηνο κέινο αξλεζεί λα ζπλαζπηζηεί κε ηα ππφινηπα θξάηε θαη λα ζπληνλίζεη ηηο ζέζεηο ηνπ κε απηέο ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ, δελ είλαη δπλαηή ε χπαξμε εληαίαο γξακκήο ηεο Έλσζεο ζηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, δε ζεκεηψλεηαη ηδηαίηεξε πξφνδνο ζην ζέκα ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο Έλσζεο, ελψ δελ ππάξρνπλ εμειίμεηο νχηε ζην ζέκα ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο Έλσζεο ζηνλ ΟΗΔ. Η κφλε θαηλνηνκία είλαη φηη ε Πξνεδξία εληζρχεηαη ζην έξγν ηεο εθπξνζψπεζεο απφ ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν, ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηε δηαηχπσζε, ηελ πξνπαξαζθεπή θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο Με ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. Καηαξγνχληαη νη ηξεηο Ππιψλεο, ε Έλσζε αληηθαζηζηά ηελ Κνηλφηεηα θαη ηεο αλαγλσξίδεηαη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Ωο εθ ηνχηνπ αλαιακβάλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη αζθεί φια ηα δηθαηψκαηα πνπ αλήθαλ ζηελ Κνηλφηεηα, θαη απνιακβάλεη θαη ην θαζεζηψο παξαηεξεηή πνπ είρε αλαγλσξηζηεί ζ απηήλ. Παξάιιεια φκσο, ε Έλσζε ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηεο είραλ αλαγλσξηζηεί κε ηηο πξνεγνχκελεο πλζήθεο 27. Ο ζεζκφο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ αλαβαζκίδεηαη θαη φπσο αλαθέξζεθε, ν Ύπαηνο δηαδξακαηίδεη ξφιν Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ζηελ Έλσζε. Όζνλ αθνξά ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηνλ ΟΗΔ, ζηε δηάηαμε ε νπνία αθνξά ζην ζπληνληζκφ 24 Σπλζήθε Μάαζηξηρη, άξζξν I Σπλζήθε Μάαζηξηρη, άξζξν I.5 26 Σπλζήθε Δπξσπατθή Έλσζεο, άξζξν I.5 παξ Europa, (εκέξα επίζθεςεο 16/8/11), European Nations, About the EU at the UN, Γηεύζπλζε URL:

12 ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα πιαίζηα ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, ηψξα πξνζηίζεηαη ε δηεπθξίλεζε φηη ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο εμαζθαιίδεη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπληνληζκνχ απηνχ 28. Δπηπιένλ, ζηε δηάηαμε γηα ην πκβνχιην Αζθαιείαο, πξνζηίζεηαη θαη εθεί ην ζηνηρείν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Όηαλ ε Έλσζε έρεη θαζνξίζεη ζέζε σο πξνο ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ηα θξάηε κέιε πνπ είλαη κέιε ηνπ δεηνχλ λα θιεζεί ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο γηα λα παξνπζηάζεη ηε ζέζε ηεο Έλσζεο» 29. Δπίζεο, ζηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνζηέζεθε έλαο ηίηινο ν νπνίνο αθνξά ζηηο ζρέζεηο ηεο κε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη Αληηπξνζσπείεο ηεο Έλσζεο, φπνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη: «ε Έλσζε θαζηεξψλεη θάζε πξφζθνξε κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηα φξγαλα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπο εηδηθεπκέλνπο νξγαληζκνχο ηνπο [ ]» 30. Δπηπιένλ ε αληηπξνζσπεία ηεο Δπηηξνπήο ζηα Ηλσκέλα Έζλε, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιεηηνπξγεί ππφ ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη «νη αληηπξνζσπείεο ηεο Έλσζεο [ ] ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο εθπξνζσπνχλ ηελ Έλσζε» 31, ελψ πξνζζέηεη φηη «νη αληηπξνζσπείεο ηεο Έλσζεο ηίζεληαη ππφ ηελ εμνπζία ηνπ χπαηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο. Δλεξγνχλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο δηπισκαηηθέο θαη πξνμεληθέο απνζηνιέο ησλ θξαηψλ κειψλ» Ο ξόινο ηωλ ζεζκηθώλ νξγάλωλ θαη ηωλ θξαηώλ κειώλ Τα ζεζκηθά όξγαλα Αλαθνξηθά κε ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία δνκείηαη ε ζρέζε ηεο ΔΔ κε ηνλ ΟΗΔ, π- πάξρεη κηα ηδηνκνξθία, ε νπνία παξαηεξείηαη ζε φιε ηελ πνξεία ηεο Έλσζεο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ζην ζέκα ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη εηδηθφηεξα ζην ζέκα ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο ΔΔ ζηνλ ΟΗΔ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ ΟΗΔ σο νξγαληζκνχ είλαη θαζαξά δηαθπβεξλεηηθφο, απνηεινχκελνο απφ θξάηε, ηα νπνία εθπξνζσπνχληαη αηνκηθά ζηα φξγαλα δηαζέηνληαο ην θαζέλα θαη κηα ςήθν, ελψ ιεηηνπξγεί ζεβφκελνο ηελ εζληθή θπξηαξρία, κηα αξρή ε νπνία είρε πεξηιεθζεί θαη ζηνλ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη αληαλαθιάηαη θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Η Έλσζε είλαη κηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε, θαζψο έρεη ηαπηφρξνλα δηαθπβεξλεηηθφ θαη ππεξεζληθφ ραξαθηήξα. Απφ ηε κηα πιεπξά, κέρξη ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ππήξρε ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ε νπνία δηέζεηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη εθπξνζσπνχληαλ ζηηο εξγαζίεο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΟΗΔ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία έρεη ππεξεζληθφ ραξαθηήξα, κε θαζεζηψο παξαηεξεηή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξρε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία είρε θαζαξά δηαθπβεξλεηηθφ ραξαθηήξα θαη εθπξνζσπνχληαλ ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο απφ ην εθάζηνηε θξάηνο κέινο πνπ θαηείρε ηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ ΟΗΔ εθπξνζσπνχληαλ θαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 28 Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 34, παξ Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, άξζξν 220, παξ Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, άξζξν 221 παξ Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, άξζξν 211, παξ

13 αιιά θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη φηη δελ ππήξρε έλα ζπγθεθξηκέλν φξγαλν πνπ λα αζθεί ηελ εθπξνζψπεζε, πξνθαινχζε κηα ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ην πψο ζα επηηεπρζεί λα είρε ε Έλσζε κηα εληαία θσλή ζηνλ ΟΗΔ. Όζνλ αθνξά ζηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ, κέρξη ηελ πηνζέηεζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, απηή δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο, θαζψο ήηαλ εθείλε πνπ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα λα εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηεο Έλσζεο ζε ζέκαηα Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, κηιψληαο εθ κέξνπο φισλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη κέιε ζηνλ ΟΗΔ. Η Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο αζθείηαη εθ πεξηηξνπήο απφ θάζε θξάηνο κέινο ζε εμάκελε βάζε, κε εμαίξεζε ηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ε νπνία ηψξα αζθείηαη απφ ηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Η εθάζηνηε ρψξα πνπ είρε ηελ Πξνεδξία, πξνέδξεπε θαη ζηηο ζπλαληήζεηο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα ζέκαηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Γεληθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, φηαλ απηή επηηπγράλεηαη, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο θνηλψλ ζέζεσλ αιιά θαη δειψζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα, ζπλέβαηλε ζπρλά ε Πξνεδξεχνπζα ρψξα λα δηαλέκεη ην θείκελν κε ηελ θνηλή δήισζε ζηα θξάηε κέιε ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλάληεζεο, κε απνηέιεζκα ηα θξάηε λα κελ έρνπλ πνιχ ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα 27 θξάηε κέιε θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε απφθαζε πξέπεη λα ιεθζεί κε νκνθσλία, είλαη ζαθήο ν βαζκφο δπζθνιίαο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ, πφζν κάιινλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δήισζεο ηεο Έλσζεο απφ ηξίηα θξάηε 33. Η ηθαλφηεηα ησλ εθάζηνηε Πξνεδξηψλ λα επηηπγράλνπλ νκνθσλία ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο εμαξηηφηαλ βέβαηα θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο αιιά θαη απφ ηελ επηδεμηφηεηά ηνπο λα δηαζέηνπλ θαιή πιεξνθφξεζε. Η ηθαλφηεηα απηή δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην κέγεζνο ηνπ θξάηνπο κέινπο. Παξαηεξείηαη δειαδή, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα κηθξά θξάηε κέιε πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πξνεδξία λα θαηαθέξλνπλ εμίζνπ θαιά κε ηα κεγάια, ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ππνινίπσλ ζε κηα θνηλή ζέζε. Βέβαηα θαη ηα εζληθά ζπκθέξνληα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ή φρη κηαο θνηλήο ζέζεο, θαζψο ελψ ππάξρνπλ δεηήκαηα ζηα νπνία επηηπγράλεηαη άκεζα ε νκνθσλία, εληνχηνηο ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα δηράζνπλ ηα θξάηε κέιε 34, αθνχ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα κπνξεί λα ππεξέρνπλ ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο Έλσζεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηίζεληαη ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα φπσο ε αζθάιεηα ή ε αλεμαξηεηνπνίεζε απνηθηψλ, παξαηεξείηαη φηη δελ επηηπγράλεηαη νκνθσλία απφ ηα θξάηε κέιε. Η Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ απνηεινχζε βαζηθφ παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο Πξνεδξίαο ζηα θαζήθνληα ηεο φζνλ αθνξά ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηνλ ΟΗΔ. Απνηεινχληαλ απφ εθπξνζψπνπο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη δηεπζχλνληαλ απφ έλαλ πξέζβε θαη έλαλ ππνδηεπζπληή. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο ήηαλ: α) λα εμαζθαιίδεη πιεξνθνξίεο, εθζέζεηο θαη αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΗΔ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα, θαη αξγφηεξα ζηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ θαζψο θαη ζηα ζψκαηα ηνπ 33 Luif Paul, op. cit., p Farell Mary, op. cit., pp

14 πκβνπιίνπ, β) λα επηθνπξεί ηελ Πξνεδξία θαη ηα θξάηε κέιε ζηελ άζθεζε ησλ επξσπατθψλ ηνπο θαζεθφλησλ θαη ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΚΔΠΠΑ ζηε Νέα Τφξθε, γ) λα παξέρεη βνήζεηα ζην Γεληθφ Γξακκαηέα, θαη αξγφηεξα ζηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν γηα ηελ ΚΔΠΠΑ, ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη δ) λα βνεζά ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ζπλέρεηαο αλαθνξηθά κε ηηο εθ πεξηηξνπήο Πξνεδξίεο 35. Αλαθνξηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηνλ ΟΗΔ, απηή είρε μεθηλήζεη πνιχ λσξίηεξα απφ απηήλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηαλ ην 1964 άλνημε ην γξαθείν πιεξνθφξεζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηε Νέα Τφξθε. Σν ζπγθεθξηκέλν κεηαηξάπεθε ζε γξαθείν ηεο επίζεκεο αληηπξνζσπείαο ην 1974, κεηά ηελ παξαρψξεζε ζηελ Κνηλφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ παξαηεξεηή απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Σν 1975 γηα πξψηε θνξά θξάηνο κέινο, ζπγθεθξηκέλα ε Ιηαιία πνπ είρε ηελ Πξνεδξία ζην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ, έθαλε δήισζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 36. Σν γξαθείν ηεο αληηπξνζσπείαο έπαηδε ην ξφιν ηεο πξεζβείαο θαη είρε επηθεθαιήο έλαλ πξέζβε. Σν ξφιν ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ΟΗΔ είρε αλαιάβεη ε Δπηηξνπή, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζεβφκελε πάληα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απέξξεαλ γηα εθείλε απφ ηηο πλζήθεο. Όπσο αλαθεξφηαλ θαη ζηηο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη αξγφηεξα ηνπ Άκζηεξληακ, «ε Δπηηξνπή δηαζθαιίδεη θάζε πξφζθνξε ζρέζε κε ηα φξγαλα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ησλ εηδηθεπκέλσλ νξγαληζκψλ ηνπο» 37. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή εθπξνζσπνχζε κφλν ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε Κνηλφηεηα είρε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο ζπλέβαιιε ζηελ πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ζηήξηδε ηελ Πξνεδξία ζην έξγν ηεο επηδηψθνληαο ηελ χπαξμε κηαο επξσπατθήο ελφηεηαο ζηηο ςεθνθνξίεο. Όζν απμαλφηαλ ην εχξνο ησλ ηνκέσλ κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείην ν ΟΗΔ, ηφζν δηεπξπλφηαλ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Δπηηξνπήο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, επηηξέπνληαο ηεο έηζη ηελ ελίζρπζε ηνπ status ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 38. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ λα εληζρχζεη ην ζπληνληζκφ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηελ πξνζέγγηζε κε ηα Ηλσκέλα Έζλε, αξκνδηφηεηα πνπ πεξηειάκβαλε βνήζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ δειψζεσλ ηεο Έλσζεο θαη ζηελ πηνζέηεζε θνηλψλ ζέζεσλ ηεο Έλσζεο ζηα πξνζρέδηα ςεθίζκαηα 39. Με ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο είλαη ν ζεζκφο εθείλνο πνπ αλαιακβάλεη φρη κφλν ηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο αιιά θαη ηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο ζε άιινπο ηνκείο. πγθεθξηκέλα, ν Ύπαηνο εθηφο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ, αζθεί θαη εθείλεο ηνπ Δπηηξφπνπ γηα ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο 40. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη εθηφο απφ ηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο, ππάξρνπλ 35 Farell Mary, op. cit., pp Luif Paul, op. cit., p Σπλζήθε Άκζηεξληακ, άξζξν Farell Mary, op. cit., p Luif Paul, op. cit., p General Secretariat of the Council of the EU, (accessed on 16/8/11), The High Representative for foreign affairs and Security Policy, URL:

15 ηνπιάρηζηνλ άιινη δχν ηχπνη πνπ αθνξνχλ ζηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο. Ο έλαο αθνξά ζηηο πνιηηηθέο ζηηο νπνίεο ε Έλσζε έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη ν δεχηεξνο αθνξά ζηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο. Οπζηαζηηθά ινηπφλ, ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο, φληαο αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, έρεη αλαιάβεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο, πξνζδίδνληαο, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, κηα ζπλνρή ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. εκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή δξάζε ηνπ Ύπαηνπ παίδεη θαη ε Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο, ε νπνία ζηνρεχεη λα πξνζδψζεη κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο Έλσζεο θαη παξάιιεια λα δηαζθαιίζεη ζπλνρή αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο εμσηεξηθήο δξάζεο ηεο Έλσζεο, θαζψο θαη αλάκεζα ζε απηέο θαη άιιεο πνιηηηθέο. ηεξίδεη ηνλ Ύπαην ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φρη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, αιιά θαη σο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δπηπιένλ επηθνπξεί θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ηελ Δπηηξνπή θαζψο θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 41. Η Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο απνηειείηαη απφ ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο Δπηηξνπήο, ζηειέρε ησλ δηπισκαηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, δηαηεξψληαο ηε ιεηηνπξγηθή ηεο απηνλνκία απφ ηελ Έλσζε αιιά θαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ πκβνχιηνπ 42. Η αληηπξνζσπεία ηεο Έλσζεο ζηνλ ΟΗΔ, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ αληηπξνζσπεία ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ΟΗΔ ηελ νπνία εθπξνζσπνχζε ε Δπηηξνπή, ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ επηθεθαιήο ηεο αληηπξνζσπείαο. Απηφο αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ύπαηνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Γξάζεο θαη είλαη ππφινγνο γηα φια ηα ζέκαηα ζηνλ Ύπαην. Η αληηπξνζσπεία ζπλεξγάδεηαη απφ θνηλνχ κε ηε κφληκε απνζηνιή ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ αλαιακβάλεη θάζε εμάκελν ηελ Πξνεδξία ζην πκβνχιην ηεο Έλσζεο κε ζηφρν λα εθπξνζσπνχλ ηελ Έλσζε ζηνλ ΟΗΔ εθ κέξνπο ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ. Η Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο, αλ θαη δελ παίδεη πιένλ θάπνην ξφιν ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο, εληνχηνηο ζηεξίδεη ηνλ Ύπαην ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Τα θξάηε κέιε Η ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζηνλ ΟΗΔ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ηνκέαο ηεο ΚΔΠΠΑ είλαη δηαθπβεξλεηηθνχ ραξαθηήξα θαη απαηηείηαη νκνθσλία γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο. Δμεηάδνληαο ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξαηεξνχκε φηη φια ηα θξάηε κέιε είλαη 41 Euractiv, Proposal for a Council Decision of establishing the organization and functioning of the European External Action Service, Γηεύζπλζε URL: 42 Council of the European Union, (εκέξα επίζθεςεο 16/8/11), Draft Council decision establishing the organization and functioning of the European External Action Service, Γηεύζπλζε URL:

16 θαη κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Έηζη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ κέζα ζηνλ Οξγαληζκφ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα «κπινθάξνπλ» απνθάζεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζνπλ λα ζπλαζπηζηνχλ. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ππνρξέσζε απέλαληη ζηελ Έλσζε λα ππεξαζπίδνληαη ηηο ζέζεηο θαη ην ζπκθέξνλ ηεο θαζψο θαη λα ηεξνχλ ελήκεξα ηα θξάηε κέιε πνπ πηζαλφλ δελ είλαη κέιε ηνπ ΟΗΔ. Δπηπιένλ, ζηε δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ζπκκεηέρνπλ θαη ππνςήθηα θξάηε πξνο έληαμε ζηελ Έλσζε, ή γεηηνληθά θξάηε. πγθεθξηκέλα, αθνχ ηα θξάηε κέιε απνθαζίζνπλ νκφθσλα πάλσ ζε έλα δήηεκα, δεηνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ απηά ηα θξάηε λα ζηεξίμνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε 44. Η ζηάζε απηή ησλ ηξίησλ θξαηψλ, εληζρχεη ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα αζθήζνπλ ηα ζπλαζπηζκέλα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Παξφια απηά, ηα θξάηε κέιε εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθά ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηεο ΔΔ ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, θαη ελ πξνθεηκέλσ ζηνλ ΟΗΔ. Απηή ε επηθπιαθηηθφηεηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο δε ζα επεξεάζεη ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο ηνπο θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζ απηφλ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ. Γη απηφ, ηα θξάηε κέιε δε θαίλνληαη πξφζπκα λα παξαρσξήζνπλ εμνπζίεο ζηελ Πξνεδξία ζε ζέκαηα ηα νπνία πξνηηκνχλ λα δηακνξθψλνληαη ζε εζληθά πιαίζηα θαη λα κέλνπλ ππφ ηελ εζληθή θπξηαξρία 45. Έηζη, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε ζχγθιηζε ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε νκνθσλίαο απνηειεί επίζεο θαη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ θξαηψλ κειψλ, θαζψο φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα θξάηε κέιε ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα θνηλή απφθαζε. Η πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ «παιαηψλ» θξαηψλ, δειαδή ησλ 15 θξαηψλ κειψλ, παξνπζίαδαλ ζχγθιηζε απφςεσλ, αθφκα θαη φηαλ θάπνηα απφ απηά ηα θξάηε δελ είραλ αθφκα γίλεη κέιε ηεο Κνηλφηεηαο. Σα κφλα θξάηε κέιε πνπ δηαηήξεζαλ κηα απφζηαζε ζηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ απφ ηελ Δπξσπατθή πιεηνςεθία ήηαλ ε Γαιιία θαη ε Μ. Βξεηαλία 46, ηα νπνία είλαη θαη κφληκα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Έλαο επηπιένλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηα θξάηε κέιε αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηθεξεηαθέο νκάδεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ Οξγαληζκφ ππάξρνπλ επίζεκεο νκάδεο θξαηψλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη κε βάζε γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλαζπίδνληαη κε θχξην ζηφρν ηελ εθινγή θξαηψλ ζηα φξγαλα ηνπ ΟΗΔ. Πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαληήζεηο ζε κεληαία βάζε ελψ ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε νκνθσλία. Σα επξσπατθά θξάηε κέιε δελ είλαη κέιε κηαο κφλν νκάδαο, αιιά αληηζέησο ηα δεθαπέληε πξψηα επξσπατθά θξάηε κέιε θαη ε Μάιηα είλαη κέιε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη άιισλ νκάδσλ (WEOG), νθηψ θξάηε κέιε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζπλαζπίδνληαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξσπατθή Οκάδα, ελψ ε Κχπξνο ζπκκεηέρεη ζηελ Οκάδα ηεο Αζίαο 47. Σα θξάηε κέιε ινηπφλ ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο κέζα ζηηο νπνίεο ζεσξνχλ φηη πξψηνλ έρνπλ θνηλέο βιέςεηο κε ηα 44 Luif Paul, EU cohesion in the UN General Assembly: A quantitative analysis with special regards to the distance of the US from the EU consensus, San Francisco, 2008, p Farell Mary, op. cit., p Luif Paul, op. cit., p Luif Paul, op. cit., p

17 ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη δεχηεξνλ φηη κέζα απφ απηήλ ηε ζπλεξγαζία ζα ηθαλνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα. Η θαηάζηαζε απηή δείρλεη φηη ηα θξάηε κέιε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη δηαηεζεηκέλα λα ζέηνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα, αιιά πξνηάζζνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηε δνκή ηνπ ΟΗΔ, αθνχ ην δηθαίσκα ςήθνπ ησλ θξαηψλ είλαη αηνκηθφ θαη δελ εθπξνζσπείηαη κέζα απφ νκάδεο Farell Mary, op. cit., p

18 3. Σςμβούλιο Αζθαλείαρ Σν πκβνχιην Αζθαιείαο απνηειείηαη απφ δεθαπέληε κέιε, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο εξγαζίεο, ελψ ε Πξνεδξία αζθείηαη εθ πεξηηξνπήο απφ έλα κέινο θαη είλαη κεληαία. Σα πέληε κέιε έρνπλ κφληκεο ζέζεηο, κε δηθαίσκα άζθεζεο βέην. Σα ππφινηπα δέθα είλαη κε κφληκα θαη εθιέγνληαη εθ πεξηηξνπήο ζχκθσλα κε έλα ζχζηεκα γεσγξαθηθήο βάζεο θαη έρνπλ ζεηεία δχν ρξφλσλ. Κχξηα αξκνδηφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ. Όηαλ αλαθχπηεη έλα ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηαηάξαμε ηεο εηξήλεο, ην πκβνχιην ζε πξψηε θάζε πξνηείλεη ζηα εκπιεθφκελα κέιε εηξεληθά κέζα γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο είλαη νη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλαιακβάλεη λα δηεξεπλήζεη κηα θαηάζηαζε ή λα κεζνιαβήζεη, ελψ πξνηείλεη θαη κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζεί έλα δήηεκα ή αθφκα θαη φξνπο δηαθαλνληζκνχ 49. Η Έλσζε, ζε αληίζεζε κε ηε Γεληθή πλέιεπζε, δελ έρεη δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο νχηε ππφ ην θαζεζηψο παξαηεξεηή. Απφ ηα θξάηε κέιε, κφλν δχν θαηέρνπλ κφληκεο ζέζεηο, ε Γαιιία θαη ε Μ. Βξεηαλία, ελψ ηνπιάρηζηνλ δχν ή ηξία θξάηε κέιε θαηαιακβάλνπλ κε κφληκεο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ην εθ πεξηηξνπήο ζχζηεκα. Απφ απηφ ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα επξσπατθά θξάηε κέιε απνηεινχλ ζρεδφλ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην λα ζπληνλίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα αζθήζνπλ επηξξνή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο. Σν γεγνλφο φηη ε Γαιιία θαη ε Μ. Βξεηαλία έρνπλ ην δηθαίσκα βέην, απνηειεί, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ςεθίζκαηα ήηαλ αληίζεηα κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο 50. Αιιά θαη ηα κε κφληκα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ επθαηξία λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο θάζε έλα απφ απηά κπνξεί λα έρεη εκπεηξία θαη λα δηαζέηεη πιεξνθνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο, έρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο επηξξνή 51. Όια φκσο ηα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ, έρνπλ άκεζε εηθφλα θαη γλψκε ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα γεγνλφηα θαη ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θάζε θνξά ζην πκβνχιην Αζθαιείαο θαη έηζη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θελφ πιεξνθφξεζεο πνπ ππάξρεη κε ηα κε θξάηε κέιε. Σα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πκβνχιην, ζηηο δειψζεηο ηνπο εθηφο απφ ηηο εζληθέο ζέζεηο ελζσκαηψλνπλ ελίνηε θαη ηηο ζέζεηο ηεο Έλσζεο, φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πλζεθψλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο πλζήθεο, ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο Έλσζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε, θαη ηηο νπνίεο ζπληνλίδεη ε Πξνεδξία, ηα θξάηε κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πκβνχιην 49 UN Security Council, (accessed on 16/8/11), Functions and Powers, Address URL: 50 Rasch, Maxilimilian, Single Actorness Nonexistent-EU Security Policy at the UN, Garnet Working Paper, February 2009, p Rasch, Maxilimilian, op. cit., p

19 Αζθαιείαο ελεκεξψλνπλ θαη ηα ππφινηπα θξάηε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ 52. Ο Υάξηεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ δελ αλέθεξε ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ππννκάδσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ, παξά κφλν ηελ νκάδα ησλ πέληε κφληκσλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο. Μέζα ζην πκβνχιην φκσο παξαηεξείηαη ε χπαξμε θάπνησλ νκάδσλ ζπλαζπηζκνχ, δειαδή νκάδσλ πνπ πνιχ ζπρλά ζπλαζπίδνληαη αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη. πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ε νκάδα ησλ πέληε κφληκσλ κειψλ, ελψ παξαηεξνχληαη κέζα ζε απηήλ θαη ππννκάδεο φπσο ζπλαζπηζκφο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Μ. Βξεηαλίαο, ησλ non-aligned κειψλ θαζψο θαη ησλ κε κφληκσλ κειψλ πνπ φκσο δελ αλήθνπλ ζηα non-aligned κέιε. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη ζαθέο φηη ηα επξσπατθά θξάηε κέιε ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο θξάηε, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ θαη φρη ηφζν ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο 53. Η ζπκπεξηθνξά απηή ησλ θξαηψλ κειψλ θαλεξψλεη θαη ην κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο πνπ ππάξρεη φζνλ αθνξά ζην ζπληνληζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ βξίζθνληαη ζην πκβνχιην Αζθαιείαο. Ιδηαίηεξα ηα κφληκα κέιε Γαιιία θαη Μ. Βξεηαλία, απφ ηελ έλαξμε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο πλεξγαζίαο δε θάλεθαλ δηαηεζεηκέλα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε, ζρεηηθά κε ην πκβνχιην Αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ε πηνζέηεζε θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Αλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ θαηέβαιιαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζπάζεηεο γηα ζπληνληζκφ ησλ ζέζεσλ κεηαμχ κφληκσλ θαη νξηζκέλσλ κε κφληκσλ κειψλ, ην απνηέιεζκα θάζε άιιν παξά ζεηηθφ ήηαλ. Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα δχν κφληκα θξάηε κέιε έρνπλ πηνζεηήζεη κηα αξλεηηθή ζηάζε αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο χπαξμεο κηαο ζπληνληζκέλεο επξσπατθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζην πκβνχιην Αζθαιείαο, είλαη φηη ζεσξνχλ πσο ην θαζεζηψο ηνπ κφληκνπ κέινπο ηνπο πξνζδίδεη θχξνο θαη δχλακε αιιά ηαπηφρξνλα θαη πνιιά νθέιε, ζπγθξηηηθά κε ηα κε κφληκα κέιε. Δθηφο απφ ηελ εκπεηξία ζηα ζέκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, ηα κφληκα θξάηε κέιε βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε απφ ηα ππφινηπα θξάηε κέιε, αθνχ ε δπλαηφηεηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπο πξνζθέξεη έλα κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ ηνπο δίλεη πξνβάδηζκα ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε 54. Γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απηή, εθκεηαιιεχνληαη θαη ηελ επηθχιαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηάηαμε ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «φζα θξάηε κέιε είλαη κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ζα ππεξαζπίδνληαη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηηο ζέζεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επζπλψλ ηνπο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ» 55, ρσξίο φκσο απηέο νη δηαηάμεηο λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο απφ ηνλ ίδην ηνλ Υάξηε. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηα ππφινηπα θξάηε κέιε αθφκα θαη αλ δειψλνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πηνζεηήζνπλ ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ζα είλαη πξνο φθεινο ηεο Έλσζεο, εληνχηνηο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ αιιάδεη ε ζηάζε ηνπο 52 Farrell Mary, EU Representation and Coordination within the United Nations, in K.V Laatikainen and K.E. Smith (eds), The European Union at the United Nations, Intersecting Multilateralisms, London: Palgrave, 2006, p Luif Paul, op. cit., p Luif Paul, op. cit., p Σπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 19, παξ

20 φηαλ γίλνληαη κε κφληκα κέιε, πηνζεηψληαο πνιηηηθή ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Όζνλ αθνξά ζηνλ Ύπαην Δθπξφζσπν, πξηλ ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο κπνξνχζε λα παξεπξεζεί ζην πκβνχιην Αζθαιείαο κφλν εάλ θαινχληαλ απφ ην ίδην ην πκβνχιην θαη εάλ ηα κέιε ηνπ παξαρσξνχζαλ ην δηθαίσκα λα κηιήζεη. Σα κφληκα επξσπατθά θξάηε κέιε φκσο θάζε άιιν παξά ζεηηθή ζηάζε δηαηεξνχζαλ σο πξνο ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Ύπαηνπ ζην πκβνχιην. ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο αλαθέξεηαη ξεηά φηη «φηαλ ε Έλσζε έρεη θαζνξίζεη ζέζε σο πξνο ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ηα θξάηε κέιε πνπ είλαη κέιε ηνπ δεηνχλ λα θιεζεί ν Ύπαηνο Δθπξφζσπνο γηα λα παξνπζηάζεη ηε ζέζε ηεο Έλσζεο» 56. Γειψζεηο φκσο εθ κέξνπο ηνπ Ύπαηνπ ζην πκβνχιην Αζθαιείαο κπνξεί λα θάλνπλ θαη νη εθπξφζσπνη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηνλ ΟΗΔ, θαζψο ζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Ύπαηνπ Δθπξνζψπνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Γξάζεο, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 56 Δλνπνηεκέλε Απόδνζε ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άξζξν 34, παξ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΤΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΜΕΣΑ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΤΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΜΕΣΑ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΙΥΑΖΛ Γ. ΥΡΤΟΜΑΛΛΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΟΜΙΚΖ ΥΟΛΖ ΓΠΘ - ΣΟΜΔΑ ΓΙΔΘΝΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 2014 ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΤΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΜΕΣΑ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο επξσπαίνο πνιίηεο θαη ε ΔΔ: ην δεκνθξαηηθό έιιεηκκα Δπηβιέπσλ: ηνύζηνπξαο Πέηξνο πνπδάζηξηα: Σεκπέιε Γήκεηξα ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα