To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος"

Transcript

1 To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο Γηνηθήζεσο Γηνηθεηηθήο Μεξίκλεο ηνπ Ναπηηθνύ (ΓΓΜΝ) ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο, καο νδεγνύλ ζηα πξώηα ρξόληα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ Έζλνπο. Τόηε πνπ ν ρώξνο όπνπ ζεκειηώζεθε ην θηίξην, ήηαλ αθόκε νηθόπεδν. Τν θηίξην ηνπ «Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ» επί ηεο πιαηείαο Κιαπζκώλνο. Τν κπαιθόλη πάλσ από ηελ θεληξηθή είζνδν, από ην νπνίν ν Αξρεγόο ηνπ Σηόινπ Υπνλαύαξρνο Π. Κνπληνπξηώηεο καδί κε ηνλ Πξσζππνπξγό Διεπζέξην Βεληδέιν, αλαθνίλσζαλ ζηνλ Αζελατθό ιαό ηε ληθεθόξα θαηάιεμε ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ. Πξηλ από ελάκηζε αηώλα απνηεινύζε ην ζηνιίδη ζηελ πιαηεία ηνπ «Κήπνπ ηνπ Παιαηνύ Παιαηηνύ», όπσο νλνκαδόηαλ ε ζεκεξηλή πιαηεία Κιαπζκώλνο. Δθεί βξίζθνληαλ ηα «Παιαηά Αλάθηνξα» όπνπ από ην 1835 ζηελ νηθία Βνύξνπ (ζεκεξηλό Μνπζείν Πόιεο ησλ Αζελώλ) καδί κε ηηο νηθίεο Μαζηξαληθόια θαη Αθζνλίδνπ δηέκελε, πξνζσξηλά, ν βαζηιεύο Όζσλ κέρξη ηελ απνπεξάησζε ησλ νξηζηηθώλ αλαθηόξσλ ην 1843, πνπ ζήκεξα ζηεγάδεηαη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Η πιαηεία κε ηα ρξόληα άιιαμε νλόκαηα: πξώηα νλνκαδόηαλ «Κήπνο ηνπ Ννκηζκαηνθνπείνπ» από ην νκώλπκν ζηελ πιαηεία θηίξην, κεηά «Κήπνο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» πνπ βξηζθόηαλ επί ηεο πιαηείαο, γηα λα ιάβεη ην 1878 ην ζεκεξηλό ηεο όλνκα «Πιαηεία Κιαπζκώλνο» από έλα ρξνλνγξάθεκα ζην πεξηνδηθό «Δζηία» πνπ ηελ παξνκνίαζε κε «Κήπν Κιαπζκώλνο», επεηδή νη απνιπόκελνη ζε θάζε θπβεξλεηηθή αιιαγή δεκόζηνη ππάιιεινη ηόηε δελ ίζρπε ε κνληκόηεηα ζπγθεληξώλνληαλ κπξνζηά ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα λα «θιαπζνύλ» γηα ηελ απόιπζή ηνπο. 1

2 Καη άιινπο ε νλνκαζία πξνήιζε από ηνπο Υπνπξγνύο πνπ έθαλαλ θαη απηνί ην ίδην όηαλ έραλαλ ην ραξηνθπιάθηό ηνπο. Η νηθία Βνύξνπ, ηα «Παιαηά Αλάθηνξα», ζήκεξα ζηεγάδεη ην Μνπζείν ηεο πόιεσο ησλ Αζελώλ. Η πιαηεία Κιαπζκώλνο θαη ην σξαηόηαην λενθιαζηθό θηίξην επί ηεο νδνύ Παπαξξεγνπνύινπ θαη Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ, ιόγσ θαη ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε ηελ επί ηεο νδνύ Σηαδίνπ Παιαηάο Βνπιήο, ζπλδέζεθαλ άξξεθηα, από ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα, κε ηηο πνιηηεηαθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ηνπ λεώηεξνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο. Δίζνδνο ηεο ΓΓΜΝ από ηελ νδό Παπαξξεγνπνύινπ Αο αξρίζνπκε όκσο, λα μεηπιίγνπκε από ηελ αξρή ην θνπβάξη ηεο ηζηνξίαο ηνπ θηηξίνπ ην νπνίν πξνήιζε από ηε ζπλέλσζε δύν γεηηνληθώλ θηηξίσλ, ην πξώην γσλία Παπαξξεγνπνύινπ θαη Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ (νηθία Σθπιίηζε), ην δεύηεξν κε πξόζνςε επί ηεο πιαηείαο Κιαπζκώλνο (θηίξην ΝΑΤ). 2

3 Στο υως η Ιστορία Ο πινύζηνο έκπνξνο Ισάλλεο Σθπιίηζεο ην 1844 έθηηζε κία πνιπηειέζηαηε εκηηξηώξνθε θαηνηθία πνπ θαηειάκβαλε πεξίπνπ ην κηζό νηθόπεδν εθηάζεσο ηεηξ. πήρεσλ ζηελ νπνία θαηνίθεζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ κέρξη ην Ολνκαζηνί Ιηαινί ηερλίηεο δηαθόζκεζαλ ηηο νξνθέο θαη ηκήκαηα ησλ ηνίρσλ εζσηεξηθά δεκηνπξγώληαο, έλα ζαπκαζηό ζύλνιν κε θαληαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Σε πνιιά ζεκεία νη «ζθηέο» δίλνπλ κε ηιινπδηνληζηηθό ηξόπν ηελ εληύπσζε γύςηλσλ δηαθνζκή-ζεσλ ελώ πξόθεηηαη γηα επίπεδεο απεηθνλίζεηο. Σηνλ όιν δηάθνζκν δηαθξίλνπκε ζηνηρεία επίδξαζεο από ηελ ηηαιηθή δσγξαθηθή πξνζαξκν-ζκέλα ζηελ αηζζεηηθή θαη ηερλνηξνπία πνπ επηθξαηνύζε ην 19 ν αηώλα ζηελ Αζήλα. Γπζηπρώο κε ηελ πάξνδν ησλ 150 ρξόλσλ νη εμαίξεηεο ηνηρνγξαθίεο θαη νξνθνγξαθίεο ζάθηε-θαλ από ελάκηζε πόλην ζνβάδεο θαη ιαδνκπνγηέο ιεο θαη θάπνην άγλσζην ρέξη ζε άγλσζην ρξόλν ζέιεζε λα εμαθαλίζεη ηελ ηαπηόηεηα θαη ηζηνξία ηνπο. Τα ηειεπηαία ρξόληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο ε αιήζεηα είλαη όρη απνθαζηζηηθέο λα ηηο απνθαιύςνπλ. Δμσηεξηθά ην θηίξην έρεη λενθιαζηθή κνξθή κε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν δύν θίνλεο από ηνζθαληθνύο κνλόιηζνπο, ζηελ θεληξηθή πύιε (επί ηεο πιαηείαο Κιαπζκώλνο) πνπ παξαπέκπνπλ ζε Ιηαιό αξρηηέθηνλα. Κεληξηθή είζνδνο επί ηεο πιαηείαο Κιαπζκώλνο κε ηνπο δύν θίνλεο από Τνζθαληθνύο κνλόιηζνπο. Τν 1865 ε αξηζηνθξαηηθή θαηνηθία Σθπιίηζε λνηθηάζηεθε ζηελ Ινληθή Τξάπεδα γηα ηέζζεξα ρξόληα θαη ην 1869 νη θιεξνλόκνη ηνπ Σθπιίηζε, ηελ πνύιεζαλ ζην Διιεληθό Γεκόζην ην νπνίν εθπξνζσπήζεθε ζηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε από ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ Α. Απγεξηλό θαη ηνλ Υπνπξγό Ναπηηθώλ Γ. Τξηγγέηα. Τν 1884 ζηεγάζηεθε ην Υπνπξγείν Ναπηηθώλ, έλα από ηα πξώηα ζπζηαζέληα Υπνπξγεία (1832) ηνπ λένπ Διιεληθνύ Κξάηνπο. 3

4 Τν δεύηεξν θηίξην, εκηηξηώξνθν θη απηό, θηίζηεθε ην 1884 από ην Ναπηηθό Απνκαρηθό Τακείν (ΝΑΤ) θαηαιακβάλνληαο ην 1/3 νηθνπέδνπ, 963 ηεηξ. πήρεσλ, πνπ είρε αγνξαζηεί από ηνλ ηξαπεδίηε Σπ. Γεεκέδε θαη ζηεγάζηεθαλ, επί κία ηξηεηία, όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ ΝΑΤ. Τν νηθόπεδν αλήθε από ην 1831 ζηνλ Σύκβνπιν Δπηθξαηείαο Αλαγλώζηνπ Γειηγηάλλε πνπ κεηά από ζεηξά κεηαβηβάζεσλ θαηέιεμε ζηνλ Σπ. Γεεκέδε. Δπεηδή ην θηίξην ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ δελ επαξθνύζε γηα λα θαιύςεη ηηο ζπλερώο δηεπξπλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Υπνπξγείνπ, ην Διιεληθό Γεκόζην αγόξαζε από ην ΝΑΤ ην δηθό ηνπ θηίξην, ζην δεύηεξν όξνθν ηνπ νπνίνπ εγθαηαζηάζεθαλ λέεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ, ελώ ζην ηζόγεην θαη ηνλ πξώην όξνθν εμαθνινπζνύζε λα ζηεγάδεηαη δσξεάλ ην ΝΑΤ. Παξελζεηηθά, αλαθέξεηαη ε ζπζηέγαζε Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ θαη ΝΑΤ ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1938, νπόηε ην ΝΑΤ κεηαθέξζεθε ζηελ νδό Κξηεδώηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Πεηξαηά όπνπ ππάξρεη ζήκεξα. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 έγηλαλ εξγαζίεο θαη λέεο δηαξξπζκίζεηο κε επέθηαζε ηνπ λένπ πιένλ θηηξίνπ πξνο ηελ πιεπξά ηεο νδνύ Πξαμηηέινπο κε ηελ πξνζζήθε ελόο αθόκα νξόθνπ, πνπ ηνπ έδσζαλ, πεξίπνπ, ηε κνξθή πνπ δηαηεξεί ζήκεξα. Θεσξείηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί εδώ όηη από ζπζηάζεώο ηνπ ην Υπνπξγείν Ναπηηθώλ αζθνύζε ηε δηνίθεζε θαη δηεύζπλζε ηνπ Πνιεκηθνύ θαη Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. Σην θηίξην ηεο Κιαπζκώλνο ηελ επνρή εθείλε, εθηόο από ηηο δηεπζύλζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ, ζηεγάδνληαλ θαη νη δηεπζύλζεηο ησλ ππεξεζηώλ Υδξνγξαθίαο, Φάξσλ, Ναπηηθήο Γηθαηνζύλεο, Ναπηηθήο Δπηκειεηείαο, θαζώο θαη απηνηειή ηκήκαηα ηνπ Τακείνπ Δζληθνύ Σηόινπ, Κεληξηθνύ Τακείνπ, Δηδηθνύ Λνγηζηεξίνπ θαη άιισλ ππεξεζηώλ. Δίζνδνο ΓΓΜΝ κε εκηπεξαησζείζα απνθάιπςε νξνθήο Οη απμεκέλεο ζπλερώο απαηηήζεηο ζε ρώξνπο νδήγεζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 ζε κία ζεηξά εξγαζηώλ θαη δηαξξπζκίζεσλ ηνπ λένπ πιένλ θηηξίνπ θαη ηελ επέθηαζή ηνπ πξνο ηελ πιεπξά ηεο νδνύ Πξαμηηέινπο κε ηελ πξνζζήθε ελόο αθόκε νξόθνπ (ήδε από ην 1890 είρε πξνζηεζεί θαη άιινο όξνθνο) πνπ ηνπ έδσζαλ πεξίπνπ ηε κνξθή πνπ δηαηεξεί ζήκεξα. Παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ην 1920 νη ππεξεζίεο πνπ αζρνινύληαλ κε ηα ζέκαηα ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ έθπγαλ από ην θηίξην ηεο Κιαπζκώλνο. Τνλ Απξίιην ηνπ 1941 κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο ρώξαο από ηνπο Γεξκαλνύο, ην Υπνπξγείν Ναπηηθώλ, αθνινπζώληαο ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα γηα λα επαλέιζεη ην θζηλόπσξν ηνπ 1944 κε ηελ απειεπζέξσζε κε ηε λέα ηνπ 4

5 νλνκαζία ζε Ναπαξρείν Αλσηάηεο Γηνηθήζεσο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ην θηίξην ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο Γεξκαλνύο γηα ηε δηεύζπλζε ησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιαζζίσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρώξα θαη ηελ εγγύο πεξηνρή. Τν 1945 έιαβε θαη πάιη ηελ αξρηθή ηνπ νλνκαζία ζε Υπνπξγείν Ναπηηθώλ γηα λα θαηαξγεζεί ην 1950 κε Βαζηιηθό Γηάηαγκα θαη λα ζπζηαζνύλ ηα ΓΔΣ, ΓΔΝ, ΓΔΑ αληηθαζηζηώληαο, αληίζηνηρα, ηα Υπνπξγεία Σηξαηνύ, Ναπηηθνύ, Αεξνπνξίαο. Από ην 1951 θαη κέρξη ην 1973 ην ΓΔΝ κε ηηο απμεκέλεο επζύλεο θαη αξκνδηόηεηεο ελεξγνύζε από ην θηίξην ηεο πιαηείαο Κιαπζκώλνο ζην νπνίν δελ επήιζαλ άιιεο ζεκαληηθέο αιιαγέο πιελ ηεο δεκηνπξγίαο δύν κηθξώλ δσκάησλ ζην πίζσ κέξνο ώζηε λα κελ επεξεαζζεί ε πξόζνςε γηα ηηο απαηηήζεηο ελδηαηηήζεσο ησλ ζηξαηεπζίκσλ. Ο δηάδξνκνο ηνπ πξώηνπ νξόθνπ όπνπ βξίζθεηαη ην γξαθείν ηνπ Ναπάξρνπ. Με ηε κεηαζηέγαζε ηνπ ΓΔΝ ζην Πεληάγσλν ην 1973 ην θηίξην παξέκεηλε αθαηνίθεην επί δύν ρξόληα γηα λα εγθαηαζηαζεί ην Μάτν ηνπ 1975 ε Γηνίθεζε Γηνηθεηηθήο Μεξίκλεο Ναπηηθνύ, κεηαθεξζείζα από ηηο Μνπξληέο ηεο Κξήηεο. Έθηνηε θαη κέρξη ζήκεξα εθηόο από ηελ εγθαηάζηαζε νξηζκέλσλ λέσλ ππεξεζηώλ θαη δηαθόξσλ αλαθαηαλνκώλ θαη δηαξξπζκίζεσλ ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο νπδεκία ζνβαξή αιιαγή επήιζε ζην θηίξην ηεο Κιαπζκώλνο. Μία ζεηξά εθηεηακέλσλ εξγαζηώλ γηα ηελ επηζθεπή ηεο εμσηεξηθήο ηνπ όςεσο έγηλε θαηά ην Δπίζεκα, ην θηίξην ηνπ παιαηνύ Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ θαη λπλ ηεο ΓΓΜΝ ραξαθηεξίζζεθε δηαηεξεηέν κόλν θαηά ηηο εμσηεξηθέο ηνπ όςεηο κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα ηνπ

6 Απνθαιπθζείζα ην 2010 νξνθή εηζόδνπ ηνπ θηηξίνπ.. Τκήκα νξνθήο α νξόθνπ 6

7 Διατήρηση της ιστορικής μνήμης Η απνθαηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο αμίαο ηνπ θηηξίνπ κε ηελ απνθάιπςε ηεο απζεληηθήο ηνπ εηθόλαο ήηαλ ρξένο ηνπ Ναπηηθνύ. Καλείο δελ γλσξίδεη πόηε νη ηνηρνγξαθίεο θαη νξνθνγξαθίεο παξαδόζεθαλ ζηηο βνύξηζεο ησλ κπνγηαηδήδσλ αθνύ αξθεηά από ηα αξρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ θαηαζηξάθεθαλ θαηά ηελ εζπεπζκέλε αλαρώξεζε ηνπ Υπνπξγείνπ κε ηελ είζνδν ησλ Γεξκαλώλ ζηε ρώξα. Η κόλε πξόζθαηε καξηπξία πνπ ππάξρεη είλαη εθείλε αμησκαηηθνύ ηνπ παιαηνύ Ναπηηθνύ, πνπ ιέεη: «Τν 1945 πνπ κπήθακε κεηά ηνπο Γεξκαλνύο, ζπκάκαη όηη νη ηνίρνη θαη ηα ηαβάληα ήηαλ θάηαζπξα». Ίζσο γεξκαληθό λα ήηαλ ην βέβειν ρέξη, ίζσο ε θαηαζηξνθή λα είρε ζπληειεζηεί πξηλ από ηελ Καηνρή. Τν ρξένο ηνπ ην Ναπηηθό ήξζε λα εθπιεξώζεη ην 1987 όηαλ μεθίλεζε ε εξγαζία γηα ηελ απνθάιπςε θαη ζπληήξεζε θεληξηθήο νξνθνγξαθίαο ζηνλ πξώην όξνθν θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνηρνγξαθηώλ, κε ηνπο δσγξάθνπο - ζπληεξεηέο αξραηνηήησλ Ηι. Τδίκα θαη Γ. Παπνπηζή, εκθαλίδνληαο γηα πξώηε θνξά ηελ απζεληηθή δσγξαθηθή ηνπ Η πξνζπάζεηα ζηνλ πξώην όξνθν επαλαιήθζεθε ηελ άλνημε ηνπ 1993 κε ζπλεξγείν ην νπνίν απνηειείην από ηνπο ζηξαηεπζίκνπο Μελά Φαηδερξήζην, Κώζηα Παπαπαλαγηώηνπ θαη Σπύξν Τζίκα, απνθνίηνπο ηεο Αλσηάηεο Σρνιήο Σπληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Τέρλεο, νη νπνίνη εξγάδνληαλ επί δεθάσξν κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ Άξρηζε δεηγκαηνιεπηηθά ε αθαίξεζε αιιεπάιιεισλ επηδσγξαθίζεσλ, ζνβαηηζκάησλ θαη γύςηλσλ δηαθνζκήζεσλ, απνθαιύπηνληαο ηα ιακπξά έξγα πνπ είραλ ζαθηεί γηα δεθαεηίεο. Η επίπνλε εξγαζία μεθίλεζε κε θαιέκηα γηα λα νινθιεξσζεί κε λπζηέξηα. Αξρηθά έγηλε κεραληθόο θαζαξηζκόο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ πνιιώλ ζηξσκάησλ ιαδνκπνγηάο, αζβέζηε θαη πιαζηηθώλ γηα λα αθνινπζήζεη ρεκηθόο θαζαξηζκόο. Καηά ηελ απνθάιπςε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, παξαηεξήζεθε κεηαγελέζηεξν δσγξαθηθό ζηξώκα ηνηρνγξαθίαο πνπ θάιππηε ηελ αξρηθή. Τελ επηδσγξάθηζε πξνθαλώο είραλ θάλεη δεπηεξνθιαζάηνη δσγξάθνη ρσξίο ηδηαίηεξε ηερληθή γη απηό θαη αθαηξέζεθε. Τν θηίξην ηνπ παιαηνύ Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία ηνπ λεώηεξνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη, από ην κπαιθόλη ηνπ θηηξίνπ απηνύ ην 1913 ν ηόηε Αξρεγόο ηνπ Σηόινπ ππνλαύαξρνο Παύινο Κνπληνπξηώηεο καδί κε ηνλ Πξσζππνπξγό Διεπζέξην Βεληδέιν, αλαθνίλσζαλ ζηνλ αζελατθό ιαό πνπ είρε θαηαθιύζεη ηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο ηε ληθεθόξα θαηάιεμε ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ, ελώ από ηα γξαθεία ηνπ δηεπζύλζεθαλ νη λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ζηε λεώηεξε ηζηνξία ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ. Τν 2010 ν αληηλαύαξρνο Κ. Αγηαηδίδεο Π.Ν., Γηνηθεηήο ηεο ΓΓΜΝ, ηεξνθάληεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, κε ηελ επηκέιεηα ηνπ πισηάξρε Σ. Σθνξδπιάθε Π.Ν., εξαζηηέρλε αγηνγξάθνπ, έθαλε άιιε κία πξνζπάζεηα γηα λα θέξεη ζην θσο ηελ ηζηνξία ηνπ θηηξίνπ. Απνθαιύθζεθαλ λέα αξηζηνπξγήκαηα ζηνλ πξώην όξνθν θαη ζηελ νξνθή ηεο εηζόδνπ επί ηεο νδνύ Παπαξξεγνπνύινπ, πιελ όκσο νη εξγαζίεο ζηακάηεζαλ ιόγσ ειιείςεσο ρξεκάησλ. Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε θιεξνλνκηά από ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη καξηπξίαο απηνύ ηνπ ηόπνπ ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ. Λανί πνπ ράλνπλ ηελ ηζηνξηθή ηνπο κλήκε, ηηο ξίδεο, ηελ παξάδνζε θαη πλεπκαηηθόηεηά ηνπο, αλαπνηξέπησο νδεγνύληαη ζηελ θαηαζηξνθή. Η λαπηηθή απηή ρώξα, ε Ναπηηθή Διιάδα, απαηηεί ηελ πξνάζπηζε θαη δηαθύιαμε απηώλ ησλ αγαζώλ. Τν θηίξην ηνπ παιαηνύ Υπνπξγείνπ Ναπηηθώλ πξέπεη λα κείλεη ζην κέιινλ θαη ηζηνξηθό θαη δηαηεξεηέν κλεκείν. 7

8 Δξγαζίεο απνθάιπςεο. Από αξηζηεξά Γ. Παπνπηζήο, Πισηάξρεο Σ. Σθνξδπιάθεο Π.Ν. θαη Ηι. Τδίκαο. Βηβιηνγξαθία : 1. Δγθπθινπαηδηθόλ Λεμηθόλ Διεπζεξνπδάθε, Αζήλα 1958 Τόκνο 7 νο. 2. Μεγάιε Σηξαηησηηθή θαη Ναπηηθή Δγθπθινπαίδεηα, Αζήλα 1934 Τόκνο Γ. 3. Νεώηεξνλ Δγθπθινπαηδηθόλ Λεμηθόλ ΗΛΙΟΥ, Αζήλα 1977 Τόκνο Γ. 4. Ιζηνξηθόλ Κηηξίνπ ΓΓΜΝ, αληηπινηάξρνπ Α. Κνπηζνππέηξνπ Π.Ν., Αζήλα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα