Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ"

Transcript

1 Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, ISSN Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Μηρνπνύινπ M. 1, Παππά M. 2, Ηιίαο Ρ.-Α. 3, Μαιιηαξνύ Μ. 4 1 Ιαηξόο-Δηδηθεπόκελε Παηδηαηξηθήο, MSc(c) ΓΜΤ Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, Γεληθό Ννζνθνκείν Γηαλληηζώλ 2 Λνραγόο (ΤΝ), MSc(c) ΔΚΠΑ, 414 ΝΔΝ 3 Ννζειεπηήο ΣΔ 4 Σρεο (ΤΝ), Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο ΣΔΙ Θεζζαιίαο, ηκήκα Ννζειεπηηθήο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε Διιάδα έρεη έξζεη αληηκέησπε κε κηα πξσηόγλσξε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνύ. Η παξνύζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε αλαιύεη ηνπο δείθηεο πγείαο ηεο Διιάδαο θαη ηνπο ζπγθξίλεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ππόινηπσλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. Δπηπξόζζεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνθύπηνπλ εμαηηίαο ηεο ύθεζεο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε κειινληηθά πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ πνπ ζα έξζνπλ ζην πξνζθήλην σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Λέμεηο θιεηδηά: Γείθηεο Τγείαο, Οηθνλνκηθή Κξίζε, Διιάδα Υπευθ. Αλ/φίας Μηρνπνύινπ Μ.Ιαηξόο-Δηδηθεπόκελε Παηδηαηξηθήο,Γεληθό Ννζνθνκείν Γηαλληηζώλ 27

2 Interscientific Health Care (2015) Vol 7, Issue1, ISSN Health assessment of the Greek population and factors contributing on its burden in the context of the economic downturn and austerity Michopoulou Μ. 1, Pappa Μ 2, Hlias R.-A. 3, Μalliarou M. 4 1 Physician-Specializing in Pediatrics, MSc(c) Greek Open University, General Hospital Giannitson 2 Captain Nurse, MSc (c) University of Athens, 414 SNEN 3 Nurse 4 Major Nurse, Scientific Collaborator TEI Thessaly, Nursing department ABSTRACT During the last years, Greece has come up against an unprecedented economic downturn, which has great consequences in the health of the population. The present literature review examines the health indicators of Greece comparing them with those of other European countries. Additionally, the main health problems that arise because of the recession are presented and the possible future health problems of the Greek population that will come to the fore as a result of the economic crisis are referred. Key words: Health Indicators, Financial Crisis, Greece. ΔΙΑΓΩΓΗ Η πγεία ζεσξείηαη ην πνιπηηκόηεξν αγαζό γηα κία πιήξε θαη επηπρηζκέλε δσή. Η έλλνηα ηεο ζηε δηάξθεηα ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο κπνξεί λα δηέθεξε ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνύο, από ηνπο πεξηζζόηεξνπο όκσο γηλόηαλ αληηιεπηή σο ε αξκνλία ηόζν κέζα ζην ίδην ην άηνκν, όζν θαη κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη. ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Παγθόζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, ε πγεία απνηειεί κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ηνπ αλζξώπνπ (Λoπαηαηδίδεο θαη ζπλ., 1999).Από ηνλ νξηζκό απηό απνξξέεη όηη ε πγεία απνηειεί ζεκειηώδεο αλζξώπηλν δηθαίσκα θαη γηα λα επηηεπρζεί ε θαηάθηεζε ηνπ πςειόηεξνπ δπλαηνύ επηπέδνπ ηεο απαηηεί ηε δξαζηεξηόηεηα πνιιώλ ηνκέσλ. Με βάζε ηνλ Parsons(1979) ε πγεία έρεη θαη έλα ιεηηνπξγηθό νξηζκό ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν πγεία ζεσξείηαη ε ηθαλόηεηα πνπ δηαζέηεη ην άηνκν λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θνηλσληθνύο ηνπ ξόινπο. ηελ απέλαληη όρζε βξίζθεηαη ε αξξώζηηα θαη ε αζζέλεηα όπνπ ζύκθσλα κε ηνλ Σνύληα(2000a) εθθξάδεη ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηεο λόζνπ, ε νπνία πξνθαιεί αλεπηζύκεηεο δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, κε πνηθίιεο ελνριήζεηο όπσο πόλν θαη εμάληιεζε, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θιηληθέο εθδειώζεηο, όπσο ε Cor.Author: Michopoulou M.MD- Paediatrician,General Hospital of Giannitsa 28

3 ζηεθαληαία λόζνο.η αζζέλεηα ζεκαηνδνηεί κηα θαηάζηαζε θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο όηαλ εμαηηίαο ηεο δηαηαξάζζεηαη ν θνηλσληθόο ξόινο ηνπ αηόκνπ ζηηο επαγγεικαηηθέο ή θνηλσληθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο. Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο επηξξνήο ηεο πγείαο ησλ αλζξώπσλ είλαη ηόζν θνηλσληθνί όζν θαη πεξηβαιινληηθνί. Οη πεξηζζόηεξεο ινηκώδεηο λόζνη θαη ε εμάπισζή ηνπο ζε επηδεκίεο έρνπλ ζπλδεζεί θπξίσο κε ηηο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο δσήο θαη δηαβίσζεο. Η βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο νθείιεηαη ηόζν ζηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο, όζν θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο(αγξαθηώηεο, 2003). Η επηδεκηνινγία έθαλε γηα πξώηε θνξά ηελ εκθάληζε ηεο σο επηζηήκε ηνλ κεζαίσλα γηα ηελ κειέηε κεγάισλ επηδεκηώλ όπσο ε ρνιέξα, ε παλώιε θαη ε θπκαηίσζε. Ο Ιππνθξάηεο ( π.Υ) ήηαλ ν πξώηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ην αληηθείκελν ηεο επηδεκηνινγίαο θαη θαηέγξαςε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηώλ, ηνπ ηόπνπ δηαβίσζεο θαη ζπλζεθώλ δηαηξνθήο θαη θαηνηθίαο. Αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα ν Graunt( ) ρξεζηκνπνίεζε κεζόδνπο γηα λα κειεηήζεη ηε βξεθηθή ζλεζηκόηεηα ελώ ν Snow( )απέδεημε όηη ε ρνιέξα πξνέξρεηαη από έλα κηθξόβην πνπ κεηαδηδόηαλ κε ην λεξό θαη ηελ θνπξηά (Νηδνύθξαο & Πεξπέξνγινπ, 2009). Μεξηθά ρξόληα αξγόηεξα, νη επηζηήκνλεο δηακόξθσζαλ θνηλά απνδεθηνύο δείθηεο απνηύπσζεο ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ελόο πιεζπζκνύ κε ζθνπό λα αμηνινγεζνύλ αληηθεηκεληθά ε πξόιεςε θαη ε αγσγή πγείαο. Οη δείθηεο πγείαο ρσξίδνληαη ζηνπο αξλεηηθνύο θαη ζηνπο ζεηηθνύο. Οη ζεηηθνί δείθηεο πγείαο κπνξεί λα είλαη είηε αληηθεηκεληθνί όπσο ν δείθηεο γελλεηηθόηεηαο, δειαδή ην πνζνζηό ησλ γελλήζεσλ, θαη ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο δειαδή ηα αλακελόκελα έηε δσήο ελόο αηόκνπ είηε αξλεηηθνί όπσο νη δείθηεο ζλεζηκόηεηαο δειαδή ν αξηζκόο θαη ε αηηία ζαλάησλ θαη ν δείθηεο λνζεξόηεηαο δειαδή ν αξηζκόο θαη νη αηηίεο λνζειείαο ζηα λνζνθνκεία (Λoπαηαηδίδεο θαη ζπλ., 1999). ηελ παξνύζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο βαζηθνύο δείθηεο πγείαο ηεο Διιάδαο θαη ζα επηρεηξεζεί ε αμηνιόγεζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, θαζώο θαη ε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο επξσπατθέο ρώξεο.δπηπιένλ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα θπξηόηεξα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ ΔΞΑΙΣΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Πξνζδόθηκν δωήο, Βξεθηθή θαη Παηδηθή Θλεζηκόηεηα. ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην πξνζδόθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε έρεη απμεζεί θαηά έμη ρξόληα από ην 1980 θηάλνληαο ηα 79 ην Καηά κέζν όξν ζηηο 27 ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πξνζδόθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε θαηά ηελ ηξηεηία ήηαλ 75,3 ρξόληα γηα ηνπο άληξεο θαη 81,7 ρξόληα γηα ηηο γπλαίθεο. Η Γαιιία είρε ην κεγαιύηεξν πξνζδόθηκν δσήο γηα ηηο γπλαίθεο (85 έηε)ελώ ε νπεδία είρε ην κεγαιύηεξν πξνζδόθηκν δσήο γηα ηνπο άληξεο(79,4 έηε) (OECD, 2012). ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, από ην 1928 έσο ζήκεξα, νη άξξελεο έρνπλ θεξδίζεη πεξίπνπ 33 έηε ζε πξνζδνθώκελε δσή, ελώ νη ζήιεηο έρνπλ θεξδίζεη πεξίπνπ 36 έηε(σηεξηάδνπ θαη ζπλ., 2014). Γηάγξακκα 2. Πξνζδνθώκελε δσή θαηά θύιιν, Πεγή: σηεξηάδνπ θαη ζπλ., Μέρξη ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα ε ζλεζηκόηεηα ήηαλ πςειή ιόγσ ησλ πνηθίισλκνιπζκαηηθώλ λνζεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε έμαξζε εθείλε ηελ επνρή. Ο κέζνο όξνο ηεο βξεθηθήο επηβίσζεο ήηαλ πνιύ ρακειόο, ελώ ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο θπκαηλόηαλ έηε. Οη επηδεκίεο ηεο επνρήο νθείινληαλ θπξίσο ζηελ πείλα θαη ζηελ εμαζιίσζε. ηαδηαθά νη επηδεκίεο άξρηζαλ λα ζπαλίδνπλ θαη ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο λα απμάλεηαη (Σνύληαο, 2000b). Ο δείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκόηεηαο αθνινπζεί κηα ζπλερή θαζνδηθή πνξεία θζάλνληαο ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, ηόζν ζηελ Διιάδα, όζν θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε (Γξάθεκα 1, 2). 29

4 Γξάθεκα 1:Παηδηθή ζλεζηκόηεηα(ζάλαηνη αλά 1000 παηδηά από 1 έσο 5 εηώλ) ζε Διιάδα, Δ.Δ., Δπξσδώλε. Πεγή:Παγθόζκηα Σξάπεδα (2014a) Γξάθεκα 2:Βξεθηθή ζλεζηκόηεηα (ζάλαηνη αλά 1000 παηδηά θάησ ηνπ ελόο έηνπο) ζε Διιάδα, Δ.Δ., Δπξσδώλε. Πεγή:Παγθόζκηα Σξάπεδα (2014b) Σελ ίδηα ζηηγκή σζηόζν κεηώλνληαη θαη νη γελλήζεηο. ηελ Διιάδα ν δείθηεο γνληκόηεηαο κεηώζεθε από 2,19 ην 1961 ζε 1,4 ην 1990 θαη 1,3 ην 1998 θαη κέρξη ζήκεξα παξακέλεη ζηαζεξόο. Ο αληίζηνηρνο δείθηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη 1,49 (Μπακπαηζίθνπ, 2009). Ο ζπλδπαζκόο ηεο κείσζεο ηεο γνληκόηεηαο θαη ηεο αύμεζεο ηνπ πξνζδόθηκνπ δσήο ζηε ρώξα καο, έρεη επίδξαζε ζηελ πιεζπζκηαθή ππξακίδα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ινηπόλ δελ έρνπκε πιένλ ζρήκα ππξακίδαο όπσο παξαδνζηαθά ππήξρε ζηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα, αιιά έλα ζρήκα αλεζηξακκέλεο ππξακίδαο, όπνπ νη κηθξέο ειηθίεο ζηε βάζε ζα είλαη ζε πνιύ κηθξόηεξα λνύκεξα από ηηο κεγάιεο ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ θνξπθή. Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα Σα ηειεπηαία ρξόληα ηα θαξδηαθά λνζήκαηα θαηέρνπλ ηελ πςειόηεξε ζέζε ζηηο αηηίεο ζαλάηνπ κε πνζνζηό πεξίπνπ 49% όισλ ησλ ζαλάησλ ζηελ Δπξώπε (Σνύληαο θαη ζπλ., 2000). Η βηνκεραλνπνίεζε, ε αζηηθνπνίεζε θαη ε πηνζέηεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ δσήο όπσο ην θάπληζκα, ε δηαηξνθή(πινύζηα ζε ιηπαξά θαη θησρή ζε θπηηθέο ίλεο) ε έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ην άγρνο ζπληζηνύλ ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ (Γξάθεκα 4). ε όηη αθνξά ζηε ρώξα καο εηδηθόηεξα,ζε ζρέζε κε παιαηόηεξα, ηα λνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηελ πξώηε αηηία ζαλάηνπ. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηό ζαλάησλ από λνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ζύλνιν ησλ ζαλάησλ από 10% πνπ ήηαλ ην 1938, αλήιζε ζε 25% ην 1956 θαη 43% ην 2012(σηεξηάδνπ θαη ζπλ., 2014). ην πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ αηηηώλ ζαλάηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ( ). 30

5 Γξάθεκα 3. Πιεζπζκηαθή ππξακίδα ηεο Διιάδαο, 2011 Πεγή: σηεξηάδνπ & αξάθεο, Γξάθεκα 4:Απηνεθηίκεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξόθιεζε θαξδηαγγεηαθνύ επεηζνδίνπ. Πεγή: Graham et al., ΤΝΟΛΟ ΘΑΝΑΣΩΝ Nνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο Πηλαθαο 1: Θάλαηνη ιόγσ Ννζεκάησλ ηνπ θπθινθνξηθνύ Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Η έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πηζαλά ζην άκεζν θαη απώηεξν κέιινλ λα νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ. ε έξεπλα πνπ αθνξνύζε ζηελ θαηακέηξεζε ησλ εηζαγσγώλ ζε κεγάιν λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο, ε ζύγθξηζε ηεο πεξηόδνπ θαη έδεημε αύμεζε ησλ λέσλ θξνπζκάησλ (από 3420 ζε 3860). Η αύμεζε απηή αθνξνύζε λεόηεξεο ειηθίεο θαη θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ην απμεκέλν ζηξεο θπξίσο ιόγσ ηεο αλεξγίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο (Samentzas&Papadimitriou, 2014). Δπηπιένλ ζε αληίζηνηρε έξεπλα πνπ αθνξνύζε ζηνπο επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθώλ ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα πιεζπζκνύ θαηά ηα έηε 2006, 2008 θαη 2011 θάλεθε πσο ε εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή ησλ δηαηξνθηθώλ πξνηύπσλ θαη ηδηαίηεξα ηελ θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, θπξίσο ζηα ρακειόηεξα θνηλσληθό-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα (Filippidisetal., 2014). Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα έρεη καθξνπξόζεζκεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο, όζνλ αθνξά ζηελ αύμεζε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ. 31

6 Καξθίλνο ύκθσλα κε ηελ Π.Ο.Τ. (2014) ην 2012 δηαγλώζηεθαλ παγθνζκίσο 14 εθ. λέεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ, ελώ θαηαγξάθεθαλ 8,2 εθ ζάλαηνη νθεηιόκελνη ζε λενπιαζίεο. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, αλακέλεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ λέσλ θξνπζκάησλ πξόθεηηαη λα απμεζεί ζηηο επόκελεο δπν δεθαεηίεο από 14 ζε 22 εθ. (WHO, 2014). ηελ Δπξώπε εθηηκάηαη όηη γύξσ ζηα 3,2εθ. λέσλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ δηεγλώζζεζαλ ην 2006 δειαδή πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο από ην 2004 εθ ησλ νπνίσλ ην 53% είλαη άληξεο θαη ην 47% γπλαίθεο. Από ζηνηρεία ηεο ίδηαο κειέηεο θαίλεηαη όηη ν αξηζκόο ζαλάησλ έθηαζε ηα 1,7 εθ. ην 2006 (Farleyetal., 2007). ηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ (2013), ε ζλεζηκόηεηα από θαξθίλν παξακέλεη γεληθά ζε ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξώπεο. Χζηόζν ε ρακειή ζέζε ηεο ρώξαο καο είλαη πιαζκαηηθή ιόγσ ησλ δηαγλσζηηθώλ ειιείςεσλ θαη ζθαικάησλ ηαμηλόκεζεο. Η ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη αξθεηέο αδπλακίεο, θαζώο ην Διιεληθό Αξρείν Νενπιαζηώλ βξίζθεηαη ζηε θάζε αλαδηνξγάλσζήο ηνπ, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ε νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί (Σζνύλεο& αξάθεο, 2014). Παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλόκεζεο, ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ζαλάησλ από λενπιάζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ζαλάησλ ζηελ ρώξα καο, παξνπζηάδεη ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Γξάθεκα 5). ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ν απόιπηνο αξηζκόο ζαλάησλ πνπ νθείινληαη ζε λενπιαζίεο θαηά ηα έηε 2008 έσο ύκθσλα κε ηα δεδνκέλα νη ζάλαηνη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν θπκαίλνληαη γύξσ ζην 24% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ζαλάησλ ζηε ρώξα. Γξάθεκα 5.Πνζνζηηαία Καηαλνκή ζαλάησλ από Νενπιαζίεο θαηά ηα έηε 1938,1956,1972,1992,2012. Πεγή : ΔΛ.ΣΑΣ., 2014 ΤΝΟΛΟ ΘΑΝΑΣΩΝ Θάλαηνη ιόγσ Νενπιαζηώλ ζπζηήκαηνο Πίλαθαο2: Θάλαηνη ιόγσ Νενπιαζηώλ Πεγή:ΔΛ.ΣΑΣ., 2014 Ο πεξηνξηζκόο ησλ λέσλ θξνπζκάησλ ζύκθσλα θαη κε ηελ Π.Ο.Τ. (2010) κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο πξόιεςεο θαη ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ, πνπ είλαη ζε ζέζε λα κεηώζεη ηα λέα θξνύζκαηα έσο θαη 30%. Χζηόζν ε απόθαζε ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο λα εηζάγεη κηα ζεηξά από πεξηνξηζκνύο ζηε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ, ηεο κήηξαο θαη ηνπ πξνζηάηε ζηα πιαίζηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πηζαλά λα νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ησλ κειινληηθώλ θξνπζκάησλ, δεδνκέλνπ όηη ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ πξνρσξνύλ ζε πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο ζηε ρώξα καο είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξν από άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. πγθεθξηκέλα κόιηο ην 60% ησλ γπλαηθώλ ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηεί ζπζηεκαηηθά ηεζη Παπ ηελ ώξα πνπ ζε ρώξεο κε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ, όπσο ε νπεδία, ε Φηιαλδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ην πνζνζηό θηάλεη ζην 80%, ελώ κόιηο ην 50% ησλ γπλαηθώλ ειηθίαο εηώλ ζηελ Διιάδα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη καζηνγξαθία ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηελ ώξα πνπ ζύκθσλα κε ηηοεπξσπατθέο νδεγίεο ν επηζπκεηόο ζηόρνο ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη ζην 75% (Tsounis et al. 2014). Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 32

7 ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ηα λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ επζπλόηαλ γηα 10% ησλ ζαλάησλ ην 2012 κε αληίζηνηρν πεξίπνπ πνζνζηό θαηά ηα πξνεγνύκελα ρξόληα (ΔΛΣΑΣ, 2014). Χζηόζν παξόιν πνπ δελ έρεη απνηππσζεί αθόκε θάπνηα δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ πξνβιεκάησλ ε αύμεζε ηεο πνζόηεηαο αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκόζθαηξα απνηειεί έλαλ ελ δπλάκεη αξλεηηθό νησλό γηα ην θνληηλό θαη καθξηλό κέιινλ. ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, ε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ νδήγεζε πνιινύο θαηνίθνπο κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηδαθηώλ ή ζνκπώλ θαη ηελ θαύζε θαθήο πνηόηεηαο θαπζόμπισλ, πξντόλησλ βηνκάδαο θαη δηάθνξσλ παιαηώλ μύιηλσλ ή πιαζηηθώλ πιηθώλ, πξνθαιώληαο ηε ξύπαλζε ιόγσ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ, κε αξθεηά επηβιαβείο επηπηώζεηο ζηελ πγεία. Η θαύζε βηνκάδαο-μύισλ ηνλ ρεηκώλα εάλ ζπλερηζζεί θαη ηα επόκελα ρξόληα, κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε αύμεζε ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο (ΥΑΠ), θαζώο θαη ησλ αλαπλεπζηηθώλ πξνβιεκάησλ γεληθόηεξα. Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ησλ αζηηθώλ θαη ησλ βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο. πγθεθξηκέλα ε έθζεζε ζε απμεκέλα επίπεδα αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε κεησκέλε ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ησλ πλεπκόλσλ, απμεκέλε ζπρλόηεηα αιιεξγηθώλ παζήζεσλ, παξνμύλζεηο άζζκαηνο θαη ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο, θαζώο θαη κε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα (Who, 2005; Karakatsanietal., 2012; Boldoetal., 2006;Katsouyianni, 2003). Σξνραία αηπρήκαηα ύκθσλα κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηα ηξνραία αηπρήκαηα έρνπλ ηελ ηάζε λα εμειηρζνύλ ζε κάζηηγα ηεο επνρήο θαη δπζηπρώο ζηε ρώξα καο ην θαηλόκελν έρεη θηάζεη ζε ζιηβεξά επίπεδα, αθνύ αξθεηνί άλζξσπνη ράλνπλ θάζε ρξόλν ηε δσή ηνπο ζε ηξνραία αηπρήκαηα. Από ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ην Δπξσπατθό πκβνύιην γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθνξώλ γηα ην έηνο 2008, ε Διιάδα βξηζθόηαλ ζηελ 27ε ζέζε κεηαμύ 30 ρσξώλ σο πξνο ηνπο ζαλάηνπο από ηξνραία (ETSC, 2009). Χζηόζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο ν αξηζκόο ησλ ζαλάησλ από ηξνραία αηπρήκαηα θάλεθε λα κεηώλεηαη ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 3 ν αξηζκόο ησλ ηξνραίσλ από 1722 ην 2008 έθηαζε ηα 1191 ην Πίλαθαο 3: Αξηζκόο Θπκάησλ από Σξνραία Αηπρήκαηα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ΤΝΟΛΟ ΘΑΝΑΣΩΝ Δ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ Πεγή:ΔΛ.ΣΑΣ., 2014 Η κείσζε ησλ δηαδξνκώλ κε απηνθίλεην, νη ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο, γηα ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο ρξεκάησλ από θαύζηκα, αιιά θαη νη ιηγόηεξεο κεηαθηλήζεηο λέσλ θαη άπεηξσλ νδεγώλ, πηζαλόλ λα έρνπλ επηδξάζεη ζεηηθά ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζαλαηεθόξσλ ηξνραίσλ. Απηνθηνλίεο Έσο ην 2007 ε Διιάδα δηαηεξνύζε έλα από ηα ρακειόηεξα πνζνζηά απηνθηνληώλ ζηηο ρώξεο ηεο ΔπξσπατθήοΈλσζεο. Η εκθάληζε σζηόζν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήξζε λα αιιάμεη ηελ εηθόλα ξηδηθά. Από ην 2009 έσο ην 2012 ππήξμε ζηε ρώξα καο αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ θαηά 37% (Σζνύλεο, 2012). Οη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ζηελ αύμεζε ηεο αλεξγία πνπ από 8,3% μεπέξαζε ην 27% ην 2013 θαη ζηελ επηδείλσζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη δηαηαξαρώλ κε πξνεμάξρνληα ηελ θαηάζιηςε θαη ηηο αγρώζεηο δηαηαξαρέο. ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο ππνινγίδεηαη πσο ην 25% ησλ αλδξώλ θαη ην 33% ησλ γπλαηθώλ πάζρνπλ από ήπηα σο ζνβαξή θαηάζιηςε (Σζνύλεο, 2013). Η ειιεληθή πεξίπησζε δελ είλαη ε κνλαδηθή. Πιήζνο εξεπλώλ δηαρξνληθά έρεη θαηαδείμεη ηελ αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο ζε πεξηπηώζεηο δξακαηηθήο αύμεζεο ηεο αλεξγίαο σο απνηέιεζκα ηεο επηδείλσζεο ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ (Stuckler εη αι., 2009; Stankunasetal., 2006; Ferrieetal., 2002; Uutela, 2010). Απμεκέλεο Πηζαλόηεηεο γηα Δπηδεκηνινγηθή Έμαξζε Δπηκέξνπο Τγεηνλνκηθώλ Πξνβιεκάηωλ. Καηά ηελ πεξίνδν ππήξμε έμαξζε ησλ θξνπζκάησλ HIV ζηνλ πιεζπζκό ησλ ρξεζηώλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. πγθεθξηκέλα ην 2011 θαηαγξάθεθαλ 241 λέα θξνύζκαηα, ελώ ην , ηελ ώξα πνπ ην 2010 ν αληίζηνηρνο αξηζκόο θαηά ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ήηαλ πνιύ κηθξόηεξνο (γξάθεκα 6) (Sarafis&Tsounis, 2014). Η έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ πηζαλά λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αύμεζε ζπκπεξηθνξώλ θηλδύλνπ θαη ηελ πηνζέηεζε ελόο επηζθαιέζηεξνπ ηξόπνπ ρξήζεο (θνηλή ζύξηγγα, αύμεζε ελέζηκεο ρξήζεο θα). Σν γεγνλόο ηεο αύμεζεο ησλ θξνπζκάησλ HIV ζε άηνκα πνπ θάλνπλ ελέζηκε ρξήζε ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ, έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε άιιεο ρώξεο θαηά ηελ πεξίνδν νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ (Sarafis&Tsounis, 2014;Friedmanetal., 2009). Η εκθάληζε επηδεκηθώλ θαηλνκέλσλ ζε επάιισηνπο θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο πιεζπζκνύο ζε πεξηπηώζεηο ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο επηδείλσζεο θαη έμαξζεο ηεο θηώρεηαο είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ίζσο πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξνζαξκνγέο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.πγθξηηηθή κειέηε ζε 21 ρώξεο πνπ εθηεινύζαλ πξόγξακκα ηνπ ΓΝΣ έδεημε πσο εκθάληζαλ 16,6% κεγαιύηεξε ζλεζηκόηεηα από TBC (θπκαηίσζε), κε αύμεζε 4,1% γηα θάζε επηπιένλ ρξόλν παξακνλήο ηνπο ζην ΓΝΣ (Σζαιαθνπνύινπ& αξάθεο, 2013). 33

8 Γξάθεκα 6: ΚξνύζκαηαHIV ζε Άηνκα πνπ Κάλνπλ Δλέζηκε Υξήζε Φπρνδξαζηηθώλ Οπζηώλ ζηελ Διιάδα ( ). Πεγή:Sarafis&Tsounis, 2014 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο απμνκεηώζεηο ηνπο δείθηεο πγείαο ζηελ Διιάδα. Η ζεκαληηθόηεξε επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζην κλεκόλην ήηαλ ε ειάηησζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο κε επαθόινπζν ηελ αύμεζε ηεο αλεξγίαο. Η αλεξγία πεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο πνπ έρνπλ πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ, ιόγσ ησλ ζνβαξώλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ηεο, αιιά θαη ιόγσ ηεο ελδερόκελεο ζύλδεζήο ηεο κε ηελ θνηλσληθή θαη ςπρηθή πγεία. εκαληηθόο αξηζκόο εξεπλώλ έρεη δείμεη όηη ε αλεξγία ζπκβάιεη ζηελ εκθάληζε αζζελεηώλ όπσο ηα θαξδηαθά λνζήκαηα, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεοθαη ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα κέζσ ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιεί. Αθόκε ζπκβάιεη θαη ζηελ αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ θαζώο πνιινί είλαη απηνί πνπ αδπλαηνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο κε άιινπο ηξόπνπο. Χζηόζν ίζσο είλαη αθόκε λσξίο γηα ηελ πιήξε απνηύπσζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Γηαηί αλ ζηελ πεξίπησζε ηεο επηδείλσζεο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο νη επηπηώζεηο γίλνληαη άκεζα νξαηέο, ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαθόξσλ ρξόλησλ αζζελεηώλ, όπσο είλαη ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη νη λενπιαζίεο, νη ζπλέπεηεο πνπ αθνινπζνύλ ηελ πηώζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεησκέλε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο, αξγνύλ πεξηζζόηεξν λα θαλνύλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αγξαθηώηεο Γ. (2003) Υγεία, Αππώστια, Κοινωνία. Τόποι και τπόποι σύμπλεξηρ,σππωζήηω, Αζήλα. Boldo E., Medina S., Le Tertre A., Hurley F., Mucke H.G., Ballester F. et al. (2006) "Apheis Group. Apheis: Health impact assessment of long-term exposure to (PM 2.5) in 23 European cities". EurJEpidimiol 21(6): ΔΛ. ΣΑΣ. (2014) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αηηίεο ζαλάησλ έηνπο Γηαζέζηκν ζε: 605/PressReleases/A1605_SPO09_DT_AN_00_2012_01_F _GR.pdf[ Δύξεζε 12/12/2014]. European Transport Safety Council (ETSC) (2009) 2010 on the Horizon 3rd Road Safety Report, ETSC, Brussels.Γηαζέζηκν ζε: 20Report% pdf[ Δύξεζε 10/12/2014]. Farley J.,Autier, P., Boniol, M., Heanue, M., Colombet, M. & Boyle, P. (2007) "Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006" Annals of Oncology,18(3): Ferrie J.E., Shipley M.J., Stansfeld S.A., Marmot M.G. (2002) "Effects of chronic job insecurity and change in job security on self reported health, minor psychiatric morbidity, physiological measures, and health related behaviours in British civil servants: the Whitehall II study". Journal of Epidemiology & Community Health, 56(6): Filippidis F.T, Schoretsaniti S., Dimitrakaki C., Vardavas C.I.,Behrakis P.,Connolly G.N., Tountas Y.(2014) "Trends in cardiovascular risk factors in Greece before and during the financial crisis: the impact of social disparities". The European Journal of Public Health 24(6): Graham I., Atar D., Borch-Johnsen K., Boysen G., Burell G., Cifkova R. (2007) Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice European Journal of Preventive Cardiology September 14 (2) suppls1- S113. Jahoba M. (1982) Employment and Unemployment. A Social-Psychological Analysis. Cambridge University Press, New York. Karakatsani A., Analitis A., Perifanou D., Ayres J.G., Harrison R.M., Kotronarou I.G., et al. (2012) "Particulate matter air pollution amd respiratory symptoms in individuals having either asthma or chronic obstructive pulmonary disease : a European multicentre panel study". Environmental Health, 11:75. Katsouyianni K. (2003) "Ambient air pollution and health".brmedbulletin 68: Λoπαηαηδίδεο Α., Ισαλλίδε Δ., Μάληε Π. (1999) Υπηρεζίες Υγείας/ Νοζοκομείο,Ιδιοησπίες και Προκλήζεις. Σόκνο Α, ΔΑΠ, Πάηξα. Μπακπαηζίθνπ Φ.(2009)"Γηαρξνληθή δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ" Σν βήκα ηνπ Αζθιεπηνύ, 8(4): Νηδνύθξαο Ι., Πεξπέξνγινπ (2009) Δηζαγσγή ζηελ Βηνζηαηηζηηθή θαη ηελ Δπηδεκηνινγία, 4 ε Έθδνζε, Αζήλα. Γηαζέζηκν ζε: 34

9 Δύξεζε 10/12/2014]. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2012)Health at a Glance: Europe 2012 Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2013) Health at a glance 2013: OECD indicators. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Parsons T.(1979) Definitions of health αnd illness in the light of the American values and socialstructure, In Jacob E.G., Garter E.(eds), Patients, physicians and illness: a source book inbehavioral science and health, Collier- McMillan,London. Friedman, S. R, Rossi, D, Braine N. Theorizing (2009)" Big Events as a potential risk environment for drug use, drug related harm and HIV epidemic outbreaks".international Journal of Drug Policy 20: SamentzasΑ., Papadimitriou D. (2014) "Cardiovascular diseases rise during Greek financial crisis." European Society of Cardiology (ESC)(ScienceDaily. ScienceDaily, 18 May Γηαζέζηκνζε:www.sciencedaily.com/releases/2014/05/ htm. [ Δύξεζε 10/12/2014]. Sarafis P., Tsounis A. (2014) "Debt Burden of Greece and HIV among Injecting Drug Users", The Lancet Infectious Diseases,14(3): Stankunas M.,KaledieneR.,StarkuvieneS., KapustinskieneV. (2006) "Duration of unemployment and depression: a crosssectional survey in Lithuania",BMC Public Health6 :174. Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A. McKee M. (2009) "The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis", The Lancet, 374: σηεξηάδνπ Κ., αξάθεο Π., Σζέιηθα Α (2014) Γεκνγξαθηθέο Δμειίμεηο θαη Δπηδεκηνινγηθό Πξνθίι ηνπ Διιεληθνύ Πιπζπζκνύ. ην Δηζαγσγή ζηε Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε θαη ηε Φξνληίδα Τγείαο, Publisher: BrokenHillPublishers LTD & Π.Υ. Παζραιίδεο : Σνύληαο Ι.(2000a) Κοινωνία και Υγεία. Δθδόζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα. Σνύληαο Ι. (2000b) "Κνηλσληθέο αληζόηεηεο ζηελ πγεία", Αξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο 17(4): Σνύληαο Γ., Σξηαληαθύιινπ Γ., Φξηζήξαο.(2010) "Γείθηεο πγείαο ζηελ Δπξώπε" Αξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο, 17(1): Σζαιαθνπνύινπ Β., αξάθεο Π. (2013) "Διιεληθή Τγεία: Δμέ-ιεγκέλε ή Δμειηγκέλε". Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Τγείαο 5(2): Σζνύλεο Α. (2012) "Η Όμπλζε ησλ Φπρνθνηλσληθώλ Πξνβιεκάησλ ζηελ Διιάδα ζηελ Δπνρή Απνδόκεζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο", Τεηράδια Ψστιαηρικής, 119 : Σζνύλεο Α. (2013) "Η ρέζε ηεο Αλεξγίαο κε ηελ Καηάζιηςε θαη ηηο Απηνθηνλίεο: Η «Κιηληθή» Αληαλάθιαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο", Τεηράδια Ψστιαηρικής, 122 : Σζνύλεο Α., αξάθεο Π. (2014) "Πξόιεςε Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνύ θαη Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο". ΓηεπηζηεκνληθήΦξνληίδαΤγείαο, 6(3): Tsounis A.,Sarafis P., Alexopoulos E.C. (2014) "Austerity and Its Consequences on Cancer Screening in Greece", The Lancet, 384 (9960): Uutela A. (2010) "Economic crisis and mental health", Current Opinion in Psychiatry, 23: WHO (2005) Air Quality Guidelines. Global Update Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. Summary of risk Assessment.Γηαζέζηκνζε: data/assets/pdf_file/0005/78638/e pdf?ua=1[ Δύξεζε 12/12/2014]. WHO (2008) European Health For All Database Γηαζέζηκν ζε:http://www.euro.who.int/en/data-andevidence/databases/european-health-for-all-database-hfadb[ Δύξεζε 10/12/2014]. WHO (2010) 10 Facts about Cancer, Γηαζέζηκνζε: ξεζε 10/12/2014]. WHO (2014) Cancer, Fact Sheet 297 Γηαζέζηκνζε: Δύξεζε 10/12/2014]. World Bank (2014b) Mortality rate, infant (per 1,000 live births).γηαζέζηκν ζε:http://data.worldbank.org/indicator/sp.dyn.imrt.in[ Δύξεζε 10/12/2014]. World Bank (2014a) Mortality rate, under-5years (per 1,000) Γηαζέζηκνζε: Δύξεζε 10/12/2014]. 35

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα