Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ"

Transcript

1 Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, ISSN Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Μηρνπνύινπ M. 1, Παππά M. 2, Ηιίαο Ρ.-Α. 3, Μαιιηαξνύ Μ. 4 1 Ιαηξόο-Δηδηθεπόκελε Παηδηαηξηθήο, MSc(c) ΓΜΤ Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, Γεληθό Ννζνθνκείν Γηαλληηζώλ 2 Λνραγόο (ΤΝ), MSc(c) ΔΚΠΑ, 414 ΝΔΝ 3 Ννζειεπηήο ΣΔ 4 Σρεο (ΤΝ), Δπηζηεκνληθή πλεξγάηεο ΣΔΙ Θεζζαιίαο, ηκήκα Ννζειεπηηθήο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε Διιάδα έρεη έξζεη αληηκέησπε κε κηα πξσηόγλσξε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνύ. Η παξνύζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε αλαιύεη ηνπο δείθηεο πγείαο ηεο Διιάδαο θαη ηνπο ζπγθξίλεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ππόινηπσλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. Δπηπξόζζεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθόηεξα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνθύπηνπλ εμαηηίαο ηεο ύθεζεο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε κειινληηθά πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ πνπ ζα έξζνπλ ζην πξνζθήλην σο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Λέμεηο θιεηδηά: Γείθηεο Τγείαο, Οηθνλνκηθή Κξίζε, Διιάδα Υπευθ. Αλ/φίας Μηρνπνύινπ Μ.Ιαηξόο-Δηδηθεπόκελε Παηδηαηξηθήο,Γεληθό Ννζνθνκείν Γηαλληηζώλ 27

2 Interscientific Health Care (2015) Vol 7, Issue1, ISSN Health assessment of the Greek population and factors contributing on its burden in the context of the economic downturn and austerity Michopoulou Μ. 1, Pappa Μ 2, Hlias R.-A. 3, Μalliarou M. 4 1 Physician-Specializing in Pediatrics, MSc(c) Greek Open University, General Hospital Giannitson 2 Captain Nurse, MSc (c) University of Athens, 414 SNEN 3 Nurse 4 Major Nurse, Scientific Collaborator TEI Thessaly, Nursing department ABSTRACT During the last years, Greece has come up against an unprecedented economic downturn, which has great consequences in the health of the population. The present literature review examines the health indicators of Greece comparing them with those of other European countries. Additionally, the main health problems that arise because of the recession are presented and the possible future health problems of the Greek population that will come to the fore as a result of the economic crisis are referred. Key words: Health Indicators, Financial Crisis, Greece. ΔΙΑΓΩΓΗ Η πγεία ζεσξείηαη ην πνιπηηκόηεξν αγαζό γηα κία πιήξε θαη επηπρηζκέλε δσή. Η έλλνηα ηεο ζηε δηάξθεηα ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο κπνξεί λα δηέθεξε ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνύο, από ηνπο πεξηζζόηεξνπο όκσο γηλόηαλ αληηιεπηή σο ε αξκνλία ηόζν κέζα ζην ίδην ην άηνκν, όζν θαη κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη. ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Παγθόζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, ε πγεία απνηειεί κηα θαηάζηαζε πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ηνπ αλζξώπνπ (Λoπαηαηδίδεο θαη ζπλ., 1999).Από ηνλ νξηζκό απηό απνξξέεη όηη ε πγεία απνηειεί ζεκειηώδεο αλζξώπηλν δηθαίσκα θαη γηα λα επηηεπρζεί ε θαηάθηεζε ηνπ πςειόηεξνπ δπλαηνύ επηπέδνπ ηεο απαηηεί ηε δξαζηεξηόηεηα πνιιώλ ηνκέσλ. Με βάζε ηνλ Parsons(1979) ε πγεία έρεη θαη έλα ιεηηνπξγηθό νξηζκό ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν πγεία ζεσξείηαη ε ηθαλόηεηα πνπ δηαζέηεη ην άηνκν λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θνηλσληθνύο ηνπ ξόινπο. ηελ απέλαληη όρζε βξίζθεηαη ε αξξώζηηα θαη ε αζζέλεηα όπνπ ζύκθσλα κε ηνλ Σνύληα(2000a) εθθξάδεη ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηεο λόζνπ, ε νπνία πξνθαιεί αλεπηζύκεηεο δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, κε πνηθίιεο ελνριήζεηο όπσο πόλν θαη εμάληιεζε, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θιηληθέο εθδειώζεηο, όπσο ε Cor.Author: Michopoulou M.MD- Paediatrician,General Hospital of Giannitsa 28

3 ζηεθαληαία λόζνο.η αζζέλεηα ζεκαηνδνηεί κηα θαηάζηαζε θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο όηαλ εμαηηίαο ηεο δηαηαξάζζεηαη ν θνηλσληθόο ξόινο ηνπ αηόκνπ ζηηο επαγγεικαηηθέο ή θνηλσληθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο. Οη βαζηθνί ζπληειεζηέο επηξξνήο ηεο πγείαο ησλ αλζξώπσλ είλαη ηόζν θνηλσληθνί όζν θαη πεξηβαιινληηθνί. Οη πεξηζζόηεξεο ινηκώδεηο λόζνη θαη ε εμάπισζή ηνπο ζε επηδεκίεο έρνπλ ζπλδεζεί θπξίσο κε ηηο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο δσήο θαη δηαβίσζεο. Η βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο νθείιεηαη ηόζν ζηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο, όζν θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο(αγξαθηώηεο, 2003). Η επηδεκηνινγία έθαλε γηα πξώηε θνξά ηελ εκθάληζε ηεο σο επηζηήκε ηνλ κεζαίσλα γηα ηελ κειέηε κεγάισλ επηδεκηώλ όπσο ε ρνιέξα, ε παλώιε θαη ε θπκαηίσζε. Ο Ιππνθξάηεο ( π.Υ) ήηαλ ν πξώηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ην αληηθείκελν ηεο επηδεκηνινγίαο θαη θαηέγξαςε ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηώλ, ηνπ ηόπνπ δηαβίσζεο θαη ζπλζεθώλ δηαηξνθήο θαη θαηνηθίαο. Αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα ν Graunt( ) ρξεζηκνπνίεζε κεζόδνπο γηα λα κειεηήζεη ηε βξεθηθή ζλεζηκόηεηα ελώ ν Snow( )απέδεημε όηη ε ρνιέξα πξνέξρεηαη από έλα κηθξόβην πνπ κεηαδηδόηαλ κε ην λεξό θαη ηελ θνπξηά (Νηδνύθξαο & Πεξπέξνγινπ, 2009). Μεξηθά ρξόληα αξγόηεξα, νη επηζηήκνλεο δηακόξθσζαλ θνηλά απνδεθηνύο δείθηεο απνηύπσζεο ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ελόο πιεζπζκνύ κε ζθνπό λα αμηνινγεζνύλ αληηθεηκεληθά ε πξόιεςε θαη ε αγσγή πγείαο. Οη δείθηεο πγείαο ρσξίδνληαη ζηνπο αξλεηηθνύο θαη ζηνπο ζεηηθνύο. Οη ζεηηθνί δείθηεο πγείαο κπνξεί λα είλαη είηε αληηθεηκεληθνί όπσο ν δείθηεο γελλεηηθόηεηαο, δειαδή ην πνζνζηό ησλ γελλήζεσλ, θαη ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο δειαδή ηα αλακελόκελα έηε δσήο ελόο αηόκνπ είηε αξλεηηθνί όπσο νη δείθηεο ζλεζηκόηεηαο δειαδή ν αξηζκόο θαη ε αηηία ζαλάησλ θαη ν δείθηεο λνζεξόηεηαο δειαδή ν αξηζκόο θαη νη αηηίεο λνζειείαο ζηα λνζνθνκεία (Λoπαηαηδίδεο θαη ζπλ., 1999). ηελ παξνύζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο βαζηθνύο δείθηεο πγείαο ηεο Διιάδαο θαη ζα επηρεηξεζεί ε αμηνιόγεζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, θαζώο θαη ε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο επξσπατθέο ρώξεο.δπηπιένλ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα θπξηόηεξα πγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ ΔΞΑΙΣΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Πξνζδόθηκν δωήο, Βξεθηθή θαη Παηδηθή Θλεζηκόηεηα. ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην πξνζδόθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε έρεη απμεζεί θαηά έμη ρξόληα από ην 1980 θηάλνληαο ηα 79 ην Καηά κέζν όξν ζηηο 27 ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πξνζδόθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε θαηά ηελ ηξηεηία ήηαλ 75,3 ρξόληα γηα ηνπο άληξεο θαη 81,7 ρξόληα γηα ηηο γπλαίθεο. Η Γαιιία είρε ην κεγαιύηεξν πξνζδόθηκν δσήο γηα ηηο γπλαίθεο (85 έηε)ελώ ε νπεδία είρε ην κεγαιύηεξν πξνζδόθηκν δσήο γηα ηνπο άληξεο(79,4 έηε) (OECD, 2012). ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, από ην 1928 έσο ζήκεξα, νη άξξελεο έρνπλ θεξδίζεη πεξίπνπ 33 έηε ζε πξνζδνθώκελε δσή, ελώ νη ζήιεηο έρνπλ θεξδίζεη πεξίπνπ 36 έηε(σηεξηάδνπ θαη ζπλ., 2014). Γηάγξακκα 2. Πξνζδνθώκελε δσή θαηά θύιιν, Πεγή: σηεξηάδνπ θαη ζπλ., Μέρξη ηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα ε ζλεζηκόηεηα ήηαλ πςειή ιόγσ ησλ πνηθίισλκνιπζκαηηθώλ λνζεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε έμαξζε εθείλε ηελ επνρή. Ο κέζνο όξνο ηεο βξεθηθήο επηβίσζεο ήηαλ πνιύ ρακειόο, ελώ ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο θπκαηλόηαλ έηε. Οη επηδεκίεο ηεο επνρήο νθείινληαλ θπξίσο ζηελ πείλα θαη ζηελ εμαζιίσζε. ηαδηαθά νη επηδεκίεο άξρηζαλ λα ζπαλίδνπλ θαη ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο λα απμάλεηαη (Σνύληαο, 2000b). Ο δείθηεο βξεθηθήο ζλεζηκόηεηαο αθνινπζεί κηα ζπλερή θαζνδηθή πνξεία θζάλνληαο ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, ηόζν ζηελ Διιάδα, όζν θαη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε (Γξάθεκα 1, 2). 29

4 Γξάθεκα 1:Παηδηθή ζλεζηκόηεηα(ζάλαηνη αλά 1000 παηδηά από 1 έσο 5 εηώλ) ζε Διιάδα, Δ.Δ., Δπξσδώλε. Πεγή:Παγθόζκηα Σξάπεδα (2014a) Γξάθεκα 2:Βξεθηθή ζλεζηκόηεηα (ζάλαηνη αλά 1000 παηδηά θάησ ηνπ ελόο έηνπο) ζε Διιάδα, Δ.Δ., Δπξσδώλε. Πεγή:Παγθόζκηα Σξάπεδα (2014b) Σελ ίδηα ζηηγκή σζηόζν κεηώλνληαη θαη νη γελλήζεηο. ηελ Διιάδα ν δείθηεο γνληκόηεηαο κεηώζεθε από 2,19 ην 1961 ζε 1,4 ην 1990 θαη 1,3 ην 1998 θαη κέρξη ζήκεξα παξακέλεη ζηαζεξόο. Ο αληίζηνηρνο δείθηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη 1,49 (Μπακπαηζίθνπ, 2009). Ο ζπλδπαζκόο ηεο κείσζεο ηεο γνληκόηεηαο θαη ηεο αύμεζεο ηνπ πξνζδόθηκνπ δσήο ζηε ρώξα καο, έρεη επίδξαζε ζηελ πιεζπζκηαθή ππξακίδα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ινηπόλ δελ έρνπκε πιένλ ζρήκα ππξακίδαο όπσο παξαδνζηαθά ππήξρε ζηα κέζα ηνπ 20 νπ αηώλα, αιιά έλα ζρήκα αλεζηξακκέλεο ππξακίδαο, όπνπ νη κηθξέο ειηθίεο ζηε βάζε ζα είλαη ζε πνιύ κηθξόηεξα λνύκεξα από ηηο κεγάιεο ειηθηαθέο νκάδεο ζηελ θνξπθή. Καξδηαγγεηαθά λνζήκαηα Σα ηειεπηαία ρξόληα ηα θαξδηαθά λνζήκαηα θαηέρνπλ ηελ πςειόηεξε ζέζε ζηηο αηηίεο ζαλάηνπ κε πνζνζηό πεξίπνπ 49% όισλ ησλ ζαλάησλ ζηελ Δπξώπε (Σνύληαο θαη ζπλ., 2000). Η βηνκεραλνπνίεζε, ε αζηηθνπνίεζε θαη ε πηνζέηεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ δσήο όπσο ην θάπληζκα, ε δηαηξνθή(πινύζηα ζε ιηπαξά θαη θησρή ζε θπηηθέο ίλεο) ε έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ην άγρνο ζπληζηνύλ ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ (Γξάθεκα 4). ε όηη αθνξά ζηε ρώξα καο εηδηθόηεξα,ζε ζρέζε κε παιαηόηεξα, ηα λνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο απνηεινύλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηελ πξώηε αηηία ζαλάηνπ. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηό ζαλάησλ από λνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ζύλνιν ησλ ζαλάησλ από 10% πνπ ήηαλ ην 1938, αλήιζε ζε 25% ην 1956 θαη 43% ην 2012(σηεξηάδνπ θαη ζπλ., 2014). ην πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ αηηηώλ ζαλάηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ( ). 30

5 Γξάθεκα 3. Πιεζπζκηαθή ππξακίδα ηεο Διιάδαο, 2011 Πεγή: σηεξηάδνπ & αξάθεο, Γξάθεκα 4:Απηνεθηίκεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξόθιεζε θαξδηαγγεηαθνύ επεηζνδίνπ. Πεγή: Graham et al., ΤΝΟΛΟ ΘΑΝΑΣΩΝ Nνζήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο Πηλαθαο 1: Θάλαηνη ιόγσ Ννζεκάησλ ηνπ θπθινθνξηθνύ Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., Η έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πηζαλά ζην άκεζν θαη απώηεξν κέιινλ λα νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ. ε έξεπλα πνπ αθνξνύζε ζηελ θαηακέηξεζε ησλ εηζαγσγώλ ζε κεγάιν λνζνθνκείν ηεο Αζήλαο, ε ζύγθξηζε ηεο πεξηόδνπ θαη έδεημε αύμεζε ησλ λέσλ θξνπζκάησλ (από 3420 ζε 3860). Η αύμεζε απηή αθνξνύζε λεόηεξεο ειηθίεο θαη θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ην απμεκέλν ζηξεο θπξίσο ιόγσ ηεο αλεξγίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο (Samentzas&Papadimitriou, 2014). Δπηπιένλ ζε αληίζηνηρε έξεπλα πνπ αθνξνύζε ζηνπο επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθώλ ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα πιεζπζκνύ θαηά ηα έηε 2006, 2008 θαη 2011 θάλεθε πσο ε εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλδέεηαη κε ηελ αιιαγή ησλ δηαηξνθηθώλ πξνηύπσλ θαη ηδηαίηεξα ηελ θαηαλάισζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, θπξίσο ζηα ρακειόηεξα θνηλσληθό-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα (Filippidisetal., 2014). Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα έρεη καθξνπξόζεζκεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο, όζνλ αθνξά ζηελ αύμεζε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ. 31

6 Καξθίλνο ύκθσλα κε ηελ Π.Ο.Τ. (2014) ην 2012 δηαγλώζηεθαλ παγθνζκίσο 14 εθ. λέεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ, ελώ θαηαγξάθεθαλ 8,2 εθ ζάλαηνη νθεηιόκελνη ζε λενπιαζίεο. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, αλακέλεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ λέσλ θξνπζκάησλ πξόθεηηαη λα απμεζεί ζηηο επόκελεο δπν δεθαεηίεο από 14 ζε 22 εθ. (WHO, 2014). ηελ Δπξώπε εθηηκάηαη όηη γύξσ ζηα 3,2εθ. λέσλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ δηεγλώζζεζαλ ην 2006 δειαδή πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο από ην 2004 εθ ησλ νπνίσλ ην 53% είλαη άληξεο θαη ην 47% γπλαίθεο. Από ζηνηρεία ηεο ίδηαο κειέηεο θαίλεηαη όηη ν αξηζκόο ζαλάησλ έθηαζε ηα 1,7 εθ. ην 2006 (Farleyetal., 2007). ηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ (2013), ε ζλεζηκόηεηα από θαξθίλν παξακέλεη γεληθά ζε ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξώπεο. Χζηόζν ε ρακειή ζέζε ηεο ρώξαο καο είλαη πιαζκαηηθή ιόγσ ησλ δηαγλσζηηθώλ ειιείςεσλ θαη ζθαικάησλ ηαμηλόκεζεο. Η ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη αξθεηέο αδπλακίεο, θαζώο ην Διιεληθό Αξρείν Νενπιαζηώλ βξίζθεηαη ζηε θάζε αλαδηνξγάλσζήο ηνπ, ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ε νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί (Σζνύλεο& αξάθεο, 2014). Παξά ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλόκεζεο, ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ζαλάησλ από λενπιάζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ζαλάησλ ζηελ ρώξα καο, παξνπζηάδεη ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Γξάθεκα 5). ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ν απόιπηνο αξηζκόο ζαλάησλ πνπ νθείινληαη ζε λενπιαζίεο θαηά ηα έηε 2008 έσο ύκθσλα κε ηα δεδνκέλα νη ζάλαηνη ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν θπκαίλνληαη γύξσ ζην 24% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ζαλάησλ ζηε ρώξα. Γξάθεκα 5.Πνζνζηηαία Καηαλνκή ζαλάησλ από Νενπιαζίεο θαηά ηα έηε 1938,1956,1972,1992,2012. Πεγή : ΔΛ.ΣΑΣ., 2014 ΤΝΟΛΟ ΘΑΝΑΣΩΝ Θάλαηνη ιόγσ Νενπιαζηώλ ζπζηήκαηνο Πίλαθαο2: Θάλαηνη ιόγσ Νενπιαζηώλ Πεγή:ΔΛ.ΣΑΣ., 2014 Ο πεξηνξηζκόο ησλ λέσλ θξνπζκάησλ ζύκθσλα θαη κε ηελ Π.Ο.Τ. (2010) κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο πξόιεςεο θαη ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ, πνπ είλαη ζε ζέζε λα κεηώζεη ηα λέα θξνύζκαηα έσο θαη 30%. Χζηόζν ε απόθαζε ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο λα εηζάγεη κηα ζεηξά από πεξηνξηζκνύο ζηε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ, ηεο κήηξαο θαη ηνπ πξνζηάηε ζηα πιαίζηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πηζαλά λα νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ησλ κειινληηθώλ θξνπζκάησλ, δεδνκέλνπ όηη ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ πξνρσξνύλ ζε πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο ζηε ρώξα καο είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξν από άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. πγθεθξηκέλα κόιηο ην 60% ησλ γπλαηθώλ ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηεί ζπζηεκαηηθά ηεζη Παπ ηελ ώξα πνπ ζε ρώξεο κε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ, όπσο ε νπεδία, ε Φηιαλδία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ην πνζνζηό θηάλεη ζην 80%, ελώ κόιηο ην 50% ησλ γπλαηθώλ ειηθίαο εηώλ ζηελ Διιάδα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη καζηνγξαθία ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηελ ώξα πνπ ζύκθσλα κε ηηοεπξσπατθέο νδεγίεο ν επηζπκεηόο ζηόρνο ζπκκεηνρήο βξίζθεηαη ζην 75% (Tsounis et al. 2014). Αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 32

7 ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ηα λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ επζπλόηαλ γηα 10% ησλ ζαλάησλ ην 2012 κε αληίζηνηρν πεξίπνπ πνζνζηό θαηά ηα πξνεγνύκελα ρξόληα (ΔΛΣΑΣ, 2014). Χζηόζν παξόιν πνπ δελ έρεη απνηππσζεί αθόκε θάπνηα δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ αλαπλεπζηηθώλ πξνβιεκάησλ ε αύμεζε ηεο πνζόηεηαο αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκόζθαηξα απνηειεί έλαλ ελ δπλάκεη αξλεηηθό νησλό γηα ην θνληηλό θαη καθξηλό κέιινλ. ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, ε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ νδήγεζε πνιινύο θαηνίθνπο κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηδαθηώλ ή ζνκπώλ θαη ηελ θαύζε θαθήο πνηόηεηαο θαπζόμπισλ, πξντόλησλ βηνκάδαο θαη δηάθνξσλ παιαηώλ μύιηλσλ ή πιαζηηθώλ πιηθώλ, πξνθαιώληαο ηε ξύπαλζε ιόγσ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ, κε αξθεηά επηβιαβείο επηπηώζεηο ζηελ πγεία. Η θαύζε βηνκάδαο-μύισλ ηνλ ρεηκώλα εάλ ζπλερηζζεί θαη ηα επόκελα ρξόληα, κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε αύμεζε ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο (ΥΑΠ), θαζώο θαη ησλ αλαπλεπζηηθώλ πξνβιεκάησλ γεληθόηεξα. Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε ησλ αζηηθώλ θαη ησλ βηνκεραληθώλ πεξηνρώλ απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο. πγθεθξηκέλα ε έθζεζε ζε απμεκέλα επίπεδα αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε κεησκέλε ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ησλ πλεπκόλσλ, απμεκέλε ζπρλόηεηα αιιεξγηθώλ παζήζεσλ, παξνμύλζεηο άζζκαηνο θαη ρξόληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο, θαζώο θαη κε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα (Who, 2005; Karakatsanietal., 2012; Boldoetal., 2006;Katsouyianni, 2003). Σξνραία αηπρήκαηα ύκθσλα κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηα ηξνραία αηπρήκαηα έρνπλ ηελ ηάζε λα εμειηρζνύλ ζε κάζηηγα ηεο επνρήο θαη δπζηπρώο ζηε ρώξα καο ην θαηλόκελν έρεη θηάζεη ζε ζιηβεξά επίπεδα, αθνύ αξθεηνί άλζξσπνη ράλνπλ θάζε ρξόλν ηε δσή ηνπο ζε ηξνραία αηπρήκαηα. Από ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα ην Δπξσπατθό πκβνύιην γηα ηελ αζθάιεηα ησλ κεηαθνξώλ γηα ην έηνο 2008, ε Διιάδα βξηζθόηαλ ζηελ 27ε ζέζε κεηαμύ 30 ρσξώλ σο πξνο ηνπο ζαλάηνπο από ηξνραία (ETSC, 2009). Χζηόζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο ν αξηζκόο ησλ ζαλάησλ από ηξνραία αηπρήκαηα θάλεθε λα κεηώλεηαη ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 3 ν αξηζκόο ησλ ηξνραίσλ από 1722 ην 2008 έθηαζε ηα 1191 ην Πίλαθαο 3: Αξηζκόο Θπκάησλ από Σξνραία Αηπρήκαηα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ΤΝΟΛΟ ΘΑΝΑΣΩΝ Δ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ Πεγή:ΔΛ.ΣΑΣ., 2014 Η κείσζε ησλ δηαδξνκώλ κε απηνθίλεην, νη ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο, γηα ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο ρξεκάησλ από θαύζηκα, αιιά θαη νη ιηγόηεξεο κεηαθηλήζεηο λέσλ θαη άπεηξσλ νδεγώλ, πηζαλόλ λα έρνπλ επηδξάζεη ζεηηθά ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζαλαηεθόξσλ ηξνραίσλ. Απηνθηνλίεο Έσο ην 2007 ε Διιάδα δηαηεξνύζε έλα από ηα ρακειόηεξα πνζνζηά απηνθηνληώλ ζηηο ρώξεο ηεο ΔπξσπατθήοΈλσζεο. Η εκθάληζε σζηόζν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήξζε λα αιιάμεη ηελ εηθόλα ξηδηθά. Από ην 2009 έσο ην 2012 ππήξμε ζηε ρώξα καο αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ θαηά 37% (Σζνύλεο, 2012). Οη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ζηελ αύμεζε ηεο αλεξγία πνπ από 8,3% μεπέξαζε ην 27% ην 2013 θαη ζηελ επηδείλσζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη δηαηαξαρώλ κε πξνεμάξρνληα ηελ θαηάζιηςε θαη ηηο αγρώζεηο δηαηαξαρέο. ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο ππνινγίδεηαη πσο ην 25% ησλ αλδξώλ θαη ην 33% ησλ γπλαηθώλ πάζρνπλ από ήπηα σο ζνβαξή θαηάζιηςε (Σζνύλεο, 2013). Η ειιεληθή πεξίπησζε δελ είλαη ε κνλαδηθή. Πιήζνο εξεπλώλ δηαρξνληθά έρεη θαηαδείμεη ηελ αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηεο δηάζεζεο ζε πεξηπηώζεηο δξακαηηθήο αύμεζεο ηεο αλεξγίαο σο απνηέιεζκα ηεο επηδείλσζεο ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ (Stuckler εη αι., 2009; Stankunasetal., 2006; Ferrieetal., 2002; Uutela, 2010). Απμεκέλεο Πηζαλόηεηεο γηα Δπηδεκηνινγηθή Έμαξζε Δπηκέξνπο Τγεηνλνκηθώλ Πξνβιεκάηωλ. Καηά ηελ πεξίνδν ππήξμε έμαξζε ησλ θξνπζκάησλ HIV ζηνλ πιεζπζκό ησλ ρξεζηώλ εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. πγθεθξηκέλα ην 2011 θαηαγξάθεθαλ 241 λέα θξνύζκαηα, ελώ ην , ηελ ώξα πνπ ην 2010 ν αληίζηνηρνο αξηζκόο θαηά ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ήηαλ πνιύ κηθξόηεξνο (γξάθεκα 6) (Sarafis&Tsounis, 2014). Η έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ πηζαλά λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αύμεζε ζπκπεξηθνξώλ θηλδύλνπ θαη ηελ πηνζέηεζε ελόο επηζθαιέζηεξνπ ηξόπνπ ρξήζεο (θνηλή ζύξηγγα, αύμεζε ελέζηκεο ρξήζεο θα). Σν γεγνλόο ηεο αύμεζεο ησλ θξνπζκάησλ HIV ζε άηνκα πνπ θάλνπλ ελέζηκε ρξήζε ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ, έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε άιιεο ρώξεο θαηά ηελ πεξίνδν νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ (Sarafis&Tsounis, 2014;Friedmanetal., 2009). Η εκθάληζε επηδεκηθώλ θαηλνκέλσλ ζε επάιισηνπο θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνπο πιεζπζκνύο ζε πεξηπηώζεηο ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο επηδείλσζεο θαη έμαξζεο ηεο θηώρεηαο είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ίζσο πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο πξνζαξκνγέο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.πγθξηηηθή κειέηε ζε 21 ρώξεο πνπ εθηεινύζαλ πξόγξακκα ηνπ ΓΝΣ έδεημε πσο εκθάληζαλ 16,6% κεγαιύηεξε ζλεζηκόηεηα από TBC (θπκαηίσζε), κε αύμεζε 4,1% γηα θάζε επηπιένλ ρξόλν παξακνλήο ηνπο ζην ΓΝΣ (Σζαιαθνπνύινπ& αξάθεο, 2013). 33

8 Γξάθεκα 6: ΚξνύζκαηαHIV ζε Άηνκα πνπ Κάλνπλ Δλέζηκε Υξήζε Φπρνδξαζηηθώλ Οπζηώλ ζηελ Διιάδα ( ). Πεγή:Sarafis&Tsounis, 2014 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο απμνκεηώζεηο ηνπο δείθηεο πγείαο ζηελ Διιάδα. Η ζεκαληηθόηεξε επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζην κλεκόλην ήηαλ ε ειάηησζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο κε επαθόινπζν ηελ αύμεζε ηεο αλεξγίαο. Η αλεξγία πεξηιακβάλεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο πνπ έρνπλ πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ, ιόγσ ησλ ζνβαξώλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ηεο, αιιά θαη ιόγσ ηεο ελδερόκελεο ζύλδεζήο ηεο κε ηελ θνηλσληθή θαη ςπρηθή πγεία. εκαληηθόο αξηζκόο εξεπλώλ έρεη δείμεη όηη ε αλεξγία ζπκβάιεη ζηελ εκθάληζε αζζελεηώλ όπσο ηα θαξδηαθά λνζήκαηα, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεοθαη ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα κέζσ ηνπ άγρνπο πνπ πξνθαιεί. Αθόκε ζπκβάιεη θαη ζηελ αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ θαζώο πνιινί είλαη απηνί πνπ αδπλαηνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο κε άιινπο ηξόπνπο. Χζηόζν ίζσο είλαη αθόκε λσξίο γηα ηελ πιήξε απνηύπσζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ. Γηαηί αλ ζηελ πεξίπησζε ηεο επηδείλσζεο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο νη επηπηώζεηο γίλνληαη άκεζα νξαηέο, ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαθόξσλ ρξόλησλ αζζελεηώλ, όπσο είλαη ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ηα αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη νη λενπιαζίεο, νη ζπλέπεηεο πνπ αθνινπζνύλ ηελ πηώζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεησκέλε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο πγείαο, αξγνύλ πεξηζζόηεξν λα θαλνύλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αγξαθηώηεο Γ. (2003) Υγεία, Αππώστια, Κοινωνία. Τόποι και τπόποι σύμπλεξηρ,σππωζήηω, Αζήλα. Boldo E., Medina S., Le Tertre A., Hurley F., Mucke H.G., Ballester F. et al. (2006) "Apheis Group. Apheis: Health impact assessment of long-term exposure to (PM 2.5) in 23 European cities". EurJEpidimiol 21(6): ΔΛ. ΣΑΣ. (2014) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αηηίεο ζαλάησλ έηνπο Γηαζέζηκν ζε: 605/PressReleases/A1605_SPO09_DT_AN_00_2012_01_F _GR.pdf[ Δύξεζε 12/12/2014]. European Transport Safety Council (ETSC) (2009) 2010 on the Horizon 3rd Road Safety Report, ETSC, Brussels.Γηαζέζηκν ζε: 20Report% pdf[ Δύξεζε 10/12/2014]. Farley J.,Autier, P., Boniol, M., Heanue, M., Colombet, M. & Boyle, P. (2007) "Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006" Annals of Oncology,18(3): Ferrie J.E., Shipley M.J., Stansfeld S.A., Marmot M.G. (2002) "Effects of chronic job insecurity and change in job security on self reported health, minor psychiatric morbidity, physiological measures, and health related behaviours in British civil servants: the Whitehall II study". Journal of Epidemiology & Community Health, 56(6): Filippidis F.T, Schoretsaniti S., Dimitrakaki C., Vardavas C.I.,Behrakis P.,Connolly G.N., Tountas Y.(2014) "Trends in cardiovascular risk factors in Greece before and during the financial crisis: the impact of social disparities". The European Journal of Public Health 24(6): Graham I., Atar D., Borch-Johnsen K., Boysen G., Burell G., Cifkova R. (2007) Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice European Journal of Preventive Cardiology September 14 (2) suppls1- S113. Jahoba M. (1982) Employment and Unemployment. A Social-Psychological Analysis. Cambridge University Press, New York. Karakatsani A., Analitis A., Perifanou D., Ayres J.G., Harrison R.M., Kotronarou I.G., et al. (2012) "Particulate matter air pollution amd respiratory symptoms in individuals having either asthma or chronic obstructive pulmonary disease : a European multicentre panel study". Environmental Health, 11:75. Katsouyianni K. (2003) "Ambient air pollution and health".brmedbulletin 68: Λoπαηαηδίδεο Α., Ισαλλίδε Δ., Μάληε Π. (1999) Υπηρεζίες Υγείας/ Νοζοκομείο,Ιδιοησπίες και Προκλήζεις. Σόκνο Α, ΔΑΠ, Πάηξα. Μπακπαηζίθνπ Φ.(2009)"Γηαρξνληθή δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ" Σν βήκα ηνπ Αζθιεπηνύ, 8(4): Νηδνύθξαο Ι., Πεξπέξνγινπ (2009) Δηζαγσγή ζηελ Βηνζηαηηζηηθή θαη ηελ Δπηδεκηνινγία, 4 ε Έθδνζε, Αζήλα. Γηαζέζηκν ζε: 34

9 Δύξεζε 10/12/2014]. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2012)Health at a Glance: Europe 2012 Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2013) Health at a glance 2013: OECD indicators. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Parsons T.(1979) Definitions of health αnd illness in the light of the American values and socialstructure, In Jacob E.G., Garter E.(eds), Patients, physicians and illness: a source book inbehavioral science and health, Collier- McMillan,London. Friedman, S. R, Rossi, D, Braine N. Theorizing (2009)" Big Events as a potential risk environment for drug use, drug related harm and HIV epidemic outbreaks".international Journal of Drug Policy 20: SamentzasΑ., Papadimitriou D. (2014) "Cardiovascular diseases rise during Greek financial crisis." European Society of Cardiology (ESC)(ScienceDaily. ScienceDaily, 18 May Γηαζέζηκνζε:www.sciencedaily.com/releases/2014/05/ htm. [ Δύξεζε 10/12/2014]. Sarafis P., Tsounis A. (2014) "Debt Burden of Greece and HIV among Injecting Drug Users", The Lancet Infectious Diseases,14(3): Stankunas M.,KaledieneR.,StarkuvieneS., KapustinskieneV. (2006) "Duration of unemployment and depression: a crosssectional survey in Lithuania",BMC Public Health6 :174. Stuckler D, Basu S, Suhrcke M, Coutts A. McKee M. (2009) "The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis", The Lancet, 374: σηεξηάδνπ Κ., αξάθεο Π., Σζέιηθα Α (2014) Γεκνγξαθηθέο Δμειίμεηο θαη Δπηδεκηνινγηθό Πξνθίι ηνπ Διιεληθνύ Πιπζπζκνύ. ην Δηζαγσγή ζηε Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε θαη ηε Φξνληίδα Τγείαο, Publisher: BrokenHillPublishers LTD & Π.Υ. Παζραιίδεο : Σνύληαο Ι.(2000a) Κοινωνία και Υγεία. Δθδόζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα. Σνύληαο Ι. (2000b) "Κνηλσληθέο αληζόηεηεο ζηελ πγεία", Αξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο 17(4): Σνύληαο Γ., Σξηαληαθύιινπ Γ., Φξηζήξαο.(2010) "Γείθηεο πγείαο ζηελ Δπξώπε" Αξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο, 17(1): Σζαιαθνπνύινπ Β., αξάθεο Π. (2013) "Διιεληθή Τγεία: Δμέ-ιεγκέλε ή Δμειηγκέλε". Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Τγείαο 5(2): Σζνύλεο Α. (2012) "Η Όμπλζε ησλ Φπρνθνηλσληθώλ Πξνβιεκάησλ ζηελ Διιάδα ζηελ Δπνρή Απνδόκεζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Κξάηνπο", Τεηράδια Ψστιαηρικής, 119 : Σζνύλεο Α. (2013) "Η ρέζε ηεο Αλεξγίαο κε ηελ Καηάζιηςε θαη ηηο Απηνθηνλίεο: Η «Κιηληθή» Αληαλάθιαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο", Τεηράδια Ψστιαηρικής, 122 : Σζνύλεο Α., αξάθεο Π. (2014) "Πξόιεςε Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνύ θαη Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο". ΓηεπηζηεκνληθήΦξνληίδαΤγείαο, 6(3): Tsounis A.,Sarafis P., Alexopoulos E.C. (2014) "Austerity and Its Consequences on Cancer Screening in Greece", The Lancet, 384 (9960): Uutela A. (2010) "Economic crisis and mental health", Current Opinion in Psychiatry, 23: WHO (2005) Air Quality Guidelines. Global Update Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. Summary of risk Assessment.Γηαζέζηκνζε: data/assets/pdf_file/0005/78638/e pdf?ua=1[ Δύξεζε 12/12/2014]. WHO (2008) European Health For All Database Γηαζέζηκν ζε:http://www.euro.who.int/en/data-andevidence/databases/european-health-for-all-database-hfadb[ Δύξεζε 10/12/2014]. WHO (2010) 10 Facts about Cancer, Γηαζέζηκνζε: ξεζε 10/12/2014]. WHO (2014) Cancer, Fact Sheet 297 Γηαζέζηκνζε: Δύξεζε 10/12/2014]. World Bank (2014b) Mortality rate, infant (per 1,000 live births).γηαζέζηκν ζε:http://data.worldbank.org/indicator/sp.dyn.imrt.in[ Δύξεζε 10/12/2014]. World Bank (2014a) Mortality rate, under-5years (per 1,000) Γηαζέζηκνζε: Δύξεζε 10/12/2014]. 35

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Ιατρού Εργασίας, στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο χώρο εργασίας

Ο Ρόλος του Ιατρού Εργασίας, στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο χώρο εργασίας Ο Ρόλος του Ιατρού Εργασίας, στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο χώρο εργασίας Σ. Α. Δρίβας ΕιδικόςΙατρόςΕργασίας (spiros.drivas@elinyae.gr) Το εργασιακό περιβάλλον ως αυτοτελή οντότητα, επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκτονικότητα και χρόνια σωματική νόσος στην εποχή της κρίσης»

«Αυτοκτονικότητα και χρόνια σωματική νόσος στην εποχή της κρίσης» «Αυτοκτονικότητα και χρόνια σωματική νόσος στην εποχή της κρίσης» Ελισάβετ Ντουντουλάκη MSc Psychology, Διδακτορική Ερευνήτρια Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δείγμα Συνολικό δείγμα συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ1.1 Ο ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΓΗ

Γ1.1 Ο ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΓΗ Γ1.1 Ο ΠΛΗΘΤΜΟ ΣΗ ΓΗ Τα ηειεπηαία ρξόληα ν πιεζπζκόο ζπλερώο απμάλεηαη. Πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ νη άλζξσπνη ηηο αλάγθεο ηνπο, αιιάδνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη όζν πεξηζζόηεξνη είλαη, ηόζν κεγαιύηεξεο κεηαβνιέο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα