H Όυις τοσ Γράματος της Κλασικής Δποτής: προβλήματα σύγτρονης επαναλειτοσργίας των αρταίων ελληνικών θεάτρων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H Όυις τοσ Γράματος της Κλασικής Δποτής: προβλήματα σύγτρονης επαναλειτοσργίας των αρταίων ελληνικών θεάτρων"

Transcript

1 H Όυις τοσ Γράματος της Κλασικής Δποτής: προβλήματα σύγτρονης επαναλειτοσργίας των αρταίων ελληνικών θεάτρων Νίκος Κ. Μπάρκας ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο θαη ην αίηεκα ηεο επηζηξνθήο ζην θπζηθφ ηνπ ρψξν έζεζαλ ζε πξνηεξαηφηεηα ηα δεηήκαηα ησλ ήπησλ επεκβάζεσλ ζηα αξραία ειιεληθά ζέαηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζεαηξηθήο ιεηηνπξγίαο. Όκσο, ηα ζέαηξα ηεο αξραηφηεηαο ζπληζηνχλ κηα ηδηφηππε πεξίπησζε κλεκείσλ κε πξαγκαηηθή ή δπλεηηθά εθηθηή επαλάρξεζε: ζπρλά, ε αλαζηήισζε θαη ζηεξέσζε ησλ ζσδφκελσλ θαηαζθεπψλ (νη νπνίεο αλήθνπλ ζε δηαδνρηθέο νηθνδνκηθέο θάζεηο) δελ αξθνχλ γηα λα εμππεξεηεζεί κηα αμηφπηζηε επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ (γηα παξαζηάζεηο έξγσλ πνπ ζρεδφλ θαη` απνθιεηζηηθφηεηα αλήθνπλ ζηελ δξακαηηθή παξαγσγή ηεο θιαζηθήο επνρήο). Παξάιιεια, νη πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ζνβαξψλ αιινηψζεσλ πνπ ππέζηεζαλ εμαηηίαο ησλ θαηά πεξίπησζε ξσκατθψλ επεκβάζεσλ ή δηαρξνληθψλ θαηαζηξνθψλ, απνδεηθλχνληαη εκηηειείο ρσξίο αληίζηνηρεο αθνπζηηθέο παξεκβάζεηο: ζπλήζσο, νη ζχγρξνλεο ζθελνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο αδπλαηνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο αθνπζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επηβεβιεκέλε αθνπζηηθή άλεζε. θνπφο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ ζθεληθψλ θαη ζθελνγξαθηθψλ απαηηήζεσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ηεο ζσδφκελεο δξακαηηθήο παξαγσγήο ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ. Ζ αλάιπζε ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο έξεπλεο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή θαη ηελ αθνπζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα πιαίζην αλαθιεηψλ ζθεληθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ κηα αμηφπηζηε, ζχγρξνλε επαλαιεηηνπξγία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζεάηξσλ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Με ηνλ φξν όςηο ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη ζην 5 ν θαηά πνηόλ κέξνο ηεο ηξαγσδίαο. ηελ «Πνηεηηθή» δηαζψζεθαλ ζπλνιηθά έληεθα (11) ζρεηηθέο αλαθνξέο πνπ παξαπέκπνπλ ζε έλα επξχ θάζκα δεδνκέλσλ ηεο ζθελήο (ηε ζθεληθή ππνδνκή, ην ρψξν ζηάζεο ησλ ππνθξηηψλ, ηε ζθελνγξαθία, ην δηάθνζκν ηεο ζθελήο, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θξνληηζηεξίνπ), θαζψο θαη ζε ζρφιηα γηα ηηο παξαζηάζεηο ηεο θιαζηθήο επνρήο. Μνινλφηη ην θείκελν γξάθηεθε ηελ πεξίνδν πνπ νξηζηηθνπνηείηαη ην πέξαζκα ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν ηνπ Γηνλπζηαθνχ ζεάηξνπ ησλ Αζελψλ (-334/ -330 παξάιιεια κε ηελ ιίζηλε αλνηθνδφκεζε ηεο επνρήο ηνπ Λπθνχξγνπ) απνηειεί ηε κνλαδηθή επζεία πξφζβαζε ζηνλ ζεαηξηθφ θφζκν ηεο θιαζηθήο επνρήο, θαζψο φιεο νη ππφινηπεο αλαθνξέο, ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ησλ εθείλσλ ησλ παξαζηάζεσλ (νη αθεγήζεηο ηνπ Παπζαλία, ηνπ Πινχηαξρνπ θαη ηνπ ηξάβσλα, νη πεξηγξαθέο ηνπ Η. Πνιπδεχθε, νη αλαιχζεηο ηνπ Βηηξνχβηνπ, ηα ζρφιηα ηνπ Οξάηηνπ, θαζψο θαη νη απεηθνλίζεηο ζε ζσδφκελα αγγεία ή ζξαχζκαηα) απνηεινχλ έκκεζεο πιεξνθνξίεο, κεηαγελέζηεξσλ επνρψλ. Λίγα (θαη ακθηιεγφκελα) αξραηνινγηθά επξήκαηα ζηα ζεκέιηα ησλ θαηαζθεπψλ ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο, αιιά θπξίσο ηα θείκελα πνπ ζψζεθαλ απφ ηελ δξακαηηθή παξαγσγή ηνπ -5 νπ / -4 νπ αηψλα απνηεινχλ ηα κφλα ηεθκήξηα ησλ απαηηήζεσλ αλαπαξάζηαζεο ηεο θιαζηθήο επνρήο. Σν αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν, κε αθεηεξία ηηο δηνλπζηαθέο ηειεηέο θαη ηνπο δξακαηηθνχο αγψλεο ζηελ Αζήλα, δηέγξαςε κηα ηξνρηά επηά αηψλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο παξαθνινχζεζε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ηνπο θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ ειιελφθσλνπ θφζκνπ ηεο αξραηφηεηαο. Ζ κνξθή ηνπ ζθξαγίζηεθε απφ ην θιαζηθφ αζελατθφ πξφηππν (δεκνθξαηία, θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο, ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο), ελψ ζηνπο επηκέξνπο ζεαηξηθνχο ρψξνπο εγγξάθεηαη ε ζπληζηακέλε ησλ θνηλσληθψλ αηηεκάησλ, ησλ θαιιηηερληθψλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θάζε πεξηνρήο θαη πεξηφδνπ. Ύζηεξα απφ ηηο αξρηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο θαη ηελ επηζηξνθή ζην θπζηθφ ηνπ ρψξν (αξρέο 20 νπ αηψλα), ην δεκνθηιέο ξεχκα ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ αξραίσλ 1

2 ειιεληθψλ ζεάηξσλ (ηδίσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο) έζεζε ζε πξνηεξαηφηεηα ηα δεηήκαηα ησλ ήπησλ θαη αληηζηξεπηψλ επεκβάζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεαηξηθήο ιεηηνπξγίαο. Όκσο ηα αξραία ειιεληθά ζέαηξα, σο παιίκςεζηα δηαδνρηθψλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ (πνπ αλάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πεξηφδνπο), ζπληζηνχλ κηα ηδηφηππε πεξίπησζε κλεκείσλ κε πξαγκαηηθή ή δπλεηηθά εθηθηή επαλάρξεζε. Ζ εξκελεία ησλ εξεηπίσλ θαη ε θαηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ αλαζηήισζεο / ζηεξέσζεο θάζε ζεαηξηθνχ κλεκείνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα ζχλζεην θαη αληηθαηηθφ πεδίν επηινγψλ, επεηδή νη ζπγθεθξηκέλεο, θαηά πεξίπησζε, δηαρξνληθέο κεηαηξνπέο (είηε απφ ηππνινγηθέο εμειίμεηο, είηε απν ξσκατθέο θαηαζηξνθέο, είηε απφ πξφζθαηεο θζνξέο θαη ζπζηεκαηηθή ιηζνζεξία) έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ αμηφπηζηε επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ γηα παξαζηάζεηο πνπ (ζρεδφλ θαη` απνθιεηζηηθφηεηα) αλήθνπλ ζηελ ζεαηξηθή παξαγσγή ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ. Ζ όςηο ηεο ζθελήο, ε αθξηβήο ζέζε ηεο πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα, ε έθηαζε, ην πιάηνο θαη ην χςνο ηεο ζθελνγξαθίαο, θαζψο θαη ε πηζαλή εγθαηάζηαζε κηαο ππεξπςσκέλεο εμέδξαο πξνζθελίνπ ζπγθξνηνχλ έλα αθαλζψδεο πιέγκα εξκελεηψλ πνπ, είηε απαληνχλ ζε αθαδεκατθά εξσηήκαηα, είηε ππνζηεξίδνπλ ζθελνζεηηθέο πξνηάζεηο, έρνπλ κεηαηξέςεη (απφ ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα) ην ζεαηξηθφ ρψξν ηεο θιαζηθήο επνρήο ζε πεδίν ζθνδξψλ αληεγθιήζεσλ (Dνerpfeld, 1896:376), (Allen, 1918: 27), (Izenour, 1977:259), (Μπάξθαο, 1993:121), (Γψγνο, 2006:142). Οη δηαθσλίεο, θαηά ηε δηνξγάλσζε ησλ παξαζηάζεσλ, επηθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζηνλ ηξφπν θαη ζηηο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ ζεαηξηθψλ ππνδνκψλ (πξνζβάζεηο, ρψξνη ζηάζκεπζεο, πγξνί ρψξνη θνηλνχ /ζπληειεζηψλ, ζάιακνη ηερληθήο ππνζηήξημεο, θακαξίληα, απνζήθεο), αιιά θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηεο νξρήζηξαο θαη ησλ εξεηπίσλ ηεο ζθελήο απφ ηηο ζθεληθέο δηεπζεηήζεηο θαη ηηο ζθελνγξαθηθέο εθαξκνγέο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη πξνζπάζεηεο ζηεξέσζεο ηνπ θνίινπ θαη απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηξακκέλσλ κειψλ ηεο ζθελήο απνδεηθλχνληαη εκηηειείο, ρσξίο αληίζηνηρεο αθνπζηηθέο παξεκβάζεηο, επεηδή νη δηάθνξεο ζθελνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο, θαηά θαλφλα, αδπλαηνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο θπζηθέο (παζεηηθέο) αθνπζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβεβιεκέλε αθνπζηηθή άλεζε γηα παξαζηάζεηο (Canac, 1967:171), (Μπάξθαο, 2004:388), (Chourmouziadou, 2009:27). 2. ΟΙ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΔ ΘΔΧΡΙΔ Με ηελ θαζηέξσζε ηεο ηξαγσδίαο ζηηο δηνλπζηαθέο γηνξηέο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ -6 νπ αηψλα, ν Θέζπηο εηζάγεη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνλ ππνθξηηή (κνλνινγηθέο αθεγήζεηο θαη δηαινγηθά κέξε κεηαμχ ρνξνχ / εζνπνηνχ). ηηο αξρέο ηνπ -5 νπ αηψλα ν Πεηζίζηξαηνο ζεζκνζεηεί ηε δηνλπζηαθή ιαηξεία θαη νξγαλψλεη έλα ηεξφ ηνπ Γηφλπζνπ ζηα ξηδά ηεο Αθξφπνιεο. Κνληά ζην πξψην λαφ, δηακνξθψλεηαη έλα θπθιηθφ αιψλη γηα ηηο ιαηξεπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ελψ νη ζεαηέο ζπγθεληξψλνληαη ζε πξφρεηξεο βαζκηδσηέο δηαηάμεηο ζηελ λφηηα πιαγία. ηαδηαθά, ζηνπο νηθηζκνχο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ φπνπ αιινχ θπξηαξρεί ην ησληθφ ζηνηρεηφ, νξγαλψλνληαη παξφκνηεο αλαπαξαζηάζεηο θαη ζεαηξηθνί αγψλεο, θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηνπ -5 νπ αηψλα (Φσηφπνπινο, 1987:12), (Εαλλή, 2011:18). Ζ πνιχλεθξε θαηάξξεπζε κηαο πξφρεηξεο ζεαηξηθήο εγθαηάζηαζεο κε μχιηλα ηθξία (ζε ζεαηξηθνχο αγψλεο ησλ κεγάισλ Γηνλπζίσλ, κεηαμχ -499 / -496) νδήγεζε ζε κηα κφληκε θαη αζθαιή ζεαηξηθή ππνδνκή ζην ηεξφ ηνπ Γηφλπζνπ, εμέιημε πνπ ζεκαηνδνηεί ηε γέλλεζε ηνπ αζελατθνχ ή αηηηθνχ ζεάηξνπ ηεο θιαζηθήο επνρήο θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ κέρξη θαη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ππξπφιεζε ηεο Αθξφπνιεο (-480) : -ε νξρήζηξα - αιψλη (αθηίλαο πεξίπνπ 12m) ζε κηα επηρσκάησζε ζην θαηψηεξν επίπεδν άλνηγκα, -ε ζπκέιε, ν βαθρηθφο βσκφο πάλσ ζ` έλα βαζκηδσηφ ππφβαζξν κέζα ζηελ νξρήζηξα, -νη πάξνδνη, δηάδξνκνη πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ θαη θπθινθνξίαο ρνξνχ /ππνθξηηψλ, αλάκεζα ζηα αλαιήκκαηα ηνπ θνίινπ θαη ην θπζηθφ έδαθνο ηνπ ηεξνχ, -ην πξαλέο, έλαο ηνίρνο αληηζηήξημεο χςνπο πεξίπνπ 2,5m πίζσ απφ ηελ επηρσκάησζε, πνπ δηαρψξηδε ηελ νξρήζηξα απφ ην ηεξφ θαη απέθξππηε ηελ άηερλε θαηαζθεπή κηαο ζεαηξηθήο απνζήθεο (ηα απνδπηήξηα ησλ εζνπνηψλ), 2

3 -ην θνίιν, κε ιαμεπκέλεο ή μχιηλεο βαζκίδεο γηα ην θνηλφ, ζε δηάηαμε νκφθεληξε ηεο νξρήζηξαο θαη αλάπηπγκα πεξίπνπ 240 κνηξψλ, πάλσ ζηε θπζηθή θιίζε ηεο πιαγηάο (Αζαλαζφπνπινο, 1976:30-35), (Μπάξθαο, 1994:40-44). Ακέζσο κεηά (-460/ -440), αιιεπάιιειεο επηζηξψζεηο ζηελ πιαγηά ηεο λφηηαο θιηηήο εμαζθάιηζαλ εληνλφηεξε θιίζε ζην βαζκηδσηφ αλάπηπγκα ηνπ θνίινπ θαη αχμεζαλ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ. Μηα λέα νξρήζηξα (κε αθηίλα πεξίπνπ 9,9m) ζρεκαηίζηεθε ζην εζσηεξηθφ ηεο νξρήζηξαο - αιψλη, κεηαηνπηζκέλε πξνο ην θνίιν ψζηε λα εθάπηεηαη ζηελ αξρηθή πεξηθέξεηα, αθήλνληαο ειεχζεξν ρψξν πξνο ην πξαλέο (Dνerpfeld, 1896:130). Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εκθαλίδεηαη ν νθνθιήο πνπ, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε, εηζήγαγε ηνλ 3 ν ππνθξηηή θαη εθάξκνζε ηε ζθελνγξαθία, νπφηε θαη ε ηξαγσδία έιαβε ηελ ηειείσζή ηεο. Απφ εηξσλεία ηεο ηχρεο, ηηο ζεαηξηθέο θαηλνηνκίεο εληνπίδνπκε ζηελ ηξηινγία ηνπ Αηζρχινπ Οξέζηεηα, ζηα ρξφληα ηεο νπνίαο εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ : ην μχιηλν ζθεληθφ πιαίζην δεκηνπξγεί έλα δεπηεξεχνληα αξρηηεθηνληθφ άμνλα (εγθάξζηα ζηνλ πξσηεχνληα άμνλα ηνπ θνίινπ), εζηηάδεη ην δξακαηηθφ ελδηαθέξνλ πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα, δηαρσξίδεη ηελ νξαηή πξφζνςε ηεο ζθελήο απφ ην αζέαην εζσηεξηθφ ηεο θαη πξνζθέξεη έλα ςειφ επίπεδν ζηάζεο ζηε ζηέγε ηεο (Allen, 1918:27-31), (Fiechter, 1935:15), (Flickinger, 1936:66), (Arnold, 1962: 10). Σελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο νηθνδνκηθήο αθκήο (θαηά ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ Πεξηθιή -449/ -429), ζπληεινχληαη αιιαγέο θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Γηνλπζηαθνχ ζεάηξνπ ησλ Αζελψλ (ε απνηνκή ζην άλσ αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θνίινπ γηα ην Ωδείν, νη ιίζηλεο θαηαζθεπέο αληηζηήξημεο ησλ αθξαίσλ θεξθίδσλ, θαζψο θαη νη πξνζβάζεηο απφ ην νξηδφληην δηάδσκα). ην ειεχζεξν, λφηην ηκήκα ηεο παιηάο νξρήζηξαο δηακνξθψλνληαη ηα παξαζθήληα (αξρηθά σο νη λέεο ζεαηξηθέο απνζήθεο), δχν πιάγηεο πξνβνιέο εθαηέξσζελ ηνπ ζθεληθνχ βάζνπο. Σν μχιηλν, ιπφκελν θαη πεξηνδηθφ ζθεληθφ πιαίζην (θάηνςε ζρήκαηνο Π) νξηνζεηεί έλαλ ηζφγεην πξνζθήλην ρψξν ζηε ζηάζκε ηεο νξρήζηξαο, πίζσ απφ ην λνεηφ φξην κηαο εθαπηφκελεο ζηε λέα πεξηθέξεηα, θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθάξζηνπ ζεαηξηθνχ άμνλα (Allen, 1918α:55), (Baldry, 1981:50), (Blume, 1986:68) Νέεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηξήλεο ηνπ Νηθία -421/ - 415) ζεκαηνδνηνχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηεο ζθελνζήθεο, ελφο ζηελνχ, παξαπιεξσκαηηθνχ θηηξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε κελ λφηηα θηνλνζηνηρία εληάζζνληαλ ζηνλ πεξίβνιν ηνπ λεψηεξνπ λανχ, ην δε βφξεηα επίκεθεο θαη ζπκπαγέο ηνίρσκα (ρσξίο αλνίγκαηα πξνο ην ζέαηξν) αληηζηήξηδε ηνλ ιεγφκελν πξόβνιν Τ, κηα ζεκέιηα βάζε ζηε ζηάζκε ηεο νξρήζηξαο πνπ δηεπθφιπλε ηελ θχιηζε ηνπ εθθπθιήκαηνο θαη παξαιάκβαλε ηα βάξε ελφο κηθξνχ μχιηλνπ πξφππινπ ζην κέζνλ ηνπ ζθεληθνχ πιαηζίνπ. Δπίζεο, εθαηέξσζελ απηήο ηεο βάζεο δηακνξθψζεθαλ δχν ζπκκεηξηθνί, δίδπκνη ζηνίρνη ιίζηλσλ θσληθψλ νπψλ (θαηά ηα αληίζηνηρα ησλ ζεκειίσλ ππνδνκψλ ηεο θιαζηθήο επνρήο ζηα ζέαηξα ηεο Πεξγάκνπ, ηνπ Ωξσπνχ θαη ηεο Κνξίλζνπ) ηθαλψλ λα θέξνπλ ηνπο παζζάινπο ζηήξημεο κηαο μχιηλεο, εθηεηακέλεο θαη δηψξνθεο ζθελήο (Dνerpfeld, 1896:150), (Allen, 1918:15), (Arnold, 1960:15). ε κηα αξγή θαη ζπληεξεηηθή δηαδηθαζία πεξίπνπ πελήληα ρξφλσλ, κε δηαδνρηθέο αιιαγέο θαη ζηαδηαθέο ηξνπνπνηήζεηο, νη πεξηνδηθέο θαη ιπφκελεο θαηαζθεπέο ηεο ζθελήο θαηαζηάιαμαλ ζε κηα μχιηλε εγθαηάζηαζε κε έλα ζρεηηθά ππεξπςσκέλν πξφππιν ζην θεληξηθφ ζχξσκα θαη δχν πιάγηα ζπξψκαηα ζηελ πξφζνςε, ηηο πξνβνιέο ησλ παξαζθελίσλ, ην επηζθήλην ζηελ αλσδνκή θαη ην ζενινγείν ζηε ζηέγε. Απηή ε κνξθή απνθξπζηαιιψζεθε ηειηθά ζηε κφληκε, ιίζηλε εθδνρή ηνπ θηηξίνπ - ζθελή, πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή αλνηθνδφκεζε ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο, επί ππνπξγίαο Λπθνχξγνπ (-338/ -326) (Dνerpfeld, 1896:28), (Flickinger, 1936:70). 3. ΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ Κνηλή απαίηεζε εζνπνηψλ θαη ζεαηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξάζηαζεο, είλαη ε απξφζθνπηε ζεαηξηθή επηθνηλσλία : ερνπξνζηαζία, νπηηθή άλεζε, θαηαιεπηφηεηα ηνπ ιφγνπ, δσληάληα θαη δηαχγεηα ηνπ κελχκαηνο. Ξεθηλψληαο απφ ηηο επηηφπηεο αθνπζηηθέο έξεπλεο ηνπ Fr Canac, δηαδνρηθέο αθνπζηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ζηα ζέαηξα ηεο αξραηφηεηαο ηζρχνπλ νη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ θαη (παξά ηηο δηαρξνληθέο θζνξέο θαη κεηαηξνπέο) εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 3

4 κηα ηδηφηππε, νηθεία αθνπζηηθή αίζζεζε (Canac, 1967), (Lehmann, 1969), (Βαζηιαλησλφπνπινο, 2004), (Polack, 2011) : -ήζπρν αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ (εμάιεηςε εμσηεξηθψλ ζνξχβσλ θαη παξαζηηηθψλ νριήζεσλ), -αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ γχξσ απφ ηα δξψκελα (ζην κέηξν ηεο αλζξψπηλεο θσλεηηθήο θαη αθνπζηηθήο θιίκαθαο), -επρεξήο αλάδεημε ηνπ θαηεπζείαλ ήρνπ θαη ελίζρπζή ηνπ κε έγθαηξεο, ζεηηθέο ερναλαθιάζεηο (ζπκπαγείο ερναλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο θνληά ζηνπο ππνθξηηέο, κηθξέο δηαρπηηθέο επηθάλεηεο θνληά ζηνπο ζεαηέο), -αμηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο αλνηθηήο θάηνςεο γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ, βιαπηηθψλ ερναλαθιάζεσλ θαη ηεο ερψο (κηθξέο δηαρπηηθέο επηθάλεηεο θνληά ζηνπο εζνπνηνχο, εμάιεηςε ησλ ζπκπαγψλ ερναλαθιαζηηθψλ επηθαλεηψλ θνληά ζηνπο ζεαηέο) (Barkas, 2011). Δπίζεο, έρεη αλαιπζεί δηεμνδηθά ε απηφλνκε ή ζπλδπαζηηθή αθνπζηηθή ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ : -ε ρσξνζέηεζε ζηελ απάλεκε θαη απνκνλσκέλε πιαγηά ελφο ιφθνπ θαη ην θπθιηθφ, κεγάιεο θιίζεο βαζκηδσηφ αλάπηπγκα ηνπ θνίινπ επλννχλ ηηο ζπλζήθεο ππαίζξηαο ερνδηάδνζεο, -ην αλάθιαζηξν ηεο νξρήζηξαο εληζρχεη ηνλ θαηεπζείαλ ήρν (θπξίσο ζην θάησ δηάδσκα) κε ζρεδφλ κεδεληθή ρξνληθή θαζπζηέξεζε (<5 msec), -έλα ζθεληθφ πιαίζην ζε θαηάιιειε ζέζε πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα (ζε κηα αλαθιαζηηθή δψλε χςνπο πεξίπνπ 3,2m απφ ηε ζηάζκε ηεο νξρήζηξαο) εληζρχεη ηε θσλή ηνπ εζνπνηνχ (θπξίσο ζηηο ςειφηεξεο βαζκίδεο) κε κηθξέο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο (40~85 msec), -ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ηεο νξρήζηξαο θαη ζθελνγξαθίαο (κε ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο 45~110 msec) ξπζκίδεη ηελ αληήρεζε ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ ζε δηάξθεηα θαηάιιειε γηα ηελ θαηαιεπηφηεηα ηνπ ζεαηξηθνχ κελχκαηνο (απνξξφθεζε ηνπ βαζηθνχ ελεξγεηαθνχ κέξνπο ησλ αλεπηζχκεησλ ερναλαθιάζεσλ ζηα ζψκαηα ησλ ζεαηψλ θαη ζηελ αηκφζθαηξα) (Μπάξθαο, 2006). Ζ ζπζζσκάησζε ησλ ζεηηθψλ ερναλαθιάζεσλ ζηνλ θαηεπζείαλ ήρν αλαπιεξψλεη ηηο ελεξγεηαθέο απψιεηεο ηεο ερνδηάδνζεο (+2,5~+5,5 db αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ εζνπνηνχ) θαη νκνγελνπνηεί ηελ αθνπζηηθή άλεζε ησλ ζεαηψλ θαηά ην χςνο (+/-3 db) θαη θαηά ην πιάηνο (+/-1,5 db) ηνπ θνίινπ. Ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα δηαζθαιηζηεί απηή ε επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ δηαζέζηκσλ ερναλάθιαζηξσλ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε θαη ε ζηάζκε ηεο ζθελνγξαθίαο ζε ζρέζε κε ηελ νξρήζηξα, δειαδή λα ζπγθεληξσζνχλ νη ππνθξηηέο ζηνλ ελδηάκεζν πξνζθήλην ρψξν (ζε έλα ζηελφ ρψξν πεξίπνπ 3~3,5 m πνπ νη ζχγρξνλεο έξεπλεο νλνκάδνπλ δώλε Haas). Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε γεσκεηξηθή ζπλάξηεζε (πνπ ν Fr.Canac νλφκαζε θαλνληθή εμίζσζε ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ), πνπ ηείλεη ζην κέγηζην, φζν εθκεδελίδεηαη ε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ πξνζθελίνπ θαη νξρήζηξαο. Απνδεηθλχεηαη δειαδή φηη, γηα λα δηεπθνιπλζεί αθνπζηηθά (ηδίσο ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο, ςειέο θαη πιάγηεο ζέζεηο ηνπ θνίινπ) ε θαηαλφεζε ησλ κνλνινγηθψλ θαη δηαινγηθψλ κεξψλ ηνπ δξάκαηνο (νη κεκνλσκέλεο, πεξηνξηζκέλεο ερεηηθήο ηζρχνο θσλέο ησλ εζνπνηψλ), νη κεηαθηλήζεηο ησλ ππνθξηηψλ πεξηνξίζηεθαλ ζε έλαλ ηζφγεην ή ειαθξά αλπςσκέλν πξνζθήλην ρψξν, κπξνζηά ζηε ζθελνγξαθία (Canac, 1967: ), (Izenour, 1977:34], (Μπάξθαο, 2004: ). Ζ θαηάιιειε πξνβνιή ησλ παξαζθελίσλ ζηηο άθξεο ηνπ ζθεληθνχ πιαηζίνπ (κηα γεσκεηξηθή αλαινγία ηνπ βάζνπο ησλ παξαζθελίσλ σο πξνο ην κήθνο ηεο πξφζνςεο, σο παξάγσγσλ κεγεζψλ ηεο αθηίλαο ηεο νξρήζηξαο) εμαζθάιηδε ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηεπζείαλ ήρνπ ζηηο ρακειέο, αθξαίεο θεξθίδεο (εμέιημε ηνπ νδήγεζε ζε κεηαγελέζηεξε θάζε ζηελ θαηάξγεζε ησλ αθξαίσλ, πςειψλ θεξθίδσλ) θαη παξάιιεια δηεπθφιπλε ηε ζπγθέληξσζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ, πιάγησλ ερναλαθιάζεσλ (κε εμαζζελεκέλε ερεηηθή έληαζε θαη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο >200 msec) ζε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο (ρακειέο θαη πιάγηεο) δψλεο ηνπ θνίινπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηέο νη κηθξέο (αιιά νξηαθά θξίζηκεο) πξνβνιέο απνηξέπνπλ ηα ζηάζηκα θχκαηα (θαη ηελ ερψ) κεηαμχ αλαιεκκάησλ / ζθελήο, εμαζθαιίδνληαο ζηα ππαίζξηα αξραία ζέαηξα φια ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ρψξσλ θιεηζηήο θάηνςεο γηα νκηιία, ρσξίο ηα πιεπξηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπο (Canac, 1967:78-80), (Μπάξθαο, 1994:48-51). 4

5 Οη εκθαλίζεηο ησλ ππνθξηηψλ ζην ζενινγείν επέθεξαλ ζεκαληηθή πηψζε ηεο ερεηηθήο έληαζεο ηνπ σθέιηκνπ ζήκαηνο (ζπλνιηθά πεξίπνπ -3 ~-3,5 db θαη επηπιένλ -1 ~ -1,5 db ζηηο ςειέο ή πιάγηεο βαζκίδεο), ζε ζχγθξηζε κε κηα ζέζε ζην ηζφγεην ηεο ζθελήο. Απηή ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε (ην ερεηηθφ κεηνλέθηεκα κηαο ζετθήο ή ππεξθπζηθήο εκθάληζεο πνπ γηα λα εμππεξεηεζεί απαηηνχζε ηε ζπλεηζθνξά ησλ ππνινίπσλ ζπι-ιεηηνπξγνχλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζεαηξηθνχ θψδηθα) βειηηψλεηαη κε ηε δηακφξθσζε ηνπ επηζθελίνπ, ράξε ζε κηα αλαθιαζηηθή δψλε ρξήζηκνπ χςνπο πεξίπνπ 2m πίζσ απφ ηνλ εζνπνηφ (ζπλνιηθά πεξίπνπ -1,5 ~ -3,5 db θαη επηπιένλ -2 db ζηηο ρακειέο ή θεληξηθέο βαζκίδεο), ζε ζχγθξηζε κε κηα ζέζε ζην ηζφγεην ηεο ζθελήο, (Izenour, 1977:34), (Μπάξθαο, 2006: 30-34). Ζ ζηαδηαθή κεγέζπλζε ηεο ζθεληθήο αλσδνκήο (ην δηψξνθν ή ηξηψξνθν θηίξην-ζθελή ζηα χζηεξα ειιεληζηηθά θαη ειιελν-ξσκατθά ζέαηξα) θαη ε ελζσκάησζε ησλ παξαζθελίσλ ζε κηα εθηεηακέλε ζθεληθή πξφζνςε (ζηα ξσκατθά ζέαηξα) ελίζρπζε ηελ επηξξνή ησλ θαζπζηεξεκέλσλ, βιαπηηθψλ ερναλαθιάζεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο αληήρεζεο θαη ηε κείσζε ηεο θαηαιεπηφηεηαο ζηα ςειφηεξα δηαδψκαηα. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα αλεπηζχκεηα αθνπζηηθά θαηλφκελα, νη ιίζηλεο ζθεληθέο πξνζφςεηο απέθηεζαλ έλα ηππηθά δηαρπηηθφ δηάθνζκν (κε πνιππνίθηιηεο εζνρέο, αλάγιπθα θαη γιππηά ζπκπιέγκαηα), θαζψο επίζεο θαη πθαζκάηηλεο, θηλεηέο απεηθνλίζεηο ζηα πνιπάξηζκα αλνίγκαηα ηνπ πξνζθελίνπ θαη ηνπ ππνζθελίνπ. Ζ δηακφξθσζε κηαο ππεξπςσκέλεο θαη εθηεηακέλεο εμέδξαο πξνζθελίνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο νξρήζηξαο (ζηα ηέιε ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο) θαη ε ηνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ζην ειεχζεξν εκηθχθιην ηεο νξρήζηξαο (ζηνλ ειιελνξσκατθφ ηχπν θαη ζην ξσκατθφ ζέαηξν), νδήγεζε ζε πξφζζεηε ππνβάζκηζε ηεο θαηαιεπηφηεηαο ηνπ ζεαηξηθνχ κελχκαηνο, εμέιημε πνπ (ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο αιιαγέο) θαηέιεμε ζηελ αλαγθαζηηθή ζπξξίθλσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζεάηξσλ. Σέινο, ε κεηαηφπηζε ησλ ξσκατθψλ ζεάηξσλ ζηα ζνξπβψδε θέληξα ησλ πφιεσλ, επέθεξε ηελ ππεξκεγέζπλζε ηεο ζθεληθήο πξφζνςεο (scenea fronts vs auditorium), επεηδή δηεπθφιπλε ηελ θαηαζθεπή ελφο εληαίνπ ερνπξνζηαηεπηηθνχ ζψξαθα, ζηελ πεξίκεηξν ηνπ ζεαηξηθνχ νηθνδνκήκαηνο (Canac, 1967:75), (Αζαλαζφπνπινο, 1976: 41), (Izenour, 1977:260), (Blume, 1986). Ζ παξαπάλσ, ζχληνκε επηζθφπεζε επηβεβαηψλεη πσο νη κεραληθνί ηεο αξραηφηεηαο θαηαλννχζαλ ηα θαηλφκελα ηεο αληήρεζεο θαη ησλ ερναλαθιάζεσλ θαη είραλ ελζσκαηψζεη εκπεηξηθά αλάινγεο πξνβιέςεηο, κε ζθνπφ ηε δπλεηηθή ιεηηνπξγία ελφο απηνδχλακνπ (παζεηηθνχ) κεγαθψλνπ ζην ρψξν ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ. Σα ζρεηηθά δεδνκέλα ηεο θιαζηθήο επνρήο (μχιηλα κέιε πνπ θαηαζηξάθεθαλ ή ιίζηλα ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζε δηαδνρηθέο αλαθαηαζθεπέο), είλαη δχζθνιν λα ηεθκεξησζνχλ κε αθξίβεηα. Πνιπάξηζκεο έξεπλεο κε ζχγρξνλα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα επηρεηξνχλ ηελ αθνπζηηθή αμηνιφγεζε ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ, κε αξρηηεθηνληθφ ππφβαζξν ηελ νινθιεξσκέλε κνξθή κηαο «ηδαληθήο» νηθνδνκηθήο θάζεο, ελψ έλα άιιν εξεπλεηηθφ ξεχκα επηδηψθεη λα απνηηκήζεη ηηο αθνπζηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο πθηζηάκελνπο ζεαηξηθνχο ρψξνπο, γηα ζχγρξνλεο παξαζηάζεηο (Αγγειάθεο, 2012). Υσξίο ην δεκνθηιέο θχκα ηεο επηζηξνθήο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ζην θπζηθφ ηνπ ρψξν, γηα παξαζηάζεηο έξγσλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηεο θιαζηθήο επνρήο, ην φιν δήηεκα ζα είρε απιά αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ. Όκσο ε αμηφπηζηε, ζχγρξνλε επαλαιεηηνπξγία ησλ αξραίσλ ζεάηξσλ ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ επηβεβιεκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ θαη ζθελνγξαθηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηνλ αθνπζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο απαηηήζεηο αλαπαξάζηαζεο ηνπ δξάκαηνο ηεο θιαζηθήο επνρήο. 4. Η ΟΨΙΣ ΣΟΤ ΓΡΑΜΑΣΟ ΣΗ ΚΛΑΙΚΗ ΔΠΟΥΗ ηνλ Πίλαθα 1 θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κνξθή θαη ηα φξηα ηεο ζθελνγξαθίαο, θαζψο θαη ηηο ζπκβάζεηο ή παξαδνρέο αλαπαξάζηαζεο ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηα απζεληηθά θείκελα ηεο πνηεηηθήο παξαγσγήο πνπ δηαζψζεθε απφ ηελ θιαζηθή επνρή. Οη γξακκέο ηνπ Πίλαθα 1 αληηζηνηρνχλ ζηα ζαξάληα ηέζζεξα (44) ζσδφκελα δξάκαηα (ηξαγσδίεο θαη θσκσδίεο) ηεο θιαζηθήο επνρήο, ζε κηα θαηάηαμε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξαδεθηή ρξνλνιφγεζε ησλ έξγσλ (ή ηηο ελαιιαθηηθέο εθδνρέο γηα θάζε δξάκα). Γηα ηε ρξνλνινγηθή θαηάηαμε ησλ έξγσλ δηεξεπλήζεθαλ θαη ζπλεθηηκήζεθαλ ην ηζηνξηθφ/θνηλσληθφ πιαίζην ησλ δηαδνρηθψλ πεξηφδσλ ηεο θιαζηθήο επνρήο, νη εζσηεξηθέο πεξίνδνη θαη νη θακπέο ζηελ δξακαηηθή παξαγσγή 5

6 θάζε πνηεηή, ε ρξνληθή ζπλάθεηα ησλ επηκέξνπο έξγσλ θαη νη πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ πνηεηψλ (Kitto, 1975), (Dover, 1981), (Baldry, 1981), (Ηαθψβ, 1982), (Υνπξκνπδηάδεο, 1984), (Blume, 1986), (Μπάξθαο, 1993: ). Οη ζηήιεο ηνπ Πίλαθα 1 πεξηιακβάλνπλ ελληά (9) παξακέηξνπο αλάιπζεο (θαη αληηζηνηρία πξνο ηα 4 ζεκεία ηνπ ζεαηξηθνχ ζεκεησηηθνχ θψδηθα πνπ αλαθέξνληαη ζην ρψξν) ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ αλαπαξάζηαζεο ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ ζθελνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ (Puchner, 1986:31-35), (Μπάξθαο, 1993: ) : -ζηήιε 1 : βσκφο (Β) ή ηχκβνο Σ (ζήκαλζε ή ρξήζε, κε +/-) -ζηήιε 2α : θηίζκα (ζήκαλζε κε +/-) -ζηήιε 2β : θεληξηθφ ζχξσκα (ζήκαλζε ή θίλεζε πξνο ην εζσηεξηθφ, κε +/-) -ζηήιε 2γ : εθθχθιεκα (αξηζκφο εκθαλίζεσλ) -ζηήιε 3α : πξφζζεηα θηίζκαηα (ζήκαλζε κε +/-) -ζηήιε 3β : παξάπιεπξά ζπξψκαηα (ζήκαλζε ή θίλεζε πξνο ην εζσηεξηθφ, κε +/-) -ζηήιε 4α : ζηέγε (εκθάληζε ή ρξήζε, κε +/-) -ζηήιε 4β : φξνθνο (ζήκαλζε ή ρξήζε, κε +/-) -ζηήιε 5 : ζηνηρεία θαηαθφξπθεο επηθνηλσλίαο (κεηαθίλεζε ζηελ πξφζνςε, κε +/-) Υξνληθά, νη αλαθνξέο ζηνλ δξακαηηθφ ρψξν εκθαλίδνληαη λα αθνινπζνχλ κηα εμειηθηηθή πνξεία απφ ηηο ππαηληθηηθέο αλαθνξέο πξνο ηηο ιεπηνκεξείο θαη δηαζαθεληζκέλεο πεξηγξαθέο. ε κηα αδξή θαηεγνξηνπνίεζε νη ηππηθέο εθδνρέο ηεο κνξθήο ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ, φπσο αλαπαξίζηαληαη ζην ζπκβαηηθφ ζεαηξηθφ ρψξν, δηαθξίλνληαη ζε : α) αφξηζην πεξηβάιινλ, κε βσκφ ή ηχκβν (Πέξζεο, Ηθέηηδεο Α [Αηζρχινπ], Δπηά επί Θ[ήβαηο], Πξνκεζέαο Γ[εζκψηεο]), β) κηα ζθελή ζε ζηξαηφπεδν ή θαηαπιηζκφ (Αίαο, Δθάβε, Σξσάδεο, Ηθηγέλεηα Α [ελ Απιίδη], Ρήζνο) γ) κηα ζπειηά αλάκεζα ζε βξάρηα, ζάκλνπο ή δέληξα (Κχθισς, Όξληζεο, Φηινθηήηεο, Οηδίπνπο Κ [επί Κνισλψ]) δ) έλα θηίξην (παιάηη ή θαηνηθία ή λαφο) κε ζηέγε θαη βσκφ ή ηχκβν (Αγακέκσλ, Υνεθφξνη, Δπκελίδεο, Σξαρηλίαη, Αληηγφλε, Άιθηζηηο, Μήδεηα, Ζξαθιείδεο, Ζξαθιήο Μ[αηλφκελνο], Οηδίπνπο Σ[χξαλλνο], Αραξλήο, Ηππήο, Ηππφιπηνο, Ίσλ, Ζιέθηξα Δ [Δπξηπίδε],Ζιέθηξα [νθνθιή], Θεζκνθνξηάδνπζαη, Πινχηνο) ε) έλα δηψξνθν θηίξην, κε βσκφ ή ηχκβν (θήθεο, Ηθέηηδεο Δ [Δπξηπίδε], Φνίληζζαη, Οξέζηεο) ζη) έλα κνλψξνθν ή δηψξνθν θηίξην κε ζηέγε θαη παξάπιεπξν θηίζκα ή ζπειηά, βσκφο ή ηχκβνο (Αλδξνκάρε, Νεθέιαη, Δηξήλε, Ηθηγέλεηα Σ [ελ Σαχξνηο], Διέλε, Λπζηζηξάηε, Βάθραη, Βάηξαρνη, Δθθιεζηάδνπζαη). Αξρηθά, γηα ηελ πξνβνιή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο κέζα ζηελ νξρήζηξα ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπκέιε (ζηήιε 1, είθνζη (20) αλαθνξέο ζε βσκφ, απφ ηηο Ηθέηηδεο Α κέρξη ηηο Φνίληζζεο θαη ηέζζεξηο (4) αλαθνξέο ζε ηχκβν, απφ ηνπο Πέξζεο κέρξη ηηο Βάθρεο). Ο βαθρηθφο βσκφο (θέληξν αλαθνξάο ησλ αξρέγνλσλ ηειεηνπξγηψλ θαη ζεκείν ζηάζεο ηνπ εμάξρνληνο ζηα δξψκελα ηεο πξν-θιαζηθήο πεξηφδνπ), ζπλέρηζε λα απνηειεί ηελ εζηία ηνπ δξακαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα ζσδφκελα δξάκαηα ηεο πξψηκεο παξαγσγήο ηνπ Αηζρχινπ, εμαζθαιίδνληαο ηελ αλάδεημε ηνπ ππνθξηηή (πάλσ ζε κηα ππεξπςσκέλε βαζκηδσηή βάζε) απφ ην ρνξφ, ή / θαη ζε αληίζηημε κε ηελ εκθάληζε ελφο άξκαηνο : -ε έθζηαζε ηνπ ρνξνχ γχξσ απφ ηνλ ηχκβν ηνπ Γαξείνπ (Πέξζεο), -ν εμνπιηζκφο ηνπ Δηενθιή κπξνζηά ζηα ζχκβνια ησλ εθέζηησλ ζεψλ (Δπηά), -ε αλαδήηεζε αζχινπ απφ ηηο Γαλαΐδεο θαη ν εγθισβηζκφο ηνπο απφ ηνπο Αηγππηίνπο (Ηθέηηδεο Α). 6

7 Πίνακας 1 : Τα ζφζόμενα δράμαηα ηης κλαζικής περιόδοσ και οι παράμεηροι ανάλσζης ηφν λειηοσργικών απαιηήζεφν αναπαράζηαζης ηοσ δραμαηικού τώροσ Μεηά ηε δηακφξθσζε ελφο ζθεληθνχ πιαηζίνπ πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα, ε ζπκέιε ζα δηεπθνιχλεη ηε ζχλζεζε επεηζνδίσλ γηα : -ηελ αζρνιίαζηε έλαξμε, πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ ρνξνχ ζηελ ηξαγσδία (Αλδξνκάρε, Ζξαθιείδεο, Ζξαθιήο Μ, Ηθέηηδεο Δ, Οηδίπνπο Σ), 7

8 -θσκηθέο παξαιιαγέο ηεο ζηελ θσκσδία (Νεθέιεο, θήθεο), -αλαπαξάζηαζε ηθεζίαο, αλαδήηεζεο αζχινπ ή ζπζίαο (Υνεθφξνη, Αλδξνκάρε, Οηδίπνπο Σ, Ζξαθιείδεο, Ηθέηηδεο Δ, Ίσλ, Διέλε, Θεζκνθνξηάδνπζαη). Ωζηφζν, κε ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο ζθελήο (ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ πξνβεβιεκέλσλ ζέζεσλ γηα ηε ζηάζε ησλ ππνθξηηψλ), ν βσκφο ζα κεηαηξαπεί είηε ζε αζρνιίαζην ζηνηρείν ηνπ ζθεληθνχ ρψξνπ (ηδίσο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ζηξαηνπέδσλ ή ππαίζξησλ ρψξσλ), είηε ζε θηλεηφ ζθεληθφ αληηθείκελν (γηα ηελ ηππηθή, παλεγπξηθή έμνδν ζηηο θσκσδίεο) κε εμαίξεζε : -ην πξνβεβιεκέλν δεχγνο ησλ βσκψλ ζηνλ Ηππφιπην (θαη` αλαινγία πξνο ηε δίδπκε ζενθάλεηα), -ηε ζρνιηαζκέλε έιιεηςε βσκνχ ζηνπο Βαηξάρνπο (ε αλαπαξάζηαζε ηεο Αρεξνπζίαο ιίκλεο ζηελ νξρήζηξα) ΣΟ ΚΖΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ζ πξψηε, νπζηαζηηθή ηνκή ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ρψξνπ γίλεηαη θαλεξή ζηνλ πξφινγν ηεο Οξέζηεηαο : ν Φξνπξφο πάλσ ζηε ζηέγε ηνπ παιαηηνχ αλακέλεη ην ζήκα ηεο ληθεηήξηαο θξπθησξίαο θαη πξνζηξέρεη γηα λα αλαγγείιεη ην επράξηζην κήλπκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, απ` φπνπ εμέξρεηαη ζησπειά ε Κιπηαηκλήζηξα γηα λα πξνζθέξεη ζπζίεο. Πξφζθεηηαη γηα έλα ζχλνιν απφ ζπκβαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζθεληθνχ ρψξνπ : -ε δξάζε απνθηά φξηα (κπξνζηά ζηε ζθεληθή ππνδνκή), -ην ζθεληθφ βάζνο δηαζέηεη πιηθή νληφηεηα (ηελ πξφζνςε, ηε ζηέγε θαη ην ζχξσκα ελφο θηηξίνπ), -ν δξακαηηθφο ρψξνο δηαζέηεη επδηάθξηηεο πεξηνρέο (ηα εκθαλή, ηα ελδφηεξα, ηα ππεξθείκελα) θαη -ν πεξηβάιισλ ρψξνο πξνζαλαηνιίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο (ε αγνξά, ε πφιε, ε αθηή). Απηή ε ζχλζεηε αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία, ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα θαηαιήμεη ζηε εκπέδσζε θαηλνηφκσλ ζεαηξηθψλ ζπκβάζεσλ (πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ζπεηξνεηδή πνξεία ζεαηξηθψλ αλαδεηήζεσλ) θαη ζε κηα πνηθηιία ησλ κνξθψλ ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ, πνπ δηεχξπλαλ ηηο αλαπαξαζηαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρψξνπ, αχμαλαλ ζπλερψο ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο θαη νδήγεζαλ ζε λέα αθνπζηηθά δεδνκέλα (ζηήιε 2α). Οη φπνηεο απνθιίζεηο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ εληνπίδνληαη θαηά ηα ηέιε ηνπ -5 νπ αηψλα (Ηθέηηδεο Δ, Όξληζεο, Φηινθηήηεο, Οηδίπνπο Κ), δελ ζηνηρεηνζεηνχλ πξνθαλψο ηελ αηθληδηαζηηθή εμαθάληζε ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο, αιιά απνθαιχπηνπλ ην εχξνο ησλ ζεαηξηθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ηνλ επξεκαηηθφ ρεηξηζκφ κηαο πθηζηάκελεο, ηππηθήο ζθελνγξαθίαο πνπ δηέζεηε ηε ζπκβαηηθή κνξθή ελφο θηηξίνπ : -ζηηο Ηθέηηδεο Δ, πνπ δελ πξνβιέπεηαη νπδεκία θίλεζε απφ / πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ζθελήο, ε δξάζε εζηηάδεηαη κπξνζηά ζηνλ λαφ ηεο Γήκεηξαο ζηελ Διεπζίλα, -ζηνπο Όξληζεο, ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα, αλάκεζα ζηα βξάρηα θξχβεηαη ε θσιηά ηνπ Έπνπα, -ζηνλ Φηινθηήηε, ζε κηα βξαρψδε πιαγηά ππάξρεη ε ζπειηά ηνπ ήξσα θαη δχν δηαθξηηά, πςειφηεξα επίπεδα ζηάζεο, -ζηνλ Οηδίπνδα Κ, ε δξάζε ζπγθεληξψλεηαη ζην ηεξφ άιζνο, κπξνζηά ζην άδπην ησλ Δπκελίδσλ, φπνπ απνζχξεηαη ν ήξσαο γηα ηελ απνζέσζή ηνπ ΠΑΡΑΚΖΝΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΠΛΔΤΡΑ ΘΤΡΩΜΑΣΑ Ζ έθηαζε ηεο φςεσο, ν αξηζκφο ησλ αλνηγκάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο, νη φξνθνη θαη ε ζηέγε ηεο ζθελήο απνηεινχλ κηα θξίζηκε νκάδα πξνβιεκάησλ, αλαθνξηθά κε ηηο αλαπαξαζηαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο θαηά ηελ θιαζηθή επνρή. 8

9 Ζ ιεηηνπξγία ελφο θαη κνλαδηθνχ αλνίγκαηνο - ζπξψκαηνο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο απφ / πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ζθελήο (ζηήιε 2β) θαη ηηο εκθαλίζεηο ηνπ εθθπθιήκαηνο (ζηήιε 2γ) εληνπίδνληαη θαη πάιη γηα πξψηε θνξά ζηελ Οξέζηεηα : ζηηο Υνεθφξνπο, θαηά ην επεηζφδην ησλ δηαδνρηθψλ θφλσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ παιαηηνχ (ε ζχληνκε αλαγγειία ηνπ πξψηνπ θφλνπ απφ έλαλ δνχιν, ν εγθισβηζκφο ηεο Κιπηαηκλήζηξαο θαη ε ζξηακβεπηηθή επαλεκθάληζε ηνπ Οξέζηε κε ην εθθχθιεκα πάλσ απφ ηα δχν πηψκαηα), ν επηκειεκέλνο πεξηνξηζκφο ησλ δξακαηηθψλ θηλήζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ απζηεξή ρξήζε ελφο αλνίγκαηνο. Έθηνηε ε ζήκαλζε απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ (θιεηζηνχ ή κπινθαξηζκέλνπ) αλνίγκαηνο ηεο ζθελνγξαθίαο ηνλίδεηαη ζπρλά θαη απνιχησο πξνζρεκαηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά ππαηληθηηθψλ (θαη ακθίζεκσλ) αλαθνξψλ (κέρξη πεξίπνπ ην -427/ -425) : -ζηελ Άιθεζηε, ην ηέρλαζκα ηεο απφθξπςεο ηνπ πέλζνπο ζην παιάηη θαη ε αθήγεζε ελφο δνχινπ γηα ηηο παξεθηξνπέο ηνπ θηινμελνχκελνπ εκίζενπ ζηνλ μελψλα, αθήλνπλ ηελ ππφλνηα γηα θάπνην παξάπιεπξν θηίζκα κε αλεμάξηεην άλνηγκα, -ζηνλ Ηππφιπην, πξηλ ηελ ζεακαηηθή έμνδν ηνπ εθθπθιήκαηνο κε ηελ απηφρεηξα Φαίδξα, ε Θεξαπαηλίδα (ίζσο απφ θάπνην παξάπιεπξν ζχξσκα) αλαθνηλψλεη ηηο δξακαηηθέο εμειίμεηο κέζα ζηε ζθελή, ελψ ζηε ζπλέρεηα ν Θεζέαο δηαπηζηψλεη ηελ θιεηδσκέλε πχιε ηνπ παιαηηνχ, -ζηελ Αλδξνκάρε, κε ηελ έλαξμε ηνπ δξάκαηνο ε εξσίδα ηθεηεχεη ζηνλ βσκφ δίπια ζην παιάηη ηνπ Νενπηφιεκνπ, φπνπ αξλείηαη πεηζκαηηθά λα εηζέιζεη, κέρξη ηε ζχιιεςε ηεο, -ζην Οηδίπνδα Σ, γίλεηαη ζαθέο ζρφιην γηα ηελ θιεηζηή πχιε, ζηε ζπλέρεηα ν εμάγγεινο απφ ην παιάηη εμηζηνξεί ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο ηχθισζεο ηνπ ήξσα θαη ηειηθά ν ρνξφο αλαγγέιιεη ην ζνξπβψδεο άλνηγκα ηνπ ζπξψκαηνο. Γηαδνρηθέο δξακαηηθέο πεξηζηάζεηο, ινηπφλ, πξνζδηνξίδνπλ ηελ εγθάξζηα επέθηαζε ηεο φςεσο, κηα ρξνλνινγηθά αζαθή (φκσο ιεηηνπξγηθά ζπγθεθξηκέλε) δεχηεξε ηνκή πνπ αθνινχζεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζθεληθνχ βάζνπο. ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ πεξίπνπ ηξηψλ δεθαεηηψλ, ε ζηαδηαθή ελζσκάησζε ηεο άηερλεο ζεαηξηθήο απνζήθεο (γηα ηηο κεηακθηέζεηο ησλ ππνθξηηψλ θαη ην θξνληηζηήξην ησλ ζεαηξηθψλ ζθεπψλ) ζην ζπκειηθφ ρψξν θαη ζηε ζπλέρεηα ε εκπέδσζε κηαο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο γηα ην ζχξσκα ηεο, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο θάπνησλ πιεπξηθψλ απνζεθψλ κε βνεζεηηθά αλνίγκαηα, γηα ηηο αζρνιίαζηεο εκθαλίζεηο θαη ηηο ζπκβαηηθά αζέαηεο κεηαθηλήζεηο ησλ θξνληηζηψλ ηεο παξάζηαζεο. Πξφθεηηαη γηα εθείλα ηα ηκήκαηα ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο πνπ ηειηθά, σο παξαζθήληα, ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ζθελνγξαθία. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απαηηήζεηο πνπ εληνπίδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ (κεηά ην -430) : -ελληά (9) αλαθνξέο ζε παξάπιεπξν θηίζκα (ζηήιε 3α : Αλδξνκάρε, Αραξλήο, Νεθέιαη, Δηξήλε, Λπζηζηξάηε, Φηινθηήηεο, Βάθραη, Βάηξαρνη, Δθθιεζηάδνπζαη) θαη -δέθα (10) πεξηπηψζεηο θηλήζεσλ απφ / πξνο παξάπιεπξα ζπξψκαηα (ζηήιε 3β : Οηδίπνπο Σ, Ζξαθιήο Μ, Αραξλήο, Νεθέιαη, Δηξήλε, Σξσάδεο, Λπζηζηξάηε, Βάθραη, Βάηξαρνη, Δθθιεζηάδνπζαη) Ο παξαπάλσ θαηάινγνο παξέρεη ίζσο ηηο ελδείμεηο πσο, ε εκπέδσζε νξηζκέλσλ λέσλ ζεαηξηθψλ ζπκβάζεσλ ζην δξακαηηθφ ρψξν ηεο ηξαγσδίαο ζπλερίζηεθε κε ηελ δηαθσκψδεζε ηνπο θαη πσο, ε ζηαδηαθή επέθηαζε ησλ αλαπαξαζηαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο ελζσκαηψζεθε ζηελ επνκέλε θάζε ηεο κεξηθήο αλαθαηαζθεπήο ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηξήλεο ηνπ Νηθία. 4.3 Ζ ΚΖΝΗΚΖ ΑΝΩΓΟΜΖ Ζ αζθαιήο εγθαηάζηαζε κηαο μχιηλεο, ιπφκελεο θαη πεξηνδηθήο θαηαζθεπήο πξφζθεξαλ ηε δπλαηφηεηα γηα νξηζκέλεο ζπκβνιηθέο θαη αθαηξεηηθέο εηθαζηηθέο απνδφζεηο ζηελ (θαηά ηα ινηπά ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε) ζθελνγξαθία θάζε ζεαηξηθήο πεξηφδνπ. ηε δξακαηηθή παξαγσγή ηεο ακέζσο επφκελεο πεξηφδνπ, ζηνπο πξνιφγνπο ηνπ νθνθιή θαη ηνπ Δπξηπίδε (Ίσλ, Ζξαθιήο Μ. Ηθηγέλεηα Σ, Διέλε, Φνίληζζαη, Οξέζηεο) ππθλψλνπλ νη ιεθηηθέο 9

10 πεξηγξαθέο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ θεληξηθνχ ζπξψκαηνο ηεο ζθελνγξαθίαο. Πξφθεηηαη γηα ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο (είηε θαηά ζχκβαζε νξαηέο, είηε εηθαζηηθά αλέθηθηεο) νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά νηθνδνκήκαηα ή ζε ηππηθά δεκφζηα θηίξηα ηεο επνρήο, πνπ φκσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα δεισζνχλ παξά κφλν κε ηελ εκπέδσζε κηαο αθφκε ζεαηξηθήο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ φςε ηεο ζθελήο. Παξάιιεια πιεζαίλνπλ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα έλα ζρεηηθά ππεξπςσκέλν θεληξηθφ πξφππιν, έλα ζπκβνιηθά δηαθξηηφ θαη πεξηνξηζκέλν επίπεδν ζηάζεο ζηνλ πξνζθήλην ρψξν πίζσ απφ ηελ νξρήζηξα, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε αλεθφξαο (Ίσλ), δχζβαηνπ κνλνπαηηνχ (Φηινθηήηεο), ή ελδηάκεζσλ κεηαθηλήζεσλ (θήθεο, Λπζηζηξάηε, Δθθιεζηάδνπζαη). Ζ Σξίηε, ινηπφλ (εμίζνπ ρξνλνινγηθά αζαθήο, αιιά ιεηηνπξγηθά ζπγθεθξηκέλε) ηνκή ζηελ ζήκαλζε ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ, αθνξά ηελ θαζ` χςνο επέθηαζε ηεο ζθελνγξαθίαο. Απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Φξνπξνχ ζηε ζηέγε ηνπ παιαηηνχ ησλ Αηξεηδψλ (Αγακέκλσλ) θαη κε εμαίξεζε ηελ πξνηξνπή ηνπ Γηθαηφπνιε γηα ηελ Γπλαίθα ζηα θεξακίδηα (Αραξλήο), ε δξακαηηθή παξαγσγή πνπ δηαζψζεθε πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο ζενηήησλ ή ππεξθπζηθψλ πιαζκάησλ (Αίαο, Μήδεηα, Αλδξνκάρε, Ηππφιπηνο, Ηθέηηδεο Δ, Ζξαθιήο Μ) πνπ εκθαλίδνληαη (κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο αλπςσηηθήο ζεαηξηθήο κεραλήο) ζηε δηζηεγία ηεο ζθελήο (πνπ αξγφηεξα έιαβε ην πξνζσλχκην ζενινγείν, ζηήιε 4α). Όκσο, κηα ζεηξά απφ αλάινγεο αλαθνξέο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ απνθαιχπηνπλ ηε ρξήζε ελφο αθφκε, επδηάθξηηνπ επηπέδνπ ζηάζεο, αλάκεζα ζηελ νξρήζηξα θαη ην ζενινγείν : -νη δηαδνρηθά αλεπηηπρείο απφπεηξεο απφδξαζεο ηνπ Φηινθιένλα (θήθεο), -ε άλνδνο ηνπ Σξπγαίνπ ζηελ θαηνηθία ησλ ζεψλ (Δηξήλε) θαη -ε ηεηρνκαρία ησλ γπλαηθψλ ηνπ ρνξνχ (Λπζηζηξάηε). Ο αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζθεληθψλ απαηηήζεσλ δείρλεη κηα ηάζε γηα πξφζζεηεο ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ. Μεηά ηελ θαζηέξσζε ηεο ζηέγεο γηα ηηο (ζρεδφλ απνθιεηζηηθέο) ζενθάλεηεο πνπ ζπλέβαιαλ ζε κηα ηππηθή ιχζε ηνπ δξάκαηνο (Ηθηγέλεηα Σ, Διέλε, Ζιέθηξα Δ, Φηινθηήηεο, Ηθηγέλεηα Α), ρξεηάζηεθε έλα πξφζζεην, ππεξπςσκέλν επίπεδν ζηάζεο ζηνλ φξνθν (πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε ινγείν, ζηήιε 4β), ψζηε ε δξάζε λα εμειίζζεηαη δηαδνρηθά ή ηαπηφρξνλα ζε 3 δηαθξηηά επίπεδα, ςειφηεξα απφ ηελ νξρήζηξα : -ε ηεηρνζθνπία ηνπ Παηδαγσγνχ θαη ηεο Αληηγφλεο (Φνίληζζαη), -ε ζσηεξία ηεο Δξκηφλεο θαη ε απνζέσζε ηεο Διέλεο (Οξέζηεο), -ε δηαγσληζκφο ησλ γπλαηθψλ γηα ηνλ δηεξρφκελν λέν (Δθθιεζηάδνπζαη) θαη -ε απνζέσζε ηνπ ήξσα (Ρήζνο). Ο παξαπάλσ θαηάινγνο απνθαιχπηεη πσο ν ζηαδηαθφο απνζρεκαηηζκφο ρνξνχ / ππνθξηηψλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ εζνπνηψλ ζηνλ πξνζθήλην ρψξν, εμέηξεςε ηελ δξάζε ζηα δηαδνρηθά επίπεδα ηεο ζθεληθήο αλσδνκήο. Υαξαθηεξηζηηθά ζηνλ Οξέζηε, ν ρνξφο απνηξαβηέηαη ζηηο παξφδνπο θαη ηαπηφρξνλα ν Μελέιανο πξνζπαζεί λα ζπάζεη ην θιεηδσκέλν θεληξηθφ ζχξσκα γηα λα απειεπζεξψζεη ηελ θφξε ηνπ, ηελ νπνία θξαηά φκεξν ν ήξσαο κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ζην ινγείν, ελψ αθφκε ςειφηεξα ν Απφιισλ αξπάδεη ηελ Διέλε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ γεξαλνχ απνγεηψλεηαη. Μάιηζηα, γηα ηελ εμππεξέηεζε επεηζνδίσλ κε πνιχ-επίπεδε δξάζε (φπσο θαίλεηαη ζηηο 7 απφ ηηο 8 πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ θαηαιφγνπ, κε εμαίξεζε ηνλ Ρήζν), ε θαζηέξσζε ελφο δηψξνθνπ ζθεληθνχ ζα πξέπεη λα ζπλδπάζζεθε κε θαηάιιειεο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ησλ ππνθξηηψλ θαηά ην χςνο ηεο πξφζνςεο (ζηήιε 5). Υαξαθηεξηζηηθά ζηνπο θήθεο, ν Φηινθιέσλ πξνζπαζεί λα βγεη κέζα απφ ηελ θαπλνδφρν ηεο ζηέγεο, εκθαλίδεηαη ζηνλ φξνθν θαη ηειηθά γιηζηξά ζην ηζφγεην κ έλα ζρνηλί, επεηδή έλα δίρηπ πεξηζθίγγεη ηελ αλσδνκή ηνπ θηηξίνπ θαη εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ζηηο κεηαιιηθέο βαζκηδσηέο ζθήλεο πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ ηνίρν ηεο πξφζνςεο, 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΑΝΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Οη εμειηζζφκελεο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ζθεληθήο ππνδνκήο απνθαιχπηνπλ κηα ζπληεξεηηθή δηαδηθαζία αξγήο θαη ζηαδηαθήο νινθιήξσζεο ελφο θηηξίνπ - ζθελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιαζηθήο 10

11 επνρήο (ην ζθεληθφ πιαίζην κε ηηο πξνβνιέο ησλ παξαζθελίσλ, ην βαζκηδσηφ πξφππιν ζην θεληξηθφ ζχξσκα, ην ινγείν ζηελ εζνρή ηνπ επηζθελίνπ θαη ην ζενινγείν ζηε ζηέγε), ζην νπνίν απνθξπζηαιιψζεθε ε 80ρξνλε αλαδήηεζε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ησλ αλαπαξαζηαηηθψλ ζπκβάζεσλ ζην ρψξν ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο. ε πξφζθαηε αλαθνίλσζε, ζρεηηθή κε ηελ αθνπζηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζχγρξνλεο (πξαγκαηηθήο ή δπλεηηθήο) επαλαιεηηνπξγίαο ελφο δείγκαηνο 17 αξραίσλ ειιεληθψλ ζεάηξσλ, θαηαγξάθνληαη εξεπλεηηθά θαη ππνινγηζηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ζεκαληηθέο αζηηθέο πηέζεηο θαη έληνλνπο (θπξίσο θπθινθνξηαθνχο) ζνξχβνπο πνπ αζθνχλ ζνβαξέο νριήζεηο ζην ζχγρξνλν αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ζεαηξηθψλ κλεκείσλ ηεο αξραηφηεηαο (Barkas, 2013). Κνκβηθφ πξφβιεκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζπληζηά ε ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή ηεο ζθελήο. Ζ γεληθεπκέλε έιιεηςε ηεο δηπιήο ζπλεηζθνξάο ηεο, ζεηηθά σο επεξγεηηθνχ αλάθιαζηξνπ (min +3 ~ +5 db), αιιά θαη απνζεηηθά σο (έζησ πεξηνξηζκέλνπ) ερνθξάγκαηνο (min -2 ~ -4 db) ζην εθηεζεηκέλν ηκήκα ηεο αλνηθηήο θάηνςεο ησλ ζεαηξηθψλ ρψξσλ ηεο αξραηφηεηαο, έρεη σο ζπλέπεηα κηα θξίζηκε ζπξξίθλσζε ηεο αλάδπζεο ηνπ ζεαηξηθνχ κελχκαηνο (δειαδή ηεο δηάθξηζεο ηνπ σθέιηκνπ ζήκαηνο πάλσ απφ ην ζφξπβν βάζνπο) ε νπνία ππνβαζκίδεη ηελ πεξίθεκε αθνπζηηθή ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζεάηξσλ (Barkas, 2011). πλνπηηθά νη ρψξνη ηνπ δείγκαηνο : -ζε πνζνζηφ 65% βξίζθνληαη εγθισβηζκέλνη ζε αζηηθέο ή εκη-αζηηθέο πεξηνρέο (κφλν 6/17 ησλ πεξηπηψζεσλ παξακέλνπλ ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ), -ζε πνζνζηφ 59% βξίζθνληαη ζε αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ κε ζεκαληηθέο, κφληκεο ή παξνδηθέο, ζηαζεξέο ή πεξηνδηθέο νριήζεηο (min ζηάζκεο ζνξχβνπ >35 db[a]) -ζε πνζνζηφ 35% έρνπλ ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ (πξνβιεκαηηθψλ) αθνπζηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ εθαξκνγή ελφο ιπφκελνπ θαη αληηζηξέςηκνπ ζθεληθνχ βάζνπο, -ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 76% είλαη εθηθηή ε εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο αλάδπζεο (Ra 17,5 db) κε ηελ πξφβιεςε κηαο θαηάιιειεο ζθελνγξαθίαο (κφλν 4/17 ησλ πεξηπηψζεσλ ζα ρξεηαζηνχλ ζπλζεηφηεξεο, θπξίσο πνιενδνκηθέο, παξεκβάζεηο). Ζ παξνχζα δηαπξαγκάηεπζε επηρείξεζε λα αλαδείμεη ηηο δηεπηζηεκνληθέο πηπρέο ηεο ζχγρξνλεο θαη αμηφπηζηεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζεάηξσλ. Ζ έθηαζε θαη ην κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ζε ππαίζξηεο ζπλζήθεο ζπλαξηψληαη κε ηα αλζξσπνκεηξηθά (θσλεηηθά θαη αθνπζηηθά) δεδνκέλα κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ απηφλνκε ε ζπλδπαζηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζθελνγξαθίαο ζηε θπζηθή (παζεηηθή) κεγαθσληθή ελίζρπζε ηνπ ζεαηξηθνχ ρψξνπ. Βέβαην είλαη πσο ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ζχγρξνλεο επαλαιεηηνπξγίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζεάηξσλ πξέπεη λα μεθηλήζεη κε ηελ νθεηιφκελε ζέζπηζε ελφο θξηηεξίνπ εζπρίαο, αληίζηνηρνπ ησλ δηεζλψλ νξίσλ γηα ηελ επηβεβιεκέλε εζπρία ζε ππαίζξηνπο πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο (noise criteria NC-25). Όκσο ζηε ζπλέρεηα θαη θαηά πεξίπησζε, ζηνπο ζεαηξηθνχο ρψξνπο φπνπ είλαη εθηθηή θαη επηζπκεηή ε ζχγρξνλε επαλαιεηηνπξγία, είλαη απαξαίηεηε ε πξφβιεςε κηαο θαηαζθεπαζηηθά αλαθιεηήο θαη αηζζεηηθά νπδέηεξεο ζθελνγξαθίαο, ζε ζσζηή ζέζε θαη θαηάιιειν αλάπηπγκα. Ζ πξνζζήθε ελφο ιηηνχ ζθεληθνχ βάζνπο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ παξαζηάζεσλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα θξίζηκν επηθνπξηθφ αλάθιαζηξν /ερφθξαγκα, ρσξίο λα πεξηνξίδεη ηελ θαιιηηερληθή ειεπζεξία ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ δξακαηηθνχ ρψξνπ, αιιά θαη ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δηαρξνληθή πξνζηαζία ησλ ζεαηξηθψλ κλεκείσλ ηεο αξραηφηεηαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αγγειάθεο, Κ. - Μπάξθαο, Ν. (2012), χγρξνλεο Μέζνδνη Αθνπζηηθήο Μειέηεο ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ θαη Ρσκατθψλ Θεάηξσλ. Ψεθηαθά Πξαθηηθά 6 νπ Σπλέδξην ΕΛΙΝΑ, Ηφλην Παλεπηζηήκην, 10 / 2012, Κέξθπξα Αζαλαζφπνπινο, Υ. (1976). Πξνβιήκαηα ζηηο Εμειίμεηο ηνπ Σπγρξόλνπ Θεάηξνπ, Αζήλα: εθδφζεηο Η. ηδέξεs, Allen, J. (1918). The Greek Theatre of the the fifth century B.C., California: Semi centennial publications of the University of California Allen, J. (1918a). The Key to the Reconstruction of the Fifth Century Theatre. Californie: University Press 11

12 Arnott, P. (1962). Greek Scenic Conventions in the fifth Century B.C., Oxford: Clarendon Press Balldry, H. (1981). Σν ηξαγηθφ ζέαηξν ζηελ Αξραία Διιάδα, κεηάθξαζε Γ. Υξηζηνδνχινπ - Λ. Υαηδεθψζηα, Αζήλα: εθδφζεηο Καξδακίηζα Barkas, N. - Vardaxis, N. (2011). Current Operations of Ancient Greek Theatres: the problem of environmental noise. Proceedings International Conference The Acoustics of Ancient Theatres, Patras 9 / 2011 Barkas, N. (2013). Contemporary Sound Environment around Ancient Greek Theaters. 2nd international conference Echo Polis SD-MED, Pantion University, Athens 9 /2013 (ππφ έθδνζε) Bαζηιαλησλφπνπινο,. - Μνπξηδφπνπινο, Η. (2004), Αθνπζηηθή πξνζνκνίσζε θαη αλάιπζε ηεο αθνπζηηθήο ησλ αλνηρηψλ ζεάηξσλ ηεο αξραηφηεηαο. ην: Γ. Μπάκληνο (επηκέιεηα) Πξαθηηθά 2 νπ Σπλεδξίνπ ΕΛΙΝΑ, Θεζζαινλίθε, ( ) Blume, H. (1986). Εηζαγσγή στο Αρχαίν Θέαηξν, κεηάθξαζε Μ. Ηαηξνχ, Αζήλα: ΜΗΔΣ Canac, F. (1967). L` Acoustique des Théâtres Antiques. Paris : éditions CNRS Chourmouziadou, Κ. (2009), Open-Air Theatres vs Contemporary Noise Sources. ην: Ν. Μπάξθαο (επηκέιεηα) ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ξάλζε. Θεζζαινλίθε (ζει ) Γψγνο,. (2006). Τν Αξραίν Θέαηξν ηνπ Δηόλπζνπ, Αζήλα: εθδφζεηο Μίιεηνο Doerpfeld, W. - Reisch, E. (1896). Das Griechische Theater. Athen: Barth und von Hirst Dover, K. (1981). Η θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε, κεηάθξαζε Φ.Η.Καθξηδήο, Αζήλα: ΜΗΔΣ Zαλλή,Μ.Α.- Μαπξνγνλάηνπ,.- Μπάξθαο,Ν.(2010). Ζ Αθνπζηηθή Λεηηνπξγία ηεο θελνγξαθίαο ζε χγρξνλεο Παξαζηάζεηο Αξραίνπ Γξάκαηνο ( ), ην : ΔΜΠ (έθδνζε) Πξαθηηθά 5 νπ Σπλεδξίνπ ΕΛΙΝΑ, Αζήλα : 2011 (18-26) Fiechter, Δ. (1935). Das Dionysos Theater in Athens, 1. Die Ruine, Stuttgarts : W. Kohlhammer Flickinger R. (1936). The Greek Theatre and its Drama, Chicago: Chicago University Press Ηαθψβ, Γ. (1982). Η ελόηεηα ηνπ ρξόλνπ ζηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, Θεζζαινλίθε: δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Izenour, G. (1977). Τheater Design. New York: Mc Graw-Hill Kitto, H. (1975). Αξραία Ειιεληθή Τξαγσδία. κεηάθξαζε Λ. Εελάθνο, Αζήλα: εθδφζεηο Παπαδήκα Lehmann, R. (1983). L`Acoustique des Théâtres Antiques, Grecs et Romaine. Le Mans: éditions universitaire Μπάξθαο, Ν. (1993). Αξραίν Διιεληθφ Θέαηξν: ζρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία, Ξάλζε: δηδαθηνξηθή δηαηξηβή Μπάξθαο, Ν. (1994). Ζ Αθνπζηηθή σο Παξάκεηξνο ρεδηαζκνχ ζην Αξραίν Διιεληθφ Θέαηξν, ΜΝΖΜΔΗΟ & Πεξηβάιινλ, 2. Θεζζαινλίθε, Μπάξθαο, Ν. (2004). Αθνπζηηθή Άλεζε θαηά ηε χγρξνλε Υξήζε ησλ Αξραίσλ Θεάηξσλ. ην: Ν. Υαηδεηξχθσλ (επηκέιεηα) Ήπηεο Επεκβάζεηο θαη Πξνζηαζία Ιζηνξηθώλ Καηαζθεπώλ. Θεζζαινλίθε 1 νο ηφκνο (ζει ) Μπάξθαο, Ν. (2007), Ζ Αθνπζηηθή Λεηηνπξγία ηεο θεληθήο Αλσδνκήο ηνπ Αξραίνπ Διιεληθνχ Θεάηξνπ. ην: Μ. Σαξνπδάθεο - Π. Παπαδάθεο (επηκέιεηα) ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006, Ζξάθιεην (ζει ) Polack J. D. (2011). The acoustics of antique theatres: Canac s life work revisited, Proceedings International Conference The Acoustics of Ancient Theatres, 09 / 2011, Patras Puchner, W. (1986). εκεηνινγία ηνπ Θεάηξνπ, Αζήλα: εθδφζεηο Πατξίδε Φσηφπνπινο, Γ. (1987). Σθελνγξαθία ζην Ειιεληθό Θέαηξν, Αζήλα: Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Υνπξκνπδηάδεο, Ν. (1984). Όξνη θαη κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, Αζήλα: εθδφζεηο Γλψζε 12

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα