Α.Π.: Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος"

Transcript

1 Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα FAX: Πληροφορίες: Α. Βλάχου, Κ. Γαλάνης Τηλέφωνα: , Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007 Α.Π.: Προς: ΟΤΑ της Χώρας Κοινοποίηση: Περιφέρειες της Χώρας 1. Δ/νσεις Αυτ/σης & Αποκ/σης Έδρες τους 2. Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Νοµών Εγκύκλιος: 26 Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος Σε συνέχεια της εγκυκλίου 51 (αριθµ. πρωτ. οικ / ), µε την οποία σας είχαν δοθεί οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006), σας γνωρίζουµε ότι εκδόθηκε η αριθ / (ΦΕΚ τ. Β 246/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Με την απόφαση αυτή απλουστεύεται περαιτέρω η διαδικασία για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για την οποία σας επισηµαίνουµε τα εξής: Α. Με το άρθρο 1: Προσδιορίζονται οι κατηγορίες των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για τα οποία δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης. Β. Με το άρθρο 2: 1. Αποσαφηνίζονται τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση της προέγκρισης και συγκεκριµένα απαλείφεται το τοπογραφικό διάγραµµα και αποτυπώνεται ακριβέστερα η έννοια του διαγράµµατος της περιοχής. 1

2 2. Θεσπίζεται η κατά πλάσµα δικαίου χορήγηση της προέγκρισης, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των τριάντα ηµερών που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ. Ως εκ τούτου, ο ενδιαφερόµενος, µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, µπορεί να ζητήσει από την οικεία Δ.Ο.Υ. την έναρξη επιτηδεύµατος, επισυνάπτοντας την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 του άρθρου 2 και στη συνέχεια να καταθέσει στο Δήµο ή στην Κοινότητα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Γ. Με το άρθρο 3: Θεσπίζεται η κατά πλάσµα δικαίου χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των συνολικά 65 ηµερών (50+15) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ για τη χορήγηση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος. Η προθεσµία των 65 ηµερών αρχίζει από την εποµένη της ηµέρας που κατατίθεται στον Δήµο ή στην Κοινότητα η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας, στην οποία όµως επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Με την κατάθεση της αίτησης και εφόσον διαπιστωθεί ότι επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά (ως προς τον αριθµό και το είδος και χωρίς έλεγχο του περιεχοµένου τους), ο οικείος Δήµος ή η Κοινότητα χορηγεί στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση για την πληρότητα της αίτησης, η οποία έχει τον ακόλουθο τύπο: «Βεβαίωση Βεβαιώνεται ότι ο/η υπέβαλε αίτηση στην οποία επισυνάπτονται πλήρη δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος.., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114). (Ηµεροµηνία) (υπογραφή) (τίτλος-ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος)» Από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας που αναγράφεται στη βεβαίωση αρχίζει να υπολογίζεται η προθεσµία των 65 ηµερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των 65 ηµερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει χορηγηθεί και το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα. Εφόσον συντρέξει περίπτωση ανάκλησης της κατά πλάσµα δικαίου χορηγηθείσας άδειας, 2

3 εφαρµόζονται τα γενικώς ισχύοντα για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων (βλ. και άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α 45), όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις λοιπές περιπτώσεις αδειών. Για την απόδειξη της κατά πλάσµα δικαίου χορηγηθείσας άδειας, ο οικείος Δήµος ή η Κοινότητα χορηγεί, από την εποµένη της συµπλήρωσης της προθεσµίας των 65 ηµερών και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της άδειας, βεβαίωση, η οποία έχει τον ακόλουθο τύπο: «Βεβαίωση Βεβαιώνεται ότι στον/στην χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος..,σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ αριθµ / απόφασης (ΦΕΚ Β 246). (Ηµεροµηνία) (υπογραφή) (τίτλος-ονοµατεπώνυµο υπογράφοντος)» Είναι αυτονόητο ότι ο Δήµος ή η Κοινότητα χορηγεί στον ενδιαφερόµενο την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι, παρά το γεγονός ότι µπορεί να έχει παρέλθει το διάστηµα των 65 ηµερών, αφού η άδεια πρέπει να είναι αναρτηµένη εντός του καταστήµατος για να είναι ευχερής ο έλεγχος από τα ελεγκτικά όργανα. Εφόσον, µετά τη χορήγηση της βεβαίωσης για την κατά πλάσµα δικαίου αποκτηθείσα άδεια, ο Δήµος ή Κοινότητα διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προβλεπόµενες προϋποθέσεις για την έκδοσή της, µπορούν να προβούν σε ανάκληση της βεβαίωσης για την τεκµαιρόµενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, µε την ακόλουθη διάκριση: Προκειµένου για ελλείψεις, οι οποίες µπορούν να διευθετηθούν και να συµπληρωθούν (π.χ. εκτέλεση πρόσθετων τεχνικών εργασιών στο κατάστηµα ή προµήθεια ειδικού εξοπλισµού), ο Δήµος ή Κοινότητα τάσσουν εύλογη ρητή προθεσµία στον ενδιαφερόµενο για την άρση της πληµµέλειας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και ο ενδιαφερόµενος δεν συµµορφωθεί, καθώς και αν η πληµµέλεια δεν µπορεί να διευθετηθεί (π.χ. διότι το κτίριο στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστηµα δεν διαθέτει την επιφάνεια που προβλέπει ο νόµος), τότε γίνεται ανάκληση της κατά 3

4 πλάσµα δικαίου χορηγηθείσας άδειας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και η σχετική βεβαίωση παύει να ισχύει. Δ. Με το άρθρο 4: Αντικαθίσταται το ποινικό µητρώο, όπου αυτό απαιτείται, για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. Ε. Με το άρθρο 5: Δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο να ζητήσει άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο ή µικρότερο αυτού που έχει προσδιορίσει ο Δήµος ή η Κοινότητα. Θεσπίζεται τεκµήριο νοµιµότητας λειτουργίας µουσικών οργάνων µέχρι την ανανέωση της άδειας, Σε περίπτωση µεταβίβασης καταστήµατος µεταβιβάζεται και η τυχόν άδεια µουσικών οργάνων καθώς και η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το υπόλοιπο της ισχύος τους στο νέο πρόσωπο. Στ. Με το άρθρο 6: Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και απλοποιείται περαιτέρω η σχετική διαδικασία. Ειδικότερα, για όλες τις περιπτώσεις, ακόµη και για τη µεταβίβαση της επιχείρησης, η άδεια αντικαθίσταται µε την υποβολή από τον ενδιαφερόµενο των προβλεπόµενων δικαιολογητικών, χωρίς να ακολουθείται καµιά άλλη διαδικασία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 5 ηµερών. Η νέα άδεια κοινοποιείται στην αρµόδια Διεύθυνση Υγείας της οικείας Νοµαρχίας. Με τη ρύθµιση αυτή ενισχύεται η εµπιστοσύνη που πρέπει να επιδεικνύει η Διοίκηση απέναντι στον πολίτη, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι απεκδύεται του δικαιώµατός της να προβαίνει στους κατά την κρίση της αναγκαίους ελέγχους για τη διαπίστωση της νόµιµης λειτουργίας των καταστηµάτων. Άλλωστε υποχρεούται, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 αυτής της Κ.Υ.Α., να πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους στις υποβαλλόµενες υπεύθυνες δηλώσεις που αντικαθιστούν δικαιολογητικά (άρθρο 10 παρ.3 του ν. 3230/2004). Αν αναπτύσσεται εντός του ήδη νοµίµως λειτουργούντος καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος νέα δραστηριότητα, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται από τις κείµενες διατάξεις και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτή ενδεχοµένως επιτρέπεται, π.χ. προκειµένου για πρατήριο άρτου εντός υπεραγοράς τροφίµων, τότε η άδεια 4

5 λειτουργίας αντικαθίσταται µε νέα εντός αποκλειστικής προθεσµίας 15 ηµερών. Προσδιορίζονται επακριβώς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος και, ως εκ τούτου, ο Δήµος ή η Κοινότητα δεν νοµιµοποιείται να ζητά οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό. Ζ. Με το άρθρο 7: Ορίζεται ότι στο σχεδιάγραµµα του καταστήµατος που κατατίθεται ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος βεβαιώνεται αυθηµερόν από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ότι το κτίριο είναι νόµιµο και ότι ο χώρος του καταστήµατος είναι κύριας χρήσης προοριζόµενος για κατάστηµα. Η. Με το άρθρο 8 και ειδικότερα µε τις παρ. 1, 2, και 3 επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις των άρθρων 7 και 43 της Α1β/8577/83 υγειονοµικής διάταξης. Με την παρ. 4 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι, προκειµένου για έκδοση άδειας σε εταιρική επιχείρηση, δεν απαιτείται πλέον ο οριζόµενος ως υγειονοµικώς ή αγορανοµικώς υπεύθυνος ο οποίος πρέπει να συνδέεται εργασιακά µε την επιχείρηση - να είναι ένας από τους εταίρους της επιχείρησης ή µέλος του Δ.Σ. αυτής ή νόµιµος εκπρόσωπός της, αλλά ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το όνοµα του οποίου γνωστοποιείται στον οικείο Δήµο ή Κοινότητα από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, επισυνάπτοντας δήλωση αποδοχής του οριζόµενου προσώπου. Σας ενηµερώνουµε ότι µε το άρθρο 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ τ. Α 42/ ) επέρχονται συµπληρωµατικές ρυθµίσεις στις διατάξεις του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ. (ν.3463/2006). Με τις ρυθµίσεις αυτές για τη χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων κύριων τουριστικών καταλυµάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από το νόµο 2160/93 (ΦΕΚ τ. Α 118), καθώς και για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής περιλαµβανοµένων και των κολυµβητικών δεξαµενών αρµόδιος είναι ο Ε.Ο.Τ. Τέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι από καταστήµατα και επιχειρήσεις που λειτουργούν ως «κέντρα διασκέδασης» υποχρεούνται σύµφωνα µε το π.δ. 257/2001 (ΦΕΚ τ.α /184) να διαθέτουν χώρο στάθµευσης για τους πελάτες τους. Εποµένως ο Δήµος ή η Κοινότητα πρέπει να έχει ήδη προβεί στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας όσων 5

6 καταστηµάτων δεν έχουν συµµορφωθεί µε την ανωτέρω ρύθµιση. Η ανακληθείσα εξ αυτού του λόγου άδεια επαναχορηγείται όταν εξευρεθεί χώρος στάθµευσης. Επισυνάπτεται πίνακας µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση της άδειας. Παρακαλούµε να ενηµερώσετε σχετικά τους Δήµους και τις Κοινότητες της περιφέρειάς σας. Την παρούσα εγκύκλιο µπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου gr. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πάτροκλος Γεωργιάδης Κοινοποίηση 1. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Διεύθυνση Μητρώου. 2. Υπουργείο Ανάπτυξης. 3. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Δηµόσιας Υγείας. 4..Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης Διεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης 5. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 6. ΚΕΔΚΕ Εσωτερική διανοµή 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθ. Νάκου 3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Απ. Ανδρεουλάκου 4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη 5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Βασίλειου Ανδρονόπουλου 6. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης 7. Διεύθυνση Οικονοµικών ΟΤΑ 8. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (µε την παράκληση να µεριµνήσει για την ανάρτηση της παρούσας στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) 6

7 9. Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας 10. Διεύθυνσή µας 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Αίτηση µε δύο φωτογραφίες, όταν η άδεια εκδίδεται στο όνοµα φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου εταιρείας. 2. Έγγραφο στοιχείο, µε το οποίο αποδεικνύεται η µεταβίβαση (π.χ. ιδιωτικό συµφωνητικό, συµβολαιογραφικό έγγραφο κλπ.) ή η µεταβολή (π.χ. καταστατικό) στην αρχικώς χορηγηθείσα άδεια, 3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ως νέος κύριος του καταστήµατος (είδος καταστήµατος)..που βρίσκεται στην οδό δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει µεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην..(αναφέρεται το όνοµα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται)». Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις µεταβίβασης και µίσθωσης ή εκµίσθωσης. 4. Υπεύθυνη δήλωση µε το εξής περιεχόµενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα..δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται µόνο για την αντικατάσταση της άδειας καταστήµατος πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης. Τα αδικήµατα, για τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ο ενδιαφερόµενος είναι: Αντίσταση, σύσταση και συµµορία, αδικήµατα του κεφαλαίου θ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα εγκλήµατα περί το νόµισµα, υπόθαλψη εγκληµατία, παρασιώπηση εγκληµάτων, αδικήµατα του κεφαλαίου ιγ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωµατική βλάβη εκ προθέσεως, που προβλέπεται από τα άρθρα 309, 310 και 311 του Π.Κ., αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθηµα (άρθρο 384 α του Π.Κ. ), εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, παραβάσεις των διατάξεων περί όπλων, εκρηκτικών υλών, και εκρηκτικών µηχανηµάτων, παραβάσεις των νόµων ναρκωτικών, κακουργήµατα ή πληµµελήµατα αναφερόµενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας ή άλλων συναφών νόµων και για οποιοδήποτε έγκληµα περί των ηθών. Δεν αποτελεί κώλυµα αντικατάστασης της άδειας εάν ο ενδιαφερόµενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα ανωτέρω αδικήµατα και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής 8

9 ή την άφεση αυτής µε χάρι εκτός εάν η χάρις απενεµήθη µετ άρσεως των συνεπειών. 5. Παράβολο, εφόσον προβλέπεται. 6. Ακριβές φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή άδειας διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, αν ο ενδιαφερόµενος είναι υπήκοος κράτους µη µέλους της Ε.Ε. ή Ειδικής Ταυτότητας Οµογενούς ή προξενικής θεώρησης διαβατηρίου για επαναπατρισµό για τους οµογενείς ή άδειας διαµονής για τους υπηκόους των χωρών µελών της Ε.Ε. 7. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόµο, όπως προκειµένου για κρεοπωλείο, κοµµωτήριο κλπ.). Η πιστοποίηση της µη οφειλής στον Δήµο ή την Κοινότητα αποτελεί στοιχείο, το οποίο ερευνάται από τον ίδιο τον ΟΤΑ. Εάν πρόκειται για εταιρεία προσκοµίζονται: 1. Το κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για ΑΕ ή ΕΠΕ ή θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. Δήλωση ορισµού του υγειονοµικώς ή αγορανοµικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα, στην περίπτωση που η άδεια αντικαθίσταται στο όνοµα της εταιρείας. 2. Υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης 4 του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονοµικώς υπευθύνου, όταν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και όλων των οµόρρυθµων εταίρων, όταν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ 1. Οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από το Δήµο ή την Κοινότητα ή από οποιαδήποτε άλλη δηµόσια αρχή. 2. Το κατάστηµα λειτουργεί µε την ισχύουσα (παλαιά) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µέχρι την αντικατάστασή της, η οποία θα παραδίδεται στο Δήµο ή την Κοινότητα µε την παραλαβή της νέας άδειας. 3. Όσοι ασκούν το επάγγελµα του χειριστή τροφίµων ή ποτών είτε ως ειδικοί επαγγελµατίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται µε οποιαδήποτε σχέση σε κοµµωτήρια κουρεία, εστιατόρια ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε βιβλιάριο υγείας, εκδιδόµενο από την οικεία υγειονοµική υπηρεσία, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε να πάσχει από µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την απασχόλησή του. 9

10 4. Το κατάστηµα θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 10

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/11 ΚΥΑ) (σύμφωνα με την Α1β 8577/83 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3169 12 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα