H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος"

Transcript

1 Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας H σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας στη διαγνωστική των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος Μασμανίδης Π., Σμπόνια Α., Ροβίθη Α., Κυριάκου Β., Κοτζιαμάνη Ν., Δαμνιανίδης Χ., Τζήκος Φ., Δημαρέλος Β., Μιχαηλίδης Μ., Τσιτουρίδης Ι. Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Θεσ/νίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υστεροσαλπιγγογραφία (ΥΣ) αποτελεί σήμε ρα μία ευρέως εφαρμοζόμενη απεικονιστική εξέ ταση τόσο λόγο των πρόσφατων βελτιώσεων της μεθόδου, όσο και της εξέλιξης της ιατρικής στον τομέα της αναπαραγωγής. Η Σ Σ διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην διε διε διε ρεύνηση της παθολογίας της μήτρας και των σαλ πίγγων. Πέρα από τον διαγνωστικό της ρόλο, ο οποίος είναι και ο κυριότερος, αρκετές μελέτες αναφέρονται και σε πιθανό θεραπευτικό όφελος της υστεροσαλπιγγογραφίας. Η ΥΣ αποτελεί μια σύντομη, συνήθως ανώδυνη διαγνωστική μέθοδο και σχετικά απλή στην εφαρμογή της. Μοναδικές αντενδείξεις της μεθόδου αποτελούν η κύηση και η ενεργός πυελική φλεγμονή. Οι επιπλοκές της ΥΣ είναι σχετικά σπάνιες και η συχνότητα τους περι ορίζεται ακόμη περισσότερο από την μεγαλύτε ρη εξοικείωση του ακτινολόγου με την τεχνική της υστεροσαλπιγγογραφίας. Το χρονικό διάστημα από έως και υποβλήθηκαν σε ΥΣ στο εργαστήριο μας συνολικά 423 ασθενείς, ηλικίας από 21 έως και 43 ετών. Σε 54 ασθενείς από αυτούς, ήτοι σε ποσο στό 12,7%, εντοπίστηκε παθολογικό εύρημα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Υστεροσαλπιγγογραφία, ήτρα, ήτρα, Σάλπιγγες και Υπογονιμότητα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υστεροσαλπιγγογραφία αποτελεί την εξέτα ση εκλογής για τον έλεγχο της μήτρας και των σαλ πίγγων κατά την διερεύνηση της υπογονιμότητας [1]. Ως υπογονιμότητα ορίζεται η ανεπιτυχής σύλλη ψη μετά από προσπάθεια τουλάχιστον ενός έτους. Άλλες ενδείξεις για την ΥΣ αποτελούν οι γυναίκες με ιστορικό αυτόματων αποβολών ή εκτρώσεων, ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της σαλπιγγο δεσίας, καθώς και ο έλεγχος μετά από την κατάρ γηση της σαλπιγγοδεσίας. Σήμερα, λόγω της αύξησης κατά μέσο όρο της ηλικίας τεκνοποίησης, αλλά και λόγω της ευρύτε ρης εξάπλωσης των μεθόδων της τεχνητής αναπα ραγωγής, διαπιστώνεται ότι πολλαπλασιάζεται η συχνότητα εφαρμογής της μεθόδου της ΥΣ [2]. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συνολικά 423 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ΥΣ από έως και Η ΥΣ αποτελεί μία ανώδυνη συνήθως και σύ ντομη εργαστηριακή εξέταση. Διενεργείται μετα ξύ της 8 ης και 10 ης ημέρας του κύκλου (λαμβανομέ νου υπόψη ότι ως πρώτη ημέρα θεωρείται η έναρ ξη της εμμήνου ρύσεως), διότι κατά το διάστημα αυτό το ενδομήτριο είναι λεπτό, γεγονός που διευ κολύνει τη διαγνωστική προσέγγιση. Συστήνεται η χημειοπροφύλαξη, με χορήγηση αντιβίωσης για 1 με 2 ημέρες πριν και μετά από την εξέταση, ιδι

2 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 αίτερα αν υπάρχει ιστορικό πυελικής φλεγμονώ δους νόσου ή κίνδυνος ενδοκαρδίτιδας (βαλβιδο πάθεια). Προαιρετικά και αν το ζητήσει η ασθενής, χορηγείται μία ώρα συνήθως πριν από την εξέτα ση υπόθετο-παυσίπονο ή μη στεροειδή αντι αντι αντι αντι αντι φλεγμονώδη (αποφυγή παρασυμπαθιτικοτονικού συνδρόμου, οφειλόμενο σε διέγερση του πνευμο νογαστρικού). Η ασθενής τοποθετείται στο κρεβάτι της ακτι νοσκόπησης σε θέση λιθοτομής [3] και γίνεται κα θαρισμός του περινέου με ιωδιούχο ποβιδόνη. Στη συνέχεια, εισάγεται το κολποσκόπιο και αναζητεί ται το έξω τραχηλικό στόμιο, το οποίο και καθαρί ζεται με τον ίδιο τρόπο. Εισάγεται καθετήρας 5,, ο οποίος και σταθεροποιείται στο τραχηλικό στό μιο με το φούσκωμα του μπαλονιού. Κατ αρχήν, λαμβάνεται μία λήψη-αναφοράς και έπειτα γίνεται σταδιακή έγχυση του μη ιονικού ιωδιούχου σκιαγραφικού, ενώ λαμβάνονται λήψεις σε διάφορους χρόνους με σκοπό την αξιολόγη ση των ευρημάτων από τον τράχηλο, τη μήτρα, τις σάλπιγγες, αλλά και τον έλεγχο της διάχυσης του σκιαγραφικού στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Συνή θως λαμβάνονται 4 έως 6 λήψεις, ή περισσότερες για την διευκρίνιση κάποιου ευρήματος. Μετά το τέλος της εξέτασης, γίνεται ενημέρω ση της ασθενούς για τις τυχόν επιπλοκές και σύ Εικ. 1 σταση για αποχή της από κάθε σεξουαλική επαφή για 1-2 ημέρες. Επιπλοκές της ΥΣ, όπως είναι η αιμορραγία, η ρήξη της μήτρας ή της σάλπιγγας και η φλεγμονή, είναι σχετικά σπάνιες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ασθενής πρέπει να είναι ενήμερη για την πιθανότη τα και την φύση των επιπλοκών αυτών. Ακόμη πιο σπάνια επιπλοκή αποτελεί η αλλεργική αντίδραση στο σκιαγραφικό λόγω τόσο της υφής των χρησι μοποιούμενων σκευασμάτων (χαμηλής οσμωτικό τητας, μη ιονικά), όσο και της ασήμαντης ποσότη τας του σκιαγραφικού, που εισέρχεται στη συστη ματική κυκλοφορία είτε μέσω των λεμφαγγείων εί τε μέσω των φλεβών. Μοναδικές αντενδείξεις της υστεροσαλπιγγο γραφίας αποτελούν η κύηση και η ενεργός πυελι κή φλεγμονή. Η πιθανότητα της κύησης ελέγχε ται με τα επίπεδα β-χοριακής γοναδοτροπίνης, ενώ της ενεργού φλεγμονής, με την εκτίμηση της ταχύ τητας καθίζησης των ερυθρών (ΤΚΕ). Αν συνυ πάρχουν και άλλες καταστάσεις, που επηρεάζουν τα επίπεδα της ΤΚΕ, όπως συστηματικό ή αυτο άνοσο νόσημα, τότε λαμβάνονται υπόψη και άλ λοι παράμετροι, ενδεικτικοί της ενεργού φλεγμο νής, όπως είναι οι καλλιέργειες των παθογόνων παραγόντων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε σύνολο 423 ασθενών, ηλικίας από 21 έως και 43 ετών, εντοπίστηκε παθολογικό εύρημα σε 54 από αυτές, ήτοι σε ποσοστό 12,7%. Εικ. 1 Λήψη σε πρώιμη φάση έγχυσης, όπου και εμφανίζεται έλλειμμα πλήρωσης που αντιστοιχεί σε πολύποδα. Επιπλέον παρατηρείται στένωση του τραχήλου. Εικ. 2 Υπογονιμότητα σε ασθενή 31 3 Εικ. 3 Ιστορικό απόξεσης, συμφύσεις ετών. Ιστορικό απόξεσης προ 7ετίας. (μαύρα βέλη). Παρατηρείται παρουσία «εκκολπώματος», που αντιστοιχεί Ελλείμματα πλήρωσης στο δεξιό ημιμόριο της μήτρας, που αντιστοιχούν σε σε εστία αδενομύωσης (μεγάλο βέλος). συμφύσεις. Μη σκιαγράφηση της δεξιάς σάλπιγγας.

3 Εικ. 5 Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας Εικ. 3 Eικ. 4 Εικ. 4 Ασθενής 26 ετών με υπογονιμότητα. Δίκερη μήτρα, με μη σκιαγράφηση των σαλπίγγων άμφω. 5 Εικ. 5 Δίδελφος μήτρα, με φυσιολογική διάχυση του σκιαστικού άμφω. Εικ. 6 Ασθενής 27 ετών με μονόκερη μήτρα. Εικ. 7 Ανωμαλία παρυφής τραχήλου Εικ. 7 και μήτρας σε ασθενή ηλικίας 33 ετών, με υποτροπιάζουσες φλεγμονές τραχήλου. Εικ. 8 Εικ. 9 Εικ. 9 Υδροσάλπιγγα δεξιά. Εικ. 7 Εικ. 8 Εικ. 6 Εικ. 8 Χαρακτηριστική απεικόνιση «ουλής» από προηγηθείσα καισαρική επέμβαση, στον ισθμό της μήτρας (τα άσπρα βέλη υποδεικνύουν την ουλή). Εικ. 9 Εικ. 10 Εικ. 10 Υδροσάλπιγγα δεξιά. Διαπιστώθηκαν 13 ασθενείς με απεικόνιση ελλείμματος πλήρωσης στη μήτρα, 3 εκ των οποίων αντιστοι χούσαν σε ινομυώματα, 4 σε πολύπο δες [εικ.1] και 6 σε συμφύσεις της εν δομήτριας κοιλότητας ( ), ), [εικ.2]. Εκκόλπωμα διαπιστώθηκε σε μία ασθενή, που έπασχε από αδενομύω ση [εικ.3]. Εντοπίστηκαν 8 περιπτώσεις συγ γενών ανωμαλιών της μήτρας, που αντιστοιχούν σε 5 ασθενείς με δίκε ρη μήτρα [εικ.4], 2 ασθενείς με δίδελ φη [εικ.5] και 1, με μονόκερη μήτρα [εικ.6]. Ανωμαλία παρυφής της μήτρας εμ φανίστηκε σε 2 ασθενείς, ενώ ανωμα λία παρυφής του τράχηλου σε 7 ασθε νείς [εικ.7]. Εντοπίστηκε επίσης μία ασθε νής με χαρακτηριστική διαμόρφωση της μήτρας μετά από καισαρική το μή, που αντιστοιχεί σε ανάπτυξη ου λώδους ιστού στην περιοχή της επέμ βασης [εικ.8]. Σε 3 ασθενείς διαπιστώθηκε έντο νη πρόσθια κλίση του σώματος της μήτρας. Όσον αφορά τα ευρήματα από τις σάλπιγγες, διαπιστώθηκαν 7 ασθε νείς με υδροσάλπιγγα [εικ.9, εικ.10],

4 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Εικ. Εικ. 11 Περισαλπιγγικές συμφύσεις. Μη διάχυση του σκιαστικού προς την περιτοναϊκή κοιλότητα, λόγω ανάπτυξης Εικ. 11 ινώδους ιστού πέριξ των σαλπίγγων. Τα βέλη υποδεικνύουν την κατακράτηση του σκιαστικού στις συμφύσεις. Α. Α. Α Β. Εικ. 12 Εικ. 12 Μη σκιαγράφηση της αριστερής σάλπιγγας. Εικ. 12 μια ασθενής με περισαλπιγγικές συμφύσεις [εικ.11], καθώς και δέκα περιπτώσεις μη σκιαγράφησης-δι άχυσης [εικ.12], είτε ετερόπλευρα (4 περιστατικά δεξιά και 4 περιστατικά αριστερά), είτε αμφοτερό πλευρα (2 περιστατικά). Ένα περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως οζώδης ισθμική σαλπιγγίτιδα [εικ.13]. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα πρόβλημα, που εμφανίζεται με ολοένα και αυξανόμενη συχνότη τα, κυρίως λόγω της αύξησης κατά μέσο όρο της ηλικίας τεκνοποίησης. Στο σημείο αυτό σημειώνε ται πως η καλύτερη ηλικία τεκνοποίησης για μια Eικ. 13 Α), Β) Β. Β Eικ. 13 Α), Β) Εικ. 13 Οζώδης ισθμική σαλπιγγίτιδα: Α) αχνή, κομβολογοειδής απεικόνιση αριστερής σάλπιγγας, στον ισθμό (λευκά βέλη) Β) πιο εντοπισμένη λήψη. γυναίκα είναι μεταξύ 21 και 24 ετών. Πρόβλημα υπογονιμότητας υπολογίζεται πως αντιμετωπίζει το 10 με 15% των ζευγαριών. Στη διαγνωστική προσέγγιση των αιτίων της υπογονιμότητας λαμβάνεται υπόψη το ιατρικό ιστο ρικό και η φυσική κατάσταση των συντρόφων. Με τον τρόπο αυτό έχουν κατηγοριοποιηθεί έξι παρά γοντες, που επηρεάζουν τη γονιμότητα σε ένα ζευ γάρι. Αυτοί είναι: ο ανδρικός, ο τραχηλικός, ο μη τριαίος, ο σαλπιγγικός, ο περιτοναϊκός και ο ωο θηκικός παράγοντας. Όπως γίνεται εύκολα αντι ληπτό, η υστεροσαλπιγγογραφία αποτελεί ένα ση μαντικό όπλο στη διερεύνηση των περισσοτέρων από τους προαναφερόμενους παράγοντες και κυ

5 Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας Εικ. 14 Φυσιολογική απεικόνιση μήτρας και σαλπίγγων, με ευχερή διάχυση του σκιαστικού στην περιτοναϊκή κοιλό- Εικ τητα. 14. ρίως του μητριαίου, του σαλπιγγικού και του περι τοναϊκού παράγοντα. Όσον αφορά τον μητριαίο και τον τραχηλικό παράγοντα, η ΥΣ παρέχει αρκετές πληροφορίες. Η μήτρα έχει σχήμα αχλαδιού αποπλατυσμένου και διακρίνουμε 3 μέρη από πάνω προς τα κάτω: τον πυθμένα, το σώμα και τον τράχηλο. Όριο με ταξύ του σώματος και του τραχήλου συνιστά μια στενή μοίρα μήκους 1,, ο ισθμός. Ο τράχηλος της μήτρας εμφανίζει υπερκολεϊκή μοίρα κα ενδο κολεϊκή μοίρα. Το τοίχωμα της μήτρας αποτελεί ται από τρεις χιτώνες: το ενδομήτριο (2-8 ), ), το μυομήτριο ( περίπου 2 ) και το περιμήτριο, που είναι το περιτόναιο το οποίο περιβάλλει τη μήτρα, προσφύεται στο μυομήτριο και σχηματίζει εκατέ ρωθεν της μήτρας τους πλατείς συνδέσμους της μήτρας. Στην ΥΣ η φυσιολογική μήτρα απεικονίζεται ως σχήματος ανάστροφου τριγώνου, με ομαλή παρυ φή και χωρίς ελλείμματα πλήρωσης [εικ. 14]. Την έκτη εβδομάδα αρχίζει να σχηματίζεται τό σο στα άρρενα, όσο και στα θήλεα έμβρυα, ένα νέο ζεύγος πόρων, οι παραμεσονεφρικοί σε αμέ σως εξωτερική θέση σε σχέση με τους μεσονεφρι κούς πόρους. Στο θήλυ έμβρυο οι μεσονεφρικοί πό ροι του ατροφούν, ενώ οι παραμεσονεφρι παραμεσονεφρι παραμεσονεφρι κοί πόροι του διατηρούνται. Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας οφείλο νται σε διαταραχές της σύγκλισης των πόρων του M ϋ (6 η -12 η εβδ. της ανάπτυξης) [5]. Από αυτές τις εμβρυολογικές καταβολές σχηματοποιούνται η μήτρα, ο τράχηλος και τα ανώτερα 2/3 του κόλ που. ν ν οι δύο πόροι του δεν συγκλίνουν πλήρως, τότε προκύπτει η δίκερος μήτρα. Το πο σοστό σύγκλισης των πόρων του ποικίλ ποικίλ ποικίλ λει και κυμαίνεται από ελάχιστη ως σχεδόν πλή ρης. Όταν υπάρχει σύγκλιση, αλλά όχι απορρόφη ση του διαφράγματος που σχηματίζεται, τότε προ κύπτει η ανωμαλία του διαφραγματίου της μήτρας. Η απορρόφηση του διαφράγματος ποικίλει και αυ τή, με αποτέλεσμα το μέγεθος του διαφράγματος να μην είναι το ίδιο σε όλες τις μορφές της ανωμα λίας αυτής. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η τοξω τή μήτρα, που αντιστοιχεί σε ήπια μορφή διαφραγ ματικής μήτρας, με χαρακτηριστική κοίλανση στο θόλο της μήτρας. Αν ο ένας από τους πόρους δεν σχηματοποιεί ται (υποπλασία ή απλασία), τότε προκύπτει μονό κερος μήτρα [6]. Η ανωμαλία αυτή αποτελεί το 15% περίπου των συγγενών ανωμαλιών της μήτρας και εμφανίζεται με 4 υποτύπους (με φυσιολογική συ νήθως ανάπτυξη των ωοθηκών): Απλή μονόκερος μήτρα. Μονόκερος μήτρα με παρουσία υποπλαστι κού κέρατος. Μονόκερος μήτρα με υποπλαστικό κέρας, που φέρει μη επικοινωνούσα ενδομήτρια κοιλότητα. Μονόκερος μήτρα με υποπλαστικό κέρας, που φέρει επικοινωνούσα ενδομήτρια κοι λότητα. Δίδελφος μήτρα προκύπτει, όταν κάθε κέρας αντιστοιχεί σε ξεχωριστό κόλπο. Όλες οι παραπάνω ανωμαλίες συνδέονται με αυτόματες αποβολές και έκτοπη κύηση. Έχει υπο λογιστεί ότι περίπου το 20% των αποβολών σχε τίζονται με τις προαναφερόμενες ανωμαλίες. Βέ βαια, ενοχοποιούνται κυρίως η μονόκερος μήτρα, η δίκερη μήτρα και η ύπαρξη του διαφραγματίου, και σαφώς λιγότερο καταστάσεις, όπως είναι η δί δελφος και η τοξωτή μήτρα. Μεγαλύτερη επίπτω ση στη γονιμότητα έχει η παρουσία του διαφραγ ματίου της μήτρας, καθώς οι συνυπάρχουσες αγ γειακές διαταραχές οδηγούν σε θάνατο του εμβρύ ου σε πολύ πρώϊμη φάση.

6 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Η ΥΣ δεν δίνει πληροφορίες για την εξωτερι κή μορφολογία της μήτρας, με αποτέλεσμα να πα ρουσιάζεται δυσχέρεια στην διαφοροδιάγνωση των συγγενών ανωμαλιών με παρόμοια απεικόνι ση στην ΥΣ, αλλά διαφορετική επίπτωση στη γονι μότητα, όπως συμβαίνει μεταξύ της δίκερου μήτρας και του διαφραγματίου. Βέβαια, η γωνία που σχη ματίζεται μεταξύ των κεράτων της δικέρου μήτρας είναι σαφώς πιο αμβλεία από ό,τι στην διαφραγμα τική μήτρα, γεγονός που διευκολύνει την διαγνω στική προσέγγιση μέσω της ΥΣ. Εντούτοις, η πα ρουσία λειομυώματος ή αδενομύωσης μέσα στο δι αφραγμάτιο της μήτρας προκαλεί στρέβλωση και αυξάνει αυτή την γωνία, δυσχεραίνοντας την δια φορική διάγνωση μεταξύ των δύο ανωμαλιών. Να σημειωθεί ότι λόγω της κοινής εμβρυολογι κής προέλευσης του ουροποιογεννητικού συστήμα τος από το μεσόδερμα, οι ασθενείς αυτοί πρέπει να ελέγχονται και για τυχόν συνυπάρχουσες νεφρικές ανωμαλίες (αγενεσία νεφρού, έκτοπος νεφρός, πε ταλοειδής νεφρός, κυστική νεφρική δυσπλασία, δι πλό πυελοκαλυκικό σύστημα). Ιδιαίτερα στην πε ρίπτωση της μονόκερης μήτρας, οι νεφρικές ανω μαλίες εντοπίζονται σύστοιχα με το υποπλαστικό κέρας αυτής. Eιδική υποενότητα στις συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος, που μπορούν να αξι ολογηθούν με ΥΣ, συνιστούν αυτές που προκύ πτουν μετά από έκθεση στο E DE (συνθετικό οι οι οι στρογόνο) κατά την διάρκεια της κύησης. Οι πιο συνηθισμένες ανωμαλίες είναι: η ενδομήτρια κοιλό τητα σε σχήμα Τ, η υποπλαστική μήτρα, οι συμφυ τικές ινώδεις ταινίες και τέλος, οι ανωμαλίες στις σάλπιγγες και τον τράχηλο. Η υποπλασία ή η στέ νωση του τραχήλου ενδέχεται να δυσκολέψουν την πραγματοποίηση της ΥΣ. Οι ενδομητριαίες συμφύσεις έχουν συνήθως μορφή ταινίας και ξεκινούν από το τοίχωμα της μήτρας. Δημιουργούνται κυρίως λόγω τραύματος, λοίμωξης, απόξεσης ή ινομυωματεκτομής. Αναδει κνύονται στην ΥΣ ως ανώμαλο ή οφιοειδές ή τρι γωνικό έλλειμμα πλήρωσης της ενδομήτριας κοιλό τητας. Οι συμφύσεις αυτές αποφράσσουν μερικώς ή πλήρως τη μητριαία κοιλότητα ή ακόμα και το τραχηλικό κανάλι, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνε ται η μετακίνηση του σπέρματος και να δημιουργεί ται αφιλόξενο περιβάλλον για την εμφύτευση και επιβίωση του ζυγωτού. Οι πολλαπλές συμφύσεις σχετίζονται με υπογονιμότητα (σύνδρομο ), ιστορικό αυτόματων αποβολών και αμηνόρ αμηνόρ ροια. Οι συμφύσεις μπορεί να προέρχονται από το ενδομήτριο, το μυομήτριο ή από τον ινώδη συνδε τικό ιστό. Πιο συχνές είναι οι συμφύσεις του μυο μητρίου, που εμφανίζονται ως ταινίες μεσαίου πά χους και καλύπτονται από μια λεπτή στιβάδα ενδο μητρίου. Την χειρότερη πρόγνωση έχουν οι συμφύ σεις από ινώδη συνδετικό ιστό, διότι σ αυτήν την περίπτωση το φυσιολογικό ενδομήτριο απουσιάζει. Η ΥΣ είναι η εξέταση εκλογής για την απεικόνιση των συμφύσεων. Η υπερηχογραφία βοηθάει κυρί ως στην αξιολόγηση της στιβάδας του ενδομητρίου και κατά συνέπεια στην πρόγνωση της νόσου μετά από χειρουργική διατομή των συμφύσεων. Ως έλλειμμα πλήρωσης αναδεικνύονται και οι ενδομήτριοι πολύποδες, που αντιστοιχούν σε το πική υπερπλασία του ενδομητρίου, και αναδεικνύ ονται καλύτερα στην αρχική φάση της πλήρωσης της μήτρας. Τα λειομυώματα αναδεικνύονται ως έλλειμμα πλήρωσης ή/και ως ανωμαλία παρυφής ανάλογα με το μέγεθος και την εντόπιση στην κοιλότητα της μήτρας. Δεν είναι ξεκάθαρο, πώς τα ινομυώματα επηρεάζουν τη γονιμότητα. Ανάλογα με την εντό πιση και το μέγεθος είναι δυνατόν να αποφράσ σουν το τραχηλικό κανάλι ή το στόμιο των σαλ πίγγων. Σημειώνεται πως μόνο τα υποβλεννογό νια λειομυώματα αναδεικνύονται στην ΥΣ, ιδίως στις αρχικές φάσεις έγχυσης του σκιαγραφικού μέσου. Τα υποορογόνια ινομυώματα είναι συνή θως μη ορατά, εκτός και αν είναι μεγάλα και προ καλούν παραμόρφωση της μήτρας και της σχέσης της με γειτονικές δομές. Πέρα από την ΥΣ, ο υπε ρηχοτομογραφικός έλεγχος και ιδίως, ο διακολ πικός, συμβάλει στη διάγνωση των ινομυωμάτων αναδεικνύοντας περιοχές με διαφορετική ηχογέ νεια από το υπόλοιπο μυομήτριο. Τέλος, και οι τε χνικές με την μαγνητική τομογραφία χρησιμοποι ούνται για τον χαρακτηρισμό των ευρημάτων και μάλιστα παρουσιάζουν σαφώς μεγαλύτερη ευαι σθησία από την ΥΣ. Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι Τ2 ακολουθίες, που εμφανίζουν τα ινομυώματα με χα μηλό σήμα συγκριτικά με το μυομήτριο. Είναι απα ραίτητο να σημειωθεί πως τα ινομυώματα σπάνια αποτελούν το κύριο και μοναδικό αίτιο υπογονι μότητας και για τον λόγο αυτό, προτού αποφασι στεί η ινομυωματεκτομή, με όλες τις πιθανές επι

7 Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας πλοκές που ενδέχεται να παρουσιαστούν, θα πρέ πει να διερευνάται πλήρως το ζευγάρι και για τυ χόν άλλα αίτια υπογονιμότητας. Η απεικόνιση ενός ελλείμματος πλήρωσης εντός της μητριαίας κοιλότητας σε μια υστεροσαλπιγγο γραφία πρέπει να αξιολογείται λαμβάνοντας υπό ψη καταστάσεις, όπως είναι η παρουσία φυσαλί δων αέρα, που προωθούνται κατά την έγχυση του σκιαγραφικού. Η μετακίνηση του ελλείμματος σε διαφορετικές θέσεις είναι ενδεικτική πως το εύρη μα αντιστοιχεί σε φυσαλλίδα αέρα. Η αδενομύωση χαρακτηρίζεται από επέκταση έκτοπου ενδομητρίου προς το μυομήτριο και μπο ρεί να είναι εντοπισμένη ή διάχυτη. Αν το έκτοπο ενδομήτριο επικοινωνεί με την μητριαία κοιλότητα, τότε πληρούται με το σκιαγραφικό μέσο και ανα δεικνύεται ως εκκόλπωμα στο μυομήτριο. Χαρα κτηριστικό της αδενομύωσης αποτελούν τα συχνά επεισόδια πυελικού πόνου ή μητρορραγίας. Στην αδενομύωση παρατηρείται διαταραχή της ζώνης συμβολής (ανατομικά πρόκειται για το όριο μετα ξύ του ενδομητρίου και του μυομητρίου), η οποία και αναδεικνύεται πιο ικανοποιητικά με τον υπε ρηχογραφικό έλεγχο και κυρίως, με την μαγνητι κή τομογραφία (πάχυνση της μεταβατικής ζώνης πάνω από 1 ). ). Παλαιά καισαρική τομή αναδεικνύεται ως το πική προσεκβολή (εκκόλπωμα) στην περιοχή του ισθμού της μήτρας ή και πιο χαμηλά προς τον τρά χηλο [9]. Αντιστοιχεί στο σημείο της εγκάρσιας το μής, που γίνεται κατά τις επεμβάσεις αυτές, και δι αχωρίζεται σε μικρό (κάτω από 5 ), ), μεσαίο (5 (5- (5 9 ) ) και μεγάλο ( πάνω από 9 ). 9 ). 9 ). ). εύρημα αυτό πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τις ουλές (που αντιστοιχούν σε εκτομές ή σε άλλου είδους παρεμβάσεις στη μήτρα ), από τις κύστεις του, που αποτελούν τα υπολείμματα του πόρου του και φέρονται παράλληλα προς την μητρι μητρι αία κοιλότητα και τέλος, από την ενδομητρίωση. Η επίπτωση της ύπαρξης αυτού του εκκολπώμα τος συνήθως είναι μηδενική. Συσχετίζεται όμως με την έκτοπη εμφύτευση σε μεταγενέστερη κύηση, καθώς και με τις μη φυσιολογικές αιμορραγίες σε γυναίκες προεμμηνοπαυσιακής ηλικίας. Ανωμαλίες στην παρυφή του τραχήλου ή ακόμα και στένωση του τραχηλικού καναλιού ενδέχεται να συνδέονται με ιστορικό φλεγμονής, χειρουργι κής επέμβασης, ή έκθεσης στο DE. E. 25 με 40% των αιτίων της υπογονιμότητας αποδίδεται στον σαλπιγγικό παράγοντα. Οι σάλπιγγες αποτελούν την οδό διόδου του ωαρίου από τις ωοθήκες προς τη μήτρα, με μήκος περίπου και χωρίζονται σε 3 τμήματα: το στόμιο, που αποτελεί το πρώτο τμήμα των σαλπίγ γων το οποίο επικοινωνεί με τη μήτρα, τον ισθμό που συνιστά το μεγαλύτερο μέρος τμήμα των σαλ πίγγων και τον κώδωνα, ήτοι το πιο διευρυμένο τμήμα των σαλπίγγων και ανοιχτό προς το περι τόναιο. Στην ΥΣ οι φυσιολογικές σάλπιγγες απεικονί ζονται ως λεπτοί και με έντονη ελίκωση αγωγοί, με διευρυμένο τελικό άκρο. Η θέση τους στην πύ ελο ποικίλει. Στο κωδωνικό άκρο, σε φυσιολογι κές συνθήκες γίνεται ελεύθερη διάχυση του σκια στικού προς το περιτόναιο [εικ. 14]. Εικόνα απόφραξης των σαλπίγγων αντιστοιχεί σε απότομη διακοπή της σκιαγράφησης και μη διά χυση του σκιαγραφικού προς το περιτόναιο. Μπο ρεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Η απόφραξη των σαλπίγγων πιθανόν να οφεί λεται σε προηγηθείσα πυελική φλεγμονή [10]. Άλλα αίτια απόφραξης των σαλπίγγων, πλην πιο σπά νια, είναι η ενδομητρίωση, ιστορικό επεμβάσεων ή και η παρουσία ινομυωμάτων κοντά στο σαλπιγ γικό στόμιο. Αν η απόφραξη γίνει στο κωδωνικό άκρο, προκύπτει διάταση της σάλπιγγας, μία κα τάσταση που ονομάζεται υδροσάλπιγγα. Πιθανή επιπλοκή αποτελεί η επιμόλυνση της και η μετα τροπή της πυοσάλπιγγα. Άλλη μια επιπλοκή της πυελικής φλεγμονής αποτελεί και η ανάπτυξη ουλώδους ιστού (συμφύ σεων) [11], στο περιτόναιο πέριξ των σαλπίγγων, με αποτέλεσμα να μη διαχέεται ελευθέρα το σκιαγρα φικό, αλλά να παρατηρείται εντοπισμένη συλλογή του ανάμεσα στα πέταλα του αντιδραστικού ινώ δους ιστού. Η ανάπτυξη περισαλπιγγικών συμφύ σεων οφείλεται κυρίως σε χρόνιες φλεγμονές. Οι φλεγμονώδεις αλλαγές επηρεάζουν όλα τα στρώ ματα των σαλπίγγων, με αποτέλεσμα την ανάπτυ ξη περισαλπιγγίτιδος και καταστροφής της λεπτής ανατομικής σχέσης μεταξύ των ωαγωγών και των ωοθηκών, που οδηγούν με τη σειρά τους σε δια ταραχές της σύλληψης ή της εμφύτευσης του ζυ γωτού. Ο σπασμός των σαλπίγγων δίνει ψευδή εικόνα απόφραξης και θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί

8 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 από την αληθινή ύπαρξη απόφραξης. Η μέθοδος με την οποία διερευνάται η πιθανότητα σπασμού των σαλπίγγων είναι η χορήγηση γλουκαγόνου [12]. Οι σάλπιγγες έχουν δύο στρώματα λείων μυϊκών ινών: το έξω στρώμα, που αποτελείται από επιμή κεις ίνες και το έσω στρώμα, με κυκλοτερείς ίνες, οι όποιες σχετίζονται με το μυομήτριο. Στην στοι βάδα των κυκλοτερών ινών εντοπίζονται σε μεγάλη συχνότητα αδρενεργικοί υποδοχείς, ιδίως στο ση μείο της σύνδεσης μήτρας-σαλπίγγων. Το γλουκα γόνο δρα στους αδρενεργικούς υποδοχείς και προ καλεί λύση του σπασμού των σαλπίγγων. Εκτός από το γλουκαγόνο, παρόμοιες δράσεις έχουν και ουσίες, όπως είναι η ατροπίνη, η διαζεπάμη και η νιτρογλυκερίνη. Η οζώδης ισθμική σαλπιγγίτιδα σχετίζεται με την πυελική φλεγμονή και με την σαλπιγγική ενδο μητρίωση. Απεικονιστικά χαρακτηρίζεται από μι κρές προσεκβολές ή μικρά εκκολπώματα του σκι αγραφικού στον ισθμό των σαλπίγγων, με ετερό πλευρη ή αμφοτερόπλευρη εντόπιση. Προκαλεί υπογονιμότητα και αυξάνει τον κίνδυνο έκτοπης κύησης. Η σαλπιγγοδεσία και η αναστροφή της σαλ πιγγοδεσίας, οι σαλπιγγικοί πολύποδες, που απο τελούν έκτοπο ενδομήτριο χωρίς να επηρεάζουν την γονιμότητα, και η έκτοπη κύηση είναι κατα στάσεις, που ελέγχονται και αυτές με την υστε ροσαλπιγγογραφία [13]. Η ΥΣ αποτελεί την μέθοδο εκλογής για την μελέτη του ωαγωγού πριν από την αναστροφή της σαλπιγγοδεσίας, γιατί αφ ενός επι τρέπει την μελέτη της μητριαίας μοίρας αυτού και αφ ετέρου καταδεικνύει το συνολικό μήκος του. Οι πιθανότητες μελλοντικής κύησης αυξάνουν, αν το συνολικό μήκος του ωαγωγού μετά από σαλπιγγο δεσία είναι 3-4 (με την προϋπόθεση προ πόθεση προ πόθεση να υπάρχει τουλάχιστον 1 φυσιολογικής ληκύθου και κώ κώ κώ δωνα, που αποτελεί το κοιλιακό άκρο της σάλπιγ γας). Στην αντίθετη περίπτωση, η αναστροφή της σαλπιγγοδεσίας απαιτεί πιο πολύπλοκες χειρουρ γικές τεχνικές και συνοδεύεται από χαμηλές πιθα νότητες μελλοντικής κυήσεως. Εκτός από το διαγνωστικό ρόλο της ΥΣ, που εί ναι σαφώς ο κυριότερος, υπάρχουν μελέτες και δη μοσιεύσεις που αναφέρονται και στο «θεραπευτι κό» ρόλο της μεθόδου, με κυριότερη τη μελέτη και συνεργατών, όπου και κυρίως αναφέ αναφέ ρεται πως παρατηρείται «θεραπευτική διάνοιξη» και δράση της μεθόδου, όταν αυτή γίνεται με λι ποδιαλυτά σκιαγραφικά [14]. Πρέπει να σημειωθεί πως κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί, καθώς αντί στοιχες μελέτες καταλήγουν σε διαφορετικά απο τελέσματα [15]. Συμπεραίνεται εύκολα ότι παρά την συνεχόμε νη εξέλιξη και βελτίωση των απεικονιστικών με θόδων, όπως είναι η υπερηχοτομογραφία και η μαγνητική τομογραφία, και παρά την προσθήκη νέων τεχνικών, όπως είναι η διατραχηλική έγχυ ση ηχοανακλαστικών σκιαστικών και η ανίχνευ ση τους με υπερηχογραφικό έλεγχο, η ΥΣ παρα μένει στην πρώτη γραμμή των επιλογών για την δι ερεύνηση των αιτίων της υπογονιμότητας και της παθολογίας εν γένει των έσω γεννητικών οργά νων του θήλεος. Η υστεροσαλπιγγογραφία είναι πολύτιμο εργα λείο στην εκτίμηση της μήτρας και των σαλπίγγων, ιδίως στη διερεύνηση της υπογονιμότητας. Παθο λογικές καταστάσεις, όπως είναι οι συγγενείς ανω μαλίες της μήτρας, οι πολύποδες, η αδενομύωση, οι συμφύσεις της ενδομήτριας κοιλότητας, οι πε ρισαλπιγγικές συμφύσεις, η υδροσάλπιγγα καθώς και η απόφραξη των σαλπίγγων είναι εύκολο να δι αγνωστούν με τη μέθοδο της ΥΣ. Οι ακτινολόγοι πρέπει να εξοικειωθούν με την τεχνική της ΥΣ, την διαγνωστική προσέγγιση και την αποφυγή ψευδώς θετικών σημείων, όπως είναι η παρουσία φυσαλί δων αέρα και ο σπασμός των σαλπίγγων. SUMMARY H gog (H ) become a commonly d and v examination due to adv and v in ductive medicine. H an in the evaluation of ab congenital ab,, ad and. Tubal ab tubal, g nod ( IN) and hyd x, can be detected with H. Radiolog d become with the H technique, the of H imag and all ble of d. Today, new diag d g, MR and g play an, even the main one, in the evaluation of the ab of the female

9 Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας ductive. N of method d the and the efficiency of gog. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. IMP ON WL, BEITIA L. H gog : A g dy. Rad 2006;26: MEDEN E EN VRTOVE O E H. Ov Ov aging g g and d Ex Exp Ob Ob Gynecol 2004;31(1): ;31(1): LINDHEIM, PRAGUE. H pingog and g : L in Technique. AJR 2006; 186: ΑΓΙΟΣ Α. Περιγραφική και Εφαρμοσμένη Ανατομική. Τόμος Β, U v U v Univ U v U v dio d d d d P, P, P, P, P, TROIANO RN, HY. an duct :imaging and clinical. Radiology 2004;233(1): BRODY JM. U : Imaging, d and clin ical. AJR 1998;171: K IEWI Z. I I I in w : women: w : Di ag Evaluation with H and im aging Techniq.AJR 1992;159: HERMAN JG. ine ad.. J Ob Gynaecol B Emp 1950;57: URAPANEMI K, ILBE EIG JE. Div : ance on H. AJR 2008;190: EET RL. Pelvic in. In: BEHRMAN J, KI NER RW, PAT TON GW, ed. P g of. 3 d ed B, :Little,B wn,1988; LENTINI AL, MUZIL L. I vement of H in the Diag g of P P itubal Ad. AJR:2008;175: INFIELD, PITTAWAY D, MAX ON W. occlu in H : v by glucagon. AJR 1982;139: K I K, EHRLI H. The Value of H b v of zation. AJR 1989;153: U EN F, LINDEQUI, L EN, JU E EN P. ef of gog : oil v wa ble media-a domized ve dy. Radiology 1991;179: PRING DB, BARKEN HE. Enhanced diag H may be a myth.ajr 2004;183:1728.

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α.

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α. ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Α. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Η ανικανότητα σύλληψης μετά από ένα χρόνο σεξουαλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΛΕΟΣ. Χ.ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΛΕΟΣ. Χ.ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΛΕΟΣ Χ.ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Εμβρυολογία (ωοθήκες) 7 η εμβρυϊκή εβδομάδα Εμβρυολογία (μήτρα- ωαγωγοί & ανώτερα 2/3 κόλπου)

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής!

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής! Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής Το θαύµα... της ζωής! Οι Υπέρηχοι Εγκυμοσύνης... Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Στο Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας

Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Γράφει: Dr. Μιχάλης Λαζανάκης M.R.C.O.G, C.C.S.T, Γυναικολόγος - Χειρουργός - Μαιευτήρας Τί είναι η λαπαροσκόπηση; Λαπαροσκόπηση είναι μια χειρουργική μέθοδος η οποία μέσω μιάς μικρής «τρύπας» στην κοιλιά

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών Ασυνήθεις απεικονιστικές εκδηλώσεις ενδομητρίωσης: Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Αρεταίειο Νοσοκομείο Πρέζα Ουρανία, Μπουργιώτη Χάρις, Κουρέας Ανδρέας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας

Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας Υστεροσαλπιγγογραφία Η υστεροσαλπιγγογραφία είναι στην ουσία μια ακτινογραφία της μήτρας και των σαλπίγγων. Πραγματοποιείται προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ Η µήτρα (εικόνα 1) είναι κοίλο µυώδες όργανο µήκους περίπου 8 cm που προέρχεται από την συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΜΗΤΕΡΑ Η εξέλιξη στην υπερηχογραφική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

gr

gr ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Αδυναµία σύλληψης µετά από ένα έτος ελεύθερων επαφών. Αφορά το 10 15% όλων των ζευγαριών αναπαραγωγικής ηλικίας. Η συχνότητα της υπογονιµότητας εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας.

Διαβάστε περισσότερα

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος

Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Στέφανος Φοινίτσης - Αορτίτις Απεικόνιση 31 Αορτίτις Απεικόνιση. Φοινίτσης Στέφανος Λέκτορας Α.Π.Θ. Η αορτίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του τοιχώματος της αορτής. Αιτιολογικά ταξινομείται σε δύο μεγάλες ομάδες:

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org www.uterinefibroids.eu

www.cirse.org www.uterinefibroids.eu Εμβολισμός Ινομυωμάτων Μήτρας Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org www.uterinefibroids.eu Cardiovascular and Interventional Radiological Society of

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση του ζευγαριού που θέλει να τεκνοποιήσει

Διαχείριση του ζευγαριού που θέλει να τεκνοποιήσει Διαχείριση του ζευγαριού που θέλει να τεκνοποιήσει Υπογονιµότητα: αδυναµία σύλληψης µετά από 1 χρόνο ελεύθερων σεξουαλικών επαφών Ικανότητα σύλληψης/µήνα: ~20% 10-15% των ζευγαριών: πρόβληµα υπογονιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας

Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας Πώς γίνεται η υστεροσκόπηση Η υστεροσκόπηση είναι μια εξέταση με την οποία διερευνάται το εσωτερικό της μήτρας. Γίνεται με τη βοήθεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Πυελική μάζα Επιδημιολογία Η πυελική μάζα είναι ένα σχετικά συχνό κλινικό εύρημα. Σε αρκετές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Πρόκειται για μία χειρουργική επέμβαση μικρής βαρύτητας, όταν είναι απλά διαγνωστική, η οποία επιτρέπει την άμεση εξέταση και τον πλήρη έλεγχο των εσωτερικών γεννητικών οργάνων της

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Δρ. Νικηφόρος Κλήμης, Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Γράφει: Δρ. Νικηφόρος Κλήμης, Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος Γράφει: Δρ. Νικηφόρος Κλήμης, Χειρουργός Μαιευτήρας Γυναικολόγος Η πρόκληση τοκετού αποτελεί μία προσπάθεια ενάρξεώς του σε περιπτώσεις που η συνέχιση της κύησης δεν είναι επιθυμητή για λόγους απειλούμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πυελική μάζα. Ενότητα 3: Πύελος Παθολογία πυέλου

Πυελική μάζα. Ενότητα 3: Πύελος Παθολογία πυέλου Πυελική μάζα Ενότητα 3: Πύελος Παθολογία πυέλου Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ιατρική Σχολή Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση Πυελικής Μάζας Πρόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η αναπαραγωγή είναι μία χαρακτηριστική λειτουργία, η μόνη που δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωση του ίδιου του οργανισμού αλλά για τη διαιώνιση του είδους. Η αναπαραγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας»

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» Στασινοπούλου Μυρσίνη, Στεφανιώτη Ασπασία, Ανδριώτης Ευθύμιος, Δεληβελιώτης Κωνσταντίνος, Ταβερναράκη Αγγελική Τμήμα Αξονικού Τομογράφου, ΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» Σκοπός: Η εκτίμηση του πρωτοκόλλου της αξονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ. Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΡΘΟΥ Γιάννης Τσιαούσης Χειρουργός, Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης Βασικές Ανατομικές Δομές Πυέλου πυελικό έδαφος κυρίως από διάφραγμα πυέλου χωνοειδές σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε παιδιά: Η προσέγγιση του ακτινολόγου Παστρωμά Αγγελική, Κελέσης Χρήστος, Σιδέρη Ναταλί, Μπιζίμη Βασιλική, Παπαϊωάννου Ασημίνα, Αλεξοπούλου Ευθυμία. B Εργαστήριο Ακτινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ Ανάπτυξη ήπατος Ηπατικό εκκόλπωμα: προσεκβολή της ενδοδερματικής επένδυσης του προσθίου εντέρου ανάπτυξη ηπατικών δοκίδων και καταβολών του συστήματος χοληφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ 1 NOVA T Ενδομήτρια Συσκευή Περιέχουσα Χαλκό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ NOVA T Όνομα ασθενούς: Ημερομηνία τοποθέτησης: Τοποθετήθηκε από: Πρώτη επίσκεψη παρακολούθησης: Επόμενες επισκέψεις: 1. 2. 3. 4.

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΤ) ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΜΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

H ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΤ) ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΜΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ H ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΤ) ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΜΟ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ Μπουργιώτη Χάρις 1, Χατούπης Κωνσταντίνος 1, Αντωνίου Αριστείδης 1, Ροδολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ δώστε τις ημερομηνίες των τελευταίων σας τεσσάρων περιόδων, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης.

Παρακαλώ δώστε τις ημερομηνίες των τελευταίων σας τεσσάρων περιόδων, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης. Προετοιμασία για την επίσκεψη σε έναν ειδικό σε θέματα γονιμότητας Κάντε άλλο ένα βήμα μπροστά Απαιτείται μεγάλη ικανότητα ώστε να προσδιοριστεί η πηγή των προβλημάτων γονιμότητας και να συστηθεί η κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Αλίκη Τσερκέζογλου, Γυναικολόγος Ογκολόγος, Τέως Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», Συνεργάτις Ευρωκλινική Αθηνών

Γράφει: Αλίκη Τσερκέζογλου, Γυναικολόγος Ογκολόγος, Τέως Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», Συνεργάτις Ευρωκλινική Αθηνών Γράφει: Αλίκη Τσερκέζογλου, Γυναικολόγος Ογκολόγος, Τέως Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», Συνεργάτις Ευρωκλινική Αθηνών Ο καρκίνος του ενδομητρίου αναπτύσσεται στο ενδομήτριο, που

Διαβάστε περισσότερα

Εμβρυολογία πεπτικού συστήματος

Εμβρυολογία πεπτικού συστήματος Εμβρυολογία πεπτικού συστήματος Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας AΡΧΕΓΟΝΟ ΕΝΤΕΡΟ : - πρόσθιο έντερο, - μέσο έντερο, - οπίσθιο έντερο. `σχηματίζεται την 4η εβδομάδα (από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βασιλική Δηµ. Μιχαλίτση Μαιευτήρ-Γυναικολόγος, MD, PhD, MSc, RCR/RCOG in Maternal Medicine, Heart Disease and Pregnancy Specialist, Υπότροφος ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Απεικονιστική προσέγγιση κυστικών βλαβών παγκρέατος Ξυνού Κατερίνα

Απεικονιστική προσέγγιση κυστικών βλαβών παγκρέατος Ξυνού Κατερίνα Απεικονιστική προσέγγιση κυστικών βλαβών παγκρέατος Ξυνού Κατερίνα Επιμ. Α Ακτινολόγος Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Κυστικές βλάβες παγκρέατος Εύκολος εντοπισμός Τυχαίο εύρημα 3% εξετάσεων CT 20%

Διαβάστε περισσότερα

Στις απορίες μας απαντά ο κος Θεμιστοκλής Σ. Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός

Στις απορίες μας απαντά ο κος Θεμιστοκλής Σ. Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Στις απορίες μας απαντά ο κος Θεμιστοκλής Σ. Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Όταν μιλάμε για σκωληκοειδίτιδα αναφερόμαστε στη φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης του τυφλού που οφείλεται σε απόφραξη του

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικολογικη επισκεψη

Γυναικολογικη επισκεψη Γυναικολογικη επισκεψη ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΩ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ; Η πρώτη επίσκεψη στο γυναικολόγο είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τις κοπέλες που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Πριν επισκεφτείτε τον/την ιατρό σας, συμπληρώστε τα ελλιπή στοιχεία και τυπώστε μια περίληψη για να την πάρετε μαζί σας στο ραντεβού.

Πριν επισκεφτείτε τον/την ιατρό σας, συμπληρώστε τα ελλιπή στοιχεία και τυπώστε μια περίληψη για να την πάρετε μαζί σας στο ραντεβού. Προετοιμασία για την επίσκεψη σε έναν ιατρό Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις μαζί Το να κανονίσετε ένα ραντεβού για να επισκεφτείτε έναν ιατρό, είναι ένα από τα πρώτα θετικά βήματα που μπορείτε να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER

ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ ZENKER Στόχοι Β Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό Το εκκόλπωμα Zenker ή αλλιώς φαρυγγο-οισοφαγικό εκκόλπωμα εξαιτίας της θέσης του- είναι μια σπάνια επίκτητη οντότητα, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

To «πρόσωπο του γιγαντιαίου πάντα» και το. «πρόσωπο του μικροσκοπικού πάντα» στη νόσο του Wilson

To «πρόσωπο του γιγαντιαίου πάντα» και το. «πρόσωπο του μικροσκοπικού πάντα» στη νόσο του Wilson To «πρόσωπο του γιγαντιαίου πάντα» και το «πρόσωπο του μικροσκοπικού πάντα» στη νόσο του Wilson Ζήκου Αναστασία, Μούκα Βασιλική, Μούκα Γεωργία, Κώστα Παρασκευή, Ξύδης Βασίλειος, Αργυροπούλου Ι. Μαρία.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Δ. Βραχνής. και Εμβρυομητρικής. Αρεταίειο Νοσοκομείο

Νικόλαος Δ. Βραχνής. και Εμβρυομητρικής. Αρεταίειο Νοσοκομείο Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενος επεμβατικός έλεγχος στη Μαιευτική Νικόλαος Δ. Βραχνής Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Αρεταίειο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γενική Ιατρική Διερεύνηση υπογονιμότητας Υπεύθυνη μαθήματος: Επίκ. Καθηγήτρια Α. Τατσιώνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΕΒΕ Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα βιβλία που έχουν γραφεί από τακτικά μέλη της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας και απευθύνονται στους συνάδελφους απεικονιστές. Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Ασθενής, 68 ετών, με πλευριτική συλλογή ΔΕ αγνώστου αιτιολογίας, προσήλθε για διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Η ανάπτυξη φλεγμονής στο διαβητικό άκρο πόδα αποτελεί μια από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Ο σχηματισμός του πλακούντα Ο ώριμος πλακούντας Μακροσκοπικές αλλοιώσεις σε συνήθεις παθήσεις Αγάθη Κόνδη-Παφίτη,, Παθολογοανατόμος Email: akondi@med.uoa.gr Ο ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ Είναι όργανο που αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ PET-CT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ Αρχική διερεύνηση των ασθενών με αιμόπτυση με ακτινογραφία θώρακος, βρογχοσκόπηση και αξονική τομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ. Αίτια της ακράτειας

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ. Αίτια της ακράτειας ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ Η ICS (International Continence Society) έχει ορίσει την ακράτεια των ούρων ως μια κατάσταση ακούσιας απώλειας των ούρων, η οποία αποτελεί κοινωνικό και υγιεινoμικό πρόβλημα που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόσχευση Νεφρού. Το όργανο και η λειτουργία του :

Μεταμόσχευση Νεφρού. Το όργανο και η λειτουργία του : Μεταμόσχευση Νεφρού Το όργανο και η λειτουργία του : Το ουροποιητικό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από τους νεφρούς, τους ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομο Περιοδικου Πυρετου Με Τραχηλικη Λεμφαδενιτιδα, Φαρυγγοαμυγδαλιτιδα Και Αφθωδη Στοματιτιδα (PFAPA)

Συνδρομο Περιοδικου Πυρετου Με Τραχηλικη Λεμφαδενιτιδα, Φαρυγγοαμυγδαλιτιδα Και Αφθωδη Στοματιτιδα (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Συνδρομο Περιοδικου Πυρετου Με Τραχηλικη Λεμφαδενιτιδα, Φαρυγγοαμυγδαλιτιδα Και Αφθωδη Στοματιτιδα (PFAPA) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PFAPA 1.1 Τι είναι;

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Ανατοµική ΙI. Χειµερινού Εξαµήνου. Εαρινού Εξαµήνου

Περιγραφική Ανατοµική ΙI. Χειµερινού Εξαµήνου. Εαρινού Εξαµήνου Περιγραφική Ανατοµική Περιγραφή / Περιεχόµενο Μαθήµατος Μαθησιακοί Στόχοι Χειµερινού Εξαµήνου Περιγραφική Ανατοµική ΙI (Μυοσκελετικό Άσκηση στο Πτώµα & Νευροανατοµία) Εαρινού Εξαµήνου Ανατοµία Περιγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος

Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος Γρήγορη και ακριβής μέθοδος για τη διάγνωση της λιθιάσεως Η πρόκληση του σημείου Murphy επιτρέπει τη συσχέτιση με την κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ Ρήξεις περινέου αιδοίου - κόλπου - τραχήλου Ρήξη της μήτρας Εκστροφή της μήτρας Ανωμαλίες Εμφύτευσης του Πλακούντα στο Mυομήτριο Κατακράτηση κοτυληδόνας Ατονία της μήτρας Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Θάνος Παπαθανασίου, Μευτήρας - Γυναικολόγος

Γράφει: Θάνος Παπαθανασίου, Μευτήρας - Γυναικολόγος Γράφει: Θάνος Παπαθανασίου, Μευτήρας - Γυναικολόγος Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη γυναικολογική πάθηση που λέγεται "ενδομητρίωση". Έχει δύσκολο όνομα, άγνωστη προέλευση, ποικιλία στη εμφάνιση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Μια συνηθισμένη, αλλά πολύ συχνά αδιάγνωστη αιτία, χρόνιου πυελικού πόνου στις γυναίκες

Μια συνηθισμένη, αλλά πολύ συχνά αδιάγνωστη αιτία, χρόνιου πυελικού πόνου στις γυναίκες Γράφει: Αθανάσιος Σιαφάκας, Αγγειοχειρουργός Μια συνηθισμένη, αλλά πολύ συχνά αδιάγνωστη αιτία, χρόνιου πυελικού πόνου στις γυναίκες Υπολογίζεται πως το 1/3 σχεδόν των γυναικών θα παρουσιάσουν κάποια στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας

Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας Ευριπίδης Μαντούδης FRCOG Γυναικολόγος Αναπαραγωγής Μαιευτήρας Λαπαροσκόπηση Πρόκειται για μία χειρουργική επέμβαση μικρής βαρύτητας, όταν είναι απλά διαγνωστική, η οποία επιτρέπει την άμεση εξέταση και

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος επιστημονικής εκπαίδευσης. Επ. καθηγητής Ν. Πανουλής B MAIEYTIKH KAI ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Υπεύθυνος επιστημονικής εκπαίδευσης. Επ. καθηγητής Ν. Πανουλής B MAIEYTIKH KAI ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Υπεύθυνος επιστημονικής εκπαίδευσης Επ. καθηγητής Ν. Πανουλής B MAIEYTIKH KAI ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 / 25 12.00-13.00 Συγγενείς ανωμαλίες

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις παθήσεις των μαστών

Καλοήθεις παθήσεις των μαστών Καλοήθεις παθήσεις των μαστών Dr. Παναγιώτης Παπαλάμπρος MD, DFFP, BMS, BSCCP, CCST Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος Εισαγωγή Ως γνωστόν, όπως όλα τα θηλαστικά ζώα, έτσι και ο άνθρωπος έχουν μαστούς.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ. Μαρία Μαλιδάκη, Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ. Μαρία Μαλιδάκη, Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης «ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ Μαρία Μαλιδάκη, Χαράλαμπος Ν. Βερβερίδης Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης «ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΗΛΥΚΗ ΓΑΤΑ Ο ωοθηκικός κύκλος και

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών.

Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών. Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών. Με ιη συμβολή του τεστ ΠΑΠ, ο καρκίνος του τραχήλου έπαψε να είναι η πρώτη αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Αιμορραγίες κατά την κύηση

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Αιμορραγίες κατά την κύηση Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Αιμορραγίες κατά την κύηση Επιδημιολογία Οι αιμορραγίες κατά την διάρκεια της κύησης διακρίνονται σε: αιμορραγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς»

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Χολαγγειοκαρκίνωμα Ιστολογικά τα χολαγγειοκαρκινώματα αποτελούνται απο: Κύτταρα βλεννοεκκριτικού αδενοκαρκινώματος Ινώδη συνδετικό ιστό σε άλλοτε άλλη αναλογία Τα

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση http://www.esur.org/contrast- media.51.0.html?&lang=gr&no_cache=1#g_sec tion_0_cover Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Έκτοπος κύηση. Μαιευτήρας Γυναικολόγος,

Έκτοπος κύηση. Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Αρχόμενη κύηση Έκτοπος κύηση η Δημήτριος Ζυγούρης, MSc, PhD Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΜΓΕ Διάγνωση αρχόμενης κύησης Συμπτώματα 1. Αμηνόρροια Το πρώτο και πιο σημαντικό σύμπτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η αναπαραγωγή είναι μία χαρακτηριστική λειτουργία, η μόνη που δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωση του ίδιου του οργανισμού αλλά για τη διαιώνιση του είδους. Η αναπαραγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

Διπλασιασμός Ανώτερο Ουροποιητικού Συστήματος Ουρητηροκήλες και Έκτοποι Ουρητήρες. Παιδοχειρουργική Κλινική ΔΠΘ Δ/ντής Καθηγητής Σ.

Διπλασιασμός Ανώτερο Ουροποιητικού Συστήματος Ουρητηροκήλες και Έκτοποι Ουρητήρες. Παιδοχειρουργική Κλινική ΔΠΘ Δ/ντής Καθηγητής Σ. Διπλασιασμός Ανώτερο Ουροποιητικού Συστήματος Ουρητηροκήλες και Έκτοποι Ουρητήρες Παιδοχειρουργική Κλινική ΔΠΘ Δ/ντής Καθηγητής Σ. Γαρδίκης Διπλασιασμοί-Εκτοπία-Ουρητηροκήλη Συχνή συγγενής ανωμαλία ουροποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ

KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ 1 KOΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΠΟ AΠΛΑΣΙΑ Η ΑΓΕΝΕΣΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΡΕΑΤΣΑ Η μήτρα, ο κόλπος και οι ωοθήκες είναι απαραίτητα όργανα για την αναπαραγωγή της γυναίκας. Ένα στα 4.000 κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 26 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ενότητα 5: Έκτρωση: Μορφές, μέθοδοι, συνέπειες Μιλτιάδης Βάντσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις παθολογικές μεταβολές του Γεννητικού Συστήματος

Στοιχειώδεις παθολογικές μεταβολές του Γεννητικού Συστήματος Στοιχειώδεις παθολογικές μεταβολές του Γεννητικού Συστήματος του Θήλεος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Προσοχή: Οι παρουσιάσεις μαθημάτων αποτελούν βοήθημα παρακολούθησης των παραδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 42 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ. Θ. Πανοσκάλτσης MD, PhD, FRCOG, CCST (UK) Γυναικολόγος Ογκολόγος. Αρεταίειον Νοσοκομείο, Αθήνα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ. Θ. Πανοσκάλτσης MD, PhD, FRCOG, CCST (UK) Γυναικολόγος Ογκολόγος. Αρεταίειον Νοσοκομείο, Αθήνα ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ Θ. Πανοσκάλτσης MD, PhD, FRCOG, CCST (UK) Γυναικολόγος Ογκολόγος Λέκτορας, 2 η Πανεπιστημιακή Κλινική Μαιευτικής Γυναικολογίας Αρεταίειον Νοσοκομείο, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος ωοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ιωάννης Μπολάνης, Χειρουργός, Εξειδικευθείς στις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήµατος & τη Λαπαροσκοπική χειρουργική

Γράφει: Ιωάννης Μπολάνης, Χειρουργός, Εξειδικευθείς στις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήµατος & τη Λαπαροσκοπική χειρουργική Γράφει: Ιωάννης Μπολάνης, Χειρουργός, Εξειδικευθείς στις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήµατος & τη Λαπαροσκοπική χειρουργική Η σκωληκοειδής απόφυση θεωρείται εµβρυϊκό κατάλοιπο και βρίσκεται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ

ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ ΑΠΟΚΌΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΎΝΤΑ Παθοφυσιολογία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση Alexander Kofinas, MD Director Kofinas Perinatal Associate Professor Clinical Obstetrics and Gynecology Cornell University, College of Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ - QUIZ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΓΙΤΣΗ Ακτινολόγος Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσ. Μητέρα-Υγεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγγενείς ανωμαλίες αγγείων θώρακος πολύ συχνές Μπορεί να συνυπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ Σ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ή 3 αποβολές προ των 20 wks ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας Η αιτιολογία της πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το κάπνισμα καθώς το 90% των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές Συχνότητα Άντρες Γυναίκες 5 1 Νεαρής και μέσης ηλικίας Στο 60% των περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα