Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Δ/ΝΗ 18 Η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Γ ΠΡΟ: Π.Δ Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε Σαχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας Αθήνα Πληροφορίες : Σ.Δροσοπούλου /Λ.Μυλωνά Δ.Ντουντουνάκης/Χ.Γεώργα Σηλέφωνο : / / FAX : / / ΘΕΜΑ : Σροποποίηση οδηγιών συμπλήρωσης Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου ΦΕΣ. : Οι αρ. πρωτ. Σ.2556/80/Α0019/ και /3545/Α0019/ Ε.Δ.Τ.Ο.Ο Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών Ε.Δ.Υ.Ο.Ο, με τις οποίες δόθηκαν και εν συνεχεία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2286/03, σας κοινοποιούμε ακολούθως πίνακα με τους νέους εθνικούς κωδικούς επισυναπτόμενων εγγράφων και αδειών (ΠΙΝΑΚΑ 13) που καθιερώνονται και κατά περίπτωση συμπληρώνονται στη θέση 44 της Διασάφησης. Εθνικοί κωδικοί 1805 Απόφαση συντελεστών απόδοσης 1806 Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου 1807 Εγγύηση μεταφοράς καυσίμου 1808 Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου 1809 Δελτίο Στατιστικής Αλιείας 1810 Ημερολόγιο μηχανής θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή 1811 Ημερολόγιο γέφυρας θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή 1812 Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα Βιβλίο Ατελειών Πλοίου 1814 Υπεύθυνη Δήλωση Πλοιοκτήτη, πλοιάρχου ή πράκτορα του πλοίου με ελληνική σημαία για τα στοιχεία του πλοίου, το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί και τη χωρητικότητα των δεξαμενών του (όταν δεν υπάρχει ημ/γιο μηχανής) 1815 Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσύμφωνου, θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή, από το οποίο προκύπτει ρητά ότι το κόστος του καυσίμου καταβάλλεται από τον πλοιοκτήτη/εκναυλωτή του σκάφους Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1

2 2743/ Παραστατικά αξίας για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσυμφώνων ή εργασιών 1818 Κατάσταση επιβατών θεωρημένη από την αρμόδια λιμενική αρχή Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο πλοίαρχο ή εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρεία ότι θα προσκομισθεί η θεωρημένη κατάσταση επιβατών πριν από τον απόπλου του σκάφους Έγγραφο διοικητή ένοπλων δυνάμεων ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην Ελλάδα ή του αναπληρωτή του Αντίγραφο Δηλωτικού που έχει κατατεθεί κατά τον κατάπλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα του ν. 2960/ Έγγραφο Εθνικότητας πλοίου 1823 Υπεύθυνη Δήλωση του πράκτορα πλοίου με ξένη σημαία, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή βεβαίωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας υπογεγραμμένης από τον πλοίαρχο του εφοδιαζόμενου επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με ξένη σημαία στην οποία θα δηλώνεται ή θα βεβαιώνεται αντίστοιχα η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στα προσαρτώμενα στην εν λόγω δήλωση ή βεβαίωση ναυλοσύμφωνο και κατάσταση επιβατών Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας της Νομαρχίας από την οποία προκύπτει η άδεια λειτουργίας για υδατοκαλλιέργειες 1825 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης 1826 Πρωτόκολλο σφράγισης σλεπίου 1827 Αίτηση μετάγγισης για σλέπι 1828 Πιστοποιητικό νηολογίου (Certificate of Registration) του εφοδιαζόμενου αεροσκάφους 1829 Πιστοποιητικό του Αερομεταφορέα (Air Operator Certificate) εν ισχύ 1380 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκτός του εμπορικού τιμολογίου, βάσει του οποίο πραγματοποιείται η εξαγωγή 1709 Εντολή προς εξαγωγή αγαθών (ΠΟΛ.1180/95 Α.Υ.Ο) 1707 Φορολογικός αντιπρόσωπος μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα 1708 Εγκατεστημένος στη χώρα μας πωλητής (ΠΟΛ. 1180/95 Α.Υ.Ο.) 1. Σας γνωρίζουμε ότι : Όσον αφορά τον κωδικό 1707 : συμπληρώνεται στη θέση 44 της Διασάφησης Εξαγωγής στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα, και στο κενό πεδίο της θέσης αυτής συμπληρώνονται οι αναγραφόμενοι στις Βεβαιώσεις Έναρξης Εργασιών των Δ.Ο.Υ σχετικοί ΑΦΜ (ΑΦΜ του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας υποκείμενου στο φόρο εξαγωγέα και σχετιζόμενο ΑΦΜ του φορολογικού αντιπροσώπου), ενώ στη θέση 2 της Διασάφησης Εξαγωγής συμπληρώνεται ο αριθμός EORI του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα, Όσον αφορά τον κωδικό 1708 : συμπληρώνεται στη θέση 44 της Διασάφησης Εξαγωγής στις περιπτώσεις εξαγωγής αγαθών από εγκατεστημένο στη χώρα μας πωλητή που ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό αγοραστή εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος-Μέλος, όπου, κατ εφαρμογή της αρ. ΠΟΛ. 1180/95 Α.Υ.Ο, δεν απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου, και στο κενό πεδίο της θέσης αυτής συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εγκατεστημένου στη χώρα μας πωλητή, ενώ στη θέση 2 της Διασάφησης Εξαγωγής συμπληρώνεται ο αριθμός EORI του εξαγωγέα-εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος-Μέλος. 2

3 2. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η συμπλήρωση της θέσης 22 «νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου» γίνεται υποχρεωτική για τα εξαγωγικά καθεστώτα (Θεση 37 α «καθεστώς» - Κωδικοί : 10,11,21,22,23 και 31), στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπεται έκδοση τιμολογίου πώλησης και στη θέση 44 «Ειδικές μνείες, προσκομιζόμενα έγγραφα» έχει συμπληρωθεί ο κωδικός Ν380. Ακριβές αντίγραφο Ο Τμηματάρχης Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΗΦΩΡΙΣΗ 3

4 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α. Αποδέκτες προς ενέργεια 1. Όιεο ηηο Τειωλεηαθέο Αξρέο Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση 1. Όιεο ηηο Τειωλεηαθέο Πεξηθέξεηεο 2. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 2.1 Γ/λζεηο Τειωλείωλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο 2.2 Διεγθηηθέο Υπεξεζίεο Τειωλείωλ (ΔΛ.Υ.Τ) 2.3 Γελ. Γ/λζε Οηθ. Δπηζεώξεζεο α. Γ/λζε Δπηζ/ζεο Υπεξεζηώλ β. Οηθ. Δπηζ/ζεηο (έδξεο ηνπο) γ. Γ/λζε Δπνπηείαο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 2.4 ΣΓΟΔ (Κ.Υ. & Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο απηνύ) 2.5 Γ.Γ.Π.Σ α- Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα β- Γ/λζε 30-Τκήκα Γ Τειωλείωλ 2.6 Μνλάδα Δπηζηεκνληθήο Τεθκεξίωζεο & Αλάιπζεο (Μ.Δ.Τ.Α.) 2.7 Γεληθή Γ/λζε Γεληθνύ Φεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 2.8 Γελ. Γ/λζε Γηεζλνύο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο-Γ/λζε Καζεζηώηωλ Δηζαγωγώλ/Δμαγωγώλ 2.9 Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή 2.10 Πεξηνδηθό "Τειωλεηαθά Θέκαηα" 3. Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 4. Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Αθαδεκίαο 7, Αζήλα) 5. Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Αθαδεκίαο 18, Αζήλα) 6. Δκπνξηθνί Σύιινγνη 7. Οκνζπνλδία Δθηειωληζηώλ Διιάδνο (Καξαϊζθνπ 82, Πεηξαηάο) 8. Σύιινγνο Δθηειωληζηώλ Αζελώλ-Πεηξαηώο (Τζακαδνύ 38, Πεηξαηάο) 9. Σύιινγνο Δθηειωληζηώλ Θεζ/λίθεο (Κνπληνπξηώηνπ 13, Θεζ/λίθε) 10. Παλειιήληνο Σύιινγνο Δμαγωγέωλ (Κξαηίλνπ 11, Αζήλα) 11. Σύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ & Βηνκεραληώλ Σ.Δ.Β. (Ξελνθώληνο 5, Αζήλα) 12. Σύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Αηηηθήο & Πεηξαηά (Ακεξηθήο 10, Αζήλα) 13. Σύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρόβνπ 1, Θεο/λίθε) 14. Σύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Θεζζαιίαο & Κεληξ. Διιάδνο (Δι. Βεληδέινπ4, Βόινο 15. Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Τξνθίκωλ (Αγ. Σνθίαο 21 & Κόλδξνπ 3, Ν. Χπρηθό) 16. Σύλδεζκνο Διιήλωλ Δμαγωγέωλ Νωπώλ Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ (Σνθνθιένπο Αζήλα) 17. Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Καπλνβηνκεραληώλ (Παλεπηζηεκίνπ 6 ΤΚ10674 Αζήλα) 18. Οκνζπνλδία Φνξηεγώλ Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Παηεζίωλ 351, Αζήλα) 19. Σύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Βνξείνπ Διιάδνο (Πι. Μνξηρόβνπ 1, Θεζ/λίθε) 20. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμωηεξηθνύ Δκπνξίνπ (Μ. Αληύπα 86-88, Ζιηνύπνιε) 21. Σύλδεζκνο Γηεζλώλ Γηακεηαθνξέωλ Διιάδνο (Σπγγξνύ 137, Ν.Σκύξλε) 22. Γηεζλήο Έλωζε Ναπηηθώλ Πξαθηόξωλ Διιάδνο (Ηάζνλνο 39, Πεηξαηάο) 23. Παλειιήληνο Σύλδεζκνο Ναπηηθώλ Πξαθηόξωλ (Αθηή Μηανύιε 17-19, Πεηξαηάο) 24. Παλειιήληνο Σύιινγνο Δθνδηαζηώλ Πινίωλ (Αθηή Μηανύιε 81, Πεηξαηάο) 25. Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηά ΟΛΠ (Αθηή Μηανύιε 10, Πεηξαηάο) 26. Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζ/λίθεο ΟΛΘ (Ληκάλη Θεζ/λίθεο, Θεζ/λίθε) 27. Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ζξαθιείνπ ΟΛΖ (Ληκάλη Ζξάθιεην Κξήηεο) 28. Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήηωλ Δηδώλ ΑΔ (23 ν ρηιηόκεηξν Δ.Ο. Αζελώλ-Λακίαο Αγ. Σηέθαλνο Αηηηθήο) 29. Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο 3 εο Σεπηεκβξίνπ 36, ΤΚ10432-Αζήλα 30. Δ.Σ.Κ.Δ.Δ. (Κνλίηζεο 3-5 ΤΚ Μαξνύζη) 31. Σύλδεζκνο Διιεληθνύ Οίλνπ (ΣΔΟ) (Νίθεο 34 ΤΚ ΑΘΖΝΑ) 32. Έλωζε Επζνπνηώλ Διιάδαο (Λεωθόξνο Κεθηζνύ 102 ΤΚ ΑΗΓΑΛΔΨ) 33. Έλωζε Οηλνπνηώλ Διιάδαο (Αβέξωθ 14 ΤΚ ΓΑΦΝΖ) 34. Σύλδεζκνο Οηλνπνηώλ Διιάδαο (Αιθηβηάδνπ 24 ΤΚ Αζήλα) 35. Σύλδεζκνο Διιεληθώλ Απνζηαγκάηωλ & Οηλ/δώλ Πνηώλ (ΣΔΑΟΠ) (Μαξ.Αληύπα 86-88, ΤΚ Ζιηνύπνιε) 36. Έλωζε Δπηρεηξήζεωλ Οηλ/δώλ Πνηώλ (Κωλζηαληηλνππόιεωο 6, ΤΚ Αξγπξνύπνιε) 4

5 37. Σύλδεζκνο Μηθξώλ Αλεμάξηεηωλ Επζνπνηώλ Διιάδνο (Σ.Μ.Α.Ε.Δ.) (Λεωθ. Σπάηωλ 187, ΤΚ Παιιήλε) 38. Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλωζε Ακπέινπ & Οίλνπ (Δ.Γ.Ο.Α.Ο.) (Μαξίλνπ Αληύπα Ζιηνύπνιε) 39. Σύιινγνο Ναπηηθώλ Πξαθηόξωλ Θεζ/θεο (Βεληδέινπ 4, ΤΚ Θεζ/θε) 40. Οργαμισμός Πληρωμώμ και Ελέγτοσ Κοιμοτικώμ Εμιστύσεωμ Προσαματολισμού και Εγγσήσεωμ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ) - (Αταρμώμ Αθήμα) 41. Ολσμπιακή Αεροπορία ΟΑ Α.Ε. (Λ. Σσγγρού , Αθήμα) 42. Goldair Handling (19004 Σπάτα) 43. EAT Gargo Terminal 4, (19004 Σπάτα) 44. Swissport - Freightplus Hellas (19004 Σπάτα) Γ. ΔΣΩΤΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 2. Γξαθείν Αλαπιεξωηή Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 4. Γξαθείν Γελ. Γ/ληή Τειωλείωλ & Δ.Φ.Κ. 5. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 6. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίωλ Σρέζεωλ 7. Γ/λζε 17 ε 8. Γ/λζε 18 ε 9. Γ/λζε ΔΦΚ 10. Γ/λζεηο 3 ε, 33 ε, 5/Β, 6/Β 11. Γ/λζε Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ Σρέζεωλ (ΓΟΣ)/Τκήκα Β 12. Γ/λζε Υπνζηήξημεο ΠΣΤ 13. Γηεύζπλζε 19 ε 5

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ : 1134 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 "για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/86 για την εφαρμογή του Φ. Π.Α. και άλλες διατάξεις όπως ισχύει: ΑΥΟ 1040588/1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΕΚ Β`335/23/4/97 Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α.κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015 ΑΔΑ: ΩΛ36Η-3ΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τμήμα ΣΤ 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/-31/12/ 17 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ Αριθ. πρωτ. Ημερ/νια έκδοσης 1. ΠΟΛ. 1100/10.05. Α.Υ.Ο 2. Δ18Α 5019936 ΕΞ/23.05. Α.Υ.Ο 3. ΠΟΛ. 1126/28.05. Α.Υ.Ο 4. ΠΟΛ. 1201/23.08.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Β, Α Αθήνα, 25 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 12.06.2014 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα