Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==-"

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ** *» Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Λ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας Αθήνα Πληροφορίες : Κων/νος Δ. Καϊόπουλος Τηλέφωνο : ΡΑΧ : Εηι&ίΐ : Ρ κι~ ον. Γ Κ.Α Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝ: ΟΠΟΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ : Απαγόρευση / περιορισμοί στις εξαγωγές και εισαγωγές από / προς χην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Βόρειο Κορέα) πολεμικού υλικού, πυρηνικού ή πυραυλικού εξοπλισμού, και συναφούς τεχνολογίας, ειδών διττής χρήσης καθώς και ειδών πολυτελείας: Κοινοποίηση Καν. 1283/09 για την τροποποίηση του Καν.329/07. ΣΧΕΤ.: 1) /9 7 /Α 0019/ ΔΥΟΟ που κοινοποιεί χην /Ε 3/2663/ ΑΥΟΟ 2) Δ ΕΞ2010/ περί ελέγχου χω εξαγωγών ειδών διχχής χρήσης, Κ αν.428/ Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή χον Καν. 1283/09 (συνημμένο 2), για χην χροποποίηση χου Καν.329/07 σχεχικά με χην επιβολή περιοριστικών μέχρων καχά χης Λαϊκής Δημοκραχίας χης Κορέας. 2. Ειδικόχερα, με χον κοινοποιούμενο Κανονισμό, επέρχονχαι πολυάριθμες χροποποιήσεις και προσθήκες σχο βασικό Καν.329/07 (ενοποιημένο κείμενο χου οποίου επισυνάπχεχαι σχην παρούσα ως συνημμένο 1), από χις οποίες οι έχουσες ενδιαφέρον για χην Τελωνειακή Υπηρεσία, έχουν ως ακολούθως: 2.1. Ανχικαθίσχαχαι χο παράρχπιια I χου Καν.329/07 (περιλαμβάνεχαι σχην /Ε3/26663/ Α.Υ.Ο.Ο., που κοινοποιήθηκε με χην ανωχέρω σχεχική Δ.Υ.Ο.Ο.) από χο παράρχημα I χου Καν.429/2009 περί ειδών διχχής χρήσης, που περιλαμβάνει χα είδη (κοινοχικά ή μη) χων οποίων η εξαγωγή (επανεξαγωγή, διαμετακόμιση) και εισαγωγή προς/από χη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, απαγορεύεται Προσχίθεχαι χο παράρχπιια Ια σχον Καν.329/07, που περιλαμβάνει επιπλέον είδη (κοινοχικά ή μη) πυρηνικού και πυραυλικού εξοπλισμού χων οποίων η εξαγωγή (επανεξαγωγή, διαμετακόμιση) και η εισαγωγή προς/από χη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, απαγορεύεται Προσχίθεχαι διάχαξη (άρθρο 3α) που επιβάλλει οι διαχειρισχές (ή οι εκπρόσωποί χους) χων φορχπνών αεροσκαφών και χων εχιπορικών πλοίων (ανεξαρχήχως σηχιαίας) ιιε προορισμό ή προέλευση χη Βόρειο Κορέα, και χων πλοίων ίιαε οπτασία) χης Βόρειας Κορέας: α) να καταθέτουν έννοαφη δήλωση κατά την άφιξη/πριν την αναχώρηση στο αρμόδιο τελωνείο εισόδου/ εξόδου (καχά περίπχωση), εάν διακινούν/μεταφέρουν εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και Ια (δηλαδή όλα χα είδη διχχής χρήσης χου Καν.428/09) καθώς και III (είδη πολυχελείας! του Κ αν.329/07, εφόσον δε χα εν λόνω εχιπορεύχιαχα υπόκεινχαι σχην υποχρέωση προσκόιησης άδειας, διευκρινίζουν χα σχοιχεία χης άδειας που έχει χορηγηθεί. 1

2 β) να υποβάλλουν στο αρμόδιο τελωνείο εισόδου/εξόδου πριν από την άφιξη ή την αναχώρησή τους (κατά περίπτωση), τα πρόσθετα στοιχεία χου παραρτ. 30Α πίν.1 ΔΕΚΤΚ [που προβλέπονται νια τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδουί, νια όλα τα εμπορεύματα που διακινούν προς και από την Κοινότητα, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών [κατά τα οριζόμενα από τον ΚΤΚ (άρθρα 36α-36γ και 182α- 1825) και τις ΔΕΚΤΚ (άρθρα ε, 592β και 842α-842στ) όπως τροποϊτοιήθηκαν από τους Καν.648/05 και 1875/06 αντίστοιχα]. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διαχειριστές των προαναφερόμενων πλοίων και αεροσκαφών (ή οι εκπρόσωποί τους) είναι υποχρεωμένοι από λήιυης της παρούσας, να υποβάλλουν: -το Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας (ΕΑΠ) που περιλαμβάνει τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία του παραρτ. 30Α πίν. 1 ΔΕΚΤΚ και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45Θ των ΔΕΚΤΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. -τον Κατάλογο Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας (ΚΕΑΠ) που επισυνάπτεται στο Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας ως αναπόσπαστο μέρος του, όταν η αποστολή αποτελείται από περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ι των ΔΕΚΤΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Τα προαναφερόμενα έγγραφα (ΕΑΠ και ΚΕΑΠ) που για διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται στην παρούσα (συνημμένο 3), συιαπληοώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των /3084/Α 0019/ και /3545/Α0019/ σημεία 2 και 21, ΔΥΟΟ. Οι 4 επιπλέον θέσεις που συμπληρώνονται κατά την είσοδο, επεξηγούνται στο επισυναπτόμενο (συνημμένο 4), καθώς και στο παραρτ. 30Α ΔΕΚΤΚ (σημείο 4: επεξηγηματικές σημειώσεις για τα στοιχεία). Για την διευκόλυνση των διαχειριστών των πλοίων/αεροσκαφών, προβλέπεται ότι έως την 31η / 12/2010, το Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας και ο Κατάλογος Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας μπορούν να αντικαθίστανται ή να συιιπληρώνονται από εμπορικά/λιμενικά/μεταφορικά έγγραφα που κατατίθενται στο αρμόδιο τελωνείο, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία που δηλώνονται στο ΕΑΠ και στον ΚΕΑΠ (όπως ορίζονται στο παράρτημα 30Α πίνακας 1 ΔΕΚΤΚ). Από την 1ί/ 1/2011, η εν λόγω υποχρέωση που θεσπίζει ο κοινοποιούμενος κανονισμός, εκπληρούται με την υποβολή εγγράφως ή ηλεκτρονικά, των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου/εξόδου κατά περίπτωση. Στα κατατιθέμενα έγγραφα, αντί του αριθμού ΜΚΝ σημειώνεται από το αρμόδιο τελωνείο ο αριθμός του βιβλίου δηλωτικών για την είσοδο ή του ενιαίου βιβλίου καταχώρησης τελωνειακών παραστατικών για την έξοδο, στα οποία και καταχωρούνται. Ως προς τις προθεσιαίες κατάθεσης: Στην περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, για μεν την άφιξη (άρθρο 184α ΔΕΚΤ), αυτές είναι: -24 ώρες πριν την φόρτωση στο λιμένα αναχώρησης, εφόσον το πλοίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια ή -4 ώρες πριν την άφιξη στον πρώτο κοινοτικό λιμένα εφόσον το πλοίο μεταφέρει φορτία χύδην ή χύδην εντός συσκευασίας, Και για την αναχώρηση (άρθρο 592β ΔΕΚΤ): -24 ώρες πριν την φόρτωση εφόσον το πλοίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, και με αυτό το πλοίο αυτά θα εγκαταλείψουν την Κοινότητα. -4 ώρες πριν την αναχώρηση από τον κοινοτικό λιμένα, εφόσον το πλοίο μεταφέρει φορτία χύδην ή χύδην εντός συσκευασίας. Στην περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς, 4 ώρες πριν την άφιξη του αεροσκάφους στον πρώτο κοινοτικό αερολιμένα, και 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση από τον κοινοτικό αερολιμένα. Η 33ί Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, παρακαλείται να αποστείλει κατά την κρίση της κάθε τυχόν συμπληρωματική οδηγία, ειδικότερα ως προς την διαχείριση από τα τελωνεία των εγγράφων ΕΑΠ και ΚΕΑΠ, καθώς και των στοιχείων που αυτά περιλαμβάνουν σε σχέση με την διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, για την αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοποιούμενου Κανονισμού.

3 3. Κυρώσεις Υπενθυμίζεται όχι σε περίπτωση παρατυπίας ή παράβασης των ανωτέρω, εφαρμόζονται λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 57, 58, 73, 75 ΚΤΚ και 250 ΔΕΚΤΚ, πέραν των προβλεπόμενων από τον Εθνικό Τελωνειακό κώδικα κυρώσεων (ειδικότερα, άρθρο 155 παρ. 2. β και 160 παρ. 1) περί λαθρεμπορίας, και οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 936/1979 (Μέρος Γ της /Ε3/2663/ ΑΥΟΟ) και κατά συνέπεια, οι Τελωνειακές Αρχές πρέπει να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια αρχή (Δ/νση Καθεστώτων Εισαγωγών- Εξαγωγών). Ακριβές αντίνοαωο Ο τμ η μ α τά ρ χ^γ ρ Α φ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ &. Ε / Α. π υ λ ι α ι ι η Συν.: 1) Ενοποιημένο κείμενο Καν.329/2007 [άνευ παραρτ. Ια που θα αποσταλεί μόλις δημοσιευθεί η αναθεώρησή του]. 2) Καν. 1283/09 (κείμενο άνευ παραρτημάτων) 3) Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας και Κατάλογος Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας 4)Επεξηγηματικές σημειώσεις για θέσεις: 808, 21, 811, 25 3

4 2007Κ0329 ΕΕ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 329/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2007 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΕΕ Ε 88 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία ΜΙ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 117/2008 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2008 Μ2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 389/2009 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2009 Μ3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2009 της Επιτροπής της 29 Ιουλίου 2009 Μ4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1283/2009 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2009 Ε Ε Ε Ε Διορθώνεται από: 1 Διορθωτικό ΕΕ Ε 239 της , σ. 56 (117/2008)

5 2007Κ0329 ΕΕ Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 329/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2007 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60 και 301, την κοινή θέση 2006/795/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ι), την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στις 14 Οκτωβρίου 2006, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1718 (2006), με την οποία καταδικάζει την πυρηνική δοκιμή στην οποία προέβη η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (εφεξής «Βόρειος Κορέα») στις 9 Οκτωβρίου 2006, ορίζοντάς την ως σαφή απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και με την οποία επιτάσσει σε όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσουν ορισμένα περιοριστικά μέτρα. (2) Η κοινή θέση 2006/795/ΚΕΠΠΑ, προβλέπει την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που καθορίζονται στην απόφαση 17)8 (2006), και ειδικότερα απαγόρευση των εξαγωγών αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε προγράμματα της Βορείου Κορέας σχετικά με πυρηνικές δοκιμές, με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή με βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και απαγόρευση της παροχής συναφών υπηρεσιών, απαγόρευση της προμήθειας αγαθών και τεχνολογίας από τη Βόρειο Κορέα, απαγόρευση των εξαγωγών ειδών πολυτελείας στη Βόρειο Κορέα καθώς και δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων οποιουδήποτε προσώπου, οντότητας ή οργανισμού εμπλέκεται ή παρέχει στήριξη στα εν λόγω προγράμματα της Βορείου Κορέας. (3) Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επομένως, για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κοινοτική νομοθετική πράξη για την εφαρμογή τους όσον αφορά την Κοινότητα. (4) Ο παρών κανονισμός παρεκκλίνει από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία που προβλέπει γενικούς κανόνες για τις εξαγωγές προς και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, και ειδικότερα από τον κανονισμό (ΕΚ.) αριθ. 1334/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης (2)* τα περισσότερα από τα εν λόγω είδη και τεχνολογίες θα πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. (5) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να λαμβάνεται η έγκριση για τις εξα- (0 ΕΕ Ε 322 της , σ. 32. {") ΕΕ Ε 159 της , σ. 1. Κανονισμός όπο>ς τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 394/2006 (ΕΕ Ε 74 της , σ, I).

6 2007Κ0329 Εί ί 3 Β γωγές αγαθών και τεχνολογιών και την παροχή της σχετικής τεχνικής βοήθειας. (6) Για λόγους σκοπιμότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να δημοσιεύσει τον κατάλογο αγαθών και τεχνολογιών που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κυρώσεων ή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και, εφόσον χρειάζεται, να προσθέσει τους αντίστοιχους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως εκτίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ('). (7) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί επίσης να προβεί στην τροποποίηση του καταλόγου ειδών πολυτελείας αν αυτό είναι αναγκαίο για οποιοδήποτε ορισμό ή όποιες κατευθυντήριες γραμμές εκδώσει η Επιτροπή Κυρώσεων προ κειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των περιορισμών σχετικά με τα είδη πολυτελείας, λαμβάνοντας υπόψη τους καταλόγους ειδών πολυτελείας που έχουν καταρτιστεί από άλλα δικαιοδοτικά όργανα. (8) Για λόγους σκοπιμότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί επίσης και να προβεί στην τροποποίηση του καταλόγου προσώπων, οντοτήτων και φορέων των οποίων θα πρέπει να δεσμευτούν κεφάλαια και οικονομικοί, πόροι, βάσει των όσων θα καθορίσει είτε η Επιτροπή Κυρώσεων είτε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. (9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές. (10) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) ως «Επιτροπή Κυρώσεων» νοείται η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2) ως «Βόρειος Κορέα» νοείται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας* 3) ως «τεχνική βοήθεια» νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία και μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, μετάδοση γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται και οι προφορικές μορφές βοήθειας* 4) ως «κεφάλαια» νοούνται τα παντοειδή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών, {*) ΕΕ I, 256 της , σ. I. Κανονισμοί όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 129/2007 (ΕΕ Γ 56 της , σ. 1).

7 2007Κ0329 Ε Ι Β β) οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα υπόλοιπα λογαριασμών, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων, γ) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και τα μέσα δανεισμού, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, οι τίτλοι που ενσωματώνουν πιστοποιητικά, ομολογίες, γραμμάτια, μακροπρόθεσμα δικαιώματα (\ναιτ&η1 ), οι ομολογίες χρέους (άοβοηίυτβδ) και οι συμβάσεις επί παραγώγων μέσων, δ) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα και αξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία, ε) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, στ) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια, και ζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρη ματοοικονομικούς πόρους 5) ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων περιλαμβανόμενης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων* 6) ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών 7) ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευσή τους* Μ4 8) «έδαφος της Ένωσης»: τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους. Άρθρο 2 1. Απαγορεύονται: α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας, περιλαμβανόμενων και των λογισμικών, όπως απαριθμούνται στα Παραρτήματα I και Ια, είτε προέρχονται από την Ένωση είτε όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρεια Κορέα, ή προς χρήση στη Βόρειο Κορέο* β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α). 2. Το Παράρτημα I περιλαμβάνει όλα τα είδη, υλικά, εξοπλισμούς, αγαθά και τεχνολογία, περιλαμβανόμενων και των λογισμικών, που αποτελούν αγαθά και τεχνολογία διπλής χρήσης όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 (ι). Στο Παράρτημα Τα περιλαμβάνονται άλλα είδη, υλικά, εξοπλισμοί, αγαθά και τεχνολογία που μπορεΐ να συμβάλουν στα προγράμματα της Βορείου Κορέας που έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους. (ι) ΕΕ I 134, , σ. 1.

8 2007Κ0329 ΕΕ ! 5 Μ4 3. Απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά από τη Βόρειο Κορέα αγαθών και τεχνολογίας που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα I και Ια, είτε το σχετικό είδος προέρχεται από τη Βόρειο Κορέα είτε όχι. Αρθρο 3 ΤΜ4 ΥΒ Μ4 1. Απαγορεύονται: (χ) η παροχή τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και Ια ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση αγαθών που απαριθμούνται στον εν λόγο.) κοινό κατάλογο ή στα Παραρτήματα I και Ια, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή* β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και Ια, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή* γ) η χορήγηση, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και ία ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση αγαθών που απαριθμούνται στον εν λόγω κοινό κατάλογο ή στα Παραρτήματα I και Ια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή δ) η χορήγηση, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απα~ ριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και ϊα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή* ε) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ). 2. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε μη πολεμικά οχήματα τα οποία κατασκευάστηκαν ή εξοπλίστηκαν με υλικά προ κειμένου να παρέχουν προστασία κατά βλημάτων, τα οποία χρησιμεύουν μόνο για την προστασία του προσωπικού της ΕΕ και των κρατών μελών της στη Βόρειο Κορέα. Άρθρο 3α 1. Για να αποφευχθεί η μεταφορά αγαθών και τεχνολογίας από τα απαριθμούμενα στα παραρτήματα I και Ια, που μπορεί να συμβάλουν στα προγράμματα της Βορείου Κορέας τα οποία έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους, ή αγαθών πολυτελείας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ιίί, τα αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και τα εμπορικά πλοία με

9 2007Κ0329 ~ ΕΕ Μ4 προορισμό και προέλευση τη Βόρεια Κορέα και τα πλοία της Βορείου Κορέας υπόκεινται στην υποχρέωση να παρέχουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του σχετικού κράτους μέλους πληροφορίες προς της άφιξης ή της αναχώρησης για όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ένωση ή εξέρχονται από αυτή. Οι κανόνες που διέπουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών προ της άφιξης ή της αναχώρησης, ιδίως οι προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται και τα δεδομένα που πρέπει να απαιτούνται, καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου, καθώς και τις τελωνειακές διασαφήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1875/2006 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2). Επιπλέον, τα αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και τα εμπορικά πλοία από και προς τη Βόρειο Κορέα, ή οι αντιπρόσωποί τους, δηλώνουν εάν τα εμπορεύματα καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και, εφόσον για την εξαγωγή τους απαιτείται άδεια, διευκρινίζουν τα στοιχεία της άδειας που έχει χορηγηθεί Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, οι συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου και τα απαιτούμε να πρόσθετα δεδομένα που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς με τη χρήση πληροφοριών για τον εμπορικό, λιμενικό ή μεταφορικό τομέα, αρκεί να περιέχουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα. Από 1ης ίανουαρίου 2011, τα απαιτούμενα πρόσθετα δεδομένα που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται είτε γραπτώς είτε με δέουσα χρήση των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου. ΤΒ 2. Απαγορεύεται η παροχή, από τους πολίτες των κρατών μελών ή από το έδαφος τους, υπηρεσιών εφοδιασμού ή προμήθειας καυσίμων για πλοία, ή άλλων υπηρεσιών σκαφών, σε σκάφη της Βορείου Κορέας, όταν οι πάροχοι των υπηρεσιών διαθέτουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων (χπό τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές βάσει της ενημέρωσης προ της άφιξης και της αναχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, από τις οποίες μπορεί ευλόγως να πιστεύεται ότι τα σκάφη αυτά μεταφέρουν είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους. Άρθρο 4 Απαγορεύεται: α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως αναγράφονται στο παράρτημα III. στη Βόρειο Κορέα' β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α). Άρθρο 5 1. Αν κριθεί αναγκαία παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) ή το άρθρο 4 (ι) ΕΕ Ε 117, , σ ΕΕ I 360, , σ. 64.

10 2007Κ0329 ΕΕ ! 7 Μ4 στοιχείο α) σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, ο εμπλεκόμενος πωλητής, προμηθευτής, μεταφορέας ή πάροχος υπηρεσίας μπορεί να υποβάλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, όπως αναγράφεται στους διαδικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II. Αν το κράτος μέλος που παρέλαβε την αίτηση κρίνει ότι η παρέκκλιση είναι αιτιολογημένη, υποβάλλει αίτηση για ειδική άδεια στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση για την παροχή άδειας η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών βάσει της παραγράφου Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναγράφονται στους διαδικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II, μπορούν να επιτρέψουν την πώληση, προμήθεια, μεταφορά, εξαγωγή ή παροχή τεχνικής βοήθειας, υπό όρους που αυτές κρίνουν ενδεδειγμένες, εφόσον το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει εγκρίνει την αίτηση για την παροχή ειδικής άδειας. Άρθρο 6 1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απαριθμούνται στο παράρτημα V. Το Παράρτημα IV περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που ορίζει η Επιτροπή Κυρώσεων ή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την παράγραφο 8 στοιχείο δ) της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 2. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απαριθμούνται στο Παράρτημα V. Το Παράρτημα V περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα IV και που, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) της κοινής θέσης 2006/795/ΚΕΠΠΑ, έχουν αναγνωρισθεί από το Συμβούλιο: α) ως υπεύθυνοι για προγράμματα της Βορείου Κορέας που έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους καθώς και με πρόσωπα ή φορείς που ενεργούν εξ ονόματος τους ή βάσει οδηγιών τους, ή οντότητες της ιδιοκτησίας τους ή ελεγχόμενες από αυτούς, ή β) ως προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή εξασφαλίζοντες τη μεταφορά προς, μέσω ή από το έδαφος της Ένωσης, ή που αφορούν πολίτες κρατών μελών ή οντότητες οργανωμένες βάσει του δικαίου τους, ή πρόσωπα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στην Ένωση, οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της Βορείου Κορέας, καθώς και πρόσωπα ή φορείς που λειτουργούν εξ ονόματος τους ή κατόπιν οδηγιών τους, ή οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς. Το Παράρτημα V επανεξετάζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες. 3. Τα Παραρτήματα IV και V περιλαμβάνουν τις πληροφορίες, όταν αυτές διατίθενται, για τα φυσικά πρόσωπα που κατονομάζονται στον κατάλογο με σκοπό την επαρκή ταυτοποίηση των λόγιο προσώπων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν: α) επίονυμο και ονόματα, περιλαμβανόμενων το3ν ψευδωνύμων και των τίτλων, εάν υπάρχουν, β) ημερομηνία και τόπο γέννησης,

11 2007Κ0329 ΕΙ, Μ4 γ) ιθαγένεια, δ) αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, ε) αριθμό φορολογικού μητρώου και κοινωνικής ασφάλισης, στ) φύλο, ζ) διεύθυνση ή άλλα στοιχεία για τον εντοπισμό, η) λειτούργημα ή επάγγελμα, θ) ημερομηνία ορισμού. Τα Παραρτήματα IV και V περιλαμβάνουν επίσης τους λόγους εγγραφής στον κατάλογο, όπως την ιδιότητα. Τα Παραρτήματα IV και V μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν στοιχεία για λόγους ταυτοποίησης, όπως προ βλέπεται στην παρούσα παράγραφο, σχετικά με μέλη της οικογενείας των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία σε συγκεκριμένη περίπτωση, με μοναδικό σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας του οικείου φυσικού προσώπου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. 4. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που αναγράφονται στο Παράρτημα IV ή στο Παράρτημα V, ούτε αποδεσμεύεται προς όφελος τους. 5. Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Άρθρο 7 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα 11, δύνανται να εγκρίνουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή έχει αποφασίσει ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι: ί) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών προσώπων που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV ή στο Παράρτημα V και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ίί) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων αμοιβών επαγγελματιών και την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή ϋί) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, και β) εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή Κυρώσεων την απόφαση αυτή και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια, και η Επιτροπή Κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση ως προς τη σχετική ενέργεια εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελοόν οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο

12 2007Κ0329 ΕΙ Μ4 Παράρτημα II, δύνανται να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, αφού αποφασίσουν ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι: α) εάν η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει την εν λόγω απόφαση στην Επιτροπή Κυρώσεων και η εν λόγω απόφαση έχει εγκριθεί από αυτήν την εν λόγω Επιτροπή, και β) εάν η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, το οικείο κράτος μέλος έχει ενημερώσει άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας. 3. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγείται δυνάμει των παραγράφων I και 2. Άρθρο 8 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα II, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εάν συγκεντρώνονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαταγής ή απόφασης η οποία έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 6* β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί βάσει σχετικής διαταγής ή απαιτήσεων που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω σχετικής απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις* γ) η διαταγή ή η απόφαση δεν ωφελεί πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναγράφεται στο Παράρτημα IV ή στο Παράρτημα V δ) η αναγνώριση της διαταγής ή της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους* και ε) το οικείο κράτος μέλος έχει γνωστοποιήσει τη διαταγή ή την απόφαση για πρόσωπα, οντότητες και φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα IV στην Επιτροπή Κυρώσεων. Άρθρο 9 1. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα της Ένωσης που εισπράττουν κεφάλαια μεταφερόμενα από τρίτα μέρη στο λογαριασμό του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που κατονομάζεται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι δεσμεύονται και οι πιστώσεις στους λογαριασμούς αυτούς. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές. 2. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται στις προσαυξήσεις δεσμευμένων λογαριασμών που πραγματοποιούνται υπό μορφή: α) τόκων ή άλλων εσόδων σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς, ή β) πληρωμών που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή δεσμεύσεων που είχαν συναφθεί ή αναληφθεί πριν από την ημερομηνία

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα