Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==-"

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ** *» Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Λ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας Αθήνα Πληροφορίες : Κων/νος Δ. Καϊόπουλος Τηλέφωνο : ΡΑΧ : Εηι&ίΐ : Ρ κι~ ον. Γ Κ.Α Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝ: ΟΠΟΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ : Απαγόρευση / περιορισμοί στις εξαγωγές και εισαγωγές από / προς χην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Βόρειο Κορέα) πολεμικού υλικού, πυρηνικού ή πυραυλικού εξοπλισμού, και συναφούς τεχνολογίας, ειδών διττής χρήσης καθώς και ειδών πολυτελείας: Κοινοποίηση Καν. 1283/09 για την τροποποίηση του Καν.329/07. ΣΧΕΤ.: 1) /9 7 /Α 0019/ ΔΥΟΟ που κοινοποιεί χην /Ε 3/2663/ ΑΥΟΟ 2) Δ ΕΞ2010/ περί ελέγχου χω εξαγωγών ειδών διχχής χρήσης, Κ αν.428/ Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή χον Καν. 1283/09 (συνημμένο 2), για χην χροποποίηση χου Καν.329/07 σχεχικά με χην επιβολή περιοριστικών μέχρων καχά χης Λαϊκής Δημοκραχίας χης Κορέας. 2. Ειδικόχερα, με χον κοινοποιούμενο Κανονισμό, επέρχονχαι πολυάριθμες χροποποιήσεις και προσθήκες σχο βασικό Καν.329/07 (ενοποιημένο κείμενο χου οποίου επισυνάπχεχαι σχην παρούσα ως συνημμένο 1), από χις οποίες οι έχουσες ενδιαφέρον για χην Τελωνειακή Υπηρεσία, έχουν ως ακολούθως: 2.1. Ανχικαθίσχαχαι χο παράρχπιια I χου Καν.329/07 (περιλαμβάνεχαι σχην /Ε3/26663/ Α.Υ.Ο.Ο., που κοινοποιήθηκε με χην ανωχέρω σχεχική Δ.Υ.Ο.Ο.) από χο παράρχημα I χου Καν.429/2009 περί ειδών διχχής χρήσης, που περιλαμβάνει χα είδη (κοινοχικά ή μη) χων οποίων η εξαγωγή (επανεξαγωγή, διαμετακόμιση) και εισαγωγή προς/από χη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, απαγορεύεται Προσχίθεχαι χο παράρχπιια Ια σχον Καν.329/07, που περιλαμβάνει επιπλέον είδη (κοινοχικά ή μη) πυρηνικού και πυραυλικού εξοπλισμού χων οποίων η εξαγωγή (επανεξαγωγή, διαμετακόμιση) και η εισαγωγή προς/από χη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, απαγορεύεται Προσχίθεχαι διάχαξη (άρθρο 3α) που επιβάλλει οι διαχειρισχές (ή οι εκπρόσωποί χους) χων φορχπνών αεροσκαφών και χων εχιπορικών πλοίων (ανεξαρχήχως σηχιαίας) ιιε προορισμό ή προέλευση χη Βόρειο Κορέα, και χων πλοίων ίιαε οπτασία) χης Βόρειας Κορέας: α) να καταθέτουν έννοαφη δήλωση κατά την άφιξη/πριν την αναχώρηση στο αρμόδιο τελωνείο εισόδου/ εξόδου (καχά περίπχωση), εάν διακινούν/μεταφέρουν εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και Ια (δηλαδή όλα χα είδη διχχής χρήσης χου Καν.428/09) καθώς και III (είδη πολυχελείας! του Κ αν.329/07, εφόσον δε χα εν λόνω εχιπορεύχιαχα υπόκεινχαι σχην υποχρέωση προσκόιησης άδειας, διευκρινίζουν χα σχοιχεία χης άδειας που έχει χορηγηθεί. 1

2 β) να υποβάλλουν στο αρμόδιο τελωνείο εισόδου/εξόδου πριν από την άφιξη ή την αναχώρησή τους (κατά περίπτωση), τα πρόσθετα στοιχεία χου παραρτ. 30Α πίν.1 ΔΕΚΤΚ [που προβλέπονται νια τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδουί, νια όλα τα εμπορεύματα που διακινούν προς και από την Κοινότητα, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών [κατά τα οριζόμενα από τον ΚΤΚ (άρθρα 36α-36γ και 182α- 1825) και τις ΔΕΚΤΚ (άρθρα ε, 592β και 842α-842στ) όπως τροποϊτοιήθηκαν από τους Καν.648/05 και 1875/06 αντίστοιχα]. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διαχειριστές των προαναφερόμενων πλοίων και αεροσκαφών (ή οι εκπρόσωποί τους) είναι υποχρεωμένοι από λήιυης της παρούσας, να υποβάλλουν: -το Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας (ΕΑΠ) που περιλαμβάνει τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία του παραρτ. 30Α πίν. 1 ΔΕΚΤΚ και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45Θ των ΔΕΚΤΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. -τον Κατάλογο Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας (ΚΕΑΠ) που επισυνάπτεται στο Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας ως αναπόσπαστο μέρος του, όταν η αποστολή αποτελείται από περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ι των ΔΕΚΤΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Τα προαναφερόμενα έγγραφα (ΕΑΠ και ΚΕΑΠ) που για διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται στην παρούσα (συνημμένο 3), συιαπληοώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των /3084/Α 0019/ και /3545/Α0019/ σημεία 2 και 21, ΔΥΟΟ. Οι 4 επιπλέον θέσεις που συμπληρώνονται κατά την είσοδο, επεξηγούνται στο επισυναπτόμενο (συνημμένο 4), καθώς και στο παραρτ. 30Α ΔΕΚΤΚ (σημείο 4: επεξηγηματικές σημειώσεις για τα στοιχεία). Για την διευκόλυνση των διαχειριστών των πλοίων/αεροσκαφών, προβλέπεται ότι έως την 31η / 12/2010, το Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας και ο Κατάλογος Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας μπορούν να αντικαθίστανται ή να συιιπληρώνονται από εμπορικά/λιμενικά/μεταφορικά έγγραφα που κατατίθενται στο αρμόδιο τελωνείο, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία που δηλώνονται στο ΕΑΠ και στον ΚΕΑΠ (όπως ορίζονται στο παράρτημα 30Α πίνακας 1 ΔΕΚΤΚ). Από την 1ί/ 1/2011, η εν λόγω υποχρέωση που θεσπίζει ο κοινοποιούμενος κανονισμός, εκπληρούται με την υποβολή εγγράφως ή ηλεκτρονικά, των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου/εξόδου κατά περίπτωση. Στα κατατιθέμενα έγγραφα, αντί του αριθμού ΜΚΝ σημειώνεται από το αρμόδιο τελωνείο ο αριθμός του βιβλίου δηλωτικών για την είσοδο ή του ενιαίου βιβλίου καταχώρησης τελωνειακών παραστατικών για την έξοδο, στα οποία και καταχωρούνται. Ως προς τις προθεσιαίες κατάθεσης: Στην περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, για μεν την άφιξη (άρθρο 184α ΔΕΚΤ), αυτές είναι: -24 ώρες πριν την φόρτωση στο λιμένα αναχώρησης, εφόσον το πλοίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια ή -4 ώρες πριν την άφιξη στον πρώτο κοινοτικό λιμένα εφόσον το πλοίο μεταφέρει φορτία χύδην ή χύδην εντός συσκευασίας, Και για την αναχώρηση (άρθρο 592β ΔΕΚΤ): -24 ώρες πριν την φόρτωση εφόσον το πλοίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, και με αυτό το πλοίο αυτά θα εγκαταλείψουν την Κοινότητα. -4 ώρες πριν την αναχώρηση από τον κοινοτικό λιμένα, εφόσον το πλοίο μεταφέρει φορτία χύδην ή χύδην εντός συσκευασίας. Στην περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς, 4 ώρες πριν την άφιξη του αεροσκάφους στον πρώτο κοινοτικό αερολιμένα, και 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση από τον κοινοτικό αερολιμένα. Η 33ί Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, παρακαλείται να αποστείλει κατά την κρίση της κάθε τυχόν συμπληρωματική οδηγία, ειδικότερα ως προς την διαχείριση από τα τελωνεία των εγγράφων ΕΑΠ και ΚΕΑΠ, καθώς και των στοιχείων που αυτά περιλαμβάνουν σε σχέση με την διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, για την αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοποιούμενου Κανονισμού.

3 3. Κυρώσεις Υπενθυμίζεται όχι σε περίπτωση παρατυπίας ή παράβασης των ανωτέρω, εφαρμόζονται λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 57, 58, 73, 75 ΚΤΚ και 250 ΔΕΚΤΚ, πέραν των προβλεπόμενων από τον Εθνικό Τελωνειακό κώδικα κυρώσεων (ειδικότερα, άρθρο 155 παρ. 2. β και 160 παρ. 1) περί λαθρεμπορίας, και οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 936/1979 (Μέρος Γ της /Ε3/2663/ ΑΥΟΟ) και κατά συνέπεια, οι Τελωνειακές Αρχές πρέπει να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια αρχή (Δ/νση Καθεστώτων Εισαγωγών- Εξαγωγών). Ακριβές αντίνοαωο Ο τμ η μ α τά ρ χ^γ ρ Α φ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ &. Ε / Α. π υ λ ι α ι ι η Συν.: 1) Ενοποιημένο κείμενο Καν.329/2007 [άνευ παραρτ. Ια που θα αποσταλεί μόλις δημοσιευθεί η αναθεώρησή του]. 2) Καν. 1283/09 (κείμενο άνευ παραρτημάτων) 3) Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας και Κατάλογος Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας 4)Επεξηγηματικές σημειώσεις για θέσεις: 808, 21, 811, 25 3

4 2007Κ0329 ΕΕ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 329/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2007 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΕΕ Ε 88 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία ΜΙ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 117/2008 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2008 Μ2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 389/2009 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2009 Μ3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2009 της Επιτροπής της 29 Ιουλίου 2009 Μ4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1283/2009 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2009 Ε Ε Ε Ε Διορθώνεται από: 1 Διορθωτικό ΕΕ Ε 239 της , σ. 56 (117/2008)

5 2007Κ0329 ΕΕ Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 329/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2007 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60 και 301, την κοινή θέση 2006/795/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ι), την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στις 14 Οκτωβρίου 2006, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1718 (2006), με την οποία καταδικάζει την πυρηνική δοκιμή στην οποία προέβη η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (εφεξής «Βόρειος Κορέα») στις 9 Οκτωβρίου 2006, ορίζοντάς την ως σαφή απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και με την οποία επιτάσσει σε όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσουν ορισμένα περιοριστικά μέτρα. (2) Η κοινή θέση 2006/795/ΚΕΠΠΑ, προβλέπει την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που καθορίζονται στην απόφαση 17)8 (2006), και ειδικότερα απαγόρευση των εξαγωγών αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε προγράμματα της Βορείου Κορέας σχετικά με πυρηνικές δοκιμές, με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή με βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και απαγόρευση της παροχής συναφών υπηρεσιών, απαγόρευση της προμήθειας αγαθών και τεχνολογίας από τη Βόρειο Κορέα, απαγόρευση των εξαγωγών ειδών πολυτελείας στη Βόρειο Κορέα καθώς και δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων οποιουδήποτε προσώπου, οντότητας ή οργανισμού εμπλέκεται ή παρέχει στήριξη στα εν λόγω προγράμματα της Βορείου Κορέας. (3) Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επομένως, για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κοινοτική νομοθετική πράξη για την εφαρμογή τους όσον αφορά την Κοινότητα. (4) Ο παρών κανονισμός παρεκκλίνει από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία που προβλέπει γενικούς κανόνες για τις εξαγωγές προς και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, και ειδικότερα από τον κανονισμό (ΕΚ.) αριθ. 1334/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης (2)* τα περισσότερα από τα εν λόγω είδη και τεχνολογίες θα πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. (5) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να λαμβάνεται η έγκριση για τις εξα- (0 ΕΕ Ε 322 της , σ. 32. {") ΕΕ Ε 159 της , σ. 1. Κανονισμός όπο>ς τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 394/2006 (ΕΕ Ε 74 της , σ, I).

6 2007Κ0329 Εί ί 3 Β γωγές αγαθών και τεχνολογιών και την παροχή της σχετικής τεχνικής βοήθειας. (6) Για λόγους σκοπιμότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να δημοσιεύσει τον κατάλογο αγαθών και τεχνολογιών που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κυρώσεων ή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και, εφόσον χρειάζεται, να προσθέσει τους αντίστοιχους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως εκτίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ('). (7) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί επίσης να προβεί στην τροποποίηση του καταλόγου ειδών πολυτελείας αν αυτό είναι αναγκαίο για οποιοδήποτε ορισμό ή όποιες κατευθυντήριες γραμμές εκδώσει η Επιτροπή Κυρώσεων προ κειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των περιορισμών σχετικά με τα είδη πολυτελείας, λαμβάνοντας υπόψη τους καταλόγους ειδών πολυτελείας που έχουν καταρτιστεί από άλλα δικαιοδοτικά όργανα. (8) Για λόγους σκοπιμότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί επίσης και να προβεί στην τροποποίηση του καταλόγου προσώπων, οντοτήτων και φορέων των οποίων θα πρέπει να δεσμευτούν κεφάλαια και οικονομικοί, πόροι, βάσει των όσων θα καθορίσει είτε η Επιτροπή Κυρώσεων είτε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. (9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές. (10) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) ως «Επιτροπή Κυρώσεων» νοείται η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2) ως «Βόρειος Κορέα» νοείται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας* 3) ως «τεχνική βοήθεια» νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία και μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, μετάδοση γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται και οι προφορικές μορφές βοήθειας* 4) ως «κεφάλαια» νοούνται τα παντοειδή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών, {*) ΕΕ I, 256 της , σ. I. Κανονισμοί όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 129/2007 (ΕΕ Γ 56 της , σ. 1).

7 2007Κ0329 Ε Ι Β β) οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα υπόλοιπα λογαριασμών, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων, γ) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και τα μέσα δανεισμού, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, οι τίτλοι που ενσωματώνουν πιστοποιητικά, ομολογίες, γραμμάτια, μακροπρόθεσμα δικαιώματα (\ναιτ&η1 ), οι ομολογίες χρέους (άοβοηίυτβδ) και οι συμβάσεις επί παραγώγων μέσων, δ) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα και αξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία, ε) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, στ) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια, και ζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρη ματοοικονομικούς πόρους 5) ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων περιλαμβανόμενης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων* 6) ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών 7) ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευσή τους* Μ4 8) «έδαφος της Ένωσης»: τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους. Άρθρο 2 1. Απαγορεύονται: α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας, περιλαμβανόμενων και των λογισμικών, όπως απαριθμούνται στα Παραρτήματα I και Ια, είτε προέρχονται από την Ένωση είτε όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρεια Κορέα, ή προς χρήση στη Βόρειο Κορέο* β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α). 2. Το Παράρτημα I περιλαμβάνει όλα τα είδη, υλικά, εξοπλισμούς, αγαθά και τεχνολογία, περιλαμβανόμενων και των λογισμικών, που αποτελούν αγαθά και τεχνολογία διπλής χρήσης όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 (ι). Στο Παράρτημα Τα περιλαμβάνονται άλλα είδη, υλικά, εξοπλισμοί, αγαθά και τεχνολογία που μπορεΐ να συμβάλουν στα προγράμματα της Βορείου Κορέας που έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους. (ι) ΕΕ I 134, , σ. 1.

8 2007Κ0329 ΕΕ ! 5 Μ4 3. Απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά από τη Βόρειο Κορέα αγαθών και τεχνολογίας που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα I και Ια, είτε το σχετικό είδος προέρχεται από τη Βόρειο Κορέα είτε όχι. Αρθρο 3 ΤΜ4 ΥΒ Μ4 1. Απαγορεύονται: (χ) η παροχή τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και Ια ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση αγαθών που απαριθμούνται στον εν λόγο.) κοινό κατάλογο ή στα Παραρτήματα I και Ια, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή* β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και Ια, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή* γ) η χορήγηση, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και ία ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση αγαθών που απαριθμούνται στον εν λόγω κοινό κατάλογο ή στα Παραρτήματα I και Ια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή δ) η χορήγηση, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απα~ ριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και ϊα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή* ε) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ). 2. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε μη πολεμικά οχήματα τα οποία κατασκευάστηκαν ή εξοπλίστηκαν με υλικά προ κειμένου να παρέχουν προστασία κατά βλημάτων, τα οποία χρησιμεύουν μόνο για την προστασία του προσωπικού της ΕΕ και των κρατών μελών της στη Βόρειο Κορέα. Άρθρο 3α 1. Για να αποφευχθεί η μεταφορά αγαθών και τεχνολογίας από τα απαριθμούμενα στα παραρτήματα I και Ια, που μπορεί να συμβάλουν στα προγράμματα της Βορείου Κορέας τα οποία έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους, ή αγαθών πολυτελείας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ιίί, τα αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και τα εμπορικά πλοία με

9 2007Κ0329 ~ ΕΕ Μ4 προορισμό και προέλευση τη Βόρεια Κορέα και τα πλοία της Βορείου Κορέας υπόκεινται στην υποχρέωση να παρέχουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του σχετικού κράτους μέλους πληροφορίες προς της άφιξης ή της αναχώρησης για όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ένωση ή εξέρχονται από αυτή. Οι κανόνες που διέπουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών προ της άφιξης ή της αναχώρησης, ιδίως οι προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται και τα δεδομένα που πρέπει να απαιτούνται, καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου, καθώς και τις τελωνειακές διασαφήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1875/2006 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2). Επιπλέον, τα αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και τα εμπορικά πλοία από και προς τη Βόρειο Κορέα, ή οι αντιπρόσωποί τους, δηλώνουν εάν τα εμπορεύματα καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και, εφόσον για την εξαγωγή τους απαιτείται άδεια, διευκρινίζουν τα στοιχεία της άδειας που έχει χορηγηθεί Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, οι συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου και τα απαιτούμε να πρόσθετα δεδομένα που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς με τη χρήση πληροφοριών για τον εμπορικό, λιμενικό ή μεταφορικό τομέα, αρκεί να περιέχουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα. Από 1ης ίανουαρίου 2011, τα απαιτούμενα πρόσθετα δεδομένα που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται είτε γραπτώς είτε με δέουσα χρήση των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου. ΤΒ 2. Απαγορεύεται η παροχή, από τους πολίτες των κρατών μελών ή από το έδαφος τους, υπηρεσιών εφοδιασμού ή προμήθειας καυσίμων για πλοία, ή άλλων υπηρεσιών σκαφών, σε σκάφη της Βορείου Κορέας, όταν οι πάροχοι των υπηρεσιών διαθέτουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων (χπό τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές βάσει της ενημέρωσης προ της άφιξης και της αναχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, από τις οποίες μπορεί ευλόγως να πιστεύεται ότι τα σκάφη αυτά μεταφέρουν είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους. Άρθρο 4 Απαγορεύεται: α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως αναγράφονται στο παράρτημα III. στη Βόρειο Κορέα' β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α). Άρθρο 5 1. Αν κριθεί αναγκαία παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) ή το άρθρο 4 (ι) ΕΕ Ε 117, , σ ΕΕ I 360, , σ. 64.

10 2007Κ0329 ΕΕ ! 7 Μ4 στοιχείο α) σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, ο εμπλεκόμενος πωλητής, προμηθευτής, μεταφορέας ή πάροχος υπηρεσίας μπορεί να υποβάλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, όπως αναγράφεται στους διαδικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II. Αν το κράτος μέλος που παρέλαβε την αίτηση κρίνει ότι η παρέκκλιση είναι αιτιολογημένη, υποβάλλει αίτηση για ειδική άδεια στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση για την παροχή άδειας η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών βάσει της παραγράφου Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναγράφονται στους διαδικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II, μπορούν να επιτρέψουν την πώληση, προμήθεια, μεταφορά, εξαγωγή ή παροχή τεχνικής βοήθειας, υπό όρους που αυτές κρίνουν ενδεδειγμένες, εφόσον το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει εγκρίνει την αίτηση για την παροχή ειδικής άδειας. Άρθρο 6 1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απαριθμούνται στο παράρτημα V. Το Παράρτημα IV περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που ορίζει η Επιτροπή Κυρώσεων ή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την παράγραφο 8 στοιχείο δ) της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 2. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απαριθμούνται στο Παράρτημα V. Το Παράρτημα V περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα IV και που, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) της κοινής θέσης 2006/795/ΚΕΠΠΑ, έχουν αναγνωρισθεί από το Συμβούλιο: α) ως υπεύθυνοι για προγράμματα της Βορείου Κορέας που έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους καθώς και με πρόσωπα ή φορείς που ενεργούν εξ ονόματος τους ή βάσει οδηγιών τους, ή οντότητες της ιδιοκτησίας τους ή ελεγχόμενες από αυτούς, ή β) ως προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή εξασφαλίζοντες τη μεταφορά προς, μέσω ή από το έδαφος της Ένωσης, ή που αφορούν πολίτες κρατών μελών ή οντότητες οργανωμένες βάσει του δικαίου τους, ή πρόσωπα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στην Ένωση, οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της Βορείου Κορέας, καθώς και πρόσωπα ή φορείς που λειτουργούν εξ ονόματος τους ή κατόπιν οδηγιών τους, ή οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς. Το Παράρτημα V επανεξετάζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες. 3. Τα Παραρτήματα IV και V περιλαμβάνουν τις πληροφορίες, όταν αυτές διατίθενται, για τα φυσικά πρόσωπα που κατονομάζονται στον κατάλογο με σκοπό την επαρκή ταυτοποίηση των λόγιο προσώπων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν: α) επίονυμο και ονόματα, περιλαμβανόμενων το3ν ψευδωνύμων και των τίτλων, εάν υπάρχουν, β) ημερομηνία και τόπο γέννησης,

11 2007Κ0329 ΕΙ, Μ4 γ) ιθαγένεια, δ) αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, ε) αριθμό φορολογικού μητρώου και κοινωνικής ασφάλισης, στ) φύλο, ζ) διεύθυνση ή άλλα στοιχεία για τον εντοπισμό, η) λειτούργημα ή επάγγελμα, θ) ημερομηνία ορισμού. Τα Παραρτήματα IV και V περιλαμβάνουν επίσης τους λόγους εγγραφής στον κατάλογο, όπως την ιδιότητα. Τα Παραρτήματα IV και V μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν στοιχεία για λόγους ταυτοποίησης, όπως προ βλέπεται στην παρούσα παράγραφο, σχετικά με μέλη της οικογενείας των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία σε συγκεκριμένη περίπτωση, με μοναδικό σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας του οικείου φυσικού προσώπου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. 4. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που αναγράφονται στο Παράρτημα IV ή στο Παράρτημα V, ούτε αποδεσμεύεται προς όφελος τους. 5. Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Άρθρο 7 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα 11, δύνανται να εγκρίνουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή έχει αποφασίσει ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι: ί) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών προσώπων που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV ή στο Παράρτημα V και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ίί) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων αμοιβών επαγγελματιών και την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή ϋί) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, και β) εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή Κυρώσεων την απόφαση αυτή και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια, και η Επιτροπή Κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση ως προς τη σχετική ενέργεια εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελοόν οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο

12 2007Κ0329 ΕΙ Μ4 Παράρτημα II, δύνανται να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, αφού αποφασίσουν ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι: α) εάν η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει την εν λόγω απόφαση στην Επιτροπή Κυρώσεων και η εν λόγω απόφαση έχει εγκριθεί από αυτήν την εν λόγω Επιτροπή, και β) εάν η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, το οικείο κράτος μέλος έχει ενημερώσει άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας. 3. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγείται δυνάμει των παραγράφων I και 2. Άρθρο 8 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα II, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εάν συγκεντρώνονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαταγής ή απόφασης η οποία έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 6* β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί βάσει σχετικής διαταγής ή απαιτήσεων που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω σχετικής απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις* γ) η διαταγή ή η απόφαση δεν ωφελεί πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναγράφεται στο Παράρτημα IV ή στο Παράρτημα V δ) η αναγνώριση της διαταγής ή της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους* και ε) το οικείο κράτος μέλος έχει γνωστοποιήσει τη διαταγή ή την απόφαση για πρόσωπα, οντότητες και φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα IV στην Επιτροπή Κυρώσεων. Άρθρο 9 1. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα της Ένωσης που εισπράττουν κεφάλαια μεταφερόμενα από τρίτα μέρη στο λογαριασμό του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που κατονομάζεται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι δεσμεύονται και οι πιστώσεις στους λογαριασμούς αυτούς. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές. 2. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται στις προσαυξήσεις δεσμευμένων λογαριασμών που πραγματοποιούνται υπό μορφή: α) τόκων ή άλλων εσόδων σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς, ή β) πληρωμών που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή δεσμεύσεων που είχαν συναφθεί ή αναληφθεί πριν από την ημερομηνία

13 2007Κ0329 ΕΙ ΤΜ4 καταχώρισης του προσώπου, οντότητας ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 6, υπό την προϋπόθεση ότι οι τόκοι αυτοί, τα άλλα έσοδα και πληραψές συνεχίζουν να δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 ή 2. ΨΒ Άρθρο Με την επιφύλαξη των ισχοόντων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εχεμύθεια και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς: α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί. να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως π.χ. δεσμευμένους λογαριασμούς και δεσμευμένα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 6, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναγράφονται στους διαδικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II, όπου κατοικούν ή ευρίσκονται, και την διαβιβάζουν κατευθείαν ή μέσω των οικείων κρατών μελών στην Επιτροπή β) συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές που αναγράφονται στους διαδικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα ΤΤ για κάθε επαλήθευση αυτών των πληροφοριών. 2. Κάθε πρόσθετη πληροφορία την οποία λαμβάνει απευθείας η Επιτροπή τίθεται στη διάθεση του οικείου κράτους μέλους. 3. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη. ΤΜ 4 Αρθρο Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή διαθέσιμων οικονομικών πόρων, που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της οντότητας ή του φορέα που προέβη σε αυτή τη δέσμευση ή εις βάρος των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή παρακρατήθηκαν λόγω αμέλειας. 2. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 6 παράγραφος 4 δεν θεμελιώνουν καμία ευθύνη των σχετικών φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τη δράση τους θα παραβίαζαν αυτές τις απαγορεύσεις. Άρθρο 11α 1. Οι χρηματοδοτικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με τους χρηματοδοτικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και προκειμένου να μην συμβάλλουν οι δραστηριότητες αυτές στα προγράμματα της Βορείου Κορέας που έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής και τους βαλλιστικούς πυραύλους: α) βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση όσον αφορά τους λογαριασμούς, ιδίως μέσω των προγραμμάτων τους για τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

14 2007Κ0329 ΕΙ Μ4 β) απαιτούν να συμπληρώνονται όλα τα πεδία πληροφοριών των εντολών πληρωμής που αφορούν τον εντολέα και το δικαιούχο της συγκεκριμένης συναλλαγής, και, εφόσον δεν έχουν παρασχεθεί οι σχετικές πληροφορίες, αρνούνται τη συναλλαγή* γ) διατηρούν όλα τα αρχεία των συναλλαγών επί περίοδο πέντε ετών και τα διαθέτουν στις εθνικές αρχές κατόπιν αιτήσεώς τους* και δ) εάν υποπτεύονται ή έχουν εύλογους λόγους να υποπτεύονται ότι τα κεφάλαια συνδέονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης, αναφέρουν αμελλητί τις υποψίες τους στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών («ΜΧΠ») ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Η, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1 ή του άρθρου 6. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή χρησιμεύει ως εθνικό κέντρο για τη συγκέντρωση και ανάλυση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δυνητική χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή έχει εγκαίρως πρόσβαση, αμέσως ή εμμέσως, σε δέοντα χρόνο στις πληροφορίες χρηματοοικονομικής, διοικητικής και δικαστικής φύσεως, τις οποίες ζητεί προκειμένου να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντα της, που περιλαμβάνουν ιδίως την ανάλυση των αναφορών περί ύποπτων συναλλαγών. 2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο I εφαρμόζονται στους χρηματοδοτικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως προς τις δραστηριότητες τους με: α) τους χρηματοδοτικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εδρεύουν στη Βόρειο Κορέα, β) τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές χρηματοδοτικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI, γ) τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές χρηματοδοτικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16, και είναι εγκατεστημένοι στη Βόρειο Κορέα, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI, και δ) τους χρηματοδοτικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δεν είναι εγκατεστημένοι στη Βόρειο Κορέα ούτε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16, αλλά ελέγχονται από πρόσωπα και οντότητες που εδρεύουν στη Βόρειο Κορέα, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI. ΥΒ Αρθρο 12 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαίως και αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων. Μ4 Αρθρο Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται: α) να τροποποιεί το Παράρτημα Ια με βάση τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Κυρώσεων ή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και, εφόσον χρειάζεται, να προσθέτει τους αντίστοιχους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως εκτίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87,

15 2007Κ0329 ΒΕ 23,12, Μ4 β) να τροποποιεί το Παράρτημα II βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, γ) να τροποποιεί το Παράρτημα III ώστε να καταστεί λεπτομερέστερο ή να τροποποιηθεί ο κατάλογος των αγαθών που αναγράφονται σε αυτό, ανάλογα με οποιοδήποτε ορισμό ή οποιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές έχει εκδώσει η Επιτροπή Κυρώσεων, ή να προσθέτει τους αντίστοιχους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως εκτίθενται στο Παράρτημα ί του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, αν αυτό είναι αναγκαίο ή ενδεδειγμένο, δ) να τροποποιεί το Παράρτημα IV με βάση τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Κυρώσεων ή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ε) να τροποποιεί τα Παραρτήματα V ή VI σύμφωνα με τις λαμβανόμενες αποφάσεις όσον αφορά αντιστοίχως τα Παραρτήματα II, III, IV και V της κοινής θέσης 2006/795/ΚΈΠΠΑ. 2. I I Επιτροπή επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφ(ονα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18 Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία τα>ν δεδομένων αυτών ί1). Ύ Β Άρθρο Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτοοση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους. Άρθρο 15 ]. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις ταυτοποιούν στο πλαίσιο των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται στο παράρτημα II, ή μέσω αυτών. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και της κοινοποιούν και κάθε μετέπειτα τροποποίησή τους. ΤΜ 4 Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται: α) στο έδαφος της Ένωσης, Άρθρο 16 β) επί των αεροσκαφών ή των πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, γ) σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, το οποίο είναι πολίτης κράτους μέλους, Ο ΕΕ I. 8, 12 I 2001, σ. 1.

16 20Ο7ΚΟ329 ΕΙ., ΤΜ4 ΨΕ δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που συγκροτείται ή συνιστάται σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για οποιαδήποτε εργασία έχει πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης. Άρθρο 17 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

17 2007Κ0329 ΕΕ ΨΜ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ϊ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΪ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 Όλα τα αγαθά και η τεχνολογία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριο. 428/2009. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΪ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 Αλλα είδη, υλικά. εξοπλισμοί. αγαθά κίΐττκννολογί>χ που μπορα να συμβάλουν στα προγράμματα της Βόρειας Κορέας που έχουν σχέση με τη πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους. 1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρι/σιμοποιούνται στη στήλη με τον τίτλο Περιγραφή παραπέμπουν στις περιγραφές ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης που εκτίθενται στο παράρτημα ϊ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/ Ο αριθμός αναφοράς στη στήλη «Σχετικό είδος απί) το παράρτημα ϊ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009» σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους που περιγράφεται στη στήλη «Περιγραφή» δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον οποίο γίνεται αναφορά. 3. Οι ορισμοί των εντός «μονών εισαγωγικών» όρων περιέχονται σε Τεχνική Παρατήρηση του οικείου σημείου. 4. Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009., ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙΣ I. Ο στόχος των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν θα πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη απαγορευμένων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα απαγορευμένα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή /μέρη αποτελούν κύρια στοιχεία των προϊόντων και είναι πρακτικώς δυνα^όν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Σημ.: Για να κριθεί κατά πόσο ένα απαγορευμένο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριό στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δόνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη/κύριο στοιχείο πον προϊόνπον που παράγονται. 2. Τα προϊόντα που απαριθμοίλνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο νέα όσο και μεταχειρισμένα προϊόντα. ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΤΝ) (Σ«συνάρτηση με το τμήμα Γ.) 1. Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για τινν «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύεται στο μέρος Α (Αγαθά) παρακάτο), απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Β. 2. Η «τεχνολογία^ που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» απαγορευόμενων αγαθών, παραμένει υπό απαγόρευση ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη απαγορευόμενα αγαθά. 3. Απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται για/την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή/των προϊόντων που δεν απαγορεύονται. 4. Απαγορεύσεις στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες /«ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τΐ αιτήσεις διπλωιιάτων ευρεσιτεντπΐξ;

18 2007Κ0329 ΕΓ ! 32 ΜΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Δικτυακοί τόποι με πληροφορίες για τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8, 10 και 15 και διευθύνσεις για κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΒΕΛΓΙΟ 1ι11ρ:/Αν\ν\ν,<1ΐρ{οιτίαίτ.ΐ30/αΐ8αηοΐΐοη8 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙιΐΙρ :/Λν\ν\ν. ηιί&.^ονογπ ηιοηί. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηΐίρ ://λ\λν\ν. ηιίογ.οζ/ηιοζΐ ιΐ2ΐΐό(1ηϊ58η1(00 ΔΑΝΙΑ 1ιΐΙρ:/Α\^ν\ν.υΐΏ.(}1ί/ά&/ιυοηυ/υ<ίοηΐΊβ8ρο1ίίί1</Γι ΰ(18ί1':1<:ει 1ιο(10^Ιη<:οι η ΐΓΐοηαΓΚοί5θΓ- (ίοη/8αη1<;ΐίοη6γ/ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ηπρ:/Λννν.Ι)ΐ,η\ν].ά0/ΒΜ\νΓΐ/ΝΗνίβ3{ίοη/Αυδ8 η'νιίΐ80ΐιαλ/αϋ886η\νίλ80}ι&λδγ00ΐιΐ/βηιι)3γ οδ,]ιίγηι * ΕΣΘΟΝΙΑ 1ιΙΙρ://\ν\νΛν. νιπ, 0ΰ/ΰ8ΐ/!<αΙ_622/ ΕΛΛΑΣ 1ιΙΐρ:/7\ν\ννν.νροχ. ον. ΓΑν\ν\ν.ΓηΓ^. Γ/ΰπ41δ/Ροΐ!ον/Μιι1ίίΐΛ( Γίΐ1+Οΐρ1οιηΗςν/ϊηίοι-- ηαίϊ οηαΐ+5&ηοιί οηδ/ ΙΣΠΑΝΙΑ \ν\ν\ν.ιτιαβ.68/68/'μβηιιρρίΐ1/αδαηιθ8/33ηοίοη68+ιΐίΐθγη3θΐοηίΐ1β8 ΓΑΛΛΙΑ 1ιηρ://\ν\ν\ν.<ϋρ1οιη3ΐϊβ. ο\ιν.ίγ/&αιοπ{θ8-δ3ηοιιοηδ/ ΙΡΛΑΝΔΙΑ λν\ννν.<1γε.ί6/υη_οιι_γ0δίΐίθίίν6_ηΐ ΕδΐΐΓ δ_ϊγθ1αη(ί/οογηρείΰηϋ_3υί]ίθπίϊ δ ΙΤΑΛΙΑ Ιι{ΐρ://νν^,ννΓ.οδΙβπ.ίΐ/υΕ/(1βΓθ Ηο.Ιιϋη1 ΚΥΠΡΟΣ Ηηρ://'\ν^ν.ιτιβι. ον.ογ/δ&ηοΐ1οηδ ΑΕΤΤΟΝΙΑ Ιιίίρ ://\ν\ν\ν.ιώ&ι. ο ν. Ιν/οη/δθουπίγ/4539 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1ιίίρ://\νλν\ν. ιιπτι. 1ί ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιιί Ιρ://\ν\ν\ν.ιηη. Ιιι/δαηοίΐοπδ

19 2007Κ0329 ΕΙ ΜΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ιι Πρ: /7\ν\ν\ν,1<;υΙ ιιιιν ητΐ ηίβζίεη ιιηι. Ηιι/Ι<υηι/Ηυ/Β&Ι/Κιι1 ροΐίΐΐΐί <πί 1</η ειτιζ.ΰΐ!<0ζΐ δζίΐη1ίοιο1</ ΜΑΛΤΑ 1ιΙίρ:/Λν\ΝΛ\\ί1οΐ. ον.ιτι(/εν/5οοιϊ6δ^θ3γϋδ/8αη ίίοπδ _ηιοηΐί.οηη.α8ρ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Ηΐίρ :/Λν\ν\ν. ηιί η Ιηιζδ. η Ι/δδηοΐί 8 ΑΥΣΤΡΙΑ ΗίΙρ://\νν^'νν.Ι>ΐΏ6ί&. ν.3ΐ/νί6\ν.ρ1ιρ3?ί;ίϋ~ι2750&γνβ-6η&ν6γ5ίοη~ ΠΟΛΩΝΙΑ Ιιίίρ://\ν\ννν.ϊηδζ. ον.ρ1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1ιίΙρ://\ν\ν\ν.ιτΐιΐη-η δ1ηιη ΗΌδ.ρί ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1ιίφ://\\'\νν^\ιηαο.Γθ/ΐη(ΐ6χ.ρ1ιρ?ιιη<1ο-<1οο&ΐά &κπηκ~1&ο&1~3 ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ηαρ://ν\ν\ν.ηιζζ. ον.δί/8ί/ζνπΐ3ηία ροιϊίιι<α/ηΐ6ί1ηί\γθόΐί2 ναηιοδί/οΐ'ηςΐβναιΐή υ~ ^ΓΟρί/' ΣΛΟΒΑΚΙΑ Ιιίίρ ://\ν\ν\ν. ίογβίβη. ον. δ!< ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ηΐίρ:// ίοπηπι.ίΐη1αη<1 Γί/1ν ν γΐιίο ϊ 8 ΐΛ^ο/ρ^ 1<ο ηοοΐ 4 ΣΟΥΗΔΙΑ Ηηρ :/Λν\ν\ν.ιιϋ. δβ/δαη&ίοηεγ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ \ννν\\''. ΐο ο. ν. ιι1<:/ οηαρ Ι&η ίαιι ίΐ ι ογϊ ίί οδ Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευτοροαη Οοηιηιίδδίοη ΟΟ Εχΐεηιαΐ ΚεΜοηδ Οϊι*οοίοΓ3.ΐο Α Οπδίδ ΡΙαίίοπιι Ροΐΐον Οοοηϋη&ίΐοη ίη Οογπιώοπ ΡοΓβΐβη ατκί δβουπίγ Ροΐΐον ΙΙηϊί Α2 Οπδίδ Κοδροηδε <ιη<3 Ρο&οο ΒιιΐΙ<ϋη ΟΪΑΚ 12/106 Β-1049 ΒηιχεΙΙοδ/ΊΒηΐδδοΙ (Βοΐ^ΐνιιη) Η-ιτίίΐΐΙ: Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2)

20 2007Κ0329 ΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 1. Άλογα καθαρής φυλής Είδη πολυτελείας που «ναφέρονται στο άρθρο 4 2. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού 3. Τρούφες και παρασκευάσματα από τρούφες 4. Υψηλής ποιότητας οίνοι (συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών οίνων), αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά 5. Υψηλής ποιότητας πούρα και πουράκια 6. Ακριβά αρώματα, κολόνιες και καλλυντικά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντίον ομορφιάς και μακιγιάζ 7. Υψηλής ποιότητας τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σελλοποιίας και ταξιδιού, τσάντες χεριού και παρόμοια είδη 8. Υψηλής ποιότητας ενδύματα, συμπληρώματα της ένδυσης και υποδήματα υψηλής αξίας (ασχέτως υλικού) 9. Χειροποίητοι τάπητες, τάπητες υφασμένοι στο χέρι και είδη επίστρωσης υφασμένα στο χέρι 10. Μαργαριτάρια, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, είδη από μαργαριτάρια, κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας ) I. Νομίσματα και τραπεζογραμμάτια που δεν αποτελούν νόμιμο μέσο συναλλαγών 12. Μαχαιροπήρουνα από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 13. Υψηλής ποιότητας επιτραπέζια σκεύη από πορσελάνη, ψαμμίτη ή φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης 14. Υψηλής ποιότητας κρυστάλλινα επιτραπέζια ή διακοσμητικά είδη 15. Προηγμένης τεχνολογίας ηλεκτρονικά είδη για οικιακή χρήση 16. Υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές ή οπτικές συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 17. Πολυτελή οχήματα χερσαίας, εναέριας ή θαλάσσιας μεταφοράς προσώπων, καθώς και τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά τους 18. Πολυτελή ωρολόγια και ωρολόγια χειρός και μέρη αυτών 19. Υψηλής ποιότητας μουσικά όργανα υψηλής αξίας 20. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και παλαιά αντικείμενα αξίας 21. Είδη και εξοπλισμός για σκι, γκολφ, καταδύσεις και θαλάσσια αθλήματα 22. Είδη και εξοπλισμός για σφαιριστήρια, αυτόματο μπόουλινγκ, παιχνίδια λεσχών και παιχνίδια που παίζονται με κέρματα ή χαρτονομίσματα.

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 281/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 878/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (EE)

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Μαρτίου 2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ 27.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 195/39 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς 4.8.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/29 ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: 7Ξ4ΖΗ 7ΧΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1041951 ΕΞ 2015 &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1130325 ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1130325 ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων.

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων. Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου το διεθνές εμπόριο διαρκώς αναπτύσσεται, με ταυτόχρονη όμως αύξηση και των κινδύνων που το απειλούν, τα Τελωνεία πλέον του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr

ΑΔΑ: 4Α3ΚΗ-ΒΗ. tarification@gcsl.gr 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα