Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==-"

Transcript

1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟ** *» Λγ γ - X ο 3 * * > ί ο /ν #I (Ί^% ==- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΛ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Λ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας Αθήνα Πληροφορίες : Κων/νος Δ. Καϊόπουλος Τηλέφωνο : ΡΑΧ : Εηι&ίΐ : Ρ κι~ ον. Γ Κ.Α Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝ: ΟΠΟΣ Π.Δ. ΘΕΜΑ : Απαγόρευση / περιορισμοί στις εξαγωγές και εισαγωγές από / προς χην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Βόρειο Κορέα) πολεμικού υλικού, πυρηνικού ή πυραυλικού εξοπλισμού, και συναφούς τεχνολογίας, ειδών διττής χρήσης καθώς και ειδών πολυτελείας: Κοινοποίηση Καν. 1283/09 για την τροποποίηση του Καν.329/07. ΣΧΕΤ.: 1) /9 7 /Α 0019/ ΔΥΟΟ που κοινοποιεί χην /Ε 3/2663/ ΑΥΟΟ 2) Δ ΕΞ2010/ περί ελέγχου χω εξαγωγών ειδών διχχής χρήσης, Κ αν.428/ Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή χον Καν. 1283/09 (συνημμένο 2), για χην χροποποίηση χου Καν.329/07 σχεχικά με χην επιβολή περιοριστικών μέχρων καχά χης Λαϊκής Δημοκραχίας χης Κορέας. 2. Ειδικόχερα, με χον κοινοποιούμενο Κανονισμό, επέρχονχαι πολυάριθμες χροποποιήσεις και προσθήκες σχο βασικό Καν.329/07 (ενοποιημένο κείμενο χου οποίου επισυνάπχεχαι σχην παρούσα ως συνημμένο 1), από χις οποίες οι έχουσες ενδιαφέρον για χην Τελωνειακή Υπηρεσία, έχουν ως ακολούθως: 2.1. Ανχικαθίσχαχαι χο παράρχπιια I χου Καν.329/07 (περιλαμβάνεχαι σχην /Ε3/26663/ Α.Υ.Ο.Ο., που κοινοποιήθηκε με χην ανωχέρω σχεχική Δ.Υ.Ο.Ο.) από χο παράρχημα I χου Καν.429/2009 περί ειδών διχχής χρήσης, που περιλαμβάνει χα είδη (κοινοχικά ή μη) χων οποίων η εξαγωγή (επανεξαγωγή, διαμετακόμιση) και εισαγωγή προς/από χη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, απαγορεύεται Προσχίθεχαι χο παράρχπιια Ια σχον Καν.329/07, που περιλαμβάνει επιπλέον είδη (κοινοχικά ή μη) πυρηνικού και πυραυλικού εξοπλισμού χων οποίων η εξαγωγή (επανεξαγωγή, διαμετακόμιση) και η εισαγωγή προς/από χη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, απαγορεύεται Προσχίθεχαι διάχαξη (άρθρο 3α) που επιβάλλει οι διαχειρισχές (ή οι εκπρόσωποί χους) χων φορχπνών αεροσκαφών και χων εχιπορικών πλοίων (ανεξαρχήχως σηχιαίας) ιιε προορισμό ή προέλευση χη Βόρειο Κορέα, και χων πλοίων ίιαε οπτασία) χης Βόρειας Κορέας: α) να καταθέτουν έννοαφη δήλωση κατά την άφιξη/πριν την αναχώρηση στο αρμόδιο τελωνείο εισόδου/ εξόδου (καχά περίπχωση), εάν διακινούν/μεταφέρουν εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και Ια (δηλαδή όλα χα είδη διχχής χρήσης χου Καν.428/09) καθώς και III (είδη πολυχελείας! του Κ αν.329/07, εφόσον δε χα εν λόνω εχιπορεύχιαχα υπόκεινχαι σχην υποχρέωση προσκόιησης άδειας, διευκρινίζουν χα σχοιχεία χης άδειας που έχει χορηγηθεί. 1

2 β) να υποβάλλουν στο αρμόδιο τελωνείο εισόδου/εξόδου πριν από την άφιξη ή την αναχώρησή τους (κατά περίπτωση), τα πρόσθετα στοιχεία χου παραρτ. 30Α πίν.1 ΔΕΚΤΚ [που προβλέπονται νια τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδουί, νια όλα τα εμπορεύματα που διακινούν προς και από την Κοινότητα, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών [κατά τα οριζόμενα από τον ΚΤΚ (άρθρα 36α-36γ και 182α- 1825) και τις ΔΕΚΤΚ (άρθρα ε, 592β και 842α-842στ) όπως τροποϊτοιήθηκαν από τους Καν.648/05 και 1875/06 αντίστοιχα]. Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διαχειριστές των προαναφερόμενων πλοίων και αεροσκαφών (ή οι εκπρόσωποί τους) είναι υποχρεωμένοι από λήιυης της παρούσας, να υποβάλλουν: -το Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας (ΕΑΠ) που περιλαμβάνει τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία του παραρτ. 30Α πίν. 1 ΔΕΚΤΚ και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45Θ των ΔΕΚΤΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. -τον Κατάλογο Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας (ΚΕΑΠ) που επισυνάπτεται στο Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας ως αναπόσπαστο μέρος του, όταν η αποστολή αποτελείται από περισσότερα του ενός είδη εμπορευμάτων και αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του παραρτήματος 45ι των ΔΕΚΤΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Τα προαναφερόμενα έγγραφα (ΕΑΠ και ΚΕΑΠ) που για διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται στην παρούσα (συνημμένο 3), συιαπληοώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των /3084/Α 0019/ και /3545/Α0019/ σημεία 2 και 21, ΔΥΟΟ. Οι 4 επιπλέον θέσεις που συμπληρώνονται κατά την είσοδο, επεξηγούνται στο επισυναπτόμενο (συνημμένο 4), καθώς και στο παραρτ. 30Α ΔΕΚΤΚ (σημείο 4: επεξηγηματικές σημειώσεις για τα στοιχεία). Για την διευκόλυνση των διαχειριστών των πλοίων/αεροσκαφών, προβλέπεται ότι έως την 31η / 12/2010, το Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας και ο Κατάλογος Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας μπορούν να αντικαθίστανται ή να συιιπληρώνονται από εμπορικά/λιμενικά/μεταφορικά έγγραφα που κατατίθενται στο αρμόδιο τελωνείο, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία που δηλώνονται στο ΕΑΠ και στον ΚΕΑΠ (όπως ορίζονται στο παράρτημα 30Α πίνακας 1 ΔΕΚΤΚ). Από την 1ί/ 1/2011, η εν λόγω υποχρέωση που θεσπίζει ο κοινοποιούμενος κανονισμός, εκπληρούται με την υποβολή εγγράφως ή ηλεκτρονικά, των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου/εξόδου κατά περίπτωση. Στα κατατιθέμενα έγγραφα, αντί του αριθμού ΜΚΝ σημειώνεται από το αρμόδιο τελωνείο ο αριθμός του βιβλίου δηλωτικών για την είσοδο ή του ενιαίου βιβλίου καταχώρησης τελωνειακών παραστατικών για την έξοδο, στα οποία και καταχωρούνται. Ως προς τις προθεσιαίες κατάθεσης: Στην περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, για μεν την άφιξη (άρθρο 184α ΔΕΚΤ), αυτές είναι: -24 ώρες πριν την φόρτωση στο λιμένα αναχώρησης, εφόσον το πλοίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια ή -4 ώρες πριν την άφιξη στον πρώτο κοινοτικό λιμένα εφόσον το πλοίο μεταφέρει φορτία χύδην ή χύδην εντός συσκευασίας, Και για την αναχώρηση (άρθρο 592β ΔΕΚΤ): -24 ώρες πριν την φόρτωση εφόσον το πλοίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, και με αυτό το πλοίο αυτά θα εγκαταλείψουν την Κοινότητα. -4 ώρες πριν την αναχώρηση από τον κοινοτικό λιμένα, εφόσον το πλοίο μεταφέρει φορτία χύδην ή χύδην εντός συσκευασίας. Στην περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς, 4 ώρες πριν την άφιξη του αεροσκάφους στον πρώτο κοινοτικό αερολιμένα, και 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση από τον κοινοτικό αερολιμένα. Η 33ί Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων, παρακαλείται να αποστείλει κατά την κρίση της κάθε τυχόν συμπληρωματική οδηγία, ειδικότερα ως προς την διαχείριση από τα τελωνεία των εγγράφων ΕΑΠ και ΚΕΑΠ, καθώς και των στοιχείων που αυτά περιλαμβάνουν σε σχέση με την διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, για την αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοποιούμενου Κανονισμού.

3 3. Κυρώσεις Υπενθυμίζεται όχι σε περίπτωση παρατυπίας ή παράβασης των ανωτέρω, εφαρμόζονται λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 57, 58, 73, 75 ΚΤΚ και 250 ΔΕΚΤΚ, πέραν των προβλεπόμενων από τον Εθνικό Τελωνειακό κώδικα κυρώσεων (ειδικότερα, άρθρο 155 παρ. 2. β και 160 παρ. 1) περί λαθρεμπορίας, και οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 936/1979 (Μέρος Γ της /Ε3/2663/ ΑΥΟΟ) και κατά συνέπεια, οι Τελωνειακές Αρχές πρέπει να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια αρχή (Δ/νση Καθεστώτων Εισαγωγών- Εξαγωγών). Ακριβές αντίνοαωο Ο τμ η μ α τά ρ χ^γ ρ Α φ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ &. Ε / Α. π υ λ ι α ι ι η Συν.: 1) Ενοποιημένο κείμενο Καν.329/2007 [άνευ παραρτ. Ια που θα αποσταλεί μόλις δημοσιευθεί η αναθεώρησή του]. 2) Καν. 1283/09 (κείμενο άνευ παραρτημάτων) 3) Εγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας και Κατάλογος Ειδών Ασφάλειας και Προστασίας 4)Επεξηγηματικές σημειώσεις για θέσεις: 808, 21, 811, 25 3

4 2007Κ0329 ΕΕ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 329/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2007 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΕΕ Ε 88 της , σ. 1) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία ΜΙ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 117/2008 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2008 Μ2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 389/2009 της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2009 Μ3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 689/2009 της Επιτροπής της 29 Ιουλίου 2009 Μ4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1283/2009 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2009 Ε Ε Ε Ε Διορθώνεται από: 1 Διορθωτικό ΕΕ Ε 239 της , σ. 56 (117/2008)

5 2007Κ0329 ΕΕ Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 329/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2007 για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60 και 301, την κοινή θέση 2006/795/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ι), την πρόταση της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στις 14 Οκτωβρίου 2006, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1718 (2006), με την οποία καταδικάζει την πυρηνική δοκιμή στην οποία προέβη η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (εφεξής «Βόρειος Κορέα») στις 9 Οκτωβρίου 2006, ορίζοντάς την ως σαφή απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και με την οποία επιτάσσει σε όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσουν ορισμένα περιοριστικά μέτρα. (2) Η κοινή θέση 2006/795/ΚΕΠΠΑ, προβλέπει την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που καθορίζονται στην απόφαση 17)8 (2006), και ειδικότερα απαγόρευση των εξαγωγών αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε προγράμματα της Βορείου Κορέας σχετικά με πυρηνικές δοκιμές, με άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή με βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και απαγόρευση της παροχής συναφών υπηρεσιών, απαγόρευση της προμήθειας αγαθών και τεχνολογίας από τη Βόρειο Κορέα, απαγόρευση των εξαγωγών ειδών πολυτελείας στη Βόρειο Κορέα καθώς και δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων οποιουδήποτε προσώπου, οντότητας ή οργανισμού εμπλέκεται ή παρέχει στήριξη στα εν λόγω προγράμματα της Βορείου Κορέας. (3) Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επομένως, για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται κοινοτική νομοθετική πράξη για την εφαρμογή τους όσον αφορά την Κοινότητα. (4) Ο παρών κανονισμός παρεκκλίνει από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία που προβλέπει γενικούς κανόνες για τις εξαγωγές προς και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, και ειδικότερα από τον κανονισμό (ΕΚ.) αριθ. 1334/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης (2)* τα περισσότερα από τα εν λόγω είδη και τεχνολογίες θα πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. (5) Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να λαμβάνεται η έγκριση για τις εξα- (0 ΕΕ Ε 322 της , σ. 32. {") ΕΕ Ε 159 της , σ. 1. Κανονισμός όπο>ς τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 394/2006 (ΕΕ Ε 74 της , σ, I).

6 2007Κ0329 Εί ί 3 Β γωγές αγαθών και τεχνολογιών και την παροχή της σχετικής τεχνικής βοήθειας. (6) Για λόγους σκοπιμότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να δημοσιεύσει τον κατάλογο αγαθών και τεχνολογιών που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κυρώσεων ή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και, εφόσον χρειάζεται, να προσθέσει τους αντίστοιχους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως εκτίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ('). (7) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί επίσης να προβεί στην τροποποίηση του καταλόγου ειδών πολυτελείας αν αυτό είναι αναγκαίο για οποιοδήποτε ορισμό ή όποιες κατευθυντήριες γραμμές εκδώσει η Επιτροπή Κυρώσεων προ κειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των περιορισμών σχετικά με τα είδη πολυτελείας, λαμβάνοντας υπόψη τους καταλόγους ειδών πολυτελείας που έχουν καταρτιστεί από άλλα δικαιοδοτικά όργανα. (8) Για λόγους σκοπιμότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί επίσης και να προβεί στην τροποποίηση του καταλόγου προσώπων, οντοτήτων και φορέων των οποίων θα πρέπει να δεσμευτούν κεφάλαια και οικονομικοί, πόροι, βάσει των όσων θα καθορίσει είτε η Επιτροπή Κυρώσεων είτε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. (9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές. (10) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) ως «Επιτροπή Κυρώσεων» νοείται η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2) ως «Βόρειος Κορέα» νοείται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας* 3) ως «τεχνική βοήθεια» νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία και μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, μετάδοση γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται και οι προφορικές μορφές βοήθειας* 4) ως «κεφάλαια» νοούνται τα παντοειδή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: α) τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών, {*) ΕΕ I, 256 της , σ. I. Κανονισμοί όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 129/2007 (ΕΕ Γ 56 της , σ. 1).

7 2007Κ0329 Ε Ι Β β) οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα υπόλοιπα λογαριασμών, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων, γ) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και τα μέσα δανεισμού, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, οι τίτλοι που ενσωματώνουν πιστοποιητικά, ομολογίες, γραμμάτια, μακροπρόθεσμα δικαιώματα (\ναιτ&η1 ), οι ομολογίες χρέους (άοβοηίυτβδ) και οι συμβάσεις επί παραγώγων μέσων, δ) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα και αξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία, ε) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, στ) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια, και ζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρη ματοοικονομικούς πόρους 5) ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων περιλαμβανόμενης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων* 6) ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών 7) ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευσή τους* Μ4 8) «έδαφος της Ένωσης»: τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους. Άρθρο 2 1. Απαγορεύονται: α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, αγαθών και τεχνολογίας, περιλαμβανόμενων και των λογισμικών, όπως απαριθμούνται στα Παραρτήματα I και Ια, είτε προέρχονται από την Ένωση είτε όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρεια Κορέα, ή προς χρήση στη Βόρειο Κορέο* β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α). 2. Το Παράρτημα I περιλαμβάνει όλα τα είδη, υλικά, εξοπλισμούς, αγαθά και τεχνολογία, περιλαμβανόμενων και των λογισμικών, που αποτελούν αγαθά και τεχνολογία διπλής χρήσης όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 (ι). Στο Παράρτημα Τα περιλαμβάνονται άλλα είδη, υλικά, εξοπλισμοί, αγαθά και τεχνολογία που μπορεΐ να συμβάλουν στα προγράμματα της Βορείου Κορέας που έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους. (ι) ΕΕ I 134, , σ. 1.

8 2007Κ0329 ΕΕ ! 5 Μ4 3. Απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά από τη Βόρειο Κορέα αγαθών και τεχνολογίας που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα I και Ια, είτε το σχετικό είδος προέρχεται από τη Βόρειο Κορέα είτε όχι. Αρθρο 3 ΤΜ4 ΥΒ Μ4 1. Απαγορεύονται: (χ) η παροχή τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και Ια ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση αγαθών που απαριθμούνται στον εν λόγο.) κοινό κατάλογο ή στα Παραρτήματα I και Ια, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή* β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και Ια, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή* γ) η χορήγηση, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και ία ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση αγαθών που απαριθμούνται στον εν λόγω κοινό κατάλογο ή στα Παραρτήματα I και Ια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή δ) η χορήγηση, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απα~ ριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα Παραρτήματα I και ϊα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Βόρειο Κορέα ή προς χρήση στη χώρα αυτή* ε) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ). 2. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε μη πολεμικά οχήματα τα οποία κατασκευάστηκαν ή εξοπλίστηκαν με υλικά προ κειμένου να παρέχουν προστασία κατά βλημάτων, τα οποία χρησιμεύουν μόνο για την προστασία του προσωπικού της ΕΕ και των κρατών μελών της στη Βόρειο Κορέα. Άρθρο 3α 1. Για να αποφευχθεί η μεταφορά αγαθών και τεχνολογίας από τα απαριθμούμενα στα παραρτήματα I και Ια, που μπορεί να συμβάλουν στα προγράμματα της Βορείου Κορέας τα οποία έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους, ή αγαθών πολυτελείας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ιίί, τα αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και τα εμπορικά πλοία με

9 2007Κ0329 ~ ΕΕ Μ4 προορισμό και προέλευση τη Βόρεια Κορέα και τα πλοία της Βορείου Κορέας υπόκεινται στην υποχρέωση να παρέχουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του σχετικού κράτους μέλους πληροφορίες προς της άφιξης ή της αναχώρησης για όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ένωση ή εξέρχονται από αυτή. Οι κανόνες που διέπουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών προ της άφιξης ή της αναχώρησης, ιδίως οι προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται και τα δεδομένα που πρέπει να απαιτούνται, καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου, καθώς και τις τελωνειακές διασαφήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1875/2006 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2). Επιπλέον, τα αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και τα εμπορικά πλοία από και προς τη Βόρειο Κορέα, ή οι αντιπρόσωποί τους, δηλώνουν εάν τα εμπορεύματα καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και, εφόσον για την εξαγωγή τους απαιτείται άδεια, διευκρινίζουν τα στοιχεία της άδειας που έχει χορηγηθεί Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, οι συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου και τα απαιτούμε να πρόσθετα δεδομένα που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς με τη χρήση πληροφοριών για τον εμπορικό, λιμενικό ή μεταφορικό τομέα, αρκεί να περιέχουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα. Από 1ης ίανουαρίου 2011, τα απαιτούμενα πρόσθετα δεδομένα που μνημονεύονται στο παρόν άρθρο υποβάλλονται είτε γραπτώς είτε με δέουσα χρήση των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου. ΤΒ 2. Απαγορεύεται η παροχή, από τους πολίτες των κρατών μελών ή από το έδαφος τους, υπηρεσιών εφοδιασμού ή προμήθειας καυσίμων για πλοία, ή άλλων υπηρεσιών σκαφών, σε σκάφη της Βορείου Κορέας, όταν οι πάροχοι των υπηρεσιών διαθέτουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων (χπό τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές βάσει της ενημέρωσης προ της άφιξης και της αναχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, από τις οποίες μπορεί ευλόγως να πιστεύεται ότι τα σκάφη αυτά μεταφέρουν είδη των οποίων η προμήθεια, η πώληση, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι αναγκαία για ανθρωπιστικούς λόγους. Άρθρο 4 Απαγορεύεται: α) η πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, ειδών πολυτελείας, όπως αναγράφονται στο παράρτημα III. στη Βόρειο Κορέα' β) η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α). Άρθρο 5 1. Αν κριθεί αναγκαία παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) ή το άρθρο 4 (ι) ΕΕ Ε 117, , σ ΕΕ I 360, , σ. 64.

10 2007Κ0329 ΕΕ ! 7 Μ4 στοιχείο α) σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, ο εμπλεκόμενος πωλητής, προμηθευτής, μεταφορέας ή πάροχος υπηρεσίας μπορεί να υποβάλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, όπως αναγράφεται στους διαδικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II. Αν το κράτος μέλος που παρέλαβε την αίτηση κρίνει ότι η παρέκκλιση είναι αιτιολογημένη, υποβάλλει αίτηση για ειδική άδεια στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση για την παροχή άδειας η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών βάσει της παραγράφου Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναγράφονται στους διαδικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II, μπορούν να επιτρέψουν την πώληση, προμήθεια, μεταφορά, εξαγωγή ή παροχή τεχνικής βοήθειας, υπό όρους που αυτές κρίνουν ενδεδειγμένες, εφόσον το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει εγκρίνει την αίτηση για την παροχή ειδικής άδειας. Άρθρο 6 1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απαριθμούνται στο παράρτημα V. Το Παράρτημα IV περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που ορίζει η Επιτροπή Κυρώσεων ή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την παράγραφο 8 στοιχείο δ) της απόφασης 1718 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 2. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απαριθμούνται στο Παράρτημα V. Το Παράρτημα V περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα IV και που, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) της κοινής θέσης 2006/795/ΚΕΠΠΑ, έχουν αναγνωρισθεί από το Συμβούλιο: α) ως υπεύθυνοι για προγράμματα της Βορείου Κορέας που έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους καθώς και με πρόσωπα ή φορείς που ενεργούν εξ ονόματος τους ή βάσει οδηγιών τους, ή οντότητες της ιδιοκτησίας τους ή ελεγχόμενες από αυτούς, ή β) ως προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή εξασφαλίζοντες τη μεταφορά προς, μέσω ή από το έδαφος της Ένωσης, ή που αφορούν πολίτες κρατών μελών ή οντότητες οργανωμένες βάσει του δικαίου τους, ή πρόσωπα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στην Ένωση, οιωνδήποτε χρηματοοικονομικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή πόρων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στα πυρηνικά προγράμματα ή τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή άλλων όπλων μαζικής καταστροφής της Βορείου Κορέας, καθώς και πρόσωπα ή φορείς που λειτουργούν εξ ονόματος τους ή κατόπιν οδηγιών τους, ή οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς. Το Παράρτημα V επανεξετάζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες. 3. Τα Παραρτήματα IV και V περιλαμβάνουν τις πληροφορίες, όταν αυτές διατίθενται, για τα φυσικά πρόσωπα που κατονομάζονται στον κατάλογο με σκοπό την επαρκή ταυτοποίηση των λόγιο προσώπων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν: α) επίονυμο και ονόματα, περιλαμβανόμενων το3ν ψευδωνύμων και των τίτλων, εάν υπάρχουν, β) ημερομηνία και τόπο γέννησης,

11 2007Κ0329 ΕΙ, Μ4 γ) ιθαγένεια, δ) αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, ε) αριθμό φορολογικού μητρώου και κοινωνικής ασφάλισης, στ) φύλο, ζ) διεύθυνση ή άλλα στοιχεία για τον εντοπισμό, η) λειτούργημα ή επάγγελμα, θ) ημερομηνία ορισμού. Τα Παραρτήματα IV και V περιλαμβάνουν επίσης τους λόγους εγγραφής στον κατάλογο, όπως την ιδιότητα. Τα Παραρτήματα IV και V μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν στοιχεία για λόγους ταυτοποίησης, όπως προ βλέπεται στην παρούσα παράγραφο, σχετικά με μέλη της οικογενείας των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία σε συγκεκριμένη περίπτωση, με μοναδικό σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας του οικείου φυσικού προσώπου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. 4. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που αναγράφονται στο Παράρτημα IV ή στο Παράρτημα V, ούτε αποδεσμεύεται προς όφελος τους. 5. Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Άρθρο 7 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα 11, δύνανται να εγκρίνουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή έχει αποφασίσει ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι: ί) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών προσώπων που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV ή στο Παράρτημα V και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, ίί) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων αμοιβών επαγγελματιών και την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή ϋί) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, και β) εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή Κυρώσεων την απόφαση αυτή και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια, και η Επιτροπή Κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση ως προς τη σχετική ενέργεια εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελοόν οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο

12 2007Κ0329 ΕΙ Μ4 Παράρτημα II, δύνανται να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, αφού αποφασίσουν ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι: α) εάν η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει την εν λόγω απόφαση στην Επιτροπή Κυρώσεων και η εν λόγω απόφαση έχει εγκριθεί από αυτήν την εν λόγω Επιτροπή, και β) εάν η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, το οικείο κράτος μέλος έχει ενημερώσει άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας. 3. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια που χορηγείται δυνάμει των παραγράφων I και 2. Άρθρο 8 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα II, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εάν συγκεντρώνονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαταγής ή απόφασης η οποία έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία καταχώρισης του προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 6* β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί βάσει σχετικής διαταγής ή απαιτήσεων που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω σχετικής απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις* γ) η διαταγή ή η απόφαση δεν ωφελεί πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναγράφεται στο Παράρτημα IV ή στο Παράρτημα V δ) η αναγνώριση της διαταγής ή της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους* και ε) το οικείο κράτος μέλος έχει γνωστοποιήσει τη διαταγή ή την απόφαση για πρόσωπα, οντότητες και φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα IV στην Επιτροπή Κυρώσεων. Άρθρο 9 1. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα της Ένωσης που εισπράττουν κεφάλαια μεταφερόμενα από τρίτα μέρη στο λογαριασμό του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του φορέα που κατονομάζεται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι δεσμεύονται και οι πιστώσεις στους λογαριασμούς αυτούς. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές. 2. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται στις προσαυξήσεις δεσμευμένων λογαριασμών που πραγματοποιούνται υπό μορφή: α) τόκων ή άλλων εσόδων σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς, ή β) πληρωμών που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή δεσμεύσεων που είχαν συναφθεί ή αναληφθεί πριν από την ημερομηνία

13 2007Κ0329 ΕΙ ΤΜ4 καταχώρισης του προσώπου, οντότητας ή φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 6, υπό την προϋπόθεση ότι οι τόκοι αυτοί, τα άλλα έσοδα και πληραψές συνεχίζουν να δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 ή 2. ΨΒ Άρθρο Με την επιφύλαξη των ισχοόντων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εχεμύθεια και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς: α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί. να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως π.χ. δεσμευμένους λογαριασμούς και δεσμευμένα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 6, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναγράφονται στους διαδικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα II, όπου κατοικούν ή ευρίσκονται, και την διαβιβάζουν κατευθείαν ή μέσω των οικείων κρατών μελών στην Επιτροπή β) συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές που αναγράφονται στους διαδικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα ΤΤ για κάθε επαλήθευση αυτών των πληροφοριών. 2. Κάθε πρόσθετη πληροφορία την οποία λαμβάνει απευθείας η Επιτροπή τίθεται στη διάθεση του οικείου κράτους μέλους. 3. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη. ΤΜ 4 Αρθρο Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή διαθέσιμων οικονομικών πόρων, που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της οντότητας ή του φορέα που προέβη σε αυτή τη δέσμευση ή εις βάρος των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή παρακρατήθηκαν λόγω αμέλειας. 2. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 6 παράγραφος 4 δεν θεμελιώνουν καμία ευθύνη των σχετικών φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τη δράση τους θα παραβίαζαν αυτές τις απαγορεύσεις. Άρθρο 11α 1. Οι χρηματοδοτικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με τους χρηματοδοτικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και προκειμένου να μην συμβάλλουν οι δραστηριότητες αυτές στα προγράμματα της Βορείου Κορέας που έχουν σχέση με τα πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής και τους βαλλιστικούς πυραύλους: α) βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση όσον αφορά τους λογαριασμούς, ιδίως μέσω των προγραμμάτων τους για τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

14 2007Κ0329 ΕΙ Μ4 β) απαιτούν να συμπληρώνονται όλα τα πεδία πληροφοριών των εντολών πληρωμής που αφορούν τον εντολέα και το δικαιούχο της συγκεκριμένης συναλλαγής, και, εφόσον δεν έχουν παρασχεθεί οι σχετικές πληροφορίες, αρνούνται τη συναλλαγή* γ) διατηρούν όλα τα αρχεία των συναλλαγών επί περίοδο πέντε ετών και τα διαθέτουν στις εθνικές αρχές κατόπιν αιτήσεώς τους* και δ) εάν υποπτεύονται ή έχουν εύλογους λόγους να υποπτεύονται ότι τα κεφάλαια συνδέονται με τη χρηματοδότηση της διάδοσης, αναφέρουν αμελλητί τις υποψίες τους στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών («ΜΧΠ») ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στους ιστοτόπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Η, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1 ή του άρθρου 6. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή χρησιμεύει ως εθνικό κέντρο για τη συγκέντρωση και ανάλυση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δυνητική χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή έχει εγκαίρως πρόσβαση, αμέσως ή εμμέσως, σε δέοντα χρόνο στις πληροφορίες χρηματοοικονομικής, διοικητικής και δικαστικής φύσεως, τις οποίες ζητεί προκειμένου να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντα της, που περιλαμβάνουν ιδίως την ανάλυση των αναφορών περί ύποπτων συναλλαγών. 2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο I εφαρμόζονται στους χρηματοδοτικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως προς τις δραστηριότητες τους με: α) τους χρηματοδοτικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εδρεύουν στη Βόρειο Κορέα, β) τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές χρηματοδοτικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI, γ) τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές χρηματοδοτικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16, και είναι εγκατεστημένοι στη Βόρειο Κορέα, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI, και δ) τους χρηματοδοτικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δεν είναι εγκατεστημένοι στη Βόρειο Κορέα ούτε εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16, αλλά ελέγχονται από πρόσωπα και οντότητες που εδρεύουν στη Βόρειο Κορέα, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI. ΥΒ Αρθρο 12 Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαίως και αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων. Μ4 Αρθρο Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται: α) να τροποποιεί το Παράρτημα Ια με βάση τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Κυρώσεων ή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και, εφόσον χρειάζεται, να προσθέτει τους αντίστοιχους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως εκτίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87,

15 2007Κ0329 ΒΕ 23,12, Μ4 β) να τροποποιεί το Παράρτημα II βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, γ) να τροποποιεί το Παράρτημα III ώστε να καταστεί λεπτομερέστερο ή να τροποποιηθεί ο κατάλογος των αγαθών που αναγράφονται σε αυτό, ανάλογα με οποιοδήποτε ορισμό ή οποιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές έχει εκδώσει η Επιτροπή Κυρώσεων, ή να προσθέτει τους αντίστοιχους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, όπως εκτίθενται στο Παράρτημα ί του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, αν αυτό είναι αναγκαίο ή ενδεδειγμένο, δ) να τροποποιεί το Παράρτημα IV με βάση τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Κυρώσεων ή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ε) να τροποποιεί τα Παραρτήματα V ή VI σύμφωνα με τις λαμβανόμενες αποφάσεις όσον αφορά αντιστοίχως τα Παραρτήματα II, III, IV και V της κοινής θέσης 2006/795/ΚΈΠΠΑ. 2. I I Επιτροπή επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφ(ονα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18 Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία τα>ν δεδομένων αυτών ί1). Ύ Β Άρθρο Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτοοση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους. Άρθρο 15 ]. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις ταυτοποιούν στο πλαίσιο των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται στο παράρτημα II, ή μέσω αυτών. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και της κοινοποιούν και κάθε μετέπειτα τροποποίησή τους. ΤΜ 4 Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται: α) στο έδαφος της Ένωσης, Άρθρο 16 β) επί των αεροσκαφών ή των πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, γ) σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, το οποίο είναι πολίτης κράτους μέλους, Ο ΕΕ I. 8, 12 I 2001, σ. 1.

16 20Ο7ΚΟ329 ΕΙ., ΤΜ4 ΨΕ δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που συγκροτείται ή συνιστάται σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για οποιαδήποτε εργασία έχει πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης. Άρθρο 17 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

17 2007Κ0329 ΕΕ ΨΜ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ϊ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΪ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 Όλα τα αγαθά και η τεχνολογία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριο. 428/2009. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΪ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 Αλλα είδη, υλικά. εξοπλισμοί. αγαθά κίΐττκννολογί>χ που μπορα να συμβάλουν στα προγράμματα της Βόρειας Κορέας που έχουν σχέση με τη πυρηνικά όπλα, άλλα όπλα μαζικής καταστροφής ή τους βαλλιστικούς πυραύλους. 1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρι/σιμοποιούνται στη στήλη με τον τίτλο Περιγραφή παραπέμπουν στις περιγραφές ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης που εκτίθενται στο παράρτημα ϊ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/ Ο αριθμός αναφοράς στη στήλη «Σχετικό είδος απί) το παράρτημα ϊ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009» σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους που περιγράφεται στη στήλη «Περιγραφή» δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον οποίο γίνεται αναφορά. 3. Οι ορισμοί των εντός «μονών εισαγωγικών» όρων περιέχονται σε Τεχνική Παρατήρηση του οικείου σημείου. 4. Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009., ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙΣ I. Ο στόχος των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν θα πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη απαγορευμένων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα απαγορευμένα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή /μέρη αποτελούν κύρια στοιχεία των προϊόντων και είναι πρακτικώς δυνα^όν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Σημ.: Για να κριθεί κατά πόσο ένα απαγορευμένο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριό στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δόνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη/κύριο στοιχείο πον προϊόνπον που παράγονται. 2. Τα προϊόντα που απαριθμοίλνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο νέα όσο και μεταχειρισμένα προϊόντα. ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΟΤΝ) (Σ«συνάρτηση με το τμήμα Γ.) 1. Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για τινν «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύεται στο μέρος Α (Αγαθά) παρακάτο), απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Β. 2. Η «τεχνολογία^ που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» απαγορευόμενων αγαθών, παραμένει υπό απαγόρευση ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη απαγορευόμενα αγαθά. 3. Απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται για/την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή/των προϊόντων που δεν απαγορεύονται. 4. Απαγορεύσεις στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες /«ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τΐ αιτήσεις διπλωιιάτων ευρεσιτεντπΐξ;

18 2007Κ0329 ΕΓ ! 32 ΜΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Δικτυακοί τόποι με πληροφορίες για τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 8, 10 και 15 και διευθύνσεις για κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΒΕΛΓΙΟ 1ι11ρ:/Αν\ν\ν,<1ΐρ{οιτίαίτ.ΐ30/αΐ8αηοΐΐοη8 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΙιΐΙρ :/Λν\ν\ν. ηιί&.^ονογπ ηιοηί. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηΐίρ ://λ\λν\ν. ηιίογ.οζ/ηιοζΐ ιΐ2ΐΐό(1ηϊ58η1(00 ΔΑΝΙΑ 1ιΐΙρ:/Α\^ν\ν.υΐΏ.(}1ί/ά&/ιυοηυ/υ<ίοηΐΊβ8ρο1ίίί1</Γι ΰ(18ί1':1<:ει 1ιο(10^Ιη<:οι η ΐΓΐοηαΓΚοί5θΓ- (ίοη/8αη1<;ΐίοη6γ/ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ηπρ:/Λννν.Ι)ΐ,η\ν].ά0/ΒΜ\νΓΐ/ΝΗνίβ3{ίοη/Αυδ8 η'νιίΐ80ΐιαλ/αϋ886η\νίλ80}ι&λδγ00ΐιΐ/βηιι)3γ οδ,]ιίγηι * ΕΣΘΟΝΙΑ 1ιΙΙρ://\ν\νΛν. νιπ, 0ΰ/ΰ8ΐ/!<αΙ_622/ ΕΛΛΑΣ 1ιΙΐρ:/7\ν\ννν.νροχ. ον. ΓΑν\ν\ν.ΓηΓ^. Γ/ΰπ41δ/Ροΐ!ον/Μιι1ίίΐΛ( Γίΐ1+Οΐρ1οιηΗςν/ϊηίοι-- ηαίϊ οηαΐ+5&ηοιί οηδ/ ΙΣΠΑΝΙΑ \ν\ν\ν.ιτιαβ.68/68/'μβηιιρρίΐ1/αδαηιθ8/33ηοίοη68+ιΐίΐθγη3θΐοηίΐ1β8 ΓΑΛΛΙΑ 1ιηρ://\ν\ν\ν.<ϋρ1οιη3ΐϊβ. ο\ιν.ίγ/&αιοπ{θ8-δ3ηοιιοηδ/ ΙΡΛΑΝΔΙΑ λν\ννν.<1γε.ί6/υη_οιι_γ0δίΐίθίίν6_ηΐ ΕδΐΐΓ δ_ϊγθ1αη(ί/οογηρείΰηϋ_3υί]ίθπίϊ δ ΙΤΑΛΙΑ Ιι{ΐρ://νν^,ννΓ.οδΙβπ.ίΐ/υΕ/(1βΓθ Ηο.Ιιϋη1 ΚΥΠΡΟΣ Ηηρ://'\ν^ν.ιτιβι. ον.ογ/δ&ηοΐ1οηδ ΑΕΤΤΟΝΙΑ Ιιίίρ ://\ν\ν\ν.ιώ&ι. ο ν. Ιν/οη/δθουπίγ/4539 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1ιίίρ://\νλν\ν. ιιπτι. 1ί ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ιιί Ιρ://\ν\ν\ν.ιηη. Ιιι/δαηοίΐοπδ

19 2007Κ0329 ΕΙ ΜΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ιι Πρ: /7\ν\ν\ν,1<;υΙ ιιιιν ητΐ ηίβζίεη ιιηι. Ηιι/Ι<υηι/Ηυ/Β&Ι/Κιι1 ροΐίΐΐΐί <πί 1</η ειτιζ.ΰΐ!<0ζΐ δζίΐη1ίοιο1</ ΜΑΛΤΑ 1ιΙίρ:/Λν\ΝΛ\\ί1οΐ. ον.ιτι(/εν/5οοιϊ6δ^θ3γϋδ/8αη ίίοπδ _ηιοηΐί.οηη.α8ρ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Ηΐίρ :/Λν\ν\ν. ηιί η Ιηιζδ. η Ι/δδηοΐί 8 ΑΥΣΤΡΙΑ ΗίΙρ://\νν^'νν.Ι>ΐΏ6ί&. ν.3ΐ/νί6\ν.ρ1ιρ3?ί;ίϋ~ι2750&γνβ-6η&ν6γ5ίοη~ ΠΟΛΩΝΙΑ Ιιίίρ://\ν\ννν.ϊηδζ. ον.ρ1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1ιίΙρ://\ν\ν\ν.ιτΐιΐη-η δ1ηιη ΗΌδ.ρί ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1ιίφ://\\'\νν^\ιηαο.Γθ/ΐη(ΐ6χ.ρ1ιρ?ιιη<1ο-<1οο&ΐά &κπηκ~1&ο&1~3 ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ηαρ://ν\ν\ν.ηιζζ. ον.δί/8ί/ζνπΐ3ηία ροιϊίιι<α/ηΐ6ί1ηί\γθόΐί2 ναηιοδί/οΐ'ηςΐβναιΐή υ~ ^ΓΟρί/' ΣΛΟΒΑΚΙΑ Ιιίίρ ://\ν\ν\ν. ίογβίβη. ον. δ!< ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ηΐίρ:// ίοπηπι.ίΐη1αη<1 Γί/1ν ν γΐιίο ϊ 8 ΐΛ^ο/ρ^ 1<ο ηοοΐ 4 ΣΟΥΗΔΙΑ Ηηρ :/Λν\ν\ν.ιιϋ. δβ/δαη&ίοηεγ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ \ννν\\''. ΐο ο. ν. ιι1<:/ οηαρ Ι&η ίαιι ίΐ ι ογϊ ίί οδ Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευτοροαη Οοηιηιίδδίοη ΟΟ Εχΐεηιαΐ ΚεΜοηδ Οϊι*οοίοΓ3.ΐο Α Οπδίδ ΡΙαίίοπιι Ροΐΐον Οοοηϋη&ίΐοη ίη Οογπιώοπ ΡοΓβΐβη ατκί δβουπίγ Ροΐΐον ΙΙηϊί Α2 Οπδίδ Κοδροηδε <ιη<3 Ρο&οο ΒιιΐΙ<ϋη ΟΪΑΚ 12/106 Β-1049 ΒηιχεΙΙοδ/ΊΒηΐδδοΙ (Βοΐ^ΐνιιη) Η-ιτίίΐΐΙ: Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2)

20 2007Κ0329 ΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 1. Άλογα καθαρής φυλής Είδη πολυτελείας που «ναφέρονται στο άρθρο 4 2. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού 3. Τρούφες και παρασκευάσματα από τρούφες 4. Υψηλής ποιότητας οίνοι (συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών οίνων), αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά 5. Υψηλής ποιότητας πούρα και πουράκια 6. Ακριβά αρώματα, κολόνιες και καλλυντικά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντίον ομορφιάς και μακιγιάζ 7. Υψηλής ποιότητας τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σελλοποιίας και ταξιδιού, τσάντες χεριού και παρόμοια είδη 8. Υψηλής ποιότητας ενδύματα, συμπληρώματα της ένδυσης και υποδήματα υψηλής αξίας (ασχέτως υλικού) 9. Χειροποίητοι τάπητες, τάπητες υφασμένοι στο χέρι και είδη επίστρωσης υφασμένα στο χέρι 10. Μαργαριτάρια, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, είδη από μαργαριτάρια, κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας ) I. Νομίσματα και τραπεζογραμμάτια που δεν αποτελούν νόμιμο μέσο συναλλαγών 12. Μαχαιροπήρουνα από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα 13. Υψηλής ποιότητας επιτραπέζια σκεύη από πορσελάνη, ψαμμίτη ή φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης 14. Υψηλής ποιότητας κρυστάλλινα επιτραπέζια ή διακοσμητικά είδη 15. Προηγμένης τεχνολογίας ηλεκτρονικά είδη για οικιακή χρήση 16. Υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές ή οπτικές συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας 17. Πολυτελή οχήματα χερσαίας, εναέριας ή θαλάσσιας μεταφοράς προσώπων, καθώς και τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά τους 18. Πολυτελή ωρολόγια και ωρολόγια χειρός και μέρη αυτών 19. Υψηλής ποιότητας μουσικά όργανα υψηλής αξίας 20. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και παλαιά αντικείμενα αξίας 21. Είδη και εξοπλισμός για σκι, γκολφ, καταδύσεις και θαλάσσια αθλήματα 22. Είδη και εξοπλισμός για σφαιριστήρια, αυτόματο μπόουλινγκ, παιχνίδια λεσχών και παιχνίδια που παίζονται με κέρματα ή χαρτονομίσματα.

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final 2014/0062 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.7.2009 COM(2009) 395 τελικό 2009/0111 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 314/2004 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.2.2014 JOIN(2014) 5 final 2014/0040 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014D0386 EL 19.06.2016 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B M1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/386/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0036 EL 12.02.2014 014.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 36/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 281/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0036 EL 14.12.2014 020.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 36/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0419 (NLE) 15572/16 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CORLX 491 CFSP/PESC 1021

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 878/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Σεπτεμβρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0267 EL 16.11.2012 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Μαρτίου 2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 85/38 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/476 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2016 που τροποποιεί την απόφαση 2013/183/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 14-4-2011 Αριθ.Πρωτ.301 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Αυγούστου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0141 (NLE) 10482/1/17 REV 1 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CORLX 288 CFSP/PESC

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

D /yu Κ.Δ.Π. 601/2004

D /yu Κ.Δ.Π. 601/2004 Jfc.fc. Ιίαρ. () Αρ. 3868,.6.004 D /yu Κ.Δ.Π. 60/004 Αριθμός 60 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 75Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4597, 13.4.2017 305 Ν. 38(Ι)/2017 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0267 EL 15.02.2015 012.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ως προς την εξαγωγή, εισαγωγή ή μεταφορά (της διαμετακόμισης συμπεριλαμβανομένης) εμπορευμάτων:

Α. Ως προς την εξαγωγή, εισαγωγή ή μεταφορά (της διαμετακόμισης συμπεριλαμβανομένης) εμπορευμάτων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 430/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 5.12.2014 JOIN(2014) 41 final 2014/0351 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ 27.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 195/39 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 29 Αυγούστου 2017 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 35 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3681 Κ.Δ.Π. 630/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 630 Οι περί Προσωρινής Εισαγωγής (Υλικό Ευημερίας για Ναυτιλλομένους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0428 EL 02.07.2014 003.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 428/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2013 (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 9000/13 LIMITE PESC 460 RELEX 335 COASI 59 FIN 221 COARM 68 OC 263

PUBLIC. Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2013 (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 9000/13 LIMITE PESC 460 RELEX 335 COASI 59 FIN 221 COARM 68 OC 263 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2013 (OR. en) 9000/13 LIMITE PESC 460 RELEX 335 COASI 59 FIN 221 COARM 68 OC 263 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646,

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, 25.10.2002 Αριθμός 496 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0428 EL 15.06.2012 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 428/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

: Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.

: Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0309 (NLE) 12580/16 LIMITE ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PUBLIC CORLX 377 CFSP/PESC 764

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα