ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής."

Transcript

1 Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο Fax. : Φ. Νέγρη 5 Λαύριο : : : ΠΡΟ : κ. Ε. Ξοσραθά Δαζολόγο ε μας ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. ΥΕΣ.: Προθορική ενηολή ηης Δ/ζης Δαζών Αναηολικής Αηηικής ε εκηέλεζη ηης παραπάνω ζτεηικής παρακαλούμε όπως αναρηήζεηε ζσνημμένη ηην αριθ. 7/2015 Απόθαζη ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής ζηον δικησακό ηόπο ηης ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ζηον ειδικό δικησακό ηόπο ηοσ ΤΠΕΚΑ. Ο δαζάρτης Υρήζηος Ανηωνέλλης Δαζολόγος

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΣΑΡΣΗ Α/ΒΑΘΜΙA ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΑΙΚΩΝ ΑΜΦΙΒΗΣΗΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 7 /2015 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ Ζ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ λ. 998/1979 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ ηεο Υώξαο» όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3208/2003, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ ππ αξηζ /4396/ Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο, Γηθαηνζύλεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, 4ε Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Δπηιύζεσο Γαζηθώλ Ακθηζβεηήζεσλ Αλαηoιηθήο Αηηηθήο, πνπ αξηζκήζεθε θαη ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 945/ Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, απνηεινύκελε από ηελ Απνζηνιία Παληειίδνπ, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ θαη ηνπο:1) Μαξία Βνπιαιά, Γαζνιόγν θαη 2)Κσλζηαληίλν Καπέιν, Γεσπόλν, σο κέιε απηήο, ζπλεδξίαζε δεκόζηα ηελ 1ε ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, παξνπζία ηνπ Γξακκαηέα Αζαλάζηνπ Κνπηζόπνπινπ, Γαζνπόλνπ, κεηά από ηελ ππ αξηζ. 156/ πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ απηήο, γηα λα θξίλεη : Α) ΣΗ ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο ηνπ ππξίδσλα Εεζίκνπ Γεσξγαθή, θαηνίθνπ Αζελώλ (Γαθλνκήιεο 53, Λπθαβεηόο), ηε δηαδηθαζία ησλ νπνίσλ ζπλερίδεη ε εηεξόξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΤΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» πνπ έρεη έδξα ηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, νδόο Γεκνζζέλνπο 235 θαη εθπξνζσπήζεθε από ηνλ, θαηά ηε ξεηή δήισζή ηνπ ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο, δηαρεηξηζηή θαη εθπξόζσπν ηεο πην πάλσ εηαηξείαο Ησάλλε Κνύηζε, ν νπνίνο παξέζηε κεηά ηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γηνλπζίνπ Μπνπινύθνπ. Β) ΣΗ ππ αξηζ. πξση. 644/ θαη 701/ αληηξξήζεηο ηεο Μαξίαο ζπδ. Υξίζηνπ Νηνύθα ην γέλνο Νηθνιάνπ θαη Φσηεηλήο Μηράιε, θαηνίθνπ Αηγάιεσ Αηηηθήο (νδόο Εαθύλζνπ αξ.9), ε νπνία παξέζηε απηνπξνζώπσο. Γ) ΣΖΝ ππ αξηζ. πξση. 447/ παξέκβαζε ησλ : 1) Βαζηιηθήο ρήξαο ππξίδσλνο Γηαινύξε ην γέλνο Κσλζηαληίλνπ θαη Φσηεηλήο Ννπλαθάθε, 2) Δπγισηηίαο ζπδ. Υξίζηνπ Πξεθαηέ ην γέλνο ππξίδσλνο θαη Βαζηιηθήο Γηαινύξε, 3) ηεθάλνπ Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, 4) Βαζηιηθήο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο θαη 5) Γεσξγίνπ ππξίδσλνο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, απάλησλ θαηνίθσλ Λαγνλεζίνπ Αηηηθήο (νδόο Καιπβίσλ αξ. 4), νη νπνίνη θαίηνη εθιήζεζαλ, δελ παξέζηεζαλ θαηά ηε ζπδήηεζε, πιελ ηνπ κάξηπξα - ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ Σ.Δ. ηακάηε Βαζηιαθάθνπ. 2

3 Γ) ΣΖΝ ππ αξηζ. πξση. 136/ παξέκβαζε ηνπ ηέθαλνπ Οηθνλόκνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηνίθνπ Αιίκνπ Αηηηθήο (Μνπινπνύινπ 32), ν νπνίνο παξέζηε απηνπξνζώπσο. Κ Α Σ Α ΣΖ ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ. Aθνύ έιαβε ππόςε ηηο πην πάλσ αληηξξήζεηο, ηηο αζθεζείζεο παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη άθνπζε ηνπο αληηιέγνληεο θαη ηνπο παξεκβαίλνληεο, όπσο σο άλσ παξαζηάζεθαλ, ΚΔΦΘΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ Mε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/79 «πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρώξαο» (Φ.Δ.Κ. Α 289/ ), όπσο, ε παξ. 5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2742/99 (Φ.Δ.Κ. Α 207/ ), ε παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3889/10 (Φ.Δ.Κ. Α 182/ ) θαη ε παξ. 6 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4164/13 (Φ.Δ.Κ. Α 156/ ), νξίζζεθε όηη : 1. «Εάλ δελ έρεη θαηαξηηζηεί δαζνιόγηνλ, ν ραξαθηεξηζκόο πεξηνρήο ηηλόο ή ηκήκαηνο ηεο επηθαλείαο ηεο γεο σο δάζνπο ή δαζηθήο εθηάζεσο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ ηνύησλ δηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο λόκνπ σο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηεγνξίαο εηο ελ αλήθεη δάζνο ή δαζηθή έθηαζε θαηά ηαο ελ άξζξν 4 δηαθξίζεηο, ελεξγείηαη θαη αίηεζε νηνπδήπνηε έρνληνο έλλνκνλ ζπκθέξνλ ή θαη απηεπαγγέιησο δηα πξάμεσο ηνπ θαηά ηόπνλ αξκνδίνπ δαζάξρνπ. 2. Η θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθνλ πξάμηο, εξεηδνκέλε επί ζρεηηθήο εηζεγήζεσο αξκνδίνπ δαζνιόγνπ θαη ησλ ηπρώλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ θσηνγξαθήζεσο θαη ραξηνγξαθήζεσο ηεο πεξηνρήο ή παληόο εηέξνπ ζρεηηθνύ ζηνηρείνπ, δένλ λα είλαη πξνζεθόλησο εηηνινγεκέλε δη αλαθνξάο εηο ηελ κνξθνινγίαλ ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ ζύλζεζηλ, ηελ έθηαζε ηεο βιαζηήζεσο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο, ηαο ηπρόλ επειζνύζαο πξνζθάηνπο αιινηώζεηο ή θαηαζηξνθάο σο θαη εηο πάλ έηεξνλ ρξήζηκνλ ζηνηρείνλ πξνο ραξαθηεξηζκόλ ηεο εθηάζεσο. Η πξάμηο απηή θνηλνπνηείηαη εηο ηνλ ππνβάιινληα ηελ ζρεηηθήλ αίηεζηο ηδηώηελ, ή λνκηθόλ πξόζσπνλ ή δεκνζία ππεξεζία, απνζηέιιεηαη δε εηο ηνλ νηθείνλ δήκν ή θνηλόηεηα θαη εθηίζεηαη επί έλα κήλα κεξίκλε ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο θνηλόηεηαο εηο ην δεκνηηθόλ ή θνηλνηηθόλ θαηάζηεκα. Αλαθνίλσζηο πεξί ηεο ζπληάμεσο ηεο σο άλσ πξάμεσο θαη ηεο απνζηνιήο απηήο εηο ηνλ νηθείνλ δήκνλ ή θνηλόηεηα, κεηά πεξηιήςεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δεκνζηεύεηαη εηο ηνπιάρηζηνλ δύν ηνπηθάο εθεκεξίδαο ή εηο κίαλ ηνπηθήλ θαη κίαλ εθεκεξίδα ησλ Αζελώλ ή ηεο Θεζζαινλίθεο. 3. Καηά ηεο πξάμεσο ηνπ δαζάξρνπ πεξί εο αη πξνεγνύκελαη παξάγξαθνη επηηξέπνληαη αληηξξήζεηο ηνπ λνκάξρνπ, σο θαη παληόο έρνληνο έλλνκνλ ζπκθέξνλ θπζηθνύ ή λνκηθνύ 3

4 πξνζώπνπ εληόο δύν κελώλ από ηεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνο απηό θνηλνπνηήζεσο, ή εθόζνλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζηο θνηλνπνηήζεσο, από ηεο ηειεπηαίαο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ δεκνζηεύζεσλ, ελώπηνλ ηεο θαηά ην άξζξν 10 παξ. 3 επηηξνπήο ηνπ λνκνύ, εηο όλ επξίζθεηαη ε ππό ακθηζβήηεζηλ έθηαζεο ή ην κεγαιύηεξν ηκήκα απηήο. Η επηηξνπή σο θαη ε δεπηεξνβάζκηνο ηνηαύηε, ιακβάλνπζα ππ όςηλ ηνλ ζρεηηθόλ θάθειινλ θαη ηαο πξνηάζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ σο άλσ ηδηώηνπ, λνκηθνύ πξνζώπνπ ή δεκνζίαο ππεξεζίαο, δπλακέλε δε θαη λα δηελεξγήζε απηνςίαλ πξνο κόξθσζηλ αζθαιεζηέξαο γλώκεο πεξί ηεο πθηζηακέλεο θαηαζηάζεσο, απνθαίλεηαη εηηνινγεκέλσο εληόο ηξηκήλνπ πξνζεζκίαο από ηεο ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ. 4. Οη πξάμεηο ηνπ Δαζάξρε θαη νη απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ πνπ εθδίδνληαη θαηά ηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, κε ηηο νπνίεο πεξηνρέο ή ηκήκαηά ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο, ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ππόςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε θαη ηε ζύληαμε ηνπ δαζνινγίνπ ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο. 5. Εθηάζεηο, νη νπνίεο θξίζεθε όηη δελ απνηεινύλ δάζνο ή δαζηθή έθηαζε κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, πνπ εθδόζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 12 επ. ηνπ λ. 248/1976 (ΦΕΚ 6 Α ), νη νπνίεο αλήθνπλ ζε θαζνξηζκέλεο δώλεο ελεξγνύ πνιενδνκίαο θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ήδε εγθξηζεί ε ζρεηηθή πνιενδνκηθή κειέηε, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνύλ δαζηθέο από ην δαζάξρε ή ηηο επηηξνπέο επηιύζεσο δαζηθώλ ακθηζβεηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ παξόληνο λόκνπ ή από άιιν όξγαλν ηεο δηνίθεζεο. Τνύην ηζρύεη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ελώπηνλ ησλ πην πάλσ επηηξνπώλ. 6. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ν ηύπνο, ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, θαζώο θαη ν ηύπνο, ην πεξηερόκελν θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο ηνπ Δαζάξρε θαη ηεο απόθαζεο ηεο Επηηξνπήο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ. Με θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ Υπνπξγνύ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη έθδνζεο πξάμεο ηνπ Δαζάξρε, θαζώο θαη απηόκαηεο εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ θηηξίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3843/2010.». Καηά γεληθή, δε, αξρή ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ, ε λνκηκόηεηα ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο θξίλεηαη βάζεη ησλ θαλόλσλ δηθαίνπ, νη νπνίνη ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν έθδνζήο ηεο ή ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο (.η.δ. 8/1984, 2348/1987, 3755/1996, 858/2002, 3745/2004, 2742/2008). Με ηηο θξηλόκελεο ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο, ε αληηιέγνπζα πιένλ σο άλσ εηαηξία δεηεί ηελ αθύξσζε ηεο ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, γηα ηνλ ιόγν όηη κε ηελ παξαπάλσ πξάμε έθηαζε εκβαδνύ 9.687,00 η.κ. ραξαθηεξίζζεθε εζθαικέλα σο δαζηθή, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αγξνηηθή. Οη σο άλσ αληηξξήζεηο αξκνδίσο αζθνύληαη ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο θαη είλαη λόκηκεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 4

5 άξζξσλ 10 παξ. 3 θαη 14 παξ. 3 ηνπ λ. 9987/79, εθόζνλ δε, αζθήζεθαλ λνκόηππα, πξέπεη λα εμεηαζζνύλ πεξαηηέξσ ζηελ νπζία ηνπο. Δπίζεο, κε ηηο θξηλόκελεο ππ αξηζ. πξση. 644/ θαη 701/ αληηξξήζεηο ε αληηιέγνπζα Μαξία Νηνύθα-Μηράιε δεηεί ηε κεξηθή αθύξσζε ηεο ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, γηα ηνλ ιόγν όηη ηκήκα ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ σο άλσ πξάμε έθηαζεο εζθαικέλα ραξαθηεξίζζεθε σο δαζηθή έθηαζε, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αγξνηηθή. Οη σο άλσ αληηξξήζεηο αξκνδίσο αζθνύληαη ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο θαη είλαη λόκηκεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 παξ. 3 θαη 14 παξ. 3 ηνπ λ. 9987/79, εθόζνλ δε, αζθήζεθαλ λνκόηππα, πξέπεη λα εμεηαζζνύλ πεξαηηέξσ ζηελ νπζία ηνπο. Αθόκε, νη : 1) Βαζηιηθή ρήξα ππξίδσλνο Γηαινύξε, 2) Δπγισηηία ζπδ. Υξίζηνπ Πξεθαηέ ην γέλνο ππξίδσλνο θαη Βαζηιηθήο Γηαινύξε, 3)ηέθαλνο Πξεθαηέο ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, 4) Βαζηιηθή Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο θαη 5) Γεώξγηνο ππξίδσλαο Πξεθαηέο ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, κε ηελ ππ αξηζ. 447/ παξέκβαζή ηνπο, δεηνύλ ηε κεξηθή αθύξσζε ηεο ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, γηα ηνλ ιόγν όηη ηκήκα ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ σο άλσ πξάμε έθηαζεο εζθαικέλα ραξαθηεξίζζεθε σο δαζηθή έθηαζε, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αγξνηηθή. Πεξαηηέξσ, ν ηέθαλνο Οηθνλόκνπ ηνπ Γεσξγίνπ, κε ηελ ππ αξηζ. 136/ παξέκβαζή ηνπ, όπσο δηαζαθελίζζεθε κε ηελ από Ννεκβξίνπ 2010 ηερληθή έθζεζε ηνπ δαζνιόγνπ Αλαζηαζίνπ Πξίηζα, δεηεί ηε κεξηθή αθύξσζε ηεο ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, γηα ηνλ ιόγν όηη ηκήκα ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ σο άλσ πξάμε έθηαζεο εζθαικέλα ραξαθηεξίζζεθε σο δαζηθή έθηαζε, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αγξνηηθή. Απ όια ηα πξνζθνκηδόκελα θαη επηθαινύκελα έγγξαθα θαη δηαγξάκκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ ζρεηηθό θάθειν, ηελ πξνζβαιιόκελε ππ αξηζ. 3211/ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ηελ επηηόπηα ζεώξεζε ηεο εμεηαδόκελεο έθηαζεο από ηελ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ηε θσηνεξκελεία αεξνθσηνγξαθηώλ θαη ηελ ελ γέλεη δηαδηθαζία πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα. Ο Γαζάξρεο Λαπξίνπ εμέδσζε ην ππ αξηζ. 3211/ πιεξνθνξηαθό έγγξαθν, κε ην νπνίν ραξαθηήξηζε έθηαζε εκβαδνύ 9.687,00 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «πίηη Νηθνιάθε» θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο πξώελ Γήκνπ Καιπβίσλ, λπλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιπβίσλ ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ Αηηηθήο θαη εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ σο άλσ πξάμε από επηεκβξίνπ 1987 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 ηνπ ππνκεραληθνύ Ησάλλε Ν. Αιεμόπνπινπ, σο δαζηθή έθηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79. Χζηόζν, ηκήκα ηεο αλσηέξσ έθηαζεο κε ζηνηρεία (Η,Λ,1,Ο. Η) εκβαδνύ 970,00 η.κ. όπσο εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ /2 ραξαθηεξίζζεθε σο αγξνηηθή ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79, κε ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γαζηθώλ Ακθηζβεηήζεσλ (Δ.Δ.Γ.Α.) Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ε 5

6 νπνία θαηέζηε νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε κε ην ππ αξηζ. 5394/ έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Πεξαηηέξσ, ην ηκήκα ηεο έθηαζεο κε ζηνηρεία (Ο,1,Λ,Μ,Ν,Ξ. Ο), εκβαδνύ 1.528,00 η.κ. όπσο εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ /2 εκπίπηεη εληόο επξύηεξεο έθηαζεο, ε νπνία ραξαθηεξίζζεθε σο αγξνηηθή ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79, κε ηελ ππ αξηζ. 2720/ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ε νπνία θαηέζηε νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε κε ην ππ αξηζ. 5836/ έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Αθόκε, ην ηκήκα ηεο έθηαζεο κε ζηνηρεία (Φ,Α,Γ,Γ,2. Φ), εκβαδνύ 1.167,45 η.κ., όπσο εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ /2 εκπίπηεη εληόο επξύηεξεο έθηαζεο, ε νπνία ραξαθηεξίζζεθε σο αγξνηηθή ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79, κε ηελ ππ αξηζ. 4788/ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ε νπνία θαηέζηε νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε κε ην ππ αξηζ. 365/ έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Δπνκέλσο, γηα ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζε ηεο Α/ζκηαο Δ.Δ.Γ.Α. θαζώο θαη γηα ηηο ππ αξηζ. 2720/ θαη 4788/ πξάμεηο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ηεξήζεθαλ πξνγελέζηεξα νη πξνβιεπόκελνη ηύπνη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/79 από απηνύο πνπ ηεξήζεθαλ γηα ην ππ αξηζ. 3211/ πιεξνθνξηαθό έγγξαθν.καηά ζπλέπεηα, ε κεηαγελεζηέξα νινθιεξσζείζα πξάμε ραξαθηεξηζκνύ κε αξηζ. πξση. 3211/ είλαη αλίζρπξε όζνλ αθνξά ζηα πξναλαθεξόκελα ηκήκαηα εθηάζεσλ εκβαδνύ 970,00 η.κ., 1.528,00 η.κ. θαη 1.167,45 η.κ., γηα ηηο νπνίεο ηόζν ε Α/ζκηα Δ.Δ.Γ.Α. κε ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζή ηεο, όζν θαη ν Γαζάξρεο Λαπξίνπ κε ηηο ππ αξηζ. θαη 2720/ & 4788/ πξάμεηο ηνπ, αληίζηνηρα, ηηο ραξαθηήξηζαλ πξνγελέζηεξα, γεγνλόο πνπ απαγνξεύεη ζηα όξγαλα πνπ επηιακβάλνληαη επί ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/79 λα επαλέιζνπλ κε λεώηεξν ραξαθηεξηζκό (Οι..η.Δ. 2756/1994, 1038/1988). Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή θξίλεη, όηη ζα πξέπεη λα αθπξσζεί ην πξνζβαιιόκελν ππ αξηζ. 3211/ πιεξνθνξηαθό έγγξαθν θαζ ν κέξνο αθνξά ζηα ηκήκαηα εθηάζεσλ κε ζηνηρεία «(Η,Λ,1,Ο. Η)» εκβαδνύ 970,00 η.κ., «(Ο,1,Λ,Μ,Ν,Ξ. Ο)» εκβαδνύ 1.528,00 η.κ. θαη «(Φ,Α,Γ,Γ,2. Φ)» εκβαδνύ 1.167,45 η.κ., όπσο εκθαίλνληαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ /2 θιίκαθαο 1:5.000, δηόηη, όπσο πξναλαθέξζεθε, νη εθηάζεηο απηέο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο αγξνηηθέο ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 κε ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζε ηεο Α/ζκηαο Δ.Δ.Γ.Α., θαζώο θαη ηηο ππ αξηζ. 2720/ θαη 4788/ πξάμεηο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ νξηζηηθέο θαη ηειεζίδηθεο πξνγελέζηεξα ηεο δεκνζηεύζεσο ηνπ πξνζβαιιόκελνπ πιεξνθνξηαθνύ εγγξάθνπ, ελώ ην ππόινηπν ηκήκα ηεο έθηαζεο κε ζηνηρεία (Ο,Π,Ρ,,Υ,Φ,2,Γ,Δ,Ε,Ζ,Θ,Η. Ο) όπσο εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ.. κε αξηζκό 6476/2 θιίκαθαο 1:5.000 ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί κε ην πξνζβαιιόκελν ππ αξηζ. 3211/ πιεξνθνξηαθό έγγξαθν σο δαζηθή έθηαζε, ζα πξέπεη 6

7 λα εμεηαζζεί πεξαηηέξσ, θαζόζνλ ε έθηαζε απηή δελ έρεη ραξαθηεξηζζεί κε άιιε πξάμε ηνπ νηθείνπ Γαζάξρε. Με επηκέιεηα ηνπ Ησάλλε Κνύηζε (πιεξεμνύζηνπ ηνπ αξρηθώο αληηιέγνληα ππξίδσλα Γεσξγαθή), γηα ην παξαπάλσ πιεξνθνξηαθό έγγξαθν ηεξήζεθαλ όιεο νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ λόκν δηαηππώζεηο δεκνζηόηεηαο, αθνύ ην έγγξαθν απηό αλαξηήζεθε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ησλ Καιπβίσλ (βι. ην από απνδεηθηηθό ηνηρνθόιιεζεο ηνπ ππ αξηζ. 3211/ εγγξάθνπ) θαη επηπιένλ ην ελ ιόγσ έγγξαθν δεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο «Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΗΧ» θαη «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ» (βι. πξνζθνκηδόκελα θύιια απηώλ κε εκεξνκελία θαη αληίζηνηρα) θαη επνκέλσο ην σο άλσ έγγξαθν έρεη απνθηήζεη ηελ ηζρύ πξάμεσο ραξαθηεξηζκνύ. Ζ εμεηαδόκελε έθηαζε, ζύκθσλα κε ην ππ αξηζ. 2163/ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ «βξίζθεηαη εθηόο εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ θαη εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ πξνϋθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923.».Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε εθ λένπ ηνπνζέηεζε ηεο εμεηαδόκελεο έθηαζεο επί ηεο ππ αξηζ. 6476/2 πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000, ιακβάλνληαο ππόςε ην πξνζαξηεκέλν ζηελ πξνζβαιιόκελε σο άλσ πξάμε από επηεκβξίνπ 1987 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 ηνπ ππνκεραληθνύ Ησάλλε Ν. Αιεμόπνπινπ, θαζόζνλ κε βάζε ηνλ νξζνθσηνράξηε ηνπ έηνπο 2007 θαη ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο AutoCad Map έγηλε νξζή ηνπνζέηεζε ηεο ζπλνιηθά εμεηαδόκελεο έθηαζεο ζε απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ.. θαη εκβαδνκέηξεζε ησλ επί κέξνπο επίδηθσλ εδαθηθώλ ηκεκάησλ. ήκεξα, ηκήκα ηεο θξηλόκελεο έθηαζεο εκβαδνύ 2.898,75 η.κ. κε ηα ζηνηρεία «(Ο,Π,Δ,Ε,Ζ,Θ,Η. Ο)», όπσο απηά εκθαίλνληαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνύζα απόθαζε απόζπαζκα ηεο ππ αξηζ. 6476/72 πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000, πεξηβάιιεηαη από παιηά μεξνιηζηά κε δηθηπσηό ζπξκαηόπιεγκα, εληόο ηεο νπνίαο ππάξρεη ζπζηεκαηηθά θαιιηεξγνύκελνο ειαηώλαο από κηθξήο, κέζεο θαη κεγάιεο ειηθίαο ειαηόδεληξα, γεηηληάδεη δε, αλαηνιηθά κε επξύηεξε αγξνηηθή έθηαζε, ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζζεί νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα κε ηελ ππ αξηζ. 4788/2002 πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ θαη λόηηα κε αγξνηηθή έθηαζε ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζζεί νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα κε ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γαζηθώλ Ακθηζβεηήζεσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Από ηνλ έιεγρν Α/Φ ησλ εηώλ 1937, 1939, 1945, 1960, 1962, 1967 πξνέθπςε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο εκθαίλεηαη γπκλό δαζηθήο βιάζηεζεο κε ίρλε θαιιηέξγεηαο, βαζκίδεο θαη θαηά ηόπνπο θαιύπηεηαη ζπνξαδηθά από άηνκα ζακλώδνπο κνξθήο πνπ δελ κπνξνύλ λα πξνζδώζνπλ δαζηθή κνξθή ζηελ έθηαζε. Πεξαηηέξσ, ηα έηε 1980, 1988, 1998 εκθαλίδνληαη νη βαζκίδεο θαη ε έθηαζε θαιύπηεηαη από ειαηόδεληξα κέζεο θαη κεγάιεο ειηθίαο ζε ζπλδπαζκό κε άηνκα δαζηθήο βιάζηεζεο αεηθύιισλ, πιαηπθύιισλ (πηζαλόλ θαη αγξηειηώλ) ελδηάκεζα ησλ ειαηνδέληξσλ πξνθαλώο από εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο. ηνλ νξζνθσηνράξηε ηνπ έηνπο 2007 ε επίκαρε έθηαζε έρεη ηελ ίδηα κνξθή πνπ έρεη θαη ζήκεξα, ήηνη ηεο ζπζηεκαηηθά θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο, ρσξίο λα παξαηεξνύληαη άηνκα δαζηθήο βιάζηεζεο. πλεπώο, ζε θακία πεξίπησζε ε επίκαρε έθηαζε δελ κπνξεί λα απνκνλσζεί από ηελ ππόινηπε γεηηληάδνπζα επξύηεξε (αλαηνιηθά θαη λόηηα) αγξνηηθή έθηαζε. 7

8 Από ηα παξαπάλσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πξνθύπηεη όηη ε σο άλσ θξηλόκελε έθηαζε ησλ 2.898,75 η.κ. νπδέπνηε απέβαιε ηνλ αγξνηηθό ηεο ραξαθηήξα θαη δελ απνηέιεζε, όπσο αλαθέξζεθε, δαζηθή έθηαζε,θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νόκνπ. Καηά ζπλέπεηα, εζθαικέλα ε πξναλαθεξόκελε εδαθηθή έθηαζε εκβαδνύ 2.898,75 η.κ. κε ηα ζηνηρεία «(Ο,Π,Δ,Ε,Ζ,Θ,Η. Ο)», όπσο απηά απνηππώλνληαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνύζα απόθαζε απόζπαζκα ηεο ππ αξηζ. 6476/2 πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000, ραξαθηεξίζζεθε κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ σο δαζηθή έθηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 θαη γη απηό ζα πξέπεη ελ κέξεη λα αθπξσζεί, θαηά ηα αλαθεξόκελα εηδηθόηεξα ζην δηαηαθηηθό ηεο παξνύζαο. Πεξαηηέξσ, ε εδαθηθή έθηαζε εκβαδνύ 3.122,80 η.κ. κε ηα ζηνηρεία «(Π,Ρ,,Υ,Φ,2,Γ,Δ. Π)», όπσο απηά εκθαίλνληαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνύζα απόθαζε απόζπαζκα ηεο ππ αξηζ. 6476/2 πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000, ε νπνία εμεηάδεηαη κε αθνξκή ηηο ππ αξηζ. 618/ αζθεζείζεο αληηξξήζεηο, όπσο πξνέθπςε από ηνλ έιεγρν Α/Φ ηα έηε 1937, 1939, 1945, 1960, 1967, ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε θαιππηόηαλ από αξαηή δαζηθή βιάζηεζε αεηθύιισλ, πιαηπθύιισλ, κε δηάζπαξηα άηνκα ζακλώδνπο κνξθήο. ηε ζπλέρεηα ηα έηε 1980, 1988, 1998 θαη 2007 ε έθηαζε θαιύπηεηαη από δαζηθή βιάζηεζε αεηθύιισλ, πιαηπθύιισλ, ζρίλσλ θαη πξίλσλ ππθλόηεηαο κεγαιύηεξεο ηνπ 25%, ε νπνία πξνζδίδεη ζηελ θξηλόκελε έθηαζε ηελ ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα απηνηεινύο δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαη βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Από ηελ επηηόπηα ζεώξεζε όισλ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο πξνέθπςε όηη ζήκεξα ε έθηαζε θαιύπηεηαη από άηνκα αεηθύιισλ, πιαηπθύιισλ (ζρίλα, αζπάιαζνπο, αγξηειηέο) θαη θξπγαληθή βιάζηεζε, πξνζδίδνληαο δαζηθή κνξθή ζηελ έθηαζε. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νξζά κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ην παξαπάλσ εδαθηθό ηκήκα (3.122,80 η.κ.) ραξαθηεξίζζεθε σο δαζηθή έθηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 θαη επνκέλσο νη ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο ηεο αληηιέγνπζαο εηαηξίαο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν εδαθηθό ηκήκα ζα πξέπεη λα απνξξηθζνύλ. Όζνλ αθνξά ζηελ ππ αξηζ. 136/ παξέκβαζε ηνπ ηέθαλνπ Οηθνλόκνπ, όπσο δηαζαθελίζζεθε κε ηελ από Ννεκβξίνπ 2010 ηερληθή έθζεζε ηνπ δαζνιόγνπ Αλαζηαζίνπ Πξίηζα, ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί, θαζόζνλ ην εδαθηθό ηκήκα, γηα ην νπνίν αζθήζεθε ε πξναλαθεξζείζα παξέκβαζε εκπίπηεη εληόο ηεο πξνπεξηγξαθόκελεο έθηαζεο κε ζηνηρεία «(Π,Ρ,,Υ,Φ,2,Γ,Δ. Π)», ε νπνία, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έρεη δαζηθό ραξαθηήξα. Δπνκέλσο, πξέπεη νη θξηλόκελεο ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο λα γίλνπλ ελ κέξεη δεθηέο θαζώο επίζεο δεθηέο πξέπεη λα γίλνπλ ζην ζύλνιό ηνπο νη ππ αξηζ. πξση. 644/ θαη 701/ αληηξξήζεηο ηεο Μαξίαο Νηνύθα-Μηράιε θαη ε ππ αξηζ. πξση. 447/ παξέκβαζε ησλ:1) Βαζηιηθήο ρήξαο ππξίδσλνο Γηαινύξε ην γέλνο Κσλζηαληίλνπ θαη Φσηεηλήο Ννπλαθάθε, 2) Δπγισηηίαο ζπδ. Υξίζηνπ Πξεθαηέ ην γέλνο ππξίδσλνο θαη Βαζηιηθήο Γηαινύξε, 3) ηεθάλνπ Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, 4) Βαζηιηθήο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο θαη 5) Γεσξγίνπ ππξίδσλνο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, απάλησλ θαηνίθσλ Λαγνλεζίνπ Αηηηθήο (νδόο Καιπβίσλ αξ. 4) θαη σο εθ ηνύηνπ λα 8

9 αθπξσζεί ελ κέξεη ε πξνζβαιιόκελε πξάμε ραξαθηεξηζκνύ, θαηά ηα αλαθεξόκελα εηδηθόηεξα ζην δηαηαθηηθό. εκεηώλεηαη όηη ε παξνύζα δελ απνηειεί ζηνηρείν απόδεημεο ηδησηηθώλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, αθνύ κε απηή δε ζίγνληαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηδησηώλ. ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ πλεθδηθάδεη ηηο ππ αξηζ. πξση. : A) 618/ αληηξξήζεηο ηνπ ππξίδσλα Εεζίκνπ Γεσξγαθή (ηε δηαδηθαζία ησλ νπνίσλ ζπλερίδεη ε εηεξόξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΤΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» σο εηδηθόο δηάδνρνο ηνπ αξρηθώο αληηιέγνληα), B) 644/ θαη 701/ αληηξξήζεηο ηεο Μαξίαο ζπδ. Υξίζηνπ Νηνύθα ην γέλνο Νηθνιάνπ θαη Φσηεηλήο Μηράιε, Γ) 447/ παξέκβαζε ησλ : 1) Βαζηιηθήο ρήξαο ππξίδσλνο Γηαινύξε ην γέλνο Κσλζηαληίλνπ θαη Φσηεηλήο Ννπλαθάθε, 2) Δπγισηηίαο ζπδ. Υξίζηνπ Πξεθαηέ ην γέλνο ππξίδσλνο θαη Βαζηιηθήο Γηαινύξε, 3)ηεθάλνπ Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, 4) Βαζηιηθήο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, 5) Γεσξγίνπ ππξίδσλνο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο θαη Γ) 136/ παξέκβαζε ηνπ ηέθαλνπ Οηθνλόκνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηά ηεο ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ. Γέρεηαη θαηά έλα κέξνο ηηο ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο ηνπ αξρηθώο αληηιέγνληα ππξίδσλα Εεζίκνπ Γεσξγαθή θαη ηεο λπλ αληηιέγνπζαο εηαηξείαο «ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΤΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», γηα ηνπο ιόγνπο ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο παξνύζαο. Γέρεηαη ζην ζύλνιό ηνπο ηηο ππ αξηζ. πξση. 644/ θαη 701/ αληηξξήζεηο ηεο Μαξίαο ζπδ. Υξίζηνπ Νηνύθα ην γέλνο Νηθνιάνπ θαη Φσηεηλήο Μηράιε, θαζώο θαη ηελ ππ αξηζ. πξση. 447/ παξέκβαζε, γηα ηνπο ιόγνπο ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο παξνύζαο. Απνξξίπηεη ελ κέξεη ηηο ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο ηνπ αξρηθώο αληηιέγνληα ππξίδσλα Εεζίκνπ Γεσξγαθή θαη ηεο λπλ αληηιέγνπζαο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΤΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο. Απνξξίπηεη ηελ ππ αξηζ. πξση. 136/ παξέκβαζε ηνπ ηέθαλνπ Οηθνλόκνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο. Αθπξώλεη ελ κέξεη ηελ ππ αξηζ. 3211/ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα : 1) σο πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ζθεπηηθό ηκεκάησλ εθηάζεσλ κε ζηνηρεία «(Η,Λ,1,Ο. Η)» εκβαδνύ 970,00 η.κ., «(Ο,1,Λ,Μ,Ν,Ξ. Ο)» εκβαδνύ 1.528,00 η.κ. θαη «(Φ,Α,Γ,Γ,2. Φ)» εκβαδνύ 1.167,45 η.κ. σο δαζηθώλ εθηάζεσλ, όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ /2 θιίκαθαο 1:5.000, θαζόζνλ απηέο ραξαθηεξίζζεθαλ σο αγξνηηθέο ηεο παξ. 6 α 9

10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 κε ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζε ηεο Α/ζκηαο Δ.Δ.Γ.Α., θαζώο θαη ηηο ππ αξηζ. 2720/ θαη 4788/ πξάμεηο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο θαη ηειεζίδηθεο θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο θαη 2) σο πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο αλαθεξόκελεο ζην ζθεπηηθό επίκαρεο έθηαζεο κε ζηνηρεία «(Ο,Π,Δ,Ε,Ζ,Θ,Η. Ο)», εκβαδνύ 2.898,75 η.κ., σο δαζηθήο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79, όπσο απνηππώλεηαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνύζα απόθαζε απόζπαζκα ηεο ππ αξηζ. 6476/72 πηλαθίδαο Γ.Τ.., θιίκαθαο 1:5.000 θαη ραξαθηεξίδεη απηή σο αγξνηηθή ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 σο ηζρύεη. Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 30ε θαη δεκνζηεύζεθε ηελ 9ε ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Αλαη. Αηηηθήο (νδόο Αγ. Ησάλλνπ θαη Διεπζεξίαο αξηζ. 2-Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο). Η ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΑ ΜΔΛΗ T.Y. T.Y. T.Y. ΑΠΟΣΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 1. ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΛΑΛΑ ΠΑΝΣΔΛΙΓΟΤ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ T.Y. 2. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΔΛΟ 10

11 11

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα