ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής."

Transcript

1 Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο Fax. : Φ. Νέγρη 5 Λαύριο : : : ΠΡΟ : κ. Ε. Ξοσραθά Δαζολόγο ε μας ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. ΥΕΣ.: Προθορική ενηολή ηης Δ/ζης Δαζών Αναηολικής Αηηικής ε εκηέλεζη ηης παραπάνω ζτεηικής παρακαλούμε όπως αναρηήζεηε ζσνημμένη ηην αριθ. 7/2015 Απόθαζη ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής ζηον δικησακό ηόπο ηης ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ζηον ειδικό δικησακό ηόπο ηοσ ΤΠΕΚΑ. Ο δαζάρτης Υρήζηος Ανηωνέλλης Δαζολόγος

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΣΑΡΣΗ Α/ΒΑΘΜΙA ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΑΙΚΩΝ ΑΜΦΙΒΗΣΗΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 7 /2015 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ Ζ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ λ. 998/1979 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ ηεο Υώξαο» όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3208/2003, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ ππ αξηζ /4396/ Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο, Γηθαηνζύλεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, 4ε Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Δπηιύζεσο Γαζηθώλ Ακθηζβεηήζεσλ Αλαηoιηθήο Αηηηθήο, πνπ αξηζκήζεθε θαη ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 945/ Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, απνηεινύκελε από ηελ Απνζηνιία Παληειίδνπ, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ θαη ηνπο:1) Μαξία Βνπιαιά, Γαζνιόγν θαη 2)Κσλζηαληίλν Καπέιν, Γεσπόλν, σο κέιε απηήο, ζπλεδξίαζε δεκόζηα ηελ 1ε ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, παξνπζία ηνπ Γξακκαηέα Αζαλάζηνπ Κνπηζόπνπινπ, Γαζνπόλνπ, κεηά από ηελ ππ αξηζ. 156/ πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ απηήο, γηα λα θξίλεη : Α) ΣΗ ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο ηνπ ππξίδσλα Εεζίκνπ Γεσξγαθή, θαηνίθνπ Αζελώλ (Γαθλνκήιεο 53, Λπθαβεηόο), ηε δηαδηθαζία ησλ νπνίσλ ζπλερίδεη ε εηεξόξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΤΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» πνπ έρεη έδξα ηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, νδόο Γεκνζζέλνπο 235 θαη εθπξνζσπήζεθε από ηνλ, θαηά ηε ξεηή δήισζή ηνπ ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο, δηαρεηξηζηή θαη εθπξόζσπν ηεο πην πάλσ εηαηξείαο Ησάλλε Κνύηζε, ν νπνίνο παξέζηε κεηά ηνπ δηθεγόξνπ ηνπ Γηνλπζίνπ Μπνπινύθνπ. Β) ΣΗ ππ αξηζ. πξση. 644/ θαη 701/ αληηξξήζεηο ηεο Μαξίαο ζπδ. Υξίζηνπ Νηνύθα ην γέλνο Νηθνιάνπ θαη Φσηεηλήο Μηράιε, θαηνίθνπ Αηγάιεσ Αηηηθήο (νδόο Εαθύλζνπ αξ.9), ε νπνία παξέζηε απηνπξνζώπσο. Γ) ΣΖΝ ππ αξηζ. πξση. 447/ παξέκβαζε ησλ : 1) Βαζηιηθήο ρήξαο ππξίδσλνο Γηαινύξε ην γέλνο Κσλζηαληίλνπ θαη Φσηεηλήο Ννπλαθάθε, 2) Δπγισηηίαο ζπδ. Υξίζηνπ Πξεθαηέ ην γέλνο ππξίδσλνο θαη Βαζηιηθήο Γηαινύξε, 3) ηεθάλνπ Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, 4) Βαζηιηθήο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο θαη 5) Γεσξγίνπ ππξίδσλνο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, απάλησλ θαηνίθσλ Λαγνλεζίνπ Αηηηθήο (νδόο Καιπβίσλ αξ. 4), νη νπνίνη θαίηνη εθιήζεζαλ, δελ παξέζηεζαλ θαηά ηε ζπδήηεζε, πιελ ηνπ κάξηπξα - ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ Σ.Δ. ηακάηε Βαζηιαθάθνπ. 2

3 Γ) ΣΖΝ ππ αξηζ. πξση. 136/ παξέκβαζε ηνπ ηέθαλνπ Οηθνλόκνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηνίθνπ Αιίκνπ Αηηηθήο (Μνπινπνύινπ 32), ν νπνίνο παξέζηε απηνπξνζώπσο. Κ Α Σ Α ΣΖ ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ. Aθνύ έιαβε ππόςε ηηο πην πάλσ αληηξξήζεηο, ηηο αζθεζείζεο παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη άθνπζε ηνπο αληηιέγνληεο θαη ηνπο παξεκβαίλνληεο, όπσο σο άλσ παξαζηάζεθαλ, ΚΔΦΘΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ Mε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/79 «πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρώξαο» (Φ.Δ.Κ. Α 289/ ), όπσο, ε παξ. 5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2742/99 (Φ.Δ.Κ. Α 207/ ), ε παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3889/10 (Φ.Δ.Κ. Α 182/ ) θαη ε παξ. 6 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4164/13 (Φ.Δ.Κ. Α 156/ ), νξίζζεθε όηη : 1. «Εάλ δελ έρεη θαηαξηηζηεί δαζνιόγηνλ, ν ραξαθηεξηζκόο πεξηνρήο ηηλόο ή ηκήκαηνο ηεο επηθαλείαο ηεο γεο σο δάζνπο ή δαζηθήο εθηάζεσο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ ηνύησλ δηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο λόκνπ σο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηεγνξίαο εηο ελ αλήθεη δάζνο ή δαζηθή έθηαζε θαηά ηαο ελ άξζξν 4 δηαθξίζεηο, ελεξγείηαη θαη αίηεζε νηνπδήπνηε έρνληνο έλλνκνλ ζπκθέξνλ ή θαη απηεπαγγέιησο δηα πξάμεσο ηνπ θαηά ηόπνλ αξκνδίνπ δαζάξρνπ. 2. Η θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθνλ πξάμηο, εξεηδνκέλε επί ζρεηηθήο εηζεγήζεσο αξκνδίνπ δαζνιόγνπ θαη ησλ ηπρώλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ θσηνγξαθήζεσο θαη ραξηνγξαθήζεσο ηεο πεξηνρήο ή παληόο εηέξνπ ζρεηηθνύ ζηνηρείνπ, δένλ λα είλαη πξνζεθόλησο εηηνινγεκέλε δη αλαθνξάο εηο ηελ κνξθνινγίαλ ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ ζύλζεζηλ, ηελ έθηαζε ηεο βιαζηήζεσο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο, ηαο ηπρόλ επειζνύζαο πξνζθάηνπο αιινηώζεηο ή θαηαζηξνθάο σο θαη εηο πάλ έηεξνλ ρξήζηκνλ ζηνηρείνλ πξνο ραξαθηεξηζκόλ ηεο εθηάζεσο. Η πξάμηο απηή θνηλνπνηείηαη εηο ηνλ ππνβάιινληα ηελ ζρεηηθήλ αίηεζηο ηδηώηελ, ή λνκηθόλ πξόζσπνλ ή δεκνζία ππεξεζία, απνζηέιιεηαη δε εηο ηνλ νηθείνλ δήκν ή θνηλόηεηα θαη εθηίζεηαη επί έλα κήλα κεξίκλε ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο θνηλόηεηαο εηο ην δεκνηηθόλ ή θνηλνηηθόλ θαηάζηεκα. Αλαθνίλσζηο πεξί ηεο ζπληάμεσο ηεο σο άλσ πξάμεσο θαη ηεο απνζηνιήο απηήο εηο ηνλ νηθείνλ δήκνλ ή θνηλόηεηα, κεηά πεξηιήςεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δεκνζηεύεηαη εηο ηνπιάρηζηνλ δύν ηνπηθάο εθεκεξίδαο ή εηο κίαλ ηνπηθήλ θαη κίαλ εθεκεξίδα ησλ Αζελώλ ή ηεο Θεζζαινλίθεο. 3. Καηά ηεο πξάμεσο ηνπ δαζάξρνπ πεξί εο αη πξνεγνύκελαη παξάγξαθνη επηηξέπνληαη αληηξξήζεηο ηνπ λνκάξρνπ, σο θαη παληόο έρνληνο έλλνκνλ ζπκθέξνλ θπζηθνύ ή λνκηθνύ 3

4 πξνζώπνπ εληόο δύν κελώλ από ηεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνο απηό θνηλνπνηήζεσο, ή εθόζνλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζηο θνηλνπνηήζεσο, από ηεο ηειεπηαίαο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ δεκνζηεύζεσλ, ελώπηνλ ηεο θαηά ην άξζξν 10 παξ. 3 επηηξνπήο ηνπ λνκνύ, εηο όλ επξίζθεηαη ε ππό ακθηζβήηεζηλ έθηαζεο ή ην κεγαιύηεξν ηκήκα απηήο. Η επηηξνπή σο θαη ε δεπηεξνβάζκηνο ηνηαύηε, ιακβάλνπζα ππ όςηλ ηνλ ζρεηηθόλ θάθειινλ θαη ηαο πξνηάζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ σο άλσ ηδηώηνπ, λνκηθνύ πξνζώπνπ ή δεκνζίαο ππεξεζίαο, δπλακέλε δε θαη λα δηελεξγήζε απηνςίαλ πξνο κόξθσζηλ αζθαιεζηέξαο γλώκεο πεξί ηεο πθηζηακέλεο θαηαζηάζεσο, απνθαίλεηαη εηηνινγεκέλσο εληόο ηξηκήλνπ πξνζεζκίαο από ηεο ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ. 4. Οη πξάμεηο ηνπ Δαζάξρε θαη νη απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ πνπ εθδίδνληαη θαηά ηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, κε ηηο νπνίεο πεξηνρέο ή ηκήκαηά ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο, ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ππόςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε θαη ηε ζύληαμε ηνπ δαζνινγίνπ ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο. 5. Εθηάζεηο, νη νπνίεο θξίζεθε όηη δελ απνηεινύλ δάζνο ή δαζηθή έθηαζε κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, πνπ εθδόζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 12 επ. ηνπ λ. 248/1976 (ΦΕΚ 6 Α ), νη νπνίεο αλήθνπλ ζε θαζνξηζκέλεο δώλεο ελεξγνύ πνιενδνκίαο θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ήδε εγθξηζεί ε ζρεηηθή πνιενδνκηθή κειέηε, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνύλ δαζηθέο από ην δαζάξρε ή ηηο επηηξνπέο επηιύζεσο δαζηθώλ ακθηζβεηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ παξόληνο λόκνπ ή από άιιν όξγαλν ηεο δηνίθεζεο. Τνύην ηζρύεη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ελώπηνλ ησλ πην πάλσ επηηξνπώλ. 6. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ν ηύπνο, ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, θαζώο θαη ν ηύπνο, ην πεξηερόκελν θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο ηνπ Δαζάξρε θαη ηεο απόθαζεο ηεο Επηηξνπήο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ. Με θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ Υπνπξγνύ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη έθδνζεο πξάμεο ηνπ Δαζάξρε, θαζώο θαη απηόκαηεο εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ θηηξίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3843/2010.». Καηά γεληθή, δε, αξρή ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ, ε λνκηκόηεηα ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο θξίλεηαη βάζεη ησλ θαλόλσλ δηθαίνπ, νη νπνίνη ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν έθδνζήο ηεο ή ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο (.η.δ. 8/1984, 2348/1987, 3755/1996, 858/2002, 3745/2004, 2742/2008). Με ηηο θξηλόκελεο ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο, ε αληηιέγνπζα πιένλ σο άλσ εηαηξία δεηεί ηελ αθύξσζε ηεο ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, γηα ηνλ ιόγν όηη κε ηελ παξαπάλσ πξάμε έθηαζε εκβαδνύ 9.687,00 η.κ. ραξαθηεξίζζεθε εζθαικέλα σο δαζηθή, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αγξνηηθή. Οη σο άλσ αληηξξήζεηο αξκνδίσο αζθνύληαη ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο θαη είλαη λόκηκεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 4

5 άξζξσλ 10 παξ. 3 θαη 14 παξ. 3 ηνπ λ. 9987/79, εθόζνλ δε, αζθήζεθαλ λνκόηππα, πξέπεη λα εμεηαζζνύλ πεξαηηέξσ ζηελ νπζία ηνπο. Δπίζεο, κε ηηο θξηλόκελεο ππ αξηζ. πξση. 644/ θαη 701/ αληηξξήζεηο ε αληηιέγνπζα Μαξία Νηνύθα-Μηράιε δεηεί ηε κεξηθή αθύξσζε ηεο ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, γηα ηνλ ιόγν όηη ηκήκα ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ σο άλσ πξάμε έθηαζεο εζθαικέλα ραξαθηεξίζζεθε σο δαζηθή έθηαζε, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αγξνηηθή. Οη σο άλσ αληηξξήζεηο αξκνδίσο αζθνύληαη ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο θαη είλαη λόκηκεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 παξ. 3 θαη 14 παξ. 3 ηνπ λ. 9987/79, εθόζνλ δε, αζθήζεθαλ λνκόηππα, πξέπεη λα εμεηαζζνύλ πεξαηηέξσ ζηελ νπζία ηνπο. Αθόκε, νη : 1) Βαζηιηθή ρήξα ππξίδσλνο Γηαινύξε, 2) Δπγισηηία ζπδ. Υξίζηνπ Πξεθαηέ ην γέλνο ππξίδσλνο θαη Βαζηιηθήο Γηαινύξε, 3)ηέθαλνο Πξεθαηέο ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, 4) Βαζηιηθή Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο θαη 5) Γεώξγηνο ππξίδσλαο Πξεθαηέο ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, κε ηελ ππ αξηζ. 447/ παξέκβαζή ηνπο, δεηνύλ ηε κεξηθή αθύξσζε ηεο ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, γηα ηνλ ιόγν όηη ηκήκα ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ σο άλσ πξάμε έθηαζεο εζθαικέλα ραξαθηεξίζζεθε σο δαζηθή έθηαζε, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αγξνηηθή. Πεξαηηέξσ, ν ηέθαλνο Οηθνλόκνπ ηνπ Γεσξγίνπ, κε ηελ ππ αξηζ. 136/ παξέκβαζή ηνπ, όπσο δηαζαθελίζζεθε κε ηελ από Ννεκβξίνπ 2010 ηερληθή έθζεζε ηνπ δαζνιόγνπ Αλαζηαζίνπ Πξίηζα, δεηεί ηε κεξηθή αθύξσζε ηεο ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, γηα ηνλ ιόγν όηη ηκήκα ηεο αλαθεξόκελεο ζηελ σο άλσ πξάμε έθηαζεο εζθαικέλα ραξαθηεξίζζεθε σο δαζηθή έθηαζε, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αγξνηηθή. Απ όια ηα πξνζθνκηδόκελα θαη επηθαινύκελα έγγξαθα θαη δηαγξάκκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ ζρεηηθό θάθειν, ηελ πξνζβαιιόκελε ππ αξηζ. 3211/ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ηελ επηηόπηα ζεώξεζε ηεο εμεηαδόκελεο έθηαζεο από ηελ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ηε θσηνεξκελεία αεξνθσηνγξαθηώλ θαη ηελ ελ γέλεη δηαδηθαζία πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα. Ο Γαζάξρεο Λαπξίνπ εμέδσζε ην ππ αξηζ. 3211/ πιεξνθνξηαθό έγγξαθν, κε ην νπνίν ραξαθηήξηζε έθηαζε εκβαδνύ 9.687,00 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «πίηη Νηθνιάθε» θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο πξώελ Γήκνπ Καιπβίσλ, λπλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Καιπβίσλ ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ Αηηηθήο θαη εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ σο άλσ πξάμε από επηεκβξίνπ 1987 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 ηνπ ππνκεραληθνύ Ησάλλε Ν. Αιεμόπνπινπ, σο δαζηθή έθηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79. Χζηόζν, ηκήκα ηεο αλσηέξσ έθηαζεο κε ζηνηρεία (Η,Λ,1,Ο. Η) εκβαδνύ 970,00 η.κ. όπσο εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ /2 ραξαθηεξίζζεθε σο αγξνηηθή ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79, κε ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γαζηθώλ Ακθηζβεηήζεσλ (Δ.Δ.Γ.Α.) Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ε 5

6 νπνία θαηέζηε νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε κε ην ππ αξηζ. 5394/ έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Πεξαηηέξσ, ην ηκήκα ηεο έθηαζεο κε ζηνηρεία (Ο,1,Λ,Μ,Ν,Ξ. Ο), εκβαδνύ 1.528,00 η.κ. όπσο εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ /2 εκπίπηεη εληόο επξύηεξεο έθηαζεο, ε νπνία ραξαθηεξίζζεθε σο αγξνηηθή ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79, κε ηελ ππ αξηζ. 2720/ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ε νπνία θαηέζηε νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε κε ην ππ αξηζ. 5836/ έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Αθόκε, ην ηκήκα ηεο έθηαζεο κε ζηνηρεία (Φ,Α,Γ,Γ,2. Φ), εκβαδνύ 1.167,45 η.κ., όπσο εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ /2 εκπίπηεη εληόο επξύηεξεο έθηαζεο, ε νπνία ραξαθηεξίζζεθε σο αγξνηηθή ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79, κε ηελ ππ αξηζ. 4788/ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ε νπνία θαηέζηε νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε κε ην ππ αξηζ. 365/ έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Δπνκέλσο, γηα ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζε ηεο Α/ζκηαο Δ.Δ.Γ.Α. θαζώο θαη γηα ηηο ππ αξηζ. 2720/ θαη 4788/ πξάμεηο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ηεξήζεθαλ πξνγελέζηεξα νη πξνβιεπόκελνη ηύπνη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/79 από απηνύο πνπ ηεξήζεθαλ γηα ην ππ αξηζ. 3211/ πιεξνθνξηαθό έγγξαθν.καηά ζπλέπεηα, ε κεηαγελεζηέξα νινθιεξσζείζα πξάμε ραξαθηεξηζκνύ κε αξηζ. πξση. 3211/ είλαη αλίζρπξε όζνλ αθνξά ζηα πξναλαθεξόκελα ηκήκαηα εθηάζεσλ εκβαδνύ 970,00 η.κ., 1.528,00 η.κ. θαη 1.167,45 η.κ., γηα ηηο νπνίεο ηόζν ε Α/ζκηα Δ.Δ.Γ.Α. κε ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζή ηεο, όζν θαη ν Γαζάξρεο Λαπξίνπ κε ηηο ππ αξηζ. θαη 2720/ & 4788/ πξάμεηο ηνπ, αληίζηνηρα, ηηο ραξαθηήξηζαλ πξνγελέζηεξα, γεγνλόο πνπ απαγνξεύεη ζηα όξγαλα πνπ επηιακβάλνληαη επί ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/79 λα επαλέιζνπλ κε λεώηεξν ραξαθηεξηζκό (Οι..η.Δ. 2756/1994, 1038/1988). Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή θξίλεη, όηη ζα πξέπεη λα αθπξσζεί ην πξνζβαιιόκελν ππ αξηζ. 3211/ πιεξνθνξηαθό έγγξαθν θαζ ν κέξνο αθνξά ζηα ηκήκαηα εθηάζεσλ κε ζηνηρεία «(Η,Λ,1,Ο. Η)» εκβαδνύ 970,00 η.κ., «(Ο,1,Λ,Μ,Ν,Ξ. Ο)» εκβαδνύ 1.528,00 η.κ. θαη «(Φ,Α,Γ,Γ,2. Φ)» εκβαδνύ 1.167,45 η.κ., όπσο εκθαίλνληαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ /2 θιίκαθαο 1:5.000, δηόηη, όπσο πξναλαθέξζεθε, νη εθηάζεηο απηέο έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο αγξνηηθέο ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 κε ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζε ηεο Α/ζκηαο Δ.Δ.Γ.Α., θαζώο θαη ηηο ππ αξηζ. 2720/ θαη 4788/ πξάμεηο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ νξηζηηθέο θαη ηειεζίδηθεο πξνγελέζηεξα ηεο δεκνζηεύζεσο ηνπ πξνζβαιιόκελνπ πιεξνθνξηαθνύ εγγξάθνπ, ελώ ην ππόινηπν ηκήκα ηεο έθηαζεο κε ζηνηρεία (Ο,Π,Ρ,,Υ,Φ,2,Γ,Δ,Ε,Ζ,Θ,Η. Ο) όπσο εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ.. κε αξηζκό 6476/2 θιίκαθαο 1:5.000 ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί κε ην πξνζβαιιόκελν ππ αξηζ. 3211/ πιεξνθνξηαθό έγγξαθν σο δαζηθή έθηαζε, ζα πξέπεη 6

7 λα εμεηαζζεί πεξαηηέξσ, θαζόζνλ ε έθηαζε απηή δελ έρεη ραξαθηεξηζζεί κε άιιε πξάμε ηνπ νηθείνπ Γαζάξρε. Με επηκέιεηα ηνπ Ησάλλε Κνύηζε (πιεξεμνύζηνπ ηνπ αξρηθώο αληηιέγνληα ππξίδσλα Γεσξγαθή), γηα ην παξαπάλσ πιεξνθνξηαθό έγγξαθν ηεξήζεθαλ όιεο νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ λόκν δηαηππώζεηο δεκνζηόηεηαο, αθνύ ην έγγξαθν απηό αλαξηήζεθε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ησλ Καιπβίσλ (βι. ην από απνδεηθηηθό ηνηρνθόιιεζεο ηνπ ππ αξηζ. 3211/ εγγξάθνπ) θαη επηπιένλ ην ελ ιόγσ έγγξαθν δεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο «Ζ ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΗΧ» θαη «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ» (βι. πξνζθνκηδόκελα θύιια απηώλ κε εκεξνκελία θαη αληίζηνηρα) θαη επνκέλσο ην σο άλσ έγγξαθν έρεη απνθηήζεη ηελ ηζρύ πξάμεσο ραξαθηεξηζκνύ. Ζ εμεηαδόκελε έθηαζε, ζύκθσλα κε ην ππ αξηζ. 2163/ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ «βξίζθεηαη εθηόο εγθεθξηκέλσλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίσλ θαη εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ πξνϋθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923.».Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε εθ λένπ ηνπνζέηεζε ηεο εμεηαδόκελεο έθηαζεο επί ηεο ππ αξηζ. 6476/2 πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000, ιακβάλνληαο ππόςε ην πξνζαξηεκέλν ζηελ πξνζβαιιόκελε σο άλσ πξάμε από επηεκβξίνπ 1987 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 ηνπ ππνκεραληθνύ Ησάλλε Ν. Αιεμόπνπινπ, θαζόζνλ κε βάζε ηνλ νξζνθσηνράξηε ηνπ έηνπο 2007 θαη ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο AutoCad Map έγηλε νξζή ηνπνζέηεζε ηεο ζπλνιηθά εμεηαδόκελεο έθηαζεο ζε απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ.. θαη εκβαδνκέηξεζε ησλ επί κέξνπο επίδηθσλ εδαθηθώλ ηκεκάησλ. ήκεξα, ηκήκα ηεο θξηλόκελεο έθηαζεο εκβαδνύ 2.898,75 η.κ. κε ηα ζηνηρεία «(Ο,Π,Δ,Ε,Ζ,Θ,Η. Ο)», όπσο απηά εκθαίλνληαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνύζα απόθαζε απόζπαζκα ηεο ππ αξηζ. 6476/72 πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000, πεξηβάιιεηαη από παιηά μεξνιηζηά κε δηθηπσηό ζπξκαηόπιεγκα, εληόο ηεο νπνίαο ππάξρεη ζπζηεκαηηθά θαιιηεξγνύκελνο ειαηώλαο από κηθξήο, κέζεο θαη κεγάιεο ειηθίαο ειαηόδεληξα, γεηηληάδεη δε, αλαηνιηθά κε επξύηεξε αγξνηηθή έθηαζε, ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζζεί νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα κε ηελ ππ αξηζ. 4788/2002 πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ θαη λόηηα κε αγξνηηθή έθηαζε ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζζεί νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα κε ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γαζηθώλ Ακθηζβεηήζεσλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Από ηνλ έιεγρν Α/Φ ησλ εηώλ 1937, 1939, 1945, 1960, 1962, 1967 πξνέθπςε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο εκθαίλεηαη γπκλό δαζηθήο βιάζηεζεο κε ίρλε θαιιηέξγεηαο, βαζκίδεο θαη θαηά ηόπνπο θαιύπηεηαη ζπνξαδηθά από άηνκα ζακλώδνπο κνξθήο πνπ δελ κπνξνύλ λα πξνζδώζνπλ δαζηθή κνξθή ζηελ έθηαζε. Πεξαηηέξσ, ηα έηε 1980, 1988, 1998 εκθαλίδνληαη νη βαζκίδεο θαη ε έθηαζε θαιύπηεηαη από ειαηόδεληξα κέζεο θαη κεγάιεο ειηθίαο ζε ζπλδπαζκό κε άηνκα δαζηθήο βιάζηεζεο αεηθύιισλ, πιαηπθύιισλ (πηζαλόλ θαη αγξηειηώλ) ελδηάκεζα ησλ ειαηνδέληξσλ πξνθαλώο από εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο. ηνλ νξζνθσηνράξηε ηνπ έηνπο 2007 ε επίκαρε έθηαζε έρεη ηελ ίδηα κνξθή πνπ έρεη θαη ζήκεξα, ήηνη ηεο ζπζηεκαηηθά θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο, ρσξίο λα παξαηεξνύληαη άηνκα δαζηθήο βιάζηεζεο. πλεπώο, ζε θακία πεξίπησζε ε επίκαρε έθηαζε δελ κπνξεί λα απνκνλσζεί από ηελ ππόινηπε γεηηληάδνπζα επξύηεξε (αλαηνιηθά θαη λόηηα) αγξνηηθή έθηαζε. 7

8 Από ηα παξαπάλσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πξνθύπηεη όηη ε σο άλσ θξηλόκελε έθηαζε ησλ 2.898,75 η.κ. νπδέπνηε απέβαιε ηνλ αγξνηηθό ηεο ραξαθηήξα θαη δελ απνηέιεζε, όπσο αλαθέξζεθε, δαζηθή έθηαζε,θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νόκνπ. Καηά ζπλέπεηα, εζθαικέλα ε πξναλαθεξόκελε εδαθηθή έθηαζε εκβαδνύ 2.898,75 η.κ. κε ηα ζηνηρεία «(Ο,Π,Δ,Ε,Ζ,Θ,Η. Ο)», όπσο απηά απνηππώλνληαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνύζα απόθαζε απόζπαζκα ηεο ππ αξηζ. 6476/2 πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000, ραξαθηεξίζζεθε κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ σο δαζηθή έθηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 θαη γη απηό ζα πξέπεη ελ κέξεη λα αθπξσζεί, θαηά ηα αλαθεξόκελα εηδηθόηεξα ζην δηαηαθηηθό ηεο παξνύζαο. Πεξαηηέξσ, ε εδαθηθή έθηαζε εκβαδνύ 3.122,80 η.κ. κε ηα ζηνηρεία «(Π,Ρ,,Υ,Φ,2,Γ,Δ. Π)», όπσο απηά εκθαίλνληαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνύζα απόθαζε απόζπαζκα ηεο ππ αξηζ. 6476/2 πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1:5.000, ε νπνία εμεηάδεηαη κε αθνξκή ηηο ππ αξηζ. 618/ αζθεζείζεο αληηξξήζεηο, όπσο πξνέθπςε από ηνλ έιεγρν Α/Φ ηα έηε 1937, 1939, 1945, 1960, 1967, ε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε θαιππηόηαλ από αξαηή δαζηθή βιάζηεζε αεηθύιισλ, πιαηπθύιισλ, κε δηάζπαξηα άηνκα ζακλώδνπο κνξθήο. ηε ζπλέρεηα ηα έηε 1980, 1988, 1998 θαη 2007 ε έθηαζε θαιύπηεηαη από δαζηθή βιάζηεζε αεηθύιισλ, πιαηπθύιισλ, ζρίλσλ θαη πξίλσλ ππθλόηεηαο κεγαιύηεξεο ηνπ 25%, ε νπνία πξνζδίδεη ζηελ θξηλόκελε έθηαζε ηελ ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα απηνηεινύο δαζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαη βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Από ηελ επηηόπηα ζεώξεζε όισλ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο πξνέθπςε όηη ζήκεξα ε έθηαζε θαιύπηεηαη από άηνκα αεηθύιισλ, πιαηπθύιισλ (ζρίλα, αζπάιαζνπο, αγξηειηέο) θαη θξπγαληθή βιάζηεζε, πξνζδίδνληαο δαζηθή κνξθή ζηελ έθηαζε. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νξζά κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ην παξαπάλσ εδαθηθό ηκήκα (3.122,80 η.κ.) ραξαθηεξίζζεθε σο δαζηθή έθηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 θαη επνκέλσο νη ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο ηεο αληηιέγνπζαο εηαηξίαο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν εδαθηθό ηκήκα ζα πξέπεη λα απνξξηθζνύλ. Όζνλ αθνξά ζηελ ππ αξηζ. 136/ παξέκβαζε ηνπ ηέθαλνπ Οηθνλόκνπ, όπσο δηαζαθελίζζεθε κε ηελ από Ννεκβξίνπ 2010 ηερληθή έθζεζε ηνπ δαζνιόγνπ Αλαζηαζίνπ Πξίηζα, ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί, θαζόζνλ ην εδαθηθό ηκήκα, γηα ην νπνίν αζθήζεθε ε πξναλαθεξζείζα παξέκβαζε εκπίπηεη εληόο ηεο πξνπεξηγξαθόκελεο έθηαζεο κε ζηνηρεία «(Π,Ρ,,Υ,Φ,2,Γ,Δ. Π)», ε νπνία, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έρεη δαζηθό ραξαθηήξα. Δπνκέλσο, πξέπεη νη θξηλόκελεο ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο λα γίλνπλ ελ κέξεη δεθηέο θαζώο επίζεο δεθηέο πξέπεη λα γίλνπλ ζην ζύλνιό ηνπο νη ππ αξηζ. πξση. 644/ θαη 701/ αληηξξήζεηο ηεο Μαξίαο Νηνύθα-Μηράιε θαη ε ππ αξηζ. πξση. 447/ παξέκβαζε ησλ:1) Βαζηιηθήο ρήξαο ππξίδσλνο Γηαινύξε ην γέλνο Κσλζηαληίλνπ θαη Φσηεηλήο Ννπλαθάθε, 2) Δπγισηηίαο ζπδ. Υξίζηνπ Πξεθαηέ ην γέλνο ππξίδσλνο θαη Βαζηιηθήο Γηαινύξε, 3) ηεθάλνπ Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, 4) Βαζηιηθήο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο θαη 5) Γεσξγίνπ ππξίδσλνο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, απάλησλ θαηνίθσλ Λαγνλεζίνπ Αηηηθήο (νδόο Καιπβίσλ αξ. 4) θαη σο εθ ηνύηνπ λα 8

9 αθπξσζεί ελ κέξεη ε πξνζβαιιόκελε πξάμε ραξαθηεξηζκνύ, θαηά ηα αλαθεξόκελα εηδηθόηεξα ζην δηαηαθηηθό. εκεηώλεηαη όηη ε παξνύζα δελ απνηειεί ζηνηρείν απόδεημεο ηδησηηθώλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, αθνύ κε απηή δε ζίγνληαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηδησηώλ. ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ πλεθδηθάδεη ηηο ππ αξηζ. πξση. : A) 618/ αληηξξήζεηο ηνπ ππξίδσλα Εεζίκνπ Γεσξγαθή (ηε δηαδηθαζία ησλ νπνίσλ ζπλερίδεη ε εηεξόξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΤΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» σο εηδηθόο δηάδνρνο ηνπ αξρηθώο αληηιέγνληα), B) 644/ θαη 701/ αληηξξήζεηο ηεο Μαξίαο ζπδ. Υξίζηνπ Νηνύθα ην γέλνο Νηθνιάνπ θαη Φσηεηλήο Μηράιε, Γ) 447/ παξέκβαζε ησλ : 1) Βαζηιηθήο ρήξαο ππξίδσλνο Γηαινύξε ην γέλνο Κσλζηαληίλνπ θαη Φσηεηλήο Ννπλαθάθε, 2) Δπγισηηίαο ζπδ. Υξίζηνπ Πξεθαηέ ην γέλνο ππξίδσλνο θαη Βαζηιηθήο Γηαινύξε, 3)ηεθάλνπ Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, 4) Βαζηιηθήο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο, 5) Γεσξγίνπ ππξίδσλνο Πξεθαηέ ηνπ Υξίζηνπ θαη ηεο Δπγισηηίαο θαη Γ) 136/ παξέκβαζε ηνπ ηέθαλνπ Οηθνλόκνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηά ηεο ππ αξηζ. 3211/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ. Γέρεηαη θαηά έλα κέξνο ηηο ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο ηνπ αξρηθώο αληηιέγνληα ππξίδσλα Εεζίκνπ Γεσξγαθή θαη ηεο λπλ αληηιέγνπζαο εηαηξείαο «ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΤΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», γηα ηνπο ιόγνπο ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο παξνύζαο. Γέρεηαη ζην ζύλνιό ηνπο ηηο ππ αξηζ. πξση. 644/ θαη 701/ αληηξξήζεηο ηεο Μαξίαο ζπδ. Υξίζηνπ Νηνύθα ην γέλνο Νηθνιάνπ θαη Φσηεηλήο Μηράιε, θαζώο θαη ηελ ππ αξηζ. πξση. 447/ παξέκβαζε, γηα ηνπο ιόγνπο ηνπ ζθεπηηθνύ ηεο παξνύζαο. Απνξξίπηεη ελ κέξεη ηηο ππ αξηζ. πξση. 618/ αληηξξήζεηο ηνπ αξρηθώο αληηιέγνληα ππξίδσλα Εεζίκνπ Γεσξγαθή θαη ηεο λπλ αληηιέγνπζαο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΤΣΖ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο. Απνξξίπηεη ηελ ππ αξηζ. πξση. 136/ παξέκβαζε ηνπ ηέθαλνπ Οηθνλόκνπ ηνπ Γεσξγίνπ, θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο. Αθπξώλεη ελ κέξεη ηελ ππ αξηζ. 3211/ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα : 1) σο πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκό ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ζθεπηηθό ηκεκάησλ εθηάζεσλ κε ζηνηρεία «(Η,Λ,1,Ο. Η)» εκβαδνύ 970,00 η.κ., «(Ο,1,Λ,Μ,Ν,Ξ. Ο)» εκβαδνύ 1.528,00 η.κ. θαη «(Φ,Α,Γ,Γ,2. Φ)» εκβαδνύ 1.167,45 η.κ. σο δαζηθώλ εθηάζεσλ, όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζην πξνζαξηώκελν ηεο παξνύζαο απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ /2 θιίκαθαο 1:5.000, θαζόζνλ απηέο ραξαθηεξίζζεθαλ σο αγξνηηθέο ηεο παξ. 6 α 9

10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 κε ηελ ππ αξηζ. 29/1989 απόθαζε ηεο Α/ζκηαο Δ.Δ.Γ.Α., θαζώο θαη ηηο ππ αξηζ. 2720/ θαη 4788/ πξάμεηο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο θαη ηειεζίδηθεο θαηά ηα αλαθεξόκελα ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο θαη 2) σο πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο αλαθεξόκελεο ζην ζθεπηηθό επίκαρεο έθηαζεο κε ζηνηρεία «(Ο,Π,Δ,Ε,Ζ,Θ,Η. Ο)», εκβαδνύ 2.898,75 η.κ., σο δαζηθήο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79, όπσο απνηππώλεηαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνύζα απόθαζε απόζπαζκα ηεο ππ αξηζ. 6476/72 πηλαθίδαο Γ.Τ.., θιίκαθαο 1:5.000 θαη ραξαθηεξίδεη απηή σο αγξνηηθή ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 σο ηζρύεη. Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 30ε θαη δεκνζηεύζεθε ηελ 9ε ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Αλαη. Αηηηθήο (νδόο Αγ. Ησάλλνπ θαη Διεπζεξίαο αξηζ. 2-Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο). Η ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΑ ΜΔΛΗ T.Y. T.Y. T.Y. ΑΠΟΣΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 1. ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΛΑΛΑ ΠΑΝΣΔΛΙΓΟΤ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ T.Y. 2. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΔΛΟ 10

11 11

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α.Γ.Α.:... ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ Γ/Η ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Βέροια 5 / 11 / 2014 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11700 ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο Έρνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αρηζκός Έθζεσες 319/Α/2013 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, απνηειεί έλα ρξήζηκν θαη θαηαηνπηζηηθό βνήζεκα γηα όζνπο έρνπλ απνθαζίζεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε.

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, απνηειεί έλα ρξήζηκν θαη θαηαηνπηζηηθό βνήζεκα γηα όζνπο έρνπλ απνθαζίζεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε. ηε δεκνζηόηεηα έδσζαλ ηα ππνπξγεία Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ηνλ ζπλνπηηθό νδεγό γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ ζηαζκώλ από επαγγεικαηίεο αγξόηεο. Σελ έθδνζε ηεο εγθπθιίνπ κε ηα επηά απαξαίηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα