Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΘΕΟΔ. ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Μετάφραση Κων. Νικολακοπούλου, Δρος Θεολογίας, Λ\\ ^. ι. ΐ ' - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1992

2 Φωτοστοιχειοθεσία-Φιλμς-Μοντάζ-Εξώφυλλο Σοφία Σπυρίδου, Πέτρου Λεβαντή 13, Τηλ. (031)

3 Στα παιδιά μου Τάνια και Κώστα

4 Θεοδώρου Στ. Νικολάου-Εκδόσεις Παναγ. Σ. Πουρναρα Καστριτσίου 12, Θεσσαλονίκη GREECE ISBN:

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μία από τις πρώτες εμπειρίες κατά τήν εικοσιπενταετή ζωή μου στη Γερμανία, πού μου έκαναν ζωηρή εντύπωση, ήταν ό διαφορετικός τρόπος χριστιανικής ευσέβειας και ζωής. Είδικώτερα μέ έξένισε στήν αρχή ή ευρέως διαδεδομένη άποψη, οτι οι εικόνες είναι λατρευτικά αντικείμενα άσχετα λίγο πολύ μέ τή χριστιανική πίστη, οτι δηλαδή ανήκουν στά «αδιάφορα» του χριστιανισμού και γι' αυτό είναι μέχρις ενός σημείου περιττές και ό ρόλος τους ασήμαντος. Ή εμπειρία αυτή είναι ό λόγος, γιά τόν όποιο ασχολήθηκα σέ περισσότερες μελέτες 1 μου στά τελευταία δεκαεπτά χρόνια μέ τό ζήτημα τής θεολογίας των εικόνων. Σχεδόν όλες εγράφησαν και έδημοσιεύθηκαν κατ 5 αρχήν μόνον στά Γερμανικά. Μερικές άπ' αυτές, δπως π.χ. γιά τήν προσκύνηση των εικόνων κατά τόν άγιο Ιωάννη τό Δαμασκηνό, έχουν τύχει μάλιστα πολύ ευμενούς κριτικής στή διεθνή βιβλιογραφία. Τό γεγονός αυτό καθώς ε πίσης οι παροτρύνσεις φίλων και μαθητών μου απετέλεσαν αφορμή νά δημοσιεύσω στό παρόν βιβλίο τις ακόλουθες πέντε πραγματείες στά Ελληνικά και νά τις καταστήσω έτσι προσιτές στό ευρύτερο ελληνικό κοινό: 1. Ή τέχνη και ή παιδαγωγική αξία της στους Τρεις Ιεράρχες (Μ. Βασίλειο, Γρηγόριο τό Θεολόγο και Ιωάννη τό Χρυσόστομο) [πρωτοδημοσιεύθηκε: Θεολογία 49 (1979) ]. 1. Βλ. κατάλογο των μελετών αυτών κατ. σ. 178 έξ.

6 8 2. Συνέχεια των χριστολογικών ερίδων και μετά τήν ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδο [πρωτοδημοσιεύθηκε: Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης 2 (1991) ]. 3. Ή προσκύνηση των εικόνων ώς παράδειγμα θεολογίας και ευσέβειας τής Ανατολικής Εκκλησίας κατά τόν Τωάννη τό Δαμασκηνό (πρωτοδημοσιεύθηκε: Ostkirchliche Studien 25 (1976) ]. 4. Κριτική έρευνα των πηγών τής πραγματείας πζ' «Περί εικόνων» τών «Αποριών και Λύσεων» και ή σημασία της γιά τήν καταδίκη του Ιωάννου Ιταλού, εν: Actes du XVe Cong res international d' etudes byzan tines y Athenes 5-11 Septembre 1976 [πρωτοδημοσιεύθηκε: Μνήμη Μητροπολίτου Ικονίου Ιακώβου, Αθήναι 1984, σ ]. 5. Ή θέση τής εικόνας στή λειτουργική ζωή τής Ό ρ- θόδοξης Εκκλησίας [πρωτοδημοσιεύθηκε: Κ Ν Α - Ökumenische Information Nr. 49/1983, σ. 5-8, Nr. 50/1983, σ. 5-8, Nr. 51/1983, σ. 5-8]. Τό βήμα τής παρούσης δημοσιεύσεως κατέστη δυνατό χάρη στήν προθυμία και τούς ευγενείς κόπους του μαθητού και νυν επιστημονικού βοηθού μου κ. Κων. Νικολακοπούλου, Δρος Θεολογίας, ό όποιος μετέφρασε τό μεγαλύτερο μέρος τών μελετών αυτών από τά Γερμανικά στά Ελληνικά. Γιά τούς μόχθους του αυτούς τον ευχαριστώ θερμά. Επίσης ευχαριστώ τούς μαθητές μου, κ. Μαρία Πετρίδη και κ. Δημ. Μόσχο, οι όποιοι βοήθησαν στή γλωσσική διόρθωση του παρόντος πονήματος. Έν τούτοις, πρέπει νά ομολογήσω, οτι σέ μερικά σημεία υ πάρχουν γλωσσικές αδυναμίες, γιά τις όποιες φέρω προσωπικά τήν ευθύνη και πού οφείλονται σέ δύο κυρίως λό-

7 γους. Πρώτον ζώντας στό Εξωτερικό δέν μπόρεσα νά εξοικειωθώ μέ τις γλωσσικές «μεταρρυθμίσεις», πού σημειώθηκαν τήν τελευταία δεκαετία στήν πατρίδα. Δεύτερον δέν μπόρεσα νά τις επιδοκιμάσω πλήρως άπό γνήσια αγάπη προς τή γλώσσα μας, πρός τήν ιστορία της και τή σημασία της. Πολλές άπό τίς «μεταρρυθμίσεις» αυτές έπεβλήθηκαν, όπως είναι γνωστό, διά νόμου κι έ φεραν τή γνωστή μεγάλη γλωσσική αναστάτωση στόν τόπο μας. Και απετέλεσαν μέν ϊσως μιά κάπως δικαιολογημένη αντίδραση στήν εσφαλμένη γλωσσική πολιτική πολλών προηγουμένων δεκαετιών, πλήν όμως ή αντίδραση αυτή ήταν απαράδεκτα ριζική και ολέθρια. Επειδή τά άρθρα του παρόντος βιβλίου εγράφησαν έκ διαφόρων αφορμών και σέ διάφορα χρονικά διαστήματα, εμπεριέχουν και ώρισμένες επαναλήψεις. Οι λίγες επαναλήψεις, πού απέμειναν και μετά τήν κάποια ενοποίηση τών εν λόγω άρθρων στό παρόν πόνημα, θά τύχουν, ελπίζω, συγγνώμης άπό μέρους τών αναγνωστών. 9 Θεόδωρος Στ. Νικολάου Ινστιτούτο Όρθοδόξου Θεολογίας του Παν/μίου Μονάχου "Αγια Θεοφάνεια του 1992

8

9 ΣΥΝΤΜΉΣΕΙς ΒΕΠ = Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων, Αθήναι 1955 έξ. CChr.SL = Corpus Christianorum, Series Latina, Turnholt 1953 έξ. ΕΕΘΣΠΘ = Επιστημονική Έπετηρις τής Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1 (1953) έξ. Ίωάν. Καρμίρη, ΔΣΜν = Ίωάν. Καρμίρη, Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία τής Όρθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, 2 τ., Graz JbAC = Jahrbuch für Antike und Christentum 1 (1958) έξ. LThk = Lexikon für Theologie und Kirche, 10 τ., Freiburg Mansi = J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Νέα έκδοσις μετά συμπληρωμάτων υπό L. Petit - J. Β. Martin, 60 τ., Parisiis OFo = Orthodoxes Forum. Zeitschrift des Instituts für Orthodoxe Theologie der Universität München 1 (1987) έξ. PG = Patrologiae cursus completus, ed. J. -P. Migne, Series Graeca, 161 τ., Parisiis PL = Patrologiae cursus completus, ed. 7. -P. Migne, Series Latina, 221 τ., Parisiis

10 12 PO = Patrologia orientalis, ed. R. Graffin und F. Nau, Parisiis 1903 έξ. RAC = Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart 1950 έξ. SVF = Stoicorum Veterum Fragmenta, col. Ioannes ab Arnim (editio stereotypa editionis primae 1905), 4 τ., Stuttgart ThWNT = Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, G. Kittel u.a. (HggJ, 10 τ., Stuttgart ΘΗΕ = Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 12 τ., Αθήναι ZKG = Zeitschrift für Kirchengeschichte, (Gotha) Stuttgart 1 (1876) έξ.

11 Α. Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (Μ. Βασίλειο, Γρηγόριο τό θεολόγο και Ιωάννη τό Χρυσόστομο)* 7. Εισαγωγικά Ή εορτή τών Τριών Τεραρχών τελείται στήν Όρθόδοξη Εκκλησία ιδιαίτερα πανηγυρικά, διότι είναι αφιερωμένη στή μνήμη τών τριών δντως μεγάλων Πατέρων τής Εκκλησίας και οικουμενικών διδασκάλων: Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ή ζωή και το έργο τους τόν 4ο αιώνα συμπίπτουν μέ τήν εποχή άνθίσεως τής μιας αδιαιρέτου αρχαίας Εκκλησίας* ναί, δέν είναι υπερβολικό νά ειπωθεί, δτι ακριβώς αυτό τό πολύπλευρο και βαθύπνοο έργο τους ώς εκκλησιαστικών ηγετών, διδασκάλων και διανοητών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα γιά τήν τότε, αλλά και γιά τή μεταγενέστερη εκκλησιαστική και ίστορικοθεολογική εξέλιξη -κατά κύριο λόγο τής Ανατολής. Ή θεμελιώδης σημασία του έργου τους διαφαίνεται άπό τό γεγονός, δτι οί επερχόμενοι θεολόγοι και διανοητές στό Βυζάντιο - αλλά ακόμη και σήμερα στήν ορθόδοξη θεολογία- στηρίζονται στά έργα τών Τριών Ιεραρχών ώς μιας ευρέως αναγνωρισμένης αυθεντίας. Είναι γι' αυτό πλήρως κατανοητό, δτι - σύμφωνα μέ *Τό παρόν κείμενο απετέλεσε διάλεξη, πού δόθηκε στις στή Βόννη έπ' ευκαιρία τής εορτής τών Τριών Ιεραρχών κατόπιν προσκλήσεως τής Ελληνικής Όρθοδόξου Μητροπόλεως και του Τμήματος Εκπαιδεύσεως τής Ελληνικής Πρεσβείας στή Βόννη.

12 14 τό ιστορικό εισαγωγής τής εορτής στό εορτολόγιο τής Εκκλησίας- τόν 11ο αιώνα «στάσις γέγονε παρά τών έλλογίμων και ενάρετων ανδρών...» ώς πρός τό ποιος άραγε άπό τούς τρεις Τεράρχες είναι ό μεγαλύτερος και σπουδαιότερος. Σχηματίσθηκαν μάλιστα ομάδες, οι ό ποιες έδιναν τήν προτίμηση τους στόν ένα ή στόν άλλον. Ή διαμάχη έληξε μέ τήν πρόταση του ποιητή και σοφού Ιωάννου Μαυρόποδος, επισκόπου Εύχαΐτων, ή Εκκλησία νά εισάγει μία κοινή εορτή καΐ γιά τούς τρεις Ιεράρχες στις 30 Ιανουαρίου 1. Ή θέσπιση τής εορτής πραγματοποιήθηκε σέ μία ε ποχή, κατά τήν οποία ή αρχαία ελληνική παιδεία έκαλλιεργεΐτο ιδιαιτέρως στό νεοΐδρυτο πανεπιστήμιο τής Κωνσταντινουπόλεως, και κατά τήν οποία έδρασαν σημαίνοντες λόγιοι, μεταξύ τών οποίων ό Μιχαήλ Ψελλός και ό Ιωάννης Ιταλός* είναι ή εποχή τοΰ βυζαντινού «ανθρωπισμού» (Humanismus). Ή θέσπιση τής εορτής τών Τριών Ιεραρχών πρέπει νά θεωρηθεί μέσα σ' αυτά τά πλαίσια και ύπό τήν επήρεια τοΰ κλίματος αυτού. Υπέρ τής απόψεως αυτής συνηγορεί σαφώς και τό νόημα τής ε ορτής. Πολύ πριν δηλαδή άπό τό ακαδημαϊκό έτος 1843/44, οπότε ή εορτή τών Τριών Τεραρχών καθιερώθηκε άπό τή Σύγκλητο τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών ώς επίσημη εορτή τής ελληνοχριστιανικής παιδείας, είχε ήδη α ποκτήσει τή σημασία αυτή στή συνείδηση τών έλληνορ- 1. Πρβλ. Μηναΐον Ιανουαρίου, έκδ. Αποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, Αθήναι 1974, σ. 250 έξ. και PG 29, CCCXC έξ. Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες αυτές εισήχθη ή εορτή άπό τόν Αλέξιο Κομνηνό ( ). ΕΙς ΑΙ. Maltzew (Hg.), Menologion der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes, I. Theil, Deutsch und Slavisch Berlin 1900, σ. 859, βρίσκεται γραμμένη ή ημερομηνία Μερικές φορές αναφέρεται επίσης «Μέσα τής ια' έκατονταετηρίδος»: βλ. Β. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική Ιστορία, 1 Αθήναι , σ. 463, ό όποιος ορθώς θεωρεί ώς «λίαν χαρακτηριστικόν δια τήν έλληνικήν Έκκλησίαν» τό γεγονός, δτι αφήρεσε άπό τήν γενικά γνωστή ομάδα τών τριών Καππαδοκών τό Γρηγόριο Νύσσης και άντ' αυτού πρόσθεσε τόν Ιωάννη Χρυσόστομο ώς τόν τρίτο μεγάλο διδάσκαλο τής Εκκλησίας.

13 θοδόξων χριστιανών 2. Τό έναυσμα γιά τό νόημα αυτό τής εορτής δίδουν τά ίδια τά συγγράμματα τών Τριών Ιεραρχών, τά όποια συνεχίζουν και συμπληρώνουν τήν εναρμόνιση τής χριστιανικής άποκαλύψεως μέ τήν ελληνική σκέψη, ή όποια άρχισε κυρίως μέ τόν Κλήμεντα τόν Άλεξανδρέα και τόν Ώριγένη. Τό ιδεώδες τής ελληνοχριστιανικής παιδείας έγινε όμως τά τελευταία χρόνια 2α στήν πολιτική σκηνή τής Ελλάδος έξ αιτίας χαμηλών πολιτικών σκοπιμοτήτων και σφετερισμού τής εξουσίας αντικείμενο φθηνής προπαγάνδας κι έχασε γι' αυτό τό κύρος του. Μόνο μέ συστηματική κριτική επεξεργασία τών κειμένων μπορούμε νά κατανοήσομε εκ νέου τό αληθινό του νόημα. Οι πανηγυρικοί λόγοι κατά τήν εορτή τών Τριών Ιεραρχών αναφέρονται συνήθως στό θέμα τής σημασίας τους ώς παιδαγωγών και προστατών τής ελληνοχριστιανικής παιδείας. Ακολουθώντας τή συνήθεια αυτή, επωφελούμαι μετά χαράς τής ευκαιρίας, πού μού προσφέρουν οί διοργανωτές τής εκδηλώσεως αυτής μέ τήν τιμητική τους πρόσκληση, και θά μιλήσω γιά τό ειδικό θέμα: «Ή τέχνη και ή παιδαγωγική αξία της στους Τρεις Τεράρχες». Πριν αναλύσω τις μαρτυρίες τών τριών εκκλησιαστικών Πατέρων γιά τό συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο, θεωρώ απαραίτητο νά δώσω σέ αδρές γραμμές τήν τοποθέτηση τής αρχαίας Εκκλησίας απέναντι στήν τέχνη μέχρι τόν τέταρτο αιώνα Εκκλησία και τέχνη μέχρι τον τέταρτο αιώνα "Οτι ή αρχαία Εκκλησία, σύμφωνα μέ τις φιλολογι- 2. Πρβλ. Δ. Σ. Μπαλάνον, Διατί ή εορτή τών Τριών Ιεραρχών έθεσπίσθη ώς εορτή τής Παιδείας, Αθήναι 1948, σ. 3. 2α. Αναφορά στή δικτατορία τών ετών

14 16 κές πηγές, παίρνει τελείως αρνητική θέση απέναντι στις εικαστικές τέχνες μέ θρησκευτικές παραστάσεις μέχρι τις αρχές του τετάρτου αιώνα, αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες μία αναντίρρητη και καλά εξακριβωμένη αλήθεια 3. Στό σημείο αυτό δέν μπορούν νά επιφέρουν α ποφασιστική αλλαγή οΰτε ή ανοικτή και ανεκτική τοποθέτηση απέναντι στήν τέχνη ενός Κλήμεντος Άλεξανδρέως, ό όποιος π.χ. προτείνει ουδέτερες παραστάσεις γιά τις σφραγίδες 4, ούτε τό γεγονός, δτι υπήρχαν εικόνες 5, ακόμη και του ίδιου του Χριστού, σέ αιρετικούς και επομένως σέ κύκλους, οι όποιοι δέν ζούσαν μέσα στήν Εκκλησία. Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς αυτής τής εποχής υποστηρίζουν σχεδόν απερίφραστα τήν αρχαία ιουδαϊκή παράδοση, πού τήν διακρίνει μεγάλη ε πιφυλακτικότητα έναντι τών εικόνων 6, αν και στό μεταξύ στις συναγωγές τής ελληνιστικής εποχής ή παράδοση αυτή είχε υποχωρήσει και άτονίσει σημαντικά 7. Τά θεο- 3. Η. Koch, Die altchristliche Bilderfrage nach den literarischen Quellen, Göttingen W. Elliger, Die Stellung der alten Christen zu den Bildern in den ersten vier Jahrhunderten (nach den Angaben der zeitgenössischen kirchlichen Schriftsteller), Leipzig H. v. Campenhausen, Die Bilderfrage als theologisches Problem der alten Kirche, έν: Του αυτού, Tradition und Leben, Kräfte der Kirchengeschichte (Aufsätze und Vorträge), Tübingen 1960, σ Κλήμεντος Άλεξανόρέως, Παιδαγωγός 3, 11: 777, 215, 39 έξ.: «αί δέ σφραγίδες ήμΐν έστων πελειάς ή ιχθύς ή ναύς ούριοδρομούσα ή λύρα μουσική, ή κέχρηται Πολυκράτης, ή άγκυρα ναυτική, ην Σέλευκος ένεχαράττετο τή γλυφή, καν αλιεύων τις ή, αποστόλου μεμνήσεται καΐ τών έξ ύδατος άνασπωμένων παιδιών ού γάρ ειδώλων πρόσωπα έναποτυπωτέον...». 5. Πρβλ. π.χ. τήν εικόνα τού Χριστού τών Καρποκρατιανών {Ειρηναίου, "Ελεγχος και ανατροπή τής ψευδωνύμου γνώσεως 1, 25, 6: PG 7, 685 Β) τήν εικόνα τού εύαγγελιστού Ιωάννου τού Αυκομήδη [Πράξεις Ιωάννου, 26-29* Neutest. Apokryphen, Ε. Hennecke και W, Schneernelcher (Hgg.J, τ. 2, Berlin , σ ] και τήν εικόνα τού Σίμωνα τών Σιμωνιανών (Ειρηναίου, "Ελεγχος..., 1, 23, 4: PG 7, 673 Α) Πρβλ. επίσης Εύσεβίου, Επιστολή πρός Κωνσταντίαν τήν Βασίλισσαν: ΒΕΠ 29, 174, 5 έξ. 6. Πρβλ. Έξ 20, 4 έξ., 23 Αευϊτ 26, 1 Δευτ 4, 16 έξ. 5, 8 έξ. 27, Πρβλ. Η. L. Strack-P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus

15 λογικά τους επιχειρήματα δέν προέρχονται όμως μόνον άπό τήν ιουδαϊκή πολεμική, άλλ' επίσης και άπό τήν κριτική τής ελληνικής φιλοσοφίας τής θρησκείας 8. Ή χριστιανική πράξη δέν συμφωνεί μολαταύτα μέ αυτή τήν τοποθέτηση τής αρχαίας χριστιανικής γραμματείας απέναντι στή ζωγραφική τέχνη. Τά αρχαιολογικά ευρήματα ενισχύουν τή θέση, οτι ή ζωγραφική τέχνη είχε εισβάλει στή ζωή τής αρχαίας Εκκλησίας ήδη πριν άπό τόν 4ο αιώνα. Ή χριστιανική αρχαιολογία είχε ταχθεί παλαιότερα υπέρ τής γνώμης, δτι τά πρώτα χριστιανικά καλλιτεχνικά ευρήματα ήσαν τόσο αρχαία δσο και ό ϊδιος ό Χριστιανισμός περισσότερες νέες παρατηρήσεις, ιδιαίτερα άπό τό τέλος τής δεκαετίας , ο δήγησαν δμως στήν επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη, δτι ή χριστιανική τέχνη μέ τή στενή έννοια τοΰ όρου, δηλαδή ή τέχνη, «ή οποία οφείλει τήν ύπαρξη της και τό περιεχόμενο της σέ χαρακτηριστικές χριστιανικές ιδέες και αλήθειες», εμφανίσθηκε αμέσως μετά τό 200 μ.χ Talmud und Midrasch, VI, 1, München 1928, σ W. G. Kümmel, Die älteste religiöse Kunst der Juden, Judaica 2 (1946) Αξιομνημόνευτες είναι οί σκηνές άπό τήν Παλαιά Διαθήκη στους τοίχους τής συναγωγής Dura- Europos, οί όποιες άπό τήν εποχή τής άνακαλύψεώς τους (1932) δημιουργούν αφορμές γιά σφοδρές συζητήσεις περισσότερα σχετικά, ιδιαίτερα γιά τήν εξέλιξη τών συζητήσεων, βλ. J. Guttmann (ed.), The Dura-Europos Synagogue; a re-evaluation ( ), Missoula, Arnerican Academy of Religion, Society of Biblical Literature Συγκεντρωμένα και μέ παραπομπές σέ ώρισμένα χωρία βλέπε τά επιχειρήματα αυτά στόν J. Kollwitz, Bild III (christlich), RACx. 2, στ. 319 έξ. Γιά τό δτι οί Χριστιανοί συγγραφείς χρησιμοποιούν επίσης τήν κριτική τής ελληνικής θρησκευτικής φιλοσοφίας, χαρακτηριστική είναι ή αντίληψη του Ζήνωνος, πού παραδόθηκε μόνο άπό τόν Κλήμεντα 'Αλεξανδρέα (Στρωματεΐς V, 11: ΒΕΠ 8, 144, 1-3), δτι στό κράτος του δέν ήθελε νά υπάρχουν ναοί και αγάλματα τών θεών σχετικά μέ τή γενική κριτική τής φιλοσοφίας τής θρησκείας στήν αρχαιότητα πρβλ. επίσης τήν ακόμη και σήμερα αξιόλογη μελέτη τού Jon. Geffcken, Der Bilderstreit des heidnischen Altertums, Archiv für Religionswissenschaften 19 (1916/1919) 289 έξ. 9. Th. Klauser, Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst I,

16 18 Ή ασυμφωνία, πού δημιουργήθηκε ανάμεσα στις ε χθρικές ώς πρός τήν τέχνη γνώμες τών χριστιανών συγγραφέων τής πρώιμης εποχής και τής εξελισσόμενης στό μεταξύ χριστιανικής τέχνης, είναι μία απόδειξη, οτι ή τέχνη έγινε δεκτή κατ 5 αρχήν σέ απλούς, όχι θεολογικά μορφωμένους χριστιανικούς κύκλους. Έκτος αυτού τελούσε αναμφίβολα κάτω άπό τήν επίδραση τοΰ ελληνιστικού περιβάλλοντος. Πόσο πλατειά υπήρξε ή επίδραση αυτή, τό συμπεραίνομε άπό τήν αξιόλογη σειρά τών «Μελετών γιά τήν ιστορία τής εμφανίσεως τής χριστιανικής τέχνης» 10 τού Theodor Klauser. Στή σειρά αυτή ό Klauser απέδειξε πειστικά, οτι οί παραστάσεις τοΰ «κριοφόρου» (Schafträger) και τής «δεομένης» (Orans), οί όποιες στή χριστιανική αρχαιολογία εθεωρούντο ώς εικόνες τοΰ καλού ποιμένος Χριστού και μιας δεομένης γυναίκας, τής χριστιανής «μακάριας ψυχής εν παραδείσφ» (anima beata in paradiso), προέρχονται άπό έξωχριστιανικά πρότυπα 11. Ό «κριοφόρος» ϊσχυε ήδη στήν άρ- JbAC 1 (1958) Ό Klauser παραπέμπει στή συνάφεια αυτή και στις εργασίες τών Α. Μ. Schneider, Ρ. Styger, F. Wirth, G. Rodenwaldt και άλλων. Στή μελέτη του: Die Äußerungen der Alten Kirche zur Kunst. Revision der Zeugnisse 1, Folgerungen für die archäologische Forschung, έν: Τοΰ αυτού, Gesammelte Arbeiten zur Liturgiegeschichte, Kirchengeschichte und christlichen Archäologie, hg. von E. Dassman [JbAC, Ergänzungsband 3), Münster 1974, σ. 334, ό Klauser χρονολογεί «τήν γενική αλλαγή τοποθετήσεως τής Εκκλησίας στό ζήτημα τών εικόνων ανάμεσα στό 350 και 400». Τήν εποχή αυτή δηλαδή καταφάσκεται και υποστηρίζεται ή τέχνη τό πρώτον και άπό τούς χριστιανούς συγγραφείς και εκκλησιαστικούς Πατέρες, αρχής γενομένης κυρίως άπό τούς τρεις Καππαδόκες και τόν Ιωάννη Χρυσόστομο. 10. Th. Klauser, Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst, JbAC 1 (1958) (1959) (1960) (1961) (1962) (1963) (1964) /9 (1965/66) (1967) Ιδιαίτερα διαφωτιστικοί είναι οί πίνακες, οί όποιοι προστίθενται στό τέλος κάθε τόμου σέ μεγάλο αριθμό, και στους οποίους αναφέρονται τά άρθρα. 11. Μέ βάση τή διαπίστωση αυτή απέδειξε ό Klauser τή μη χριστιανική καταγωγή περισσοτέρων γνωστών μνημείων, όπως λ.χ. τών σαρκοφάγων τής La

17 χαία ελληνική περίοδο ώς τό σύμβολο τού φιλάνθρωπου θεού Έρμή και μέ βάση τήν αντίληψη αυτή παρίστανε στήν ελληνιστική εποχή τήν προσωποποιημένη αρετή τής φιλανθρωπίας. Επίσης ή «δεομένη» (Orans) συμβόλιζε στήν ελληνιστική περίοδο τήν αρετή τής «ευσέβειας» (pietas). Και οί δύο παραστάσεις έχρησιμοποιοΰντο κυρίως σέ σχέση μέ τήν ταφή τών νεκρών, τούς οποίους έπαρουσίαζαν ώς φιλάνθρωπους καί έδικαιολογοΰσαν έτσι τήν αξίωση μιας ευτυχισμένης ζωής στό έπέκεινα. Ή παραλαβή και χρήση τών δύο παραστάσεων δέν ήταν ασφαλώς κάτι τό δύσκολο στους απλούς χριστιανούς, οί όποιοι επιθυμούσαν μία σαρκοφάγο διακοσμημένη, δεδομένου μάλιστα, δτι ή φιλανθρωπία καί ή ευσέβεια είναι επίσης βασικές χριστιανικές αρετές 12. Παρά τήν ευνοϊκή ώς πρός τήν τέχνη εξέλιξη σέ λαϊκά στρώματα ή ϊσως ακριβώς γι 5 αυτό, ή σύνοδος τής Έλβήρας ήδη στις αρχές τοΰ 4ου αιώνα (304;) αναγκάσθηκε νά εκδώσει τό γνωστό 34ο κανόνα: «picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur» (Δέν επιτρέπεται νά υπάρχουν εικόνες στήν εκκλησία, διότι δ,τι κανείς λατρεύει καί τιμά, δέν πρέπει νά είναι ζωγραφισμένο στόν τοίχο) 13. Μέ τόν κανόνα αυτό όμως διαδηλώνεται σαφώς επίσης καί ή πλήρως αρνητική στάση θεολογικά μορφωμένων επισκοπικών κύκλων εκείνης τής εποχής γιά μία ακόμη φορά. Μόνον λαμβάνοντας ύπ' όψιν τήν κατάσταση αυτή μπορεί νά αξιολογηθεί σωστά ή ρηξικέλευθη θετική στάση τών Τριών Ιεραρχών έναντι τής τέχνης μέσα στον ϊδιο αιώνα. 19 Gayole \JbAC 3 (1960) , ], τής Via Salaria \JbAC 3 (1960) 1 Μ Ι 15, ] καί του Split \JbAC 5 (1962) ]. 12. Πρβλ. Μκ 12, παράλλ. 13. Fr. Lauchert (Hg.), Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Concilien, Frankfurt 1961, σ. 19.

18 20 3. Βασίλειος ό Μέγας Τόσο χρονικά οσο και ώς προς τό θέμα καθ' εαυτό, πρέπει νά αναφερθεί πρώτος στό σημείο αυτό ό Μέγας Βασίλειος (+ 379), ό όποιος ανέπτυξε τις απόψεις του ώς πρός τήν τέχνη σέ σχέση μέ τή θεία δημιουργία. Έάν ό μή καλλιτέχνης, λέγει, έβλεπε τά κατασκευασμένα τμήματα ενός αγάλματος, π.χ. τό βραχίονα ή τό μάτι ξεχωριστά τό ένα άπό τό άλλο, δέν θά τά εύρισκε ώραΐα («καλά»). Ό καλλιτέχνης απεναντίας γνωρίζει τή μορφολογική αρχή τών επί μέρους τμημάτων τού έργου του καί συνεπώς είναι σέ θέση νά τά κρίνει καί νά τά βάλει σέ τάξη. Μέ τήν ικανότητα του αυτή μιμείται ό καλλιτέχνης τή θεία δημιουργία, αν καί τά έργα τού Δημιουργού καθώς επίσης καί ή κρίση Του γύρω άπό αυτά δέν είναι δυνατόν νά κατανοηθούν μέ βάση ανθρώπινα αισθητικά κριτήρια, τήν «τέρψιν οφθαλμών». Γιά τό Δημιουργό - καί σέ αναλογία γιά τόν καλλιτέχνη - ή ομορφιά τού έργου του συνίσταται στό δτι πρώτον δημιουργήθηκε σύμφωνα μέ τή βαθύτερη έννοια, μέ τήν εσωτερική δομική αρχή καί αιτία τής τέχνης (τφ λόγψ τής τέχνης), καί δεύτερον αποδεικνύεται ωφέλιμο γιά τό σκοπό, γιά τόν όποιο κατασκευάσθηκε 14. Ό Δημιουργός έχει επιτύχει 14. Βασιλείου Μεγάλου, Όμιλία Γ' εις τήν Έξαήμερον 10: ΒΕΠ 51, 214, 21-34: «Και είδεν ό Θεός δτι καλόν. Ουχί όφθαλμοΐς τέρψιν παρέχει τά παρ' αύτου γινόμενα, ουδέ τοιαύτη παρ' αύτώ ή αποδοχή τών καλών, οϊα και παρ' ήμΐν άλλά καλόν τό τω λόγω τής τέχνης εκτελεσθέν, και πρός τήν τοΰ τέλους εύχρηστίαν συντεΐνον. Ό τοίνυν εναργή τόν σκοπόν τών γινομένων προθέμενος, τά κατά μέρος γινόμενα ώς συμπληρωματικά του τέλους, τοις τεχνικοις έαυτοϋ λόγοις έπελθών άπεδέξατο. Έπεί και χειρ καθ' έαυτήν, καί ο φθαλμός ιδία, καί έκαστον τών τοΰ άνδριάντος μελών διηρημένως κείμενα, ούκ άν φανείη καλά τφ τυχόντι πρός δέ τήν οίκείαν τάξιν άποτεθέντα, τό έκ τής αναλογίας, εμφανές μόλις ποτέ, καί τω ιδιώτη παρέχεται γνώριμον. Ό μέντοι τεχνίτης καί πρό τής συνθέσεως οίδε τό έκαστου καλόν, καί έπαινεΐ

19 21 τό σκοπό αυτό κατά τον καλύτερο τρόπο καί ισχύει γι 5 αυτό ώς «ό μέγας... τεχνίτης» 15. Ό κόσμος, τό αρμονικό Του «τεχνικό κατασκεύασμα» είναι αντικείμενο θέας όλων καί αποκαλύπτει τή σοφία τού Δημιουργού 16. Στό «Μέγα Καλλιτέχνη» πρέπει νά αποδοθούν καί όλες οί ανθρώπινες τέχνες, εϊτε πρόκειται γιά τήν ιατρική τέχνη είτε γιά τή γεωργία* έχουν δωρηθεΐ στόν άνθρωπο πρός αρωγή καί εξισορρόπηση τής φύσεως 17. Ή αναλογία ανάμεσα στή δημιουργία καί τήν τέχνη είναι μολαταύτα περιωρισμένη. "Ο,τι ισχύει γιά τή θεωρία τής τέχνης (τεχνολογία) δέν μπορεί νά αναφερθεί αυτόματα καί στή δημιουργία. Κατά τήν αιτιολόγηση αυτής τής θέσεως ό ιερός Πατήρ αποδεικνύεται καλός γνώστης τών αριστοτελικών απόψεων 18 : Ή κατασκευή ενός έργου τέχνης απαιτεί τόν καλτά καθ' έκαστον, πρός τό τέλος αυτών έπαναφέρων τήν έννοιαν». Πρβλ. επίσης Α. Beckermann, Der Kunst-Begriff vom Hellenismus bis zur Aufklärung, Historisches Wörterbuch der Philosophie, τ. 4, Darmstadt 1976, στ Βασιλείου Μεγάλου, Όμιλία Δ' εις τήν Έξαήμερον 1: ΒΕΠ 51, 215, Βασιλείου Μεγάλου, Όμιλία Α' εις τήν Έξαήμερον 7: ΒΕΠ 51, 190, 33-35: «... ό κόσμος τεχνικόν έστι κατασκεύασμα προκείμενον πασιν εις θεωρίαν, ώστε δι' αύτοϋ τήν του ποιήσαντος αυτόν σοφίαν έπιγινώσκεσθαι». ΒΕΠ 51, 191, 7-8: «τό παν όμόλογον έαυτώ καί σύμφωνον καί έναρμονίως έχον». Ό κόσμος ώς «τεχνικόν κατασκεύασμα» είναι μία άποψη, πού υπάρχει στήν κλασσική ελληνική γραμματεία: Ό πλατωνικός δημιουργός κατασκευάζει τά αισθητά, όπως ένας καλλιτέχνης, βλέποντας πρός τόν κόσμο τών ιδεών γι' αυτό αυτός ό κόσμος είναι «είκών τού νοητού» (Τίμαιος 92 C 5-9). Επίσης ό χαρακτηρισμός τής φύσεως ώς «τεχνικής» στους Στωικούς πρέπει νά κατανοηθεί μέ τήν έννοια ενός έργου τέχνης: Γαληνού, Περί τής θεραπευτικής μεθόδου 1, 2: SVFlh 135, Βασιλείου Μεγάλου, "Οροι κατά πλάτος κατ' έρώτησιν καί άπόκρισιν 55: ΒΕΠ 53, 212, 18 έξ. Στήν Όμιλία Δ' εις τήν Έξαήμερον 1: ΒΕΠ 51, 215, 22, ό Μ. Βασίλειος κάνει λόγο γιά «τάς έκ τών τεχνών πρός τό ζήν έπινοίας». Έτσι υποδηλώνεται επίσης, δτι οί τέχνες δόθηκαν στόν άνθρωπο ώς βασικές Ικανότητες. Έφ' όσον ό άνθρωπος προικίσθηκε μέ νού, είναι σέ θέση νά αναπτύξει αυτές τίς βασικές ίκανότητες. 18. Βασιλείου Μεγάλου, Περί τού Αγίου Πνεύματος 3: ΒΕΠ 52, 234.

20 22 λιτέχνη (ύφ 5 ού = causa efficiens), τό υλικό (έξ ού = causa materialis), τό όργανο (δι 5 ού = causa Instrumentalis), τό παράδειγμα (καθ 5 ö = causa exemplaris) και τό σκοπό (δι 5 δ = causa finalis). Ή causa exemplaris είναι σύμφωνα μέ αυτό τό χωρίο διττώς νοητή: είτε πρόκειται γιά μία εικόνα στό νοΰ τού καλλιτέχνη, τήν οποία μεταποιεί σέ έργο, εϊτε είναι ένα πραγματικό πρότυπο, τό όποιο κοιτάζει ό καλλιτέχνης καί μέ πιστή απόδοση κατασκευάζει τό ο μοίωμα του 19. Τό στοιχείο τής μιμήσεως κατέχει κεντρική σημασία στή διδασκαλία τού Μεγάλου Βασιλείου περί τέχνης. Ακόμη καί ό ϊδιος ό δρος «είκών», τόν όποιο χρησιμοποιεί ύπό τήν επίδραση τοΰ Πλατωνισμοΰ μέ μιά πολύ ευρεία έννοια, εμπερικλείει τό στοιχείο τής μιμήσεως, τής «όμοιώσεως» τής εικόνας μέ τό πρωτότυπο. Ό όρος δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ούτε καν σέ σχέση μέ τόν δρο «φυσική είκών» -διά τοΰ οποίου χαρακτηρίζεται ό Χριστός ώς εικόνα τού Θεού Πατρός -, εάν ή εικόνα δέν διασώζει τό αρχέτυπο απεικονισμένο ώς πρός τή φύση του μέ σαφήνεια καί απαράλλακτο τρόπο 20. Ή διαπί- 19. «Τό δέ καθ' ö τό ένθύμιον δηλούν ή τό έκκείμενον υπόδειγμα τω τεχνίτη. 'Ή γαρ προαναζωγραφήσας τή διάνοια τό κατασκεύασμα, ούτως εις έργον τήν φαντασίαν ήγαγεν ή πρός ήδη έκκείμενον παράδειγμα αποβλέπων, καθ' όμοίωσιν εκείνου τήν ένέργειαν κατευθύνει»: ΒΕΠ 52, 234, Ένώ ό πλατωνικός δημιουργός χρησιμοποιεί τόν κόσμο τών ιδεών ώς causa exemplaris, ό Θεός κατεσκεύασε τόν κόσμο κατά τό Μ. Βασίλειο έκ του μηδενός σύμφωνα μέ πρότυπα, τά όποια αυτός έπενόησε («εις νούν βάλλειν», «έννοεΐν») καί είναι γι' αυτό «αυτής τής φύσεως τών όντων δημιουργός»: Όμιλία Β' εις τήν Έξαήμερον 2-3: ΒΕΠ 51, 196 έξ. Γι' αυτά τά επινοημένα πρότυπα ό Ψευδό-Διονύσιος (Περί θείων ονομάτων 5: PG 3, 816 Α έξ.) χρησιμοποίησε τόν δρο «προορισμοί», τόν όποιο παρέλαβε καί ό Ιωάννης Δαμασκηνός (Πρός τούς διαβάλλοντας τάς αγίας εικόνας Α', 10: Kotier III, 84. Γ', 19: Kotier III, 127). Πρβλ. Επίσης Η. Menges, Die Bilderlehre des hl. Johannes von Damaskus, Kallmütz 1937, σ. 52. Βλ. καί κατ. σ. 94 έξ. 20. Βασιλείου Μεγάλου, Έπιστ. 38, 8: ΒΕΠ 55, 63: «Ού γάρ αν ό τής εικόνος διασωθείη λόγος, ει μή διά πάντων τό εναργές έχοι καί άπαράλλακτον».

21 στωση, δτι ή εικόνα διασώζει πιστά τό πρωτότυπο, ισχύει ώς πρός τήν τέχνη σέ μεγαλύτερο βαθμό. Ό χαρακτηρισμός τού έργου τέχνης ώς «μιμητικής εικόνος» 21 υπογραμμίζει ακριβώς τό στοιχείο αυτό, δτι δηλαδή πρέπει νά είναι μία δσο τό δυνατόν πιό πιστή απόδοση τού πρωτοτύπου. Ή παραδεδομένη στωική αντίληψη «ars imitatur naturam» (ή τέχνη μιμείται τή φύση) 22 ισχύει καί επί τού προκειμένου. 23 Τό χαρακτηρισμό του Χρίστου ώς εικόνα Θεού, ό όποιος προέρχεται άπό τόν απόστολο Παύλο (Β' Κορ 4, 4. Κολ 1, 15), διαπραγματεύεται λεπτομερώς ό Μ. Βασίλειος στις πραγματείες: Περί τού Άγιου Πνεύματος 9: ΒΕΠ 52, : ΒΕΠ 52, 269. Κατ' Εύνομίου Β', 16-17: ΒΕΠ 52, 199 έξ. [Βασιλείου Μεγάλου], Κατ' Εύνομίου Ε': PG 29, 724 έξ.: έδώ περιγράφεται μέ ιδιαίτερη παραστατικότητα ή μιμητική παραγωγική εργασία τού καλλιτέχνη. Βλ. καί κατ. σ. 82, σημ. 26 καί σ. 94 έξ. 21. Ή διπλή ορολογία «φυσική είκών» καί «μιμητική είκών», τήν οποία συναντάμε συχνά στό Μ. Βασίλειο (Περί τού Αγίου Πνεύματος 18: ΒΕΠ 52, 269, 20. Όμιλία ΚΔ' κατά Σαβελλιανών καί Αρείου καί τών Ανόμοιων 4: ΒΕΠ 54, 219 έξ. Κατ' Εύνομίου Α' 18: ΒΕΠ 52, 178. Β', 16-17: ΒΕΠ 52, 199 έξ.) καί σέ άλλους Πατέρες τής Εκκλησίας (πρβλ. Γρηγορίου Νύσσης, Περί κατασκευής 5: PG 44, 137 Α. Ιωάννου Δαμασκηνού, Πρός τούς διαβάλλοντας τάς αγίας εικόνας Γ', 18-23: Kotier III, 126 έξ. καί 129 έξ. Θεοδώρου Στουδίτου, Επιστολή πρός Πλάτωνα: PG 99, 501 Β), άπαντα ήδη στό Φίλωνα Αλεξανδρείας: πρβλ. Fr. W. Eltester, Eikon im Neuen Testament, Berlin 1958, σ. 59 καί 102 έξ. Κατά τήν ερμηνεία τού Μ. Βασιλείου τό στοιχείο τής μιμήσεως είναι γιά τήν εικόνα απαραίτητο. ΓΓ αυτό τό έργο τού ζωγράφου είναι κάτι τό «θαυμαστόν», δταν «μιμηθεί» τήν ομορφιά τού άνθρωπου: Πρός τούς νέους, δπως άν έξ ελληνικών ώφελοιντο λόγων 6: ΒΕΠ 54, 204. Τουναντίον είναι δείγμα κακής ζωγραφικής, δταν ή μίμηση δέν ικανοποιεί πλήρως καί ή εικόνα αποκαλύπτει τό πρωτότυπο μόνον μέ μεγέθυνση ενός στοιχείου π.χ., μιας καμπύλης μύτης ή μιας ουλής: Περί φθόνου 5: ΒΕΠ 54, 113. Πρβλ. επίσης Έπιστ. 38, 8: ΒΕΠ 55, 63 ή επιστολή αυτή δέν προέρχεται βέβαια άπό τό Μ. Βασίλειο, άλλα άπό τό Γρηγόριο Νύσσης, δπως υπέδειξε ό Α. Cavallin, Studien zu den Briefen des hl. Basilius, Lund 1944, σ , καί απέδειξε τελικά ό R. Hübner, Gregor von Nyssa als Verfasser der sog. Ep. 38 des Basilius, έν: Epektasis. Melanges patristiques offerts au Cardinal Jean Danielou, publies par J. Fontaine et Ch. Kannengiesser, Paris 1972, σ Cicero, De legibus, 1, 8, 25-26: SVE II, 334, 16 έξ.: έδώ πρόκειται γιά έ να απόσπασμα τού Χρυσίππου. Πρβλ. ακόμη Κ. Flasch, Ars imitatur naturam.

22 24 Είναι αυτονόητο, πώς ή άποψη τής μιμήσεως σ' αυτή τή συνάφεια δέν άφορα τις τέχνες γενικά, αλλά ειδικά τις εικαστικές τέχνες. Καί μεταξύ αυτών ό Μ. Βασίλειος εφιστά τήν προσοχή του δχι τόσο στήν πλαστική, δσο κυρίως στή ζωγραφική. Ή θετική του κρίση γιά τή ζωγραφική εκφράζεται σαφώς στή σύγκριση 23, τήν ο ποία κάνει ανάμεσα στό ζωγράφο καί στό λογογράφο. Καί οί δύο αναφέρονται σέ γεγονότα καί τά συγκρατούν. Ό λογογράφος-ίστορικός «τω λόγω», «εν γραφή», ό ζωγράφος «τοις πίναξιν». «"Α γάρ ό λόγος τής ιστορίας διά τής ακοής παρίστησι, ταύτα γραφική σιωπώσα διά μιμήσεως δείκνυσιν». Σ' ένα άλλο χωρίο καί συγκεκριμένα στό τέλος τού λόγου γιά τό μάρτυρα Βαρλαάμ 24 εμφανίζεται πάλι αυτή Platonischer Naturbegriff und mittelalterliche Philosophie der Kunst, έν: Κ. Flasch (Hg.), Parousia. Festschrift für J. Hirschberger, Frankfurt 1965, σ * i- διαίτ. σ. 267, σημ. 5, δπου αναφέρονται στοιχεία σχετικά μέ τήν καταγωγή τής ανωτέρω φράσεως. 23. Βασιλείου Μεγάλου, Όμιλία ΙΘ' εις τούς αγίους τεσσαράκοντα μάρτυρας 2: ΒΕΠ 54, 172, "Οτι ή λέξη «λογογράφος» σ' αυτό τό χωρίο δέν έννοει τούς ευαγγελιστές, δπως ένόμιζαν κατά τήν εικονομαχία καί ακόμη και σήμερα ώρισμένοι ερμηνευτές νομίζουν (πρβλ. Ιωάννου Δαμάσκηνου, Κατά Κωνστ. Καβαλίνου 3: PG 95, 316 Β. Dem. Savramis, Der abergläubische Mißbrauch der Bilder in Byzanz, Ostkirchliche Studien 9, 1960, 177), εξάγεται ευκρινώς άπ' δλο τό χωρίο. Τό χωρίο αυτό ανήκει στήν εισαγωγή τής Όμιλίας καί ή σύγκριση ανάμεσα στό ζωγράφο καί στό λογογράφο πρέπει νά εννοηθεί σ' αυτά τά γενικά πλαίσια. Χαρακτηριστική είναι πάντως ή άρχή τής συγκρίσεως* «έπεί καί πολέμων ανδραγαθήματα καί λογογράφοι πολλάκις καί ζωγράφοι διασημαίνουσιν...». 24. Βασιλείου Μεγάλου, Όμιλίαι ΙΖ', Εις Βαρλαάμ τόν μάρτυρα 3: ΒΕΠ 54, 163. Πρβλ. επίσης Έπιστ. 2, 3: ΒΕΠ 55, 14. Ώς πρός τό χωρίο άπό τήν Όμιλία γιά τό Βαρλαάμ πρβλ. επίσης H.-G. Beck, Von der Fragwürdigkeit der Ikone, Bayerische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte 1975/7, München 1975, σ. 22, δπου δμως ή πρόταση «Ich will den Athleten sehen, der auf eurem Bild gemalt ist» αποτελεί τελείως ελεύθερη καί α νεπιτυχή απόδοση τού κειμένου τού ιερού Πατρός.

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων Ενότητα 12: Οι Καππαδόκες Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 11: Οι Καππαδόκες Πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη.

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ενότητα 9: Ποιμαντικές Επιστολές και Προς Εβραίους. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Οι Καθολικές επιστολές

Οι Καθολικές επιστολές EIΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μάθημα 10 Οι Καθολικές επιστολές ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ιακώβου Α Πέτρου Β Πέτρου Α Ιωάννου Α Ιωάννου Α Ιωάννου Ιούδα Οι 7 αυτές επιστολές επιγράφονται με το όνομα του αποστολέα τους και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 1. Α) Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων (1 από 5) Στην Καινή Διαθήκη δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 19-21, 105 56 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103352364 FAX: 2103237654 www.iaath.gr, E-Mail: ipe.iaath@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 5 Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Ελληνιστές και Αντιόχεια. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Η Παύλεια Θεολογία. Ελληνιστές και Αντιόχεια. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Παύλεια Θεολογία Ελληνιστές και Αντιόχεια Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 3: Ο θεολογικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες και η Ελληνική φιλοσοφία

Οι τρεις Ιεράρχες και η Ελληνική φιλοσοφία Οι τρεις Ιεράρχες και η Ελληνική φιλοσοφία (π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Ομοτ. Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών [ ] Είναι, βέβαια, αδύνατο να κατανοηθεί με πληρότητα και ακρίβεια η στάση αυτή των Τριών Ιεραρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 of 5 14/4/2014 12:35 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 14-4-2014 Ερώτηση παρακίνησης: 1 Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει: τη Θεία Ενανθρώπηση τη Θεία Ευχαριστία τη Βάπτιση του Χριστού Ερώτηση παρακίνησης:

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 7: Αρχαίοι Απολογητές 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ. Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη. Τμήμα Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ. Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη. Τμήμα Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 5: Η ποίηση ως μιμητική τέχνη στον Αριστοτέλη ΙΙ Όνομα Καθηγητή Καλέρη Αικατερίνη Τμήμα Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Διαιρετική μέθοδος: παράδειγμα προσδιορισμού επί μέρους ποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Η Παύλεια Θεολογία

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Η Παύλεια Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Η πρόσληψη του Παύλου στις δευτεροπαύλειες επιστολές και σε άλλα κείμενα της αρχαίας Εκκλησίας Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 3: Ιουδαϊκά αποκαλυπτικά κείμενα σύγχρονα με την Καινή Διαθήκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία

Χριστιανική Γραμματεία Χριστιανική Γραμματεία Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος Κωδικός προϊόντος: 00092

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Τίτλος Μαθήματος: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Ενότητα 2η: Ιστορική αναδρομή στην γένεση της ερμηνευτικής Όνομα Καθηγητή: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΕΡΗ Τμήμα: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1. Σκοποί Ενότητας Σκοπός της ιστορικής επισκόπησης είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ιδεολογικό Υπόβαθρο της προς Εβραίους

Το Ιδεολογικό Υπόβαθρο της προς Εβραίους Το Ιδεολογικό Υπόβαθρο της προς Εβραίους 1. Εξωχριστιανικό 2. Χριστιανικό 1. Εξωχριστιανικό Το φιλωνικό υπόβαθρο To γνωστικό υπόβαθρο Το κουμρανικό υπόβαθρο To σαμαρειτικό υπόβαθρο Tο ιουδαϊκό μυστικιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές.

Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Ο Πανιερώτατος ομιλεί στα Μ.Μ.Ε. συνοδευόμενος από τις Πρυτανικές Αρχές. Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος Επίτιμος Διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές.

Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές. Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 2: Βυζαντινή Ιστοριογραφία: κείμενα, συγγραφείς, στόχοι και συγγραφικές αρχές. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Μια πρώτη επαφή με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο)

1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) 1.5 ΑΘΕΪΑ (5 ο δίωρο) Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι μαθητές/μαθήτριες να: - εξετάζουν το φαινόμενο της αθεΐας ως άρνηση/απόρριψη του Θεού, διακρίνουν την επίδραση της αθεΐας σε διαμόρφωση πεποιθήσε

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης Ενότητα 4 : Η αφήγηση της Ανάστασης στο κατά Λουκάν (Μέρος Α ) Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη.

Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. Ενότητα 1: Η Καινή Διαθήκη: Η σχέση της με την Παλαιά Διαθήκη και η θέση της στη ζωή της Εκκλησίας. Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 8: Οι Εορτές των Αγίων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 8: Οι Εορτές των Αγίων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 8: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας A) (1 από 4) Μαρτύριο Πολυκάρπου (2 ος αι.): η αρχαιότερη μαρτυρία για την καθιέρωση ετήσιου εορτασμού της μνήμης των μαρτύρων.

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GEORGE BERKELEY ( )

GEORGE BERKELEY ( ) 42 GEORGE BERKELEY (1685-1753) «Ο βασικός σκοπός του Berkeley δεν ήταν να αμφισβητήσει την ύπαρξη των εξωτερικών αντικειμένων, αλλά να υποστηρίξει την άποψη ότι τα πνεύματα ήταν τα μόνα ανεξάρτητα όντα,

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Εκκλησιολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Εκκλησιολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Εκκλησιολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα. Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! 1ο Μάθηµα 15 Οκτωβρίου 2013

Άσκηση. Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα. Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! 1ο Μάθηµα 15 Οκτωβρίου 2013 Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! 1ο Μάθηµα 15 Οκτωβρίου 2013 Τα τρία πρώτα επίπεδα µάθησης στον γνωστικό τοµέα και η χρήση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Ερμηνεία. Ενότητα 2 : 2 ο μάθημα. Αικατερίνη Γ. Τσαλαμπούνη Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οικολογική Ερμηνεία. Ενότητα 2 : 2 ο μάθημα. Αικατερίνη Γ. Τσαλαμπούνη Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οικολογική Ερμηνεία Ενότητα 2 : 2 ο μάθημα Αικατερίνη Γ. Τσαλαμπούνη Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 1: Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα