Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο"

Transcript

1 Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ. ηνλ εηθνζηφ αηψλα, εηζάγεηαη ε βηνκεραλία ζηελ Διιάδα θαη γίλεηαη πην έληνλε ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα κε ζπλέπεηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο πφιεηο. Απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα παξαηεξείηαη κία ηάζε αχμεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αιιά θαη έληνλε δηάζεζε γηα αμηνπνίεζε ηνπ εμσαζηηθνχ ρψξνπ θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ πιένλ φρη κφλν γηα βηνκεραληθή ή αγξνηηθή ρξήζε αιιά θαη γηα παξαζεξηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Όια ηα παξαπάλσ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ζχγθξνπζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ηελ αλάκημε ρξήζεσλ γεο θαη ηελ ππνρψξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Οη ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, ήηαλ επηβεβιεκέλεο, δεδνκέλνπ φηη είρε δηακνξθσζεί κία θαηάζηαζε «ηδηφξξπζκεο ρσξνηαμίαο» πνπ αληηζηεθφηαλ ζε θάζε πξνζπάζεηα επηβνιήο θαλφλσλ. Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί, πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ρξήζεσλ γεο κε θξηηηθή δηάζεζε θαη κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζρεδηαζκφο εθαξκφζηεθε ζηε ρψξα καο. Μεζνδνινγηθά, ε αλάιπζε ζηεξίρηεθε ζε δχν άμνλεο. Θεσξήζεθε αλαγθαίν αθελφο λα πεξηγξαθεί ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, πνιενδνκηθφ θαη ρσξνηαμηθφ, απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ηνπ 1923 κέρξη ζήκεξα θαη αθεηέξνπ λα εμεηαζηεί πσο ρξεζηκνπνίεζε ε πνιηηεία ηα ζεζκηθά εξγαιεία πνπ δηέζεηε, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζεη θαη λα θαηεπζχλεη ην ζρεδηαζκφ, ζηηο επαίζζεηεο θαη ηδηφκνξθεο πεξηνρέο ηεο Μπθφλνπ θαη ηεο ίθλνπ. Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηελ Α Δλφηεηα, θαη αθνχ γίλεη κία ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο «ρξήζε γεο ή εδάθνπο» αθνινπζεί ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ρξήζεσλ γεο ζηελ Διιάδα ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πεξηιακβάλεη ηα ζεκαληηθφηεξα λνκνζεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιενδνκία, ηε ρσξνηαμία θαη ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη κία ζπλνπηηθή θξηηηθή απνηίκεζε (γηα ηα παιαηφηεξα απφ απηά) ηφζν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηα επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα φζν θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απηή δηακνξθψζεθε. Δπηπιένλ έγηλε κία 1

2 πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο θαη απαληψληαη ζην επξχηεξν ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην φπσο π.ρ ζηελ αξραηνινγηθή λνκνζεζία ή ζηε δφκεζε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ θαη ησλ δηαηεξεηέσλ ζπλφισλ. ηε ζπλέρεηα ηεο Α Δλφηεηαο γίλεηαη κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ρξήζεηο γεο ή εδάθνπο ζηηο«εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ» πεξηνρέο κε επηθέληξσζε ζηε ρσξνηαμία πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο πνπ σο θχξην αληηθείκελν έρεη ηνλ νξζνινγηθφ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηελ επηβνιή φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, θαηαξρήλ ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν θαη επηθνπξηθά ζηε χπαηζξν (εμσαζηηθέο ή κε αζηηθέο, αγξνηηθέο πεξηνρέο). Ζ αλάιπζε εζηηάδεηαη ηφζν ζηηο Δηδηθέο Υσξνηαμηθέο Μειέηεο, πνπ εθπνλνχληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη ζηηο νπνίεο έρνπλ εθδεισζεί απηφλνκεο αλαπηπμηαθέο ηάζεηο πνπ ηνπο ππνβαζκίδνπλ, φζν θαη ζηηο Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ, κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ νπνίσλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνιεθζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη, ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 θαη είλαη θξίζηκεο αλαπηπμηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ή παξνπζηάδνπλ άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνβιήκαηα, ε επέθηαζε πθηζηάκελνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ή ε έληαμε λέσλ πεξηνρψλ ζε απηφ. Οινθιεξψλνληαο ηελ Α Δλφηεηα, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά, ζηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ γηα ηνλ παξάθηην θαη λεζησηηθφ ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθέο πσο ε ειιεληθή πνιηηεία πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη ηα ηδηαίηεξα αλαπηπμηαθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. ηε Β Δλφηεηα, ν ζρεδηαζκφο επηθεληξψλεηαη πιένλ ζηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Μχθνλν θαη ζηε ίθλν θαη ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ήηαλ δηαζέζηκα θαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο Δηδηθέο Υσξνηαμηθέο Μειέηεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο εθπνλεζεί γηα ηα λεζηά απηά. Ζ ινγηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ αλάιπζε ήηαλ αθελφο λα πεξηγξαθεί ε νηθηζηηθή αλάπηπμε/νξγάλσζε ησλ λεζηψλ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο αλάγθεο,ζηηο ηάζεηο θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη αθεηέξνπ λα εμεηαζηεί πνηνη ήηαλ νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ πνιηηεία θαη κε πνηνπο ηξφπνπο εθαξκφζηεθε θαη εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο πξνθεηκέλνπ απηνί λα επηηεπρζνχλ. ηελ Γ Δλφηεηα, πνπ είλαη θαη ε ηειεπηαία ηεο εξγαζίαο απηήο, γίλεηαη κία ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε απνηίκεζε φζνλ αθνξά ηηο ξπζκίζεηο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ, 2

3 βάζεη ησλ νπνίσλ πξνσζείηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο, ελψ παξάιιεια κέζα απφ ηελ θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζείηαη, γίλεηαη ε δηεμαγσγή ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ, πνπ θηινδνμνχλ λα ζπκβάιινπλ ψζηε λα πξνρσξήζεη ν ζρεδηαζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο κε ηξφπν απνδνηηθφ θαη λα ηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο κηαο καθξνρξφληαο θαη νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο. Ζ αμία θαη ε επηθαηξφηεηα ηνπ ζέκαηνο πνπ δηαπξαγκαηεχηεθε ε παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη θαλεξή απφ φζα ήδε έρνπλ αλαθεξζεί, δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζηε ρψξα καο επί πνιιέο δεθαεηίεο, ηφζν εληφο ησλ νξίσλ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, φζν θαη ζηηο παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. ηελ Διιάδα θαηλφκελα φπσο: απζαίξεηε, εθηφο ζρεδίνπ, δφκεζε, αλάκεημε ρξήζεσλ γεο, ζπγθξνχζεηο νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ππνρψξεζε πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηε δηζηαθηηθφηεηα ζηελ επηβνιή ξπζκίζεσλ αιιά θαη ηελ απνπζία ησλ αλαγθαίσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζέηνπλ ζε θίλδπλν νιφθιεξε ηελ ειιεληθή θνηλσλία ππνλνκεχνληαο ην κέιινλ ηεο. Ζ, αλά ρείξαο, εξγαζία πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη ζθαηξηθά θαη αληηθεηκεληθά ην πξφβιεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ρξήζεσλ γεο έρνληαο ζηεξηρηεί αθελφο ζην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην θαη αθεηέξνπ ζηηο έγθπξεο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηηο ππφ εμέηαζε πεξηνρέο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη επηθαηξνπνηεκέλα, ψζηε λα κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ην πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ν ζρεδηαζκφο, αιιά θαη λα δηεπθνιπλζεί ελδερνκέλσο θάπνηνο κειινληηθφο κειεηεηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ζαλ αθεηεξία, γηα ηηο δηθέο ηνπ εθηηκήζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ειιεληθή πνιηηεία έρνληαο πιήξε επίγλσζε ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιεκάησλ θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα πξνσζεζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο. Μαθάξη ε εξγαζία απηή, λα θαλεί ρξήζηκε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο, δεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ζπγθεληξψζεθαλ, αλαιχζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ κε ππεπζπλφηεηα θαη ζεβαζκφ πξνο φινπο εθείλνπο πνπ θνπίαζαλ λα θάλνπλ πξσηνγελή έξεπλα θαη λα παξαδψζνπλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ηφζν ζεκαληηθέο Δηδηθέο Υσξνηαμηθέο Μειέηεο. ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο κνπ θαζψο θαη φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ πξνθεηκέλνπ απηή λα νινθιεξσζεί. 3

4 Κεθάιαην 1: ρέδηα Υξήζεο Γεο ή Δδάθνπο. 1.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε. Ωο ρξήζε γεο ή ρξήζε εδάθνπο, λνείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη ιεηηνπξγηθά, ηκήκαηα εδάθνπο ή θηίζκαηα ή έξγα ππνδνκήο. 1 Έηζη ινηπφλ ε έλλνηα ηεο ρξήζεο γεο αλαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη πάλσ ζηε γε, ή ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ε γε ρξεζηκνπνηείηαη. 2 Δίλαη πνηθίιεο νη νπηηθέο ππφ ην θσο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα εμεηαζηεί ε έλλνηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ρξήζεσλ εδάθνπο θαη ζρεηίδνληαη νπζηαζηηθά κε ηελ αληίιεςε πνπ επηθξαηεί γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ε γε θαιείηαη λα εθπιεξψζεη: απφ ηελ «ζηελά» νηθνλνκηθή άπνςε ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηεο γηα παξαγσγηθνχο ζθνπνχο κε ζηφρν ην θέξδνο, κέρξη ηελ επξχηαηε ζεψξεζε φηη ε γε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξφπνπο νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ γεληθφηεξε επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηελ επηζπκεηή δηαβίσζε κηαο θνηλσλίαο. 3 Δμάιινπ ε έλλνηα ηεο ρξήζεο ηνπ εδάθνπο εμεηάδεηαη ζπλήζσο αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ή παξακέηξνπο πνπ απνδίδνληαη ζην θπζηθφ ρψξν: 4 - Φπζηθέο δηαζηάζεηο (π.ρ. δάζε, λεξά, πγξνβηφηνπνη, ιηβάδηα θ.α.) - Κνηλσληθννηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε θαηνηθία ή ε αλαςπρή φζν θαη κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο (βηνκεραληθή, γεσξγηθή θ.α.) - Λεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ρσξηθέο δηαηξέζεηο θαη ζχκθσλα κε νκνεηδή πξνβιήκαηα, ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο ή δηνηθεηηθέο ζθνπηκφηεηεο. 1 Υαηδνπνχινπ-Σδίθα Αιίθε, «Πολεοδομικό Γίκαιο», ζει Πξφγξακκα Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πνιηηηθή ρξήζεσλ γεο. Έθζεζε νκάδαο εξγαζίαο Κ.Δ.Π.Δ., Μάηνο Όπσο ππνζεκείσζε 2. 4 Όπσο ππνζεκείσζε 2. 4

5 1.2 θνπόο Υξεζηκόηεηα ηνπ ρεδηαζκνύ Υξήζεο Γεο ή Δδάθνπο. Πνιιέο θνξέο, γηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα πνηθίια πνιενδνκηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ή άιια πξνβιήκαηα ή θαηλφκελα, είλαη ζθφπηκν ή θαη αλαγθαίν λα ζπληαρζεί ζρέδην ηεο πθηζηάκελεο ρξήζεο εδάθνπο ηνπ ζρεηηθνχ ρψξνπ. 5 Oη αληηζέζεηο, ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ γηα ηε ρξήζε γεο ζρεηίδνληαη άκεζα ηφζν κε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ φζν θαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ιφγσ : - Σεο έιιεηςεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αιιαγψλ απφ ηε κηα ρξήζε ζηελ άιιε. - Σνπ επηπέδνπ, ή ηνπ βαζκνχ έληαζεο ηεο ρξήζεο γεο γηα θάζε θαηεγνξία. - Σνπ βαζκνχ ζπκβαηφηεηαο γεηηληαδνπζψλ ρξήζεσλ. - Σεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ίδηαο έθηαζεο γεο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο. Δπηζεκάλζεθε έηζη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ, βάζεη θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ, ηεο δπλαηήο ή θαηάιιειεο ρξήζεο γηα θάζε ηκήκα γεο, έηζη ψζηε ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ρξήζεσλ λα είλαη πην νινθιεξσκέλνο θαη λα κελ ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο παξαδνζηαθέο ρξήζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα κελ είλαη νη θαηάιιειεο. Σν ρέδην Υξήζεο Δδάθνπο (Land Use Plan) έρεη ζθνπφ λα απεηθνλίζεη πάλσ ζε ράξηε ηηο ρξήζεηο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ νηθηζκνχ θαη γεληθφηεξα λα παξνπζηάζεη ηελ θαηαλνκή θαη ηελ νξζή ρσξηθή ζχλζεζε θαη αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ πνιενδνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηνλ ρψξν (ρήκα 1 Παξαξηήκαηνο). Έηζη φηαλ πξνγξακκαηίδεηαη κία πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο επέκβαζε ζην ρψξν, π.ρ. επηινγή γεπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε ελφο ζσθξνληζηηθνχ ηδξχκαηνο, ελφο ζρνιείνπ θ.α. ην ρέδην Υξήζεο Γεο ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ έξεπλα ρσξνζέηεζεο, βειηηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πνηφηεηα ηεο κειέηεο. Έλα ρέδην Υξήζεο Δδάθνπο κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε ζην ζχλνιν ηνπ ρψξνπ κηαο πφιεο, είηε ζε έλα ηκήκα ηεο. 5 Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει. 140, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα,

6 Γεδνκέλνπ φηη κέζα απφ ην ρέδην Υξήζεο Γεο παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο, απηφ κπνξεί λα αλήθεη είηε ζην ραξηνγξαθηθφ θαη γεληθφηεξα ζην αλαιπηηθφ ζθέινο κηαο πιήξνπο πνιενδνκηθήο κειέηεο (Π.Μ), είηε ζην ζπλζεηηθφ ζθέινο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη πξνηάζεσλ κηαο ξπζκηζηηθήο κειέηεο (Ρ.Μ.) 6 (Πίλαθαο 1 Παξαξηήκαηνο). Έηζη ηα ζρέδηα απηά ζα ήηαλ νξζφηεξν λα κελ παξνπζηάδνληαη ζαλ ηδηαίηεξε θαηεγνξία (Π.Μ.) αιιά ζαλ θεθάιαην αλαπφζπαζην ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ (Ρ..) ή ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Γ.Π..). 7 Δμάιινπ, ρσξνζεηήζεηο ιεηηνπξγηψλ πνπ γίλνληαη απνπζία πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ (Π..) ή πνπ ζεκειηψλνπλ πξνηάζεηο πάλσ ζε «εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ» κε φιεο ηηο εγγελείο αδπλακίεο 8, ζπρλά απνηπγράλνπλ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ θαη αλαθξηβψλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ ηα ζρέδηα απηά θαη εληέιεη ιεηηνπξγνχλ ζε βάξνο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο φρη κφλν γηα ηελ πφιε, αιιά θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν αξρηηεθηνληθφ ή ηερληθφ έξγν. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα πθίζηαληαη ηέηνηα ζρέδηα ζηα πιαίζηα ρσξνηαμηθψλ κειεηψλ, φπνπ φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ν ρψξνο αλαθνξάο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηελ πφιε, ελψ ν βαζκφο ιεπηνκέξεηαο πνιχ κηθξφηεξνο. 1.3 Πεξηερόκελα ησλ ρεδίσλ Υξήζεο Γεο ή Δδάθνπο. 9 Σν ρέδην Υξήζεο Δδάθνπο εμεηδηθεχεηαη ζε ιεπηνκεξείο ράξηεο πξνηάζεσλ γηα θάζε κηα απφ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο, ζηνπο νπνίνπο θαζνξίδνληαη ε ζέζε, ην κέγεζνο θαη ην δπλακηθφ ηεο, ελψ παξάιιεια παξέρνληαη θαη ηα φξηα ησλ ηηκψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φξσλ δφκεζεο (π.ρ. ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο) ή άιισλ πξνηχπσλ (π.ρ. ηεο ππθλφηεηαο). Δμάιινπ γηα νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο παξνπζηάδεηαη θαη ε δψλε επηξξνήο ηνπο. 10 Σν ζρέδην ηνχην θαη νη ινηπνί ράξηεο ζπλνδεχνληαη απφ ζηνηρεία ηα νπνία δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά: 6 Ζ ξπζκηζηηθή κειέηε θηινδνμεί λα έρεη κία θαζνιηθφηεηα ηφζν ζηελ ζεψξεζε φζν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ φισλ ησλ ηνκέσλ, ζε αληίζεζε κε ηνκεαθέο κειέηεο, πνπ θαηαπηάλνληαη κε έλα κφλν ζηνηρείν ή ηνκέα ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, π.ρ. ηελ θαηνηθία, ην πξάζηλν θ.α. 7 Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει.139, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εγθξίλνληαη, φζνλ αθνξά ηε ρψξα καο, θαη εθαξκφδνληαη εξήκελ ησλ ξπζκηζηηθψλ κειεηψλ, πνπ είηε δελ ππήξραλ, είηε αγλννχληαλ γηαηί δελ είραλ λνκηθή ηζρχ. 9 Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει.144, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα, Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει.131, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα,

7 - Με ηελ πνζνζηηαία θαη απφιπηε ζπκκεηνρή ηεο θάζε ρξήζεο ζε επηθάλεηα (Πίλαθαο 2 Παξαξηήκαηνο). - Με ηελ επηθάλεηα ηεο πφιεο αλά ρξήζε θαη θαη άηνκν, κε βάζε ην αλακελφκελν πιεζπζκηαθφ δπλακηθφ (Πίλαθαο 3 Παξαξηήκαηνο ). ηε δηεζλή πξαθηηθή, ηα ρέδηα Υξήζεο Δδάθνπο κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ζηνηρεία ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ηα πιαίζηα φξσλ δφκεζεο 11, πνπ είηε έρνπλ επηβιεζεί ζηηο επηκέξνπο δψλεο ρξήζεσλ, είηε, αλ πξφθεηηαη γηα πξφηαζε, πξνηείλνληαη λα ηζρχζνπλ. Δμάιινπ εηδηθνί θψδηθεο ρξσκάησλ θαη ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο, είλαη δπλαηφλ λα απεηθνλίδνπλ επάλσ ζε θαηάιιεινπο ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο φιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ, ελψ πέξα απφ ηηο θαζηεξσκέλεο ελδείμεηο, ν ζπληάθηεο ηνπ ζρεδίνπ, κπνξεί λα πξνζζέζεη επηπιένλ ζηνηρεία, θάλνληαο ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ραξηνγξάθεζεο (Πίλαθαο 4 Παξαξηήκαηνο ). Έηζη, είλαη εθηθηφ λα επηζεκαλζεί κία πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ πνπ θηλδπλεχεη απφ πιεκκχξεο, ή πνπ παξνπζηάδεη άιια έληνλα πξνβιήκαηα, λα πεξηγξαθεί ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ρξήζεσλ ζην ρψξν ηεο πφιεο (μεθηλψληαο απφ ην παξειζφλ θαη θηάλνληαο ζε κειινληηθέο πξνβιέςεηο). 12 Μία επίζεο ρξήζηκε πιεξνθνξία πνπ σθέιηκν είλαη λα ζπλδέεηαη κε ην ζρέδην ρξήζεο εδάθνπο, είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ηδηνθηεζηαθψλ θαζεζηψησλ πνπ πθίζηαληαη ζηνλ νηθηζκφ, π.ρ. ηδησηηθά, θξαηηθά, δεκνηηθά, εθθιεζηαζηηθά θ.α. 13 Σέινο γεληθεπκέλεο θαη πξνζεγγηζηηθέο πιεξνθνξίεο, κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηα ζρέδηα απηά θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αμίεο γεο, ή κε ηνλ νηθνδνκηθφ πινχην ηνπ νηθηζκνχ, θαζψο θαη ελδείμεηο γηα ηελ ειηθία, ηελ θαηάζηαζε, ηα χςε ησλ θηηξίσλ, ηελ ηζηνξηθή αμία θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ πνιενδνκηθψλ ζπλφισλ Μπνξεί λα είλαη: αλψηαηα φξηα κηθηνχ ζπληειεζηή δφκεζεο, ή ηεο ππθλφηεηαο (ζε πεξίπησζε θαηνηθίαο), ή ζπαληφηεξα θαη ηνπ χςνπο. 12 Όηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ έρνπλ κεγάιν φγθν, κπνξεί γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή, ην ζρέδην ρξήζεο εδάθνπο λα απνηειείηαη απφ νιφθιεξε ζεηξά ζρεδίσλ (ραξηψλ). 13 Παξνπζηάδνληαη βέβαηα ζε γεληθέο γξακκέο, δεδνκέλνπ φηη ε νινθιεξσκέλε απνηχπσζή ηνπο γίλεηαη κέζσ ηνπ θηεκαηνινγίνπ. 14 Αλαιπηηθή απνγξαθή, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε νηθνδνκηθνχ πινχηνπ γίλεηαη ζε κειέηεο πνιενδνκηθήο δηάηαμεο. 7

8 Κεθάιαην 2: Ννκνζεηηθό πιαίζην ηνπ ρεδηαζκνύ Υξήζεο Γεο ή Δδάθνπο ζηελ Διιάδα. ύληνκε Ηζηνξηθή Αλαδξνκή - Δμέιημε. 2.1 Γεληθά. Ζ πνιηηηθή ησλ ρξήζεσλ γεο πινπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη θαλνληζκψλ ηεο θπζηθήο αλάπηπμεο ηεο γεο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα απνζθνπεί λα εμαζθαιίδεη θαη λα θαηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε πξνο ηα επηζπκεηά επίπεδα, ζχκθσλα κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζε αξκνληθή ζπζρέηηζε κε ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σα κέηξα ξπζκίζεσλ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο πεξηιακβάλνπλ: - Καζνξηζκφ δξαζηεξηφηεηαο ή ρξήζεο, πνπ επηηξέπεηαη λα αζθείηαη θαηά δψλε ή ηκήκα γεο, καδί κε φξνπο θαη θαλνληζκνχο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. - Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ, θπξίσο ησλ αιιαγψλ ζηε ρξήζε γεο: Αθνξνχλ βαζηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα φπσο π.ρ. θαηάηκεζεο δαζψλ, γεσξγηθήο γεο θ.α. - Μέηξα πνιηηηθήο γηα ηε γε: αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ, θπξίσο δεκνζηνλνκηθψλ, πνπ επηδηψθνπλ λα επεξεάζνπλ ηνπο κεραληζκνχο αγνξάο αζηηθήο θαη εμσαζηηθήο γεο. - Γεκηνπξγία εηδηθψλ έξγσλ ππνδνκήο, ηα νπνία κπνξεί λα επηδξάζνπλ ζηελ αγνξά γεο ή λα δεκηνπξγήζνπλ, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ζπλζήθεο ηέηνηεο πνπ λα επεξεάζνπλ ηηο ρξήζεηο γεο. ε νξηζκέλεο ρψξεο ε λνκνζεζία φρη κφλν πξνβιέπεη ηε ζχληαμε αιιά θαη πξνδηαγξάθεη ην πεξηερφκελν ησλ ζρεδίσλ ρξήζεο γεο. Ωζηφζν αθφκα θαη ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο κπνξεί λα πθίζηαηαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρεδίσλ απηψλ, αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ (π.ρ. γεσγξαθηθνί ράξηεο ζεκεξηλψλ ρξήζεσλ αζηηθήο γεο, ηζηνξηθά - πνιενδνκηθά ζρέδηα ρσξηθήο εμέιημεο, πξνηάζεηο γηα ζεζκνζέηεζε ρξήζεσλ θ.α.) Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει.140, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα,

9 Αλ θαη ζηελ Διιάδα δελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε ρσξηζηή θαηεγνξία πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ ρξήζεο εδάθνπο αλαθνξέο ζε ηέηνηνπ είδνπο ρξήζεηο, γίλνληαλ αλέθαζελ ζε ηζρχνληα ζρέδηα φπσο π.ρ. ξπκνηνκηθά. Δμάιινπ εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο γηα δηάθνξεο εηδηθέο θαηεγνξίεο αζηηθψλ ρξήζεσλ (π.ρ. αίζνπζεο ζεακάησλ, μελνδνρεία, λνζνθνκεία θ.α.) είραλ δηαηππσζεί εηδηθέο δηαηάμεηο, πνπ σο ζθνπφ σζηφζν, δελ είραλ λα επηβάιινπλ ηηο ρξήζεηο απηέο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, αιιά λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ νηθνδφκεζεο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ελνριήζεσλ ηφζν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα θηίξηα φζν θαη γηα ηα γεηηνληθά. 16 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη πην ζεκαληηθέο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρεδηαζκφ Υξήζεο Δδάθνπο ζηελ Διιάδα ζηηο δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, μεθηλψληαο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ νινθιεξσκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα (Ν.Γ.) ηεο 17-7/ θαη θαηαιήγνληαο ζην ζεκεξηλφ ζεζκηθφ πιαίζην. 16 Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει.141, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα,

10 2.2 Θεζκηθό πιαίζην ε Πεξίνδνο 1923 κέρξη ην Ζ αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο ησλ αζηηθψλ ρψξσλ ηεο επηθξάηεηαο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο ηεο επέθηαζεο ησλ πφιεσλ, ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ θαη ε αλάγθε ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο επνρήο, είραλ σο ζπλέπεηα λα γίλνπλ νη πξψηεο απφπεηξεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ρξήζεσλ εδάθνπο ζηελ Διιάδα, κε πξψην θαη πνιχ ζεκαληηθφ βήκα ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ηνπ 1923 κε ηίηιν «Πεξί ρεδίσλ Πφιεσλ, Κσκψλ θαη πλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ». Ο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ γεο ή θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ζε δψλεο θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ πφιεσλ ζπληζηνχλ παξεκβάζεηο ζην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο. Οη ζεζκνί απηνί είραλ εηζαρζεί πξν πνιινχ εκκέζσο ή ακέζσο ζηε λνκνζεζία ησλ πεξηζζφηεξσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. Οη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ππήξμαλ ζπγθξηηηθά ιίαλ πεξηνξηζκέλεο, ελψ βειηηψζεθαλ πνιχ κεηά απφ ην 1923, δηά ηνπ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 1262/1972 «Πεξί Ρπζκηζηηθψλ ρεδίσλ Αζηηθψλ Πεξηνρψλ». Δλ ησ κεηαμχ εηδηθέο πξνβιέςεηο ππήξραλ κφλν πξνθεηκέλνπ: (α) πεξί βηνκεραληψλ (Ν.Γ , άξζξν 12 θαη Ν ηεο 26/ «πεξί θαζνξηζκνχ βηνκεραληθψλ δσλψλ θαηά πεξηνράο ηεο ρψξαο») (β) πεξί αξραηνηήησλ (Π.Γ. 5351/1932 θαη 1469/1950 γλσζηφ σο «πεξί λεσηέξσλ κλεκείσλ») (γ) πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο ( θπξίσο ν Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 2344/1940 αιιά θαη Π.Γ.11/ , νη Νφκνη: 263 θαη 522 ηνπ 1968 θαη ην Ν.Γ. 439 ηεο 12/ ) (δ) πεξί εηδηθήο θαηεγνξίαο νηθνδνκεκάησλ (Ν. 1469/1950) θαη (ε) πεξί δαζψλ (άξζξν 78 ηνπ Γαζηθνχ Κψδηθα Ν.Γ. 86/1969 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.Γ. 996 ηεο 2/ ). Ωζηφζν ηηο δχν ζεκαληηθφηεξεο ξπζκίζεηο απνηεινχζαλ ηα Ν.Γ/ηα ηνπ 1923 θαη ην 1262/1972 ζηα νπνία θαη ζα εζηηαζηεί αλάιπζε. Ζ πεξίνδνο απηή ιήγεη κε ηελ ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 1975 πνπ έζεηε ηηο βάζεηο γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ρψξαο. 10

11 Α) Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα (Ν.Γ.) ηεο 17-7/ «Πεξί ρεδίσλ Πόιεσλ, Κσκώλ θαη πλνηθηζκώλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηώλ». Ζ ηζηνξία ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ Υξήζεο Δδάθνπο ζην ζχγρξνλν Διιεληθφ Κξάηνο μεθηλά απφ ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα (Ν.Γ.) ηεο 17-7/ «Πεξί ρεδίσλ Πφιεσλ, Κσκψλ θαη πλνηθηζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ». Σν πην πάλσ Ν.Γ. είρε θαζηεξψζεη ηηο βαζηθέο πξψηεο ρξήζεηο γεο, νξίδνληαο φηη ην ζρέδην ηεο πφιεο, ηφηε ξπκνηνκηθφ, πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο θνηλφρξεζηνπο, θνηλσθειείο θαη νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο. Δπίζεο φξηδε φηη έπξεπε (άξζξν 11): α) Να ξπζκίδεηαη ην είδνο ηεο ρξήζεο ησλ νηθνδνκψλ αλάινγα κε ηε ζέζε, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε δηάηαμε γεληθά ησλ θηηξίσλ θαζψο θαη λα απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλέο νηθνδνκέο γηα νξηζκέλνπο ζθνπνχο. β) Να απαγνξεχεηαη, γηα ιφγνπο γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θηίξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ πφιεσλ, θσκψλ θιπ. θαη ε πεξηνρή ηνπο ή θαη νιφθιεξνη ζπλνηθηζκνί γηα νξηζκέλνπο ζθνπνχο (π.ρ. λνζνθνκεία θαη θιηληθέο κέζα ζε θέληξα αλαςπρήο θιπ), κνινλφηη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε απηή δελ κπνξεί λα δηαηξέμεη θαλέλα θίλδπλν ε δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα. γ) Να επηβάιινληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο νηθνδνκψλ ππνρξεψζεηο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ησλ νηθνδνκψλ ηνπο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηέο εγθαηαζηάζεσλ θάζε θχζεο θαη ησλ γχξσ απφ απηέο πξνθεπίσλ, απιψλ, θήπσλ θαη πεξηηνηρηζκάησλ. Οη ππνρξεψζεηο απηέο επηβάιινληαη γηα ιφγνπο πγηεηλήο, αζθάιεηαο, εππξφζσπεο παξάζηαζεο θαη δπλαηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ νηθνδνκψλ ζχκθσλα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ δηαηεζεί. Δμάιινπ είρε πξνβιέςεη ηε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ δσλψλ εθηφο πφιεο, πξνθεηκέλνπ γηα εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα ζ απηήλ. Πην αλαιπηηθά ζην Ν.Γ. (άξζξν 12) αλαθέξνληαλ ηα εμήο: Δίλαη δπλαηφ ζε νξηζκέλα ηκήκαηα εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο (βηνκεραληθά ηκήκαηα) λα επηβάιιεηαη ε αλέγεξζε ησλ θηηξίσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο: α) φηαλ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο δελ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη κέζα ή θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο γη απηέο δηαηάμεηο γηα ηελ πγηεηλή, ηελ αζθάιεηα θ.ι.π. θαη 11

12 β) φηαλ ε ζπγθέληξσζε απηψλ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ζεσξείηαη αλαγθαία εμαηηίαο ηεο δηαξξχζκηζεο κε ην ζρέδην πφιεο ηεο νξγαληθήο δηάηαμεο ηεο πφιεο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ θάζε ζέζεο γηα νξηζκέλνπο θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Δμάιινπ νιφθιεξνο ν ειιεληθφο ρψξνο δηακνξθψζεθε λνκνζεηηθά ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ζηηο πεξηνρέο εληφο ρεδίνπ Πφιεσο, δειαδή ζ απηέο πνπ δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην θαη ξπζκίδνληαη βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαηάγκαηνο. β) ζηνπο νηθηζκνχο πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ην 1923 θαη ππάγνληαλ ζε δηθφ ηνπο λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ζηεξνχκελνη εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Πφιεσο θαη γ) ζηηο «εθηφο ρεδίνπ Πφιεσο» πεξηνρέο πνπ δελ αλήθαλ ζηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο θαη πνπ ξπζκίδνληαλ κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα (Π.Γ.), αθήλνληαο σζηφζν ηε δφκεζε ζ απηέο αλεμέιεγθηε. Ζ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία, απνηέιεζε θαη ην «αδχλαην ζεκείν» ηνπ Ν.Γ/ηνο δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ηεο θαηαρξεζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ, αζηηθνπνηήζεθε έλα κεγάιν κέξνο ησλ εθηφο ρεδίνπ Πφιεσο πεξηνρψλ. 17 Οη αιινηψζεηο ( επεξγεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο λνκνζεζίαο) πνπ επήιζαλ 18, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμαηξεηηθά καθξνρξφληεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ, ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ δήκσλ λα πξνρσξήζνπλ ζηηο απαιινηξηψζεηο, θαζψο θαη ε αλνρή θαη ε άκεζε ή έκκεζε λνκηκνπνίεζε ηεο απζαίξεηεο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο,φρη κφλν επιήγε ην θχξνο θαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπ Ν.Γ. ηνπ 1923, κε επηηξέπνληάο ηνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα λνκηθά νινθιεξσκέλν θαη θνηλσληθά απνδεθηφ λνκνζεηηθφ πιαίζην νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ζεκαηνδφηεζαλ ηελ εμέιημε ηεο πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζνχζε. 19 Β) Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα (Ν.Γ.) 1262/1972 «Πεξί Ρπζκηζηηθώλ ρεδίσλ Αζηηθώλ Πεξηνρώλ». Ο φξνο «ρξήζε γεο» σο πνιενδνκηθή έλλνηα, απαληάηαη ζην Ν.Γ. 1262/1972, κε ην νπνίν επηδηψρζεθε ε ζεζκνζέηεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ ( ζρεδίσλ ρξήζεσλ γεο αζηηθψλ πεξηνρψλ) θαη ζηελ Διιάδα. Με απηφ ην Ν.Γ. θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία 17 Αο ζεκεησζνχλ νη δηαηάμεηο νη ζρεηηθέο κε ηελ αλνηθνδφκεζε ζε εθηάζεηο εθηφο ζρεδίνπ, πνπ έρνπλ φκσο πξφζσπν πάλσ ζε εζληθέο, επαξρηαθέο, δεκνηηθέο/ θνηλνηηθέο, αγξνηηθέο νδνχο, θαζψο θαη πάλσ ζε ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο. 18 ην δηάζηεκα ηεο πεληεθνληαεηνχο θαη πιένλ εθαξκνγήο ηνπ Ν.Γ. ηνπ Γεσξγία Γηαλλαθνχξνπ, «Το Θεζμικό Πλαίζιο ηος Σσεδιαζμού ηων Πόλεων ζηην Δλλάδα: Ηζηοπικέρ 12

13 ζχληαμεο, έγθξηζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ αλά ηε ρψξα. Δμάιινπ κέζσ ηνπ Ν.Γ/ηνο 1262/72 ν λνκνζέηεο είρε σο ζηφρν ηελ άζθεζε πξφζζεηνπ θαη γεληθφηεξνπ ειέγρνπ (δεδνκέλνπ φηη δελ πεξηνξηδφηαλ ζε νξηζκέλεο εηδηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ) παξερνκέλσλ ησλ εμήο δπλαηνηήησλ: - ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ρξήζεσλ γεο θαηά δψλεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο, γηα ηελ νπνία εθπνλείηαη ξπζκηζηηθφ ζρέδην, - ηεο απεηθφληζεο ησλ παξαπάλσ θαζνξηζκέλσλ ρξήζεσλ γεο ζε ράξηε ή ράξηεο, πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εηζήγεζε, - ηεο απαγφξεπζεο (απφ ηελ έγθξηζε ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη εληφο ηεο πεξηνρήο απηνχ) ηεο ρξήζεσο γεο θαη αληίζεζε πξνο ηηο πξνβιέςεηο θαη δηαηάμεηο απηνχ θαη - ηεο ππνρξέσζεο φπσο ηα εθπνλνχκελα πνιενδνκηθά ζρέδηα ή ηα ζρέδηα δσλψλ εηδηθήο ρξήζεο ελαξκνλίδνληαη πξνο ηπρφλ εγθεθξηκέλν ξπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο. Δπηπιένλ ζην ζπγθεθξηκέλν Ν.Γ. δηεπθξηλίδεηαη φηη ε εθαξκνγή εγθεθξηκέλνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ ζπληζηά δεκφζηα σθέιεηα, παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζην Κξάηνο λα πξνρσξήζεη ζε νπνηαζδήπνηε έθηαζεο απαιινηξηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη θαη λα θαηνρπξψζεη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιενδνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ. Γη απηφ θαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν.Γ/ηνο 1262/72 πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ Δθαξκνγήο Ρπζκηζηηθψλ θαη Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Ν.Π.Γ.Γ.) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη ρξεκαηηθφ θαη φρη εθηειεζηηθφ φξγαλν. Σν Ν.Γ. απηφ δελ εθαξκφζηεθε κέρξη ζήκεξα. Αξγφηεξα ην πεξηερφκελφ ηνπ (ρξήζεηο γεο) ελζσκαηψζεθε ζηα Γ.Π.. ηνπ Ν. 1337/83 20, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη πιένλ ζησπεξά θαηαξγεκέλν. Δμάιινπ απφ ηε λνκνζεζία ηεο πεξηφδνπ εθείλεο αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζέζπηζε ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (Γ.Ο.Κ) πνπ σζηφζν δελ απνηειεί πνιενδνκηθή λνκνζεζία, παξφιν πνπ πεξηιακβάλεη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Μεηαμοπθώζειρ και Σύγσπονα Αιηήμαηα», ζει Γηα ην λφκν απηφλ βι. πην θάησ. 13

14 ε Πεξίνδνο 1975 κέρξη ην Τπφ ην θσο ηφζν ηνπ πληάγκαηνο ηνπ , φζν θαη ηνπ λφκνπ (Ν.) 360/1976 «Πεξί Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο» 22, ζεζπίδεηαη κηα ζεηξά λνκνζεηεκάησλ, βάζεη ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη κηα θάπνηα κεγαιχηεξε παξέκβαζε ζηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ή έζησ ζε επί κέξνπο ηνκείο ηεο. Όζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο, ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα λνκνζεηήκαηα ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ είλαη : Α) Ο Ν. 947/1979 «Πεξί Οηθηζηηθψλ Πεξηνρψλ» θαη Β) Σν Π.Γ. 81/1980 πνπ εθδφζεθε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ θαη απνηέιεζε κία πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ πιαηζίσλ γηα ηηο αζηηθέο ρξήζεηο. Α) Ο Νόκνο 947/1979 «Πεξί Οηθηζηηθώλ Πεξηνρώλ». Ο λφκνο απηφο, είρε ζαλ ζηφρν λα αληηθαηαζηήζεη ην ήδε αιινησκέλν Ν.Γ. ηνπ 1923, δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πνιηηηθή γεο, φζν θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ άζθεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο πνιενδνκηθήο θαη ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο. 23 Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί κηα πεξηνρή σο νηθηζηηθή, πξνβιέπνληαλ βάζεη ηνπ λφκνπ απηνχ δχν θάζεηο πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ: Ζ πξψηε θάζε αθνξνχζε ηε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο γηα έλα καθξνπξφζεζκν δηάζηεκα 30 εηψλ θαη πξνζιάκβαλε ηε κνξθή ζχληαμεο κηαο Γεληθήο Μειέηεο Οηθηζηηθήο Πεξηνρήο. 24 ηε Γεληθή Μειέηε Οηθηζηηθήο Πεξηνρήο γηλφηαλ πξνζπάζεηα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλάθεηα ησλ πξνγξακκάησλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηηο πθηζηάκελεο νηθηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο Όπνπ ζην άξζξν 24 έζεηε λέεο βάζεηο γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θξάηνπο λα ειέγρεη ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, δηαηππψλνληαο παξάιιεια νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή πνιηηηθή. Δπηπιένλ, ζην άξζξν 17 ππνγξάκκηδε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ζην άξζξν 21 (παξ.4) φξηδε φηη ην θξάηνο έπξεπε λα ζεζπίδεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ απφθηεζε θαηνηθίαο απφ πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ δηθή ηνπο ζηέγε, ή απφ πξφζσπα πνπ δνπλ θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο. 22 Ο νπνίνο, κεηαμχ ησλ άιισλ, ίδξπζε έλα εηδηθφ δηππνπξγηθφ φξγαλν επηηειηθνχ ραξαθηήξα, ην Δζληθφ πκβνχιην Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο, γηα ηε ράξαμε ηεο ρσξνηαμηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 23 Γεσξγία Γηαλλαθνχξνπ, «Το Θεζμικό Πλαίζιο ηος Σσεδιαζμού ηων Πόλεων ζηην Δλλάδα: Ηζηοπικέρ Μεηαμοπθώζειρ και Σύγσπονα Αιηήμαηα», ζελ Γεσξγία Γηαλλαθνχξνπ, «Το Θεζμικό Πλαίζιο ηος Σσεδιαζμού ηων Πόλεων ζηην Δλλάδα: Ηζηοπικέρ Μεηαμοπθώζειρ και Σύγσπονα Αιηήμαηα», ζει Δπηζεκαίλνληαλ νη επηπηψζεηο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ κηαο πεξηνρήο σο «νηθηζηηθήο», ηφζν ζηε δεκνγξαθηθή εμέιημε θαη ζηα ινηπά αλαπηπμηαθά κεγέζε, φζν θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 14

15 ηε κειέηε απηή, θαη έπεηηα απφ επεμεξγαζία φισλ ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ, γηλφηαλ ε ηειηθή πξφηαζε αλακφξθσζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξνζδηνξίδνληαο ηφζν ηηο γεληθέο φζν θαη ηηο εηδηθέο ρξήζεηο γεο ζηηο νπνίεο κπνξνχζε λα δηαθξηζεί απηή, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε αλάπηπμε, ηελ θιηκάθσζή ηεο ζε ρξνληθέο θάζεηο θαη ηηο ρσξνηαμηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο. Δπηπιένλ θαζνξίδνληαλ νη δψλεο νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο επηδηψθνληαλ ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αλάπηπμεο (Δλεξγφο Πνιενδνκία, Αζηηθφο Αλαδαζκφο, Καλνληζηηθέο Γηαηάμεηο). Γηα ηηο δψλεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζηε δεχηεξε θάζε ζπληάζζνληαλ εηδηθέο πνιενδνκηθέο κειέηεο δηαθνξνπνηεκέλεο σο πξνο ην πεξηερφκελν αιιά θαη ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχζε ν θάζε ηχπνο, κε ηζρχ αληίζηνηρε ησλ ζρεδίσλ πφιεσλ ηνπ Ν.Γ/ηνο ηνπ 1923, ζηηο νπνίεο θαζνξίδνληαλ νη ρξήζεηο εδάθνπο θαη νη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί, νη πξνβιεπφκελνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ηα δεκφζηα ή θνηλσθειή θηίξηα, νη νηθνδνκήζηκνη ρψξνη, ηα νηθνδνκηθά ζπζηήκαηα, νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη δφκεζεο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ εηζθνξάο ζε γε θαη ρξήκα φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ. 26 Με ηνλ ίδην λφκν, πξνζδηνξίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά νη γεληθέο ρξήζεηο γεο (άξζξν 3 παξ. 2) πνπ κπνξνχζαλ λα ζεζκνζεηνχληαη ζηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο, ελψ παξάιιεια δφζεθε εμνπζηνδφηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθψλ ρξήζεσλ γεο (σο ππνδηαίξεζε ησλ γεληθψλ). Ωζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη χζηεξα απφ ηελ έληνλε «ιατθή» αληίδξαζε πνπ παξνπζηάζηεθε εμαηηίαο ησλ, ζεσξνχκελσλ πςειψλ γηα ηελ επνρή, πνζνζηψλ εηζθνξάο ζε γε θαη ρξήκα, εγθαηαιείθζεθε ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπ Ν. 947/79, ελψ ρσξίο λα θαηαξγεζνχλ φζνη λφκνη ή δηαηάγκαηα είραλ ήδε ςεθηζηεί ή εγθξηζεί, «αλεζηάιε» επ αφξηζηνλ ε εθαξκνγή ηνπο. 27 Σν πην πάλσ γεγνλφο είρε σο ζπλέπεηα, φρη κφλν λα αθπξσζνχλ ζηελ πξάμε νη λέεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, αιιά επηπιένλ λα δεκηνπξγεζεί θελφ πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο, εθφζνλ νη παιαηφηεξεο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο δελ κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ, ηφζν δηφηη είραλ ξεηά ή ζησπεξά θαηαξγεζεί φζν θαη γηαηί θαλείο δελ ήζειε λα πξνηείλεη ηελ επαλαθνξά ηνπο Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει.213, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα, Γεσξγία Γηαλλαθνχξνπ, «Το Θεζμικό Πλαίζιο ηος Σσεδιαζμού ηων Πόλεων ζηην Δλλάδα: Ηζηοπικέρ Μεηαμοπθώζειρ και Σύγσπονα Αιηήμαηα», ζει Πξεβειάθεο Γ. 1986, «Ππόζθαηερ πποζπάθειερ για ηην οπγάνωζη ηος αζηικού σώπος ζηην Δλλάδα», Αλάηππν απφ ην Α. Αξαβαληηλφο «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ» Αζήλα, 1986, ζει

16 Β) Πξνεδξηθό Γηάηαγκα (Π.Γ.) 81/1980. Σν Π.Γ. 81/1980 εθδφζεθε θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ 947/79 θαη απνηέιεζε κία πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ πιαηζίσλ γηα ηηο αζηηθέο ρξήζεηο. Δπηρεηξήζεθε έηζη κία θάπσο δηαθνξνπνηεκέλε γεληθφηεξε ξχζκηζε, κέζσ ηεο νπνίαο γίλνληαλ δηάθξηζε ζε έμη κεγάιεο θαηεγνξίεο γεληθψλ ρξήζεσλ, θαζψο θαη ζηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπο, νη νπνίεο αλαθέξνληαλ σο εηδηθέο ρξήζεηο. Σν αμηνζεκείσην ήηαλ φηη ην δηάηαγκα απηφ θαζφξηδε αλψηαηεο ηηκέο αξηζκνχ νξφθσλ, πνζνζηνχ θάιπςεο θαη ζπληειεζηή δφκεζεο αλά ρξήζε (Πίλαθαο 5 Παξαξηήκαηνο). Αξγφηεξα, ην δηάηαγκα απηφ θαηαξγήζεθε, θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Π.Γ. ηεο κε ηίηιν «Καηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν ρξήζεσλ γεο» ε Πεξίνδνο 1983 κέρξη ην Ύζηεξα απφ ηελ απνηπρία ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ είρε ζεκεησζεί ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ην λνκηθφ θελφ ηεο πνιενδνκηθήο, θαη φρη κφλν, πνιηηηθήο ήξζαλ λα θαιχςνπλ πνιχ ζεκαληηθά λνκνζεηήκαηα. Σελ ρξνληθή απηή πεξίνδν, φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο, ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα λνκνζεηήκαηα ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ είλαη : Α) Ο Ν. 1337/1983 κε ηίηιν «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο». Β) Ο Ν. 1650/1986 ηεο 15/ κε ηίηιν «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο». Τπφ ην ζηνηρείν Γ) ζα αθνινπζήζεη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δφκεζε ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη δηαηεξεηέα ζχλνια θαη ηέινο, φζνλ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζα γίλεη πεξηγξαθή ηνπ Π.Γ/ηνο απφ (ΦΔΚ 166Γ απφ ) κε ηίηιν «Καηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν ρξήζεσο γεο», πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζεζκφ ησλ Γ.Π.., θαζνξίδνληαο πιαίζην γηα ηηο αζηηθέο ρξήζεηο Γηα ην δηάηαγκα απηφ βι. πην θάησ. 30 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Π.Γ/ηνο απηνχ ζα αθνινπζήζεη ζε επφκελν μερσξηζηφ θεθάιαην. 16

17 Α) Ο Νόκνο 1337/1983 κε ηίηιν «Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο». Ο λφκνο απηφο εθαξκφζηεθε γηα πεξηζζφηεξν απφ κία δεθαεηία, παξά ην φηη είρε αξρηθά ραξαθηεξηζηεί σο «κεηαβαηηθφο». 31 Έηπρε δε επξχηαηεο εθαξκνγήο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. «Δπηρείξεζε Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο» θαηά ην νπνίν ζπληάρζεθαλ κειέηεο γηα πιήζνο πφιεσλ θαη θσκνπφιεσλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. 32 ην λφκν 1337/83, δηαηεξήζεθε ηφζν ην «δίδπκν» ησλ κειεηψλ ηνπ Ν. 947/1979, κηαο γεληθήο πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πφιεο θαη νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ζπκβαηφηεηα ηεο έληαμεο ή επέθηαζεο κε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε δνκή απηήο θαη κηαο εηδηθήο πνπ ππεηζέξρεηαη ζε ιεπηνκεξεηαθή εμέηαζε ηεο πεξηνρήο έληαμεο ή επέθηαζεο, φζν θαη νη ηξεηο ηξφπνη πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο (Δλεξγφο Πνιενδνκία, Αζηηθφο Αλαδαζκφο, Καλνληζηηθέο Γηαηάμεηο). Ζ πξψηε απφ απηέο ηηο κειέηεο είλαη ην «Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην» (Γ.Π..) (Υάξηεο 1 Παξαξηήκαηνο) ην νπνίν θαιχπηεη φιεο ηηο πνιενδνκεκέλεο ή πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο ελφο ηνπιάρηζηνλ δήκνπ ή θνηλφηεηαο θαη νθείιεη, κεηαμχ ησλ άιισλ λα πεξηιακβάλεη: 33 - Όξηα ηεο θάζε πνιενδνκηθήο ελφηεηαο θαη ηεο πεξηνρήο επέθηαζεο. - Τπνδηαίξεζε ηεο πεξηνρήο επέθηαζεο ζε δψλεο ππθλνδνκεκέλεο αξαηνδνκεκέλεο θαη αδφκεηεο. - Γεληθή εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη θνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο, δεκφζηεο παξεκβάζεηο ή εληζρχζεηο ζηνλ ζηεγαζηηθφ ηνκέα. - Γεληθή πξφηαζε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο (ρξήζεηο γεο, θέληξα, θχξην νδηθφ δίθηπν θπθινθνξίαο, ππθλφηεηα, κέζνο.γ., ηπρφλ απαγνξεχζεηο δφκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο, επηινγή ησλ ηξφπσλ αλάπηπμεο ή αλακφξθσζεο κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ δσλψλ, εθηίκεζε ησλ αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ). 31 Γηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 12 πνπ πξνζδηφξηδε ηελ αξρηθή κεηαβαηηθή ηζρχ ηνπ ζε δχν ρξφληα, νδήγεζαλ ζε ζπλερείο παξαηάζεηο ηνπ θαη ζηελ ελ ηέιεη επέθηαζε ηεο ηζρχνο ηνπ επ αφξηζηνλ. 32 Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει.213, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα, Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει , εθδ. πκκεηξία, Αζήλα,

18 - Δλδερφκελν πξνζδηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα δηνρεηεπζνχλ ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη εληζρχζεηο (Εψλεο Δηδηθήο Δλίζρπζεο-ΕΔΔ), θαζψο θαη πφξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. - Καζνξηζκφ ελδερφκελεο ρσξνζέηεζεο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη πεξηνρψλ άιισλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ζηελ έθηαζε ηεο «Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ» (Ε.Ο.Δ.) 34 γχξσ απφ ηελ πφιε ή ηνλ νηθηζκφ. ηε δεχηεξε ηνπ «δηδχκνπ» ησλ κειεηψλ ηνπ Ν.1337/1983 (άξζξν 6), ηελ «Πνιενδνκηθή Μειέηε» (Υάξηεο 2 Παξαξηήκαηνο), πινπνηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ Γ.Π.. Ζ Π.Μ. αλαθέξεηαη ζε αθέξαηεο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γ.Π.. ή θαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη ζ απηήλ παξνπζηάδνληαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζηνηρεία φπσο: 35 - Οξηζηηθνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ πξνο πνιενδφκεζε δσλψλ ηνπ Γ.Π.. - Υξήζεηο γεο θαη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί, απαγνξεχζεηο ή ππνρξεψζεηο. - Γηαγξάκκαηα δηθηχσλ ππνδνκήο. - Οηθνδνκήζηκνη ρψξνη. - πζηήκαηα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. - Κάζε άιιε ξχζκηζε επηβαιιφκελε απφ πνιενδνκηθνχο ιφγνπο. Ο λφκνο 1337/1983, πηνζεηψληαο έλα ζχζηεκα θιηκαθσηήο εηζθνξάο ζε γε θαη ρξήκα αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ ηδηνθηεζηψλ (άξζξα 8, 9) θαη ζεζπίδνληαο εθηεηακέλεο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ( π.ρ. Πνιενδνκηθή Δπηηξνπή Γεηηνληάο), εμαζθάιηζε ηελ θνηλσληθή λνκηκνπνίεζή ηνπ θαη ηε καθξνρξφληα εθαξκνγή ηνπ. 36 Δμάιινπ ζην Ν. 1337/83, δεκηνπξγήζεθαλ λένη ζεζκνί κε ηνπο νπνίνπο θαηνρπξψλεηαη παξέκβαζε ζε πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο ή ξχζκηζεο. Οη λένη απηνί ζεζκνί είλαη: Α1) Οη Εψλεο Δηδηθήο Δλίζρπζεο (Ε.Δ.Δ) Α2) Οη Εψλεο Δηδηθψλ Κηλήηξσλ (Ε.Δ.Κ.) θαη Α3) Οη Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) 34 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνχ ησλ ΕΟΔ ζα γίλεη ζε πην θάησ θεθάιαην. 35 Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει , εθδ. πκκεηξία, Αζήλα, Με φιεο ηηο κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο πνπ ππέζηε, ζπλερίδεη κέρξη θαη ζήκεξα λα απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά ηνλ ακέζσο καθξνβηφηεξν λφκν κεηά ην Ν.Γ. ηνπ

19 Απφ ηνπο ηξεηο απηνχο ζεζκνχο νη Ε.Δ.Δ. θαη νη Ε.Δ.Κ. ζα πεξηγξαθνχλ ελ ζπλερεία ζπλνπηηθά ελψ γηα ηηο Ε.Ο.Δ. ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζε ηδηαίηεξν θεθάιαην. Α1) Οη Εώλεο Δηδηθήο Δλίζρπζεο (Ε.Δ.Δ): Γηα ηελ αλάπιαζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ πξνβιέπεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο, πνπ ζθνπεχεη ζηελ θάιπςε εηδηθψλ πνιενδνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ κε ηε ζπγθέληξσζε κέζα ζ απηέο θάζε θξαηηθήο πξνζπάζεηαο κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δηεπζέηεζεο γεο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο γίλεηαη απφ ην Γεκφζην, ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ηηο εηαηξείεο κηθηήο νηθνλνκίαο. απηέο ηηο πεξηνρέο κπνξεί λα νξίδεηαη.γ. κεγαιχηεξνο απφ ηνλ γεληθψο ηζρχνληα θαη λα πξνβιέπνληαη εηδηθφηεξα κέηξα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο (π.ρ. επηδφηεζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Ο.Σ.Α. γηα ηελ εθηέιεζε βαζηθψλ πνιενδνκηθψλ έξγσλ θ.α..) θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπο. Α2) Οη Εώλεο Δηδηθώλ Κηλήηξσλ (Ε.Δ.Κ.): Ο θαζνξηζκφο απηψλ ησλ δσλψλ, απνζθνπεί ζηελ παξνρή εηδηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ή δηακφξθσζε θηηξίσλ ή ηκεκάησλ ηνπο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηα θέληξα πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα: θηηξίσλ αλαςπρήο, πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, θ.α. Β) Ο Ν. 1650/1986 ηεο 15/ κε ηίηιν «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο». Ο λφκνο απηφο απνηέιεζε ζηαζκφ ζην ειιεληθφ πεξηβαιινληηθφ ζεζκηθφ πιαίζην έρνληαο σο ζθνπφ ηε ζέζπηζε ζεκειησδψλ θαλφλσλ θαη ηελ θαζηέξσζε θξηηεξίσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε νπνία ζεσξείηαη ζεκειηψδεο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη πνιηηηθήο θαη πινπνηείηαη θπξίσο κέζα απφ ηνλ δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, έηζη ψζηε ν άλζξσπνο σο άηνκν θαη σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, λα δεη ζε έλα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία ηνπ θαη λα επλνείηαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ Βι. ζρεηηθά άξζξν 1, Ν.1650/

20 Δμάιινπ ζην Ν. 1650/86, δεκηνπξγήζεθαλ λένη ζεζκνί κε ηνπο νπνίνπο θαηνρπξψλεηαη παξέκβαζε ζε πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο ή ξχζκηζεο. Οη λένη απηνί ζεζκνί πνπ ζπλνπηηθά ζα πεξηγξαθνχλ είλαη: Β1) Οη Εψλεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαη ηνπ Σνπίνπ Β2) Οη Εψλεο Δηδηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δληζρχζεσλ (Ε.Δ.Π.Δ.) θαη Β3) Οη Εψλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Ε.Α.Π.Γ.) Β1) Οη Εώλεο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο θαη ηνπ Σνπίνπ: Απνηεινχλ εηδηθφ κεραληζκφ ραξαθηεξηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο πεξηνρψλ ζηνηρείσλ ή ζπλφινπ ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 18 θαη 19 ηνπ λφκνπ απηνχ. Οη πεξηνρέο απηέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 19, σο: - απφιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, - πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, - εζληθά πάξθα, - πξνζηαηεπφκελνη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί, πξνζηαηεπφκελα ηνπία θαη ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ, - νηθναλάπηπμεο. απηέο ηηο πεξηνρέο θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ 38 γεληθνί φξνη, απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο, ζηε δφκεζε θαη ζηελ θαηάηκεζε αθηλήησλ, θαζψο θαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ εθηέιεζε έξγσλ. Μπνξεί εμάιινπ γηα νξηζκέλα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο λα πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ζχληαμεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 39 Β2) Οη Εώλεο Δηδηθώλ Πεξηβαιινληηθώλ Δληζρύζεσλ (Ε.Δ.Π.Δ.) 40 : Απνηεινχλ εηδηθφ κεραληζκφ ραξαθηεξηζκνχ νξηνζέηεζεο θαη επηβνιήο εηδηθψλ ρξήζεσλ γεο θαη ζπληνληζκέλν πξφγξακκα κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πέξα απφ ηνπο ηζρχνληεο γεληθνχο πεξηνξηζκνχο ζε πεξηνρέο (ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο ή κηθηέο) πνπ παξνπζηάδνπλ θξίζηκα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 38 Γηα ηα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ βι. άξζξν 19 Ν. 1650/ Βι. ζρεηηθά άξζξν 3, Ν.1650/ Βι. ζρεηηθά άξζξν 23 Ν. 1650/

21 θαη δελ πιεξνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο ή θαη νξηαθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ή ηεο αηκφζθαηξαο πνπ ηίζεληαη ζηα άξζξα 7 παξ.1 θαη 9 παξ 1. Πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψλεηαη ε θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο εθπνλείηαη Δηδηθή Υσξνηαμηθή Μειέηε (Δ.Υ.Μ.) ζηελ νπνία, χζηεξα απφ κεηξήζεηο θαη ζηνηρεία ζπγθξίζηκα κε εθείλα ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ή ησλ λεξψλ, πξνηείλνληαη νη ελδεηθλπφκελνη εηδηθνί πεξηνξηζκνί θαη κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Δμάιινπ είλαη δπλαηφ λα πξνβιέπεηαη ε παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ή ε επηβνιή αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ζηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη ππφθεηληαη ζηνπο παξαπάλσ εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη κέηξα, λα θαζνξίδνληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο είζπξαμεο θαη απφδνζεο ησλ ηειψλ θαη λα ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Β3) Οη Εώλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Ε.Α.Π.Γ.): 41 Απνηεινχλ εηδηθφ κεραληζκφ ραξαθηεξηζκνχ, νξηνζέηεζεο θαη επηβνιήο εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζε πεξηνρέο ή εθηάζεηο πνπ θξίλνληαη πξφζθνξεο γηα ηελ αλάπηπμε βηνκεραληθψλ, ηνπξηζηηθψλ, κεηαιιεπηηθψλ ή ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή πεξηνρψλ πξφζθνξσλ γηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε. Οη δψλεο απηέο κπνξνχλ λα δηαθξίλνληαη ζε θχξηαο ή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, ελψ πξνζθέξνληαο σο θίλεηξν ζηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εγθαηαζηαζνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπο πςειφ.γ. 42 (πνπ ελεξγνπνηείηαη κφλν εθφζνλ πνιενδνκεζνχλ), επηβάιινπλ εηδηθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο, ρξήζεο αιιά θαη ιεηηνπξγίαο δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Γ) Γόκεζε ζε παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο θαη δηαηεξεηέα ζύλνια. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν ραξαθηήξαο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, δειαδή ησλ νηθηζκψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ, ιανγξαθηθφ, πνιενδνκηθφ, αηζζεηηθφ ή αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα, είλαη δπλαηφ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Γ.Ο.Κ. ηνπ 1985 (Ν.1577/85) αιιά θαη ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ ηνπ (Ν. 1772/1988) λα ζεζπίδνληαη 41 Βι. ζρεηηθά άξζξν 24 Ν. 1650/ Καζνξίδεηαη.Γ. 2,4 γηα βηνκεραληθέο θαη 0,6 γηα ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. 21

22 κε Π.Γ. φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο δηάθνξνη απφ εθείλνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηνλ Γ.Ο.Κ. 43 ηφρνο ησλ ξπζκίζεσλ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ ελ ιφγσ νηθηζκψλ κέζα απφ ηε δηαθχιαμε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη ηεο απνθπγήο θαηεδάθηζεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Γη απηφλ αθξηβψο ηνλ ζθνπφ πξνβιέθζεθε κέζσ ηνπ Ν. 880/1979 ν ζεζκφο ηεο κεηαθνξάο ηνπ.γ. δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε δηαηεξεηένπ θηηξίνπ λα κεηαθέξεη ην δηθαίσκα νηθνδφκεζεο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ζε άιιν κέξνο ηνπ ίδηνπ αθηλήηνπ ή ζε άιιν αθίλεην κε ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξήζεη θαη λα ζπληεξήζεη ην θηίξην. Δμάιινπ ζην άξζξν 32 ηνπ Ν. 1337/1983 γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην Γεκφζην λα αζθεί ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ ζε φιν ή ζε κέξνο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ή ηκήκαηφο ηνπο, ελψ παξάιιεια θαζίζηαηαη δπλαηή ε απαιινηξίσζε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ε Πεξίνδνο 1990 κέρξη ζήκεξα. Οξηζκέλεο απφ ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο 44 πνπ έγηλαλ, ηδηαίηεξα ηα πξψηα ρξφληα ( ) ηεο πεξηφδνπ απηήο, βξήθαλ πεξηνξηζκέλν αληίθξηζκα ζηελ ειιεληθή πνιενδνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ιφγσ ηεο κεησκέλεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο απνδνρήο ηνπο. 45 Ωζηφζν πνιχ ζεκαληηθά λνκνζεηήκαηα ζεζπίζηεθαλ ηελ πεξίνδν απηή. Όζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο, ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα λνκνζεηήκαηα ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ είλαη : Α) Ο Ν. 2508/1997 κε ηίηιν «Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Β) Ο Ν. 2742/1999 κε ηίηιν «Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο». Γ) Ο Ν. 3028/2002 κε ηίηιν «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». 43 Δμάιινπ θαη ζην άξζξν 4 ηνπ λένπ Γ.Ο.Κ. (Ν.2831/2000) πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο, πνιενδνκηθήο, ιανγξαθηθήο, αξρηηεθηνληθήο, θνηλσληθήο θαη αηζζεηηθήο θπζηνγλσκίαο ηφζν παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, φζν θαη ελ γέλεη πεξηνρψλ κε έληνλα παξαδνζηαθά ζηνηρεία. Γηα πεξηζζφηεξα βι. ζρεηηθά ζην Ν. 2831/ Άξζξν 29 ηνπ Ν. 1947/91 γηα ηελ ηδησηηθή πνιενδφκεζε, άξζξα 7 παξ.1 θαη 9 παξ.1 ηνπ Ν. 2052/1992 γηα ηηο Εψλεο Διεγρφκελεο Αλάπηπμεο, νη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2145/1993 γηα ηα ρέδηα Άκεζεο Πνιενδνκηθήο Οξγάλσζεο θ.α. 45 Γεσξγία Γηαλλαθνχξνπ, «Το Θεζμικό Πλαίζιο ηος Σσεδιαζμού ηων Πόλεων ζηην Δλλάδα: Ηζηοπικέρ Μεηαμοπθώζειρ και Σύγσπονα Αιηήμαηα», ζει

23 Α) Ο Ν. 2508/1997 κε ηίηιν «Βηώζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πόιεσλ θαη νηθηζκώλ ηεο ρώξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο λένο νηθηζηηθφο λφκνο έξρεηαη λα ππεξβεί, λα νινθιεξψζεη θαη λα βειηηψζεη ην «κεηαβαηηθφ» Ν. 1337/1983. ηφρνο ηνπ είλαη λα απνηειέζεη έλα λέν επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επέθηαζε, αλάπιαζε θαη γεληθφηεξα αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο, ζπκβάιινληαο απνθαζηζηηθά ηφζν ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, φζν θαη ζηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο (αεηθνξίαο) ησλ πφιεσλ, ησλ νηθηζκψλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο. 46 Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο ηνπ λφκνπ απηνχ, πεξηέρνληαη ζην πξψην θεθάιαην θαη ζέηνπλ θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη νη παξαθάησ: Ρπζκηζηηθά ζρέδηα πνπ ζπληάζζνληαη γηα φια ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ δηεζλή, δηαπεξηθεξεηαθή ή εηδηθή ζεκαζία, 47 θαη ζηφρν έρνπλ λα ζέζνπλ ηηο γεληθέο εθείλεο αξρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ε ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή νξγάλσζε κηαο πεξηνρήο ζηα πιαίζηα ησλ πεληαεηψλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Δμάιινπ γηα ηηο πην πάλσ πεξηνρέο 48 θαηαξηίδνληαη, εγθξίλνληαη θαη εθαξκφδνληαη Πξνγξάκκαηα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ, ησλ αθηψλ, θαη ησλ εηδηθψλ ηκεκάησλ ηνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο, ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπο θ.α. Γηεπξπκέλα Γ.Π.. ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, φζν θαη σο πξνο ηε ρσξηθή εκβέιεηα 49, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφηεξν εξγαιείν πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Οη πεξηνρέο εμάιινπ πνπ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη απφ ην Γ.Π.. είλαη: 46 Βι. ζρεηηθά αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ «Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 47 Δθηφο απφ ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο γηα ηα νπνία πθίζηαληαη ήδε εγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά ζρέδηα. 48 Σα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ δηεζλή, δηαπεξηθεξεηαθή ή εηδηθή ζεκαζία, εθηφο απφ ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο γηα ηα νπνία πθίζηαληαη ήδε εγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά ζρέδηα. 49 Καηαξηίδνληαη πιένλ θαηά θαλφλα γηα νιφθιεξεο ηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο ησλ λέσλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ πνπ ζπζηήζεθαλ κε ην Ν.2539/1997 (Καπνδίζηξηαο) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ νηθηζκφ κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 2000 θαηνίθσλ. 23

24 - Πνιενδνκεκέλεο πεξηνρέο κε εγθεθξηκέλν ζρέδην βάζεη ηνπ Ν. 1337/1983, ή βάζεη παιαηφηεξσλ λφκσλ θαζψο θαη νηθηζκνί πξνυθηζηάκελνη ηνπ έηνπο Πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο θχξηαο ή δεχηεξεο θαηνηθίαο, εγθαηαζηάζεσλ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. παξαγσγηθψλ πάξθσλ ή ηνπξηζηηθψλ δσλψλ), ζπλερφκελεο ή κε κε ηηο ήδε πνιενδνκεκέλεο πεξηνρέο. - Πεξηνρέο Δηδηθά Ρπζκηδφκελεο Πνιενδφκεζεο (Π.Δ.Ρ.ΠΟ.) βάζεη πνιενδνκηθήο κειέηεο πνπ κεηαμχ άιισλ πεξηέρεη ηηο ρξήζεηο γεο, ηηο πξφζζεηεο απαγνξεχζεηο ή ππνρξεψζεηο, ηα δίθηπα ππνδνκήο, ηνπο θνηλφρξεζηνπο ή θνηλσθειείο ρψξνπο, ηνπο εηδηθνχο ή γεληθνχο φξνπο δφκεζεο, θ.α. πξνο εμππεξέηεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο ή πξνο εμππεξέηεζε ηεο δεχηεξεο θαηνηθίαο Σκήκαηα ηνπ νηθηζκνχ πνπ ρξεηάδνληαη αλάπιαζε, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ζ απηέο, κεηαμχ άιισλ, νη κεγάιεο θηηξηαθέο ππθλφηεηεο, νη ειιείςεηο ζε θνηλφρξεζηνπο ή θνηλσθειείο ρψξνπο, ε αηζζεηηθή, πνιηηηζηηθή θ.α. ππνβάζκηζε, θαζψο θαη νη ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο, ή αλάγθε ξηδηθήο αλαδηάξζξσζεο ησλ ρξήζεσλ γεο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο Εψλεο Δηδηθήο Δλίζρπζεο (Ε.Δ.Δ.) θαη Εψλεο Δηδηθψλ Κηλήηξσλ (Ε.Δ.Κ.). - Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Π.Δ.Π.) πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα πνιενδφκεζε (π.ρ. ρψξνη αξραηνινγηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ, ηζηνξηθνχ ή ιανγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο, παξαζαιάζζηεο ή παξαπνηάκηεο δψλεο, βηφηνπνη θαη ηφπνη ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο) αλεμάξηεηα εάλ βξίζθνληαη ή φρη ζε ζπλέρεηα κε ηηο πνιενδνκεκέλεο ή πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο νξίδνληαη νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο, ην φξην εκβαδνχ, θάησ απφ ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε ησλ ηδηνθηεζηψλ ελψ παξάιιεια επηβάιινληαη θαη άιια κέηξα εηδηθήο πξνζηαζίαο Πεξηαζηηθέο πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο νηθηζηηθήο εμάπισζεο ( ην Γ.Π.. ζπκπεξηιακβάλεη επνκέλσο πιένλ θαη ξπζκίζεηο πνπ κέρξη ηψξα επηβάιινληαλ απφ ηηο Ε.Ο.Δ.). 50 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ζρεηηθά άξζξν 24 Ν. 2508/ Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ζρεηηθά Κεθάιαην Β Ν. 2508/ Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ζρεηηθά άξζξν 4 παξ. 4 Ν. 2508/97. 24

25 Δμάιινπ ην Γ.Π.. ζχκθσλα κε ην λέν λφκν, πεξηέρεη θπξίσο ηα εμήο ζηνηρεία: 53 - Όξηα ηεο θάζε πνιενδνκηθήο ελφηεηαο. - Γεληθή εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο θαη δεκφζηεο παξεκβάζεηο ή εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγεο. - Όξηα δσλψλ αλάινγα κε ην βαζκφ πξνζηαζίαο θαη επέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ γηα Π.Δ.Π. - Γεληθή πξφηαζε πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο, αλάπηπμεο, αλάπιαζεο ή αλακφξθσζεο ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ θαη ησλ δσλψλ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο (ρξήζεηο γεο, πνιενδνκηθά θέληξα, θχξην δίθηπν θπθινθνξίαο, ππθλφηεηα θαη κέζνο ζπληειεζηήο δφκεζεο θαηά πνιενδνκηθή ελφηεηα ή ηκήκα ηεο, απαγνξεχζεηο δφκεζεο θαη ρξήζεο, γεληθέο θαηεπζχλζεηο Π.Δ.Π.) Οηθηζηηθή Οξγάλσζε «Αλνηθηψλ Πφιεσλ» 54, γηα ηνλ κε αζηηθφ ρψξν, ηα φξηα ησλ νπνίσλ ηαπηίδνληαη θαη αξρήλ κε ηα φξηα ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβνπιίσλ πεξηνρήο θαη γηα ηηο νπνίεο, ζε αλαινγία κε ηα Γ.Π.. πνπ εθπνλνχληαη γηα ηνλ αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ ρψξν, εθπνλνχληαη ρέδηα Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.). Δμάιινπ φηη ηζρχεη γηα ηα Γ.Π.. φζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ πνπ θαιχπηνπλ (πνιενδνκεκέλεο ή πξνο πνιενδφκεζε, θ.α.) θαζψο θαη ην αθξηβέο πεξηερφκελφ ηνπο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηα.υ.ο.ο.α.π. Πνιενδνκηθή κειέηε γηα ηελ πνιενδφκεζε ή αλάπιαζε κηαο πεξηνρήο, πνπ πξνβιέπεηαη γη απηφλ ην ζθνπφ ζε εγθεθξηκέλν Γ.Π.. ή.υ.ο.ο.α.π., ή ζε Ρπζκηζηηθφ ρέδην, Ε.Ο.Δ. ή Δηδηθφ Υσξνηαμηθφ ρέδην. ηελ Π.Μ. απηή παξνπζηάδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα πην θάησ ζηνηρεία: 55 - νξηζηηθνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ πξνο πνιενδφκεζε δσλψλ ηνπ Γ.Π.. ή.υ.ο.ο.α.π., - ρξήζεηο γεο θαη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί, απαγνξεχζεηο ή ππνρξεψζεηο, - δηαγξάκκαηα δηθηχσλ ππνδνκήο, - πξνβιεπφκελνη θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη βάζεη ησλ γεληθψλ εθηηκήζεσλ 53 Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει.218, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα, χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 2508/97 σο «Αλνηθηή Πφιε» νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ γεηηνληθψλ νηθηζκψλ ηνπ κε αζηηθνχ ρψξνπ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη πιεζπζκφ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηειεπηαία απνγξαθή. 55 χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 1337/83, ζην νπνίν παξαπέκπεη ν Ν. 2508/97. 25

26 αλαγθψλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην Γ.Π.. ή.υ.ο.ο.α.π. - νηθνδνκήζηκνη ρψξνη, - ζπζηήκαηα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο, - φξνη πνπ αθνξνχλ ηα δνκηθά πιηθά, ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ησλ θηηξίσλ, ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη ρξήζεο ησλ αθαιχπησλ κε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο, - έθηαζε γεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εηζθνξέο ζε γε 56 θαη πξφηαζε θαηαλνκήο ηεο ζε θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρψξνπο, - άιιεο ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα πνιενδνκηθνχο ιφγνπο, θ.α. Δμάιινπ ζηα πιαίζηα εγθεθξηκέλνπ.υ.ο.ο.α.π. νη Π.Μ. γηα ηελ πνιενδφκεζε ή επέθηαζε νηθηζκψλ κε έσο 2000 θαηνίθνπο, παξνπζηάδνληαη δηαθνξνπνηεκέλεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ Γ.Π.. κε ζθνπφ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη πξνβιήκαηα ησλ κε αζηηθψλ πεξηνρψλ φπνπ θαη εθαξκφδνληαη. ηελ Π.Μ. απηή παξνπζηάδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα πην θάησ ζηνηρεία: 57 - εθηίκεζε ησλ πιεζπζκηαθψλ κεγεζψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ δπλαηνηήησλ κε βάζε ηηο ρξήζεηο γεο θαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ε αλάπηπμε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ θ.α., - φξνη δφκεζεο, - δηαγξάκκαηα βαζηθψλ δηθηχσλ ππνδνκήο, - δψλεο ρξήζεσλ γεο ηνπ νηθηζκνχ θαη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί, απαγνξεχζεηο ή ππνρξεψζεηο θ.α. Οη Π.Μ. κπνξεί επίζεο λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλν ζθνπφ ή πεξηερφκελν βάζεη ηνπ νπνίνπ δηαθξίλνληαη ζε Π.Μ.: Δλεξγνχ Πνιενδνκίαο 58, Αζηηθνχ Αλαδαζκνχ 59 θαη Αλαπιάζεσλ Αζηηθψλ Πεξηνρψλ χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν. 2508/ χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 20/ (Φ.Δ.Κ. 414Β) ζην νπνίν παξαπέκπεη ν Ν 2508/97 (άξζξν 19 παξ.2). 58 ην Ν. 2508/97 γίλεηαη παξαπνκπή ζην άξζξν 23 ηνπ Ν. 947/79 59 Οη λέεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.2508/97 δηαηεξνχλ νπζηαζηηθά ην πιαίζην ηνπ Ν.947/79, ελψ πιένλ νη Εψλεο Αζηηθνχ Αλαδαζκνχ πεξηιακβάλνληαη πάληνηε κέζα ζηελ πεξηνρή Γ.Π.. ή.υ.ο.ο.α.π. 60 Οη λέεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.2508/97 ( άξζξα 8-17) ζρεηηθά κε ηηο αλαπιάζεηο απνηεινχλ έλα πξαγκαηηθά λέν ζηνηρείν ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. 26

27 Β) Ο Ν. 2742/1999 κε ηίηιν «Υσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο θαη αεηθόξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο». Δίθνζη ηξία ρξφληα κεηά ην λ. 360/76 «Πεξί Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο», ν νπνίνο έκεηλε νπζηαζηηθά αλελεξγφο θαη κε κεγάια ρσξηθά πξνβιήκαηα λα έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζηε ρψξα, ηέζεθε ζε ηζρχ ν λ. 2742/99 «Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο λένο λφκνο έξρεηαη λα θαιχςεη ην κεγάιν θελφ πνπ ππάξρεη ζην ρψξν ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ρσξνηαμίαο. θνπφο ηνπ λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε ζεκειησδψλ αξρψλ θαη ε ζεζκνζέηεζε ζχγρξνλσλ νξγάλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη κέζσλ άζθεζεο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ ζα πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν 61 θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε, ζα θαηνρπξψλνπλ ηελ παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα εληζρχνπλ ηε ζέζε ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ πιαίζην. 62 Με ην λέν λφκν ζπληζηψληαη δχν φξγαλα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ: ην Δζληθφ πκβνχιην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 63 θαη ε Δπηηξνπή πληνληζκνχ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 64. Δπίζεο κε ην λέν λφκν εηζάγνληαη ηα λέα κέζα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. 65 Πξφθεηηαη γηα ην Γεληθφ 66, ηα Δηδηθά 67 θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Γχν ρξφληα αξγφηεξα κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24, γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο. 62 Βι. ζρεηηθά άξζξν 1 ηνπ Ν. 2742/ Σν Δζληθφ πκβνχιην ζπληζηάηαη ζην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Δίλαη κηθηφ ζπιινγηθφ φξγαλν θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο, πνπ έρεη σο έξγν ηνπ ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ ή εγγξάθσλ παξαηεξήζεσλ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εζληθή ρσξνηαμηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηα αλαγθαία κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Δπίζεο γλσκνδνηεί γηα ην πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ θαη ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη ζπκκεηέρεη πεξηνδηθψο ζηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζήο ηνπο. 64 Ζ Δπηηξνπή είλαη πνιπκειέο δηππνπξγηθφ φξγαλν, πνπ απνθαζίδεη γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο γεληθφηεξεο ζεκαζίαο θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ. Ζ Δπηηξνπή παξαθνινπζεί, επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηα ελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο θαη ησλ ινηπψλ απνθάζεψλ ηεο. 65 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα πιαίζηα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ βι. ηα άξζξα 6-8 ηνπ Ν. 2742/ Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο απνηειεί ζχλνιν θεηκέλσλ θαη δηαγξακκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ. 67 Σα Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο απνηεινχλ ζχλνια θεηκέλσλ θαη δηαγξακκάησλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ή θαη ζπκπιήξσζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ. 68 Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαηαξηίδνληαη γηα θάζε πεξηθέξεηα θαη απνηεινχληαη απφ θείκελα θαη δηαγξάκκαηα. 27

28 Θεζκνζεηνχληαη ηέινο λένη κεραληζκνί εθαξκνγήο, ειέγρνπ θαη ππνζηήξημεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ είλαη: Οη Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Π.Ο.Α.Π..Γ.), πνπ κπνξεί λα είλαη ζαιάζζηεο εθηάζεηο, θαζψο θαη ρεξζαίεο πεξηνρέο, πνπ είλαη πξφζθνξεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ή ηξηηνγελνχο ηνκέα, θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ ή επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πεηξακαηηθνχ ραξαθηήξα. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη δπλαηφ λα εμεηδηθεχνληαη θαηά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ή ηνκέα παξαγσγήο ή είδνο θαη πξννξηζκφ ιεηηνπξγίαο θαη λα δηαθξίλνληαη ζε πεξηνρέο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, ζηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα εθηφο απφ εθείλε ζηελ νπνία απνβιέπεη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπο θαη ζε πεξηνρέο θχξηαο ρξήζεο, φπνπ επηηξέπνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππφ φξνπο. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε εμάιινπ ζπληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη πεξηέρεη ηδίσο ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο απαγνξεχζεηο ή ππνρξεψζεηο, ηα δηαγξάκκαηα ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο, ηνπο εηδηθνχο θαη γεληθνχο φξνπο δφκεζεο θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρψξνπο πνπ πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Π.Ο.Α.Π.Γ.. Ζ επηινγή ηνπ ηφπνπ ρσξνζέηεζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο επηινγέο, πξνηεξαηφηεηεο θαη ρξήζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπηθνχ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 69 Οη Πεξηνρέο Δηδηθώλ Υσξηθώλ Παξεκβάζεσλ (Π.Δ.Υ.Π) 70 ζηηο νπνίεο επηδηψθεηαη, κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε πξνψζεζε εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ξχζκηζεο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ή θξίζηκσλ πξνβιεκάησλ ρσξηθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδνπλ. 71 Σα ρέδηα Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθώλ Παξεκβάζεσλ (.Ο.Α.Π.) κε ηα νπνία επηδηψθεηαη ε δηαηχπσζε ζπλεθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πφιεηο ή ηκήκαηά ηνπο θαζψο θαη ζε επξχηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ 69 Με ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 2742/99 αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 1650/86 πνπ αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο Π.Ο.Α.Π.Γ. βι. ζην άξζξν 10 ηνπ Ν. 2742/ Πνπ κπνξεί λα είλαη κεηνλεθηηθέο, ζε παξακεζφξηεο δψλεο,ζε δηαδηθαζίεο εξεκνπνίεζεο, είηε λα παξνπζηάδνπλ έθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο, ή αθφκα θαη λα πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ κεγάιεο θιίκαθαο έξγα ή παξεκβάζεηο. 71 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο Π.Δ.Υ.Π.. βι. ζην άξζξν 11 ηνπ Ν. 2742/99. 28

29 κεηνλεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θπξίσο ζνβαξά πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο, πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη πνηφηεηαο δσήο. 72 Γ) Ο Ν. 3028/2002 κε ηίηιν «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο». O λφκνο απηφο ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο απφ ηνπο αξραηφηαηνπο ρξφλνπο έσο ζήκεξα 73 κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ράξηλ ηεο παξνχζαο θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 74 Παξάιιεια ν λφκνο νξίδεη φηη ε πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ ρσξνηαμηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ή ζρεδίσλ ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο ή ππνθαηάζηαηψλ ηνπο. 75 Όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο, ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην ηξίην ηκήκα ηνπ λφκνπ θαη αλαθέξνληαη ζε: - Εψλεο Πξνζηαζίαο πνπ θαζνξίδνληαη ζε ρεξζαίνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ή εθηφο νξίσλ λνκίκσο πθηζηακέλσλ νηθηζκψλ. Ηδηαίηεξα δε νξίδεηαη φηη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ε άζθεζε γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, ζήξαο ή άιισλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη δπλαηή κεηά απφ εηδηθή άδεηα. Όηαλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ παξαπάλσ ρψξσλ ππάξρεη πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Εψλε Πξνζηαζίαο Α, ε δφκεζε απαγνξεχεηαη παληειψο εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη νπφηε θαη ρξεηάδεηαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε. 76 Δμάιινπ φηαλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ παξαπάλσ ρψξσλ ππάξρεη πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο Εψλε Πξνζηαζίαο Β, είλαη δπλαηφ λα ζεζπίδνληαη εηδηθέο 72 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα.ο.α.π. βι. ζην άξζξν 12 ηνπ Ν. 2742/ Σν πεξηερφκελν ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 3 ηνπ Ν.3028/ Βι. ζρεηηθά άξζξν 1 ηνπ Ν.3028/ Βι. ζρεηηθά άξζξν 3 ηνπ Ν.3028/ Δπηηξέπεηαη, κφλν ε θαηαζθεπή θηηζκάησλ ή πξνζζεθψλ ζε ππάξρνληα θηίξηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλάδεημε ησλ κλεκείσλ ή ρψξσλ θαζψο θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ρξήζεο ηνπο, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ (θαηά πεξίπησζε γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ). 29

30 ξπζκίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο δφκεζεο, ηηο ρξήζεηο γεο, ή ηηο επηηξεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο Εψλεο Πξνζηαζίαο 78 πνπ θαζνξίδνληαη ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ζρεδίνπ πφιεσο ή ησλ νξίσλ λνκίκσο πθηζηάκελσλ ελεξγψλ νηθηζκψλ. - Εψλε Πξνζηαζίαο γχξσ απφ ελάιηα κλεκεία θαη γχξσ απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα απαηηείηαη εηδηθή άδεηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπνχλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. αιηεία, αγθπξνβνιία, ππνβξχρηα δξαζηεξηφηεηα κε αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ή βαζπζθάθε, θ.α.) 79 - Εψλεο Πξνζηαζίαο (Α ή Β ) 80 γχξσ απφ κλεκεία Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ζρεηηθά άξζξν 13 ηνπ Ν. 3028/ Α ή Β φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 79 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ζρεηηθά άξζξν 15 ηνπ Ν. 3028/ Όπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 81 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ζρεηηθά άξζξν 17 ηνπ Ν. 3028/

31 Κεθάιαην 3: Οη θαηεγνξίεο Υξήζεσλ Γεο ζηηο ειιεληθέο πόιεηο. Με ηε ζεζκνζέηεζε ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (Γ.Π..) θαζνξίδνληαη θαη νη επηηξεπφκελεο, γηα θάζε δψλε πνπ νξίδεηαη, ρξήζεηο θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. Οη ρξήζεηο απηέο παξαηίζεληαη ζε ζρεηηθφ Π.Γ., πνπ εθδφζεθε ην 1987 θαη δεκνζηεχηεθε ζην Φ.Δ.Κ. 166Γ/ κε ηίηιν «Καηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν ρξήζεσο γεο». 3.1 Σν Π.Γ. από (ΦΔΚ 166Γ από ) κε ηίηιν «Καηεγνξίεο θαη πεξηερόκελν ρξήζεσο γεο». Σν Π.Γ. απηφ ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ηε γεληθφηεξε ξχζκηζε πνπ είρε επηρεηξεζεί ην 1980 κε ην Π.Γ. 81/80 πνπ απνηεινχζε κία πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ πιαηζίσλ γηα ηηο αζηηθέο ρξήζεηο. 82 ην Π.Γ. ηνπ 1987 γίλεηαη ηαμηλφκεζε ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο: (Πίλαθαο 6 Παξαξηήκαηνο) Α) ε ελλέα (9) θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη Β) ε εηθνζηεπηά (27) ππνθαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Οη ρξήζεηο γεο ζηα Γ.Π.. πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηεο πεξηνρήο, λα ηελ εληζρχνπλ ή λα ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πξνπαληφο λα κελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηήλ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ησλ ρξήζεσλ πνπ επηηξέπνληαη ζε κία πεξηνρή, γηα ηελ νπνία έρεη θαζνξηζηεί κία γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία (Πίλαθαο 7 Παξαξηήκαηνο). Παξαηεξείηαη φηη γηα θάζε κία γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία (απφ ηηο 9) επηηξέπεηαη κφλν κία θαζνξηζκέλε νκάδα απφ ηηο (27) εηδηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θάζε θνξά δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ γεληθή ιεηηνπξγία. Όκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πεξηερφκελν θάζε εηδηθήο ιεηηνπξγίαο δελ είλαη κία «ζηαηηθή», αιιά κία ρξνληθά εμειηζζφκελε έλλνηα, ελψ παξάιιεια αθνξά πιεζψξα «ιεηηνπξγηψλ» κε δηαθνξεηηθά γεληθά θαη εηδηθά ζηνηρεία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δπλακηθά εμειηζζφκελνπ πεξηερνκέλνπ, απνηειεί ε θαηεγνξία «εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ». 82 Βι. ζρεηηθά πην πάλσ ζηελ παξ ηνπ θεθ.2 31

32 Έηζη, ε έλλνηα ηνπ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο, κπνξεί λα εκπεξηέρεη κία κεγάιε πνηθηιία: απφ ηα κηθξά θαζεκεξηλήο ρξήζεο, κέρξη θαη ηα κεγαιχηεξα θαηαζηήκαηα θαζεκεξηλήο ή ζπάληαο ρξήζεο, ιηαληθνχ ή ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. Σαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη θαηαζηήκαηα πνπ είλαη δπλαηφ λα δηαθνξνπνηνχληαη ηφζν σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ηξνθνδνζίαο ηνπο φζν θαη σο πξνο ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ κε ηα νπνία εθνδηάδνληαη 83. Δμίζνπ πνιχπινθνο είλαη άιισζηε θαη ν νξηζκφο ηνπ φξνπ «παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ», πνπ ζπλδέεηαη ηφζν κε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ νηθηζκνχ 84, φζν θαη κε ην είδνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ πξνθαινχλ ζπρλή ή ζπάληα πξνζέγγηζε πειαηψλ. 85 Ωζηφζν, ζην παξφλ Π.Γ. παξαηεξείηαη κία αλάκεημε ησλ ρξήζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηε ινγηθή ηνπ απφιπηνπ δηαρσξηζκνχ πνπ επηθξαηνχζε πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα θαη είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ππλνππφιεσλ θαη ηελ εξήκσζε ησλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ ηηο λχρηεο. 86 Δμάιινπ ε δεκηνπξγία κεγάισλ θαη απνκνλσκέλσλ κεηαμχ ηνπο ακηγψλ δσλψλ πξνθαιεί ζεκαληηθφ φγθν κεηαθηλήζεσλ, ηδηαίηεξα ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο. Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη ε αλάκεημε ησλ ρξήζεσλ δχλαηαη λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα, εάλ νδεγήζεη ζε αλαίξεζε ηεο γεληθήο ρξήζεο, ε νπνία είλαη ε επηδησθφκελε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο πεξηνρήο, αιινηψλνληαο ηνλ πξννξηζκφ ηεο. Γελ είλαη άιισζηε ζπάλην ην θαηλφκελν φπνπ ε εγθαηάζηαζε θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ρξήζεσλ ζε πεξηνρέο γεληθήο θαηνηθίαο 87, είρε σο ζπλέπεηα ηελ εμαθάληζε ηνπ πξσηαξρηθνχ πξννξηζκνχ ηεο πεξηνρήο. Δκθαλέζηεξεο αθφκα κπνξεί λα είλαη νη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα κία πεξηνρή πνπ έρεη κελ σο γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηε γεληθή θαηνηθία αιιά κέζα ζε απηήλ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ρακειήο φριεζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αθφκα θαη αλ ηεξεζνχλ νη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο δεπηεξεχνπζαο ρξήζεο ζηελ θχξηα, ην πην πηζαλφ είλαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ λα πξνθιεζνχλ ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο ζηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή, κε 83 Καηαζηήκαηα πνπ εθνδηάδνληαη κε έλα είδνο εκπνξεχκαηνο έρνπλ αλάγθε κηθξφηεξεο ζπρλφηεηαο πξνζέγγηζεο θαη θπθινθνξίαο νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο. 84 Άιιεο αλάγθεο δεκηνπξγνχληαη ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα θαη άιιεο ζηα λνκαξρηαθά. 85 Ζ αλάπηπμε θηηξίσλ γξαθείσλ ζηνπο θχξηνπο νδηθνχο άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο, δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθήο κνξθήο πξνβιήκαηα, ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπο άμνλεο φζν θαη ζηηο γχξσ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, απφ εθείλα ελφο κηθξνχ λνκαξρηαθνχ θέληξνπ. 86 Υαηδνπνχινπ-Σδίθα Αιίθε, «Πολεοδομικό Γίκαιο», ζει Πνπ βάζεη ηνπ Π.Γ/ηνο επηηξέπεηαη. 32

33 ζπλέπεηα λα απαηηεζεί πνιχο ρξφλνο θαη κεγάιν θφζηνο γηα ηελ εθπφλεζε πνιενδνκηθψλ κειεηψλ αλάπιαζεο. Όια ηα παξαπάλσ, έρνπλ σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δηαθνξεηηθήο έληαζεο θαη θχζεο πξνβιήκαηα ζηηο πεξηνρέο φπνπ ε γεληθή ιεηηνπξγία, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Π.Γ., επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εηδηθήο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηε απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ην Π.Γ. απηφ πξνβιέπεη (άξζξν 11) φηη είλαη δπλαηφλ απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε ηεο πεξηνρήο λα απαγνξεχνληαη νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ή λα επηηξέπνληαη ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ή ηέινο λα αθνξνχλ κφλν ζε ηκήκαηα νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ή νηθνπέδσλ ή θαη ζε νξφθνπο θηηξίσλ. Δμάιινπ ζην ίδην άξζξν (11) ηνπ Π.Γ/ηνο νξίδεηαη φηη γηα ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, επηηξέπνληαη θαη άιιεο ρξήζεηο εθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο, εθφζνλ απηέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ησλ Ρ.. θαη ησλ πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 3.2 Σν πεξηερόκελν ησλ δσλώλ πνπ ζεζκνζεηνύληαη από ην Π.Γ. από (ΦΔΚ 166Γ από ) κε ηίηιν «Καηεγνξίεο θαη πεξηερόκελν ρξήζεσο γεο». Μία θξηηηθή απνηίκεζε. Δίλαη πνιινί νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θάζε κειεηεηή πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ φηαλ πξφθεηηαη λα θαζνξίζεη δψλεο αλάινγα κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Μεηαμχ άιισλ είλαη νη παξαθάησ: 88 Αλαπηπμηαθνί. Ο κειεηεηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο γεληθφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο πεξηνρήο, είηε απηή βξίζθεηαη εθηφο ζρεδίνπ είηε εληφο (φηαλ πξφθεηηαη γηα νηθηζκφ)θαη πξνζπαζψληαο λα δηαηεξήζεη ηε ζπλέρεηα κε ηα ππάξρνληα αλαπηπμηαθά ζρέδηα, επηιέγεη θαη θαζνξίδεη ηηο δψλεο εθείλεο πνπ,θαηά ηελ άπνςή ηνπ, επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο ρξήζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Τπάξρνπζεο ηάζεηο. Ο κειεηεηήο επηιέγεη θαη θαζνξίδεη ηηο δψλεο ρξήζεσλ γεο, κε βάζε ηα ππάξρνληα αλαπηπμηαθά ζρέδηα, έηζη ψζηε λα εληζρπζνχλ νη ππάξρνπζεο ηάζεηο (πηζαλή ζέζπηζε εηδηθψλ θηλήηξσλ), ή αθφκα θαη, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, λα πεξηνξηζηεί ή λα αλαζρεζεί ε εμάπισζή ηνπο (δψλεο κε απνθιεηζκφ νξηζκέλσλ ρξήζεσλ). 33

34 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γίλεηαη θαζνξηζκφο θάπνησλ ελδερφκελσλ δσλψλ νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ζηφρν ηελ νξγάλσζή ηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε θαηάιιειεο ππνδνκήο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδνληαη δψλεο πξνζηαζίαο νηθνζπζηεκάησλ ή πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Αλάινγε ινηπφλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη θάζε θνξά πξέπεη λα είλαη θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην ζρεδηαζκφ. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ κειεηεηή απφ ην Π.Γ. ηνπ 1987 λα εμαηξεί απφ θάπνηα γεληθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία εηδηθέο ρξήζεηο, νη νπνίεο θξίλεηαη φηη φρη κφλν δελ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νηθηζκνχ, αιιά απνηεινχλ εκπφδην ζηελ εθπιήξσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηφρσλ. πγθξίλνληαο έηζη θαλείο ηηο επηηξεπφκελεο εηδηθέο ρξήζεηο ζηε δψλε ηεο «γεληθήο θαηνηθίαο» κε ηηο αληίζηνηρεο ζηελ πεξηνρή ηνπ «πνιενδνκηθνχ θέληξνπ», κπνξεί λα επηζεκάλεη ηα εμήο ζεκεία ζηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη: Τπεξαγνξέο θαη πνιπθαηαζηήκαηα (επηηξέπνληαη κφλν ζηα πνιενδνκηθά θέληξα). Γηνίθεζε. Κέληξα δηαζθέδαζεο αλαςπρήο. Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ. Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. Ζ πξαθηηθή επνκέλσο πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη ζην ζρεδηαζκφ είλαη 89 ε ζπγθέληξσζε ησλ «θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ» ζηα πνιενδνκηθά θέληξα θαη ε δηάρπζε ησλ ππνινίπσλ (νπζηαζηηθά θεληξηθψλ επίζεο ιεηηνπξγηψλ) επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ ζηε γχξσ πεξηνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο δψλε «γεληθήο θαηνηθίαο». Ωζηφζν, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ/ηνο είλαη πηζαλφλ λα απνδπλακψλνληαη ηα θέληξα, εθφζνλ νη επηρεηξεκαηίεο πξνηηκνχλ λα εγθαζίζηαληαη ζε ζέζεηο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν θεληξηθέο αιιά ηα ελνίθηα είλαη ρακειφηεξα. Παξάιιεια πνιιά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζπκθφξεζε θαη ην ζφξπβν ζηηο πεξηνρέο ηεο «γεληθήο θαηνηθίαο» ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο «εληαηηθψλ» ρξήζεσλ. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ είλαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο Πνιενδνκηθέο Μειέηεο, νη κειεηεηέο αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζηηο ρξήζεηο πνπ 88 πνπδαζηήξην Πνιενδνκηθψλ Δξεπλψλ Δ.Μ.Π. «Οι σπήζειρ γηρ ζηο κύπιο οδικό δίκηςο»,ζει Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο,

35 πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ, εμαηξψληαο ρξήζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο πεξηνρέο «γεληθήο θαηνηθίαο». Γεδνκέλεο ηεο αλάκεημεο ρξήζεσλ, πνπ νχησο ή άιισο λνκηκνπνηείηαη κέζσ ηνπ Π.Γ/ηνο ηνπ 1987, ίζσο λα ήηαλ πην νινθιεξσκέλε κία ξχζκηζε ε νπνία ζα πεξηειάκβαλε θαηψηεξα πνζνζηά εκθάληζεο ηεο θχξηαο ρξήζεο ζε κία πεξηνρή θαη αλψηεξα πνζνζηά γηα θαζεκηά ή γηα φιεο ηηο δεπηεξεχνπζεο ρξήζεηο. 90 Ζ ξχζκηζε απηή ζα κπνξνχζε λα ηζρχζεη είηε γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή, είηε γηα ηκήκα ηεο π.ρ. γηα νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, είηε αθφκα θαη γηα θάζε αθίλεην ρσξηζηά. Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα, ηνλ επηκέξνπο έιεγρν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο δεπηεξεχνπζαο ρξήζεο ζηελ θχξηα κε επηηξέπνληαο δηφγθσζε ησλ ινηπψλ ρξήζεσλ, ελψ ζα εμαζθάιηδε ηελ δηαηήξεζε ηεο θχξηαο ρξήζεο ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ν πξννξηζκφο ηεο πεξηνρήο. Ωζηφζν νη ζεκαληηθέο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ ζα παξνπζίαδε έλα ηέηνηνπ είδνπο εγρείξεκα, φπσο είλαη π.ρ. ε γεσγξαθηθή εμεηδίθεπζή ηνπ, νη ελζηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνπο «ζηγφκελνπο» ηδηνθηήηεο θ.α. ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο απφ παξφκνηεο πξνζπάζεηεο ζην παξειζφλ, νδεγνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην Π.Γ. ηνπ 1987, κε φηη πξνβιήκαηα απηφ ζπλεπάγεηαη, ηα νπνία βέβαηα δελ αλαηξνχλ ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. 89 πνπδαζηήξην Πνιενδνκηθψλ Δξεπλψλ Δ.Μ.Π. «Οι σπήζειρ γηρ ζηο κύπιο οδικό δίκηςο»,ζει Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει.142,144, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα,

36 Κεθάιαην 4: Σν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηηο Υξήζεηο Γεο ή Δδάθνπο ζηηο«εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ» πεξηνρέο. Δλψ γηα ηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ππάξρεη ην Π..Γ. ηνπ 1987 πνπ θαζνξίδεη κε αξθεηά ιεπηνκεξεηαθφ ηξφπν ηηο θαηεγνξίεο δσλψλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, γηα ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζρεδίνπ, ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ηε δφκεζε, είλαη αξθεηά πεξίπινθν. Καη αξρήλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αθξηβψο επεηδή πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ, ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην αλαθέξεηαη ζε «φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο», φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ, θαζνξίδνληαη νη θάζε θνξά επηηξεπφκελεο ρξήζεηο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο γηα θάζε δψλε ή / θαη ρξήζε, χζηεξα απφ ηελ εθπφλεζε Δηδηθψλ Υσξνηαμηθψλ Μειεηψλ (Δ.Υ.Μ.). Δμάιινπ νη ξπζκίζεηο απηέο γηα λα έρνπλ λνκηθή ηζρχ θαη λα κελ απνηεινχλ απιά «θαηεπζχλζεηο» πνιηηηθήο, πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.). Οπζηαζηηθά δειαδή, γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο νη Ε.Ο.Δ. είλαη έλαο ηξφπνο ζεζκνζέηεζεο ρξήζεσλ γεο. ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δχν απηψλ κεραληζκψλ (Δ.Υ.Μ. θαη Ε.Ο.Δ.) πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί, φζν ην δπλαηφλ, ζαθήο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ζηηο εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πεξηνρέο Δμάιινπ πιεξνθνξηαθά αλαθέξεηαη φηη κε ην Π.Γ. ηεο 31/5/1985, ηξνπνπνηήζεθαλ νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ησλ γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηφο ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ θαη εθηφο ησλ νξίσλ ησλ λνκίκσο πθηζηακέλσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκψλ. Βάζεη απηνχ ηνπ Π.Γ/ηνο θηίζηεθαλ σο επί ην πιείζηνλ νη εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο. 36

37 4.1 Οη Δηδηθέο Υσξνηαμηθέο Μειέηεο (Δ.Υ.Μ.) Ζ εηζαγσγή ησλ (Δ.Υ.Μ.) σο κνξθή ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηελ Διιάδα. θνπόο Ρόινο ησλ Δ.Υ.Μ. Ωο Δηδηθέο Υσξνηαμηθέο Μειέηεο (Δ.Υ.Μ.) νξίδνληαη νη κειέηεο πνπ εθπνλνχληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθνχο θπζηθνχο πφξνπο θαη ζηηο νπνίεο έρνπλ εθδεισζεί απηφλνκεο αλαπηπμηαθέο ηάζεηο πνπ ηνπο ππνβαζκίδνπλ. θνπφο ησλ Δ.Υ.Μ. είλαη ν έιεγρνο ηεο απηφλνκεο αλάπηπμεο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλαλεσζηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ αλάγθε γηα βηψζηκε αλάπηπμε θαη γηα ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηδηαίηεξα ζε παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ δέρνληαη πηέζεηο ιφγσ ηεο νηθηζηηθήο εμάπισζεο θαη ηεο έληνλεο ηνπξηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο νδήγεζε ζηελ πξνψζεζε ηνπ αξθεηά θηιφδνμνπ κεραληζκνχ ησλ Δ.Υ.Μ. ν νπνίνο νπζηαζηηθά δηαηππψλνληαο πξνηάζεηο πεξηνξηζκνχ ζε ρξήζεηο γεο ή ζε φξνπο δφκεζεο (θαη φρη κφλν) εθιήζε λα θαιχςεη ηνλ ξφιν ησλ ειιεηπφλησλ, εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθψλ, ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ θαη λα ππνθαηαζηήζεη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπο. Οη (Δ.Υ.Μ.) ήηαλ πξντφλ πίεζεο πνπ αζθήζεθε ζηε ρψξα καο απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη έηζη θάπνηεο εληάρζεθαλ αξρηθά ζηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα (Μ.Ο.Π.) θαη ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ απηά (15 κειέηεο απφ ην ) ελψ άιιεο (απφ ην 1992 θαη κεηά) ζην θνηλνηηθφ πξφγξακκα ENVIREG πνπ σο επξχηεξν ζηφρν είρε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία αθφκα θαη αλ απηή γηλφηαλ εηο βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζχληαμε ησλ (Δ.Υ.Μ.) ζεσξήζεθε επηβεβιεκέλε, δεδνκέλνπ φηη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν παξαηεξήζεθαλ, κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, κεηαζρεκαηηζκνί θαη αλαθαηαηάμεηο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (θπξίσο κεηά ην 1960). Έηζη ηάζεηο φπσο ε θαη αξρήλ έληνλε αζηηθνπνίεζε, πνπ σο ζπλέπεηα είρε ηελ εξεκνπνίεζε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, αιιά θαη ε κεηέπεηηα έληνλε δηάζεζε γηα αμηνπνίεζε ηνπ εμσαζηηθνχ ρψξνπ θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ πιένλ φρη κφλν γηα βηνκεραληθή ή αγξνηηθή ρξήζε αιιά θαη γηα παξαζεξηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε απνηέιεζκα ηελ ζχγθξνπζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ηελ αλάκημε ρξήζεσλ γεο θαη ηελ ππνρψξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, νδήγεζαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 37

38 4.1.2 Πξνδηαγξαθέο ησλ Δηδηθώλ Υσξνηαμηθώλ Μειεηώλ (Δ.Υ.Μ.). Οη (Δ.Υ.Μ.) πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ ζπζηεκαηηθή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε απνθάιπςε θαη αλάιπζε ησλ ηδηνκνξθηψλ ή πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε κηα πεξηνρή, κε ζηφρν ηελ γλσζηνπνίεζή ηνπο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, θαη ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δέρνληαη απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία, ζα ζρεδηάζνπλ καδί κε ηελ αλάινγε κειεηεηηθή νκάδα ην πιαίζην ησλ αλαγθαίσλ ξπζκίζεσλ - παξεκβάζεσλ 92. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ αξρηθψλ (Δ.Υ.Μ.) πνπ εθπνλήζεθαλ, ηελ πεξίνδν , αλ θαη αλαθέξνληαλ ζε πεξηνρέο εθηφο Γ.Π.. θαη εθηφο νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923, ζηεξίρηεθαλ θαη αμηνπνίεζαλ φια εθείλα ηα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηφζν κε ηηο κειέηεο ηεο Δπηρείξεζεο Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (Δ.Π.Α.) πνπ είραλ γίλεη απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ηελ πεξίνδν , φζν θαη κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο ησλ λνκψλ (1984) 93. Απφ ην 1992 θαη κεηά πνπ νη Δ.Υ.Μ. εληάρζεθαλ ζην θνηλνηηθφ πξφγξακκα ENVIREG νη πξνδηαγξαθέο ηνπο εμεηδηθεχηεθαλ πεξηζζφηεξν ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζζνχλ φινη νη ηχπνη πξνβιεκάησλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ελψ παξάιιεια έηεηλαλ νινέλα θαη πην πνιχ λα αμηνπνηήζνπλ ηα βνεζήκαηα-εξγαιεία ρσξηθήο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ πνπ παξέρνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. ηφρν ηεο λέαο απηήο πξνζέγγηζεο ησλ Δ.Υ.Μ. απεηέιεζε ε ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη ε ζπλερήο πξνζαξκνγή ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα κε εκθαλείο ηάζεηο απινπνίεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο, ζε ζρέζε κε ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαλ λα αληηκεησπίζνπλ Πεξηερόκελα θαη Γηαδηθαζία Δθπόλεζεο ησλ Δηδηθώλ Υσξνηαμηθώλ Μειεηώλ (Δ.Υ.Μ.). 94 Οη Δ.Υ.Μ. εθπνλνχληαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ζε δχν θάζεηο ε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηάδηα ή ππνθάζεηο. Ζ πξψηε απφ απηέο πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ελψ ε δεχηεξε κειεηά θαη αλαπηχζζεη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα ξχζκηζεο παξέκβαζεο ηνπ ρψξνπ. 92 Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, επεςνηηικό ππόγπαμμα, Καηεςθύνζειρ και πλαίζιο πποδιαγπαθών Διδικών Χωποηαξικών Μελεηών (παπάκηιερ πεπιοσέρ) ηειηθή έθζεζε, Φεβξνπάξηνο 1995, ζει Όπσο ππνζεκείσζε 92, αιιά ζει Όπσο ππνζεκείσζε 92, αιιά ζει

39 Πην αλαιπηηθά ζηελ Α θάζε πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζηάδηα: Ζ πξνο κειέηε πεξηνρή εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν. Έηζη αθνινπζεί αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, φπσο είλαη: ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, ρσξνηαμηθά, ελψ παξάιιεια δηεξεπλψληαη νη ζρέζεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κε ηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ή πξνβιήκαηα θαη λα εληνπηζζνχλ νη θξίζηκεο παξάκεηξνη (λεξφ, έδαθνο, απεηινχκελα είδε θ.α.) πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ξχζκηζεο θαη πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο. Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ησλ αλζξσπνγελψλ ζηνηρείσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ηηο ηάζεηο πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ, ελψ παξάιιεια δηεξεπλάηαη ε θνηλσληθή δηάξζξσζε ηεο πξνο κειέηε πεξηνρήο (δεκνγξαθηθή, ηνπξηζηηθή, νηθηζηηθή, πνιηηηζηηθή θ.α.). εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηφζν ην επίπεδν ηεο ππάξρνπζαο ηερληθήο ππνδνκήο φζν θαη ε απζηεξή θαη πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαζψο θαη ησλ ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη, αμηνινγψληαο ηηο, αλάινγα κε ηελ έληαζε πνπ εκθαλίδνπλ θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ επηθέξνπλ. Πξνβιήκαηα ππαλάπηπμεο (αλεξγία, ππναπαζρφιεζε, κείσζε αληαγσληζηηθφηεηαο πξντφλησλ θ.α), ή ζηξεβιήο αλάπηπμεο (θνξεζκφο θιάδσλ, εμάληιεζε θπζηθψλ πφξσλ θ.α.) θαζψο θαη άιια ζνβαξά θνηλσληθά ή ρσξνηαμηθά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαη λα θαηαγξάθνληαη ελψ αλαγθαία θαίλεηαη ε πξνβνιή ηνπο θαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ απηά πξνθαινχλ, ζην κέιινλ. Αθνινπζεί ε Β θάζε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ξχζκηζεοπαξέκβαζεο. Σα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηε θάζε είλαη ηα εμήο: Γίλεηαη αλάιπζε ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ εμειίμεσλ ηεο πεξηνρήο φπσο είλαη ηα κεγάια έξγα θαη νη ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα θαηεπζχλζεηο (εάλ πθίζηαληαη), εληνπίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο ηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνβνιή ησλ πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ θαη εθθξάδνληαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. Κνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά, ρσξνηαμηθά θξηηήξηα, ιακβάλνληαη πάληα ππφςε. ηε ζπλέρεηα ρσξνζεηνχληαη νη πξνγξακκαηηδφκελεο πξνηεηλφκελεοπξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, πξνηείλεηαη ε απαξαίηεηε ηερληθή ππνδνκή θαη αμηνινγνχληαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 39

40 Αθνινπζεί ε δηαηχπσζε ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ηεο ξχζκηζεο παξέκβαζεο κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηφζν ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, φζν θαη ησλ ρξήζεσλ γεο, δσλψλ πξνζηαζίαο θαη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη αμηνινγείηαη ην γεληθφ πιαίζην γηα θαζέλα απφ απηά. ε ηειηθφ ζηάδην, πξνθξίλεηαη ε πην θαηάιιειε ξχζκηζε παξέκβαζε, γίλεηαη επεμεξγαζία ηεο θαη εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο ζεζκηθήο ππνζηήξημεο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία Πιαίζην ζεζκνζέηεζεο ησλ Δηδηθώλ Υσξνηαμηθώλ Μειεηώλ (Δ.Υ.Μ.). Οη (Δ.Υ.Μ.) εθπνλνχληαη ρσξίο λα ππάξρεη θαη δηαδηθαζία έγθξηζήο ηνπο. Σν πεξηερφκελν (νη πξνηάζεηο) ησλ κειεηψλ απηψλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν κέζσ ησλ Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) 95 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.1337/83. Ωζηφζν θαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εθπφλεζεο (Δ.Υ.Μ.) ηφζν πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ νξηνζέηεζε, ραξαθηεξηζκφ θαη επηβνιή φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαη ρξήζεο ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ ή ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο (άξζξν21 λ. 1650/1986), φζν θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ, πνιενδφκεζε, νξηνζέηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Εσλψλ Αλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Ε.Α.Π.Γ) (άξζξν24 λ. 1650/1986) 96. ηελ πξάμε νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 24 ηνπ λ. 1650/1986, έρνπλ θαηαζηεί αλελεξγέο θαη έηζη νη (Δ.Υ.Μ.) πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ, ζεζκνζεηνχληαη αλαγθαζηηθά κε ηελ κνξθή ησλ Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) 97. Δμάιινπ ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ( άξζξν 11 λ. 2742/1999) γίλεηαη γηα πξψηε θνξά ζαθήο αλαθνξά ζηηο (Δ.Υ.Μ.) κέζσ ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ Πεξηνρψλ Δηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ (Π.Δ.Υ.Π.), ελψ κέρξη ζήκεξα ε Δ.Υ.Μ. σο κνξθή ζρεδίνπ είρε πξνβιεθζεί κφλν κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πνπ πξνζδηφξηδαλ θπξίσο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο Γηα ηηο Ε.Ο.Δ. βι. πεξηζζφηεξα ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 96 Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, επεςνηηικό ππόγπαμμα, Καηεςθύνζειρ και πλαίζιο πποδιαγπαθών Διδικών Χωποηαξικών Μελεηών (παπάκηιερ πεπιοσέρ) ηειηθή έθζεζε, Φεβξνπάξηνο 1995, ζει Γεκήηξεο Γ. Υξηζηνθηιφπνπινο «Πολιηιζηικό Πεπιβάλλον-Χωπικόρ Σσεδιαζμόρ και Βιώζιμη Ανάπηςξη» Γίθαην θαη Οηθνλνκία Π. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα 2002, ζει

41 4.1.5 Ζ ζέζε ησλ Δηδηθώλ Υσξνηαμηθώλ Μειεηώλ (Δ.Υ.Μ.) ζην λέν ζεζκηθό πιαίζην ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ. Ο λ. 2742/1999 πξνβιέπεη ηφζν εζληθά (γεληθφ θαη εηδηθά) φζν θαη πεξηθεξεηαθά ζρέδηα ρσξηθήο αλάπηπμεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ επηκέξνπο ππνζπλφισλ ηνπ (παξάθηηεο, νξεηλέο, λεζησηηθέο, ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο). Παξάιιεια νη Πεξηνρέο Δηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ (Π.Δ.Υ.Π.) πνπ γηα πξψηε θνξά ζεζπίδνληαη ζηελ ειιεληθή πνιενδνκηθή-ρσξνηαμηθή λνκνζεζία, επηηξέπνπλ πην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ ή νηθηζκψλ πνπ ππάξρνπλ πξηλ απφ ην 1923 ή εληφο νξίσλ νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κέρξη 2000 θαηνίθνπο πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα θαη πνπ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ρξεηάδεηαη ζρεδηαζκφο ηφζν κε θπζηθφ φζν θαη κε νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν 99. Γειαδή ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πξνγξακκαηηθνχ ραξαθηήξα θαη θπζηθνχ ζρεδηαζκνχ (φξνπο δφκεζεο, ρξήζεηο γεο, φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ) ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ή δψλεο. Γεδνκέλνπ φηη ε ζεζκνζέηεζε ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί, νη Δ.Υ.Μ. ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ φρη κφλν πιένλ ηνλ ρσξηθφ αιιά θαη ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, κηα θαη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην δχλαηαη λα πξνβιέπεη ηελ εθπφλεζή ηνπο θαη ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο κε εηδηθά πξνβιήκαηα, πνπ κέρξη πξφηηλνο αληηκεησπίδνληαλ κε πνιενδνκηθά κέζα Αμηνιόγεζε ηνπ ζεζκνύ ησλ Δηδηθώλ Υσξνηαμηθώλ Μειεηώλ (Δ.Υ.Μ.). Δίλαη πνηθίιεο νη ζεσξίεο κέζσ ησλ νπνίσλ αζθήζεθε θξηηηθή ζηνλ ζεζκφ ησλ Δ.Υ.Μ Πνιινί κειεηεηέο,ζηεξηδφκελνη ζηηο δηεπξπκέλεο πξνδηαγξαθέο ησλ Δ.Υ.Μ. (θπξίσο φζσλ εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα ENVIREG) ππνζηήξημαλ ηνλ ξφιν ηνπο σο ππνθαηάζηαηνπ ηνπ ειιείπνληνο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα. 98 Υξήζηνο Εακπέιεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο- Σσεδιαζμόρ ζε ηοπικό επίπεδο- ζει Γεκήηξεο Γ. Υξηζηνθηιφπνπινο, «Πολιηιζηικό Πεπιβάλλον-Χωπικόρ Σσεδιαζμόρ και Βιώζιμη Ανάπηςξη», Γίθαην θαη Οηθνλνκία Π. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα 2002, ζει

42 Απφ θάπνηα άπνςε δελ είραλ άδηθν, δεδνκέλνπ φηη νη Δ.Υ.Μ. δελ αξθέζηεθαλ κφλν ζην λα ζέζνπλ πεξηνξηζκνχο ζε φξνπο δφκεζεο θαη ρξήζεηο γεο, αιιά πξνζπάζεζαλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε άιια πεδία (δεκηνπξγία ή θαηάξγεζε δξφκσλ, ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, εγθαηαζηάζεσλ ηερληθήο ππνδνκήο, ηεξάξρεζε νηθηζηηθνχ δηθηχνπ θ.α.), ελψ ζηελ πξάμε ν κνλαδηθφο ηξφπνο ζεζκνζέηεζήο ηνπο (Ε.Ο.Δ.) πεξηφξηδε ηελ εθαξκνγή ηνπο. ηελ άιιε «φρζε», κειεηεηέο ππνζηήξημαλ ην αλψθειν ησλ ξπζκίζεσλ ησλ Δ.Υ.Μ. αθξηβψο ιφγσ ηνπ φηη δελ είρε πξνεγεζεί ε ζεζκνζέηεζε ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ αλψηεξνπ επηπέδνπ (εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθψλ) πνπ ζα θαζφξηδαλ ηηο γεληθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ζα εθηλνχλην νη Δ.Υ.Μ., ρσξίο φκσο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ δηαθνξεηηθφ ξφιν πνπ απηέο θαινχληαη λα παίμνπλ σο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ηνπηθνχ επηπέδνπ. Ίζσο ε αιήζεηα γηα ηηο Δ.Υ.Μ. λα βξίζθεηαη θάπνπ ζηε κέζε. Έηζη, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα παξακεξίδεηαη ν επηηειηθφο ξφινο ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ αλσηέξνπ επηπέδνπ θαζψο θαη ε ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ απηά ζα ζπλεηζέθεξαλ ζηελ, επί ηεο νπζίαο, εθαξκνγή ησλ Δ.Υ.Μ., δελ κπνξεί λα παξαβιεθζνχλ φιεο εθείλεο νη σθέιεηεο πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ ηελ έγθξηζε Δ.Υ.Μ. θαη ζπλαξηψληαη κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Ωζηφζν νη ειιείςεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ελίνηε παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ Δ.Υ.Μ. απνηεινχλ κία πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηνλ κνλαδηθφ νπζηαζηηθά ηξφπν ζεζκνζέηεζήο ηνπο, κέζσ ησλ Ε.Ο.Δ.. Έηζη ε απνπζία θαηάιιειεο ζεζκηθήο ππνζηήξημήο ηνπο είρε σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπο δηάζηαζεο (έπαημαλ πεξηζζφηεξν ηνλ ξφιν ηνπ πεξηνξηζηηθνχ εξγαιείνπ) γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε κηαο ελεξγνχ πνιηηηθήο ρξήζεσλ γεο, φρη κφλν δελ δηεπθνιχλεη ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο αιιά αληίζεηα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία πηέζεσλ γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπο 101. Αθφκα ινηπφλ θη αλ πξνβιέπνληαλ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ξπζκίζεηο παξεκβάζεηο κέζσ ησλ Δ.Υ.Μ., απηέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξηρηνχλ ζεζκηθά κέζσ ηνπ απνθιεηζηηθά θαλνληζηηθνχ κεραληζκνχ παξέκβαζεο ηεο Ε.Ο.Δ. πνπ ιφγσ ηνπ «ζεκεηαθνχ» ηεο ραξαθηήξα επηηξέπεη κφλν ηελ απνζπαζκαηηθή θαη κεκνλσκέλε εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ Δ.Υ.Μ.. Δπηπιένλ ε «έιιεηςε» ζχλδεζεο 100 Υξήζηνο Εακπέιεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο- Σσεδιαζμόρ ζε ηοπικό επίπεδο- ζει

43 ησλ δεζκεχζεσλ ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ ζεζκνζεηνχληαη κέζσ ησλ Ε.Ο.Δ. κε ηα θίλεηξα-αληηθίλεηξα ηεο αλαπηπμηαθήο λνκνζεζίαο, απνηειεί έλα αθφκε κεηνλέθηεκα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο πινπνίεζεο ησλ Δ.Υ.Μ ήκεξα κέζσ ησλ Πεξηνρψλ Δηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ (Π.Δ.Υ.Π.) πνπ γηα πξψηε θνξά ζεζπίδνληαη ζηελ ειιεληθή πνιενδνκηθή-ρσξνηαμηθή λνκνζεζία (λ. 2742/1999 άξζξν 11) γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα δηεπξπλζεί ν ηξφπνο ζεζκνζέηεζεο ησλ Δ.Υ.Μ. θαη λα ζπλδεζνχλ κε εηδηθά θαζεζηψηα ελίζρπζεο, ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαη ε επηβνιή αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ζηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαπηχζζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κέζα ζηηο πεξηνρέο απηέο (Π.Δ.Υ.Π.) γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ελίζρπζεο αλαβάζκηζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο. Απηφο ν ζηφρνο πνπ ζέηεη ε πνιηηεία θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ πνπ έσο ζήκεξα, αιιά θαη ζην κέιινλ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη Δ.Υ.Μ.. Δμάιινπ νη ζεκαληηθέο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ Δ.Υ.Μ. ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηε γλσκνδφηεζε ησλ Ο.Σ.Α. πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπο 103, φζν θαη κε ηελ πνιπδηάζπαζε ηεο επηδησθφκελεο ρσξνηαμηθήο ξχζκηζεο ζε θνξείο ηνπηθνχ επηπέδνπ (Ο.Σ.Α.) κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ζπλνιηθφηεξεο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνο ξχζκηζε ρψξνπ πιελ απηνχ πνπ εκπίπηεη ζηα ζηελά δηνηθεηηθά-ηνπηθηζηηθά ηνπο ζπκθέξνληα. 104 Πξέπεη, ηέινο, λα επηζεκαλζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηελ απνπζία ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία γλσκνδφηεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηακφξθσζεο ησλ ρσξνηαμηθψλ επηινγψλ ησλ Δ.Υ.Μ.. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη πνιηηηθέο ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρψλ ησλ Δ.Υ.Μ. λα πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ, θνηλσληθέο αληηζηάζεηο θαη άιιεο αλαθαηαηάμεηο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ή θαη λα παξακέλνπλ αλελεξγέο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Ζ έληνλε πνιππινθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ειιεληθή πνιενδνκηθή λνκνζεζία αθφκα θαη ζήκεξα κε ην λ. 2508/1997( Θεζπίδνληαη Γ.Π..,.Υ.Ο.Ο.Α.Π., 101 Υξήζηνο Εακπέιεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γηεχζπλζε Υσξνηαμίαο- Ο Χωποηαξικόρ Σσεδιαζμόρ και η εθαπμογή ηος ζήμεπα Αζήλα, Ννέκβξηνο 2002, ζει Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, επεςνηηικό ππόγπαμμα, Καηεςθύνζειρ και πλαίζιο πποδιαγπαθών Διδικών Χωποηαξικών Μελεηών (παπάκηιερ πεπιοσέρ) ηειηθή έθζεζε, Φεβξνπάξηνο 1995, ζει Βι. πην θάησ διαδικαζία έγκπιζηρ Ε.Ο.Δ Όπσο ππνζεκείσζε 102, αιιά ζει

44 Π.Δ.Υ.Π., Ρ..Α., Ρ..Θ. θ.ι.π.) 105 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζπζηέξεζε ζηε ζεζκνζέηεζε ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ηνπ λ. 2742/1999, ζηεξεί ηηο Δ.Υ.Μ. απφ ηελ εμαζθαιηζκέλε απνδνρή βαζηθψλ πνιηηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηινγψλ πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ζηελ πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή ηνπο θιίκαθα. 4.2 Οη Εώλεο Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) Έλλνηα ησλ Εσλώλ Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.). Ζ Εψλε Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) απνηειεί κία λέα έλλνηα, έλα λέν ζεζκφ, πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε ρψξα καο ζην άξζξν 29 ηνπ λ. 1337/1983. Δμάιινπ θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (βι..η.δ. 2844/1993 θ.α.) αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ζεζκφ ηεο (Ε.Ο.Δ.) ν ραξαθηήξαο νξηαθνχ θαη πξνζσξηλνχ ππνθαηάζηαηνπ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κεγάιεο θιίκαθαο (εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο) φπσο απηφο αμησλφηαλ απφ ην άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ Τπφ ηελ έλλνηα απηή ε (Ε.Ο.Δ.) απνηειεί ρσξνηαμία πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο πνπ σο θχξην αληηθείκελν έρεη ηνλ νξζνινγηθφ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ ινηπψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, θαηαξρήλ ηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ θαη επηθνπξηθά ηεο ππαίζξνπ (εμσαζηηθέο ή κε αζηηθέο, αγξνηηθέο πεξηνρέο) Πεξηερόκελν θνπόο ησλ Εσλώλ Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.). Με ην άξζξν 29 ηνπ λ. 1337/1983 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 θαη είλαη θξίζηκεο αλαπηπμηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ή παξνπζηάδνπλ άιια ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνβιήκαηα, λα θαζνξίδνληαη (πεξηαζηηθέο) Ε.Ο.Δ. νη νπνίεο ζπλδένληαη θπξίσο κε ην παιαηφ Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (Γ.Π..) θαη ζαλ ζηφρν έρνπλ λα πξνιάβνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζ απηέο ε επέθηαζε πθηζηάκελνπ (Γ.Π..) ή ε έληαμε λέσλ πεξηνρψλ. Οη αζηηθέο εμαπιψζεηο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ αλάγθε νηθηζηηθήο επέθηαζεο ησλ νηθηζκψλ, θαη άξα δελ είλαη αλαγθαία ε εθπφλεζε (Γ.Π..), έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηελ άλαξρε θαη 105 Γεσξγία Γηαλλαθνχξνπ, «Το Θεζμικό Πλαίζιο ηος Σσεδιαζμού ηων Πόλεων ζηην Δλλάδα: Ηζηοπικέρ Μεηαμοπθώζειρ και Σύγσπονα Αιηήμαηα», ζει Αλδξέαο Ρσκαιηάδεο, «Ανάλςζη Πολεοδομικήρ Νομοθεζίαρ, Τόμορ Ζ-2, Απηιόηηηερ-Καηαημήζειρ» Β 44

45 αλεμέιεγθηε δφκεζε θαηάηκεζε, ηελ αιιαγή ρξήζεσλ αθηλήησλ απφ αγξνηηθά ζε αζηηθά κε ηελ κεηαηξνπή κεγάισλ γεσγξαθηθψλ εθηάζεσλ ζε νηθφπεδα, θ.ι.π. κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη θαη λα θαηαζηξέθεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 107. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ησλ Ε.Ο.Δ. γηα ηηο πεξηαζηηθέο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο είλαη: Γηαθχιαμή ηνπο απφ ηελ άλαξρε θαη απξνγξακκάηηζηε αζηηθνπνίεζε, πνπ νδεγεί ζε ππνβάζκηζή ηνπο, αιιά θαη ζε ππνβάζκηζε νιφθιεξεο ηεο πφιεο. - Δμαζθάιηζε θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γηα κειινληηθέο πνιενδνκηθέο επεθηάζεηο. - Δμαζθάιηζε θαηάιιειεο γεο γηα εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, ζπλεηαηξηζκψλ, θ.α. - Ρπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ γεο. Δλψ γηα ηηο ππφινηπεο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, ζηφρνη ησλ Ε.Ο.Δ. είλαη: - Αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε επαίζζεησλ πεξηνρψλ (βηφηνπνη, δάζε, αθηέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη θ.α.) θαη ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζή ηνπο. - Έγθαηξε επηινγή θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γηα εγθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ φπσο ηνπξηζκφο, παξαζεξηζκφο, αλαςπρή θ.α. Όηαλ ινηπφλ ε Γηνίθεζε εμνπζηνδνηείηαη λα δεκηνπξγήζεη (Ε.Ο.Δ.) πξέπεη ηα φξηα απηήο λα πξνζδηνξίδνληαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ελψ παξάιιεια λα επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί θπξίσο σο πξνο ηελ θαηάηκεζε (ειάρηζην φξην εκβαδνχ θάησ απφ ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε γεο) αιιά θαη σο πξνο ηελ δφκεζε θαη ρξήζε ησλ αθηλήησλ 109. Δμάιινπ νη ζεζπηδφκελεο δηά ησλ (Ε.Ο.Δ.) ρξήζεηο γεο πξέπεη λα είλαη δηαθεθξηκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη γηα θαζεκηά απφ απηέο λα ηίζεληαη νη πξνζήθνληεο φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. Πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο ζηνλ ίδην ρψξν, πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο θαη πξνο ηε δεζπφδνπζα ρξήζε θαη λα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Δηδηθά δε φηαλ πξφθεηηαη λα ηεζνχλ φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο σο πξνο ηε ρξήζε θαηνηθίαο, απηνί πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη επθξηλψο απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο πεξηνρέο, εθφζνλ εμ νξηζκνχ απνβιέπνπλ ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο (κεγαιχηεξεο αξηηφηεηεο θαη φξηα Έθδνζε, Αζήλα 2002, ζει Γεκήηξεο Γ. Υξηζηνθηιφπνπινο «Πολιηιζηικό Πεπιβάλλον-Χωπικόρ Σσεδιαζμόρ και Βιώζιμη Ανάπηςξη» Γίθαην θαη Οηθνλνκία Π. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα 2002, ζει Αξαβαληηλφο Αζαλάζηνο, «Πολεοδομικόρ Σσεδιαζμόρ», ζει.235, εθδ. πκκεηξία, Αζήλα, Υξήζηνο Εακπέιεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο- Γηεχζπλζε Υσξνηαμίαο, «Παπέμβαζη ζηην ημεπίδα Πεπιβάλλον και Ηδιοκηηζία» ζει.1. 45

46 θαηάηκεζεο) 110. Γειαδή νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη κέζα ζηηο Ε.Ο.Δ. δελ κπνξεί λα είλαη επκελέζηεξνη απηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε. Δπηπιένλ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζε πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο αληηκεηψπηζεο φπσο είλαη νη παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο, νη φρζεο ιηκλψλ θαη πνηακψλ θ.α. Δπίζεο (Ε.Ο.Δ.) κπνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ νξηνζέηεζε δσλψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ λ.1650/1986, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ πεξηνρέο ή ζηνηρεία ή ζχλνια ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ (άξζξν21) ή γηα λα επηβιεζνχλ ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (άξζξν24), ελψ θαηά ηα,ινηπά αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο. Δηδηθή πεξίπησζε, ηέινο απνηειεί ν θαζνξηζκφο πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο κέζα ζε ήδε εθπνλεκέλε Δ.Υ.Μ. θαη χζηεξα απφ πξφηαζε πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάξηηζε ρεδίνπ Αλάπηπμεο Πεξηνρψλ Γεχηεξεο Καηνηθίαο ην νπνίν ζα είλαη ζχκθσλν κε ηηο εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ηα νξηδφκελα σο πεξηερφκελν ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 2242/1994 (παξ. 4). 111 Δμάιινπ κηα ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ επήιζε κε ην λ. 1512/1985 κε ηνλ νπνίν έγηλε άξζε ηνπ απηνδίθαηνπ ηεο επέθηαζεο ησλ νξίσλ ηεο Ε.Ο.Δ. φηαλ επεθηείλεηαη ην πνιενδνκηθφ ζρέδην Γηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ Εσλώλ Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.). Οη (Ε.Ο.Δ.) εγθξίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 113 ηελ εηζήγεζε πξνζππνγξάθεη ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ), κεηά απφ γλψκε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ θεληξηθνχ.υ.ο.π. θαη ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζηνπνίεζε ζην θνηλφ, ελζηάζεηο απφ ηδηψηεο, γλσκνδφηεζε ζπλαξκφδησλ θνξέσλ. 110 Αλδξέαο Ρσκαιηάδεο «Ανάλςζη Πολεοδομικήρ Νομοθεζίαρ, Τόμορ Ζ-2, Απηιόηηηερ-Καηαημήζειρ» Β Έθδνζε, Αζήλα 2002, ζει Σα Υ.Α.Π. σο ζηφρν έρνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ επηζπκεηνχ κεγέζνπο ησλ πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρψλ, ηελ νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηζπκεηψλ πξνγξακκαηηθψλ κεγεζψλ αλάπηπμεο ηεο θάζε πεξηνρήο, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαηεπζχλζεσλ ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο. 112 Υξήζηνο Εακπέιεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο- Γηεχζπλζε Υσξνηαμίαο, «Παπέμβαζη ζηην ημεπίδα Πεπιβάλλον και Ηδιοκηηζία» ζει Δθφζνλ ξπζκίδνληαη κε ηε ΕΟΔ Εψλεο Β Αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο 46

47 Δμάιινπ κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε πνιενδφκεζε πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο κέζα ζηηο Ε.Ο.Δ Ο ξόινο ησλ Εσλώλ Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) θαη ε ζέζε ηνπο ζην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην. Ζ δηνίθεζε κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ Ε.Ο.Δ. πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ έιιεηςε αλψηεξσλ επηπέδσλ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε απνηέιεζκα ηελ δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ηνπο 115. Ωζηφζν νη Ε.Ο.Δ. δελ απνηεινχλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ αιιά έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη πξνιεπηηθά έιεγρνο θαη πξνζηαζία πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ή πξνβιήκαηα ιφγσ έγθξηζεο Γ.Π.. Έηζη ελψ ζέηνπλ φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο θαηάηκεζεο, δφκεζεο αθηλήησλ θαη ρξήζεσλ γεο, δελ είλαη πξννξηζκέλεο λα πξνσζήζνπλ ζρέδηα ζηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη επηζπκεηέο ρξήζεηο γεο. Δμάιινπ νη απαγνξεχζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ ζρεδηαζκφ 116. ην ζεκεξηλφ ζεζκηθφ πιαίζην πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ (λ.2508/1997) εγθξίλνληαη λέα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα (Γ.Π..) θαη ην πεξηερφκελν ησλ Ε.Ο.Δ. ελζσκαηψλεηαη ζ απηά, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα θαζνξηζηνχλ Ε.Ο.Δ. ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2508/1997 ή ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ην παιαηφ κελ, αιιά πιένλ αλαζεσξεκέλν, Γ.Π.. ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ. Δπηπιένλ βάζεη ηνπ λ. 2508/1997 (άξζξν 4 παξ. 4) αλ θαηά ηελ έγθξηζε Γ.Π.. έρνπλ θαζνξηζηεί Ε.Ο.Δ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.1337/1983, ηα φξηα θαη νη ξπζκίζεηο πνπ ηηο δηέπνπλ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ηνπ Γ.Π.. δπλάκελεο φκσο λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο αλ εγθξηζνχλ πεξηθεξεηαθά ρσξνηαμηθά ζρέδηα, ε κεηά ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ Ε.Ο.Δ. πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί, πξέπεη λα ελαξκνληζηεί πξνο ηηο επηινγέο ή 114 Ωο πεξηνρή δεχηεξεο θαηνηθίαο ραξαθηεξίδεηαη πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε Εψλε Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξακνλή αηφκσλ πιένλ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ γηα δηαθνπέο ή αλαςπρή. 115 Γεκήηξεο Γ. Υξηζηνθηιφπνπινο «Πολιηιζηικό Πεπιβάλλον-Χωπικόρ Σσεδιαζμόρ και Βιώζιμη Ανάπηςξη» Γίθαην θαη Οηθνλνκία Π. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα 2002, ζει Γεκήηξεο Γ. Υξηζηνθηιφπνπινο «Πολιηιζηικό Πεπιβάλλον-Χωπικόρ Σσεδιαζμόρ και Βιώζιμη Ανάπηςξη» Γίθαην θαη Οηθνλνκία Π. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα 2002, ζει

48 θαηεπζχλζεηο ησλ ζρεδίσλ απηψλ 117. πλεπψο ην άξζξν 29 ηνπ λ.1337/1983 «θαίλεηαη» λα θαζίζηαηαη εθεμήο αλελεξγφ. Ωζηφζν ζχκθσλα πάληα κε ην λ. 2508/1997 (άξζξν 25 παξ. 5), γηα ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν κέρξη ηελ έγθξηζε Γ.Π.. γηα ηνλ αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ ρψξν ή ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) γηα ηνλ κε αζηηθφ ρψξν, εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (άξζξν 29 ηνπ λ.1337/1983). 118 Δπνκέλσο ε δεκηνπξγία Ε.Ο.Δ. είλαη θαη ζήκεξα δπλαηή κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη λα ζπλερίδνπλ έηζη νη απνζπαζκαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο γεο, κφλν ζχγρηζε κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ελψ παξάιιεια εμππεξεηνχλ πνηθίιεο ζθνπηκφηεηεο Ζ λνκηθή θύζε ησλ Εσλώλ Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) θαη ε δέζκεπζε πνπ πξνθύπηεη από ηηο ξπζκίζεηο ηνπο. 120 Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ εγθξίλνπλ ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ Ε.Ο.Δ. θαίλεηαη λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία απφ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ζρεδηαζκνχ, δει. ρσξνηαμηθά (εθφζνλ νπζηαζηηθά ειέγρνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο πεξηνρήο), ξπζκηζηηθά (κηα θαη θαζνξίδνπλ ρξήζεηο γεο) θαη πνιενδνκηθά (δεδνκέλνπ φηη θαζνξίδνπλ φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο, θ.ι.π.). Έηζη ε δηνίθεζε αλαπηχζζεη δξάζε ε νπνία είλαη είηε παξνρηθή ( κέζα ζηηο Ε.Ο.Δ. ην δεκφζην αζθεί δηθαίσκα πξνηίκεζεο 121 πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη γε γηα κειινληηθνχο πνιενδνκηθνχο ζθνπνχο θαη λα απνηξέςεη έηζη ηα θεξδνζθνπηθά θαηλφκελα), είηε ξπζκηζηηθή (θαζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο, έιεγρνο δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π.), είηε πεξηνξηζηηθή ( παξνρή ή φρη νηθνδνκηθήο άδεηαο). Δμάιινπ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εγθξίλεη κία Ε.Ο.Δ. έρεη πεξηζζφηεξν θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη εδψ ππάξρεη ην ππεξαηνκηθφ ζηνηρείν αιιά θαη ην ρσξηθφ. Έηζη νη ξπζκίζεηο πνπ επηβάιιεη ε έγθξηζε κηαο Ε.Ο.Δ. δελ έρνπλ 117 Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο πεξηνρέο εηδηθψλ ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ (βι. άξζξν 11 παξ. 5 λ.2742/1999) θαη ηα ζρέδηα νινθιεξσκέλσλ αζηηθψλ παξεκβάζεσλ (βι. άξζξν 12 παξ. 10 λ.2742/1999) κε ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη ε Ε.Ο.Δ. 118 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη ζήκεξα (10/2003) δελ έρεη εγθξηζεί θαλέλα Γ.Π.. ή.υ.ο.ο.α.π. 119 Γεκήηξεο Γ. Υξηζηνθηιφπνπινο «Πολιηιζηικό Πεπιβάλλον-Χωπικόρ Σσεδιαζμόρ και Βιώζιμη Ανάπηςξη» Γίθαην θαη Οηθνλνκία Π. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα 2002, ζει Γεκήηξεο Γ. Υξηζηνθηιφπνπινο «Πολιηιζηικό Πεπιβάλλον-Χωπικόρ Σσεδιαζμόρ και Βιώζιμη Ανάπηςξη» Γίθαην θαη Οηθνλνκία Π. Ν. άθθνπιαο, Αζήλα 2002, ζει.231, Γειαδή ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ λα πξνηηκεζεί, έλαληη παληφο ηξίηνπ, κε ηελ ίδηα πξνζθνξά ηηκήο (ίζνηο φξνηο) θαηά ηελ πψιεζε αθηλήηνπ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 947/79 θαη αζθείηαη ζε ελεξγνπνηνχκελεο πνιενδνκηθά πεξηνρέο. 48

49 ραξαθηήξα αηνκηθήο πξάμεο θαζφζνλ δελ απεπζχλνληαη αηνκηθά ζε θάζε ηδηνθηήηε, αιιά νχηε θαη αηνκηθήο πξάμεο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ κηα θαη δελ αθνξνχλ ηνπηθή ππφζεζε, αιιά αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν κηαο πεξηνρήο. Ωζηφζν νη ξπζκίζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρεδηάγξακκα κηαο Ε.Ο.Δ. θαζψο θαη ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ ην εγθξίλεη, δεζκεχνπλ ηφζν ηε δηνίθεζε, φζν θαη ηνπο ηδηψηεοηδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ επξίζθνληαη κέζα ζε απηήλ, δεκηνπξγψληαο ηνπο ππνρξεψζεηο ηφζν σο πξνο ηελ θαηάηκεζε ησλ αθηλήησλ ηνπο φζν θαη σο πξνο ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο πνπ πξέπεη λα ηεξήζνπλ. Γηθαηνπξαμίεο, πνπ θαηαξηίδνληαη θαηά παξάβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ νξίδνληαη σο πξνο ηα ειάρηζηα φξηα θαηάηκεζεο αθηλήησλ ζε εγθεθξηκέλε Ε.Ο.Δ., είλαη άθπξεο θαη νη δηθαηνπξαθηνχληεο, νη κεζίηεο, φζνη κεζνιαβνχλ ζηελ θαηάξηηζε ηέηνησλ δηθαηνπξαμηψλ, νη ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ ζπληάζζνπλ θαζψο θαη νη ππνζεθνθχιαθεο πνπ κεηαγξάθνπλ ηέηνηα ζπκβφιαηα, ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 1337/ Αμηνιόγεζε ηνπ ζεζκνύ ησλ Εσλώλ Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.). Οη Ε.Ο.Δ., ζχκθσλα θαη κε ηε λνκνινγία ηνπ.η.δ., αλαγλσξίζηεθαλ σο νξηαθφ θαη πξνζσξηλφ ππνθαηάζηαην ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ (βι..η.δ. 2844/1993 θαη άιιεο). πλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ήηαλ ε δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ε θαζηέξσζή ηνπο σο ηνπ βαζηθφηεξνπ, πξνζηαηεπηηθνχ ραξαθηήξα, εξγαιείνπ ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ. Απηή ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ Ε.Ο.Δ. ήηαλ αλακελφκελν λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, πνπ αλακθηζβήηεηα ζπλδένληαλ θαη κε ηα, πνηθίινπ ηχπνπ, δεδνκέλα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ. Έηζη ε ελαπφζεζε ζηηο Ε.Ο.Δ. ηεο επζχλεο γηα ελεξγεηηθή πξνψζεζε πνιηηηθψλ επηινγψλ πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηελ αλάπηπμε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο απέβε άθαξπε, δεδνκέλνπ φηη ν ξφινο ηνπο ήηαλ θαζαξά πεξηνξηζηηθφο ελψ παξάιιεια νη δεζκεχζεηο ζηηο ρξήζεηο γεο πνπ κέζσ απηψλ ζεζκνζεηνχληαη δελ ζπλδέζεθαλ κε θίλεηξα / αληηθίλεηξα ηεο αλαπηπμηαθήο λνκνζεζίαο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα κελ κπνξνχλ π.ρ. λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά σο κεραληζκνί δεκηνπξγίαο ρψξσλ νξγαλσκέλεο ππνδνρήο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε επηιεγκέλεο κε ρσξνηαμηθά θξηηήξηα πεξηνρέο, δεδνκέλνπ φηη θάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη εηδηθά εξγαιεία 49

50 παξέκβαζεο (επελδπηηθά, νηθνλνκηθά, κε ραξαθηήξα πνιηηηθήο γεο θ.α.) πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζήκεξα 122. Δμάιινπ φιεο νη εκπινθέο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ έγθξηζε Δ.Υ.Μ. 123, ζπλαξηψληαη ζηελά κε ηηο θαζπζηεξήζεηο ζεζκνζέηεζεο ησλ Ε.Ο.Δ. θαη νθείινληαη ηφζν ζηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο γλσκνδφηεζεο θαη ζηελ κε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ θαη ινηπψλ εηαίξσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ρσξνηαμηθψλ επηινγψλ πνπ, κέζσ απηψλ, πξνσζνχληαη (κε απνηέιεζκα έμαξζε θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη αλεπηζχκεηεο θαζπζηεξήζεηο) φζν θαη ζηελ έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ θαη κειεηψλ 124. Έηζη παξάγνληεο φπσο: ε έιιεηςε θηεκαηνινγίνπ 125 ή άιινπ ηχπνπ κειεηψλ (γεσινγηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θ.ι.π.), ε κε νινθιεξσκέλε ρξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πιεξνθφξεζε ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ,ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη ε κε πξφβιεςε κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ ζεζκνζεηνχληαη κέζσ ησλ Ε.Ο.Δ. (ηνπιάρηζηνλ ζην λ. 1337/1983 πνπ ηηο θαζηεξψλεη) ζπληείλνπλ ζηελ κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαλνληζηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πξνσζείηαη απφ απηέο. Ζ ζεκαληηθή δηεχξπλζε ηνπ ξφινπ ησλ Ε.Ο.Δ. απνηειεί αλακθηζβήηεην γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη έκπξαθηα απφ ηελ επξχηαηε εθαξκνγή ηνπο αθφκε θαη φηαλ δελ ήηαλ ν θαηάιιεινο κεραληζκφο ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ. Δλψ ινηπφλ ε ζεζκνζέηεζε ησλ Ε.Ο.Δ. είρε ζαλ ζηφρν ηελ ζεκεηαθή παξέκβαζε ζην ρψξν, κε ηελ επηβνιή φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, θαηάηκεζεο, ρξήζεσλ γεο, ζε πεξηνρέο επαίζζεηεο πεξηβαιινληηθά, απηέο ηειηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε επξχηαηεο πεξηνρέο, ζεζπίδνληαο ξπζκίζεηο π.ρ. γηα έλα νιφθιεξν λεζί, ή γηα ηνλ παξάθηην ρψξν ελφο λνκνχ θ.α.. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζην λα ηεζνχλ πεξηνξηζκνί, πνπ ελδερνκέλσο δελ ήηαλ απαξαίηεηνη, ζε πνιχ κεγάιεο έθηαζεο πεξηνρέο, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη κειινληηθέο εμειίμεηο ζ απηέο, κε απνηέιεζκα λα κελ δχλαληαη πιένλ λα πξνζειθχζνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αλαπηπμηαθήο ηνπο δηαδηθαζίαο. Ο ζρεδηαζκφο άιισζηε πξέπεη λα είλαη απηφο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε 122 Υξήζηνο Εακπέιεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο- Σσεδιαζμόρ ζε ηοπικό επίπεδο- ζει Βι. πην πάλσ Υξήζηνο Εακπέιεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο- Σσεδιαζμόρ ζε ηοπικό επίπεδο- ζει

51 ηηο πξννπηηθέο κηαο πεξηνρήο θαη ηελ πξνβνιή ησλ ζεκεξηλψλ δεδνκέλσλ ζην κέιινλ ελψ παξάιιεια πξέπεη λα πξνιαβαίλεη ηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζέηνληαο πεξηνξηζκνχο, κφλν φκσο φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδνληαη. Απηφ ην «μερείισκα» ηνπ ζεζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη ξπζκίζεηο πνπ επηβάιιεη δελ είλαη πιένλ δπλαηφ λα επηθαηξνπνηεζνχλ, λα βειηησζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα (ιφγσ έιιεηςεο ζπζηήκαηνο δηαξθνχο παξαθνινχζεζεο), παξά κφλν γηα λα θαηνρπξψζνπλ κεγαιχηεξε πξνζηαζία 126, φρη κφλν έρεη εκπνδίζεη, ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν ηελ αλάπηπμε θάπνησλ πεξηνρψλ αιιά έρεη νδεγήζεη θαη ζηελ έληνλε παξαβίαζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιιεη, ζίγνληαο έηζη ην θχξνο ηνπ. Έλα επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ εκπφδην πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε ζεζκνζέηεζε Ε.Ο.Δ., είλαη ηα πνηθηιφκνξθα ηδηνθηεζηαθά θαζεζηψηα πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ ρψξα καο εδψ θαη δεθαεηίεο (κνλαζηεξηαθά, δεκφζηα, ηδησηηθά, ζπλεηαηξηζηηθά θ.α.) θαη ζπλδένληαη κε θαηλφκελα φπσο: ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε κε φια ηα ζπλεπαθφινπζα (παξαλνκίεο, θεξδνζθνπηθά θπθιψκαηα, αλάκεηθηεο ρξήζεηο γεο θ.ι.π.), ν κεγάινο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο ηδηνθηεζίαο κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε πνιππιεζνχο ζηξψκαηνο κηθξντδηνθηεηψλ κε πνιιέο θνξέο ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, ε απνπζία πξφβιεςεο αληηζηαζκηζηηθψλ ξπζκίζεσλ 127 γηα ηνπο ζηγφκελνπο ηδηνθηήηεο 128 πνπ δελ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ πεξηνπζία ηνπο φπσο ζα επηζπκνχζαλ 129. ηελ Διιάδα ζήκεξα ην 35% ηνπ απνζέκαηνο θαηνηθηψλ βξίζθεηαη ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο 130, πξφθεηηαη γηα 1,98 εθαη. θαηνηθίεο, δειαδή αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ 2 εθηφο ζρεδίνπ θαηνηθίεο αλά ηξία λνηθνθπξηά. Γεδνκέλνπ δε φηη ε εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία δελ ζέιεη γηα ιφγνπο εθινγηθήο ζθνπηκφηεηαο λα ζίμεη ηα ηδηνθηεζηαθά θαζεζηψηα πνπ έρνπλ παγησζεί θαη πνπ ηφζν 125 ήκεξα κέζσ ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 24 παξ.2) θαζηεξψλεηαη ην θηεκαηνιφγην σο ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Έηζη κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ ζα δηεπθνιπλζεί ηφζν ε εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζπλαιιαγψλ. 126 χκθσλα κε ζρεηηθή εξκελεία ηνπ ηδ, ε αλαζεψξεζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ ησλ Ε.Ο.Δ. είλαη επηηξεπηή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα. Ζ εξκελεία απηή πηνζεηήζεθε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 2508/97 πνπ αθνξνχλ ελζσκάησζε Ε.Ο.Δ. ζε πθηζηάκελα Γ.Π.. ή.υ.ο.ο.α.π. 127 Αληαιιαγή γεο, κεηαθνξά ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ πιένλ θαηνρπξψλεηαη θαη πληαγκαηηθά κεηά ηελ αλαζεψξεζε, επηβνιή ηειψλ ζηνπο θεξδηζκέλνπο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη κεηαβίβαζή ηνπο ζηνπο ζηγφκελνπο, θξαηηθή απνδεκίσζε πνπ φκσο ιφγσ δεκνζηνλνκηθήο πίεζεο δελ παξέρεηαη θ.α. 128 Με εμαίξεζε ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ν λφκνο 1650/1986 ζε πεξίπησζε εμαηξεηηθά επαρζψλ ξπζκίζεσλ ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ θαη πνπ ε ελεξγνπνίεζή ηνπ εθθξεκεί κέρξη ζήκεξα. 129 Υξήζηνο Εακπέιεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο- Γηεχζπλζε Υσξνηαμίαο, Παπέμβαζη ζηην ημεπίδα Πεπιβάλλον και Ηδιοκηηζία ζει Άξζξν ηνπ θαζ. Γ. Οηθνλφκνπ. 51

52 ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ (ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο) πξνηηκά είηε λα απέρεη απφ ξπζκίζεηο ζε πεξηνρέο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ πξνζηαζία, είηε λα ζησπά θαη λα αθήλεη λα επεκεξνχλ ηα θεξδνζθνπηθά θπθιψκαηα παξαβηάδνληαο ζπζηεκαηηθά θαη θαζηζηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλελεξγέο ηηο ήδε ζεζκνζεηεκέλεο ξπζκίζεηο. Ωζηφζν ζε θακία πεξίπησζε ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο εκπινθψλ, θπξίσο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη κέζσ ησλ Ε.Ο.Δ., δελ ζα πξέπεη λα επηζθηάζεη ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έπαημαλ απηέο, θαη ν νπνίνο εληζρχζεθε πεξαηηέξσ απφ ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαη ηελ πξνζπάζεηα νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ κε ζπλέπεηα ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο. 4.3 Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ησλ Δηδηθώλ Υσξνηαμηθώλ Μειεηώλ (Δ.Υ.Μ.) θαη ησλ Εσλώλ Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) ζηελ Διιάδα ζήκεξα θαη ε πξννπηηθή ηνπο ζην κέιινλ Σα ππό εμέιημε πξνγξάκκαηα ηνπ ζεζκνύ ησλ Δηδηθώλ Υσξνηαμηθώλ Μειεηώλ (Δ.Υ.Μ.) θαη ησλ Εσλώλ Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.) ζηελ Διιάδα ζήκεξα. 131 ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλεη ε ρψξα καο λα απμήζεη ην πνζνζηφ ηνπ Δμσαζηηθνχ Υψξνπ πνπ θαιχπηεηαη κε ρξήζεηο γεο 132, πξνσζήζεθε ε εθπφλεζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ Δ.Υ.Μ. πνπ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο έρνπλ νινθιεξσζεί (κειεηεηηθά) θαη πξνρσξνχλ ζηε θάζε ηεο ζεζκνζέηεζεο. Αλαιπηηθά νη θάζεηο εθπφλεζεο ε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο θαη ζεζκνζέηεζεο ησλ Δ.Υ.Μ. παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα ξνήο πνπ αθνινπζεί. 131 Υξήζηνο Εακπέιεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γηεχζπλζε Υσξνηαμίαο- Ο Χωποηαξικόρ Σσεδιαζμόρ και η εθαπμογή ηος ζήμεπα Αζήλα, Ννέκβξηνο 2002, ζει. 8. Καη Υξήζηνο Εακπέιεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο- Σσεδιαζμόρ ζε ηοπικό επίπεδο- ζει ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. λα έρεη θαιπθζεί ην 24% κέρξη ην

53 53

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα