Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών"

Transcript

1 Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Αρχιμ. Ευάγγελος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Γ' Σελ ΑΘΗΝΑ 1938

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Υπό ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ. ΠΕΡΙ TÖN ΕΝ ΤΑΙΣ ΙΕΡΑΙΣ ΗΜΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΕΥΧΩΝ Προεισαγωγικά. Έν ταϊς ί. ημών άκολουθίαις του εσπερινού καί του όρθρου άπαντώσιν, ως γνωστόν, εύχαί τίνες, άναγινωσκόμεναι πασαι μυστικώς παρά τούίερέως, μετά της έξης διαφοράς μόνον, ότι, εξαιρέσει μιας μόνον άναγινωσκομένης εσωθεν του ί. βήματος έπ! τοϋ θυσιαστηρίου καί κατά τον οίκεϊον χρόνον έκατέρας τών ακολουθιών τούτων 1 ), πδσαι αϊ λοιτταί άναγινώσκονται έξωθεν αύτοο καί έμπροσθεν τών αγίων θυρών παρά την εικόνα του Χριστού κατά τήν έναρξιν σχεδόν τών ακολουθιών τούτων, καί είδικωτερον άναγινώσκονται αϊ μεν του εσπερινού κατά τήν άνάγνωσιν ή τήν ψαλμωδίαν 2 ) του προοψ,ιακοο λεγομένου ψαλμού (=τού 103 ψ.), αϊ δέ τού όρθρου κατά τήν άνάγνωσιν τού εξάψαλμου 3 ). Περί της τελευταίας ταύτης κατηγορίας τών ευχών, τών εξωθι δηλαδή τού Βήματος άναγινωσκομένων, θέλομεν διαλάβει κυρίως ενταύθα, καταδεικνύοντες, ότι αύται άποτελοΰσιν ετερογενή στοιχεία έν τω νύν όργανισμώ τών ακολουθιών, ως μαρτυρεί τούτο ου μόνον ό πλημμελής τρόπος της αναγνώσεως αυτών σήμερον έν μυστικότητι καί ή πλημμελής θέσις αυτών έν τω νύν όργανισμώ τών ακολουθιών, άλλα προσέτι καί ή δι* όλης της παραδόσεως διήκουσα αστάθεια ως προς τήν θέσιν αυτών έν τω όργανισμώ τών ακολουθιών καί ή διακύμανσις ως προς τε τον αριθμόν καί τήν έξονομασίαν αυτών. Διαιρούμεν τήν μελέτην είς δύο μέρη. Έν μεν τω πρώτω προσπαθούμεν να καταδείξωμεν τό ετερογενές έκ τού απροσαρμόστου αυτών έν τω νύν τυπω τών ακολουθιών, έν τω όποίω εμφανίζονται αύται ώς ξένα μέλη, ως συνάγεται Ικ τε της πλημμελούς αναγνώσεως καί 1) Αύτη είναι ή ευχή της κεφαλοκλισίας έν άμφοτέραις TaîS ακολουθίας. 2) Ό προοιμιακος κατά μεν τάς κα$ημερινάς πάντοτε άναγινώσκεται, κατά δέ τάς έορτάς - κία μάλιστα όταν γίνηται αγρυπνία - âv μέρει μεν άναγινώσκεται, έν μέρει δέ ψάλλεται, αρχομένης της ψαλμωδίας άπο τοϋ στίχου: Άνοίξαντός σου* τήν χείρα - ϊδε εύχολόγιον, σ. 4 καί 5. 3) "Ιδε εύχολόγιον, σ. 10 καί 26. 3

3 34 θέσεως αυτών έν τω νΰν όργανισμώ τών ακολουθιών καΐ έκ της επικρατούσης έν τη παραδόσει αοριστίας καθόλου ως πόρς τε τον αριθμόν, τήν θέσιν καί τήν όνομασίαν αυτών, έν δέ τω δευτέρω τον άρχικόν τύπον τών ακολουθιών, έν τω όποίω συμφυώς άνεβλάστησαν και εξ ού παρελήφθησαν αί εύχαί αύται. Είς τήν τυχόν άπορίαν, διατί επιχειρείται ενταύθα ή συνεξέτασις τών ευχών δύο κεχωρισμένων άπ* αλλήλων ακολουθιών, άπαντώμεν, διότι αί άκολουθίαι αύται, παρά τήν διαφοράν τών καθ* ούς τελούνται χρόνων ή μέν κατά το εσπέρας, ή δέ κατά τήν πρωΐαν άφ'ένός μέν τταρουσιάζουσι καταπληκτικήν όμοιογένειαν καί όμοιομορφίαν ως εχουσαι κοινήν τήν καταγωγήν έκ του α', μέρους της θείας λειτουργίας, του συνήθως ώς λειτουργίας τών κατηχουμένων χαρακτηριζομένου, κατά τον τύπον του οποίου καί έχουσι διαμορφωθή αρχικώς άφ' έτερου δέ ε- χουσιν ύποστή έν τη παρόδω τών χρόνων τήν αυτήν τύχην καί τάς αύτάς μεταβολάς. ΜΕΡΟΣ ΠΡωΤΟΝ Πρίν ή προβώμεν είς τήν άνήπτυξιν της ώς ανωτέρω διατυπχοθείσης κυρίας ημών θέσεως, θεωρουμεν έπάναγκες, προς εύχερεστέραν παρά τών αναγνωστών παρακολούθησιν τών λεγομένων ημών, να παραθέσωμεν πρότερον τάς έν λόγω εύχάς, δηλούντες απλώς τάς άρκτικάς καί τελικός αυτών φράσεις. Εύχαί του εσπερινού. α.' Κύριε οίκτίρμων καί ελεήμων.. "Οτ ι πρέπει σοι πάσα δόξα... β.' Κύριε μ ή τώθυμώ σουέλέγξηςήμάς... Ότι σον το κράτος... γ. ' Κύριε ό Θεός ημών, μνήσθητι ημών... "Οτ ι αγαθός καί φιλάνθρωπος δ.' Ό τοϊς άσιγήτοις ύμνοις καί άπαύστοις "Οτι πρέπει σοι πάσα δόξα....' Κύριε Κύριε, ό τη άχράντω σου παλάμη Έλέει καί οίκτιρμοΐς στ.' Ό Θεός ό μέγας καί θαυμαστός... Ότι σύ εΐ Θεός ημών

4 35 ζ. ' 6 Θεός ό μέγας και ύψιστος, ό μόνος 2 χ ω ν.... Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος.. Πλην όμως των ανωτέρω ευχών, των αναγραφομένων εν τη αρχή της ακολουθίας του εσπερινού και τών άναγινωσκομένων αθρόως κατά την άνάγνωσιν τοΰ προοιμιακοΰ, άπαντώσι τρεις ετεραι εύχσί εν τη συνεχεία της ακολουθίας τοΰ εσπερινού. 'Εκ τούτων αϊ μέν δύο πρώται, φερόμενοι έν τω μέσω σχεδόν της ακολουθίας και ως εΰχαί της ε ί σ ό - δ ο υ χαρακτηριζόμεναι, εχουσιν ως έξης: ή μέν α' 'Εσπέρας καΐ πρωΐ... ότι πρέπει σοι..., ή δε β'. Ευλογημένη ή είσοδος, ή δε γ'., φερομένη περί το τέλος περίπου της ακολουθίας και ως ευχή της κεφαλοκλισίας χαρακτηριζόμενη, άρχεται δια τών λέξεων Κύριε ό Θεός ημών, ό κλίνας, ουρανούς..., λήγει δε εις τήν πρότασιν, Εϊη το κράτος TT\S βασιλείας σου... Κατά ταΰτα το σύνολον τών ευχών τοΰ εσπερινού ανέρχεται είς 10, ήτοι α' ζ' ai ως ανωτέρω άναγραφεϊσαι, η' Εσπέρας και πρωΐ. θ' ή Ευλογημένη ή είσοδος.. και Γ ή Κύριε ό Θεός ημών, ό κλίνας.. Εύχαί τοΰ Ορθρου. α'. Εύχαριστοΰμέν σοι Κύριε ό Θεός ημών "Οτι πρέπει σοι... β'. 'Εκ νυκτός όρθρίζει το πνεΰμα ημών... Ότι ηΰλόγηται και δ ε δόξ ατα ι.... γ'. 'Εκ νυκτός όρθρίζει το πνεΰμα ημών.. Ότι σον το κράτος... δ'. Δέσποτα ό Θεός ό άγιος... "Ινα σεσωσμένοι ψυχή τε.... ε'. 'Αγαθών θησαυρέ, πηγή άένναος... Ότι σύ εϊ ò Θεός ημών στ'.) Εύχαριστοΰμέν σοι Κύριε ό Θεός... Σύ γαρ εϊ ό βασιλεύς ζ', ό Θεός και πατήρ τοΰ Κυρίου ημών Ι. Χρίστου.. Εΐη το κράτος της Βασιλείας., η'. Κύριε ό Θεός ημών, ό τήν τοΰ ύπνου ραθυμία v.. "Οτι ηύλόγηται το πανάγιόν σου όνομα... 3'. Λ ά μ ψ ο ν Δέσποτα φιλάνθρωπε... "Οτι σύ εϊ όάγιασμός ημών... ι'. Κύριε ό Θεός ημών ό τήν δια μετανοίας άφεσιν.... 'Ε λέει και οίκτιρμοΐς...

5 36 ια'. ό θεός, ό Θεός ημών, ό τάς νοεράς καί λ ο γ ι - κάς... "Οτι σέ αίνου σι πασαι α ί Δυνάμεις... ιβ'. Α ί ν ο ύ μ ε ν, ύμνουμεν, ενλογοΰμεν.. Ότι συ ε t ό Θεός ημών. Πλην τών ευχών τούτων τών έπισεσωρευμένων έν τη αρχή της ακολουθίας και τών άναγινωσκομένων κατά την άνάγνωσιν του εξάψαλμου, άπαντα περί το τέλος περίπου της άκολουθκ ς έτερα τις ευχή, ήτις Τ χαρακτηριζόμενη ως ευχή της κεφαλοκλισίας, έχει ώς έξης Κύριε άγιε, ό έν ύψηλοϊς κάτοικων... Σον γαρ εστί το έλεεϊν Σύνολον κατά ταύτα ευχών του όρθρου 13, ήτοι α' ιβ' αί ώς ανωτέρω, ιγ' τί δέ ή της κεφαλοκλισίας. 'Επανερχόμενοι νΰν επί της θέσεως ημών, έπαναλαμβάνομεν, ότι αί ώς ανωτέρω εύχαί εμφανίζονται ώς ξένον τι σώμα έν τω όργανισμφ τοΰ έν χρήσει τύπου τών ακολουθιών, ώς μαρτυρουσιν Α', ό πλημμελής τρόπος της αναγνώσεως καί ή πλημμελής καθόλου θέσις αυτών έν τω νυν όργανισμφ τών ακολουθιών Β' ή έν τη παραδόσει διακυμανσις καθόλου ώς προς τον τε αριθμόν, τήν θέσιν και τήν όνομασίαν αυτών. Α' Ό πλημμελής τρόπος της αναγνώσεως καί ή πλημμελής καθόλου θέσις αυτών έν τω νΰν όργανισμώ τών ακολουθιών. 1 ον ) ι 0ύς προς τον πλημμελή της αναγνώσεως τρόπον παρατηροΰμεν, δτι αϊ εύχαί αύται έκ παρανοήσεως άναγινώσκονται μ u σ τ ι κ ώ ς καί ουχί είς έπήκοον πάντων. Όίερεύς, χρησιμεύων κατά τήν έκκλησιαστικήν άντίληψιν ώς μεσίτης μεταξύ Θεού καί έκκλησιαζομένων, αναφέρει τάς τούτων εύχάς καί δεήσεις προς τον Θεόν, άλλ' ή αναφορά αύτη δεν πρέπει να γίνηται μυστικώς, άλλ ' έκφώνως καί είς έπήκοον πάντων. Ότι ούτως δέον να γίνηται ή αναφορά αύτη, νοείται οίκοθεν, μαρτυρεΐται δε καί εξ αναλόγων συγχρόνων έτι παραδειγμάτων, καθ' ά αί εύχαί άναγινώσκονται είς έπήκοον πάντων καί μεγαλοφώνως. Ύπενθυμίζομεν έν πρώτοις τήν επί τών μετανοούντων εύχήν Ό Θεός ό Σωτήρ ημών, ό δια του προφήτου σου Νάθαν... *), ήτις άναγινώσκεται έκφώνως καί είς έπήκοον. Τήν αυτήν σύστασιν ποιείται περαιτέρω το εύχολόγιον καί δια τάς είς πασαν άράν καί άφορισμόν σνγχωρητικάς εύχάς έν σελ. 226, ένθα λέγεται «ίστέον δέ, ότι αί παρούσαι εύχαί άναγινώσκονται ούτως... ò άρχιερεύς κλίνας το γόνυ έκφωνεϊ ταύτας μεγαλοφώνως μετά κατανύξεως καί δακρύων...» Καθόλου δέ πασαι αί εϊς διαφόρους περιστάσεις εύχαί του ευχολογίου, οίον έπί ευλογήσει άρτου, οίνου, αμπέλου, οίκου, βαίων κλπ., άναγινώσκονται 1) "Ιδε ταύτην έν τφ εύχολογίω σ. 224 έξ.

6 37 Ικφώνως. Τήν αυτήν δέ τάξιν παρατηρούμεν επικρατούσαν και κατά τήν τέλεσιν τόσον τελετών τίνων, όπως τοο άγιου 'Ελαίου, του μικρού και μεγάλου αγιασμού, του ίεροϋ Νιπτήρος, τών νεκρωσίμων, δσον καΐ μυστηρίων, οϊα τά του άρραβώνος καί του στεφανώματος. 'Επικαλούμεθα τέλος συγγενέστερα τίνα παραδείγματα, οϊα εϊναι αί άκολουθίαι ού μόνον τών καθ' ήμέραν μεσονυκτικών και ωρών, έν αϊς ai οίκεΐαι αυτών εύχαί άναγινώσκονται πάντοτε έκφώνως καί είς έπήκοον πάντων, άλλα καί ή ακολουθία κατ' εξοχήν μάλιστα αύτη του εσπερινού της Κυριακής της Πεντηκοστής, έν τη οποία at εύχαί τής γονυκλισίας άναγινώσκονται άχρι σήμερον μεγαλοφώνως εις έπήκοον π ά ν - Τ'ον 1 ). Το τελευταΐον π. δ. εϊναι έπί τοσούτω μάλλον ίσχυρότερον, καθ ' όσον αί πλεϊσται τών ευχών τούτου, 4 έκ τών 7, εϊναι είλημμέναι είτε έκ του εσπερινού είτε έξ άλλων ομοειδών ακολουθιών 2 ). 'Ερωτάται όθεν, τις ο λόγος,δι' öv αί αύται εύχαί έν μέν τη μια ακολουθία επιβάλλεται να άναγινώσκωνται έκφώνο;ς, έν δέ τη άλλη μυστικώς, εφόσον το περιεχόμενόν των έν άμφοτέραις ταϊς περιπτώσεσιν εϊναι το αυτό ακριβώς; Ήμεϊς είς άπάντησιν ούδένα άλλον εύρίσκομεν λόγον έκτος του της παρεξηγήσεως. Λείψανον τέλος τής αρχαιότατης πράξεως, ήτις έξεφώνει είς έπήκοον πάντων καί τάς ως ανωτέρω εύχάς του εσπερινού καί του όρθρου, διεσώθη άχρι καί σήμερον έν τοις λεγομέναις έ κ φ ω ν ή- σ ε σ ι ν? αΐτινες απαγγέλλονται μεγαλοφώνως παρά του ίερέως εϊναι δέ αί εκφωνήσεις αύται ουδέν έτερον ή αί τελευταϊαι προτάσεις ή τά ακροτελεύτια τών ευχών. Ούτω ή μετά τά Ειρηνικά έκφώνησις,ότ ι πρέπει σοιπάσα δόξα..., εϊναι το άκροτελεύτιον τής α'. ευχής τού εσπερινού, Κύριε ο ί κ τ ί ρ μ ω ν ή τήν μικράν συναπτήν, τήν ευθύς μετά τήν άνάγνωσιν του καθίσματος τοΰ ψαλτήρος γινομένην, ακολουθούσα έκφώνησις, Ότι σον το κράτος..., είναι τό άκροτε- 1) "Ιδε διάταξιν ταύτης έν σελ. 369 τοΰ ευχολογίου, ivsa άναγινώσκομεν : «Και ημών κλινόντων τα γόνατα... άναγινώσκει ό Ιερεύς τάς εύχάς μεγαλοφώνως είς έπήκοον ττάντων». 2) Ούτω, ή β' ευχή της α' στάσεως τής ακολουθίας τοΰ εσπερινού τής Πεντηκοστής ήεύλογητοςεικύριε, Δέσποτα Παντοκράτωρ..., άπαντφ μεταξύ τών ευχών τών μικρών αντιφώνων τοϋ έσπεριν ο 0, κατέχουσα τήν α' 3έσιν τούτων, ως Sa ίδωμεν κατωτέρω. Έκ τών δύο πάλιν ΐύχών τής β' στάσεως, ή μέν α', Κύριε Ίησοϋ Χριστέ ό Θεός ημών..., είναι διαπλάτυνσις τής έν τω μεσωρίω τής Γ' ώρας άπαντώσης συντομωτέρας (ϊδε εύχολόγιον σελ. 103), ή δέ β', Κύριε ό ρυσάμενος ή μ ας..., ίΐναι είλημμένη έκ τής ακολουθίας τοΰ μεγάλου αποδείπνου (ίδε εύχολόγιον σ. 181). Ή β' πάλιν ευχή τής γ' στάσεως, Ό Θεός ό μέγας καί ύψ ί α τ ο ς, εϊναι ή γ' ευχή τών μικρών αντιφώνων τοΰ εσπερινού, ή ώς «ύχή τοΰ Τρισάγιου φερομένη ενταύθα, ώς θέλομεν ίδει κατωτέρω, ή δέ γ ευχή τής αυτής στάσεως, Ό Θεός όμέγαςκαί ύψιστος...φώςοίκών άπρόσιτον..., είναι ή ζ' ευχή τοΰ έσπερινοΰ κατά τήν άρομησιν τοΰ ευχολογίου ημών.

7 38 λεύτιον της β'. ευχής του εσπερινού, Κύριε μη τ φ θ υ μ φ σ ο υ è λ έ γ ξ η ς. Θα ήτο λοιπόν τελείως άκατανόητον αί αύται εύχαί να έκφωνώνται μέν μεγαλοφώνως καί είς έπήκοον πάντων κατά τον έσπερινόν της αγίας Πεντηκοστής, ν 1 άναγινώσκωνται δέ μυστικώς κατά τους λοιπούς εσπερινούς του έτους ει ι δέ άκατανοητότερον να έπιτρέπηται μέν να έκφωνώνται μεγαλοφώνως τα ακροτελεύτια αυτών, τα αποτελούντα συνήθως το αΐτιολογικόν μέρος αυτών, ν' άπαγορεύηται δέ ή μεγαλόφωνους άνάγνωσις του προ τούτων μέρους τών ευχών, του περιχέοντος τα αΐτιολογούμενα στοιχεία. 'Ερωτάται νυν, τις ό λόγος τής εγκαταλείψεως του παλαιού και αρχικού τρόπου τής αναγνώσεως αυτών μεγαλοφώνως καί είς έπήκοον πάντων, τής επιβολής δέ τής σιωπηρας καί μυστικής αυτών αναγνώσεως; ΕΙς άπάντησιν του ερωτήματος τούτου ή δυνατό τις ίσως να ίσχυρισθή έπίδρασίν τίνα καί έν τφ σημείω τούτω τής έπικρατησάσης τυχόν μυστικής ή συμβολικής τάσεως καθόλου έν τή 'Εκκλησία ημών. Άλλα καθ' ήμδς, όπου τα πράγματα βοώσιν οιονεί φωνήν άφίεντα, παρέλκει τελείως ή έπίκλησις μεταφυσικών ή σκοτεινών λόγων προς έξήγησιν τών αύτοξηγήτων καί προδήλων. Έκ τής έν τή παραδόσει παρατηρούμενης αστάθειας ως προς τήν θέσιν, τήν όνομασίαν καί τον αριθμόν τών ευχών τούτων, καθ* ην άλλοτε μέν άπαντώσιν έν ταϊς άκολουθίαις πλείονες, άλλοτε δέ έλάχισται εύχαί, κατερχομένου μάλιστα του αριθμού αυτών μέχρις ετι μιας ή δύο, άλλοτε έν ταύτη καί άλλοτε έν εκείνη τή θέσιι, άλλοτε δέ πάλιν αποκαλούνται ούτως καί άλλοτε έτέρως, συνάγεται σαφώς, ότι δέν έξελήφθησαν αύται ώς ζωντανά, πραγματικά καί απαραίτητα μέλη έν τφ σημερινφ τύπω τών ακολουθιών, άλλ' ώς τίνα περιττά ή νεκρά, περί ών ηύρίσκετό τις είς άπορίαν, τί περί αυτών έπρεπε να γίνη. Συνειδητή ή ασυνείδητος λοιπόν έπίδρασις τής έπιγνώσεως ταύτης παρήγαγε καί προήγαγε τό έθος τής σιωπηλής αυτών αναγνώσεως. Έπεβάλλετοδέ έπί τοσούτω μάλλον ή σιωπηρά άνάγνωσις αυτών, καθ* όσον αί εύχαί αύται, ώς προσαρμοζόμενοι αρχικώς προς ώρισμένους ψαλμούς άντιφωνικώς ψαλλομένους, τα νοήματα καί τάς λέξεις τών οποίων περιεϊχον, ώς θα ϊδωμεν περαιτέρω, θα είχον λίαν άπροσδιόνυσον άπήχησιν έκφωνούμεναι έν τή νυν συναφεία, είς ήν μετηνέχθησαν καί έν τή οποία συνεδέθησαν προς ξένους καί αλλότριους όλως ψαλμούς, ών ούδ* ό αριθμός, έτι άντεπεκρίνετο προς τον τών ευχών.

8 2ον) Περί της πλημμελούς αυτών θέσεως. Πρώτον έν τωέσπερινώ 1 ). ι 0)ς προς το ζήτημα τούτο φέρομεν τα έξης* Ή ώς ανωτέρω ζ' ευχή τοΰ εύχολ. Ό Θεό s, δ μέγας καί ύψιστος., έν τοις αρχαιότερος εύχολογίοις χαρακτηρίζεται παρ* ένίων μέν ως ευχή μετά τήν Εϊσοδον, τταρ'άλλων δέ ώς ευχή μετά το Καταξίωσον, παρ ' άλλων δέ ώς ε ύ χ ή α πολύσεως, έξ ού μαρτυρεϊται άριδήλως, ότι ή ευχή αυτή έν τοις άρχαιοτέροις χρόνοις δέν άνεγινώσκετο έν τη αρχή της ακολουθίας και κατά τήν άνάγνωσιν του προοιμιακου, ως κακώς γίνεται σήμερον, άλλα μετά τήν Εϊσοδον του εσπερινού, ήτις λαμβάνει χώραν, ως γνωστόν, έν τω μέσω περίπου του εσπερινού, καί δή μετά τον Ομνον του Καταξίωσον, όστις, ως γνωστόν, άναγινώσκεται ή απαγγέλλεται μετά τήν Εϊσοδον. *Ητο αύτη έν άλλαις λέξεσιν ευχή της απολύσεως, ήτις άναγινώσκετο είς το τέλος της ακολουθίας του εσπερινού. Καί όντως ως ευχή απολύσεως αναγράφεται αύτη έν τοϊς ύπ ' άριθμόν Β 7, Γ 13, 733, 163, 213, 962 καί 982 εύχολογίοις. ΕΙς τήν κατηγορίαν τών ευχολογίων τούτων δύνανται να καταταχθώσιν ετι και τά ύπ 'αριθμόν 491, 958, 968, Λ 105, 973 καί 984 ευχολόγια, άτινα ομοφώνως φέρουσι ταύτην μετά τήν της Είσόδου εύχήν, μετά της έξης μικρας διαφοράς μόνον, ότι το α', χαρακτηρίζει αυτήν και ως εύχήν του λυχ ν ι κ ο υ, το β' χαρακτηρίζει εύχήν τίνα ως εύχήν απολύσεως χωρίς όμως καί ν'αναγραφή αυτήν άλλ ' ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι πρόκειται περί της ύπό λόγον ευχής τά δέ λοιπά άναγράφουσιν μέν ταύτην έν τη μνημονευθείση θέσει, άλλ' άνευ επιγραφής ή χαρακτηρισμού τίνος. *C0ç εύχήν δέ μετά τήν Εϊσοδον άναγράφουσι ταύτην τά ύπ' αριθμόν 103 καί 988 ευχολόγια ώς εύχήν δέ μετά το Καταξίωσον το ύπ* αριθμόν 105 (Πάτμου) εύχολόγιον, όπερ όμως φέρει ώς εύχήν απολύσεως έτέραν τινά, τήν Ύπεράγαθε Κύριε. Παρομοία αστάθεια παρατηρείται έν τοϊς άρχαίοις εύχολογίοις καί περί της θέσεως της η' ευχής, της φερομένης ώς ε ύ χ ή ς τ ή ς εΐσόδου, Εσπέρας και πρωΐ... Παρά τισι δηλαδή τούτων χαρακτηρίζεται αύτη ώςεύχή ΕΙσόδου, όπως έπί π. δ. παρά τοις ύπ* αριθμ. 103, 133, 163, 491 καί 988 εύχολογίοις. Είς τήν αυτήν κατηγορίαν υπάγονται καί τά ύπ' αριθμόν 104, 984, Γ 13, Λ 105, 968 ευχολόγια, έξ ών τά μέν δύο πρώτα χαράκτη ρίζουσιν εύχήν τίνα ώς 89 1) Προς εύχερεστέραν παρακολού3ησιν τών ενταύθα λεγομένων προϋποβέτομεν δια{ρεσίν τίνα της ακολουθίας του εσπερινού είς δύο μέρη, μέρος Α' &χρτ της ΕΙσόδου, μέρος Β.' από της ΕΙσόδου καί έξης άχρι τέλους. Δια πλείονα παραπέμπομεν τον σ.ναγνώστην είς τους έν τω τέλει της παρούσης προσηρτημένους δύο πίνακας, ενός του εσπερινού, Α', καί ενός τού öpspou, Β'.

9 40 ύχήν της Εισόδου, χωρίς όμως ν 5 άναγράφωσι ταύτην, τα δε λοιπά άναγράφουσι μέν ταύτην, άλλ' άνευ επιγραφής τίνος. Απέναντι της κατηγορίας τών ευχολογίων τούτων ϊστανται έτερα, ατινα ρητώς και σαφώς άποκαλοοσι τήν ύπο λόγον εύχήν είτε ως εύχήν Είς το Κύριε έκέκραξα, ούτω δέ το ύπ' αριθμ. 962 εύχολόγιον είτε ώς εύχήν προ του Κύριε έκέκραξα, όπως επί π. δ. τα ύπ' αριθμόν Β 7, 105 (Πάτμου), 957, 958, 959, 961 και 973 ευχολόγια. Το ύπ' αριθμόν 105 (Πάτμου) αναγράφει μάλιστα ώς εύχήν εισόδου έτέραν τινά προσφορωτέραν, τήν, Ευλογημένη ή είσοδος τών αγίων σου..., ή και εν τφ εν χρήσει τυπω τών ακολουθιών φερομένη συναφώς και παραλλήλως προς τήν Εσπέρας καΐ πρωί... και απαγγελλομένη ευθύς αμέσως και èv συνεχεία προς αυτήν. Δεύτερον έν τω ό ρ θ ρ ω. 'Ανάλογα προς τάνωτέρω παρατηρούνται και ώς προς τάς εύχάς του όρθρου. Ούτω, ή η' ευχή τοο ευχολογίου, Κύριε, ό Θεός ό τήν τοο ύπνου ραθυμία ν.... χαρακτηρίζεται παρά του ύπ' αριθμόν 961 ευχολογίου ώς ευχή προ του Ν'., όστις ψάλλεται ή άναγινώσκεται, ώς γνωστόν, μετά τήν άνάγνωσιν του έωθινου ευαγγελίου. Ή θ' αύτου, Λάμψον Δέσποτα φιλάνθρωπε..., χαρακτηρίζεται ώς ύ χ ή του εύαγελίου παρά τών ύπ' αριθμ. Β 7, Γ 13, 105 (Πάτμου), 163, και 973 κ.λ. ευχολογίων 1 ). 'Η ι' αύτου, Κύριε ό Θεός ημών, ό τήν δια της μετανοίας άφεσιν... χαρακτηρίζεται ώς ευχή τοο Ν' παρά τών ύπ* αριθμόν Β 7, Γ 13, 105 (Πάτμου), 133,163,491, 956, 958,960,961, 962,973 και 982 ευχολογίων 2 ). Ήια',Ό Θεός, ό Θεός ημών χαρακτηρίζεται εϊτε ώς ευχή τών α ϊ ν ω ν, ούτω δε παράτων ύπ' αριθμόν Β 7, 163,956,958,960,961 και 982 ευχολογίων, είτε ώς ευχή της Θ' ώ δ ή ς, ούτω δέ επί π. δ. παρά τών ύπ* αριθμόν 105 (Πάτμου) και 973 ευχολογίων 3 ). Ή ιβ', Αίνου μεν, ύμνοΰμεν, εύλογουμεν, φέρεται είτε ώς ε ύχ ή του Δόξα έν ύψίστοις θεώ, ούτω δέ παρά του ύπ* αριθμού 105 (Πάτμου) 1) Els τήν αυτήν κατηγορίαν υπάγονται και τα ύπ' αριθμόν 133 καΐ 961 ΐύχολόγια, ατινα φέρουσι ταύτην 9ην τήν σειράν, άλλ' άνευ επιγραφής ή Χ α ρο _ κτηρισμοΰ τίνος. 2) Etc τήν αυτήν κατηγορίαν υπάγονται και τα υπ' αριθμόν Λ 105 καΐ 968 ευχολόγια, άτινα φέρουσιν αυτήν είς τήν 9ην 3έσιν, άνευ όμως χαρακτηριστικής τίνος επιγραφής. 3) Είς τήν κατηγορίαν αυτήν καταλεκτέα και τα ύπ' άρι5μ. 133, 491, 968 καΐ Λ 105 ευχολόγια, ών το μέν β' δέν αναγράφει αυτήν, τα δέ τρία άναγράφουσιν μέν αυτήν, άλλ' άνευ εγγυτέρου τίνος χαρακτηρισμού, άπαντα δέ φέρουσιν αυτήν έν λίαν προκεχωρημένη θέσει, ήτοι τα μέν δύο πρώτα ώς Ιην, τα δέ δύο τελευταία ώς ΙΟην τήν σειράν.

10 ευχολογίου, εϊτε ώς ευχή α π ο λ ύ σ ε ω ς els το Δόξα έν ύψιστο is» ούτω δέ παρά του ύπ' αριθμού 962, εϊτε τέλος ώς ευχή απολύσεως απλώς, ούτω δέ παρά τών υπ' αριθμόν Β 7, , 958, 960, 961 και 982 ευχολογίων. Είς την κατηγορίαν ταύτην υπάγεται και το ύπ' αριθμόν 973 εύχολόγιον, όπερ αληθώς ούδένα μέν απονέμει είς αυτήν τίτλον, άλλα τοποθετεί ταύτην έν τη παρ' αύτοο περιγραφόμενη ακολουθία του όρθρου είς το τέλος ταύτης και προ της ευχής της κεφαλοκλισίας 1 ). ΤΤαρόμοιαι μεταβολαΐ παρατηρούνται τέλος καί ώς προς τήν θέσιν τών δ', ε', στ'. ζ'=ζ' και η' ευχών του ευχολογίου, αΐτινες παρά τίνων ευχολογίων φέρονται μετά τάς εύχάς του ευαγγελίου καί του Ν, ήτοι μετά τήν θέσιν της θ' καί ι' του ευχολογίου, ούτω δέ έπί π. δ. ή ε' καί στ' παρά του ύπ' άριθμ- 163, ή ε' στ καί ζ'παρά του υπ' αριθμόν Γ 13, ή η' παρά του ύπ' αριθμ. 958, ή δ' καί ε' παρά του ύπ* αριθμόν 105 (Πάτμου) ευχολογίων, του τελευταίου μάλιστα χαράκτη ρίζοντος αύτάς ρητώς ώς εύχας τών Γ' καί Ζ' 'φδών, τουθ'όπερ σαφέστατα μαρτυρεί, ότι αϊ εύχαί αύται άνεγινωσκοντο καθ'όν χρόνον άνεγινωσκοντο ή έψάλλοντο αί υπό λόγον 'φδαί. Εί καί τα προλεχθέντα είναι αρκούντως ίσχυρά, νομίζομεν, να πείσωσιν εκαστον περί της πλημμελούς θέσεως τών ύπό λόγων ευχών έν τω έν χρήσει τύπω τών ακολουθιών, τω όρίζοντι ώς θέσιν αυτών τάς αρχάς τών ακολουθιών του εσπερινού καί τού όρθρου και έπιβάλλοντι ιήν αθρόα ν τών ευχών τούτων άνάγνωσιν,τών μέν τού εσπερινού κατά τήν άνάγνωσιν ή τήν ψαλμωδίαν τού προοιμιακού, τών δέ τού όρθρου κατά τήνάνάγνωσιν τοΰ εξάψαλμου, προσάγομεν έν τούτοις προσέτι, προς άρσιν καί της παραμικροτέρας ετι αμφιβολίας, δύο άρχαιοτέρας περιγραφάς τών ακολουθιών τού εσπερινού καί τού όρθρου, έν ταϊς όποίαις αί ώς ανωτέρω εύχαί τού ευχολογίου φέρονται ουχί συσσωρευμένοι έν τή αρχή τών ακολουθιών, ουδέ άναγινωσκόμεναι αθρόως καί έπαλλήλως, ώς κακώς συμβαίνει σήμερον παρ* ήμϊν, άλλα διεσκορπισμέναι δι' όλης της ακολουθίας καί είς διάφορα μέρη αυτών. Τα διαγράμματα τών περιγραφών τούτων, περιεχομένων έν τοις ύπ' αριθμ. 105 (Πάτμου) και 973 εύχολογίοις, έχουν ώς έπεται : α'. Διάγραμμα τού ύπ' αριθμόν 973 εύχολ. Εσπερινός. Ευλογημένη ή βασιλεία Εύλόγει ή ψυχή μου (=ό προοιμιακός) ΕΙρηνικά Ε ύχ ή τού εσπερινού- Εσπέρας καί πρωί, μεθ'ήν σημειούται : «τάς δέ λοιπάς εύχας ζήτει είς τήν λειτουργίαν της αγίας Τεσσαρακοστής» [ =τής τών προη γιασμένων ]. Άνατρέχοντες λοιπόν 41 1) 'Εδώ δύνανται να καταλεχ3ώσιν επίσης τα ύπ* άρι3μ. Λ 105, 133 καί 968 ευχολόγια, άτινα άναγράφουσι μέν ταύτην άνευ εγγυτέρου τίνος προσδιορισμού ή τίτλου, άλλ' eis προκεχωρημένην πάντοτε 3έσιν, ήτοι μετά τήν εύχήν τών αίνων καί προ της κεφαλοκλισίας.

11 42 είς τήν είς ην παραπεμπόμεθα άκολουθίαν, εύρίσκομεν έκεΐ προς τη υπό λόγον ευχή τεσσάρας Ιτι εύχας των αντιφώνων, αϊτινες είναι αϊ τέσσαρες πρώται εύχαί του έν χρήσει τύπου της ακολουθίας του εσπερινού, δηλαδή at α' δ', μετά τας οποίας αναγράφεται ώς ε' ευχή προ του Κύριε έκέκραξα ή, Εσπέρας καί πρωΐ...., μεθ' ήν ακολουθεί το Κύριε έκέκραξα.. κ.τ.λ. Άλλα πρίν έπανέλθωμεν είς τήν συνέχειαν της περιγραφής του διαγράμματος ημών, δέον να παρατηρήσωμεν, ότι εκ της συγκρίσεως της προς ήν παραπεμπόμενα ακολουθίας προς τήν υπό λόγον ήμετεραν ( =του εσπερινού) συνάγεται το έξης συμπέρασμα ώς προς τήν τελευταίαν, ότι, επειδή καΐ έν αύτη μετά τήν προμνημονευθεϊσαν σημείωσιν, «τάς δέ λοιπός εύχας ζήτειείς τήν λειτουργίαν της Αγίας Τεσσαροκοστής», ακολουθεί το, Κύριε έκέκραξα, όπως καί έν τη είς ήν παρεπέμφθημεν άκολουθίαν της λειτουργίας της Τεσσαρακοστής, έπεται άρα προδήλως, ότι και έν τη ακολουθία του εσπερινού προ της σημειωμένης ευχής, Εσπέρας και πρωΐ, προηγοοντο ή προηγούνται τέσσαρες ετι εύχαί αντιφώνων, ήτοι αί α' δ' τοο ημετέρου ευχολογίου, ούτως ώστε ή ευχή, Εσπέρας και πρωΐ άπετέλει ή αποτελεί και ενταύθα τήν ε', ε ύ χ ή ν, τήν προτού Κύριε έκέκραξα, όπως ακριβώς καί έν τη λειτουργία των προηγιασμένων, Ινθα ρητώς σημειούται αύτη ώς ε' ε ύ- χή προ του Κύριε έκέκραξα. Μετά τήν παρέκβασιν ταύτην επανερχόμενοι είς τήν περαιτέρω συνέχειαν της περιγραφής του διαγράμματος ημών, παρατηρουμεν, ότι μετά τήν ε' ε ύ χ ή ν, τήν προ τοο Κύριε έκέκραξα, Εσπέρας καί πρωΐ, άκολουθούσι τό, Κύριε έκέκραξα καί τα στιχηρά αυτού, το Φώς ί λ α ρ ό ν, το προκείμενον, ή ίκεσία της εκτενούς, τόεΐπωμεν πάντες, ή ευχή της εκτενούς, Κύριε, ό θεός ημών, τήν εκτενή ταύτην Ικεσία ν πρόσδεξαι 1 ), το Καταξίωσον, τα στιχηρά, το Νύν απολύεις, το τροπάριον, το ΤΤληρώσωμεν τήν έσπερινήν δέησιν, ή ευχή, Ό θεός, ό μέγας καί ύψιστος, ήτις είναι ή στ' τού ευχολογίου, καί τέλος ή ευχή τής κεφαλοκλισίας, ήτις είναι ή συνήθης τοΰ ευχολογίου. "Ορθρος. Ευλογημένη ή βασιλεία- 'Εξάψαλμος-Είρηνικά-Ε ύ χ ή α ν τ ι φ ώ ν ο υ α', Εύχαριστοΰμέν σοι Κύριε ( =ή α' τού ευχολογίου)... Άντιλαβού, σώσον... τής Παναγίας... ότι πρέπει σοι ( =τό τέλος τής α' ευχής) ( ευχή αντιφώνου β', Έκ νυκτός όρθρίζει 1) Δέν υπάρχει αύτη έν τω έν χρήσει τύπω τής ακολουθίας τοΰ εσπερινού, άπαντφ όμως έν τφ έν χρήσει τυπω τής ακολουθίας των θείων λειτουργιών τόσον τοϋ ιερού Χρυσοστόμου (ίδε ευχολόγιον σ. 55), δσον τοΰ Μ. Βασιλείου (αυτόθι σ. 79) καί Γρηγορίου του Διαλόγου (=τής των Προηγιασμένων, ϊδε αυτόθι σ. 112).

12 43 ( =ή β' τοο ευχολογίου)... Άντιλαβοΰ σώσον... της Παναγίας.... δτι ηύλόγηται ( =τό τέλος της β' ευχής) Ε ύχή αντιφώνου γ', Έκ νυκτός όρθρίζει (=γ'. του ευχολογίου) είτα, το κάθισμα, από δέ της στ' 'φδής κοντάκιον, μεθ' δ σημειουνται τα έξης «προσετέθησαν και ετεραι εύχαί δια τον πολυέλαιον τής Κυριακής εν τη αγία Τεσσαρακοστή, γινομένης στιχολογίας, λέγει δε [ ό ίερευς] και αύτάς». Είτα, Ευχή, Δέσποτα ό Θεός ò άγιος ( =ή δ ' του ευχολογίου)- Ευχή αντιφώνου ε', 'Αγαθών θησαυρέ, ( =ή ε' του ευχολογίου)- Ευχή αντιφώνου στ', Εύχαριστοΰμέν σοι ( =ή στ' του εύχολογίου)- εύχή αντιφώνου ζ', Κύριε ò Θεός ημών.... ( =ή η' του ευχολογίου)- είτα το κοντάκιον και ò Ν ψαλμός, «Και ευθύς ò διάκονος Έν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν... και ό ιερεύς τήν ε Οχ ή ν Θ', κύριε ό Θεός ημών, ό δια μετανοίας άφεσιν... (=ή Γ του ευχολογίου...)... Άντιλαβοΰ σώσον... τήν όρθρινήν... άγγελον ειρήνης... Σ\τγγνώ\ιτ\ν... κτλ». Κα! ευθύς τ α ς ώ δ ά ς. Μετά δέ τήν θ' ώδήν λέγει ό διάκονος, "Ετι και έτι.... άντιλαβοΰ..., ό δέ Ιερεύς τήν ε υ χ ή ν, Ό Θεός, ό Θεός ημών, ò τάς νοεράς.... ( =ή ια' του ευχολογίου)... 'Αντιλαβοΰ σώσον.... τής παναγίας Ότι σέ αΐνουσι πάσαι (το τέλος τής ια' ευχής) - Είτα το Έξαποστειλάριον - οί Αίνοι - τα στιχηρά - τό, Δόξα έν ύψίστοις - το τροπαριον -το Πληρώσωμεν και ευθύς τό εύαγγέλιον-εΐτα τό, Εϊπωμεν πάντες και ή ευχή τής εκτενούς, Κύριε, ό Θεός ημών (=ή συνήθης του ευχολογίου) - Ευχή* Αίνοομεν, ύμνουμεν.... (=ή ιβ' του ευχολογίου, ή συνήθως ώς εύχήτής απολύσεως άλλαχου χαρακτηριζόμενη)- τό Πληρώσωμεν τήν δέησιν - Είρήνη πασι -Ευχή τής κεφαλοκλισίας (=ή συνήθης του ευχολογίου) -'Απόλυσις. β'. Διάγραμμα του υπ' αριθμόν 105 (Πάτμου) Ευχολογίου. 'Αλλ' έτι διδακτικωτέρα ώς προς τον σκοπόν μας είναι ή περιγραφή του υπό λόγον ευχολογίου, ού τό διάγραμμα έχει ούτως : Εσπερινός. Ευλογημένη ή βασιλεία - Δεύτε προσκυνήσωμεν [=ύπονοεϊ τήν άνάγνωσιν τού προοιμιακου, ] - Ε ύ χ ή του αντιφώνου, Κύριε οίκτίρμων.. (=ή α' τού ευχολογίου) - Ειρηνικά - Ευχή τού β' αντιφώνου, Κύριε, μή τω θυμφ σου έλέγξης.. - (=ή β', τού ευχολογίου) - "Ετι και έτι... άντιλαβοΰ, σώσον... τής παναγίας άχραντου (δηλαδή γίνεται μικρά συναπτή, ώς συνήθως λέγομεν) -Ευχή του γ' αντιφώνου, Κύριε, ό Θεός ημών, μνήσθητι ημών.... (=ή γ' τοΰ ευχολογίου)... "Ετι και έτι... άντιλαβοΰ... Ευχή προ τοΰκύριεέκέκραξα* Εσπέρας και πρωΐ (=ή η' τοΰ ευχολογίου, ή ώς ευχή τής εΐσόδου χαρακτηριζόμενη καί μετά τό, Κύριε έκέκραξα κατά τήν εϊσοδον άναγινωσκομένη)...

13 44 "Ετι και έτι... άντιλαβοΰ Ευχή άπατου, Έκ βαθέων έκέκρ αξα (=τοΰ 129 ψαλμού, όστις ψάλλεται μετά τό, Κύριε, έκέκραξα, ήτοι του 140 ψαλμού και έν συνάφεια προς αυτόν), Ό τοις άσιγήτοις ΰμνοις... (=ή δ' του ευχολογίου) - Εϊτα γίνεται ή Είσοδος είς το θεοτοκίον, καθ' ην λέγει ό Ιερεύς τήν ε ύ χ ή ν ταύτην Ευλογημένη ή είσοδος τών αγίων σου... Είτα ευθύς τό, Φώς ίλαρν - τό προκείμενον - τα προφητικά αναγνώσματα, έάν υπάρχουν - ή εκτενής, Εΐπωμεν πάντες -Ευχή της εκτενούς 1 )-Το Καταξίωσον Κύριε - ή συναπτή, Πληρώσωμεν τήν εσπερινή ν..-ευχή μετά τό Καταξίωσον, Ό Θεός, ό μέγας και ύψιστος.... (= ή ζ' του ευχολογίου) - Είρήνη πασι -Ευχή της κεφαλοκλισίας, Κύριε, ό Θεός ημών ό κλίνας.. ( =ή αυτή του ευχολογίου) -Ευχή της απολύσεως τών εσπερινών ευχών, Ύπεράγαθε Κύριε, ό Θεός ημών (μή άπαντώσα έν τω έν χρήσει τ ύ π ω της ακολουθίας)- Άπολυτίκιον - Άπόλυσις - "Ο ρ S ρ ο ς. Εξάψαλμος - Είρηνικά - το Θεός Κύριος, μεθ' ό σημειουται Κατά γουν τήν κάταρξιν του Θεός Κύριος, ευθύς λέγει τάς εύχάς ό Ιερεύς Εύχαριστουμεν σοι, Κύριε... ( =ή α' τοΰ ευχολογίου.) -Ευχή αντιφώνου β', 'Εκ νυκτός όρθρίζει τό πνεύμα... ( =ή β' του ευχολογίου) -Ευχή αντιφώνου γ'., Έκ νυκτός όρθρίζει τό πνεύμα... ( =ή γ' του ευχολογίου) - Είρήνη πασι -"Ετι και έτι.. Άντιλαβοΰ, σώσον... της Παναγίας.... "Οτι αγαθός και φιλάνθρωπος Άκολουθοΰσιν οι 'Αναβαθμοί - τό Προκείμενον - τό Πασά πνοή, «λεγομένου δέ τούτου, λέγει ό Ιερεύς τήν εύχήν του Ευαγγελίου, "Ελλαμψον έν ταϊς καρδίαις ( =ή θ' τού ευχολογίου) - Εϊα ό Ν' ψαλμός, «μεθ* ö ψαλλομένου τού πεντηκοκτού, λέγει ό ιερεύς τήν εύχήν τού πεντηκοστού, Κύριε, ό Θεός ημών, ό τήν δια μετανοίας... (=ή ι' τού ευχολογίου) - Αί ώδαί, είς τό τέλος εκάστης τριάδος τών οποίων (=είς τό τέλος της Γ' ΣΤ' καί Θ') παρεμβάλλεται καί ευχή τις, ήτοι είς τό τέλος της Γ', τό Δέσποτα, ό Θεός ό άγιος ( =ή δ' τοΰ ευχολογίου), είς τό τέλος της ΣΤ' ήεύχή άπό της ΣΤ' ωδής, 'Αγαθών θησαυρέ (=ή ε' τοΰ ευχολογίου), είς τό τέλος δέ της Θ' ή Ό Θεός, ό Θεός ημών, ό τάς νοspàç (=ή ια' τοΰ ευχολογίου). - ΟΙ Αίνοι - Ευχή είς τό Δόξα év ύψίστοις* Αίνοΰμεν, ύμνοΰμεν, εύλογοΰμεν - Δοξολογία - Πληρώσωμεν τήν έωθινήν δέησιν - Ευχή κεφαλοκλισίας- Ά- ττόστιχα, Δόξα καί νύν - Ευχή της απολύσεως, Δημιουργέ 1) Ή αύτη τον cbç ανωτέρω υπ' άρι3μον 973 ευχολογίου.

14 45 τών απάντων (μη άπαντώσα έν τή ακολουθία του όρθρου έν τω εύχολογίω) - Άπολυτίκιον - 'Εκτενής και Άπόλυσις. "Ιχνη τέλος περί της άλλοτε διασποράς τών ευχών άνά τα διάφορα οικεία μέρη αμφοτέρων τών ακολουθιών διασώζονται άχρι σήμερον έν αΰταϊς ταύταις ταϊς άκολουθίαις. Είναι δε ταύτα αί παρά τού Ιερέως μετατάς μικράς λεγομένας συναπτάς γενομεναι εκφωνήσεις, αϊτινες ως άποτελούσαι τα ακροτελεύτια τών υπό λόγον ευχών δεν είναι έτερον τι ή αί τελευταίοι ρίζαι ή τα τελευταία λείψανα αυτών, έξακολουθοΰντα καί μετά τήν μετατόπ.σιν τών κορμών αυτών να διακρατώσι στερρώς τήν ην άλλοτε κατεϊχον ούτοι θέσιν έν τω όργανισμώ τών ακολουθιών. Ούτω, έν τή έν χρήσει ακολουθία τού εσπερινού απαντώμεν τεσσάρας έν ολω εκφωνήσεις, δύο έν τω Α' και δύο έν τω Β' αυτού μέρει. Τού Α' μέρους ή μεν α', άπαντώσα μετά τα Ειρηνικά, είναι ή "Οτι πρέπει σοι πάσα δόξα, ήτις αποτελεί το άκροτελευτιον της α' ευχής τοΰ εσπερινού, ή δε β', άπαντώσα μετά τήν τήν άνάγνωσιν τοΰ Καθίσματος τοΰ ψαλτήρος επακολουθούσαν μικράν συναπτήν, είναι ή "Οτι σον το κράτος ήτις αποτελεί το άκροτελευτιον της β' ευχής τοΰ εσπερινού. Τοΰ Β' μέρους ή μεν α', "Οτι ελεήμων καΐ φιλάνθρωπος, φερομένη μετά το Εϊπωμεν πάντες, αποτελεί το άκροτελευτιον της y' ευχής, ή δε β', "Οτι αγαθός καί φιλάνθρωπος θεός, ιστάμενη μετά το Καταξίωσον ακολουθούν Πληρώσωμεν τήν εσπερινή ν ημών δέησιν, αποτελεί το άκροτελευτιον τής ζ' ευχής, ήτις, ως εϊδομεν, φέρεται ένιαχοΰ ως ευχή μετά το Καταξίωσον ή ως ευχή του Πληρώσω μεν, ή, συνηθέστατα δέ, ως ευχή άπαλύσεως. '(υσαύτως έν τή ακολουθία τοΰ όρθρου ευρίσκομεν άνα τα διάφορα ταύτης μέρη διεσπαρμένας δέκα έν συνόλω εκφωνήσεις, αποτελούσας παρομοίως, εξαιρέσει τής y' κατά τον αύξοντα αριθμόν τής σειράς, τα ακροτελεύτια τών έωθινών ευχών. Ούτω, ή α', "Οτι πρέπει σοι, έκφωνουμένη ευθύς μετά τα τον Έξάψαλμον άκολουθοΰντα Ειρηνικά, αποτελεί το άκροτελευτιον τής α' έωθινής ευχής ή β', "Οτι σόν τό κράτος, φερομένη μετά τήν το Θεός Κύριος επακολουθούσαν α' στιχολογίαν τοΰ ψαλτήρος, αποτελεί το άκροτελευτιον τής γ' έωθινής ευχής ή δ', άπαντώσα μετά τον "Αμωμον (τήν β' στιχολογίαν), αποτελεί άκροτελευτιον τής β' ή τής η' έωθινής ευχής ή ε', Έλέει και οίκτιρμοΐς, φερομένη μετά τον Ν' ψαλμόν, αποτελεί τό άκροτελευτιον τής Γ ευχής, ήτις, ώς εϊδομεν, αποκαλείται συνηθέστατα ευχή τοΰ Ν' ή στ', "Οτι συ ει 6 θεός ημών, έν τω τέλει τής Γ' ωδής έκφωνουμένη, αποτελεί άκροτελευτιον τής ε', ή ζ', Συ γαρ εΐ ό βασιλεύς της δόξης, έν τω τέλει τής ΣΤ' φδής έκφωνουμένη, αποτελεί άκροτελευτιον τής στ' ευχής, ή η' τέλος, "Οτι σέ αίνοΰσι πάσα ι αί δυνάμεις, έκφωνουμένη μετά τήν θ' ώδήν και προ τών Αϊνων, αποτελεί τό άκροτελευτιον τής ια' ευχής, ήτις χαράκτη-

15 46 ρίζεται συνηθέστατα, ως εΐδομεν, ως υχή τών Αίνων, ενίοτε δέ και ως ευχή της θ' ωδής. Κατόπιν πάντων τούτων ουδεμία, φρονοΰμεν, έττιτρέπεται να υφίσταται αμφιβολία περί τούτου πλέον, ότι δηλαδή ή επί το αυτό συσσώρευση και αθρόα άνάγνωσις τών υπό λόγον ευχών εν τή αρχή τών οικείων ακολουθιών είναι εσφαλμένη, προελθουσα προφανώς έκ παρεξηγήσεως. Ή παρεξήγησις προήλθε πιθανώτατα εκ του περιστατικού εκείνου, καθ' ο αϊ υπό έξέτασιν εύχαί εν τοϊς πλείστοις τών αρχαιοτέρων ευχολογίων φέρονται, έκ πρακτικών προφανώς λόγων, άπεσπασμέναι εκ τών εαυτών θέσεων, ας κατείχον αρχικώς έν ταϊς οίκείαις άκολουθίαις, αυτοτελώς δε άναγεγραμμέναι και συσσωρευμένοι που έ- παλλήλως επί του αύτοΰ μέρους υπό γενικός πάντοτε έπιγραφάς δηλωτικός τών ακολουθιών, εις άς άνήκουσιν. Οίον, εύχαί του λυχνικοΰ- εύχαί έωθιναί. Άλλ' ενώ περαιτέρω εν τισιν εύχολογίοις φέρονται προς τούτοις προ έκαστης τών ευχών, ή τουλάχιστον προ τών πλείστων αυτών, καΐ ετεροί τίνες χαρακτηριστικοί προσδιορισμοί, δηλωτικοί της έν τω όργανισμώ τών οίκείων ακολουθιών θέσεως αυτών - οϊον, ευχή αντιφώνου α', β', γ' κλ. 1 ), ή ευχή προ του Κύριε έκέκραξα, ευχή της απολύσεως, ευχή του Ν. Ψ., ευχή του ευαγγελίου, τών οίνων κλ. 2 ), ελλείπει τουναντίον έν άλλοις εύχολογίοις πάς τοιούτος εγγύτερος προσδιορισμός περί της έν τω όργανισμώ τών ακολουθιών θέσεως αυτών, φερομένων έν αύτοϊς τών ευχών απλώς παρατεταγμένων έπαλλήλως. Ό τύπος της τελευταίας ταύτης κατηγορίας έχει ως έξης ή ευχή α', β', γ' κλ. 3 ), ή και απλώς ευχή (δείνα), ευχή δείνα (κτλ. 4 ), παραλειπόμενης και αυτής ετι της δηλώσεως του αύξοντος αριθμού της αριθμητικής αυτών σειράς 5 ). Έκ του άρξαμένου τούτου εθους της παρασιωπήσεως παντός εγγυτέρου προσδιορισμού περί της έν τω όργανισμώ τών ακολουθιών θέσεως τών ευχών ήτο όλως ευκολον και φυσικον να λησμονηθή σύν τω χρόνω ή αρχική και οίκεία θέσις έκαστης τών ευχών τούτων έν τω όργανισμώ τών ακολουθιών, κατ' άκολουθίαν δε 1) Ούτω έπί π. δ. έν τοΐ$ ύττ' αριθμόν 957, 958, 959, 961, 962 κλ. ευχολογίου δια TÒS εύχά$ τοϋ εσπερινού, έν TOÏS Crcr* αριθμόν 958, 962, 973, 105 (Πάτμου) κλ. εύχολογίοιξ δια τάς εύχας τον όρ3ρου.- Πλείονα περί του όρου ευχή αντιφώνου 3έλω επιφέρει παρακατιών. 2) Ίδε ανωτέρω έν σελ. 40 έξ. 3) Ούτω έπί π.δ. έν τφ υπ' άρι3μόν 213 Εύχολογίω. 4) Ούτω έπί π.δ. έν TOÎÇ υπ' αριθμόν 968, 980, 982 κλ. ευχολογίου. 5) Βεβαίως άπαντςί: ετι καΐ μικτόν τι σύστημα, κα3' δ έν ένΐ καΐ τω αύτω εύχολογίω τινέ$ μέν τών ευχών συνοδεύονται παρά εγγυτέρων προσδιορισμών, έτεραι δέ ουχί. Τοιούτον έπί π. δ. μικτόν τύπον άντιπροσωπεύουσι τα ύπ' αριθμόν Β 7, 104, 133 κλ. δια τόν έσπερινόν, τα δέ ύπ' άρι$μόν Β 7, Γ 13, 133, 956 κλ. δια τόν öpspov ευχολόγια.

16 47 να έκληφθή ή έπί το αυτό συσσώρευση ώς συνυπονοοΰσα καΐ την ταύτόχρονον τών ευχών τούτων άνάγνωσιν έντή αρχή της ακολουθίας. 'Αλλ' όσον καί άν ή έξήγησις αύτη είναι ευλογοφανής και εξηγεί ϊσως άριστα την γένεσιν της σημερινής καταστάσεως, δέν εξηγεί έν τούτοις το έτερον, διατί ήρχισαν να παραλείπωνται έν τή παραδοσει ένιαχου οί αρχικώς προτασσόμενοι τών ευχών τούτων εγγύτεροι περί τής τής θέσεως αυτών προσδιορισμοί. Τούτο φρονοΰμεν εϊναι το σπουδαιοτερον. Ή άπάντησις sic το πρόβλημα τούτου δίδεται παρακατιών, ένθα εξετάζεται ή έν τή παραδοσει καθόλου κρατούσα αστάθεια και απορία ώς προς τε τον αριθμόν, τήν όνομασίαν καί την έν τω όργανισμώ τών ακολουθιών θέσιν τών ευχών τούτων. Β.) Ή έν τη παραδοσει καθόλου παρατηρούμενη αστάθεια καί άμφιταλάντευσις ώς προς τον αριθμόν, τήν όνομασίαν τω όργανισμώ τών ακολουθιών θέσιν αυτών. καί τήν έν Ιον) 'ύυς προς τό κυμαινόμενον του αριθμού καθόλου καί τής σειράς τών ευχών τούτων. Πρώτον έν τω έσπερινώ. Μεγίστη ασυμφωνία παρατηρείται μεταξύ τών διαφόρων ευχολογίων ώς προς τον αριθμόν τών ευχών αύτου, ποικιλούσης τής διαφοράς τοο αριθμού αυτών από τού Ούτω, 3 μόνον εύχάς φέρουσι τά υπ'αριθμόν 957 κλ. ευχολόγια, 5 τά υπ' αριθμόν 163 κλ., 6 τά υπ' αριθμόν 962, Β 7 κλ., 7 τάύπ' αριθμόν Γ 13, 103, 133, 134, 208 κλ., 8 τά υπ' αριθμόν 615, 973 κλ., 9 τάυπ' αριθμόν 104 κλ., 10 τά υπ' αριθμόν 105 (Πάτμου), 984, 988 κλ., 11 τά υπ' αριθμόν Λ 105, 968 κλ., 13 τά υπ' αριθμόν 491 κλ, 14 τά υπ' αριθμόν 213, 982 κλ., 16 τέλος τά υπ' αριθμόν 958, 959, 961 ευχολόγια. 'Εννοείται οίκοθεν, ότι λόγω τής διακυμάνσεως ταύτης τού αριθμού τών ευχών διακυμαίνεται καί ό αριθμός τής σειράς αυτών. Δέν παρατηρείται δέ τούτο παρά τοις εύχολογίοις μόνον έκείνοις, άτινα περιέχουσι πλειοτέρας τών έν τω εύχολογίω ημών εύχάς, άλλα και παρ' έκείνοις ετι, άτινα περιέχουσι όλιγωτέρας τών τού ημετέρου ευχολογίου ευχών. Καί τά τελευταία ετι ταύτα, καίπερ άναγράφοντα τάς έν τω εύχολογίω ημών άπαντώσας εύχάς, δίδουσιν έν τούτοις είς αύτάς διάφορον σειράν. Ούτω, είς τήν η' εύχήν τού ευχολογίου, εΐ καί χαράκτηρίζουσι ταύτην ομοφώνως ένια ευχολόγια ώς εύχήν προ τού Κύριε έκέκραξα ή εύχήν 1 ς τ ο Κύριε έκέκραξα, άπονέμουσιν ούχ ήττον είς αυτήν διάφορον θέσιν έν τή σειρά τών ύπ' αυτών φερομένων ευχών. Έπί π. δ. τό ύπ'αριθμόν 957 φέρει ταύτην είς τήν 2αν θέσιν, τά ύπ' αριθμόν Β 7 και 962 είς τήν 4ην, τό ύπ ' αριθμόν 973 είς τήν 4ην ή 5ην, τό δέ 958 είς τήν 8ην

17 4S θέσιν. 'ύυσαυτως είς την 4ην θέσιν φέρουσι ταύτην τα ύπ' αριθμόν 105 (Πάτμου) και 982 ευχολόγια, ών το μέν α' φέρει έν τη 5η θέσει την δ' του ευχολογίου, το δέ δεύτερον έν μέν τη 5η θέσει έτέραν μη απαντούσαν έν τω εύχολογίω (=τήν, Εύλογητος el... ), έν δέ τη 6η καί 7η TOcç ε' καί στ' αύτοο. Άναφορικώς προς τάς άπαντώσας μέν έν άλλοις ευχολογίου εύχάς, μη περιλαμβανόμενος δέ έν τω ήμετέρω εύχολογίω, τταρατηροϋμεν, ότι αύται είναι αί έξης: 1 ον ) ή Εύλογητος el Κύριε ό Θεός ό παντοκράτωρ ό επισταμένος τον voöv 1 ), ήτις φέρεται ως 5η την σειράν έν τοις ύπ' αριθμόν 104, Λ 105, 491, 958, 959, 961, 968, 980, 982 καί 988 ευχολογίου, μεταβαλλόμενης, εννοείται, της σειράς των μετά ταύτην επομένων ευχών του ευχολογίου δια της μετατροπής τής μέν ε' του ευχολογίου είς στ' τής δέ στ' εις αύτου, ούτω δέ επί π. δ. έν τοις ύπ' αριθμόν Λ 105, 958 καί 982 εύχολογίοις. 2 ον ) Αί εύχαί τών λεγομένων μικρών αντιφώνων, αΐτινες είναι τρεϊς, του μέν α' ή Εύλογητός εϊ Κύριε Δέσποτα παντοκράτωρ, ό φωτίσας την ήμέραν τω φωτί..., λεγομένη καθ* öv χρόνον ψάλλεται τό, Ταϊς πρεσβείαις τής Θεοτόκου 2 ), του δέ β' ή Κύριε, Κύριε ò ρυσάμενος ήμδς από παντός βέλους, λεγομένη καθ' ον χρόνον ψάλλεται τό, Ό μονογενής κλ. 3 ), του δέ γ' ή, Ό Θεός ό μέγας, ò αιώνιος, ό άγιος καί φιλάνθρωπος, ò καταξιώσας, λεγομένη καθ' ον χρόνον ψάλλεται τό Τρισάγιον του λυχνικού 4 ). Τοιαύτας δέ εύχάς περιέχουσιν επί π.δ. έν τη ακολουθία του εσπερινού τα μέν ύπ* αριθμόν Λ 105 καί 968 μίαν, τήν α' 5 ), τό δέ ύπ' αριθμόν 982 δύο, τήν α' καί γ', τα δέ ύπ' αριθμόν 213, , 959 και 961 ευχολόγια τρεις, τήν α', β', γ', αυτών - 3 ον ) Αί εύχαί τών κατηχουμένων καί τών πιστών, αΐτινες φέρονται έν τοις ύπ' αριθμόν 982, 213 καί και 961 εύχολογίοις, έκ τών οποίων άπαντα μέν φέρουσιν άνά μίαν μέν μόνον εύχήν τών κατηχουμένων, άναγραφομένην ή μή 6 ), άναφορικώς δέ προς τάς εύχάς τών πιστών τό μέν 982 φέρει μίαν μόνον τούτων τήν β', τα δέ έτερα δύο, τήν α' καί β' αυτών 7 ) -4ον) ι Η ευχή τής εκτενούς 1) "Ιδε όλόκληρον το κείμενον ταύτης âv τώ εύχολογίω τοΰ Goar σ ) "Ιδε το κείμενον ταύτης παρά τω Goar αύτό3ι. 3) "Ιδε κείμενον παρά Goar σ ) "Ιδε ωσαύτως Goar, αύτό3ι. 5) "Ιδε ωσαύτως Goar, αύτό3ι. 6) Ή ευχή τών κατηχουμένων άρχεται έκ τών λέξεων Ό Θεός τ ώ ν κρυπτών γνώστης, όείδών κλ. Τό όλον κείμενον ϊδε παρά Goar σ. 16 έξ. 7) Ή α' τών ευχών τών πιστών άρχεται έκ τών λέξεων, Κύριε ό Θεός ημών καί νυν προσερχόμε3ά σοι, ή δέ β' έκ τών λέξεων Κύριε ό Θεός, τό άπρόσιτον φώς οίκων. Τα κείμενα αμφοτέρων αναγράφονται παρά τω Goar, αύτό3ι.

18 49 ήτις, αρχομένη δια των λέξεων, Κύριε ό Θεός ημών, τήν εκτενή ταύτην ίκεσίαν, άπαντα σήμερον μόνον εν τη ακολουθία της θείας λειτουργίας 1 ). Φέρουσι δέ ταυτην επί π.δ. τα ύπ' αριθμόν 105 (Πάτμου), 973 και 984 ευχολόγια. 5ον) Έτερα ευχή της κεφαλοκλισίας, ή Κύριε ό Θεός ημών κλϊνον τάς καρδίας, ήτις παρά του ύπ' αριθμόν 982 ευχολογίου φέρεται παραλλήλως προς τήν του ευχολογίου - 6ον) Έτερα βύχή της απολύσεως, ή Ύπεράγαθε Κύριε ό θεός ημών, ήτις φέρεται επί π.δ. παρά τοΰ υπ' αριθμόν 105 (Πάτμου) ευχολογίου, δπερ τήν ζ' του ευχολογίου, τήν παρ ' άλλων χαρακτηριζομένην ώς εύχήν απολύσεως, αποκαλεί «ύχήν μετά το Καταξίωσον. Δεύτερον εν τω όρθρω. Και ενταύθα επικρατεί ή αυτή διακύμανσις ώς προς τον αριθμόν τών ευχών, ποικίλλοντα άπό 1 14 ευχών. Ούτω επί π.δ. 1 μόνην εύχήν εχουσι τα ύπ* αριθμόν 162 (1080) και 971, 3 ή 6τό ύπ' αριθμόν 984, 6 τό ύπ* αριθμ. Β 7, 7 τό ύπ* αριθμ. 956, 8 τό ύπ' αριθμόν 962, 9 τό ύπ* αριθμόν Γ 13, 11 τα ύπ* αριθμόν Β 7, 491, 958 κλ., 12 τα ύπ' αριθμόν 105 (Πάτμου), Λ 105, 968 κλ., 13 τα ύπ* αριθμόν 133, 960, 961 κλ., 14 τα ύπ* αριθμόν 163, , κλ. ευχολόγια 2 ). Αί περιπλέον τών τοΰ ευχολογίου προστιθέμενοι ενταύθα εύχαί εϊναι αϊ έξης Ιον) ή της εκτενούς, ήτις, καθώς και εν τω έσπερινώ ήδη παρετηρήσαμεν, άπαντα μόνον εν τη ακολουθία της θείας λειτουργίας. Φέρεται δ'αύτη εν τω όρθρω παρά τοις ύπ' αριθμόν 105 (Πάτμου) και 973 εύχολογίοις. 2ον) ετέρα τις ευχή μετά τήν άνάγνωσιν του ευαγγελίου, ήτις-άρχομένη διάτων λέξεων, - Ό τό φως σου τό άληθινόν - άπαντα εν τω ύπ' αριθμόν 959 εύχολογίω. 3ον) Έτερα τις ευχή της απολύσεως, ή Δημιουργέ τών απάντων, Κύριε..., άπαντώσα εν τω ύπ' αριθμόν 105 (Πάτμου) εύχολογίω, όπερ τήν συνήθως χαρακτηριζομένην ώς εύχήν απολύσεως, ιβ' τοΰ ευχολογίου, αποκαλεί εύχήν είς τό Δόξα εν ύψίστοις. 4ον) "Ετεραι δύο εύχαί, μία τών κατηχουμένων, Εύλόγησον και νυν Κύριε, και μία τών πιστών, ή α' αυτών, Σή εστίν ή ήμερα, άμφότεραι παρά του ύπ' αριθμ. 982 εύχολ. φερόμεναι μετά τήν εύχήν τών αϊνων. 5ον) Έτερα τις ευχή, ή Τη διατάξει σου Κύριε, ήτις, άλλαχου χαρακτηριζόμενη ώς β' ευχή τών πιστών 3 ), φέρεται παρά του ύπ* αριθμόν 163 ευχολογίου παραδόξως 1) Δια μεν τήν τοο Ιερού Χρυσοστόμου όρα Goar σ. 55, δια δέ τήν του Μ. Βασιλείου ωσαύτως Goar σ ) Πλείονας παραπομπας καΐ π.δ. δύναται να εΰρη ό αναγνώστης έν τη μνημο- 3είση Μ ε λ έ τ η έ π Ι τ ώ ν ί ε ρ ώ ν α κ ο λ ο υ θ ι ώ ν του Καισαρείας 'Αμβροσίου, έν σελ ) "Ιδε παρά Goar σελ

19 50 έν τω Α' μέρει του öpspou, προ του Ευαγγελίου, λόγω πάντως συγχύεως. 2ον) ' 6ύ ς προς την κυμαινομένην θέσιν αυτών έν τω όργανισμώ τών ακολουθιών Πρώτον έν τω έσπερινώ. Άστάθειαν θέσεως παροσιάζουσιν ενταύθα κυρίως δύο εύχαί, ή ζ' και ή η' τοΰ ευχολογίου. Προς εύχερεστέραν παρακολούθησιν τών λεγομένων ημών διαιροΰμεν την άκολουθίαν τοΰ εσπερινού είς δύο μέρη, μέρος Α', έκτεινόμενον άχρι τής Εισόδου, και μέρος Β', άρχομενον άπό ταύτης και διήκον άχρι του τέλους. 'Ερχόμενοι νυν είς το θέμα ημών παρατηροΰμεν, οτι ή θέσις τής ζ', χαρακτηριζόμενης, ως εΐδομεν, ότέ μεν ως ευχής απολύσεως, ότέ δε ως ευχής μετά τήν Εισοδον ή μετά το Καταξίωσον 1 ), ευρίσκεται Βεβαίως πάντοτε έν Β' μέρει του εσπερινού και περί το τέλος τής ακολουθίας αύτοΰ. Παρά ταΰτα έν μεν τοις υπ' αριθμόν 104 και 957 εύχολογίοι δεν άπαντα καθόλου ούτε έν τω Α' ούτε έν τω Β' μέρει τής ακολουθίας, έν δε τω ύπ' αριθμόν 105 (Πάτμου), επειδή φέρεται ετέρα, ή c YπεpάγαΘε J ως ευχή απολύσεως, είναι άμφίβολον, αν ό χαρακτηρισμός αυτής, ώς ευχής μετά το Καταξίωσον, συνυπονοή ακριβώς τήν αυτήν θέσιν, ην όρίζουσιν εις ταυτην τα ώς εύχήν απολύσεως άποκαλοΰντα αυτήν ευχολόγια. "Το αυτό ισχύει ώς προς τήν άστάθειαν τής θέσεως αυτής και άναφορικώς προς τον παρά τών ύπ* αριθμών 103, 988 κλ. ευχολογίων διδόμενον εις αυτήν γενικόν χαράκτηρισμόν: ευχή μετά τήν Εισοδον. *Η αυτή τέλος αστάθεια παρατηρείται και ώς προς τήν θέσιν τής η' ευχής. Προς ακριβή καθορισμόν τής θέσεως της όφειλομεν έν πρώτοις να παρίδωμεν τόσον τα ευχολόγια εκείνα (όπως έπί π.δ. τα ύπ' αριθμόν Γ 13, Λ 105, 968 κλ.), έν οΐς άπαντα μεν αληθώς αύτη, άλλ 3 άνεπιγράφως και άνευ εγγυτέρου τίνος προσδιορισμού, καθορίζοντος τήν θέσιν ταύτης, όσον και τα έτερα, έν οϊς φέρεται απλώς ή σημείωσις «ευχή Εισόδου», χωρίς όμως και ν* άναγράφηται αύτη ή άλλως πώς δηλούται και τις εϊναι αύτη, άν δηλ. πρόκειται περί τής η' ή περί τής παραλλήλου, συγγενούς και συναφούς αύτη θ', καθόσον ή τελευταία όντως αναγράφεται παρά τοΰ υπ' αριθμόν 105 (Πάτμου) ευχολογίου ώς ευχή Εισόδου, τής η' χαρακτηριζόμενης παρά τοΰ ΐδίου ρητώς ώς ύχής προ τοΰ Κύριε έκέκραξα, κατ ' άκολουθίαν προ τής Εισόδου. Παρατρέχοντες λοιπόν τα ευχολόγια ταΰτα και περιοριζόμενοι έν έκείνοις μόνον, εξ ών δυνάμεθα λόγω εγγυτέρων τίνων έν αύτοις χαρακτηρισμών να συναγάγωμεν θετικόν τι, παρατηροΰμεν, οτι αύτη παρά τίνων μεν, οϊον παρά τών ύπ' αριθμόν 103, 133, 163, 988 κλ., αναγράφεται, ώς κσί έν τω ήμετέρω εύχολογιω, ευχή εισόδου, εξυπακούεται κατ* άκο- 1) "Ιδε ανωτέρω σ. 33 Ιξ.

20 λου3ίαν, ότι ή 3έσις αυτής κείται κατά την τταρα του Ιερέως γινομένην μετά το τέλος τής ψαλμωδίας του Κύριε εκέκραξα και των τούτου στιχηρών Εΐσοδον παρ' άλλων δε πάλιν αναγράφεται αύτη είτε ως ύχή προ του Κύριε εκέκραξα, ούτω δε παρά των ύπ' άρι3μόν Β 7, 105 (Πάτμου), 957, 958, 959, 961, 973 κλ. ευχολογίων, είτε ως ευχή είς το Κύριε, εκέκραξα, ούτω δέ παρά τοϋ άρι3μ. 962 ευχολογίου. 'Εκ του γεγονότος τούτου άριδήλως μαρτυρεϊται, οτι ή 3έσις αυτής εύρίσκετο εύ3ύς αμέσως και εγγύζ προ του Κύριε εκέκραξα, όπερ, ως γνωστόν, ψάλλεται προ τής Εισόδου. Το υπ* άριβμόν μάλιστα 957 εύχολόγιον ορίζει την 3έσιν αυτής ώς 2αν την σειράν, τα δε ύπ ' άρι3μόν Β 7, 105 (Πάτμου), 962,982 κλ. ώς 4ην, το δέ 973 ώς 5ην, τα δέ 958 κλ. ώς 8ην την σειράν χ ), πάντοτε δέ προ του Κύριε εκέκραξα, και κατ' άκολου3ίαν προ τής Εισόδου. Δεύτερον εν τω ο ρ 3 ρ ω. Άνάλογον προς την του εσπερινού διαίρεσιν προϋπο3έτομεν και εν τη ακολουθία τούορ3ρου, τής οποίας το μεν Α' μέρος αποτελεί το προ του εω3ινού ευαγγελίου και του Ν ψαλμού μέρος, τό δέ Β' άρχόμενον άπό τούτων διήκει άχρι τοΰ τέλους τής άκολου3ίας. Εξαιρέσει τής κατηγορίας εκείνης των ευχολογίων, άτινα φέρουσι άπάσας τάς έω3ινάς εύχάς εν τη αρχή τής άκολο3ίας και τάσσουσι την άναγνωσιν αυτών κατά την άναγνωσιν τού εξάψαλμου, ετέρα τις κατηγορία ευχολογίων φέρει ταύτας διεσπαρμένας, ώς εΐδομεν, άνά τα διάφορα μέρη τή$ ακολουθίας. 'Επί τής τελευταίας ταύτης κατηγορίας παρατηρείται κατά κανόνα, οτι αϊ μεν α' η' εύχαί παρα3εωρουμένου βεβαίως τού ποσού των ευχών, άς περιέχει εκαστον εύχολόγιον, ώς αδιάφορου δια το προσκείμενον ημών ζήτημα φέρονται εν τω Α' μέρει, αϊ δέ άπό τής 3' και εξής εν τω Β' μέρει Ή τελευταία περίπτωσίς μαρτυρεϊται σαφώς άλλωστε και έκ τών ιδιαιτέρων δηλωτικών περί τής 3έσεως αυτών προσδιορισμών,υφ ' ων συνοδεύονται συνή3ως αϊ εύχαί άπό τής 3' και έξης. Πλην πάλινκαίό κανών ούτος δεν διαφυλάττεται παρά πάντων. Ούτω 1 ον ) παρά τών ύπ'άρι3μόν 105(Πάτμου)163,Γ13καί958 επί π.δ. ευχολογίων μεταφέρονται εύχαί τού Α' μέρους εις το Β',τασσόμεναι μετάτάςτού ευαγγελίου και τού Ν εύχάς. Το α' μεταφέρει τάς δ' και ε' τοΰ ευχολογίου, άς χαρακτηρίζει ώς εύχάς τών ΣΤ' και Ζ' ωδών, το β' τάς ε' και στ' αυτού, 51 1) Έν τω ύπ' άρι3μ. 105 (Πάτμου) εύχολογίω αναγράφεται μετ' αυτήν ώς" 5η την σειράν ή δ' τοϋ ευχολογίου, ακολουθεί είτα ή S' εύχολ. ώς ευχή ίίσόδου. Έν τω ύττ' άρι3μον 982 εύχολογίω, τω άναγράφοντι ταύτην ώς 4ην την σειράν άκολου3οΰσι ταύτην τρεις ετεραι εύχαί, ή Εύλογητος ώς 5η και αϊ ε' και στ' τοϋ ευχολογίου, ή μέν α' ώς 6η, ή δέ β' ώς 7η την σειράν.

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός.

25η Δεκεμβρίου Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ. ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. 25η Δεκεμβρίου 2011 Κυριακή: Η ΚΑΣΑ ΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΕΟΤ ΚΑΙ ΩΣΗΡΟ ΗΜΩΝ ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟΤ Εἰς τό «Κύριε, ἐκέκραξα...». ΕΠΕΡΙΝΟ Προοιμιακός. Ἑσπέρια: Τά 4 Στιχηρά Ἰδιόμελα τῆς Ἑορτῆς «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα...

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ.

Μεγάλη Ἐ βδοµάδα κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Email TA ΜΗΝΑΙΑ ΟΚΤΩΗΧΟΣ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ Καινούριο, ἕτοιµες καθηµερινὲ ς ἀκολουθίες γιὰ τοὺ ς Ἱ ερεῖ ς - ΔΩΡΕΑΝ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Κυριακὴ 12 Μαῒου. Κυριακὴ τοῦ Ἀντιπάσχα. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ Δευτέρᾳ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὰ ἐγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἦχος β. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἀγγαίου καὶ τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν Ϟ. Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προφήτου

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Κυριακὴ 3 Μαρτίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν στ. Σημείωσις: Τὴν ἐν τῇ παρούσῃ Κυριακῇ ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρον Πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν νόµου η υπ' αριθ. 100 ιεθνής Σύµβασις Εργασίας «περί της ΝΟΜΟΣ: 46/75 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ' αριθ. 100 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι' εργασίαν ίσης αξίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 2013 Του Περσυνάκη Εμμανουήλ Ιεροψάλτου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών Επιτίμου Διευθυντού Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου.

Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου 2012. Μνήμη τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πρωτοκορυφαίων, Πέτρου καὶ Παύλου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι µη υλικές,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ Τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ, οἱ καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερων Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρα τινα ἐορτάζειν τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

1. Τί είναι η Θεία Λειτουργία.

1. Τί είναι η Θεία Λειτουργία. [Ημερομηνία] 1. Τί είναι η Θεία Λειτουργία. Κέντρο και αποκορύφωμα της Ορθόδοξης Λατρείας είναι η Θεία Λειτουργία. Κέντρο δε της Θ. Λειτουργίας είναι το Μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας. Τί είναι όμως η Θεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθίων Κυριακὴ 14 Ἀπριλίου. Κυριακὴ Δ τῶν Νηστειῶν. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰώαννου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Ἀριστάρχου, Πούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Εννοιολογικές δομές Ταξινομία (taxonomy) Σχέσεις IsA (BT/NT) Θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11

εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 εχων δμερας ΤριάκονΤα CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11 1. Παρασκευή. Μ αρίας όσιας τής Αίγυπτίας ( f 522) Γεροντίου καί Βασιλείδου μαρτύρων. Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πάσαι ώς προδεδήλωται. Ό έαπερινος

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β.

Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Κυριακὴ 8 Δεκεμβρίου. Τὰ προεόρτια τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παταπίου. Ἦχος βαρὺς Ἑωθινὸν β. Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ [Από τα πρώτα έργα του Αγίου Μάρκου, της περιόδου πριν την Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, είναι και το επιγραφόμενο ως Εξήγησις της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΕΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έτος 2013-2014 2013 [1] ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων

Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων καί τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Α. Περί τοῦ πότε ψάλλεται Ἀλληλούϊα 1. Ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, ἡ καί τεσσαρακονθήμερον καλουμένη, ἀρχομένη ἀπό τῆς ιε Νοεμβρίου λήγει τή κδ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου 428 Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου (αμφοτέρων συμπεριλαμβανόμενων) 30 'Ιανουαρίου 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη Τμήμα: Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των πρώτων συστηματικών δοκιμών - που συναντάμε στον πλατωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Σάββατο 18 Φεβουαρίου Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σάββατο 18 Φεβουαρίου 2012. Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀποκρεω. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Λέοντος, Πάπα Ῥώμης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ Ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακὸν καὶ τὴν συνήθη στιχολογία

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ. Αρχαία ελληνική γλώσσα. Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Αρχαία ελληνική γλώσσα Κορίνα Τσιτσιρίκου ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ Οι αντωνυμίες που δηλώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, λέγονται προσωπικές. Το πρώτο πρόσωπο είναι εκείνο που μιλά:

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς ἐπ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Σαββάτῳ 2 Ἰουνίου 2012. Σαββάτῳ τῆς Ζ ἑβδομάδος ἀπὸ τοῦ Πάσχα. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀπ αἰῶνος

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Κων. Μπαλαγεώργος. Ιστορία της διαμορφώσεως του Τυπικού της. Ορθοδόξου Εκκλησίας

Δημήτριος Κων. Μπαλαγεώργος. Ιστορία της διαμορφώσεως του Τυπικού της. Ορθοδόξου Εκκλησίας Δημήτριος Κων. Μπαλαγεώργος Ιστορία της διαμορφώσεως του Τυπικού της Ορθοδόξου Εκκλησίας Η λατρεία είναι ένα φαινόμενο του ανθρωπίνου βίου που σχετίζεται με τη θρησκεία και συνιστά το κέντρο γύρω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου*

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου* Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, μετάνοια είναι, νομίζω ταπεινά, να προσπαθώ να μάθω να αγαπώ τον Θεό μου και τον πλησίον μου, έχοντας επίγνωση των προσωπικών μου παθών και λαθών.

Διαβάστε περισσότερα

<ΤΟ ΚΡΑΣΙ,ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ>

<ΤΟ ΚΡΑΣΙ,ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ> ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Δαβίδ παρατηρεί στους Ψαλμούς του: «οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ιλαρύναι πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 1. Ιστορία της έρευνας 2. Ο Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη 3. Ο Μελχισεδέκ στην απόκρυφη γραμματεία 4. Ο Μελχισεδέκ στα χειρόγραφα του Κουμράν 5. Ο Μελχισεδέκ στους Φίλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 480 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 500 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 520 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 540 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Απλό γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή μουσική

Απλό γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή μουσική Από: http://www.paterikiorthodoxia.com/2012/10/2435.html με πολλές διορθώσεις, αλλαγές, προσθήκες κλ.π. από τον Εμμ. Γιαννόπουλο Απλό γλωσσάριο για τη λατρεία της Εκκλησίας και τη Βυζαντινή μουσική Αίνοι:

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαββαῒτου καὶ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και αίμα Χριστού.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα