ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή µας καθώς και η εξάπλωση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζουν σηµαντικά τα κοινωνικά δεδοµένα και διαµορφώνουν νέες τάσεις. Η συνεχής αύξηση της χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών θέτει πολύ σηµαντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε το καθεστώς της οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας, της διαµεσολάβησης των ψηφιακών τρόπων µετάδοσης της γνώσης, της οργάνωσης και του καταµερισµού της εργασίας, της επικοινωνίας από απόσταση, της ταυτότητας των υποκειµένων κτλ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση του όγκου των γνώσεων και τη γρήγορη παλαίωσή τους, αναπόφευκτα οδηγεί στην αντίληψη ότι κάθε νέος, στο πλαίσιο της γενικής του εκπαίδευσης, πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών αυτών καθώς και τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες για την κατανόηση των πραγµάτων που συµβαίνουν γύρω του. Ο υπολογιστής και τα µέσα που τον συνοδεύουν, εκτός από τη χρησιµότητά τους ως εργαλεία διεκπεραίωσης καθηµερινών εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία και συµβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια µιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης (διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς τρόπους µάθησης) όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής, κάτω από το πρίσµα αυτό, καθίσταται διεπιστηµονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης. Η εκπαίδευση στην Πληροφορική και τις ΤΠΕ, µέσα από την κριτική επεξεργασία των προσλαµβανόµενων πληροφοριών, αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την απόκτηση πλούσιας πολιτισµικής και επιστηµονικής γνώσης, για την εξασφάλιση της διά βίου εκπαίδευσης και για την προαγωγή της εξατοµικευµένης εκπαίδευσης. Συµβάλλει, επίσης, στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (α.µ.ε.ε.α.) στη συνήθη σχολική τάξη ή σε κατάλληλα οργανωµένα και στελεχωµένα τµήµατα ένταξης. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, η οποία θα οδηγήσει µελλοντικά, µεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση ( ηµοτικό, Γυµνάσιο) είναι να αποκτήσουν οι µαθητές µια αρχική αλλά συγκροτηµένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, µέσα σε µια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισµού και αναγνώρισης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συµπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δηµιουργία τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε άλλα άτοµα ή ως µέλη µιας οµάδας. Να έλθουν σε επαφή µε τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου (µε τη χρήση κατάλληλου ανοικτού λογισµικού διερευνητικής µάθησης) και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθηµερινών σχολικών δραστηριοτήτων. Έτσι, µε την απόκτηση της ικανότητας να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε σηµαντικές ανθρώπινες ασχολίες (όπως: η πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης), δηµιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις που ευνοούν µια παιδαγωγική και διδακτική µεθοδολογία επικεντρωµένη στο µαθητή, διευκολύνεται η διαφοροποίηση και εξατοµίκευση των µαθησιακών ευκαιριών και, τέλος, οι µαθητές αποκτούν τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση αλλά και δυνατότητες διά βίου µάθησης. 2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης Στην υποχρεωτική εκπαίδευση η Πληροφορική διδάσκεται ως γνωστικό αντικείµενο στο Γυµνάσιο και εισάγεται, µε το παρόν, στο ηµοτικό ακολουθώντας το «ολιστικό πρότυπο» σύµφωνα µε το οποίο οι στόχοι επιτυγχάνονται και υλοποιούνται µε διάχυση της Πληροφορικής στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα. Για να επιτύχουµε τη σύνθεση αυτών των δύο διαφορετικών προτύπων, τα θέµατα της Πληροφορικής έχουν οργανωθεί κατά επίπεδο µε βάση θεµατικούς άξονες περιεχοµένου, οι οποίοι αναπτύσσονται και εξειδικεύονται όσον αφορά το περιεχόµενο, ανάλογα µε την τάξη και, εποµένως, την ηλικία και την αντιληπτική ικανότητα των µαθητών, πάντα, βέβαια, στο πλαίσιο του σκοπού διδασκαλίας του µαθήµατος. Οι γενικοί στόχοι οµαδοποιούνται µε βάση τους τρεις άξονες: Γνώση και µεθοδολογία, Συνεργασία και επικοινωνία και Επιστήµη και Τεχνολογία στην καθηµερινή ζωή. i) Γνώση και µεθοδολογία 1 Στο παρόν κείµενο, καθώς και σε όλα τα σχετικά, αποδεχόµαστε την απόδοση των όρων Informatics, Informatics technology και Information technology όπως αυτοί αποδίδονται στο: Informatics for secondary education A curriculum for schools, UNESCO, Paris 1994 (Produced by a working party of the International Federation for Information Processing (IFIP) under the auspices of UNESCO 1994). Informatics Πληροφορική: Η επιστήµη η οποία ασχολείται µε το σχεδιασµό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση, τη χρήση και τη διαχείριση συστηµάτων επεξεργασίας πληροφοριών, λαµβάνοντας υπόψη το υλικό (hardware), το λογισµικό (software), τις απόψεις ατόµων και οργανισµών και τις συνέπειες στη βιοµηχανία, το εµπόριο, την πολιτική και τη διακυβέρνηση. Informatics technology Πληροφορική Τεχνολογία (ΠΤ): Οι εφαρµογές της Πληροφορικής. Information technology Τεχνολογία της Πληροφορίας (ΤΠ): Ο συνδυασµός της ΠΤ µε άλλες σχετικές τεχνολογίες. {Τον όρο Information and Communication Technology, που χρησιµοποιείται τελευταία, τον αποδίδουµε ως Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)}. 412

2 Οι µαθητές και οι µαθήτριες προσεγγίζουν ένα σύνολο βασικών απλών εννοιών που αφορούν τη γενική δοµή των υπολογιστικών συστηµάτων και τις διαχρονικές αρχές που τα διέπουν. Αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες και γνώσεις χειρισµού λογισµικού γενικής χρήσης καθώς και ικανότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα. Εξοικειώνονται µε τον υπολογιστή και τον χρησιµοποιούν ως εργαλείο ανακάλυψης, δηµιουργίας, έκφρασης αλλά και ως νοητικό εργαλείο και εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης. Χρησιµοποιούν εφαρµογές πολυµέσων εκπαιδευτικού περιεχοµένου και κατακτούν τις έννοιες της πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης. ii) Συνεργασία και επικοινωνία Χρησιµοποιούν το λειτουργικό σύστηµα, το λογισµικό εφαρµογών (επεξεργασία κειµένου, ζωγραφική, εκπαιδευτικό λογισµικό, λογισµικό πλοήγησης στο ιαδίκτυο κλπ.), το ιαδίκτυο και αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο ποικίλων οµαδικών - συνθετικών εργασιών. iii) Επιστήµη και Τεχνολογία στην καθηµερινή ζωή Οι µαθητές και οι µαθήτριες, στο πλαίσιο της γενικής τους παιδείας, ευαισθητοποιούνται και κρίνουν τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ευαισθητοποιούνται σε θέµατα προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων, ασφάλειας των πληροφοριών, συµπεριφοράς στο ιαδίκτυο κτλ. Ι. ΗΜΟΤΙΚΟ Τάξη Α-Β Γ- Ε-ΣΤ Άξονες γνωστικού περιεχοµένου Γνωρίζω τον υπολογιστή Παίζω και µαθαίνω µε τον υπολογιστή Επικοινωνώ ηλεκτρονικά Γνωρίζω τον υπολογιστή Παίζω και µαθαίνω µε τον υπολογιστή Επικοινωνώ ηλεκτρονικά Γνωρίζω τον υπολογιστή Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) Αναγνώριση και λειτουργία των φυσικών µονάδων ενός τυπικού υπολογιστικού συστήµατος. Προφυλάξεις, εργονοµία. Σωστή θέση του σώµατος. Αναγνώριση της χρήσης του υπολογιστή και της χρήσης του στο άµεσο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Άνοιγµα και κλείσιµο µιας εφαρµογής αρχικά µε βοήθεια και στη συνέχεια µε σταδιακή αυτονόµηση. Ξεφύλλισµα κειµένων, εικόνων και ακρόαση ήχων και µουσικής από έτοιµες πολυµεσικές εφαρµογές. ηµιουργία εικόνας, επανάληψη εικόνας σχήµατος, µετακίνηση. Επίδειξη επιλεγµένων τόπων του ιαδικτύου (www). Πρώτη γνωριµία µε το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (GUI) του Πληκτρολόγηση απλού κειµένου, ζωγραφική. Αναζήτηση πληροφοριών σε λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ. ά. Αποθήκευση και άνοιγµα αρχείου αρχικά µε βοήθεια και στη συνέχεια µε σταδιακή αυτονόµηση. Επίσκεψη επιλεγµένων τόπων του ιαδικτύου (www). Ο υπολογιστής ως ενιαίο σύστηµα. Ενδεικτικές Θεµελιώδεις έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης Τεχνολογία Σύστηµα Υγιεινή Συνεργασία Λειτουργία Πρόοδος Ταχύτητα Έκφραση Επικοινωνία Χώρος-Χρόνος Ταχύτητα, Πρόοδος Τεχνολογία, Πρόοδος Επικοινωνία, Οργάνωση Συµβολισµός ηµιουργία, Έκφραση Χώρος-Χρόνος Οργάνωση, Ταξινόµηση Μεταβολή, Προσαρµογή Επικοινωνία Χώρος-Χρόνος Σύστηµα Οργάνωση Γράφω και ζωγραφίζω Υπολογίζω και κάνω γραφήµατα Ελέγχω και προγραµµατίζω Απλή µορφοποίηση κειµένου. Ενσωµάτωση εικόνας σε κείµενο. Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείου. Παρουσίαση στοιχείων σε πίνακα. ηµιουργία απλών γραφηµάτων. Χρήση µιας απλής γλώσσας προγραµµατισµού (Logo like) για τον έλεγχο και τον προγραµµατισµό του ηµιουργία Έκφραση Χώρος-Χρόνος Οργάνωση ηµιουργία, Έκφραση Χώρος-Χρόνος Οργάνωση Πρόβληµα Οργάνωση, ιάκριση Μεταβολή, Προσαρµογή Επικοινωνία Αλληλεπίδραση 413

3 ηµιουργώ- Ανακαλύπτω - Ενηµερώνοµαι Επικοινωνώ ηλεκτρονικά Ο υπολογιστής και οι εφαρµογές του Αναζήτηση, συλλογή, επιλογή πληροφοριών. Κριτική επεξεργασία, παρουσίαση. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) αρχικά µε βοήθεια και στη συνέχεια µε σταδιακή αυτονόµηση. Χρήση του υπολογιστή στην καθηµερινή ζωή. Συζήτηση Προβληµατισµοί. Οργάνωση ιάκριση Επεξεργασία Αλληλεπίδραση Επικοινωνία Χώρος-Χρόνος Τεχνολογία Πρόοδος Τεχνολογία Επικοινωνία, Συνεργασία Μεταβολή, Ισορροπία Αλληλεξάρτηση Χώρος-Χρόνος Στάση, Πρόβληµα Προσαρµογή, Αξιοποίηση Εκµετάλλευση ΙΙ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τάξη Άξονες γνωστικού περιεχοµένου Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) Ενδεικτικές Θεµελιώδεις έννοιες ιαθεµατικής προσέγγισης Α Β Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστηµα Επικοινωνώ µε τον υπολογιστή Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δηµιουργίας Ο υπολογιστής στο σχολείο και στην καθηµερινή ζωή Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστηµα Επικοινωνώ µε τον υπολογιστή Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δηµιουργίας Βασικές έννοιες Πληροφορικής. Ιστορική διαδροµή της εξέλιξης των υπολογιστών. Το υλικό του υπολογιστικού συστήµατος. Το λογισµικό του υπολογιστικού συστήµατος. Προστασία υλικού, λογισµικού και δεδοµένων, Εργονοµία - Προφυλάξεις. Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας. Το περιβάλλον παρουσίασης του παγκόσµιου ιστού (web browser). Έκφραση (γραφή ζωγραφική) µε τη βοήθεια του Πληροφόρηση και επικοινωνία µε τη βοήθεια του ιαδικτύου (Internet). Οργάνωση, συνεργασία, προγραµµατισµός, συνεισφορά στους σκοπούς της οµάδας. Ανάληψη ευθυνών. Χρήσεις του υπολογιστή στην καθηµερινή ζωή (στο σχολείο, στο σπίτι, στις τράπεζες κτλ.). Μονάδες του Οι υπολογιστές πολυµέσων (χαρακτηριστικά τους) και οι πολυµεσικές εφαρµογές. Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Σύνδεση υπολογιστών - ίκτυα και λειτουργική αξιοποίησή τους. Ανακάλυψη µε τη «βοήθεια» που παρέχει ο υπολογιστής. Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων. Χρήση εργαλείων: Αριθµητικής επεξεργασίας και γραφικής παρουσίασης δεδοµένων. Εργαλείο παρουσιάσεων. Πληροφόρηση και επικοινωνία µε τη βοήθεια του ιαδικτύου (Internet). Τεχνολογία Σύστηµα, Μεταβολή Κώδικας, Επικοινωνία Χρόνος-Χώρος Υγιεινή Συνεργασία Επικοινωνία, Τεχνολογία Έκφραση, Αισθητική Συµβολισµός Χρόνος-Χώρος Επικοινωνία, Τεχνολογία Έκφραση, Συµβολισµός Χρόνος-Χώρος Μεταβολή, Πρόοδος Συνεργασία Αλληλεπίδραση Τεχνολογία Επικοινωνία, Έκφραση Χρόνος-Χώρος Μεταβολή, Πρόοδος Συνεργασία, Αξιοποίηση Αλληλεπίδραση Σύστηµα Χρόνος-Χώρος Επικοινωνία Συµβολισµός, Κώδικας Οργάνωση Μέρος-Όλον Τεχνολογία Γραµµικότητα Αλληλεπίδραση Οργάνωση, Μεταβολή Τεχνολογία, Επικοινωνία Χρόνος-Χώρος Ταξινόµηση, Αξιοποίηση Μεταβολή, Πρόβληµα Έκφραση Αξιοπιστία, Συνεργασία 414

4 Γ Ο υπολογιστής στο επάγγελµα Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστηµα Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δηµιουργίας Ο υπολογιστής στην κοινωνία και στον πολιτισµό Αλλαγές και επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας της εισαγωγής και χρήσης των νέων τεχνολογιών. ιαφαινόµενες ανάγκες. Γλώσσες προγραµµατισµού. Βασικά στάδια επίλυσης προβλήµατος µε τη χρήση ηµιουργία και εκτέλεση προγράµµατος. ηµιουργία πολυµεσικής εφαρµογής. Η επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην επιστήµη, την τέχνη, τον πολιτισµό, τη γλώσσα, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής κτλ. Τεχνολογία, Εργασία Χρόνος-Χώρος Αξιοποίηση Μεταβολή, Προσαρµογή Ανάγκη Πρόβληµα, Λύση Αξιολόγηση, Οργάνωση ιαδοχή, ιάκριση Μεταβολή, Προσαρµογή Επικοινωνία Αλληλεπίδραση Έκφραση, Αισθητική Αλληλεπίδραση Γραµµικότητα Συνεργασία, Αξιολόγηση Τεχνολογία, Πολιτισµός Ψηφιακός κόσµος Περιβάλλον, Επικοινωνία Αλληλεπίδραση Εργασία, Πρόοδος Αξιοποίηση ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I. ΗΜΟΤΙΚΟ 1. Ειδικοί σκοποί Στο παρόν Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) το περιεχόµενο και οι στόχοι είναι εντελώς «διαφανείς» για το µαθητή και υλοποιούνται µε διάχυση της Πληροφορικής στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα (ολιστική προσέγγιση). Είναι ένα ανοικτό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών που ο εκπαιδευτικός, στον οποίο απευθύνεται, το αξιοποιεί σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα µέσα που διαθέτει. Προσδιορίζει δε τις ελάχιστες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτείται να έχει αποκτήσει ο µαθητής, κατά ηλικιακό επίπεδο, για να µπορεί να αξιοποιήσει τον Ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο ηµοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι µαθητές και οι µαθήτριες µε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε µια πρώτη επαφή µε διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθηµερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισµικού διερευνητικής µάθησης. Σε καµία περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως διδασκαλία γνωστικού αντικειµένου (λαµβανοµένου, επιπλέον, υπόψη ότι δεν διατίθεται χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραµµα). Σκοπός είναι ο µαθητής να µαθαίνει µε τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους. Σύµφωνα µε την πρακτική που ακολουθείται διεθνώς αλλά και τις εµπειρίες και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από πειραµατικές εφαρµογές που έχουν γίνει και στη χώρα µας (Πιλοτικό Ολοήµερο Σχολείο, πρόγραµµα «Το Νησί των Φαιάκων», πειραµατικά προγράµµατα στο πλαίσιο του έργου «Σχολεία Εφαρµογής Πειραµατικών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης (ΣΕΠΠΕ)» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ.ά.), οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι εντελώς «διαφανείς» για το µαθητή και υλοποιούνται µε διάχυση της Πληροφορικής στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα (ολιστική προσέγγιση). Οι απαραίτητες γνώσεις θα αποκτηθούν µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού (όπως: προσοµοιώσεις, εκπαιδευτικά παιγνίδια, αλληλεπιδραστικά πολυµέσα, λογισµικό γενικής χρήσης), χρήση και αξιοποίηση ανοικτού λογισµικού, εκπαιδευτικές εφαρµογές διερευνητικού χαρακτήρα κτλ., καθώς και του απαραίτητου συνοδευτικού υλικού (βιβλία, σχέδια µαθηµάτων, διδακτικά σενάρια, δραστηριότητες στο πλαίσιο αξιοποίησης λογισµικού στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα κ.ά.). Για την εισαγωγή της Πληροφορικής, εκτός από το σωστό σχεδιασµό της, υπάρχει ανάγκη επιστηµονικήςπαιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης αλλά και κατάλληλης επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε να περιορισθούν οι υπαρκτοί κίνδυνοι αρνητικών επιπτώσεων από τον ανεξέλεγκτο-εµπειρικό πειραµατισµό σε τόσο µικρές και τρυφερές ηλικίες. Ο υπολογιστής ως εργαλείο έρχεται να συµπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει λειτουργίες οι οποίες αποδεδειγµένα βοηθούν στη νοητική ανάπτυξη των µαθητών (η χρήση ορθογράφου, για παράδειγµα, πριν ακόµη οι µαθητές µάθουν τη δοµή της γλώσσας και τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας δεν βοηθά αλλά, αντίθετα, τους εµποδίζει να µάθουν σωστή ορθογραφία). Στις δύο τελευταίες τάξεις του ηµοτικού σχολείου, εκτός από τη διάχυση της Πληροφορικής στα άλλα γνωστικά αντικείµενα, οι µαθητές στο πλαίσιο της «Ευέλικτης Ζώνης» µπορούν να ασκηθούν στο λογισµικό γενικής χρήσης (ζωγραφική, επεξεργασία κειµένου, βάσεις δεδοµένων, λογιστικό φύλλο, γραφικά), στις εφαρµογές πολυµέσων, στη 415

5 χρήση - ενηµέρωση βάσεων δεδοµένων, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και αναζήτηση πληροφοριών από τον παγκόσµιο ιστό (www) και να αξιοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της σκέψης τους. Με την εισαγωγή της Πληροφορικής στο ηµοτικό επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους ειδικοί σκοποί: Να προσεγγίσουν οι µαθητές βασικές έννοιες της Πληροφορικής και να οικειώνονται βαθµιαία το λεξιλόγιο και τις ορολογίες της επιστήµης. Να γνωρίσουν την κεντρική µονάδα και τις βασικές περιφερειακές συσκευές (πληκτρολόγιο, οθόνη, ποντίκι, εκτυπωτής) του υπολογιστή, να µπορέσουν να εξηγήσουν µε απλά λόγια τη χρησιµότητά τους, να τις θέτουν σε λειτουργία και να τις χρησιµοποιούν µε ασφάλεια. Να εργασθούν µε σχετική αυτονοµία σε ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας και να χρησιµοποιήσουν λογισµικό γενικής χρήσης για να εκφράσουν τις ιδέες τους µε πολλούς τρόπους και µέσα. Να αντιληφθούν τον υπολογιστή, τις περιφερειακές συσκευές και το χρησιµοποιούµενο λογισµικό ως ενιαίο σύστηµα. Να επικοινωνήσουν και να αναζητήσουν πληροφορίες χρησιµοποιώντας το ιαδίκτυο (µε τη βοήθεια ή µη του δασκάλου). Να χρησιµοποιήσουν εφαρµογές πολυµέσων εκπαιδευτικού περιεχοµένου και να κατανοήσουν τις έννοιες της πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης. Να αναζητήσουν πληροφορίες σε απλές βάσεις δεδοµένων ή σε άλλες πηγές πληροφοριών, να τις καταγράψουν και να τις αξιολογήσουν. Να συνεργασθούν για την εκτέλεση συγκεκριµένης εργασίας, να αναγνωρίσουν τη συµβολή της οµαδικής εργασίας στην παραγωγή έργου και να αναδειχθεί η δυναµική του διαλόγου. Να αξιοποιήσουν τα εργαλεία Πληροφορικής για να παρουσιάσουν τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις τους και τα συµπεράσµατά τους µε τρόπο που οι ίδιοι επιλέγουν (σχέδια, πίνακες, λόγο, κείµενο κτλ.). Να αναπτύξουν έναν κώδικα δεοντολογίας που να αφορά την εργασία τους στο χώρο του εργαστηρίου και το σεβασµό της εργασίας των άλλων, να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων, ασφάλειας των πληροφοριών, συµπεριφοράς στο ιαδίκτυο, ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων στο «εργασιακό» τους περιβάλλον κτλ. Να αναπτύξουν κριτική στάση σχετικά µε τη χρήση των υπολογιστών για την αντιµετώπιση προβληµάτων, να αναφέρουν εφαρµογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσµο και, τέλος, να ευαισθητοποιηθούν και να προβληµατισθούν για τις επιπτώσεις από την εφαρµογή των ΤΠΕ στο περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο, στη γλώσσα, στις αξίες και τον πολιτισµό. 2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας ΤΑΞΕΙΣ Α και Β Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται: Να αναγνωρίζουν, να κατονοµάζουν, να καταδεικνύουν και να περιγράφουν τη λειτουργία των κυριότερων φυσικών µονάδων ενός τυπικού υπολογιστικού συστήµατος (κεντρική µονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, ηχεία, εκτυπωτής) και τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστηµα. Να αντιλαµβάνονται την ανάγκη προφύλαξης και του σωστού χειρισµού του µηχανήµατος. Να γνωρίζουν τη σωστή θέση του σώµατός τους µπροστά στον υπολογιστή (πώς πρέπει να κάθονται, πώς να τοποθετούν τα χέρια τους στο πληκτρολόγιο, θέση µατιών - οθόνης, κτλ.). Να ταυτίζουν τον υπολογιστή µε µια µηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που µπορεί, επιπλέον, να τον χρησιµοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση. Θεµατικές Ενότητες Γνωρίζω τον υπολογιστή Αναγνώριση και λειτουργία των φυσικών µονάδων ενός τυπικού υπολογιστικού συστήµατος. Προφυλάξεις, εργονοµία. Σωστή θέση του σώµατος. Αναγνώριση του υπολογιστή και της χρήσης του στο άµεσο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Ενδεικτικές ραστηριότητες Τα παιδιά εργάζονται σε οµάδες, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα µέρη του υπολογιστή (µε χαρτόνι ή άλλα υλικά και χρώµατα) και συναρµολογούν το δικό τους Ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει τις µονάδες ενός τυπικού υπολογιστικού συστήµατος και ζητάει από τους µαθητές να τα αναγνωρίσουν. Πατούν πλήκτρα, κινούν το ποντίκι κτλ. ιαπιστώνουν και περιγράφουν τη λειτουργία κάθε µονάδας. Θεατρικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά αναπαριστούν - δραµατοποιούν τα µέρη του Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν κανόνες σωστής χρήσης διάφορων οικιακών συσκευών. Συσχετίζουν και προσδιορίζουν κανόνες σωστής συµπεριφοράς στον Ζητείται από τα παιδιά να θυµηθούν αν έχουν δει υπολογιστή στο άµεσο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους και πώς νοµίζουν ό,τι αυτός χρησιµοποιείται. 416

6 Να αναφέρουν χρήσεις του υπολογιστή σε καθηµερινές δραστηριότητες (στο σπίτι, στο σχολείο, κτλ.). Να κινούν το ποντίκι και να επιλέγουν (π.χ. εργαλείο σχεδίασης, χρώµα από την παλέτα κτλ.). Να αναγνωρίζουν τα γράµµατα στο πληκτρολόγιο καθώς και τα ειδικά πλήκτρα του κενού, της διαγραφής και του enter/return. Να χρησιµοποιούν τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης καθώς και τα υπόλοιπα εργαλεία της ζωγραφικής. Να χρησιµοποιούν έτοιµα γεωµετρικά σχήµατα και να δηµιουργούν τις δικές τους συνθέσεις. Να προσθέτουν κείµενο σε µια ζωγραφιά. Να γράφουν χρησιµοποιώντας κεφαλαία και πεζά γράµµατα. Να χρησιµοποιούν τα ειδικά πλήκτρα του κενού, της διαγραφής και του enter/return. Να ξεφυλλίζουν κείµενα και εικόνες, να ακούν ήχους και µουσική από έτοιµες πολυµεσικές εφαρµογές. Να τυπώνουν τις εργασίες τους. Να αναγνωρίζουν το ιαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης. Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται: Να ανοίγουν και να κλείνουν τον υπολογιστή και τις διάφορες περιφερειακές συσκευές. Να γνωρίζουν το άνοιγµα - κλείσιµο µιας εφαρµογής. Να κατανοούν την έννοια και τη λειτουργία των παραθύρων (µεγιστοποίηση, ελαχιστοποίηση, κλείσιµο, µετακίνηση). Να γράφουν απλές προτάσεις, να ζωγραφίζουν, να εισάγουν εικόνα σε κείµενο µε τη βοήθεια του δασκάλου. Να αναζητούν και να ανασύρουν τις πληροφορίες από έτοιµες πολυµεσικές εφαρµογές, π.χ. από µιαν λ ίδ Παίζω και µαθαίνω µε τον υπολογιστή Άνοιγµα και κλείσιµο µιας εφαρµογής αρχικά µε βοήθεια και στη συνέχεια µε σταδιακή αυτονόµηση. Ξεφύλλισµα κειµένων, εικόνων και ακρόαση ήχων και µουσικής από έτοιµες πολυµεσικές εφαρµογές. ηµιουργία εικόνας, επανάληψη εικόναςσχήµατος, µετακίνηση. Εξοικείωση µε τη θέση των ειδικών πλήκτρων. Επικοινωνώ ηλεκτρονικά Επίδειξη επιλεγµένων τόπων του ιαδικτύου (www). ΤΑΞΕΙΣ Γ και Θεµατικές Ενότητες Γνωρίζω τον υπολογιστή Πρώτη γνωριµία µε το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (GUI) του Παίζω και µαθαίνω µε τον υπολογιστή Πληκτρολόγηση απλού κειµένου, ζωγραφική. Αναζήτηση Με τη χρήση κατάλληλου λογισµικού οι µαθητές ασκούνται στη χρήση του ποντικιού κάνοντας αντιστοιχίσεις (π.χ. συνδυάζουν εικόνες µε το πρώτο γράµµα της λέξης που απεικονίζεται, συνθέτουν εικόνες - παζλ, κάνουν αντιστοιχήσεις µε αριθµούς, π.χ. αντιστοιχίζουν ζώα µε τον αριθµό των ποδιών τους) και εξασκούνται στο άνοιγµα και κλείσιµο της εφαρµογής αρχικά µε βοήθεια και στη συνέχεια µε σταδιακή αυτονόµηση. Φτιάχνουν συγκεκριµένα σχήµατα σε διάφορα µεγέθη, τα επαναλαµβάνουν ή τα µετακινούν. Κάνουν συνδυασµούς σχηµάτων, συνθέτουν τις κατασκευές τους (π.χ. σπίτι, καράβι, δέντρα χρησιµοποιώντας βασικά γεωµετρικά σχήµατα). Προσθέτουν κείµενο στη ζωγραφιά τους (π.χ. το όνοµά τους, το θέµα που ζωγράφισαν κ.ά.). Αντιγράφουν λέξεις. Εκτυπώνουν την εργασία τους µε βοήθεια και σταδιακή αυτονόµηση. Επιδεικνύεται στους µαθητές ο σωστός τρόπος εισαγωγής εξαγωγής ενός ψηφιακού δίσκου δεδοµένης µνήµης (CD-ROM). Με τη χρήση κατάλληλου ψηφιακού δίσκου δεδοµένης µνήµης CD-ROM οι µαθητές ακούν µουσική, κάποιο παραµύθι ή παρακολουθούν κινούµενη εικόνα. Μέσα από όλες τις δραστηριότητες γίνεται προσπάθεια τα παιδιά να µάθουν να συνεργάζονται, να συµβάλλουν στην οµαδική εργασία και να σέβονται τις απόψεις και την εργασία των άλλων. Να µαθαίνουν παίζοντας. Εργάζονται σε οµάδες και, ανάλογα µε την εργασία που τους έχει ανατεθεί (στο πλαίσιο των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων), επισκέπτονται επιλεγµένους δικτυακούς τόπους, αρχικά µε βοήθεια και στη συνέχεια µε σταδιακή αυτονόµηση, για συλλογή πληροφοριών. Ενδεικτικές ραστηριότητες Επιδεικνύεται στους µαθητές ο σωστός τρόπος ανοίγµατος και κλεισίµατος του υπολογιστή και άλλων συσκευών. Με τη χρήση των κατάλληλων εφαρµογών (ζωγραφική, κειµενογράφος, αριθµοµηχανή) µαθαίνουν να ανοίγουν και να κλείνουν εφαρµογές και να χειρίζονται τα παράθυρα. Συνεργάζονται και φτιάχνουν προσκλήσεις για τη γιορτή του σχολείου, το περιοδικό ή την εφηµερίδα τους. Κάνουν συνθετικές εργασίες για τα διάφορα µαθήµατά τους γράφοντας, ζωγραφίζοντας, συγκεντρώνοντας στοιχεία από διάφορες πηγές. 417

7 εγκυκλοπαίδεια. Να αποθηκεύουν και να ανοίγουν το αρχείο µε την εργασία τους. Να επισκέπτονται, µόνοι τους, επιλεγµένους τόπους στο ιαδίκτυο. πληροφοριών σε λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ.ά. Αποθήκευση και άνοιγµα αρχείου αρχικά µε βοήθεια και στη συνέχεια µε σταδιακή αυτονόµηση. Επικοινωνώ ηλεκτρονικά Επίσκεψη επιλεγµένων τόπων του ιαδικτύου (www). Μαθαίνουν απλές στρατηγικές για να εντοπίζουν πληροφορίες µέσα σε λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κλπ. Ζητείται, παραδείγµατος χάρη, να βρουν τη βιογραφία ενός συγγραφέα. Επισκέπτονται επιλεγµένους δικτυακούς τόπους. αρχικά µε βοήθεια και στη συνέχεια µε σταδιακή αυτονόµηση. Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται: Να αντιλαµβάνονται τον υπολογιστή και τις λειτουργίες του ως ενιαίο σύστηµα. Να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως αυτόνοµο σταθµό εργασίας ή ως µονάδα ενός ευρύτερου δικτύου. Να µορφοποιούν κείµενο. Να προσθέτουν εικόνα σε κείµενο. Να αποθηκεύουν σε προσδιορισµένη θέση την εργασία τους και να την ανακτούν. Να καταγράφουν αριθµητικά δεδοµένα χρησιµοποιώντας κατάλληλο πρόγραµµα αριθµητικής επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων. Να παρουσιάζουν στοιχεία σε γραφική παράσταση. Να κατανοήσουν ότι ο υπολογιστής εκτελεί οδηγίες που παίρνει από τον άνθρωπο σε µια κωδικοποιηµένη µορφή. Να χρησιµοποιούν απλές εντολές για τη δηµιουργία σχηµάτων ή τη λύση απλών προβληµάτων. Να αξιοποιούν τον υπολογιστή ως πηγή πληροφόρησης. Να µπορούν να αξιοποιούν το ιαδίκτυο. Να αναπτύσσουν στοιχειώδεις πολυµεσικές εφαρµογές. ΤΑΞΕΙΣ Ε και ΣΤ Θεµατικές Ενότητες Γνωρίζω τον υπολογιστή Ο υπολογιστής ως ενιαίο σύστηµα. Γράφω και ζωγραφίζω Απλή µορφοποίηση κειµένου. Ενσωµάτωση εικόνας σε κείµενο. Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείου. Υπολογίζω και κάνω γραφήµατα Παρουσίαση στοιχείων σε πίνακα. ηµιουργία απλών γραφηµάτων. Ελέγχω και προγραµµατίζω Χρήση µιας απλής γλώσσας προγραµµατισµού (Logo like) για τον έλεγχο και προγραµµατισµό του ηµιουργώ Ανακαλύπτω - Ενηµερώνοµαι Αναζήτηση, συλλογή, επιλογή πληροφοριών. Κριτική επεξεργασία, παρουσίαση. Ενδεικτικές ραστηριότητες Οι µαθητές κάνουν απλές µορφοποιήσεις σε κείµενα (πλάγια γράµµατα, έντονα, στοιχίσεις, αλλαγές στις γραµµατοσειρές και στο µέγεθος των γραµµάτων). Εισάγουν εικόνες που µπορούν να τις ενθέσουν στο µέγεθος που επιθυµούν και στο σηµείο της επιλογής τους. Αποθηκεύουν την εργασία τους και την ανακτούν, αρχικά µε βοήθεια. Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, καταγράφουν αριθµητικά δεδοµένα και δίνουν τη γραφική τους παράσταση (π.χ. διάγραµµα του µαθητικού πληθυσµού µιας τάξης µε διάκριση αγοριών κοριτσιών, διάγραµµα του χρόνου που αφιερώνει ο µαθητής στις διάφορες δραστηριότητές του, διάγραµµα της κατανοµής του νερού στην επιφάνεια της γης). Καλούνται να δηµιουργήσουν απλά γεωµετρικά σχήµατα δίνοντας κατάλληλες εντολές µετακίνησης ή στροφής στη χελώνα. Μέσα από επιλεγµένα παραδείγµατα, όπου υπάρχουν σκόπιµα «λάθη», τα παιδιά κατανοούν ότι ο υπολογιστής εκτελεί τις οδηγίες που ο άνθρωπος του δίνει. Αποκτούν τεχνογνωσία για να παίρνουν την πληροφορία που θέλουν µέσα από ηλεκτρονικές πηγές και το ιαδίκτυο. Συνεργάζονται και αναζητούν π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, συλλέγουν φωτογραφίες, και τις ενσωµατώνουν στις εργασίες τους. Οι διάφορες οµάδες µεταφέρουν ή δηµιουργούν απευθείας τις εργασίες τους σε περιβάλλον µιας πολυµεσικής εφαρµογής (π.χ. Hyper Studio, Power Point) και τις παρουσιάζουν στην τάξη. Αξιολογούν την εργασία των άλλων. 418

8 Να χρησιµοποιούν εργαλεία έκφρασης και επικοινωνίας. Να µπορούν να χρησιµοποιούν e- mail. Να αναγνωρίζουν τις κύριες χρήσεις του υπολογιστή στην καθηµερινή ζωή. Επικοινωνώ ηλεκτρονικά Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) αρχικά µε βοήθεια και στη συνέχεια µε σταδιακή αυτονόµηση. Ο υπολογιστής και οι εφαρµογές του Χρήση του υπολογιστή στην καθηµερινή ζωή. Συζήτηση Προβληµατισµοί. Μαθαίνουν να χρησιµοποιούν πρόγραµµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ασκούνται στην αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Συζητούν και προβληµατίζονται για τις κύριες χρήσεις του υπολογιστή στην καθηµερινή ζωή (στο σχολείο, στο σπίτι, στην τράπεζα, σε γραφείο ταξιδίων κλπ.). Συζητούν και προβληµατίζονται για τις αλλαγές. ΙΙ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1. Ειδικοί σκοποί Ειδικός σκοπός του µαθήµατος της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο είναι να δώσει στους µαθητές όλα τα απαιτούµενα εφόδια ώστε να εντρυφήσουν στις βασικές έννοιες και όρους της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), δηλαδή των µέσων και των τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία, τη µετάδοση και λήψη κάθε πληροφορίας που µπορεί να παρουσιασθεί σε ψηφιακή µορφή. Να προσεγγίσουν το σύνολο των βασικών απλών εννοιών που αφορούν τη γενική δοµή των υπολογιστικών συστηµάτων και τις διαχρονικές αρχές που τα διέπουν (αρχιτεκτονική υπολογιστών, διαφορετικότητα υπολογιστικών συστηµάτων, πρόγραµµα, οργάνωση και διαχείριση αρχείων κλπ.). Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες χειρισµού και κριτικής επεξεργασίας, καθώς και δεξιότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα, ασκούµενοι σε ένα σύστηµα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία που το συνοδεύουν. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά µε τη διαδικασία επίλυσης απλών προβληµάτων µε τη χρήση του υπολογιστή. να διαπιστώσουν και να αντιληφθούν ότι µια απλή µηχανή ελέγχεται και προγραµµατίζεται από τον άνθρωπο. Να χρησιµοποιήσουν εφαρµογές πολυµέσων, να κατακτήσουν τις έννοιες της πλοήγησης και της αλληλεπίδρασης, να περιηγηθούν στο ιαδίκτυο, να εκπαιδευτούν στη χρήση κατάλληλου λογισµικού ώστε να αξιοποιήσουν τον υπολογιστή, αρχικά, στο πλαίσιο διαφόρων µαθηµάτων τους αλλά και στις µετέπειτα δραστηριότητές τους. Να ανακαλύψουν, να επιλέξουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν πληροφορίες για να τις αξιοποιήσουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες αλλά και στην καθηµερινή τους ζωή γενικότερα. Να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο της συνεργασίας µε άλλους, του σεβασµού της εργασίας τους και της διαφορετικότητάς τους. Να γνωρίσουν και να κρίνουν τις τρέχουσες και τις µελλοντικές επιπτώσεις των ΤΠΕ σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και στους διάφορους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους ειδικοί σκοποί: Να αποκτήσουν οι µαθητές την ικανότητα να εξηγούν και να αναλύουν βασικές έννοιες και όρους της Πληροφορικής (δεδοµένα, πληροφορίες, κωδικοποίηση, επεξεργασία δεδοµένων, αρχείο, αποθήκευση, πρόγραµµα, λογισµικό, λογισµικό συστήµατος κλπ.) καθώς και να αναγνωρίζουν τη βασική ορολογία της σύγχρονης δικτυακής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των πολυµέσων. Να γνωρίσουν τη λειτουργία των κυριοτέρων µονάδων του υπολογιστή και να χρησιµοποιήσουν µε ευχέρεια ένα υπολογιστικό σύστηµα. Να χρησιµοποιήσουν εργαλεία λογισµικού γενικής χρήσης για να καταγράψουν τις ιδέες τους, να τις επεξεργασθούν και να τις παρουσιάσουν µε διάφορους τρόπους και µέσα, να επιλύσουν απλά προβλήµατα, να χρησιµοποιήσουν απλά µοντέλα πρόβλεψης και ελέγχου για να προσοµοιάσουν και να δοκιµάσουν απλά προβλήµατα ή συµπεράσµατα από άλλα γνωστικά αντικείµενα. Να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, επιλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών από διάφορες πηγές (ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ηλεκτρονικά λεξικά, παγκόσµιος ιστός www κ.ά.) και να τις αξιοποιήσουν για τη δηµιουργία ατοµικών ή οµαδικών συνθετικών εργασιών. Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να προβληµατισθούν, να διασκεδάσουν, να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους (µε τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν) και να εφαρµόσουν απλές γνώσεις των ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή. Να αναπτύξουν κριτικές δεξιότητες για την αντιµετώπιση προβληµάτων µε τη χρήση του υπολογιστή και να επιλύσουν απλά προβλήµατα σε προγραµµατιστικό περιβάλλον. Να συνεργασθούν για την εκτέλεση συγκεκριµένης εργασίας, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να σχεδιάσουν, να θέσουν στόχους, να διαλεχτούν, να υπερβούν τις αντιθέσεις τους, να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους µε σεβασµό στην άποψη των άλλων, να αναγνωρίσουν τη συµβολή της οµαδικής εργασίας στην παραγωγή έργου, να συζητήσουν και να κρίνουν την εργασία τους και την εργασία των άλλων. Να αναπτύξουν έναν κώδικα δεοντολογίας που να αφορά την εργασία τους στο χώρο του εργαστηρίου, το σεβασµό της εργασίας και της διαφορετικότητας των άλλων. 419

9 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων, ασφάλειας των πληροφοριών, συµπεριφοράς στο ιαδίκτυο, ασφάλειας και αποφυγής κινδύνων στο «εργασιακό» τους περιβάλλον και να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης και τήρησης κανόνων. Να αναπτύξουν κριτική στάση σχετικά µε τη χρήση των ΤΠΕ, να αναφέρουν εφαρµογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσµο και, τέλος, να ευαισθητοποιηθούν, να συζητήσουν και να προβληµατισθούν, να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις από την εφαρµογή των ΤΠΕ στους ίδιους, το περιβάλλον, τον πολιτισµό, τη γλώσσα, τις αξίες, τις επιστήµες, την εκπαίδευση, τον εργασιακό χώρο και, γενικότερα, την κοινωνία. 2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας Τα εργαλεία που διατίθενται από τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προσφέρονται κατεξοχήν για την αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων, την παραγωγή πληροφορίας, την επικοινωνία και την ανταλλαγή του παραγόµενου προϊόντος µε τελικό ζητούµενο τη γνώση και τη διαµόρφωση άποψης και γνώµης. Προκύπτει, λοιπόν, ότι στην Πληροφορική ενυπάρχει η διαθεµατική και διεπιστηµονική διάσταση µε αποτέλεσµα να συνδέεται µε όλα τα γνωστικά αντικείµενα τα οποία και υποστηρίζει, καθώς και τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (σχολική εφηµερίδα, αφίσες, ανακοινώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ.). ΤΑΞΗ Α Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται: Να περιγράφουν τις έννοιες δεδοµένα, επεξεργασία δεδοµένων και πληροφορία. Να περιγράφουν τον κύκλο επεξεργασίας των δεδοµένων και να κατανοούν το ρόλο του υπολογιστή στη διαδικασία αυτή. Να αντιλαµβάνονται ότι ο υπολογιστής είναι αποτέλεσµα µιας πολύχρονης προσπάθειας του ανθρώπου να κατασκευάσει υπολογιστικές µηχανές και να αναφέρουν τα σηµεία σταθµούς αυτής της προσπάθειας. Να κατονοµάζουν τα µέρη ενός υπολογιστικού συστήµατος και να περιγράφουν το ρόλο του καθενός. Να γνωρίζουν τη σηµασία και το ρόλο του λογισµικού στη λειτουργία του Να διακρίνουν το λογισµικό συστήµατος από το λογισµικό εφαρµογών και να γνωρίζουν το ρόλο του λειτουργικού συστήµατος. Να αντιλαµβάνονται την ανάγκη και να γνωρίζουν τρόπους προστασίας του υλικού και του λογισµικού. Να αναπτύξουν αίσθηµα σεβασµού για τα πνευµατικά δικαιώµατα. Να γνωρίζουν τους κυριότερους κανόνες υγιεινής κατά τη χρήση του υπολογιστή και να αντιλαµβάνονται τη Θεµατικές Ενότητες (διατιθέµενος χρόνος) Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστηµα Βασικές έννοιες Πληροφορικής. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές, κύκλος επεξεργασίας. Ο ρόλος του υπολογιστή στη διαδικασία της επεξεργασίας. Ιστορική διαδροµή της εξέλιξης των υπολογιστών Βασικά στάδια εξέλιξης, από τον µηχανισµό των Αντικυθήρων µέχρι σήµερα. Το υλικό του υπολογιστικού συστήµατος Κεντρική µονάδα και βασικές περιφερειακές µονάδες εισόδου/ εξόδου. Αναφορά σε συσκευές και µέσα αποθήκευσης. Λειτουργία (άνοιγµα κλείσιµο) του Το λογισµικό του υπολογιστικού συστήµατος. Η σηµασία του λογισµικού. ιάκριση σε λογισµικό εφαρµογών και λογισµικό συστήµατος. Λειτουργικό Σύστηµα. Βασικές λειτουργίες του Λ.Σ Προστασία υλικού, λογισµικού και δεδοµένων. ιαδικασία εκκίνησης και κλεισίµατος Η/Υ. Ιοί. Πειρατεία λογισµικού. Εργονοµία Προφυλάξεις. Ενδεικτικές ραστηριότητες Γίνεται συζήτηση για γνώσεις και εµπειρίες που ήδη έχουν οι µαθητές για τους υπολογιστές Οι µαθητές αναγνωρίζουν τον υπολογιστή σαν µια µηχανή που δέχεται τα δεδοµένα ως πρωτογενές υλικό τα οποία επεξεργάζεται και παράγει ως προϊόν την πληροφορία. Περιγράφουν παρόµοιες λειτουργίες στην παραγωγή προϊόντων (πρώτη ύλη -επεξεργασία-παραγωγή προϊόντος), στην εκτέλεση κάποιου έργου κλπ. Παροτρύνονται οι µαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες και να γίνει συζήτηση για την προσπάθεια του ανθρώπου να κατασκευάσει εργαλεία και µηχανές για να αντιµετωπίσει τις καθηµερινές ανάγκες του (π.χ. η βελόνα για τη ραφή ενδυµάτων, το τσεκούρι, η αξίνα, ο τροχός, το φτυάρι, το σφυρί, ο ανεµόµυλος, ο υδρόµυλος κλπ.). Η δηµιουργία αυτόµατων µηχανών (η παγίδα του κυνηγού, η ποντικοπαγίδα, ο πλωτήρας, οι µηχανές του Ήρωνα κλπ.). Η κατασκευή αναλογικών µηχανών και εργαλείων (άβακας, ο µηχανισµός των Αντικυθήρων, αστρολάβος, εξάντας κλπ.) Οι αυτόµατες υπολογιστικές µηχανές (µηχανή Pascal, αριθµοµηχανές κ.ά.) και ο υπολογιστής ως µηχανή αποθηκευµένου προγράµµατος. Οι µαθητές αναφέρουν διάφορες οικιακές συσκευές όπως π.χ. σύστηµα τηλεόραση-βίντεο, ηλεκτρικό. πλυντήριο κλπ. και τις συσχετίζουν µε τον Ζητείται από τους µαθητές να συλλέξουν στοιχεία που αναφέρονται στα δικαιώµατα της πνευµατικής ιδιοκτησίας και αναπτύσσεται διάλογος. 420

10 σηµασία τήρησής τους για την υγεία τους και την ασφάλειά τους. Να επικοινωνούν µε τον υπολογιστή µέσω ενός Γραφικού Περιβάλλοντος Επικοινωνίας (ΓΠΕ GUI). Να ανοίγουν, να κλείνουν εφαρµογές και να διαχειρίζονται τα παράθυρα µε τη χρήση του ποντικιού. Να επισκέπτονται επιλεγµένους δικτυακούς τόπους και να είναι εξοικειωµένοι µε την έννοια της πλοήγησης. (6 ώρες) Επικοινωνώ µε τον Υπολογιστή Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας. Τι είναι και τι ευκολίες παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας. Το ποντίκι, η λειτουργία και ο χειρισµός του. Παράθυρα, διαχείριση παραθύρων. Το περιβάλλον παρουσίασης του παγκόσµιου ιστού Πλοήγηση στο ιαδίκτυο σε επιλεγµένες ιστοσελίδες. Ζητείται από τους µαθητές να αναφέρουν περιπτώσεις σηµάτων που βλέπουν στους δρόµους, σε δηµόσια κτίρια, αεροδρόµια, κλπ. Γίνεται συζήτηση για την πρακτική αξία αυτών των συµβόλων. Γίνεται συσχέτιση µε το γραφικό περιβάλλον (GUI) και τη σηµασία του για την επικοινωνία µας µε τον Οι µαθητές, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, συνδέονται στο ιαδίκτυο και παρατηρούν την αρχική ιστοσελίδα παροχής υπηρεσιών. Γίνεται συζήτηση και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους µαθητές και πληκτρολογούν µια URL (π.χ του Π.Ι Οι µαθητές, στη συνέχεια, προσδιορίζουν και αναζητούν πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Να εκφράζονται και να παρουσιάζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους µε τη βοήθεια απλών εργαλείων επεξεργασίας κειµένου και ζωγραφικής. Να αποθηκεύουν και να ανακτούν την εργασία τους. Να αξιοποιούν τις κυριότερες δυνατότητες που παρέχει το ιαδίκτυο (Internet) για µεταφορά αρχείων και επικοινωνία. Να είναι εξοικειωµένοι µε το περιβάλλον παρουσίασης πληροφοριών (Web Browser). Να επισκέπτονται δικτυακούς τόπους, να συλλέγουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν πληροφορίες. Να αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες που παρέχει η ηλεκτρονική αλληλογραφία και να µπορούν να αλληλογραφούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Να συνεργάζονται, να θέτουν στόχους για την επίλυση συγκεκριµένου προβλήµατος. Να αναλαµβάνουν ευθύνες, να προγραµµατίζουν, να θέτουν ερωτήµατα και να αναζητούν απαντήσεις χρησιµοποιώντας πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, Να αξιολογούν τα δεδοµένα και το υλικό, να παρουσιάζουν τη δική τους άποψη και να προτείνουν λύσεις, Να αναγνωρίζουν την αξία της συνεργασίας και να συνεισφέρουν στους σκοπούς (2 ώρες) Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δηµιουργίας Έκφραση (γραφή ζωγραφική) µε τη βοήθεια του Επεξεργασία κειµένου. Βασικές λειτουργίες (δυνατότητες), διόρθωση, αντιγραφή, αποκοπή µεταφορά κειµένου, µορφοποίηση κειµένου. Ζωγραφική. Χρήση εργαλείων για τη δηµιουργία και επεξεργασία ελεύθερων και γεωµετρικών σχηµάτων. ιαδικασίες αντιγραφής αποκοπής και επικόλλησης. Προσθήκη κειµένου σε εικόνα. Ενσωµάτωση εικόνας σε κείµενο. Αποθήκευση, ανάκτηση εργασίας. Πληροφόρηση και επικοινωνία µε τη βοήθεια του ιαδικτύου (Internet). Βασικές υπηρεσίες του ιαδικτύου (Download και e- mail). Εισαγωγή στην έννοια του υπερκειµένου και της ιστοσελίδας. ιευθύνσεις (URL). Άντληση πληροφοριών από τον παγκόσµιο ιστό, αξιολόγηση και αξιοποίησή τους. Οργάνωση, συνεργασία, προγραµµατισµός, συνεισφορά στους σκοπούς της οµάδας. Ανάληψη θ ώ ίνεται στους µαθητές κείµενο (σε ηλεκτρονική µορφή) το οποίο περιέχει λέξεις µε ορθογραφικά λάθη, καθώς και λέξεις που χρειάζονται αλλαγή πεζών σε κεφαλαία. Οι µαθητές κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Χρησιµοποιούν κείµενο που τους έχει δοθεί για να συµπληρώσουν κενά που υπάρχουν στο κείµενο, επιλέγοντας τις κατάλληλες λέξεις από οµάδα λέξεων που βρίσκονται στο τέλος του κειµένου. Στη συνέχεια καλούνται να σηµειώσουν ρήµατα, υποκείµενα κλπ. των προτάσεων (να ληφθεί µέριµνα στο κείµενο να περιλαµβάνεται το σύµβολο του ευρώ). Ο εκπαιδευτικός δίνει στους µαθητές την κεντρική ιδέα και λέξεις κλειδιά για την ανάπτυξη ενός θέµατος µε ορισµένο αριθµό λέξεων. Οι µαθητές συνεργάζονται σε οµάδες και κάθε οµάδα αναπτύσσει τη δική της εκδοχή. Μορφοποιούν το κείµενο, σηµειώνουν τις λέξεις κλειδιά, θέτουν τίτλο κλπ. Επακολουθεί διάλογος για τη σηµασία της µορφοποίησης και της λελογισµένης χρήσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει το λογισµικό. ίνεται στους µαθητές µια εικόνα η οποία συντίθεται από απλά γεωµετρικά σχήµατα (π.χ. ένα σπίτι, ένα τρένο κλπ.). Οι µαθητές χρησιµοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία που προσφέρει το λογισµικό ζωγραφικής για την ηλεκτρονική σχεδίαση της εικόνας την οποία και χρωµατίζουν. Χρησιµοποιούν τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης και δηµιουργούν δικές τους συνθέσεις (µια ευχετήρια κάρτα, µια γελοιογραφία κλπ.). Συντάσσουν και µορφοποιούν το κείµενο µιας πρόσκλησης που αφορά µια σχολική εκδήλωση και ενσωµατώνουν σε αυτή µια έτοιµη εικόνα. Περιγράφουν τη διαδικασία σύνταξης, αποστολής και διανοµής µιας επιστολής. Συσχετίζουν τη διαδικασία αυτή µε την υπηρεσία «ηλεκτρονικό ταχυδροµείο » του ιαδικτύου, την οποία και χρησιµοποιούν. 421

11 της οµάδας. Να βοηθούν τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. Να παρουσιάζουν τις απόψεις τους αξιοποιώντας τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Να αναγνωρίζουν τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή στο σχολείο και στο άµεσο περιβάλλον. Να συσχετίζουν τις γνώσεις που αποκτούν και τα εργαλεία που µαθαίνουν µε χρήση τους για την επίλυση προβληµάτων και την εκτέλεση εργασιών. Να διακρίνουν περιπτώσεις στο σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον όπου θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν οι υπολογιστές. Να γνωρίζουν κανόνες επικοινωνιακής συµπεριφοράς στο ιαδίκτυο. ευθυνών. Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 2 (16 ώρες) Ο υπολογιστής στο σχολείο και στην καθηµερινή ζωή Χρήσεις του υπολογιστή στην καθηµερινή ζωή (στο σχολείο, στο σπίτι, στις τράπεζες κλπ.) (2 ώρες) Σύνολο ωρών: 26 Οι µαθητές καταγράφουν καθηµερινές δραστηριότητες από το άµεσο περιβάλλον τους και τις κατηγοριοποιούν µε κριτήριο τη χρήση Επακολουθεί διάλογος και ανταλλαγή απόψεων για τα οφέλη και τις συνέπειες για εκείνες τις δραστηριότητες που χρησιµοποιείται ο υπολογιστής και προτάσεις για τη χρήση του ή όχι σε εκείνες της άλλης κατηγορίας. Θέµα: Αυτοµατισµός ή η προσπάθεια του ανθρώπου να τιθασεύσει το χρόνο και την κίνηση. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων µε ιστορική αποτύπωση της εξέλιξης των αυτόµατων µηχανών: από την παγίδα του πρωτόγονου κυνηγού στον ιηγήσεις, Εικαστικές αποτυπώσεις, ιαγράµµατα, Πίνακες, Χάρτες κλπ. Θεµελιώδεις έννοιες: Χώρος-χρόνος, Σύστηµα, Μεταβολή, Εξέλιξη, Κώδικας, Επικοινωνία κλπ. Προεκτάσεις στην Ιστορία, τα Μαθηµατικά, την Τεχνολογία, τη Βιολογία, τη Φυσική, τη Γλώσσα, τη Γεωγραφία, τη Χηµεία. Θέµα: Τα αθλήµατα στην αρχαία Ολυµπία.. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων µε αναφορά στα ολυµπιακά αθλήµατα κατά την αρχαιότητα. Με την ανάπτυξη αυτού του θέµατος θα δοθεί η ευκαιρία στους µαθητές να εξασκηθούν στη χρήση εργαλείων έκφρασης και δηµιουργίας Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Σύστηµα, Μεταβολή, Εξέλιξη, Κώδικας, Επικοινωνία κλπ. Προεκτάσεις στην Ιστορία, στη Φυσική Αγωγή, Μαθηµατικά, Τεχνολογία, Βιολογία, Φυσική, Γλώσσα, Γεωγραφία, Χηµεία. Η ανάπτυξη του θέµατος αυτού µπορεί να συνεχιστεί και στη Β τάξη µε αναφορά στα σύγχρονα ολυµπιακά αθλήµατα καθώς και στην Γ τάξη µε τη σύνθεση των δύο αυτών εργασιών και τη δηµιουργία µιας απλής πολυµεσικής εφαρµογής παρουσίασης Ολυµπιακών αθληµάτων. ΤΑΞΗ Β Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται: Να γνωρίζουν τη σηµασία και το ρόλο της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (ΚΜΕ) της κεντρικής µνήµης. Να γνωρίζουν τη σηµασία και το ρόλο των θυρών και των καρτών επέκτασης. Να περιγράφουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Θεµατικές Ενότητες (διατιθέµενος χρόνος) Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστηµα Μονάδες του υπολογιστη. Κεντρική και περιφερειακές µονάδες. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ). Κεντρική µνήµη. Θύρες και Κάρτες επέκτασης. Οι υπολογιστές πολυµέσων Ενδεικτικές ραστηριότητες Γίνεται επίδειξη των µονάδων και διαφόρων εξαρτηµάτων ενός υπολογιστή (να χρησιµοποιηθεί κατάλληλο λογισµικό, εφόσον υπάρχει). Γίνεται συζήτηση µε τους µαθητές για διάφορους τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών π.χ. στην εφηµερίδα, στο ραδιόφωνο, σε ένα περιοδικό κλπ. και αναγνωρίζουν τους διάφορους τρόπους παρουσίασής τους. Οι µαθητές χρησιµοποιούν µια εγκυκλοπαίδεια και αναζητούν ένα λήµµα κατά την ανάγνωση του ί άζ ά έξ 2 Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται τουλάχιστον το 10% του διδακτικού χρόνου και ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ΕΠΠΣ Πληροφορικής. 422

12 υπολογιστών πολυµέσων καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των πολυµεσικών εφαρµογών. Να αναγνωρίζουν τη σηµασία της ψηφιακής αναπαράστασης της πληροφορίας και την αναγκαιότητα της. Να αναγνωρίζουν το bit ως στοιχειώδη ποσότητα πληροφορίας, το byte και τα πολλαπλάσιά του. Να αναγνωρίζουν τη σηµασία της κωδικοποίησης. Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης δύο υπολογιστών. Να περιγράφουν ένα δίκτυο, ένα τοπικό δίκτυο, ένα δίκτυο ευρείας περιοχής και το ιαδίκτυο. Να διακρίνουν τις µεταξύ τους διαφορές. Να αναφέρουν τα βασικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση των δικτύων. Να αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα της «βοήθειας». Να χειρίζονται τη «βοήθεια» για να εντοπίζουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Να αξιοποιούν τη «βοήθεια» για να ανακαλύπτουν δυνατότητες που δεν έχουν διδαχθεί για να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Να περιγράφουν τις έννοιες αρχείου και φακέλου. Να αναγνωρίζει τους τύπους των αρχείων. Να αποθηκεύουν και να ανακτούν αποθηκευµένες πληροφορίες. Να οργανώνουν µε ορθολογικό τρόπο τις πληροφορίες στα µέσα αποθήκευσης. Να δηµιουργούν, διαγράφουν, αντιγράφουν αρχεία και φακέλους. Να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των εργαλείων αριθµητικής επεξεργασίας (spread sheet). (χαρακτηριστικά τους), πολυµεσικές εφαρµογές. Τι είναι τα πολυµέσα. Οι υπολογιστές πολυµέσων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Τα βασικά χαρακτηριστικά των πολυµεσικών εφαρµογών. Αναπαράσταση της πληροφορίας στον Ψηφιακή αναπαράσταση των πληροφοριών και η σηµασία της στη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήµατος. Η έννοια του bit και του byte. Κωδικοποίηση χαρακτήρων, αναφορά στον κώδικα ASCII. Σύνδεση υπολογιστών δίκτυα και λειτουργική αξιοποίησή τους. Σύνδεση υπολογιστών. Η έννοια του δικτύου. Πλεονεκτήµατα. Τοπικά δίκτυα, δίκτυα ευρείας περιοχής και η έννοια του ιαδικτύου. Τρόπος σύνδεσης στο ιαδίκτυο. (8 ώρες) Επικοινωνώ µε τον Υπολογιστή Ανακαλύπτω µε τη «βοήθεια» που µου παρέχει ο υπολογιστής. Έννοια, χρησιµότητα, ενεργοποίηση και περιγραφή της «βοήθειας». Η έννοια του υπερκειµένου. Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων. Η έννοια του αρχείου και του φακέλου. Ονοµασία, µέγεθος και τύποι αρχείων. ιαχείριση αρχείων και φακέλων. (4 ώρες) Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δηµιουργίας οποίου παρουσιάζεται η ανάγκη να ανατρέξουν και σε άλλο λήµµα (π.χ. πουλιά αηδόνι). Επαναλαµβάνουν την ίδια διαδικασία µε µια πολυµεσική εφαρµογή (ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια). Μέσα από τη διαδικασία αυτή διαπιστώνουν τις δυνατότητες των πολυµεσικών εφαρµογών (κείµενο, εικόνα, κίνηση µη γραµµική οργάνωση των πληροφοριών) καθώς και τα χαρακτηριστικά ενός υπολογιστή που υποστηρίζει πολυµεσικές εφαρµογές. Ανακαλούν περιπτώσεις χρησιµοποίησης κώδικα επικοινωνίας (π.χ. από παιχνίδια, «κρυφτό», από φωτεινά σήµατα που χρησιµοποιούν οι ναυτικοί, η επιστροφή του Θησέα από την Κρήτη κλπ.). ιαπιστώνουν ότι µια πληροφορία µπορεί να αναπαρασταθεί µε τη χρήση κώδικα. Αναφέρουν παραδείγµατα παρουσίασης πληροφοριών µε τη χρήση ψηφιακών πινάκων (π.χ. πίνακες µε αριθµούς σειράς προτεραιότητας σε τράπεζες, πίνακες αποτελεσµάτων σε γήπεδα κ.λπ). και προβληµατίζονται για το πώς επιτυγχάνεται αυτό. Στη συνέχεια, µε τη χρήση εποπτικών µέσων (π.χ. παιχνίδι Ριβερσί Reversi, τετραγωνισµένο χαρτί και έγχρωµες ψηφίδες, κατάλληλη συνδεσµολογία λαµπτήρων µε διακόπτες κλπ.) εισάγονται στην έννοια του µπιτ (bit), του µπάιτ (byte), της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης. Παρατηρούν το εργαστήριό τους και διαπιστώνουν την ύπαρξη πολλών υπολογιστών και ενός εκτυπωτή στον οποίο ο καθένας µπορεί να εκτυπώνει από τη θέση εργασίας του. Προβληµατίζονται και εισάγονται στην έννοια της κοινής χρήσης και εκµετάλλευσης των πόρων ενός υπολογιστικού συστήµατος και στην έννοια του τοπικού δικτύου. Οι µαθητές επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη του σχολείου µελετούν και περιγράφουν τον τρόπο οργάνωσής της. Επακολουθεί συζήτηση µέσα από την οποία αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της οργάνωσης. Στη συνέχεια συσχετίζουν τον τρόπο οργάνωσης της βιβλιοθήκης µε αυτή των αρχείων στον Μονάδες µέτρησης της µνήµης. Συσχετισµός µε µονάδες µέτρησης Μαθηµατικών και Φυσικής Οι µαθητές συλλέγουν πληροφορίες για τους νοµούς της περιφέρειας στην οποία ανήκουν (πρωτεύουσες, πληθυσµός κλπ.) και τις 423

13 Να περιγράφουν τις έννοιες: κελί, ενεργό κελί, διεύθυνση. Να διακρίνουν τους διάφορους τύπους δεδοµένων που δέχεται ένα κελί. Να χρησιµοποιούν απλούς τύπους και συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν τις λειτουργίες της αντιγραφής, αποκοπής και επικόλλησης κελιών Να δηµιουργούν γραφήµατα για τη γραφική απεικόνιση αριθµητικών δεδοµένων. Να επιλύουν απλά προβλήµατα αξιοποιώντας τις δυνατότητες των εργαλείων αριθµητικής επεξεργασίας. Να δηµιουργούν καταλόγους (ονοµάτων, γεγονότων κ.ά.) να τους ταξινοµούν, να αναζητούν στοιχεία και να τους εκτυπώνουν. Να χρησιµοποιούν απλές λειτουργίες ενός λογισµικού παρουσιάσεων για να παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα συνθετικών εργασιών. Να χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης για να εντοπίζουν πληροφορίες που χρειάζονται στο πλαίσιο των εργασιών τους. Να αντιλαµβάνονται τις επιπτώσεις της χρήσης των τεχνολογιών στο εργασιακό περιβάλλον και να προβλέπουν διαφαινόµενες αλλαγές και ανάγκες. Να συσχετίζουν αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον που οφείλονται στις νέες τεχνολογίες. Χρήση εργαλείων: αριθµητικής επεξεργασίας και γραφικής παρουσίασης δεδοµένων. Εργαλεία αριθµητικής επεξεργασίας (λογιστικά φύλλα), τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές τους. Η έννοια του κελιού και η έννοια της διεύθυνσης. Περιεχόµενο κελιού. Πλάτος κελιού. Λειτουργίες αντιγραφής, αποκοπής και µετακίνησης. Χρήση απλών τύπων και συναρτήσεων. Γραφήµατα. Οργάνωση και παρουσίαση δεδοµένων. Εργαλείο παρουσιάσεων. Πληροφόρηση και επικοινωνία µε τη βοήθεια του ιαδικτύου (Internet). (12 ώρες) Ο υπολογιστής στο επάγγελµα Αλλαγές και επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας της εισαγωγής και χρήσης των νέων τεχνολογιών. ιαφαινόµενες ανάγκες. (2 ώρες) Σύνολο ωρών: 26 τοποθετούν σε πίνακα. Καταγράφουν τις θερµοκρασίες µιας ηµέρας, ανά ώρα, και δηµιουργούν πίνακα µε τις µετρήσεις. Βρίσκουν τη µέση τιµή, καθώς και τη µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία. Η δραστηριότητα υλοποιείται πρώτα µε κλασσική µέθοδο και στη συνέχεια µε τη χρήση του λογιστικού φύλλου. ηµιουργούν ένα λογιστικό φύλλο για την παρακολούθηση του ταµείου της τάξης τους (σύνολο χρηµάτων, οφειλές κλπ.) σε κάθε µεταβολή. ηµιουργούν πίνακα µε τα ονοµατεπώνυµα και το φύλο των συµµαθητών τους, τα ταξινοµούν µε διάφορους τρόπους, αντλούν πληροφορίες κατά όνοµα φύλο κλπ. και απεικονίζουν γραφικά τη σχέση αγόρια κορίτσια. Συνθετικές εργασίες µε τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του λογιστικού φύλλου µε άλλες εφαρµογές που έχουν διδαχθεί. Οι µαθητές µελετούν την περίπτωση δύο ή περισσοτέρων επαγγελµατιών, ως προς τις παραµέτρους χρόνος διεξαγωγής έργου, κόστος κλπ. (π.χ. δύο µηχανικοί, που ο ένας χρησιµοποιεί παραδοσιακά µέσα και µεθόδους στην εργασία του και ο άλλος χρησιµοποιεί σύγχρονα µέσα και νέες τεχνολογίες). Συζητούν, προβληµατίζονται και διατυπώνουν απόψεις για τις διαφαινόµενες εξελίξεις των επαγγελµατιών. Αναφέρουν περιπτώσεις επαγγελµάτων που υπήρχαν και τείνουν να εξαφανιστούν και επαγγελµάτων που δηµιουργούνται µε τη χρήση των υπολογιστών. Εργοστάσιο χρησιµοποιεί αριθµό ατόµων. Η διεύθυνση του εργοστασίου θέλει να το εκσυγχρονίσει αυτοµατοποιώντας τις λειτουργίες. Με την αλλαγή ένας αριθµός εργατών παραµένει χωρίς εργασία. Οι µαθητές χωρίζονται σε 3 οµάδες: η µία εκπροσωπεί τα δικαιώµατα των εργατών η δεύτερη εκπροσωπεί τη διοίκηση που θέλει να εκσυγχρονίσει το εργοστάσιο η τρίτη εκπροσωπεί την πολιτεία που προσπαθεί να συµβιβάσει και να βρει την καλύτερη λύση. Η κάθε πλευρά προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της. Προτείνει επιχειρήµατα. Στο τέλος πρέπει να επέλθει σύνθεση απόψεων. 424

14 Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας 3 Θέµα: Οι υπολογιστές στην υπηρεσία άλλων επιστηµών. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε σκοπό οι µαθητές να ανακαλύψουν και να εµβαθύνουν στις δυνατότητες που τους προσφέρει ο υπολογιστής για την επίλυση προβληµάτων (επίλυση εξισώσεων, υπολογισµός ηµεροµηνίας του Πάσχα, υπολογισµός δόσεων ενός δανείου κ.ά.), την προσοµοίωση µοντελοποίηση επαλήθευση (προσοµοίωση και αριθµητική επαλήθευση νόµων της Φυσικής ή της Χηµείας, δηµιουργία µοντέλου εάν τότε κ.ά), τη συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων (συλλογή κλιµατολογικών στοιχείων της περιοχής και στατιστική επεξεργασία τους, καταγραφή και επεξεργασία ιστορικών γεγονότων, περιβαλλοντικών µεταβολών, πληθυσµιακών µεταβολών, γραφικές παραστάσεις κ.ά). Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Τεχνολογία, Χρόνος, Χώρος, Ταξινόµηση, Αξιοποίηση, Μεταβολή, Πρόβληµα, Έκφραση, Επικοινωνία, Αξιοπιστία, Συνεργασία κλπ. Προεκτάσεις στην Ιστορία, Μαθηµατικά, Τεχνολογία, Βιολογία, Φυσική, Γλώσσα, Γεωγραφία, Χηµεία. Θέµα: Συλλογή, κατάταξη και παρουσίαση στοιχείων. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων µε τη δηµιουργία ερωτηµατολογίων για τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία στοιχείων, καθώς και την καταγραφή και παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσµάτων συµπερασµάτων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Οργάνωση, Ταξινόµηση, Αξιοποίηση, Μεταβολή, Πρόβληµα, Έκφραση, Επικοινωνία, Αξιοπιστία, Συνεργασία κλπ. Προεκτάσεις στα Μαθηµατικά, Τεχνολογία, Βιολογία, Φυσική, Γλώσσα, Γεωγραφία, Χηµεία, Φυσική αγωγή κ.ά. ΤΑΞΗ Γ Στόχοι Οι µαθητές επιδιώκεται: Να αναγνωρίζουν την έννοια της γλώσσας προγραµµατισµού και την αναγκαιότητα της χρήσης της. Να σχεδιάζουν τη λύση ενός απλού προβλήµατος και να την υλοποιούν σε ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον. Να αξιοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν Θεµατικές Ενότητες (διατιθέµενος χρόνος) Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστηµα Γλώσσες προγραµµατισµού. Βασικά στάδια επίλυσης προβλήµατος µε τη χρήση Περιγραφή και κατανόηση του προβλήµατος. Σχεδίαση της λύσης του προβλήµατος. Περιγραφή αλγορίθµου. Κωδικοποίηση. ηµιουργία και εκτέλεση προγράµµατος (14 ώρες) Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και Ενδεικτικές ραστηριότητες Οι µαθητές περιγράφουν τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος (σύλληψη, σκέψη, λύση εκτέλεση πράξεων, αποτέλεσµα). Προβληµατίζονται και διαπιστώνουν ότι ο υπολογιστής παρεµβαίνει στα δύο τελευταία στάδια (λύση εκτέλεση πράξεων, αποτέλεσµα). Κατανοούν ότι η σύλληψη και η σκέψη είναι χαρακτηριστικά µόνον του ανθρώπου. Εισάγονται στην έννοια του αλγορίθµου αναλύοντας τα βήµατα που ακολουθούν για την εκτέλεση µιας διαίρεσης (αλγόριθµος Ευκλείδη). Στη συνέχεια οι µαθητές που έχουν αναζητήσει (π.χ. στο ιαδίκτυο, σε βιβλία µαγειρικής, περιοδικά κ.ά.) και έχουν φέρει µαζί τους µια συνταγή µαγειρικής, τη µελετούν και διαπιστώνουν ότι για να παραχθεί ένα φαγητό ή ένα γλυκό πρέπει να ακολουθηθούν µια σειρά από συγκεκριµένα βήµατα που αν δεν τηρηθούν δεν θα υπάρξει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Τέλος, καταγράφουν τα βήµατα που ακολουθούν για την αντιµετώπιση καθηµερινών καταστάσεων όπως, για παράδειγµα, την πρωινή τους προετοιµασία στο σπίτι, τη σειρά των ενεργειών που ακολουθούν για να τοποθετήσουν µια µαγνητοταινία στο κασετόφωνο για να ακούσουν µουσική κλπ. Προβληµατίζονται για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον υπολογιστή για την επίλυση ενός προβλήµατος (π.χ. την πρόσθεση δύο αριθµών). ιαπιστώνουν την ανάγκη ύπαρξης µιας γλώσσας επικοινωνίας µε τον υπολογιστή και γνωρίζουν το προγραµµατιστικό περιβάλλον που θα χρησιµοποιήσουν. Επιλύουν αλγοριθµικά απλά προβλήµατα τα οποία υλοποιούν σε προγραµµατιστικό περιβάλλον. Οι µαθητές συντάσσουν τα δικά τους βιογραφικά σηµειώµατα. 3 Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ΕΠΠΣ Πληροφορικής. 425

15 αποκτήσει για τη δηµιουργία και παρουσίαση συνθετικών εργασιών σε περιβάλλον απλής πολυµεσικής εφαρµογής. Να αντιλαµβάνονται τις επιδράσεις των ΤΠΕ στους διάφορους κοινωνικούς τοµείς (την οικονοµία, τον πολιτισµό κλπ.), να αντιµετωπίζουν κριτικά τη χρήση τους, να εκτιµούν µελλοντικές επιπτώσεις που αφορούν τον εαυτό τους και την κοινωνία. δηµιουργίας ηµιουργία πολυµεσικής εφαρµογής. Σχεδιασµός, συλλογή επεξεργασία υλικού, σύνθεση και δηµιουργία. (10 ώρες) Ο υπολογιστής στην κοινωνία και στον πολιτισµό Η επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην επιστήµη, την τέχνη, τον πολιτισµό, τη γλώσσα, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής κλπ. (2 ώρες) Σύνολο ωρών: 26 ηµιουργούν εικονογραφηµένα κείµενα και ιστορίες (π.χ. ένα µύθο του Αισώπου). ηµιουργούν τη σχολική τους εφηµερίδα. ηµιουργούν παρουσιάσεις για διάφορες σχολικές εκδηλώσεις (Εθνικές εορτές, ηµέρα προστασία περιβάλλοντος κλπ.) Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας Θέµα: Οι ΤΠΕ και οι επιπτώσεις τους στη ζωή µας. Οι µαθητές επιλέγουν ή τους προτείνεται η µελέτη σχετικών βιβλίων (π.χ. «Ψηφιακός κόσµος» του Ν. Νεγρεπόντε, «Τι µέλλει γεννέσθαι» του Μ. ερτούζου) και εκπονούν οµαδική εργασία καταγράφοντας τις απόψεις τους για τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στις επιστήµες, στην οικονοµία, στην εργασία, στον πολιτισµό, στη γλώσσα και στις τέχνες. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος-χρόνος, Σύστηµα, Μεταβολή, Εξέλιξη, Επικοινωνία, Τεχνολογία, Αλληλεπίδραση, Ψηφιακός κόσµος, Πολιτισµός, Κουλτούρα, Περιβάλλον, Εργασία, Πρόοδος, Αξιοποίηση κλπ. Προεκτάσεις στην Ιστορία, Γλωσσικά µαθήµατα, Τεχνολογία, Μαθηµατικά, Φυσικές επιστήµες, Βιολογία, Γεωγραφία, Αισθητική αγωγή, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Σχολικό Επαγγελµατικό Προγραµµατισµό κλπ. Θέµα: Λεξικό όρων και εννοιών. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων µε την καταγραφή όρων και εννοιών των ΤΠΕ, αλλά και άλλων µαθηµάτων σε µορφή λεξικού. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Εξέλιξη, Επικοινωνία, Ταξινόµηση, Αξιοποίηση, Μεταβολή, Αλληλεπίδραση, Γραµµικότητα κλπ. Προεκτάσεις σε όλα τα µαθήµατα. 3. ιδακτική µεθοδολογία Προτεινόµενες µεθοδολογικές προσεγγίσεις Όπως αναφέρεται και στο ΕΠΠΣ η διδασκαλία δεν πρέπει να έχει γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα. Η διδακτική πορεία θα βασίζεται στην έµφυτη περιέργεια του µαθητή και στην αυτενέργειά του. Θα πρέπει να παρακινείται από τον εκπαιδευτικό στο να προσδιορίζει και να αξιοποιεί διάφορες πηγές και µέσα πληροφόρησης. Να συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη και να στοχεύει κυρίως στην απόκτηση κριτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα. Κατά το σχεδιασµό των διδακτικών ενεργειών θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι η κατανόηση των εννοιών και η απόκτηση ουσιαστικής γνώσης επιτυγχάνεται αν στηρίζεται σε προηγούµενες γνώσεις, εµπειρίες και βιώµατα των µαθητών. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δίνει ευκαιρίες συµµετοχής και να προσφέρει υψηλής ποιότητας µορφωτικό αγαθό σε όλους τους µαθητές: αγόρια και κορίτσια, άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή δυσκολίες, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή την εθνική τους προέλευση και το πολιτισµικό τους υπόβαθρο. Μέσα από µια ενιαία και συνεχή δηµιουργική διαδικασία, η διδασκαλία θα βοηθά τους µαθητές να ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση, προτρέποντας και εθίζοντάς τους να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες. Γενικότερα η διδασκαλία θα πρέπει να στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών και να τους βοηθά προσαρµόζοντας και αξιοποιώντας τα σηµερινά δεδοµένα να οραµατίζονται το δικό τους κόσµο και ένα καλύτερο αύριο. Η διδασκαλία επίσης θα πρέπει να στηρίζεται στη συµµετοχική µέθοδο. Η ουσία του συµµετοχικού τρόπου βρίσκεται στην ανάπτυξη της συλλογικότητας και της πρωτοβουλίας των εκπαιδευοµένων οι οποίο αντιµετωπίζονται ως αυτόνοµες προσωπικότητες. Συµµετέχουν ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία και βρίσκονται σε συνεχή (διαρκή) σχέση αλληλεπίδρασης µε τον εκπαιδευτικό. Επιδιώκεται µε τον τρόπο αυτό η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, της συνεργατικότητας και της ικανότητας επικοινωνίας. Τα παραπάνω προϋποθέτουν τη χρήση µεθόδων που να προωθούν, να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν: Την ενεργοποίηση του µαθητή και την εµπλοκή του σε διαδικασίες µέσα από τις οποίες θα κατακτά ο ίδιος τη γνώση, τη δηµιουργική δράση και τον πειραµατισµό, τη συνεργατική και ανακαλυπτική µάθηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα, τη συζήτηση, τον προβληµατισµό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρασης, τη µάθηση πάνω στο πώς µαθαίνουµε. 426

16 Η χρήση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας προσδίδει µια ιδιαιτερότητα στα µάθηµα της Πληροφορικής και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσής του µε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείµενα. Προσφέρεται συνεπώς για την κατεξοχήν εφαρµογή διαθεµατικών και διεπιστηµονικών δραστηριοτήτων µέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση της γνώσης και αξιοποιείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο σχολικός χρόνος. Πρέπει να έχουν σαφή εργαστηριακό προσανατολισµό γιατί στο σχολικό εργαστήριο και στο πλαίσιο ποικίλων δραστηριοτήτων, δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές, χρησιµοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές, να δραστηριοποιούνται, να πειραµατίζονται, να δηµιουργούν και ανακαλύπτουν τη γνώση. Ο χαρακτήρας των δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε µέσα από ποικίλες διδακτικές στρατηγικές και µε τη χρήση πολλαπλών µέσων να δίνεται µια συνολική εικόνα της Πληροφορικής, να αποκαλύπτονται οι σχέσεις µεταξύ των επιµέρους εφαρµογών, εργαλείων κλπ. Παράλληλα, µε τις δραστηριότητες θα πρέπει να διευκολύνεται και να ενισχύεται: Η ανάπτυξη της ικανότητας του µαθητή να δηµιουργεί. Ο συµµετοχικός-συνεργατικός χαρακτήρας της µάθησης. Η δυνατότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης Η αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείου µάθησης και σκέψης. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων µοντελοποίησης και τεχνικών επίλυσης προβληµάτων. Η ικανότητα στη χρήση συµβολικών µέσων έκφρασης και διερεύνησης. Η καλλιέργεια διαχρονικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα. Η καλλιέργεια κλίµατος αµοιβαίου σεβασµού. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει, τα προβλήµατα οι εργασίες και οι δραστηριότητες κατά το δυνατό να επιλέγονται από το χώρο των ενδιαφερόντων των µαθητών και να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάλυση και το σχεδιασµό της λύσης. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι δοµηµένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µπορούν να ολοκληρώνονται τµηµατικά, να απαιτούν την ταυτόχρονη ενασχόληση των µαθητών της οµάδας και για την ολοκλήρωσή τους να απαιτούν πολύπλευρη προσέγγιση της γνώσης. Η ανάλυση και ο σχεδιασµός θα είναι η βάση της δουλειάς εκτός εργαστηρίου, στο σπίτι ή στην αίθουσα. Στην αίθουσα θα γίνεται επίσης, η εισαγωγή και η ανάπτυξη των διαφόρων εννοιών, παράλληλα µε την πρακτική άσκηση στο εργαστήριο. Η ανάπτυξη της ύλης θα πρέπει να γίνεται µε σπειροειδή τρόπο και να κατευθύνεται: από το ειδικό στο γενικό, από το απλό στο σύνθετο, από το εύκολο στο δύσκολο. Ο τρόπος δόµησης και παρουσίασης των εννοιών θα πρέπει επίσης να στηρίζεται στη σύγχρονη µεθοδολογία διδασκαλίας κατά την οποία οι µαθητές δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως παθητικοί δέκτες γνώσης, αλλά ως άτοµα που αναπτύσσουν δικό τους κώδικα επικοινωνίας. Κατά τη διδασκαλία θα πρέπει να εφαρµόζονται διάφορες µέθοδοι και τεχνικές, οι οποίες έχουν ως σκοπό να δηµιουργούν κίνητρα για µάθηση, να διεγείρουν το ενδιαφέρον των µαθητών, να δηµιουργούν κλίµα συνεργασίας, να προωθούν τη συµµετοχή. Ενδεικτικότερες µέθοδοι διδασκαλίας αλλά και διδακτικές ενέργειες που σε σηµαντικό βαθµό ικανοποιούν τους παραπάνω στόχους είναι: Κατευθυνόµενη ανακάλυψη, καταιγισµός ιδεών, παιγνίδι ρόλων, µελέτες περιπτώσεων, εργασία σε οµάδες, προσχεδιασµένες εργασίες, επιστηµονική µέθοδος. Στην όλη διαδικασία της µάθησης επιλέγεται κατά περίπτωση η προσφορότερη ή συνδυασµός των προσφορότερων. Σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι ότι, η διδασκαλία γίνεται αποτελεσµατικότερη αν πριν από την εισαγωγή των εννοιών και της σχετικής ορολογίας εξασφαλίζεται η εµπειρική γνώση και αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της εισαγωγής τους. Θα πρέπει συνεπώς µε κατάλληλα παραδείγµατα ή προβλήµατα να αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της εισαγωγής των εννοιών και κατόπιν να εισάγονται οι έννοιες, η δε επεξεργασία τους να στηρίζεται στις προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες ώστε ο µαθητής να εντάσσει σταδιακά τη νέα γνώση στις ήδη υπάρχουσες. Οι γενικεύσεις επίσης θα πρέπει να υποστηρίζονται από παραδείγµατα τα οποία θα αντλούν ιδέες από το περιβάλλον και τις προσωπικές εµπειρίες των µαθητών. 4. Αξιολόγηση Με την αξιολόγηση επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας ή / και της διδασκαλίας ενός διδακτικού αντικειµένου στη διάρκεια ολόκληρου του διδακτικού έτους. εν αφορά µόνο την πρόοδο των µαθητών αλλά και τις διδακτικές µεθόδους, τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών κτλ., και έχει ως στόχο την ανατροφοδότηση εκπαιδευτικού - µαθητών. Με την αξιολόγηση επιδιώκεται να διαπιστωθεί όχι µόνο η έκταση αλλά και το βάθος των γνώσεων που αποκτά ο µαθητής. ηλαδή όχι µόνο τι γνωρίζει αλλά και κατά πόσο µπορεί να χρησιµοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε για την ερµηνεία γεγονότων ή φαινοµένων, την αξιολόγηση, την εξαγωγή συµπερασµάτων, την επίλυση προβληµάτων κτλ., ενώ επεκτείνεται και στο χώρο των δεξιοτήτων αλλά και του ενδιαφέροντος για διερεύνηση και στοχασµό. Σε ό,τι αφορά τη µέθοδο ή τις µεθόδους αξιολόγησης, σκόπιµο είναι να γίνεται µε διάφορους τρόπους, µε ερωτήσεις από το διδάσκοντα, µε φύλλα αξιολόγησης, µε συνεντεύξεις, µε εργασίες, µε δραστηριότητες κλπ., ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να σχηµατίσει µια όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένη εικόνα των αποτελεσµάτων της διδασκαλίας του. Οι ερωτήσεις µπορεί να απαντώνται προφορικά ή γραπτά, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, ώστε να διαπιστώνεται ο βαθµός κατανόησής εννοιών ή να δίδονται στο τέλος του µαθήµατος για να απαντηθούν αργότερα. Μπορούν επίσης να ανατίθενται στους µαθητές δραστηριότητες ή εργασίες που, εκτός του ότι βοηθούν στην ενεργητική µάθηση, βοηθούν και στη διαπίστωση της ικανότητάς τους να αξιοποιούν τις γνώσεις τους για την επίλυση προβληµάτων (υποκειµενικές µέθοδοι). Η αξιολόγηση της κατάκτησης των διδακτικών στόχων ευρύτερων ενοτήτων από το µαθητή µπορεί να γίνεται µε τη µορφή γραπτών δοκιµασιών, µε στόχο όχι µόνον τη βαθµολόγηση του µαθητή, αλλά και τον έλεγχο της απόδοσης της ίδιας της διδασκαλίας, για ανατροφοδότηση και βελτίωσή της. Τα ερωτήµατα που διατυπώνονται, οι δραστηριότητες, οι εργασίες κλπ. θα πρέπει να εξυπηρετούν όχι µόνο την αξιολόγηση της 427

17 απόκτησης γνώσεων αλλά κυρίως την ανάπτυξη κριτικής σκέψης του µαθητή, την απόκτηση από αυτόν ικανότητας αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, δηµιουργικής φαντασίας, τη δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο της οµάδας κτλ. Οι ερωτήσεις θα µπορούσαν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: Ερωτήσεις µε τις οποίες επιδιώκουµε να διαπιστωθεί η γνώση και η κατανόηση των εννοιών, η ικανότητα εφαρµογής των γνώσεων και των νοητικών δεξιοτήτων (ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση). Ερωτήσεις µε τις οποίες γίνεται προσπάθεια να διακριβωθεί το ενδιαφέρον, η διάθεση των µαθητών για διερεύνηση, κριτική ανάλυση και σύνθεση, για στοχασµό και γενικά η ανάπτυξη στον µαθητή αποκλίνουσας σκέψης που ανέκαθεν αποτελούσε την πηγή νέων ιδεών και αντιλήψεων. Στις ερωτήσεις µπορεί να περιλαµβάνονται: Ερωτήσεις συνδυαστικές, κρίσεως, πολλαπλών επιλογών, συµπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης αλλά και ερωτήσεις που θα προάγουν την εκφραστική ικανότητα του µαθητή και την ορθή χρήση της επιστηµονικής ορολογίας. Ερωτήσεις για τον έλεγχο της ικανότητάς του να ερµηνεύει εικόνες, σχήµατα, διαγράµµατα, πίνακες, ιστογράµµατα κλπ. Οι ασκήσεις και τα προβλήµατα θα πρέπει να είναι ανάλογα µε τις νοητικές ικανότητες των µαθητών, να είναι διαβαθµισµένα ως προς το βαθµό δυσκολίας, να καλύπτουν όλο το φάσµα των δυνατοτήτων του µαθητή και να διακρίνονται από σαφήνεια και επιστηµονική ακρίβεια. Να εστιάζουν στον έλεγχο απόκτησης διαχρονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη δυνατότητα συλλογής στοιχείων για ανάλυση, για σύνθεση, για κριτική αξιολόγηση, για παρουσίαση αποτελεσµάτων κ.ά. Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες, ο χαρακτήρας τους θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε µέσα από ποικίλες στρατηγικές και µε τη χρήση πολλαπλών µέσων να δίνεται µια συνολική εικόνα της Πληροφορικής. Να αποκαλύπτονται οι σχέσεις µεταξύ των επιµέρους εφαρµογών, εργαλείων κλπ. και να ελέγχεται η δυνατότητα ανάλυσης και σχεδιασµού, η ποικιλία των πηγών πληροφόρησης, η συµµετοχή στην οµάδα, η εκφραστική δυνατότητα, η πολύπλευρη προσέγγιση κλπ. Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αξιολογούνται µε τα ίδια κριτήρια και µε τις ίδιες αρχές που προβλέπονται για όλους τους µαθητές. Ανάµεσα στους σκοπούς της αξιολόγησης, στην περίπτωση των α.µ.ε.ε.α., ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις δεξιότητες που αποκτά και αξιοποιεί ο µαθητής σε σχέση µε την καθηµερινή του ζωή. Ανάµεσα στις βασικές αρχές της αξιολόγησης, στην περίπτωση των α.µ.ε.ε.α., ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται: 1) στην αρχή της ολόπλευρης εκτίµησης των χαρακτηριστικών (προφίλ) του µαθητή ώστε να µην εστιάζεται το αξιολογικό αποτέλεσµα µόνο στις αδυναµίες του και 2) στην παιδαγωγική αρχή της παρώθησης (ενθάρρυνση της προσπάθειας). Η µεθοδολογία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι ευέλικτη. Η αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να συνεκτιµά την επιτυχή παρακολούθηση της τάξης από το µαθητή, δηλαδή το βαθµό επιτυχίας της ενσωµάτωσής του. Άρα σκοπός της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι και η συγκέντρωση πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση µε τις ειδικές εκπαιδευτικές παροχές που πιθανόν χρειάζεται ο µαθητής (π.χ. φροντιστηριακά µαθήµατα, µαθήµατα επικοινωνίας ή γλώσσας). 5. ιδακτικό υλικό Η υποστήριξη της διδασκαλίας θα γίνεται µε πολλαπλό διδακτικό υλικό εποπτικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό, υψηλών προδιαγραφών το οποίο θα απευθύνεται στο µαθητή, στον εκπαιδευτικό, στον υπεύθυνο του σχολικού εργαστηρίου και θα περιλαµβάνει: Βιβλίο του µαθητή Τετράδιο εργασίας Έντυπο και ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο υπεύθυνου εργαστηρίου Εκπαιδευτικό λογισµικό Το διδακτικό υλικό θα πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους του ΕΠΠΣ και των ΑΠΣ της Πληροφορικής και να είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ειδικά για τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο, εργαλείο ή προϊόν το οποίο είναι δυνατό να αυξήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές δεξιότητες τους και να κάνει προσβάσιµη τη γνώση. Τέλος, για όλο το υλικό που αναφέρεται στα παραπάνω θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητά του από άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 428

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας «Σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο ηµοτικό είναι: να αποκτήσουν οι µαθητές µια αρχική αλλά συγκροτηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Πρόγραμμα Σπουδών για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο του ΕΑΕΠ

Μάθημα: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Πρόγραμμα Σπουδών για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο του ΕΑΕΠ Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο Μάθημα: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Πρόγραμμα Σπουδών για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο του ΕΑΕΠ Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Το Πειραµατικό Ολοήµερο Σχολείο ως εφαλτήριο ένταξης των ΤΠΕ στο ηµοτικό. Αδάµ Κ. Αγγελής. Πάρεδρος Πληροφορικής Π.Ι.

Το Πειραµατικό Ολοήµερο Σχολείο ως εφαλτήριο ένταξης των ΤΠΕ στο ηµοτικό. Αδάµ Κ. Αγγελής. Πάρεδρος Πληροφορικής Π.Ι. Το Πειραµατικό Ολοήµερο Σχολείο ως εφαλτήριο ένταξης των ΤΠΕ στο ηµοτικό Αδάµ Κ. Αγγελής Πάρεδρος Πληροφορικής Π.Ι. adam@pi-schools.gr Με βάση τις αρχές για τη σύνταξη του ΕΠΠΣ και των ΑΠΣ που έθεσε το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Αλεξανδρούπολη Σεπτέμβριος 2013 Λίγη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι)

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Οµάδα Πληροφορικής Υ.Π.Π. Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πληροφορική Ι Β ή Γ Ενιαίου Λυκείου (30 εβδοµάδες * 2 διδακτικές περιόδους = 60 διδακτικές περίοδοι) Γενικός Σκοπός Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία- πρόγραµµα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειµένων των ολοήµερων σχολείων

Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία- πρόγραµµα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειµένων των ολοήµερων σχολείων Υπουργείο Παιδείας: ιδασκαλία- πρόγραµµα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειµένων των ολοήµερων σχολείων 21/09/2010-10:28 Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΑΕΠ)- επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ARSIS. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

ARSIS. Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 ARSIS Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού

Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Ζωή Κρόκου Προμηθευτής: SIEM ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους Α.1 Βασικές έννοιες της τεχνολογίας της πληροφορικής Α.1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές και την πληροφορική Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Πρόγραμμα Οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή (Είσοδος, Επεξεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55, ΤΚ 11521 Τηλ: 210-7239770 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4

BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 BeACTA Syllabus Beginners #1, #2, #3 και #4 Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1, ΤΚ 54630 Τηλ: 2310-510870 Fax: 2310-510871 Αθήνα: Ψαρρών 2, ΤΚ 10552 Τηλ: 210-5228643 e-mail: info@acta.edu.gr website: www.acta.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα