ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα (μεταβιβάζοντα) πιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν θέσεις σε μία τιτλοποίηση παραδοσιακής ή σύνθετης μορφής των υποκείμενων ανοιγμάτων που έχουν δημιουργήσει ή σε μία τιτλοποίηση στην οποία είναι ανάδοχα. Παρέχουν επιπρόσθετη πληροφόρηση (σε σχέση με τις πληροφορίες που υποβάλλονται στους πίνακες «υπολογισμού των σταθμισμένων ανοιγμάτων από θέσεις σε τιτλοποίηση για την τυποποιημένη προσέγγιση») για τις θέσεις σε τιτλοποίηση στη βάση συμφωνίας («deal-by-deal ) ή στη βάση προγράμματος («program by program») για τις περιπτώσεις προγραμμάτων έκδοσης εμπορικών χρεογράφων που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού. ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ ΟΝΟΜΑ 2 ΤΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Εσωτερικός κωδικός που χρησιμοποιεί το Π.Ι. για τον προσδιορισμό της τιτλοποίησης Όνομα ή κωδικός με τον οποίο η τιτλοποίηση είναι γνωστή στην αγορά 3 3a 3b-3c ΜΟΡΦΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ/ ΣΥΝΘΕΤΗ) ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 'Η ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιλέγεται Π για τιτλοποίηση Παραδοσιακής μορφής και Σ για τιτλοποίηση Σύνθετης μορφής. Επιλέγεται S για τιτλοποίηση και R για επανατιτλοποίηση. Σύμφωνα με την Παράγραφο 1, Τμήμα ΣΤ* ΠΔ/ΤΕ 2645/ , το πιστωτικό ίδρυμα όταν ενεργεί ως μεταβιβάζον ή ανάδοχο πιστωτικό ίδρυμα ή αρχικός δανειστής θα διατηρεί, σε συνεχή βάση, ένα ποσοστό καθαρού οικονομικού συμφέροντος, (net economic interest) το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5%, σύμφωνα τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2645/ b ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ Η διατήρηση του καθαρού οικονομικού συμφέροντος θα πραγματοποιείται από το ανάδοχο ή μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα τιτλοποίηση, σύμφωνα με την παρ.1του Τμήματος ΣΤ* της ΠΔ/ΤΕ 2645/ c (%) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναγράφεται το ποσοστό διατήρησης καθαρού οικονομικού συμφέροντος σε κάθε τιτλοποίηση από το πιστωτικό ίδρυμα σε τιτλοποιήσεις που εκδίδονται από την Ιη Ιανουαρίου 2011 και εφεξής. 1

2 3d 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: (ΑΝΑΔΟΧΟ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝ/ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ) Επιλέγεται Υ για τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις διατήρησης καθαρού οικονομικού συμφέροντος ή Ν για τη μη συμμόρφωση. Επιλέγεται Α για Ανάδοχο ή Μ για Μεταβιβάζον ΠΙ ή ΑΔ για Αρχικό Δανειστή. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 5-6 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5 ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Οι στήλες συμπληρώνονται μόνο για τις τιτλοποιήσεις που δεν είναι της μορφής «Έκδοσης Εμπορικών Χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού» Ημερομηνία κατά την οποίαν εκδόθηκαν οι τίτλοι από την Εταιρία Ειδικού Σκοπού Τιτλοποίησης (ΕΕΣΤ). 6 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων και την ημ/νία δημιουργίας της τιτλοποίησης που αναφέρεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ενδεχομένως έχουν λήξει/αποπληρωθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς. Στην περίπτωση τιτλοποιήσεων με πολλούς πωλητές, θα αναφέρεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο Π.Ι. που υποβάλλει τα στοιχεία ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Συμπληρώνονται για το σύνολο των ανοιγμάτων υπό μορφή θέσεων σε τιτλοποίηση που έχουν δημιουργηθεί και δεν έχουν λήξει/αποπληρωθεί. Στην περίπτωση τιτλοποιήσεων με πολλούς πωλητές, θα αναφέρεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο Π.Ι. που υποβάλλει τα στοιχεία. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 7 ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 8 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ Π.Ι. Αναγράφεται η τρέχουσα αξία των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων. Βλ. πίνακες υπολογισμού των Στην περίπτωση τιτλοποιήσεων με πολλούς πωλητές, το Π.Ι. θα αναγράφει τα τιτλοποιημένα ανοίγματα που αφορούν ανοίγματα του Π.Ι. ως ποσοστό του συνόλου των ανοιγμάτων της τιτλοποίησης. 2

3 9 10 ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ/ Π.Ε.Δ./ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ) Το Π.Ι. θα επιλέγει έναν από τους εξής κωδικούς: 1- δάνεια που εξασφαλίζονται με κατοικίες, 2-δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα, 3-εισπρακτέες απαιτήσεις πιστωτικών καρτών, 4-απαιτήσεις που συνδέονται με χρηματοδοτική μίσθωση, 5-δάνεια σε επιχειρήσεις ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις (που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις), 6-καταναλωτικά δάνεια, 7-εμπορικές εισπρακτέες απαιτήσεις 9-λοιπά στοιχεία ενεργητικού, 10-καλυμμένες ομολογίες, 11-λοιπά στοιχεία παθητικού. Σε περιπτώσεις που η ομάδα των ανοιγμάτων που τιτλοποιήθηκαν περιλαμβάνει διαφορετικού τύπου ανοίγματα το Π.Ι. θα δηλώνει τον σημαντικότερο. Στη περίπτωση επανατιτλοποίησης απαιτήσεων το Π.Ι. αναφέρει τα «τελικά» υποκείμενα ανοίγματα της ομάδας των τμημάτων τιτλοποίησης που επανατιτλοποιήθηκαν. Καταχωρείται SA για τυποποιημένη προσέγγιση, IRB για προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων SA & IRB αν και οι δύο προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 11 ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ Αφορά μόνο στα Π.Ι. που χρησιμοποιούν την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ανοιγμάτων από θέσεις σε τιτλοποίηση. Το Π.Ι. θα επιλέγει έναν από τους εξής κωδικούς ανάλογα με το σχετικό διάστημα: (α) N<6; (β) 6<=N<34 (γ) 34<=N<=100; (δ) 100<N<=1000; (ε) N> ELGD % Αφορά μόνο στα Π.Ι. που εφαρμόζουν τη Μέθοδο του Εποπτικού Υποδείγματος. Η σταθμισμένη ως προς το άνοιγμα μέση ποσοστιαία ζημιά σε περίπτωση αθέτησης (ELGD) θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 12.στ του τμήματος Ε, παρ.ε5 της ΠΔ/ΤΕ 2645/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ (-) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ % Βλ. πίνακες υπολογισμού των σταθμισμένων ανοιγμάτων από θέσεις σε τιτλοποίηση σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση και την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων. Κεφαλαιακές απαιτήσεις εάν τα τιτλοποιημένα ανοίγματα δεν είχαν τιτλοποιηθεί (ως ποσοστό του συνόλου των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων). 3

4 15 ΔΟΜΗ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΖΗΜΙΑ προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων Στην περίπτωση τιτλοποιήσεων με πολλούς πωλητές, θα αναφέρεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί ή αποδίδεται στο Π.Ι. που υποβάλλει τα στοιχεία ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΑΡΧΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ) Καταχωρούνται οι θέσεις που έχει διακρατήσει/αγοράσει το Π.Ι. που υποβάλλει τα στοιχεία στην αντίστοιχη τιτλοποίηση. Βλ. και πίνακες/επεξηγήσεις υπολογισμού των σταθμισμένων ανοιγμάτων από θέσεις σε τιτλοποίηση σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση και την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων ΕΝΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Καταχωρείται η αξία ανοιγμάτων στοιχείων εντός ισολογισμού που βρίσκονται σε τμήματα, τιτλοποίησης και επανατιτλοποίησης, τα οποία ορίζονται στη παράγραφο 2, Ορισμοί, Κεφ. Ι τηςπδ/τε2645/ με την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα. Στο συγκεκριμένο τμήμα δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που οφείλονται στο πλαίσιο συμβάσεων παραγώγων μέσων, επιτοκίου και συναλλάγματος ούτε οφειλόμενες προμήθειες ή άλλες παρόμοιες πληρωμές ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΖΗΜΙΑΣ Καταχωρείται η αξία ανοιγμάτων στοιχείων εντός ισολογισμού που βρίσκονται σε τμήματα, τιτλοποίησης και επανατιτλοποίησης, που δεν έχουν την υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα ή δεν αναλαμβάνουν την πρωτεύουσα ζημία. Καταχωρείται η αξία ανοιγμάτων στοιχείων εντός ισολογισμού που βρίσκονται σε τμήματα, τιτλοποίησης και επανατιτλοποίησης, τα οποία απορροφούν τις πρώτες χρηματικές απώλειες παρέχοντας «ουσιαστική» πιστωτική ενίσχυση (μέσω π.χ. παροχής πιστωτικής προστασίας, δανείων μειωμένης εξασφάλισης) στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα της τιτλοποίησης. 4

5 16,18,20 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ 17,19,21 ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 22 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 23 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Βλ. στοιχεία υψηλού κινδύνου, Παράρτημα 1 των ΠΔ/ΤΕ 2588/ και ΠΔ/ΤΕ 2589/ όπως ισχύουν. Ταμειακές διευκολύνσεις που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 9 του τμήματος Δ, παρ. Δ.2 της ΠΔ/ΤΕ 2645/ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λοιπά στοιχεία εκτός ισολογισμού και παράγωγα, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ 25 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ (Ναι/Όχι) Θα συμπληρώνεται ανάλογα με το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 19, Ορισμοί της ΠΔ/ΤΕ 2645/ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 27 ΑΞΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (-) 5

6 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ 28 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (CAP) 29 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ META ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (CAP) (*) : Επί πλέον των οδηγιών συμπλήρωσης του Υποδείγματος Γ05, στην ιστοσελίδα της ΕΒΑ %20of%20the%20CRD/Guidelines.pdf παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων περί Δέουσας Επιμέλειας (Τμήμα ΣΤ, Κεφ. ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2645/ ). 6

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003,

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

VII. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ VII. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μεταβίβαση σηµαντικού πιστωτικού κινδύνου. Παράρτηµα IX 39. (1) Όταν έχει µεταβιβαστεί σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος συνδεόµενος µε τιτλοποιηµένα ανοίγµατα από

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οδηγίες συµπλήρωσης στατιστικής δήλωσης αναφορικά µε τις επενδύσεις κατοίκων σε αξιόγραφα που εκδόθηκαν από µη-κατοίκους 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα