ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΘΕΣΗΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΘΕΣΗΣ."

Transcript

1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΘΕΣΗΣ. Κούβας Γιώργος*, Κακαλέτρης Γιώργος+, Βερνάρδος Γιώργος*, Αναστασία Γαρµπή* * Exodus A.E., Αθήνα, Τηλ: Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τηλ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία περιγράφει την ανάγκη καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης ενός γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών (ΓΣΠ) στο πλαίσιο του σχεδιασµού και ανάπτυξης ενός συστήµατος παροχής τουριστικής πληροφόρησης µε βάση την τοποθεσία του χρήστη (Location Based Information Service LBIS). Κατά την φάση σχεδίασης της υπηρεσίας, αποδείχθηκε ότι η ενσωµάτωση γεωπληροφοριακών δεδοµένων (χαρτών κλπ) εµπλουτίζει σηµαντικά την αξία της προσφερόµενης υπηρεσίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι και τεχνολογικά οι υπηρεσίες πληροφόρησης µε βάση τον εντοπισµό θέσης (LBIS) είναι άµεσα συνυφασµένες µε την παραγωγή και χρησιµοποίηση δυναµικών χαρτών. Στην παρούσα εργασία παρατίθενται λεπτοµέρειες υλοποίησης του συστήµατος παραγωγής χαρτών και εντοπισµού σηµείων ενδιαφέροντος αλλά και αναλύονται οι διεπαφές σύνδεσης του ΓΣΠ µε το κεντρικό σύστηµα διανοµής της τουριστικής πληροφορίας (m-guide 1 ). ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Ηλεκτρονικός Τουριστικός Οδηγός για κινητές συσκευές, Location Based Information Services, δυναµικοί χάρτες. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το m-guide είναι σύστηµα παροχής πληροφόρησης µε βάση την τοποθεσία του χρήστη (Location Based Information Service LBIS) και απευθύνεται στους επισκέπτες των πόλεων της Αθήνας και του Τούρκου (Φιλανδία). Η πληροφορία που παρέχεται στους χρήστες είναι πολυγλωσσική (Ελληνικά, Αγγλικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Γερµανικά) και αποτελείται από τουριστικά δεδοµένα που αφορούν µνηµεία, αξιοθέατα, τουριστικές περιοχές, µέσα µαζικής µεταφοράς, εκθέσεις, θέατρα κλπ. Η υπηρεσία παρέχεται είτε µέσω του GPRS δικτύου στις κινητές συσκευές των χρηστών (κυρίως smartphones και PDAs) είτε µέσω διαδικτύου σε προσωπικούς υπολογιστές (PCs). Με λίγα λόγια, ο τελικός χρήστης / επισκέπτης καλώντας την υπηρεσία m-guide [3] [5] έχει πρόσβαση σε ένα προσωποποιηµένο, πολυγλωσσικό τουριστικό οδηγό πόλης. Ένα σενάριο χρήσης της υπηρεσίας είναι το ακόλουθο: 1. Ο χρήστης της υπηρεσίας m-guide βρίσκεται κοντά σε ένα τουριστικό αξιοθέατο. 2. Με την χρήση της κινητής του συσκευής που είναι συνδεδεµένη στο GPRS δίκτυο, επισκέπτεται το mobile portal της υπηρεσίας (www.mguide.net) και 1 Έργο συν-επιδοτούµενο από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράµµατος econtent (econtent ) Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στoυς δικτυακούς τόπους: και

2 ζητάει να του δοθούν πληροφορίες για τα κοντινά Σηµεία Ενδιαφέροντος (ΣΕ) σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του. 3. Η υπηρεσία επικοινωνεί µε τον πάροχο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ο οποίος υπολογίζει την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης και ενηµερώνει αντίστοιχα τον πάροχο της υπηρεσίας (Application Service Provider -ASP-). 4. O ASP συνυπολογίζοντας τις προτιµήσεις του χρήστη, την γλώσσα που επιθυµεί καθώς και την περιοχή που βρίσκεται ανακτά το αντίστοιχο περιεχόµενο από την βάση δεδοµένων και τον αντίστοιχο χάρτη από το ΓΣΠ. 5. Όλο το περιεχόµενο «πακετάρεται» και αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του χρήστη µε το κατάλληλο format. 2. Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1 Αρχιτεκτονική και εδοµένα Κατά την φάση σχεδίασης της υπηρεσίας, αποδείχθηκε ότι η ενσωµάτωση δυναµικών χαρτών και γεωπληροφοριακών δεδοµένων γενικότερα, εµπλουτίζει σηµαντικά την αξία της προσφερόµενης υπηρεσίας, αφού: Όπως σε όλους τους έντυπους τουριστικούς οδηγούς, έτσι και σε ένα ηλεκτρονικό οδηγό ο χάρτης θεωρείται απαραίτητος οι ίδιοι οι πιθανοί χρήστες σε ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε σχετικά µε την λειτουργικότητα µίας τέτοιας υπηρεσίας απάντησαν πως θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε ένα δυναµικό χάρτη, έτσι ώστε να τοποθετούν τον εαυτό τους σχετικά µε τα κοντινά ΣΕ, να αντιλαµβάνονται τον καλύτερο τρόπο πρόσβασης σε αυτά και γενικά να έχουν οπτική εικόνα της περιοχής στην οποία βρίσκονται. Επιπλέον, και τεχνολογικά οι υπηρεσίες πληροφόρησης µε βάση τον εντοπισµό θέσης (LBIS) είναι άµεσα συνυφασµένες µε την παραγωγή και χρησιµοποίηση δυναµικών χαρτών ανεξαρτήτως από την µέθοδο που χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό του χρήστη 2 [7]. Η ανάλυση όλων των παραπάνω απαιτήσεων έδειξε επιπλέον ότι οι χάρτες θα πρέπει να είναι δυναµικοί, έχοντας επάνω τους πληροφορία για τα τουριστικά ΣΕ και δίνοντας την δυνατότητα στον τελικό χρήστη να πλοηγείται µέσω αυτών. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω έγινε φανερή η ανάγκη ολοκλήρωσης του συστήµατος m-guide µε ένα γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών που θα κάλυπτε τόσο την πόλη της Αθήνας όσο και την πόλη του Τούρκου. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος M-Guide κρίθηκε ότι έπρεπε να είναι ανοικτή σε πολλούς διαφορετικούς παρόχους χαρτών και αντίστοιχες υλοποιήσεις ΓΣΠ [1] [2]. Ο καθένας από τους παρόχους µπορεί να υλοποιεί και να διαθέτει χάρτες µε στοιχεία σχετικά µε τα «ενδιαφέροντά» του (περιοχή κάλυψης, κατηγορίες σηµείων ενδιαφέροντος). Στην περίπτωση αυτή (ύπαρξη περισσοτέρων του ενός παρόχων χαρτών), το σύστηµα θα µπορεί να συσχετίζει τα δεδοµένα που ο τελικός χρήστης αναζητά µε τους διαθέσιµους χάρτες και να αποφασίζει ποιος χάρτης είναι καταλληλότερος για εµφάνιση, µε κριτήρια τη γεωγραφική διαθεσιµότητα και την διαθεσιµότητα κατηγοριών Σηµείων Ενδιαφέροντος που (ΣΕ) εµφανίζονται ως επίπεδο (layer) στο χάρτη. Η υπηρεσία M-Guide, µέσω της ανοικτής της δοµής, καταφέρνει να µειώνει το κόστος συµµετοχής ενός παρόχου Γεωγραφικής Πληροφορίας διότι δεν θέτει 2 Η υπηρεσία m-guide έχει την δυνατότητα εντοπισµού του χρήστη είτε µέσω του δικτύου του παρόχου κινητής τηλεφωνίας, εφόσον ο τελευταίος το υποστηρίζει είτε µέσω συσκευής µε GPS αποδέκτη.

3 κανένα περιορισµό στο είδος της πληροφορίας που συµπεριλαµβάνεται στους χάρτες ή στη κάλυψη που αυτοί πρέπει να παρέχουν. Τα γεωγραφικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες της πιλοτικής υπηρεσίας στον ήµο Αθηναίων είναι δύο ειδών: Η πρώτη και κυριότερη κατηγορία είναι αυτή των ψηφιακών χαρτών της γεωγραφικής περιοχής που περικλείεται από τα όρια του ήµου Αθηναίων. Τα δεδοµένα των ψηφιακών χαρτών παρέχονται από τη ΑΕΜ και κωδικοποιούνται µε βάση το πρότυπο Εγκάρσιας Μερκατορικής Προβολής 3 µοιρών (Tranvserse Mercator 3o). Το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς (Datum) είναι ελληνικό, µε αφετηρία το Αστεροσκοπείο Αθηνών (λο=23ο42' 58''.815). Οι ψηφιακοί αυτοί χάρτες περιλαµβάνουν πλήθος στρωµάτων (layers) τα οποία καλύπτουν οικοδοµικά τετράγωνα, οικοδοµική και ρυµοτοµική γραµµή, θεσµοθετηµένες χρήσεις, πάρκα / πρασιές, πλατείες, πεζοδρόµους, στοές κλπ. ενώ η µέθοδος απόκτησής τους είναι η ψηφιοποίηση πινακιδίων κλίµακας 1:1000. Η δεύτερη κατηγορία δεδοµένων αναφέρεται σε δεδοµένα τουριστικού και πολιτισµικού περιεχοµένου στα οποία έχει προσαρτηθεί πληροφορία θέσης. Ο διαχωρισµός των δύο κατηγοριών έχει γίνει για λόγους οργάνωσης και διαχείρισης καθώς τυπικά και οι δύο θα µπορούσαν να αποτελούν µέρος του ίδιου γεωπληροφοριακού συστήµατος. 2.2 Σύστηµα Τα συστήµατα λογισµικού που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη διαχείριση πληροφορίας είναι διαφόρων κατηγοριών: 1. Εξειδικευµένα προϊόντα διαχείρισης γεω-πληροφορίας (Πλατφόρµα ESRI / ARC IMS) 2. Εξελιγµένο πολυ-γλωσσικό και πολυ-καναλικό (multilingual and multichannel) σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (e-centric) που έχει αναπτύξει η εταιρία EXODUS A.E. [4] 3. Εξειδικευµένες συνιστώσες που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες παροχής των υπηρεσιών του συστήµατος (Proxies προσπέλασης γεωγραφικών δεδοµένων, συνιστώσες προσπέλασης µονάδων GPS, µετατροπείς συντεταγµένων κλπ) 2.3 Μεθοδολογία και σχεδιασµός του ΓΣΠ Η µεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί είναι αυτή του απόλυτου διαχωρισµού της εφαρµογής σε στρώµατα (tiers). Υπηρεσίες και συνιστώσες ενός στρώµατος εξυπηρετούν τα ανώτερα επίπεδα ζητώντας ενδεχοµένως υποστήριξη από τα υποκείµενα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται και ανεξαρτησία της όλης υπηρεσίας από τις υλοποιήσεις και τα πρότυπα συγκεκριµένων εφαρµογών αλλά και µεγάλος βαθµός επαναχρησιµοποίησης στοιχείων. Με βάση τη συγκεκριµένη προσέγγιση, ο χρήστης προσπελαύνει το σύστηµα µέσω µιας ιδιαίτερα φιλικής διεπαφής, η οποία αποκρύπτει το σύνολο των αλληλεπιδράσεων των ανεξάρτητων συστηµάτων που θα συνθέσουν το τελικό αποτέλεσµα. Η διεπαφή αυτή βασίζεται σε τεχνολογία διαδικτύου και παρέχεται από το σύστηµα ecentric της Exodus Α.Ε. Στη συνέχεια το µέρος του συστήµατος που βρίσκεται πίσω από αυτή τη διεπαφή θα αποστείλει αιτήσεις εξυπηρέτησης σε ένα σύνολο επιµέρους υπηρεσιών ή συνιστωσών

4 ώστε να συλλέξει το περιεχόµενο και γενικότερα να µορφοποιήσει το αποτέλεσµα που θα παρουσιάσει στον τελικό χρήστη. Επίσης, το µέρος αυτό βασίζεται στην πλατφόρµα ecentric. Σε αυτό το σηµείο έχει προσεχθεί να αποφευχθεί η αλληλεπίδραση απευθείας µε τα γεωπληροφοριακά συστήµατα ή την πληροφορία που αυτά διαχειρίζονται. Με στόχο να διατηρηθεί η ανεξαρτησία της υπηρεσίας από συγκεκριµένα προϊόντα, έχει χρησιµοποιηθεί η τεχνική των ενδιαµέσων (proxies) τα οποία θα αναλάβουν να πάρουν το αίτηµα της εφαρµογής πυρήνα, σε µία αρκετά αφαιρετική µορφή, και να απαντήσουν µε το τελικό αποτέλεσµα. Το σύνολο των proxies εκµεταλλεύεται ευρέως αποδεκτά πρότυπα του διαδικτύου (όπως HTTP, XML κλπ) και εργασία τους είναι η µετάφραση της «υψηλού επιπέδου» αίτησης του συστήµατος σε χαµηλότερου επιπέδου εξειδικευµένες κλήσεις των εφαρµογών / υποσυστηµάτων που χειρίζονται τα γεωγραφικά δεδοµένα, και αντίστροφα να µεταφέρει πίσω την απάντηση σε ένα εξίσου υψηλό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο η ενδεχόµενη αντικατάσταση ενός γεωπληροφοριακού συστήµατος δε θα οδηγήσει σε ολική κατάρρευση της υπηρεσίας. Η µεταβολή του proxy είναι αρκετή για να καλύψει την αλλαγή. Ακόµα σηµαντικότερο όµως είναι το γεγονός ότι ταυτόχρονα η ίδια υπηρεσία µπορεί να εκµεταλλεύεται περισσότερες από µία κατηγορίες πηγών δεδοµένων χωρίς να εµπλέκεται στις λεπτοµέρειες υλοποίησης ή εκµετάλλευσης της κάθε µίας. Αυτό ενισχύει σηµαντικά την ανεξαρτησία του συνολικού συστήµατος από τους παρόχους γεωπληροφοριακού περιεχοµένου. Παράλληλα, µε το συγκεκριµένο τρόπο µπορούν να επιτευχθούν πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως π.χ. caching των χαρτών από τον proxy για αύξηση των επιδόσεων αν προκύπτει τοπικότητα κλπ. Στην εφαρµογή m-guide το υπόστρωµα παροχής υπηρεσιών χαρτών βασίζεται στην πλατφόρµα ArcIMS, ενώ τα διάφορα proxies αποτελούν ιδιοκατασκευές. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια διαστρωµάτωσης και αφαίρεσης διαφόρων λεπτοµερειών υλοποίησης από τον πυρήνα του συστήµατος m-guide, έχουν κατασκευαστεί µια σειρά από συνιστώσες οι οποίες σχετίζονται µε γεωπληροφορία, όπως µετατροπείς συντεταγµένων και στοιχεία ανάγνωσης σειριακών µονάδων NMEA GPS (για PDAs και PCs), βασισµένα σε τεχνολογία ATL/ActiveX. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το αποτέλεσµα της ερευνητικής εργασίας είναι ένα σύστηµα που συνδυάζει περιεχόµενο, χάρτες, την τοποθεσία και τις προτιµήσεις του χρήστη και παρέχει έναν εύχρηστο τουριστικό οδηγό για την πλοήγηση µέσα στην πόλη της Αθήνας και την ταυτόχρονη πολιτιστική πληροφόρηση. Για το πιλοτικό σύστηµα της πόλης των Αθηνών, ο πάροχος του γεωγραφικού συστήµατος που παράγει τους χάρτες διαθέτει µια υλοποίηση στηριγµένη στην πλατφόρµα ArcIMS της εταιρίας ESRI. 3.1 Υπηρεσίες Στο πλαίσιο του συστήµατος m-guide υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κατηγορίες υπουπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στον τελικό χρήστη και σχετίζονται µε γεωπληροφοριακά δεδοµένα. Αυτές είναι: Υπηρεσία δηµιουργίας ψηφιακών χαρτών. Σε αυτή την υπηρεσία ο χρήστης κατά την πλοήγηση του στο σύστηµα, αποστέλλει αίτηση (άµεσα, είτε έµµεσα σαν αποτέλεσµα της παρουσίασης κάποιου σηµείου ενδιαφέροντος) µε τα χαρακτηριστικά του χάρτη τον οποίο επιθυµεί να αποκτήσει και το σύστηµα

5 αποκρίνεται µε το ψηφιακό αρχείο που περιέχει το χάρτη. Η εφαρµογή πυρήνας πρέπει να αποφασίσει το σηµείο στο οποίο αναφέρεται ο χάρτης, τις διαστάσεις του και τις θεµατικές περιοχές που θα πρέπει να απεικονίζονται σε αυτόν οι οποίες και θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τις προτιµήσεις που έχει ορίσει ο χρήστης. Βάσει αυτών κατασκευάζει µια απλή αίτηση την οποία αποστέλλει µέσω HTTP στο σχετικό proxy, ο οποίος εκµεταλλευόµενος το εξειδικευµένο API του ArcIMS (πάνω από COM interfaces) αποκτά την ζητούµενη εικόνα. Εσωτερικά ενδέχεται να εκτελούνται διάφορες εργασίες που δε γίνονται αντιληπτές από την υπερκείµενη εφαρµογή, όπως για παράδειγµα αντιστοιχήσεις στρωµάτων ή ακόµα και το να παραδίδεται εικόνα η οποία δεν προέρχεται άµεσα από το GIS αλλά από κάποια προηγούµενη αίτηση. Το αποτέλεσµα επιστρέφεται στη µορφοποίηση που ζητά η εφαρµογή, η οποία τυπικά είναι JPEG αρχείο (Εικόνα 1). Η εφαρµογή µπορεί στη συνέχεια να προσθέσει πληροφορία πάνω από το χάρτη όπως για παράδειγµα µετατρέποντάς τον σε ImageMap κλπ Εικόνα 1 : Υπόδειγµα ψηφιακού χάρτη παραγόµενου από το M-Guide Υπηρεσία αναζήτησης σηµείων ενδιαφέροντος. Σε αυτή την υπηρεσία ο αιτών αποστέλλει έµµεσα µια αίτηση για τα σηµεία ενδιαφέροντος τα οποία βρίσκονται σε µια γεωγραφική περιοχή. Τα σηµεία αυτά εντοπίζονται βάσει της γεωκωδικοποίησής τους όχι στο ίδιο πληροφοριακό σύστηµα που βρίσκονται τα δεδοµένα χαρτών (GIS) αλλά σε ανεξάρτητη σχεσιακή βάση δεδοµένων. Ο λόγος είναι ότι το περιεχόµενο των διαφόρων σηµείων ενδιαφέροντος (ιστορικό, πολιτισµικό και γενικά πληροφοριακό) είναι ιδιαίτερα πιο ανοιχτά δοµηµένο από όσο µπορεί να επιτύχει κανείς µέσω ενός βιοµηχανικού γεωπληροφοριακού συστήµατος και στη γενική περίπτωση βρίσκεται υπό τη διαχείριση και επιµέλεια διαφορετικής αρχής / φορέα. Ως εκ τούτου τηρείται διαχωρισµός των δύο κατηγοριών πληροφορίας. Η χρήση XML/XSL/XSLT είναι αυτή που επιτρέπει την παράδοση του περιεχοµένου αυτού σε µορφή εκµεταλλεύσιµη από τον τελικό χρήστη. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι και το φιλτράρισµα των σηµείων ενδιαφέροντος αλλά και η τελική µορφοποίηση και παρουσίασή τους, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις προτιµήσεις του τελικού χρήστη. Υπηρεσία εντοπισµού σηµείου. Σε αυτή την υπηρεσία ο αιτών αποστέλλει άµεσα µια αίτηση για τον εντοπισµό της θέσης ενός σηµείου µε κάποια στοιχεία τα οποία του είναι γνωστά. Αυτά τα στοιχεία µπορεί να είναι είτε κάποια τοµή

6 οδών, είτε κάποια συγκεκριµένη διεύθυνση (οδός και αριθµός). Το σύστηµα εκµεταλλεύεται τις συντεταγµένες που εντοπίζονται ώστε να παρουσιάσει σχετικό περιεχόµενο στο χρήστη (π.χ. χάρτη και πλησιέστερα σηµεία ενδιαφέροντος). Εσωτερικά από την εφαρµογή περιήγησης αποστέλλεται αίτηση σε ένα ενδιάµεσο (proxy) µε χρήση απλής υψηλού επιπέδου κωδικοποίησης. Αυτός θα µεταφέρει αυτή σε συγκεκριµένες κλήσεις του ActiveX API του ArcIMS και µετά τις όποιες προκύπτουσες µετατροπές συντεταγµένων απαντά µε χρήση XML στην εφαρµογή (Πίνακας 1). Πίνακας 1 : XML απάντηση αποτελεσµάτων αναζήτησης σηµείου <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <results> <count>1</count> <point> <s>utm84</s> <x>200632,4796 </x> <y>442364,5956 </y> </point> </results> 3.2 ιεπαφές χρήσης (user interfaces) της εφαρµογής Υλοποιήθηκαν δύο διεπαφές χρήσης (user interfaces) ανάλογα µε την θέση του χρήστη και την συσκευή του. Η πρώτη διεπαφή παρέχεται στους χρήστες που θα κάνουν χρήση της εφαρµογής µέσω κινητής συσκευής (PDA, smartphone, etc) και η δεύτερη διεπαφή παρέχεται στους χρήστες που θα κάνουν χρήση της εφαρµογής µέσω σταθερού υπολογιστή συνδεδεµένου στο Internet. Εικόνα 2: Η υπηρεσία m-guide όπως φαίνεται στην οθόνη ενός PDA

7 Οι δύο διεπαφές παρέχουν ουσιαστικά τις ίδιες δυνατότητες χρήσεις. H βασική τους διαφοροποίηση είναι το µέγεθος της οθόνης των κινητών συσκευών, και έτσι η αντίστοιχη διεπαφή χρήσης σχεδιάστηκε για οθόνες µε δυνατότητα απεικόνισης 240 X 320 εικονοστοιχείων, που αποτελεί το πλέον διαδεδοµένο standard για PDAs και smartphones. Εικόνα 3: Η υπηρεσία m-guide όπως φαίνεται στην οθόνη ενός υπολογιστή Ένας χρήστης δεν περιορίζεται στην χρήση της µιας από τις δύο διεπαφές. Αντίθετα, µε τον ίδιο λογαριασµό χρήστη µπορεί, ανάλογα µε τις συνθήκες κάθε δεδοµένης χρονικής στιγµής να χρησιµοποιήσει τη µια ή την άλλη διεπαφή εξυπηρετώντας έτσι τα τρία σενάρια χρήσης: pre-travel, on-travel, after-travel [6] [7]. 3.3 Χάρτες Το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών που υποστηρίζει την υπηρεσία m-guide παράγει για τις ανάγκες της υπηρεσίας χάρτες πλάτους 400 X 400 εικονοστοιχείων και 200 X 200 εικονοστοιχείων που αντιστοιχούν σε γεωγραφική κάλυψη 800m X 800m και 400m X 400m αντίστοιχα. Οι παραπάνω παραδοχές έγιναν µε βάση την αναγνωσιµότητα των χαρτών σε σχέση µε το φορτίο πληροφορίας που έχουν [8].

8 Τα σηµεία ενδιαφέροντος που απεικονίζονται σε κάθε χάρτη προκύπτουν ανάλογα µε τις προτιµήσεις του χρήστη. Τα σηµεία ενδιαφέροντος είναι κατηγοριοποιηµένα, και ο χρήστης επιλέγει τις κατηγορίες για τις οποίες ενδιαφέρεται περισσότερο. Για να είναι οι χάρτες όσο γίνεται πιο ευανάγνωστοι, κάθε φορά που παράγονται λαµβάνονται υπόψιν οι προτιµήσεις του χρήστη, και απεικονίζονται µόνο από τα σηµεία που ανήκουν στις κατηγορίες που ο χρήστης έχει προεπιλέξει. Οι χάρτες αποστέλλονται στον χρήστη σε δύο περιπτώσεις: 1. Όταν ο χρήστης απαιτεί τον προσδιορισµό της θέσης του, οπότε λαµβάνει ένα χάρτη του οποίου το κεντρικό σηµείο είναι η υπολογισθείσα θέση του. 2. Όταν απαιτεί πληροφορίες για ένα σηµείο ενδιαφέροντος, οπότε το κεντρικό σηµείο του χάρτη αντιστοιχεί στις συντεταγµένες του σηµείου ενδιαφέροντος 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών χρησιµοποιήθηκαν σαν υποστηρικτικό εργαλείο για την υλοποίηση της συστήµατος m-guide. Παρά τον υποστηρικτικό όµως ρόλο τους, προσδίδουν ιδιαίτερη προστιθέµενη αξία στην τελική υπηρεσία. Έχοντας µάλιστα σαν δεδοµένο την δυναµική που παρουσιάζουν σήµερα στην αγορά οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, καθίσταται προφανές ότι ο συνδυασµός τους µε ΓΣΠ µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία υπηρεσιών οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική πιθανότητα εµπορικής επιτυχίας. Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποτελεί σήµερα ένα νέο κανάλι διάθεσης περιεχοµένου και εφαρµογών και η συµµετοχή των παρόχων χαρτών (map providers) και των κατόχων ΓΣΠ στην αλυσίδα αξίας των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αφ ενός θα βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και αφ ετέρου θα δηµιουργήσει νέες πηγές ροών εσόδων για τους τελευταίους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] K. Cheverst et. al, Developing a context-aware Electronic Tourist Guide: Some Issues and Experiences, in Proceedings of CHI'00 (Netherlands, 2000), ACM Press, pages = [2] J. Floch at. al, A Reference Model for Context-Aware Mobile Services, Norsk informatikkonferanse, Konferansen 2001, November 2001, Rica Ishavshotel, Tromsø. [3] [4] [5] [6] G. Kakaletris et. al, m-guide: User Needs & Market Analysis, M-Guide Deliverable D2.1, 30 Nov 2002 [7] George Kouvas, Anastasia Garbi, Cultural Location Based Information Services Two Case Studies, echallenges 2003, Bologna [8] I. Zacharopoulos et. al, m-guide: Functional Specifications Report, M-Guide Deliverable D2.1, 21Mar 2003

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα