Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι) του (Ι) του Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμους του 2002 και 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2002 έως του άρθρου 2 2. Το άρθρο 2 νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακολούθων νέων όρων και της ερμηνείας τους: «διαβαθμισμένη πληροφορία» σημαίνει κάθε πληροφορία, έγγραφο ή υλικό, που δεν αποτελεί διαβαθμισμένη πληροφορία ΕΕ, των οποίων η άνευ άδειας κοινολόγηση, μπορεί να βλάψει σε ποικίλο βαθμό την εθνική ασφάλεια και γενικά τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, συνιστώντας απειλή για την εσωτερική της σταθερότητα ή τις διεθνείς της σχέσεις, ανεξαρτήτως εάν η πληροφορία προέρχεται από τη Δημοκρατία ή έχει ληφθεί από άλλο κράτος, διεθνή οργανισμό ή άλλη τρίτη πηγή «διαβαθμισμένη σύμβαση» σημαίνει σύμβαση ή συμφωνία επιχορήγησης για την προμήθεια υλικού, την εκτέλεση έργων, τη διάθεση κτιρίων ή την παροχή υπηρεσιών, της οποίας η υλοποίηση απαιτεί ή περιλαμβάνει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ ή την παραγωγή

2 2 τέτοιων πληροφοριών «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Άμυνας. του άρθρου 3 3. Το άρθρο 3 νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 3: «3.(1)- Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι - (α) o καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας αναφορικά με την εποπτεία και τις αρμοδιότητες ελέγχου σε σχέση με τις προδιαγραφές ασφαλείας που αφορούν την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ (β) ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών και των προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τη Δημοκρατία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται ένας ενιαίος βαθμός προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, εγγράφων και υλικού από το Συμβούλιο, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γ) ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών και των προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τη Δημοκρατία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται ενιαίος βαθμός προστασίας και ενιαίο σύστημα χειρισμού των διαβαθμισμένων πληροφοριών (δ) η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την διευκόλυνση της υλοποίησης και της τήρησης ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας, τα οποία θα καλύπτουν, αφενός τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και αφετέρου τις διαβαθμισμένες πληροφορίες

3 3 ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες σε τομείς που απαιτείται εμπιστευτικότητα. (ε) ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών και των προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διαπραγμάτευση, την ανάθεση και τη σύναψη διαβαθμισμένων συμβάσεων. (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, στον όρο «ασφάλεια» περιλαμβάνονται - (α) η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών και διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ από την κατασκοπεία, τη διαρροή, ή την κοινολόγηση χωρίς άδεια (β) η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών και διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ που διακινούνται στα συστήματα και στα δίκτυα επικοινωνιών και πληροφορικής (γ) η προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων εντός της Δημοκρατίας ή, γενικά, χώρων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο αρχών της Δημοκρατίας, όπου αποθηκεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες και/ή διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ, από το ενδεχόμενο δολιοφθοράς και κακόβουλης ζημιάς (δ) σε περίπτωση επέμβασης, παρεμβολής, προσβολής ή απόπειρας προσβολής των συστημάτων προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, η εκτίμηση της ζημίας, ο περιορισμός των συνεπειών της και η λήψη των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων.».

4 4 του άρθρου 4 4. Το άρθρο 4 νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, έγγραφα ή υλικό ή τα μέσα επεξεργασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών, εγγράφων ή υλικού» (γραμμές πρώτη, δεύτερη και τρίτη), με τη φράση «Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες και διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ και/ή τα μέσα επεξεργασίας τέτοιων πληροφοριών, εγγράφων ή υλικού» (β) με την προσθήκη, μετά τη φράση «και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και» (δέκατη όγδοη γραμμή), της φράσης «, στην περίπτωση των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ,» (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β), αμέσως μετά τη λέξη «χειρίζονται» (γραμμές πρώτη και δεύτερη), των λέξεων «διαβαθμισμένες πληροφορίες και» (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ), αμέσως μετά τη λέξη «χειρίζεται» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «διαβαθμισμένες πληροφορίες και». του άρθρου 5 5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την προσθήκη, μετά τις λέξεις «πρέπει να τηρούνται για» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και»

5 5 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(α) την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, που βρίσκονται στην κατοχή και/ή στη φύλαξη των διάφορων υπηρεσιών της Δημοκρατίας, οργανισμών δημοσίου δικαίου και γενικά φορέων του δημόσιου τομέα της Δημοκρατίας, τόσο εντός της Δημοκρατίας, όσο και στο εξωτερικό, όπως σε διπλωματικές αποστολές» (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «προστασία» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «των διαβαθμισμένων πληροφοριών και» (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: «(γ) τη διενέργεια όλων των κατάλληλων ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται, ότι όλοι οι πολίτες ή μη πολίτες της Δημοκρατίας, που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και γενικά σε φορείς του δημόσιου τομέα της Δημοκρατίας τόσο εντός της Δημοκρατίας, όσο και στο εξωτερικό και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ και πληροφορίες που έχουν διαβάθμιση «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ», «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» και «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», έχουν υποστεί σχετικό έλεγχο ασφάλειας:

6 6 Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε οποιοδήποτε πρόσωπο συνδέεται με διαδικασίες διαπραγμάτευσης και ανάθεσης διαβαθμισμένων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.» (ε) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «πληροφοριών» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «και διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ» (στ) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού, της τελείας με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου: «(στ) τον έλεγχο και την εποπτεία τήρησης, καθώς και την καθοδήγηση και την ενημέρωση αναφορικά με την εφαρμογή των προδιαγραφών ασφάλειας που αφορούν διαβαθμισμένες συμβάσεις και, ειδικότερα, την διαπραγμάτευση και την ανάθεση τέτοιων συμβάσεων ή τη σύναψη συμφωνιών επιχορήγησης, με τις οποίες ανατίθενται καθήκοντα που αφορούν, συνεπάγονται και/ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και/ή διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ και την υλοποίηση των εν λόγω συμβάσεων από βιομηχανικούς ή άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης διαβαθμισμένων πληροφοριών και/ή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ ή της πρόσβασης σε αυτές κατά τη διαδικασία ανάθεσης κρατικών συμβάσεων ή πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.». του άρθρου 8 6. Το άρθρο 8 νόμου, αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

7 7 «Αρμοδιότητες Αρχής Ασφαλείας Πληροφοριών Τεχνικής Φύσης (INFOSEC). 8.-(1) Η Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών Τεχνικής Φύσεως (INFOSEC) ασκεί αρμοδιότητα ως προς τον προσδιορισμό και την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διαβίβασης σε συστήματα επικοινωνιών, επεξεργασίας πληροφοριών ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, από το ενδεχόμενο να προσβληθεί, τυχαία ή εσκεμμένα η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα ή η διαθεσιμότητά τους από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση χρηστών και από την χωρίς άδεια αλλοίωση, εξάλειψη ή τροποποίησή τους. Παράρτημα. (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 13, η Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών Τεχνικής Φύσεως (INFOSEC) ασκεί επιπρόσθετα από τις αρμοδιότητες που έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό αναφορικά με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και είναι, επιπλέον, υπεύθυνη να παρέχει πληροφορίες και συμβουλές, σχετικά με τις τεχνικής φύσεως απειλές κατά της ασφάλειας των πιο πάνω πληροφοριών και τα μέσα για την προστασία από τέτοιες απειλές.» του άρθρου Το άρθρο 16 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, του ποσού «ΛΚ

8 8 2000» (ενδέκατη γραμμή), με το ποσό «3400» (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, του ποσού «ΛΚ1000» (πέμπτη γραμμή), με το ποσό «1700». του άρθρου Το άρθρο 18 νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με τη διαγραφή της λέξης "και" στο τέλος της παραγράφου (α) (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (β), της τελείας με άνω τελεία και (γ) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων παραγράφων: «(γ) τη ρύθμιση των προδιαγραφών χειρισμού διαβαθμισμένων πληροφοριών και τη διαδικασία εξουσιοδότησης του προσωπικού που θα έχει πρόσβαση σε αυτές (δ) τον καθορισμό της διαδικασίας εξουσιοδότησης προσώπων και των προδιαγραφών ασφαλείας που αφορούν τη διαπραγμάτευση και την ανάθεση διαβαθμισμένων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμφωνιών επιχορήγησης, με τις οποίες ανατίθενται καθήκοντα που αφορούν, συνεπάγονται και/ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και/ή διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ και την υλοποίηση των εν λόγω συμβάσεων από βιομηχανικούς ή άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης διαβαθμισμένων πληροφοριών και/ή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ ή της πρόσβασης σε αυτές κατά τη διαδικασία ανάθεσης κρατικών συμβάσεων ή πρόσκλησης υποβολής

9 9 προτάσεων. και (ε) τον καθορισμό των προδιαγραφών ασφαλείας αναφορικά με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διαβίβασης σε συστήματα επικοινωνιών, επεξεργασίας πληροφοριών ή σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και ειδικότερες αρμοδιότητες σε συνάφεια με τα πιο πάνω.» νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου 18Α. 9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 18 νόμου, του ακόλουθου νέου άρθρου: «Εξουσίες 18Α. (1) Ο Υπουργός μεριμνά για την εφαρμογή του Υπουργού. παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού. (2) Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει οδηγίες αναφορικά με τη διοίκηση, τον έλεγχο και την οργάνωση της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας.». Αρ. Φακ.: ΑΧ/ΜΑΧ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75

23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75 23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75 ΟΔΗΓΙΑ 2008/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα