ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.: Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία: Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Απένταξη ενταγµένων έργων από το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» λόγω µη εµπρόθεσµης (έως την ) υποβολής του φυσικού φακέλου της επένδυσης Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την µε αριθµό C(2008) 6479/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» (2007GR051RV001) όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 5. Τον Κανονισµό ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της (ΕΕΕΕ L 210/ ) περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999, όπως ισχύει. 6. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της (ΕΕΕΕ L 317/ ) για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis) όπως ισχύει. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 1 από 30

2 8. Την υπ αριθµ //ΕΥΣ 2141/ (ΦΕΚ 949/Β/ ) Υπουργική Απόφαση σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε την υπ. αριθµ /ΕΥΣ 3983/ (ΦΕΚ 2323/ ). 9. Την µε ΑΠ 1121/408 /Φ /ΦΕΚ Β655/ απόφαση των Υπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθµ /2938 /Φ.03/ / ΦΕΚ Β 2555/ ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ ΕΠΑΕ). 10. Το Π.. 117/2012 (ΦΕΚ Α 202/ ) Σύσταση, συγχώνευση και µετονοµασία Γενικών Γραµµατειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 (δ) αυτού. 11. Την µε Α.Π. 7682/1854 /Φ03/ (ΦΕΚ Β 1826/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης (ΕΥ ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταµένους των Μονάδων της ΕΥ, του δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 12. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως ισχύει. 13. Το µε Α.Π /Γ ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 14. Τον µε Α.Π /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει. 15. Την Υπουργική Απόφαση αριθµ. οικ /1933/ (ΦΕΚ 1491/Β/ ) καθώς και την υπ αρ /οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/ ) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση αυτού που αφορά στο Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης. 16. Την Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019 / ). 17. Το µε Α.Π. 3268/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης µε θέµα «Ορισµός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ» 18. Το µε Α.Π. 3268/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης µε θέµα «Ορισµός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ» 19. Την µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 5078/1017/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» και ειδικότερα το Κεφάλαιο 11. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗ» του Οδηγού του Προγράµµατος, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 20. Την µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 130/37/Α2/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παράταση, συµπλήρωση ουσιαστικών προϋποθέσεων και διόρθωση εσφαλµένων ή ασαφών διατυπώσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 21. Την µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 906/227/Α2/ Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού σηµείου οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 2 από 30

3 της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» για τους υποψήφιους επενδυτές που έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία της πρότασής τους µέχρι και την Παρασκευή 17/02/2012 και ώρα 24:00». 22. Την µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 2358/669/Α2/ Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης των έργων στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 23. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 3970/1082/Α2/ «Παράταση στην προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών και συµπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» και των Παραρτηµάτων του». 24. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 4355/Α2/1206/ «Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης». 25. Την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/ «Ένταξη και έγκριση χρηµατοδότησης επιλαχόντων έργων στο Πρόγραµµα Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης και ειδικότερα σύµφωνα µε την παράγραφο 3 αυτής. 26. Την µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 6003/1548/Α2/ Απόφαση µε θέµα: Παράταση στις προθεσµίες υποβολής δικαιολογητικών και δηµιουργίας νέας θέσης εργασίας µέχρι τις 28/12/2012, των έργων που µε την Υπουργική Απόφαση µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/ έχουν ενταχθεί και εγκριθεί για χρηµατοδότηση ως επιλαχόντα στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων. 27. Την µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 6253/1592/Α2/ Απόφαση µε θέµα: Απένταξη ενταγµένων έργων από το Πρόγραµµα Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» λόγω µη εµπρόθεσµης (έως την ) υποβολής του φυσικού φακέλου της επένδυσης. 28. Την µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 6790/1710/A2/ Απόφαση µε θέµα Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Ε.Π. Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων. 29. Την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 3257/ (Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 1089/ ) για απένταξη από το Πρόγραµµα των εγκεκριµένων για χρηµατοδότηση προτάσεων για τις οποίες δεν εστάλη στον ΕΦΕΠΑΕ φυσικός φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία (28/12/2012). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απένταξη από το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 8 Περιφέρειες ράση 1, διακοσίων ενενήντα τριών (293) ενταγµένων έργων µε προϋπολογισµό ,71 [σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 3257/ (Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 1089/ ), βλ. σηµείο 29 του Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 3 από 30

4 προοιµίου της παρούσας] τα οποία είχαν αρχικά συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα Ι της απόφασης µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/ και τα οποία προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και επί µέρους προϋπολογισµό στο Παράρτηµα Ι της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής, λόγω της µη εµπρόθεσµης (έως την 28/12/2012) υποβολής του φυσικού φακέλου της επένδυσης, σύµφωνα µε τον όρο 3 της απόφασης ένταξης µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/ (σηµείο 25 του προοιµίου της παρούσας). 2. Την απένταξη από το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» - 3 Περιφέρειες ράση 1, οκτακοσίων σαράντα ενός (841) ενταγµένων έργων µε προϋπολογισµό ,02 [σύµφωνα µε την εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ µε Α.Π. 3257/ (Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 1089/ ), βλ. σηµείο 29 του προοιµίου της παρούσας] τα οποία είχαν αρχικά συµπεριληφθεί στο Παράρτηµα ΙI της απόφασης µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/ και τα οποία προσδιορίζονται κατά ταυτότητα και επί µέρους προϋπολογισµό στο Παράρτηµα ΙI της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής, λόγω της µη εµπρόθεσµης (έως την 28/12/2012) υποβολής του φυσικού φακέλου της επένδυσης, σύµφωνα µε τον όρο 3 της απόφασης ένταξης µε Α.Π. ΕΥ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/ (σηµείο 25 του προοιµίου της παρούσας). 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ θα ενηµερώσει κάθε ένα από τους ενδιαφερόµενους για την απόφαση αυτή. 4. Τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στις ιστοσελίδες της ΕΥ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ του ΕΠΕΑΑ Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Γεώργιος Γιαννούσης Συνηµµένα: Παράρτηµα Ι Παράρτηµα ΙΙ Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων, Νίκης 5-7, Αθήνα ΕΥ ΕΠΕΑΑ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Νίκης 5-7, Αθήνα Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήµου & Βουλής 11, Αθήνα ΕΥΣ ΕΚΤ ΕΦΕΠΑΕ Εσωτερική διανοµή: Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ ΕΠΑΕ Μονάδες Α1, Β3, Γ, Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 4 από 30

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΑΑ ΑΝΕΜΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ,98 2 ΑΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 ΑΑ ΚΑΒΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ,79 4 ΑΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ,00 6 ΑΑ ΖΑ ΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,00 7 ΑΑ ΜΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ Α ,44 8 ΑΑ ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ ,29 9 ΑΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,40 10 ΑΑ KUVSHINOVA 11 ΑΑ Α.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 12 ΑΑ ΤΟΜΑΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 13 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ,00 14 ΑΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΑΑ ΚΟΥΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ TOY ΣΠΥΡΙ ΩΝ ,00 16 ΑΑ ΒΑΚΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,80 17 ΑΑ ΓΑΙ ΑΤΖΗ ΜΑΡΘΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,00 18 ΑΑ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ,00 19 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ ΡΟΝΙΚΟΣ 20 ΑΑ ΚΡΑΜΑΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 21 ΑΑ ΛΑΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ,00 22 ΑΑ ΒΑΤΑΜΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 23 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΛΙΑΜΠΑ ,00 24 ΑΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ,00 25 ΑΑ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ,91 26 ΑΑ Μ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ Ι ΤΖΙΜΟΣ ΟΕ ,56 27 ΑΑ ΜΠΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 ΑΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 ΑΑ ΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ,00 30 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,72 31 ΑΑ ΝΤΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,00 32 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΛΗ Σ. ΑΝΤΩΝΙΑ ,76 33 ΑΑ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34 ΑΑ ΖΗΣΗΣ Ν. ΘΕΟ ΩΡΟΣ ,72 35 ΑΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ,37 36 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗΣ T. ΑΝ ΡΕΑΣ ,72 37 ΑΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΛΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ,00 38 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,72 39 ΑΑ ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ A. ΑΡΓΥΡΩ ,72 40 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΛΗ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ,39 41 ΑΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,00 42 ΑΑ ΑΡΑΒΟΓΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 43 ΑΑ ΦΙΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,84 44 ΑΑ ΜΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 45 ΑΑ ΠΡΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46 ΑΑ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 47 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ,72 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 5 από 30

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 48 ΑΑ ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ ,72 49 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Α. ΑΝΝΑ ,72 50 ΑΑ ΕΛΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ ,72 51 ΑΑ ΒΕΝΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,95 52 ΑΑ ΣΚΕΝΤΖΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,72 53 ΑΑ ΣΕΡΕΤΗ Β. ΒΑΙΑ ,72 54 ΑΑ ΖΗΣΗ Β. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ,72 55 ΑΑ ΤΟΛΙΟΥ Β. ΕΛΕΝΗ ,72 56 ΑΑ ΜΠΑΝΙΑΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,76 57 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΛΗ Α. ΜΑΡΙΑ ,72 58 ΑΑ ΑΛΑΜΠΥΡΑ. ΠΑΓΩΝΑ ,72 59 ΑΑ ΓΚΑΡΙΠΗ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ,72 60 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝ ΡΕΑΣ ,72 61 ΑΑ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ,72 62 ΑΑ ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ Ι. Α ΑΜ ,72 63 ΑΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ Γ. ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ,72 64 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΛΗ Σ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ,72 65 ΑΑ ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ,87 66 ΑΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ,22 67 ΑΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 68 ΑΑ ΜΑΝΙΑΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ο.Ε ,33 69 ΑΑ ΜΟΥΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 70 ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι.ΜΑΡΙΑ ,39 71 ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. ΜΑΡΙΑ ,72 72 ΑΑ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 73 ΑΑ ΝΤΑΛΝΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 74 ΑΑ ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΤΣΗ 75 ΑΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ ,57 76 ΑΑ ΟΜΝΑ ΤΣΑΚΟΓΙΑ ,16 77 ΑΑ ΑΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ,14 78 ΑΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ 79 ΑΑ ΓΚΑΝΤΖΩΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ,00 80 ΑΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ,00 81 ΑΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 82 ΑΑ ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ,33 83 ΑΑ ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,00 84 ΑΑ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ ,72 85 ΑΑ ΠΑΠΑΚΟΥ ΑΛΙΚΗ 86 ΑΑ ΟΥΜΟΥΧΤΟΥ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,81 87 ΑΑ PARTALI LLAZO 88 ΑΑ ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,92 89 ΑΑ ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ,00 90 ΑΑ ΛΑΡΙΣΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ ,00 91 ΑΑ ΖΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 92 ΑΑ ΖΑΡΚΑ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93 ΑΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΚΟΛΑΖ ,00 94 ΑΑ ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΜΑΛΙΑ 95 ΑΑ OLENA SAPOZHKOVA Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 6 από 30

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 96 ΑΑ ΣΕΡΕΤΗΣ Ν.ΦΩΤΗΣ ,72 97 ΑΑ ΜΠΑΤΖΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,33 98 ΑΑ ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ,43 99 ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ , ΑΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΓΙΑΝΝΑ 101 ΑΑ ΕΛΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ. ΚΥΡΙΑΚΗ , ΑΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 103 ΑΑ ΤΣΑΒ ΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 104 ΑΑ ΣΤΡΑΤΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 106 ΑΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 107 ΑΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΜΑΡΙΝΑ , ΑΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 109 ΑΑ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΑ ΚΕΚΚΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ , ΑΑ ΦΕΡΧΑΤ ΙΛΙΑΣ , ΑΑ VEPA.COM ΕΠΕ , ΑΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ , ΑΑ ΙΧΤΙΑΡ ΓΙΑΣΗΡ , ΑΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙ ΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ , ΑΑ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΑΑ ΦΕΡΙΧΑ ΟΣΜΑΝ , ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 120 ΑΑ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΥ , ΑΑ STARDOOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 122 ΑΑ ΤΣΕΠΙΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ , ΑΑ ΑΡΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΣΕΦΚΕΤ ΙΡΦΑΝ , ΑΑ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΑΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΟΥΡΗ 127 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΙΚΗ 129 ΑΑ ΜΕΧΜΕΤ ΜΠΕΡΡΙΝ , ΑΑ ΜΙΣΟΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΑ ΜΕΧΜΕΤ ΤΟΥΛΙΝ , ΑΑ ΑΛΤΙΚΟΛΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ , ΑΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ , ΑΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ , ΑΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ , ΑΑ ΖΥΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΒΑΡ ΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΑΑ ΤΣΙΑΚΙΡΟΥ Η ΟΜΟΡΦΟΥΛΑ , ΑΑ , ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙ ΗΣ , ΑΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙ ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 142 ΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ,94 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 7 από 30

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 143 ΑΑ ΚΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΤΟ,ΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ , ΑΑ ΜΑΡΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ , ΑΑ ΗΡΩ ΡΗΓΑ , ΑΑ ΟΜΟΥΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ , ΑΑ Β. ΤΣΙΜΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε. 148 ΑΑ ΕΝ ΕΧΕΙ Ι ΡΥΘΕΙ ΑΚΟΜΑ , ΑΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΑΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ , ΑΑ ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 152 ΑΑ ΕΝ ΕΧΕΙ Ι ΡΥΘΕΙ ΑΚΟΜΑ , ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΗΧΑΣ , ΑΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ , ΑΑ ΡΕΤΣΙΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΑΑ ΠΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑ , ΑΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΑΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ , ΑΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΠΗΤΤΑ , ΑΑ ΛΕΓΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ , ΑΑ ΕΜΠΟΡΙ ΟΥ ΑΛΙΚΗ , ΑΑ ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ , ΑΑ ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ , ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ ΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ , ΑΑ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ , ΑΑ ΧΑΤΖΗΑΝ ΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ 172 ΑΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ , ΑΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 174 ΑΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 177 ΑΑ ΛΥΚΟΥΡΑΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ , ΑΑ ΤΣΙΓΚΛΑ ΤΑΣΙΑ , ΑΑ ΣΤΕΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 180 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΙ ΟΥ ΜΑΡΘΑ , ΑΑ ΜΗΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΑΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ , ΑΑ ΛΙΟΠΕΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ , ΑΑ ΖΑ ΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ , ΑΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΑΑ ΙΑΓΟΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , ΑΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 8 από 30

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 189 ΑΑ ΤΣΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ , ΑΑ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 191 ΑΑ ΣΕΡΕΣΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΑΑ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ , ΑΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ , ΑΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΑΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΑΑ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΑΑ ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 198 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ , ΑΑ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ , ΑΑ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 201 ΑΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ , ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ , ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 204 ΑΑ IPHEED , ΑΑ ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 206 ΑΑ ΜΠΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ , ΑΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΒΙΩΤΗ 208 ΑΑ ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 209 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΡ ΟΥΝΗΣ , ΑΑ ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΑΡΖΕΝΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΑ ΜΠΑΚΤΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ , ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ , ΑΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΑ ΚΟΥΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ , ΑΑ ΑΣΠΡΟΥ ΗΣ ΘΩΜΑΣ , ΑΑ WEB ART 221 ΑΑ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ , ΑΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 223 ΑΑ ΒΙΤΟΥΛΑ ΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 224 ΑΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ , ΑΑ CUPPA.GO! , ΑΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ , ΑΑ ΝΙΚΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ , ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΠ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΑ ΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ , ΑΑ ΤΖΙΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 232 ΑΑ ΜΠΕΡΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 233 ΑΑ ΚΑΝΑΡΗ ΑΝ ΡΙΑΝΗ 234 ΑΑ ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΑΑ ΞΕΝΟΥ ΚΑΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ , ΑΑ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , ΑΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,43 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 9 από 30

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 238 ΑΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΗΜΑΡΑ , ΑΑ ΚΑΝΕΛΟΓΛΟΥ ΩΡΟΘΕΑ , ΑΑ ΝΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 241 ΑΑ ΤΕΤΟRΟΣ ΙRΙΝΑ , ΑΑ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 244 ΑΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 245 ΑΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣ , ΑΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 248 ΑΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ- ΜΑΡΙΑ 249 ΑΑ Ν.ΒΑΛΑΒΑΝΙ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε , ΑΑ ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 251 ΑΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 252 ΑΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΑΑ ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 254 ΑΑ ΜΑΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ , ΑΑ ΑΒΑΤΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 256 ΑΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ , ΑΑ ΜΑΡΙ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 258 ΑΑ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΑΑ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ , ΑΑ ΚΛΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ , ΑΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ , ΑΑ ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗ ΑΝΘ.ΚΑΛΛΙΟΠΗ 264 ΑΑ ΛΑΓΟΥ ΑΚΗ ΘΕΟ ΟΣΙΑ , ΑΑ ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ , ΑΑ ΖΕΡΒΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ , ΑΑ ΠΕΤΙΚΑ ΕΥΣΕΒΙΑ , ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΚΕΣ 269 ΑΑ ΒΟΥΡ ΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΑ ΣΤΡΑΤΙ ΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 271 ΑΑ ΛΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 272 ΑΑ ΚΕΤΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΑ ΓΚΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΑΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝ ΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ , ΑΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΚΥΡΑΚΟΣΙΑΝ ΖΑΝΝΑ , ΑΑ ΘΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑ 278 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΝΤΙΝΗ , ΑΑ ΜΑΝΙΑ Η ΜΑΡΙΑΝΘΗ , ΑΑ ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΑΑ ΚΑΚΑΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΑΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ , ΑΑ ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 10 από 30

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΡΑΣΗ 1-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 284 ΑΑ ΞΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ , ΑΑ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ Κ , ΑΑ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 287 ΑΑ ΜΟΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 288 ΑΑ ΤΕΛΙΑ , ΑΑ ΜΑΣΣEΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ , ΑΑ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΑ ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ , ΑΑ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 293 ΑΑ ΛΕΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , Σύνολο ,71 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 11 από 30

12 1 ΑΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,00 2 ΑΑ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,50 3 ΑΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΠΤΗΣ ,64 4 ΑΑ ΠΑΥΛΟΣ ΡΙΖΟΣ ,75 5 ΑΑ NETCOM ,11 6 ΑΑ ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,88 7 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΣΧΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 8 ΑΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ ,57 9 ΑΑ FROELIGER LISE ,00 10 ΑΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,00 11 ΑΑ ΚΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ,33 12 ΑΑ ΚΑΡ ΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ ,00 13 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 14 ΑΑ ΛΑΓΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 15 ΑΑ ΣΥΛΛΙΓΑΡ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,41 16 ΑΑ ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,00 17 ΑΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ,00 18 ΑΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 19 ΑΑ ΚΑΝΑΚΗ Α ΚΑΝΑΚΗ ΟΕ 20 ΑΑ ΛΟΖΙΟΥ ΧΑΡΑ ,11 21 ΑΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΕΛΕΧΡΑΣ ,86 22 ΑΑ ΝΤΑΦΕΤΣΙΟΣ ,71 23 ΑΑ ΜΩΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24 ΑΑ ΛΙΑΖΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 25 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ,00 26 ΑΑ ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 27 ΑΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ,07 28 ΑΑ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 29 ΑΑ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00 30 ΑΑ ΑΘ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ,60 31 ΑΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΑΠΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ,00 32 ΑΑ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ,00 33 ΑΑ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 34 ΑΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,47 35 ΑΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΑΜΠΡΙΝΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 36 ΑΑ Μ5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 37 ΑΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΖΟΒΑ ,00 38 ΑΑ ΙΣΤΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,43 39 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ,06 40 ΑΑ ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ,00 41 ΑΑ MARCEL ESTELL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 42 ΑΑ ΕΞΑΡΧΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ,00 43 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΑΚΟΛΥΡΗ ,94 44 ΑΑ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ,94 45 ΑΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝ ΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥ ΙΑ ΚΑΝ ΙΑ Ο.Ε. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 12 από 30

13 46 ΑΑ ΧΟΥΡΙ ΗΣ-ΓΙΑΜΑΚΗ ΟΕ ,71 47 ΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,33 48 ΑΑ Α.Μ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε 49 ΑΑ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,00 50 ΑΑ ΣΕΡΒΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,00 51 ΑΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΜΑΧΟΥ ,93 ΑΝΤΡΕΑ 52 ΑΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ,86 ΕΠΕ 53 ΑΑ ΤΣΑΓΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,00 54 ΑΑ ΣΚΑΜΠΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,29 55 ΑΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 56 ΑΑ ΕΡΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ,00 57 ΑΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,00 58 ΑΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ,67 59 ΑΑ ΜΠΕΣΣΟ ΙΡΕΝΑ ,22 60 ΑΑ Ι.Γ. ΡΙΤΣΑΣ ΕΕΒΕ 61 ΑΑ JAROSZ BARBARA ,00 62 ΑΑ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΑΝΤ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,00 63 ΑΑ Γ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ - Λ. ΝΤΑΜΑΝΗΣ Ο.Ε. 64 ΑΑ ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,00 65 ΑΑ ΡΑΚΟΥΛΗΣ Π. - ΑΝΤ. & ΓΡ. ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ ΟΕ ,00 66 ΑΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΗ ΑΛΜΠΙΝΑ ,00 67 ΑΑ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ ,86 68 ΑΑ ΜΑΝ ΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 69 ΑΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 70 ΑΑ GREENFIELD ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ,59 ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 71 ΑΑ ΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ,00 72 ΑΑ ΚΑΡΑΤΣΙΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 73 ΑΑ ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,72 74 ΑΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ,50 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 75 ΑΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΠΗΣ ,43 76 ΑΑ ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 77 ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Σ ΡΑΚΑ ,00 78 ΑΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ,00 79 ΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,43 80 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΛΤΣΩΝΗ ,00 81 ΑΑ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 82 ΑΑ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ,00 83 ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΟΚΟΣ 84 ΑΑ ΜΑΥΡΟΜMΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΜMΑΤΗ ,56 ΕΛΕΝΗ Ο.Ε 85 ΑΑ ΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 86 ΑΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΘΟΠΟΥΛΟΥ ,19 87 ΑΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 88 ΑΑ FUNNY EYE DESIGN ,11 89 ΑΑ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ,00 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 13 από 30

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13/7/2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809. Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 3 /1/2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. :546 55 Τηλέφωνο :2313 319847 FAX :2310 409809 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ Αρ.

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 132 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 37 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 37 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ : 217 ΣΕΛΙ Α 1 ΤΙΤΛΟΣ 1 238861 ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Ν 506925 Ν 12 Ν 4 2 17 4/5 60 800 200 60 0 356 420 1836 217 2 237175 ΠΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π 665722 Ν 12 Ν 4 2 16 8/11 60 800 200 60 0 334.6 420 1814.6 217

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

, 07-01-2015 . 502 . :. 23213 50158

, 07-01-2015  . 502 . :. 23213 50158 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ.Πρωτ. 502 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού Πληρ. :Μ. Σεϊρεκίδου Τηλ. 23213 50158 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Οργανική θέση ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΡΑΜΑΣ) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 1 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185191 ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ - ΠΡΩΗΝ ΤΕΕ ΛΕΡΟΥ 2 179 Α Ανατ. Αττικής (.Ε.) 2 ΤΡΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 188197 ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1 147,58 Θεσπρωτίας (.Ε.) 3 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 Ο Ε. Λ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 3 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΖΟΛ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ - " ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ"

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ -  ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) Στα 29 από τα 153 εκλογικά κέντρα(18,95%) ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ - " ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ" ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 35 ΑΓΙΑΝΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ : 1 / 2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ: 101 Ε ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΣΗΣ/ΤΕΕ 16-Μαϊ-10

ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΣΗΣ/ΤΕΕ 16-Μαϊ-10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΣΗΣ/ΤΕΕ 16-Μαϊ-10 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α/Α. Επώνυµο Ονοµα Πατρ/µο Μητρ/µο Φύλο Ηµνία Γεν. Τηλέφωνο Κωδ. Πρωτ. Αρ.Ταυτ Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α.

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 29/06/2015 Αρ. πρωτ.: 5033 Θέµα: Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας σε µέλη του Κύριου ιδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ...Α. για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE 2008 50.000.000 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Πλοίαρχοι ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.)

Ειδικότητα: Πλοίαρχοι ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) Σελίδα 1 από 13 1 ΜΑΚ/527 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 02/01 46 ΚΡΗΤΗΣ 15.800 2 ΗΠΕ/8 ΑΓΑΠΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 01/01 214 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.424 3 ΑΣΠ/46 ΑΓΓΕΛΟΒ ΑΓΓΕΛ-ΙΒΑΝΟΒ ΙΒΑΝ 02/01 102 ΚΡΗΤΗΣ 14.180 4 ΑΣΠ/391

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) "Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α.

1. Τις διατάξεις: α) του Π 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που διέπουν το Ε.Κ...Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30/04/2015 Αρ. πρωτ.: 3243 Θέµα: Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας σε µέλη του Κύριου ιδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ...Α. για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας την ευτέρα 11 Αυγούστου 11:00 έως 13:00 και και µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου ηµέρα που θα ανακοινωθεί.

Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας την ευτέρα 11 Αυγούστου 11:00 έως 13:00 και και µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου ηµέρα που θα ανακοινωθεί. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας την ευτέρα 11 Αυγούστου 11:00 έως 13:00 και και µέσα στο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 2617 ΜΠΑΛΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ ΑΗ127827 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0 0 0 360,00 0 Οχι 1 Οχι 1.160,00 1 1802 ΣΑΒΒΑΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡ Ρ382685 Οχι Οχι 1 16 18,00 800 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ (>12 ΜΗΝΩΝ) ΝΕ ΑΝΕΡΓ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΓΓΑΜ/-Η ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΟ ΠΡΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 6.900,01-12.000,00 12.000,01-16.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Συνεδρίαση 27 η. Ο Αντιπρόεδρος κ. αµάσκος Χαράλαµπος (Χάρης) Η Γραµµατέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. /νση : Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Οργανική θέση

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Οργανική θέση 1 ΧΑΣΑΠΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 174235 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 151,35 Κορινθίας (.Ε.) 2 ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΝΑ 154605 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 141,95 Γ Κυκλάδων (.Ε.) 3 ΣΚΑΠΕΤΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 198911

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΠO ΤΟΝ ΑΣΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΠO ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΠO ΤΟΝ ΑΣΕΠ Α/Α ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Απομείναντων ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΣΕΠ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ 1 39 ΚΑΣΟΥΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ 2 43 ΣΑΜΑΡΑ ΠΟΣΟΥΛΑ ΚΩΝ 3 58 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΗΜ 4 70

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62

Σ.Ο.Ε.Λ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Σ.Ο.Ε.Λ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. 1 από 62 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4243 1 1 2 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1001263 1 1 1 3 ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΑ 1001817 1 1 4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5659 1 1 1 1 1 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3129 1 1 1 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 6223 1 1 7

Διαβάστε περισσότερα