ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής «Oφειλέτης») υπό την εγγύηση του Εγγυητή (εφεξής «Εγγυητής») το προϊόν που αυτός έχει επιλέξει στη συνημμένη στην παρούσα αίτηση (εφεξής «Αίτηση»), στην οποία αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της Τραπέζης, του Οφειλέτη και του Εγγυητή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης συμβάσεως, οι οποίοι συμπληρώνουν το «Πλαίσιο Συνεργασίας-Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών», υπό στοιχεία «Ιδιωτών Έκδοση 1.0./2010», αντίγραφο του οποίου δόθηκε στον Οφειλέτη και το οποίο διατίθεται σε όλα τα Καταστήματα της Τραπέζης και στον διαδικτυακό τόπο αυτής ( και το οποίο ο Οφειλέτης αποδέχεται ως αδιαίρετο όλο, με την Αίτηση, την παρούσα και την Πρόσθετη Πράξη της. 1. Αντικείμενο Συμβάσεως Η Τράπεζα, κατόπιν υποβολής της Αιτήσεως, χορηγεί στον Οφειλέτη έντοκη πίστωση για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του (εφεξής «Πίστωση») μέχρι του πιστωτικού ορίου (εφεξής «Πιστωτικό Όριο») που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη»), κατά τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται πιο κάτω οι οποίοι συμπληρώνουν το ως άνω «Πλαίσιο Συνεργασίας-Όρους Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών» και αποτελούν με αυτό αδιαίρετο όλο. 2. Πιστωτικό Όριο 2.1. Ο Οφειλέτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει την Πίστωση κατ' επανάληψη με μερικές ή ολικές αναλήψεις μέχρι το Πιστωτικό Όριο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Τράπεζα μετά από αξιολόγηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας του Οφειλέτη και αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη και στους Λογαριασμούς που λαμβάνει ο Οφειλέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 πιο κάτω Η Τράπεζα επανεξετάζει τακτικά κατ έτος και έκτακτα, όποτε απαιτείται, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, το Πιστωτικό Όριο, λαμβάνοντας υπ όψιν τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, τη φερεγγυότητα, την πιστοληπτική ικανότητα του Οφειλέτη και τη συνέπειά του στην τήρηση των όρων της παρούσης ή/και άλλων συμβάσεών του με την Τράπεζα και διατηρεί το δικαίωμα να το μεταβάλει ή να αναστείλει τη χρήση του Πιστωτικού Ορίου ή/και τη χρήση της κάρτας που τυχόν χρησιμοποιείται (παρ. 3.2.) για να περιορίσει τον εντεύθεν κίνδυνο. Η Τράπεζα μπορεί επίσης να περιορίσει ή και να μηδενίσει το Πιστωτικό Όριο για λόγους προστασίας του Οφειλέτη και των συναλλαγών, όπως στην περίπτωση που αυτό δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το εκάστοτε νέο Πιστωτικό Όριο του Οφειλέτη γνωστοποιείται στον Οφειλέτη μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο κάτω ή/και με επιστολή και εφόσον πρόκειται για γενικού χαρακτήρα μέτρο ασφαλείας, μέσω της ιστοσελίδας της Τραπέζης Ο Οφειλέτης μπορεί, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, να ζητήσει την αύξηση ή και τη μείωση του Πιστωτικού Ορίου του. Μόνη η παραλαβή του ως άνω αιτήματος δεν συνεπάγεται την αποδοχή του από την Τράπεζα, η οποία, με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παρ. 2.2, μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Η ανακοίνωση του νέου Πιστωτικού Ορίου θα πραγματοποιείται με τους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου από τον Οφειλέτη ή υπέρβαση λόγω τόκων ή εξόδων απαγορεύεται και, αν τυχόν συμβεί, συνιστά ουσιώδη παράβαση της παρούσης εκ μέρους του Οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση υπερβάσεως του Πιστωτικού Ορίου, ο Οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει στην Τράπεζα το συνολικό ποσό της υπερβάσεως μαζί με το ποσό της τρέχουσας δόσεώς του, το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Πληρωμής (άρθρο 5.3.) του αμέσως επόμενου Λογαριασμού του άρθρου 6 πιο κάτω. 3. Χρήση της Πιστώσεως 3.1. Η Πίστωση εξυπηρετείται με δανειακό λογαριασμό (εφεξής «Λογαριασμός της Πιστώσεως»), ο οποίος τηρείται στο όνομα του Οφειλέτη και ο αριθμός του οποίου θα αναφέρεται στους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω Η χρήση του ποσού της Πιστώσεως μπορεί να πραγματοποιείται πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος Πιστωτικού Ορίου (άρθρο 2), με αναλήψεις μετρητών από το Λογαριασμό της Πιστώσεως, είτε από τα ταμεία της Τραπέζης με την προσκόμιση των στοιχείων ταυτοποιήσεως που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του Πλαισίου Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών, είτε με χρήση οποιασδήποτε κάρτας εκδόσεως της Τραπέζης, η οποία αναφέρεται στην Αίτηση υπό τον τίτλο «Στοιχεία Αιτήσεως» (εφεξής «Στοιχεία Αιτήσεως»), σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο Προσωπικό Αριθμό Αναγνωρίσεως (PIN), από τις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATMs) της Τραπέζης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της συμβάσεως για τη χορήγησή της και τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ATM, είτε μέσω του διαδικτύου ή/και άλλων μέσων που θα τεθούν στη διάθεση του Οφειλέτη στο μέλλον Επιπλέον η χρήση του ποσού της Πιστώσεως μπορεί να πραγματοποιείται με χρεώσεις του Πιστωτικού Ορίου σε εκτέλεση εντολών πληρωμής (εντολές μεταφοράς πιστώσεως σε τρίτους) του Οφειλέτη, εφόσον η σχετική υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη από την Τράπεζα Ο Οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα την αμοιβή που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη για την αποδοχή της εντολής και την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων για την εκτέλεσή της, όπως κάθε φορά ορίζεται στο Τιμολόγιο της Τραπέζης, όπως και κάθε δαπάνη ή έξοδα τρίτων με τα οποία η Τράπεζα θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση της εντολής, με χρέωση του ισχύοντος Πιστωτικού Ορίου. Για την εξόφληση των ανωτέρω κονδυλίων, ο Οφειλέτης εντέλλεται με την παρούσα ανέκκλητα προς τούτο την Τράπεζα να χρεώνει το Λογαριασμό της Πιστώσεως κατά 1

2 προτεραιότητα και, πριν από τη χρέωση σε αυτόν, του ποσού της εντολής. Εάν μετά την ανωτέρω χρέωση το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό του Πιστωτικού Ορίου δεν επαρκεί για την εκτέλεση της εντολής, αυτή δεν εκτελείται Εάν η εντολή πληρωμής πρέπει να εκτελεστεί σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του Πλαισίου Συνεργασίας - Όρων Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Αναφορικά με τους ειδικότερους όρους λήψεως, ανακλήσεως ή/και ενεργοποιήσεως από τον δικαιούχο ή την τράπεζα του δικαιούχου ή από την Τράπεζα, της εντολής πληρωμής, καθώς και των συναλλαγών με χρήση της κάρτας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του ισχύοντος Πλαισίου Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών της Τραπέζης για τις εντολές πληρωμής Οι πιο πάνω αναλήψεις (παρ. 3.2.) και η εκτέλεση των εντολών, καθώς και τα έξοδα που βαρύνουν τον Οφειλέτη (παρ. 3.3.) και οι έναντι αυτών καταβολές του Οφειλέτη καταχωρίζονται στο Λογαριασμό της Πιστώσεως, χωρίς όμως να χάνεται η αυτοτέλεια των σχετικών κονδυλίων Ο Λογαριασμός της Πιστώσεως δεν μπορεί να αποβεί χρεωστικός σε βάρος της Τραπέζης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σχηματισθεί πιστωτικό υπόλοιπο υπέρ του Οφειλέτη, αυτός μπορεί να το αναλάβει οποτεδήποτε κατά τα αναφερόμενα στις παρ και 3.3. πιο πάνω, χωρίς όμως να δικαιούται τόκο για το πιστωτικό υπόλοιπο. 4. Επιτόκιο 4.1. Η Πίστωση που χορηγείται στον Οφειλέτη είναι έντοκη με κυμαινόμενο επιτόκιο, το ύψος του οποίου διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσό που κάθε φορά αναλαμβάνεται. Τα εκάστοτε ισχύοντα συμβατικά επιτόκια και τα ποσά στα οποία αυτά αντιστοιχούν, αναγράφονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσης Η Τράπεζα δύναται να προσφέρει στον Οφειλέτη προνομιακό επιτόκιο, το ύψος και η διάρκεια ισχύος του οποίου αναγράφονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσης, προσβλέποντας στη συνέπειά του, στην εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αυτής και κυρίως στην ακριβόχρονη εξόφληση της κατά την παρ πιο κάτω Ελάχιστης Καταβολής. Τα προνομιακά επιτόκια είναι κυμαινόμενα και μεταβάλλονται κατά τους όρους της παρ πιο κάτω Με την επιφύλαξη της παρ πιο κάτω, ρητά συμφωνείται ότι τυχόν καθυστέρηση εξοφλήσεως οποιασδήποτε Ελάχιστης Καταβολής ή καταγγελία της συμβάσεως αυτής, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση του προνομιακού επιτοκίου, οπότε το ανεξόφλητο υπόλοιπο της Πιστώσεως θα εκτοκίζεται από την επομένη της Ημερομηνίας Πληρωμής (άρθρο 5.3.) της καθυστερούμενης Ελάχιστης Καταβολής ή της καταγγελίας της συμβάσεως με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο της παρ. 4.1 πιο πάνω Κάθε ποσό που αναλαμβάνεται από την Πίστωση εκτοκίζεται, για τις συναλλαγές της παρ πιο πάνω από την ημερομηνία αναλήψεως και, για τις συναλλαγές της παρ πιο πάνω από την ημερομηνία χρεώσεως του Πιστωτικού Ορίου σε εκτέλεση της εντολής από την Τράπεζα, όπως η αντίστοιχη ημερομηνία εμφανίζεται στους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω, μέχρι την ημερομηνία εξοφλήσεώς του με το αντίστοιχο κατά τις προηγούμενες παραγράφους (4.1 και 4.2) επιτόκιο, όπως εκάστοτε ισχύει, και οι τόκοι που παράγονται χρεώνονται στο Λογαριασμό της Πιστώσεως την ημερομηνία εκδόσεως των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο κάτω Τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους (4.1 και 4.2) ισχύοντα συμβατικά επιτόκια συμφωνούνται κυμαινόμενα, ώστε η Τράπεζα δικαιούται να τα μεταβάλει την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μηνός μέχρι του ύψους της μεταβολής του επιτοκιακού δείκτη EURIBOR τριών (3) μηνών (επιτόκιο αναφοράς-παρ ) μεταξύ της τιμής αυτού την ως άνω ημερομηνία και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως προηγούμενου μηνός. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είτε να μη μεταβάλει τα επιτόκια σε κάθε μεταβολή του ως άνω επιτοκιακού δείκτη, είτε να μην εξαντλήσει για όλα ή μέρος αυτών το ως άνω ανώτατο όριο μεταβολής Κατ εξαίρεση, η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλει τα συμβατικά επιτόκια μέχρι του διπλασίου του ύψους της ως άνω διαφοράς είτε όταν σε προηγούμενες μεταβολές του δείκτη δε μετέβαλε αντίστοιχα τα συμβατικά επιτόκια, είτε όταν την κατά τα παραπάνω ημέρα μεταβολής του επιτοκίου, η απόδοση στη λήξη των ομολόγων διάρκειας δέκα (10) ετών του Ελληνικού Δημοσίου (παρ ) διαφέρει από την απόδοση των όμοιων ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου περισσότερο από μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα Η Τράπεζα αποφασίζει την κατά τα παραπάνω μεταβολή (ή μη) λαμβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, όπως και τον κίνδυνο που εκάστοτε αναλαμβάνει, τόσο για τη συγκεκριμένη χορήγηση, όσο και για το σύνολο χορηγήσεων της ιδίας κατηγορίας. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόκριμα ή δέσμευση για την τυχόν επόμενη μεταβολή του επιτοκίου, όποτε και αν γίνει. Η κατά τα παραπάνω μεταβολή δεν αποτελεί τροποποίηση της συμβάσεως. Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις μεταβολής ισχύουν και εφαρμόζονται και για τα τυχόν ισχύοντα προνομιακά συμβατικά επιτόκια Ως EURIBOR τριών (3) μηνών νοείται το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού για προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας τριών (3) μηνών, εντός της ζώνης του EURO, όπως ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας ή από το πρακτορείο REUTERS ή άλλο έγκυρο πρακτορείο ειδήσεων την μ.μ. ώρα Ελλάδος. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτός ο καθορισμός της τιμής του ως άνω επιτοκιακού δείκτη οποιαδήποτε από τις ως άνω ημερομηνίες, θα λαμβάνεται υπ όψιν η τιμή του δείκτη κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε η τιμή του Η απόδοση στη λήξη των ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τις αποδόσεις ίδιας διάρκειας ομολόγων εκδόσεως των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ελλάδας. Στην εκάστοτε σημειούμενη διαφορά των ως άνω αποδόσεων αντανακλάται και ο κίνδυνος της χώρας που αποτελεί παράγοντα αυξήσεως του κόστους χρήματος που αντλείται στη χώρα μας και συνεπώς του κόστους των κεφαλαίων της Τραπέζης. Οι 2

3 αποδόσεις στη λήξη των ομολόγων εκδόσεως κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δημοσιεύονται στον Οικονομικό Τύπο και αναρτώνται σε οικονομικού περιεχομένου ιστοσελίδες, όπως π.χ. της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών ( Ο Οφειλέτης ενημερώνεται για την εκάστοτε μεταβολή των συμβατικών επιτοκίων από τους Λογαριασμούς του άρθρου 6, στους οποίους αναφέρονται τα εκάστοτε σε ισχύ επιτόκια, μέσω του καθημερινού τύπου και με ανακοινώσεις στις εγκαταστάσεις της Τραπέζης, καθώς και στον διαδικτυακό της τόπο ( σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο. Κάθε μεταβολή επιτοκίου ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των νέων επιτοκίων. Ο Οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τους όρους του άρθρου 9 πιο κάτω Οι τόκοι υπολογίζονται τοκαριθμικά επί του κεφαλαίου της Πιστώσεως που αναλαμβάνεται κάθε φορά από τον Οφειλέτη. Βάση για τον υπολογισμό των τόκων λαμβάνεται έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών Εάν οποιοδήποτε ποσό, που οφείλεται με βάση την παρούσα, δεν εξοφληθεί μέχρι το αργότερο την Ημερομηνία Πληρωμής (παρ πιο κάτω), θα οφείλονται τόκοι υπερημερίας για το ποσό που δεν έχει εξοφληθεί οι οποίοι θα υπολογίζονται από την επομένη της Ημερομηνίας Πληρωμής. Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται με το εκάστοτε ανώτατο επιτρεπόμενο επιτόκιο υπερημερίας, το σημερινό ύψος του οποίου αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας και οι τόκοι που παράγονται, εφόσον παραμένουν ανεξόφλητοι, θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάμηνο. 5. Εξόφληση 5.1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 5.7 πιο κάτω, ο Οφειλέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα ακριβόχρονα, το αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 5.3.), τουλάχιστον την Ελάχιστη Καταβολή, το ύψος της οποίας (με την επιφύλαξη των παρ. 5.2 και 10.6 πιο κάτω) ορίζεται στην Πρόσθετη Πράξη και αναγράφεται στους Λογαριασμούς. Η Ελάχιστη Καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού οφειλόμενου υπολοίπου εκ κεφαλαίου, πλέον των κάθε μορφής δεδουλευμένων τόκων. Το ως άνω ποσοστό μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν αιτήματος του Οφειλέτη το οποίο πραγματοποιείται με τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στην παρ. 5.8 πιο κάτω που εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή Στο ποσό της Ελάχιστης Καταβολής προστίθενται α) τα τυχόν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ποσά προηγούμενων Ελάχιστων Καταβολών, β) το ποσό της τυχόν υπερβάσεως του Πιστωτικού Ορίου (παρ. 2.4.), γ) το τυχόν ασφάλιστρο της παρ.10.6 πιο κάτω και δ) οι λοιπές τυχόν επιβαρύνσεις (άρθρο 12) κατά την παρούσα. Το εκάστοτε ακριβές ποσό της Ελάχιστης Καταβολής και των κατά τα ανωτέρω τυχόν προσαυξήσεων αναγράφεται στον αντίστοιχο Λογαριασμό του άρθρου 6 που λαμβάνει ο Οφειλέτης Η εκάστοτε οφειλή κατά τις προηγούμενες παρ. 5.1 και 5.2 πιο πάνω εξοφλείται με καταβολές, η περιοδικότητα των οποίων σημειώνεται στην Πρόσθετη Πράξη. Η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης καταβολής ορίζεται στον πρώτο μετά την υπογραφή της παρούσης Λογαριασμό του άρθρου 6 πιο κάτω και για όλες τις υπόλοιπες καταβολές είναι η ίδια ημέρα των επερχόμενων μηνών που αντιστοιχούν στην κατά τα προαναφερθέντα επιλεγείσα συχνότητα δόσεων (Ημερομηνία Πληρωμής). Η εκάστοτε Ημερομηνία Πληρωμής επαναλαμβάνεται ρητά στους Λογαριασμούς του άρθρου 6 πιο κάτω καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης και είναι δήλη ημέρα κατά την έννοια και με τις συνέπειες του νόμου. Εάν η Ημερομηνία Πληρωμής συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, τότε μετατίθεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα Ο Οφειλέτης, εφόσον εκπληρώνει ακριβόχρονα τις από την παρούσα υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα, δικαιούται να υποβάλει οποτεδήποτε αίτημα μεταβολής της Ημερομηνίας Πληρωμής επιλέγοντας μεταξύ των εκάστοτε προτεινόμενων από την Τράπεζα εναλλακτικών ημερομηνιών. Στις περιπτώσεις αυτές η νέα Ημερομηνία Πληρωμής αναφέρεται στον επόμενο Λογαριασμό που εκδίδεται μετά την υποβολή του αιτήματος και η Ημερομηνία Πληρωμής όλων των εφεξής καταβολών είναι η ίδια ημέρα (δήλη) των επερχόμενων μηνών που αντιστοιχούν στην κατά την παρ. 5.3 περιοδικότητα Εφόσον ο Οφειλέτης εκπληρώνει ακριβόχρονα τις από την παρούσα υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα, δικαιούται να υποβάλει αίτημα παραλείψεως εξοφλήσεως της Ελάχιστης Καταβολής μέχρι δύο (2) συνεχόμενων ή μη μηνών, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά μήνα και μέχρι μίας (1) ανά δωδεκάμηνο, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά δίμηνο ή τρίμηνο. Το σχετικό αίτημα του Οφειλέτη θα πρέπει να προσδιορίζει τους μήνες, την Ελάχιστη Καταβολή των οποίων ο Οφειλέτης επιθυμεί να παραλείψει και υποβάλλεται οποτεδήποτε από την Ημερομηνία Πληρωμής ενός Λογαριασμού του άρθρου 6 πιο κάτω, μέχρι το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού, την Ελάχιστη Καταβολή του οποίου επιθυμεί να παραλείψει Υπό τις κατά την παρ πιο πάνω προϋποθέσεις, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στον Οφειλέτη την παράλειψη εξοφλήσεως της Ελάχιστης Καταβολής έως και δύο (2) συνεχόμενων η μη, μηνών, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά μήνα και μέχρι μιας (1) ανά δωδεκάμηνο, εφόσον η συμφωνηθείσα περιοδικότητα είναι ανά δίμηνο ή τρίμηνο, είτε με επιστολή που απευθύνεται σε αυτόν, είτε μέσω του Λογαριασμού του άρθρου 6 της προηγούμενης από την προς παράλειψη (πρώτης) Ελάχιστης Καταβολής Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ ή 5.6. πιο πάνω, η Ελάχιστη Καταβολή που παραλείπεται δεν θεωρείται ληξιπρόθεσμη, οι συμβατικοί τόκοι που εμπεριέχονται σε αυτή κεφαλαιοποιούνται και κατ ακολουθία η Ελάχιστη Καταβολή επαναπροσδιορίζεται στον επόμενο προς εξόφληση Λογαριασμό. Εφόσον παραλειφθούν δύο (2) συνεχόμενες Ελάχιστες Καταβολές, η πιο πάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά τη δεύτερη παράλειψη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παραλείψεως Ελάχιστης Καταβολής, είτε γιατί η Τράπεζα αποδέχθηκε σχετικό αίτημα του Οφειλέτη (παρ πιο πάνω), είτε γιατί ο Οφειλέτης δέχθηκε σχετική πρόταση της Τραπέζης (παρ πιο πάνω), ο Οφειλέτης μπορεί, κατά περίπτωση, να 3

4 αρνηθεί την προσφορά, να υπαναχωρήσει ή και να διακόψει την παράλειψη επόμενης Ελάχιστης Καταβολής καταβάλλοντας οποιοδήποτε ποσό σε μερική ή ολική εξόφληση της οφειλής του από τη σύμβαση αυτή Τα αναφερόμενα στις παρ και 5.5. πιο πάνω αιτήματα του Οφειλέτη υποβάλλονται είτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης, είτε τηλεφωνικώς μέσω των τηλεφωνικών συνδέσεων που η Τράπεζα κάθε φορά ανακοινώνει για την εξυπηρέτηση της πελατείας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο θέσει στη διάθεση του Οφειλέτη η Τράπεζα στο μέλλον. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Οφειλέτης υποχρεούται να παρέχει τα στοιχεία ταυτοποιήσεως που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του Πλαισίου Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών. Σε περίπτωση υποβολής των ως άνω αιτημάτων τηλεφωνικώς, οι σχετικές συνδιαλέξεις μαγνητοφωνούνται για λόγους ασφάλειας του Οφειλέτη και της Τραπέζης. Μόνη η υποβολή των ως άνω αναφερόμενων στις παρ και 5.5. αιτημάτων δεν συνεπάγεται την αποδοχή τους από την Τράπεζα, η οποία συνεξετάζει τη φερεγγυότητα και πιστοληπτική ικανότητα του Οφειλέτη και τη συνέπειά του στην τήρηση των όρων της παρούσης ή/και άλλων συμβάσεών του με την Τράπεζα Έχοντας υπ όψιν τη μεγάλη διάρκεια της παρούσης, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ποσοστό της Ελάχιστης Καταβολής σε κάθε περίπτωση μεταβολής των συμβατικών επιτοκίων και κατά το ύψος της αντίστοιχης μεταβολής, όπως αυτή προκύπτει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4. πιο πάνω. Η ως άνω μεταβολή εκφράζεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Εάν το επόμενο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5, το πρώτο δεκαδικό ψηφίο αυξάνεται κατά μία μονάδα. Κάθε μεταβολή του ως άνω ποσοστού γνωστοποιείται στον Οφειλέτη με το Λογαριασμό του άρθρου 6 και ισχύει υπό τους ειδικότερους όρους της παρ. 4.5 πιο πάνω. Ο Οφειλέτης δικαιούται να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 πιο κάτω Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστερήσεως εξοφλήσεως οποιουδήποτε ληξιπρόθεσμου ποσού πέρα από την Ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 5.3), ο Οφειλέτης καθίσταται ως προς αυτό αυτοδίκαια υπερήμερος με μόνη την πάροδο της Ημερομηνίας Πληρωμής, κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί το σχετικό ποσό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή όχληση από την Τράπεζα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερημερίας οφείλονται τόκοι υπερημερίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.7 πιο πάνω, η Τράπεζα, για να περιορίσει τον εντεύθεν αυξανόμενο κίνδυνο, ειδοποιεί σχετικά τον Οφειλέτη για τις συνέπειες της παραλείψεως αυτής ή αναθέτει την ειδοποίηση σε εταιρείες του Ν. 3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει και αφενός παρακολουθεί ειδικά τη συγκεκριμένη οφειλή και αφετέρου δικαιούται να περιορίσει το Πιστωτικό Όριο ή και να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσεως της κάρτας που τυχόν χρησιμοποιείται (κατά την παρ. 3.2 πιο πάνω), μέχρι την εξόφληση των ληξιπροθέσμως οφειλομένων. Στην έννοια της καθυστερήσεως εντάσσεται η αδυναμία χρεώσεως του καταθετικού λογαριασμού της παρ (β) πιο κάτω, καθώς και η ανυπαρξία επαρκούς υπολοίπου σε αυτόν. Για όσο χρόνο παραμένει σε καθυστέρηση ο Οφειλέτης, επιβαρύνεται για την κάλυψη των εξόδων της Τραπέζης για την ειδοποίηση και την παρακολούθηση της καθυστερήσεως, με το πρόσθετο κόστος το οποίο αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη Η εξόφληση των οφειλών του Οφειλέτη γίνεται εναλλακτικά, κατ' επιλογήν του: α) Με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τραπέζης στην Ελλάδα με την επίδειξη του προς εξόφληση Λογαριασμού, β) Με χρέωση του καταθετικού λογαριασμού που ο Οφειλέτης τηρεί στην Τράπεζα, τον οποίο εφόσον υποδεικνύει στα Στοιχεία Αιτήσεως της Αιτήσεως, εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει με το ποσό της Ελάχιστης Καταβολής κατά την Ημερομηνία Πληρωμής. Η πιο πάνω εξουσιοδότηση συμφωνείται ανέκκλητη, καθώς αφορά το συμφέρον αμφοτέρων των συμβαλλομένων και ο Οφειλέτης αναγνωρίζει τις ανωτέρω χρεώσεις ως απόλυτα έγκυρες και νόμιμες, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώσει την Τράπεζα για οποιαδήποτε αλλαγή του συγκεκριμένου καταθετικού λογαριασμού του. Ο Οφειλέτης υποχρεούται να μεριμνά για την ύπαρξη επαρκούς διαθεσίμου υπολοίπου στον ως άνω καταθετικό λογαριασμό το αργότερο μέχρι τη λήξη του ωραρίου συναλλαγών της Τραπέζης την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της Ημερομηνίας Πληρωμής, διαφορετικά εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να χρεώνει το λογαριασμό του μέχρι του υπάρχοντος υπολοίπου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωσή του, γ) Σε οποιοδήποτε ΑΤΜ της Τραπέζης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του ΑΤΜ, δ) Μέσω των υπηρεσιών Alpha Phone ή Alpha Web Banking, σύμφωνα με τις σχετικές κατά περίπτωση οδηγίες της Τραπέζης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέσει στη διάθεση του Οφειλέτη η Τράπεζα στο μέλλον Ο Οφειλέτης δικαιούται να καταβάλει στην Τράπεζα οποτεδήποτε οποιοδήποτε ποσό πέραν της Ελάχιστης Καταβολής Κάθε καταβολή του Οφειλέτη στην Τράπεζα έναντι της κατά την παρούσα χορηγηθείσης Πιστώσεως εξοφλεί κατά σειρά τους τόκους υπερημερίας, τους δεδουλευμένους και λογισθέντες κατά τον χρόνο της καταβολής συμβατικούς τόκους της Πιστώσεως, τα κάθε μορφής έξοδα της Πιστώσεως (άρθρο 12) και στη συνέχεια το τυχόν ασφάλιστρο της παρ.10.6 και τέλος το αναληφθέν κεφάλαιο της Πιστώσεως. Σε περίπτωση που έχουν σωρευθεί περισσότερες της μίας ληξιπρόθεσμες Ελάχιστες Καταβολές, η εξόφληση των κατά τα ως πάνω κονδυλίων αρχίζει από αυτά που γεννήθηκαν παλαιότερα. 6. Λογαριασμοί 6.1. Κάθε μήνα η Τράπεζα εκδίδει και αποστέλλει, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ και 6.7 πιο κάτω, στον Οφειλέτη με απλό ταχυδρομείο, στην κατά το άρθρο 14 διεύθυνσή του, εκκαθαριστικό σημείωμα (εφεξής ο «Λογαριασμός»), στον οποίο εμφανίζεται η συνολική κίνηση του Λογαριασμού της Πιστώσεως κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών εκδόσεως δύο (2) συνεχόμενων μηνιαίων Λογαριασμών και συγκεκριμένα όλες οι χρεώσεις του Λογαριασμού της Πιστώσεως, οι οποίες εκφράζονται σε Ευρώ, το είδος της συναλλαγής, η ημερομηνία και αιτιολογία της, οι καταβολές του Οφειλέτη έναντι της οφειλής του, οι τυχόν τόκοι που παρήχθησαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τυχόν υφιστάμενο υπέρ του Οφειλέτη πιστωτικό υπόλοιπο, οι υφιστάμενες επιβαρύνσεις και η αιτιολογία τους, το νέο υπόλοιπο της οφειλής του και, για την πληρέστερη ενημέρωσή του, η Ελάχιστη Καταβολή (παρ. 5.1.), η Ημερομηνία Πληρωμής (παρ. 5.3.), το εκάστοτε ισχύον Πιστωτικό Όριο (άρθρο 2) και τα εκάστοτε σε ισχύ επιτόκια. 4

5 6.2. Η ημερομηνία εκδόσεως του πρώτου Λογαριασμού αποτελεί την ημερομηνία εκδόσεως και των επομένων Λογαριασμών. Ο Οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού, επιλέγοντας, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος, μία από τις προτεινόμενες από την Τράπεζα ημερομηνίες εκδόσεως Λογαριασμού, οπότε η επιλεγείσα ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού θα αποτελεί εφεξής την ημερομηνία εκδόσεως και των επόμενων Λογαριασμών Συναλλαγές που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί σε ένα Λογαριασμό, θα καταχωρίζονται στον αμέσως επόμενο. Σε περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνάλλαγμα, στο Λογαριασμό εμφανίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε από την Τράπεζα για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, καθώς και το ποσό που προέκυψε μετά τη μετατροπή του νομίσματος σε Ευρώ Εφόσον το προς εξόφληση συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του Κατόχου δεν υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Πρόσθετη Πράξη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να παύσει την εφεξής αποστολή Λογαριασμών στον Οφειλέτη Ο Οφειλέτης μπορεί να επιλέξει να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την κίνηση των Λογαριασμών, με σχετική ειδοποίηση που θα λαμβάνει μέσω ή/και μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, εφόσον η σχετική υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη από την Τράπεζα. Η επιλογή γίνεται είτε με σχετική ένδειξη στην Αίτηση, είτε με μεταγενέστερο σχετικό αίτημά του προς την Τράπεζα (καταγραφόμενη τηλεφωνική επικοινωνία, επιστολή ή ηλεκτρονική αίτηση) και τη σημείωση της ηλεκτρονικής του διευθύνσεως ή και του αριθμού του κινητού τηλεφώνου του. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα θα αποστέλλει στον Κάτοχο κάθε μήνα, την ημερομηνία εκδόσεως του Λογαριασμού, σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ( ή/και SMS) με το οποίο ο Κάτοχος θα ενημερώνεται για την έκδοση του Λογαριασμού, όπως και για τον σχετικό διαδικτυακό σύνδεσμο (link) που θα πρέπει να επισκεφθεί για να αποκτήσει πρόσβαση στο Λογαριασμό. Για την ασφάλεια των συναλλαγών, ο Οφειλέτης οφείλει να εισάγει τα απαιτούμενα από την ηλεκτρονική εφαρμογή στοιχεία επιβεβαιώσεως της ταυτοπροσωπίας του. Σε περίπτωση αλλαγής της ηλεκτρονικής διευθύνσεως ή του αριθμού του κινητού τηλεφώνου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ πιο κάτω Κάθε Λογαριασμός εξάγεται από τα εμπορικά/λογιστικά Βιβλία της Τραπέζης και αποτελεί πλήρη απόδειξη, επιτρεπομένης ανταποδείξεως, της κινήσεως του Λογαριασμού της Πιστώσεως κατά τη χρονική περίοδο την οποία καλύπτει. Αδιάκοπη και πλήρης σειρά Λογαριασμών του άρθρου αυτού αποτελεί ακριβές απόσπασμα εκ των Βιβλίων της Τραπέζης που απεικονίζει την κίνηση του Λογαριασμού της Πιστώσεως για το χρονικό διάστημα που καλύπτει Σε περίπτωση που τρεις συνεχόμενοι Λογαριασμοί που έχουν αποσταλεί στην κατά το άρθρο 14 διεύθυνση του Οφειλέτη επιστραφούν ως ανεπίδοτοι, η Τράπεζα διακόπτει την αποστολή και ο Οφειλέτης μπορεί να αναζητήσει τους Λογαριασμούς σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τραπέζης. Η εκ νέου αποστολή των Λογαριασμών θα πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Οφειλέτη, στο οποίο θα γνωστοποιείται αλλαγή της διευθύνσεώς του, κατά την παρ.14.2 πιο κάτω. 7. Καταγγελία της Συμβάσεως από την Τράπεζα 7.1. Η Τράπεζα δικαιούται, με έγγραφη (παρ. 7.3) δήλωσή της προς τον Οφειλέτη, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή, εάν συντρέχει έστω και μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Καθυστέρηση ολοσχερούς εξοφλήσεως από τον Οφειλέτη Ελάχιστης Καταβολής ή του ποσού που αναφέρεται στο Λογαριασμό ως αμέσως πληρωτέο για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών. β) Παράβαση εκ μέρους του Οφειλέτη οποιουδήποτε όρου της παρούσης και της Αιτήσεως, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις. γ) Ανακρίβεια οποιασδήποτε δηλώσεως ή πληροφορίας που έδωσε ο Οφειλέτης στην Τράπεζα μαζί με την Αίτηση ή/και για την αξιολόγησή της, όπως και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών που του ζητήθηκαν από την Τράπεζα. δ) σε κάθε περίπτωση που οι παρασχεθείσες εγγυήσεις ή και ασφάλειες της Τραπέζης για την Πίστωση απομειωθούν ή καταστεί αμφίβολη ή αδύνατη η ρευστοποίησή τους και ο Οφειλέτης αδυνατεί να προσφέρει νέες ισοδύναμες για να αποκαταστήσει το επίπεδο εξασφαλίσεως της Τραπέζης. ε) Θάνατος ή κήρυξη του Οφειλέτη σε πτώχευση ή σε δικαστική συμπαράσταση. στ) Σοβαρή επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας ή/και της φερεγγυότητας ή της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Οφειλέτη, όπως σε περίπτωση φυλακίσεώς του Μετά την καταγγελία της συμβάσεως, το συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού της Πιστώσεως (παρ. 3.1) κατά κεφάλαιο, τόκους (συμβατικούς, υπερημερίας και εξ ανατοκισμού), εισφορά του Ν. 128/75, όπως εκάστοτε ισχύει, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, εκτοκίζεται μέχρι εξοφλήσεως με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτόκιο υπερημερίας και με εξαμηνιαίο ανατοκισμό των ανεξόφλητων τόκων, μέχρι την ημέρα της ολοσχερούς εξοφλήσεώς του. Στην περίπτωση αυτή ο Οφειλέτης επιβαρύνεται με το σύνολο των πραγματικών εξόδων, εξώδικων και δικαστικών, διαδικαστικών πράξεων και αναγκαστικής εκτελέσεως, και αμοιβών Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών, κ.λπ., όπως αυτά ορίζονται από τον νόμο, αποφάσεις Δικηγορικών Συλλόγων κ.λπ. και η Τράπεζα δικαιούται να ανακοινώσει την καταγγελία της συμβάσεως στο αρχείο πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. που έχει σκοπό την προστασία της πίστεως και των συναλλαγών και εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 1 και Πρεμετής, Τ.Κ Αμαρούσιον, ( - υπεύθυνος επεξεργασίας) και να αναθέσει την ειδοποίηση του Οφειλέτη σε εταιρείες του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει ή και την επιδίωξη της εισπράξεως σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως, η Τράπεζα θα αποστέλλει επιστολή προς τον Οφειλέτη και τον Εγγυητή με το συνολικό κατά την προηγούμενη παρ. 7.2 χρεωστικό υπόλοιπο της Πιστώσεως, κατά την ημερομηνία της 5

6 καταγγελίας και του κλεισίματος του Λογαριασμού της Πιστώσεως. Το ως άνω υπόλοιπο μπορεί να μην είναι οριστικό, εφόσον σε αυτό προστίθενται οι δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία καταγγελίας μέχρι την εξόφληση. 8. Διάρκεια της Συμβάσεως- Λήξη Πιστωτικού Ορίου 8.1. Η παρούσα σύμβαση έχει ορισμένη διάρκεια και η χρήση του ποσού της Πιστώσεως λήγει αυτοδίκαια την ημερομηνία λήξεως του Πιστωτικού Ορίου που αναγράφεται στα «Στοιχεία Αιτήσεως» (Ημερομηνία Λήξεως Πιστωτικού Ορίου). Την Ημερομηνία Λήξεως Πιστωτικού Ορίου, για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την Ημερομηνία Πληρωμής του άρθρου 5 πιο πάνω, ο Οφειλέτης μπορεί κατ επιλογήν του είτε να εξοφλήσει το σύνολο της τότε υφιστάμενης οφειλής από την παρούσα σύμβαση κατά κεφάλαιο, τόκους κάθε μορφής και τυχόν έξοδα, είτε, αφού εξοφλήσει την Ελάχιστη Καταβολή, όπως αυτή θα διαμορφωθεί την ως άνω ημερομηνία κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 5.1 και 5.2 πιο πάνω, (περιλαμβανομένων όλων των μέχρι εκείνη τη στιγμή δεδουλευμένων τόκων) να αποπληρώσει το ανεξόφλητο εκ κεφαλαίου υπόλοιπο, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την Ημερομηνία Λήξεως Πιστωτικού Ορίου, με διαδοχικές, μηνιαίες, ισόποσες δόσεις, πλην της τελευταίας που ενδέχεται να είναι μικρότερη. Το ακριβές ποσό εκάστης δόσεως θα υπολογισθεί με την εφαρμογή του Ποσοστού Υπολογισμού της Δόσεως Αποπληρωμής της οφειλής που αναφέρεται στην Πρόσθετη Πράξη, επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Λήξεως του Πιστωτικού Ορίου. Στο ποσό εκάστης δόσεως περιλαμβάνονται οι εκάστοτε δεδουλευμένοι τόκοι οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το συμβατικό επιτόκιο του άρθρου 4, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75, όπως κάθε φορά ισχύει, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερών. Ο Οφειλέτης μπορεί επίσης να προβεί σε μερική εξόφληση του συνόλου της οφειλής την Ημερομηνία Λήξεως του Πιστωτικού Ορίου, οπότε το απομένον υπόλοιπο εξοφλείται κατά τα σχετικά προαναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο Για την κατά την παρ. 8.1 επιλογή, ο Οφειλέτης πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα κατά τους όρους της παρ πιο πάνω το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την Ημερομηνία Λήξεως Πιστωτικού Ορίου. Ο Οφειλέτης ενημερώνεται σχετικά με την ικανοποίηση του ως άνω αιτήματος μέσω του επομένου από την υποβολή του αιτήματος Λογαριασμού. Η υποβολή του ως άνω αιτήματος δεν αποκλείει τη δυνατότητα του Οφειλέτη να εξοφλήσει το εκάστοτε υπόλοιπό του, οποτεδήποτε, ολικά ή μερικά. Σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής, η εξόφληση του υπολοίπου συνεχίζει με τη δόση που υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στην παρ πιο πάνω. 8.3 Οι λοιπές διατάξεις της παρούσης, εκτός των όρων 3, 5 και 7 πιο πάνω, εφαρμόζονται μέχρι την ολική εξόφληση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού. 9. Καταγγελία της Συμβάσεως από τον Οφειλέτη Ο Οφειλέτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε, με άμεση ισχύ, με έγγραφο προς την Τράπεζα υπό την προϋπόθεση της ταυτόχρονης εξοφλήσεως του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου της Πιστώσεως, όπως ορίζεται στην παρ. 7.2 πιο πάνω, κατά την ημερομηνία της καταγγελίας. 10. Εγγύηση Ο Εγγυητής δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα: α) Ότι εγγυάται προς την Τράπεζα την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση κάθε απαιτήσεώς της από την Πίστωση, πλέον των κάθε μορφής τόκων (συμβατικών, υπερημερίας και εξ ανατοκισμού), της εκάστοτε εισφοράς του Ν. 128/75 και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από τον Οφειλέτη όλων των υποχρεώσεών του από την παρούσα, για τις οποίες ενέχεται αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο μαζί με τον Οφειλέτη ως αυτοφειλέτης. β) Ότι παραιτείται από το δικαίωμά του να αρνηθεί καταβολή μέχρι να επιχειρηθεί άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση κατά του Οφειλέτη (ένσταση διζήσεως, άρθρο 855 Α.Κ.). γ) Ότι ευθύνεται από την εγγύηση ανεξαρτήτως του νομοτύπου της υποχρεώσεως που έχει αναλάβει ο Οφειλέτης και ειδικά ανεξαρτήτως τυχόν ελαττωμάτων σχετικά με την εκπροσώπησή του. δ) Ότι δεν μπορεί να προτείνει κατά της Τραπέζης τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του Οφειλέτη, εάν αυτός παραιτήθηκε οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο από αυτές, εκτός εάν η παραίτηση οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. ε) Ότι δεσμεύεται από κάθε αναγνώριση και παράταση εξοφλήσεως (οποιασδήποτε μορφής, είτε εξώδικης, είτε δικαστικής) του χρέους από τον Οφειλέτη προς την Τράπεζα, καθώς επίσης και από το δεδικασμένο υπέρ της Τραπέζης κατά του Οφειλέτη. στ) Ότι παραιτείται έναντι της Τραπέζης από το δικαίωμα υποκαταστάσεώς του στα παρεπόμενα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματά της, εάν η απαίτηση της Τραπέζης από τη σύμβαση αυτή δεν έχει προηγουμένως εξοφληθεί ολοσχερώς. ζ) Ότι σε περίπτωση ανανεώσεως, η ευθύνη του Εγγυητή και τα τυχόν ενέχυρα ή εμπράγματες ασφάλειες της παλαιάς από τη σύμβαση αυτή ενοχής διατηρούνται αυτοδίκαια υπέρ της νέας, παραιτούμενος από κάθε ένσταση που πηγάζει από το άρθρο 439 Α.Κ. η) Ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της συμβάσεως και του Πλαισίου Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών, τους οποίους κατενόησε πλήρως Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστερήσεως του Εγγυητή να ανταποκριθεί στις από την παρούσα εγγύηση υποχρεώσεις του, μετά από σχετική πρόσκληση της Τραπέζης, αυτή δύναται να αναθέσει την ειδοποίηση του Εγγυητή για τη ληξιπρόθεσμη οφειλή σε εταιρείες του Ν. 3758/2009, όπως εκάστοτε ισχύει ή και την επιδίωξη της εισπράξεως των οφειλομένων για τα οποία εγγυήθηκε σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές και να τον επιβαρύνει με το σύνολο των εξόδων και αμοιβών δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών κ.λπ., όπως κατ' ελάχιστον ορίζονται στο νόμο, αποφάσεις Δικηγορικών Συλλόγων κ.λπ. για την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη της εισπράξεως των οφειλομένων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αναγκαστικής εκτελέσεως και να αναγγείλει την μη προσήκουσα εκπλήρωση των 6

7 εκ της εγγυήσεως υποχρεώσεών του στο αρχείο πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., που έχει σκοπό την προστασία της πίστεως και των συναλλαγών και εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 1 και Πρεμετής, Τ.Κ Αμαρούσιον, ( - υπεύθυνος επεξεργασίας) Στην περίπτωση περισσότερων εγγυητών, κάθε ένας εξ αυτών ευθύνεται σε ολόκληρο και όλες οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα για τον Εγγυητή, αφορούν όλους τους Εγγυητές και κάθε έναν χωριστά Η διάρκεια της εγγυήσεως ορίζεται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της Πιστώσεως. Σε περίπτωση καταγγελίας, η εγγύηση ισχύει για δεκαοκτώ (18) μήνες από την επομένη της καταγγελίας και αν εντός της προθεσμίας αυτής αρχίσουν οι δικαστικές ενέργειες και συνεχισθούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, η διάρκεια της εγγυήσεως παρατείνεται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου ποσού Αντί ή και πέραν της ως άνω εγγυήσεως τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμφωνούν οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση απομειωθεί η αξία της χορηγηθείσης ασφαλείας ή καταστεί αδύνατη ή αμφίβολη η ρευστοποίησή της (στην έννοια της οποίας εντάσσεται και η επιδείνωση της φερεγγυότητας ή και της πιστοληπτικής ικανότητας του Εγγυητή), ο Οφειλέτης υποχρεούται να αντικαταστήσει ή συμπληρώσει την παρασχεθείσα ασφάλεια, ώστε να αποκαταστήσει άμεσα το επίπεδο ασφαλείας της Τραπέζης Εφόσον συμφωνηθεί (όπως προκύπτει από σχετική επιλογή του Οφειλέτη στα Στοιχεία Αιτήσεως είτε κατά την Αίτηση είτε σε μεταγενέστερο χρόνο) ότι οι απαιτήσεις της Τραπέζης από τη σύμβαση αυτή θα ασφαλισθούν έναντι του κινδύνου του θανάτου ή ολικής μόνιμης ανικανότητας του Οφειλέτη, με την ένταξή του σε ειδικό για τον σκοπό αυτό ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχει η Τράπεζα στους πελάτες της, ο Οφειλέτης εξουσιοδοτεί με τη σύμβαση αυτή την Τράπεζα να χρεώνει κάθε μήνα το Πιστωτικό Όριο με το εκάστοτε ασφάλιστρο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το ανεξόφλητο υπόλοιπο του τελευταίου Λογαριασμού του άρθρου 6 πιο πάνω και προστίθεται στην αμέσως επόμενη Ελάχιστη Καταβολή, και στη συνέχεια να το αποδίδει ακριβόχρονα στην Ασφαλιστική Εταιρία. Η πιο πάνω εξουσιοδότηση συμφωνείται ανέκκλητη γιατί αφορά το συμφέρον αμφοτέρων των συμβαλλομένων και της ασφαλιστικής εταιρίας ως τρίτης. Εφόσον ο Οφειλέτης επιλέξει την κατά τα ανωτέρω ασφάλιση, θα του παραδοθεί κατά την υπογραφή της Αιτήσεως και της παρούσης συμβάσεως το σχετικό πιστοποιητικό ασφαλίσεως. 11. Αποδεικτικές Συμφωνίες Υπό την επιφύλαξη των παρ. 6.4 και 6.7 πιο πάνω, ο Οφειλέτης γνωρίζοντας αφενός ότι η εκάστοτε οφειλή του από τη χρήση της Πιστώσεως αποπληρώνεται σε περιοδικές δόσεις και ότι λαμβάνει Λογαριασμούς, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 πιο πάνω, αν εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία εκδόσεως Λογαριασμού δεν ειδοποιήσει την Τράπεζα γραπτώς, με συστημένη επιστολή, ότι δεν έχει λάβει το Λογαριασμό που αφορά τη χρονική περίοδο που προηγείται της καλυπτόμενης από τον παραληφθέντα Λογαριασμό, τεκμαίρεται ότι ο Λογαριασμός αυτός παραλήφθηκε, επιτρεπομένης ανταποδείξεως Ο Οφειλέτης δικαιούται να αμφισβητήσει το περιεχόμενο Λογαριασμού, αναφορικά με μη εγκεκριμένες ή εσφαλμένα εκτελεσθείσες συναλλαγές, κατά την έννοια του κεφαλαίου 4 του Πλαισίου Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών, οπότε οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός απώτατης προθεσμίας δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία χρεώσεως. Άπρακτη παρέλευση της πιο πάνω απώτατης προθεσμίας αποτελεί αποδοχή και ανεπιφύλακτη αναγνώριση των επί μέρους και συνολικών κονδυλίων του Λογαριασμού. 12. Φόροι - Έξοδα - Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) Όλοι οι φόροι, τέλη, εισφορές ή έξοδα σε σχέση με τη σύμβαση, τις παρεχόμενες εγγυήσεις ή ασφάλειες υπέρ της Τραπέζης, την εξόφληση ή την τυχόν δικαστική επιδίωξη της εξοφλήσεως, περιλαμβανομένων και των εξόδων αναγκαστικής εκτελέσεως, βαρύνουν αποκλειστικά τον Οφειλέτη και εισπράττονται από αυτόν Σε περίπτωση που κάποιο από τα πιο πάνω ποσά καταβληθεί από την Τράπεζα, καταλογίζεται σε βάρος του Οφειλέτη εντόκως με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας από την ημέρα καταβολής του από την Τράπεζα μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του Έχοντας υπ όψιν τη μεγάλη διάρκεια της συμβάσεως αυτής και την παρακολούθηση και διαχείριση της Πιστώσεως κατά την ως άνω διάρκεια, όπως και την ετήσια περιοδική ανανέωσή της (παρ. 2.2), ο Οφειλέτης βαρύνεται με τα ετήσια περιοδικά έξοδα διαχειρίσεως που αναφέρονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσης. Στο ποσό της πρώτης Ελάχιστης Καταβολής μετά την υπογραφή της παρούσης και κάθε εφεξής δωδεκαμήνου, θα προστίθεται το ποσό των ως άνω διαχειριστικών εξόδων της Τραπέζης Έχοντας υπ όψιν τη μεγάλη διάρκεια της παρούσης, η Τράπεζα δικαιούται να μεταβάλλει το ύψος των επιβαρύνσεων που αναγράφονται στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσης ή και να συμπληρώσει αυτές για σπουδαίο λόγο, όπως η κατά 50% διακύμανση του πληθωρισμού και του κόστους εργασίας, ο αναλαμβανόμενος ειδικός και γενικός κίνδυνος και οι συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, που συγχρόνως αποτελούν και τα κριτήρια αναπροσαρμογής. Σε αυτή την περίπτωση, οι εκάστοτε νέες επιβαρύνσεις γνωστοποιούνται στον Οφειλέτη με τους Λογαριασμούς του άρθρου 6 και ισχύουν υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 15 πιο κάτω. Ο Οφειλέτης δικαιούται να μην αποδεχθεί τη μεταβολή κατά τους όρους του άρθρου 9 πιο πάνω Ο Οφειλέτης επιβαρύνεται με τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσθετη Πράξη της παρούσας, στα οποία αναφέρεται και το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (Σ.Ε.Π.Π.Ε.), η τιμή του οποίου μεταβάλλεται κάθε φορά που μεταβάλλονται οι επιβαρύνσεις και το επιτόκιο. 13. Συμψηφισμός 7

8 13.1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παρ.13.2., ο Οφειλέτης και ο Εγγυητής εξουσιοδοτούν με την παρούσα ανέκκλητα την Τράπεζα να χρεώνει με κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή από την παρούσα σύμβαση, οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό τους, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο τηρείται και το Κατάστημα της Τραπέζης όπου έχει ανοιχθεί. Επίσης, η Τράπεζα έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή από την παρούσα σύμβαση δικαίωμα συμψηφισμού προς οποιαδήποτε άλλη ανταπαίτηση του Οφειλέτη ή/και του Εγγυητή, έστω και αν προέρχεται από εμβάσματα ή καταθέσεις ακόμα και σε διαφορετικό νόμισμα Συμφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση επιβολής κατασχέσεως επί του εκάστοτε υπολοίπου καταθετικού λογαριασμού του Οφειλέτη ή/και του Εγγυητή που τηρείται στην Τράπεζα από οποιονδήποτε δανειστή τους, στα χέρια της Τραπέζης, ως τρίτης, η Τράπεζα δικαιούται να συμψηφίζει με το υπόλοιπο της καταθέσεως κάθε, κατά τον χρόνο της κατασχέσεως, απαίτησή της κατά του Οφειλέτη ή/και του Εγγυητή από την παρούσα σύμβαση, ακόμα και μη ληξιπρόθεσμη. 14. Γνωστοποιήσεις Όλες οι γνωστοποιήσεις, οχλήσεις, αιτήσεις ή εγκρίσεις θα απευθύνονται ως προς την Τράπεζα σε οποιοδήποτε Κατάστημα του Δικτύου της, στους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσεως που γνωστοποιούνται μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων και των Λογαριασμών του άρθρου 6 ανωτέρω και ηλεκτρονικώς στην αρμόδια προς τούτο διεύθυνση υπό ( ως προς δε τον Οφειλέτη ή τον Εγγυητή στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει σημειωθεί στην ίδια Αίτηση ή στον αντίκλητό του, εφόσον έχει ορισθεί στην Αίτηση, κατά την κρίση της Τραπέζης Ο Οφειλέτης, ο Εγγυητής και ο τυχόν αντίκλητος υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωρίς καμμία καθυστέρηση στην Τράπεζα, εγγράφως, κάθε αλλαγή της ταχυδρομικής διευθύνσεώς τους. Η εκάστοτε διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόμιμη κατοικία του συμβαλλομένου τον οποίο αφορά, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και παράγονται τα κατά νόμον και την παρούσα αποτελέσματα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διευθύνσεως ή και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που ο Οφειλέτης δήλωσε κατά την παρ. 6.5 πιο πάνω. 15. Τροποποίηση των όρων Η Τράπεζα δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους της παρούσης συμβάσεως μόνο για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται μόνο μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου της στον Οφειλέτη, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων. Ο Οφειλέτης δικαιούται να μην αποδεχθεί την τροποποίηση και να καταγγείλει την παρούσα (άρθρο 9) αμέσως, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση και σε κάθε περίπτωση πριν την προτεινόμενη ημερομηνία ενάρξεως ισχύος των τροποποιήσεων. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του της σχετικής τροποποιήσεως Ρητά συμφωνείται ότι δεν συνιστά τροποποίηση της συμβάσεως κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου η μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων (παρ. 4.4.), η μεταβολή του ποσοστού της Ελάχιστης Καταβολής (παρ. 5.9), η μεταβολή του Πιστωτικού Ορίου (παρ. 2.2.) και η αναστολή χρήσεως της κάρτας (παρ. 3.2). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το δικαίωμα του Οφειλέτη να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή (άρθρο 9) ισχύει χωρίς κανένα περιορισμό. 16. Γενικοί Όροι Ο Οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίζει στην Τράπεζα, κατά τη διάρκεια της παρούσης, αμέσως μόλις του ζητηθεί, κάθε στοιχείο για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας και της φερεγγυότητάς του Εάν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι από έναν, τότε ευθύνονται προς την Τράπεζα ο καθένας σε ολόκληρο κατά την έννοια των άρθρων 481 επ. Α.Κ. και όλες οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα στον Οφειλέτη, θα νοούνται ότι αναφέρονται σε όλους τους Οφειλέτες από κοινού και στον καθένα ξεχωριστά Σε καμμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση της Τραπέζης να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ή εκληφθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου της παρούσης δεν θα επιδρά κατά κανέναν τρόπο στο κύρος και τη δεσμευτικότητα των υπολοίπων όρων της Η παρούσα σύμβαση, η Αίτηση και η Πρόσθετη Πράξη αποτελούν ενιαίο σύνολο και οι όροι, που συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνον ρητώς και εγγράφως Δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση έχει χαρακτήρα ανακυκλούμενης πιστώσεως, υπό την έννοια ότι οι εκ μέρους του Οφειλέτη καταβολές έναντι του Πιστωτικού Ορίου οδηγούν, με την επιφύλαξη της εκ μέρους του τηρήσεως των όρων της παρούσης, σε ισόποση απελευθέρωση αυτού προς επαναχρησιμοποίηση, ο Οφειλέτης γνωρίζει ότι, ολική αποπληρωμή της οφειλής δεν συνεπάγεται καταγγελία της παρούσης συμβάσεως και συνεπώς εξακολουθεί να βαρύνεται με τα κατά περίπτωση έξοδα που περιλαμβάνονται στην παρ πιο πάνω Ρητώς συμφωνείται ότι ο Οφειλέτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την παρούσα σύμβαση ύστερα από την υπογραφή της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών και αφού υποβάλει σχετική έγγραφη δήλωση προς την Τράπεζα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής Εφόσον ο Οφειλέτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχωρήσεως της προηγούμενης παρ.16.7, υποχρεούται να καταβάλει στην Τράπεζα το χορηγηθέν κεφάλαιο της Πιστώσεως και τους δεδουλευμένους τόκους επί του κεφαλαίου αυτού, οι οποίοι υπολογίζονται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 πιο πάνω, από την ημερομηνία αναλήψεως της Πιστώσεως (άρθρο 3) μέχρι την ημερομηνία εξοφλήσεως, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός ανώτατης προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της δηλώσεως της παρ πιο πάνω. 8

9 16.9. Η Τράπεζα γνωστοποιεί στον Οφειλέτη μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο πάνω ή και με επιστολές τυχόν πρόσθετες δυνατότητες ή ευκαιρίες ή ευνοϊκούς όρους χρήσεως ή/και εξοφλήσεως της Πιστώσεως. Τυχόν ευνοϊκοί όροι, εφόσον δεν ορίζεται συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος τους, μπορούν να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, οποτεδήποτε με σχετική ενημέρωση του Οφειλέτη μέσω των Λογαριασμών του άρθρου 6 πιο πάνω. 17. Δωσιδικία - Εφαρμοστέο Δίκαιο Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα από το Ν. Διάταγμα 17-7/ «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών», όπως κάθε φορά ισχύει Για κάθε αγωγή, αμφισβήτηση ή διαφορά που μπορεί να προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια στην περιφέρεια των οποίων ευρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίσθηκε η παρούσα σύμβαση. Αρμόδια αρχή για την εξωδικαστική διαχείριση καταγγελιών είναι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Περιφερειακής Αναπτύξεως και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πλατεία Κάνιγγος, , ΑΘΗΝΑΙ, οι υπηρεσίες της οποίας είναι προσβάσιμες και μέσω της ιστοσελίδας ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, , Αθήναι ( και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών, οδός Μασσαλίας 1, Αθήναι ( και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει. Η σύμβαση αυτή αναγνώσθηκε, επεξηγήθηκε και έγινε κατανοητή από τον Οφειλέτη και τον Εγγυητή, οι οποίοι την υπογράφουν και στη συνέχεια θα λάβουν αντίγραφο αυτής. Το κείμενο της συμβάσεως αυτής είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Τραπέζης στην ηλεκτρονική διεύθυνση /.../ (Τόπος) (Ημερομηνία) Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης Ο Εγγυητής 9

10 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΠΙΛΟΓΗ» Στη Σύμβαση Δανείου Ανοικτής Πιστώσεως αριθ.... με ημερομηνία.../.../... Όροι Συμβάσεως Στοιχεία Συμβάσεως Παρ. 2 Πιστωτικό Όριο.... Ευρώ Παρ Παρ. 4.1 Παρ. 4.7 Έξοδα Εκτελέσεως Εντολών Πληρωμής Κυμαινόμενο Επιτόκιο Επιτόκιο Υπερημερίας Η υπηρεσία δεν παρέχεται σήμερα Για το ποσό έως 6.000,00 επιτόκιο: 13,50% Για το ποσό από 6.000, επιτόκιο: 12,25% Για το ποσό από , επιτόκιο: 11,75% Για το ποσό άνω των επιτόκιο: 9,50% Στα ανωτέρω προστίθεται εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,60% Σήμερα 2,5 μονάδες μεγαλύτερο από το εκάστοτε εφαρμοζόμενο επιτόκιο του άρθρου 4, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75. Παρ. 5.1 Ελάχιστη Καταβολή 1,5% επί του εκάστοτε υπολοίπου. Παρ. 5.3 Περιοδικότητα Καταβολών Μηνιαία καταβολή, 20 ημέρες από την έκδοση του λογαριασμού Παρ Παρ. 6.4 Παρ. 8.1 Παρ Παρ Έξοδα Ειδοποιήσεως και Παρακολουθήσεως Καθυστερήσεως Ποσό Χρεωστικού Υπολοίπου κάτω από το οποίο παύει η αποστολή Λογαριασμών Ποσοστό Υπολογισμού Δόσεως Αποπληρωμής Έξοδα Ασφαλίσεως Ετήσια Περιοδικά Έξοδα Διαχειρίσεως Ευρώ 0,00 για καθυστέρηση από 1 έως 29 ημέρες Ευρώ 4,00 για καθυστέρηση από 30 έως 59 ημέρες Ευρώ 6,00 για καθυστέρηση από 60 έως 89 ημέρες Ευρώ 8,00 για καθυστέρηση από 90 ημέρες και άνω Ευρώ 50,00 2,5% επί του υπολοίπου την Ημερομηνία Λήξεως του Πιστωτικού Ορίου. Το κόστος ασφαλίσεως υπολογίζεται σε μηνιαία βάση ανάλογα με το εκάστοτε υπόλοιπο του λογαριασμού, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 0, Ευρώ 80,00 Παραδείγματα Υπολογισμού Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβαρύνσεως (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) Για ποσό Ευρώ που εκταμιεύθηκε την με αποπληρωμή σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ονομαστικό επιτόκιο ως ανωτέρω (παρ. 4.1) και ετήσια περιοδικά έξοδα διαχειρίσεως Ευρώ 80 (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως 19,21%). Τα έξοδα καταβάλλονται με την πρώτη δόση και οι δώδεκα δόσεις έχουν ως εξής: Ευρώ 349,50, Ευρώ 269,50, Ευρώ 269,50, Ευρώ 269,50, Ευρώ 269,50, Ευρώ 269,50, Ευρώ 269,50, Ευρώ 269,50, Ευρώ 269,50, Ευρώ 269,50, Ευρώ 269,50, Ευρώ 269,50. Ο υπολογισμός του Σ.Ε.Π.Π.Ε. γίνεται με τις εξής παραδοχές: α. Η σύμβαση ισχύει για όλη τη συμφωνηθείσα διάρκεια. β. Ο Oφειλέτης εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του. γ. Το επιτόκιο χορηγήσεων παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της συμβάσεως (Αφορά μόνον περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται κυμαινόμενο επιτόκιο). Ρητά σημειώνεται ότι το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβαρύνσεως (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) και τα ποσά καταβολής αναφέρονται μόνον χάριν παραδείγματος και ισχύουν μόνον εφόσον συντρέξουν οι σημειούμενες προϋποθέσεις. Το Σ.Ε.Π.Π.Ε. μπορεί να μεταβληθεί οποτεδήποτε μεταβληθούν τα στοιχεία που το αποτελούν (επιτόκιο, επιβαρύνσεις, κ.ά.). Το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβάλει ο Οφειλέτης εξαρτάται από το ύψος των καταβολών/αναλήψεων του Οφειλέτη. Για παράδειγμα: Εάν πραγματοποιηθεί ανάληψη Ευρώ 3.000,00 με μία εφάπαξ συναλλαγή, το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε δώδεκα μήνες είναι Ευρώ 620,00. Το υπόλοιπο της Πιστώσεως μετά το πέρας των δώδεκα μηνών θα είναι Ευρώ 2.875,13....,... /... /... (Τόπος) (Ημερομηνία) Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης Ο Εγγυητής 10

11 11

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ «ALPHA ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» Με τη σύμβαση αυτή η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται και η οποία έχει έδρα επί της οδού Σταδίου αρ.40 Αθήναι, (εφεξής «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής

Για την Τράπεζα Ο Οφειλέτης / Ο Συνοφειλέτης Ο Εγγυητής ΑΡΙΘ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Με τη σύμβαση αυτή, η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδος Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα από τους υπογράφοντες την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους αριθμός 11),

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS G ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύµβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ CITIBANK VISA STUDENT Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xρήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _) INTERAMERICAN MASTERCARD STANDARD (SC8040052 _) Προ τη Millennium bank ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ INTERAMERICAN MASTERCARD INTERAMERICAN MASTERCARD GOLD (SC8041052 _) ΑΙΤΩΝ - ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

για τους Δανειολήπτες Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα με οικονομικές δυσχέρειες

για τους Δανειολήπτες Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα με οικονομικές δυσχέρειες Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τους Δανειολήπτες Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ III. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ IV. Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ XΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας

OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA. Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας OYΣIΩ EIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK VISA Α. Έκδοση - Φύλαξη - Xpήση Κάρτας 1. Η κάρτα εκδίδεται από την τράπεζα Citibank International plc Κατάστηµα Ελλάδος (η «Τράπεζα»), υπό την µορφή πλαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ELECTRONET POSTPAY) ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ELECTRONET POSTPAY) ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ POSTPAY/OR.S_OKT.2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ELECTRONET POSTPAY) ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ Στοιχεία εκδότη: η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΗELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ.. (ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ.. (ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.. (.) Αριθμός Σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ.. (ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Στ.... σήμερα την..ην του του έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα