ρφορίες Περιεχόμενα Δραστηριότητα της ΕΤΕπ κατά το 1998 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ρφορίες Περιεχόμενα Δραστηριότητα της ΕΤΕπ κατά το 1998 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων"

Transcript

1 I ü I Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ρφορίες Αρ.100 ISSN Περιεχόμενα Δραστηριότητα της ΕΤΕπ κατά το Δραστηριότητα της ΕΤΕπ Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας Δανεισμός Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και προετοιμάζει το δρόμο για τη νέα χιλιετία Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χορηγήσεις στις υποψήφιες για ένταξη χώρες Χορηγήσεις σε άλλες χώρες εταίρους Αύξηση του κεφαλαίου Κατάλογος των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά χώρα Κατάλογος των χορηγήσεων στις υποψήφιες για ένταξη Το, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενίσχυσε τον καίριο ρόλο της ως χρηματοδοτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συμβάλει στην προετοιμασία της Ευρώπης για την είσοδο της στη νέα χιλιετία. Κατά τη διάρκεια του έτους, το κύριο μέρος της δανειοληπτικής και χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ - που ανήλθαν έκαστη σε ύψος 30 δισεκατ. ευρώ - αφορούσε την προετοιμασία του εδάφους για την εισαγωγή του ευρώ και την υποστήριξη επενδύσεων κεφαλαίου που προάγουν τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και τη μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοοικονομική βάση για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ κατά τη νέα χιλιετία εξασφαλίστηκε με την αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας σε 100 δισεκατ. ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 1999, Στις κεφαλαιαγορές, στο πλαίσιο της στρατηγικής της υπέρ του ευρώ, η ΕΤΕπ χρησιμοποίησε τη θέση της, ως του μεγαλύτερου διεθνή δανειολήπτη στον κόσμο, για να συμβάλει στην επιτυχή εισαγωγή του ευρώ, δημιουργώντας μια μεγάλη μάζα πολύ ποικίλων προϊόντων στο νέο νόμισμα, Η Τράπεζα εξέδωσε ομολογιακά δάνεια αναφοράς (benchmarks) εκφρασμένα σε ευρώ ή εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα με πρόβλεψη μετατροπής σε ευρώ (ομόλογα «συμβάλλοντα στο ευρώ» - euro-tributary bonds), συνολικού ύψους 15 δισεκατ, ευρώ, κατά μήκος ολόκληρης της καμπύλης αποδόσεων, στα οποία Κατάλογος των χορηγήσεων στις άλλες χώρες εταίρους 24 Ο νέος λογότυπος της ΕΤΕπ 28 «II ποικιλύ/ και ο όγκί); τιον οο((οτηριοτϊ Τ(ΐιν τη; 'Ι"ρ((πί-ζας κκτι'ί το 199S μκοτιιρούν τον κιιίριο ρόλο τΐ ς, όιτον (xq^)ρύ Tijv προ(ί)()ΐ](τΐ Tij; οικονομικής και κοινιυνικής ευημιρίας, όχι (ΐόνο ιττ(( κρ('(τΐ ιΐί λη τΐ ; σημερινής Ευρωπαϊκής Ένϋ)σης, αλλά και ΟΤΙ) μελλιιντική οιιυρυμενη Ένοχιη. Χάρη στη οανειοληπτική ΐ((ς ορα(!τΐ ριότΐ]τ(χ, που ήταν προ(κίνγχτολΐ(τμένΐ) προς το ευρο'ί, (!υΐί(ί('ίλ(ί[ΐ!' στΐ]ν ί'πιτυχή ίγκαοίορυοΐ) τΐ)ς ΟΝΕ στο τέλος TOL' χρί'ινου. Παρι'ίλληλα, ΐ ανάπτυξιι τ(ον οραστηριοτήτιον μας (ττο πλαύτκ) του Προγρ<αιματος του Α[ΐ(7τερντ(((ΐ, με (ττόχο την παροχή επιχειρημ(χτικ(ί)ν κε((αλαί(ον οτις μικρο[ΐε(ταίες ιπιχειρήίνίΐς και τη χρΐ)μ((τ()οότιιοη επενούαε(ον m- (ίνοριίιπινο κι <(άλαιο, ουνέ ")((λε (τΐ)μαντικά στο να όκχτηρηοεί ο ουναμισ,ιός της προ)τορουλίας του Ευριοπαϊκού Συμ )θυλίου υπέρ της Αν((πτυ'έΐ)ς και τΐ ς Απ(ί(ϊχόλησης. Έξ(ο (ίπό TIJV Ευρ(υπαϊκή Ένιοσΐ] 1) Τράπεζα αύξησε σημαντικά TIJV υποστήριξη της οε επενούοεις, ώστε να βοηθήσει TIJV προετομιαιτία των υπ(π ιιμ(;ΐο)ν χιοριύν της Κεντρικής και Ανατολικής Ευριύπης και της Κύπρου για ένταξη οτην Ένωση. Ο σημαντικός ρόλος της Τράπεζας αναγναιρίστηκε με κατεξοχήν πρακτικό τρόπο από τα κρι'ίτη (ΐέλΐ], όταν συμιΐ'ίίίνηοαν ()μό(('(ΐ)να να αυξήσουν το αν(ΐλιΐ(<()έν κεqάλαιó τΐ);, π((ρέχοντ('(ς τΐ]ς έτσι iiut ισχυρή Ί('(ΟΙΙ γΐ(( ΤΙ1 συνέχιση των οραοτΐ ρΐ()τΐ των τη; κ(χτ('( την ερχό ΐενΐ χιλιετί(ί,>' Sir Brian Unwin. Πρόεδροι; Γης ΕΤΕπ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δήλ(τ)ση του ΠρόκΝοον της ΕΤΚπ,.Sir Hriiiii I ηννίπ, κατά την παρουσίαση τοιν αποτελεσμάτιιιν της χρήσης 1WS

2 κύρια στοιχεία της δραστηριότητας το Χορηγήσεις: ανήλθαν σε συνολικό ύψο; 29.5 οισεκατ. ευρώ (-1-13%), εκ των οποίων 25 οισεκατ, εΐ'ρ(ί) χορΐ)γϊ)θΐ]καν στο εσωτερικό της ΕΕ. Δανεισμός: Η ΕΤΕπ εξέοωσε στις κε()αλαιαγορέ; ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους σχεδόν 31 δισεκατ. ευρο) (-i-30'fi. σε 20 διαφορετικά νομίσματίί, Ενεργητική χρηματοοικονομική στρατηγική υπέρ του ευρώ: Το ήμισυ τη; δανειολΐ)πτικής δρ<ί(ττηριότΐ)τα; τη; ΕΤΕπ ιτυνίστατο στΐ]ν έκδοση ομολόγων εκφρασμένων σε ευριί) ij στα οποία προβλε.τότ(ΐν η μετατροπΐ] του νομίσμιχτο; του; σε ευρώ (ομόλογα «συμβάλλοντα οτο ευρώ» - euro-tributary bonds), συνολικού ύ\ )ους 15 δισεκίίτ, ευρώ, Η Τρά,τεζα οημιούιιγΐ]σε επίσης το πρώτο στην ιστορία Παγκόσμιο Πρόγραμμα Commercial Paper (CP), ύψους 5 δισεκατ, ευρώ. Ταχεία εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Αμστερνταμ (ΕΠΔΑ), το οποίο δημιουργήθηκε με σκο:ΐ() την υπoσrήριξη της (ίνάπτυςΐ ς και της απασχόλιισης. Από το Νοέμβριο : - έγκριση χρηματοδοτήσεων συνολικού ύι '(ΐΐ'; 560 εκατομ. ευρώ, υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, για τα/έως αναπτυιτσόμενες, καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΙΜΕ) μι ουνγίτότιιτες δημιουργίας θέσεων απασχόλησιις. Τ«κειράλαι«Λιοχετεύοντια μέσω ειδικευμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτιον. εταίρω\ τη; ΕΤΕπ. σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής 'Ενωοΐ ς, - έγκριση χρηματοδοτήσεων σΐ'νολικού ύψσυ; 3 δισεκατ. ευρώ για επενδύσει; στους υι π)λή; ένταση; εργίίοίας τομείς της παιδείας και της υγείας (τομείς «ανθριίιπινου κεΐ()αλαίου»), - έγκριση χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψσΐ'ς 3.8 δισεκατ. ευρώ για προγράμματα πολεοδομικής ανάπλασης. Συνεχιζόμενη ισχυρή υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (IMME): 2,4 δισεκατ. ευρώ χορηγήθηκαν συνολικά υ:τέρ ε.πενδύσεων MME, μέσω παραδοσιακών συνολικών δανείων που ιΐυνσμολσγιιοηκαν με τράπεζες εταίρους της ΕΤΕπ, Χριιματοδοτικές συμβάσεις συνολικοί' ύΐ ΐου; 8,2 δισεκατ. ευρώ υπεγρά^ησιχν για διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) στους τομείς των μεταφοριίιν. TU)V τηλεπικοινωνκύν και τΐ ς ενέργειας οτο εσωτερικό της Ευριοπαϊκής Ένωσης, Από το παραπίχνιο ποσό. 3.4 δισεκατ. ει'ριί) αφορούσαν τι; τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον 1,5 δισεκατ. εΐ'ριί) χορηγήθηκε για έργα που συνδέουν την Ένωση με τις χώρες εταίρους τΐ]; στην Κεντρική και Ανατολική Ευριίιπη, Το συνολικό ύιι'ος των χρηματοδοτήσεων που ϊχουν εγκριθεί από το 1993 για ΔΕΔ και συνδεδεμένα με αυτά ι ργα υποδο[ΐής, ανέρχεται σε 56 δισεκατ, ευρώ. Αύξησί) τιον χορηγήσεων (συνολικό ύψος 17 δισεκατ. ευρώ) για επενδύσει; στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές: 72% TCUV συνολικών χορηγήσεων στο εσωτερικό τΐ ς ΕΕ. Οι χορηγήσει; στις υποψήΐ('ΐες για ένταϊ,η χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο, προωθούμενες από το νέο Προενταξιακό Μηχανισμό, αυξήθηκαν σημαντικά (-1-60%). στα 2,4 δισεκατ. ευρώ. Οι χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ και στη Νοτιά Αφιρική διπλασιάστηκαν, φθάνοντας σε συνολικό ύχ ιο; 700 εκατομ. emjut Σημαντική αύξηση (άνιο του 60%) του κεΐ αλαίου τΐ ; Τράπεζίχς. μετά τΐ ν οποία το ύψος του διαμορφιίινεται σε 100 ι^κηκατ. ι υρώ. με συνέπεια TIJV αύξΐ ση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου χορηγι'ισεων σε 250 δισεκατ. ευρώ. περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, ένα παγκόσμιο ομολογιακό δάνειο σε ευρώ (το οποίο τοποθετήθηκε ταυτόχρονα στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία) καθώς και το πρώτο στην ιστορία «ατόφιο» ομολογιακό δάνειο σε ευρώ. Εφέτος, η ΕΤΕπ άρχισε να μετατρέπει σε ευρώ το προσφερόμενο για μετατροπή τμήμα του εκκρεμούς χρέους της και, μέχρι τα μέσα του 1999, θα έχει δημιουργήσει μια μάζα κυκλοφορούντων χρεογράφων σε ευρώ συνολικού ύψους άνω των 50 δισεκατ, ευρώ, Η Τράπεζα, που είναι ο μεγαλύτερος μη κρατικός δανειολήπτης στη ζώνη του ευρώ, αναμένει να αντλήσει εφέτος πόρους μέχρι του ισότιμου 30 δισεκατ, ευρώ, εκ των οποίων το 60% ενδέχεται να αντληθεί απευθείας σε ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που άντλησε η ΕΤΕπ από την κεφαλαιαγορά χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση υγιών επενδύσεων, που προάγουν τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργούν τη βάση για την επιτυχή ανάπτυξη της ΟΝΕ, Στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Άμστερνταμ (ΕΠΔΑ) η Τράπεζα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME), που είναι πολύ σημαντικές για τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη, Το Νοέμβριο η ΕΤΕπ είχε εγκρίνει τη διάθεση ενός σημαντικού ποσού εκατομ, ευρώ - για χρηματοδοτήσεις υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, υπέρ ταχέως αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME), Το ποσό αυτό προστέθηκε στα 2,4 δισεκατ. ευρώ που χορήγησε η Τράπεζα το υπό μορφή παραδοσιακών δανείων, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων MME. μέσω τραπεζικών εταίρων της σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Επίσης από το Νοέμβριο, και πάντοτε στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ, η Τράπεζα έχει εγκρίνει 3 δισεκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης στους τομείς της παιδείας και της Σελίδα ι Ι ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δραστηριότητα της ΕΤΕπ κατά το υγείας, καθώς και 3,8 δισεκατ, ευρώ για 40 περίπου έργα και προγράμματα πολεοδομικής αναβάθμισης και ανάπλασης καθώς και για άλλες επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τράπεζα ενέτεινε την υποστήριξη της στις πολιτικές παροχής βοήθειας και συνεργασίας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Ειδικότερα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο, που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, χορήγησε δάνεια συνολικού ύψους 2,4 δισεκατ, ευρώ. Το ποσό αυτό, το οποίο ενισχύθηκε με τη δημιουργία του νέου «Προενταξιακού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού» από την Τράπεζα τον Ιανουάριο, καθιστά την ΕΤΕπ την κυριότερη μεμονωμένη πηγή διεθνών χρηματοδοτήσεων υπό μορφή δανείων στις χώρες αυτές. Δανεισμός Στρατηγική προετοιμασίας για το ευρώ Το η ΕΤΕπ είχε στις κεφαλαιαγορές ισχυρές επιδόσεις, με επίκεντρο της δραστηριότητας της μια ενεργητική στρατηγική υπέρ του ευρώ, η οποία αποσκοπούσε στην επιτάχυνση της δημιουργίας μιας αγοράς του ευρώ με υψηλή ρευστότητα και ποικιλία προϊόντων, πριν από την έναρξη της ΟΝΕ, Η στρατηγική αυτή ενίσχυσε την πολιτική που είχε εγκαινιάσει η Τράπεζα το. και η οποία συνίστατο στην έκδοση ομολόγων εκφρασμένων σε ευρώ και ομολόγων εκφρασμένων σε άλλα νομίσματα με πρόβλεψη μετατροπής σε ευρώ (ομόλογα «συμβάλλοντα στο ευρώ» - euro-tributary bonds), με στόχο τη δημιουργία στην αγορά μιας μελλοντικής καμπύλης αποδόσεων για το ευρώ. Το η ΕΤΕπ εξέδωσε ομολογιακά δάνεια εκφρασμένα σε ευρώ και «συμβάλλοντα στο ευρώ», συνολικού ύψους 15 δισεκατ, ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονταν δάνεια σε νομίσματα της ζώνης «ευρώ-11>> (DEM, FRF, ITI, ESP και PTE) καθώς και σε νομίσματα που δεν συμμετέχουν ακόμη στη ζώνη αυτή (GBP και δραχμή). Οι εκδόσεις αυτές, προστιθέμενες στις συνδεδεμένες με το ευρώ εκδόσεις συνολικού ύψους 6 δισεκατ, ευρώ που πραγματοποίησε η Τράπεζα το, διαμορφώνουν το συνολικό ύψος των συνδεδεμένων με το ευρώ ομολογιακών εκδόσεων της σε 21 δι- σεκατ. ευρώ, με λήξεις που κυμαίνονται μεταξύ 5 και 30 ετών. Άλλα κύρια στοιχεία της δανειοληπτικής δραστηριότητας της Τράπεζας κατά το ήταν η έκδοση, το Φεβρουάριο, του πρώτου παγκόσμιου ομολογιακού δανείου της ΕΤΕπ σε ευρώ, ύψους 2 δισεκατ, ευρώ, το οποίο τοποθετήθηκε ταυτόχρονα στις αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας, καθώς και η έκδοση, το Δεκέμβριο, του πρώτου στην ιστορία «ατόφιου» ομολογιακού δανείου σε ευρώ, ύψους 1 δισεκατ, ευρώ, με ημερομηνία πληρωμής την 7η Ιανουαρίου 1999, Η έκδοση αυτή ήταν η πρώτη Κατανομή των ομολογιακών εκδόσεων κατά νόμισμα Πρ«το>ν,τρήξρ (ον ανταλλαγί ς (swaps) HUR DEM ITL ESP FRF PTE FIM LUF Σύνολο EYPiMl GBP GRD SEK DKK Σύνολο μη ( σι'μμετεχó^^ll)v στο ευριί) νομισμάτιον Σύνολο ΕΕ USD NOK ZAR HUF CZK TWO CAD HKD JPY EEK Σύνολο εκτός EE (Κ) % 9,2% 13.3% 1,2% 2,2% 0.2% 0,0% 0,2% 41.4% 25.6% 0,8% 0,4% 0,0% 26,9% (>ϋ^% 29,0% 0,2% 1,1% 0,1% 0,2% 0.5% 0,2% 0.2% 0.1% 0,0% 31,7% (οί ικιαομ. Π'ραι) Μετά τις πράξεις ανταλλαγής % 14.7% 1,V3% 3,6% 2,7% 1.3% 0,4% 0,0% 51,4% 26,1% 0,8% 0.4% 0,1% 27,4% 78,7% 20,8% 0,2% 0.1% 0,1% 0,0% 0.0% 0,0% 0.0% 0.0% 0,0% 21,3% ΣΥΝΟΛΟ % % ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999 Ι Σελίδα 3

4 συναλλαγή σταθερής απόδοσης στην οποία όλες οι χρηματοοικονομικές ροές θα γίνονται σε ευρώ, Η Τράπεζα δημιούργησε επίσης το πρώτο στην ιστορία Παγκόσμιο Πρόγραμμα έκδοσης Commercial Paper (CP), ύψους 5 δισεκατ, ευρώ, το οποίο αντικαθιστά όλα τα προγράμματα της CR σε ECU, GBP, ITL, NLG και USD, και της παρέχει πρόσβαση στο ευρύτερο δυνατό φάσμα επενδυτών. Επαναπροσδιορισμός του χρέους Η ενεργητική στρατηγική της ΕΤΕπ υπέρ του ευρώ αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας κυκλοφορούντων χρεογράφων σε ευρώ. Από την 1 Ιανουαρίου 1999 η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για τη μετατροπή σε ευρώ του νομίσματος του υφιστάμενου χρέους της που είναι εκφρασμένο στα νομίσματα της ζώνης «ευρώ- 11», ενώ 01 το χρέος της που ήταν εκφρασμένο σε Ecu επαναπροσδιορίστηκε αυτομάτως σε ευρώ, Η Τράπεζα μετατρέπει επίσης τους εν κυκλοφορία «συμβάλλοντες στο ευρώ» (euro-tributary) χρεωστικούς τίτλους της σε τίτλους εκφρασμένους σε ευρώ, κατά τις πρώτες τρεις ημερο[ΐηνίες που προβλέπονται για τη μετατροπή αυτή το 1999, Τον Ιούνιο έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ανταλλαγής χρεογράφων (Euro Debt Exchange Offer), το οποίο παρέχει στους κατόχους ομολόγων της, τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν, από καιρού σε καιρό, ομόλογα εκφιρασμένα στα νομίσματα της ζώνης του ευρώ, έναντι τίτλων σε ευρώ ή τίτλων που «συμβάλλουν στο ευρώ». Με τις πράξεις αυτές η Τράπεζα θα διαθέτει, έως τα μέσα του 1999, μια μάζα χρέους σε ευρώ ύψους άνω των 50 δισεκατ, ευρώ, π,ιάγμα που σημαίνει ότι θα έχει επιτύχει το στόχο της όσον αφορά τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας κυκλοφορούντων χρεογράφων σε εϋρώ. Υποστήριξη των νέων κεφαλαιαγορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη Η ΕΤΕπ ενέτκινε την παρουσία της στις κεφαλαιαγορές της περιοχής, εκδίδοντας ομολογιακά δάνεια στις ευρωαγορές σε τσεχικές κορώνες, κορώνες Εσθονίας, και συνθετικά πολωνικά ζλότυ συναρτημένα με το DEM, με στόχο να διοχετεύσει διεθνείς και εγχώριους αποταμιευτικούς πόρους σε εγχώριες παραγωγικές επενδύσεις και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών της περιοχής, Η Τράπεζα εξέδωσε επίσης τα πρώτα της ομόλογα («AAA») στην εγχώρια αγορά της Ουγγαρίας μέσω ενός προγράμματος έκδοσης τίτλων σε φόριντ συνολικού ύψους 20 δισεκατ, HUF (περίπου 100 εκατομ, ευρώ) και σκοπεύει να εφαρμόσει παρόμοια προγράμματα και στις υπόλοιπες υποψήφιες για ένταξη χώρες, Η Τράπεζα είχε συμβάλει με τον ίδιο τρόπο στην ανάπτυξη των εγχώριων κεφαλαιαγορών σε άλλα νέα κράτη μέλη της ΕΕ (π,χ, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία), Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η "Θυρίδα MMEπροσφέρει νέα μέσα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση MME υψηλής τεχνολογίας και με ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης Το 01 χορηγήσεις της ΕΤΕπ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν σε συνολικό ύψος 2 δισεκατ ι υρώ. Το έτος χαρακτηρίστηκε από την ταχεία εφαρμογή νέων χρηματοδοτικών μηχανισμιϋν για την υποστήριξη σχεδίων που προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση και επενδύσεων που έχουν σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Παράλληλα, η Τράπεζα διατήρησε το σημαντικό ύψος των «ποραδοσιακοιν» βασικών δραστηριοτήτων T) c:, προάγοντας τους στόχους της κοινοτικής πολιτικής με κύρια προτεραιότητα την περιφερειακί] ανάπτυξη. Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του Άμστερνταμ (ΕΠΔΑ) Το ΕΠΔΑ - το οποίο δημιουργήθηκε το Νοέμβριο ως απάντηση της Τράπεζας στο Ψήφισμα για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ τον Ιούνιο - έχει ήδη καταστεί μια από τις κύριες δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Τα τρία κύρια σκέλη του προγράμματος είναι: μια ειδική «Θυρίδα MME» για την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων οε καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προ- Σελίδα 4 Ι ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔροσΓίΐρ/ΟΓ/)Γθ της ΕΤΕπ κατά το J998 οπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης η επέκταση του πεδίου των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ στους τομείς της παιδείας, της υγείας (τομείς έντασης εργασίας και '«ανθρώπινου κεφαλαίου») και της πολεοδομικής ανάπλασης και η αύξηση των χορηγήσεων της Τράπεζας για διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) και περιβαλλοντικές επενδύσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) Αποτελούν ένα από τους κύριους στόχους των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ, τόσο μέσω των παραδοσιακών συνολικών δανείων, όσο και μέσω της «Θυρίδας MME» του ΕΠΔΑ, Μέσω της «Θυρίδας MME», από το Νοέμβριο, η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει 560 εκατομ, ευρώ για 23 χρηματοδοτήσεις υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων σε 12 κράτη μέλη, ενώ προετοιμάζει χρηματοδοτήσεις και στα υπόλοιπα 3 κράτη μέλη. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται χορηγήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις Τεχνολογίες (ΕΜΤ). Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο με προικοδότηση 125 εκατομ. ευρώ για την υποστήριξη εταιριών παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων, του οποίου τη διαχείριση έχει αναλάβει το συνδεδεμένο με την ΕΤΕπ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), Στο πλαίσιο του ΕΜΤ εγκρίθηκαν 16 χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 62 εκατομ, ευρώ. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ συνεργάζονται με ειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας ως καταλύτες για να δώσουν νέα ώθηση στις αγορές επιχειρηματικών της ΕΕ, Στο πλαίσιο της MME» προβλέπονται κεφαλαίων «Θυρίδας χρηματοδοτήσεις με καταμερισμό των κινδύνων, για τις οποίες η ΕΤΕπ έχει δεσμεύσει ως εγγύηση ποσό 1 δισεκατ. ευρώ από τα πλεονάσματα της. Από συνολικά δάνεια το χορηγήθηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους άνω των για επενδύσεις MME. 2,4 δισεκατ, ευρώ Παιδεία, υγεία και έργα πολεοδομικής ανάπλασης Στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ η Τράπεζα δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στους τομείς της παιδείας και της υγείας. Μέχρι στιγμής, από το Νοέμβριο, έχει εγκρίνει συνολικά 3 δισεκατ. ευρώ για 24 χρηματοδοτήσεις στους τομείς αυτούς, μεταξύ άλλων για μικρού μεγέθους επενδύσεις μέσω συνολικών δανείων που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά για τους τομείς αυτούς στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία, Επιπλέον, μέχρι το τέλος του η Τράπεζα είχε εγκρίνει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 3,8 δισεκατ, ευρώ για 23 έργα και προγράμματα πολεοδομικής ανάπλασης σε 9 χώρες. Περιφερειακή ανάπτυξη Η Τράπεζα αύξησε τις χορηγήσεις της στις ενισχυόμενες περιοχές, σε 17 δισεκατ. ευρώ - ποσό που αντιπροσωπεύει το 72% των χορηγήσεων της στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μένοντας πιστή στην κύρια αποστολή της, που είναι η προαγωγή της ισόρροπης κοινωνικής και οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ. Τα δάνεια της ΕΤΕπ αντιστοιχούσαν κατά μέσον όρο στο 5% περίπου των νέων επενδύσεων κεφαλαίου στην ΕΕ ως σύνολο, και το ποσοστό αυτό ήταν αισθητά υψηλότερο στις «χώρες της Συνοχής» (Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία), όπου ανήλθε κατά μέσον όρο στο 9%, Διευρωπαϊκά δίκτυα Η ΕΤΕπ παρέμεινε μια από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, με χορηγήσεις ύψους 8,2 δισεκατ, ευρώ για ΔΕΔ στο εσωτερικό της ΕΕ και 1,5 δισεκατ, ευρώ για συνδέσεις με τις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το οι χρηματοδοτικές συμβάσεις που υπεγράφησαν για δίκτυα τηλεπικοινωνιών (τόσο κινητών και συμ- Παιδεία, ΥγείαΙ Βιομηχανία,! γεωργία Ι Διαχείριση υδάτων και λοιπά Ορθολογική διαχείριση και χρήση Ι Πολεοδομικά έργα [Ενέργεια Επικοινωνίες Εξαιρετικά έργα Εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές Σιδηρόδρομοι Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι Περιφερειακή ανάπτυξη 16.6 δίοεκατ. Ευρωπαϊκά έργα υποδομής για τις επικοινωνίες 8.9 δισεκατ. Προστασία και διαχείριση Περιβάλλον και υδατικών πόρων πλαίσιο ζωής 6.2 δισεκατ. MME σε ενισχυόμενες περιοχές Διαφοροποίηση των εισαγωγών Ενερνειακοί στόχοι 2.1 δισεκατ. Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 3,6 δισεκατ. ΕΤΕη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999 Ι Σελίδα 5

6 βατικών) αυξήθηκαν σε 3,4 δισεκατ. ευρώ, ενώ για έργα μεταφορών χορηγήθηκαν 4,4 δισεκατ, ευρώ - εκ των οποίων 1 δισεκατ, ευρώ αφορούσε ΔΕΔ προτεραιότητας (βλ, κατωτέρω) - και για ενεργειακά δίκτυα 400 εκατομ, ευρώ - των οποίων το 1/4 αφορούσε ΔΕΔ προτεραιότητας. Από το 1993 η Τράπεζα έχει εγκρίνει για ΔΕΔ και συνδεδεμένα με αυτά έργα, δάνεια συνολικού ύψους 56 δισεκατ, ευρώ, εκ των οποίων 50 δισεκατ, ευρώ στο εσωτερικό της ΕΕ. Τα δάνεια αυτά αντιπροσωπεύουν επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 160 δισεκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα ΔΕΔ προτεραιότητας στους τομείς των μεταφορών και της μεταφοράς ενέργειας, όπως καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν το Δεκέμβριο, έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 12 δισεκατ, ευρώ για εννέα από τα δεκατέσσερα έργα μεταφορών και 2,5 δισεκατ, ευρώ για επτά από τα δέκα ενεργειακά προγράμματα. Παράλληλα, για μεταφορικούς άξονες προτεραιότητας και τηλεπικοινωνιακά και ενεργειακά δίκτυα στις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν υπογραφεί χρηματοδοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους 3.3 δισεκατ, ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισεκατ, ευρώ εγκρίθηκε για άξονες μεταφορών ίο, Τέλος, στην ιεριοχή της Μεσογείου, Γ Τράπεζα χρηματοδότησε με 940 εκατομ, ευρώ ένα αγωγό για τη μι ταφορά αϊ ρίου από την Αλγερία σία δίκτυα ηις Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Μαρόκου, ΖΐΓ7μόσίες-/δίωτίκές Κοινοπραξίες (ΔΙΚ) Τϋ η Τράπεζα εξακολούθησε νο χορηγεί ε δικά προσαρμοσμένες χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της ειοικής «Θυρίδας ΔΕΔ». για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ΔΙΚ, όπως π,χ, στην περίπτωση του Διεθνούς Αερολιμένα των Αθηνών στα Σπάτα, της ζεύξης του Μεγάλου Βελτ στη àavia. της ζεύξης του Ερεσουν μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, της σιδηροδρομικής γραμμής Channel Tunnel Rail Link (CTRL) και του London Underground στο Ηνωμένο Βασίλειο, και του βελγικού τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας PBKAL, Στον τομέα της παιδείας, η ΕΤΕπ συγχρηματοδότησε το έργο Falkirk Schools (PEI) στη Σκωτία, Η Τράπεζα, ως χρηματοδοτικό όργανο της ΕΕ, λειτουργεί επίσης ως καταλύτης προσελκύοντας άλλες πηγές τραπεζικής χρηματοδότησης, συχνά σε συνδυασμό με άλλες μορφές κοινοτικής χρηματοδότησης, και ιδίως επιχορηγήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης και από το κονδύλι προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ΔΕΔ καθώς και εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, Χορηγήσεις στις υποψήφιες για ένταξη χώρες Το ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του Προενταξιακού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, ο οποίος, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες χρηματοδοτικές εντολές, επέτρεψε σημαντική αύξηση των χορηγήσεων της ΕΤΕπ (σε συνολικό ύψος 2,4 δισεκατ, ευρώ) στις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη Στις δέκα υποψήφιες για ένταξη χώρες χορηγήθηκαν δάνεια συνολικού ύψους 2,3 δισεκατ, ευρώ (-f60%) στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής εντολής (ύψους 3,5 δισεκατ, ευρώ) που έχει ανατεθεί στην Τράπεζα, και του Προενταξιακού Μηχανισμού (ύιΐ'ους 3,5 ι^ισεκατ, ευρώ) που θε;'π:στηκε τον Ιανουάριο, Τό,ιο η χρημαιοδοτική εντολή, όσο και ο Προεντοξιακός Μηχανισμός, λήγουν το έτοι; 2000, Τα δάνεια της Τράπεζας είχαν σκοπό να υποστηρίξουν άμεσα τους στόχους των Συμφωνιών Εταιρικής Σχέσης για την Προσχώρηση, Οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν είχαν ως επίκεντρο την οικονομική ενοποίηση, τοοο με την ΕΕ όσο και Χορηγήσεις στις υπό ένταξη χώρες το ίδιαχείριση υδάτων και λοιπά Ενέργεια ΐΕπικοινωνίες Σελίδα 6 Ι ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δρσστΐ)ριΟΓί)Γθ της ΕΤΕπ κατά το στο εσωτερικά της περιοχής, και την προαγωγή της υιοθέτησης των κανόνων, κανονισμών και προδιαγραφών της ΕΕ (κοινοτικό κεκτημένο), με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Από το συνολικό ποσό των 2,3 δισεκατ. ευρώ, 1,7 δισεκατ. ευρώ χορηγήθηκε για μεταφορικά έργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν ο εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικών γραμμών στην Ουγγαρία, Λιθουανία και Ρουμανία, οδικά βελτιωτικά έργα στη Βουλγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία και Σλοβενία, και έργα αστικών μεταφορών στην Βουδαπέστη, την Κρακοβία και την Katowice, Η ΕΤΕπ είναι η κυριότερη πηγή δανειακών χρηματοδοτήσεων στην περιοχή και λειτουργεί σε διαρκώς στενότερη συνεργασία με το πρόγραμμα Phare της ΕΕ (το οποίο χορηγεί δωρεάν βοήθεια) και με άλλους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), Κύπρος Στην Κύπρο χορηγήθηκαν 80 εκατομ, ευρώ, εκ των οποίων 50 εκατομ, ευρώ υπό μορφή συνολικών δανείων στο πλαίσιο του Προενταξιακού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για τη χρηματοδότηση MME στους τομείς της βιομηχανίας, της αγροτοβιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών. Το. η ΕΤΕπ δημιούργησε τον Προενταξιακό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Χορηγήσεις σε άλλες χώρες εταίρους Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την υποστήριξη της πολιτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης και συνεργασίας που εφαρμόζει η Ένωση με 100 περίπου χώρες ανά τον κόσμο, ανήλθαν σε συνολικό ύψος 2,0 δισεκατ, ευρώ, εκ των οποίων 360 εκατομ, ευρώ αφορούσαν χρηματοδοτήσεις με επισφαλή κεφάλαια από πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ ή των κρατών μελών. Περιοχή της Μεσογείου Οι χορηγήσεις ανήλθαν σχεδόν σε 1 δισεκατ, ευρώ. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας ήταν η υδροδότηση, η ενέργεια, το περιβάλλον και ο ιδιωτικός τομέας. Σύμφωνα με το στόχο της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης, για υποστήριξη της επέκτασης και αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού τομέα ενόψει της σταδιακής εγκαθίδρυσης μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών με τα κράτη μέλη της ΕΕ έως το έτος 2010, η ΕΤΕπ χορήγησε 250 εκατομ, ευρώ για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, χρηματοδοτώντας, μεταξύ άλλων, επενδύσεις στη Γάζα/Δυτική Όχθη, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και την Τυνησία, συχνά με συμμετοχή του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα. Κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού [ΑΚΕ) και Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής Οι χορηγήσεις στα κράτη αυτά υπερδιπλασιάστηκαν, ανερχόμενες σε 700 εκατομ, ευρώ, εκ των οποίων 135 εκατομ, ευρώ χορηγήθηκαν στη Νότια Αφρική, Η σημαντική αυτή αύξηση οφειλόταν κυρίως στην έναρξη ισχύος του δεύτερου Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της τέταρτης Σύμβασης της Λομέ από 1ης Ιουνίου (σχεδόν όλες οι χρηματοδοτικές συμβάσεις υπεγράφησαν μετά την ημερομηνία αυτή). Το πρωτόκολλο, το οποίο καλύπτει την περίοδο έως το έτος 2000, παρέχει στην ΕΤΕπ τη δυνατότητα να χορηγήσει 1,7 δισεκατ. ευρώ από τους ιδίους πόρους της και 1 δισεκατ. ευρώ υπό μορφή επισφαλών κεφαλαίων από δημοσιονομικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Το η Τράπεζα ενέτεινε την υποστήριξη της στον ιδιωτικό το- ΕΤΕΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ι Σελίδα 7

8 μέα, χορηγώντας 100 εκατομ. ευρώ για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τόσο μεγάλου, όσο και μικρού και μεσαίου μεγέθους. Ασία και Λατινική Αμερική Οι χορηγήσεις υπερέβησαν τα 360 εκατομ. ευρώ, εκ των οποίων 210 εκατομ, ευρώ κατευθύνθηκαν στη Λατινική Αμερική, Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ σε αμφότερες τις περιοχές στοχεύουν επενδύσεις που περιλαμβάνουν μεταφορά τεχνολογίας, μικτές επιχειρήσεις μεταξύ εγχώριων εταιρειών και εταιρειών από την ΕΕ, έργα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, επενδύσεις που συμβάλλουν στην περιφερειακή ολοκλήρωση και έργα προστασίας του περιβάλλοντος, Η ΕΤΕπ συμμετέσχε επίσης στις προσπάθειες παροχής έκτακτης βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Μιτς, στην Ονδούρα και στη Νικαράγουα, Οι δωρεές της Τράπεζας θα διατεθούν για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα (μεταξύ άλλων, για ένα ορφανοτροφείο και για νοσοκομεία). Αλβανία. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Τέλος, η Γράπεζα συνέχισε τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της στην Αλβανία, η οποία ανήλθε σε 22 εκατομ ευρώ το, Από την 1η Ιανουαρίου είναι επίσης παρούσα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στο πλαίσιο μιας διετούς χρηματοδοτικής εντολής που προβλέπει 150 εκατομ, ευρώ για σιδηροδρομικά, οδικά και άλλα έργα υποδομής. Το πρώτο δάνειο χορηγήθηκε Χορηγήσεις σε άλλες χώρες εταίρους το Συνολικά Διαχείριση υδάτων και λοιπά Ενέργεια Επικοινωνίες τον Ιούλιο, για δύο σημαντικά τμήματα αυτοκινητοδρόμων. Αύξηση του κεφαλαίου Το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ αποφάσισε την αύξηση του αναληφθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας, από 62 δισεκατ, ευρώ σε 100 δισεκατ, ευρώ. από 1ης Ιανουαρίου 1999, Με την αύξηση αυτή κατά 62%, το ανώτατο όριο που προβλέπει το Καταστατικό της Τράπεζας για το υπόλοιπο των χορηγήσεων της αυξήθηκε οε 250 δισεκατ, ευρώ (250% του αναληφθέντος κεφαλαίου), παρέχοντας της επαρκή περιθώρια χρηματοδοτικής δραστηριότητας για τουλάχιστον την ερχόμενη πενταετία. να απαιτηθι ί καμία καταβολή από τοιις μετóχc^uς της ΕΤΕπ, που είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ, Κατανομή τοι. αναληφθέντος κεφαλαίου 100 δισεκατομμύρια 4,9 2,4 2,5 0,9 0,6 0,1 1.3 :» 1.4 LU ΙΕ ΡΤ GR Fl AT DK SE NL Το καταβλητέο κεφάλαιο καθορίστηκε σε 6% (6 δισεκατ. ευρώ) του αναληφθέντος κεφαλαίου, και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω μεταφοράς από το συμπληρωματικό αποθεματικό της Τράπεζας, χωρίς 17,7 17,7 17,7 17,7 6,5 4,9 BE ES GB IT FR DE 20''/l 15% 10% 5% 0% ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παρουσίαση των χορηγήσεων στο εσωτερικό rijç Ευρωπαϊκήζ; Ενωσης κατά χώρα Παρουσίαση των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά χώρα Οι χρηματοδοτικές συμβάσεις που υπεγράφησαν για επενδύσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το, ανήλθαν σε συνολικό ύψος εκατομμυρίων, έναντι εκατομμυρίων το, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,4% (βλ, κατανομή στον κατωτέρω πίνακα) Οι πράξεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν κατά το ποσό των εκατομμυρίων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας - οι οποίοι αποτελούνται ουσιαστικά από το προϊόν του δανεισμού της στις κεφαλαιαγορές και από τα ίδια κεφάλαια της (καταβεβλημένο κεφάλαιο και αποθεματικά) - ενώ τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια χορηγήθηκαν υπό μορφή εγγύησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Η Τράπεζα έχει την οικονομική ευθύνη των πράξεων αυτών, οι οποίες εγγράφονται στον ισολογισμό της, Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με σημαντικό αριθμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εμπορικών τραπεζών. Συνομολογεί μαζί τους συνολικά δάνεια - τα οποία προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της παιδείας, της υγείας και των έργων υποδομής - ενώ χορηγεί, επίσης, ορισμένα ατομικά δάνεια μέσϋΐ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών. Γεωγραφική κατανομή των χρηματοδοτικών που υπεγράφησαν (σε εκατομ. ευρώ) Βέλγιο (BE) Δανία (DK) Γερμανία (DE) Ελλάς (GR) Ισπανία (ES) Γαλλία (FR) Ιρλανδία (ΙΕ) Ιταλία (IT) Λουξεμβούργο (LU) Κάτω Χώρες (NL) Αυστρία (AT) Πορτογαλία (ΡΤ) Φινλανδία (Fl) Σουηδία (SE) Ην, Βασίλειο (GB) Αρθρο 18 (ή Ευρωπαϊκή Ένωση Ποσό % 3,4 3,0 20,6 2,9 12,6 11,3 1,0 17,5 0, ,0 2,2 2,6 12,2 1,1 100 συμβάσεων Ποσό % 3,7 3,7 16,0 3,1 13,5 12,1 1,2 17,6 0,3 2,2 1,6 6,2 1,4 2,6 13,2 1,7 100 {') Επενδυτικά σχέδια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους των κρατών μελών. Σημείωση: Στους καταλόγους που ακολουθούν, ot κοινοτικοί στόχοι στους οποίους ανταποκρίνονται τα ατομικά δάνεια, σημειώνονται στα δεξιά των αντίστοιχων ποσών. Οι στόχοι αναπαρίστανται με τα εξής σύμβολα: Περιφερειακή ανάπτυξη * Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση + Προστασία του περιβάλλοντος και πολεοδομικά έργα Εργα υποδομής κοινοτικού ενδιαφέροντος Ενεργειακοί στόχοι Α Παιδεία Τα ουνολικά δάνεια αφορούν περισσότερους του ενός τομείς και στόχους, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. Τα ποσά των χορηγήσεων που περιέχονται στους κατωτέρω καταλόγους είναι εκφρασμένα σε εκατομμύρια ευρώ. ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I-It;99 Σελίδα 9

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων

1999 σεων Επενδυ πεúα Τρα κη Ευρωπαι 1999 ε κθεση Ευρωπαι κη Τρα πεúα Επενδυ σεων 1999 Ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Βασικά στοιχεία (σε εκατοµ. ευρώ) 1999 1998 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις 31 800 29 526 Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27 765 25 116 Έξω από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων

Έκθεση δραστηριοτήτων Έκθεση δραστηριοτήτων 2013 Η Τράπεζα της ΕΕ εμπιστοσύνη και καινοτομία: Καινοτόμα έργα που δημιουργούν απασχόληση Καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις Καινοτόμες συνεργασίες για μέγιστα αποτελέσματα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001

µιλ ς ΕΤΕπ κθεση δραστηρι τ των 2001 µιλος ΕΤΕπ Έκθεση δραστηριοτήτων 2001 Βασικά µεγέθη του Οµίλου ΕΤΕπ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδ σεων (σε εκατοµ. ευρώ) ραστηρι τητα το 2001 Υπογραφείσες χρηµατοδοτικές συµβάσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη --'.. f="~ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 106 74 Αθήνα Τηλ. 01Π251 000 Το κείμενο ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45)

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΛΒΑ ΟΡ...6 1.1. Γενικοί στόχοι...6 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης www.pwc.gr Εισαγωγικό Σημείωμα Βιώνουμε ακόμα τη μακροβιότερη ύφεση στη σύγχρονη δυτική ιστορία. Η ελληνική οικονομία υποφέρει από ένα αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα