ρφορίες Περιεχόμενα Δραστηριότητα της ΕΤΕπ κατά το 1998 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ρφορίες Περιεχόμενα Δραστηριότητα της ΕΤΕπ κατά το 1998 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων"

Transcript

1 I ü I Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ρφορίες Αρ.100 ISSN Περιεχόμενα Δραστηριότητα της ΕΤΕπ κατά το Δραστηριότητα της ΕΤΕπ Κύρια στοιχεία της δραστηριότητας Δανεισμός Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και προετοιμάζει το δρόμο για τη νέα χιλιετία Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χορηγήσεις στις υποψήφιες για ένταξη χώρες Χορηγήσεις σε άλλες χώρες εταίρους Αύξηση του κεφαλαίου Κατάλογος των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά χώρα Κατάλογος των χορηγήσεων στις υποψήφιες για ένταξη Το, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενίσχυσε τον καίριο ρόλο της ως χρηματοδοτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συμβάλει στην προετοιμασία της Ευρώπης για την είσοδο της στη νέα χιλιετία. Κατά τη διάρκεια του έτους, το κύριο μέρος της δανειοληπτικής και χρηματοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ - που ανήλθαν έκαστη σε ύψος 30 δισεκατ. ευρώ - αφορούσε την προετοιμασία του εδάφους για την εισαγωγή του ευρώ και την υποστήριξη επενδύσεων κεφαλαίου που προάγουν τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και τη μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοοικονομική βάση για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ κατά τη νέα χιλιετία εξασφαλίστηκε με την αύξηση του κεφαλαίου της Τράπεζας σε 100 δισεκατ. ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 1999, Στις κεφαλαιαγορές, στο πλαίσιο της στρατηγικής της υπέρ του ευρώ, η ΕΤΕπ χρησιμοποίησε τη θέση της, ως του μεγαλύτερου διεθνή δανειολήπτη στον κόσμο, για να συμβάλει στην επιτυχή εισαγωγή του ευρώ, δημιουργώντας μια μεγάλη μάζα πολύ ποικίλων προϊόντων στο νέο νόμισμα, Η Τράπεζα εξέδωσε ομολογιακά δάνεια αναφοράς (benchmarks) εκφρασμένα σε ευρώ ή εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα με πρόβλεψη μετατροπής σε ευρώ (ομόλογα «συμβάλλοντα στο ευρώ» - euro-tributary bonds), συνολικού ύψους 15 δισεκατ, ευρώ, κατά μήκος ολόκληρης της καμπύλης αποδόσεων, στα οποία Κατάλογος των χορηγήσεων στις άλλες χώρες εταίρους 24 Ο νέος λογότυπος της ΕΤΕπ 28 «II ποικιλύ/ και ο όγκί); τιον οο((οτηριοτϊ Τ(ΐιν τη; 'Ι"ρ((πί-ζας κκτι'ί το 199S μκοτιιρούν τον κιιίριο ρόλο τΐ ς, όιτον (xq^)ρύ Tijv προ(ί)()ΐ](τΐ Tij; οικονομικής και κοινιυνικής ευημιρίας, όχι (ΐόνο ιττ(( κρ('(τΐ ιΐί λη τΐ ; σημερινής Ευρωπαϊκής Ένϋ)σης, αλλά και ΟΤΙ) μελλιιντική οιιυρυμενη Ένοχιη. Χάρη στη οανειοληπτική ΐ((ς ορα(!τΐ ριότΐ]τ(χ, που ήταν προ(κίνγχτολΐ(τμένΐ) προς το ευρο'ί, (!υΐί(ί('ίλ(ί[ΐ!' στΐ]ν ί'πιτυχή ίγκαοίορυοΐ) τΐ)ς ΟΝΕ στο τέλος TOL' χρί'ινου. Παρι'ίλληλα, ΐ ανάπτυξιι τ(ον οραστηριοτήτιον μας (ττο πλαύτκ) του Προγρ<αιματος του Α[ΐ(7τερντ(((ΐ, με (ττόχο την παροχή επιχειρημ(χτικ(ί)ν κε((αλαί(ον οτις μικρο[ΐε(ταίες ιπιχειρήίνίΐς και τη χρΐ)μ((τ()οότιιοη επενούαε(ον m- (ίνοριίιπινο κι <(άλαιο, ουνέ ")((λε (τΐ)μαντικά στο να όκχτηρηοεί ο ουναμισ,ιός της προ)τορουλίας του Ευριοπαϊκού Συμ )θυλίου υπέρ της Αν((πτυ'έΐ)ς και τΐ ς Απ(ί(ϊχόλησης. Έξ(ο (ίπό TIJV Ευρ(υπαϊκή Ένιοσΐ] 1) Τράπεζα αύξησε σημαντικά TIJV υποστήριξη της οε επενούοεις, ώστε να βοηθήσει TIJV προετομιαιτία των υπ(π ιιμ(;ΐο)ν χιοριύν της Κεντρικής και Ανατολικής Ευριύπης και της Κύπρου για ένταξη οτην Ένωση. Ο σημαντικός ρόλος της Τράπεζας αναγναιρίστηκε με κατεξοχήν πρακτικό τρόπο από τα κρι'ίτη (ΐέλΐ], όταν συμιΐ'ίίίνηοαν ()μό(('(ΐ)να να αυξήσουν το αν(ΐλιΐ(<()έν κεqάλαιó τΐ);, π((ρέχοντ('(ς τΐ]ς έτσι iiut ισχυρή Ί('(ΟΙΙ γΐ(( ΤΙ1 συνέχιση των οραοτΐ ρΐ()τΐ των τη; κ(χτ('( την ερχό ΐενΐ χιλιετί(ί,>' Sir Brian Unwin. Πρόεδροι; Γης ΕΤΕπ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δήλ(τ)ση του ΠρόκΝοον της ΕΤΚπ,.Sir Hriiiii I ηννίπ, κατά την παρουσίαση τοιν αποτελεσμάτιιιν της χρήσης 1WS

2 κύρια στοιχεία της δραστηριότητας το Χορηγήσεις: ανήλθαν σε συνολικό ύψο; 29.5 οισεκατ. ευρώ (-1-13%), εκ των οποίων 25 οισεκατ, εΐ'ρ(ί) χορΐ)γϊ)θΐ]καν στο εσωτερικό της ΕΕ. Δανεισμός: Η ΕΤΕπ εξέοωσε στις κε()αλαιαγορέ; ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους σχεδόν 31 δισεκατ. ευρο) (-i-30'fi. σε 20 διαφορετικά νομίσματίί, Ενεργητική χρηματοοικονομική στρατηγική υπέρ του ευρώ: Το ήμισυ τη; δανειολΐ)πτικής δρ<ί(ττηριότΐ)τα; τη; ΕΤΕπ ιτυνίστατο στΐ]ν έκδοση ομολόγων εκφρασμένων σε ευριί) ij στα οποία προβλε.τότ(ΐν η μετατροπΐ] του νομίσμιχτο; του; σε ευρώ (ομόλογα «συμβάλλοντα οτο ευρώ» - euro-tributary bonds), συνολικού ύ\ )ους 15 δισεκίίτ, ευρώ, Η Τρά,τεζα οημιούιιγΐ]σε επίσης το πρώτο στην ιστορία Παγκόσμιο Πρόγραμμα Commercial Paper (CP), ύψους 5 δισεκατ, ευρώ. Ταχεία εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Αμστερνταμ (ΕΠΔΑ), το οποίο δημιουργήθηκε με σκο:ΐ() την υπoσrήριξη της (ίνάπτυςΐ ς και της απασχόλιισης. Από το Νοέμβριο : - έγκριση χρηματοδοτήσεων συνολικού ύι '(ΐΐ'; 560 εκατομ. ευρώ, υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων, για τα/έως αναπτυιτσόμενες, καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΙΜΕ) μι ουνγίτότιιτες δημιουργίας θέσεων απασχόλησιις. Τ«κειράλαι«Λιοχετεύοντια μέσω ειδικευμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτιον. εταίρω\ τη; ΕΤΕπ. σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής 'Ενωοΐ ς, - έγκριση χρηματοδοτήσεων σΐ'νολικού ύψσυ; 3 δισεκατ. ευρώ για επενδύσει; στους υι π)λή; ένταση; εργίίοίας τομείς της παιδείας και της υγείας (τομείς «ανθριίιπινου κεΐ()αλαίου»), - έγκριση χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψσΐ'ς 3.8 δισεκατ. ευρώ για προγράμματα πολεοδομικής ανάπλασης. Συνεχιζόμενη ισχυρή υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (IMME): 2,4 δισεκατ. ευρώ χορηγήθηκαν συνολικά υ:τέρ ε.πενδύσεων MME, μέσω παραδοσιακών συνολικών δανείων που ιΐυνσμολσγιιοηκαν με τράπεζες εταίρους της ΕΤΕπ, Χριιματοδοτικές συμβάσεις συνολικοί' ύΐ ΐου; 8,2 δισεκατ. ευρώ υπεγρά^ησιχν για διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) στους τομείς των μεταφοριίιν. TU)V τηλεπικοινωνκύν και τΐ ς ενέργειας οτο εσωτερικό της Ευριοπαϊκής Ένωσης, Από το παραπίχνιο ποσό. 3.4 δισεκατ. ει'ριί) αφορούσαν τι; τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον 1,5 δισεκατ. εΐ'ριί) χορηγήθηκε για έργα που συνδέουν την Ένωση με τις χώρες εταίρους τΐ]; στην Κεντρική και Ανατολική Ευριίιπη, Το συνολικό ύιι'ος των χρηματοδοτήσεων που ϊχουν εγκριθεί από το 1993 για ΔΕΔ και συνδεδεμένα με αυτά ι ργα υποδο[ΐής, ανέρχεται σε 56 δισεκατ, ευρώ. Αύξησί) τιον χορηγήσεων (συνολικό ύψος 17 δισεκατ. ευρώ) για επενδύσει; στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές: 72% TCUV συνολικών χορηγήσεων στο εσωτερικό τΐ ς ΕΕ. Οι χορηγήσει; στις υποψήΐ('ΐες για ένταϊ,η χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο, προωθούμενες από το νέο Προενταξιακό Μηχανισμό, αυξήθηκαν σημαντικά (-1-60%). στα 2,4 δισεκατ. ευρώ. Οι χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ και στη Νοτιά Αφιρική διπλασιάστηκαν, φθάνοντας σε συνολικό ύχ ιο; 700 εκατομ. emjut Σημαντική αύξηση (άνιο του 60%) του κεΐ αλαίου τΐ ; Τράπεζίχς. μετά τΐ ν οποία το ύψος του διαμορφιίινεται σε 100 ι^κηκατ. ι υρώ. με συνέπεια TIJV αύξΐ ση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου χορηγι'ισεων σε 250 δισεκατ. ευρώ. περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, ένα παγκόσμιο ομολογιακό δάνειο σε ευρώ (το οποίο τοποθετήθηκε ταυτόχρονα στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία) καθώς και το πρώτο στην ιστορία «ατόφιο» ομολογιακό δάνειο σε ευρώ. Εφέτος, η ΕΤΕπ άρχισε να μετατρέπει σε ευρώ το προσφερόμενο για μετατροπή τμήμα του εκκρεμούς χρέους της και, μέχρι τα μέσα του 1999, θα έχει δημιουργήσει μια μάζα κυκλοφορούντων χρεογράφων σε ευρώ συνολικού ύψους άνω των 50 δισεκατ, ευρώ, Η Τράπεζα, που είναι ο μεγαλύτερος μη κρατικός δανειολήπτης στη ζώνη του ευρώ, αναμένει να αντλήσει εφέτος πόρους μέχρι του ισότιμου 30 δισεκατ, ευρώ, εκ των οποίων το 60% ενδέχεται να αντληθεί απευθείας σε ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων που άντλησε η ΕΤΕπ από την κεφαλαιαγορά χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση υγιών επενδύσεων, που προάγουν τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργούν τη βάση για την επιτυχή ανάπτυξη της ΟΝΕ, Στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Άμστερνταμ (ΕΠΔΑ) η Τράπεζα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME), που είναι πολύ σημαντικές για τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη, Το Νοέμβριο η ΕΤΕπ είχε εγκρίνει τη διάθεση ενός σημαντικού ποσού εκατομ, ευρώ - για χρηματοδοτήσεις υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, υπέρ ταχέως αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME), Το ποσό αυτό προστέθηκε στα 2,4 δισεκατ. ευρώ που χορήγησε η Τράπεζα το υπό μορφή παραδοσιακών δανείων, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων MME. μέσω τραπεζικών εταίρων της σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Επίσης από το Νοέμβριο, και πάντοτε στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ, η Τράπεζα έχει εγκρίνει 3 δισεκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης στους τομείς της παιδείας και της Σελίδα ι Ι ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δραστηριότητα της ΕΤΕπ κατά το υγείας, καθώς και 3,8 δισεκατ, ευρώ για 40 περίπου έργα και προγράμματα πολεοδομικής αναβάθμισης και ανάπλασης καθώς και για άλλες επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τράπεζα ενέτεινε την υποστήριξη της στις πολιτικές παροχής βοήθειας και συνεργασίας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Ειδικότερα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο, που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ, χορήγησε δάνεια συνολικού ύψους 2,4 δισεκατ, ευρώ. Το ποσό αυτό, το οποίο ενισχύθηκε με τη δημιουργία του νέου «Προενταξιακού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού» από την Τράπεζα τον Ιανουάριο, καθιστά την ΕΤΕπ την κυριότερη μεμονωμένη πηγή διεθνών χρηματοδοτήσεων υπό μορφή δανείων στις χώρες αυτές. Δανεισμός Στρατηγική προετοιμασίας για το ευρώ Το η ΕΤΕπ είχε στις κεφαλαιαγορές ισχυρές επιδόσεις, με επίκεντρο της δραστηριότητας της μια ενεργητική στρατηγική υπέρ του ευρώ, η οποία αποσκοπούσε στην επιτάχυνση της δημιουργίας μιας αγοράς του ευρώ με υψηλή ρευστότητα και ποικιλία προϊόντων, πριν από την έναρξη της ΟΝΕ, Η στρατηγική αυτή ενίσχυσε την πολιτική που είχε εγκαινιάσει η Τράπεζα το. και η οποία συνίστατο στην έκδοση ομολόγων εκφρασμένων σε ευρώ και ομολόγων εκφρασμένων σε άλλα νομίσματα με πρόβλεψη μετατροπής σε ευρώ (ομόλογα «συμβάλλοντα στο ευρώ» - euro-tributary bonds), με στόχο τη δημιουργία στην αγορά μιας μελλοντικής καμπύλης αποδόσεων για το ευρώ. Το η ΕΤΕπ εξέδωσε ομολογιακά δάνεια εκφρασμένα σε ευρώ και «συμβάλλοντα στο ευρώ», συνολικού ύψους 15 δισεκατ, ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονταν δάνεια σε νομίσματα της ζώνης «ευρώ-11>> (DEM, FRF, ITI, ESP και PTE) καθώς και σε νομίσματα που δεν συμμετέχουν ακόμη στη ζώνη αυτή (GBP και δραχμή). Οι εκδόσεις αυτές, προστιθέμενες στις συνδεδεμένες με το ευρώ εκδόσεις συνολικού ύψους 6 δισεκατ, ευρώ που πραγματοποίησε η Τράπεζα το, διαμορφώνουν το συνολικό ύψος των συνδεδεμένων με το ευρώ ομολογιακών εκδόσεων της σε 21 δι- σεκατ. ευρώ, με λήξεις που κυμαίνονται μεταξύ 5 και 30 ετών. Άλλα κύρια στοιχεία της δανειοληπτικής δραστηριότητας της Τράπεζας κατά το ήταν η έκδοση, το Φεβρουάριο, του πρώτου παγκόσμιου ομολογιακού δανείου της ΕΤΕπ σε ευρώ, ύψους 2 δισεκατ, ευρώ, το οποίο τοποθετήθηκε ταυτόχρονα στις αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας, καθώς και η έκδοση, το Δεκέμβριο, του πρώτου στην ιστορία «ατόφιου» ομολογιακού δανείου σε ευρώ, ύψους 1 δισεκατ, ευρώ, με ημερομηνία πληρωμής την 7η Ιανουαρίου 1999, Η έκδοση αυτή ήταν η πρώτη Κατανομή των ομολογιακών εκδόσεων κατά νόμισμα Πρ«το>ν,τρήξρ (ον ανταλλαγί ς (swaps) HUR DEM ITL ESP FRF PTE FIM LUF Σύνολο EYPiMl GBP GRD SEK DKK Σύνολο μη ( σι'μμετεχó^^ll)v στο ευριί) νομισμάτιον Σύνολο ΕΕ USD NOK ZAR HUF CZK TWO CAD HKD JPY EEK Σύνολο εκτός EE (Κ) % 9,2% 13.3% 1,2% 2,2% 0.2% 0,0% 0,2% 41.4% 25.6% 0,8% 0,4% 0,0% 26,9% (>ϋ^% 29,0% 0,2% 1,1% 0,1% 0,2% 0.5% 0,2% 0.2% 0.1% 0,0% 31,7% (οί ικιαομ. Π'ραι) Μετά τις πράξεις ανταλλαγής % 14.7% 1,V3% 3,6% 2,7% 1.3% 0,4% 0,0% 51,4% 26,1% 0,8% 0.4% 0,1% 27,4% 78,7% 20,8% 0,2% 0.1% 0,1% 0,0% 0.0% 0,0% 0.0% 0.0% 0,0% 21,3% ΣΥΝΟΛΟ % % ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999 Ι Σελίδα 3

4 συναλλαγή σταθερής απόδοσης στην οποία όλες οι χρηματοοικονομικές ροές θα γίνονται σε ευρώ, Η Τράπεζα δημιούργησε επίσης το πρώτο στην ιστορία Παγκόσμιο Πρόγραμμα έκδοσης Commercial Paper (CP), ύψους 5 δισεκατ, ευρώ, το οποίο αντικαθιστά όλα τα προγράμματα της CR σε ECU, GBP, ITL, NLG και USD, και της παρέχει πρόσβαση στο ευρύτερο δυνατό φάσμα επενδυτών. Επαναπροσδιορισμός του χρέους Η ενεργητική στρατηγική της ΕΤΕπ υπέρ του ευρώ αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας κυκλοφορούντων χρεογράφων σε ευρώ. Από την 1 Ιανουαρίου 1999 η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για τη μετατροπή σε ευρώ του νομίσματος του υφιστάμενου χρέους της που είναι εκφρασμένο στα νομίσματα της ζώνης «ευρώ- 11», ενώ 01 το χρέος της που ήταν εκφρασμένο σε Ecu επαναπροσδιορίστηκε αυτομάτως σε ευρώ, Η Τράπεζα μετατρέπει επίσης τους εν κυκλοφορία «συμβάλλοντες στο ευρώ» (euro-tributary) χρεωστικούς τίτλους της σε τίτλους εκφρασμένους σε ευρώ, κατά τις πρώτες τρεις ημερο[ΐηνίες που προβλέπονται για τη μετατροπή αυτή το 1999, Τον Ιούνιο έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ανταλλαγής χρεογράφων (Euro Debt Exchange Offer), το οποίο παρέχει στους κατόχους ομολόγων της, τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν, από καιρού σε καιρό, ομόλογα εκφιρασμένα στα νομίσματα της ζώνης του ευρώ, έναντι τίτλων σε ευρώ ή τίτλων που «συμβάλλουν στο ευρώ». Με τις πράξεις αυτές η Τράπεζα θα διαθέτει, έως τα μέσα του 1999, μια μάζα χρέους σε ευρώ ύψους άνω των 50 δισεκατ, ευρώ, π,ιάγμα που σημαίνει ότι θα έχει επιτύχει το στόχο της όσον αφορά τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας κυκλοφορούντων χρεογράφων σε εϋρώ. Υποστήριξη των νέων κεφαλαιαγορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη Η ΕΤΕπ ενέτκινε την παρουσία της στις κεφαλαιαγορές της περιοχής, εκδίδοντας ομολογιακά δάνεια στις ευρωαγορές σε τσεχικές κορώνες, κορώνες Εσθονίας, και συνθετικά πολωνικά ζλότυ συναρτημένα με το DEM, με στόχο να διοχετεύσει διεθνείς και εγχώριους αποταμιευτικούς πόρους σε εγχώριες παραγωγικές επενδύσεις και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών της περιοχής, Η Τράπεζα εξέδωσε επίσης τα πρώτα της ομόλογα («AAA») στην εγχώρια αγορά της Ουγγαρίας μέσω ενός προγράμματος έκδοσης τίτλων σε φόριντ συνολικού ύψους 20 δισεκατ, HUF (περίπου 100 εκατομ, ευρώ) και σκοπεύει να εφαρμόσει παρόμοια προγράμματα και στις υπόλοιπες υποψήφιες για ένταξη χώρες, Η Τράπεζα είχε συμβάλει με τον ίδιο τρόπο στην ανάπτυξη των εγχώριων κεφαλαιαγορών σε άλλα νέα κράτη μέλη της ΕΕ (π,χ, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία), Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η "Θυρίδα MMEπροσφέρει νέα μέσα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση MME υψηλής τεχνολογίας και με ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης Το 01 χορηγήσεις της ΕΤΕπ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν σε συνολικό ύψος 2 δισεκατ ι υρώ. Το έτος χαρακτηρίστηκε από την ταχεία εφαρμογή νέων χρηματοδοτικών μηχανισμιϋν για την υποστήριξη σχεδίων που προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση και επενδύσεων που έχουν σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Παράλληλα, η Τράπεζα διατήρησε το σημαντικό ύψος των «ποραδοσιακοιν» βασικών δραστηριοτήτων T) c:, προάγοντας τους στόχους της κοινοτικής πολιτικής με κύρια προτεραιότητα την περιφερειακί] ανάπτυξη. Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης του Άμστερνταμ (ΕΠΔΑ) Το ΕΠΔΑ - το οποίο δημιουργήθηκε το Νοέμβριο ως απάντηση της Τράπεζας στο Ψήφισμα για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ τον Ιούνιο - έχει ήδη καταστεί μια από τις κύριες δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Τα τρία κύρια σκέλη του προγράμματος είναι: μια ειδική «Θυρίδα MME» για την παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων οε καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προ- Σελίδα 4 Ι ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔροσΓίΐρ/ΟΓ/)Γθ της ΕΤΕπ κατά το J998 οπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης η επέκταση του πεδίου των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ στους τομείς της παιδείας, της υγείας (τομείς έντασης εργασίας και '«ανθρώπινου κεφαλαίου») και της πολεοδομικής ανάπλασης και η αύξηση των χορηγήσεων της Τράπεζας για διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) και περιβαλλοντικές επενδύσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) Αποτελούν ένα από τους κύριους στόχους των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ, τόσο μέσω των παραδοσιακών συνολικών δανείων, όσο και μέσω της «Θυρίδας MME» του ΕΠΔΑ, Μέσω της «Θυρίδας MME», από το Νοέμβριο, η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει 560 εκατομ, ευρώ για 23 χρηματοδοτήσεις υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων σε 12 κράτη μέλη, ενώ προετοιμάζει χρηματοδοτήσεις και στα υπόλοιπα 3 κράτη μέλη. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται χορηγήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις Τεχνολογίες (ΕΜΤ). Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο με προικοδότηση 125 εκατομ. ευρώ για την υποστήριξη εταιριών παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων, του οποίου τη διαχείριση έχει αναλάβει το συνδεδεμένο με την ΕΤΕπ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), Στο πλαίσιο του ΕΜΤ εγκρίθηκαν 16 χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 62 εκατομ, ευρώ. Η ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ συνεργάζονται με ειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας ως καταλύτες για να δώσουν νέα ώθηση στις αγορές επιχειρηματικών της ΕΕ, Στο πλαίσιο της MME» προβλέπονται κεφαλαίων «Θυρίδας χρηματοδοτήσεις με καταμερισμό των κινδύνων, για τις οποίες η ΕΤΕπ έχει δεσμεύσει ως εγγύηση ποσό 1 δισεκατ. ευρώ από τα πλεονάσματα της. Από συνολικά δάνεια το χορηγήθηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους άνω των για επενδύσεις MME. 2,4 δισεκατ, ευρώ Παιδεία, υγεία και έργα πολεοδομικής ανάπλασης Στο πλαίσιο του ΕΠΔΑ η Τράπεζα δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στους τομείς της παιδείας και της υγείας. Μέχρι στιγμής, από το Νοέμβριο, έχει εγκρίνει συνολικά 3 δισεκατ. ευρώ για 24 χρηματοδοτήσεις στους τομείς αυτούς, μεταξύ άλλων για μικρού μεγέθους επενδύσεις μέσω συνολικών δανείων που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά για τους τομείς αυτούς στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία, Επιπλέον, μέχρι το τέλος του η Τράπεζα είχε εγκρίνει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 3,8 δισεκατ, ευρώ για 23 έργα και προγράμματα πολεοδομικής ανάπλασης σε 9 χώρες. Περιφερειακή ανάπτυξη Η Τράπεζα αύξησε τις χορηγήσεις της στις ενισχυόμενες περιοχές, σε 17 δισεκατ. ευρώ - ποσό που αντιπροσωπεύει το 72% των χορηγήσεων της στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - μένοντας πιστή στην κύρια αποστολή της, που είναι η προαγωγή της ισόρροπης κοινωνικής και οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ. Τα δάνεια της ΕΤΕπ αντιστοιχούσαν κατά μέσον όρο στο 5% περίπου των νέων επενδύσεων κεφαλαίου στην ΕΕ ως σύνολο, και το ποσοστό αυτό ήταν αισθητά υψηλότερο στις «χώρες της Συνοχής» (Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία), όπου ανήλθε κατά μέσον όρο στο 9%, Διευρωπαϊκά δίκτυα Η ΕΤΕπ παρέμεινε μια από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ) μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, με χορηγήσεις ύψους 8,2 δισεκατ, ευρώ για ΔΕΔ στο εσωτερικό της ΕΕ και 1,5 δισεκατ, ευρώ για συνδέσεις με τις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το οι χρηματοδοτικές συμβάσεις που υπεγράφησαν για δίκτυα τηλεπικοινωνιών (τόσο κινητών και συμ- Παιδεία, ΥγείαΙ Βιομηχανία,! γεωργία Ι Διαχείριση υδάτων και λοιπά Ορθολογική διαχείριση και χρήση Ι Πολεοδομικά έργα [Ενέργεια Επικοινωνίες Εξαιρετικά έργα Εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές Σιδηρόδρομοι Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι Περιφερειακή ανάπτυξη 16.6 δίοεκατ. Ευρωπαϊκά έργα υποδομής για τις επικοινωνίες 8.9 δισεκατ. Προστασία και διαχείριση Περιβάλλον και υδατικών πόρων πλαίσιο ζωής 6.2 δισεκατ. MME σε ενισχυόμενες περιοχές Διαφοροποίηση των εισαγωγών Ενερνειακοί στόχοι 2.1 δισεκατ. Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 3,6 δισεκατ. ΕΤΕη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999 Ι Σελίδα 5

6 βατικών) αυξήθηκαν σε 3,4 δισεκατ. ευρώ, ενώ για έργα μεταφορών χορηγήθηκαν 4,4 δισεκατ, ευρώ - εκ των οποίων 1 δισεκατ, ευρώ αφορούσε ΔΕΔ προτεραιότητας (βλ, κατωτέρω) - και για ενεργειακά δίκτυα 400 εκατομ, ευρώ - των οποίων το 1/4 αφορούσε ΔΕΔ προτεραιότητας. Από το 1993 η Τράπεζα έχει εγκρίνει για ΔΕΔ και συνδεδεμένα με αυτά έργα, δάνεια συνολικού ύψους 56 δισεκατ, ευρώ, εκ των οποίων 50 δισεκατ, ευρώ στο εσωτερικό της ΕΕ. Τα δάνεια αυτά αντιπροσωπεύουν επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 160 δισεκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα ΔΕΔ προτεραιότητας στους τομείς των μεταφορών και της μεταφοράς ενέργειας, όπως καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν το Δεκέμβριο, έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 12 δισεκατ, ευρώ για εννέα από τα δεκατέσσερα έργα μεταφορών και 2,5 δισεκατ, ευρώ για επτά από τα δέκα ενεργειακά προγράμματα. Παράλληλα, για μεταφορικούς άξονες προτεραιότητας και τηλεπικοινωνιακά και ενεργειακά δίκτυα στις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν υπογραφεί χρηματοδοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους 3.3 δισεκατ, ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισεκατ, ευρώ εγκρίθηκε για άξονες μεταφορών ίο, Τέλος, στην ιεριοχή της Μεσογείου, Γ Τράπεζα χρηματοδότησε με 940 εκατομ, ευρώ ένα αγωγό για τη μι ταφορά αϊ ρίου από την Αλγερία σία δίκτυα ηις Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Μαρόκου, ΖΐΓ7μόσίες-/δίωτίκές Κοινοπραξίες (ΔΙΚ) Τϋ η Τράπεζα εξακολούθησε νο χορηγεί ε δικά προσαρμοσμένες χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της ειοικής «Θυρίδας ΔΕΔ». για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ΔΙΚ, όπως π,χ, στην περίπτωση του Διεθνούς Αερολιμένα των Αθηνών στα Σπάτα, της ζεύξης του Μεγάλου Βελτ στη àavia. της ζεύξης του Ερεσουν μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, της σιδηροδρομικής γραμμής Channel Tunnel Rail Link (CTRL) και του London Underground στο Ηνωμένο Βασίλειο, και του βελγικού τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας PBKAL, Στον τομέα της παιδείας, η ΕΤΕπ συγχρηματοδότησε το έργο Falkirk Schools (PEI) στη Σκωτία, Η Τράπεζα, ως χρηματοδοτικό όργανο της ΕΕ, λειτουργεί επίσης ως καταλύτης προσελκύοντας άλλες πηγές τραπεζικής χρηματοδότησης, συχνά σε συνδυασμό με άλλες μορφές κοινοτικής χρηματοδότησης, και ιδίως επιχορηγήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης και από το κονδύλι προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ΔΕΔ καθώς και εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, Χορηγήσεις στις υποψήφιες για ένταξη χώρες Το ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του Προενταξιακού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, ο οποίος, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες χρηματοδοτικές εντολές, επέτρεψε σημαντική αύξηση των χορηγήσεων της ΕΤΕπ (σε συνολικό ύψος 2,4 δισεκατ, ευρώ) στις υπό ένταξη χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη Στις δέκα υποψήφιες για ένταξη χώρες χορηγήθηκαν δάνεια συνολικού ύψους 2,3 δισεκατ, ευρώ (-f60%) στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής εντολής (ύψους 3,5 δισεκατ, ευρώ) που έχει ανατεθεί στην Τράπεζα, και του Προενταξιακού Μηχανισμού (ύιΐ'ους 3,5 ι^ισεκατ, ευρώ) που θε;'π:στηκε τον Ιανουάριο, Τό,ιο η χρημαιοδοτική εντολή, όσο και ο Προεντοξιακός Μηχανισμός, λήγουν το έτοι; 2000, Τα δάνεια της Τράπεζας είχαν σκοπό να υποστηρίξουν άμεσα τους στόχους των Συμφωνιών Εταιρικής Σχέσης για την Προσχώρηση, Οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν είχαν ως επίκεντρο την οικονομική ενοποίηση, τοοο με την ΕΕ όσο και Χορηγήσεις στις υπό ένταξη χώρες το ίδιαχείριση υδάτων και λοιπά Ενέργεια ΐΕπικοινωνίες Σελίδα 6 Ι ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δρσστΐ)ριΟΓί)Γθ της ΕΤΕπ κατά το στο εσωτερικά της περιοχής, και την προαγωγή της υιοθέτησης των κανόνων, κανονισμών και προδιαγραφών της ΕΕ (κοινοτικό κεκτημένο), με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Από το συνολικό ποσό των 2,3 δισεκατ. ευρώ, 1,7 δισεκατ. ευρώ χορηγήθηκε για μεταφορικά έργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν ο εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικών γραμμών στην Ουγγαρία, Λιθουανία και Ρουμανία, οδικά βελτιωτικά έργα στη Βουλγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία και Σλοβενία, και έργα αστικών μεταφορών στην Βουδαπέστη, την Κρακοβία και την Katowice, Η ΕΤΕπ είναι η κυριότερη πηγή δανειακών χρηματοδοτήσεων στην περιοχή και λειτουργεί σε διαρκώς στενότερη συνεργασία με το πρόγραμμα Phare της ΕΕ (το οποίο χορηγεί δωρεάν βοήθεια) και με άλλους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), Κύπρος Στην Κύπρο χορηγήθηκαν 80 εκατομ, ευρώ, εκ των οποίων 50 εκατομ, ευρώ υπό μορφή συνολικών δανείων στο πλαίσιο του Προενταξιακού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για τη χρηματοδότηση MME στους τομείς της βιομηχανίας, της αγροτοβιομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών. Το. η ΕΤΕπ δημιούργησε τον Προενταξιακό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Χορηγήσεις σε άλλες χώρες εταίρους Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την υποστήριξη της πολιτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης και συνεργασίας που εφαρμόζει η Ένωση με 100 περίπου χώρες ανά τον κόσμο, ανήλθαν σε συνολικό ύψος 2,0 δισεκατ, ευρώ, εκ των οποίων 360 εκατομ, ευρώ αφορούσαν χρηματοδοτήσεις με επισφαλή κεφάλαια από πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ ή των κρατών μελών. Περιοχή της Μεσογείου Οι χορηγήσεις ανήλθαν σχεδόν σε 1 δισεκατ, ευρώ. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας ήταν η υδροδότηση, η ενέργεια, το περιβάλλον και ο ιδιωτικός τομέας. Σύμφωνα με το στόχο της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης, για υποστήριξη της επέκτασης και αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού τομέα ενόψει της σταδιακής εγκαθίδρυσης μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών με τα κράτη μέλη της ΕΕ έως το έτος 2010, η ΕΤΕπ χορήγησε 250 εκατομ, ευρώ για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, χρηματοδοτώντας, μεταξύ άλλων, επενδύσεις στη Γάζα/Δυτική Όχθη, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και την Τυνησία, συχνά με συμμετοχή του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα. Κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού [ΑΚΕ) και Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής Οι χορηγήσεις στα κράτη αυτά υπερδιπλασιάστηκαν, ανερχόμενες σε 700 εκατομ, ευρώ, εκ των οποίων 135 εκατομ, ευρώ χορηγήθηκαν στη Νότια Αφρική, Η σημαντική αυτή αύξηση οφειλόταν κυρίως στην έναρξη ισχύος του δεύτερου Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της τέταρτης Σύμβασης της Λομέ από 1ης Ιουνίου (σχεδόν όλες οι χρηματοδοτικές συμβάσεις υπεγράφησαν μετά την ημερομηνία αυτή). Το πρωτόκολλο, το οποίο καλύπτει την περίοδο έως το έτος 2000, παρέχει στην ΕΤΕπ τη δυνατότητα να χορηγήσει 1,7 δισεκατ. ευρώ από τους ιδίους πόρους της και 1 δισεκατ. ευρώ υπό μορφή επισφαλών κεφαλαίων από δημοσιονομικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Το η Τράπεζα ενέτεινε την υποστήριξη της στον ιδιωτικό το- ΕΤΕΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ι Σελίδα 7

8 μέα, χορηγώντας 100 εκατομ. ευρώ για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τόσο μεγάλου, όσο και μικρού και μεσαίου μεγέθους. Ασία και Λατινική Αμερική Οι χορηγήσεις υπερέβησαν τα 360 εκατομ. ευρώ, εκ των οποίων 210 εκατομ, ευρώ κατευθύνθηκαν στη Λατινική Αμερική, Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ σε αμφότερες τις περιοχές στοχεύουν επενδύσεις που περιλαμβάνουν μεταφορά τεχνολογίας, μικτές επιχειρήσεις μεταξύ εγχώριων εταιρειών και εταιρειών από την ΕΕ, έργα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, επενδύσεις που συμβάλλουν στην περιφερειακή ολοκλήρωση και έργα προστασίας του περιβάλλοντος, Η ΕΤΕπ συμμετέσχε επίσης στις προσπάθειες παροχής έκτακτης βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Μιτς, στην Ονδούρα και στη Νικαράγουα, Οι δωρεές της Τράπεζας θα διατεθούν για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα (μεταξύ άλλων, για ένα ορφανοτροφείο και για νοσοκομεία). Αλβανία. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Τέλος, η Γράπεζα συνέχισε τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της στην Αλβανία, η οποία ανήλθε σε 22 εκατομ ευρώ το, Από την 1η Ιανουαρίου είναι επίσης παρούσα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στο πλαίσιο μιας διετούς χρηματοδοτικής εντολής που προβλέπει 150 εκατομ, ευρώ για σιδηροδρομικά, οδικά και άλλα έργα υποδομής. Το πρώτο δάνειο χορηγήθηκε Χορηγήσεις σε άλλες χώρες εταίρους το Συνολικά Διαχείριση υδάτων και λοιπά Ενέργεια Επικοινωνίες τον Ιούλιο, για δύο σημαντικά τμήματα αυτοκινητοδρόμων. Αύξηση του κεφαλαίου Το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ αποφάσισε την αύξηση του αναληφθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας, από 62 δισεκατ, ευρώ σε 100 δισεκατ, ευρώ. από 1ης Ιανουαρίου 1999, Με την αύξηση αυτή κατά 62%, το ανώτατο όριο που προβλέπει το Καταστατικό της Τράπεζας για το υπόλοιπο των χορηγήσεων της αυξήθηκε οε 250 δισεκατ, ευρώ (250% του αναληφθέντος κεφαλαίου), παρέχοντας της επαρκή περιθώρια χρηματοδοτικής δραστηριότητας για τουλάχιστον την ερχόμενη πενταετία. να απαιτηθι ί καμία καταβολή από τοιις μετóχc^uς της ΕΤΕπ, που είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ, Κατανομή τοι. αναληφθέντος κεφαλαίου 100 δισεκατομμύρια 4,9 2,4 2,5 0,9 0,6 0,1 1.3 :» 1.4 LU ΙΕ ΡΤ GR Fl AT DK SE NL Το καταβλητέο κεφάλαιο καθορίστηκε σε 6% (6 δισεκατ. ευρώ) του αναληφθέντος κεφαλαίου, και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω μεταφοράς από το συμπληρωματικό αποθεματικό της Τράπεζας, χωρίς 17,7 17,7 17,7 17,7 6,5 4,9 BE ES GB IT FR DE 20''/l 15% 10% 5% 0% ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παρουσίαση των χορηγήσεων στο εσωτερικό rijç Ευρωπαϊκήζ; Ενωσης κατά χώρα Παρουσίαση των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά χώρα Οι χρηματοδοτικές συμβάσεις που υπεγράφησαν για επενδύσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το, ανήλθαν σε συνολικό ύψος εκατομμυρίων, έναντι εκατομμυρίων το, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,4% (βλ, κατανομή στον κατωτέρω πίνακα) Οι πράξεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν κατά το ποσό των εκατομμυρίων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας - οι οποίοι αποτελούνται ουσιαστικά από το προϊόν του δανεισμού της στις κεφαλαιαγορές και από τα ίδια κεφάλαια της (καταβεβλημένο κεφάλαιο και αποθεματικά) - ενώ τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια χορηγήθηκαν υπό μορφή εγγύησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Η Τράπεζα έχει την οικονομική ευθύνη των πράξεων αυτών, οι οποίες εγγράφονται στον ισολογισμό της, Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με σημαντικό αριθμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εμπορικών τραπεζών. Συνομολογεί μαζί τους συνολικά δάνεια - τα οποία προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της παιδείας, της υγείας και των έργων υποδομής - ενώ χορηγεί, επίσης, ορισμένα ατομικά δάνεια μέσϋΐ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζών. Γεωγραφική κατανομή των χρηματοδοτικών που υπεγράφησαν (σε εκατομ. ευρώ) Βέλγιο (BE) Δανία (DK) Γερμανία (DE) Ελλάς (GR) Ισπανία (ES) Γαλλία (FR) Ιρλανδία (ΙΕ) Ιταλία (IT) Λουξεμβούργο (LU) Κάτω Χώρες (NL) Αυστρία (AT) Πορτογαλία (ΡΤ) Φινλανδία (Fl) Σουηδία (SE) Ην, Βασίλειο (GB) Αρθρο 18 (ή Ευρωπαϊκή Ένωση Ποσό % 3,4 3,0 20,6 2,9 12,6 11,3 1,0 17,5 0, ,0 2,2 2,6 12,2 1,1 100 συμβάσεων Ποσό % 3,7 3,7 16,0 3,1 13,5 12,1 1,2 17,6 0,3 2,2 1,6 6,2 1,4 2,6 13,2 1,7 100 {') Επενδυτικά σχέδια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους των κρατών μελών. Σημείωση: Στους καταλόγους που ακολουθούν, ot κοινοτικοί στόχοι στους οποίους ανταποκρίνονται τα ατομικά δάνεια, σημειώνονται στα δεξιά των αντίστοιχων ποσών. Οι στόχοι αναπαρίστανται με τα εξής σύμβολα: Περιφερειακή ανάπτυξη * Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση + Προστασία του περιβάλλοντος και πολεοδομικά έργα Εργα υποδομής κοινοτικού ενδιαφέροντος Ενεργειακοί στόχοι Α Παιδεία Τα ουνολικά δάνεια αφορούν περισσότερους του ενός τομείς και στόχους, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. Τα ποσά των χορηγήσεων που περιέχονται στους κατωτέρω καταλόγους είναι εκφρασμένα σε εκατομμύρια ευρώ. ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ I-It;99 Σελίδα 9

10 8S Μ Βέλγιο Υπογραφείσες συμβάσεις: 858 εκατομμύρια εκ τω\' οηοίων 711 εκατομμύρια 147 εκατομμύρια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (51 εκατομμύρια}, των μεταφορών (475 εκατομμύρια), της διαχείρισης των υδάτων 173 εκατομμύρια) και της βιομηχανίας (111 εκατομμύρια). Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Παραγωγή επίπεδου γυαλιού Glaverbel S.A. Κατασκευή ενός αγωγού για τη μεταφορά βρετανικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, μέσω του Βελγίου Distrigaz S.A. 50,6 Κατασκευή και τεχνική αναβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών μεγολης ταχύτητας μεταξύ Βρυξελλών και Αμβέρσας και μεταξύ Βρυξελλών και Λιέγης (πρώτο μέρος της δεύτερης φάσης του βελγικού TGV) SNCB - Société Nationale des Cliomins de Fer Belges 363,2 Κατασκευή, στη Λιέγη, μιας ζεύξης μεταξύ των αυτοκινητοδρόμων 25 (Μ'ααατριχτ- Λιέγη-Λουξεμβούργο) και Ε40 (Ααχεν-Λιέγη-Βρυξέλλες) SOFICO - Société régionale wallonne de financement complémentaire des infrastructures 78,5 Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στη φλαμανδική ζώνη AquatinN.V. Εργα με στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών οχλήσεων σε ένα χαλυβουργείο της Γάνδης SIDMAR NV Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής βιομηχανικού αερίου στο Feluy (Haînaut) Socteìà Ossigeno Liquido Spa Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων παραγωγής επίπεδου γυαλιού σε διάφορες μονάδες Glaverbel S.A ,8 + 37,1 Τμήμα Ghislenghien-Hacquenies του αυτοκινητόδρομου Α8Βρυξέλλες-Λίλλη SOFICO 33,7 Banque Bruxelles Lambert S.A. 147,0 pfw^^^x^^^^w- ^ ϊ ν^ Δανία Υπογραφείσες συμβάσεις: 745 εκατομμύρια εκ των οποίων " : 710 εκατομμύρια : 3b εκατομμύρια χορηγήθηκαν οαους τομείς της ενέργειας και της επεξεργασίας αποβλήτων (60 εκατομμύρια), των μεταφορών (512 εκατομμύριο) των τηλεπικοινωνιών (98 εκατομμύρια) και της βιομηχανίας (40 εκατομμύρια). Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Ανακαίνιση και μετατροπή μιας μονάδας καύσης αποβλήτων, ώστε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. KÜI ανακαίνιση των δικτύων αστικής θέρμανσης και αποχέτευσης λυμάτων Arhus Kommune. _ Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας μονάδας καύσης οικιακών αποβλήτων στο Horsholm, κοντά στην Κοπεγχάγη Nordforbrœnding l/s Κατασκευή και εκσυγχρονισμός πέντε τμημάτων αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Κοπεγχάγης και στο κέντρο της Γιουτλάνδης Kongenget Danmark 37,6 + 22,5 + 30,8 Επέκταση και εκσυγχρονισμός του αερολιμένα της Κοπεγχάγης-Kastrup Kobenhavns Lufthavne A/S ^ ^ _ ^ _ 40.0 Κατασκευή μιας σταθερής σιδηροδρομικής και οδικής ζεύξης μεταξύ Κοπεγχάγης (Δανία) και Malmö (Σουηδία) διαμέσου του πορθμού του Ερεσουν Oresundkonsortiet Kobenhavn 79,2 Κατασκευή μιας σιδηροδρομικής και οδικής ζεύξης μεταξύ νήσου Σαίλαν και Φιονίας A/S Storebceltsforbindelsen Εκσυγχρονισμός και 'επέκταση των δικτύων σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών Tele Danmark A/S _ ^ ^_^ 98,1 ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παρουσίαοη των χορηγήσεων οτο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά χώρα Κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής καταλυτών και ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στο Frederikssund (νήσος Σαίλαν) Haldor Topsoe A/S Χρηματοδότηση δημόσιων έργων υποδομής μικρού KommuneKredit ^^_ και μεσαίου μεγέθους Finansienngsinstttuttet for Industri og Hândvœrk (FIH) Χορήγηση, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση επέκτασης, χρηματοδοτήσεων "mezzanine» για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων τους FIN 20,1 6.6 Κατασκευή καταλυτών. Haider Topsoe A/S Υπογραφείσες συμβάσεις: εκατομμύρια εκ των οποίων : εκατομμύρια : εκατομμύρια Γερμανί^ Τα ατομικά δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις στο σύνολο του γερμανικού εδάφους αφορούσαν τους τομείς της ενέργειας (187 εκατομμύρια), των μεταφορών (420 εκατομμύρια), των τηλεπικοινωνιών (623 εκατομμύρια), της διαχείρισης υδάτων και στερεών αποβλήτων (331 εκατομμύρια), καθώς και πολεοδομικά προγράμματα (608 εκατομμύρια). Επιπλέον, 156 εκατομμύρια χορηγήθηκαν για βιομηχανικές επενδύσεις - μεταξύ άλλων για τη δημιουργία ενός βιομηχανικού πάρκου - και 57 εκατομμύρια για επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών Τέλος, 412 εκατομμύρια χορηγήθηκαν για επενδύσεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας. Τα ατομικά δάνεια για επενδύσεις στα ανατολικά Länder αντιπροσώπευαν το 48 % του συνόλου των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ στη Γερμανία το. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερης μνείας αξίζουν τα δάνεια για πολεοδομικά έργα στο Βερολίνο: εκσυγχρονισμός του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, διαμόρφωση της Potsdamer Platz και της ζώνης του Adlersliof. επέκταση των χώρων και των εγκαταστάσεων της εμπορικής έκθεσης, ανακαίνιση νοσοκομειακών κτιρίων. Τέλος, η Τράπεζα χρηματοδότησε δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (623 εκατομμύρια), που αφορούσαν τόσο τα ανατολικά Länder όσο και την υπόλοιπη χώρα. Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Κατασκευή αγωγού μεταφοράς αερίου από το Dornumersiel (ακτές της Βόρειας Θάλασσας) έως το Salzwedel, για τον εφοδιασμό με αέριο από τη Νορβηγία Netra GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale _ 131,4 Εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης στην περιοχή της Λειψίας Westsächsische Energie AG (WESAG) Εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου Gasag Berliner Gaswerke AG Επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου αστικής θέρμανσης της Λειψίας Stadtwerke Leipzig GmbH ^_^ ^_ 25, Ανακαίνιση 26 σιδηροδρομικών σταθμών Deutsche Bahn AG._. 229,3 Κατασκευή ενός τμήματος αυτοκινητόδρομου που παρακάμπτει το Farchant (Ανω Βαυαρία) Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 73,6 ΚστασκευΓΪ ενός τρίτου τερματικού σταθμού. ενός σταθμού τρένων μεγάλης ταχύτητας και ενός χώρου στάθμευσης στον αερολιμένα Κολωνίας/Βόννης (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) Flughafen ΚοΙη/Βοηη GmbH Επέκταση του αερολιμένα του Ανόβερου-Langenhagen (Κάτω Σαξωνία) Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH Επέκταση ενός λιμενικού τερματικού σταθμού. 60, ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12 Κατασκευή ε νός νέου, ολοκληρωμένου δικτύου σταί ερων και κινητών τηλεπικοινω ηώ ν VIAG Interkon η GmbH Εγκαταοτάσι 'ίς συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων: - στο Mû νχα Ψ Stadt Mannhe im - στο Βέρο λ rvo Berliner Wass erbetriebe - στο Αμβού pyo Hamburger S adtentwässerunq Ruhrverband Wupperverba Id - στο Wansc ort (Βρανδεμβούργο) Klärwerk Wan sdori GmbH - στο Σάαρ Entsorgungsv erband Saar EVS - κοντά στο Sennenberg (Βρανδεμβούργο) Wasserverbar d Lausitz - στην Κολω via (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) Zweckverban i Südlicher Randkanal _ στο Herfor d(βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) Herforder Abw /asser GmbH Κατασκευή σ υγκροτημάτων κουσΐ)ς _ _ 63.1 _ 51.0 _ ,5 15, _ 18.9 _ 10.1 _ 5,0 mm h -1- -I- H- + + Δημιουργία ενός βιομηχανικού πάρκου στο Saarlouis Saarland Bau und Boden Proiekt GmbH Ανακαίνιση ενός εγκαταλελειμμένου βιομηχανικού κέντρου και μετατροπή του σε κέντρο τέχνης και τεχνολογίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης Stadt Karlsruhe Κατασκευή ενός κέντρου έρευνας και ανότττυξης στο Sindelfingen, κοντά στη Στουτγάρδη, και εκσυγχρονισμός εργαστηρίων βαφής στις μονάδες συναρμολόγησης αυτοκινήτων του Sindelfingen και της Βρέμης Mercedes-Benz AG Εκσυγχρονισμός των μέσων παραγωγής ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και ενός χυτηρίου σε τρεις βιομηχανικές μονάδες στη Σοξωΐίΐο και στη Σαξωνία-Ανχαλτ VEM Beteiligungen GmbH Κατασκευή μιας μονάδας παράγωγης πλακιδίων για μικροεπεξεργαστές και ενός κέντρου σχεδιασμού στη Δρέσδη βαξωνία) AMD Saxonv Manufacturina GmbH Κατασκευή ενός κέντρου παραγωγής και διανομής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων - στη Δρέσδη (Σοξων/ο; Mitteldeutscher Rundfunk MDR , * * στο Kassel-Betteiìhausen (Εα 7η) Müllheizl<raftwerk Kassel GmbH στο Μαγδεμβουργο (Σαξωνία-Ανχαλτ) Mitteldeutscher Rundfunk MDR στο Αμβούργο Müllverwertung Rugenberger Darn m GmbH Βελτίωση του αστικού περιβόλλοντος 25,3 + Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση νοσοκομείων: - στο ανατολικό τμήμα του Βερολίνου Land Berlin στη ν Potsdamer Platz, στο κι ντρο του Βερολίνου Daimler-Benz AG - στη Στουτ /άρδη Landeshaupts tadt Stuttaart - στην περιοχή του Adlershof. νοτιοανατολικά του Βερολίνου Berlin Adlershot Autbauaesellschaft mbh , I- -1- m+ - στο l.^nd Μεκλεμβούργο-Πρόσω Πομερανία Land Mecklenbura-Vorpommern Επέκταση μιας σχολής μηχανολόγων και κατασκευή πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών Freistaat Thünnqen Συνολικό δάνεια Πολεοδομικά έργο στο κέντρο του Βερολίνου Επέκταση και εκσυγχρονισμός της εμπορικής έκθεσης του Βερολίνου Land Berlin _. 222,9 ^ Μ: n ÌTt Γ Γ Γ--..., ΓΓΓΓ ΛΖ : ' "..r-'à j"*!l^...i'iw iprrr-;- ff Π'.. «.> Ι&,β^^^^ΗΜ m ^ t - Kreditanstalt fur Wiederaufbau - Commerzbank AG - Landesbank Hessen-Tfiüringen Girozentrale - Deutsche Bank AG - Südwestdeulsche Landesbank Girozentrale - Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg-Girozentrale - Westdeutsche Landesbank Girozentrale - Bayensche Landesbank Girozentrale - 1KB Deutsche Industriebank - Investitionsbank des Landes Brandenburg - Landesbank Berlin Girozentrale - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Bayensche Hypo- und Vereinsbank AG - Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale - Landesbank Sachsen Girozentrale - Landesbank Saar Girozentrale - Hamburgische Landesbank Girozentrale Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της Θυρίδας /W/W» του Ειδικού Προγράμματος Δράσης του Αμστερνταμ - Allied Capital Germanv Fund - lnnovation.sfonds Hessen GmbH ,5 108,3 107,1 100,8 74,7 50,6 50,4 50,2 49,5 25,3 25,3 15, * Σελίδα 12 ΕΤΕπ ηληροφο ΡΙΕΣ

13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡ.ΛΠΕΖΑ ΕΠΕΝΛΥΣΕΩΝ Παρουσίαση των )(θρηγήαεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής; Ένωσης κατά χώρα Υπογραφείσες συμβάσεις: 736 εκατομμύρια ^^ εκ των οποίων : 377 εκατομμύρια : 359 εκατομμύρια Ελλάς ^ δ "tr:;:^ " χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (165 εκατομμύρια), των μεταφορών (30 εκατομμύρια) και των τηλεπικοινωνιών (112 εκατομμύρια) καθώς και της υγείας (70 εκατομμύρια) Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Προσθήκη μιας μονάδας συνδυασμένου κύκλου που λειτουργεί με αέριο στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Λαυρίου (Αττική) ΔΕΗ - Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμσύ 32.0 Κατασκευή δικτύου αγωγών αερίου υψηλής πίεσης από την Κούλα (ελληνοβουλγαρικά σύνορα) στην Αγ Τριάδα (κοντά στην Αθήνα), για τον εφοδιασμό της χώρας με φυσικό αέριο προερχόμενο από τη Ρωσία, και κατασκευή εγκαταστάσεων παραλαβής υγροποιημένου αερίου προερχόμενου από την Αλγερία ΔΕΠΑ - Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 100,0 Επέκταση και ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ _^ 32.5 Δεύτερη φάση ανάτγτυ^ις των δικτύων κινητής τηλεφωνίας STET (Hellas) S.A.^ ^ _ ^ ^ _ 112,2 Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομής και εξοπλισμού στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής προστασίας Ελληνική Δημοκρατία 70,0 Χρηματοδότηση μικρών έργων υποδομής που έχουν ενταχθεί στο περιφερειακό σκέλος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Ελληνική Δημοκρατία 290,0 ΣΓΟ πλαίσιο του ΕΠΔΑ χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα της υγείας Κατασκευή του διεθνούς αερολιμένα των Σπάτων Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε Banque Nationale de Paris. Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) 45,0 23,7 Υπογραφείσες συμβάσεις: εκατομμύρια εκ των οποίων : εκατομμύρια : εκατομμύρια Ισπανία χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (59 εκατομμύρια), των μεταφορών (916 εκατομμύρια). των τηλεπικοινωνιών (696 εκατομμύρια), της διαχείρισης λυμάτων και των πολεοδομικών έργων (268 εκατομμύρια). της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (49 εκατομμύρια) καθώς και της παιδείας και της υγείας (108 εκατομμύρια). Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το j Ενίσχυση και επέκταση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο κέντρο της Ισπανίας και στη Γαλικία Union Electrica Fenosa SA 59,3 Βελτίωση του εθνικού οδικού δικτύου Reino de Esparia _.. Κατασκευή τριών τμημάτων του κύριου οδικού δικτύου Territorio Histórico de Bizkaia 60.0 Κατασκευή μιας νέας προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής στη Μαδρίτη και έργα στα προαστιακά σιδηροδρομικά δίκτυα της Βαρκελώνης και του Μπιλμπάο καθώς και στις κύριες υπεραστικές γραμμές Remo de Espana 157,8 Κατασκευή μιας σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Μαδρίτης και Arganda del Rey Transportes Ferroviaros de Madnd SA 57,6 Βελτίωση του περιφερειακού οδικού δικτύου Principado de Astunas _ - Comunidad Autonoma de Castilla La Mancha Επέκταση του λιμένα της Βαλένθια Autondad Portuaria de Valencia Επέκταση του λιμένα του Μπιλμπάο Autoridad Portuaria de Bilbao 35, Προαστιακοί σιδηρόδρομοι που χρηματοδοτήθηκαν στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και το Μπιλμπάο ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1-199') Σελίδα ι}

14 Κατασκευή και επέκταση του μετρό Κατασκευή και εκμετάλλευση ενός πάρκου της Μαδρίτης ονοψυχής στη Σεβίλλη Comunidad de Madrid 137,6 + Partecsa-Parques Tecnoculturales SA 19,5 Εκσυγχρονισμός του στόλου αεροσκαφών Ανακαίνιση και επέκταση ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας μακρών αποστάσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης Iberia Lineas Aéreas de Espana SA 146,8 Comunidad Autònoma de Galicia 59,6 Επέκταση του δικτύου κινητής Κατασκευή και εξοπλισμός ενός νέου περιφερειακού τηλεφωνίας νοσοκομείου στο Lugo και τριών τοπικών νοσοκομείων. Telefonica Servicios Moviles SA 388,3 και επέκταση η αποκατάσταση νοσοκομειακών κτιρίων Comunidad Autònoma de Galicia 48,2 Εκσυγχρονισμός του τηλεφωνικού δικτύου Telefònica SA 239,9 Χρηματοδότηση δημόσιων έργων υποδομής Αγορά και εκτόξευση ενός τρίτου μικρού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου Dexia Banco Local SA 59,7 Hispasat SA 68,0 Έργα συλλογής και επεξεργασίας : λυμάτων Junta de Saneamiento de Cataluna 23,8 + - Instituto de Crédito Oficial 404,5 - Banco Bilbao Vizcava SA 119,5 Κατασκευή KOI επέκταση του δικτύου - Banco Santander de Négocies SA 118,6 επεξεογασίαΐ λυμάτων στις - Banco Central Hispanoamericano SA 118,6 Βαλεαοίδει; Νήσουν - Banco Bilbao Vizcaya SA 118,6 Instituto Balear de Saneamiento 13,5 + - Caja de Ahorros γ Pensiones de Barcelona 60,0 - Institut Català de Finances 17,9 Εργα πολεοδομικής αναβάθμισης σε διάφορους δήμους των Βαλεαρίδων Νήσων 179,6 + Χρηματοδοτήσεις στο ηλαίσιο της «Θυρίδας MME» του ΕΠΔΑ Ανοικοδόμηση και επέκταση του Gran Teatro del Liceo της Βαρκελώνης - Instituto de Crédito Oficial 8,9 Consorci del Gran Teatro del Liceu 51,1 + - Caja de Cataluna 6,0 - Caja de Afiorros de Terrassa 6,0 Μονάδα παρανωγήΐ: φιαλών σιο Montblanc - Caixa Economica Montepio Geral (P) 6,0 (Καταλωνίαί - Caja de Afiorros de Salamanca ν Soria 6,0 Vidrieria de Montblanc SA Caia de Asturias 6,0» r Γαλλία ^^^^^^M 2477 «^^^^^^^^^^^^^^^^M ^ ^,/ Υπογροφείοες συμβάσεις: εκατομμύρια ^» / εκ των οποίων \ Ατομικά 6άνεια: 796 εκατομμύρια j : εκατομμύρια χορηγήθηκαν στους τομείς των μεταφορών {610 εκατομμύρια), της διαχείρισης αποβλήτων ανάκτηση θερμότητας (21 εκ(ΐτομμύρια) και της βιομηχανίας {165 εκατομμύρια). Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το με Χρηματοδότηση τμημάτων του οδικού δικτύου μέσω της Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) - A16. τμήματα i'isle-adam-αμιενη-βουλώνη (Ile de ΡτβηυβΛΊικαρδία) SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'est de la France A20, τμήμα Brives-Cahors-Montffuban στον άξονα Vierzon-Montauban ASF - Société dos Autoroutes du L^uc de la France - A39. τμήματα Dôle-Lons-Le-Saunier (Franche-Comté) SAPRR - Société des Autoroutes Pans Rtiin-Rhône T, τμήμα Grenoble-Coi du Fau (Rfiône-Alpes) AREA - Société des Autoroutes Rtiòne-Alpes 22,7 - A29, τμήματα Neυfchâtel Aμιέvη-St Quentin (Πικαρδία) SANEF - Société des Autoroutes du Nord et de l'est de la France 22,6 - A51, τμήμα Sisteron-La Saulce ESCOTA - Société de l'autoroute Esterel - Côte d'azur 8,5 Βελτίωση του οδικού δικτύου στη Νήσο Ρεύνιόν Région Réunion - 429, τμήματα Le Havre-Yvetot-Saint Saens (Haute-Normandie) SAPN - Société des Autoroutes Paris-Normandie 26.2 Κατασκευή της πρώτης γραμμής τραμ στην Ορλεάνη (Centre) Syndicat intercommunal de lagglomération d'orléans 45,6 ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΛΠΕΖΛ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παρουσίαοη των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Ευρωποίκης Ένωση(; κατά χώρα Κατασκευή μιας γραμμής τραμ στο Μονπελιέ (Languedoc-Roussillon) District de ragglomération de Montpellier 24,2 Επέκταση του αερολιμένα Roissy-Charles de Gaulle Aéroports de Paris 75,1 Επέκταση του αερολιμένα του Saint-Denis-Gillot Chambre de Commerce et d'industrie de la Réunion ^ 7,6 Προμήθεια βαγονιών για τη μεταφορά αυτοκινήτων Société de transpori de véhicules automobiles 21.3 Κατασκευή ενός κέντρου επεξεργασίας και αξιοποίησης αστικών αποβλήτων στη Σαρτρ (Centre) ORISANE 21,2 + Χρηματοδότηση δημόσιων έργων υποδομής μικρού Credit Local de France και μεσαίου μεγέθους στους τομείς της πολεοδομικής ανάπλασης και ανάπτυξης Credit Local de France 1 187,1 151,2 και μεσαίου μεγέθους για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού στην υδρολογική λεκάνη που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Agence de l'eau Seine-Normandie Caisse Nationale de Crédit Agricole 30.0 Ανάπτυξη και παραγωγή του προωστικού μηχανισμού του ευρωπαϊκού πυραύλου Ariane 5 στο Vernon (Haute-Normandie) και στο Μπορντώ (Ακουιτανία) Société européenne de propulsion 37,8 * Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων προηγμένης τεχνολογίας στο Rousset, κοντά στην Αιξ-αν-Προβάνς (Provence-Alpes-Còte d'azur) ATMEL Corporation 37.8 * Μελέτη και σχεδιασμός ενός μικρού αυτοκινήτου πόλης στο Hambach (Λωραίνη) Micro Compact Car AG ^ 89,6 - Banque Nationale de Pahs - Caisse Nationale de Crédit Agricole - Crédit Commercial de France - Société générale Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της 'Θυρίδας MME» του ΕΠΔΑ - Caisse de Dépôts et Consignations _ Solaris - Société française de garantie des financements PME ,6 76,0 22,8 15,1 Υπογραφείσες συμβάσεις: 263 εκατομμύρια εκ των οποί οίων : 112 εκατομμ : 151 εκατομμύρια Ιρλανδία χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (96 εκατομμύρια) και της βιομηχανίας (16 εκατομμύρια). '\-^ Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Κατασκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργεί με φυσικό αέριο στο Poolbeg, κοντά στο Δουβλίνο Electricity Supply Board 95,5 Παράγωγη και διανομή βιομηχανικού αερίου στο Cork (South-West) BOC Ltd 16,5 και μεσαίου μεγέθους - Ulster Bank Ltd - Bank of Ireland PLC Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της "Θυρίδας MME" του ΕΠΔΑ ACT 1999 Private Equity Limited Partnership _ 72,5 63,7 15,3 Περισσότερο από το ήμισυ των χορηγήσεων της ΕΤΕπ στην Ιρλανδία αφορούσε MME ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999 ΙεΛίδα IS

16 Ιταλία S Υπογραφείσες συμβάσεις: εκατομμύρια εκ των οποίων : εκατομμύρια : εκατομμύρια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (218 εκατομμύρια), των μεταφορών (885 εκατομμύρια) και των τηλεπικοινωνιών (1 307 εκατομμύρια), καθώς και για αστικά και σύνθετα έργα υποδομής (289 εκατομμύρια). Τα δάνεια στο βιομηχανικό τομέα ανήλθαν σε 574 εκατομμύρια και στον τομέα των υπηρεσιών σε 87 εκατομμύρια. Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στη λεκάνη του ποταμού Doire Ripaire, κοντά στο Τορίνο (Πεδεμόντιο) Azienda Energetica metropolitana Torino 98,0 Αξιοποίηση ενός κοιτάσματος πετρελαίου στη Val d'agri (Βασιλικάτα) ΕΝ! - Ente Nazionale Idrocarbjn 103,1 Κατασκευή αιολικού πάρκου στο Castelfranco in Miscano (Κομπανία) Filippo Sanseverino 16,5 Ανάπτυξη προϊόντων και τεχνική αναβάθμιση μηχανουργείων για την κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού στο Buttrio (Ούντινε) Danieli & C Officine Meccanicfie 25,8 Επέκταση και εκσυγχρονισμός τεσσάρων μονάδων παραγωγής μαρμαρίνης (Βένετο) Quarella Επέκταση τριών μονάδων παραγωγής κεραμικών πλακιδίων στην Αιμιλία-Ρωμανία Piemme 5,2 Επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου Τμήμα Ρώμη-Νάπολη του ιταλικού δικτύου σιδηροδρόμων μεγάλης ταχύτητας Treno Alta Velocità..._ Διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου Τορίνο-Σαβόνα Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade 614,1 116,0 Διαπλάτυνση τμήματος του αυτοκινητόδρομου Μιλάνο-Νάπολη. μεταξύ του κόμβου Γου Orte και του κόμβου Βόρειας Ρώμης Autostrade - Concessioni e Costnjzioni Autrostrade... 77,3 Κατασκευή ξεύξης με αυτοκινητόδρομο μεταξύ Pordenone (Φριούλι)κα) Conegllano (Βένετο) Autovie Venete Εκσυγχρονισμός του αερολιμένα Aeroporto G. Marconi di Bologna Εκσυγχρονισμός του δικτύου σταθερών τηλεπικοινωνιών - στο σύνολο της χώρας - στο Μετζοτζιόρνο Telecom Italia Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στη Φλωρεντία (Τοσκάνη): ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς βελτίωση των μεταφορών και έργα ανακαίνισης Comune di Firenze Αποκατάσταση της υποδομής, των κατοικιών, των δημόσιων κτιρίων και των μνημείων, που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμουι, του φθινοπώρου στις περιοχές Ούμπρια και Μάρκες Regione Marche ^ Regione Umbria ^ Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali Εκσυγχρονισμός δύο μεταλλουργείων στο Terni (Ούμπρια) και στο Τορίνο (Πεδεμόντιο) Acciai Speciali Terni ^ Società delle Fucine Tubificio di Terni 61,8 15, ,8 _ 281, ,6 57,3 15, ,8 Εκσυγχρονισμός αλυσίδων παραγωγής υάλου σε μια βιομηχανική μονάδα στο San Salvo (Αβρούζια) SIV - Società Italiana Vetro Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής μοριοσανίδων και μιας εγκατάστασης συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού από απορρίμματα ξύλου στη Mortara (Λομβαρδία) SIT - Società Industria Truciolan Ανάπτυξη και παραγωγή ενός νέου μοντέλου αυτοκινήτου στα εργοστάσια του Mirafiorl (Πεδεμόντιο). του Melfi (Βασιλικάτα), και του Termini Imerese (Σικελία) Fiat Auto ^ Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής βιομηχανικού αερίου στο Priolo Gargallo Σικελία) Sviluppo Sud ^ 257,8 35,1 Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής κινητήρων για οικιακούς καταψύκτες στο Rovigo (Βένετο) και εκσυγχρονισμός της μονάδας παραγωγής συμπιεστών στο Mel Zanussi Elettromeccanica._ 40,9 Εκσυγχρονισμός πέντε μονάδων παραγωγής οικιακού εξοπλισμού στο κεντρικό και στο βόρειο τμήμα της χώρας Electrolux Zanussi 103,1 Επέκταση τριών μονάδων παραγωγής πορώδους χαρτιού στην επαρχία Λούκα (Τοσκάνη) Industrie Cartarie Tronctietti Επέκταση και εκσυγχρονισμός ενός πάρκου αναψυχής στις όχθες της λίμνης Γκάρντε (Βένετο) Gardaland Επέκταση και εκσυγχρονισμός της λαχαναγοράς του Fondi (Lazio) Mercato all'ingrosso di Fondi Δημιουργία δύο εμπορικών κέντρων στην Κατάνη (Σικελία)και τον Τάραντα (Πούλια) La Rinascente ^ ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

17 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παρουσίαση των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Ευρωίΐο/κής Ένωσης κατά χώρα : Credito per le Imprese e le opere pubbliche_ Rolo Banca Mediocredito Centrale Cassa di Risparmio in Bologna Banca Popolare di Verona Mediocredito di Roma 154,7 127,7 103,1 72,0 51,4 51,0 Cassa dl Risparmio di Firenze _ Banco di Napoli Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino _ Banca Commerciale Italiana Mediocredito Lombardo Efibanca Banca Popolare dell'emilia Romagna _ Credito Bergamasco Banca Carige _ Banca Popolare di Novara Επεκτοση του δικτύου σιδηροδρόμων μεγάλης ταχύτητας Λουξεμβούργο Υπογραφείσες συμβάσεις: 109 εκατομμύρια εκ των οποίων : 92 εκατομμύρια : 17 εκατομμύρια Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Αγορά τεσσάρων φορτηγών αεροσκαφών και ενός προσομειωτή πτήσεων στο πλαίσιο της επέκτασης και του εκσυγχρονισμού του αεροπορικού στόλου Cargolux Airlines International SA Société Nationale de Crédit et d'investissement. 8.6 Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της «Θυρίδας MIVIE" του ΕΠΔΑ 92,1 Société Nationale de Crédit et d'investissement 8.6 Κάτω Χώρε Υπογραφείσες συμβάσεις: 426 εκατομμύρια εκ των οποίων : 381 εκατομμύρια Συνολ]κά δάνεια: 45 εκατομμύρια Τα ατομικά δάνεια αφορούσαν αποκλειστικά έργα υποδομής, στους τομείς των μεταφορών (22 εκατομμύρια), της διαχείρισης των υδάτων (136 εκατομμύρια) και της πολεοδομίας (223 εκατομμύρια) Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και του δυναμικού του συστήματος υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας στις Κάτω Χώρες Luchtverkeersbeveiligings-Organisatie 22,4 Πρώτη φάση δημιουργία! της νέας αστικής συνοικίας "IJburg" σε έξι νησίδες της λίμνης IJ. κοντά στο κέντρο του Άμστερνταμ Gemeente Amsterdam Ενίσχυση της ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας Κατασκευή και βελτίωση δικτύων υδροδότη /ς Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland NV 135,6 κα< μεσαίου μεγέθους SNS Bank Nederland NV ΕΓΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελίδα 17

18 ,^χ^ '-4 --^. ; Αυστρία ίθ^ογραφεΐσες συμβάσεις: 358 εκατομμύρια,ìk των οποίων ---y" : 290 εκατομμύρια Συνολικά δάνειο: 68 εκατομμύρια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (40 εκατομμύρια), των μεταφορών (51 εκατομμύρια), της διαχείρισης των υδάτων (58 εκατομμύρια) καθώς και της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (142 εκατομμύρια). Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Επέκταση των περιφερειακών αερογραμμών Κατασκευή υδροηλεκτρικοί τταθμού στο Δούναβη και έργα διευθέτηυης του ποταμού κατάντη της Βιέννης Österreichische Donaukraftv^erke AG 40,0 Κατασκευή μονάδας καύσης αποβλήτων με παραγωγή ατμού για βιομηχανική χρήση στο Lenzing (Oberösterreich) RVL Reststoffverwertung Lenzing Invest GmbH SCO KG 28.7 Εκσυγχρονισμός και επέκταση του αεροπορικού στόλου Tiroler Luftfahrt AG 50.5 Επέκταση και εκσυγχρονισμός του αποχετευτικού δικτύου της πόλης Γκρατς Stadt Graz Σχεδιασμός και κατασκευή ενός οχήματος για αναψυχή και εργασία και κατασκευή ανταλλακτικών σε μια αυτοκινητοβιομηχανία στο Γκράτς Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG 21,7 Εκσυγχρονισμός ενός χαλυβουργείου στο Donawitz (Südosterreich) Vœsl-Alpine Stahl Donawitz GmbH 70.0 m+ Ερευνα και ανάπτυξη σχετικά με καινοτομίες στους τομείς της μεταλλουργικής, ενεργειακής και περιβαλλοντολογικής μηχανολογίας στο Linz (Oberôsterreich) VA Technologie AG 49.8 T+* Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο Brück, κοντά στη Βιέννη Abwasservertìand Großraum Eìruck 14,5 - Bank ffir Arbelt und Wirtschaft AG - Österreichische Investitionskredit AG_ - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. 15,2 36,0 16, Xu /. ΓΠρρτογαλια Υπογραφείσες συμβάσεις: εκατομμύρια εκ των οποίων : εκατομμύρια ; 66 εκατομμύρια Τα ατομικά δάνεια αφορούσον τους τομείς της ενέργειας (106 εκατομμύρια), των μεταφορών (1 087 εκατομμύρια) και των τηλεπικοινωνιών (44 εκατομμύρια) καθώς και της διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων (51 εκατομμύρια). 25 εκατομμύρια χορηγήθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών και 126 εκατομμύρια στον τομέα της παιδείας. Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Κατασκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου που λειτουργεί με φυσικό αέριο κοντά Πόρτο Turbogas Produtora Energética SA, _ 62,9 Κατασκευή μιας μονάδας καύσης δημοτικών αποβλήτων με παραγωγή ηλ,ζκτρικής ενέργειας, στην ευρύτερη περιφέρεια Αιησαβώνας Valorsul SA 42.0 IT+ Κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου - στην περιοχή της Σετούμπαλ Setgas - Sociedade de Produçâo e Distribuiçào de Gas Natural SA στη ν κε ντρική-δυτική χώρα Lusitaniagàs - Companhia de Gas do Centro SA 14,9 BT Κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής στη γέφυρα "25ης Απριλίου», στη λισσαβώνα Rede Ferroviâna Nacional, EP 99,4 ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999

19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παρουσίαση των χορηγήσεων στο εσωτερικό τη<; Ευρωπαϊκή<; Ένωοη(; κατά χώρα Εκσυγχρονισμός και επέκταση δύο σιδηροδρομικών γραμμών στο βόρειο τμήμα της χώρας Rede Ferroviària Nacional, EP 74,5 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού άξονα Λισοαβώνα-Πόρτο CP Caminhos de Ferro Portugueses. EP 73,1 Κατασκευή δύο τμημάτων (Caldas da Rainha-Leira και Caldas da Rainha-Santarem) του δικτύου αυτοκινητόδρομων βόρεια και βορειοανατολικά της Λισσαβώνας Auto-Estradas do Atlàntico,. 149,1 Κατασκευή δύο τμημάτων (Évora-Estremoz και ΜοηΙί)σ-Σετούμπαλ) του δικτύου αυτοκινητόδρομων στη νότια όχθη του Τάγου Briss-Auto-Estradas de Portugal SA 109,0 Οδικά έργα και δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων στην Almada, κοντά στη Λισσαβώνα Câmara Municipal de Almada 22,4 Επέκταση του μετρό της Λισσαβώνας Metropolitano de Lisboa, EP Κατασκευή του ελαφρού μετρό του Πόρτο Metro do Porto SA Εκσυγχρονισμός και επέκταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου Portugal Telecom SA..^ 99,4 Κατασκευή εμπορικού κέντρου στη Λισσαβώνα Vasco da Gama - Promoçâo de Centros Comerciais SA 24,7 Κατασκευή νέων κτιρίων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε οκτώ πανεπιστημιακά ιδρύματα Δημοκρατία της Πορτογαλίας ,2 Μονοδα καύσης αποβλήτων με συμπαραγωγή θερμότητας, στη Λισσαβώνα Ανανέωση του στόλου αεροσκαφών μέσων αποστάσεων TAP Air Portugal SA 157,6 Τεχνική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του αερολιμένα της Μαδέρας ΑΝΑΜ - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea de Madeira SA 74,1 Τεχνική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τριών αερολιμένων και εκσυγχρονισμός των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας ΑΝΑ - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea, EP. _ 68,ί - Banco Portugués de Investimento SA. - Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa SA Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της «Θυρίδας MME» του ΕΠΔΑ - BRI - SGPS SA _ ^ ^ ES Capital-Sociedade de Capital de Risco SA , Φινλανδία Υπογραφείσες συμβάσεις: 551 εκατομμύρια εκ των οποίων : 501 εκατομμύρια : 50 εκατομμύρια χορηγήθηκαν στους τομείς της ενέργειας (78 εκατομμύρια), των μεταφορών (349 εκατομμύρια) και της βιομηχανίας (75 εκατομμύρια). Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας Suomen Kantaverkko Oy (Finnish Power Grid PLC) _ 77,6 Εκσυγχρονισμός έξι τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου Suomen Tasavalta (Δημοκρατία της Φινλανδίας), 58,1 Τεχνική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Ελσίνκι-Tampere'Seinäjoki Suomen Tasavalta (Δημοκρατία της Φινλανδίας) Βελτίωση τμημάτων του ανατολικού-δυτικού οδικού άξονα Ε18και αποπεράτωση του αυτοκινητόδρομου Hämeenlinna-Tampere Suomen Tasavalta (Δημοκρατία της Φινλανδίας) Κατασκευή του τμήματος Paimio-MuυΓla του αυτοκινητόδρομου Ε18 Suomen Tasavalta (Δημοκρατία της Φινλανδίας) 50,2 49, Μετατροπή της οδού Ε4. μεταξύ Tornio και Kemi, σε αυτοκινητόδρομο Suomen Tasavalta (Δημοκρατία της Φινλανδίας) Επέκταση του αερολιμένα του Ελσίνκι- Vantaa llmailulaitos (Civil Aviation Administration)_ Εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής χαρτοπολτού στο Joutseno (νοτιοανατολική χώρα) Metsä-Serla Oyj Χρηματοδότηση δημόσιων έργων υποδομής μικρού Municipality Finance Lid Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της «Θυρίδας MME» του ΕΠΔΑ CapMan Capital Management Oy 16,7 Μονάδα παραγωγής χαρτοπολτού στο Joutseno ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΊ999 Σελίδα 19

20 Σουηδία Γ" Υπογραφείσες συμβάσεις: 664 εκατομμύρια εκ των οποίων : 608 εκατομμύρια : 56 εκατομμύρια Τα ατομικά δάνεια αφορούσαν τους τομείς της ενέργειας (182 εκατομμύρια), των μεταφορών (293 εκατομμύρια), της διαχείρισης των υδάτων και των αστικών έργων υποδομής (37 εκατομμύρια) καθώς και της βιομηχανίας (95 εκατομμύρια). Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Επεί,εργασία αποβλήτων οτην Umeà, με ανακτηοη θερμότητας και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Vattenfall AB 154,4 Επέκταση και εκσυγχρονισμός των δικτύων αστικής θέρμανσης, συλλογικού κλιματίομού και ηλεκτρικής ενέργειας στο Göteborg Goteborg Energi AB. ^ 27,9 Κατασκευή μιας μονάδας καύσης αποβλήτων για την παραγωγή θερμότη'ας και ηλεκτρικής ενέργειας στην Umeà Umeâ Energi AB _ ^ 10,9 Κατασκευή μιας σιδηροδρομικής και οδικής ζεύξης στον πορθμό του Ερεσουν, μεταξύ Κοπεγχάγης [Δανία) και Malmö (Σουηδία) Öresundskonsortiet. Κατασκευή του νότιου τμήματος του περιφερειακού της Στοκχόλμης Vàgverket Ανανέωση του στόλου αεροσκαφών μικρών και μεσαίων αποστάσεων Scandinavian Airline System - SAS 79,2 163,1 51,2 Επέκταση και εκσυγχρονισμός ενός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στη Στοκχόλμη Käppalaförbundet ^^ ^ 5,8 + Βελτίωση της υποδομής υδροδότησης και αποχέτευσης των οδικών μεταφορών και του αστικού οδικού δικτύου στο Malmö Malmo Gatu-och Trafiknämnd (Municipality of Malmö) 20,6 Κατασκευή ενός κέντρου δοκιμών ασφάλειας σε μια αυτοκινητοβιομηχανία στην Torslanda (Göteborg) Volvo Personvagnar AB 40,8 Εκσυγχρονισμός και επέκταση μιας μονάδας παράγωγης χημικών προϊόντων στο Stenungsund, νοτίως του Göteborg Boreahs AB ^ 54,2 Χρηματοδότηση έργων υποδομής μικρής και μεσαίας κλίμακας - Dexia Kommunbank AB - Kommuninvest i Sverige AB ^ AB Svensk Exportkredit Χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της «Θυρίδας MME» του ΕΠΔΑ Litorina Kapital KB 21,7 12,0 Επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν βάσει του άρθρου 18 του Καταστατικού Η Τράπεζα, δυνάμει του αρορου 18, ιιαράγραφος 1. εδάφιο δεύτερο του Καταστατικού της, χορήγησε συνολικά 282 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια που παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πραγματοποιούνται εκτός TOJ εδάφους των κρατών μελών της. Τα σχέδια αυτά αφορούσαν τους τομείς της ενέργειας (32 εκατομμύρια) και των τηλεπικοινωνιών (250 εκατομμύρια). Χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογραφείσες το Κατασκευή ενός γεωθερμικού σταθμού στο Nesjavellir, ανατολικά του Ρέικιαβικ Reykjavikurborg (Πόλη του Ρι:ικιαβικ)_ 31.9 Προμήθεια, εκτόξευση και θέση σε γεωστατική τροχιά τεσσάρων δορυφόρων Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών μέσω Δορυφόρων (EUTELSAT) ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι-Ι999

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ET E'fr Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ET E'fr Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ DEN EUROPftlSKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES ET E'fr Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4-1998 Αρ. 99 ISSN 0251-0677 BANQUE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 1998 1958 ΙΒΕΙΙΕΙΒ '.- ETE π ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1-1998 Αρ. 96 ISSN 0251-0677 DEN EUROPÄISKE INVESTERINGSBANK EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

πτιληροφοριες I-IQOO Δραστηριότητα της ΕΤΕπ το 1999 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

πτιληροφοριες I-IQOO Δραστηριότητα της ΕΤΕπ το 1999 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ül Ευρωπαϊκή Αντληθέντες πόροι (οε Exatop. ευρώ) Τράπεζα Επενδύσεων I-IQOO πτιληροφοριες ' Ζ~^ / / ' /~~^ 1 ^ 1 1-2000 Αρ. 104 ISSN 0251-0677 Δραστηριότητα της ΕΤΕπ το Το, η ΕΤΕπ έδωσε προτεραιότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

E L X FONDS BEI EVENEMENTIELLES DOSSIERS GRECE FINANCING PIECES : DATES VERSIONS LINGUISTIQUES :

E L X FONDS BEI EVENEMENTIELLES DOSSIERS GRECE FINANCING PIECES : DATES VERSIONS LINGUISTIQUES : BEI P U B L I C A T I O N S O P E R A T I O N S UE GRECE F I N A N C I N G E L X FONDS BEI SOUS-FONDS : PUBLICATIONS SERIES EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES : OPERATIONS UE DOSSIERS GRECE PIECES : FINANCING

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία 1. Περιγραφή Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία Μια πρώτη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε MME

Πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε MME \ BEI ι EIB- il998 1958 ΕΤΕπ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2-1998 Αρ. 97 ISSN 0251-0677 DEN EUROP/tlSKE INVESTERINGSBANK EUROPAISCHE INVESTITIONSBANK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK BANCO EUROPEO DE

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0%

Παράρτημα Β.4 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40.0% ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 40.0% Παράρτημα Β.4 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. 2601/98 1. Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας όπως ίσχυε για την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

«Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης» Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία Πανεπιστήμιο Πειραιά Χειμερινός κύκλος διαλέξεων σεμιναρίων «Η κοινοτική πολιτική ανάπτυξης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Συνδέοντας την Ευρώπη δια θαλάσσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1080/2011/EΕ, της 25ης Οκτωβρίου 2011, που καλύπτει τις πράξεις χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ταμείο Συνοχής 2 Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής αποτελούν ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη IP/09/369 Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2009 Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη Η κ. Danuta Hübner, επίτροπος αρµόδια για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING. E L χ DATES VERSIONS LINGUISTIQUES :

BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING. E L χ DATES VERSIONS LINGUISTIQUES : BEI PUBLICATIONS OPERATIONS UE GRECE FINANCING E L χ FONDS BEI SOUS-FONDS PUBLICATIONS SERIES : EVENEMENTIELLES SOUS-SERIES : OPERATIONS UE DOSSIERS GRECE PIECES : FINANCING DATES VERSIONS LINGUISTIQUES

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43

H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 40 & 43 H Ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι συγκεντρωμένη σε: Ολλανδία, Βέλγιο Γαλλία Αυστρία Βρετανία Τσεχία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Ισπανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ) L 35/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2010/29) (2011/67/ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 353 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+

Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Η Διεθνής Διάσταση της Κινητικότητας Erasmus+ Νέες δυνατότητες & προοπτικές Χίος, 5 Απριλίου 2016 Βάσω Γιαννούλη Συντονίστρια Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή επί των προϋπολογισμών 29.4.2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (ΔΔ-Ε) Επιτροπή επί των προϋπολογισμών Εισηγητής: Mario Mauro

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα