ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»"

Transcript

1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ , ΤΕΥΧΟΣ 48 διάλογος ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ» (β' μέρος) τον κ. Κωνσταντίνον Παπαχριστοδονλον, Προεδρον τον Δ.Σ. τής Π.Ε.Γ. Τά παιδιά καί η «Νεα Εποχή». Ή «Νεα- Εποχή» πολι-ορ-κε-ι αμε-σα- καί με πολλούς τρ-ό-πους το πα-ι-δι. Άπό τη βρ-ε-φι-κή κι-ό-λα-ς ήλι-κια- ή ε-ύπλα-στη πα-ι-δι-κή ψυχή δεχε-τα-ι- πληθος ε-ίκό-ν-ων- καί μην-υμάτων- με τή θε-μα-τολογια- κα-1 τίς δι-δα-σκα-λιε-ς της «Νεα-ς Εποχης». Θα στα-χυολογήσουμε- με-ρ-ι-κα χα-ρ-α-κτηρ-ι-στι-κα πα-ρ-α-δε-ιγμα-τα- ώστε- ν-α πα-ρ-ουσι-άσουμε-, κα-τα τό δυν-α-τόν- στους γον-ε-ις, τό μεγε-θος του πρ-οβλήμα-τος. Χάρι Πό-τερ ή ή πλέον- αρ-ι-στοτε-χν-ι-κή αλλά κα-1 βια-ι-η ε-ίσβολή του αποκρ-υφι-σμου κα-1 της μα-γε-ια-ς στόν- κό-σμο του πα-ι-δι-ου. Τό πρ-ό-βλημα- δεν- χρ-ε-ι-άζε-τα-ι- συστάσε-ι-ς. Άποτε-λε-ι από μό-ν-ο του εν-α- φα-ι-ν-ό-με-ν-ο πα-γκό-σμι-α-ς έκδοτι-κης κα-1 κι-ν-ημα-τογρ-α-φι-κης «έπι-τυχια-ς». Πρ-ό-κε-ι-τα-ι- γι-α εν-α- έλκυστι-κό μυθι-στό-ρ-ημα- με πρ-ωτα-γων-ι-στες-ήρ-ωε-ς πα-ι-- δι-ά, με έν-δι-α-φερ-ουσα- πλοκή κα-ι αρ-κε-τή δρ-άση κα-ι χι-ουμορ-. Τό θέμα- δεν- θα μας απα-- σχολουσε- αν- οί πρ-ωτοφα-ν-ε-ις γι-ά τά χρ-ον-ι-κά της δι-α-φήμι-σης κα-ι του marketing χε-ι-ρ-ι-σμοι δεν- ε-ίχα-ν- έξα-ν-τλήσε-ι- κάθε- θε-μι-τό- κα-ι αθεμι-το μέσον- πρ-οκε-ι-μεν-ου ν-ά τό- πρ-οβάλουνκα-ι ν-ά τό- κα-τα-στήσουν- «No1» στις έπι-λογες των- μι-κρ-ών- κα-τα-ν-α-λωτών-, με αποτελε-σμα οί πρ-οε-κτάσε-ι-ς του κα-1 τα πα-ρ-ε-λκό-με-ν-ά του ν-ά αποτε-λεσουν- πρ-α-γμα-τι-κό κιν-δυν-ο γι-α τα πα-ι-δι-ά. Κι- αν- ή «Ποτε-ρ-ομα-ν-ια-» δεν- ε-ίχε- χτυπήσε-ι- ακό-μα- κα-ί έπισημους φορ-ε-ις. Τό Νοεμβρ-ι-ο του 2001 πρ-οβλήθηκε- στή χωρ-α- μα-ς ή πρ-ωτη τα-ι-ν-ια- της σε-ι-ρ-ας. Εν-ό-- ψε-ι- τών- Χρ-ι-στουγεν-ν-ων- ολό-κληρ-ε-ς τάξε-ι-ς Δημοτι-κών-, Γυμν-α-σιων- κα-1 Λυκε-ιων-, ακό-μα κα-1 ολό-κληρ-α- σχολε-ια- στήν- Άθήν-α-, συν-οδε-υό-με-ν-α- από δα-σκάλους κα-1 κα-θηγητες έπι-σκεφθηκα-ν- τους κι-ν-ημα-τογρ-άφους κα-ί μάλι-σταμε-τα από σχε-τι-κό εγγρ-α-φο του Ύπουρ-γε-ιου Πα-ι-δε-ια-ς. Άρ-γό-τε-ρ-α- ακολούθησα-ν- κα-1 τά έπό-με-ν-α- βι-βλια- κα-1 οί έπό-με-ν-ε-ς τα-ι-ν-ιε-ς. Ή χρ-ήση «κυν-ι-κου marketing» (όπως τό- απε-- κάλε-σα-ν- ε-ίδήμον-ε-ς του χώρ-ου) ε-ίχε- σάν αποτελε-σμα- τήν- τε-ρ-άστι-α- «έπι-τυχια-», δι-α-ν-- θι-σμεν-η συχν-α από ύστε-ρ-ι-κες έκδηλωσε-ι-ς τών- οπα-δών-. Στό σημε-ιο α-ύτό πα-ρ-α-θετουμε τα συμπε-ρ-άσμα-τα- δι-ε-ξοδι-κης ερ-ε-υν-α-ς που δι-ε-ξήχθη στα πλα-ισι-α- της Π. Ε. Γ. σχε-τι-κα με τό φα-ι-ν-ό-με-ν-ο «Χάρ-ι- Πό-τε-ρ-»1: «Πό-σο κα-τάλληλα- μπορ-ε-ι ν-α ε-ίν-α-ι- βι-βλια πού έχουν- τα έξης πρ-οβλήμα-τα-; 1. Εξοι-κε-ι-ων-ουν- με τό κα-κό-, τή μα-γε-ια-, τόν- αποκρ-υφι-σμό-, τή δα-ι-μον-ολογια-. 2. Κα-λλι-ε-ρ-γουν- τό φό-βο. 3. Κα-λλι-ε-ρ-γουν- αρ-ν-ητι-κα συν-α-ι-σθήμα-τα-. 4. Πε-ρ-ι-εχουν- αν-τι-πα-ι-δα-γωγι-κα μην-ύμα-- τα-. 5. Δι-α-μορ-φων-ουν- ρ-α-τσι-στι-κή συν-ε-ιδηση. Να θυμίσουμε- οτι- σε πολλα σημε-ια- τών βι-βλιων-, οί ήρ-ωε-ς μα-θα-ιν-ουν- κα-1 έκτε-λουνό-ρ-κι-α-, φτι-άχν-ουν- φιλτρ-α-, κάν-ουν- έπι-κλήσε-ι-ς, μα-θα-ιν-ουν- ν-α χρ-ησι-μοποι-ουν- φρ-άσε-ι-ς γι-α «κα-λό-» ή «κα-κό-» σκοπό-, αν-υψών-ουν αν-τι-κε-ιμε-ν-α-, έπι-κοι-ν-ων-ουν- με ν-ε-κρ-ούς, δι-δάσκον-τα-ι- αστρ-ολογια-, μα-ν-τε-ια-, κα-τάρ-ε-ς με τίς οποιε-ς μπορ-ουν- ν-α έξουσι-άσουν-, ν-α βα-- 5V V V / Γ ρ \ 3 σα-ν-ισουν- ή κα-ί ν-α φον-ε-ύσουν-. Τα αποκρ-υ- φι-στι-κα κα-ί σα-τα-ν-ι-στι-κα σύμβολα- κα-ί στοι-- χε-ια- ε-ίν-α-ι- πολυάρ-ι-θμα-, τό ιδι-ο κα-1 οί σκην-ες πού πρ-οκα-λουν- τρ-ό-μο φρ-ικη κα-1 αηδια-. Με 1. «Να-'ί ή ΟΧΙ στό Χάρ-ι- Πό-τε-ρ-;». Ίωάν-ν-ου Μηλι-ών-η,4η Έ κ δοση Π. Ε. Γ. Άθήν-α- 2003, 38 έξ. 11

2 υπουλο τρ-ό-πο τα μι-κρά παι-δι-ά δι-δάσκον-ταιοτι- υπάρ-χει- «καλή» καί «κακή» μαγεία καί ο καθέ-ν-ας ειν-αι- έλεύθερ-ος ν-ά δι-αλέ-ξει-. Άν-τί άλλης κρ-ι-τι-κής θά παρ-αθέ-σουμε μερ-ι-- κά σχό-λι-α άν-αγν-ωστών- τών- βι-βλίων-, μι-κρ-ής ηλι-κίας, όπως ειν-αι- φυσι-κό-, που κυκλοφορ-οΰσαν- στο δι-αδίκτυο τήν- περ-ίοδο έκείν-η: Βασίλης Χ., 14 έτων: «.έχω διαβάσει ολα τά βιβλία τοϋ Χάρι Πότερ σε λιγότερο απο 3 μήνες. Θέλω νά σας ομολογήσω οτι θά έκανα τά πάντα γιά νά ζήσω έστω καί μία μέρα στον κόσμο των μάγων. Δεν με έπη-ρεάζει μόνο το γεγονος οτι θά χρη-σιμοποιήσω μαγεία αλλά κα\ το δτι ο τρόπος των μάγων είναι πιο άπλός, ώραιος καϊ καλος». Ευτυχία Μ., 11 έτων: «Άγαπη-τε Χάρι Πότερ, Ζω τόσο πολύ στον κόσμο τής μαγείας, ν / c Λ C ^ ν s -στον κόσμο σας δη-λαδή- που ή μαμα μου τά βράδια μου κρύβει το βιβλίο γιά νά πέσω γιά ύπνο. Μόνο που λυπαμαι τόσο πολυ που δεν μπορω κι έγω νά κάνω μαγικά σάν καϊ σένα». Κωνσταντίνα Θ., 12 έτων: «Είσαι ένα φαινόμενο! οχι καιρικο αλλά μαγικό! Θά ήθελα πολυ νά μοϋ μάθεις το ξόρκι τής κλή- V S ΛV Ç» S SA τευ-ση-ς, που τόσο καλά ξερεις, ισως μου φανει χρήσιμο. Θέλω ακόμα μερικά ίδιαίτερα μαθήματα γιά τήν «Κατάρα Άβάντα Καντάβρα» Εύχομαι νά είναι αποτελεσματική γιά V 5 Ç. / V Τ-1 / V V νά εξοντωσω τον κ. Γεωγραφίας καϊ τήν κ. Γυμναστικής. Τους μισω, όπως έσυ τον κ. Σνέίπ». Νομίζουμε οτι- οί άθώες, κατά τά άλλα έπι-στολες τών- μι-κρ-ών- παι-δι-ών- είν-αι- άποκαλυπτι-κέ-ς. Οί έκδό-σει-ς «Ψυχογι-ό-ς» μας άν-αφέ-ρ-ουν- οτι- τά γρ-άμματα τών- παι-δι-ών- μό-ν-ο κατά το έτος 2000 ξεπέ-ρ-ασαν- τά Είδι-κοΙ έρ-ευν-ητέ-ς, σε δι-εθν-ες έπίπεδο, υπογρ-αμμίζουν- οτι- το περ-ι-εχό-μεν-ο τών- βι-βλίωντής Ρό-ουλι-ν-κ δεν- άποτελεί έν-α παρ-αδοσι-ακο παι-δι-κο άν-άγν-ωσμα, άλλά περ-ι-έ-χουν- άκρ-ι-- βή άν-αφορ-ά σε άποκρ-υφι-στι-κες δι-αδι-κασίες καί πρ-ακτι-κες με βάση έν-α «σύγχρ-ον-ο» τρ-ό-- πο άν-αφορ-άς που πρ-οβάλλει- τη μαγεία σάνμία άποδεκτη καί έπι-βρ-αβευμέ-ν-η στάση ζωής. Ή έν-τυπωσι-ακη δε άποδοχη τών- βι-βλίωναυτών- άπο τά παι-δι-ά, όφείλεται- πρ-οφαν-ώς στο ίσχυρ-ό-τατο δίκτυο πρ-οωθησης τής άποκρ-υφι-στι-κής θεματολογίας, που είν-αι- έρ-γο τής «Νέ-ας Έποχής» τοΰ Ύδρ-οχό-ου. Άρ-κεΐ ν-ά ποΰμε οτι- στο μηχαν-ι-σμο πρ-οωθησης συμμετέ-χουν- έπι-χει-ρ-ηματι-κο! κολοσσοί όπως: η Coca Cola, η Lego, η Marks & Spenser καί η Hewlett Packard. Παιδικά παιχνίδια. Ή «Νέ-α Έποχή» δε θά μπορ-οΰσε ν-ά άφήσει- άν-έ-γγι-χτο καί το πι-ο άθώο μέ-σο έπι-κοι-ν-ων-ίας με το παι-δί, το παι-χν-ίδι-. Έδώ μπορ-οΰμε ν-ά ποΰμε χωρίς έν-δοι-ασμους δτι η έποχη τής άθωό-τητας έχει- παρ-έ-λθει- ορ-ι-στι-- κά. Οί κοΰκλες έχουν- δώσει- τη θέ-ση τους σε όμοι-ώματα ηρ-ώων- άπο τίς ται-ν-ίες Χάρ-ι- Πό-- τερ-. Τά άρ-κουδάκι-α άν-τι-καθίσταν-ται- άπο τά άμφι-λεγό-μεν-α «Πό-κεμον-». Τά ηλεκτρ-ον-ι-κά παι-χν-ίδι-α βρ-ίθουν- δαι-μον-ι-κών- όν-τοτήτων-, ώμής βίας, άποκρ-υφι-στι-κών- συμβό-λων-, καί μαγι-κών- πρ-ακτι-κών-. Καί τά πλέ-ον- άθώα περ-ι-οδι-κά όπως το γν-ωστο «Μίκυ Μάους», δι-αθέ-τουν- πλέ-ον- στήλη Άστρ-ολογίας. Οί παι-δι-κες έκπομπες κυρ-ίως αυτές, που άπευθύν-ον-ται- σε μεγάλα παι-δι-ά καί έφήβους πρ-οσπαθοΰν- συστηματι-κά ν-ά πρ-οβάλουν- τίς άρ-χες τής «Νέ-ας Έποχής», καί ν-ά δημι-ουρ-γήσουν- κυρ-ίως έξοι-κείωση με το δαι-μον-ι-κό-, την- άσχήμι-α καί τη βία. Με ολα αυτά, δεν- ηχεί πλέ-ον- παρ-άξεν-α στ αύτι-ά μας η «δήλωση» έν-ος 10χρ-ον-ου παι-δι-οΰ το οποίο, στίς πατρ-ι-κες συμβουλες έν-ος είδι-κοΰ συν-ερ-γάτη άπάν-τησε: «Δεν ξέρω τίμου λέτε, αλλά έμένα μου αρέσουν οί σατανιστες»2. Αύτο μετά τήν τραγική έκκλη-ση- τής μη-τέρας του γιά βοήθεια: «Σας παρακαλω, είπε ή μη-τέρα, πέστε κάτι στο γιό μου. Τοϋ αρέσει νά διαβάζει βιβλία με μάγους, παραμελει τά μαθήματά του καϊ ζη-τάει έπίμονα νά τοϋ αγοράσουμε τά βιβλία τοϋ Χάρι Πότερ». Το γεγον-ος είν-αι- πρ-αγματι-κό-. Ή κατάσταση εί- 2. Περ-ι-οδι-κο «ΔΙΆΛΟΓΟΣ», Έ κδοση Δι-ορ-θό-δοξος Σύν-δεσμος Πρ-ωτοβουλι-ών- Γον-έ-ων-, τεΰχος 30, σελ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ , ΤΕΥΧΟΣ 48 διάλογος ν-α-ι- πλέον- αν-ε-ξελε-γκτη. Θα πρ-οσπα-θήσουμε ν-α έπι-κε-ν-τρ-ωθουμε- σε με-ρ-ι-κες χα-ρ-α-κτηρ-ι-στι-- κες πε-ρ-ι-πτωσε-ι-ς ώστε- ν-α κα-τα-δε-ιξουμε- τό μεγε-θος του πρ-οβλήμα-τος. Επιτραπέζιο παιδικό παιχνίδι 3, που πρ-οσφερ-ε-τα-ι- σε κουτί με σχημα- φερ-ε-τρ-ου, κα-λε-ι τα πα-ι-δι-α ν-α πα-ιξουν- πάν-ω σε χα-ρ-τό-ν-ι- πού απε-ι-κον-ιζε-ι- εν-α- ν-ε-κρ-οτα-φε-ιο με σπα-σμεν-α μν-ήμα-τα-. Οί μι-κρ-οί πα-ικτε-ς ύποδύον-τα-ι ρ-ό-λους όπως... τό φάν-τα-σμα- Χε-λιν-, τό βα-μπιρ- Μπάρ-οθι-... τή μάγι-σσα- Σα-ν-τρ-εν-, τόν- λυκάν-θρ-ωπο Τζι-βα-ουν-τιν-, τή μούμι-α- Κον-ρ-ού κ.λπ. Νι-κητής ε-ίν-α-ι- οποι-ος φτάσε-ι- πρ-ώτος στό κεν-τρ-ο του ν-ε-κρ-οτα-φε-ιου οπου ε-ίν-α-ι γρ-α-μμεν-η ή λέξη «Εφι-άλτης». Στό πα-ι-χν-ιδιοί πα-ικτε-ς κε-ρ-διζουν- κάρ-τε-ς με συν-θήμα-τα όπως: «Γιν-ε- αν-ε-λεητος», «Κάν-ε- ο,τι- θες γι-α V / Ç / C/ Ç ~ / ν-α τρ-ομάξε-ι-ς κάποι-ον-», «οτα-ν- δε-ις πα-ν-σε- λην-ο ούρ-λι-α-ξε-», «Τούς ηλιθι-ους τούς κάν-ω οτι- θέλω». Τώρ-α- ρ-ιξε- τό ζάρ-ι- γρ-ήγορ-α-, γι-α-τι θα σου σπάσω τα μουτρ-α-, πα-λι-οσκουλικι-». Τό μό-ν-ο σχό-λι-ο πού μπορ-ουμε- ν-α κάν-ουμε- ε-ίν-α-ι- οτι- τό συγκε-κρ-ι-μεν-ο πα-ι-χν-ιδι- αποτε-λε-ι 3 V V / ΓΠ \ Γ\ / ο ν ε-ισα-γωγή στό σα-τα-ν-ι-σμό-. Τα συν-θήμα-τα- δε πού ακούγον-τα-ι- αποτε-λουν- βα-σι-κες αρ-χες του σα-τα-ν-ι-σμου! Ό κόσμος τοΰ ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ίδι-α-ιτε-ρ-α- έλκυστι-κός κα-1 ε-υρ-ύτα-τα- δι-α-δε-- δομεν-ος με-τα-ξύ τών- πα-ι-δι-ών-, αποτε-λε-ι σιγουρ-α- μια- πύλη γι-α τήν- ε-ίσα-γωγή στόν αποκρ-υφι-σμό-, τή μα-γε-ια- κα-ί τό σα-τα-ν-ι-σμό-. Ή ολοεν-α- α-υξα-ν-ό-με-ν-η κα-1 από-λυτα- ρ-ε-α-λι-- στι-κή ε-ίκον-οπλα-σια-, τα έξα-ι-ρ-ε-τι-κης πλοκης σε-ν-άρ-ι-α- φα-ν-τα-σια-ς κα-1 κυρ-ιως ή έλε-ύθε-ρ-η πρ-ό-σβα-ση όλων- τών- πα-ι-δι-ών- στό χώρ-ο α-υτό δημι-ουρ-γουν- εν-α- έκρ-ηκτι-κό μιγμα-. Θα αν-α-φε-ρ-θουμε- σε πολύ χα-ρ-α-κτηρ-ι-στι-κα πα-ι-- χν-ιδι-α- κα-ί στό πε-ρ-ι-ε-χό-με-ν-ό- τους. α-) «Ό Μύ-θος της Ζέ-λντα». Ξε-κιν-ησε- τό 1986 κα-1 αρ-ι-θμε-ι 10 τιτλους πα-ι-χν-ι-δι-ών- έκ τών- όποιων- οί 5 πρ-ώτοι-, πού δεν- βρ-ισκον-τα-ιστήν- κυκλοφορ-ια-, πούλησα-ν- πε-ρ-ι-σσό-τε-ρ-ααπό αν-τιτυπα-. Άπό τα πρ-ώτα- 3. Αύτό-θι-, σε-λ. 4. πα-ι-χν-ιδι-α- πού πε-ρ-ι-λα-μβάν-ουν- αποκρ-υφι-στι-- κα σύμβολα-. β) «Primal» (Πρ-ωτό-γον-ος). Γι-α τό πα-ι-- χν-ιδι- α-ύτό θα αφήσουμε- ν-α μι-λήσε-ι- ή δι-α-- X / ftt Γξ-1 Ç=V V f ντ V / V φήμι-σή του: «Η Τζεν και ο Σκρι πρεπει να σώσουν τον κόσμο Όμπλίβιον. Πορευθεϊτε μαζί τους στα τέσσερα δαιμονικά βασίλεια για να έπαναφέρετε τήν τάξη- στο Σύμπαν. Έ χοντας τη δννατό-τη-τα να βιώσετε τέσσερις δαιμονικές μορφές και να έξερεννή-σετε τέσσερα δαιμονικα βασίλεια, το Primal είναι ο ιδανικός τρόπος να ανακαλύψετε τη σκοτεινή πλενρά σας>>. Εδώ πλέον- μι-λαμεγι-α τα-ύτι-ση με τούς δα-ιμον-ε-ς κα-ί γι-α πλήρ-η έξοι-κε-ιωση με πα-ρ-α-στάσε-ι-ς κα-ί φρ-α-σε-ολογια- δα-ι-μον-ι-κή. γ) «Παιχνίδια Ρόλων. R.P.G. (Role Playing Games). Πρ-ό-κε-ι-τα-ι- γι-α πα-ι-χν-ιδι-α- οπου τα πα-ι-δι-α τα-υτιζον-τα-ι- με φα-ν-τα-στι-κούς s Λ ν Cs e Ο ν s ν ex ρ-ό-λους κα-ι πα-ιζουν- ομα-δι-κα πάν-ω σε εν-α σε-ν-άρ-ι-ο. Τό πε-ρ-ι-ε-χό-με-ν-ο βεβα-ι-α- δεν- ε-ίν-α-ι κα-θό-λου αθώο. Αυτό πού πρ-επε-ι- ν-α αν-ησυχήσε-ι- τούς γον-ε-ις ε-ίν-α-ι- ή έξάρ-τηση από τό πα-ι-χν-ιδι- κα-1 τούς ρ-ό-λους πού τό πα-ι-δΐ ύποδύε-τα-ι-. Πα-ι-δι-α πού έχουν- απορ-ρ-οφηθε-ι σε εν-α- τετοι-ο πα-ι-χν-ιδι- πα-ρ-ουσι-άζουν- αν-τι-δρ-άσε-ι-ς κα-1 συμπε-ρ-ι-φορ-α ομοι-α- με ατομα- έγκλωβι-σμεν-α- στίς «σεκτε-ς» κα-1 τίς «κα-τα-στρ-οφι-- κες λα-τρ-ε-ιε-ς». Οί χρ-ι-στι-α-ν-οΐ γον-ε-ις οφε-ιλουνν-α ξερ-ουν- οτι- α-ύτό τό φα-ι-ν-ομε-ν-ι-κα αθώο πα-ι-χν-ιδι- πε-ρ-ι-εχε-ι- σε με-γάλο βα-θμό θεμα-τα όπως: 1. Μα-γε-ια-, δα-ι-μον-ολογια-, θε-ούς ήμιθε-ους, 2. Οί πα-ικτε-ς αν-α-λα-μβάν-ουν- ρ-ό-λους κλε-φτών-, δολοφό-ν-ων-, μάγων-, πολε-μι-στών-, κληρ-ι-κών- κα-ί θα-υμα-τοποι-ών-, 3. Στα πλα-ισι-α- του πα-ι-χν-ι-δι-ου οί πα-ικτε-ς ακρ-ωτηρ-ι-άζον-τα-ι-, απα-γάγον-τα-ι-, δολοφον-ουν-τα-ι- κα-ί πρ-οσφερ-ον-τα-ι- ώς αν-θρ-ωποθυσιε-ς γι-α ν-α κα-τε-υν-άσουν- τόν- αν-άλογο θε-ό στόν- όποιο ο πα-ικτης δολοφό-ν-ος εχε-ι- ορ-κι-στε-ι ύποτα-γή. 4. Οί πα-ικτε-ς έθιζον-τα-ι- στόν- αποκρ-υφι-σμό-. va C ~ ν / e ν s Ας δουμε- τή μα-ρ-τυρ-ια- εν-ός πρ-ωην- πρ-ωτα-- 4. Πε-ρ-ι-οδι-κό «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», Έ κδοση Δι-ορ-θό-δοξος Σύν-δε-- σμος Πρ-ωτοβουλι-ών- Γον-εων-, τε-υχος 33, σε-λ

4 θλητη τών- R.P.G.: «...το βιβλίο οδηγιών τοϋ παιχνιδιοϋ ενθαρρύνει τους καλονς πα ί κτες να ψάξουν σε άποκρνφιστικες πη-γες για πλη-ροφορίες, με στόχο τη, βελτίωση- τη-ς άπόδοση-ς τους στο παιχνίδι». Παιδικά περιοδικά και αναγνώσματα. Στίς 23 Όκτωβρ-ίου 2002, εν-α ν-έ-ο «παι-δι-- κό-» περ-ι-οδι-κο είδε το φώς τής κυκλοφορ-ίας. Το W.I.T.C.H. Περ-ι-οδι-κο που άπευθύν-εται S A Α Π "y. Π ~ V S / ' κυρ-ίως σέ- κορ-ίτσι-α -άπο 7 χρ-ον-ών- καί άν-ω. Πρ-ό-κει-ται- γι-ά εν-α Comic με χαρ-ι-τωμέ-ν-ες κατά τά άλλα ίστορ-ίες. Ό τίτλος σημαίν-ει βέ-βαι-α «Μάγι-σσα» καί άποτελεί τη μετα- Λ O ' Ο ^ Λ * γλωττι-σμέ-ν-η έκδοση ξεν-ό-γλωσσου πρ-ωτοτύ- που. Οί πρ-ωταγων-ίστρ-ι-ες είν-αι- 5 -τών- οποίων- τά άρ-χι-κά τών- όν-ομάτων- σχηματίζουν το W.I.T.C.H.- καί έχουν- μαγι-κες δυν-άμει-ς. Έκτος άπο το είκον-ογρ-αφημέ-ν-ο άν-άγν-ωσμα, τά παι-δι-ά μας δι-δάσκον-ται- στό- ιδι-ο περ-ι-οδι-κό-: Άρ-ι-θμολογία (η Άρ-ι-θμοσοφία. Τήν- άπό-κρ-υφη έπι-στήμη που πρ-οσδίδει- μυστι-κι-στι-κο συμβολι-σμο στους άρ-ι-θμούς), Τεϊομαν-τεία (τήν- «Καφεμαν-τεία» τών- Κι-ν-έ-- ζων-), Άστρ-ολογία, Άλχημεία (πΰρ-, άήρ-, γή, υδωρ-), άποκρ-υφι-στι-κη χαρ-ακτηρ-ολογία καί πολλά άλλα. Σάς παρ-ουσι-άζουμε έν-δει-κτι-κά το περ-ι-εχό-μεν-ο μι-άς σελίδας. «Τά κορίτσια- ενω δια-σκεδά-ζου-ν σ ένασχολικο πάρτι -το οποιο ση-μειωτέ-ον, γίνετα-ι με τήν ευ-κα-ιρία- τής πα-γα-νιστικής έορτής Halloween (Χα-λοου-γου-ΐν)-, ή Συ-μπα-ντική/πλα-νη-τική ίερα-ρχία-, των Άνειλη-μμέ-νων Διδα-σκάλων (πα-ρα-πέ-μπει στήν Λευ-κή αδελφότη-τα- τής Θεοσοφία-ς), προγρα-μμα-τίζει το μέ-λλον του-ς. Σε αλλες σελίδες προβάλλοντα-ι δα-ίμονες κα-ϊ αρχοντες δα-ιμονίων». Πρό-σφατα, πριν τίς γι-ορ-τες τών Χρι-στουγέ-ννων, κυκλοφό-ρησε άπο πολυ γνωστό έκδοτι-κο οίκο που άσχολείται- με το έκπαι-- δευτι-κο βι-βλίο, ενα φρι-κτό- άνάγνωσμα. Ή «Μαγολογία»! Πρό-κει-ται- γι-ά μία πολυτελέ-στατη έκδοση, ίδι-αίτερα έλκυστι-κη στο μάτι-, με χρώματα, σχέ-δι-α καί γραφι-κά τρίκ που άπευθύνεται- σε παι-δι-ά. Ούσι-αστι-κά άποτελεί ενα έγχει-ρίδι-ο εισαγωγής στη μαγεία καί το σατανι-σμό-. Έκπαι-δεύει- τον άναγνώστη σε κάθε είδους «μαγι-κά» τεχνάσματα (άστρολογία, μαγι-κά σύμβολα, φίλτρα, 3 Λ S Α Λ S S \ έπι-κλήσει-ς, ξό-ρκι-α, φυλαχτά, μαντεία κ. ά.). rpv / Çj rv V / / es V Τά παρουσι-άζει- δε με τέ-τοι-ο τρό-πο ωστε νά / Ç s V Ρ V / Ç S T - I Ç. / V μοι-άζουν με παι-δι-κο παι-χνίδι-. Έξάπτει- στο έπακρο τη φαντασία τοΰ παι-δι-οΰ καί το έθίζει- σε ενα κό-σμο όνει-ρι-κο καί άρκούντως έπι-κίνδυνο. Στο βι-βλίο γίνονται- άναφορες σε γραπτά κείμενα τοΰ Anton Szandor LaVey, τοΰ «πάπα» τοΰ Νεοσατανι-σμοΰ καί τής «Σατανι-στι-κής Βίβλου» με πολυ εντεχνο καί καλυμμέ-νο τρό-πο. Άπο ενα καί μό-νο μι-κρό-, χαρακτηρι-στι-κο κείμενο μπορεί νά καταλάβει- κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος τί κι-νδύνους κρύβει- γι-ά τά παι-δι-ά αυτο το βι-βλίο: «Γιά νά κάνεις τά μα-γικά- σου-, πρέ-πει πρωτα- νά κα-λέ-σεις γιά βοήθεια- τά κα-τά-λλη-λο ξωτικό, πνεύμα- ή τζίνι. Τά μα-γικά λόγια-, δπως κα-ϊ ή χρήση- μα-νδύ-α- με συ-γκεκριμέ-νο χρωμα-, θυ-μιά-μα-τος με συ-γκεκριμέ-νο αρωμα- ή ρα-βδιοϋ με συ-γκεκριμέ-νο ξύλο, είνα-ι στήν ου-σία- τά μέ-σο γιά νά έρθεις σε επικοι- / V ' Ç* V V V /~ ç, S V νωνία- με το ξωτικο κα-ϊ νά του- ζη-τήσεις νά έκτελέ-σει τήν έντολή σου-»5. Άλλοΰ δι-αβάζουμε: «Ό έπιμελής μα-θη-τής μπορει νά βρει διά-φορου-ς τρόπου-ς νά χρη-σιμοποιήσει τϊς μα-γικέ-ς του- δυ-νά-μεις γιά νά έκδικη-θει ανθρωπου-ς που νω θει δτι τον έχου-ν βλά-ψει ή πα-ρεξη-γήσει». Άφοΰ άναφέ-ρει- αυτο, παρακάτω άποκαλύπτει- οτι- αυτά τά μάγι-α είναι άπαγορευμέ-να γι-ατί άνήκουν στη μαύρη μαγεία. Ό «νοών νοείτω». Κατά την άποψή μας η έκδοση καί κυκλοφορία τέ-τοι-ων βι-βλίων άποτελεί έγκληματι-κη ένέ-ργει-α εις βάρος τών παι-δι-ών καί άποτελεί άπό-τοκο τής «Πο- X V Λ s r\ ν τερομανίας», που εχει- καταλάβει- ολο τον- πλανήτη. Βλέ-πουμε οτι- σι-γά-σι-γά το παι-χνίδι- γίνεται- πι-ο σκληρο καί τά μηνύματα, που έκπέ-μπονται- δεν είναι- πι-ά καλυμμέ-να άλλά ώμά καί χτυποΰν άκρι-βώς το στό-χο τους. Την παι-δι-κη ψυχή. 5. «Μαγολογία» Εκδό-σει-ς ΠΑΤΑΚΗ, Αθήν-α

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ , ΤΕΥΧΟΣ 48 διάλογος Τηλεόραση και τηλεοπτικες εκπομπέ-ς. Ή Ελλάδα- θε-ωρ-ε-ιτα-ι- ή χωρ-α- πού οί κάτοι-κοι της δα-πα-ν-ουν- τόν- πε-ρ-ι-σσό-τε-ρ-ο χρ-ό-- ν-ο σε πα-ρ-α-κολούθηση τηλε-οπτι-κών- έκπομπών-, από κάθε- αλλη χωρ-α- της Εύρ-ώπης. Σαν S/ ' 3 V Λ S Λ \ ορ-γα-ν-ο έπι-κοι-ν-ων-ια-ς κα-ί πληρ-οφό-ρ-ησης θα μπορ-ούσα-με- ν-α πουμε- οτι- εχε-ι- τόν- πρ-ωτα-γων-ι-στι-κό ρ-ό-λο. Έπομεν-ως οτι-δήποτε- πρ-οβάλλε-τα-ι- μπορ-ε-ι ν-α έπηρ-ε-άσε-ι- αμε-σα- με-γάλε-ς μάζε-ς πληθυσμου. Ό χώρ-ος της «Νεα-ς Ε π ο χης» δεν- θα μπορ-ουσε- ν-α μή χρ-ησι-μοποι-ήσε-ια-ύτό τό δημοφι-λες μέσον-. Θα έπι-κε-ν-τρ-ωθουμε- κυρ-ιως στίς πα-ι-δι-κες έκπομπες. Ό πως πρ-οε-ιπα-με-, ή έποχή της αθωό-τητα-ς εχε-ι πε-ρ-άσε-ι- αν-ε-πι-στρ-ε-πτι. Άρ-κε-ι ν-α κάν-ουμεμια- σύγκρ-ι-ση τών- πα-ι-δι-κών- έκπομπών- της 10ε-τια-ς του "80 με- τήν- σημε-ρ-ι-ν-ή πρ-α-γμα-τι-- κό-τητα-: "80 (1. «Μάγι-α- ή Μελι-σσα-», 2. «Ό Πα-ρ-α-μυθάς» με τόν- Νικο Πι-λάβι-ο, 3. «Φρ-ουτοπια-», 4. «Στρ-ουμφάκι-α-», 5. «Νίλς Χό-λγκε-ρ-- σον-», 6. «Χάι-ν-τι-», 7. «Κάν-τυ-Κάν-τυ», 8. «Ρόζ Πάν-θηρ-α-ς», 9. Sport Billy, 10. «Μπό-λε-κ κα-1 Λό-λε-κ», 11. «Τόμ κα-1 Τζερ-υ», 12. Looney Tunes κ.λπ.). Σήμε-ρ-α- τα πα-ι-δι-ά μα-ς πα-ρ-α-κολουθουν-: 1. τα Pokemon καί τά Digimon (τα μι-κρ-α ζωάκι-α- Πό-κε-μον- στήν- αρ-χή φα-ιν-ον-- τα-ι- αθώα- κα-1 με-τα έξε-λισσον-τα-ι- σε τερ-α-τα-. Είν-α-ι- πρ-οι-κι-σμεν-α- με υπε-ρ-φυσι-κες κα-1 πα-ρ-α-- φυσι-κες δυν-άμε-ι-ς με αποτελε-σμα- ο «κό-σμος τών- Πό-κε-μον-» ν-α ε-ίν-α-ι- σε με-γάλο βα-θμό, οχι- απλώς φα-ν-τα-στι-κό-ς, αλλα αποκρ-υφι-στι-- κός), 2. τό «Γιου-Γκί-Ο» (πα-ι-χν-ιδι- με κάρ-τε-ς κα-1 τηλε-οπτι-κες σε-ι-ρ-ες στις οποιε-ς ε-ίκον-ίζον-- τα-ι- τερ-α-τα-, δα-ιμον-ε-ς κα-1 αποκρ-υφι-στι-κα σύμβολα-. Πρ-ό-σφα-τα-, μητερ-α- κα-τήγγε-ι-λε οτι- στό Νηπι-α-γωγε-ιο θε-ωρ-ησα-ν- κα-λό ν-α πρ-οβάλουν- σε βιν-τε-ο τίς πι-ό πάν-ω σε-ι-ρ-ες με αποτελε-σμα- τό πα-ι-δι της ν-α στα-μα-τήσε-ι- ν-α ζωγρ-α-φιζε-ι- αθώα- σχεδι-α- κα-1 ν-α ζωγρ-α-φιζε-ιπλέον- τερ-α-τα-). 3. Τις «Μάγισσες» (έκπομπή γι-α με-γάλους τηλε-θε-α-τες με απρ-οκάλυπτη πα-ρ-ουσια-ση μα-γι-κών- τε-χν-ι-κών-, έπι-κλήσε-ων-, φιλτρ-ων-, πα-ρ-ουσια- δα-ι-μον-ι-κών- μορ-φών- κα-1 κάθε- ε-γδους αποκρ-υφι-στι-κης κα-1 σα-τα-ν-ι-στι-- κης πρ-α-κτι-κης). Κα-1 ολα- α-υτα σε ώρ-ε-ς υψηλό-τα-της τηλε-θεα-σης. Δεν- θα αν-α-φε-ρ-θουμε σε πληθος αλλων- πα-ι-δι-κών- έκπομπών- πού πρ-οβάλλουν- δι-άφορ-ους τε-ρ-α-τό-μορ-φους κα-ί σα-τα-ν-ι-κούς ηρ-ωε-ς δημι-ουρ-γών-τα-ς α-υτό πού ον-ομάζουμε- έξοι-κε-ιωση με τόν- τρ-ό-μο κα-ί τήν- ασχήμι-α-. Ούτε- κα-1 τό γε-γον-ός οτι- τετοι-- οι- «ηρ-ωε-ς» φι-γουρ-άρ-ουν- ώς «στό-λι-σμα-» κα-1 αξε-σουαρ- πάν-ω σε πα-σχα-λι-ν-ες λα-μπάδε-ς. Internet - Διαδυκτιο. Τό σπουδα-ιο α-ύτό έρ-γα-λε-ιο πληρ-οφό-ρ-ησης μπορ-ε-ι, όπως ε-ίν-α-ι- φυσι-κό-, ν-α όδηγήσε-ι τα πα-ι-δι-α σε πολύ έπι-κιν-δυν-ε-ς ατρ-α-πούς. Τό Δι-α-δύκτι-ο ε-ίν-α-ι- γε-μάτο με ίστοσε-λιδε-ς πού πα-ρ-α-πεμπουν- σε χι-λι-άδε-ς «Νεο-έποχήτι-κε-ς» ομάδε-ς, κι-ν-ήσε-ι-ς κα-1 σεκτε-ς. Οί πλέον- έπι-- κιν-δυν-ε-ς ε-ίν-α-ι- α-ύτες πού πρ-οπα-γα-ν-διζουντό σα-τα-ν-ι-σμό κα-1 τή μα-γε-ια-. Έτσι-, μπορ-ε-ι κα-ν-ε-1ς ν-α βρ-ε-ι σε ίστοσε-λιδα- σα-τα-ν-ι-στι-κης ομάδα-ς, ύπό τόν- τιτλο «Νεα- της Κό-λα-σης», ποι-οΐ ε-ίν-α-ι- οί «Δέκα λόγοι για τους οποίους είναι πολυ θαυμάσιο να είσαι σατανιστή-ς». Κα-1 βεβα-ι-α- ύπάρ-χε-ι- έκτε-ν-ής αν-άλυση γι-α τό πώς θα τό πε-τύχε-ι-ς. Σε αλλη σε-λιδα- δι-α-βάζουμε-: «Συμμε-τεχε-τε- γι-α ν-α πρ-οάγουμε- τίς με-θό-δους κα-1 ν-α γε-ν-ν-ήσουμε- εν-α- σα-τα-ν-ι-κό εθν-ος με τό ν-α πρ-οχωρ-ήσε-τε- στίς έπιλε-κτε-ς δυν-άμε-ι-ς τών- πι-στών- οπα-δών- του σα-τα-ν-α. Έχε-ι- φτάσε-ι- ή ώρ-α- ν-α συν-τρ-ιψουμε- τή Χρ-ι-- στι-α-ν-ι-κή ύποκρ-ι-σια- κα-1 ν-α φερ-ουμε- στό πρ-οσκήν-ι-ο τήν- κυρ-ι-α-ρ-χια- του σα-τα-ν-α στή γη, ν-α φερ-ουμε- τούς χρ-ι-στι-α-ν-ούς γον-α-τι-στούς μπρ-οστά μα-ς, δηλα-δή ν-α τούς ύποτάξουμε κα-1 ν-α τούς κυρ-ι-ε-ύσουμε-...» Ή πρ-οσφορ-α μεσω του Internet έμπλουτιζε-τα-ι- ακό-μη με πολλες «αγγε-λιε-ς» γι-α αν-α-ζητήσε-ι-ς φιλωνσα-τα-ν-ι-στών- ή με τήν- πρ-οβολή τών- πρ-οτι-μήσε-ών- τους σε θυσιε-ς, ακρ-ωτηρ-ι-α-σμούς, κα-ν-ι-- βα-λι-σμό-. μπάν-ι-ο σε α-ίμα- κα-τσικα-ς κα-1 πώς ν-α τό πιν-ε-ι- κα-ν-ε-ις σε αν-θρ-ωπι-ν-ο κρ-α-ν-ιο». Εδώ έχουμε- μια- από τίς πι-ό σκληρ-ες πλε-υ- 6. Πε-ρ-ι-οδι-κό «ΔΙΑΛΟΓΟΣ», Έ κδοση Δι-ορ-θό-δοξος Σύν-δε-- σμος Πρ-ωτοβουλι-ών- Γον-εων-, τε-υχος 28, σε-λ

6 ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ τοϋ κ. Άθα-να-σίου- Νεοφώτιστου-, Επίτιμου- Προέδρου- τής Π. Ε. Γ. Συμπληρ-ωθηκαν- στίς 3 Μα'ΐ-ου αυτοΰ τοΰ έτους 10 χρ-ό-ν-ι-α άπό- τήν- κοίμηση τής άείμν-ηστης Άν-των-ίας πρ-εσβυτέ-ρ-ας τοΰ μακαρ-ι-στοΰ πατρ-ό-ς Άν-των-ίου Άλεβι-ζοπούλου, ίδρ-υτοΰ καί πν-ευματι-κοΰ γέ-ρ-ον-τα τής Π.Ε.Γ. Άπεβίωσε άκρ-ι-βώς εν-α χρ-ό-ν-ο μετά τήνμακαρ-ία έκδημία τοΰ άει-μν-ήστου συζύγου της, λαμπρ-οΰ ποι-μέ-ν-ος, ό οποίος άν-άλωσε τή ζωή του «λαμπάδα και-ομέ-ν-η» στή δι-ακον-ία τών- πλαν-εμέ-ν-ων- άδελφών- μας. Στό- θαυμάσι-ο βι-βλίο του «Τό- ν-ό-ημα τής ζωής στό- φώς τής Όρ-θοδοξίας» γρ-άφει γι-ά τή δι-ακον-ία αυτή (σελ. 415). «Μέ-σαστόν πνευ-μα-τικό χωρο τής Έκκλη-σία-ς οί Χριστια-νοί αποτελοϋν ένα- σωμα- κά-τω από τήν Κεφα-λή, τόν Χριστό' εινα-ι μέ-λη- Χ ριστοϋ κα-ί αλλήλων μέ-λη-. Ή ΦΡΟΝΤΙ ΔΑ γιά- ένα- έλά-χιστο από τά- μέ-λη- α-υ-τά-, αποδίδετα-ι στήν ίδια- τήν Κεφα-λή τό ίδιο κα-ί ή περιφρόνη-ση- των μελων τα-υ-τίζετα-ι ρ-ες τοΰ Δι-αδυκτίου με άπρ-ό-βλεπτες συν-έ-πει-- ες στον- ευαίσθητο ψυχι-σμο τοΰ παι-δι-οΰ καί τών- έφήβων-. Μουσική (Heavy metal, Black metal, Death metal). Καί μό-ν-ο οί λέ-ξει-ς χαρ-ακτηρ-ίζουν- το περ-ι-εχό-μεν-ο αυτής τής κατ εύφημι-σμον- άποκαλούμεν-ης μουσι-κής. Δυστυχώς, άρ-κετοί ν-έ-οι- μέ-σα στην- έφηβι-κή τους άν-αζήτηση καί άμφι-σβήτηση θεωρ-οΰν- οτι- η έν-ασχό-ληση με αυτο το είδος «μουσι-κής» άποτελεί εν-α είδος έπαν-άστασης καί άπελευθέ-ρ-ωσης άπο το κατεστημέ-ν-ο. Ή ίδι-αίτερ-η έμφάν-ι-ση που πρ-οκαλεί το ν-τύσι-μο, τά μαλλι-ά, καί οί ψυχεδελι-κες άπό-κοσμες φι-γοΰρ-ες που είκον-ίζον-ται- πάν-ω στά μαΰρ-α ρ-οΰχα δίν-ουντην- έν-τύπωση οτι- ό ν-εαρ-ος όπαδος αυτής τής ν-οοτρ-οπίας βρ-ίσκεται- σε άλλο κό-σμο έν-ίοτε οχι- φυσι-ολογι-κό-. Δεν- είν-αι- λίγες οί φορ-ες που αυτοΰ τοΰ είδους η έν-ασχό-ληση μπορ-εί ν-ά οδηγήσει- άκό-μα καί στο σαταν-ι-- σμό-, άφοΰ η ολη άτμό-σφαι-ρ-α, η έμφάν-ι-ση τών- συγκρ-οτημάτων-, το περ-ι-εχό-μεν-ο τώντρ-αγουδι-ών- άλλά καί η ομολογία τών- «μουσι-κών-», παρ-απέ-μπουν- σε αύτό-ν-. Δι-άσπαρ-- τα παν-τοΰ είν-αι- καί τά σαταν-ι-στι-κά σύμβολα: 1. Evil-sing (ό γν-ωστος χαι-ρ-ετι-σμος δι-πλων-ον-τας τά μεσαία δάχτυλα με τονάν-τίχει-ρ-α καί έκτείν-ον-τας τά δυο άκρ-ι-αν-ά. Ό χαι-ρ-ετι-σμος αύτος συν-αν-τάται- σε ολα τά είδη τής metal μουσι-κής καί βέ-βαι-α ώς σήμα κατατεθεν- στο χώρ-ο τής thrash, death, black, gothic σκην-ής. Πρ-οέ-ρ-χεται- άπο το χώρ-ο τοΰ παγαν-ι-σμοΰ τών- Κελτών- καί άποτελεί εν-α είδος ομολογίας πρ-ος το σαταν-ά. 2. Άν-εστρ-αμμέ-ν-η πεν-τάλφα, 3. άν-άποδος Σταυρ-ό-ς, 4. Corpse-paint (Είδι-κο μακι-γι-άζ γι-ά τίς συν-αυλίες με άσπρ-ο χρ-ώμα που δίν-ει- στά μέ-λη τοΰ συγκρ-οτήματος την- έμφάν-ι-ση πτώματος!). Άπ ολα αυτά πρ-οκύπτει άβίαστα εν-α έρ-ωτημα: Ποι-ά παι-δαγωγι-κή, ψυχι-κή, καί πολι-τι-στι-κη ώφέ-λει-α, μπορ-εϊ ν-ά εχει- εν-ας ν-έ-ος που άσχολείται-, έν-ίοτε με πάθος με αυτοΰ τοΰ είδους τη «μουσι-κή». Αν- η πρ-αγματι-κη μουσι-κή, σε ολα τά είδη καί τίς έκφάν-σει-ς της, κατατείν-ει- στην- ψυχι-κη άν-άταση καί την- πρ-ό-κληση εύφορ-ίας καί πλούσι-ων- συν-αι-σθημάτων-, η κατ εύφημι-σμον- metal μουσι-κη οδηγεί τον- άν-θρ-ωπο στην- άποκτήν-ωση καί στην- άπό-λυτη δι-αστρ-οφή. 16

Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ: Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΡΙΑΛ ΥΨΗΛΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά!

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μην παίρνεις τίποτα ως δεδομένο... Σκέψου πιο... προσωπικά! Μαθαίνω για τα προσωπικά μου δεδομένα Ιδιωτικότητα, παρακαλώ! Η ιδιωτική σου ζωή είναι πολύτιμη.

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μετάφραση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ Επιμέλεια κειμένων: ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΟΥΝΟΣ Επιμέλεια - συντονισμός έκδοσης: ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Σχεδιασμός εξωφύλλου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά

H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ H εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά Ερωτήσεις και απαντήσεις Χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;»

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Πτυχιακή εργασία Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Φοιτήτρια: Οργιανέλη Δήμητρα Α.Μ. 671 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μυλωνά Ιφιγένεια Καστοριά, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009. Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους ΤΕΥΧΟΣ 3, ΜΑΪΟΣ 2009 Ευρωεκλογές : Συνέντευξη με δύο υποψηφίους Μια μοναδική ευκαιρία για Ηγέτες με Όραμα Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛA 18-24. Θέλουν να μας διώξουν από το ευρώ όπως από τη 16άδα της Miss Universe! Τότε που τους ενδιέφεραν δέ οι βαθμοί και όχι τα νούμερα ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ

ΟΛA 18-24. Θέλουν να μας διώξουν από το ευρώ όπως από τη 16άδα της Miss Universe! Τότε που τους ενδιέφεραν δέ οι βαθμοί και όχι τα νούμερα ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ THΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Θέλουν να μας διώξουν από το ευρώ όπως από τη 16άδα της Miss Universe! ΟΛA ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ Φ DEJA VU Η Ελένη Μενεγάκη είναι έγκυος, η Ζέτα Μακρυπούλια παντρεύεται και η Κατερίνα Ζαρίφη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα