1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ"

Transcript

1 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε. 15:30-15:45 Πξνζέιεπζε- Δγγξαθέο 15:45-16:00 Πνιηηηζηηθό Γξώκελν ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ηαπξνύπνιεο (πληνλίζηξηα θ.καίηζε Λπδία, Φηιόινγνο, 2 νπ ΔΠΑΛ ηαπξνύπνιεο) Ζ Θεζζαινλίθε ηνπ ρζέο θαη ηνπ ζήκεξα κέζα από κνπζηθή 16:00-16:30 Έλαξμε πλεδξίνπ-υαηξεηηζκνί Υαηξεηηζκνί Καξηζηώηεο Θεόδσξνο, Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Παπιίδεο πύξνο, Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Γεσινγίαο Α.Π.Θ. Λαόπνπινο Θεόδσξνο, Πξόεδξνο Σκήκαηνο Φπζηθήο Α.Π.Θ., Αλ. Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φπζηθήο Α.Π.Θ. Γηαλλαθνπδάθεο Αλδξέαο, Πξόεδξνο Σκήκαηνο Υεκείαο Α.Π.Θ., Αλ. Καζεγεηήο Σκήκαηνο Υεκείαο Α.Π.Θ. Σζόθαο Γξεγόξηνο, Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο Α.Π.Θ., Καζεγεηήο Σκήκαηνο Γεσινγίαο Α.Π.Θ. Σζαθιίδεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ Α.Π.Θ. Υηληήξνγινπ Υαξίησλ., Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Βηνινγίαο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Βηνινγίαο Α.Π.Θ. Αγγειήο Διεπζέξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Α.Π.Θ Γάζηνπ Γέζπνηλα, Μαζεκαηηθόο,Μέινο Γ ΚΔΜΔΣΔ ΟΛΜΔ Καξνύκπεο Αληώληνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο Γήκνπ Θεζζαινλίθεο

2 1ε πλεδξία 16: Πξνεδξείν: Μαξγαξίηεο Σξηαληάθπιινο, Παπιίδεο ππξίδσλ, θελδόλε - Μέληδνπ Γήκεηξα, Υξεζηίδεο Θεόδσξνο, Ξαλζόπνπινο Ζξαθιήο. 16: Καξηζηώηεο Θεόδσξνο, Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε << Eξεπλεηηθέο Δξγαζίεο - Μέζνδνο project: H ζεκαληηθή Πξόθιεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε>> Παπιίδεο ππξίδσλ, Κνζκήησξ ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ κε << ύλδεζε Αλώηαηεο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο>> θελδόλε - Μέληδνπ Γήκεηξα, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Φηινζνθίαο Α.Π.Θ., κε Ίδξπζε << Γηεπηζηεκνληθνύ Κέληξνπ Αξηζηνηειηθώλ Μειεηώλ >> Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο >> Υξεζηίδεο Θεόδσξνο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Βόινπ. << Ζ πξνζσθξαθηηθή Φηινζνθία θαη ην Θεκειηώδεο λόεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο >> 2ε πλεδξία Πξνεδξείν: Κεξακηδάο Κσλζηαληίλνο, Γάζηνπ Γέζπνηλα, Αγγειίδεο Εήζεο, Σδειέπε νθία, Παπαδνπνύινπ Μαξία, Φπιάθεο Αζαλάζηνο

3 Γξ. Αρηιιέσο Κιαίξε,Φπζηθόο, Γξ.Μεκεηδίδεο Γεώξγηνο,Υεκηθόο, Γξ Σζάθνπξεο Κπξηάθνο, Κνηλσληνιόγνο, Γξ. Φξηιίγθνο ηπιηαλόο, Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο, Γηεπζπληήο 1 ou Πεηξακαηηθoύ ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο, κε <<Τινπνίεζε εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζην 1 ν Πξόηππν Πεηξακαηηθό Λύθεην Θεζζαινλίθεο «Μαλώιεο Αλδξόληθνο», κηα πξώηε αμηνιόγεζε.>> Kνπκαξάο Παλαγηώηεο, Φπζηθόο, Καζεγεηήο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Θεζζαινλίθεο, κε << Iθαλόηεηεο Κιεηδηά ύγρξνλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα >> Κεξακηδάο Κσλζηαληίλνο, Φπζηθόο, Μ.Sc., Ph.D., εθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρνιηθόο ύκβνπινο θιάδνπ ΠΔ04 <<Οη Eξεπλεηηθέο Δξγαζίεο εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θιεηδηώλ >> Θενθαλέιεο Σηκνιέσλ, ρνιηθόο ύκβνπινο θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε << Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο: πξνβιήκαηα θαη πξνηάζεηο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο>> 3ε πλεδξία Πξνεδξείν: πύξνπ Αζελά, ηακπνιίδεο Νηθόιανο, Καιαηηδίδεο Γεκήηξηνο, Θενθαλέιεο Σηκνιέσλ, Καξαγθηνδίδεο Πνιπρξόλεο, Βαηηζίδεο Υξήζηνο

4 Καιαηηδίδεο Γεκήηξηνο, Γξ. Γεσγξαθίαο-Πεξηβ.Δθπ/ζεο, Γηεπζπληήο ΓΔΛ Ραιιείνπ Πεηξαηά, Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ΔΛΛΔΣ, Αληηπξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ. << Απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζηελ Α ηάμε ιπθείνπ, θαηά ην ζρνιηθό έηνο >> Γξ. Σζώλε Αλαζηαζία, Φηιόινγνο, Δθπαηδεπηηθόο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, 2 ν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο, κε << Νέν ρνιείν θαη Καηάινγνο Βησκαηηθήο Μάζεζεο >> Γξ. Σξηαληαθπιιηά Κνπξηνύκε, Kαζεγήηξηα Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην, κε <<Γηαρείξηζε γλώζεο θαη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο εληόο ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο: Μεηαλάζηεπζε, κηα παιηά ηζηνξία πνπ ζπλερίδεηαη >> Γεβειάθε Μαξία, ρνιηθή ύκβνπινο Φπζηθώλ κε << Δξσηήκαηα, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζηηο ζρνιηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο - Ζ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηηο επηζηεκνληθέο κεζόδνπ>> Καξαγθηνδίδεο Πνιπρξόλεο, Υεκηθόο, εθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, η. ρνιηθόο ύκβνπινο θιάδνπ ΠΔ04 Ν. Πέιιαο << Από ηνλ Τπεξβαηηζκό, ζηελ Δπηζηήκε (έηνηκν παξάδεηγκα project) θαη ελδερόκελα λνκηθά πξνβιήκαηα από απεηξία ρξήζεο ηεο Βηβιηνγξαθίαο >> άββαην 18 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Eκπεηξίθνο" (ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

5 1ε πλεδξία 09: πκ Πξνεδξείν: Σζώλε Αλαζηαζία, Κνιηζάθεο Δπάγγεινο, Οξθαλνπδάθεο Δκκαλνπει, Βξπώλεο Ζιίαο, Γεξκαηάο Αληώλεο, Πηεξξάηνο Θεόδσξνο. 09: πκ Δκκαλνπειίδεο Αξηζηείδεο,Τπνδηεπζπληήο ΓΔΛ Λαγθαδά, Σακίαο Γ.Δ. Παξ/ηνο Κ.Γ. Μαθεδνλίαο ηεο ΔΔΦ Βξπώλεο Ζιίαο, Μέινο Γ.Δ. Παξ/ηνο Κ.Γ. Μαθεδνλίαο ηεο ΔΔΦ, Φπζηθόο, Μ.Sc, Mέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο << Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα: Ζ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο>> πκ Boπξιηάο Kσλζηαληίλνο, θαζεγεηήο Γ.Δ., ππ. Γξ. Π.Σ.Γ.Δ. Α.Π.Θ.,Σζανύζε Διηζάβεη, θαζεγήηξηα Γ.Δ.,έξνγινπ Φαλή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Π.Σ.Γ.Δ., Α.Π.Θ., κε << Όηαλ ν Bolt ζπλάληεζε ην Νεύησλα >> πκ Μηραειίδεο Νηθόδεκνο, Φηιόινγνο, Γηεπζπληήο 4 νπ ΓΔΛ Δπόζκνπ, κε << Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη Μέζνδνο Project, εκαζία θαη ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο >> πκ Γξ. Μπαιαθνύηεο Αζαλάζηνο, Πιεξνθνξηθόο θιάδνπ ΠΔ19, Γξ. Μεραληθόο Η/Τ, εθπαηδεπηηθόο 1 νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Ξάλζεο,Παπαδνπνύινπ Βαΐα, Φηιόινγνο θιάδνπ ΠΔ02, εθπαηδεπηηθόο 1 νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Ξάλζεο, κε <<Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ από ηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κε «Ζ Εσή ζηε Γηθηπνύπνιε>> Φαξηαλόο Δξκόιανο, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαηη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, κε << Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κεζόδνπ project ζηε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθόηεηα...>>

6 2ε πλεδξία πκ Πξνεδξείν: Γθέγθαο Γεκήηξηνο, ηακπνιίδεο Νθόιανο,, Ακπαηδίδεο Κσλζηαληίλνο, Ρνύκειεο Γεώξγηνο,Δπαγγειόπνπινο Κνζκάο,Παππάο Γεώξγηνο Γεώξγηνο Νηηγθκπαζάλεο, Φπζηθόο, ΜΔd Διιελνγαιιηθό Κνιέγην ΓΔΛΑΑΛ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα : <<Ζ ρξήζε ησλ ζπλεξγαηηθώλ εξγαιείσλ δηαδηθηύνπ ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία>> Γξ. Βαζηιηθή Κώηηε, Καζεγήηξηα ΠΔ19, Γξ. Αζαλάζηνο Μπαιαθνύηεο, Καζεγεηήο ΠΔ19, 1ν Γεληθό Λύθεην Ξάλζεο κε <<Αμηνπνίεζε ησλ wikis ζηα πιαίζηα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο>> Κόκπνο Κσλ/λνο, Γηεπζπληήο ζην 1 ν, 12/Θέζην Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν ΠΣΓΔ-ΑΠΘ, κε <<Ζ δεκηνπξγία θαη ε πινπνίεζε κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο>> Αλζνύια Μαΐδνπ, νθία Σξηαληαθύιινπ θαη Παλαγηώηα Καξακνύδε,εθπαηδεπηηθνί Γ/ζκηαο εθπαίδεπζεο,7 ν ΔΠΑΛ Θεζζαινλίθεο, κε <<Καηαγξαθή ησλ εκπεηξηώλ δηδαζθόλησλ θαη καζεηώλ/ηξηώλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ζε Δπαγγεικαηηθό Λύθεην>> Η. αθιά, ΓηΥεΝΔΣ, Σκήκα Υεκείαο, Α. νινκαλίδνπ, ΓηΥεΝΔΣ, Σκήκα Υεκείαο, Α.Γεσξγηάδνπ, Δξγαζηήξην Φπζηθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, ρνιηθή ύκβνπινο ΠΔ04 Β Αζήλαο, Α. Θπζηάδνπ,Υεκηθόο, Μ.Sc. Αλαιπηηθήο Υεκείαο Πεξηβάιινληνο κε εηδίθεπζε ζηελ Δθπαίδεπζε ππ.δηδάθησξ Υεκηθνύ Σκήκαηνο Α.Π.Θ., Π. Γηαλλαθνπδάθεο, Καζεγεηήο Υεκηθνύ Σκήκαηνο, Δξγαζηήξην Φπζηθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, Γ. Σζνπκαηίδεο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, κε ζέκα : << Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT >> 3ε πλεδξία Πξνεδξείν: ηαπξνζαλαζόπνπινο Κσλ/λνο, Γαβξηειίδνπ Βατα, Κνθίδεο Νίθνο, Καιαηηδίδεο Γεκήηξηνο, Κιαπαλάξεο Γηώξγνο,Γεσξγνιηόο Νηθόιανο.

7 Καιατηδίδεο Γεκήηξηνο, Γξ. Γεσγξαθίαο-Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληήο ΓΔΛ Ραιιείνπ Πεηξαηά, Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο ΔΛΛΔΣ, Αληηπξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ, κε << ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟ ΑΔΗΦΟΡΟ ΥΟΛΔΗΟ >> Σδακπεξήο Νεδάκ Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ,, Ξεληηίδνπ νθία Δθπαηδεπηηθόο, M.A. Μνπζεηνινγίαο, κε ζέκα : <<ΚΑΛΛΗΔΡΓΧΝΣΑ ΣΖ ΓΖ, ΜΑΘΑΗΝΧ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ: ΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT>> Μαξίλα Λάγνπξε, Νηθόιανο Σζνπκαξόπνπινο, Δθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ΠΔ70 κε <<Ζ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT Δ ΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΤΓΡΟΣΟΠΟΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ>> Καξβνπληάξεο Αξεο, Υεκηθόο, Μ.Sc,Τπνδηεπζπληήο Γηαπνιηηηζκηθνύ ΓΔΛ Δπόζκνπ, Αδάκ Αζαλάζηνο, εθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ1201, Γηαπνιηηηζκηθνύ ΓΔΛ Δπόζκνπ, κε <<ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ (ΔΚΣΟ ΘΔΡΜΑΝΖ) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΤ ΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Φ/Β>> Μαγγαλά Μαξία, Υεκηθόο Μεραληθόο,εθπαηδεπηηθόο ΓΔΛ Πνιπγύξνπ, Ησαλλίδνπ ηεξηαλή, Μαζεκαηηθόο, εθπαηδεπηηθόο ΓΔΛ Πνιπγύξνπ, κε << Νεξό: Aλεμάληιεηνο Φπζηθόο Πόξνο ή Αγαζό ππό εμάιεηςε; >> Πηπίθνπ Μαξίλα, Mαζεκαηηθόο, θιάδνπ ΠΔ03,Master s Degree in Biostatistic, εθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Λύθεην Πξακάλησλ, Πνύιηνο, Υξήζηνο, εθπαηδεπηηθόο ΠΔ1701 Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Λύθεην Πξακάλησλ,Σζηπιαθίδεο, Ηάθσβνο, Αγγιηθήο Φηινινγίαο, εθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ06,M.Ed.in TESOL,Λύθεην Πξακάλησλ, κε << Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο ζηελ Α Λπθείνπ: Θεσξία θαη Πξάμε>> 4ε πλεδξία Πξνεδξείν: Καξππίδεο Γεώξγηνο, Καξύδεο Αζαλάζηνο, νθηαλνπνύινπ Αλζνύια, ύβαθα Σξηαληαθπιιηά, Σζηξαλίδεο Γεώξγηνο, Κάληαο Νηθόιανο

8 Υαηδεθσλζηαληηλίδεο Υξπζόζηνκνο, Δθπαηδεπηηθόο A/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γηεπζπληήο 3 νπ Γ.. Ωξαηνθάζηξνπ, κε project: «Οη ζπιινγέο κνπ» Σζηπιαθίδεο, Ηάθσβνο, Αγγιηθήο Φηινινγίαο, εθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ06,M.Ed.in TESOL,Λύθεην - Γπκλάζην Πξακάλησλ, Κεξακίδα Αξεηή, Αγγιηθήο Φηινινγίαο, εθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ06, 3 ν Γεκνηηθό ρνιείν Αλαηνιήο, Ν. Ισαλλίλσλ M.Ed. in TESOL, κε <<ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζην Γπκλάζην>> Γξ. Μαξγαξνύ Διέλε, Φηιόινγνο, Πξόηππν Πεηξακαηηθό ΓΔΛ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Μαηζηώξε Άλλα, Οηθνλνκνιόγνο, Πξόηππν Πεηξακαηηθό ΓΔΛ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, κε <<Τινπνηώληαο έλα Project: Γηαπηζηώζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί από ηελ πξώηε εθαξκνγή ησλ Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ>> Μειίλα Δθξαηκίδνπ, Πιεξνθνξηθόο, θιάδνπ ΠΔ19, εθπαηδεπηηθόο δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 11 ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο, Καηεξίλα Φξνπδάθε, Αγγιηθήο Φηινινγίαο, εθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ06, 11 ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο κε << Project - Όηαλ ηα παηδηά είλαη ν μελνδόρνο >> Κνηξσλίδνπ Ησάλλα,Δθπαηδεπηηθόο A/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Μ.Sc. ζηελ Γηαρείξηζε θαη Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ, κε << Ζ παξέα ηεο γεο >> ηακπνιίδεο Νηθόιανο, Φπζηθόο,- Ραδηνειεθηξνιόγνο, ρνιηθόο ύκβνπινο θιάδνπ ΠΔ12 << Ο ξόινο ηεο Γηακνξθσηηθήο Αμηνιόγεζεο γηα ηηο Eξεπλεηηθέο Δξγαζίεο >> Γνκνπρηζή Δπαγγειία, Μαζεκαηηθόο, θιάδνπ ΠΔ03, 2 ν Λύθεην εξξώλ, κε << H δηεξεύλεζε ηεο δπλαηόηεηαο ηνπνζέηεζεο θσηνβνιηατθώλ πάλειο ζηε ζηέγε ηνπ ζρνιείνπ καο >> Καξύδα ηπιηαλή, Υεκηθόο, Θενιόγνο, Γξαθίζηξηα-Δθπαηδεύηξηα Δλειίθσλ, ΙΝΔΓΙΒΙΜ κε ζέκα :

9 <<Πξνβιεκαηηζκνί Βηνεζηθήο>> Εέηηα Βαζηιηθή, Φηιόινγνο, Δπηκνξθώηξηα Β επηπέδνπ Σ.Π.Δ., Δπηκνξθώηξηα Μ.Π.Δ., κε <<Σν ζρνιηθό εγρεηξίδην: Από ην αλαγλσζηηθό ζην e-book>> Κνηξσλίδνπ Γέζπνηλα, Νεπηαγσγόο κε << Παξαδνζηαθέο Φνξεζηέο>> 5ε πλεδξία Πξνεδξείν: Εαξθηδηάλ Μαξία-Διέλε, Παπαγηάλλεο Γεκήηξηνο, Μνύδνπξα Διέλε, Κατηζε Λπδία, Βηόπνπινο Ησάλλεο, Βιπζζίδεο Ησάλλεο 17:00-17:15 Καίηζε Λπδία, Φηιόινγνο - Αξραηνιόγνο, 2 ν ΔΠΑΛ ηαπξνύπνιεο, κε <<Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο κέζνδνο project ζε ζρνιηθέο γηνξηέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο >> Παδνύιεο Γεώξγηνο, Φπζηθόο, εθπαηδεπηηθόο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 4 νπ ΓΔΛ Γξάκαο, κε <<Ζ Μέηξεζε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Γεο από ηνλ Δξαηνζζέλε>> Ακπεξηάδεο Απόζηνινο, Φπζηθόο, θιάδνπ ΠΔ04, κε << Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ ππεξεζία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο >> Φόιιαο Θενράξεο, Βηνιόγνο, θιάδνπ ΠΔ04.05, Κνληνβάο Βαζίιεηνο, Θενιόγνο,Τπνδηεπζπληήο 1 νπ ΓΔΛ Δπόζκνπ, κε : << Πάκε κία βόιηα ζην Φεγγάξη :Ζ εκπεηξία ελόο Project>> 6ε πλεδξία Πξνεδξείν: Κνηδάκπαζεο Αζαλάζηνο, Γθηδηώηεο Άγγεινο, Κνθίδεο Ησάλλεο, πκεσλίδεο Παλαγηώηεο, Ησαθεηκίδεο Βαζίιεηνο, Γεσξγέιεο Παλαγηώηεο 18:00-18:15 Γεσξγέιεο Παλαγηώηεο, Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο, 1 ν ΔΠΑΛ Λαγθαδά, Μαξγαξίηεο Ζξαθιήο,

10 Φπζηθόο- Ραδηνειεθηξνιόγνο, 1 ν ΔΠΑΛ Λαγθαδά, κε << O Ρόινο ηεο θηλεηήο Σειεθσλίαο ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο: H ηερλνινγία ησλ SMARTPHONES >> 18: Αλδξέαο Αξράθεο, Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, Μ.Sc.,2ν ΔΠΑΛ ηαπξνύπνιεο Θεζ/λίθεο, κε << Τινπνίεζε Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζε OpenSim Δθπαηδεπηηθό ΠΔΠ >> Σόδηνπ Σάληα, A/ζκηα Δθπαίδεπζε, κε << Ζ κέζνδνο Project ζηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε Ζ ιατθή καο παξάδνζε >> Βεδπξηδήο Ησάλλεο, Γάζθαινο εηδηθήο αγσγήο, 15o Γ.. Θεζζαινλίθεο, Bαζηιεηάδεο Αβξαάκ, Γάζθαινο Π.Δ., Γηεπζπληήο δηαπνιηηηζκηθνύ Γ.. Θεζζαινλίθεο, κε <<ρέδην εξγαζίαο (project) κε βάζε ην πείξακα ηεο θπζηθήο «Σν κπαιόλη πύξαπινο. Αλάπηπμε κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο, ηεο γιώζζαο, ησλ εηθαζηηθώλ θαη θαηαλόεζεο ελλνηώλ ζηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νξηαθή λνεκνζύλε >> Βεδπξηδήο Ησάλλεο, Γάζθαινο εηδηθήο αγσγήο, 15o Γ.. Θεζζαινλίθεο,Bαζηιεηάδεο Αβξαάκ, Γάζθαινο Π.Δ., Γηεπζπληήο δηαπνιηηηζκηθνύ Γ.. Θεζζαινλίθεο, κε << ρέδην εξγαζίαο (project) κε βάζε ηελ θαηαζθεπή παξαδνζηαθώλ παηρληδηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο αθνπζηηθήο. Καηαλόεζε ελλνηώλ κεγέζνπο, ρώξνπ, ρξόλνπ, ινγηθήο-ρξνληθήο αθνινπζίαο, αλάπηπμε ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο κε βάζε ην ΑΠ εηδηθήο αγσγήο κέζσ ησλ εηθαζηηθώλ θαη ηεο θπζηθήο ζε καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη νξηαθή λνεκνζύλε >> Μαξίλα Λάγνπξε, Νηθόιανο Σζνπκαξόπνπινο, Δθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ΠΔ70, κε <<Ζ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT Δ ΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ'ΤΓΡΟΣΟΠΟΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ' >> Μαξίλα Λάγνπξε, Δθπαηδεπηηθόο ΠE70, Πξόηππν Πεηξακαηηθό ρνιείν ΑΠΘ, κε << ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT ΘΔΜΑ: «ΣΟ ΝΔΡΟ- ΠΖΓΖ ΕΧΖ >> Υξηζηίλα Σίθβα, Καζεγήηξηα Πιεξνθνξηθήο, θιάδνπ ΠΔ19, Διιεληθή ρνιή Καιακαξί, κε νκάδα καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ σο εμήο:<< Αλδξεάδεο Γηώξγνο, Βαξδάθα Μαξία- Λπδία, Γεκεηξίνπ Άξεο, Γνξκνύζνγινπ Γηώξγνο, Εαξθάδαο Κσλζηαληίλνο, Εσζηκίδεο Γηώξγνο, Κακπδακαιηάλ Μηιηηάδεο, Καξακέιηνπ Αζελά, Κπξάηζνο Κσλζηαληίλνο, Μέγαο Γξεγόξηνο, Μπνπληνπξάθεο Γεκήηξηνο, Ναλόο ηαύξνο, Νηθνινύδε ΒαΨα, Νηέκπνο Νηθεθόξνο, Παληέξεο Οξέζηεο, Παληζέλθν Μαξηάλλα, όθιε Δπθξνζύλε, ηακνύιε Κσλζηαληίλα, θήθαο Γεκήηξηνο-Μάξηνο, Σζίκπνπ Θσκαή, Φσηηάδεο Γεώξγηνο, Φσηηάδεο Κσλζηαληίλνο, Υξεζηίδνπ Βαζηιηθή Διιελνγαιιηθή ρνιή Καιακαξί > κε << Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παηγλίσλ Αξηζκεηηθήο Λνγηθήο >> ηξνγγπιό Σξαπέδη πδήηεζεο Απνηίκεζεο Δμαγσγήο πκπεξαζκάησλ Οκάδαο Δξγαζίαο

11 Κπξηαθή 19 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Eκπεηξίθνο" (ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε. 1ε πλεδξία 08: πκ Πξνεδξείν: Υξεζηίδνπ Υξηζηίλα, Φαξκάθεο Ισάλλεο, Μηρειάθε Γέζπνηλα, Θενδσξίδεο Γξεγόξηνο, Μπξνύζαιε Υξύζα, 08: πκ, Γξ. Μπισλάο Γεκήηξηνο, ρνιηθόο ύκβνπινο Οηθνλνκνιόγσλ, κε << Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζα από ηελ εθπόλεζε project Οηθνλνκηθνύ Πεξηερνκέλνπ >> 09: πκ, Δκκαλνπειίδεο Αξηζηείδεο, Τπνδηεπζπληήο ΓΔΛ Λαγθαδά, Σακίαο Γ.Δ. Παξ/ηνο Κ.Γ. Μαθεδνλίαο ηεο ΔΔΦ, κε <<To project από ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ θαη κηα πεξηβαιινληηθή εθαξκνγή>> 09: πκ, Α. Θπζηάδνπ, Δξγαζηήξην Φπζηθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, Δ. Θπζηάδνπ, ΔΠΠΑΙΚ ΑΠΑΙΣΔ Ισάλληλα, Π. Γηαλλαθνπδάθεο, Δξγαζηήξην Φπζηθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε, Θεζζαινλίθε, κε << Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ (ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ- ΒΗΟΑΗΘΑΝΟΛΖ: Υξήζεηο- Καηαρξήζεηο θαη Κξίζεηο) ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT >> 09: πκ, Α.Υαηδεπέηξνο, Κ.Μαθξή, Γ.Κσζηόπνπινο,.Παπιίδεο, Tκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. «Γηδαθηηθή ησλ γεσεπηζηεκώλ: εκπεηξία από ην Σκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ.» 10: πκ, Υξεζηίδνπ Υξηζηίλα, Τπεύζπλε Γξαθείνπ Αγσγήο Τγείαο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δ/ζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κε

12 << Η αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο ζην πιαίζην ελόο project /κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο>> 2ε πλεδξία 10: πκ Πξνεδξείν: Σζόηζνο Γεώξγηνο Φειέθεο Ησάλλεο, Παξαζθειίδεο Υαξάιακπνο, Παλνύζεο Γεκήηξηνο, Ησαλλίδεο Γηώξγνο, Θενδσξίδεο Γξεγόξηνο 10: πκ Θενδσξίδεο Γξεγόξηνο, Μπξνύζαιε Υξύζα, εθπαηδεπηηθνί 3 νπ ΓΔΛ Ακπεινθήπσλ κε << Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα >> πκ, Θενδσξίδεο Γξεγόξηνο, Μπξνύζαιε Υξύζα, εθπαηδεπηηθνί 3 νπ ΓΔΛ Ακπεινθήπσλ κε << Βιάπηεη ε ηερλνινγία ζνβαξά ηελ πγεία; >> πκ Σζόηζνο Γεώξγηνο, ρνιηθόο ύκβνπινο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Αξρηηεθηόλσλ θαη Σνπνγξάθσλ, κε << Παξαηεξήζεηο- ρόιηα- Αλαηξνθνδόηεζε από ηελ πηινηηθή Δθαξκνγή ηνπ Μαζήκαηνο Α ΔΠΑΛ >> πκ Φσηεηλή Απηαιίδνπ, Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ1201 Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ΓΔΛ ΠΔΤΚΧΝ κε << To πείξακα ζην CERN: Γηεξεύλεζε ησλ καζεηώλ γηα ηηο εθαξκνγέο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη νη πξννπηηθέο εξγαζίαο >> 3ε πλεδξία 11: κκ Πξνεδξείν: ηαπξνζαλαζόπνπινο Κσλ/λνο, Καλάθεο Κσλ/λνο, Κνθίδεο Νίθνο, Μπαιηδάθε Αηθαηεξίλε, Κεραγηά Οιπκπία 11: πκ, Αηθαηεξίλε Μπαιηδάθε, Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ1205 Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο, Γηεπζύληξηα 6 νπ Δζπεξηλνύ ΔΠΑΛ Θεζζαινλίθεο, Οιπκπία Κεραγηά, Δθπαηδεπηηθόο

13 ΠΔ1701 Σερλνιόγνο Μεραληθόο Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Σνκεάξρεο 3νπ ΔΚ Θεζζαινλίθεο, κε << Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε θηλδύλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από πξνβιήκαηα θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ Δπθιείδε >> κκ, Γξ Σζώλε Αλαζηαζία, Φηιόινγνο, 2 νπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, θαη καζεηέο ηεο Α Γπκλαζίνπ, ηνπ 2 νπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο κε << Γεκνηηθά ηξαγνύδηα >> κκ, Γξ Σζώλε Αλαζηαζία, Φηιόινγνο, 2 νπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, θαη καζεηέο ηνπ Β2 ηνπ 2 νπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο κε << Ζ Θεζζαινλίθε κέζα από ηηο εηθόλεο θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο>> κκ, Γξ Αρηιιέσο Κιαίξε, Φπζηθόο, 1 ν Πξόηππν Πεηξακαηηθό Λύθεην Θεζ/λίθεο «Μαλώιεο Αλδξόληθνο» θαη καζεηέο ηεο Α2 Σάμεο ηνπ 2 νπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Θεζζαινλίθεο, κε «Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» κκ, Γξ Μεκεηδίδεο Γεώξγηνο, Υεκηθόο, 1 ν Πξόηππν Πεηξακαηηθό Λύθεην Θεζ/λίθεο «Μαλώιεο Αλδξόληθνο» θαη καζεηέο ηεο Α Σάμεο κε «Αο κάζνπκε ηη ηξώκε» 13:00-13:15 πκ, Μπίδα Δπαλζία, Φπζηθόο, Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο, Μίρνο Νηθόιανο, Φπζηθόο M.Sc. Ναλνηερλνινγίαο "Γ.Π.Μ.. Ναλνηερλνινγίεο θαη Ναλνεπηζηήκεο" Α.Π.Θ., κε <<Σα Αζηέξηα Σνπ Παππνύ>> 13: πκ, Μπίδα Δπαλζία, Φπζηθόο, Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο, Μίρνο Νηθόιανο, Φπζηθόο M.Sc. Ναλνηερλνινγίαο "Γ.Π.Μ.. Ναλνηερλνινγίεο θαη Ναλνεπηζηήκεο" Α.Π.Θ., κε << Tα πξνβιήκαηα ηεο πόιεο καο >> κκ

14 Μπίδα Δπαλζία, Φπζηθόο, Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο, Μίρνο Νηθόιανο, Φπζηθόο M.Sc. Ναλνηερλνινγίαο "Γ.Π.Μ.. Ναλνηερλνινγίεο θαη Ναλνεπηζηήκεο" Α.Π.Θ., κε << Θεσξία Υνξδώλ >> κκ Aξράθεο Αλδξέαο, Πιεξνθνξηθόο, 2 ν ΔΠΑΛ ηαπξνύπνιεο., κε << Θεσξία Υνξδώλ >> κκ Παπαεπαγγέινπ Γηώξγνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, εθπαηδεπηηθόο Γ.Δ., 1 ν ΔΠΑΛ ηαπξνύπνιεο, Δπαγγειίδεο Υξήζηνο, Πνιπηερληθή ρνιή Α.Π.Θ., Παιαηνιόγνπ Βηθηώξηα, 1ν ΔΠΑΛ ηαπξνύπνιεο, κε << Βειηηζηνπνίεζε αξδεπηηθνύ δηθηύνπ κε ηε κέζνδν Tabu Search>> κκ ` απηξίδνπ Αγγειηθή, Οηθνλνκνιόγνο θιάδνπ ΠΔ09, εθπαηδεπηηθόο 3 νπ ΓΔΛ ηαπξνύπνιεο, κε << ΜΟΤΗΚΖ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΕΧΖ >> 4 ε πλεδξία κκ Πξνεδξείν: Καξππίδεο Γεώξγηνο, Καξύδεο Αζαλάζηνο, νθηαλνπνύινπ Αλζνύια, Ησάλλνπ Γεκήηξηνο, Μπίδα Δπαλζία, Μίρνο Νηθόιανο κκ Ησάλλνπ Γεκήηξηνο, Μαζεκαηηθόο, Γηεπζπληήο 3 νπ ΓΔΛ ηαπξνύπνιεο, η. Αηξεηόο ΑΠΤΓΔ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κε << Σπρεξά παηρλίδηα θαη καζεκαηηθέο αιήζεηεο >> κκ Γξ. Υξπζνύια Ησαθεηκίδνπ, εθπαηδεπηηθόο 3 νπ ΓΔΛ ηαπξνύπνιεο, κε << Σν παηρλίδη ζηελ Διιάδα ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα >> κκ Μνξέινπ Φσηεηλή, Αγγιηθήο Φηινινγίαο, εθπαηδεπηηθόο 3 νπ ΓΔΛ ηαπξνύπνιεο, Ρνύκειεο Γεώξγηνο, Φπζηθόο, Μ.Sc.Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, Τπνδηεπζπληήο 3 νπ ΓΔΛ ηαπξνύπνιεο, η. Γεκνηηθόο ύκβνπινο Γήκνπ Δπόζκνπ, α. Αηξεηόο ΠΤΓΔ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κε << Σξόθηκα ηνπ ηόπνπ καο, ηξόθηκα θαη πγεία >> κκ

15 Γθόγθνο Βαζίιεηνο, Φπζηθόο εθπαηδεπηηθόο 3 νπ ΓΔΛ ηαπξνύπνιεο, κε << Δθεπξέζεηο ζηελ Αξραία Διιάδα >> κκ ηαπξνπνύινπ Παλαγηώηα, Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ Αζελώλ, κε << Ο εθπαηδεπηηθόο ζε ζέζε επζύλεο θαη ε δηαρείξηζε project >> 5ε πλεδξία κκ Πξνεδξείν: Μπηδόπνπινο Παζράιεο, Πηπηλίθαο Λάδαξνο, Σαιιέιε Μαγδαιελή, Γηαλλαθνπδάθεο Παύινο κκ Α. νινκαλίδνπ 1, Η. αθιά 2, Α. Γεσξγηάδνπ 4, Α. Θπζηάδνπ 3, Π. Γηαλλαθνπδάθεο 5, Γ. πίγγνο 6 ΓηΥεΝΔΣ, Σκήκα Υεκείαο, 2 ΔιΧηΝΕΤ, Σκήκα Υεκείαο, 3 Δξγαζηήξην Φπζηθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 4 ρνιηθή ύκβνπινο ΠΔ04 Β Αζήλαο, Δξγαζηήξην Φπζηθήο Υεκείαο, Σκήκα Υεκείαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε, Θεζζαινλίθε, 6 Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, κε ζέκα : <<Ζ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΧΝ «ΣΔΡΔΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ, ΔΗΓΖ, ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ» ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ PROJECT>> κκ Γξ. Κνθθίλνπ Διέλε,Φπζηθόο Πιεξνθνξηθόο, Αξηζηνηέιεην Κνιιέγην, Παπαρξήζηνπ Μαίξε, Φηιόινγνο, Αξηζηνηέιεην Κνιιέγην, κε <<Γηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη εθαξκνγή ησλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ κε ζέκαηα: «θηλεηό» θαη «κόδα» >> κκ Μειίλα Δθξαηκίδνπ, Καηεξίλα Φξνπδάθε, εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 11 ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο, κε <<Project - Όηαλ ηα παηδηά είλαη ν μελνδόρνο>> κκ Γεκήηξηνο ηαπξίδεο, Πιεξνθνξηθόο, εθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ19,2 ν ΓΔΛ Δπόζκνπ, κε << Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αλνηρηήο πιαηθόξκαο εξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζην δηαδίθηπν >> 6ε πλεδξία κκ

16 Πξνεδξείν: Μπηδόπνπινο Αξηζηνηέιεο,Μπνπιηαδάθεο ηέιηνο, Καζάκπαιεο ηπιηαλόο, Πνιίηνπ Ρνύια κκ Μπηδόπνπινο Αξηζηνηέιεο Tκήκα Ηιεθηξνληθήο Α.Σ.Δ.Ι.Θ., Γξνγνύδεο Γεκήηξηνο, Καζάκπαιεο ηπιηαλόο, Μπηδόπνπινο Παζράιεο κε <<Φεθηαθή Καηαρώξεζε Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ ζε Βάζε Γεδνκέλσλ>> κκ Μηραειίδεο Νηθόδεκνο, Φηιόινγνο, θιάδνπ ΠΔ02, ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 4 νπ ΓΔΛ Δπόζκνπ, κε <<ΑΓΓΛΟΦΧΝΖ ΡΟΚ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ >> κκ σηεξόπνπινο Ησάλλεο, Δθπαηδεπηηθόο 4 νπ ΓΔΛ Δπόζκνπ, Αγγιηθήο Φηινινγίαο, θιάδνπ ΠΔ06, κε << ΔΦΖΒΟΗ ΚΑΗ ΕΧΖ >> κκ Μάηηα σηεξία, Δθπαηδεπηηθόο 4 νπ ΓΔΛ Δπόζκνπ, Φηιόινγνο θιάδνπ ΠΔ02, κε << ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΓΗΑΠΑΗΓΑΓΧΓΖΖ, ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΖΒΔΗΑ >> κκ Μάηηα σηεξία, Δθπαηδεπηηθόο 4 νπ ΓΔΛ Δπόζκνπ, Φηιόινγνο θιάδνπ ΠΔ02, κε << Ζ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΣΟΤ ΠΛΑΝΖΣΖ ΚΑΗ ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ >> κκ Πξνβαηάθε Αζελά, Δθπαηδεπηηθόο 4 νπ ΓΔΛ Δπόζκνπ, Πιεξνθνξηθόο θιάδνπ ΠΔ20, κε <<ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΑΝΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑΣΖΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ >> κκ Αξακπαηδήο Γεώξγηνο, Πιεξνθνξηθόο, Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Μαθεδνλίαο, κε << Koηλσληθά Γίθηπα>>

17 κκ Αζαλαζηάδνπ Αλζνύια, εθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θιάδνπ ΠΔ 70, κε «Ο Δπγέληνο Σξηβηδάο θαη ην έξγν ηνπ» 7ε πλεδξία κκ Πξνεδξείν: Πηπηλίθαο Λάδαξνο, Σαιέιιε Μάγδα, Μπηδόπνπινο Παζράιεο κκ Αμαξιήο ηπιηαλόο, Ακεξηθαληθό Κνιιέγην Αλαηόιηα, κε <<PROJECT 2011 : Απηνθίλεην ( ιεηηνπξγία θαύζηκα νηθνλνκία - πεξηβάιινλ )>> κκ Xαηδεθνζκίδνπ- Καλιή κε << Σν θηλεηό ηειέθσλν θαη ε πνηόηεηα ζηελ επηθνηλσλία>> κκ Αζαλάζηνο Υαξίζεο, Ιεξαηηθό ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (ΙΓΔ) Καηεξίλεο, Κξπζηαιιέληα Κπξηηζνπνύινπ, Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ) Καηεξίλεο κε <<Ο εζεινληηζκόο ζε δνκέο ΑΜΔΑ είλαη πνιηηηζκόο>> κκ Οξθαλνπδάθεο Δκκαλνπήι, Φηιόινγνο,Μ.Sc. Bπδαληηλνιόγνο, Γηεπζπληήο 12 νπ ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο, Μπνύιγνπξα Κιεαξέηε, Φηιόινγνο, εθπαηδεπηηθόο 12 νπ ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο, κε << ΡΧΜΑΗΚΑ ΚΑΗ ΒΤΕΑΝΣΗΝΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ >> κκ Παζπαιά Γηνύιε, Οηθνλνκνιόγνο θιάδνπ ΠΔ09, εθπαηδεπηηθόο 12 νπ ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο Οξθαλνπδάθεο Δκκαλνπήι, Φηιόινγνο,Μ.Sc. Bπδαληηλνιόγνο, Γηεπζπληήο 12 νπ ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο, κε << Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ >>

18 κκ Παπαζαλαζίνπ Φώηηνο, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1824,κε εηδηθόηεηα Δξγαζηνζεξαπείαο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Πηρηξάθε Όιγα, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1833,κε εηδηθόηεηα Βξεθνλεπηνθνκίαο ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε <<ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ>> κκ Πιηάγθνο Γεώξγηνο, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1404,κε εηδηθόηεηα Γεσπόλσλ, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Μηραήι Διέλε, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1835,κε εηδηθόηεηα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε <<ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΡΖΣΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ >> κκ Γηβάλνγινπ ηαπξνύια, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1825,κε εηδηθόηεηα Φπζηνζεξαπείαο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Μαιθόηζε Γέζπνηλα, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1807,κε εηδηθόηεηα Ιαηξηθώλ εξγαζηήξησλ ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << ΓΗΑΦΤΛΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ >> κκ Μαξάθα Δπαλζία, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1825,κε εηδηθόηεηα Φπζηνζεξαπείαο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Σεξδή Δηξήλε, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1833,κε εηδηθόηεηα Βξεθνλεπηνθνκίαο ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << ΓΔΝΔΣΗΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ (ΜΔΣΑΛΛΑΓΜΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ)>> κκ Κεραγηά Παζραιίλα, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1812,κε εηδηθόηεηα Μαηεπηηθήο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Λπκπεξηάδνπ Μαξία, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1807,κε εηδηθόηεηα Ιαηξηθώλ εξγαζηήξησλ ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΑ ΖΜΔΡΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΜΑ> κκ

19 Λπκπεξηάδνπ Μαξία, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1807,κε εηδηθόηεηα Ιαηξηθώλ εξγαζηήξησλ ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Πεξηζηλίδνπ Δπζαιία, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1825,κε εηδηθόηεηα Φπζηνζεξαπείαο ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << ΓΡΖΓΟΡΟ ΦΑΓΖΣΟ (FAST FOOD), ΔΗΝΑΗ Ο ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΜΟΤ ΦΗΛΟ; >> κκ Μόξαιε ηπιηαλή, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1833,κε εηδηθόηεηα Βξεθνλεπηνθνκίαο ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Μαιθόηζε Γέζπνηλα, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1807,κε εηδηθόηεηα Ιαηξηθώλ εξγαζηήξησλ ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << Ο ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΦΤΛΟ ΔΠΖΡΔΑΕΔΗ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ; >> κκ Γηβάλνγινπ ηαπξνύια, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1825,κε εηδηθόηεηα Φπζηνζεξαπείαο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Μόξαιε ηπιηαλή, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1833,κε εηδηθόηεηα Βξεθνλεπηνθνκίαο ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ - ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΔΞΑΡΣΖΔΗ >> κκ Γηβάλνγινπ ηαπξνύια, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1825,κε εηδηθόηεηα Φπζηνζεξαπείαο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Παλαγηώηνπ Εελνβία, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1803,κε εηδηθόηεηα Λνγηζηηθήο ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΑ ΦΤΣΑ >> κκ Απγεξίδνπ Φσηεηλή, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ05,κε εηδηθόηεηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Καιαβξέδνο Φίιιηπνο, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1836,κε εηδηθόηεηα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ- Γηαηξνθήο ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ >> κκ Μαξάθα Δπαλζία, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1825,κε εηδηθόηεηα Φπζηνζεξαπείαο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Πηρηξάθε Όιγα, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1833,κε εηδηθόηεηα Βξεθνλεπηνθνκίαο ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε

20 << Tα παηδία παίδεη Σν παηρλίδη >> κκ Μαξάθα Δπαλζία, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1825,κε εηδηθόηεηα Φπζηνζεξαπείαο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Σεξδή Δηξήλε, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1833,κε εηδηθόηεηα Βξεθνλεπηνθνκίαο ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΦΗΛΧΝ >> κκ Ρηδόπνπινο Αζαλάζηνο, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΣΔ0108, κε εηδηθόηεηα Υεκηθώλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Παγθόπνπινο Αιέμαλδξνο, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1808,κε εηδηθόηεηα Οδνληνηερληθήο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟ-ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Δζεινληηθό πξόγξακκα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ Σν ζρνιηθό βηβιίν έρεη θαη αμία θαη θόζηνο >> κκ Κνπζίδνπ Καζζηαλή, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ 09,, κε εηδηθόηεηα Οηθνλνκνιόγνο ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, Πεξηζηλίδνπ Δπζαιία, εθπαηδεπηηθόο ηνπ θιάδνπ ΠΔ1825, κε εηδηθόηεηα Φπζηθνζεξαπείαο, ηνπ 2 νπ ΔΠΑΛ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ, κε << Η αλεξγία σο Κνηλσληθό Φαηλόκελν >>

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζηεκνληθή εκεξίδα. «Σν Φεθηαθό ρνιείν ηνπ Μέιινληνο»

Δπηζηεκνληθή εκεξίδα. «Σν Φεθηαθό ρνιείν ηνπ Μέιινληνο» Δπηζηεκνληθή εκεξίδα «Σν Φεθηαθό ρνιείν ηνπ Μέιινληνο» Αζήλα, άββαην 10 Ηνπλίνπ 2017 (9:30-15:30) Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Φξαγθνύδε 11 & Αιεμάλδξνπ Πάληνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα

Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα Η εγγραφή και η παρακολοφθηςη θα είναι δωρεάν για όλουσ, μζςα από την ςελίδα μασ www.emethes.gr Η ζκκεςθ κα λειτουργεί και τισ πρωινζσ ϊρεσ και κα είναι ελεφκερθ για τα ςχολεία που κζλουν να τθν επιςκεφτοφν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΤΠΔ 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Π.Δ. Γ ΑΘΖΝΑ

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΤΠΔ 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Π.Δ. Γ ΑΘΖΝΑ ΤΝΟΛΟ A B Γ.Α.Κ.Δ./Π.Δ. ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΚΗΝΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ AΛΗΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ- ΜΟΥΑΣΟ Π.ΦΑΛΖΡΟ Ν.ΜΤΡΝΖ ΓΛΤΦΑΓΑ ΑΡΓΤΡ- ΔΛΛΖΝ ΑΓ.ΓΖΜΖΣ Αλησληάδεο Γεώξγηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 105 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξηα. Γνλέαο Μνλνγνλετθήο. Αλαπεξία ππνςεθίνπ. Σέθλν Μνλνγνλετθήο. Αλαπεξία γνλέα θιπ. Βαζκόο πηπρίνπ. Σέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο.

Κξηηήξηα. Γνλέαο Μνλνγνλετθήο. Αλαπεξία ππνςεθίνπ. Σέθλν Μνλνγνλετθήο. Αλαπεξία γνλέα θιπ. Βαζκόο πηπρίνπ. Σέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο. παηξόο Γλώζε Υεηξηζκνύ ΖΤ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔ Διάπκεια Σύμβαζηρ : 8 μήνερ ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΗ : 102 Διδικότητα : ΠΔ Οικονομολόγων 140 1 Μπαηξαθνύιε Βατα Γεκήηξηνο ΝΑΗ ΌΥΗ 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,99 77 800 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 : 11:00 π.μ. -13:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 : 11:00 π.μ. -13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Δ.Ε. Δ/νση: Ναυαρίνου 13Α τηλ :210 3688197 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κνξηνδόηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος 2012-2013 (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Πεξί πγθξνύζεωλ: Θεωξίεο θαη Πξαθηηθέο Αζελά Μαξνύδα Χαηδνύιε, Παξάδνζε Δξγαζηώλ 25-9-2013 Δπίθνπξε

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματορ

Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματορ ΔΘΙΔΘΣΟΡΗΘΟ ΩΚΑ Γηα ηελ θξίζε θαη εθινγή κηαο (1) ζέζεο Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή (εμέιημε ππεξεηνύληνο Ιέθηνξνο) κε γλωζηηθό αληηθείκελν «κε έκθαζε ζηηο κε θαηαζηξνθηθέο ηερληθέο» ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 8/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή ρνιή- Πξόγξακκα Εθπαηδεπηηθώλ Επηζθέςεσλ

Ιαηξηθή ρνιή- Πξόγξακκα Εθπαηδεπηηθώλ Επηζθέςεσλ Ιαηξηθή ρνιή- Πξόγξακκα Εθπαηδεπηηθώλ Επηζθέςεσλ 2012-3 Oκάδα Αηκνδνζίαο Ζelmsic-Teddy Bear Π. Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Ηξαθιείνπ & Γελ. Λύθεην Γαδίνπ, 29/1/2013 Γεληθό Λύθεην Γνπβώλ, 6/2/2013 Α Γπκλάζην Ηξαθιείνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. Αξγπξό Μεηάιιην. 3 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ

ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. 1 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ. Αξγπξό Μεηάιιην. 3 ε ζέζε Λενληία Καιιέλνπ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (άικα εηο ύςνο) Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) Αγώλεο ηίβνπ Λπθείσλ (άικα εηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΖΣΡΩΟ ΜΔΛΩΝ Δ.Π. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΧΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ

ΜΖΣΡΩΟ ΜΔΛΩΝ Δ.Π. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΧΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΜΖΣΡΩΟ ΜΔΛΩΝ Δ.Π. ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΡΟΧΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ Ι. Επιστήμη της Παιδαγωγικής Δζωηεξηθά Μέιε 1. Βηδάιε-Λαινύκε Δπαγγειία, Καζεγήηξηα, κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Παηδαγσγηθά κε έκθαζε ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή», (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΘΔΑΚΣΘΚΟΤ ΠΡΟΧΠΘΚΟΤ ΜΕ ΧΡΘΑΘΑ ΑΠΟΖΗΜΘΧΗ ΠΘΝΑΚΑ ΧΡΟΜΘΘΘΟΤ ΔΘΔΑΚΣΘΚΟΤ ΠΡΟΧΠΘΚΟΤ ΣΗ ΣΕΑΜΥ

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΘΔΑΚΣΘΚΟΤ ΠΡΟΧΠΘΚΟΤ ΜΕ ΧΡΘΑΘΑ ΑΠΟΖΗΜΘΧΗ ΠΘΝΑΚΑ ΧΡΟΜΘΘΘΟΤ ΔΘΔΑΚΣΘΚΟΤ ΠΡΟΧΠΘΚΟΤ ΣΗ ΣΕΑΜΥ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΧΝ 6 Oθη 2010 ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΘΔΑΚΣΘΚΟΤ ΠΡΟΧΠΘΚΟΤ ΜΕ ΧΡΘΑΘΑ ΑΠΟΖΗΜΘΧΗ 1. ύκθωλα κε ηε Φ.392/32/378712/.1562/30 επ 2010/ΓΔ/ΓΔΚΠ/3γ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ακαξνχζην, 08 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Αξ. Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 24582/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΧΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ

ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΤΝΔΓΡΙΟ: «ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΟ ΔΛΛΖΝΙΜΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟ Ο ύλδεζκνο Φηιίαο Δζλώλ (.Φ.Δ.) δηνξγαλώλεη πλέδξην ζηηο 29 θαη 30 Μαξηίνπ 2013, ζην ακθηζέαηξν AULA ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (Παλεπηζηεκηνύπνιε Εωγξάθνπ) κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Τν παξαθάησ project εθαξκόζηεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Γ Γπκλαζίνπ. Η νκάδα έξγνπ ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ EMΦΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΜΟΡΗΑΚΖΦΤΗΚΖ 6ν Δμάκελν

ΥΟΛΖ EMΦΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΜΟΡΗΑΚΖΦΤΗΚΖ 6ν Δμάκελν Aξ. Άζθεζ. 1 Λεπηή πθή αηόκνπ λαηξίνπ 3 ΑΚΖΖ ΑΗΘΟΤΑ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ/ΟΤΑ Νόκνο Moseley κε ηελ κέζνδν ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ αθηίλωλ Υ από ξαδηελεξγνύο ππξήλεο 6 Σν πείξακα Frank -Hertz 9 ΥΟΛΖ EMΦΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΣΟΜΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ε.Κ.Φ.Ε. Υαλίσλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε.

Δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ε.Κ.Φ.Ε. Υαλίσλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ε.Κ.Φ.Ε. θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2010-11 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε. Σξίηε 14-09-2010 πλάληεζε κε ρνιηθνύο πκβνύινπο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Θέκα: πληνληζκόο Καζνξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΚΕΤΗ 19 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ

ΠΑΡΑ ΚΕΤΗ 19 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ Οργανωηική Επιηροπή Πξόεδξνο: Μεηξνπνιίηεο Γνξηύλεο θαη Αξθαδίαο Μαθάξηνο Καξαλδηλόο Ησαθείκ, Πξσηνζύγθειινο Η. Μεηξνπόιεσο Γνξηύλεο θαη Αξθαδίαο Νάζελα Γέζπνηλα, Ηαηξνδηθαζηήο Παλ/θνύ Γ. Ννζνθ. Ζξαθιείνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλοσ του Συντονιςτή Εκπαιδευτικού Έργου. Η έλλνηα ηεο επηζηεκνληθήο επζύλεο

Ο ρόλοσ του Συντονιςτή Εκπαιδευτικού Έργου. Η έλλνηα ηεο επηζηεκνληθήο επζύλεο Ο ρόλοσ του Συντονιςτή Εκπαιδευτικού Έργου Η έλλνηα ηεο επηζηεκνληθήο επζύλεο Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ Σ.Ε.Ε. θι.πε02 1 Μόνο 95 ούτε καν 100 Ι.Π. ΑΜΠΕΛΑΣ Σ.Ε.Ε. θι.πε02 2 Μερικά καθήκοντα Υπνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο. (ζρνιηθό έηνο )

Γενικό Λύκειο. (ζρνιηθό έηνο ) Γενικό Λύκειο (ζρνιηθό έηνο 2017-18) Ζ παξνπζίαζε εδξάδεηαη ζηα Ν.Δ.: 4327 (ΦΕΚ 50/14.05.2015) 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 4310 (ΦΕΚ 258/08.12.2014) και (ΦΕΚ 2995 τ.β /31.08.2017) 1. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, 11-13 Οθησβξίνπ 2013 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2013 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα