Κυτίο λαµπτήρα. Leica. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυτίο λαµπτήρα. Leica. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

2 Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα 1.Κανόνες ασφαλείας Περιγραφή Μέτρα προστασίας Κανόνες ασφαλείας Συστάσεις, υποδείξεις Λαµπτήρας υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λαµπτήρα Hg..7 3.Τοποθέτηση κυτίου λαµπτήρα 106 z Τοποθέτηση διάταξης προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία Αντικατάσταση συλλέκτη και φίλτρου θερµικής προστασίας Μπάλαστ Μπάλαστ για λαµπτήρες Hg 50W Μπάλαστ ebq 100 για λαµπτήρες Hg 100W Ρύθµιση λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

3 1.Κανόνες ασφαλείας 1.1 Περιγραφή Το κυτίο λαµπτήρα Leica 106 z είναι η φωτεινή πηγή για το στερεοσκοπικό µικροσκόπιο φθορισµού Leica MZ16 FA καθώς και για τη µονάδα φθορισµού για το στερεοσκοπικό µικροσκόπιο Leica. Το κυτίο λαµπτήρα Leica χρησιµοποιείται µε λαµπτήρες Hg 100W ή 50W, αντίστοιχα µπάλαστ και διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία. Λάβετε κυρίως υπόψη τους κανόνες ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης τους κανόνες ασφαλείας κατά το χειρισµό ηλεκτρικών συσκευών στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M (σειρά M) και M (Leica MZ16 FA) τις οδηγίες χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας του µπάλαστ ebq 100 τις οδηγίες χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή του λαµπτήρα και ιδίως τις υποδείξεις του σχετικά µε τη θραύση του λαµπτήρα µε την απελευθέρωση υδραργύρου. 1.2 Μέτρα προστασίας Στο Leica MZ16 FA Η διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία στο κυτίο του λαµπτήρα αποτρέπει την έκθεση των χεριών σε ακτινοβολία. Η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία µπροστά από το επίπεδο του αντικειµένου δεν σας επιτρέπει να βλέπετε απευθείας τις υπεριώδεις ακτίνες. Τα φίλτρα στις οπτικές διαδροµές παρατήρησης προστατεύουν τα µάτια. Το αυτόµατο κλείδωµα του ανοίγµατος κατά την περιστροφή της βάσης αλλαγής φίλτρου, κατά την παρατήρηση χωρίς φθορισµό και κατά την εξαγωγή των συγκρατητήρων φίλτρων δεν επιτρέπει στην υπεριώδη ακτινοβολία να φθάσει στα µάτια. Οι συγκρατητήρες φίλτρων χωρίς ποµποδέκτη στις ελεύθερες θέσεις της βάσης ταχείας αλλαγής φίλτρου δεν επιτρέπει στην υπεριώδη ακτινοβολία να φθάσει στα µάτια. Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 3

4 1.Κανόνες ασφαλείας 1.3 Κανόνες ασφαλείας Κυτίο λαµπτήρα Το στερεοσκοπικό µικροσκόπιο φθορισµού Leica MZ16 FA και η µονάδα φθορισµού για τα στερεοσκοπικά µικροσκόπια Leica επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο σε συνδυασµό µε το κυτίο λαµπτήρα Leica για το λαµπτήρα Hg 100W ή 50W, αντίστοιχα µπάλαστ και διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία. Η Leica Microsystems δεν φέρει ευθύνη για ενδεχό- µενες ζηµίες σε περίπτωση χρήσης κυτίων λαµπτήρων άλλων κατασκευαστών. Λαµπτήρας υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης Με την επίτευξη της ονοµαστικής διάρκειας ζωής, αντικαταστήστε έγκαιρα τον αποχρωµατισµένο λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης, επειδή αυξάνει ο κίνδυνος για ενδεχόµενη έκρηξη. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή και το µετρητή λεπτών στο µπάλαστ! Αφήστε το λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης να κρυώσει, πριν τον αντικαταστήσετε: Κίνδυνος εγκαυµάτων Οι παλαιοί λαµπτήρες Hg πρέπει να απορρίπτονται µαζί µε τα ειδικά απορρίµµατα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή του λαµπτήρα και ιδίως τις υποδείξεις του σχετικά µε τη θραύση του λαµπτήρα µε την απελευθέρωση υδραργύρου. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα του λαµπτήρα, αφού πρώτα τοποθετήσετε το λαµπτήρα Hg. Μην αφήνετε σε καµία περίπτωση δαχτυλιές. Αφού τοποθετήσετε το λαµπτήρα Hg, ρυθµίστε τον οπωσδήποτε µε τον τρόπο που περιγράφεται. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να προβάλλονται οι φωτεινές αιχµές των ηλεκτρικών τόξων και τα εστιακά σηµεία το ένα πάνω στο άλλο: Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρµανσης Σε περίπτωση µεταφοράς του εξοπλισµού, αφαιρέστε το λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης, µεταφέρετε το σύνολο µέσα στην αρχική του συσκευασία και στερεώστε τα κινούµενα µέρη µέσα στο κυτίο λαµπτήρα µε το προστατευτικό µεταφοράς. Η Leica Microsystems δεν φέρει ευθύνη για ενδεχό- µενες ζηµίες που έχουν προκληθεί από λαµπτήρες υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης που έχουν εκραγεί, τοποθετηθεί εσφαλµένα ή χρησιµοποιηθεί µε ανορθόδοξο τρόπο. 4 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

5 Μπάλαστ Οι λαµπτήρες Hg 100W λειτουργούν µε το µπάλαστ ebq 100. Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις ειδικές οδηγίες για το συγκεκριµένο µπάλαστ. Το µπάλαστ για λαµπτήρες Hg 50W περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μπάλαστ ebq: Επιτρέπεται η χρήση µόνο ασφαλειών δεδοµένου τύπου µε συγκεκριµένη ονοµαστική ένταση ρεύµατος. Λοιπές ασφάλειες ή τυχόν γεφύρωση της ασφαλειοθήκης απαγορεύονται. Κίνδυνος πυρκαγιάς! Να αποσυνδέετε το µπάλαστ από το ρεύµα τραβώντας το πάντοτε από το βύσµα του: κατά την τοποθέτηση και την εξαγωγή του κυτίου λαµπτήρα πριν από το άνοιγµα του κυτίου λαµπτήρα κατά την αντικατάσταση του λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης και λοιπών εξαρτηµάτων όπως του φίλτρου θερµικής προστασίας ή του συλλέκτη κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο µπάλαστ. Μετά την ενεργοποίηση του µπάλαστ, πρέπει να ρυθ- µίζονται αµέσως νέοι λαµπτήρες Hg. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρµανσης στην περίπτωση µη ρυθµισµένων λαµπτήρων Hg.Κίνδυνος έκρηξης. Υποδείξεις κινδύνων Μην ανοίγετε ποτέ το κυτίο του λαµπτήρα όταν ο λαµπτήρας είναι αναµµένος. Κίνδυνος τύφλωσης. Μην ανοίγετε ποτέ το κυτίο του λαµπτήρα, όταν είναι υπό τάση. Αποσυνδέστε το πρώτα από το ρεύµα. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, αποσυνδέστε το κυτίο λαµπτήρα από το ρεύµα. Αποσυνδέστε από το ρεύµα το βύσµα και την παροχή. Κίνδυνος έκρηξης, υπεριώδης ακτινοβολία, κίνδυνος τύφλωσης. Αφήστε το κυτίο του λαµπτήρα να κρυώσει τουλάχιστον για 15 λεπτά προτού το ανοίξετε. Κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος εγκαυµάτων. Μην καλύπτετε σε καµία περίπτωση τα στόµια εξαερισµού στο κυτίο του λαµπτήρα. Κίνδυνος πυρκαγιάς! Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 5

6 1.Κανόνες ασφαλείας Να χρησιµοποιείτε τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία. Κίνδυνος για τα µάτια εξαιτίας της υπεριώδους ακτινοβολίας. Κατά τις εργασίες τοποθέτησης σε λυχνίες Ξένον, να φοράτε πάντοτε τα προστατευτικά γάντια και την προστατευτική µάσκα προσώπου που παρέχονται µαζί. Κίνδυνος έκρηξης Τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 10cm τουλάχιστον από τον τοίχο και από εύφλεκτα αντικείµενα. Προειδοποίηση για υπεριώδη ακτινοβολία Η υπεριώδη ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα µάτια. Μην κοιτάζετε ποτέ το φωτιζόµενο πεδίο χωρίς προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Μην κοιτάζετε ποτέ απευθείας την οπτική διαδροµή (κίνδυνος τύφλωσης). Να εφοδιάζετε πάντοτε όλες τις θέσεις φίλτρου µε συγκρατητήρες φίλτρων. Μην επιλέγετε λευκό, έντονα ανακλαστικό φόντο για το αντικείµενο. Μην ανοίγετε ποτέ το κυτίο του λαµπτήρα όταν ο λαµπτήρας είναι αναµµένος. Κίνδυνος έκρηξης, υπεριώδης ακτινοβολία, κίνδυνος τύφλωσης! 1.4 Συστάσεις, υποδείξεις Αποφύγετε τη συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, γιατί έτσι µειώνεται η διάρκεια ζωής. Ανάψτε τυχόν πολύ ζεστούς λαµπτήρες Hg µόνο αφού τους αφήσετε να κρυώσουν. Αφήστε τον καινούργιο λαµπτήρα Hg αναµµένο επί 1 2 ώρες χωρίς διακοπή, αν είναι δυνατόν. Τοποθετήστε το λαµπτήρα Hg πολύ προσεκτικά και χωρίς να ασκήσετε πίεση. Μπορεί πολύ εύκολα να σπάσει. Μην αγγίζετε ποτέ τις γυάλινες επιφάνειες του λαµπτήρα Hg µε τα χέρια. Οι δαχτυλιές καίγονται και υποβαθµίζουν την ποιότητα του φωτός. Αν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε προσεκτικά τις δαχτυλιές και τη σκόνη χρησιµοποιώντας ένα πανί που έχει εµποτιστεί σε οινόπνευµα και µετά σκουπίστε. 6 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

7 2.Λαµπτήρας υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης Χρησιµοποιείται το κυτίο λαµπτήρα 106 z της Leica Microsystems. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και τα ήδη υπάρχοντα µοντέλα 105 z. Να λαµβάνετε υπόψη τους κανόνες ασφαλείας! Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εξής λαµπτήρες ηλεκτρικής εκκένωσης. Απαιτούν διάφορα ντουί. Κωδ. παραγγελίας Τυπική διάρκεια ζωής Λαµπτήρας Hg υπερυψηλής πίεσης 50W 100 h (εναλλασσόµενο ρεύµα) Λαµπτήρας Hg υπερυψηλής πίεσης 100W 200 h (συνεχές ρεύµα, σταθεροποιηµένο/ µη σταθεροποιηµένο) Λαµπτήρας Hg υπερυψηλής πίεσης 100W 300 h (συνεχές ρεύµα, σταθεροποιηµένο/ µη σταθεροποιηµένο) (Τύπος 103 W/2) * Λάβετε υπόψη τα φύλλα δεδοµένων των κατασκευαστών των λαµπτήρων. 2.1 Τοποθέτηση/ αντικατάσταση λαµπτήρα Hg Ο λαµπτήρας Hg παρέχεται σε ξεχωριστή συσκευασία. Χωρίς σήµανση ή µε σήµανση L1 για χαµηλότερη ένταση/υψηλότερη τάση, Σήµανση L2 για υψηλότερη ένταση/χαµηλότερη τάση. Χαλαρώστε τις 2 βίδες Allen. Τραβήξτε ελαφρώς προς τα έξω το βύσµα επαφής (µην το περιστρέφετε). Ανασηκώστε το καπάκι. Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 7

8 Χαλαρώστε τις 2 βίδες Allen. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα έξω τη βάση µε το ντουί και το καλώδιο σύνδεσης. Χαλαρώστε την επάνω βίδα µε σταυροειδή εγκοπή. Τραβήξτε το στοιχείο ψύξης προς τα πάνω και περιστρέψτε το στο πλάι. Χαλαρώστε την κάτω διάταξη σύσφιξης. Αφαιρέστε το προστατευτικό µεταφοράς και φυλάξτε το για ενδεχόµενη µελλοντική χρήση. Σε περίπτωση αντικατάστασης του λαµπτήρα, αφαιρέστε τον παλαιό λαµπτήρα Hg και πετάξτε τον µαζί µε τα ειδικά απορρίµµατα. Κατά την τοποθέτηση του καινούργιου λαµπτήρα Hg, η περιγραφή στο µεταλλικό ντουί πρέπει να είναι κατακόρυφη. Τοποθετήστε προσεκτικά το λαµπτήρα Hg στο κάτω ντουί. Περιστρέψτε τους λαµπτήρες Hg µε την τηκτή φυσαλίδα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε αυτή να βρίσκεται στο πλάι της οπτικής διαδροµής. Τοποθετήστε προσεκτικά το εύκαµπτο καλώδιο ρεύµατος στο επάνω µεταλλικό ντουί. Σφίξτε πολύ προσεκτικά τις βίδες επάνω και κάτω. Βάλτε το ντουί µε το λαµπτήρα Hg µέσα στη ράγα του κυτίου λαµπτήρα. Σφίξτε τη βίδα. 8 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

9 Ρυθµίστε δοκιµαστικά το συλλέκτη µε το κουµπί εστίασης. Στην περίπτωση αυτή, ο συλλέκτης δεν πρέπει να αγγίζει το εύκαµπτο καλώδιο ρεύµατος. Αν συµβαίνει αυτό, λυγίστε το καλώδιο. Κλείστε προσεκτικά το κυτίο του λαµπτήρα και προσέξτε να µπει το βύσµα επαφής µέσα στην υποδοχή. Πιέστε το βύσµα επαφής ελαφρώς προς τα µέσα. Σφίξτε τις βίδες. Πιέστε το βύσµα επαφής µέχρι τέρµα µέσα (µην το περιστρέφετε). Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 9

10 3.Τοποθέτηση κυτίου λαµπτήρα Χαλαρώστε τη βίδα Allen στο τεµάχιο προσαρµογέα µε κλειδί Allen. Τοποθετήστε το κυτίο του λαµπτήρα στο τεµάχιο προσαρµογέα και σφίξτε τη βίδα Allen. 3.1 ιάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία Ανάµεσα στο κυτίο του λαµπτήρα και τη βάση του λαµπτήρα υπάρχουν σχισµές, από τις οποίες εξέρχεται υπεριώδες φως, ενώ χέρια του χρήστη ενδέχεται να ακτινοβοληθούν βραχυπρόθεσµα κατά το χειρισµό κάτω από το κυτίο του λαµπτήρα. Η διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία στο κάτω µέρος του κυτίου του λαµπτήρα εξυπηρετεί στη συλλογή της παρασιτικής φωτεινής ακτινοβολίας. Στερεώστε τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία µε 2 βίδες. 3.2 Αντικατάσταση συλλέκτη και φίλτρου θερµικής προστασίας Για τον καθαρισµό ή για τυχόν επισκευή µπορούν να αφαιρεθούν ο συλλέκτης και το φίλτρο θερµικής προστασίας. Ανοίξτε το κυτίο του λαµπτήρα και βγάλτε τη βάση του λαµπτήρα. Μετακινήστε τον ανακλαστήρα τέρµα δεξιά. Ακινητοποιήστε το συλλέκτη και τραβήξτε το κουµπί εστίασης προς τα έξω. Βγάλτε έξω το συλλέκτη. Χαλαρώστε τις 2 βίδες και αφαιρέστε το φίλτρο θερµικής προστασίας από το συλλέκτη. Βιδώστε καλά το καινούργιο φίλτρο θερµικής προστασίας. 10 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

11 Τοποθέτηση συλλέκτη Τραβήξτε το κουµπί εστίασης προς τα έξω. Επανατοποθετήστε προσεκτικά το συλλέκτη και σπρώξτε τον προς τα αριστερά, έως ότου ασφαλίσει το κουµπί εστίασης στην αυλάκωση οδήγησης. Ρυθµίστε δοκιµαστικά το συλλέκτη. Επανατοποθετήστε τη βάση του λαµπτήρα και κλείστε το κυτίο του λαµπτήρα. Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 11

12 4.Μπάλαστ Μπάλαστ για κυτίο λαµπτήρα 106 z µε λαµπτήρα Hg 50W Τύπος /10372 Input (είσοδος): 220V / 240V ± 10% 220V ~ 50/60Hz Hg 50W L1/L2 Κωδ. Osram P. Max. (µέγ. ισχύς) 320VA 1. ιακόπτης On/Off 2. Μετρητής ωρών λειτουργίας 3. Εναλλαγή λαµπτήρων L1 και L2 4. Στάρτερ (εκκινητήρας) ασφαλείας 5. Εναλλαγή 50Hz / 60Hz 6. Σύνδεση λαµπτήρα 7. Καλώδιο τροφοδοσίας Το µπάλαστ έχει προβλεφθεί για ονοµαστικές τάσεις άνω των 220V. Για ονοµαστικές τάσεις κάτω των 220V απαιτείται πρόσθετος µετασχηµατιστής, π.χ. 110V / 230V. Να λαµβάνετε υπόψη τους κανόνες ασφαλείας! Συνδέστε το καλώδιο του κυτίου λαµπτήρα στο µπάλαστ. Ανάλογα µε την περιγραφή στη βάση του λαµπτήρα, επιλέξτε L1 ή L2. Ρυθµίστε τα 50Hz ή τα 60Hz. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. ιαβάστε την ένδειξη του µετρητή ωρών και καταγράψτε την. 12 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

13 Με την επίτευξη της ονοµαστικής διάρκειας ζωής, αντικαταστήστε έγκαιρα τον αποχρωµατισµένο λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης, επειδή αυξάνει ο κίνδυνος για ενδεχόµενη έκρηξη. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή και το µετρητή λεπτών στο µπάλαστ! Ενεργοποιήστε το µπάλαστ. Το στάρτερ ασφαλείας µεριµνά για το άναµµα του λαµπτήρα. Αν ο λαµπτήρας δεν ανάψει ύστερα από µερικές προσπάθειες, ενδέχεται να είναι πολύ ακόµα ζεστός ή καµένος, και το στάρτερ ασφαλείας απενεργοποιείται. Περιµένετε να κρυώσει ο λαµπτήρας ή αντικαταστήστε τον µε καινούργιο. Επανεκκίνηση: Πατήστε το κόκκινο κουµπί του στάρτερ ασφαλείας. Το στάρτερ ασφαλείας ενεργοποιείται ξανά. Μετά την ενεργοποίηση του µπάλαστ, πρέπει να ρυθµίζονται αµέσως νέοι λαµπτήρες Hg. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρµανσης στην περίπτωση µη ρυθµισµένων λαµπτήρων Hg. Κίνδυνος έκρηξης. Αντικατάσταση στάρτερ ασφαλείας Περιστρέψτε προς τα αριστερά και βγάλτε το στάρτερ ασφαλείας. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και στάρτερ ασφαλείας της Osram για HBO 75W. 4.2 Μπάλαστ ebq 100 για λαµπτήρες Hg 100W Οι λαµπτήρες Hg 100W πρέπει να λειτουργούν µε το µπάλαστ ebq 100. Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις ειδικές οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας για το συγκεκριµένο µπάλαστ. Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 13

14 5.Ρύθµιση λαµπτήρα Hg Αφού τοποθετήσετε το λαµπτήρα Hg, ρυθµίστε τον οπωσδήποτε µε τον τρόπο που περιγράφεται. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να προβάλλονται οι φωτεινές αιχµές των ηλεκτρικών τόξων και τα εστιακά σηµεία το ένα πάνω στο άλλο. Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρµανσης Άλλωστε, η ρύθµιση είναι σηµαντική ώστε να επιτευχθεί οµοιογενές φωτιζόµενο πεδίο και καλός φθορισµός. Κατά τη ρύθµιση µην προβάλετε ποτέ το είδωλο του ηλεκτρικού τόξου για παρατεταµένο χρόνο στα ηλεκτρόδια.κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρµανσης! Τα δύο ηλεκτρόδια διακρίνονται ελαφρώς στην προέκταση του επιπέδου συµµετρίας του ηλεκτρικού τόξου. Ενεργοποιήστε το µπάλαστ. Περιµένετε 2 3 λεπτά. Στην περίπτωση του µπάλαστ για 100W θα ακούσετε ένα συριστικό ήχο. Αποµακρύνετε την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η σύντοµη λειτουργία χωρίς προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία επιτρέπεται κατά τη ρύθµιση! Στο Leica MZ16 FA: Περιστρέψτε το σετ φίλτρων µε το πλήκτρο F στον ελεγκτή χειρός µέσα στην οπτική διαδροµή. Σχεδιάστε ένα σταυρό πάνω σε ένα κοµµάτι χαρτί και τοποθετήστε τον στο µέσον της φωτιζόµενης κυκλικής επιφάνειας. Επιλέξτε τη χαµηλότερη µεγέθυνση. Το ηλεκτρικό τόξο φαίνεται στη φωτιζόµενη κυκλική επιφάνεια. Σχηµατίζει γωνία 45 περίπου ως προς το σταυρό που σχεδιάσατε (σχ. α). είτε µέσα στους προσοφθάλµιους φακούς και εστιάστε στο σταυρό. Παρατηρήστε το ηλεκτρικό τόξο µε γυµνό µάτι πάνω στο χαρτί και εστιάστε µε το κουµπί εστίασης (3) (σχ. α). Μετατοπίστε το ηλεκτρικό τόξο µε τα κουµπιά τοποθέτησης (1 και 2) (σχ. β). Εστιάστε στο δεύτερο ηλεκτρικό τόξο (είδωλο) µε το κου- µπί (6) και τοποθετήστε το συµµετρικά ως προς την απευθείας εικόνα µε τα κουµπιά (4 και 5) (σχ. γ). Στην περίπτωση του λαµπτήρα Hg 50W, τα ηλεκτρικά τόξα πρέπει να εφάπτονται. Στην περίπτωση του λαµπτήρα Hg 100W, τα ηλεκτρικά τόξα πρέπει να συµπίπτουν. Ρυθµίστε εκ νέου το φωτιζόµενο πεδίο µε το κουµπί εστίασης (3). Το φωτιζόµενο πεδίο πρέπει να είναι τώρα όσο το δυνατόν πιο µεγάλο, κυκλικό και οµογενώς φωτισµένο. Επανατοποθετήστε σωστά την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία για την προστασία του παρατηρητή. 14 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

15 Hg 50W Hg 100W Σχ. α: Εστίαση ηλεκτρικού τόξου. 3 1 Σχ. β: Τοποθέτηση ηλεκτρικού τόξου στο σταυρό. 2 Σχ. γ: Εστίαση και τοποθέτηση δεύτερου ηλεκτρικού τόξου Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 15

16 Leica Microsystems the brand for outstanding products Leica Microsystems Mission is to be the world s first-choice provider of innovative solutions to our customers needs for vision, measurement, lithography and analysis of microstructures. Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, has developed from five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge Instruments. Leica symbolizes not only tradition, but also innovation. Leica Microsystems an international company with a strong network of customer services Australia: Gladesville, NSW Tel Fax Austria: Vienna Tel Fax Canada: Richmond Hill/Ontario Tel Fax China: Hong Kong Tel Fax Denmark: Herlev Tel Fax France: Rueil-Malmaison Cédex Tel Fax Germany: Bensheim Tel Fax Italy: Milan Tel Fax Japan: Tokyo Tel Fax Korea: Seoul Tel Fax Netherlands: Rijswijk Tel Fax Portugal: Lisbon Tel Fax Singapore: Tel Fax Spain: Barcelona Tel Fax Sweden: Sollentuna Tel Fax Switzerland: Glattbrugg Tel Fax United Kingdom: Milton Keynes Tel Fax USA: Bannockburn/Illinois Tel Fax and representatives of Leica Microsystems in more than 100 countries. T The companies of the Leica Microsystems Group operate internationally in five business segments, where we rank with the market leaders. Microscopy Our expertise in microscopy is the basis for all our solutions for visualization, measurement and analysis of microstructures in life sciences and industry. Specimen Preparation We specialize in supplying complete solutions for histology and cytopathology. Imaging Systems With confocal laser technology and image analysis systems, we provide three-dimensional viewing facilities and offer new solutions for cytogenetics, pathology and material sciences. Medical Equipment Innovative technologies in our surgical microscopes offer new therapeutic approaches in microsurgery. With automated instruments for ophthalmology, we enable new diagnostic methods to be applied. Semiconductor Equipment Our automated, leading-edge measurement and inspection systems and our E-beam lithography systems make us the first choice supplier for semiconductor manufacturers all over the world. Illustrations, descriptions and technical data are not binding and may be changed without notice. Leica Microsystems (Switzerland) Ltd Business Unit SM CH-9435 Heerbrugg Telephone Fax

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση των στοιχείων µενού 38 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Μετεγγραφή/Μοντάζ 56 Χρήση του υπολογιστή 64 Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009

09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001. Honda ANF125. Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:19 3GKZFB00_001 Honda ANF125 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2009 09/08/01 13:31:24 3GKZFB00_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτή η µοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντικές παραποµπές. Το παρεχόµενο CD-ROM περιλαµβάνει Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL CORSA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 20 Καθίσματα, προσκέφαλα... 37 Αποθήκευση... 57 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure

Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Sheer Driving Pleasure Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη αυτοκινήτου Sheer Driving Pleasure X3 2.0i X3 2.5si X3 3.0si X3 2.0d X3 3.0d X3 3.0sd Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Αυτοκινήτου Συγχαρητήρια που διαλέξατε μια BMW. Θα ανακαλύψετε ότι όσο καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ράπανο µπαταρίας Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ MT067

ράπανο µπαταρίας Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ MT067 ράπανο µπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΟ MT066 ΜΟΝΤΕΛΟ MT067 005103 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την προσωπική σας ασφάλεια, ΙΑΒΑΣΤΕ και ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ πριν από την χρήση. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 2-515-260-63(1) Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της µονάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-310, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 7 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ 11 5. ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 11 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 12 7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα