Κυτίο λαµπτήρα. Leica. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυτίο λαµπτήρα. Leica. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

2 Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα 1.Κανόνες ασφαλείας Περιγραφή Μέτρα προστασίας Κανόνες ασφαλείας Συστάσεις, υποδείξεις Λαµπτήρας υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λαµπτήρα Hg..7 3.Τοποθέτηση κυτίου λαµπτήρα 106 z Τοποθέτηση διάταξης προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία Αντικατάσταση συλλέκτη και φίλτρου θερµικής προστασίας Μπάλαστ Μπάλαστ για λαµπτήρες Hg 50W Μπάλαστ ebq 100 για λαµπτήρες Hg 100W Ρύθµιση λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

3 1.Κανόνες ασφαλείας 1.1 Περιγραφή Το κυτίο λαµπτήρα Leica 106 z είναι η φωτεινή πηγή για το στερεοσκοπικό µικροσκόπιο φθορισµού Leica MZ16 FA καθώς και για τη µονάδα φθορισµού για το στερεοσκοπικό µικροσκόπιο Leica. Το κυτίο λαµπτήρα Leica χρησιµοποιείται µε λαµπτήρες Hg 100W ή 50W, αντίστοιχα µπάλαστ και διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία. Λάβετε κυρίως υπόψη τους κανόνες ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης τους κανόνες ασφαλείας κατά το χειρισµό ηλεκτρικών συσκευών στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης M (σειρά M) και M (Leica MZ16 FA) τις οδηγίες χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας του µπάλαστ ebq 100 τις οδηγίες χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή του λαµπτήρα και ιδίως τις υποδείξεις του σχετικά µε τη θραύση του λαµπτήρα µε την απελευθέρωση υδραργύρου. 1.2 Μέτρα προστασίας Στο Leica MZ16 FA Η διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία στο κυτίο του λαµπτήρα αποτρέπει την έκθεση των χεριών σε ακτινοβολία. Η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία µπροστά από το επίπεδο του αντικειµένου δεν σας επιτρέπει να βλέπετε απευθείας τις υπεριώδεις ακτίνες. Τα φίλτρα στις οπτικές διαδροµές παρατήρησης προστατεύουν τα µάτια. Το αυτόµατο κλείδωµα του ανοίγµατος κατά την περιστροφή της βάσης αλλαγής φίλτρου, κατά την παρατήρηση χωρίς φθορισµό και κατά την εξαγωγή των συγκρατητήρων φίλτρων δεν επιτρέπει στην υπεριώδη ακτινοβολία να φθάσει στα µάτια. Οι συγκρατητήρες φίλτρων χωρίς ποµποδέκτη στις ελεύθερες θέσεις της βάσης ταχείας αλλαγής φίλτρου δεν επιτρέπει στην υπεριώδη ακτινοβολία να φθάσει στα µάτια. Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 3

4 1.Κανόνες ασφαλείας 1.3 Κανόνες ασφαλείας Κυτίο λαµπτήρα Το στερεοσκοπικό µικροσκόπιο φθορισµού Leica MZ16 FA και η µονάδα φθορισµού για τα στερεοσκοπικά µικροσκόπια Leica επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο σε συνδυασµό µε το κυτίο λαµπτήρα Leica για το λαµπτήρα Hg 100W ή 50W, αντίστοιχα µπάλαστ και διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία. Η Leica Microsystems δεν φέρει ευθύνη για ενδεχό- µενες ζηµίες σε περίπτωση χρήσης κυτίων λαµπτήρων άλλων κατασκευαστών. Λαµπτήρας υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης Με την επίτευξη της ονοµαστικής διάρκειας ζωής, αντικαταστήστε έγκαιρα τον αποχρωµατισµένο λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης, επειδή αυξάνει ο κίνδυνος για ενδεχόµενη έκρηξη. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή και το µετρητή λεπτών στο µπάλαστ! Αφήστε το λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης να κρυώσει, πριν τον αντικαταστήσετε: Κίνδυνος εγκαυµάτων Οι παλαιοί λαµπτήρες Hg πρέπει να απορρίπτονται µαζί µε τα ειδικά απορρίµµατα. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης και τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή του λαµπτήρα και ιδίως τις υποδείξεις του σχετικά µε τη θραύση του λαµπτήρα µε την απελευθέρωση υδραργύρου. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα του λαµπτήρα, αφού πρώτα τοποθετήσετε το λαµπτήρα Hg. Μην αφήνετε σε καµία περίπτωση δαχτυλιές. Αφού τοποθετήσετε το λαµπτήρα Hg, ρυθµίστε τον οπωσδήποτε µε τον τρόπο που περιγράφεται. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να προβάλλονται οι φωτεινές αιχµές των ηλεκτρικών τόξων και τα εστιακά σηµεία το ένα πάνω στο άλλο: Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρµανσης Σε περίπτωση µεταφοράς του εξοπλισµού, αφαιρέστε το λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης, µεταφέρετε το σύνολο µέσα στην αρχική του συσκευασία και στερεώστε τα κινούµενα µέρη µέσα στο κυτίο λαµπτήρα µε το προστατευτικό µεταφοράς. Η Leica Microsystems δεν φέρει ευθύνη για ενδεχό- µενες ζηµίες που έχουν προκληθεί από λαµπτήρες υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης που έχουν εκραγεί, τοποθετηθεί εσφαλµένα ή χρησιµοποιηθεί µε ανορθόδοξο τρόπο. 4 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

5 Μπάλαστ Οι λαµπτήρες Hg 100W λειτουργούν µε το µπάλαστ ebq 100. Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις ειδικές οδηγίες για το συγκεκριµένο µπάλαστ. Το µπάλαστ για λαµπτήρες Hg 50W περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μπάλαστ ebq: Επιτρέπεται η χρήση µόνο ασφαλειών δεδοµένου τύπου µε συγκεκριµένη ονοµαστική ένταση ρεύµατος. Λοιπές ασφάλειες ή τυχόν γεφύρωση της ασφαλειοθήκης απαγορεύονται. Κίνδυνος πυρκαγιάς! Να αποσυνδέετε το µπάλαστ από το ρεύµα τραβώντας το πάντοτε από το βύσµα του: κατά την τοποθέτηση και την εξαγωγή του κυτίου λαµπτήρα πριν από το άνοιγµα του κυτίου λαµπτήρα κατά την αντικατάσταση του λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης και λοιπών εξαρτηµάτων όπως του φίλτρου θερµικής προστασίας ή του συλλέκτη κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο µπάλαστ. Μετά την ενεργοποίηση του µπάλαστ, πρέπει να ρυθ- µίζονται αµέσως νέοι λαµπτήρες Hg. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρµανσης στην περίπτωση µη ρυθµισµένων λαµπτήρων Hg.Κίνδυνος έκρηξης. Υποδείξεις κινδύνων Μην ανοίγετε ποτέ το κυτίο του λαµπτήρα όταν ο λαµπτήρας είναι αναµµένος. Κίνδυνος τύφλωσης. Μην ανοίγετε ποτέ το κυτίο του λαµπτήρα, όταν είναι υπό τάση. Αποσυνδέστε το πρώτα από το ρεύµα. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, αποσυνδέστε το κυτίο λαµπτήρα από το ρεύµα. Αποσυνδέστε από το ρεύµα το βύσµα και την παροχή. Κίνδυνος έκρηξης, υπεριώδης ακτινοβολία, κίνδυνος τύφλωσης. Αφήστε το κυτίο του λαµπτήρα να κρυώσει τουλάχιστον για 15 λεπτά προτού το ανοίξετε. Κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος εγκαυµάτων. Μην καλύπτετε σε καµία περίπτωση τα στόµια εξαερισµού στο κυτίο του λαµπτήρα. Κίνδυνος πυρκαγιάς! Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 5

6 1.Κανόνες ασφαλείας Να χρησιµοποιείτε τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία. Κίνδυνος για τα µάτια εξαιτίας της υπεριώδους ακτινοβολίας. Κατά τις εργασίες τοποθέτησης σε λυχνίες Ξένον, να φοράτε πάντοτε τα προστατευτικά γάντια και την προστατευτική µάσκα προσώπου που παρέχονται µαζί. Κίνδυνος έκρηξης Τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 10cm τουλάχιστον από τον τοίχο και από εύφλεκτα αντικείµενα. Προειδοποίηση για υπεριώδη ακτινοβολία Η υπεριώδη ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα µάτια. Μην κοιτάζετε ποτέ το φωτιζόµενο πεδίο χωρίς προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Μην κοιτάζετε ποτέ απευθείας την οπτική διαδροµή (κίνδυνος τύφλωσης). Να εφοδιάζετε πάντοτε όλες τις θέσεις φίλτρου µε συγκρατητήρες φίλτρων. Μην επιλέγετε λευκό, έντονα ανακλαστικό φόντο για το αντικείµενο. Μην ανοίγετε ποτέ το κυτίο του λαµπτήρα όταν ο λαµπτήρας είναι αναµµένος. Κίνδυνος έκρηξης, υπεριώδης ακτινοβολία, κίνδυνος τύφλωσης! 1.4 Συστάσεις, υποδείξεις Αποφύγετε τη συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, γιατί έτσι µειώνεται η διάρκεια ζωής. Ανάψτε τυχόν πολύ ζεστούς λαµπτήρες Hg µόνο αφού τους αφήσετε να κρυώσουν. Αφήστε τον καινούργιο λαµπτήρα Hg αναµµένο επί 1 2 ώρες χωρίς διακοπή, αν είναι δυνατόν. Τοποθετήστε το λαµπτήρα Hg πολύ προσεκτικά και χωρίς να ασκήσετε πίεση. Μπορεί πολύ εύκολα να σπάσει. Μην αγγίζετε ποτέ τις γυάλινες επιφάνειες του λαµπτήρα Hg µε τα χέρια. Οι δαχτυλιές καίγονται και υποβαθµίζουν την ποιότητα του φωτός. Αν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε προσεκτικά τις δαχτυλιές και τη σκόνη χρησιµοποιώντας ένα πανί που έχει εµποτιστεί σε οινόπνευµα και µετά σκουπίστε. 6 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

7 2.Λαµπτήρας υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης Χρησιµοποιείται το κυτίο λαµπτήρα 106 z της Leica Microsystems. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και τα ήδη υπάρχοντα µοντέλα 105 z. Να λαµβάνετε υπόψη τους κανόνες ασφαλείας! Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι εξής λαµπτήρες ηλεκτρικής εκκένωσης. Απαιτούν διάφορα ντουί. Κωδ. παραγγελίας Τυπική διάρκεια ζωής Λαµπτήρας Hg υπερυψηλής πίεσης 50W 100 h (εναλλασσόµενο ρεύµα) Λαµπτήρας Hg υπερυψηλής πίεσης 100W 200 h (συνεχές ρεύµα, σταθεροποιηµένο/ µη σταθεροποιηµένο) Λαµπτήρας Hg υπερυψηλής πίεσης 100W 300 h (συνεχές ρεύµα, σταθεροποιηµένο/ µη σταθεροποιηµένο) (Τύπος 103 W/2) * Λάβετε υπόψη τα φύλλα δεδοµένων των κατασκευαστών των λαµπτήρων. 2.1 Τοποθέτηση/ αντικατάσταση λαµπτήρα Hg Ο λαµπτήρας Hg παρέχεται σε ξεχωριστή συσκευασία. Χωρίς σήµανση ή µε σήµανση L1 για χαµηλότερη ένταση/υψηλότερη τάση, Σήµανση L2 για υψηλότερη ένταση/χαµηλότερη τάση. Χαλαρώστε τις 2 βίδες Allen. Τραβήξτε ελαφρώς προς τα έξω το βύσµα επαφής (µην το περιστρέφετε). Ανασηκώστε το καπάκι. Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 7

8 Χαλαρώστε τις 2 βίδες Allen. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα έξω τη βάση µε το ντουί και το καλώδιο σύνδεσης. Χαλαρώστε την επάνω βίδα µε σταυροειδή εγκοπή. Τραβήξτε το στοιχείο ψύξης προς τα πάνω και περιστρέψτε το στο πλάι. Χαλαρώστε την κάτω διάταξη σύσφιξης. Αφαιρέστε το προστατευτικό µεταφοράς και φυλάξτε το για ενδεχόµενη µελλοντική χρήση. Σε περίπτωση αντικατάστασης του λαµπτήρα, αφαιρέστε τον παλαιό λαµπτήρα Hg και πετάξτε τον µαζί µε τα ειδικά απορρίµµατα. Κατά την τοποθέτηση του καινούργιου λαµπτήρα Hg, η περιγραφή στο µεταλλικό ντουί πρέπει να είναι κατακόρυφη. Τοποθετήστε προσεκτικά το λαµπτήρα Hg στο κάτω ντουί. Περιστρέψτε τους λαµπτήρες Hg µε την τηκτή φυσαλίδα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε αυτή να βρίσκεται στο πλάι της οπτικής διαδροµής. Τοποθετήστε προσεκτικά το εύκαµπτο καλώδιο ρεύµατος στο επάνω µεταλλικό ντουί. Σφίξτε πολύ προσεκτικά τις βίδες επάνω και κάτω. Βάλτε το ντουί µε το λαµπτήρα Hg µέσα στη ράγα του κυτίου λαµπτήρα. Σφίξτε τη βίδα. 8 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

9 Ρυθµίστε δοκιµαστικά το συλλέκτη µε το κουµπί εστίασης. Στην περίπτωση αυτή, ο συλλέκτης δεν πρέπει να αγγίζει το εύκαµπτο καλώδιο ρεύµατος. Αν συµβαίνει αυτό, λυγίστε το καλώδιο. Κλείστε προσεκτικά το κυτίο του λαµπτήρα και προσέξτε να µπει το βύσµα επαφής µέσα στην υποδοχή. Πιέστε το βύσµα επαφής ελαφρώς προς τα µέσα. Σφίξτε τις βίδες. Πιέστε το βύσµα επαφής µέχρι τέρµα µέσα (µην το περιστρέφετε). Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 9

10 3.Τοποθέτηση κυτίου λαµπτήρα Χαλαρώστε τη βίδα Allen στο τεµάχιο προσαρµογέα µε κλειδί Allen. Τοποθετήστε το κυτίο του λαµπτήρα στο τεµάχιο προσαρµογέα και σφίξτε τη βίδα Allen. 3.1 ιάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία Ανάµεσα στο κυτίο του λαµπτήρα και τη βάση του λαµπτήρα υπάρχουν σχισµές, από τις οποίες εξέρχεται υπεριώδες φως, ενώ χέρια του χρήστη ενδέχεται να ακτινοβοληθούν βραχυπρόθεσµα κατά το χειρισµό κάτω από το κυτίο του λαµπτήρα. Η διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία στο κάτω µέρος του κυτίου του λαµπτήρα εξυπηρετεί στη συλλογή της παρασιτικής φωτεινής ακτινοβολίας. Στερεώστε τη διάταξη προστασίας από την παρασιτική φωτεινή ακτινοβολία µε 2 βίδες. 3.2 Αντικατάσταση συλλέκτη και φίλτρου θερµικής προστασίας Για τον καθαρισµό ή για τυχόν επισκευή µπορούν να αφαιρεθούν ο συλλέκτης και το φίλτρο θερµικής προστασίας. Ανοίξτε το κυτίο του λαµπτήρα και βγάλτε τη βάση του λαµπτήρα. Μετακινήστε τον ανακλαστήρα τέρµα δεξιά. Ακινητοποιήστε το συλλέκτη και τραβήξτε το κουµπί εστίασης προς τα έξω. Βγάλτε έξω το συλλέκτη. Χαλαρώστε τις 2 βίδες και αφαιρέστε το φίλτρο θερµικής προστασίας από το συλλέκτη. Βιδώστε καλά το καινούργιο φίλτρο θερµικής προστασίας. 10 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

11 Τοποθέτηση συλλέκτη Τραβήξτε το κουµπί εστίασης προς τα έξω. Επανατοποθετήστε προσεκτικά το συλλέκτη και σπρώξτε τον προς τα αριστερά, έως ότου ασφαλίσει το κουµπί εστίασης στην αυλάκωση οδήγησης. Ρυθµίστε δοκιµαστικά το συλλέκτη. Επανατοποθετήστε τη βάση του λαµπτήρα και κλείστε το κυτίο του λαµπτήρα. Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 11

12 4.Μπάλαστ Μπάλαστ για κυτίο λαµπτήρα 106 z µε λαµπτήρα Hg 50W Τύπος /10372 Input (είσοδος): 220V / 240V ± 10% 220V ~ 50/60Hz Hg 50W L1/L2 Κωδ. Osram P. Max. (µέγ. ισχύς) 320VA 1. ιακόπτης On/Off 2. Μετρητής ωρών λειτουργίας 3. Εναλλαγή λαµπτήρων L1 και L2 4. Στάρτερ (εκκινητήρας) ασφαλείας 5. Εναλλαγή 50Hz / 60Hz 6. Σύνδεση λαµπτήρα 7. Καλώδιο τροφοδοσίας Το µπάλαστ έχει προβλεφθεί για ονοµαστικές τάσεις άνω των 220V. Για ονοµαστικές τάσεις κάτω των 220V απαιτείται πρόσθετος µετασχηµατιστής, π.χ. 110V / 230V. Να λαµβάνετε υπόψη τους κανόνες ασφαλείας! Συνδέστε το καλώδιο του κυτίου λαµπτήρα στο µπάλαστ. Ανάλογα µε την περιγραφή στη βάση του λαµπτήρα, επιλέξτε L1 ή L2. Ρυθµίστε τα 50Hz ή τα 60Hz. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. ιαβάστε την ένδειξη του µετρητή ωρών και καταγράψτε την. 12 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

13 Με την επίτευξη της ονοµαστικής διάρκειας ζωής, αντικαταστήστε έγκαιρα τον αποχρωµατισµένο λαµπτήρα υδραργύρου υπερυψηλής πίεσης, επειδή αυξάνει ο κίνδυνος για ενδεχόµενη έκρηξη. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή και το µετρητή λεπτών στο µπάλαστ! Ενεργοποιήστε το µπάλαστ. Το στάρτερ ασφαλείας µεριµνά για το άναµµα του λαµπτήρα. Αν ο λαµπτήρας δεν ανάψει ύστερα από µερικές προσπάθειες, ενδέχεται να είναι πολύ ακόµα ζεστός ή καµένος, και το στάρτερ ασφαλείας απενεργοποιείται. Περιµένετε να κρυώσει ο λαµπτήρας ή αντικαταστήστε τον µε καινούργιο. Επανεκκίνηση: Πατήστε το κόκκινο κουµπί του στάρτερ ασφαλείας. Το στάρτερ ασφαλείας ενεργοποιείται ξανά. Μετά την ενεργοποίηση του µπάλαστ, πρέπει να ρυθµίζονται αµέσως νέοι λαµπτήρες Hg. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρµανσης στην περίπτωση µη ρυθµισµένων λαµπτήρων Hg. Κίνδυνος έκρηξης. Αντικατάσταση στάρτερ ασφαλείας Περιστρέψτε προς τα αριστερά και βγάλτε το στάρτερ ασφαλείας. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και στάρτερ ασφαλείας της Osram για HBO 75W. 4.2 Μπάλαστ ebq 100 για λαµπτήρες Hg 100W Οι λαµπτήρες Hg 100W πρέπει να λειτουργούν µε το µπάλαστ ebq 100. Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις ειδικές οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας για το συγκεκριµένο µπάλαστ. Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 13

14 5.Ρύθµιση λαµπτήρα Hg Αφού τοποθετήσετε το λαµπτήρα Hg, ρυθµίστε τον οπωσδήποτε µε τον τρόπο που περιγράφεται. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να προβάλλονται οι φωτεινές αιχµές των ηλεκτρικών τόξων και τα εστιακά σηµεία το ένα πάνω στο άλλο. Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρµανσης Άλλωστε, η ρύθµιση είναι σηµαντική ώστε να επιτευχθεί οµοιογενές φωτιζόµενο πεδίο και καλός φθορισµός. Κατά τη ρύθµιση µην προβάλετε ποτέ το είδωλο του ηλεκτρικού τόξου για παρατεταµένο χρόνο στα ηλεκτρόδια.κίνδυνος έκρηξης λόγω υπερθέρµανσης! Τα δύο ηλεκτρόδια διακρίνονται ελαφρώς στην προέκταση του επιπέδου συµµετρίας του ηλεκτρικού τόξου. Ενεργοποιήστε το µπάλαστ. Περιµένετε 2 3 λεπτά. Στην περίπτωση του µπάλαστ για 100W θα ακούσετε ένα συριστικό ήχο. Αποµακρύνετε την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η σύντοµη λειτουργία χωρίς προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία επιτρέπεται κατά τη ρύθµιση! Στο Leica MZ16 FA: Περιστρέψτε το σετ φίλτρων µε το πλήκτρο F στον ελεγκτή χειρός µέσα στην οπτική διαδροµή. Σχεδιάστε ένα σταυρό πάνω σε ένα κοµµάτι χαρτί και τοποθετήστε τον στο µέσον της φωτιζόµενης κυκλικής επιφάνειας. Επιλέξτε τη χαµηλότερη µεγέθυνση. Το ηλεκτρικό τόξο φαίνεται στη φωτιζόµενη κυκλική επιφάνεια. Σχηµατίζει γωνία 45 περίπου ως προς το σταυρό που σχεδιάσατε (σχ. α). είτε µέσα στους προσοφθάλµιους φακούς και εστιάστε στο σταυρό. Παρατηρήστε το ηλεκτρικό τόξο µε γυµνό µάτι πάνω στο χαρτί και εστιάστε µε το κουµπί εστίασης (3) (σχ. α). Μετατοπίστε το ηλεκτρικό τόξο µε τα κουµπιά τοποθέτησης (1 και 2) (σχ. β). Εστιάστε στο δεύτερο ηλεκτρικό τόξο (είδωλο) µε το κου- µπί (6) και τοποθετήστε το συµµετρικά ως προς την απευθείας εικόνα µε τα κουµπιά (4 και 5) (σχ. γ). Στην περίπτωση του λαµπτήρα Hg 50W, τα ηλεκτρικά τόξα πρέπει να εφάπτονται. Στην περίπτωση του λαµπτήρα Hg 100W, τα ηλεκτρικά τόξα πρέπει να συµπίπτουν. Ρυθµίστε εκ νέου το φωτιζόµενο πεδίο µε το κουµπί εστίασης (3). Το φωτιζόµενο πεδίο πρέπει να είναι τώρα όσο το δυνατόν πιο µεγάλο, κυκλικό και οµογενώς φωτισµένο. Επανατοποθετήστε σωστά την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία για την προστασία του παρατηρητή. 14 Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica

15 Hg 50W Hg 100W Σχ. α: Εστίαση ηλεκτρικού τόξου. 3 1 Σχ. β: Τοποθέτηση ηλεκτρικού τόξου στο σταυρό. 2 Σχ. γ: Εστίαση και τοποθέτηση δεύτερου ηλεκτρικού τόξου Κυτίο λαµπτήρα και λαµπτήρας Hg της Leica 15

16 Leica Microsystems the brand for outstanding products Leica Microsystems Mission is to be the world s first-choice provider of innovative solutions to our customers needs for vision, measurement, lithography and analysis of microstructures. Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, has developed from five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge Instruments. Leica symbolizes not only tradition, but also innovation. Leica Microsystems an international company with a strong network of customer services Australia: Gladesville, NSW Tel Fax Austria: Vienna Tel Fax Canada: Richmond Hill/Ontario Tel Fax China: Hong Kong Tel Fax Denmark: Herlev Tel Fax France: Rueil-Malmaison Cédex Tel Fax Germany: Bensheim Tel Fax Italy: Milan Tel Fax Japan: Tokyo Tel Fax Korea: Seoul Tel Fax Netherlands: Rijswijk Tel Fax Portugal: Lisbon Tel Fax Singapore: Tel Fax Spain: Barcelona Tel Fax Sweden: Sollentuna Tel Fax Switzerland: Glattbrugg Tel Fax United Kingdom: Milton Keynes Tel Fax USA: Bannockburn/Illinois Tel Fax and representatives of Leica Microsystems in more than 100 countries. T The companies of the Leica Microsystems Group operate internationally in five business segments, where we rank with the market leaders. Microscopy Our expertise in microscopy is the basis for all our solutions for visualization, measurement and analysis of microstructures in life sciences and industry. Specimen Preparation We specialize in supplying complete solutions for histology and cytopathology. Imaging Systems With confocal laser technology and image analysis systems, we provide three-dimensional viewing facilities and offer new solutions for cytogenetics, pathology and material sciences. Medical Equipment Innovative technologies in our surgical microscopes offer new therapeutic approaches in microsurgery. With automated instruments for ophthalmology, we enable new diagnostic methods to be applied. Semiconductor Equipment Our automated, leading-edge measurement and inspection systems and our E-beam lithography systems make us the first choice supplier for semiconductor manufacturers all over the world. Illustrations, descriptions and technical data are not binding and may be changed without notice. Leica Microsystems (Switzerland) Ltd Business Unit SM CH-9435 Heerbrugg Telephone Fax

Ελεγκτής. γενικής χρήσης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Ελεγκτής. γενικής χρήσης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Ελεγκτής χειρός γενικής χρήσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 1 Περιγραφή Ο ελεγκτής χειρός εξυπηρετεί στον έλεγχο των µηχανοκίνητων στερεοσκοπικών µικροσκοπίων Leica MZ16 A, MZ16 FA και των συστηµάτων ζουµ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση διερχόμενου φωτός TL BFDF (MDG 29) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Βάση διερχόμενου φωτός TL BFDF (MDG 29) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Βάση διερχόμενου φωτός TL BFDF (MDG 29) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Γενικές περιγραφές Αρχές ασφαλείας....................................................... 4 Σύμβολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις µε περιστροφικό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Βάσεις µε περιστροφικό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Βάσεις µε περιστροφικό βραχίονα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Βάση µε περιστροφικό βραχίονα ESD 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Σύνδεση βραχιόνων/ µηχανισµών εστίασης 2 Βίδα σύσφιξης για τη σύνδεση 3 Οριζόντιος βραχίονας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Leica MZ16 F. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica MZ16 F. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica MZ16 F Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Αξιότιµε πελάτη Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε στο προϊόν µας και ευχόµαστε να µείνετε ικανοποιηµένοι. Με το πλήρως αποχρωµατικό µικροσκόπιο Leica

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 L801 IP 55 / L801 PIR IP 55 Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης L801 IP 55 L801 PIR IP 55 (συμπ. ανιχνευτή κίνησης) Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις TL RC (MDG 32) TL RCI (MDG 30) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Βάσεις TL RC (MDG 32) TL RCI (MDG 30) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Βάσεις διερχόµενου φωτός TL RC (MDG 32) TL RCI (MDG 30) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων Σελίδα Γενικές περιγραφές Αρχές ασφαλείας..................................... 4 Σύµβολα............................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ HM 135 Μίξερ χειρός AC220-240V 50Hz 350W MAX Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1. Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat Doblò Panel Van/Crewbus (263) 1.6 D Multijet Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 698 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC0 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 M Εγχειρίδιο

Leica DM750 M Εγχειρίδιο Leica DM750 M Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Κανονισμοί ασφαλείας 3 Υποδείξεις ασφαλείας 4 Υποδείξεις για τη χρήση 5 Υποδείξεις για τη χρήση (συνέχεια) 6 Συναρμολόγηση του Leica DM750 M 7 Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

/2004 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2004 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6303 5766 10/2004 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόµενα 1 Για την δική σας ασφάλεια......................... 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση και τοποθέτηση (3) 2. Επέκταση (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του «TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION». Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Αξιότιµε πελάτη Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε στο προϊόν µας και ευχόµαστε να µείνετε ικανοποιηµένοι. Οι συσκευές Leica MacroFluo µε ζουµ 6.3:1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα